No. of Bibs by Publication Year
No. BIBID Title
1860รายละเอียดในเรื่องกรอบการยกร่างกฎหมายลำดับรองที่สำคัญของกระทรวงศาสนาและวัฒนธรรมที่จะต้องขึ้นใช้บังคับภายหลัง
21270โอเพ็นนิ่ง ซอร์ส เพิร์ล พีเอชพี เอเอสพี ฟอร์ ฟรี โฮสติ่ง : ซีจีไอ 3 ภาษา เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลในอินเทอร์เน็ต
385614การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ / ศิริชัย พงษ์วิชัย
43074เรียนรู้เทคนิคการใช้งาน Macromedia Authorware 6 / ลาณี เลิศอุดมกิจไพศาล
5158734คู่มือมนุษย์ / พุทธทาสภิกขุ
63344พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย = Sociocultural basic of Thai politics / โดย ปรัชญา เวสารัชช์...[และคนอื่น ๆ]
73659โลกทัศน์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย : เพลงโคราช / พชร สุวรรณภาชน์
83719รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดเตรียมระบบพัฒนาประสิทธิภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
94981การเปิดรับและการจดจำข่าวสารการตลาดกับพฤติกรรมการใช้บริการอาหารฟาสต์ฟู้ดทางโทรศัพท์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร = The consumer's exposure and retention of marketing information and the consumption of fast-food telephone services / สุภาวิไล ตันเสียงสม
10101873หลักการลงทุน / เพชรี ขุมทรัพย์
116113วิวัฒนาการการเมืองไทย = Evolution of Thai politics / โดย วิทยา สุจริตธนารักษ์...[และคนอื่น ๆ]
12789384 ปีจุฬาฯ ปิติสมโภช
138274คู่มือการให้บริการการขออนุญาตตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์บริการเพื่อการลงทุนพ.ศ.2525 [ฉบับปรับปรุงแก้ไข]
1489299รวมกฎหมายแรงงาน
1594480คำถาม-คำตอบกฎหมายอาญา / พิพัฒน์ จักรางกูร
1612595รายงานสภาวะการศึกษาไทย ปี 2543/2544 : ปฎิรูปการศึกษาอย่างไรเพื่อใคร เพื่ออะไร / วิทยากร เชียงกูล
17107602การพูดภาษาอังกฤษตามหลักภาษาศาสตร์ / พิณทิพย์ ทวยเจริญ
1882913คู่มือกฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา / กำชัย จงจักรพันธ์
1919407เหล้าพื้นบ้าน : ภูมิปัญญาไทยและสิทธิอันชอบธรรมกับการแก้ไขปัญหาความยากจน / ประเวศ วะสี... [และคนอื่นๆ ]
2079292มนุษย์กับวัฒนธรรม / ยศ สันตสมบัติ
2189111การวิเคราะห์เชิงปริมาณ / สุทธิมา ชำนาญเวช
2222597มหาเวสสันดรชาดกวิเคราะห์ทางสังคมและวัฒนธรรม / สมหมาย เปรมจิตต์
2323105ต้นแบบจดหมายธุรกิจ = Models for effective business letters / ประไพศรี สงวนวงศ์
2498173ปรัชญาการศึกษาไทย 2411-2475 / วิทย์ วิศทเวทย์
2525146คู่มือการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการประเภทเหมืองแร่หินปูนและอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
2627067การปฏิรูประบบราชการ : รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ [e-Government]
2727246ค้นพบเมืองเก่ากรุงศรีวิชัยจมอยู่ภายใต้กรุงสยาม [เสี้ยมหลอก๊ก] / ธ. ธีรทาส
2828715รายงานการพัฒนาคน 2544 : การทำเทคโนโลยีใหม่ให้เกิดผลสัมฤทธิ์เพื่อการพัฒนาคน
2933401รูปแบบใหม่ของการบริหารจัดการที่ดีในมหาวิทยาลัย / รัชนา ศานติยานนท์
3072465เศรษฐศาสตร์มหภาค / อมรทิพย์ แท้เที่ยงธรรม
3135249วีอาร์เอ็มแอลเทคนิคการสร้างกราฟิก 3 มิติบนอินเทอร์เน็ต / ชีวาวัฒน์ บุญศิวนนท์
32108613ความฝัน / หลวงวิจิตรวาทการ
3382914กฎหมายเบื้องต้นทางธุรกิจ / ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
3499217เทคนิคทางเคมี / ประเสริฐ ศรีไพโรจน์
3537761ประมวลกฎหมายอาญาฉบับสมบูรณ์ /ไพโรจน์ วายุภาพ ผู้รวบรวม
3657146รวมความรู้เกี่ยวกับงานโรงแรม / อนุพันธ์ กิจพันธ์พานิช
3739784วิทยาลัยแสงธรรม
3880809เทคนิคการวางระบบบัญชีให้มีประสิทธิภาพ / สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
3982927การเลิกจ้างและการลาออก / เกษมสันต์ วิลาวรรณ
4074860การค้นคว้าและเขียนรายงาน
4141539เทคโนโลยีสารนิเทศเบื้องต้น = Introduction to information technology / มาลี ล้ำสกุล
4242509กลยุทธ์การค้าชาวจีนโพ้นทะเล / มัตสุโมโต คาสุโอะ ; แปลและเรียบเรียงโดย ธีรลักษณ์ ธาวนพงษ์
43137369ลอนดอน / บรรณาธิการ นิศารัตน์ สีตะสุวรรณ
4455866หลักกฎหมายอาญา / แสวง บุญเฉลิมวิภาส
4544027สื่อและการสร้างสารเพื่องานประชาสัมพันธ์ [602-322] = Media and message design for public relatiions /บุญอยู่ ขอพรประเสริฐ
4682928พจนานุกรมศัพท์กฎหมายไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน
4753496ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย... / สมพงษ์ ใจดี
4848830ฟาสต์ฟู๊ดธุรกิจ / หนุ่มเมืองจันท์
4949439ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เจ้าฟ้าอัจฉริยคีตศิลปิน
5049655การพัฒนาบุคลิกภาพ = Personality development / สถิต วงศ์สวรรค์
5150339มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ : พลังปัญญา / อัควิทย์ เรืองรอง, บรรณาธิการ
5250955โจทย์ 2000 ข้ออิเล็กทรอนิกส์ = 2000 solved problems in electronics /จิมมิค เจ คาธีย์ ; แปลและเรียบเรียงโดย ปรีชา วงษ์ษา
5394962จาก 14 ถึง 6 ตุลาคม / ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และ ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์, บรรณาธิการ
5452312อิหร่าน : ภูมิลักษณ์ ประชาชน และวัฒนธรรม = Iran : land prople and culture / บรรณาธิการ พลับพลึง คงชนะ, จินดา จำเริญ, สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง
5553019การศึกษาตลอดชีวิตเพื่อสังคมไทยในศตวรรษที่ 21 / สุมาลี สังข์ศรี
5653104คู่มือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเลเกาะฝั่งอ่าวไทย
5753491การทำบุญให้ทาน / วศิน อินทสระ
5854245คู่มืองานบริการระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับย่อ) พ.ศ.2544
5954260การเมืองการปกครองไทยตามรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน / โกวิท สุรัสวดี...[และคนอื่นๆ] ; บรรณาธิการโดย อมร รักษาสัตย์
6055413พุทธวิถีในการสอน /พระธรรมปิฎก [ป.อ. ปยุตโต]
6155415การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูด / วิศรุต สุวรรณวิเวก
6255416การพัฒนาทักษะการฟังภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ /วิศรุต สุวรรณวิเวก
6355418อิหร่านอู่แห่งอารยธรรม = Iran the cradle of civilization / ไรน่าน อรุณรังษี
6455421การวิเคราะห์การใช้ภาษาไทยในเอกสารทางด้านธุรกิจการพิมพ์ /ปรียา หิรัญประดิษฐ์
6555594การเขียนเชิงสร้างสรรค์ = Creative writing / ปัทมา สุวรรณน้อย
6679935ปฏิรูปการเรียนรู้ผู้เรียนสำคัญที่สุด
6774769คำอธิบายกฎหมายลักษณะพยาน / โสภณ รัตนากร
6855929ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น / ศิโรจน์ ผลพันธิน
6956035ข้อมูลนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา ... / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
7056043ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ : กระบวนการตัดสินใจผลกระทบและการประเมิน
7173169การบัญชีสินทรัพย์ / ธารินี พงศ์สุพัฒน์
7280811เทคนิคการจัดทำบัญชีสินค้าคงเหลือ = Accounting for inventories / สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
7356427รพี'44 /เอก ขำอินทร์, บรรณาธิการ
7456533สารนิเทศและการศึกษาค้นคว้า : คู่มือการเข้าถึงสื่อสารนิเทศประเภทต่าง ๆ การใช้ห้องสมุดตลอดจนการศึกษาค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ตการทำรายงานภาคนิพนธ์
7556538สารนิเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า = Information for study skills and research / วัลลภ สวัสดิวัลลภ, บรรณาธิการ
7656613การเรียนรู้อย่างมีความสุข : สารเคมีในสมองกับความสุข / ศันสนีย์ ฉัตรคุปต์
7756952วิธีไล่สายกฎหมายอาญา เล่ม 1 /วินัย เลิศประเสริฐ
7857198งบประมาณแผ่นดิน = Government budget /ไพรัช ตระการศิรินันท์
7965907พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว [ซีดี-รอม] / สถาบันพระปกเกล้า
8066288ปริศนาลึกลับอาณาจักรไรซ์ที่สาม [แผ่นวีดิทัศน์] = The enigma of the Swastika [Videodisc]
8168812ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย ปีที่ 3 [2542] แผ่นที่ 2 [ซีดี-รอม] / ศูนย์บริการสารสนเทศทางเทคโนโลยี
8269038อลังการปราสาทขอม นครวัด นครธม [ซีดี-รอม] = Angkor, the past glory [CD-ROM] / ธีรภาพ โลหิตกุล
8369061ท่องเที่ยวภาคกลางและภาคตะวันออก [ซีดี-รอม]
8469106ท่องเที่ยวภาคเหนือ [ซีดี-รอม]
8569169ป่าไม้เมืองไทย [ซีดี-รอม] = The Forests of Thailand [CD-ROM]
8669183สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี [ซีดี-รอม]
8769219เจาะแก่นภาษา Visual studio self learning in C & C++ [ซีดี-รอม]
886924230 ชั่วโมงเรียน Autodesk mechamical desktop 3.0 ด้วยตนเอง [ซีดี-รอม] ; Mechanical desktop R3 training [CD-ROM] ; Quick step mechanical desktop 3.0 [CD-ROM] / ธนะพันธุ์ อินทรเกสร
8969454คู่มือการใช้ฟรีโฮมเพจ และฟรีเซิร์ฟเวอร์ [ซีดี-รอม] / ธนพล ฉันจรัสวิชัย
9071191อุทยานแห่งชาติ [ซีดี-รอม] = The National Parks of Thailand [CD-ROM]
9171605คำอธิบายกฎหมายลักษณะพยานว่าด้วยพยานเอกสาร / ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์
9271745ล้มละลายพิสดาร : ฉบับปรับปรุงใหม่ 2544 / วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
9371746คู่มือสอบ ป.วิ.พ.ว่าด้วยการพิจารณาโดยขาดนัดคดีมโนสาเร่และคดีไม่มีข้อยุ่งยากตามพรบ.แก้ไขเพิ่มเติมป.วิ.พ. ใหม่ / วิรัช เมฆอรุโณทัย
9471750คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะเก็บของในคลังสินค้าประณีประนอมยอมความการพนันและขันต่อบัญชีเดินสะพัด [เอกเทศสัญญา 3] / สมภพพิสิษฐ สุขพิสิษฐ
9571752คู่มือเตรียมคดีแพ่ง / สมพร พรหมหิตาธร
9671755คู่มือปฏิบัติงานดำเนินคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง / สมพร พรหมหิตาธร
9771765พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 พ.ร.บ. สวนป่า พ.ศ. 2535 คำอธิบาย--- / ยืนหยัด ใจสมุทร
9871766กฎหมายเปรียบเทียบไทยกับประมวลกฎหมายนานาประเทศภาค 1 ความทั่วไปและภาค 2 ลักษณะละเมิด
9971778ผลกระทบของการย้ายถิ่นต่อสภาวการณ์ของแรงงานข้ามชาติ : กรณีศึกษาประเทศไทย / วิพรรณ ประจวบเหมาะ...[และคนอื่น ๆ]
10071834การวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัวด้วย SPSS for windows / กัลยา วานิชย์บัญชา
10171837เทคนิคการพยากรณ์การวิเคราะห์อนุกรมเวลา / ศิริลักษณ์ สุวรรณวงศ์
10271874พจนานุกรมกฎหมายและศัพท์เกี่ยวข้องอังกฤษ - ไทย = Dictionary of law and relevant words English-Thai / ถาวร โพธิ์ทอง
10371879การฟ้องคดี ล้มละลายวิธีปฏิบัติในศาลล้มละลายกลาง / พิชัย นิลทองคำ
10471880กฎหมายลักษณะพยานว่าด้วยการดำเนินคดีแพ่ง-อาญา และฎีกาในปัญหาที่น่าสนใจ / สุพิศ ปราณีตพลกรัง
10571882การวิเคราะห์สถิติ : สถิติเพื่อการตัดสินใจ / กัลยา วานิชย์บัญชา
10671886ป.อาญา มหัศจรรย์ : สาระสำคัญ คำอธิบาย ประกอบฎีกา ตัวอย่างข้อสอบ
10771888ป.พ.พ. มหัศจรรย์
10871928ลักษณะของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา : พื้นฐานความรู้ทั่วไป / ไชยยศ เหมะรัชตะ
10971938คู่มือกฎหมายลักษณะนิติกรรมสัญญา / จำปี โสตถิพันธุ์
11071940การชันสูตรศพ / พรทิพย์ โรจน์สุนันท์
11171958องค์การเอกชนเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค / สุษม ศุภนิตย์
11271978วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม = Environmental / เกษม จันทร์แก้ว
11371987ฉีกหน้าวิทยาศาสตร์ : การวิจัยที่อาจเปลี่ยนชีวิตของเราได้ถ้าไม่ถูกเหยียบไว้ / ริชาร์ด มิลตัน ; แปลโดย แสน โพนไชยา
11488887หลักการบริหาร / เสนาะ ติเยาว์
11571995101 วิธีโปรโมตเว็บ / ศุภชัย สุขะนินทร์
11671997พลิกโฉมธุรกิจอย่างไรให้เป็นต่อ = Meta revolution a must for leader / สมภพ มานะรังสรรค์...[และคนอื่น ๆ]
11772007ก้าวสู่โลกอินเตอร์เน็ตฉบับสมบูรณ์ / กรภัทร์ สุทธิดารา
11872032พินิจวรรณคดี : รวมบทความวิชาการด้านวรรณคดี / นิยะดา เหล่าสุนทร
11972060ดรีมส์โปรเจกต์ = Drams project /ภาวดี วิเชียรรัตน์
12072070การจัดทำงบกระแสเงินสดงบกระแสเงินสดรวม : ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25 = Statement of cash flows consolidated statement of cash flows / วรศักดิ์ ทุมมานนท์
12172074คู่มือกิจกรรมประยุกต์ใช้ตามข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2000 /ณัฐกาญจน์ สุวรรณปฏิกรณ์
12272079การผลิตสื่อโทรทัศน์และสื่อคอมพิวเตอร์ : กระบวนการสร้างสรรค์และเทคนิคการผลิต / วิภา อุตมฉันท์
12372090โดเรมีอดีต /ศุภาศิริ สุพรรณเภสัช
12472096แบรนด์เอจ ออนแบรนด์ดิ่ง = Brandage on Branding / ณรงค์จิวังกูร...[และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการโดย พิชัย ศิริจันทนันท์
12572105เด็กเรียนรู้ได้อย่างไร : เรียนรู้ภาษาไทยโดยอาศัยสิ่งแวดล้อมเป็นสื่อ /ชาตรี สำราญ
12672106ครูรู้ได้อย่างไรว่าเด็กเกิดการเรียนรู้ / โดย ชาตรี สำราญ
12772205คู่มือการลงรายการดรรชนีวารสารภาษาไทยที่เครื่องอ่านได้ / พรทิพย์ โรจนพิทยากร, บรรณาธิการ...[และคนอื่น ๆ]
12872248ข้อมูลพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543
12972250รวมกฎหมายเก่าเกี่ยวกับที่ดิน
13072252วิวัฒนาการการออกโฉนดที่ดินและงานทะเบียนที่ดิน / กรมที่ดิน
13172265นโยบายเศรษฐกิจรัฐบาลทักษิณ
13272333ทันโลกหลังวิกฤตเศรษฐกิจธุรกิจการเงิน / พสุ พาณิชศุภผล, บรรณาธิการ
13372337พุทโธโลยี : หลวงพ่อจรัญสอนการเจริญพระกรรมฐานด้วยสติปัฏฐาน 4 / พระราชสุทธิญาณมงคล [จรัญ ฐิตธมโม] ; บรรณาธิการโดย นิคม จาตุรันต์
13472338พุทโธโลยี : หลวงพ่อจรัญชี้แนะแก้ปัญหาชีวิตด้วยการเจริญพระกรรมฐาน / พระราชสุทธิญาณมงคล [จรัญ ฐิตธมโม] ; บรรณาธิาการโดย นิคม จาตุรันต์
13572343คำสัญญาที่ว่างเปล่าจากนักเลือกตั้ง
13672344ประสบการณ์การจัดการไฟป่าโดยองค์กรชุมชน / บรรณาธิการโดย อัจฉรา รักยุติธรรม
13772358ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย / นุชทิพย์ ป. บรรจงศิลป์...[และคนอื่นๆ]
13872370ทำไมเซเว่นอีเลฟเว่น [ญี่ปุ่น] เท่านั้นจึงแข็งแกร่ง = Sebum-Irebun dakega nazetsuyoi / อาชิกาว่า อากิระ ; ชไมพร สุธรรมวงศ์, ผู้แปล
13973234จริยธรรมทางธุรกิจ = Business ethics / พรนพ พุกกะพันธุ์
14072378วิธีไล่สายกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 3 / วินัย เลิศประเสริฐ
14172453คู่มือกู้ชาติทางออกจากวิกฤต / วุฒิพงษ์ เพรียบจริยวัฒน์
14272468แพลงก์ตอนพืช / ลัดดา วงศ์รัตน์
14372494ถอดรหัสการพัฒนา / ศุภชัย เจริญวงศ์ ; บรรณาธิการโดย อรัญญา ศิริผล, สุรสม กฤษณะจูฑะ
14472495เขตพื้นที่การศึกษาสู่การปฏิบัติ
14572497บทบาทไทยในเวทีเศรษฐกิจโลก : แนวทางการสร้างอำนาจต่อรองและความสามารถในการแข่งขัน / ศุภชัย พานิชภักดิ์
14672504แนวทางแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจไทยของรัฐบาลชวน 2 พฤศจิกายน 2540 - ธันวาคม 2543 / ธารินทร์ นิมมานเหมินท์, พิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล และ พิสิฐ ลี้อาธรรม
14772509อรรถาภิธานศัพท์เศรษฐศาสตร์
14872521การเงินธุรกิจ [110-331] / ชนะใจ เดชวิทยาพร...[และคนอื่น ๆ]
14972524ปุจฉา-วิสัชนากฎหมายแรงงานและปัญหาในทางปฏิบัติ. การบริหารงานบุคลและแรงงานสัมพันธ์ / เกษมสันต์ วิลาวรรณ และ อรรถพล มนัสไพบูลย์
15072532สุขภาพจิตดีด้วยอีคิว
15172536ความสามารถของเยาวชนไทยบนเวทีโลก : ผลจากการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการปี 2539-2543
15272547การย้ายถิ่นข้ามชาติกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอาเซียน : นโยบายและผลกระทบ / พัชราวลัย วงศ์บุญสิน...[และคนอื่น ๆ]
15372599เซฟตี้เฟริสต์ปลอดภัยไว้ก่อน = Safety first / วิฑูรย์ สิมะโชคดี
15472608ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพิมพ์ = General studies in printing / อุดม ควรผดุง
15572635คำบรรยายกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ / สุดาศิริ วศวงศ์
15672636รวมคำอธิบายพร้อมตัวบทกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.2544 / วิศิษฐ์ ศรีพิบูลย์
15772641เปิดโลก เอ็มบีเอ
15872660กลยุทธ์การบุกเบิกพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ฉบับ เอสเอ็มอี = Small business solution E-commerce /เบรันดา ไคนาน ; แปลโดย เอกปิยะ อดุลวุฒิกรชัย
15972664ไลท์เวบ 6.5 เอฟพิไชต์ I / พีรพล อริยรัตนา, อนุศาสน์ สุวรรณพรหม
16072669ไซเบอร์ลอ กฎหมายกับอินเตอร์เน็ต / ชวลิต อัตถศาสตร์...[และคนอื่น ๆ]
16172671รวมการใช้แก้ไขปัญหาซอฟต์แวร์ใน พีซี / เพียงหทัย อินกัน
16272672สร้างสรรค์สื่อสิ่งพิมพ์ด้วย Adobe PageMaker 6.5 plus / สิทธิชัย ประสานวงศ์
16372675ปกป้องข้อมูลลับใน PC = PC confidential / ไมเคิล เอ. แบงค์ ; แปลโดย ชัชวาล ศุภเกษม
16472676พีซี เอ็นเทอร์เทรนเม้น เปิดโลกบันเทิงบนพีซีตัวเก่ง /มนตรี คงมหาพฤกษ์ และ วศิน เพิ่มทรัพย์
16572678ทรัพยากรพืชในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 16 พืชที่ให้สารกระตุ้น = stimulants
16672680นันทนาการและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว = Recreation and tourism industry / สมบัติ กาญจนกิจ
16772682ย่ำฮอลลีวู้ดพิสูจน์ฝัน / อิสระ อมรเวช
16872684ย่ำยุโรปเรียนหนังสือตอนเรียนฟรีที่เยอรมนี
16972685ทฤษฎีกราฟ / ชะเอม สายทอง
17072686เรียนรู้เพื่อเป็นครูคุณภาพ / ชูศรี ตันพงศ์
17172692จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน = Psychology in daily life / ลักขณา สริวัฒน์
17272695พุทธศาสนวิทยา / แสง จันทร์งาม
17372696พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย ฉบับนักเรียนนักศึกษา = Collins cobuild new student's dictionary
17472699แคลคูลัส I : สำหรับวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ = Calculus I : for engineering and science : students handbook 1 / วิศิษฎ์ เดชพันธ์
17572704รวมเรื่องสั้นใครฆ่าพระเจ้ากรุงธน / หลวงวิจิตรวาทการ
17672705รวมเรื่องสั้นครุฑดำ / หลวงวิจิตรวาทการ
17772708สี่ยอดหญิงงามผู้พลิกประวัติศาสตร์จีน / ถาวร สิกขโกศล
17872711ไม้กั้นลม / จำปี ถวายเลิศ
17972716รวมพลคนอ่านนวนิยายประกวดรางวัลซีไรต์ พ.ศ.2543
18072721พุทธเศรษฐศาสตร์ : วิวัฒนาการทฤษฎีและการประยุกต์กับเศรษฐศาสตร์สาขาต่าง ๆ / อภิชัย พันธเสน
18172722วิเคราะห์นโยบายของรัฐบาล พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชินวัตร กับนายชวน หลีกภัย / กวี วงศ์พุฒ
18272723แปลแปลงและแปรรูปบทละคร / จักรกฤษณ์ ดวงพัตรา
18372728ผลงานวิจัยและพัฒนาประจำปี 2543
18472733ประเทศคู่ค้าสำคัญที่มีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจไทย
18572738บันทึกไว้ด้วยใจภักดิ์ = In loving memory
18672739จารึกในหัวใจราษฎร์
18772741วิวัฒนาการและสถานภาพขององค์ความรู้สาขาการประชาสัมพันธ์ในประเทศไทย /อุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต
18872756วันนริศ 28 เมษายน : ไห้วสมเด็จครูนายช่างใหญ่แห่งกรุงสยาม สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์
18972758พ่ายพิษ : บันทึก 9 กรณีวิกฤตยุคสังคมเสี่ยงภัย / อภิญญา ตันทวีวงศ์, บรรณาธิการ
19072763เทคนิคการเขียนอังกฤษ = English writing technique /ธนพล [ลำดวน] จาดใจดี
19172768อย่าเพิ่งท้ออย่าเพิ่งแพ้ถ้าอยากเก่งภาษาอังกฤษ / มาลีวัลย์ คาร์เตอร์
19272769การเขียนภาษาอังกฤษในธุรกิจและชีวิตประจำวัน = English practical writing / พิชญา จุฑาชวกุล ; บรรณาธิการโดย รมณี กอวัฒนา
19372771เบ็ทเทอแกร็มม่า / จุฑามาศ ธนะกุล
19472773ภาษาญี่ปุ่นมัคคุเทศก์ 1 / คาซูมิ ศรีจักรวาฬ...[และคนอื่น ๆ]
19572778ทำทุกอย่างได้ในคอมพิวเตอร์ / บรรณาธิการโดย เกศินี สุทธาวรางกูล...[และคนอื่น ๆ]
19672780ไอเอ็มซี : การสื่อสารการตลาดแนวใหม่ = The new marketing paradigm : integrated marketing communictions / ดอน อี ซูลท์, สแตนลีย์ ไอ แทนเนนโบม และ โรเบิร์ต เอฟ เลาเทอร์บอร์น ; แปลและเรียบเรียงโดย ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ
19772864การวิเคราะห์ประเมินและพยากรณ์ความน่าจะประสบปัญหาทางการเงินของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์จำนวน 54 บริษัท ระหว่างปีพ.ศ.2535-2539 = An analysis and prediction of financial bankruptcy probability of fifty four finance and securities companies in Thailand during 1992-1996 / ธัญลักษณ์ สถาปนิกานนท์
19873034ข้าวในศิลปะและวัฒนธรรม
19973043การจัดเก็บเอกสารและเครื่องปฏิบัติการสำนักงาน รหัส 160-331 [Office management] / ไพจิตร รักเกียรติ
20073046การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา : กรณีศึกษานิวซีแลนด์ / วิจารณ พานิช...[และคนอื่น ๆ]
20173048ก้าวสู่การลงทุนในตลาดตราสารหนี้
20273139กลยุทธ์การตลาด = Marketing strategy / อดุลย์ จาตุรงคกุล
20373160ประมวลรัษฎากรแก้ไขเพิ่มเติมถึงพระราชบัญญัติฯ ฉบับที่ 34 พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึงพระราชกำหนดฯ ฉบับที่ 17 พ.ศ.2540 : พร้อมคำพิพากษาฏีกาโดยย่อ / รวบรวมโดย อาภรณ์ นารถดิลก
20473167การเงินธุรกิจ = Business finance / อภิชาติ พงศ์สุพัฒน์
20586271วิ.อาญามหัศจรรย์
20673174ดอกเบี้ย เบี้ยปรับ /ธนะชัย ผดุงธิติ
20773175พื้นฐานการถ่ายภาพ = Foundation of photography / ทวีศักดิ์ กิจวิวัฒนาชัย
20873176การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม / ธีระชัย สุขสด
20973178กำเนิดทุนนิยมเทียมในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ = The rise of Ersatz capitalism in South-East Asia / โยะชิฮะระ คุนิโอะ ; แปลโดย รัศมิ์ตรา ขันติกุล, ชูศรี มณีพฤกษ์ และ พรพิมล สันติมณีรัตน์ ; บรรณาธิการแปล สุกัญญา นิธังกร
21073184เรียงความบทความวิชาการฉบับที่ได้รับรางวัลเงินทุนภูมิพลตั้งแต่พ.ศ.2534-2541
21173214การพยากรณ์เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ / อัจฉรา จันทร์ฉาย
21273215ลึก กว้าง ชัด จัดระบบปฏิบัติการขาย = Active performance sales management / โรจน์ วุฒิกาญจน์
21373218เคล็ดไม่ลับการบริหารไมโครซอฟท์ = The 12 simple secrets of microsoft management / เดวิด ทีเลน ; แปลโดย สมชาย สัมฤทธิ์ทรัพย์
21473232ผ่าทางตันขุมทรัพย์แสนล้านสัมปทานสื่อสาร /ชูชาติ สว่างสาลี
21573240วิถีทัศน์แห่งมนุษยศาสตร์รวมบทความทางวิชาการในวาระครบรอบ 20 ปี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย = New directions in humanities : acollection of academic papers in celebration of the twentieth anniversary of the faculty of humanities the university of the Thai Chamber of Commerce 2001
21673443จริยศาสตร์ [ศาสตร์ที่ว่าด้วยคุณความดีและศิลปะในการต้ดสินใจ] / วศิน อินทสระ
21773783การผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง [604-442] / พรสุรีย์ ลิ้มรสธรรม
21873840เอ็นทีซอฟต์ เทรนนิ่ง ไกด์ สำหรับเรียนรู้ เอเอสพี 3.0 โปรแกรมมิ่ง เพื่อการพัฒนาเว็บแอพพิเคชั่น / กิตติ สูงสว่าง
21973842ข้อกำหนดการพัฒนาซอฟต์แวร์ = Software requirement / คาล อี วิกเกอร์ ; แปลโดย สุนันท์ บุณยธาดา
22073844เทคนิคบริหารและรับงานเขียนโปรแกรม / วราภรณ์ พรหมวิอินทร์ บรรณาธิการ จิระ จริงจิตร
22173845กลยุทธ์การวางระบบเครือข่ายฉบับ SME = Small business solutions for networking / อลัน เนียร์เบอร์ ; แปลโดย ภาณุฤทธิ์ ยุกตะทัต
22273866ตัดต่อวิดีโอสร้างช็อตเด็ดให้ได้ดั่งใจด้วย Movie maker ใน windows me / สิทธิชัย วรปัญญากุล ; บรรณาธิการโดย จิระ จริงจิตร
22373873การรับรู้ต่อฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 และปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดกับการตัดสินใจซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าของผู้บริโภคเป้าหมาย = The consumer' perception on no.5 label of energy-efficency marketing mix and its impact on buying decision / สิริกมล ศรีจาด
22474077การผสมผสานความรู้ : ความท้าทายของนักบัญชี = Integrated knowledge challenges for accountants
22574101ญี่ปุ่นสมัยโชวะประวัติศาสตร์บอกเล่าจากพ่อสู่ลูก = Chichi ga ko ni kataru showashi / โฮะซะกะ มะซะยะซุ ; แปลโดย สร้อยสุดา ณ ระนอง และ ปราณี จงสุจริตธรรม
22674109ข่าวที่ไม่เป็นข่าว /ธนาพล อิ๋วสกุล, บรรณาธิการ
22774139บทกวีแคนโต้หมายเลข... / ฟ้า พูลวรลักษณ์
22874143องค์กรยุคดอทคอม / ดนัย เทียนพุฒ
22974152ต้นแบบผู้นำ : สามบุรุษผู้กำหนดนิยามการเป็นผู้นำโลกธุรกิจแห่งศตวรรษที่ 21 = The new global leaders / แมนเฟรด เอฟ. อาร์., เคตส์ เดอ ฟรีส และ เอลิซาเบซ ฟลอเรนต์-เทรียซี ; สายฟ้า พลวายุ, แปลและเรียบเรียง
23074153การตลาดอย่างที่คุณไม่เคยรู้จัก = The End of marketing as we know it / เซอร์จิโอ ซีแมน ; แปลและเรียบเรียงโดย วีระ สถิตย์ถาวร
23174155องค์กรกระจายอำนาจ = The 3 keys to empowerment : releasing the power within people for astonishing results / เคน บลองชาร์ด, จอห์น พี คาร์ลอส และ อลัน แรนดอล์ฟ ; แปลโดย วรรณพร ไกรเลิศ
23274168ท่านทำได้ / กฤษณะ กฤตมโนรถ
23374175ล้มไปข้างหน้า = Failing forward : turning mistakes into stepping stones for success / จอห์น ซี แม็กซ์เวลล์ ; แปลโดย บุญเลิศ วงศ์พรหม
23474376ข้อบกพร่องในงานหล่อโลหะสาเหตุและวิธีการแก้ไข / จอห์น ที.เอช พรีส...[และคนอื่น ๆ]
23574403จริยธรรมสำหรับการศึกษาวิจัยในคน = Ethical issues in research involving human subjects / บุปผา ศิริรัศมี, บรรณาธิการ...[และคนอื่น ๆ]
23674420ปัจจัยการสื่อสารการตลาดกับการตัดสินใจซื้ออาหารสัตว์เลี้ยงประเภทสุนัขและแมวของผู้เลี้ยงสัตว์ = The relationship between marketing communications factors and purchasing decision of pet food specitice on dog's and cat's food / รัชดา ใจกระจ่าง
23774430กลยุทธ์การสื่อสารเอกลักษณ์ตราเว็บไซต์และพฤติกรรมการใช้บริการเว็บไซต์ของนักธุรกิจส่งออก : กรณีศึกษาเว็บไซต์ไทยแลนด์ดอทคอม = Communicating strategies of web site brand identity and the exporter's behavior towards the use of web site : a case study of web site Thailand.com / วรรณวนัฏ ช้างแก้ว
23874442การบังคับใช้ร่วมกันของพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพ.ศ.2542 และพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนพ.ศ.2520 = The simultaneous enforcement of alien business act B.E.2542 and investment promotion act B.E.2520 / ศรัญญา ไชยประเสริฐ
23974450การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการของการกีฬาแห่งประเทศไทย = The study of opinions of management of sports authority of Thailand / ระพีพัฒน์ กิจนพเกียรติ
24074456การวิเคราะห์โครงสร้างระบบการจัดจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล = An analysis on distributing structure of state lottery / ศรีอุษา โพธิ์ทอง
24174465คำพิพากษาฎีกา 2544 / บรรณาธิการโดย ไพโรจน์ วายุภาพ
24274492กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของเว็บไซต์ธุรกิจจัดหางานอินเทอร์เน็ตกับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อของกลุ่มเป้าหมายในเขตกรุงเทพมหานคร = Strategy of marketing communication in recruitment website and media behavior of target audience in Bangkok / อภิชาติ โล่ห์ประธาน
24374505คัมภีร์เจ้าสัวธนินท์ เจียรวนนท์ / อธิวัฒน์ ทรัพย์ไพบูลย์
24474681การย้ายถิ่นข้ามพรมแดนไทย พม่า และสถานการณ์เสี่ยงต่อโรคเอดส์ในกลุ่มผู้ย้ายถิ่น : พื้นที่แม่สอดและแม่สาย = HIV/AIDS among migrant population at the Thai-Burmese borders : Mae Sot and Mae Sai / สุภางค์ จันทวานิช...[และคนอื่น ๆ]
24574682รวมบทความวิชาการ : นิเทศศาสตร์การตลาดแนวคิดและกรณีศึกษา
24674685รูปแบบการพัฒนาการดูแลตนเองของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ = Development of self-care agency in persons with HIV infection/AIDS. ผลของการดูแลสุขภาพอนามัยที่บ้านต่อการรับรู้ความสามารถในการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ = Effects of home health care on perceievd self-care abilities and quality of life of HIV and AIDS patients
24774686ความสามารถในการติดเชื้อ HIV-1 ของ resting CD4+T cells ที่มี Chemokine receptors ชนิด CCR5 และ CXCR 4 = Susceptibility to HIV-1 infection of resting CD4 + T cells that express the chemokine receptors CCR5 and CXCR4. การศึกษาแอนติออกซิแดนท์ในพืชสมุนไพรและพืชผักไทยสำหรับการเสริมสุขภาพผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ = Study of Antioxidants of Thai Medicinal Herbs and Vegetable Plants for Health Promaotion of HIV+ and AIDS Patients
24874687ความจำเป็นผลดีผลเสียของกฎหมายเกี่ยวกับเอดส์ / วชิระ สิงหะคเชนทร์...[และคนอื่น ๆ]
24974688เทคโนโลยีด้านดินปุ๋ยและเครื่องจักรกลการเกษตร
25074696ยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ศึกษา : บทเรียนจากประเทศอังกฤษและญี่ปุ่น
25174698การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542 : ข้อคิดจากกรณีศึกษาของต่างประเทศ
25274700ป่าไม้ไทย : บทสรุปของอำนาจและผลประโยชน์ /ตฤตณัย นพคุณ
25374716หลักวิธีปฏิบัติปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับคดีลิขสิทธิ์ในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง / สุพิศ ปราณีตพลกรัง
25474719รวมกฎหมายยาเสพติดและคำพิพากษาศาลฎีกาที่น่าสนใจ / รวบรวมโดย น้ำแท้ มีบุญสล้าง, กิตติ มีบุญสล้าง
25574723คำอธิบายกฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 / สีหนาท ประยูรรัตน์
25674724โครงการสมุดปกเงินวิธีพิจารณาความแพ่ง-อาญาเปรียบเทียบ / พิชัย นิลทองคำ
25774727อินเตอร์เน็ต แชร์ริ่ง สำหรับระบบ Lan ในองค์กรและร้าน Internet cafe / สมเกียรติ รุ่งเรืองลดา
25874728การลงรายการหนังสือและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง : ตามหลักเกณฑ์ AACR2 /สุพัฒน์ ส่องแสงจันทร์
25974730คลีนิคอินเตอร์เน็ต = Clinic internet / เกียรติประถม สินรุ่งเรืองกุล และ รวิช มนัสวานิช
26074732เว็บแค็ม ถ่ายทอดสดผ่านอินเตอร์เน็ต / จักรกฤษณ์ นพคุณ
26174733ใช้เครื่องมือใน Adobe photoshop 6 อย่างมืออาชีพ / พลับพลึง ภาษี, สิทธิชัย ประสานวงศ์ ; บรรณาธิการ
26274734คอมพิวเตอร์ ทิพซ์ แอนด์ อิควินเม้นท์ = Computer tips and equipment / อรรถพล เอื้ออารีวิวัฒน์
26374735การติดตั้งระบบเครือข่ายและการแชร์อินเทอร์เน็ตด้วยตนเอง / กอบเกียรติ สระอุบล
26474739ประกอบ PC step by step / ชิษณุพงศ์ ธัญญลักษณ์ และ ปิยะ นากสงค์
26574740เจาะลึก ล้วงตับ Windows Me แบบถึงกึ๋น / ธานินทร์ เอื้อรักสกุล และ เกศมณี เที่ยงธรรม
26674741ไขปัญหามือใหม่หัดใช้คอมฯ / นิทัศน์ สุทธิสถิตย์ และ ดุลยวัฒน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
26774742พ่อรวยสอนอะไรที่พ่อจนไม่เคยสอน = Rich dad poor dad / โรเบิร์ต ที. คิโยซากิ และ ชารอน แอล แลชเตอร์ ; เรียบเรียงโดย นันทวัน รุจิวงศ์
26874747สร้างเว็บเพจอย่างไร้ขีดจำกัด ASP Active Server Page / โดย ธวัชชัย สุริยะทองธรรม, ธาริน สิทธิธรรมชาลี และ ประชา พฤกษ์ประเสริฐ
26974748ติดตั้งใช้งานโฮมเน็ตเวิร์กด้วยตนเอง / ดิเรก วงษ์วานิช
27074749แชร์อินเทอร์เน็ต 2 เครื่องด้วยสายเส้นเดียว / กอบเกียรติ สระอุบล
27174754เทคนิคแก้ไขปัญหาฮาร์ดดิสก์และกู้ข้อมูล : นำเสนอแบบ visual guide step by step / ประเสริฐ รุ่งทรัพย์พาณิชย์
27274755วินโดวส์ มี เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พีซีและอินเทอร์เน็ต / ชัชวาล ศุภเกษม
27374757เพิร์ล บนฟรีเซิร์ฟเวอร์ / ธนพล ฉันจรัสวิชัย
27474807ธุรกิจการเดินทางทางอากาศ [553-316] / เฉลิมเกียรติ เฟื่องแก้ว, จีรวัตร สุธนาภรณ์
27574841การพิสูจน์เวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์ด้วยคณิตศาสตร์ = The proof of time dimension as vector by mathematics / ปรเมสฐ์ บุญศรี
27674842หนังสือประกาศโฆษณาการจดทะเบียนการประดิษฐ์และออกอนุสิทธิบัตร 2544
27774843กองทุนคุณภาพการศึกษาของฮ่องกง
27874844ภูมิปัญญาและละครไทย
27974845ทำเนียบนักวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ
28074846การจัดการศึกษาทางเลือกรูปแบบศูนย์การเรียนโดยโรงพยาบาลและสถาบันทางการแพทย์ / ประนอม ศรีไพรวัลย์
28174849การออกแบบและวิเคราะห์อัลกอริทึม / สมชาย ประสิทธิ์จูตระกูล
28274955คำพิพากษาศาลฎีกา 2544 / สำนักงานศาลยุติธรรม
28375484ระบบการเลือกตั้งกับการเมืองไทยยุคใหม่ : พร้อมการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ.2541 / วัชรา ไชยสาร
28475745การเมืองภาคประชาชน : มองจากชีวิตและผลงานของศรีบูรพา / วิทยากร เชียงกูล
28575993รายงานการปฏิรูปการศึกษาต่อประชาชน
28676275ร่างกฎหมายลำดับรองที่จะต้องตราขึ้นใช้บังคับทันทีในระบบการศึกษาใหม่
28776889แรงงานหญิงและเด็ก = Woman and child labour
28877164การศึกษาวิจัยสถานภาพทางการเงินและงบประมาณของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน / มานิต บุญประเสริฐ...[และคนอื่น ๆ]
28977257การวิจัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์ = Documentary research on human resource management / วิรัช วิรัชนิภาวรรณ
29078041กวีนิพนธ์อเมริกันร่วมสมัย : บทวิเคราะห์และสรรนิพนธ์ / นิตยา มาศะวิสุทธิ์... [และคนอื่นๆ]
29178051คุณธรรมของครู / ผกา สัตยธรรม
29278118ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ / เชื้อ ชูขำ.
29378150การประเมินผลสื่อการประชาสัมพันธ์ : โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์น้ำมันหล่อลื่นของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ = The evaluation of public relations media : the public relations campaign project for lubrication oil of the National energy policy board / ระวีวรรณ วรรณชาติ
29478182รัฐบาลใหม่กับการจัดการปัญหาความขัดแย้งในสังคม
29578183แพทย์แผนจีนในชีวิตประจำวัน / วิทวัส วัณนาวิบูล
29678194สัมฤทธิ์ผลของการประชาสัมพันธ์ของโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างประชาชนที่อยู่ในพื้นที่โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติกฟผ. กับประชาชนในเขตกรงเทพมหานคร = The effectiveness of public relations s...
29778197โครงสร้างของสถาบันการตรวจเงินแผ่นดินตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 = The structure of supreme audit instituiton in accordance with the provisions of constitution of the kingdom of Thailand B.E.2540 / ศิริพร ปั้นประเสริฐ
29878242ธนกิจเกษตร = Agricultural finance / นงนุช ปรมาคม
29978255ปัญหาด้านการเงินของแรงงานไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศ
30078257ข้อควรรู้เกี่ยวกับศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
30178268อีคิวของคุณเป็นอย่างไร = EQ ของคุณเป็นอย่างไร / ศันสนีย์ วรรณางกูล
30278288การผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นต้น [604-441] / พรสุรีย์ ลิ้มรสธรรม
30378292เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น [300-133] / กิ่งกาญจน์ โพธิวัฒน์, ไพรินทร์ นาคจั่น
30478374หลักเกณฑ์การลงรายการชื่อบุคคล
30579260การอ่านและการสร้างนิสัยรักการอ่าน / ศรีรัตน์ เจิงกลิ่นจันทร์
30679261ภาษาไทย 2001 / นิตยา กาญจนะวรรณ
30779262ผลกระทบของสัญญาณวิทยุและโทรทัศน์ข้ามพรมแดนระหว่างไทย-ลาว / วิภา อุตมฉันท์
30879264ตรรกวิทยาสัญลักษณ์ / โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์
30979270พจนานุกรมศัพท์คอมพิวเตอร์ฉบับนิสิตนักศึกษา / ทักษิณา สวนานนท์
31079272ศัพท์นิติศาสตร์อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
31179273การปกครองส่วนท้องถิ่นกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม / นันทวัฒน์ บรมานันท์ และ แก้วคำ ไกรสรพงษ์
31279274การวิเคราะห์ธาตุอาหารพืช / ศรีสม สุวรรณวงศ์
31379275ต้นไม้ ผักหญ้า อาหาร และสมุนไพร : รวบรวมความรู้อาหารและสมุนไพรเพื่อบริโภคและประโยชน์กับชีวิต / วัลยา ภู่ภิญโญ
31479277การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการจัดการทรัพยากร = Ecotourism cultural diversity and natural resource management / ยศ สันตสมบัติ
31579278อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม / สุริยา บุณยศิริชัย
31679280อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา จังหวัดกระบี่
31779281อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน
31879282อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง จังหวัดเชียงใหม่ / หัสชัย บุญเนือง
31979283คู่มือท่องเที่ยวภาคตะวันออกทะเลไม่เคยหลับ
32079289เงาใจ / ชูวงศ์ ฉายะจินดา
32179291ตารางชีพ : เครื่องมือสำคัญทางประชากรศาสตร์ = Life table a powerful demographic tool / ปราโมทย์ ประสาทกุล และ ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์
32279295100 คำถาม-คำตอบ เมื่อมีปัญหา ISO 9000 / มัสสุยุกิ ฮาจิวารา ; แปลโดย สุธรรม ธีระวัฒนชัย
32379338ท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ [ซีดี-รอม]
32479339ท่องเที่ยวภาคใต้ [ซีดี-รอม]
32579340การทำการค้าบนอินเตอร์เน็ต [ซีดี-รอม] = E-Commerce [CD-ROM]
32679341กำเนิดโลก [ซีดี-รอม]
32779346จาวา ฉบับโปรแกรมเมอร์ / กิตติ ภักดีวัฒนะกุล
32879347พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย [ฉบับใหม่] ฉบับแก้ไขปรับปรุงและขยายเพิ่มคำศัพท์ใหม่ 6,000 คำ = a new English-Thai dictionary [Revised and Enlarged] / เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ
32979349ต้นไม้ยาน่ารู้ / ธงชัย เปาอินทร์ และ นิวัตร เปาอินทร์
33079350หวงเหอ อู่อารยธรรม / สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
33179351เหรียญกษาปณ์กรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ.2525-2542 = Coinage of the Rattanakosin Era A.D. 1982-1999
33279352เหรียญที่ระลึกกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ.2525-2542 = Medals of the Rattanakosin Era A.D. 1982-1999
33379360สังคมและวัฒนธรรมไทย = Thai society and culture / วราคม ทีสุกะ
33479362อาหาร เครื่องดื่ม และการบริการในภัตตาคาร /ปิยวรรณ กลั่นกลิ่น
33579363แนวทางเวชปฏิบัติอิงหลักฐานการตรวจและการสร้างเสริมสุขภาพในประเทศไทย = Evidence-Based clinical practice guideline periodic health examination and maintenance in Thailand / บรรณาธิการโดย สุรจิต สุนทรธรรม
33679365โรคตับจากสุรา / เฟื่องเพชร เกียรติเสวี
33779367ปลูกสมุนไพรใช้เอง / ยุวดี จอมพิทักษ์
33879368โคลนนิ่ง : เทคโนโลยีสะท้านโลก / บรรณาธิการโดย ยงยุทธ ยุทธวงศ์ และ ศุภชัย หล่อโลหการ
33979369คู่มือนักอ่านและผู้ใฝ่การเรียนรู้ / วิทยากร เชียงกูล
34079370ความเป็นครูไทย = Self-actualization for Thai teachers / ธีรศักดิ์ อัครบวร
34179371จิตวิทยาเพื่อการฝึกอบรมผู้ใหญ่ = Psychology for training adult /สุวัฒน์ วัฒนวงศ์
34279373โจทย์ประกอบการเรียน ฟิสิกส์... / จรัส บุญยธรรมา
34379374สรีรวิทยาของพืช = Plant physiology / ชวนพิศ แดงสวัสดิ์
34479375วัฒนธรรมบริโภคของแรงงานรับจ้างในชุมชนชนบท : อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส / วัฒนา สุกัณศีล
34579379น้ำแข็งใส่น้ำหวาน / ช่อลัดา
34679383แรงงานสัมพันธ์ : กุญแจแห่งความร่วมมือระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง / วิชัย โถสุวรรณจินดา
34779384รวมกฎหมายปฏิรูประบบสถาบันการเงิน /รวบรวมโดย ณรงค์ เตโชชัยงาม
34879387ปฏิบัติเครื่องรับวิทยุ AM-FM /ประพันธ์ พิพัฒนสุข, วิลาวัลย์ โฉมเฉลา และ สุพันธ์ พัพัฒนสุข
34979389คู่มือวงจรวิทยุเทป-ซีดี-วีซีดี 1 : เพื่อการศึกษาค้นคว้าตรวจซ่อมประกอบการศึกษาวิชาวิทยุเทป ซีดี วีซีดี
35079390ทฤษฎีการติดตั้งไฟฟ้าในและนอกอาคาร / ประพันธ์ พิพัฒนสุข และ ไวพจน์ ศรีธัญ
35179391ใบงานปฏิบัติหม้อแปลงไฟฟ้า /รณฤทธิ์ ชื่นอุทัย
35279392เส้นทางสู่นักวิจัยมืออาชีพ / สมเกียรติ วัฒนศิริวิชัยกุล และ วีรวรรณ เล็กสกุลไชย ; บรรณาธิการ
35379393สถิติสำหรับการวิจัย = Statistics for research /ยุทธ ไกยวรรณ์
35479395ระบบหลักประกันสุขภาพ : ประสบการณ์จาก 10 ประเทศ / เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์
35579396ข้อเสนอระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
35679397การบริหารการพัฒนา : ความหมาย เนื้อหา แนวทาง และปัญหา /ติน ปรัชญพฤทธิ์
35779398ระบบประกันคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร HACCP / สุวิมล กีรติพิบูล
35879399ดัชนีวัดผลสำเร็จธุรกิจ / ดนัย เทียนพุฒ
35979400วิบากกรรมกองเรือไทย : เบื้องลึกโซ่ตรวนที่มัดตราสังการค้าส่งออกไทยตลอดศก. / ชูชาติ สว่างมาลี
36079402เทคนิคการคิดและจำอย่างเป็นระบบ = Systematic thinking and mind mapping
36179403คำอธิบายสัญญาว่าด้วยเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C) และทรัสต์รีซีท (T/R) /วิชัย ตันติกุลานันท์
36279411การเมือง การบริหาร และการเปลี่ยนแปลง ในสังคมไทยต้นศตวรรษหน้า
36379413เมืองไทยสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง / แถมสุข นุ่มนนท์
36479420กลยุทธ์การจัดทำบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งระบบ /สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
36579421ระบบบัญชี / วิไล วีระปรีย และ จงจิตต์ หลีกภัย
36679441คัมภีร์ Flash 5 [ซีดี-รอม] / โสรชัย นันทวัชรวิบูลย์ และบัชรี หะยีมะสาและ
36779456คำอธิบายกฎหมายทั่วไป / ณัฐวัสส์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
36879459รวมบทความทางวิชาการ ความรู้เกี่ยวกับการขนส่งของทางทะเล / กำชัย จงจักรพันธ์ ; บรรณาธิการ
36979460พรีไบโอ 1 แบบฉบับยอดคุณแม่ [ซีดี-รอม]
37079464พระธรรมนูญศาลยุติธรรม / ชุมพล จันทราทิพย์ และ สมลักษณ์ จัดกระบวนพล
37179465คำอธิบายกฎหมายการจัดสรรที่ดิน / ไพโรจน์ อาจรักษา
37279466การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการฟ้องให้จดทะเบียนและลักษณะสิทธิครอบครอง / ไพจิตร ปุญญพันธุ์
37379468สถิติเพื่อการตัดสินใจ / ศรีเพ็ญ ทรัพย์มนชัย
37479469การบัญชีภาษีอากร = Tax accounting / ยุพดี ศิริวรรณ
37579471คู่มือบัญชีสำหรับนักบริหาร = Accounting manual for managers / เจ เค ชิม และ โจเอล จี ไซกอล ; แปลโดย อรรพล ตริตานนท์
37679473คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน
37779474เสริมความรู้มุ่งสู่คณิตศาสตร์โอลิมปิก = IMO international mathematical olympiad / ดำรงค์ ทิพย์โยธา
37879475พืชที่ให้สีย้อมและแทนนิน = Dye and tannin-producing plants
37979476หวาย = Rattans
38079477พืชที่ให้คาร์โบไฮเดรตที่ไม่ใช่เมล็ด = Plant yielding non-seed carbohydrate
38179478ธัญพืช = Cereals
38279479พืชที่ให้น้ำมันหอม = Essential-oil plants
3837948330 ปี ไทยคดีศึกษา
38479484ความรู้คู่บ้านการทำเซรามิกอย่างง่ายด้วยวิธีขึ้นรูปแบบแผ่น / ศรรินทร์ ตันติเวชยานนท์
38579486บุคคลของโลกตะวันออก 2 / มานพ ถนอมศรี
38679487รวมแหล่งท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติ ทั่วประเทศ
38779489ประวัติ/สุนทรพจน์ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร : นายกรัฐมนตรีคนที่ 13 / วีรพล จ้อยทองมูล, และ นิคม ชาวเรือ
38879492ชีวิตด้านที่สาม / ขวัญ เพียงหทัย
38979495คืนชีวิตสู่ความเรียบง่าย = Living the simple life / เอเลน เซนต์ เจมส์ ; แปลโดย นุชจรีย์ ชลคุป
39079496แสงตะวันในสายหมอก / นิธินันท์
39179501ปลายทางที่ 8 / พิพัฒน์ พสุธารชาติ
39279503จดหมายเหตุสุริโยไท / ม.จ. ชาตรีเฉลิม ยุคล
39379504ตามรอยสุริโยไท : เบื้องลึกบันทึกจากใจผู้ร่วมแสดงสุริโยไท
39479509สู้เพื่อศพ / พรทิพย์ โรจนสุนันท์
39579536ดูดชีพดูดวิญญาณ [แผ่นวีดิทัศน์] = Lost souls [Videodisc] / Directed by Janusz Kaminski.
39679549กฎหมายครอบครัว = Family laws / สมรักษ์ พรหมมา
397795503 ทศวรรษเนชั่นจากกลิ่นหมึกสู่ดิจิทัล / ธนวัฒน์ ทรัพย์ไพบูลย์
39879553ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพและการคุ้มครองทางสังคมในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 [พ.ศ.2545-2549]
39979558ข้อมูลและนโยบายของแหล่งความร่วมมือกับต่างประเทศ
40079561เส้นทางเที่ยวไทย ฉบับจังหวัดตรัง / บรรณาธิการโดย หัสชัย บุญเนือง
40179565ขับรถเที่ยวไปในนิวซีแลนด์ / สันต์ ใจยอดศิลป์
40279566เดี่ยวเขมร / สัจภูมิ ละออ
40379576ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทยตั้งแต่แรกเริ่มจนสิ้นสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 / จำเริญลักษณ์ ธนะวังน้อย
40479578ทุนนิยมฟองสบู่ : ปรัชญาและทางออก /สุชีลา ตันชัยนันท์...[และคนอื่น ๆ]
40579580พม่า : ประวัติศาสตร์และการเมือง = Burma : history and politics / ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
40679583เศรษฐกิจไทยตายแล้วฟื้น = Thai economy the phoenix returns / สุวินัย ภรณวลัย
40779586อะเมซิ่งกรุงเทพมหานครนครแห่งความประทับใจ / พิชญพิทักษ์
40879607การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและเกษตรกรรมยั่งยืน / สมพันธ์ เตชะอธิก...[และคนอื่น ๆ]
40979608น้ำมัน / บรรณาธิการโดย ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ
41079651ใครฆ่าตระกูลรอบินส์ = Who killed the robins family / บิลล์ แอ็ดเลอร์ และ โทมัส แคสเตน ; แปลโดย ธนิต ธรรมสุคติ
41179654ตลาดบริการ = Marketing for services / สุมนา อยู่โพธิ์
41279656วิธีจัดทำแผนการตลาด = Writing a marketing plan / วีรวุธ มาฆะศิรานนท์
41379657108 วิธีคิด 1009 วิธีการของผู้ประกอบการ = Strategy + marketing for entrepreneurs / นิธิมา ศรีประเสริฐ
41479658นวัตกรรมอีบิสสิเนส = e-business innovation / ดนัย เทียนพุฒ
41579665หลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนวินัยข้าราชการตามกฎก.พ.ฉบับที่ 18 (พ.ศ.2540) : ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณาพร้อมด้วยตัวอย่างสำนวนการสอบสวนวินัย / รวบรวมโดย เมธา วาดีเจริญ และ เสวก อรุณรุมแสง
41679666พระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทยพ.ศ.2544
41779672ตัวอย่างการร่างคำฟ้องคดีแพ่ง / รวบรวมโดย เมธา วาดีเจริญ
41879673พื้นฐานการศึกษา = Foundation of education / รวบรวมโดยอินถา ศิริวรรณ
41979674เปรียบเทียบการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาพ.ศ.2541 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2542 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 / รวบรวมโดย วิชาญ จำปีศรี
42079675แผนและโครงการ /รวบรวมและเรียบเรียงโดย ธีรยุทธ พึ่งเทียร และ สุรพล สุยะพรหม
42179676จิตวิทยาการเรียนการสอน / ชาติชาย พิทักษ์ธนาคม
42279677สนทนาอังกฤษคำกลอน 2000 ประโยค / รวบรวมโดย แนม บุญสิทธิ
42379699วิธีอ่านคนแบบจีน / สวี่เจ๋อเหยียน ; แปลโดย ธีรลักษณ์ ชาวนพงษ์
42479728การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญาในประเทศไทย / สุชิน เพ็ชรักษ์
42579729พระผู้ทรงเอื้ออาทรต่อสรรพชีวิต
42679730แนวทางการปฏิรูปการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542
42779731เหตุใดเวียดนามจึงประสบผลสำเร็จด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา
42879732มหาวิทยาลัยเพื่ออุตสาหกรรม : แนวทางใหม่เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต / ครรชิต มาลัยวงศ์
42979733ศิลปะกับเยาวชน
43079735เอสเอ็มอี สร้างไทยมั่นคง
43179737ผ้าทอพื้นเมืองการสำรวจผู้ผลิตทั่วประเทศ / ปัญญา วิจินธนสาร...[และคนอื่น ๆ]
43279779คำอธิบายกฎหมายอาญาภาค 1
43379780พื้นฐานวิศวกรรมการส่องสว่าง / ไชยะ แช่มช้อย
43479791ครูต้นแบบ
43579795เถ้าลอยลิกไนต์ในงานคอนกรีตกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
43679796การเตรียมตัวรับเศรษฐกิจใหม่
43779798คณิตศาสตร์มหัศจรรย์ : คู่มือการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ / ศักดา บุญโต...[และคนอื่น ๆ]
43879800เก่งดีมีสุข : คู่มือการให้บริการด้านแนะแนวและจิตวิทยาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ / อุษณีย์ โพธิสุข...[และคนอื่น ๆ]
43979801รูปแบบการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านแนะแนวและจิตวิทยา / อุษณีย์ โพธิสุข...[และคนอื่น ๆ]
44079802สร้างสรรค์นักคิด : คู่มือการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านทักษะความคิดระดับสูง / อุษณีย์ โพธิสุข...[และคนอื่น ๆ]
44179803รูปแบบการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านทักษะความคิดระดับสูง / โดย อุษณีย์ โพธิสุข...[คนอื่น ๆ]
44279804รูปแบบการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ / อุษณีย์ โพธิสุข...[คนอื่น ๆ]
44379805รูปแบบการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านภาษาไทย / สำอาง หิรัญบูรณะ
44479806สนุกกับภาษาไทย : คู่มือการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านภาษาไทย / สำอาง หิรัญบูรณะ
44579807รูปแบบการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษ / สำอาง หิรัญบูรณะ
44679808จุดประกายภาษาอังกฤษ : คู่มือการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษ / สำอาง หิรัญบูรณะ...[และคนอื่น ๆ]
44779809รูปแบบการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ / วิรุณ ตั้งเจริญ...[และคนอื่น ๆ]
44879810ผลิตศิลปินน้อย : คู่มือการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ / วิรุณ ตั้งเจริญ
44979811การเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา
45079813สุดยอดการตรวจสอบทางการตลาดและการขาย / อนุวัฒน์ มลายอริศูนย์
45179816คู่มือเตรียมสอบผู้สอบบัญชีรับอนุญาต : ชุดวิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี
45279819การบริหารโครงการและการศึกษาความเป็นไปได้ = Project management and feasibility study / ฐาปนา ฉิ่นไพศาล
45379820แรงงานไทย : 35 ปี บนเส้นทางการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ = Thai labour : 35 years along Thailand's economic growth / นิคม จันทรวิทุร
45479821เอกสารสมุดปกขาวยุทธศาสตร์การปฏิรูป การบริหารราชการแผ่นดิน /ทศพร ศิริสัมพันธ์
45579823100 เครื่องมือการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ / วรภัทร์ ภู่เจริญ
45679825100 ปัญหาในการสั่งงานและแนวทางแก้ไข / สมิต สัชฌุกร
45779830แอมเวย์ อะเมซิ่ง เวย์ = Amway amazing way / สมปรารถนา คล้ายวิเชียร และ พัฒนพันธุ์ วงษ์พันธุ์
45879844การเงิน การบัญชีที่ผู้บริหารต้องรู้ / ธวัชชัย พืชผล
45979847การจัดการยุคใหม่ = Modern management / มัลลิกา ต้นสอน
46079851การบริหารการผลิต = Production management / พูลสุข สังข์รุ่ง...[และคนอื่น ๆ]
46179856การบริหารงานเอกสาร การจัดการเอกสาร / สง่า ชีรนรวนิชย์
46279858การควบคุมคุณภาพ / ศิริพร ขอพรกลาง
46379872การบัญชีห้างหุ้นส่วน = Partnership accounting / นุชจรี พิเชฐกุล
46479883คิดอย่างนักบริหาร = How to think like a ceo / ดี. เอ. เบนตัน ; แปลโดย วรภัทร์ ภู่เจริญ
46579886จริยธรรมทางธุรกิจ = Business ethics / สุภาพร พิศาลบุตร
46679887จะเป็นผู้ชนะหรือผู้แพ้ = Get better or get beaten / โรเบิร์ด สเลเตอร์ ; แปลโดย สาโรจน์ โลพิทักษ์ชีวิน
46779892เถ้าแก่มือโปร : เคล็ดลับ 21 ข้อสำหรับผู้บริหารในโลกยุคไร้พรมแดน / วิลเลียม อี ไฮเนคกี้ และ โจนาธาน มาร์ช ; แปลโดย จีระ หงส์ลดารมย์ และ บุณรัตน์ อภิชาติไตรสรณ์
46879899ธุรกิจกับกฎหมาย / พงศ์ธร บุญอารีย์
46979908อิเล็กทรอนิกส์กำลัง... / โคทม อารียา
47079924สัมมนาพิเศษประจำปี 2544 25 ประเด็นความผิดและข้อพึงระวัง ภ.ง.ด.50
47179931เทคนิควางแผนภาษีให้ประหยัดและถูกต้อง /ปรัชญา ไทยกล้า
47279948ไมโครมีเดีย แฟล์ซ 5 อินอะคลาสรูม ฉบับฝึกฝีมือ [ซีดี-รอม] = Macromedia flash 5 in a classroom [CD-ROM] / เบนซ์ อุตตมธนินทร์ และพรีพล สุระพงษ์ชัย
47379949เพิร์ล บนฟรีเซิร์ฟเวอร์ [ซีดี-รอม] ; Perl บนฟรีเซิร์ฟเวอร์ [ซีดี-รอม] / ธนพล ฉันจรัสวิชัย
47479976รักอมตะก้องโลก 1 [แผ่นวีดิทัศน์] = Great romances of the 20th Century [Videodisc] Jakie Kenedy and JFK. Adolph Hiler and Eva Braun
47579978รักอมตะก้องโลก 3 [แผ่นวีดิทัศน์] = Great romances of the 20th Century [Videodisc] Grace Kelly and Prince Rainier. Richard Burton and Elizabeth Taylor.
47679979รักอมตะก้องโลก 2 [แผ่นวีดิทัศน์] = Great romances of the 20th Century [Videodisc] George VI and The Queen mother. Edward VIII and Mrs. Simpson
47779980เพิร์ล ฮาร์เบอร์ [แผ่นวีดิทัศน์] = Pearl Harbor [Videodisc]
47879981เกมแห่งการฆ่า [วีดิทัศน์] = The killing game [Videodisc]
47979982ระบบผลิตแบบยืดหยุ่น = Flexible manufacturing systems /ปารเมศ ชุติมา
48079983สัตว์แปลกใต้ท้องทะเล [แผ่นวีดิทัศน์] = Critters and night critters [Videodisc]
48179987ไดอาน่า ราชินีในดวงใจ [แผ่นวีดิทัศน์] = Diana Queen of hearts [Videodisc] / ลอร์ดริชาร์ด แอทเทนโบโร
48280021การบริหารงบประมาณแบบเน้นผลงานในระดับอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ประเทศฟินแลนด์ = Management by results in higher education : ministry of education [Finland] /บุญศิริ อนันตเศรษฐ ; ผู้แปล
48380022แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยโทรสนเทศ [Virtual university] ของประเทศไทย / พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์...[และคนอื่น ๆ]
48480023ชีวประวัติย่อของนายปรีดี พนมยงค์ / บรรณาธิการโดย วิษณุ วัรัญญู
48580031จิตรกรรมฝาผนังหนึ่งในสยาม
48680032อยู่อย่างสง่า / วิทยา นาควัชระ
48780033เขาทำหนังสือกันอย่างไร
48880036พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารความรู้ความตระหนักและการมีส่วนร่วมของประชาชนในกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับแผนการลดปริมาณมูลฝอย = Media exposure knowledge awareness and participation of people in Bangkok metropolitant administratiion for decreasing the quantity of garbage plan / นุชจิรา โมระเสริฐ
48980037ข้อมูลสำเร็จรูป CD-ROM publication และข้อมูล online ของแหล่งสารนิเทศทั่วประเทศ
49080038พุทธธรรมฉบับเดิม / พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต)
49180046การปฏิรูปห้องสมุดเพื่อการศึกษายุคใหม่ วันที่ 10-14 ธันวาคม 2544 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร
49280053ทฤษฎีและปฏิบัติไฟฟ้ายานยนต์ /ประสานพงษ์ หาเรือนชีพ
49380077ใช้ยา - ต้องรู้ / โดย เรวดี ธรรมอุปกรณ์ และ สาริณีย์ กฤติยานันท์
49480087ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษากรณีศึกษาอาศัยบ้านเช่าหรือหอพักเอกชนระหว่างเรียน
49580160การประเมินผลการพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8
49680163วิทยาลัยชุมชน : รูปแบบสถาบันอุดมศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญา / ทองอินทร์ วงศ์โสธร...[และคนอื่น ๆ]
49780215สรีรวิทยาการพัฒนาการพืช / สัมฤทธิ์ เฟื่องจันทร์
49880220การสำรวจเบื้องต้น = Elementary surveying / พรเทพ ราชอัคคี
49980221วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 1 = Electronic circuits / สุคนธ์ พุ่มศรี
50080222ซูริมิ = Surimi / จักรี ทองเรือง
50180223วิศวกรรมโทรคมนาคม / ลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ
50280225เชื้อเพลิงและการเผาไหม้ / กัญจนา บุณยเกียรติ
50380226ทฤษฎีและการเขียนโปรแกรม CNC สำหรับการควบคุมเครื่องจักรกลด้วยคอมพิวเตอร์ : Computer numerical control / อำนาจ ทองแสน
50480227คู่มือการลดและควบคุมเสียงดังในโรงงาน / วิฑูรย์ สิมะโชคดี
50580228เจาะระบบ TCP/IP จุดอ่อนของโปรโตคอลและวิธีป้องกัน / เรืองไกร รังสิพล
50680229คู่มือการสร้างภาพกราฟิกด้วยโปรแกรม Adobe illustrator 9.0 / ดนุพล กิ่งสุคนธ์
50780231พลังงานและเมแทบอลิซึม / พัชรา วีระกะลัส
50880232กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา : ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า คุ้มครองแบบผังภูมิของวงจรรวม / อำนวย แสงสว่าง
50980235พจนานุกรมไทย ฉบับพิสดาร / สมพร เจริญพงศ์
51080236คู่มือการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเรื่องหลักการและเทคนิคการประเมินทางการศึกษา / ส. วาสนา ประวาลพฤกษ์
51180237หลักการวิเคราะห์โครงการ : ทฤษฎีและวิธีปฏิบัติเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ / หฤทัย มีนะพันธ์
51280239การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ ภาคปฏิบัติ = Modern human resources management in practice / ณรงค์วิทย์ แสนทอง
51380240ว่านยา เสน่ห์มหามงคล เล่ม 1 / ธวัชชัย อินทุใส และ รัชนัย อินทุใส
51480241สำนวนและภาษิตอังกฤษที่นำสัตว์มาเปรียบ / รัชนี ซอโสตถิกุล
51580242พจนานุกรมศัพท์ธุรกิจไทย-ฝรั่งเศส = Dictionnaire commercial Thai-Francais / มาลี มุกดาประกร
51680243นิเทศศาสตร์กับการประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาด / วิรัช ลภิรัตนกุล
51780245กลยุทธ์พันธมิตรธุรกิจ = Business alliances strategy / ยุดา รักไทย, สุภาวดี วิทยะประพันธ์
51880246ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจภาคเหนือตอนบน อุตสาหกรรม การลงทุน และการค้าชายแดน / ลือชัย จุลาสัย, ชัยยศ สันติวงศ์, วิลาวัลย์ ตันรัตนกุล
51980247แนวคิดเศรษฐกิจชุมชน : ข้อเสนอทางทฤษฎีในบริบทต่างสังคม / ฉัตรทิพย์ นาถสุภา
52080248ทฤษฎีพึ่งพาและเทววิทยาแห่งการปลดปล่อย / ทวีวัฒน์ ปุณฑริกวิวัฒน์
52180249วิเคราะห์ระบบโลกในสหัสวรรษใหม่ / ยุค ศรีอาริยะ
52280251สวัสดิการโดยภาคชุมชน (1) : กลุ่มออมทรัพย์ / บรรณาธิการโดย ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ
5238026075 ปี กรมประมง
52480262สตรีศึกษา 2 : ผู้หญิงกับประเด็นต่าง ๆ / กนกศักดิ์ แก้วเทพ ; บรรณาธิการ
52580263พิษเพลิงเคมี บันทึก 10 ปี โศกนาฏกรรมคลองเตย /สุกรานต์ โรจนไพรวงศ์, บรรณาธิการ
52680264ฝ่าคลื่นชีวิต
52780266สาระน่ารู้ภูมิปัญญาไทย / รวบรวมโดย พิณ เกื้อกูล
52880267เปิดวิสัยทัศน์ต่างแดน / ไพลิน กาญจนภานุพันธุ์
52980268แนวทางการบริหารจัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา / สมชัย ฤชุพันธ์ และ ชลธาร วิศรุตวงศ์
53080269รายงานการศึกษาเบื้องต้นการพัฒนาเครือข่ายการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทย /สมชัย ฤชุพันธุ์.
53180283กรณีศึกษาที่ 1 : การทดลองเกี่ยวกับความดันอากาศของโรเบิร์ต บอยส์ = Harvard case histories in experimental science : Robert Boyle's experiment in pneumatics / รวบรวมและเรียบเรียงโดย เจมส์ ไบรอันท์ โคแนนท์ และ ลีโอนาร์ด เค แนช ; แปลโดย จริยา สุจารีกุล
53280284กรณีศึกษาที่ 2 : การล้มเลิกทฤษฎีฟลอจิสตัน : การปฏิวัติทางเคมีในช่วงปี ค.ศ. 1775-1789 = Harvard case histories in experimental science : the chemical revolution of 1775-1789 / รวบรวมและเรียบเรียงโดย เจมส์ ไบรอนท์ โคแนนต์ และ ลีโอนาร์ด เดแนช ; แปลโดย จริยา สุจารีกุล
53380285กรณีศึกษาที่ 3 : การพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับอุณหภูมิและความร้อนในระยะต้น : การเกิดขึ้นและเสื่อมลงของทฤษฎีแคลอรี่ = Harvard case histories in experimental science : the early development of the concepts of temperature and heat : the rise and decline of the caloric theory / รวบรวมและเรียบเรียงโดย เจมส์ ไบรอนท์ โคแนนต์ และ ลีโอนาร์ด เดแบช ; แปลโดย จริยา สุจารีกุล
53480286กรณีศึกษาที่ 4 : ทฤษฎีอะตอมโมเลกุล = Harvard case histories in experimental science : the atomic-molecular theory / รวบรวมและเรียบเรียงโดย เจมส์ ไบรอันท์ โคแนนท์ และ ลีโอนาร์ด เค แนช ; แปลโดย จริยา สุจารีกุล
53580287กรณีศึกษาที่ 5 : พืชและบรรยากาศ = Harvard case histories in experimental science : plants and the atmosphere / รวบรวมและเรียบเรียงโดย เจมส์ ไบรอันท์ โคแนนท์ และ ลีโอนาร์ด เค แนช ; แปลโดย จริยา สุจารีกุล
53680289กรณีศึกษาที่ 6 : การศึกษาเกี่ยวกับการหมักของปาสเตอร์ = Harvard case histories in experimental science : pasteur's study of fermentation / รวบรวมและเรียบเรียงโดย เจมส์ ไบรอันท์ โคแนนท์ และ ลีโอนาร์ด เค แนช ; แปลโดย จริยา สุจารีกุล
53780290กรณีศึกษาที่ 7 : การศึกษาเกี่ยวกับการเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติของปาสเตอร์และหินตาล = Harvard case histories in experimental science : pasteur's study and Tyndall's study of spontaneous generation / รวบรวมและเรียบเรียงโดย เจมส์ ไบรอันท์ โคแนนท์ และ ลีโอนาร์ด เค แนช ; แปลโดย จริยา สุจารีกุล
53880292กรณีศึกษาที่ 8 : การพัฒนาแนวคิดหลักเกี่ยวกับประจุไฟฟ้า : ไฟฟ้าตั้งแต่สมัยกรีกจนถึงสมัยคูลอมป์ = Harvard case histories in experimental science : electricity from the Greeks to Coulomb /รวบรวมและเรียบเรียงโดย เจมส์ ไบรอันท์ โคแนนท์ และ ลีโอนาร์ด เค แนช ; แปลโดย จริยา สุจารีกุล
53980294คู่มือนักเดินทางพกพา Hong Kong
54080296รายงานผลการประชุมสมัชชาการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้
54180298ราชธรรมนำชีวี / ปราณี ปราบริปู, อำไพพรรณ น้อยหนูจัตุรัส
54280299หลักกรรมและการเวียนว่ายตายเกิด / วศิน อินทสระ
54380300เคหพยาบาล / ฉวีวรรณ อารยาพันธ์
54480305โครงการศึกษาการจัดทำ targeting map สำหรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของประเทศไทย / ศุภัช ศุภชลาศัย... [และคนอื่น ๆ]
54580306ความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานคุมประพฤติ
54680310ประวัติความเป็นมาและผลงานของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พ.ศ.2476 ถึงพ.ศ.2544 / ประภาศน์ อวยชัย
54780311การนำ Benchmarking มาใช้ในสถาบันอุดมศึกษาไทย : ประสบการณ์ของออสเตรเลีย
54880320ฟัน วิธ โพแคบบิวเลรี่ ไทม์ [ซีดี-รอม] = Fun with vocabulary time [CD-ROM] : Time
54980321ฟัน วิธ โพแคบบิวเลรี่ [ซีดี-รอม] = Fun with vocabulary clothes [CD-ROM] : Clothes
55080352ข้ามเวลาฝ่ามิติอันตราย = Timeline / ไมเคิล ไครซ์ตัน ; แปลโดย ขจรจันทร์
55180375รัฐธรรมนูญและการเมืองการปกครองสหรัฐอเมริกา = The United States constitution and government / โกวิท วงศ์สุรวัฒน์
55280376สุดยอดเจ้าสัวไทยภาค 2 ผู้เกรียงไกรในยุคธุรกิจไร้พรมแดน /ธนวัฒน์ ทรัพย์ไพบูลย์ ; บรรณาธิการโดย ณภัทร เทพพรรธนะ
55380377เตรียมตัวครู...สู่การประกันคุณภาพ /ชาตรี สำราญ
55480380คู่มือท่องเที่ยวนครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว
55580382คู่มือท่องเที่ยวชุดเที่ยวชานกรุงฯ
55680383สาหร่ายปลายตะเกียบ / รงค์ วงษ์สวรรค์
557803852540 จุดเปลี่ยนประเทศไทย /กนกศักดิ์ แก้วเทพ และ นวลน้อย ตรีรัตน์ บรรณาธิการ.
55880387เรื่องเล่าเจ้าแผ่นดินสยาม /เอนก นาวิกมูล
55980391101 คัมภีร์ฝ่าวิกฤติ /รวบรวมโดย อรรถการ สัตยาพาณิชย์
56080393ชุดประดาน้ำและผีเสื้อ = Le scaphandre et le papillon /ฌ็อง-โดมินิก ; แปลโดย วัลยา วิวัฒน์ศร
56180398เศรษฐศาสตร์การเมืองเรื่องโทรคมนาคม : แปรสัญญาสัมปทานโทรคมนาคมผลประโยชน์ของใคร /นวลน้อย ตรีรัตน์, นพนันท์ วรรณเทพสกุล, บรรณาธิการ
56280406มัลติมีเดียเทคโนโลยีกับโรงเรียนในศตวรรษที่ 21 /พรพิไล เลิศวิชา
56380414นกสวย [แผ่นวีดิทัศน์] = The life of birds [Videodisc] / บริษัท บีบีซี เวิล์ดไวด์
56480424ผู้ฟื้นภิกษุณีสงฆ์พลิกประวัติศาสตร์พุทธศาสนาไทย รศ.ดร. ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์ / พิมพ์พันธุ์ หาญสกุล, ชัยวัฒน์ เปรมจันทร์, บุญขนิษฐ วรวิทยานนท์
56580425ท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล ขุมคลังสาธารณกุศลพันล้าน / พิมพ์พันธุ์ หาญสกุล, ชัยวัฒน์ เปรมจันทร์
56680576คู่มือการจัดและตกแต่งห้องนอน
56780577การจัดการและบริหารองค์กรอุตสาหกรรม / พจมาน เตียวัฒนรัฐติกาล
56880578คู่มือผู้ตรวจประเมินคุณภาพ ISO 9001: 2000 / สิทธิศักดิ์ พฤกษ์ปิติกุล
56980579การพัฒนาจัดทำและการปรับเข้าสู่ ISO 9001:2000 /ประเสริฐ สุทธิประสิทธิ์
57080584การวัดละเอียด
57180585ทฤษฎีเมตริกซ์และพีชคณิตเชิงเส้น = Matrix theory and linear algebral / จารุทัศน์ วงษ์สันต์
57280589เทคนิคการใช้สถิติเพื่อการวิจัย / ชูศรี วงศ์รัตนะ
57380591โปรแกรม Mathematica สำหรับแคลคูลัสตัวแปรเดี่ยว / จารุทัศน์ วงษ์สันต์
57480593เครื่องชี้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาค / รัตนา สายคณิต
57580594มาตรฐานการจัดการทางการเงิน 7 Hardles กับการจัดทำงบประมาณระบบใหม่
57680596สถิติขั้นสูงสำหรับการวิจัย /สำราญ มีแจ้ง
57780633โปรแกรมคอมพิวเตอร์การควบคุมของคงคลัง / พิภพ ลลิตาภรณ์
57880636คู่มือการเขียนโปรแกรมด้วย Visual C++ 6.0 ฉบับโปรแกรมเมอร์ / ยุทธนา ลีลาศวัฒนกุล ; บรรณาธิการ สัจจะ จรัสรุ่งรวีวร
57980637เรียนรู้และใช้งานไมโครคอมพิวเตอร์ / ปราโมทย์ ลือนาม
58080639เอ็กซ์เอ็มแอล กับการพัฒนาโซลูชันระดับสูง = Developing XML solutions / แจ็ค สเทิร์ม ; แปลโดย ชวลิต จิรทีปติสุนทร
58180642มายเอสคิวแอล ระบบฐานข้อมูลสำหรับอินเทอร์เน็ต / สงกรานต์ ทองสว่าง
58280644ไมโครซอฟต์ วิชวล อินเทอร์เดฟ 6.0 เอ็นเทอะไพรซ์ ดีเว็ลลัพ เพอร์ ' เอส เวิค ช็อพ = Microsoft Visual interDev 6.0 enterprise developer's workshop / จี แอมดรูว์ ดูธี แปลโดย สรพงศ์ วิภากรวิทย์
58380646การพัฒนา Distributed applications แบบ com+ ด้วย Microsoft visual Basic 6.0 = Programing distributed applications with com+ ด้วย microsoft visual Basic 6.0 / เทด แพตต์สัน ; แปลโดย พิมุข งามธรรมชาติ
58480647การเขียนโปรแกรม XML และ Soap สำหรับ BizTalk server = XML and soad programming for biz talk server / เบรน อี ทราวิส ; แปลโดย กิตติชัย พินิจดำ
58580652เรียนรู้เทคนิคการใช้งาน 3D studio max 4 : 3ds max 4 / พูนศักดิ์ ธนพันธ์พาณิช
58680682คู่มือโครงสร้างและระบบไมโครคอมพิวเตอร์ / วิทยา สุคตบวร
58780683ยูเอ็มแอลวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ = UML วิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ / กิตติ ภักดีวัฒนะกุล และ กิตติพงษ์ กลมกล่อม
58880726ตลาดนัดแฟรนไชส์ ชุด 2 / เอื้อมพร ปานเพ็ชร์ เรียบเรียง
58980727การบริหารเชิงกลยุทธ์ / สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
59080730เพิ่มพลังอินเทอร์แอคทีฟคูณสามให้เว็บเพจด้วย ASP / สุรัตน บัณฑิตลักษณะ ; วิทยา ต่อศรีเจริญ, บรรณาธิการ
59180731สร้างเว็บเพจอย่างมืออาชีพด้วย HomeSite / โดย พณรังสี สู่ความดี ; บรรณาธิการ กฤษณะ สถิตย์
59280766วิเคราะห์การเติบโตของนิตยสารประเภทอาชีพอิสระในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ = Analysis of the growth in the employed business magazines during the economic crisis / ยุพา อุดมอานันท์
59380767การศึกษาความรู้ความเข้าใจและทัศนคติของข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศต่องานประชาสัมพันธ์ของกระทรวงการต่างประเทศ = The study of knowledge understanding and attitude of the officer of the Ministry of foreign affairs to the public relations / เชาวนี ตังวงศ์ประเสริฐ
59480773การรับรู้ภาพลักษณ์เบียร์ลีโอเปรียบเทียบกับเบียร์ช้างของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร = Image perception of Leo beer contrast with Chang beer of the users in Bangkok /ปาริชาติ ศรีคชา
59580774บทบาทความเป็นผู้นำทางความคิดเห็นของดารานักร้องกับเจตคติในเรื่องปัญหายาเสพติดที่มีต่อนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโครงการโรงเรียนสีขาว เขตกรุงเทพมหานคร = The relationship betweer singer's opinion leader role and students attitude about Drug of white school project in Bangkok / พนมศักดิ์ ปากหวาน
59680776ความคิดเห็นของกลุ่มผู้ฟังที่มีต่อสถานีวิทยุกระจายเสียงองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยรายการอีซี เอฟเอ็ม 105.5 = Audience opinion toward MCOT's radio station-Eazy FM 105.5 / ธรรมรัฐ ศิริเจริญ
59780777ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเปิดรับสื่อรณรงค์เรื่องสุขอนามัยและความสะอาดของผู้ประกอบอาชีพค้าขายอาหารริมบาทวิถีในเขตกรุงเทพมหานครกับความรู้ทัศนคติพฤติกรรมที่มีต่อการปรับปรุงด้านความสะอาด = The correlation between media exposure about sanitary practi...
59880787ความรู้เรื่องพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ.2535 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2542 / สหัส สิงหวิริยะ
59980789การสอบบัญชี / พยอม สิงห์เสน่ห์
60080795ก้าวสู่ความเป็นหนึ่งกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ = E-commerce strategies /ชาร์ลส์ เทรปเปอร์ ; แปลโดย อุไรวรรณ ชัยวิริยะกุล
60180797การบัญชีชั้นกลาง 2 = Intermediate accounting II / สวัสดิ์ พุ่มภักดี และ วันชัย ประเสริฐศรี
60280798การสอบบัญชี = Auditing / สมพงษ์ พรอุปถัมภ์
60380801การบัญชีชั้นสูง II /พยอม สิงห์เสน่ห์
60480803ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 2544
60580812ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย : หักอย่างไรให้ถูกต้องและครบถ้วน / สุเทพ พงษ์พิทักษ์
60680813การบริหารการตลาด = Marketing management /ธนวรรณ แสงสุวรรณ...[และคนอื่น ๆ]
60780822ระบบบัญชีสำเร็จรูป = Autoflight
60880829การใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปเพื่อจัดทำบัญชี
60980830วัฒนธรรมข้าวและพลังอำนาจชุมชนรอบทะเลสาบสงขลา / วิมล ดำศรี และ ไพรินทร์ รุยแก้ว
61080831เจ้าชาวบ้าน ม.ร.ว.อคิน รพีพัฒน์ / วิมล อังสุนันทวิวัฒน์
61180837เสน่หาหลวงพระบาง = Luang Prabang My Beloved / ประเวศ วะสี
61280844ค้นคำเค้นความ... : ข้อเขียนว่าด้วยความหมายและที่มาของคำในภาษาไทย / ล้อม เพ็งแก้ว
613808464 Mat : การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับธรรมชาติการเรียนรู้ของผู้เรียน / เธียร พานิช
61480847การศึกษาทุนนิยมและโลกานุวัตร = Education capitalism and globalization / รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์
61580848กว่าจะเป็นสารคดี /ธีรภาพ โลหิตกุล
61680849การสื่อสารกับการเมือง / สุรพงษ์ โสธนะเสถียร
61780850กินย่านเก่า / ข้าวตัง หน้าตั้ง, ตาอยู่ และป้าดาว
61880867อิเล็กทรอนิกส์รถยนต์ / พงษ์ศักดิ์ บุญธรรมกุล
61980868ทฤษฎีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น / เชื้อ ชูขำ
62080869คู่มืออาชีวเวชศาสตร์ 2000 = An introduction to occupational medicine / อดุลย์ บัณฑุกุล
62180870ครอบครัว : พ่อแม่คือผู้นำ /นิคม วรรณราชู
62280871วิธีคิดเชิงซ้อนในการวิจัยชุมชน : พลวัตและศักยภาพของชุมชนในการพัฒนา / อานันท์ กาญจนพันธุ์
62380872มิติชุมชน : วิธีคิดท้องถิ่นว่าด้วยสิทธิ อำนาจ และการจัดการทรัพยากร / อานันท์ กาญจนพันธุ์
62480873ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติและนโยบายความมั่นคง : มุมมองไทยยุโรปและนานาชาติ / บรรณาธิการพรสวรรค์ วัฒนางกูร
62580874คู่มือการเมืองไทย = A handbook of Thai Politics / รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์
62680876ทางรอดจากมหาสงครามนิวเคลียร์ในศตวรรษใหม่ / บรรยง บุญฤทธิ์
62780878ผู้นำที่ชาติต้องการ = Character above all / บรรณาธิการโดยโรเบิร์ต เอ วิสสัน ; อานุภาพ อิทธิบันลือ แปลและเรียบเรียง
62880879วันโลกาวินาศ / รุจน์ มัณฑิรา
62980887การเงินธุรกิจ (ฉบับสมบูรณ์) / ฐาปนา ฉิ่นไพศาล
63080888การวางระบบงาน : ยุทธศาสตร์การค้าปลีก = The systematic retail business / พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์
63180892คำอธิบายกฎหมายลักษณะหนี้ /อรพรรณ พนัสวัฒนา
63280894ศาลปกครอง : คำอธิบายพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ.2542 ฉบับสมบูรณ์ พร้อมตัวบท ระเบียบ แบบฟอร์มและตัวอย่างคำฟ้อง / กฤตยชญ์ ศิริเขต
63380897กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค / รวบรวมโดย ธนา เบญจาทิกุล
63480898พิเคราะห์ฎีกาน่ารู้ กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง / รวบรวมโดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
63580904รูปแบบและระบบการจัดบริการสถานเลี้ยงดูเด็กที่มีคุณภาพในประเทศไทย : กรณีพินิจศึกษา = Forms and systems of quality child care services in Thailand : an indepth case study /กุศล สุนทรธาดา และ จิตตินันท์ เดชะคุปต์
63680908การเปรียบเทียบสมรรถนะ : คู่มือสำหรับมหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลีย = Benchmarking : a manual for Australian universities / แปลโดย จิรพัฒน์ เงาประเสริฐวงศ์
63780909กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของประชาชน
63880910งานคุมประพฤติกับชุมชน
63980911การระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการไกล่เกลี่ย
64080915ใต้ร่มพระบารมี 20 ปี กปร.
64180917โครงการอนุรักษ์พระคัมภีร์ล้านนาปริวรรตและวิเคราะห์เนื้อหา / สมหมาย เปรมจิตต์...[และคนอื่นๆ ]
64280930วารสารวิชาการภาษาต่างประเทศที่จัดทำในประเทศไทย
64380958การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารนิเทศ /จินดารัตน์ เบอร์พันธ์
64481097กลยุทธ์ทำการตลาดให้กับเว็บไซต์ = web marketing / โจ เทรซี่ ; เรียบเรียงโดย ณัฐพงศ์ พันธเกียรติไพศาล, ดาว ไวรักษ์สัตว์
64581102มรดกศาสตราจารย์ / ดิ๊ค คิง-สมิธ ; แปลโดย วัชรินทร์ อำพัน
64681106ครบครันเรื่องวรรณยุกต์ เอก โท ตรี จัตวา / พิศศรี กมลเวชช
64781107กลวิธีสอนเรื่องราวชีวิตแบบบ้านนอก = story life style kampung / ชาตรี สำราญ
64881109หนังในใจปรายพันแสง = As films go by pry pansang / ปราย พันแสง
64981112อาหารชีวจิต : ตำรับอาหารบ้านคุณชูเกียรติ / ผกา เส็งพานิช
65081115เรื่องเล่าจากคนรักหมี /วินนี่ เดอะ ปุ๊
65181121บุ๊ค 2001 เทคนิคการผลิตหนังสือด้วยพีซี / มานิตย์ กริ่งรัมย์
65281143การบริหารเชิงกลยุทธ์ = Strategic management /สมยศ นาวีการ
65381148วิชชาแปดประการ / พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ
65481149คนนอก / วิวัฒน์ พันธวุฒิยานนท์
65581150คนเล็ก ๆ / ขวัญใจ เอมใจ.
65681155เงินสี่ด้าน : พ่อรวยชี้ทางสู่อิสรภาพทางการเงิน = Rich dad's cashflow quadrant / โรเบิร์ต ที คิโยซากิ และ ชารอน แอล แลชเตอร์ ; เรียบเรียงโดย นันทวัน รุจิวงศ์ และ วิเชียร เลิศกิจการ
65781160อ่านเกมอ่านกลยุทธ์วิเคราะห์ธุรกิจไทย / ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย
65881163ความฉลาดทางอารมณ์ / เทอดศักดิ์ เดชคง
65981164สติบำบัด = Awarencess therapy / เทอดศักดิ์ เดชคง
66081206เสี้ยวศตวรรษแห่งความมุ่งมั่น / สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
66181212เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการแปลงสภาพการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย [ปตท.] เป็นบริษัท ปตท. จำกัด [มหาชน]
66281214บรรณารักษ์ห้องสมุดเสมือน : การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์
66381217ตามรอยพระยุคลบาลสู่เศรษฐกิจพอเพียง : มิติใหม่ของการพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร = Follwing the royal path towards sufficieney economy : the new dimension of agricultural economic development
66481219นิยามคำศัพท์กีฬา
66581228สะกดจิตบำบัด / ชนาธิป ศิริปัญญาวงศ์
66681229สำนวนและวลีภาษาอังกฤษ = Idioms and phrases
66781230เทคนิคการสร้างเว็บ E-commerce ยุคใหม่ / ชาตพล นภาวารี
66881236เอเอสพีฉบับโปรแกรมเมอร์ /กิตติ ภักดีวัฒนะกุล และ จำลอง ครูอุตสาหะ
66981237คู่มือจอมยุทธฉบับท่องยุทธจักรเว็บไซต์ 2002 / โดย ชินแส .com
67081238สร้างเว็บมัลติมีเดียด้วย Swish 2.0 / กิตติ ภักดีวัฒนะกุล [และคนอื่น ๆ]
67181240ออพเจ็ค-โอเรียลเต็ด ฉบับพื้นฐาน / กิตติ ภักดีวัฒนะกุล, ศิริวรรณ อัมพรดนัย
67281277ภาษาของนานาชนเผ่าในแขวงเซกอง ลาวใต้ : ความรู้พื้นฐานเพื่อการวิจัยและพัฒนา = Language of the Tribes in Xekong province Southern Laos a foundation for research and development / ธีระพันธ์ ล. ทองคำ
67381278ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน / ยศ สันตสมบัติ
67481279พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทยสมัยอยุธยาโคลงยวนพ่าย
67581280พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทยสมัยสุโขทัยไตรภูมิกถา
67681281พจนานุกรมไทย-เวียดนาม = Tu Dien Thai Lan-Viet / เหงียน จิ ธง (ฮง เหวี่ยน)
67781282ปทานุกรมปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 [ฉบับสมบูรณ์ ฉบับแรกของประเทศไทย] / ถวัลย์ มาศจรัส
678812837 เซียนซามูไร / วัฒนชัย วินิจจะกูล, ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา และ นิธินา ศรีประเสริฐ
67981284เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : สังเขปประวัติศาสตร์ / มิลตัน ออสบอร์น ; แปลโดย มัทนา เกษกมล, พรรณงาม เง่าธรรมสาร และ ธนาลัย (สุขพัฒน์ธี) ลิมปรัตนคีรี
68081285ตะกร้าทิ้งผงแห่งความคิด / นายหนูใหญ่ ; เรียบเรียงโดยธนวัฒน์ ทรัพย์ไพบูลย์
68181286ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจภาคเหนือตอนบนเศรษฐกิจการเกษตร : ระบบการผลิตพืช /กนก ฤกษ์เกษม และ ลือชัย จุลาสัย
68281288ทะเลเดือด / สุรพงษ์ บุนนาค
68381289การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม / นิเทศ ตินณะกุล
68481290เทคนิคการกินไม่ให้อ้วน /จุฬาภรณ์ รุ่งพิสุทธิพงษ์
68581293โบกมือลาโลกาภิวัฒน์ / อนุช อาภาภิรม...[และคนอื่น ๆ]
68681295วิทยานิพนธ์ยอดเยี่ยม /อภิชาต ศักดิเศรษฐ์
68781298พจนานุกรมวิสามานยนามไทย : วัด วัง ถนน สะพาน ป้อม / กนกวลี ชูชัยยะ
68881299คนกล้า / วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์
68981305พลังไทและเศรษฐกิจใหม่
69081306ท้าวศรีสุดาจันทร์ / รพีพร
69181309ดีแต่เกิด /จรัสพงษ์ สุรัสวดี
69281310อาชญากรรมรัฐในวิกฤตการเปลี่ยนแปลง / ใจ อึ๊งภากรณ์... [และคนอื่นๆ]
69381311ฮัลโหล โกอินเตอร์ /เสน่ห์ ศรีสุวรรณ
69481312การปกครองท้องถิ่นฝรั่งเศส / นันทวัฒน์ บรมานันท์
69581313ศัพทานุกรมช้าง / วีระ ทรรทรานนท์
69681314ดูแลอย่างไรให้อยู่กับลูกหลานนาน ๆ เมื่อเป็นมะเร็ง / หวงฉวนกุ้ย ; แปลโดยสุภาณี ปิยสุนทรา
69781315ความลับเบื้องหลังมิติโลก / ปริญญา ตันสกุล
69881316ทฤษฎีและความรู้ในยุคโลกาภิวัฒน์
69981317กินดีเพื่ออยู่ดี = The complete guide to sensible eating /แกรี่ นัล ; แปลโดย คทายุธ
70081318ก๋วยเตี๋ยวเรือ : สาระน่ารู้และเส้นทางทำกิน / สุนทร เย็นกล้า
70181320ทางรอดของประเทศไทย : ปฏิวัติกรอบวิธีคิดและระบบการเรียนรู้ใหม่ / วิทยากร เชียงกูล
70281321อารยะของแผ่นดิน / นิพัทธ์ เพ็งแก้ว
70381323ภาษาสยามสำนวนไทย / ล้อม เพ็งแก้ว
70481324เที่ยวสามแผ่นดิน / ภาณุ มณีวัฒนกุล
705816874 ปี รัฐธรรมนูญกับการเมืองภาคประชาชน / ธนาพล อิ๋วสกุล...[และคนอื่น ๆ]
70681689ใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
70781690รวมบทความวิชาการทางการพัฒนาสังคม /สุรสิทธิ์ วชิรขจร, บรรณาธิการ
70881691เครื่องมือและแนวคิดทางการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ / นิวัต โชติวงษ์
70981692รสนิยม : ภาษาในสังคมไทยยุคบริโภคนิยม / สมรักษ์ ชัยสิงห์กานานนท์
71081693สาระน่ารู้เกี่ยวกับชีวิตมุสลิม / อามีนะห์ ดำรงผล
71181694สัจจะสวนกระแส / อุดม รัตนิน.
71281698คนลี้ภัยในร่มป่า : การให้ความคุ้มครองผู้ลี้ภัยและการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน / ดันแดน กาลลาช...[และคนอื่น ๆ]
71382001การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในห้องสมุดโรงเรียนประถมศึกษาในภาคตะวันตก
71482006การพัฒนาแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์สำหรับประชาชนไทยอายุ 12-60 ปี = The development of Thai emotional intelligence screening test for ages 12 to 60
71582018เรียนต่อที่ฝรั่งเศส = Study in France with EduFrance / อภิชาติ ชามาตย์
71682072ศึกษาเปรียบเทียบาการบริหารงานข่าวของช่องยูบีซี 7 และช่องเนชั่นแชนแนล / ชลทิชา เจริญกิจ
71782074ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อภาพยนตร์โฆษณาอารมณ์ขัน = Consumers's attitude toward humor advertising / สุชาดา วิวัฒน์กิจ
71882075พฤติกรรมการรับชมรายการชูรักชูรสทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน = Receptive behaviour of audiences on the channel 3's choorak choorod programme for the use in daily life / รัตนพร ไม้ตราวัฒนา
71982076รูปแบบการดำเนินชีวิตและทัศนคติของผู้อ่านชายต่อนิตยสารผู้ชายกรณีศึกษานิตยสารเอสไควร์ฉบับภาษาไทย = Lifestyles and attiudes of male readers toward men magazine : case study of ewquire magazine Thai edition / กาญจนา ธานีปกรณ์
72082078ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้เว็บไซต์ [Web sites] ของผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร = The factors that effect web sites accessing behavior of internet users in Bangkok / ธนัสถ์ เกษมไชยานันท์
72182079การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสารกับความรู้และความรู้กับความตระหนักต่อสิทธิที่จะได้รับรู้ [Right to khow] ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.2540 ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร = Media exposure knowledge and awareness in the right to know in official information act B.E.2540 : a case study of people in Bangkok metropolis / สุชาดา บุญธารา
72282080ปัจจัยการสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อความรู้และทัศนคติของผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้เทคโนโลยีแว็พ [Wireless application protocaol : WAP] = Integrated marketing communications of the wireless application protocol technology mobile phone influence to knowledge and attitude of mobile phone user / พิมพ์ประภา ตรันเจริญ
72382082การศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้พิการทางสายตาที่มีต่อสื่อหนังสือแถบเสียงในเขตกรุงเทพมหานคร = A study of the blind's expectations and gratifications on talking books in Bangkok / ดุจฤดี บูรณกาญจน์
72482084การนำเสนอเนื้อหาด้านการใช้พลังงานในหนังสือพิมพ์ไทยรายวัน 4 ฉบับ [ไทยรัฐ เดลินิวส์ ข่าวสด และมติชน] = Information of the energy news in the 4 Thai Daily newspaper [Thairath Dailynews Khao-Sod and Matchon] / นุสรา เถื่อนถาด
72582085การสำรวจทัศนคติที่มีต่อสื่อโฆษณาบนชั้นวางสินค้าและพฤติกรรมการซื้อสินค้าของเพศหญิงในซูเปอร์มาร์เก็ต = The survey of female attitude toward shelf vision and her buying behavior in supermarket : Bangkok branches / เอกพจน์ วิโรจน์สกุลชัย
72682087ภาพลักษณ์การให้บริการสินเชื่อบัตรเครดิตของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการบัตรเครดิตของผู้ใช้บริการคนไทยในเขตกรุงเทพมหานคร = The image of cridit card from intermational banks has effected towards of the acceptance of credit card consuming behavior of Thai users's Bangkok region /กัลยา นริศรานุกูล
72782088การสื่อสารของผลิตภัณฑ์เพื่อคนตาบอด = Factors concerned products communications with the blind / แจคเกอร์ลีน เมอร์คาเดอร์
72882090การเปิดรับข่าวสารการรณรงค์เพื่อการใช้ออกเทนของเบนซินที่เหมาะสมกับเครื่องยนต์กับพฤติกรรมการเลือกใช้น้ำมันของผู้ใช้รถยนต์ในเขตกรุงเทพมหานคร = Exposure to the campaign promoting the use of appropriste octane content in gasoline for the engine and Bnagkok drivers's behaviour in selecting the types of petrol / สุทธิณี ตัญญพงศ์ปรัชญ์
72982091การบริหารงานข่าวโทรทัศน์ : ข่าว อ.ส.ม.ท. = Television news management : M.C.O.T. channel 9 / สาธินี ชัยพันธ์
73082093วิธีสุ่มตัวอย่างและขนาดตัวอย่างในการวิเคราะห์เนื้อหาหนังสือพิมพ์ธุรกิจรายสัปดาห์ = Sampling methods and sample sizes for content analysis of weekly business newspapers / นำชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล
73182094บทบาทของบิดากับการเลี้ยงดูบุตร : กรณีศึกษาจากรายการโทรทัศน์บ้านรักลูก = The roles of father to raise children : a case study of Ban ruk look TV program / ลัดดา ประสาร
73282095การถ่ายทอดวัฒนธรรมอเมริกันของภาพยนตร์ฮอลลีวู้ด = The American cultural transmission of Hollywood films / ฉัตรชัย จันทร์ศรี
73382096รูปแบบสถานีวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนที่พึงประสงค์สำหรับประเทศไทยภายหลังการปฏิรูประบบวิทยุกระจายเสียงตามเจตนารมณ์มาตรา 40 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 = A desirable model for public radio broadcasting in Thailand / สิขเรศ ศิรากานต์
73482097แรงจูงใจความคาดหวังการใช้และความพึงพอใจของหน่วยงานธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่อโครงข่ายบริการสื่อสารร่วมระบบดิจิตอล [ISDN] = Motivation expectation application and satisfaction of business organizations in Bangkok and its suburban area to integrated services digital network [ISDN] / ฉันทนา มนูรัษฎา
73582099การบริหารงานข่าวกีฬาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาการกีฬาของชาติกรณีศึกษาหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ = The administration of sport news for supporting the development of national sport : a case study of the Dailynews / ศันสนีย์ จันทวงษ์
73682100ภาพลักษณ์ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในทัศนะของนิสิต-นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร = The office of the board of investment's image on the perspective of the university students in Bangkok area / ศัลยา อักษรบัต
73782103การเปิดรับข่าวสารการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจต่อข้อมูลข่าวสารยาแก้ปวดลดไข้ที่โฆษณาผ่านสื่อมวลชนของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร = Media exposure uses and gratifications of analgesic antipyretic information advertised in mass media of people in Bangkok / จิตรา เอื้อจิตรบำรุง
73882104การศึกษาแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการการพัฒนาวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพ.ศ. [2542-2544] = A study of radio Thailand's master and operation plans during 1999-2001 / บุญเรือน สมมาตร
73982105พฤติกรรมการอ่านหนังสือวรรณกรรมเยาวชนประเภทบันเทิงคดีของเด็กในเขตกรุงเทพมหานคร = The behavior of children in Bangkok on reading youth's literary amusement / สุจิตรา ศรีสุธีวงศ์
74082106การสำรวจสภาพปัจจุบันและวิสัยทัศน์การจัดการคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารหลังปี 2000 = Current usage and vision for communication computer management after year 2000 /ภัทรียา ละอองแก้ว
74182346ท้องฟ้าจำลอง [ซีดี-รอม] : ฉบับ CD-ROM = Astronautics [CD-ROM] ; เที่ยวไปในอวกาศ [ซีดี-รอม] : เรียนรู้เรื่องราวของดวงดาวต่างๆ ในอวกาศ
74282347คำพิพากษาศาลฎีกา ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2500-2543 [ซีดี-รอม] / ณัฐวัสส์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
74382348คำพิพากษาศาลฎีกา ประมวลกฎหมาย วิธีการพิจารณาความอาญา พ.ศ. 2477-2543 [ซีดี-รอม] / ณัฐวัสส์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
74482349คำพิพากษาศาลฎีกา ประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่ง [ซีดี-รอม]
74582350คำพิพากษาศาลฎีกา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. 2477-2543 [ซีดี-รอม] / ณัฐวัสส์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
74682351700 พระราชบัญญัติ [ซีดี-รอม]
74782355เทคนิควางแผนภาษีให้ประหยัดและถูกต้อง [ซีดี-รอม]
74882394วิสัยทัศน์กัมพูชาสปป. ลาว เวียดนาม และการปรับตัวของนักลงทุนไทย
74982398ปลาบึก : บันทึกเส้นทางอนุรักษ์ปลาบึก สู่ทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน
75082399กระบวนการยุติธรรมทางเลือก : แนวคิดใหม่ในการแก้ไขเด็กกระทำผิด
75182562การปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศต่าง ๆ สหราชอาณาจักรสวีเดน ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ไทย / สมาน รังสิโยกฤษฎ์
75282565ภาษาไทยวิชาที่ถูกลืม / ม.ล. บุญเหลือ เทพยสุวรรณ
75382566สำนวนการเขียน / พรพรรณ ธารานุมาศ
75482706การศึกษาความเครียดในการปฏิบัติงานศึกษาเฉพาะกรณี : พนักงานบริษัทบุญรอดเทรดดิ้งจำกัด [แผนกสุราต่างประเทศ] = Stress of work a case study : of the wines and spirits division boonrawd trading Co.,Ltd. /วราภรณ์ เนื่องภิรมย์.
75582709พฤติกรรมการไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้ที่มีภูมิลำเนาต่างจังหวัดในการเลือกตั้งทั่วไปวันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2544 : ศึกษาเฉพาะกรณีนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกริก = Voting behavior of local people in the member of representative general election, 6 January 2001 : a case study of Krirk university's undergraduates / ศศธร พาผล
75682742จุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบสแกนนิงประตูสู่โลกระดับจุลภาค / บัญชา ธนบุญสมบัติ และศุภกาญจน์ คำมณี
75782743การพัฒนาข้อทดสอบอิงวัตถุประสงค์แบบอุดมวัดความสามารถสูงสุดและการกระทำปกติทางภาษาอังกฤษ / อัจฉรา วงศ์โสธร
75882745ปกป้องผิวคุณจากสิ่งแวดล้อม : ยืดอายุชิ้นส่วนโดยเทคนิคการพ่นเคลือบด้วยเปลวพลาสม่า / ปนัดดา นิรนาทล้ำพงศ์
75982773ไมโครซอฟต์ วิชวล อินเทอร์เดฟ 6.0 เอ็นเทอะไพรซ์ดีเว็ลลัพ เพอร์ เอสเวิคช็อพ [ซีดี-รอม] = Microsoft visual interDev enterprise 6.0 developer's workshop [CD-ROM]
76082785ต้นแบบคัมภีร์สร้างงาน Flash ด้วยตนเอง
76182795ใส่ลูกเล่นให้เว็บไซต์ด้วย Java script / โดยทวีชัย หงษ์สุมาลย์, สงวนชัย สุวรรณชีวะศิริ ; บรรณาธิการ กฤษณะ สถิตย์
76282800อินเตอร์เน็ต มาร์เก็ตติ้ง ก้าวสู่ความสำเร็จบนธุรกิจ.com = Internet marketing ก้าวสู่ความสำเร็จบนธุรกิจ.com / วีระศักดิ์ เจริญศิริสุทธิกุล
76382810พรรณไม้เพื่อการตกแต่ง = Plants for decoration / พรรณเพ็ญ ลายปรีชา
76482813เรียนลัดโปรแกรม CorelDRAW 10 ภายใน 10 ชั่วโมง / เฉลิมพล เหล่าเที่ยง ; บรรณาธิการโดย ดนุพล กิ่งสุคนธ์
76582821สร้างและปรับแต่งเว็บเพจอย่างง่ายด้วย HTML / โดย มณีโชติ สมานไทย ; บรรณาธิการ กฤษณะ สถิตย์
76682823สร้างสรรค์งานกราฟิกด้วย Adobe photoshop 6 / ปิยะบุตร สุทธิดารา ; บรรณาธิการโดย ดนุพล กิ่งสุคนธ์
76782827วีดิโอ ซีดี ทำได้ด้วยตนเอง / ดิเรก วงษ์วานิช
76882832ประกอบคอมพิวเตอร์ : ฉบับสมบูรณ์ / อนิรุทธ์ รัชตะวราห์...[และคนอืน ๆ]
76982833จัดสรรฮาร์ดดิสก์และข้อมูลด้วย Partition magic pro 6.0 และเทคนิคการติดตั้งระบบ / ไพบูลย์ เปียศิริ
77082835คู่มือแนะนำวิธีจัดการฮาร์ดดิสก์อย่างง่ายและรวดเร็ว โคลนนิ่งฮาร์ดดิสก์และแบ่งพาร์ติชันด้วย Ghost and partitionmagic / จีราวุธ วารินทร์
77182836โคลนนิ่งซีดีด้วยเครื่อง CD-RW / เกียรติประถม สินรุ่งเรืองกุล, อวยพร โกมลวิจิตรกุล
77282839รวมเทคนิควิธีการแปลงไฟล์และเขียนแผ่น CD / กฤษณะ สถิตย์
77382840โรคอัลไซเมอร์และภาวะสมองเสื่อม : คำถามที่คุณมีคำตอบที่คุณต้องการ = Alzheimer's and dementia : questions you have answers you need / เจนนิเฟอร์ เฮย์ ; แปลโดย จันทร์ชัย เจรียงประเสริฐ ; เรียบเรียงโดย ชาดา คำนวน ; บรรณาธิการโดย ชนิดา กาญจนสาร
77482843ไข่มุกแห่งทะเลจีนใต้ : เกาะไหหลำดินแดนแห่งบรรพบุรุษของเรา / อุดม วิมลวัฒนา
77582850180 เกร็ดความรู้กฎหมายก่อสร้าง /ชนันต์ แดงประไพ, ทรงกิติ พุ่มชุมพล
77682852ภาษาไทยถิ่น /วิไลศักดิ์ กิ่งคำ
77782856ภาษาไทยวันนี้ /กาญจนา นาคสกุล
77882857อ่านไทยอย่างไรให้ถูกต้อง / สุทธิชัย ปทุมล่องทอง
77982859ภาษีการออมการลงทุนและการระดมทุนในตลาดการเงินของไทย
78082862ผลกระทบทางเศรษฐกิจของการพัฒนาระบบมาตรวิทยา / สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ และ วีระชาติ กิเลนทอง
78182863สภาพปัญหาและแนวโน้มของแรงงานเด็กในประเทศไทย และผลกระทบต่อโอกาสในอนาคตของแรงงานเด็ก / นิพนธ์ พัวพงศกร
78282878ทฤษฎีและตัวอย่างโจทย์การวิจัยการดำเนินงาน = Theory and problems of operation research / ริชาร์ด บรอนสันและโกวินดาซามิ นาดิมุท ; วิชาญ คงเกียรติไพบูลย์, ผู้แปล
78382879ทฤษฎีและตัวอย่างโจทย์ฟิสิกส์ยุคใหม่ = Theory and problems of modern physics /โรนาล์ด กาโทร และ วิลเลี่ยม สาวิน ; แปลโดย ปรีชา เทียนสมประสงค์
78482883ปฏิบัติไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น / เชื้อ ชูขำ
78582886วงจรทรานเชียนต์และลาปลาซทรานส์ฟอร์ม / เฉลิม มัติโก
78682896วิศวกรรมใยแก้วนำแสง / ปรีชา ยุพาพิน
78782898ไฮดรอลิกอุตสาหกรรม = Hydraulic system / ณรงค์ ตันชีวะวงศ์
78882899การวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการ = Process capability analysis [PCA] / กิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ
78982900การวัดผลงานอย่างมีประสิทธิผล = Bullseye : hitting your strategic targets through high-impact measurement / วิลเลียม เอ. ชีมานน์ และ จอห์น เอช ลิงเกิล ; แปลโดย ศิระ โอภาสพงษ์
79082902ทุนดิจิตอล = Digital capital / ดอน แท็บสก็อตต์, เดวิด ทิคอลส์ และ อเล็กซ์ โลวี่ ; แปลโดย บุญเลิศ วงศ์พรม
79182905การออกแบบภายในขั้นพื้นฐาน : หลักการพิจารณาเบื้องต้น / กิติ สินธุเสก
79282912กฎหมายระหว่างประเทศ... / ประสิทธิ์ เอกบุตร
79382915หลักความรับผิดก่อนสัญญา / จำปี โสตถิพันธุ์
79482916รวมกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
79582917รวมกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
79682918รวมกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน
79782919รวมกฎหมายพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ.2539 และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.2540 : พร้อมทั้งกฎและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
79882920คำอธิบายวิธีพิจารณาคดีปกครอง : พร้อมทั้งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ.2543 [และที่แก้ไขเพิ่มเติม] / อัครวิทย์ สุมาวงศ์
79982924คำอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล : ภาคนำ แนวความคิดทั่วไปเกี่ยวกับนิติสัมพันธ์ของเอกชนที่มีลักษณะระหว่างประเทศ / พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร
80082925ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย = Legal research methodology /ไพจิตร สวัสดิการ
80182926สิทธิทางวิธีพิจารณาความอาญาตามรัฐธรรมนูญ / จิรนิติ หะวานนท์
80282936การทดสอบทางจิตวิทยา / ม.ร.ว. สมพร สุทัศนีย์
80382955หลากหลายวิธีกับการใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอน
80482964ยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ : ศักยภาพของคนไทย
80582967108 คูณ 2 ปัญหาปฏิรูปการศึกษา
80682969ศรีธนญชัยไทย-เยอรมัน : การศึกษาเปรียบเทียบนิทานมุขตลกศรีธนญชัยกับทิลล์ ออยเลนชะปีเกล / ศิริพร ศรีวรกานต์
80782971อ่านลิลิตพระลอ : ฉบับวิเคราะห์และถอดความ / ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต
80882972วรรณคดีอเมริกันศตวรรษที่ยี่สิบระยะต้นถึงกลางศตวรรษ [ภาคที่แปด-บทที่หนึ่งและบทที่สอง] / ฉันทนา ไชยชิต
80982975ขุนช้างขุนแผน / เปรมเสรี
81082977ปัญจตันตระ / ศักดา วิมลจันทร์, แปล
81182990กวีนิพนธ์รักของกวีเอกหญิงอเมริกันร่วมสมัย / สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์
81282991อรรถศาสตร์เบื้องต้น = Introduction to semantics / สุริยา รัตนกุล
81382992พุทธธรรมในกวีนิพนธ์ไทยสมัยใหม่ = Buddha Dharma in modern Thai poetry / สุจิตรา จงสถิตย์วัฒนา
81482994การประเมินผลภาษาไทย = Evaluation in Thai language /สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์
81582996รายละเอียดการดำเนินงานของสำนักงานปฏิรูปการศึกษาและข้อมูลที่สำคัญ
81682998ปรัชญา / พระทักษิณาคณาธิการ
81783005ปรัชญากรีก : บ่อเกิดภูมิปัญญาตะวันตก / พระราชวรมุนี (ประยูร ธมมจิตโต)
81883013เสด็จฯ เยือนประเทศปากีสถานพ.ศ.2505
81983071อเมริกาอเมริกาอเมริกา : วิพากษ์นโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา = What uncle sam really wants / นอม ชอมสกี ; แปลโดย ภควดี วีระภาสพงษ์
82083072ก้าวพ้นความกลัวด้วยตัวคุณเอง : เปลี่ยนความกลัวและความลังเลใจให้เป็นความเชื่อมั่นและการตัดสินใจ = Feel the fear and do it anyway / ซูซาน เจฟเฟอร์ส ; แปลโดย นุชจรีย์ ชลคุป
82183073เสียงเพรียกจากบรรพชน : ปัญญาแห่งชนเผ่าเชโรกี = Voices of our ancestors / ดยานี อิวาฮู ; แปลโดย กรรณิการ์ พรมเสาร์
82283074เส้นทางนี้เศรษฐีจอง : เคล็ดลับความสำเร็จของเศรษฐีและผู้ชนะ /อภิเชษฐ์ นวภัทร์
82383075คมคิดคำปราชญ์ : ประมวลวาทะสอนใจของบรรดาปราชญ์แต่โบราณกาล / รวบรวมโดย กายสิทธิ์ พิศนาคะ
82483076ตัวอย่างการเขียนเรื่องบันเทิงคดีและสารคดีสำหรับเด็กและเยาวชน / ถวัลย์ มาศจรัส
82583077สารคดีนำเที่ยวชุดอิตาลีรำลึก / เสริมศักดิ์ สารชวนะกิจ
82683078สถานภาพงานวิจัยสาขาประวัติศาสตร์ในประเทศไทยระหว่างพ.ศ.2503-2535 = The status of reaearch in history in Thailand 1960-1992 / แถมสุข นุ่มนนท์...[และคนอื่น ๆ]
82783079กลยุทธ์การค้าของคนจีน / จำลอง พิศนาคะ, แปลและเรียบเรียง
82883081เมื่อฉันเข้าโรงเรียน "เซ็น" = When I'm learning in Zen school / ชมยโส ภิกขุ ; เรียบเรียงโดย สุญญตาทาส
82983082ยุทธวาที : ศาสตร์แห่งการใช้วาจาเป็นอาวุธ / หวงเหวินฉง ; แปลโดย อดุลย์ รัตนมั่นเกษม
83083083ตื่นเถิดชาวไทย /สุรศิลป์ อมรสุรศิริ ; ทองแถม นาถจำนง บรรณาธิการ
83183084สังคมและวัฒนธรรม / ประเสริฐ แย้มกลิ่นฟุ้ง...[และคนอื่น ๆ]
83283085ชนบทไทย : การพัฒนาสู่ประชาสังคม / บุนนาค ตีวกุล
83383087มนุษย์กับสังคม = Man and society
83483095ทฤษฎีไร้ระเบียบกับทางแพร่งของสังคมสยาม = Chaos theory / ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์
83583096วิทยาศาสตร์กับความจริงในวัฒนธรรมไทย / เสมอชัย พูลสุวรรณ
83683114ใครนำไทยไป... / ประเทือง แก้วสุข
83783115สื่อการสอนและฝึกอบรม : จากสื่อพื้นฐานถึงสื่อดิจิทัล / กิดานันท์ มลิทอง
83883116จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การเบื้องต้น / สิริอร วิชชาวุธ
83983118เทคนิคการอ่านภาษากายในธุรกิจและชีวิตประจำวัน / ยุพเรศ วินัยธร
84083131คู่มือทนายความการดำเนินคดีแพ่งและคดีล้มละลาย / กนกศักดิ์ เวชยานนท์
84183172เดอะ เรด อัลบั้ม โลโซ ปกแดง [ซีดี-รอม] = The red album loso [CD-ROM]
84283173แค็ท อิน เดอะ มูด [ซีดี-รอม] = Cat in the mood [CD-ROM] / บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด
84383174ไทรแองเจิล แอนด์ เดอะ คอลเลจ แบนด์ [ซีดี-รอม] = Tri angel and the college band [CD-ROM] / บริษัท อาร์.เอส. โปรโมชั่น 1992 จำกัด
84483175คอนเสิร์ตหวานใจ ไม่มี ง งู Tata Young [แผ่นวีดิทัศน์] / บริษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด
84583177บันทึกการแสดง LOSO คอนเสิร์ตเพื่อเพื่อน [แผ่นวีดิทัศน์] ; LOSO คอนเสิร์ตเพื่อเพื่อน [แผ่นวีดิทัศน์]
84683178อาร์เอส ปาร์ตี้เฮ้าส์ คาราโอเกะ [แผ่นวีดิทัศน์] = RS party house Karaoke [Videodisc] / บริษัท อาร์.เอส. โปรโมชั่น 1992 จำกัด
84783179คดีเด็ด [แผ่นวีดิทัศน์] : แฟ้มหมายเลข 1 / บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด
84883180คดีเด็ด [แผ่นวีดิทัศน์] : แฟ้มหมายเลข 2 / บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด
84983181คดีเด็ด [แผ่นวีดิทัศน์] : แฟ้มหมายเลข 3 / บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด
85083214จิตวิทยาทั่วไป / สุชา จันทน์เอม
85183221แบคทีเรียที่เกี่ยวข้องกับโรค /นงลักษณ์ สุวรรณพินิจ
85283225หลักสถิติ / กัลยา วานิชย์บัญชา
85383230ความน่าจะเป็นและสถิติ : สรุปเนื้อหาโจทย์แบบฝึกหัดและเฉลย / ดำรงค์ ทิพย์โยธา
85483231ความน่าจะเป็นและสถิติ / ภรณี เจริญภักตร์
85583234มลพิษสิ่งแวดล้อม [ปัญหาสังคมไทย] = Pollution environment [Thai social problems] / สุธีลา ตุลยะเสถียร, โกศล วงศ์สวรรค์ และสถิต วงศ์สวรรค์
85683236ทฤษฎีและตัวอย่างโจทย์ตรีโกณมิติ = Theory and problems of trigonometer / แฟรงค์ อายเรส, โรเบอร์ท อี มอเยอร์ ; แปลและเรียบเรียงโดย นงนุช สุขวารี
85783238สมการเชิงอนุพันธ์ = Differential equations / พรชัย สาตรวาหา
85883242ชีวสารสนเทศศาสตร์ = Bioinformatics / บรรณาธิการโดย วสันต์ จันทรทราทิตย์ และ วีระพงศ์ ลุลิตานนท์
85983243คู่มือปฏิบัติการนิเวศวิทยาน้ำจืด / นันทนา คชเสนี
86083244อุตสาหกรรมสิ่งทอไทย = The Thai textile industries / วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา
86183245การเขียนโปรแกรม Microsoft outlook และ Exchange [ซีดี-รอม]
86283246แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ด้านคุณภาพอากาศ / นพภาพร พานิช และ แสงสันติ์ พานิช
86383249สัตววิทยา = Zoology / บพิธ จารุพันธุ์, นันทพร จารุพันธุ์
86483289การกำจัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัสทางชีวภาพ / ธงชัย พรรณสวัสดิ์
86583290เคมีของน้ำ น้ำโสโครกและการวิเคราะห์ = Chemistry of water, wastewater and analysis /กรรณิการ์ สิริสิงห์
86683304มะเร็ง : เสริมรักษาเคมีรังสีบำบัดด้วยธรรมชาติวิธี /บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล
86783308ยอดยาสมุนไพร : จากหมอพื้นบ้านทั่วประเทศ / ภาณุทรรศน์
86883309ฝังเข็ม / สมนึก ศิริพานทอง และ มานพ ประภาษานนท์
8698331450 สารเสริมวิตามินกินแทนยา / บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล
87083318ลุ๊คคิ่งกู๊ด = Looking good /ภัทรียา ณ นคร
87183324สุขศาลาพืชสมุนไพร : ตำรับการปรุงยาเพื่อสุขภาพและความงาม / กระยาทิพย์ เรือนใจ
87283325สมุนไพรยา : ยาไทยที่ควรรู้
87383326เภสัชพฤกษ์ / อุทัย โสธนะพันธุ์
87483330ผักพื้นบ้าน : เคล็ดลับของคนอายุยืน /เมฆ จันทน์ประยูร
87583358มาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและป้ายทางออกฉุกเฉิน / คณะกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
87683359ศัพท์วิทยาการวิศวกรรมโยธา / คณะกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมโยธา สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
87783369มาตรฐานระบบเครื่องกลขนส่งในอาคาร [ลิฟต์] / คณะกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
87898642หลักราชการ / พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
87983480รายงานผลการวิเคราะห์ดัชนีผลิตภาพแรงงาน
88083522โครงการติดตามตรวจสอบและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ : คู่มือการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการท่าเทียบเรือขนาดมากกว่า 500 ตันกรอส
88183536รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดโครงสร้างองค์กรการแบ่งส่วนงานของหน่วยงานใหม่ในกระทรวงศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
88283537รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดระบบทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
88383580มรดกแห่งวัฒนธรรม [ซีดี-รอม] = Thai tradition & culture [CD-ROM] : A collection of precious Thai tradition and culture heritage
88483581ทัศนียภาพแห่งน่านน้ำ [ซีดี-รอม] = Seascapes of Thailand [CD-ROM] : A collection of fantastic seascapes in all regions of Thailand
88583582สถาปัตยกรรมและปูชนียสถาน [ซีดี-รอม] = Attractions of Thailand [CD-ROM] : Acollection of famous Thai temples, landmarks and architectural constructions
88683583วิถีชีวิตไทย [ซีดี-รอม] = Thai lifestyle [CD-ROM] : Pictures of simple and peaceful lifestyle, superbly reflecting the uniqueness of Thai style.
88783584เมืองไทยร่วมสมัย [ซีดี-รอม] = Thai contemporary lifestyle [CD-ROM]
88883639เมืองโบราณ [แผ่นวีดิทัศน์]
88983641วีซีดีคาราโอเกะ Love of the year 2001 [แผ่นวีดิทัศน์]
89083648วีดีโอซีดีคาราโอเกะ ภาพการแสดงสดคอนเสิร์ตเปิด Smile Club [แผ่นวีดิทัศน์]
89183670ร่างพระราชบัญญัติที่ต้องเสนอต่อรัฐสภาเพื่อตราขึ้นบังคับใช้
89283671ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเสริมสร้างพลังอำนาจความเข้มแข็งของชุมชนชนบทไทย = Factors affecting the empowerment of communities in rural Thailand
89383672สมุดภาพรัชกาลที่ 7 = H.M. king Prajadhipok : a pictorial biography
89483677เอกสารคำสอนรายวิชาทฤษฎีและปฏิบัติการทางจิตวิทยาสังคม / เริงชัย หมื่นชนะ
89583679โครงการอาณาบริเวณศึกษา 5 ภูมิภาค
89683687ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ : บทเรียนและประสบการณ์จากวิกฤติเศรษฐกิจไทย = Corporate debt restructuring : lessons from the aftermath of Thai economic crisis / บรรณาธิการโดย ทำนอง ดาศรี
89783688ศัพท์บัญญัติการศึกษา
8988368950 ปีกันตนาผู้นำความบันเทิง
89983690วิสัยทัศน์และกรอบการปฏิรูประบบราชการ
90083691การปฏิรูประบบราชการของต่างประเทศ
90183737ปัญหาสิทธิของสตรีที่สมรสซ้อนโดยสุจริตมาตรการป้องกันและเยียวยาทางด้านกฎหมายและสิทธิมนุษยชน = Problems facing women affected by bigamous marriages in good faith : preventive and remedial measures and human rights / สุภวรรณ ชั้นไพบูลย์
90283740การวิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้ต่างประเทศของไทย = An analysis of external debt servicing capacity of Thailand / สร้อยทิพย์ ห่อนาค
90383791ปฏิรูปการศึกษาไทยในมุมประชาชน
90483792รวมกฎหมายพิเศษ
90583836พุทธจริยศาสตร์ : พุทธจริยศาสตร์ จริยศาสตร์ และจริยธรรม / พระเทวินทร์ เทวินโท
9068384339 ต้นแบบใหม่ธุรกิจไทย : MGA / ชูศักดิ์ เดชเกรียงไกร, นิทัศน์ คณะวรรณ, ธีรพล แซ่ตั้ง
90783852แนวนโยบายการจัดการน้ำสำหรับประเทศไทย / โดย มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด...[และคนอื่น ๆ]
90883854พันธุศาสตร์ปฏิบัติการ
90983873ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม = Human being and environment / ยุพดี เสตพรรณ
91083875สวัสดิการผู้สูงอายุ
91183876พฤติกรรมผู้บริโภค / ศุภร เสรีรัตน์
91283880ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ = Database system and design / วราภรณ์ โกวิทวรางกูร
91383883คุณภาพคือความยั่งยืน / วิฑูรย์ สิมะโชคดี
91483886ขุมปัญญา / ของปรีดี พนมยงค์
91583888ไทศึกษาในเมืองจีน = Tai studies in China / ไป๋ ฉุน
91683890สุภาษิตโบราณสุภาษิตสมัยใหม่ / อัคร ศุภเศรษฐ์
91783893สร้างธุรกิจด้วยพลังวิสัยทัศน์ = Visionary business an entreprenur's guide to success / มาร์ก อัลเลน เขียน ; ไพโรจน์ ภูมิประดิษฐ์, แปล
91883894วัยฝันวันเยาว์ / พิบูลศักดิ์ ละครพล
91983950วิศวกรรมและการบริหารความปลอดภัยในโรงงาน / วิฑูรย์ สิมะโชคดี และ วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์
92083953จลนพลศาสตร์และการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์เคมี / วิโรจน์ บุญอำนวยวิทยา
92183954เครื่องยนต์หัวฉีด EFI / นพดล เวชวิฐาน
92283957รถฟาร์มแทรกเตอร์ : ล้อและยาง / นัย บำรุงเวช
92383959วิศวกรรมระบบท่ออุตสาหกรรม / ตระการ ก้าวกสิกรรม
92483963การศึกษาวัสดุโดยเทคนิคดิฟแฟรกชัน : พื้นฐานสำหรับฟิสิกส์ เคมี วัสดุศาสตร์ และวิศวกรรม / บัญชา ธนบุญสมบัติ
92584000ระบบร่างกายมนุษย์ [ซีดี-รอม] = Body system [CD-ROM]
92684019มลพิษทางอากาศ [แผ่นวีดิทัศน์] = Airpollution [Videodisc] / กองควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
92784020จุลินทรีย์เพื่อสิ่งแวดล้อม [แผ่นวีดิทัศน์] ; EM น้ำมหัศจรรย์ [แผ่นวีดิทัศน์] / กองควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
92884025การแสดงสดชุด เดี่ยวไมโครโฟน 4 [แผ่นวีดิทัศน์] = One stand up comedy 4 [Videodisc] ; เดี่ยวไมโครโฟน 4 / บริษัท พอดีพานิช
92984030ธรรมะรอบกองไฟ /ขวัญ เพียงหทัย
93084032การพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจในชนบทฉบับรวมชุด / สัญญา สัญญาวิวัฒน์
93184188การบริหารความรู้ยุคสารสนเทศ = Knowledge management strategies / เจอรี ฮันนีคัตต์ ; แปลโดย สุนันท์ บุณยธาดา
93284287การศึกษารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยใช้วิธีสตอรี่ไลน์สำหรับนักศึกษาในสถาบันราชภัฎ : กรณีศึกษาสถาบันราชภัฎพิบูลสงคราม = A study English teachnig model with an emphasis on the learner centered approach by using storyline method for Rajabhat institute students : a case study of Rajabhat institute Pibulsongkram / อารีย์ ปรีดีกุล
93384296กรุงเทพฯ เลื่อนหาย = Vanishing Bangkok / ถ่ายภาพโดย สุรัตน์ โอสถานุเคราะห์
93484480ราชสำนักสยาม / กีรติ เกียรติยากร, บรรณาธิการ
93584486ตำนานการ์ตูน = Legend of cartoons and comics / จุลศักดิ์ อมรเวช
93684490นักเรียนนอกรุ่นสุดท้าย / วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร
93784492ป.อินทรปาลิตนักประพันธ์เอก ผู้เขียนหนังสือได้ทุกรส / พลตระเวน ; เริงไชย พุทธาโร บรรณาธิการ
93884549คู่มือการรักษาโรคเบาหวานด้วยตนเอง / อาเบะ ทะทสึมิ ; แปลและเรียบเรียงโดย พนิดา กุลประสูติดิลก
93984554วิชั่น 2002 ปริทัศน์ / สุวินัย ภรณวลัย
94084559การสื่อข่าววิทยุและโทรทัศน์ / สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ
94184670รวมสูตรสำเร็จพิชิตความยากจนการผลิตน้ำผลไม้และสมุนไพรพร้อมดื่ม / เชษฐา ใจใส
94284678แนวทางการบริหารและการจัดการ : การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย / อุดม เชยกีวงศ์
94384684สิบทะเล / ธิดารัตน์ น้อยสุวรรณ เรื่องและภาพ
94484793Computers communications and information : a user's introduction : comprehensive version / Sarah E. Hutchinson and Stacey C. Sawyer
94584794Public relations writing : form and style / Doug Newsom and Bob Carrell
94684801เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารสถาบันอุดมศึกษา / ปทีป เมธาคุณวุฒิ
94784802หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา / พิชิต ฤทธิ์จรูญ
94884820สนทนาภาษาจีนกลางเรียนด้วยตนเอง / ชิวศิ่วเหรียญ
94984831ทุนเรียนฟรีมีทั่วโลก / ศักดิ์รพี วดีศิริศักดิ์
95084841ภาษาไทยธุรกิจ / แก้วตา กรุงวงศ์
95184844มหันตภัยจากวัตถุเคมี : ความเสี่ยงและอันตราย / ภิญโญ พานิชพันธ์, เอื้อนพร ภู่เพ็ชร์, ธีระศักดิ์ พงศ์พาไกร
95284847พจนานุกรมไทยฉบับใหม่ / เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ
95384853ผู้นำการเปลี่ยนแปลง = Change leader / วีระวัฒน์ ปัรนิตามัย
95484855ตำราเรียนพูดภาษาอังกฤษ = Spoken English / มานิต มานิตเจริญ
95584862การเขียนโปรแกรมภาษาปาลคาล = Pascal programming / สมจิตต์ ลิขิตถาวร
95684863การบริหารเชิงกลยุทธ์ : แนวคิดและทฤษฎี / สุพานี สฤษฎ์วานิช
95784899พรรณไม้ในสวนหลวง ร.9 [ซีดี-รอม]
95884902กวีนิพนธ์ไทยร่วมสมัย : บทวิเคราะห์และสรรนิพนธ์ / สุมาลี วีระวงศ์...[และคนอื่น ๆ]
95984919งบการเงินรวมและปัญหาการจัดทำงบการเงินรวม(ตามมาตฐานการบัญชีฉบับใหม่) = Consolidated financial statements problems and cases (new accounting standards) / วรศักดิ์ ทุมมานนท์
96084921การบัญชีสำหรับธุรกิจนำเข้าและส่งออก = Import and export accounting / สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
96184924พจนะภาษา / เปลื้อง ณ นคร
96285013กระบวนการและเทคนิคการลดค่าใช้จ่ายพลังงาน สำหรับอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม / วัชระ มั่งวิทิตกุล
96385014ปฏิรูปสื่อเพื่อสังคม : หลักคิดและบทเรียนจากนานาประเทศ / วิภา อุตมฉันท์
96485018พัฒนาชนบทยั่งยืน : สำหรับสาขาเศรษฐศาสตร์ / ชัยวุฒิ ชัยพันธุ์
96585019มโนธรรมสำนึกสำหรับสังคมร่วมสมัย /ส. ศิวรักษ์
96685068ชีวภาพแห่งผืนป่า [ซีดี-รอม] = Flora and fauna of Thailand [CD-ROM] : A collection of pictures of insects, animals from the foressts of Thailand.
96785069ป่าชายเลน : มุมมองปัญหาการแก้ไขและความต้องการของสังคมไทย / บรรณาธิการโดย อารีจิต วรรธนัจฉริยา และ อุไร เชื้อเย็น
96885079ผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลมีนาคม-พฤศจิกายน 2544
96985082ศิลป์ : ยินยลสัมผัส / ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์
97085090รวมบทความทางวิชาการของศาลรัฐธรรมนูญ
97185124ไทคูน โลกออนไลน์ : วันฉัตร ผดุงรัตน์ / วินัย วิโรจน์จริยากร
97285283บทวิจารณ์ความรู้เรื่องเมืองไทย / เอกวิทย์ ณ ถลาง, บรรณาธิการ
973852989 พระคุ้มครอง [แผ่นวีดิทัศน์] / กำกับการแสดงโดย ธีระธร สิริพันธ์วรากรณ์
97485299คนแกร่งแรงระเบิดนรก [แผ่นวีดิทัศน์] = 2000 AD [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย ธีระธร สิริพันธ์วรากรณ์
97585302ศึกพ่อมดฝูงมังกรบิน [แผ่นวีดิทัศน์] = Dungeons and dragons [Videodisc] / Directed by Courtney Solomon.
97685316แอนิมอล คนพึลึกยึดร่างเพี้ยน [แผ่นวีดิทัศน์] = The animal [Videodisc] / Directed by Luke Greenfield
97785324เจาะเวลาหาจิ๋นซี ภาค 1-2 [แผ่นวีดิทัศน์] = A Step to the past [Videodisc]
97885327ก้าวสู่ game developer มือโปรกับ direct x [ซีดี-รอม]
97985339สมุดสถิติรายปีประเทศไทย... [ซีดี-รอม] = Statistical yearbook Thailand... [CD-ROM] / สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารเทศและการสื่อสาร
98085341ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย / บรรณาธิการโดย มานิตย์ จุมปา
98185352ประกอบคอมพิวเตอร์ ฉบับสมบูรณ์ [ซีดี-รอม]
98285355เส้นทางลัดสู่ e-commerce ด้วยโปรแกรม E-commerce Engine 1.0 [ซีดี-รอม] = E-Commerce Engine 1.0 [CD-ROM
98385356คู่มือจอมยุทธฉบับท่องยุทธจักรเว็บไซต์ [ซีดี-รอม]
98485358การออกแบบเพื่อเพิ่มศักยภาพด้วย Microsoft windows DNA [ซีดี-รอม]
98585379รายงานเพื่อการปฏิรูปการศึกษาเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดำเนินการตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542
98685387กลยุทธ์การตลาดของโรงเรียนอนุบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร = Marketing strategy of private kindergartens in Bangkok / มนชิตา บุปผาคำ
98785441รวมกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พร้อมที่ดินและแหล่งน้ำ) ประกอบด้วย กฎหมาย 22 ฉบับ / รวบรวมโดย จรรยา แวววุฒินันท์
98885446ตัวชี้วัดธรรมาภิบาล = Indicators of good governance
98985495วรรณกรรมปัจจุบัน = Contemporary literature / รื่นฤทัย สัจจพันธุ์
99085616สถิติเพื่อการตัดสินใจ / มัลลิกา บุนนาค
99185617หลักสถิติ / ส่องศรี ทิพยารัตน์...[และคนอื่น ๆ]
99285699ยอดวรรณกรรมสมัยสุโขทัย / อุทัย ไชยานนท์
99385703มหาภารตะ = the mahabharata / ช็อง-คล้อยดย์ คารริเย่ ; จักรกฤษณ์ ดวงพัตรา ผู้แปล
99485705วรรณคดีสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ : รัชกาลที่ 1-2-3 / เอกรัตน์ อุดมพร
99585706วรรณคดีสมัยสุโขทัย / เอกรัตน์ อุดมพร
99685708นิราศเรือนจำ [ฉบับดั้งเดิม] /กวี รังสิวรารักษ์
99785711พจนานุกรมภาษาไทยฉบับสมบูรณ์ / ปรีชา นันตาภิวัฒน์
99885719การเขียนสารคดี / ชลอ รอดลอย
99985727กฎหมายลิขสิทธิ์ : พร้อมด้วยพระราชบัญญัติ พ.ศ.2537 / ธัชชัย ศุภผลศิริ
100085731ผู้จัดการมรดกและพินัยกรรม / ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์
100185734ทักษะดนตรี 1 / จรินทร์ เทพสงเคราะห์
100285738ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับทันสมัย / รวบรวมโดยน้ำแท้ มีบุญสร้าง
100385849แผนปฏิบัติการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแห่งชาติ
100485877ความหลากหลายของเรือนพื้นถิ่นไทย
100585881เศรษฐศาสตร์มหภาค ทฤษฎีและนโยบาย = macroeconomics theories & policies / ริชาร์ด ทีโฟรเยน ; แปลโดย จิราภรณ์ ชาวงษ์ ; บรรณาธิการ พิศมัย จารุจิตติพันธ์
100685882เศรษฐศาสตร์มหภาค ทฤษฎีและนโยบาย ฉบับมาตรฐาน = macroeconomics theories & policies /ริชาร์ด ที โฟรเยน ; แปลโดย จิราภรณ์ ชาวงษ์ ; บรรณาธิการโดย พิศมัย จารุจิตติพันธ์
100785885ใช้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล = standard English usage / ภิรมย์ พุทธรัตน์ และนารีรัตน์ บุญช่วย
100885888ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมอยุธยายศยิ่งฟ้า / สุจิตต์ วงษ์เทศ
100985911ทำงานร่วมกันเป็นทีมบนเว็บด้วย = SharePoint team services / สกลรัฐ ทรัพย์ยิ่ง ; บรรณาธิการโดย กิตติ ภักดีวัฒนะกุล
101085913การสื่อสารข้อมูลระดับพื้นฐาน = business data communications /การี บี เชลลี, โธมัส เจ คัชแมน และ จูดี เอ เซอร์วัทกา ; แปลโดย สัลยุทธ์ สว่างวรรณ
101185916เรียนรู้เทคนิค 3D...ง่าย ๆ สไตล์ light wave 6.5 / โดยพูนศักดิ์ ธนพันธ์พาณิช
101285936เจาะลึก 3D studio max animation workshop / พูนศักดิ์ ธนพันธ์พาณิช
101385987แบบเรียนสำเร็จรูปภาษาไทย เสียงคำความหมาย / วาสนา บุญสม ; บรรณาธิการโดย สมบัติ ตั้งก่อเกียรติ
101485989คุณปู่แว่นตาโต : เรื่องราวของปู่ที่มีศิลปะในหัวใจ / ชมัยภร แสงกระจ่าง
101585992เรื่องหมาหมาของคารา / คารา
101686024ภาษาอังกฤษติดคอร์ด : ภาคเรียนรู้คำศัพท์ / เฉลิมกิติ จักรพันธุ์
101786025ภาษาอังกฤษติดคอร์ด : ภาคสร้างประโยคสนทนา / เฉลิมกิติ จักรพันธุ์
101886120หยดน้ำ / มีชัย ฤชุพันธุ์
101986161ก้าวแรกสู่การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
102086163เทคนิคการวิเคราะห์งบการเงินบริษัทจดทะเบียน
102186230พฤติกรรมและความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปิดรับสื่อต่างๆ เพื่อการเข้าถึงเว็บไซต์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ [ซีดี-รอม]= Media expasure behavior and opinions relating to web sites access of Dhurakijpundit University students [CD-ROM] / ธนศักดิ์ โกมโลทก
102286233จอมยุทธหมากรุก [แผ่นวีดิทัศน์]
102386236โคมวิเศษ [แผ่นวีดิทัศน์]
102486237สตางค์ [แผ่นวีดิทัศน์] = Satang [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย บัณฑิต ฤทธิ์กล
102586241รวมโปรเจ็กต์ ASP เพื่อการสร้างเว็บไซต์ที่สมบูรณ์ / มณีโชติ สมานไทย ; สัจจะ จรัสรุ่งรวีวร, บรรณาธิการ
102686302การงบประมาณ : หลักทฤษฎีและแนววิเคราะห์เชิงปฏิบัติ / นงลักษณ์ สุทธิวัฒนพันธ์.
102786541ความหลากหลายทางชีวภาพ / ละออ อัมพรพรรดิ์...[และคนอื่น ๆ]
102886542อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารขนาดกลางและขนาดย่อม / มลศิริ วิโรทัย และ ปาริฉัตร หงสประภาส
102986543ศิลปวัฒนธรรมศิลปกรรมและศิลปาชีพ / วิรุณ ตั้งเจริญ.
103086544สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ / พินิติ รตะนานุกูล...[และคนอื่น ๆ]
103186545สมุนไพรตามแนวพระราชดำริ / ชวนี ทองโรจน์...[และคนอื่นๆ]
103286550การวิจัยทางศิลปะและศิลปะประยุกต์ / ภรดี พันธุภากร
103386554พฤติกรรมการสอนดนตรี / ณรุทธ์ สุทธจิตต์
103486557จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม = Industrial microbiology / สมใจ ศิริโภค
103586558พฤกษาพัน = Plant materials in Thailand / เอื้อมพร วีสมหมาย และ ทยา เจนจิตติกุล
103686561เศรษฐศาสตร์พอเพียง /ธำรงค์ อุดมไพจิตรกุล, สุภาพรรณ สิริแพทย์พิสุทธิ์ และ ชลวิทย์ เจียรจิตต์
103786566การบัญชีเพื่อการจัดการและการบริหารเชิงกลยุทธ์ / สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์
103886567การบัญชีภาษีอากรของธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน = Tax accounting for BOI business / สมเดช โรจน์คุรีเสถียร.
103986572การบัญชีทั่วไป = General accounting / ธารินี พงศ์สุพัฒน์
104086583พลวัตชุมชนไทยในสมัยโลกาภิวัฒน์ / บรรณาธิการโดยอาภรณ์ จันทร์สมวงศ์
104186634เทคนิคการวางระบบบัญชีให้มีประสิทธิภาพ = Accounting systems design / สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
104286699คู่มือการใช้งาน Linux ฉบับ Admin / ภัทรพงศ์ น้อยเรือง และ ประภาพร ช่างไม้
104386711สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ = Ordinary differentiae equation / เลิศ สิทธิโกศล
104486720เที่ยวไปกินไปในต่างแดน : พม่า เขมร ลาว สิงคโปร์ ภูฏาน ญี่ปุ่น อินเดีย บังคลาเทศ / ทวีทอง หงษ์วิวัฒน์ และ ยอดแต้ว อักษรา
104586721จุดตัดทางประวัติศาสตร์ / เกษม ศิริสัมพันธ์
104686729เปิดฟ้าส่องโลก... / นิติภูมิ นวรัตน์
104786819สนามแม่เหล็กไฟฟ้า / มงคล ทองสงคราม.
104886862นิยามศัพท์การตลาดฉบับ Kotler = Principles of marketing / ฟิลลิป คอตเลอร์ และ แกรี่ อาร์มสตรอง ; แปลโดย วารุณี ตันติวงศ์วาณิช...[และคนอื่นๆ]
104986941เทคนิคส่งออกให้รวย / สายัณห์ จันทร์วิภาสวงศ์
105086963จิตบำบัดและการให้คำปรึกษาครอบครัว = Family therapy and family counseling / อุมาพร ตรังคสมบัติ
105187009จะปิ๊งมั้ยถ้าหัวใจจะผิดแผน [แผ่นวีดิทัศน์] = The Wedding planner [Videodisc] / Directed by Adam Shankman
105287021เกิดมาเพื่อก้องโลก [แผ่นวีดิทัศน์] = Sweet and lowdown [Videodisc] / Directed by Allen Woody
105387023ซินดี้ ครอว์ฟอร์ด [แผ่นวีดิทัศน์] : อะนิวไดเม็นชั่น = Cindy Crawford [Videodisc] : A New dimension ; Cindy Crawford [Videodisc]
105487071แผนที่ศักยภาพพลังงานลมของประเทศไทย = Wind resource assessment of Thailand / สมชาย ภูพงศ์ไพบูลย์
105587091แผนการปฏิรูปการศึกษาของประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิลยู-บุช / พรทิพย์ สุวรรณโรจน์
105687092กรอบคุณวุฒิทางการศึกษาแห่งชาติกับการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของประเทศนิวซีแลนด์ / แปลโดย ธีรวิทย์ ภิญโญณัฐกานต์ และวิภัสรินทร์ ประพันธสิริ
105787093ราชภัฎ : มหาวิทยาลัยของประชาชน / เรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์ ; บรรณาธิการโดย ประยงค์ คงเมือง
105887099วิศวกรรมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า / โมไนย ไกรฤกษ์
105987100สุราในสังคมไทย : โครงการศึกษาปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อหามาตรการทางเลือกป้องกันแก้ไข / อดิศวร์ หลายชูไทย
106087115ขยี้รักแหลก [แผ่นวีดิทัศน์] = Two girls and a guy [Videodisc] / Directed by James Toback
106187153ไฟฟ้าอุตสาหกรรม
106287221พจนานุกรมศัพท์ธุรกิจและตลาดหลักทรัพย์ = Business and stock exchange dictionary / โดย ก่อเกียรติ พานิชกุล
106387287ปลาหางนกยูง
106487295การแลกเปลี่ยนและการค้าข้าวบริเวณชุมชนรอบทะเลสาบสงขลา / ชวลิต อังวิทยาธร
106587297โครงสร้างและพลวัตวัฒนธรรมภาคใต้กับการพัฒนา / สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์
106687300ภูมิปัญญาการปราบปรามของพล.ต.ต.ขุนพันธรักษ์ราชเดช / วีระ แสงเพชร
106787308ประวัติศาสตร์ไทใหญ่ / สมพงศ์ วิทยาศักดิ์พันธ์.
106887309สืบสานประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไป่เยว่การศึกษาเชิงมานุษยวิทยา / ชลธิชา สัตยาวัฒนา
106987310ฟ้า-ขวัญ-เมือง จักรวาลทัศน์ดั้งเดิมของไท : ศึกษาจากคัมภีร์โบราณไทยอาหม / รณี เลิศเลื่อมใส
107087462แนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มสตรีและเยาวชนสหกรณ์ : กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์เพื่อกำหนดแนวทางการนำเข้าสู่ระบบตลาด / สมเกียรติ ฉายโซน
107187470ความปลอดภัยของอาหารสำหรับผู้บริโภค
107287478แผนแม่บทพัฒนาการท่องเที่ยวภาคกลางตอนบน
107387481สิทธิสวัสดิการ : มิติใหม่ในการบริหารแรงงานไทย
107487484กรณีศึกษา : การต่อสู้เพื่ออยู่รอดของ SMEs และประชาชน
107587485ปัจจัยที่มีผลต่อขวัญในการปฏิบัติงานของพนักงาน : บริษัท ซิเมนต์ไทยการตลาด จำกัด = Factors affecting the employees morales of performance : Cementhai sale and marketing co.,ltd. / วิทูรย์ ไชยมิ่ง
107687486การศึกษาสภาพขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สรรพากรจังหวัดสมุทรสาคร = A study of the morale of revenue officers while performing their duties in Samutsakhon province
107787493พฤติกรรมผู้นำของผู้จัดการสาขาตามทัศนะของผู้ใต้บังค้บบัญชาศึกษาเฉพาะกรณี : สาขาธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด [มหาชน] สังกัดสำนักงานบริหารธุรกิจสาขาเขต 28 [สุพรรณบุรี] = Branch managers leadership behavior as viewed by subordibnates : a study of the siam commercial bank public company limited under regional office 28 [Suphauburi] / มานิต คงเพ็ชร์
107887498การศึกษาทัศนคติของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อการซื้อซีดีปลอม = Consumers attitudes in Bangkok toward buying counterfeits CDs / มาลิณี นิสะโสกะ
107987550ความคิดเห็นของบุคลากรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 [นครปฐม] ภาค 3 ที่มีต่อกระบวนการฝึกอบรม = Opinons of the provincial electricity authority area 3 central [Nakonphathom] personnels toward the training process / ปัทมา ค้าผล
108087551ปัจจัยที่มีผลต่อขวัญที่ดีในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู : เขตการศึกษา 1 สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ = Factors affecting the good morale teachers performances : educational region 1 the office of the national primary education commission / บุญนาค ทวีไพศาล
108187552ภาวะผู้นำของผู้จัดการสาขาที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด [มหาชน] สำนักงานบริหารธุรกิจเขต 28 [สุพรรณบุรี] = Leadership of branch manager effecting on the employees performances of the Siam commercial bank public company limited under regional office 28 [Suphanburi] / วลัยลักษณ์ สิงห์จุ้ย
108287553ปัจจัยที่มีผลต่อขวัญในการปฏิบัติงานของพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย = Factors affecting the official's morale of performance of electricity generating authority of Thailand / อาจารี ศิริประพฤทธิ์
108387562ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสารเคมีที่ใช้ในการฆ่าเชื้อโรคในระบบประปาหมู่บ้าน / ศิริวัฒนา ตอวิวัฒน์...[และคนอื่น ๆ]
108487564วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดตาก
108587565วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดภูเก็ต
108687567วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดพะเยา
108787568วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดนครนายก
108887569วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดยะลา
108987570วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
109087571วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดสระบุรี
109187572วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดปทุมธานี
109287573วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดระนอง
109387574วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดเพชรบุรี
109487575วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดลำปาง
109587576วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดสิงห์บุรี
109687577วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดสมุทรสาคร
109787578วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
109887579วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดเลย
109987580วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดศรีสะเกษ
110087581วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดอุบลราชธานี
110187582วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดกำแพงเพชร
110287583วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดสงขลา
110387584วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดชลบุรี
110487586วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดบุรีรัมย์
110587587วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดปราจีนบุรี
110687588วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดอุท้ยธานี
110787589วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดพัทลุง
110887590วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดมุกดาหาร
110987591วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดนครปฐม
111087592วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
111187593วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดนครศรีธรรมราช
111287594วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดสุโขทัย
111387595วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดสุรินทร์
111487596วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดสมุทรสงคราม
111587597วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดจันทบุรี
111687598วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดชัยภูมิ
111787776เลือกซื้อประกอบและติดตั้ง PC / นิยม เชื้อไทย และ สิทธิชัย ประสานวงศ์
111887785คัมภีร์ Web design / ธวัชชัย ศรีสุเทพ
111987786คู่มือโปรแกรมภาษา C สำหรับผู้เริ่มต้น / วิทยา เรืองพรวิสุทธิ์
112087815การจัดการทรัพยากรมนุษย์ = Human resource management / อำนวย แสงสว่าง
112187878เทคนิคการเขียนโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลด้วยวิสชวลฟอกซ์โปร / ปัญญาพล หอระตะ
112287890การบริหารการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ = Learner centered education management / วรภัทร์ ภู่เจริญ
112387891ซูปเปอร์ เว็บ ไดเร็กทอรี่ = Super web directory / วรรัตน์ ภัทรอมรกุล ; บรรณาธิการโดย กรภัทร์ สุทธิดารา
112487895ไอเดียเปลี่ยนโลก : เพื่อนคู่คิดสำหรับนักบริหารยุคใหม่ที่ไม่ต้องการตกยุค = Key management ideas : thinking that changed the management world / สจ็วต เครนเนอร์ ; แปลโดย อานุภาพ อิทธิบันลือ
112587897มองลอดแว่น / วิทยา ตัณฑสุทธิ์
112687906แตกต่างเพื่ออยู่รอด = Differentiate or die / แจ๊ค เทราต์ และ สตีฟ ริฟกิน ; กรรณ พีระอัมพร แปลและเรียบเรียง
112787912การบริหารจัดการในศตวรรษที่ 21 = Management challenges for the 21st century / ปิเตอร์ เอฟ. ดรัคเกอร์ ; แปลโดย ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ
112887926เย้ยนรกคมพยัคฆ์ [แผ่นวีดิทัศน์] = The President's man [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย Michael Preece
112987927แปลบผ่าวเผา [แผ่นวีดิทัศน์] = The Proposition [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย Linka Lesil Glatter
113087928ดำลมกรด จ้าวเหรียญทอง [แผ่นวีดิทัศน์] = Endurance [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย Leslie Woodhead
113187938รวมโปรเจ็กต์ ASP เพื่อการสร้างเว็บไซต์ที่สมบูรณ์ [ซีดี-รอม] / มณีโชติ สมานไทย บรรณาธิการโดย สัจจะ จรัสรุ่งรวีวร
113287988คลีนิกคนอ้วน / กมลพรรธน์ เมฆวรวุฒิ และ อัมพร ชัยศิริรัตน์
113388042พื้นฐานการเขียนสคริปต์และสร้าง Web Application ด้วย PHP & MySQL / วรรณิภา เนตรงาม ; บรรณาธิการโดย สัจจะ จรัสรุ่งรวีวร
113488047ขออภัย...มือใหม่หัดคลิก [อินเตอร์เน็ต] / กิติกร อนุเธียร์ ; บรรณาธิการ กรภัทร์ สุทธิดารา และ เกรียงศักดิ์ นิมิตชัยกิจกุล
113588051เรียนรู้การสร้างภาพกราฟิกด้วย Illustrator version 9.0 speed X2 / เฉลิมพล เหล่าเที่ยง
113688074ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร : ศึกษาเฉพาะกรณีพื้นที่เขตบางซื่อ = People's attitudes toward the election of the Governor of Bangkok metropolitan administration : a case study of Bangsu district / มณธิรา โสภณ
113788075การสื่อสารภายในองค์การ : ศึกษากรณีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด [มหาชน] สำนักงานใหญ่ = Organization communication : a case study of Siam Commercial Bank [PCL] head office / พิเชษฐ์ บุญมี
113888094การวิเคราะห์การใช้ทรัพยากรในประเทศเพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้า = An analysis of domestic resource in electricity production / โดย ณัฐวัฒน์ หรรษาภิพัฒน์
113988095ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออัตราแลกเปลี่ยนและการพยากรณ์ค่าเงินบาท = Factors influencing the foreign exchange rate and forcasting of the baht / โดย ดาว ชุ่มตะขบ
114088167มาโครมีเดีย ออเธอร์แวร์ 6 เวิร์คชอป = Macromedia authorware 6 workshop / วีระพันธ์ คำดี
114188170การบัญชีชั้นกลาง 2 = Intermediate accounting 2 / นุชจรี พิเชษฐกุล
114288186แผนที่ศักยภาพพลังงานลมของประเทศไทย [ซีดี-รอม] = Wind resource assessment of Thailand [CD-ROM] / สมชาย ภูพงศ์ไพบูลย์
114388193พ่อรวยเก่งดังสอนลูก / จิรพรรณ อัญญะโพธิ์ และ เฉลิมพล จรัสรักษา ; บรรณาธิการโดย พิชัย ศิริจันทนันท์
114488197สุดยอดคัมภีร์การบริหารธุรกิจที่เยี่ยมยุทธ์ ธนินทร์ เจียรวน นท์ พระยาภิรมย์ภักดี / อธิวัฒน์ ทรัพย์ไพทูรย์
114588224คู่มือเตรียมสอบ CPA [Certified public accountants] / สุชาติ เหล่าปรีดา, สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ และ วิศิษฏ์ วชิรลาภไพฑูรย์
114688282กฎหมายกับเศรษฐศาสตร์ : ทรัพย์สิน สัญญา และละเมิด = Law and economics / ศักดา ธนิตกุล.
114788301ศัพท์รัฐศาสตร์ : ฉบับราชบัณฑิตยสถาน / ราชบัณฑิตยสถาน
114888307ปาฐกถาเรื่องภาษาถิ่นกับศิลาจารึก / ประเสริฐ ณ นคร
114988308ปาฐกถาเรื่องการปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย / ประยูร กาญจนดุล
115088325ไขความลึกลับ ISO 9001 ฉบับปี 2000 / สุพงศ์ นิ่มกุลรัตน์.
115188327เรือน+ไทย / ทิพย์สุดา ปทุมานนท์
115288329ไอเอสโอ 14000 มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมและกฎหมายสิ่งแวดล้อมไทย สำหรับผู้บริหาร = ISO 14000 มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมและกฎหมายสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้บริหาร / ปราณี พันธุมสินชัย ; บรรณาธิการโดย พูลพร แสงบางปลา
115388338การตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบการภาคปฏิบัติ / วชิรวิชญ์ มธุรสสุวรรณ
115488341การออกแบบเครื่องจักรกล... หน่วย SI= Machine design / วริทธิ์ อึ้งภากรณ์, ชาญ ถนัดงาน
115588349เชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น / ประเสริฐ เทียนนิมิตร, ขวัญชัย สินทิพย์สมบูรณ์ และ ปานเพชร ชินินทร
115688492รายงานการสัมมนาประจำปีที่ประชุมคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 19
115788542คุยกับพระผู้หญิง / สามเณรีธัมมนันทา [ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์]
115888544ธรรมะของทักษิณ / ฮ. นิกฮู้กี้
115988549กินอย่างไรไม่แก่เร็ว / นิพิท จินดากุล
116088553คู่มือวิธีจัดทำแผนธุรกิจ = Writing a better business plan handbook / วีรวุธ มาฆะศิรานนท์
116188557คนรักสัตว์ / ทศพร นักเบศร์
116288560หลักการประกอบอาหาร / อบเชย วงศ์ทอง และ ขนิษฐา พูนผลกุล
116388582เปิดร้านบนอินเทอร์เน็ต : ฉบับเถ้าแก่ทำเอง / อภิชัย เรืองศิริปิยะกุล
116488652สังคมและวัฒนธรรมไทย : แบบฝึกปฏิบัติ = Thai society and culture / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
116588658วิวัฒนาการการเมืองไทย : แบบฝึกปฏิบัติ = Evolution of Thai politics / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
116688660เศรษฐกิจไทย [ฉบับปรับปรุง] : แบบฝึกปฏิบัติ = Thai economy / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
116788665ศิลปะกับสังคมไทย = Thai arts and society / ประยูร อุลุชาฏะ... [และคนอื่นๆ]
116888668แนวคิดไทย : แบบฝึกปฏิบัติ = Thai mind / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
116988670ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว : แบบฝึกปฏิบัติ = Introduction to tourism industry / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
117088676การรักษาพยาบาลเบื้องต้น [ฉบับปรับปรุง] : แบบฝึกปฏิบัติ = Primary medical care / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
117188678การบริหารงานความปลอดภัย : แบบฝึกปฏิบัติ = Safety management / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
117288688จุลชีววิทยาปฏิบัติการ / กัญจนา ธีระกุล
117388691พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย : แบบฝึกปฏิบัติ = Sociocultural basic of Thai politics / สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
117488693ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศ : แบบฝึกปฏิบัติ = Thailand and foreign relations / สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
117588699การฝึกวอลเลย์บอล 2000 / อภิศักดิ์ ขำสุข
117688715ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านอินเตอร์เน็ตของประชาชนในจังหวัดราชบุรี = Factors to have the behavior on taking service internet cafe of prople in Ratchaburi province / อุบลลักษณ์ เทียมทัด
117788717ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ของประชากรในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี / สุรพันธ์ เชาว์กุลจรัสศิริ
117888719ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงบริษัท เค.พี.เอ็น ออยส์ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี / รุ้งศิริ วิริยะยุทมา
117988722ความคิดเห็นของข้าราชการที่มีต่อภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชาโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า นนทบุรี / วรัญญา ขาวเหลือง
118088723ปัจจัยที่มีผลต่อระดับความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานปฏิบัติการในโรงงานอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส์ = Factors effect opinion levels of quality of working life of operational workers in electronic industrial / พัชรี สวรรยาวัฒนะ
118188725ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติของผู้รับบริการในการจัดการงานงบประมาณและการเงินกรณีศึกษา : ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา = Factors influencing customers attitudes toward the budget and finance office management case study : Ayutthaya provincial police / ช่อทิพย์ พุฒิศรี
118288728ความคิดเห็นของข้าราชการต่อปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษากรมประชาสัมพันธ์ / ประกาศิต เพ่งไพฑูรย์...[และคนอื่นๆ]
118388729ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการบ่อน้ำร้อนของวัดวังขนายทายิการาม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี / ทรงกรด ชวรัตนวงศ์
118488732การศึกษาพฤติกรรมความต้องการสินค้าและบริการในร้านสหการของสถานศึกษาของนักเรียน-นักศึกษาโรงเรียนสหวิทย์พณิชยการจังหวัดสุพรรณบุรี / นงพรพรรณ คล้ายสังข์
118588733ทัศนคติของข้าราชการตำรวจชั้นประทวนที่มีต่อภาวะผู้นำของผู้บังคับกองร้อยและสารวัตรของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 / บุณยรัสน์ คงกล้า
118688735ความพึงพอใจของเจ้าของรถที่มีต่อการให้บริการของสถานตรวจสภาพรถเอกชน : จังหวัดระยอง / ชาญชัย สุขะธรรมโม
118788737เปรียบเทียบขวัญในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกรุงไทย จำกัด [มหาชน] และพนักงานธนาคารออมสินในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี = The comparative morale of task performance of the staffs of Krung Thai banks public company limited and the staffs of saving banks in Suphanburi province / ประพันธ์ ใช้เทียมวงษ์
118888738ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกซื้อถังเก็บน้ำสำรองมาตรฐานของประชาชนในจังหวัดราชบุรี = Factors affecting the decision making on marketing proportion towards standard water tank purchasing of prople in Ratchaburi province / สุวรรณา หงษ์ทอง
118988740ความคิดเห็นของผู้ประกอบการต่อระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม : อำเภอเมืองกาญจนบุรี / ระวีวรรณ นุชดำรงค์
119088746การจัดทำอุปกรณ์ตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำในเส้นท่อในระบบจ่ายน้ำประปาของระบบประปาหมู่บ้าน = Research on leakage detecting equipment for water distribution main of rural water supply system / วิโรจน์ วิวัฒนะชัยแลง...[และคนอื่นๆ]
119188747การหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการลดปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำประปาของกรมอนามัยในเขตภาคเหนือโดยใช้สารเคมี / เทวารักษ เครือคล้าย...[และคนอื่น]
119288788รายงานการสำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการพ.ศ.2543 : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = Report of the business trade and services survey 2000 : northeastern region
119388789รายงานการสำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการพ.ศ.2543 : ภาคใต้ = Report of the business trade and services survey 2000 : southern region
119488801รวมเว็บไซต์เพื่อการศึกษา / ทีมบรรณาธิการหนังสือคอมพิวเตอร์
119588870คู่มือการจัดทำโครงการและการจัดกิจกรรมห้องสมุด / มณฑิรา พานิชยิ่ง
119688872ไทยรัฐนำเที่ยวทั่วไทย / นกขมิ้น
119788873การออกเสียงสระและเสียงพยัญชนะในภาษาอังกฤษ / ปรารมภ์รัตน์ โชติกเสถียร
119888876ปกิณกะ-ปฏิรูปห้องสมุด / แม้นมาศ ชวลิต.
119988878วรรณคดีและวรรณคดีวิจารณ์ / วิทย์ ศิวะศริยานนท์ ; บรรณาธิการ โดย วริยา ศ. ชินวรรโณ
120088879บุษบาบรรณ : รวมบทความทางวิชาการและบทแปลวรรณกรรมตะวันตก / บรรณาธิการโดย พวงคราม พันธบูรณะ
120188889การพัฒนาต้นแบบการบริการสาธารณะที่เป็นเลิศ : กรณีศึกษาจากต่างประเทศ / วรเดช จันทรศร
120288931รายงานการวิจัยในโครงการ BRT 2544 = BRT research reports 2001 / วิสุทธิ์ ใบไม้ และ รังสิมา คุ้มหอม, บรรณาธิการ
120389006ฝันให้พรุ่งนี้...ไม่มีศพ / พรทิพย์ โรจนสุนันท์
120489009บันทึกชีวิตรักมิตร ชัยบัญชา กิ่งดาว ดารณี เขียน
120589012คำอธิบายประมวลศัพท์ธุรกิจที่ใช้ทั่วไปในภาษาอังกฤษ / ม.ร.ว. สฤษดิคุณ กิติยากร
120689016ปทานุกรมศัพท์ : กีฬา พลศึกษา และวิทยาศาสตร์การกีฬา / ถนอม วงศ์ กฤษณ์เพ็ชร์ และ กุลธิด า เชิงฉลาด
120789042เขียนให้ได้งานอ่านให้ได้คน = Super resume วิเชียร ชนาเทพาพร
120889050ลูกหว้า / ช่อลัดดา
120989058เทคนิคการวางแผนและพัฒนาอย่างมืออาชีพ = Rapid development / สตีฟ แม็คคอนเนลล์ ; แปลและเรียบเรียงโดยอุไรวรรณ ชัยวิริยะกุล
121089060โครงสร้างข้อมูลและการโปรแกรมขั้นสูง = Data structures and advanced programming / สมจิตต์ ลิขิตถาวร
121189066พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ.2544
121289070แนวข้อสอบกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
121389074พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคมพ.ศ.2544
121489082กลยุทธ์ชี้ทางรอด 13 เจ้าพ่อ dotcom ระดับโลก = The internet entrepreneurs / คริสโตเฟอร์ ไพรซ์ ; แปลโดย ณัฐพงศ์ พันธเกียรติไพศาล และ ดาว ไวรักษ์สัตว์
121589084กิจกรรมวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม การรีไซเคิลเพื่อประหยัดพลังงาน / ลัดดาวัลย์ กัณหสุวรรณ แปลและเรียบเรียง
121689086จักรวาลและอวกาศ / นิพนธ์ ทรายเพชร
121789088สยามพาณิชย์ : ประวัติการค้า-พาณิชย์ภาครัฐของไทยสมัยโบราณ = Siam commerce : essay on trade and commerce of ancient Siam / ชาญวิทย์ เกษตรศิริ.
121889089คู่มือการตรวจ 5 ส = 5S audit / มนัสวี ธาดาสีห์
121989095นิทานไทย / ส. พลายน้อย
122089128ปีศาจ / เสนีย์ เสาวพงศ์.
122189140การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาต่อกระบวนการเรียนการสอนของสถาบันราชภัฎธนบุรี / วิไล ตั้งจิตสมคิด
122289148การวิเคราะห์และพัฒนาโปรแกรมการจัดการพื้นที่ข้อมูลสำหรับบริการนักศึกษาในระบบเครือข่ายอินทราเน็ตและอินเทอร์เน็ต / รัศแก้ว ศรีสด, พัชนี เดชประเสริฐ และ อัมพร อ่อนประไพ
122389186ฝรั่งเศส / บรรณาธิการ นิศารัตน์ สีตะสุวรรณ
122489189สวิตเซอร์แลนด์ / บรรณาธิการโดย นิศารัตน์ สีตะสุวรรณ
122589196สิงคโปร์ / นิศารัตน์ สีตะสุวรรณ
122689224กรีนแลนด์ เกาะสีขาวและเที่ยวสบาย ๆ ในไอซแลนด์ / วีณา รุธิรพงศ์
122789226เสน่ห์นอร์เวย์ 2 / พิมพิไล
122889227บุกป่าแอฟริกา / วีณา รุธิรพงษ์
122989228ตะลอนทัวร์ เที่ยวออสเตรเลียตะวันตก / กุญชริกา กุญชร ณ อยุธยา
123089229พูดฝรั่งเรื่องไทยไทย / คารีน่า โชติรวี
123189241อังกฤษ / บรรณาธิการ พิศารัตน์ สีตะสุวรรณ
123289310ย่อหลักกฎหมายแรงงาน : แก้ไขเพิ่มเติม-ปรับปรุงใหม่ ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง และประกาศที่เกี่ยวข้อง = Employment law series / วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม
123389318คู่มือการศึกษาวิชากฎหมายการค้าระหว่างประเทศว่าด้วยการรับขนของทางทะเลและการประกันภัยทางทะเล / อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ
123489343เดอะออสเตรเลียปอบปูล่าร์คอส์ฟอร์ไทยสติวเด้นท์ 2002 / เอ็ดเน็ต
123589371คู่มือ MacBasic III ฉบับเรียนรู้ระบบและการใช้แมคอินทอช
123689394เวชบำบัดวิกฤต = Critical care /บรรณาธิการโดย อักษร พูลนิติพร, ปานใจ อินพุ่ม และอังควิภา มูลสุวรรณ
123789397ก๊าซเรือนกระจก = The greenhouse gases / แปลโดย ประหยัด ชิดทอง...[และคนอื่นๆ]
123889398ชั้นโอโซน = The ozone layer / แปลโดย ประพนธ์ จันทร์นุรักษ์...[และคนอื่น ๆ]
123989399ช้างแอฟริกา = The African elephant / แปลโดย สมอุษา พานิชผล...[และคนอื่นๆ]
124089400มลพิษอากาศในเมือง = Urban air pollution / แปลโดย งามจิตต์ ไชยวุฒิ...[และคนอื่น ๆ]
124189401อาหารปนเปื้อน = The contamination of food / แปลโดย ชูพรรณ ชินพันธ์...[และคนอื่นๆ]
124289402มลพิษในแหล่งน้ำจืด = The freshwater pollution / แปลโดย ทำนอง เจริญรูป...[และคนอื่นๆ]
124389403ผลกระทบจากการทำลายชั้นโอโซน = The impact of ozone depletion / แปลโดย เยาวณี บุญวรรณโน...[และคนอื่นๆ]
124489406ผลกระทบเมื่อภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง = The impact of climate change / แปลโดยลัดดาวัลย์ สงกา...[และคนอื่น ๆ]
124589407ความหลากหลายทางชีวภาพของโลก = Global biodiversity / แปลโดย ประกอบ อยู่ชมบุญ
124689408มลพิษในทะเลสาบและอ่างเก็บน้ำ = The pollution of lakes and reservoirs / แปลโดย นิคม กายราช
124789409ผลกระทบของภูมิอากาศต่อการประมง = The impact of climate on fisheries / แปลโดยศศิธร แสงโสภณ และ วราภรณ์ พ่วงศิริ
124889412พุทธสาวกพุทธสาวิกา : ประมวลประวัติพระเถระพระเถรีสมัยพุทธกาล / เสฐียรพงษ์ วรรณปก
124989434เหม เวชกร / จัดทำโดย ปยุต เงากระจ่าง
125089439พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดพ.ศ.2535 : แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2544 พร้อมกฎกระทรวง รวบรวมโดย ธีระพภ อรุณะกสิกร...[และคนอื่นๆ]
125189454ประมวลกฎหมายรัษฎากร : พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากรพ.ศ.2528 ข้อกำหนดคดีภาษีอากรพ.ศ.2544 / รวบรวมโดย พิชัย นิลทองคำ
125289461พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ.2534 : แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2543 / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร...[และคนอื่นๆ]
125389470พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ วิชาชีพเวชกรรม สถานพยาบาล วิชาชีพทันตกรรม / พรทิพย์ คำพอ, เรียบเรียง
125489471ข้อบังคับกรุงเทพมหานครเรื่องควบคุมอาคารพ.ศ.2544
125589472กฎหมายสาธารณสุขพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย / พรทิพย์ คำพอ รวบรวมเรียบเรียง
125689474คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 5 : ครอบครัว / ไพโรจน์ กัมพูลสิริ
125789480บทบาทของสหประชาชาติในสหัสวรรษใหม่ / ประภัสสร์ เทพชาตรี บรรณาธิการ
125889489คู่มือการสัมภาษณ์งานแบบมีโครงสร้าง : จากหลักวิธีสู่แนวปฏิบัติที่ดี = Handbook of structured selection interview : from principles to good practices / วีระวัฒน์ บันนิตมัย
125989490สะท้อนภาพสังคมเยอรมันผ่านวรรณกรรมเทโอดอร์ ฟอนทาเน่ / ฤดี พลานุเวช
126089491เรียนรู้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้วย PC Arcview / สุเพชร จิรขจรกุล
126189495วิธีเขียนรายงาน / เจริญ เจษฎาวัลย์
126289500ฟิล์มไวรัส 2 = Filmvirus 2 บรรณาธิการโดย สนธยา ทรัพย์เย็น
126389503พิชิตปัญหาหนี้สิน : การค้นพบเสรีภาพทางการเงิน = Victory over debt แลรี่ เบอร์เค็ท; แปลโดย จิตรา องค์ปรีดาเทพ (รุรทิณฑ์)
126489512วิพากษ์คอมพิวเตอร์ : เทวรูปแห่งยุคสมัย / ไมเคิล แชลลิส ; แปลโดย พระไพศาล วิสาโล และสมควร ใฝ่งามดี
126589513พจนานุกรมศัพท์วิศวไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ : ฉบับอธิบายความ ฉบับอธิบายความ
126689528โลกน่ารู้จากแผนที่ : เอเซีย
126789532สรีรวิทยาของพืช = Plant physiology สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์
126889557หนังสือที่ระลึกประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2543 = Global launch of the world no tobacco day 2000 in Thailand / สถาบันควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
126989561การประชุมสมัชชาใหญ่องค์การรัฐสภาอาเซี่ยนครั้งที่ 22 = The 22nd ASEAN inter-parliamentary organization general assembly 2-7 September 2001 / องค์การรัฐสภาอาเซียน
127089562ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติพ.ศ.2544 และแก้ไขเพิ่มเติม [ฉบับที่ 2] พ.ศ.2544 / สำนักงานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
127189566ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมืองระหว่างวันที่ 1 มิ.ย.- 31 ส.ค. 2544
127289571การดำเนินงานวัฒนธรรมของประเทศนิวซีแลนด์ / กาสัก เต๊ะขันหมาก
127389610โครงการสนับสนุนบทบาทขององค์กรความร่วมมือของประชาชนในการพัฒนาในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดและอำเภอ
127489660เร่งความเร็วเพิ่มประสิทธิภาพพีซี
127589664เจาะลึกเคล็ดลับกำจัดไวรัส / จักรกฤษณ์ นพคุณ
127689670รีโมท แอนนีธิง ควบคุมคอมพิวเตอร์ระยะไกล = Remote Anything ควบคุมคอมพิวเตอร์ระยะไกล / ชัยยุทธ ลิมลาวัลย์
127789671เติมลูกเล่นให้เว็บเพจ... / ชาตพล นภาวารี.
127889677ไขอาชีพสำหรับคนไอที / ศุภชัย สุขะนินทร์
127989679คู่มือคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 2002
128089681เทคนิคการบันทึกข้อมูลลงแผ่นซีดี easy CDR/RW / พูนศักดิ์ ธนพันธ์พาณิช
128189683คุณหมอช่างเม้าท์ / นพดล สโรบล
128289695ไท้เก๊ก โยคะ สมาธิ : อุบายวิธีสู่ความสงบเย็น / สุพล โล่ห์ชิตกุล
128389702เรื่องหมาหมา / ปิยะชาติ มงคลไชยสิทธิ์
128489703ประสาคนรักหมา / สิริกุล พลายแก้ว
128589704หมาต่างมุม / บัญชร ชวาลศิลป์
128689767สนทนาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน นักศึกษา 5 [ซีดี-รอม] = English conversation for students 5 [CD-ROM]
128789792พจนานุกรมฉบับซีดี-รอม [ซีดี-รอม] = Master talking dictionary 4.0 [CD-ROM]
128889829ระบบความเชื่อและแบบแผนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพทางเพศของหญิงที่อยู่ในการค้าประเวณี / สุกัญญา พรโสภากุล
128989830กระบวนการต่อสู้กับการลดทอนความเป็นมนุษย์ของสาวคาราโอเกะ / ขวัญฤทัย จ่างจำรัส
129089831ชีวิตความเจ็บปวดของลูกสาวชาวเขาผู้ถูกขายกรณีศึกษา : ลูกสาวลาหู่ที่ถูกครอบครัวขายเป็นสินค้า / ชลดา มนตรีวัต
129189832ตามรอยหญิงบำเรอกามในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง / โสภิดา วีรกุลเทวัญ
129289834การสร้างความหมายว่าด้วยเครือญาติและครอบครัวในเครือข่ายทางสังคมของผู้หญิงอิวเมี่ยน [เย้า] ภายใต้วิถีการผลิตเชิงพาณิชย์และระบบสังคมที่ให้อำนาจผู้ชายเป็นใหญ่ : กรณีศึกษาแม่ค้าชาวอิวเมี่ยนในตลาดแห่งหนึ่งของชุมชนเมืองเชียงใหม่ / วิสุทธิ์ เหล็กสมบูรณ์
129389835บทบาทของผู้หญิงชาวบ้านในการพัฒนา : กรณีศึกษาบทบาทของผู้หญิงในเครือข่ายชุมชนเมือง / เนตรดาว แพทย์กุล
129489836ผู้หญิงในภาพยนตร์ : กระบวนการผลิตซ้ำภาพลักษณ์ของผู้หญิงในสังคมไทย / พนิดา หันสวาสดิ์
129589837แม่ค้า : ปากปลาร้าหรือเทพธิดาของบ้าน / อริยา เศวตามร์
129689838มิติทางสังคมวัฒนธรรม : การตัดสินใจเลือกวิธีคุมกำเนิดของหญิงชายในจังหวัดเชียงใหม่ / นันทพร แสนศิริพันธ์
129789872นักเรียนเรทอาร์นักศึกษาเรทเอ็กซ์...= นักเรียนเรท R นักศึกษาเรท X... / สมประสงค์ พระสุจันทร์ทิพย์ และ อัญชลี ปิยะตานนท์
129890044ปรับแต่ง Palm เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด / ทรงเกียรติ ภาวดี ; บรรณาธิการโดย วิทยา ต่อศรีเจริญ
129990045คู่มือการใช้โปรแกรม Pro/engineer 2000i2 parametric solid modeling and assembly / ชัชวินท์ อัมรี
130090050แบบตัวพิมพ์ไทย
130190062ระบบบัญชีสำเร็จรูป Easy win : accounting system made easy
130290065คัมภีร์การตรวจสอบโปรแกรมอย่างมีระบบ = Managing the testing process / เร็กซ์ แบล็ก ; แปลโดย สรพงศ์ วิภากรวิทย์
130390066ถอดรหัส.NET+Web services / สราวุธ อ้อยศรีสกุล ; บรรณาธิการโดย วิทยา ต่อศรีเจริญ
130490082เขียนโปรแกรมบน Palm ด้วย Code Warrior / ปราโมทย์ พลังสันติกุล
130590151ทฤษฎีสมการเบื้องต้น / สุพรรณ เพ็งชัย
130690152ปกิณกะคณิตศาสตร์ / ฉวีวรรณ เศวตมาลย์
130790154ภินทนคณิตศาสตร์ = Discrete mathematics / สมชาย ประสิทธิ์จูตระกูล
130890160คู่มือการใช้งาน Protel 99 / บัณฑิต จามรภูติ
130990168เจาะข้อสอบปริญญาโทภาษาอังกฤษภาค Listening comprehension
131090175พลังงานอะตอม / วิทิดา เกษคุปต์
131190188พจนานุกรมวิทยาศาสตร์ / นีล อาร์ดลีย์
131290189ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ /อำนาจ เจริญศิลป์
131390190กล้องจุลทรรศน์ฉบับสมบูรณ์ / ชูศิลป์ อัตชู และ วนิดา ธนประโยชน์ศักดิ์ แปล
131490211เล่นกับคน / สุขุม นวลสกุล
131590257ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการปฏิบัติงานของอาจารย์ที่ปรึกษาสถาบันราชภัฎธนบุรี / สุนันทา แก้วสุข.
131690394สารพันวันละยุทธ์ / คณิต สินทบ
131790398เจาะลึกคอมพิวเตอร์ II / ไพบูรย์ เปียศิริ
131890403เขียนจดหมายภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง / สมลักษณ์ สว่างโรจน์
131990412ดับสุริยาที่หว้ากอ / พิมาน แจ่มจรัส
132090436ใส่เทคนิคพิเศษให้ภาพยนตร์ด้วย Adobe afftereffect 5.0 [ซีดี-รอม] / ประภาวรรณ ตระกูลเกษมสุข
132190439สร้างภาพกราฟฟิกบนเว็บด้วย macromedia Firewoks 4 ฉบับสมบูรณ์ /กวี รักษาทรัพย์ ; บรรณาธิการโดย ดนุพล กิ่งสุคนธ์
132290446คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ 2541-2544 [ซีดี-รอม] / สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
132390468ผู้หญิงกับผู้ชาย / ส. พลายน้อย
132490474เกร็ดสนุกชาวสยาม / เอนก นาวิกมูล
132590501ปฐพีวิทยาเบื้องต้น
132690508ปรับปรุงพันธุ์พืช : ความหลากหลายของแนวคิด / กฤษฎา สัมพันธารักษ์
132790511สัณฐานวิทยาของเมล็ดวัชพืชในประเทศไทย / ดวงพร สุวรรณกุล และรังสิต สุวรรณเขตนิคม
132890518การศึกษาเบื้องต้นประชาคมสิ่งมีชีวิตพื้นทะเล / จิตติมา อายุตตะกะ
132990575กลุ่มกฎหมายธุรกิจ / รวบรวมโดย เกษม สรศักดิ์เกษม
133090580คำอธิบายพระธรรมนูญศาลยุติธรรมฉบับปัจจุบัน / สมภพพิสิษฐ สุขพิสิษฐ
133190581แบบคำฟ้องคดีอาญา : เรียงมาตราตามประมวลกฎหมายอาญาและความผิดอาญาตามพระราชบัญญัติต่าง ๆ 18 ฉบับ รวมทั้งแบบคำร้องต่าง ๆ และการเขียนอุทธรณ์-ฎีกา / สนอง แก่นแก้ว
133290582คำอธิบายกฎหมายบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย [บสท.] : มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2544 พร้อมด้วยพระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทยพ.ศ.2544 = The thai asset management corporation law [TAMC] / มานิต วิทยาเต็ม
133390588คำถามพร้อมธงคำตอบข้อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษาตั้งแต่พ.ศ.2498-พ.ศ.2542 รวม 36 สมัย /รวบรวมโดย อนันต์ เนติพุทธาวรกุล
133490596คู่มือการใช้งาน ASP digest / พนิดา จันทร์กระจ่าง
133590601เริ่มต้นเรียนรู้การใช้งาน Internet เบื้องต้น / นิภากรณ์ คำเจริญ
133690604เจาะลึกเทคโนโลยีใหม่ Microsoft.NET framework
133790625เจาะลึกคดีเด็ด กำหนดคำวิชาชีพของทนายความ : ประกอบด้วยพระราชบัญญัติทนายความพ.ศ.2528 พร้อมด้วยตัวอย่างคำพิพากษาศาลฎีกาตั้งแต่ปี 2526-2543 / สมบัติ วงศ์กำแหง
133890633การต่อสู้คดีแพ่งและคดีอาญาเชิงกลยุทธ์ /เรียบเรียงโดย พิชัย นิลทองคำ และ ภาสกร ญาณสุธี
133990635การดำเนินคดีในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ / สุพิศ ปราณิตพลกรัง
134090640ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา : ฉบับสมบูรณ์พร้อมหมายเหตุท้ายมาตราที่สำคัญ สรุปย่อข้อกฎหมายท้ายมาตราที่สำคัญ หลักกฎหมายรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้อง / รวบรวมโดย ทนงศักดิ์ ดุลยกาญจน์
134190647กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 / รวบรวมโดย พิชัย นิลทองคำ
134290796พูดอังกฤษฉบับสมัครงาน
134390797พูดอังกฤษฉบับฝึกพูดด้วยตนเอง
134490798พูดอังกฤษฉบับเที่ยวกรุงเทพ / กิตติยา ถมยางกูร, บรรณาธิการ
134590811ดูหนัง ฟังเพลง / พูนศักดิ์ ธนพันธ์พาณิช
134690904ผลิตภัณฑ์อาหาร = Food products / ดรุณี เอ็ดเวอร์ส์ ... [และคนอื่น ๆ]
134790905การประกันคุณภาพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร = Food quality assurance and food product development / นันทนา แก้วอุบ ... [และคนอื่น ๆ]
134890988คู่มือพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ = The complete idiot's guide to new product development / เอ็ดวิน อี บ๊อบโรว์ ; แปลโดย พิทยา สิทธิอำนวย
134990999ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น / อัจฉรา ธารอุไรกุล, ทัดดาว ศีลคุณ และภคินี อุปถัมภ์
135091050ข้างหลังภาพ [แผ่นวีดิทัศน์] = Behind the paintingl [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย เชิด ทรงศรี
135191226ผังเมืองในประเทศไทย : ผังชุมชนและการใช้ที่ดินสายอารยธรรมเขมรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / ธาดา สุทธิธรรม
135291317สมเด็จย่ากับเปตอง / สมาคมสหพันธ์เปตองแห่งประเทศไทย
135391318ข้อมูลอาชีพ
135491322ฟลุ๊กแมวของตะแง้ว / บุษบา มหัตถพงศ์
135591327ทางเลือกที่สามทางการอุดมศึกษาไทย : ดุลยภาพระหว่างโลกาภิวัฒน์และท้องถิ่นนิยม
135691344สุดยอดเว็บไซต์ 2001 สยาม สงวนรัมย์ ; บรรณาธิการ ธีรพล ลีบุญยืน
135791360ราชาพิลาปคำฉันท์ บรรณาธิการโดย บุญเตือน ศรีวรพจน์
135891362ย้อนรอยโกษาปานในต้นทางฝรั่งเศสนิราศสยามต่างแดนเล่มแรก / ปรีดี พิศภูมิวิถี
135991363ตำราม้าของเก่ากับตำราลักษณม้า / หม่อมเจ้าทองทีฆายุ ทองใหญ่
136091369รายงานผลการวิเคราะห์ผลิตภาพแรงงานปี... / กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
136191372รายงานผลการวิเคราะห์ค่าจ้างรายได้และชั่วโมงทำงานปี... / กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
136291375ไขปัญหาปริศนาฮวงจุ้ยตามหลักเหตุและผล มาโนช ประภาษานนท์
136391376โคลงโลกนิติ : ฉบับถอดความร้อยแก้ว
136491576เรียนรู้การสร้างภาพกราฟิกด้วย Illustrator version 9.0 [CD-ROM] ; อโดบี อิลลัสเตรเตอร์ 9.0 [ซีดี-รอม] : สร้างภาพประกอบแบบมืออาชีพ
136591684การเขียนโปรแกรมสำหรับ Client Server ด้วย Visual Basic 6 และ ASP, VBScript, Access, SQL Server [ซีดี-รอม] / เจนวิทย์ เหลืองอร่าม และปิยวิทย์ เหลืองอร่าม
136691727การออกเสียงสระและเสียงพยัญชนะในภาษาอังกฤษ [ซีดี-รอม] / ปรารมภ์รัตน์ โชติกเสถียร
136791810ครุฑ = Garuda / สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
136891880หลักบูรณาการทางการศึกษาตามนัยแห่งพุทธธรรม / สุมน อมรวิวัฒน์
136991883ปลานานาพันธุ์อาหารจานอร่อย
137091896รัฐศาสตร์ไทยกับศักยภาพในการจัดการความขัดแย้ง / จัดโดยคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สมาคมรัฐศาสตร์แห่งประเทศไทยและภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
137191899เวทีนี้ที่หายไป...รวมบทความนักศึกษารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
137291974เล่าสู่กันฟัง...ธุรกิจ MLM / จุลพล บุรุษรัตนพันธุ์
137391975บุคลิกภาพผู้นำ = Leadership's personality / สุเมธ แสงนิ่มนวล
137491990ปาฏิหาริย์แห่งแรงขับเคลื่อนทางใจ = The micrcacle of motivation / จอร์จ ชิน ; วิภาดา กิตติโกวิท, แปล
137592014ฝันที่เป็นจริง = American dreams / โทมัส เรย์ โครเวล ; แปลและเรียบเรียงโดย เซลส์แมน
137692046ขนมเพิ่มรายได้ : ตำรับลุงขาวไขอาชีพ / มูลนิธิลุงขาวไขอาชีพ
137792048ข้าวผัด
137892049เคล็ดลับน่ารู้คู่บ้านและครอบครัว / แปลโดย ธนารัชต์ โสตะจินดา...[และคนอื่น ๆ]
137992055บำบัดโรคด้วยการแพทย์ทางเลือก / แปลโดย ลลิตา ธีระสิริ และ นิทราพร รุจนวิศาล
138092093ฮวงจุ้ยโฉลกบ้านแปดทิศ = The feng shui handbook / ดิเรก วอลเทอร์ ; แปลและเรียบเรียงโดย อำนวยชัย ปฏิพัทธ์เผ่าพงศ์
138192095ความรู้เรื่องจีนจากตัวเลข / จิตรา ก่อนันทเกียรติ
138292162การผูกดวงวางลัคนา : เรียนด้วยตนเอง / รวบรวมโดย หมอน้อย
138392202การเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุด / กอบแก้ว โชติกุญชร...[และคนอื่น ๆ]
138492206พจนานุกรมศัพท์ธรณีวิทยา : ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
138592208ย้อนรอยปริศนา...รองเท้าดอกบัวทองคำ / ปารวี ไพบูลย์ยิ่ง
138692242เรียนรู้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้วย PC Arcview [ซีดี-รอม] : Sampleav
138792251เอกสารประกอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 [ซีดี-รอม]
138892262นิกิต้า ผู้หญิงมากกว่าหนึ่ง [แผ่นวีดิทัศน์] = Nikita [Videodisc]
138992265พจนานุกรมไทย-อังกฤษฉบับทันสมัย = SE-ED's modern Thai-English dictionary min edition / วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม
139092284เลี้ยงไก่พื้นเมืองไทยสู้ภัยเศรษฐกิจ
139192392การเปิดรับข่าวสารทางการสื่อสารการตลาดของบริษัทประกันภัยกับการตัดสินใจทำประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจของผู้ทำประกันภัยในเขตกรุงเทพมหานคร = Media exposure of marketing communication insurance companies and decision making of the insured to buy motor insurance / มยุรฉัตร พันไพศาล
139292434สถานะสตรีศึกษา : ชาตินิยมในสตรีศึกษาไทยรายงานความล้มเหลวในการทบทวนเอกสารสตรีศึกษาภาษาไทยระหว่างพ.ศ.2522-2542 / พริศรา แซ่ก้วย
139392469คู่มือ CD รวมกฎหมายและระเบียบว่าด้วย : สิทธิประโยชน์และสวัสดิการของข้าราชการฉบับสมบูรณ์
139492488พลาสติก 1 / ทานตวรรณ เต็กชื่น, นิรันดร์ จันรัสมี และ อดิศักดิ์ แก้วใส
139592489อิเล็กทรอนิกส์กำลัง 2 : ภาคปฏิบัติ / นภัทร วัจนเทพินทร์
139692504ทฤษฎีอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป / อนันท์ คัมภิรานนท์...[และคนอื่น ๆ]
139792505การควบคุมมอเตอร์ / สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
139892512ทฤษฎีเครื่องส่งวิทยุ / วิโรจน์ แก้วจันทร์
139992513ทฤษฎีเครื่องกลไฟฟ้า 2 : เครื่องกลไฟฟ้าซิงโครนัสและเครื่องกลไฟฟ้าเหนี่ยวนำ / นภัทร วัจนเทพินทร์ และ ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ
140092597เส้นสายปลายปากกา /ธนัทอร กุลานุพงศ์
140192635รวยรินกลิ่นชา / เรืองรอง รุ่งรัศมี
140292653พระราชอารมณ์ขันจากพระโอษฐ์ /วิลาศ มณีวัต
140392693ยุทธวิธีการประชาสัมพันธ์ / จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์
140492705สงครามอำมหิตปิดตาโลก [แผ่นวีดิทัศน์] = Don't cry Nanking [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย อู๋จื้อหนิว
140592720วงจรดิจิตอล [ดิจิตอลเทคนิค] / นฤพนธ์ หอธรรมรัตน์ และ วิฑูร มลิวัลย์
140692731ใช่เลยรักเธอเต็มเอ๋อ [แผ่นวีดิทัศน์] = Needing you [Videodisc]
140792733ขอสักคนที่รักเราจริง [แผ่นวีดิทัศน์] = Where the heart is [Videodisc]
140892790ฝึกสนทนาภาษาอังกฤษ 1 [ซีดี-รอม] = English conversation 1 [CD-ROM]
140992791ฝึกสนทนาภาษาอังกฤษ 2 [ซีดี-รอม] = English conversation 2 [CD-ROM]
141092792ฝึกสนทนาภาษาอังกฤษ สำหรับสำนักงานและธุรกิจ [ซีดี-รอม] = Business conversation for office and business [CD-ROM]
141192793ฝึกสนทนาภาษาอังกฤษ สำหรับการสมัครงาน [ซีดี-รอม] = English conversation for job [CD-ROM]
141292795บทสนทนาภาษาอังกฤษสำหรับการเดินทาง [ซีดี-รอม] = English conversation for travel [CD-ROM]
141392815รวมกฎหมายมหาชนว่าด้วยการปฏิบัติราชการและสิทธิหน้าที่ของประชาชน : รัฐธรรมนูญ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง / รวบรวมโดยสุนีย์ มัลลิกะมาลย์, โกเมท ทองภิญโญชัย และ นันทพล กาญจนวัฒน์
141492831สังคีตลักษณ์และการวิเคราะห์ / ณัชชา โสคติยานุรักษ์
141592832หัตถกรรมไทยความเป็นมาและการผลิตในปัจจุบันศึกษากรณี : การปั้นหล่อพระ การทำบาตรพระ การทำขลุ่ย และการทำของเล่นไม้ระกำ / วัฒนะ จูฑะวิภาต
141692833อังกฤษพกพา / นาฏยา วิพุธศิริ
141792847ละครคือชีวิต / เสาวรี
141892851อะไรจะดีไปกว่านี้ / ดำรงค์ อารีกุล
141992857คู่มือประชาชนการเตรียมตัวมาตรวจทางห้องปฏิบัติการ / นวพรรณ จารุรักษ์
142092864สังคมวิทยาครอบครัว /สัญญา สัญญาวิวัฒน์
142192899รายงานสมบูรณ์โครงการประเมินผลแผนงานรณรงค์ให้คนไยเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ "ไทยเที่ยวไทย" [งบประมาณหมวดสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น] /ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
142292910ความรู้รอบตัวทั่วไป : ฉบับปรับปรุงใหม่ / รวบรวมโดย ชุลีพร สุสุวรรณ
142392914วิเคราะห์ความเสี่ยงในการก่อหนี้ของสหกรณ์การเกษตร / ศูนย์สารสนเทศ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
142492927การศึกษาเชิงคุณภาพ : เทคนิคการวิจัยภาคสนาม / บรรณาธิการ โดย เบญจา ยอดดำเนิน-แอ๊ตติกจ์, บุปผา ศิริรัศมี และ วาทินี บุญชะลักษี
142592947หมึกแดง Cook book / ม.ล.ศิริเฉลิม สวัสดิวัตน์
142692953ความรับผิดในผลิตภัณฑ์ = Product liability / สุษม ศุภนิตย์
142793227การเสริมสร้างการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เพื่อความเป็นเลิศในระบบการศึกษาของไทย : ยุทธศาสตร์ในการสร้างบุคลากรทางวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศในยุคโลกาภิวัตน์ / สุปราณี ศรีฉัตราภิมุข...[และคนอื่นๆ]
142893228บทบาทของการวิจัยและพัฒนาที่มีต่อการดำเนินงานของภาคธุรกิจเอกชนไทย / อัญชลี พิพัฒนเสริญ...[และคนอื่น ๆ]
142993230ทัศนคติของแรงงานไทยต่อการทำงานในยุคโลกาภิวัตน์ /ธีระศักดิ์ กำบรรณารักษ์...[และคนอื่น ๆ]
143093232บริษัทข้ามชาติกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ / สุปราณี ศรีฉัตราภิมุข...[และคนอื่น ๆ]
143193248ไฮ-สปีด เอ็มบีเอ... = Hi-speed MBA... / วรพจน์ มนูพิพัฒนพงศ์...[และคนอื่น ๆ]
143293260อะ ดิกชันนารี ออฟ เดอะ สยามนิส แลงกวิจ = a dictionary of the Siam language /J. Caswell ; copied and enlarged by J. H. Chandler
143393352ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาพนิ่งและภาพยนตร์ = Introduction to photography and film / โดย นิพนธ์ ศุขปรีดี...คนอื่น ๆ
143493368วิทยานิพนธ์ : แนวการศึกษา = Thesis / สมจินต์ สันถวรักษ์
143593371วิธีไล่สายกฎหมายอาญา ความผิดเกี่ยวกับการปกครองถึง...ความผิดเกี่ยบกับเพศ / วินัย เลิศประเสริฐ
143693399การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 19 [ซีดี-รอม] เรื่อง บรรณารักษ์ห้องสมุดเสมือน : การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ; บรรณารักษ์ห้องสมุดเสมือน [ซีดี-รอม] : การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์
143793508วิทยานิพนธ์ : แนวการศึกษาชุดวิชา = Thesis / ฐาปนา ฉิ่นไพศาล
143893673อยากจะใหญ่ต้องใจโหด [แผ่นวีดิทัศน์] = Out kold [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย McClure, Detdrich
143993723การสอนแบบสมดุล / วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา
144093856ประมวลคำย่อศัพท์เทคนิค คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต สารสนเทศ และโทรคมนาคม / พันธ์ศักดิ์ ศรีทรัพย์
144193873ความเป็นไทย = The process of becoming Thai people /สุมิตร ปิติพัฒน์ ; บรรณาธิการโดย เอกวิทย์ ณ ถลาง
144293879ประเทศจีน : หน้าต่างสู่โลกกว้าง / แปลโดย ชุติมา ศิริ สมรรถการ ; ชนิดา ศักด ิ์ศิริสัมพันธ์, บรรณาธิการ
144393880ทุกเรื่องให้สมปรารถนา บ่วง สื่อ ยู่ อี่ / จิตร ก่อนันทเกียรติ
144493881ทำเนียบเจ้าแม่และผู้วิเศษของจีน / จิตรา ก่อนันทเกียรติ
144593916หลักการบัญชีเบื้องต้น = Principles of accounting / สมใจ จันทร์เต็ม
144693917การวิเคราะห์งบการเงิน Financial statements analysis / สมพงษ์ แก้วเจริญไพศาล
144793920หลักมนุษย์ศาสตร์... / นภาจรี นำเบญจพล
144893927กฎหมายมาตรฐานอาหารสากลและกฏหมายแรงงาน / สุภางค์ เรืองฉาย
144994074การประกันภัยและการจัดการธุรกิจการประกันภัย / การจัดการธุรกิจประกันภัย
145094078เทคนิคการบันทึกเสียงด้วยตนเอง
145194093สวัสดีความเครียด / อนุช อาภาภิรม
145294114คู่มือการประเมินผลภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานศึกษา : = การออกแบบการประเมินผลภายใน / สุวิมล ว่องวาณิช
145394124คินทาโรเจ้าหนูจอมพลัง / รวบรวมโดย ซายุมิ คาวาอุจิ ; แปลโดย วัฒนา พัฒนพงศ์
145494125จอมยุทธ์ไม้จิ้มฟัน = The toothpick warriors / รวบรวมโดย ฟลอเรนซ์ ซากาเดะ ; แปลโดย วัฒนา พัฒนพงศ์
145594153กตัญญูกตเวทิตาทาน เล่ม 1 จาก จิต -- สู่ -- จิต ธาตุรู้ -- สู่ ธาตุรู้ ด้วย [ธรรมะ -- ปัจจัตตัง !]
145694184เริ่มคิด-เริ่มสร้าง-เริ่มใช้ XML / สราวุธ อ้อยศรีสกุล ; บรรณาธิการโดย วิทยา ต่อศรีเจริญ
145794228ตามรอยชีวิตผู้พิชิตมะเร็ง = Journeys with the cancer conqueror / เกรก แอนเดอร์สัน ; แปลโดย อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล
145894229เมื่อหมอเป็นมะเร็ง
145994477คำถาม-คำตอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ / พิพัฒน์ จักรางกูร
146094479คำถาม-คำตอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง / พิพัฒน์ จักรางกูร
146194485หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง / พิพัฒน์ จักรางกูร
146294490คำอธิบายโดยย่อประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิดและความรับผิดทางละเมิดความพระราชบัญญัติความเป็นผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 / ศักดิ์ สนองชาติ
146394529ไมโครซอฟต์ เอาท์ลุค เอ็กพี [ซีดี-รอม] = Microsoft outlook XP [CD-ROM] ; ซีดี-รอม สอนการใช้โปรแกรม Microsoft outlook XP [ซีดี-รอม]
146494535วัยวี๊ดกรี๊ดสนั่นเมือง [แผ่นวีดิทัศน์] = the '70s [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย Peter Werner
146594553ดั่งหนึ่งเม็ดทราย / โบตั๋น
146694555นครโลหะหนาว / นันท์ นันทคุณ
146794570การค้นคว้าประวัติศาสตร์ชนชาติไท / กัญญา ลีลาลัย
146894573ตลาดแรงงานไทยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผลกระทบจากเศรษฐกิจถดถอยในปลายทศวรรษที่ 90 : รายงานผลสังเคราะห์ / สุภางค์ จันทวานิช
146994576สรรพสิ่งล้วนวิจัย
147094604ธรรมาภิบาลการมีส่วนร่วมของประชาชนและกระบวนการทางด้านสิ่งแวดล้อม
147194632คดีเด็ด แฟ้มหมายเลข 4 [แผ่นวีดิทัศน์]
147294633คดีเด็ด แฟ้มหมายเลข 5 [แผ่นวีดิทัศน์]
147394634คดีเด็ด แฟ้มหมายเลข 6 [แผ่นวีดิทัศน์]
147494635คดีเด็ด แฟ้มหมายเลข 7 [แผ่นวีดิทัศน์]
147594636คดีเด็ด แฟ้มหมายเลข 8 [แผ่นวีดิทัศน์]
147694637คดีเด็ด แฟ้มหมายเลข 9 [แผ่นวีดิทัศน์]
147794638คดีเด็ด แฟ้มหมายเลข 10 [แผ่นวีดิทัศน์]
147894639คดีเด็ด แฟ้มหมายเลข 11 [แผ่นวีดิทัศน์]
147994640คดีเด็ด แฟ้มหมายเลข 12 [แผ่นวีดิทัศน์]
148094641คดีเด็ด แฟ้มหมายเลข 13 [แผ่นวีดิทัศน์]
148194642คดีเด็ด แฟ้มหมายเลข 14 [แผ่นวีดิทัศน์]
148294643คดีเด็ด แฟ้มหมายเลข 15 [แผ่นวีดิทัศน์]
148394644คดีเด็ด แฟ้มหมายเลข 16 [แผ่นวีดิทัศน์]
148494645คดีเด็ด แฟ้มหมายเลข 17 [แผ่นวีดิทัศน์]
148594646คดีเด็ด แฟ้มหมายเลข 18 [แผ่นวีดิทัศน์]
148694647คดีเด็ด แฟ้มหมายเลข 19 [แผ่นวีดิทัศน์]
148794648คดีเด็ด แฟ้มหมายเลข 20 [แผ่นวีดิทัศน์]
148894649คดีเด็ด แฟ้มหมายเลข 21 [แผ่นวีดิทัศน์]
148994650คดีเด็ด แฟ้มหมายเลข 22 [แผ่นวีดิทัศน์]
149094695คาร์เตอร์เดือดมหาประลัย [แผ่นวีดิทัศน์] = Get cater [Videodisc] : The truth hurts / Directed by Stephen Kay
149194831ธรรมคดี / ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช
149294842โครงกระดูกในตู้ / ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช
149394843บันเทิงเริงรมย์ / ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช
149494844หนูไม่ใช่โสเภณี / ผกามาศ ปรีชา
1495948496 ตุลา เราคือผู้บริสุทธิ์ / กลุ่มผดุงธรรม
149694854คำตอบอยู่ที่ตัวคุณเอง / พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ.
149794878การลดค่าพลังงานไฟฟ้าอาคาร 2 โดยวิธีการแก้ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ = The reduction of electrical energy by power factor correction / สุนทร เกตุสุขาวดี...[และคนอื่น]
149894891คู่มือมนุษย์ : ฉบับสมบูรณ์ / พุทธทาสภิกขุ
149995109การออกแบบและก่อสร้างงานโยธาระบบรถไฟฟ้าใต้ดิน โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล
150095122พัฒนาการของภาพยนตร์โฆษณาเครื่องสำอางมิสทีน / จิราพร ลี้เจริญงาม
150195188ท่องเที่ยวแคนาดา [แผ่นวีดิทัศน์] = Canadian discovering [Videodisc]
150295189ท่องเที่ยวญี่ปุ่น [แผ่นวีดิทัศน์] : ราชินีแห่งเกาะ = Japan [Videodisc] : The Island empire
150395190ท่องเที่ยวไทย [แผ่นวีดิทัศน์] : อาณาจักรทอง = Thailand [Videodisc] : The golden kingdom
150495191ท่องเที่ยวอเมริกา [แผ่นวีดิทัศน์] = Discovering the USA [Videodisc]
150595192ธิเบต ย่ำแดนหลังคาโลก [แผ่นวีดิทัศน์] = Tibets [Videodisc] : Hidden Kingdom
150695193อสูรร้ายไดโนเสาร์ [แผ่นวีดิทัศน์] = Walking with beasts [Videodisc] ตอนที่ 1, นกยักษ์ครองโลก, ตอนที่ 2, ปลาวาฬครองสมุทร
150795194พิลึกธรรมชาติ [แผ่นวีดิทัศน์] = Weirdnature [Videodisc] : Science is stranger than myth ตอนที่ 1, คู่หูพิศวง ตอนที่ 2, เสพสุขพิสดาร
150895195ฯพณฯ พันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร นายกฯ ให้นโยบายการพัฒนาระบบอุดมศึกษาแก่คณบดีและหัวหน้าภาควิชาในสถาบันอุดมศึกษา ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย กรุงเทพมหานคร [ซีดี-รอม] ; นโยบายในการพัฒนาระบบอุดมศึกษา [ซีดี-รอม]
150995561นามสกุลนานาสาระ / ชมรมคนรักวัง
151095643ปล้นผลิตผล : ปฏิบัติการจี้ยึดเสียงอาหารโลก = Stolen harvest : the Hijacking of the Global Food Supply / จันทนา ศิวะ ; แปลโดย ไพโรจน์ ภูมิประดิษฐ์
151195813นิทานโบราณคดี / สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ; ปัญญา นิตยสุวรรณ บรรณาธิการ
151295814ธ สถิตในดวงใจไทยทั้งชาติ / สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
151395822คำถาม-คำตอบเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา = Budhist questions and answers / สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
151495885อินดักชันมอเตอร์ระบบไฟ 3 เฟส
151595889การตรวจสภาพความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน = Anata no shokuba no anzen tenken / ฮิโรชิ โคอิเกะ ; แปลโดย ชนินทร์ ปรีชาพันธุ์ และ สมศักดิ์ มาอุทธรณ์
151695900แม้ไม้คุณภาพ : เจาะ HA year 2000 / กฤษฎ์ อุทัยรัตน์
151795901คู่มือการตรวจประเมินคุณภาพโรงพยาบาล
151895903คู่มือส่งเสริม แนะนำ ปฏิบัติการไคเซ็น = Zoku kousureba shigotono kaizen gadekiru, kaizen suishin shido manual / โทซาวะ บุนจิ ; แปลและเรียบเรียงโดย ชไมพร สุธรรมวงศ์
151995904คู่มือการปฏิบัติการไคเซ็น [อย่างเอาจริงเอาจัง] = Zoku zoku kousureba shigotono kaizen gadekiru, kaizen tettel manual / โทซาวะ บุนจิ ; แปลโดย บัณฑิต ประดิษฐานุวงษ์
152095905คู่มือการสู่ HA [Hospital accreditaltion] step by step / สิทธิศักดิ์ พฤกษ์ปิติกุล
152195909ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล / มานพ ตันตระบัณฑิตย์, สำลี แสงห้าว และ สุทิน จิตร์เจริญ
152296218การอบรมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่โน้ตเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว / สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
152396396คืนสว่าง / ว. วินิจฉัยกุล
152496406ทัณฑ์กามเทพ / ชูวงศ์ ฉายะจินดา
152596407นิยายนิรภัย / แก้วเก้า
152696420พลอยน้ำงาม
152796421พลอยเก้าสี / แก้วเก้า
152896423พี.อาร์.หมายเลขหนึ่ง / ชูวงศ์ ฉายะจินดา
152996424พุดสามสี / นายา
153096426เพลงดอกฝัน / กนกวลี พจนปกรณ์
153196429มหามายา / กนกวลี พจนปกรณ์
153296430มัจจุรีพักร้อน / อรุณรุ่ง
153396459ลิขิตฟ้า...อาญาสวรรค์ / นุสมล
153496466กรุ่นกลิ่นรัก / เข็มพลอย
153596467ราตรีประดับดาว / ว. วินิจฉัยกุล
153696468เวิลด์ ไวด์ เว็ป คุณย่า. com = www.คุณย่า.com / ดวงใจ
153796473มายา-เสน่หาอลเวง / ชูวงศ์ ฉายะจินดา
153896477สื่อสยุมพร / ชูวงศ์ ฉายะจินดา
153996492ท้องถิ่นพัฒนากับโลกาภิวัฒน์ วิกฤตโลก วิกฤตไทยอะไรคือทางรอด / ชัชวาล ปุญปัน และ สมเกียรติ ตั้งนโม ; บรรณาธิการ
154096600การแต่งหน้าสวยสมบุคลิก [แผ่นวีดิทัศน์] : สื่อการสอนโดยอาจารย์ ชาคริต ศีลเศวตสกุล = Step by step personality makeover [Videodisc] / ชาคริต ศีลเศวตสกุล
154196709เรียนรู้สู่ครูมืออาชีพ / สุวิทย์ มูลดำ และ อรทัย มูลคำ
154296713อโดบีโฟโตช็อบ 6 : ฉบับเทคนิค = Adobe photoshop 6 : ฉบับเทคนิค
154396716คนไทยยุคดอทคอม : การใช้เว็บตั้งแต่เกิดจนตาย / ศุภชัย สุขะนินทร์, กรกนก วงศ์พานิช และ ดรุณรัตน์ พึ่งตน
154496718บันได 12 ขั้นสร้างสรรค์เว็บไซต์ให้ฮิต / ทศพล กนกนุวัตร
154596719รวม source เด็ดทำให้เว็บน่าสนใจ
154696721สร้างเว็บไซต์ง่ายนิดเดียวด้วย HTML / ธวัชชัย โคตรพจน์
154796723ผู้สืบทอด / ณัฐ ศาสตร์ส่องวิทย์
154896724เทคนิคการออกแบบงานกราฟิก / พงษ์ศักดิ์ ไชยทิพย์
154996990ทะเลาะกับหนัง พรพิมล ลิ่มเจริญ
155097118คู่มือการเขียนโปรแกรมและใช้งาน Visual Basic 6 : เรียนรู้ขั้นตอนการสร้าง object 3D และ animation อย่างเป็นขั้นตอนด้วยตัวคุณเอง / สัจจะ จรัสรุ่งรวีวร
155197160คำอธิบายกฎหมายลิขสิทธิ์ / อรพรรณ พนัสพัฒนา
155297163กฎหมายศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ = Law on intellectual property and international trade court / วัส ติงสมิตร
155397165คู่มือพยานหลักฐานในคดีอาญา / สมพร พรหมหิตาธร
155497192เสรีไท เสรีเยาวชน [แผ่นวีดิทัศน์] : เมื่อเด็กไทยใจญี่ปุ่นต้องเผชิญกับกองทัพลูกพระอาทิตย์ กำกับการแสดงโดย บุญส่ง นาคภู่
155597323เว็บมาสเตอร์กับการบริหารเว็บไซต์ = Webmaster กับการบริหารเว็บไซต์ / ชัยยุทธ์ ลิมลาวัลย์
155697331ตื่นตาตื่นใจกับกราฟิกสำหรับเว็บไซต์ด้วย Macromedia Freehand 10 / มาโนช เที่ยงธรรม และ เกศมณี เที่ยงธรรม
155797348คนบ้าข่าว / สุทธิชัย หยุ่น
155897360ทำเนียบเทพเจ้าของจีน / จิตรา ก่อนันทเกียรติ
155997435ศัพท์บัญญัติและนิยามมลพิษทางอากาศ / สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย
156097436หลักนิเวศวิทยา / จิราภรณ์ คชเสนี
156197509เพิ่มความมั่นใจเป็นพลังเปลี่ยนแปลงชีวิต / กิติมา อมรทัต
156297591ป้าจ๋า โก้ ติ๊ดตี่ น่ะจ๊ะ / ชมัยภร แสงกระจ่าง
156397592คนซิ่งอีสาน : ร่างกายกามารมณ์อัตลักษณ์และเสียงสะท้อนของคนทุกข์ในหมอลำซิ่ง = Mawlum cing Isan : bodies and voices in a modernized performing art from Northeast Thailand / เพ็ญแข ลาภยิ่ง...[และคนอื่นๆ]
156497594อาหารเพื่อสุขภาพ : อาหารพื้นเมือง-เครื่องดื่มสมุนไพร = Food for health : thai local food-herbal beverages
156597630ปลดหนี้ / สุรชัย กำพลานนท์วัฒน์
156697653สนทนาภาษาอังกฤษสำหรับครอบครัว = English conversation for family / ลำดวน [ธนพล] จาดใจดี
156797664จำศัพท์ง่าย__ง่ายจากอุปสรรคและรากศัพท์ = English wordbuildings from prefixes and roots / สาธิตา วัฒนโภคากุล
156897691อารมณ์ฉลาด / วรรณประภา
156997694เหลียวหลังแลหน้าปัญญาชนไทย / ส. ศิวรักษ์
157097695ทุ่งหญ้าสีน้ำเงิน / พิบูลศักดิ์ ละครพล
157197701อันนา คาเรนินา / เลียฟ ตอลสตอย ; สดใส แปล
157297806ปริทรรศน์ประวัติศาสตร์ = In the purview of history / บรรณาธิการโดย วินัย พงศ์ศรีเพียร
157397872สอนการใช้โปรแกรม Norton utilities 2001 [ซีดี-รอม] ; Norton utilities 2001 [CD-ROM]
157497974พุทธทาสที่ข้าพเจ้ารู้จักในทางการเมือง / ทักษิณ ชินวัตร
157597984ศักยภาพอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับจีน
157698164วิธีวิทยาการประเมิน : ศาสตร์แห่งคุณค่า / สมหวัง พิธิยานุวัฒน์
157798167ประมวลบทความนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้สำหรับครูยุคปฏิรูปการศึกษา... / บรรณาธิการโดย พิมพันธ์ เดชะคุปต์, ลัดดา ภู่เกียรติ และสุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม
157898170วิธีทำประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน [รวมเกณฑ์ประเมินและตัวอย่างรายงาน] / อุทุมพร [ทองอุไทย] จามรมาน
157998172ความรู้คู่คุณธรรมรวมบทความเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมและการศึกษา / บรรณาธิการโดย ไพฑูรย์ สินลารัตน์
158098177โฉมหน้าการศึกษาไทยในอนาคต : แนวคิดสำคัญของการปฏิรูปในพระราชบัญญัติการศึกษา / วิชัย ตันศิริ
158198178ทฤษฎีการทดสอบแบบดั้งเดิม = Classial test theory / ศิริชัย กาญจนวาสี
158298323สวนสวยกินได้ / พรพิมล เรืองศิริ
158398380การยกระดับความสามารถในการรับและสั่งสมองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของบุคลากรทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยในธุรกิจข้ามชาติ / สุปราณี ศรีฉัตราภิมุข...[และคนอื่นๆ]
158498389มรดกเครื่องดินเผาไทยตุ๊กตาและประติมากรรม / เฉลียว ปิยะชน
158598392ซาลาดิน 1197 บินลาเดน 2001 / พิชัย วาศนาส่ง
158698395คล้องแขนเดิน / วนาโศก
158798396ชุมชนนิยม : ฝ่าวิกฤตชุมชนล่มสลาย / เกรียงศักดิ์ เจริฐวงศ์ศักดิ์
158898442เรขาคณิตวิเคราะห์และการเขียนกราฟ : 2 มิติ, 3 มิติ : คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ = Analytic geometry and sKetching curves : 2D, 3D / ศรีบุตร แววเจริญ และ ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง
158998487สอนลูกให้รวย : พ่อรวยเผยเคล็ดลับสอนลูกจัดการเรื่องเงินอย่างฉลาด = Rich dad's rich kid smart kid / โรเบิร์ต ที. คิโยซากิ และ ชารอน แอล. แลชเตอร์ ; เรียบเรียงโดย มกร พฤฒิโฆสิต และ องค์กร พฤฒิโฆสิต
159098506ตัวบั๊กส์ หัวใจไม่บั๊กส์ [แผ่นวีดิทัศน์] = A bug's life [Videodisc] / Directed by John Lasseter
159198546การปลูกผัก / วสันต์ กฤษฏารักษ์
159298644อโดบี โกไลฟ์ โปรแกรมสำหรับพัฒนาเว็บไซต์ = Adobe golive โปรแกรมสำหรับพัฒนาเว็บไซต์ / ชาตพล นภาวารี
159398646คัมภีร์นักวิเคราะห์ Microsoft SQL server 2000 analysis services step by step = Microsoft SQL server 2000 analysis services step by step / รีด จาคอบสัน ; แปลและเรียบเรียงโดย พรพิมล อนันควานิช
159498661หลักการและแนวคิดทางการแนะแนว. ประมวลสาระชุดวิชา = Principles and concepts of guidance / โกศล มีคุณ...[และคนอื่น ๆ]
159598662การวิจัยทางการแนะแนว = Research in guidance / อุทุมพร จามรมาน...[และคนอื่นๆ]
159698675ปรัชญาและหลักการศึกษานอกระบบ. ประมวลสาระชุดวิชา = Philosophy and principles of non-formal education / ทองอยู่ แก้วไทรฮะ...[และคนอื่น ๆ]
159798676การวางแผนการกำกับดูแลและการประเมินการศึกษานอกระบบ ประมวลสาระชุดวิชา = Planning monitoring and evaluation in nonformal education / นฤมล ต้นธสุรเศรษฐ์...[และคนอื่นๆ]
159898677การวิจัยและพัฒนาการศึกษานอกระบบ = Research and development of nonformal education / อุทุมพร จามรมาน...[และคนอื่นๆ]
159998707การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนางานสาธารณสุข. ประมวลสาระชุดวิชา = Managment in public health development / อดิศักดิ์ สัตย์ธรรม...[และคนอื่น ๆ]
160098709การจัดการคุณภาพน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม. ประมวลสาระชุดวิชา = Industrial water quality management / ประยูร ฟองสถิตย์กุล...[และคนอื่น ๆ]
160198710วิทยานิพนธ์...วิชาเอกการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม. ประมวลสาระชุดวิชา = Thesis...industrial environmental managment / ศริศักดิ์ สุนทรไชย...[และคนอื่น ๆ]
160298714เศรษฐศาสตร์การเกษตร / p ประมวลสาระชุดวิชา = Agricultural economics
160398832ภูมิปัญญาในวิถีชีวิตชาวล้านนา / สิริกร ไชยามา
160498837การผสมผสานความรู้ : ความท้าทายของนักบัญชี = Integrated knowledge challenges for accountants / กรมทะเบียนการค้า ร่วมกับ สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
160598839มาตรฐานการสอบบัญชีย่อฉบับย่อ / สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
160698840แนวปฏิบัติงานสอบบัญชี : การประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชีกับการควบคุมภายใน ระบบสารสนเทศที่ใช้คอมพิวเตอร์ / สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
160799038ผมท้าคุณ = I dare you / วิลเลี่ยม เอช. แดนฟอร์ท ; แปลโดย ปสงค์อาสา
160899059พลังแผ่นดิน ขจัดสิ้นยาเสพติด [ซีดี-รอม]
160999152เปิดโลกสู่ ICRC
161099194คู่มือประกอบการใช้บังคับข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องควบคุมอาคารพ.ศ.2544 / จัดทำโดยคณะกรรมการจัดทำคู่มือประกอบการใช้ขัอบัญญัติกรุงเทพมหานคร
161199197ศูนย์คาดการณ์เทคโนโลยีเอเปคกับการมองอนาคตเพื่อภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก = APEC center for technology foresight
161299223ความอุดมสมบูรณ์ของดิน = Soil fertility / มุกดา สุขสวัสดิ์
161399266จุลชีววิทยาช่องปากและที่มาของโรคฟันผุโรคปริทันต์และโรคในช่องปาก / จินตกร คูวัฒนสุชาติ
161499270กลวิธีการสอนอาหารและโภชนาการ = Teaching and learning strategies in food and nutrition / ประหยัด สายวิเชียร
161599271โจทย์ 3,000 ข้อเคมี = 3000 solved problems in chemistry / เดวิด อี กอล์ดเบอร์ ; แปลและเรียบเรียงโดย วินัย จันทร์เปล่ง
161699274โครงการรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในเขตลุ่มแม่น้ำวาง / ชูสิทธิ์ ชูชาติ
161799286โรคศัตรูไม้ประดับและวิธีการกำจัดแบบชีวภาพ / อนงค์ จันทร์ศรีกุล
161899287พฤกษาหายาก / ไพโรจน์ บุญผูก
161999296คลื่นเสียงการประยุกต์ / สุชาติ แซ่เฮง
162099297ตำราการใช้ยาและสมุนไพร / บรรณาธิการโดย ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ
162199307สรีรวิทยาไม้ดอก / โสระยา ร่วมรังษี
162299309จีเอ็มโอ / ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร
162399316พรรณไม้พื้นบ้านอีสาน... / เรียบเรียงโดย สุทธิรา ขุมกระโทก และอุษา กลิ่นหอม
162499319ชมดอกไม้รายทาง = Along the ways / ชัชฎา วงศ์ทองสงวน
162599446สงครามอำมหิตปิดตาโลก [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล] = Don't cry Nanking [Digital Videodisc] / กำกับการแสดงโดย อู๋จื้อหนิว
162699578150 ปีคบเพลิงบีซีซี / พิษณุ อรรฆภิญญ์
162799682พันธุกรรมและการถ่ายทอด... / สุภาพร สุกสีเหลือง
162899780เสียดาย 2 [แผ่นวีดิทัศน์] : หนูอยากตาย / กำกับการแสดงโย ม.จ. ชาตรีเฉลิม ยุคล
162999781กล่อง [แผ่นวีดิทัศน์] / กำกับการแสดงโดย ม.จ. ชาตรีเฉลิม ยุคล.
163099939สื่อที่มีประสิทธิภาพในการเผยแพร่คริสต์ศาสนาคาทอลิกประเทศไทยเขตกรุงเทพมหานคร = The effective media for evangelism by catholic churches in Bangkok area / สุวพักตร์ จารุจงกลวงศ์
163199940การรับรู้ข่าวสารทางการเมืองและพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเกี่ยวกับพรรคไทยรักไทยของผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตกรุงเทพมหานคร = A study of Bangkok voters political information perception and voting behavior in regarding to Thai Rak Thai party / จินตนา คล้ายศรี
163299960บทบาทของรายการข่าวบันเทิงที่มีผลต่อการตัดสินใจชมภาพยนตร์ของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร = The role of entertainment news television programs affecting movie going decision for adolescents in Bangkok / ประกิจ ณ สมบูรณ์
163399961สภาพการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตในการสื่อสารการตลาดสำหรับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย = The current situation and trend of internet usage as a marketing communication tool for E-commerce in Thailand / อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์.
163499986กับข้าวจานทะเล / กับข้าวจานทะเล
163599999อาไค้ส ออฟ พีซี แม็กกาซีน [ซีดี-รอม] = Archives of PC Magazine [CD-ROM]
1636100008อินไซท์ Visual Basic และ VB.NET / นันทนี แขวงโสภา
1637100124สงครามสุดท้าย? เมื่อมหาอำนาจจัดระเบียบโลก / จักรภพ เพ็ญแข
1638100353สถานภาพและบทบาทของราชการบริหารส่วนภูมิภาคในอนาคต / สมคิด เลิศไพฑูรย์...[และคนอื่นๆ]
1639100464คู่มือต้านมะเร็งด้วยการแพทย์แผนไทย / บรรณาธิการโดย เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ
1640100639การวิเคราะห์งานวิจัยสหกรณ์ระหว่างปีพ.ศ.2530-2542 = An analysis of researches on cooperatives during the year 1987-1999 / เฉลิมพร อภิชนาพงศ์
1641100677ระบบการตรวจสอบการทุจริตในสถาบันการเงิน / วีระพงษ์ บุญโญภาส, ไพฑูรย์ คงสมบูรณ์ และสำเรียง เมฆเกรียงไกร
1642100678ระบบการตรวจสอบการทุจริตในสถาบันการเงิน / วีระพงษ์ บุญโญ ภาส, ไพฑูรย์ คงสมบูรณ์ และ สำเรียง เมฆเกรียงไกร
1643100798เปิดร้านบนอินเทอร์เน็ต [ซีดี-รอม] : ฉบับเถ้าแก่ทำเอง / อภิชัย เรืองศิริปิยะกุล
1644100799การพัฒนา ASP ด้วยฐานข้อมูล Access 97/2000 [ซีดี-รอม] / ธนพล ฉันจรัสวิชัย
1645100828กายทิพย์ : การเดินทางของจิตวิญญาณสู่มิติเร้นลับ = Astral projection and psychic empowerment / โจ เอช. แปลโดย ศีขริน
1646100837พจนานุกรมภาษาพูดญี่ปุ่น-ไทย / เอ็ดวาร์ด จี ไซเดนสติคเกอร์ และ มิชิฮิโร มัตสุโมโต ; ปราณี จงสุจริตธรรม, แปลและแต่งเพิ่มเติม
1647100872รวมกฎหมายแรงงาน / รักบุญ คงสำราญ ; สมชาย มรกตศรีวรรณ และ ขัตติยะ แพนเดช
1648100961ปัญหากฎหมายศุลกากรและข้อวิเคราะห์ / ชูชาติ อัศวโรจน์
1649100974กฎหมายล้มละลายภาคปฏิบัติและคู่มือเตรียมสอบคำถาม / พิชัย นิลทองคำ
1650101312ข้อบังคับระเบียบการจ่ายเงินรางวัลในคดีจับกุมผู้กระทำผิดจราจรพ.ศ.2544 / บุญเลียบ เนิดน้อย
1651101463รวมประมวลกฎหมาย [ซีดี-รอม]
1652101603ลดความอ้วนส่วนล่างของร่างกาย / ปาจรีย์ นุพงษ์
1653101812Build web page by Java script / ณัฏฐวีร์ เพชรไม้ และ อรรถพล เอื้ออารีวิวัฒน์
1654102263กฎหมายการค้าและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ / พรชัย ด่านวิวัฒน์
1655102314คำสั่งศาลปกครองสูงสุด / รวบรวมโดย อำพน เจริญชีวินทร์
1656102318คำอธิบายพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพ.ศ.2541 / วิชัย โถสุวรรณจินดา
1657102424จุดเทียนคนละดวง : ประวัติศาสตร์การต่อสู้อำนาจนิยมเชิงอุปถัมภ์ที่ข้าราชการไทยทุกคนต้องจดจำเป็นอุทาหรณ์
1658102596มหาวิทยาลัยชินวัตร : ปรัชญาและแนวคิดสู่มิติใหม่ทางการศึกษา / ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์, สุนทร บุญญาธิการ และ แสงสันติ์ พานิช
1659102611เภสัชวิทยาพื้นฐานและคลินิกของต่อมไร้ท่อ / มาลียา มโนรถ
1660102881โครงการสัมมนาสังเคราะห์สถานภาพองค์ความรู้พื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง / มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
1661103087ไมโครซอฟท์ วิชวล เบสิก 6.0 [ซีดี-รอม] = Microsoft visual basic 6.0 [CD-ROM]
1662104274การเลิกจ้างที่ถูกกฎหมายและเป็นธรรม / วิชัย โถสุวรรณจินดา และชนินาฎ ณ เชียงใหม่
1663104308หน้าบันเอกลักษณ์ศิลปะสถาปัตยกรรมไทย / น.ณ. ปากน้ำ
1664104325ธรรมาสน์ : ศักดิ์และศรีแห่งศิลปะไทย / น. ณ ปากน้ำ
1665104493กฎหมายอาญาระหว่างประเทศ / พรชัย ด่านวิวัฒน์
1666104715การเรียนรู้ สร้างความรู้คู่คุณธรรม [แผ่นวีดิทัศน์] : วัดอุโมงค์ แหล่งเรียนรู้วิถีพุทธ พระส่งเสริม เกสรธมโม ; วัดอุโมงค์ แหล่งเรียนรู้วิถีพุทธ พระส่งเสริม เกสรธมโม [แผ่นวีดิทัศน์] / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
1667104979จิตสังหาร / คฑาหัสต์ บุษปะเกศ ; ณภัทร เทพพรรธนะ บรรณาธิการ
166873173กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน / พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช
1669105314ถล่มศูนย์ทุนนิยมโลก / ยุค ศรีอาริยะ
1670105350ข้างหลังภาพ [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล] = Behind the painting [Digital videodisc] / กำกับการแสดงโดย เชิด ทรงศรี
1671105371เคล็ดลับตกแต่งภายในตามหลักฮวงจุ้ย / มาโนช ประภาษานนท์
1672105372เคล็ดลับการแก้ฮวงจุ้ยด้วยตนเอง / มาโนช ประภาษานนท์
1673105480เกมประกอบวิชาการใช้ห้องสมุดและชุมชนห้องสมุด / มนฑิรา พานิชยิ่ง และ สายพิณ นาประจุล
1674106609พจนานุกรมรากศัพท์คำเสริมหน้าและคำเสริมท้าย / ศรีทิพย์ เบญจาภา รวบรวม
1675106637บินไปนอกปอกเปลือกฝรั่ง / เกียรติประถม สินรุ่งเรืองกุล
1676106669คู่ตุ้ยนุ้ยพิสดารมหัศจรรย์ [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล] = Love on a diet [Digital videodisc]
1677106722นิราศสุพรรณ / หมื่นพรหมสมพัตสร (มี)
1678106738รวมบทคัดย่อการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองปีการศึกษา... หลักสูตรปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยนเรศวร นอกจังหวัดพิษณูโลก / บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
1679106813การสร้างตราสินค้าดีแทค / รติวดี สิริมุนินท์
1680106894รีเฟล็กโซโลยี : วิถีทางสู่สุขภาพที่ดีขึ้น = Reflexology : a way to better health / นโคลา เอ็ม ฮอล ; ประโยชน์ บุญสินสุข ผู้แปล
1681106930บนเส้นทางภูบรรทัด : ตำนานการต่อสู้ด้วยกำลังอาวุธของประชาชน พัทลุง-ตรัง-สตูล
1682107268ฉบับสหัสวรรษใหม่พจนานุกรมไทย-อังกฤษสำหรับนักเรียนนักศึกษาประชาชน / ประกฤติ ไชยโต๊ะพรหม
1683107447แบบว่าโลกนี้มีน้ำเต้าหู้กับครูระเบียบ [แผ่นวีดิทัศน์] / กำกับการแสดงโดย พงศ์แก้ว สงวนไทย และ ชัชวาลย์ คล้องช้าง
1684107694เล่าเรื่องในไตรภูมิ / เสฐียรโกเศศ
1685107707อาหารรสเยี่ยม / บรรณาธิการโดย มณทิพย์ สิทธิพิพัฒน์
1686107710วัดในกรุงเทพฯ-ธนบุรี = Temples in Bangkok-Thonburi / เอนก นาวิกมูล
1687107748ซีดี ไรท์เตอร์ โปรเฟสชั่นแนล [ซีดี-รอม] = CD writer professional 2 in 1 [CD-ROM]
1688107749ไมโครซอฟท์ เพาเวอร์พอยต์ 2000 [ซีดี-รอม] = Microsoft powerPoint 2000 [CD-ROM]
1689108182หนึ่งวันเดียวกัน / วินทร์ เลียววาริณ
1690107701คือคนดลใจ / ธีรภาพ โลหิตกุล
1691108523รวมคำพิพากษาและคำสั่งศาลปกครองสูงสุดพ.ศ.2544 ปีที่ 1 เล่มที่ 1 (มีนาคม - ธันวาคม 2544) / สำนักงานศาลปกครอง
1692108695วินัยสำหรับองค์การเรียนรู้ = The fifth discipline / เดชน์ เทียมรัตน์ และ กานต์สุดา มาฆะศิรานนท์
1693108703101 วิธีคิดพิชิตปัญหา = Act on it : solving 101 of the toughest managment challenges / แซม ดีพ และไรลีย์ ซัสแมน ; แปลโดย สุภาวดี วิทยะประพันธ์, กานต์สุดา มาฆะศิรานนท์ และ ณัฐพงศ์ เกศมาริษ
1694108744วิธีวัดค่าบุคลิกภาพและเชาวน์อารมณ์ EQ / วิคเตอร์ ซีรีเบรียคอฟ ; แปลโดย ศรีเวศร
1695108879ออกกำลังกายคลายเครียด / นวลอนงค์ ชัยปิยะพร
1696108886บ้านเก่า / โชคชัย บัณฑิต
1697108905รวมศัพท์และภาษิตกฎหมายลาติน-ไทย / พิชัยศักดิ์ หรยางกูร
1698109063สถิติเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ [ซีดี-รอม] = Economic and business statistic [CD-ROM] / กัญจนา อินทรัตศิริกุล
1699109109การสร้างและพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการขนาดย่อมและขนาดกลางที่ประสบความสำเร็จของธุรกิจเอกชนไทย / ไว จามรมาน
1700109300นิสัยสดชื่น / ปราชญา กล้าผจัญ
1701109318รายงานการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2543 [ซีดี-รอม] : ภาคกลาง = Report of the 2000 household soico-economic survey [CD-ROM] : Central region / สำนักงานสถิติตแห่งชาติ
1702109417ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณและระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ / รวบรวมโดย สมชาย บำรุงทรัพย์ และ นัฐวิภา ผลเกลี้ยง
1703109419ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุพ.ศ.2535 : ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2542
1704109427ชนะใจจราจร : กฎหมายสำหรับคนขับรถและเดินถนน / สมพร พรหมหิตาธร
1705109429คู่มือทำความเข้าใจพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพ.ศ.2541 [หลักการ สาระสำคัญ และข้อสังเกตุ] / เถทิง ชีวนรวณิชย์
1706109448ย่อหลักกฎหมายปืน / สมพร พรหมหิตาธร
1707109533คู่มือวิศวกรเครื่องกล = Mechanical engineering quick reference
1708109613การออกแบบวงจรกรองแอนะล็อก = Active and passive analog filter design
1709109707วิสัยทัศน์พระองค์วรรณฯ : ครบ 110 ปี วันประสูติ 25 สิงหาคม 2544
1710109741การศึกษาปัญหาในการไม่เข้าร่วมโครงการการศึกษาต่อเนื่องของอาจารย์มหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร = A study of Bangkok metropolitan private university lecturers non-participating problems in continuing education projects / สุนิสา ขวัญชัย
1711109786ธรรมทัศน์ของพุทธทาสอยู่อย่างพุทธ 2 / พุทธทาสภิกขุ
1712109799คำให้การขุนหลวงหาวัด [ฉบับหลวง] และประชุมพงศาวดารภาค 81 : จดหมายเหตุเรื่องการจลาจลเมื่อปลายแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช / บรรณาธิการโดย อนันต์ อมรรตัย
1713109805ฮวงจุ้ยตกแต่งบ้าน / อำนวยชัย ปฏิพัทธ์เผ่าพงศ์
171482923คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง / ชาญชัย แสวงศักดิ์
1715109967ทำเนียบองค์การที่ปฏิบัติงานด้านผู้สูงอายุในประเทศไทย [พ.ศ.2544] / เมืองทอง แขมมณี
1716110150ผ่าแผน 9 สร้างบ้านไม่ตรงแบบ / วิวัฒน์ชัย อัตถากร
1717110204แนวทางการปรับปรุงโครงสร้างการกำกับดูแลตลาดทุนและสถาบันการเงินไทย / สันติ ถิรพัฒน์...[และคนอื่นๆ]
1718110241กรีนคอนซูเมอร์ / กรรณิการ์ พรมเสาร์
1719110255กลยุทธ์พิชิตเว็บ = How the web was won
1720110256เปิดบ้านรับเครือข่ายกับ this wired home = This wired home : the microsoft guide to home networking / อสัน ไนเบาร์เออร์ ; แปลโดย พรพิมล อนันควานิช
1721101871คำอธิบายบทบัญญัติอนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน = Treaty for the avoidance of double taxation / พิชาติ เกษเรือง และ ศุภโชค ยิ้มประเสริฐ
1722104497ธุรกิจประกันวินาศภัย : ปัญหาอยู่ที่ไหน
1723105884ลืมโคตรเหง้าก็เผาแผ่นดิน / บรรณาธิการโดย กาญจนี ละอองศรี และ ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ
1724105883กระจกหลายด้านฉายประวัติศาสตร์ / บรรณาธิการโดย กาญจนี ละอองศรี และ ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ
1725107604วิหารล้านนา / วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์
1726104505รู้สิทธิ์ไม่ติดคุก : เมื่ออ่านหนังสือเล่มนี้แล้วท่านจะไม่ติดคุก / รุ่งโรจน์ รื่นเริงวงศ์
1727104481ฎีกาติดดาว วิ.อาญาพ.ศ.2529-2543 / รวบรวมโดย สุรพันธ์ อรัญนารถ
1728103228คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1- ภาค 2 / ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์
1729104518สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติประกันสังคมพ.ศ.2533 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม [ฉบับที่ 2] พ.ศ.2517 และ [ฉบับที่ 1] พ.ศ.2542 และพระราชบัญญัติเงินทดแทนพ.ศ.2537 พร้อมทั้งพระราชบัญญัติประกันสังคมพ.ศ.2511 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังค...
1730103145รำเพยหวัง / เมธา เมธี
1731103174คู่มือการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ / ซิมบา ชาน ... [และคนอื่น ๆ]
1732103519หลายมนุษย์ / รุ่งมณี เมฆโสภณ
173382851หลักการแปรรูปอาหารเบื้องต้น / นิธิยา รัตนาปนนท์
173484472โมเน่ต์ : พราวพร่างกลางแสงตะวัน / สุรพงษ์ บุนนาค ; บรรณาธิการโดย มยุรี ดำรงค์เชื้อ
173584473เรอนัวร์ : ลีลาชีวิตอันรื่นรมย์ / กิติมา อมรทัต ; บรรณาธิการโดย มยุรี ดำรงเชื้อ
173684474คามีย์ ปิซาร์โร : งดงามในความเป็นไป / กิติมา อมรทัต ; บรรณาธิการโดย มยุรี ดำรงเชื้อ
173784475โปล โกแกง : ริ้วลายแห่งรักและเสรีภาพ / กิติมา อมรทัต ; บรรณาธิการโดย มยุรี ดำรงค์เชื้อ
173884471ฟินเซนท์ ฟานก๊อกฮ์ : เจิดจ้าเริงแรงแห่งสีสัน / กิติมา อมรทัต ; บรรณาธิการโดย มยุรี ดำรงเชื้อ
1739111553จิตรกรรมพื้นฐาน / โกสุม สายใจ
174091326การพัฒนารูปแบบและกลไกการกำกับดูแลมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ = The development of model and mechanisms to monitor the autonomous public universites / สุชาติ เมืองแก้ว
174172717วิวัฒนาการสังคมไทยกับหัสนิยายชุดพลนิกร กิมหงวน ของป. อินทรปาลิต / วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร
174279502สุริโยไท / เปี๊ยก โปสเตอร์
1743111560เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ : การแสงศิลปกรรมย้อนหลัง = Kiettisak a petrospective
1744113326อาหารทะเล
1745112671ชีวิตสดใส : แนวคิดในการมองโลกอย่างสดชื่น เบิกบาน ทำงานเป็นสุข / ปราชญา กล้าผจัญ
1746103223คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งภาคบังคับคดีว่าด้วยวิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา / ปิติกุล จีระมงคลพาณิช
1747113142รักลูกอย่างไรดี / นิดดา หงษ์วิวัฒน์
1748112999ออกกำลังสร้างบุคลิก / นวลอนงค์ ชัยปิยะพร
1749113016คู่มือการดูแลความงามด้วยตนเอง / บรรณาธิการโดย รัชนี ศิลปบรรเลง
1750103221การใช้สิทธิของประชาชนตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 / สมชัย วัฒนการุณ
1751114312คู่สร้าง / ม.มธุการี
1752114313เมฆสลาย / ม. มธุการี
1753113146ในบ้านในเรือน / ศรีสมร คงพันธุ์
175482929คำอธิบายกฎหมายสัญชาติไทย : ภายใต้พ.ร.บ.สัญชาติพ.ศ.2508 ซึ่งถูกแก้ไขโดยพ.ร.บ.สัญชาติ [ฉบับที่ 2 และ 3] พ.ศ.2535 / พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร
1755112928ศิลปไทยชุดภาพเทพเจ้า / บุญทอง อิ่มลาภผล
1756114314หลงในรัก / ม. มธุการี
1757111949ครุ่นคิดพินิจนึก / เจตนา นาควัชระ
1758113164หลักการบัญชี 2 = Principle of accounting 2 / วิภาดา ศุภรพันธ์...[และคนอื่น ๆ]
1759111928คนล่าจันทร์ 14 ตุลาสงครามประชาชน / บรรณาธิการ กนก สงิมทอง
1760112889ไม่ชอบ serious, go to shopping ดีกว่า : easy ways for Thais to instantly their English / มาร์ค เจ กรายเกล
1761115184พูดดีเป็นศรีแก่ตน / สุขุม นวลสกุล
1762115181คู่มือการสร้างและการใช้เกมประกอบการอบรม / วารินทร์ อักษรนำ
1763115182ใช้รถอย่างไรให้ประหยัดน้ำมัน / ช่างป๋อง
1764114670คู่มือบริหารงานบริหารคน / ถาวร โชติชื่น
1765113332ตำรับอาหารฝาอบ / บรรณาธิการ นลิน คูอมรพัฒนะ
1766113441ไขข้อข้องใจเกี่ยวกับการประกันชีวิต / กรมการประกันภัย
1767113310ราชบุรี : สุดแดนตะวันตกที่เทือกเขาตะนาวศรี / ยอดแก้ว อักษรา
1768115530สอนภาษาสมการชีวิต / ชาตรี สำราญ
1769113306ผักดอก = Flower vegetables / ระพีพรรณ ใจภักดี
1770116261ผู้มาเยือน / กิ๊ตตี้
17711149594 Mat : การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับธรรมชาติการเรียนรู้ของผู้เรียน / เธียร พานิช
1772115815อภิธานศัพท์ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9000:2000 : ตามมาตรฐาน ISO 9000:2000/[ISO 9000:2000 - QMS vocabulary] / วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์ และ ผกามาส สินธุวณิชเศรษฐ์
1773116627การวางแผนบุคลากร : ศึกษาเฉพาะกรณีบริษัท สยามเทคโนอุตสาหกรรม จำกัด = Personnel planning : a case study of Siam Techno Industry company limited / จตุพร โกมุทธนชาติ
1774116628ปัจจัยที่มีผลต่อการกระทำความผิดซ้ำของผู้ต้องขังคดียาบ้า : ศึกษาเฉพาะกรณีทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี = Factor toward repeating crimes of methamphetamine convicts : a case study of special correctional treatment, Pathumthani province / พยนต์ แสงศิริ
177572854พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารความรู้ทัศนคติและการมีส่วนร่วมในโครงการปีท่องเที่ยวไทย 2541-2542 [Amazing Thailand 1998-1999] ของประชาชนในเขตกรุงเทพ = Media exposure behavior knowledge attitude and participaiton in the Amazing Thailand 1998-1999 tourist promotion project of people in Bangkok / ธารินี กตัญญุกานต์
1776116474ละครคือชีวิต ชีวิตคือละคร / ชนประคัลภ์ จันทร์เรือง
177771767คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยค้ำประกัน จำนอง จำนำ / จิตรา เพียรล้ำเลิศ
177811423380 หลักไวยากรณ์อังกฤษ = 80 rules of English grammar / เวซ ไมคานอน
1779115015เลเซอร์ : ทฤษฎีและการประยุกต์ = Lasers principles and applications / เจ. วิลสัน และ เจ. เอฟ. บี. ฮอว์เคส ; แปลและเรียบเรียง สุรพล รักวิจัย
1780102672การปฏิรูปการบริหารจัดการของไทยในยุคโลกาภิวัฒน์ : ข้อเสนอจากข้าราชการระดับผู้บริหารถึงนายกรัฐมนตรี = Thailand global management and reform : recommendations from administrative level public officials to the prime minister / วรเดช จันทรศร และ ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์
1781113521การบริหารเวลา : หลักในการจัดการและเป็นนายของเวลา / ปราชญา กล้าผจัญ
1782116576รัฐธรรมนูญ 2540 จาก"ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์สู่ธัมมิกสิทธิมนุษยชน" / จรัญ โฆษณานันท์
1783117943แนวทางการแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจไทยของรัฐบาลชวน 2 พฤศจิกายน 2540-ธันวาคม 2543 / ธารินทร์ นิมมานเหมินท์, พิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล และ พิสิฐ ลี้อาธรรม
1784117893การศึกษาหารูปแบบสำนักงานคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติสังกัดกระทรวงมหาดไทย = A study on an appropriate organizational structure of the Bureau of National Safety Council of Thailand the Ministry of Interior / ปราณี เข็มกลัดทอง
178572036วรรณคดีอยุธยาตอนต้น : ลักษณะร่วมและอิทธิพล = The early Ayudhya poetry : characteristics and influence / ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต
1786116556ชีวิตมันสมองและการต่อสู้ของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการ / พิมาน แจ่มจรัส
1787118946ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร = A study of Bangkok residents' attitude and behavior towards electricity usage / บุญอยู่ ขอพรประเสริฐ
1788118013ในหลวงผู้ทรงพระอัจฉริยภาพ / วรนุช อุษณกร
1789118694ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปรัชญาการศึกษา / วรวิทย์ วศินสรากร
1790118744ครูยุคปฏิรูป / สมเชาว์ เกษประทุม
1791118646ภาษาจีนเรียนได้ด้วยตนเอง / สมชาย ชีวสุนทร
1792120636คำอธิบายพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2528 ข้อกำหนดคดีภาษีอากร พ.ศ.2544 / เธียรไท สุนทรนันท์ และ สุวัฒน์ ไวยุพัฒนธี
179372640การจัดการการเงิน = Fundamentals of financial management / ยูจีน เอฟ. บริกแฮมและโจเอล เอฟ. ฮุสตัน ; แปลและเรียบเรียงโดย เริงรัก จำปาเงิน
1794120565ภาษาจีนเรียนได้ด้วยตนเอง [ซีดี-รอม] / สมชาย ชีวสุนทร
1795122165ภาษาไทย 1 / พัชนี มานะวาณิชเจริญ
179688336กลศาสตร์วิศวกรรม ภาคพลศาสตร์ = Engineering mechanics dynamics / วีระศักดิ์ กรัยวิเชียร...[และคนอื่นๆ]
1797122235ครูจ้อน ไทรวิมาน ครูดนตรีผู้ยิ่งใหญ่แห่งบางพลี / ศักดิ์ชัย นิรัญทวี
1798121770การพัฒนาคนพิการด้วยศิลปะ / ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์
179988050แก้ปัญหาฮาร์ดดิสก์และกู้ข้อมูลง่ายนิดเดียว / ภีรพล คชาเจริญ ; บรรณาธิการ อรรณพ ขันธิกุล
1800802303ดีเอส แม็กซ์ 4 = 3DS max 4 / ปิยะบุตร สุทธิดารา ; บรรณาธิการโดย ดนุพล กิ่งสุคนธ์
1801123311เจาะเทคนิคลับ Pirch 98
1802113541ศิลปะแห่งการสร้างภาพลักษณ์ = Your total image / ฟิลิปปา เดวีส์ ; แปลและเรียบเรียงโดย กิติกร มีทรัพย์ และ เพียงจันทร์ เศวตศรีสกุล
1803122937กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 = Criminal procedure code 2 / พิศิษฏ์ เทศะบำรุง
1804113542สร้างทางชีวิตลิขิตชะตาตนเอง : การกำหนดโชคชะตาและถนนสู่ความสำเร็จของตนเอง = Building your own road / โลอิส โวล์ฟ-มอร์แกน ; แปลโดย ม. พุ่มสวรรณ
180580651สร้างโฮมเพจด้วยตนเองง่ายฟรีและมีสไตล์ / กฤษณะ สถิตย์
1806140575เรือนรักเรือนทาส / ชัยเจริญ ดวงพัตรา
1807123207ความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตและปัจจัยแรงงานจำแนกตามระดับการศึกษาของไทย = Relationship between output and labour classified by educational attainment in Thailand / สุจิต สันนิธิลาวัณย์
1808123208ตราสารอนุพันธ์กับการบริหารความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศภายใต้สถานการณ์แบบมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอน = Derivatives and foreign exchange risk management under risk and uncertainty / สุรศักดิ์ จิตอนุกูล
1809123210เปรียบเทียบพฤติกรรมการออมของครัวเรือนก่อนและระหว่างเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในประเทศไทย = A comparison of household-saving behavior before and during the economic crisis in Thailand / สมปอง แจ้งสุบิน
1810123206Ricardian equivalence และการบริโภคมวลรวมของครัวเรือนไทย = Ricardian equivalence and private consumption : a case study in Thailand / ภาวณี บำรุงศรี
1811122691การศึกษาทางไกลในระดับอุดมศึกษาของไทย = Higher distance education in Thailand / สมประสงค์ วิทยเกียรติ
1812122442คู่มือตรวจสอบการปฏิบัติงาน = Operational audit manual / เจริญ เจษฎาวัลย์
1813122622การลดเวลาปรับเปลี่ยนเครื่องจักร = Set up time / นำพล ตั้งทรัพย์
1814124359Course Builder การสร้างแบบทดสอบในเว็บไซต์ / พูลศรี เวศย์อุฬาร์
1815124265ชีวิตนักเรียนไทยในต่างแดน
181694564ห้วงมหรรณพ / คึกฤทธิ์ ปราโมช
1817122443คู่มือการป้องกันและสืบสวนสอบสวนการทุจริต = Fraud prevention and investigation handbook / เจริญ เจษฎาวัลย์
181883651พิราบแดง / สุวัฒน์ วรดิลก
181972843การสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจ ณ จุดขายและการตัดสินใจซื้อของลูกค้ากรณีศึกษา : บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็สคอมมูนิเคชั่น = Marketing communication affecting the satisfaction at the sales booth and the purchasing of the customers : a case study of the total access communication public company limited [TAC] / พัชรินทร์ คุณสุนทรกิจ
182072857ปัจจัยการสื่อสารการตลาดและการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียมแผ่นพ่นสีสำเร็จรูปของบริษัทโอเตฟาล ไทย จำกัด = Marketing communication factors and purchasing decision on prepainted aluminium sheet of otefal Thai limited / พัชรินทร์ ยุทธศิลป์
182178166กองทุนตามกฎหมายเกี่ยวกับแรงงานในประเทศไทย = Labour funds under the Thai labour law / พิชัย ศรีไทย
182283800การคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพ.ศ.2541 = Health and safety protections for pregnant female workers at work under the labour protection act B.E.2541 / พิทยา เขียวดอกน้อย
182378162การศึกษากระบวนการจัดการของบริษัทรับทำบัญชี = A study of the management process of accounting firms / เพชรรัตน์ อวยพรส่ง
182430650ความรับผิดชอบในทางสัญญาและละเมิด : ศึกษากรณีความคาบเกี่ยวกันของความรับผิด = Contract and tort : a study on concurrent liability / ไพรัช โชติบัณฑ์
182574458ปัจจัยที่กำหนดความล้มเหลวทางธุรกิจกรณีศึกษา : บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = Determining factors of business failures : a case study of listed companies in the stock exchange of Thailand / ไพรินทร์ นาคจั่น
182674445ทัศนคติและพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลข่าวสารในเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของนิสิตนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร = Attitudes and information-seeking behavior in the electromic commerce websites among university students in Bangkok / ภควดี สุวรรณะโสภณ
182788101การตีค่าความสูญเสียจากการเล่นพนันฟุตบอลของนักเรียน-นักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร = The evalution of loss due to football gambling of students in Bangkok / มงคล พัชรดำรงกุล
182878178มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการเข้าไปลงทุนในองค์การธุรกิจอื่นของธนาคารพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์พ.ศ.2505 = The legal measures on the control of investment in other business of commercial bank under the commercial banking act B.E.2505 / มนัส เล็กชูผล
182974461การรับรู้และยอมรับต่อเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ในฐานะนวตกรรมใหม่ของธุรกิจขายตรงหลายชั้น = Perception and acceptance of internet as innovation in multi-level marketing / มัทนา จันทรจิระ
183078135พฤติกรรมการเปิดรับและความคิดเห็นของผู้ชมโทรทัศน์ที่มีต่อรายการเหตุบ้านการเมือง = The viewers exposure behavior and opinion on the television program hedbant kanmuang [current affairs] / มาฆฤกษ์ ยิ่งเจริญ
18313100การวิเคราะห์บทบาทของหญิงชายในรายการสาธิตการทำอาหารทางโทรทัศน์จากมุมมองสตรีนิยม = A feminist look at cooking programs on Thai television / มาติกา ยกกลิ่น
183274444การศึกษาเปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาดโรงแรมไทยและโรงแรมต่างประเทศที่เข้ามาลงทุนในกรุงเทพมหานคร = A comparative study of marketing mix for local hotels and foreign hotels in Bangkok metropoitan area / มาลี โชคเจริญเลิศ
183374453ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้า : ศึกษาเฉพาะกรณีธุรกิจโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิกยูบีซี = The enforcement of the law on trade competition : a case study of UBC / ยุทธนา คุ้มมี
183474443มาตรการหลีกเลี่ยงการควบคุมผู้กระทำผิดตามข้อกำหนดโตเกียว : การนำมาใช้ในประเทศไทย = Non-custodial measures under the Tokyo rules : an implementation in Thailand / รวีวัฒน์ ชวมณีนันท์
183572859การตลาดผ้าไหมไทยในเขตกรุงเทพมหานคร = Thai silk marketing in Bangkok / รสสุคนธ์ อัศววิญญเดช
183683744ระบบการจ้างเหมาของอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องโทรสารในประเทศไทย = Subcontracting system in Thai facsimiles industry / รุ่งนภา เจริญชยานันต์
183772855ความสนใจทางการเมืองกับการรับรู้ของผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งในกรุงเทพมหานครต่อบทบาทของคณะกรรมการการเลือกตั้ง [กกต.] = Political interest and elector's acknowledgement in Bangkok for the role of election commission of Thailand / รุจินทรา สงวนพงษ์
183883749องค์การบริหารส่วนตำบลกับการกระจายอำนาจการจัดการทรัพยากรป่าไม้ = Tambon administrative organization and the decentralization of forestry management / เรืองศักดิ์ ศักดิ์แสง
183978184การวิเคราะห์พฤติกรรมการลงทุนโดยตรงจากประเทศญี่ปุ่นในประเทศไทย = An analysis of Japanese foreign direct investment behavior in Thailand / ฤดี พันธุ์พิทย์แพทย์
184074451การพิจารณาคดีด้วยความรวดเร็วต่อเนื่องและเป็นธรรม : ศึกษาเฉพาะกรณีมาตรา 179 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา = Speedy continuous and fairness trial : case study on article 179 of the criminal procedure code / วรางคนา ขุนเณรพานิช
184178159มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการให้สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์พ.ศ.2505 = The legal measures on the control of credit granting of the commercial bank under the commercial banking act, B.E.2505 / วัชระ ธีระเจตกูล
184283752ธุรกิจชุมชน : การศึกษาการรวมกลุ่มเพื่อทำธุรกิจของกลุ่มแม่บ้านในหมู่ที่ 1 ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา = Study of corporation for business fo housewife group in mu 1 tambon Khamsakeasang amphoe khamsakeasang Nakhonratchasima province / วัชรี ศรีทองกูล
184374457การรับทราบข่าวสารความรู้ความตระหนักและการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นที่มีต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษาเกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรี = Information acquisition knowledge awareness and participation of local people in the conservation of the environment : the case of kred Island Nonthaburi / วันเพ็ญ พินเผือก
184485932ดูหนังฟังเพลงร้องคาราโอเกะด้วย Winamp และโปรแกรมต่าง ๆ / จีราวุธ วารินทร์, สัจจะ จรัสรุ่งรวีวร และ กรภัทร์ สุทธิดารา
184580821การออกแบบและพัฒนา CAI multimedia ด้วย Authorware / พรเทพ เมืองแมน
1846120058108 คำถามสารพันคำตอบศิลปะและออกแบบ / อนันต์ ประภาโส
184782772คู่มือการเขียนโปรแกรมและใช้งาน Visual C++ 6.0 ฉบับโปรแกรมเมอร์ [ซีดี-รอม] / ยุทธนา ลีลาศวัฒนกุล
184884007เมื่อปลาจะกินดาว [ซีดี-รอม] : รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม 12 เรื่อง ในรอบปี 2544 / ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม
184984008สยามสามารถ [ซีดี-รอม] / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
185085357วีอาร์เอ็มแอล เทคนิคการสร้างกราฟิก 3 มิติ บนอินเตอร์เน็ต [ซีดี-รอม] / ชีวาวัฒน์ บุญศิวนนท์.
185185363วีดีโอซีดี ทำได้ด้วยตนเอง [ซีดี-รอม] / ดิเรก วงษ์วานิช
185283630ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย ปีที่ 4 [2543] แผ่นที่ 1 [ซีดี-รอม] / ศูนย์บริการสารสนเทศทางเทคโนโลยี
185385332อโดบี โฟโตช็อบ 6 เรียนลัดด้วยภาคปฏิบัติ [ซีดี-รอม] = Adobe photoshop 6 [CD-ROM] / ชัชวาล ศุภเกษม
1854123557อุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวน : ศึกษาเฉพาะกรณีสถานีตำรวจภูธรสังกัดกองบังคับการตำรวจภูธร จังหวัดนนทบุรี = Obstacles in the investigators' efficent performance : a case study of police stations affiliated to Nontaburi regional headquarter / ไพโรจน์ รัตนมณี
1855124407คนเดินตรอก / วีรพงษ์ รามางกูร
1856122878ธรณีวิทยาประเทศไทย : เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 / กรมทรัพยากรธรณี
1857124661ธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีประเทศไทย : เอกสารประกอบภาพ ชุดที่ 1 / บรรณาธิการโดย ธนิศร์ วงศ์วานิช
1858103517สู่ความเป็นเลิศในการทำงานเป็นทีม = Insearch of excellence in team work / โสภณ ภูเก้าล้วน
1859103512การบัญชีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ = Real estate accounting / สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
1860121610ประมวลรัษฎากรแก้ไขเพิ่มเติมถึงพระราชบัญญัติฯ ฉบับที่ 36 พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึงพระราชกำหนดฯ ฉบับที่ 17 พ.ศ.2540 : พร้อมคำพิพากษาฏีกาโดยย่อและแนววินิจฉัยของกรมสรรพากร / รวบรวมโดย อาภรณ์ นารถดิลก และ โกเมนทร์ สืบวิเศษ
1861112474ประมวลรัษฎากรแก้ไขเพิ่มเติมถึงพระราชบัญญัติฯ ฉบับที่ 36 พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึงพระราชกำหนดฯ ฉบับที่ 17 พ.ศ.2540 : พร้อมคำพิพากษาฏีกาโดยย่อ / รวบรวมโดย อาภรณ์ นารถดิลก และ โกเมนทร์ สืบวิเศษ
186285643ภาษาจีนระดับต้น 1-2 [ซีดี-รอม] / เหยิน จิ่งเหวิน
186380157ชีวิตและงานทูลกระหม่อมบริพัตร / นวรัตน์ เลขะกุล
1864122982ประมวลรัษฎากรแก้ไขเพิ่มเติมถึงพระราชบัญญัติฯ ฉบับที่ 36 พ.ศ.2548แก้ไขเพิ่มเติมถึงพระราชกำหนดฯ ฉบับที่ 17 พ.ศ.2540 : พร้อมคำพิพากษาฏีกาโดยย่อ / รวบรวมโดย อาภรณ์ นารถดิลก, โกเมนทร์ สืบวิเศษ
186583801การส่งเสริมการตลาดของธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร = The promotion of Bnagkok bank public company limited in Bangkok metropolitan area / ชัยยุทธ หย่างถาวร
1866114862หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 / กระทรวงศึกษาธิการ
1867116433108 วิธีมอบน้ำใจให้แก่กัน / สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
186888130คู่มือการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย : เอกสารประกอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
1869117275ภาษาชักจูงในโฆษณาทางโทรทัศน์ : กรณีศึกษาภาษาระดับข้อความตามแนววัจนปฏิบัติศาสตร์ = Persuasive discourse in Thai television commercials : a pragmatic approach / เนาวนิจ สิริผาติวิรัตน์
187098601สายพันธุ์และการเลี้ยงปลาทอง : เชิงธุรกิจฉบับสมบูรณ์ / ธนากร ฤทธิ์ไธสง
1871113699สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 / กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
1872126669อีคิว : ความฉลาดทางอารมณ์ / สมทรง สุวรรณเลิศ ; บรรณาธิการ กาญจนา วณิชรมณีย์ และ วนิดา ชนินทยุทธวงศ์
18736718412 งูร้ายแห่งแอฟริกา [แผ่นวีดิทัศน์] = Africa's deadly dozen [Videodisc]
187469939อีกัวน่าแห่งเกาะกาลาปากอส [แผ่นวีดิทัศน์] = The Dragons of Galapagos [Videodisc]
187588547คู่มือวิธีเทียบเคียง-แข่งดี = Benchmarking workbook / เบ็ง คาร์ลอฟ ; แปลโดย ณัฐพงศ์ เกศมาริช
187685854หลักกฎหมายปกครองเยอรมัน / กมลชัย รัตนสกาววงศ์ ; บรรณาธิการโดย พรสวรรค์ วัฒนากูร
187779551ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อศักยภาพในการทำวิจัยของอาจารย์ในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเอกชน = Factors affecting the potentiality in doing researches of lecturers in private higher educational institutions / อรวรรณ สุทธิพิทักษ์
187892903ค่าชดเชยตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน = Severance pay under labour law / รัชดาภรณ์ ทองสุข
1879127008ศักยภาพของธุรกิจชุมชนประเทศไทยในช่วงเศรษฐกิจถดถอย (พ.ศ.2539-2541) = Potential of Thailand community firm during 1996-1998 / สุเทพ พันประสิทธิ์
188079279อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง จังหวัดจันทบุรี / ศรัทธา ลาภวัฒนเจริญ
188174930แฮร์รี่ พอตเตอร์ กับถ้วยอัคนี = Harry Potter and the goblet of fire / เจ. เค. โรว์ลิ่ง ; แปลโดย งามพรรณ เวชชาชีวะ
1882123858เครือข่ายการสื่อสารของกลุ่มการเมืองท้องถิ่นใน จ.ชลบุรี = Communication network of local politicl group in Chonburi province / พรรณสิริ จิตรรัตน์
1883116670การจัดการธุรกิจชุมชนกรณีศึกษาโรงสีข้าวของชุมชนสหกรณ์การเกษตรอุตรดิตถ์ จำกัด = An analysis of community business management : a case study of Rice Mill of Uttaradit Agriculture Cooperatives Federation Limited / ปาจรีย์ อ่อนสอาด
1884116672การศึกษาเปรียบเทียบวิสัยทัศน์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ระหว่างธุรกิจไทยกับต่างชาติในยุคโลกไร้พรมแดน = A comparative study of the human resource management vision between Thai and foreign private sector in globalization / ชนะใจ เดชวิทยาพร, วีรยา ภัทรอาชาชัย และ ชนะจิต เดชวิทยาพร
1885127372คู่มือการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรมภาคเอกชน ด้านอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคมและสารสนเทศ = Electronic, computer, telecommunication and information technology (ECTI)
1886100642การเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตข้าวโดยการใช้ปุ๋ยเคมีและการผลิตข้าวโดยการใช้ปุ๋ยชีวภาพจุลินทรีย์อีเอ็มที่จังหวัดอุบลราชธานี = A comparative study on cost of rice paddy planting by using chemicals and rice paddy planting by using effective microorganism biocompose / อรวรรณ กิจปราชญ์
1887100638การศึกษาปัจจัยทางด้านจิตวิทยาและภูมิหลังทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานคร = A study of psychological factors and social background influencing English learning achievement of first-year engineering students at private universities in Bangkok metropolis / เกศสุดา รัชฎาวิศิษฐกุล
1888127339การประเมินเพื่อพัฒนางานการศึกษาทั่วไปของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย = Evaluation for the improvement of general education of Chulalongkorn University / ไพฑูรย์ สินลารัตน์
1889127350Tadpole ลูกอ๊อด / อารียา ชุมสาย
1890127356เหลื่อมไหมลายเหมย / ประภัสสร เสวิกุล
1891127366ฆ่าผัวมันเสีย (เอาเมียมันมา...ตาละลา) / มนันยา, แปล
1892127364นาฏกรรมในเงามืด / หลวงเมือง
1893127383คู่มือระบบทำความเย็น = Refrigeration handbook / ชัชวาล ตัณฑกิตติ
189483531สิทธิมนุษยชนกับกระบวนการยุติธรรมไทย : ศึกษาผู้ต้องหาและความเห็นของพนักงานสอบสวน กรณีผู้ต้องหาใช้สิทธิตั้งทนายความหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจเข้าฟังการสอบปากคำตนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย = Human rights and the justice process : a study on the accused ...
1895127735คู่มือเรียน Visual Basic 6 / ฉันทวุฒิ พืชผล และ พิชิต สันติกุลานนท์
1896127887ตราไว้ในดวงจิต / โบตั๋น
1897127899การปฏิรูประบบงานศาลยุติธรรม / ธานินทร์ กรัยวิเชียร
1898128092ชุดรวมข้อสอบภาษาอังกฤษ 7 สถาบัน
189991860หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม... / ณรงค์ ใจหาญ
190074102หลักกฎหมายอาญา : ภาคความผิด / ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
19011280902,000 สุภาษิตไทย / เอกรัตน์ อุดมพร
190285070คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานผู้ปฏิบัติงานครัวโรงแรมในกรุงเทพมหานคร = Desired characteristics of cooks in Bangkok hotels / วารี ศิริระเวทย์กุล
1903128089สิเรียม / สิเรียม โอแกน
190479552รายงานการขุดค้นเมืองโบราณฟ้าแดดสงยางอำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ = Report on the excavation at muang fa daed song yang Kamalasai district, Kalasin province / โดย ผาสุข อินทราวุธ และคณะ
190571988การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ = International business management / กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์
190680886การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ = International business management / กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์
190785995พฤติกรรมและความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปิดรับสื่อต่างๆ เพื่อการเข้าถึงเว็บไซต์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ = Media exposure behavior and opinions relating to web site access of Dhurakijpundit University students / ธนศักดิ์ โกมโลทก
190833932โครงสร้างภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานสำหรับนักศึกษาไทย = Basic structures of English for Thai students / วัสพล วงษ์ดีไทย
1909128194ขุนเขา ทะเล กรีซ : บันทึกถึงทะเล ภูเขา และตำนานกรีซโบราณ / สุทธิชัย คุณาเจริญ
1910123667เจาะลึกภาพยนตร์สุริโยทัยผ่านจินตนาการท่านมุ้ย / นิตย์ อโนไท
1911123665สุริโยไท : ประวัติศาสตร์จากภาพยนตร์ / พิเศษ เจียจันทร์พงษ์
1912128252วิมานไฟ / กฤษณา อโศกสิน
191392395ภาพลักษณ์ของบริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด : เฉพาะลูกค้าผู้เอาประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจในกรุงเทพมหานคร = Imge of the Viriyah Insurance Company Ltd. : a case study on voluntary car insured in Bangkok / มธุรดา มากสมบูรณ์
191488100การวิเคราะห์องค์ประกอบของความไม่เท่าเทียมกันของรายได้ระหว่างพื้นที่จังหวัดตามแผนกับจังหวัดนอกแผนพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก = An analysis of components of income inequality : a comparative study of areas within eastern seaboard development plan and without / บุญเลิศ ประกอบนพเก้า
191589833การเคลื่อนไหวในพื้นที่สาธารณะของผู้หญิงในการจัดการป่าชุมชนจังหวัดลำพูน / วิเศษ สุจินพรัหม
191680302สัมปทานในกิจการสาธารณูปโภค / พรายพล คุ้มทรัพย์ และ สมัย โกรทินธาคม
191774486การพัฒนาต้นแบบระบบวัดผลความคืบหน้าโครงการกรณีตัวอย่างโครงการก่อสร้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค = Model development for project progress measurement system : case study on PEA's construction project / ชดารัช กระจายศรี
191873874โครงการลงทุนธุรกิจค้าหนังสือหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Investment project on book selling business in front of Chiang mai university in Chiang mai province / นิภาพรรณ วิรัชหทัย
191988066ทัศนคติของประชาชนต่อการระงับข้อพิพาทโดยการประนอมข้อพิพาท : ศึกษาเฉพาะกรณีเขตอำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี = The attitude of the people toward a district settlement by compromising : a case study of the people in Tansum district, Ubonrachathani province / สนทรรศ สิงหพัศ.
192088716ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในแผนกบัญชีและการเงินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดนครปฐม / เอกวุฒิ ณ นคร
1921128413เรื่องเล่าจากดาวดวงหนึ่ง / พิษณุ ศุภ. ; พัดชา ศุภนิมิตร, ภาพ
1922128311เกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทยและเกณฑ์การประเมิน : พุทธศักราช 2544 / สำนักมาตรฐานอุดมศึกษา สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย
1923128416อันนี้...อรรณพ / อรรณพ กิตติกุล
192480238การจัดการโลจิสติกส์ = Fundamentals of logistics management / เดาก์ลัส เอ็ม แลมเบอร์ต, เจมส์ อาร์ สต็อค, ลิซ่า เอ็ม เอ็ลล์แรม ; แปลโดย กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ ศลิษา ภมรสถิตย์ จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา
192574756เสกสรรงานศิลป์ด้วย Illustrator 9.0 โปรแกรมยอดฮิตสำหรับสร้างงานกราฟิก / มาโนช ลักษณกิจ, วิมลพร เรียนแจ้ง, เกศมณี เที่ยงธรรม
192689353ปฏิบัติการงานโรงแรม = Hotel operations / เกียรติ สิมะกูร
192789813บทคัดย่องานวิจัยประจำปี...คณะวิทยาศาสตร์ / มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
192880649เรียนรู้เทคนิคการใช้ Macromedia Dreamweaver 4 / ภัททิรา เหลืองวิลาศ
192972658คู่มือและเทคนิคการใช้ แมคโครมีเดีย ไฟเออร์เวิร์ค / ภัททิรา เหลืองวิลาศ
193093348การปรับเปลี่ยนทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนรอบสวนอุตสาหกรรมโรจนะ อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา = The social and cultural adjustment of the communities around rojana industrial pack amphoe U-Thai Ayutthaya provice / สมคิด จำนงค์ศร
193192380การสื่อสารการตลาดของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย [ททท.] และการตัดสินใจไปท่องเที่ยวเชิงนิเวศของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร = Marketing communication of tourism authority of Thailand and decision making of Bangkok youth to travelling Eco-tourism / กันณวัน อภิรักษ์ธนากร
193292384พฤติกรรมการเปิดรับและความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ขายหนังสือบนอินเทอร์เน็ตของผู้บริโภค = The customers' use and gratification of bookshop websites / จินดารัตน์ งามวัฒนสุข
193392374การศึกษาปัจจัยด้านผู้อ่านและกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดกับการตัดสินใจซื้อนิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยและนิตยสารสตรีไทย = The study of factors of making decision to buy foreign woman magazines in Thai version and Thai woman magazines / นงนุช อุดมเดช
1934128686สมัครงานอย่างมืออาชีพ = Professional job application / เกียรติ สิมะกูร
193580319รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประมวลกฎหมาย พระราชบัญญัติ [ซีดี-รอม] ; Cyberlaws [CD-ROM]
193671890คู่มือใช้งานฉบับสมบูรณ์ Windows Me / กรภัทร์ สุทธิดารา และ อรรนพ ขันธิกุล
193780823คัมภีร์ Windows me and office xp / ภูสิทธิ์ รัตน์ปิยะสุนทร และ พิชยา รัตน์ปิยะสุนทร ; บรรณาธิการโดย พงษ์ระพี เตชพาหพงษ์
193888736ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานการสื่อสารแห่งประเทศไทยสำนักงานใหญ่ / พิชัย มหากัลยาณกุล
193972750เสียงเกษตรกร : ปลดพันธนาการเกษตรกรรายย่อย / บรรณาธิการโดย พฤกษ์ เถาวถวิล
194081147คนไม่ยอมจำนน ตำนานคน 6 ตุลาฯ / พิรุณ ฉัตรนิชกุล ; บรรณาธิการโดย ชลธิรา สัตยาวัฒนา
194171365โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง (กรณีศึกษาจังหวัดเพชรบุรี) / โฉมยง โต๊ะทอง... [และคนอื่น ๆ]
194293271เข้าใจและใช้งาน XML ฉบับโปรแกรมเมอร์ / ศุภชัย สมพานิช ; บรรณาธิการโดย สัจจะ จรัสรุ่งรวีวร
194387296การปฏิสัมพันธ์ระหว่างศาสนิกที่ปรากฎในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส / รัตติยา สาและ
194488103การศึกษาถึงความสามารถในการส่งออกสินค้าของไทยไปญี่ปุ่น = A study of export capability of Thailand's goods to Japan / เพ็ญศรี ค้าเจริญ
194539328นกกระตั้ว / พิมพ์กานต์ เหลืองทองคำ
194682708กำลังขวัญในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ : ศึกษากรณีสถาบันส่งเสริมงานสอบสวน = The morale of the police officials : a case study of institute of prosecution affairs development / สมชัย ท่อแก้ว
194781245ตัดต่อภาพยนตร์อย่างมืออาชีพด้วย adobe premiere 6.0 / โดย ประภาวรรณ ตระกูลเกษมสุข ; บรรณาธิการ ดนุพล กิ่งสุคนธ์
194888488การสำรวจอุทกธรณีสถานที่เจาะบ่อบาดาลโดยใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ กรณีศึกษาจังหวัดนครนายก / ธนะศักดิ์ ประเสริฐศรี
194974446อาชญากรรมทางเศรษฐกิจกับสภาพบังคับทางอาญา : ศึกษากรณีความผิดเกี่ยวกับการเงินการธนาคาร = Economic crime and criminal law enforcement : a case study on violations of Banking laws / กังวาล ศรีวิไล
1950129104เทคนิคก่อสร้าง = Construction technique / วิทวัส สิทธิกูล
1951132445ความหมายของดอกไม้ / นิคกี้ หิรัญพัฒน์
195257118เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ / ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล
195371994คัมภีร์ Flash 5 / โสรชัย นันทวัชรวิบูลย์, บัซรี หะยีมะสาและ
195491938โครงการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารและโภชนาการผู้สูงอายุในจังหวัดฉะเชิงเทรา = Eating behavior and nutrition of elder in Chachoengsao province / โดย อุทัยวรรณ ศิลปพิพัฒน์
195581161กลยุทธ์สื่อสารการตลาด / ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ
195674448ผู้มีสิทธิฟ้องคดีปกครอง = Persons entitled to institute an administrative case / วิริยะ วัฒนสุชาติ
195787494ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นของผู้ผลิตผู้จำหน่ายและผู้บริโภคที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดของเครื่องจักรสานไม้ไผ่ : กรณีศึกษาตำบลบางเจ้าฉ่า จังหวัดอ่างทอง = Factors effect opinions of producers dealers and consumers on marketing mix of the bamboo weaverware : a case study of Bang chao-cha Angthong province / ฐิติมา สุขจันทร์
195898712ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค เล่ม.... ประมวลสาระชุดวิชา / วรพล โสคติยานุรักษ์.
1959129867มหัศจรรย์นอกพิภพ...ชีวิตจากนอกโลก / วรรณจันทร์
196078164ความผิดอันยอมความได้กับความผิดอาญาแผ่นดิน [ศึกษาตามกฎหมายอาญาสารบัญญัติ] = Compoundable and non-compoundable offence a study on substantive criminal law / สุรพงษ์ เอี่ยมแทน
196186719พฤติกรรมการบริหารองค์การสาธารณะ / วันชัย มีชาติ
1962108764นวดเพื่อสุขภาพและเพิ่มสมรรถนะทางเพศ / ม. อึ้งอรุ่ณ
1963129201การพยาบาลผู้ป่วยโรคผิวหนังในห้องหัตถการ = Nursing care in dermatologic procedures / ผกามาศ รัตนสุวรรณ
1964133000เครื่องยนต์ดีเซล / อัมพร ภักดีชาติ... [และคนอื่น ๆ]
196573171วิ.แพ่ง มหัศจรรย์
1966133109ลายคำล้านนา / สุรพล ดำริห์กุล
1967133088องค์ความรู้การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ชุดที่ 2 / โครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.
1968133103จริยธรรมและมรรยาททนายความ / คณะกรรมการมรรยาททนายความ และ คณะทำงานส่งเสริมและประสานงานสอบสวนคดีมารรยาททนายความ
196988326ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมตะวันตก : คริสเตียนตอนต้นถึงสมัยใหม่ / วิจิตร เจริญภักตร์.
1970133519การใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปเพื่อจัดทำบัญชี [ซีดี-รอม]
19711390ชื่อหมู่บ้านในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย : การศึกษาเบื้องต้น = Toponyms in the western region of Thailand : a preliminary study of village names / สุจริตลักษณ์ ดีผดุง
19724867สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ไทยใหญ่ / วีระพงศ์ มีสถาน
1973130619การตลาดระหว่างประเทศ เล่ม.... เอกสารการสอนชุดวิชา / เสาวภา มีถาวรกุล... [และคนอื่น ๆ]
197493353ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาพนิ่งและภาพยนตร์ : แบบฝึกปฏิบัติ = Introduction to pho tography and film / นิพนธ์ ศุขปรีดี...คนอื่นๆ
197574406การตลาดระหว่างประเทศ / ศศิวิมล สุขบท
197656423แนวทางการพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไปสู่เกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2544 / สุริทอง ศรีสะอาด
197771930กฎหมายสิทธิบัตร : แนวความคิดและบทวิเคราะห์ / จักรกฤษณ์ ควรพจน์
197871941โฆษณาอย่างไรให้ถูกใจและถูกต้อง / ไพโรจน์ อาจรักษา
197972261แฟลช 5 เวิร์คช็อป : เทคนิคและลูกเล่นฉบับปฏิบัติการ / พิพัฒน์ คูณคงทรัพย์ ; บรรณาธิการโดย กฤษณะ สถิตย์
198072506ปัญหาจริยธรรมของธุรกิจการขายตรง กรณีศึกษาทัศนะของผู้บริหารพนักงานขายและผู้บริโภค / ปนัดดา บุญวิวัฒน์
198172522การบัญชีสินทรัพย์ / เยาวรักษ์ [รัตนเพียรธัมมะ] สุขวิบูลย์
198272593ผลกระทบของมาตรการการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการค้า [TRIMs] ต่อมาตรการทางกฎหมายด้านการลงทุนจากต่างประเทศของไทย = Impacts of trade-related investment measures on Thailand's legal measures on foreign investment / สมประสงค์ เนตรสว่าง
198372598เจาะลึกข้อกำหนดใหม่ ISO 9001 : 2000 / พิภพ ลลิตาภรณ์
198472844สิทธิของผู้ซื้อที่ดินได้จากการขายทอดตลาดตามคำสั่งศาล : ศึกษาเฉพาะกรณีการขายทอดตลาดถูกเพิกถอน = Rights of the purchaser of land auctioned by court order : a case study especially of those whose auction are revoked / ชนาธิป สุรภัฏพิศิษฎ์
198572845ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการสำรวจและการทำเหมืองแร่ตามพระราชบัญญัติแร่พ.ศ.2510 = The legal problems concerning prospecting and mining according to minerals act B.E.2510 / สิทธิโชค ตันติสุขสันต์
198674169ฝ่าพายุหนี้ / สมลักษณ์ ศรีมาลี
198774455มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการแข่งขันทางการค้า : ศึกษาเฉพาะกรณีการบังคับใช้พฤติกรรมการผูกขาดและลดการแข่งขัน = Measures of the trade competition law : a study of behavior towards monopoly and restraint of trade / ณัฐญา สวัสดิ์พูน
198878160การอุทธรณ์ปัญหาข้อเท็จจริงในคดีอาญา = Appeal against questions of facts in criminal case / ฐนิตพัฒน์ วิรยศิริ
198978163ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ : ศึกษาเฉพาะกรณีการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย = Legal problems concerning privatization : a case study of The Airport Authority of Thailand / อำพร เนียมกล่ำ
199078177มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการเผยแพร่ผลการสำรวจประชามติของการเลือกตั้ง = Measure of law in control of publicizing the result of surveying public opinion on election / อดิศร จันทรสวัสดิ์
199178180มาตรการทางกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม = Legal measures hindering business operation of small and medium enterprise [SMEs] / บุญยิ่ง ด้วงพูล
199278241มาตรการคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน : ศึกษาเฉพาะกรณีงานก่อสร้าง = Measures on health protection and safety of workers at work under the labour protection act : a case study of construction work / สมุทรชัย ตีรสมิทธ์
199379394ไอเอสโอ 9000 : 2000 = ISO 9000 : 2000 / วิฑูรย์ สิมะโชคดี
199479401เส้นทางจากกลยุทธ์สู่การปฏิบัติด้วย balanced scorecard และ key performance indicators / พสุ เดชะรินทร์
199579422การประชาสัมพันธ์ / วิรัช ลภิรัตน์กุล
199679488ประชาธิปไตยแบบรัฐสภาในอังกฤษ = British parliamentary democracy / พฤทธิ์สาณ ชุมพล ; บรรณาธิการโดย พรสวรรค์ วัฒนางกูร
199779822การบริหารองค์กรไม่แสวงหากำไร : หลักการและการปฏิบัติ = Managing the non-profit organization : principles and practices / ปีเตอร์ เอฟ ดรัคเกอร์ ; แปลโดย มยุรี อนุมานราชธน
199879977การตลาดระหว่างประเทศ = International marketing / อดุลย์ จาตุรงคกุล, ดลยา จาตุรงคกุล
199980219โครงสร้างในงานสถาปัตยกรรม = Structure in architecture / ชวลิต นิตยะ
200080583MATLAB สำหรับแก้ปัญหาเชิงวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม / จารุทัศน์ วงษ์สันต์
200180587การจัดทำระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001-2000. ฉบับปฏิบัติการ = Registered lead auditor ISO 9000 and ISO 14001 / ธีระพันธ์ พลมณี
200280793การบัญชีต้นทุน / กิ่งกนก พิทยานุคุณ, สุนทรี จรูญ, รวีวัลย์ ภิยโยพนากุล
200380800หลักการบัญชีขั้นต้น / ไพบูลย์ ผจงวงศ์
200480826ไมโครซอฟต์วิสิโอ 2000 เขียนผังงานและแบบแปลนโดยฉับพลัน = Microsoft visio 2000 เขียนผังงานและแบบแปลนโดยฉับพลัน / ชัชวาล ศุภเกษม
200581135ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ / จิตติมา เทียมบุญประเสริฐ
200681231ง่ายเหลือเชื่อหนูก็ทำได้ Microsoft Windows Me = Do it yourself Microsoft Windows Me / บีเจ-เอิร์น-อีริค ฮาร์ทสแวง
200781244รวมสุดยอดยูทิลิตี้ประจำเครื่อง PC / เกรียงศักดิ์ นิมิตชัยกิจกุล ; บรรณาธิการ กรภัทร์ สุทธิดารา
200881296พัฒนาการการศึกษาไทย : อดีต ปัจจุบัน และในสหัสวรรษใหม่ / สมหมาย จันทร์เรือง
200981997หอสมุดแห่งชาติ : การแบ่งส่วนราชการ / สุวคนธ์ ศิริวงศ์วรวัฒน์
201082009แนวทางการพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไปสู่เกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา 2543 / สุริทอง ศรีสะอาด
201182014แหล่งข้อมูลอีสาน 2001 และเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
201282081การรู้ข่าวสารและทัศนคติพฤติกรรมของผู้ซื้อสลากจากโครงการการรณรงค์ปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ซื้อฉลากไม่ให้ซื้อสลากเกินราคา = Perception how the behavior and attitude of lottery ticket purchasers was impacted by the program to stop the purchase of overpriced tickets / อาณัติ ว่องอมรนิธิ
201382481ปัจจัยที่ทำให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าโรงเรียนอนุบาลเอกชนที่มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนทางด้านวิชาการ = Guardians's effective factors for letting their children to the private kindergarten school based on the technical teaching and learning : a case study of the duangjit kindergarten school / นภาลัย แก้วใส
201482485วิสัยทัศน์ทางการเมืองของพระสงฆ์เกี่ยวกับการก้าวสู่ภาพลักษณ์ของรัฐบาลธรรมรัฐภายใต้กลไกและกติกาการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปการเมืองพุทธศักราช 2540 : ศึกษากรณีพระสังฆาธิการในกรุงเทพมหานคร = The political vision of monks on the image good governance government introduced by the new reformist constiution of B.E. 2540 : a case study administrator monks in Bangkok / พระเพรียง เส้งห้วน
201582499บทบาทการดำเนินกิจกรรมความปลอดภัยในการทำงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพในโรงงานอุตสาหกรรม = The role of professional safety officers in carrying out safety programs of the industrial plants / อภิชิต หวังก่อศรีสุข
201682710การสรรหาและการคัดเลือกนักบิน : ศึกษาเฉพาะกรณีกองบินตำรวจ = The aviators recruitment and selection process : a case study in police aviation division / รุจิรา ทำยาฤทธิ์ศักดิ์
201782711บทบาทของวัดที่พึงประสงค์ต่อชุมชน : ศึกษาเฉพาะกรณีวัดภาษี เอกมัย เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร = A satisfactory role of the temple towards community : a case study of wat pasi, ekamai, wattana distict, Bangkok / พระปลัดสุเทพ ช่วยหลำ
201882825ประกอบ PC ใหม่ ง่าย...นิดเดียวฉบับสมบูรณ์ / ภีรพล คชาเจริญ ; บรรณาธิการโดย อรรณพ ขันธิกุล
201982828เรียนลัด Macromedia Flash 5 / มานิตา เจริญปรุ และ วงศ์ประชา จันทร์สมวงศ์
202082993ทักษะการสื่อสาร / กุณฑลีย์ ไวทยะวณิช...[และคนอื่น ๆ]
202183685ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 / ยศศักดิ์ โกไศยกานนท์
202285388วิเคราะห์เครือข่ายการสื่อสารธุรกิจชุมชนกรณีศึกษาโรงสีข้าวของชุมชนสหกรณ์การเกษตรอุตรดิตถ์ จำกัด = An analysis of communication networks in community business : a case study of the rice mill of uttaradit agricultural cooperatives federation limited / ปาจรีย์ อ่อนสอาด
202385484ประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรบุคคลในการบิน : ศึกษาเฉพาะกรณีกองบิน 6 ฝูงบิน 601 กองทัพอากาศ = Effectiveness of crew resource management : a case study of wing 6 SQDN 601 RTAF / สมศักดิ์ ผ่องแผ้ว
202488039ใส่เทคนิคพิเศษให้ภาพยนตร์ด้วย Adobe After effects 5.0 / ประภาวรรณ ตระกูลเกษมสุข ; บรรณาธิการโดย ดนุพล กิ่งสุคนธ์
202588058ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเสพยาบ้าของเยาวชนชุมชนแออัดคลองเตย กรุงเทพมหานคร : ศึกษาเฉพาะกรณีสถานีตำรวจท่าเรือ กองบังคับการตำรวจน้ำ = Factors influence on drug amphetamine of youths in Khlong-Tey community, Bangkok : a case study Tha-Rua police station, marine police division / อตินันท์ นุชนารถ.
202688059การนำระบบบริหารคุณภาพ ISO 9002 มาใช้กับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด = The implemantation of ISO 9002 in provincial industrial offices / อรรณพ กลิ่นทอง.
202788060การเปรียบเทียบการรับรู้บรรยากาศองค์การ : กรณีศึกษาสายการบินเจแปนแอไลน์ = The comparative perception of organizational climate : a case study of Japan airline (Bangkok) / อรอุมา สิริสาลี
202888061ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้านการแก้ไขฟื้นฟูของเจ้าพนักงานเรือนจำ : ศึกษาเฉพาะกรณีเรือนจำและทัณฑสถานในเขตกรุงเทพมหานคร = Factors affecting rehabilitation roles of correctional officers : a case study of prisons and correctional institutions in Bangkok metropolis / อาจารี ศรีสุนาครัว.
202988062บทบาทของคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (วิปรัฐบาล) ในกระบวนการนิติบัญญัติไทย = The role of the government whips in Thai legislative process / จันทร์ชม จินตยานนท์
203088064ความพึงพอใจของผู้เสียหาย คดีข่มขืนกระทำชำเราที่มีต่อการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวน = Satisfaction of rape victims on the procedure of the investigators / เศกสิทธิ์ สุภาอ้วน.
203188065ความคิดเห็นของพนักงานสายสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ที่มีต่อนโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของธนาคารแห่งประเทศไทย = The opinion of officers of information and public relations group toward human resource development policy of bank of Thailand / สงวน เลิศโชคชัย
203288067อาชญากรรมเศรษฐกิจการหลีกเลี่ยงภาษีมูลค่าเพิ่ม : กรณีศึกษาเจ้าหน้าที่สรรพากรในเขตกรุงเทพมหานคร = Economic crime, evasion of value added taxes : a case study of revenve officers in Bangkok / โยธิน โตสง่า.
203388068การมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมของสมาชิกตำรวจชุมชนประจำตำบล : ศึกษาเฉพาะพื้นที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางบัวทอง = The partcipation in crime previention of community police at sub-district level : case study of Bang Bua Thong district police station / รุ่งระวี สุขัง
203488069ปัจจัยที่เกี่ยวกับงานที่สัมพันธ์กับความเครียดของพนักงานฝ่ายข่าวโทรทัศน์ องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (ช่อง 9 อ.ส.ม.ท.) = Job factor relating strees of televesion ews department's staff, mass communication organization of Thailand (TV 9 M.C.O.T.) / วีระศักดิ์ ขอบเขต.
203588070การเข้าสู่บทบาททางการเมืองของสตรีไทย : ในทรรศนะของผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสตรีปี 2544 = The political recruitment of Thai woman : in the view of 2001 female candidates for the Thai member of parliament / โดย มาลีรัตน์ แก้วก่า
203688071ความคิดเห็นของข้าราชการตำรวจสายป้องกันปราบปรามที่มีต่อการตรวจค้นตามรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2540 : ศึกษาเฉพาะกรณีตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี = The opinions of suppression field police on searching in the Thai constitution B.E.2540 : the case study of police offices Saruburi province / มาโนช สุภาพพูล.
203788072ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกสัมฤทธิ์ผลทางการเมืองกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของข้าราชการตำรวจจราจร สังกัดกองบังคับการตำรวจจราจร = The relationship between political participation of the traffic police in traffic police department / มนตรี สีทอง
203888073ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดแบบอนุรักษ์นิยมกับระบบอุปถัมภ์และการปกครองระบอบประชาธิปไตย : ศึกษาจากทัศนคติของประธานองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตภาคกลาง = The relationship between conservatism and patron-client system and thai democratic regime : a case study of the attitude of chairpersons in Tambon administration organization in central region / มนตรี เบ้าทอง
203988076นักการเมืองที่ดีในทัศนคติของเจ้าอาวาสในเขตกรุงเทพมหานคร = Good politicians according to attitude of abbots of buddhist monasteries in Bangkok metropolitan / พงษา สังข์มุรินทร์.
204088077การสำรวจรูปแบบประชาพิจารณ์ในประเทศไทย = A survey of public hearing pattern in Thailand / ปริชัย ดาวอุดม.
204188078ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนตำบลของสมาชิกสภาและคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล : ศึกษาเฉพาะกรณี อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง = Knowledge and understanding about tambol administration organization of members and committees of the tambol administration organization : a case study of Amphoe Muang, Changwat Lampang / นภัสวรรณ เตชะสืบ
204288079บทบาทของศาลรัฐธรรมนูญในการปฏิรูปการเมือง = The role of the constitutional court in political reform / นฤมล ธรรมครองอาตม์
204388081ความคิดเห็นของเยาวชนกระทำผิดที่มีต่อสถานบริการ : ศึกษาเฉพาะกรณีบ้านมุทิตา = The opinions of jurenile delinquents towards night spots : a case study in Muthita house / บุญส่ง อัตวรอนันต์.
204488082พระสงฆ์กับบทบาทในการป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชน : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดมหาสารคาม = Buddhist monks'roles in narcotics prevention of community : a case study on Maha Sarakham province / ปกรณ์ กงเพชร.
204588083ปัจจัยที่มีผลต่อความแออัดในเรือนจำ = Factors affecting overcrowding in the prison / ปนัดดา แพรสีดำ.
204688084การมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมของกำนันและผู้ใหญ่บ้านในจังหวัดพิจิตร = Participation on crime prevention of subdistric and village headman in Phichit province / ชัช สุกแก้วณรงค์.
204788086ปัจจัยเกี่ยวกับผู้นำที่มีผลต่อประสิทธิผลขององค์การ : ศึกษาเฉพาะกรณีผู้จัดการสาขาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร = Factors of leader affecting the organizational effectireness : a case study of branch managers, bank of agriculture and agricultural cooperatives / ชัชวาล โห้สงวน
204888087คุณสมบัติของนักการเมืองที่ดีในทัศนคติของข้าราชการทหารบกในหน่วยกำลังรบของกองพลในกรุงเทพมหานคร = Qualifactions of good politicians in the attitudes of army officers of divisions' cambat units in Bangkok / พันตรี ชาตรี จันทร์พิทักษ์
204988088ความรู้ของประชาชนในจังหวัดนครสวรรค์ต่อการทำประชาพิจารณ์ = The knowlege of people in Nakhon Sawan province toward public hearing / ฐิติวัฒน์ พรพิบูลย์
205088089ราชการส่วนภูมิภาคที่เหมาะสมต่อการปกครองท้องถิ่นในความคิดเห็นของนายอำเภอ = Provicial administration suitable to local administration in the opinions of district chief officers / ธนวัฒน์ วนะกิจกุลพัฒน์.
205188090โครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต เกษียณก่อนกำหนด : กรณีศึกษาเฉพาะข้าราชการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ = The early retirement project : a case study of the Kasetsart University officers / ธนันต์ชัย นพแก้ว
205288092ผลกระทบของค่าใช้จ่ายรัฐบาลและปริมาณเงินที่มีต่อการแก้ปัญหาการว่างงานซึ่งเกิดจากอุปสงค์รวมมีไม่พอเพียงของประเทศไทย = The effect of goverment expenditure and money supply on solving dificient-demand unemployment problem in Thailand / เจลดา ดาวเรือง.
205388093การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลกระทบของการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวคิดอุตสาหกรรมนิยมกับแนวคิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมแบบสมดุลที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม = Impact of economic development on resources and environment, a comparative analysis of industrialism concept and balance concept / ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ.
205488096การวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิภาพการดำเนินงานของท่าเรือรัฐวิสาหกิจและท่าเรือเอกชน = An analysis on the operation's efficiency between public enterprise port and port / ธราธิป พวงจันทร์หอม
205588097การวิเคราะห์ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ของอาหารเสริม (นม) ประเภทต่าง ๆ ที่ใช้ในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดเชียงราย = An economic cost analysis of alternative school milk distribution program : a case study of school under Chiang Rai primary office / นเรศ นิภากรพันธ์
205688098ปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณเงินให้สินเชื่อเพื่อการเกษตรของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร = Factors affecting agriculture credit of bank of Agriculture and Agricltural cooperatives / บุญรอด สามารถ.
205788099การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อดุลยภาพและการปรับตัวของอัตราแลกเปลี่ยน = An analysis of factors affecting equilibrium and excharge rate adjustment / มณีรัตน์ พงศ์พิริยะกาญจน์.
205888104การวิเคราะห์ข้อได้เปรียบของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในนิคมอุตสาหกรรมที่สนามบินอู่ตะเภา = The analysis of advantages of electroics industry in global transpark at UTaphao Airport / พิมพ์วดี เอื้อมธุรพจน์
205988727ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธร : สถานีตำรวจภูธรสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร / คมศร ศรีสุวรรณ...[และคนอื่นๆ]
206088739ทัศนคติของพนักงานต่อสภาพแวดล้อมในการทำงานและความปลอดภัยกรณีศึกษาฝ่ายบริการลานจอดอากาศยานบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) / วัชระ ทองชื่น
206189458พระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. 2544 พร้อมพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทยพ.ศ. 2544 วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2544 / รวบรวมโดย น้ำแท้ มีบุญสร้าง
2062919809 ส กุญแจแห่งความสำเร็จพัฒนาท้องถิ่น / สุเมธ แสงนิ่มนวล
206392448กว่าจะได้เป็นมืออาชีพลูกจ้างนายธนาคาร / อุทัย อัครพัฒนากูล
206492558การวิเคราะห์อัตราดอกเบี้ยซื้อคืน : กรณีศึกษาพันธบัตรรัฐบาลของธนาคารพาณิชย์ = An analysis of interest rate in repurchasing market : a case study of government bond of commercial bank / เยาวพรรณ กวางทอง
206598711ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค เล่ม.... ประมวลสาระชุดวิชา / ณรงค์ศักดิ์ ธนวิบูลย์ชัย...[และคนอื่นๆ]
2066128971บทเรียนคอมพิวเตอร์การสอนอินเตอร์แอคทีพมัลติมีเดีย พร้อมชุดปฏิบัติการทดลองควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ วิชาการออกแบบวงจรดิจิตอล = Interactive multimedia computer instruction package with computer controlled experiment in digital circuit design / ขรรค์ชัย ตุลละสกุล
2067129094คัมภีร์เจ้าสัวภาค 2 มุมมองธนินท์ เจียรวนนท์ / อธิวัฒน์ ทรัพย์ไพฑูรย์
2068129116วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา : วาระแห่งชาติ
2069129181ลึกแต่ไม่ลับกับ Visual Basic / ณภัทร บุญสมบูรณ์
2070129182การพยาบาลทารกแรกเกิดภาวะวิกฤต / รัชตะวรรณ โอฬาพิริยกุล
2071129317ใต้ฟ้าอิระวดี / พระครูธรรมธรเล็ก สุธมมปญโญ
2072130505คมคำความคิดของพลตรี หลวงวิจตรวาทการ : บทคัดสรรว่าด้วยเกร็ดชีวิตและข้อคิดเตือนใจ / วิจิตรา รังสิยานนท์
2073130701การใช้อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น / ชัยวุฒิ จันมา
2074130772คู่มือสอบเนติบัณฑิตกฎหมายรัฐธรรมนูญ / มานิต จุมปา
2075131070การเสริมสร้างความเข้มแข็งมุ่งสู่คุณภาพการจัดการศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ครั้งที่ 1 (ภาคใต้)
2076131071การเสริมสร้างความเข้มแข็งมุ่งสู่คุณภาพการจัดการศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ครั้งที่ 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
207779817การบริหารโครงการ / มยุรี อนุมานราชธน
2078131629เดตารถยนต์ 2 / อำพล ซื่อตรง, ผู้รวบรวม
2079132358การตลาดระหว่างประเทศ [แผ่นวีดิทัศน์] = International marketing [Videodisc] ; เอกสารการสอนชุดวิชา การตลาดระหว่างประเทศ [แผ่นวีดิทัศน์] ; เอกสารการสอนชุดวิชา 32436 [แผ่นวีดิทัศน์] / เสาวภา มีถาวรกุล
2080132382การพัฒนาระบบมาตรฐานสากลของประเทศไทยด้านการจัดการและสัมฤทธิ์ผลของงานภาครัฐ / สถาบันมาตรฐานสากลภาครัฐแห่งประเทศไทย
2081132393แก่นแท้ดนตรีไทย / ชนิตร ภู่กาญจน์
2082132407ข้อสอบ GMAT พร้อมเฉลยอย่างละเอียด / ศิริลักษณ์ สัมมาวิริยา... [และคนอื่น ๆ]
2083132424ขนมมงคล 1 ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง / นพวรรณ จงสุขสันติกุล
2084132459เกมเฮ มันส์ฮา ปาร์ตี้มหาสนุก / รวิกานต์
2085133388ระเบียงดาว / รักษิตา
208613336222 กฎเหล็กการสร้างแบรนด์ = The 22 immutable laws of branding / อัล รีส์ และ ลอร่า รีส์ ; บุริม โอทกานนท์ และ สิทธิพร ชื่นชุ่มจิตร์, แปล
2087133548การใช้คำศัพท์พื้นฐาน
2088133508ประวัติศาสตร์อิสลามและโลกมุสลิม = History of Islam / อับดุร รออุผ ; บรรจง บินกาซัน, แปลและเรียบเรียง
208971797เศรษฐศาสตร์มหภาค / บุญคง หันจางสิทธิ์
2090133486คู่มือเตรียมสอบปริญญาโทนิติศาสตร์ / รวบรวมและจัดทำโดย สิงห์ทอง บัวชุม
209172856การเปิดรับข่าวสารความรู้และทักษะการปฏิเสธยาบ้าของนักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี = Media exposure knowledge and amphatamine refusal skills among secondary school students in saraburi province / นัฐภัทร สังข์ประเสริฐ
209274460การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของธุรกิจการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบให้เปล่า = A feasibility study of free internet service providers / ปิติฤดี ศิริสัมพันธ์
209374462การรับรู้และทัศนคติต่อบทบาทของนักแสดงที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศในละครโทรทัศน์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร = Perception and attitude towards sexually deviated roles in television drama of high school students in Bangkok / พงษ์เดช ศรีเล็กดี
209472848การเปิดรับสื่อความรู้ทัศนคติและการปฏิบัติตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ของเกษตรกร : กรณีศึกษาจังหวัดอยุธยา = Media exposure knowledge and practice relating to new argricultural concept : a case study of ayuthaya province / เธียรธิดา มฤคทัต
209574449การพัฒนาวิธีการทดสอบการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของธนาคารออมสิน = Testing process development for learning organization of the government savings bank / แอน เมอร์คาเดอร์
209674452พฤติกรรมการออมของครัวเรือนในประเทศไทย = Households saving behavior in Thailand / สิทธิพงศ์ พรหมทอง
209778147ศักยภาพของการแข่งขันทางด้านราคาของผู้ประกอบการคอมพิวเตอร์ภายในประเทศภายใต้ข้อตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศ = Price competitiveness of domestic computer producers and information technology agreement / จิรวุธ เวทยาวงศ์
209872849การศึกษาประสิทธิผลของสื่อประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยรังสิต และมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ที่มีต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับมหาบัณฑิต = The efficiency of public relations media of Bangkok university Dhurakijpundit university Rangsit university and Saint John's university upon the decision to pursue master's degree / สุขพร มาฆะสกุลเจริญ
209972847ความพึงพอใจของผู้โดยสารที่มีต่อการสื่อสารระหว่างบุคคลของพนักงานต้อนรับฯ สายการบินไทยศึกษากรณี : ผู้โดยสารที่ใช้เส้นทางบินในทวีปเอเชีย = Passengers' satisfaction to interpersonal communication with Thai airways international airlines' customer service representatives case study : passengers' traveling on Asia route / ธิดารัตน์ วัฒนไพโรจน์
2100133549การใช้คำผิด/วิธีแก้ไข / วิชัย เชิดชีวศาสตร์, บรรณาธิการ
2101133550การเขียนประโยคสนทนาแบบสัมฤทธิ์ผล / วิชัย เชิดชีวศาสตร์, บรรณาธิการ
2102133492ฮวงจุ้ยและทรัพยากรที่ยิ่งใหญ่ของประเทศไทย / ประดิษฐ์ พีระมาน
2103117900โสเภณีเด็กในประเทศ : สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไข / ชำนาญ สังข์น้อย
2104133668ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของไทย / พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ
2105122940ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 ภาค 3 อุทธรณ์และฎีกา / สุรชัย สุวรรณปรีชา
210674459ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกอ่านหนังสือพิมพ์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร = Factors affecting the choice to read the newspapers of people in Bangkok / อดิสรณ์ คูประเสริฐ
210774464การตลาดมุ่งเน้นความสัมพันธ์เทคโนโลยีและความจงรักภักดีของลูกค้าต่อธุรกิจกรณีศึกษา : การใช้ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารกรุงเทพ = Customer relationship marketing technology and customer loyalty a case study : E-Banking operation at Bangkok bank / พรรณวดี พ่วงภักดี
210874463แหล่งข่าวสารที่รับรู้เกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าประเภทหนังสือผ่านเว็บไซต์และปัจจัยการตัดสินใจซื้อ = Awarencess of information sources relating to book sales on the website and the purchasing decision factors / ฐิติมา ทองนวล
210972852การนำเสนอเนื้อหาการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาลชวน หลีกภัย ของหนังสือพิมพ์ระดับชาติและหนังสือพิมพ์ระดับท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ = A comparative study on content presentation between national and local [Chiangmai] newspapers regarding to economic problem solving of chuan leekpai government / สุดฤทัย ตันสุวัฒน์
211078195กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจของตัวแทนประกันชีวิตผู้หญิงที่มีการนำเสนอประกันชีวิตให้กับเจ้าของธุรกิจขนาดย่อม = Persuasive communication strategies of AIA agents in selling life insurance policy to small business enterprose owners / ปราณี นุ่มไทย
211172863วิเคราะห์วิสัยทัศน์ร่วมของรายการโทรทัศน์และลูกค้าเลมอนฟาร์ม = Rhetorical visions of lemon farm's as defined by television and lemon farm's clients / สุนารี วงศ์สมนึก
211272883ลักษณะที่เป็นจริงกับลักษณะที่พึงประสงค์ของการเสนอข่าวอาชญากรรมของหนังสือพิมพ์ในทัศนะของประชาชน เจ้าหน้าที่ตำรวจ และนักหนังสือพิมพ์ = Existing and desired newspapers crime coverage according to the viewpoints of the public policemen and journalists / บุญฤทธิ์ ศรีวิจิตร
211372846พฤติกรรมและค่านิยมในการบริโภคข่าวสารจากสื่อในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจของนิสิตนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร = Behavior and value in media consuming of college students in Bangkok area during the economic crisis / วิโรจน์ ศิริเคารพ
2114133775ชีพจรไพร / ปริญญากร วรวรรณ
2115133762เล่าเท่าที่รู้ / วีระ ธีรภัทร
211671366ภูมิศาสตร์กับวิถีชีวิตไทย / ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
211787228พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพ.ศ.2535
2118134016รู้จักญี่ปุ่น... / ปรียา อิงคาภิรมย์
211977759คำถาม-คำตอบ ระบบ GSP สหรัฐอเมริกา
212082202พาวเวอร์พูลยุทธการปล้นค่าไฟฟ้าประชาชน
212194036วาทะของโอปราห์ วินฟรีย์ : พิธีกรรายการทอล์กโชว์อันดับ 1 ของโลกและผู้หญิงที่ร่ำรวยที่สุดของอเมริกา = Oprah Winfrey speaks : insight from the world's most influential voice / เจเน็ต โลว์ ; แปลโดย เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
212294183เก่ง ASP.net ให้ครบสูตร / สุรัตน์ บัณฑิตลักษณะ ; บรรณาธิการโดย วิทยา ต่อศรีเจริญ
2123134261การจัดการเชิงกลยุทธ์ / วิชิต อู่อ้น
212480119นโยบายแนวทางและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
212572642การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ฉบับสมบูรณ์ / สุปัญญา ไชยชาญ
212682219ความรู้เรื่องโรคมะเร็งสำหรับประชาชน
212779885คุณธรรมสำหรับนักบริหาร : หน้าที่-คุณลักษณะพิเศษและวิธีการบริหารงานด้วยธรรมะ / พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมมจิตโต)
212888563แผนการตลาด / วารินทร์ สินสูงสุด และ วันทิพย์ สินสูงสุด
212989496หลักการสื่อสารการตลาด / ชมพูนุช นุตาคม
213079348อักขรานุกรมนามสกุลพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
2131131830หลักเกณฑ์และแนวทางการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ
2132134323การสำรวจภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (แยกกลุ่มตัวอย่าง แยกพื้นที่) / พรทิพย์ พิมลสินธุ์
213384596ศาสตร์แห่งสื่อและวัฒนธรรมศึกษา / กาญจนา แก้วเทพ
2134134925ชีวิตธุรกิจเสรี = An enterprising life / เจย์ แวน แอนเดล
2135134935ม้วนเดียวไม่เคยพอ : lighting / มังกรดำ
2136134936Digital photography : เทคนิคการถ่ายภาพดิจิตอลฉบับสมบูรณ์ / ประสิทธิ์ จันเสรีกร
213772740รายงานประจำปี... / สมาคมประกันวินาศภัย
2138133743ลึก (ไม่) ลับกับลัดดา / แถมสิน รัตนพันธุ์
213986418รายงานประจำปี... [ซีดี-รอม] = Annual report... [CD-ROM] / การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย
214085700บทละครเรื่อง รามเกียรติ์ / พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
214191357บทละครนอกเรื่อง แก้วหน้าม้า กรมหลวง ภูวเนตรนริทรฤทธิ์; บรรณาธิการโดย เรวดี ฐิตะโลหิต และ บุญเตือน ศรีวรพจน์
2142133605การศึกษาเพื่อจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชนคีรีวง ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา ชุมชนกรุงชิง ตำบลกรุงชิง กิ่งอำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช / บัญชา พงษ์พาณิช... [และคนอื่น ๆ]
214382904เอเซียบูรพา : หน้าต่างสู่โลกกว้าง / มัลลิกา พงศ์ปริการ, บรรณาธิการ ; ผู้แปลโดย พวงนิล คำปังสุ์
214479557บทบาทของมาตรการภาษีอากรที่มีต่อการกระจายรายได้ของประเทศไทย / จิระ บุรีคำ.
214586291วิธีวิจัยเชิงปฏิบัติ / สรชัย พิศาลบุตร.
214686564อินไซท์ Access XP 2002 / นันทนี แขวงโสภา
214786727จิตวิทยาและพฤติกรรมผู้บริโภค : ฉบับมาตรฐาน / ปริญ ลักษิตานนท์.
214886839พลศาสตร์และการควบคุมกระบวนการ / พรพจน์ เปี่ยมสมบูรณ์.
214989313พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 กฎกระทรวงและประกาศที่เกี่ยวข้อง [ไทย-อังกฤษ] = Labour protection Act B.E.2541 [A.D.1998] and its ministerial regulations and notifications [Thai-English] / แปลโดย อัจฉรา เดชมณี
215077442บทบาทที่พึงประสงค์ของวัดและพระสงฆ์กับการพัฒนาสังคมไทย
2151135802วรรณกรรมปริทัศน์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง / กลุ่มพัฒนากรอบแนวคิดทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง.
215282614ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการสอนแบบ "การจัดกระบวนการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้การระดมความคิดเพื่อสร้างองค์ความรู้" / ทองระย้า นัยชิต
215382613ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการสอนแบบ "การแสวงหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้" / เฉลิม พรกระแส
215482620ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการสอนแบบ "ทักษะชีวิตแบบมีส่วนร่วม" / สมใจ ปราบผล
215582618ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการสอนแบบ "มุ่งประสบการณ์ภาษาบูรณาการผสมผสานองค์ความรู้คู่คุณธรรม" / พรรณี โพธิ์ศรี
215682612ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการสอนแบบ "แบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง" / สุพัฒน์ กฤชอาคม
215782610ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการสอนแบบ "สรรค์สร้างความรู้" / สมบัติ การจนารักพงค์
215882616ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการสอนแบบ "รูปแบบการเรียนการสอนและการประเมินผลจากสภาพจริงวิชาคณิตศาสตร์" / นิยม ไชยวงศ์
215982611ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการสอนแบบ "บูรณาการร่วมคิดร่วมทำ" / สารภี มณีจินดา
2160103820ระบบสารสนเทศทางการบัญชี. เอกสารการสอนชุดวิชา / อุทัยวรรณ จรุงวิภู... [และคนอื่น ๆ]
216182615ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการสอนแบบ "เทคนิคการสอนภาษาไทยเป็นภาษาที่สองแบบรับภาษาบูรณาการกับเทคนิคพัฒนากระบวนการคิดและระบบจิตพิสัย" / สำรวย บุญมณี
216282619ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการสอนแบบ "นวัตกรรมกระบวนการกลุ่มแบบประเมินผลการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ" / เฉลิมพล แก้วสามสี
216382617ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการสอนแบบ "เทคนิคการสอนให้คิดโยงสู้ชีวิตจริงโดยอาศัยสิ่งแวดล้อมเป็นสื่อ" / ชาตรี สำราญ
2164132211การบัญชีขั้นกลาง 1. เอกสารการสอนชุดวิชา / ศิลปพร ศรีจันเพชร
2165103296เบียร์ / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2166103280ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย : ข้อแนะนำทั่วไปเกี่ยวกับหลักการระบบและเทคนิคในทางปฏิบัติ / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2167103295ไวน์ / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2168103293เกลือบริโภคบริสุทธิ์ / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2169103297ภาชนะและเครื่องใช้อะคริลิกพลาสติกสำหรับอาหาร / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2170103629น้ำมันปาล์มสำหรับบริโภค / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2171103294สุรากลั่น / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2172103606การวิเคราะห์หาปริมาณน้ำ-วิธีคาร์ฟิสเชอร์ [วิธีทั่วไป] = Determination of water-karl fischer method [general method] / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2173103292เกลือบริโภค / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2174136462วัดรอยเท้าช้าง / พีรศักดิ์ วรสุนทโรสถ
217571764ระบบเกษตรอนุรักษ์ของโครงการพัฒนาที่สูงไทย-เยอรมัน = Conservation Farming System : Thai-German Highland development project / โอภาวดี เข็มทอง
217678052ทำไมต้องเรียนไวยากรณ์อังกฤษ / ประเพศ ไกรจันทร์
217792954กฎหมายคุ้มครองแรงงาน / วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม.
2178136860มือปืน [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล] / กำกับการแสดงโดย ม.จ. ชาตรีเฉลิม ยุคล
2179136893มือปืน 2 [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล] : สาละวิน / กำกับการแสดงโดย ม.จ. ชาตรีเฉลิม ยุคล
218090890วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เล่ม... เอกสารการสอนชุดวิชา / ชัยทิพย์ วนิชานนท์ ... [และคนอื่น ๆ]
218115828การวิจัยดำเนินการ : การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ / สมเกียรติ เกตุเอี่ยม
218279926ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเลือกวิธีการทางสถิติในการวิจัยสื่อสารมวลชน = A decision support systems of statistical method selection for mass communications research / อนันตชัย ยูรประถม
218373159ภาษีสรรพากร : คำอธิบายประมวลรัษฎากร / ไพจิตร โรจนวานิช, ชุมพร เสนไสย และ สาโรช ทองคำ
218485391Small but work / วิทวัส รุ่งเรืองผล
2185137352มุนีนาถทีปนี / พระพรหมโมลี (วิลาศ ญาณวโร)
2186137348โลกนาถทีปนี / พระพรหมโมลี (วิลาศ ญาณวโร)
2187137354วิมุตติรัตนมาลี เล่ม... / พระพรหมโมลี (วิลาศ ญาณวโร)
2188137351ภาวนาทีปนี / พระพรหมโมลี (วิลาศ ญาณวโร)
2189136672หลักสถิติ 1 / นิดา ชาญบรรยง ; คณะวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2190137243อันดามันความลับ...ทะเลลึก / วินิจ รังผึ้ง
2191137244เมืองในเมฆ / มะตะวอ และ มะสะลุม
2192137457การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกันระหว่างห้องสมุดภายในประเทศ = The utilization of information technology for science and technology resource sharing among libraries in Thailand / สุกัญญา สุนทรส... [และคนอื่น ๆ]
2193137349ภูมิวิลาสินี / พระพรหมโมลี (วิลาศ ญาณวโร)
219480216สร้างภาพ 3 มิติ และ Animation ด้วย LightWave [6.5] / อนุรักษ์ วิไลวัลย์ และ ดนุพล กิ่งสุคนธ์
2195137355กรรมทีปนี เล่ม... / พระพรหมโมลี (วิลาศ ญาณวโร)
2196137568พิชัยสงคราม E-Commerce / นภพล กมลวิลาศเสถียร
2197137353วิปัสสนาทีปนี / พระพรหมโมลี (วิลาศ ญาณวโร)
2198137350วิปัสสนาวงศ์ / พระพรหมโมลี (วิลาศ ญาณวโร)
219980395แผนซ้อนกล = The brethren / จอห์น กริแชม ; ปิยดา ปิยะมาลย์มาศ, แปล
2200126732จิตวิทยาทั่วไป / มุกดา ศรียงค์... [และคนอื่น ๆ]
220167031เมืองมายา นครที่โลกลืม [แผ่นวีดิทัศน์] = Lost kingdom of the maya [Videodisc] : Unlock the secrets of on ancient civilization
220267037อียิปต์ [แผ่นวีดิทัศน์] : ดินแดนแห่งฟาโรห์ = Egypt [Videodisc] : Secrets of the pharaohs
220367242พระเจ้าซาร์แห่งรัสเซีย [แผ่นวีดิทัศน์] = Russia' s last Tsar [Videodisc]
220469874เจาะโหด อัฟกานิสถาน [แผ่นวีดิทัศน์] = Afghanistan [Videodisc]
220569877มัมมี่สุสานพันปี [แผ่นวีดิทัศน์] = Ancient graves [Videodisc] : Voices of the dead
220670110เปลี่ยนร่างกลายพันธุ์ [แผ่นวีดิทัศน์] = The body changers [Videodisc]
2207108521รวมย่อคำสั่งศาลปกครองสูงสุดพ.ศ.2544 ปีที่ 1 เล่มที่ 1 (มีนาคม - ธันวาคม 2544) / สำนักงานศาลปกครอง
220882930รวมบทบัญญัติแห่งกฎหมายไทยและเอกสารสำคัญเกี่ยวกับคนต่างด้าวในประเทศไทย / พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร
2209137911คำแนะนำ : การนำมาตรฐานการควบคุมภายในไปใช้ในเชิงปฏิบัติ / คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
2210137935อ่านป๋วย = Reading Puey / นิพนธ์ แจ่มดวง, รวบรวม
221192161กลยุทธ์สื่อสารการตลาดแบบครบวงจร / ธีรพันธ์ โล่ห์ทองคำ
2212138182นิราศบรมบรรพต (ภูเขาทอง กรุงเทพฯ) / พระพินิจหัดถการ
2213138177มองภาษาเชิงสร้างสรรค์ / ประยอม ซองทอง
221474697การปฏิรูปวิทยาศาสตร์ศึกษา : กรณีศึกษาเวียดนาม / สิปปนนท์ เกตุทัต
2215138445วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับข้าวไทย / ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
2216138448การบัญชีรัฐบาล : รหัส 200-439. เอกสารประกอบการสอน / สงกรานต์ ไกยวงษ์
221779577เสือภูเขาแรมทาง / อภินันท์ บัวหภักดี
2218100661ไม้ไผ่
221992845ขุนช้างขุนแผน / ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมทย์
222081304ศาสตร์และศิลป์แห่งวรรณคดี / รื่นฤทัย สัจจพันธุ์
222184006พลังงานปรมาณู กันยายน 2544 [ซีดี-รอม] / สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
2222138683คู่มือเตรียมสอบปริญญาโทนิติศาสตร์มหาบัณฑิต : ฉบับสมบูรณ์ / คณาจารย์ภาควิชานิติศาสตร์ สถาบัน Opinion
222380896การร่างสัญญา ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย / จุมพต สายสุนทร
222487887ระบบฐานข้อมูล / สมจิตร อาจอินทร์ และ งามนิจ อาจอินทร์
222580595การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมสำหรับการวิจัย / ศิริชัย กาญจนวาสี, ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์ และ ดิเรก ศรีสุโข
222680806หนึ่งทศวรรษไอทีจุฬาฯ : การเพิ่มศักยภาพการจัดการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ = 10 th annivrsary seminar in exchancing management systems with information technology
222796224นิติศาสตร์แนวพุทธ / พระธรรมปิฎก [ป.อ. ปยุตฺโต]
222885202โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช : 2 ทศวรรษแห่งการพัฒนา / มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
222956418การประเมินมูลค่าตรายี่ห้อในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ / วิทวัส รุ่งเรืองผล
223086841100 ถาม-ตอบระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี = Jit donyu 100 no Q and A / ฮิโรยุกิ ฮิราโนะ ; บัณฑิต ประดิษฐานุวงษ์, ผู้แปล
2231139377อเมซอนดอตคอม = Amazon.com : get big fast / โรเบิร์ต สเป็กเตอร์
2232139351เพิร์ล ฮาร์เบอร์ : บันทึกแห่งศตวรรษที่ 20 / เมฆตะวัน คุณะดิลก
2233139383คมความคิดเจ้าสัว / ต้นสกุล สุ่ย
2234139382ความคิดเสรีของมีชัย / มีชัย ฤชุพันธุ์
2235139286ผ้าสีสุดท้าย / พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (ไชยบูลย์ ธมฺมยโย)
223682815การจัดการธุรกิจขนาดย่อม / กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์
223779870การบัญชีภาษีอากร / สุพาดา สิริกุตตา
2238100376เศรษฐกิจไทย...ไปทางไหน...หลังเลือกตั้ง : สัมมนาทิศทางเศรษฐกิจไทยปี 2544 วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2543 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์/ สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์
223979866การบัญชีทรัพย์สิน [การบัญชีชั้นกลาง 1] / พรศิริ คงแก้ว
224057112การบัญชีชั้นสูง / สุชาติ เหล่าปรีดา และ วิศิษฏ์ วชิรลาภไพฑูรย์
2241139820เรียนลัด Data Structure ด้วย Visual Basic / ทรงลักษณ์ พิริยะไพโรจน์ และ สุมนา เกษมสวัสดิ์
224279556รายงานการสำรวจข้อมูลพื้นฐาน รอบที่ 1 (2543) = Report of baseline survey round 1 (2000) / สุรีย์พร พันทึ่ง...และคนอื่นๆ ; บรรณาธิการโดย วรชัย ทองไทย และสุรีย์พร พันทึ่ง
2243103651แป้งสาลีเอนกประสงค์ / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
224472822ภาวะผู้นำ / รังสรรค์ ประเสริฐศรี
2245140391เจรจาการค้าอย่างไรให้เป็นมืออาชีพ / มโนรถ กุศลศักดิ์
224688014ล่องน้ำไนล์ / สังคม ฮอหรินทร์
224780307การประเมินผลครึ่งแผนปฏิบัติการ 5 ปี (พ.ศ. 2540-2544)
224890472พระบาทสมเด็จฯ พระจอมเกล้าพระเจ้ากรุงสยาม / ส. พลายน้อย
224981696ผลงานดีเด่นของบุคลากรจุฬาฯ ที่ได้รับรางวัลในปี พ.ศ. 2543
225089300ความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ดูจากสนธิสัญญาและข้อตกลงในรอบ 100 ปี / บรรณาธิการโดย พัชรี สิโรรส , ชูศรี มณีพฤกษ์ และ เค็นเนท เจ แฮลเลอร์
225171873ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีคนที่ 23 / รุจน์ มัณฑิรา
225291937การหาแนวทางพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพเพื่อควบคุมและป้องกันภาวะทุพโภชนาการของคลินิกโภชนาการ (กรณีศึกษาในชมรมผู้สูงอายุ ตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี) = The development of health promotion program to prevent malnutrition of nutrition clinic (case study of elder clup in Napa district Moung Chonburi province) / อุทัยวรรณ ศิลปพิพัฒน์, ณัฐกร อ่วมบำรุง และ ควรพิศ สายภัทธนุสรณ์
225372693ประวัติศาสตร์สิบสองจุไท / ภัททิยา ยิมเรวัต
225483678จิตวิทยาแนะแนวและการปรึกษา / เริงชัย หมื่นชนะ
225579418ไทยกับพม่า : ข้อควรทำและไม่ควรทำ = Thailand- Burma : do and don't / อัมพร จิรัฐติกร ; บรรณาธิการ
225685702มัทนะพาธา : ตำนานดอกกุหลาบ / พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
2257104500คำอธิบายกฎหมายบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บสท.) = Thai assets management corporation (TAMC) / ไพโรจน์ อาจรักษา
225880796คำอธิบายกฎหมายแก้ไขฟื้นฟูเศรษฐกิจ พระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. 2544 / ธนะชัย ผดุงธิติ
2259102913น้ำผลไม้ : น้ำสับปะรด / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2260103616กลูโคสซีรัป / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2261103663พริกแห้ง / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2262103664พริกป่น / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2263140537การบริหารสินเชื่อ / ภิเษก ชัยนิรันดร์
2264140580มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ / วิรุฬห์ ทองอำภา
226589405ธารน้ำแข็งกับสิ่งแวดล้อม = Glaciers and the environment / แปลโดย ประกอบ อยู่ชมบุญ...[และคนอื่น ๆ]
2266139376กฎแห่งกรรม / พระเทพวิสุทธิกวี (พิจิตร ฐิตวณโณ)
226789307เศรษฐศาสตร์การจัดการ / นราทิพย์ ชุติวงศ์ ; ชลัยพร อมรวัฒนา บรรณาธิการ
226880880ยุทธการถล่มอเมริกา / รุจน์ มัณฑิรา
2269105885หาอยู่หากิน : เพื่อค้าเพื่อขายเศรษฐกิจไทยรัตนโกสินทร์ ตอนต้น
227057025แฮร์รี่ พอตเตอร์ กับศิลาอาถรรพ์ : การผจญภัยลึกลับตื่นเต้นของเด็กชายพ่อมดผู้โด่งดัง = Harry Potter and the philosopher's stone / เจ.เค. โรว์ลิ่ง ; แปลโดย สุมาลี ; งามพรรณ เวชชาชีวะ, บรรณาธิการ
2271108495หัวผักกาดเค็มปรุงรส / สำนักงานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2272108497กะทิผง / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
227380893คำอธิบายประมวลกฎหมายที่ดิน : อธิบายเรียงมาตราตามแนวประกาศของคณะปฏิวัติ กฎกระทรวง ระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ระเบียบ คำสั่งของกรมที่ดิน และกระทรวงมหาดไทย และคำพิพากษาฎีกา / สมจิตร ทองประดับ
2274141298การเพิ่มบทบาทให้เอกชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างและบำรุงรักษา / วิศณุ ทรัพย์สมพล...[และคนอื่นๆ]
227589786UML ภาษามาตรฐานเพื่อผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ / ชาลี วรกุลพิพัฒน์ และ เทพฤทธิ์ บัณฑิตวัฒนาวงศ์
2276141634การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรมโปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลระหว่างวิธีการสอนแบบอุปนัยและนิรมัย = A comparison of training achievement in using Microsoft Excel program between induction and deduction teaching methods / สุภาพร สอนวงษ์
2277141633กลยุทธ์การเพิ่มยอดขายหนังสือพิมพ์เดลินิวส์หลังวิกฤตเศรษฐกิจ : ศึกษาข่าว "ใบ้หวย" / ธนวรรณ ไพนุพงศ์
2278141632การพัฒนานิตยสารสุขภาพ : นิตยสารใกล้หมอ / ธรัญญา สัตตบุศย์
227978289หลักการค้าปลีก [130-434] / เพ็ญสิน แขมมณี
2280141625คู่มือการจัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม / เปรมจิตต์ เหมินทร์, ชวรัตน์ รุกขพันธุ์ และธัญญารัตน์ พฤนท์พิตรทาน
2281141852คู่มือส่งเสริมการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตและกิจกรรมเครือข่าย / ทวีป บุตรโพธิ์... [และคนอื่น ๆ]
2282141994พุทธประวัติสำหรับนักศึกษา / ภิกษุสีลาจาระ ; แปลและเรียบเรียงโดย พุทธทาสภิกขุ
228371595ท่องตัวบทแนวใหม่เคล็ดลับสูตรย่อวิธีท่องตัวบทกฎหมายอาญา [มาตราสำคัญ] / วินัย เลิศประเสริฐ
228479659สถิติเพื่อการวิจัยโดยใช้คอมพิวเตอร์ / เพ็ญแข แสงแก้ว
228595101พระพุทธศาสนาในสถานการณ์โลกปัจจุบัน / พระเทพโสภณ (ประยูร ธมมฺจิตโต)
228671925รวมคำพิพากษาศาลฎีกาข้อเท็จจริงในคดีแพ่ง เรียงตามมาตรา ป.พ.พ. บรรพ 1 - บรรพ 6 / รวบรวมโดย จิตฤดี วีระเวสส์
228782932คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ วิชาเอกเทศสัญญา 2 ยืมและฝากทรัพย์ / สุธีร์ ศุภนิตย์
228871965คำบรรยายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาคบังคับคดี / ประจักษ์ พุทธิสมบัติ
228990642ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 ทรัพย์และทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 และ บรรพ 4 พ.ร.บ.การเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2542 / รวบรวมโดย พิชัย นิลทองคำ
2290142351คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ / ปราชญา กล้าผจัญ
229188504วัดประจำ 9 รัชกาลจักรีวงศ์ / ทัศนีย์ ยาวะประภาษ
229282989รามเกียรติ์ / เปรมเสรี
229385704วรรณคดีสมัยกรุงธนบุรี / เอกรัตน์ อุดมพร
229488714ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) / สันติ ปทุมเทศวิพัฒน์... [และคนอื่น ๆ]
229587076โครงการนำร่องการใช้หน้ากากกรองฝุ่นหินแบบประยุกต์ในกลุ่มคนงานโม่บดย่อยหิน / วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์ สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์ และ วราศรี สีตลพฤกษ์
229689451แกตต์และองค์การการค้าโลก (WTO / ทัชชมัย ฤกษะสุต.
229778134การศึกษาสภาพการบริการของสำนักงานบริการฝ่ายนครหลวงที่ 3 ขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยภายหลังได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9002 = A study of the service quality of the department of metropolitan telephone services area 3 of the telephone organization of Thailand after ISO 9002 certification / ศาณ เชาวนปรีชา
229872266ประชาชนต้องเป็นใหญ่ในแผ่นดิน / สมพร จันทรชัย, บรรณาธิการ
229982783คู่มือสำหรับผู้ต้องการศึกษา Photoshop 6 / กรภัทร์ สุทธิธาดา และ ดนุพล กิ่งสุคนธ์
230083985อโดบี โฟโตช็อบ 6 เรียนลัดด้วยภาคปฏิบัติ / ชัชวาล ศุภเกษม
230186683เรียนรู้และเทคนิคการใช้ Photoshop 6.01 / พูนศักดิ์ ธนพันธ์พาณิช.
230286688รู้แจ้งเห็นจริง Photoshop advance ครอบคลุมเวอร์ชั่น 6.01 / พูนศักดิ์ ธนพันธ์พาณิช.
230373848การอัพเกรดสู่ Microsoft Windows 2000 = MCSE training kit upgrading to Microsoft Windows 2000 / วอลเลซ ริค ; แปลโดย อโณทัย นอบไทย
230485915ไมโครซอฟต์ วินโดว์ 2000 โปรเฟ็สชันนัล : เอ็มซีเอสอี เทรนนิ้ง คิดส์ ฉบับภาษาไทย = Microsoft windows 2000 professional : MCSE training kit ฉบับภาษาไทย / ริค วอลแลค ; แปลโดย ประกอบ พงศ์ปฏิเมธ... [และคนอื่น ๆ]
230573831เทคนิคการใช้งาน Windows 95-98 / ร็อบ ยัง ; แปลโดย ศรุติ สถิรอังกูร
230613132การออกแบบเพื่อเพิ่มศักยภาพด้วย Microsoft windows DNA = Designing for scalability with microsoft window DNA / โดย ซุนด์บลาด สเทน, แพร์ ซุนด์บลาด ; แปลและเรียบเรียงโดย ศิศิรี ณ นคร
230780092ไมโครซอฟท์วินโดว์เอ็กซ์พี = Microsoft windows XP
230881233เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง step by step Microsoft Windows XP / แปลโดย ภาณุฤทธิ์ ยุกตะทัต และ สุรพงษ์ โศภนกิจ
230987781ไมโครซอฟต์ วินโดวส์ เอ็กพี ซูเปอร์ไกด์ = Microsoft Windows XP superguide / สิทธิชัย ประสานวงศ์
231087876เพาเวอร์พอยท์ 2002 วิชวล ไกด์ สเต็ป บาย สเต็ป = PowerPoint 2002 visual guide step by step / จีราวุธ วารินทร์
231188032คู่มือการสร้างเว็บเพจแบบมืออาชีพด้วย FrontPage 2000 / ประภาพร ช่างไม้ ; บรรณาธิการ สัจจะ จรัสรุ่งรวีวร
231281235สร้างระบบสารสนเทศบนเว็บด้วย FrontPage 2002 / กิตติ ภักดีวัฒนะกุล, ทวีศักดิ์ กาญจนสุวรรณ
231382796ฟรอนท์เพจ 2002 ฉบับพื้นฐาน = FrontPage 2002 ฉบับพื้นฐาน / กิตติ ภักดีวัฒนะกุล
231455672แอ๊ดวานซ์ วิชวล เบสิก 6 ทีช ยัวเซลฟ์ = Advanced visual basic 6 teach yourself / สมศักดิ์ ศรีขจรเกียรติ.
231574744คู่มือการเขียนโปรแกรม Microsoft Visual Basic version 6.0 : ฉบับเพื่อการใช้งานจริง / ธาริน สิทธิธรรมชารี
231674745คู่มือการเขียนโปรแกรม Microsoft Advanced Visual basic version 6.0 ฉบับเพื่อการใช้งานจริง / โดย ธาริน สิทธิธรรมชารี และ สุรสิทธิ์ คิวประสพศักดิ์
231789770การเขียนโปรแกรมสำหรับ Client/Server ด้วย Visual Basic 6 และ ASP, VBScript, Access, SQL server / เจนวิทย์ เหลืองอร่าม, ปิยวิทย์ เหลืองอร่าม
231872666คอมพิวเตอร์กับงานสำนักงาน...โปรแกรมประมวลผลคำ 1-2 / รุ่งทิวา ศิรินารารัตน์
231977993เบสิค แอนด์ แอ็ดวานซ์ เอ็กเซล 2002 = Basic and advance Excel 2002 / กรภัทร์ สุทธิดารา ; สัจจะ จรัสรุ่งรวีวร
232080224อินไซด์เอ็กเซล = Inside Excel / สมศักดิ์ ศรีขจรเกียรติ
23211355การใช้งาน Microsoft SQL Server 2000 step by step = Microsoft SQL Server 2000 programming step by step / รีเบคกา ริออร์แดน ; แปลโดย วรัชญ์ กิจชระภูมิ
232280645การเขียนโปรแกรม Microsoft Outlook และ Exchange = Programming microsoft outlook and exchange / โทมัส รีสโซ ; แปลโดย รัชยานนท์ ชูตระกูล และ สหชาติ เลิศศิริเภสัช
232389771เรียนรู้เทคนิค Microsoft Access ฉบับ Programing / ณัฐพล อุ่นยัง
232472654อินไซท์ แอ็คเซส 2000 : คู่มือระบบจัดการฐานข้อมูลแบบ รีเรชั่นแนล ฉบับสมบูรณ์ / นันทนี แขวงโสภา และ วศิน เพิ่มทรัพย์
232572670มือใหม่เริ่มเขียนโปรแกรมด้วย วิชวล เบสิก / ธนพล ฉันจรัสวิชัย ; บรรณาธิการโดย สุรัตน์ บัณฑิตลักษณะ
232685921500 ถาม-ตอบ Microsoft Visual Basic / ธงชัย พยุงภร, บุษกร กู้หลี และ เชาวลิต กรพิพัฒน์ ; บรรณาธิการโดย ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ
232789785ทิปส์แอนทริคส์สร้างลูกเล่นด้วยวิชวลเบสิค = Tips & Tricks สร้างลูกเล่นด้วย Visual Basic / พณัส ปัทมสราวุธ
232897330คู่มือการเขียนโปรแกรมและใช้งาน Visual Basic 6 : เริ่มต้นเขียนโปรแกรมได้ง่าย ๆ แม้ไม่มีพื้นฐานมาก่อน / สัจจะ จรัสรุ่งรวีวร
232972668เขย่าเว็บไซต์ให้เร้าใจสไตล์ แมคโครมีเดีย แฟรช 5.0 / มาโนช ลักษณกิจ, วิมลพร เรียนแจ้ง, เกศมณี เที่ยงธรรม
233074750ไมโครมีเดีย แฟล็ซ 5 อิน อะ คลาสรูม ฉบับฝึกฝีมือ = Macromedia flash 5 in A classroom ฉบับฝึกฝีมือ / เบนซ์ อุตตมธนินทร์, พีรพล สุระพงษ์ชัย
233180640แอดวานซ์แฟลช แอคชั่นสคริป์ = Advanced Flash ActionScipt / กำพล ลีลาภรณ์
233279385กฎหมายและข้อควรระวังของแพทย์ พยาบาล / แสวง บุญเฉลิมวิภาส
233380807การวางแผนภาษีอากร / ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม
233483949การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ AutoCAD / สุภาพ รอดละมูล
233588034เรียนเขียนแบบ AutoCAD กับมืออาชีพ ฉบับ Workshop / สัญญา นามี ; บรรณาธิการ สัจจะ จรัสรุ่งรวีวร
233691884รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดทำแผนผังพัฒนาเขตกรุงเทพมหานคร : เขตจตุจักร
233789404ปรากฏการณ์เอลนิโญ = The EI Nino phenomenon / แปลโดย นิภา ภิรมย์... [และคนอื่นๆ]
233890467เล่าเรื่องพม่ารามัญ / ส. พลายน้อย
233980681การเขียนโปรแกรมและอัลกอริทึม (กรณีตัวอย่างภาษาซี) / สานนท์ เจริญฉาย
234098698การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์ / ลัทธิกาล ศรีวะรมย์... [และคนอื่น ๆ]
2341110654น้ำเก๊กฮวยเข้มข้น / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2342103211ปลาทูนากระป๋อง / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2343108501ไก่สดเยือกแข็ง / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2344110629ลำไยในภาชนะบรรจุ / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
234572639การวางแผนการตลาด / เพลินทิพย์ โกเมศโสภา
234680580กระบวนการผลิต / ชลิตต์ มธุรสมนตรี... [และคนอื่น ๆ]
234783232สถิติเบื้องต้น / สายชล สินสมบูรณ์ทอง
2348143657ตำนานแห่งเครื่องราง = The story of the amulet / อี. เนสบิต ; ธารพายุ, ผู้แปล
2349143662ตายล่วงหน้า ฆ่าทีหลัง / นพดล เวชสวัสดิ์ และ บุญญรัตน์, แปล ; เรืองเดช จันทรคีรี, บรรณาธิการ
2350143664คมความคิดจากผู้ชนะ / สุรัตนา, เรียบเรียง
2351143711ดวงแก้วในดวงใจ : หนังสือรวมเพลงพระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี / สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ อัครราชกุมารี
235286709การบรรณาธิกรหนังสือพิมพ์และนิตยสาร : Newspaper and magazine editing / สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ
235388731ทัศนคติต่องานกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครปฐม / ธีระ ลิมปิจักร์
235482963สวัสดีจากเกาหลี / จีนนี เจ. ปาร์ค...[และคนอื่น ๆ] ; จินดา เจริญรักษ์ บรรณาธิการ ; กวี วรกวิน...[และคนอื่น ๆ] แปล
235574714กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ / รวบรวมโดย พิชัย นิลทองคำ
2356143768หนังสือเจตจำนง ฉบับที่ 1-8 / วรพล โสคติยานุรักษ์, ผู้รวบรวม
2357143767เศรษฐศาสตร์มหภาควิเคราะห์ : ทฤษฎีและนโยบาย / มนตรี โสคติยานุรักษ์
2358141109ถวิลหา / ขรรค์ชัย บุนปาน... [และคนอื่น ๆ]
235974179คู่มือนักท่องเว็บไซต์ไทย-ต่างประเทศ / แสงชัย ฤกษ์วรัญญู และ เกรียงศักดิ์ นิมิตชัยกิจกุล
236079406สูตรสำเร็จการจัดฝึกอบรม / สมชาติ กิจยรรยง
236156944รวมกฎหมายปกครอง / รวบรวมโดย สุรพล นิติไกรพจน์... [และคนอื่น ๆ]
236274751แอ็ควานซ์ ดรีมเวฟเวอร์ สำหรับนักออกแบบเว็บมืออาชีพ / ชาตพล นภาวารี
236374758คู่มือเรียน Macromedia Dreamweaver 3.0 step by step / วิชัย ตฤษณาภัทร และ นฤดน ชัยสกุลสุรินทร์
236487879มือใหม่สร้างเว็บอย่างมืออาชีพ Dreamweaver 4 ฉบับสมบูรณ์ / กฤษณะ สถิตย์
236574743สร้างไดนามิกเว็บเพจด้วย Dreamweaver and UltraDev 4 / ชาตพล นภาวารี
236680648อินไซท์ Macromedia Dreamwaver 4 ฉบับสมบูรณ์ step by step / มานิตา เจริญปรุ และ วงศ์ประชา จันทร์สมวงศ์
236786682เพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ให้เหนือชั้นด้วย Dreamweaver 4 advance / พณรังสี สู่ความดี ; บรรณาธิการ กฤษณะ สถิตย์
236888726ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการออมโดยการฝากเงินประเภทสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัวกับธนาคารออมสินในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี = A study of the related factors for life insurance with the government savings bank in Suphanburi province / จิรัชรงค์ สุขเจริญ
236932062แทนคุณแผ่นดินเกิดเทิดทูนค่าภาษาไทย / เปรม ติณสูลานนท์
237079490บทสุดท้ายทีวีเสรี / เทพชัย หย่อง
237187496การศึกษาความต้องการพัฒนาบุคลากรของสถาบันราชภัฎในเขตกรุงเทพมหานคร = A study of needs for personnel development of Rajabhat institutes in the Bangkok metropolitan area / ญ หญิง สมแสน
237280881สนทนาภาษาอังกฤษขั้นสูง = Higher English conversation / สุนทร โคตรบรรเทา
237383961ดิจิตอลและการออกแบบวงจรลอจิก / สุวัฒน์ รอดผล
237482818ครบเครื่องธุรกิจปลาสวยงาม / ศุภชัย นิลวานิช
237588173การบัญชีชั้นสูง / นิยะดา วิเศษบริสุทธิ์
237687306เชื้อเครือเจ้าแสนหวีสิบสองปันนา / เรียบเรียงโดย เท่าคว่าง แซ้ง และ อ้ายศา ; ปริวรรต-แปล โดย เรณู วิชาศิลป์ ; ตรวจทานโดย กรรณิการ์ พันชนะ
237787305ประวัติศาสตร์สิบสองปันนา / ยรรยง จิระนคร และ รัตนาพร เศรษฐกุล
237887775ปิดทางแฮกเกอร์ : เผยความลับในการรักษาความปลอดภัยให้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ = Hacking exposed : network security secrets and solutions / โจเอล สแคมเบรย์, สจ๊วต แม็คคลู และ จอร์จ เคิร์ทซ์ ; แปลโดย เอกสิทธิ์ วิริยจารี
2379144025นิทานธรรมคดี / พระราชวชิรโมลี (โสรัจจ์ มหาโสรจฺโจ)
238080661ออราเคิล / ทรงพล บูรณะโอสถ
238180882สำนวนสะเด็ด : การเสริมความรู้ภาษาอังกฤษแนวใหม่ = Everyday expressions / เศรษฐวิทย์
2382144849การตอบสนองของผู้บริโภคต่อโฆษณาเปรียบเทียบของสินค้าที่แบ่งตามแนวคิด The FCB Grid = Consumers' response towards comparative advertisements, classified according to the FCB Grid concept / สุภสิริ สุริยกุล ณ อยุธยา
238379296เปิดโฉม TOEFL computer-based test [CBT]
2384144445เจตนาประชาราษฎร์ / ส.ศิวรักษ์
2385144559การบริหาร : คู่มือและแบบทดสอบ / สมยศ นาวีการ
238673799Java ฉบับพื้นฐาน / กิตติ ภักดีวัฒนะกุล
238779265บทสนทนาภาษาอังกฤษชุดท่องเที่ยว / แวนดา
238889565การประกันคุณภาพในสถานศึกษาเพื่อพร้อมรับการประเมินภายนอก / ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมอาชีวศึกษา
2389144556ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง วิธีพิจารณาความอาญา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ร.บ.ให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด / ธวัชชัย วรดิลก และสมพจน์ เหล่าเลิศฤทธิกุล
239093264อาหาร : ทรัพย์และศิลป์แผ่นดินไทย = Thai cuisine : treasure and art of the land / แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย...[และคนอื่น ๆ]
239180323ไวลด์อเมริกา [แผ่นวีดิทัศน์] : พลิกตำนานมหัศจรรย์ = Wild America [Videodisc] : Amazing legends
239280324ไวลด์อเมริกา [แผ่นวีดิทัศน์] : สัตว์ที่โปรดปรานของเรา = Wild America [Videodisc] : Our favorite animals
239380325ไวลด์อเมริก [แผ่นวีดิทัศน์] : ทางรอดที่ยิ่งใหญ่ = Wild America [Videodisc] : Great escapes
239480326ไวลด์อเมริกา [แผ่นวีดิทัศน์] : ชีวิตต้องสู้ = Wild America [Videodisc] : Spectacular shoudowns
239570016ขุมทอง แมคเคนนา [แผ่นวีดิทัศน์] = Mackenna' s cold [Videodisc] / Directed by J. Lee Thompson
239671881คำอธิบายสัญญาธุรกิจควบคุมตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพ.ศ.2522 : สัญญาธุรกิจให้เช่าซื้อ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า สัญญาธุรกิจบัตรเครดิต สัญญาธุรกิจการให้กู้ยืมเงินเพื่อผู้บริโภคของสถาบันการเงิน หลักกฎหมายและคำพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับ เช่าซื้อ บัตรเครดิต และบัญชีเดินสะพัด / ธนะชัย ผดุงธิติ
239784022พลังงาน 2000 [แผ่นวีดิทัศน์] ตอนที่ 1, ญี่ปุ่นสวรรค์ของโลกตะวันออก ตอนที่ 2, ญี่ปุ่นรากหญ้าแห่งความหวัง ตอนที่ 3, เดนมาร์ก ทางเลือกบนทางรอด ตอนที่ 4, เดนมาร์ก สู่วิถีที่ยั่งยืน ตอนที่ 5, ป่าชุมชน ประเทศเนปาล ตอนที่ 6, เนปาล พลังแห่งแผ่นดิน ตอนที่ 7, พลังงานในสังคมและวัฒนธรรมไทย ตอนที่ 8, พลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย ตอนที่ 9, อนาคตพลังงานไทย ตอนที่ 10, โลกกับพลังงานหมุนเวียน / กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
239893509วิทยานิพนธ์ = Thesis / ฐาปนา ฉิ่นไพศาล...[และคนอื่น ๆ]
239998559อ่านแล้วรวย / c อาภาภรณ์ โชติกเสถียร
2400123212ผลกระทบของนโยบายการคลังโดยใช้บัญชีเมตริกซ์สังคม = The effects of fiscal policy on the social accounting matrix / สุรีย แซ่เบ๊
2401127290ขมิ้นชัน = Curcuma Longa L. / ปราณี ชวลิตธำรง... [และคนอื่น ๆ]
240282934การบริหารกระบวนการยุติธรรม / กุลพล พลวัน
240389603สัญชาตญาณมรณะ / ชนาธิป ศิริปัญญาวงศ์
240480094ดีซี 21 : การแบ่งหมู่หนังสือและแผนภูมิการแบ่งหมู่ระบบทศนิยมของดิวอี้ จากต้นฉบับพิมพ์ครั้งที่ 21 / พวา พันธุ์เมฆา
2405122939กฎหมายอาญา / ประสิทธิ์ จงวิชิต
240697288เรียนรู้ชีวิต ดร.พนม พงษ์ไพบูลย์ : จากบันทึกเรื่องก้าวไปข้างหน้าจากเด็กชายชาวนามาเป็นปลัดกระทรวงศึกษาธิการ / บุญญรักษ์
240780895ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ / บรรเจิด สิงคะเนติ
240879734ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาไทย / กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
2409145949คู่มือตกปลาทะเล สำหรับผู้เริ่มต้น / สนอง ศรีนันทพันธ์
2410146193ซูสีไทเฮา / คึกฤทธิ์ ปราโมช
241184821ภาษาจีนระดับต้น... / เหยิน จิ่งเหวิ่น
2412146537OTOP เรื่องเล่าจากภูมิปัญญาไทย / สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
2413146522การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม = Partclpatory learning process / วราลักษณ์ ไชยทัพ
2414146526พัฒนาการเครือข่ายชุมชนลดเหล้าลดความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก / นิตยา พิริยะพงษ์พันธ์, บรรณาธิการ
2415146525การเชื่อมโยงความรู้และประสบการณ์ภาคสนามสู่นโยบาย / ประภาส ปิ่นตบแต่ง และ สุรินทร์ อันพรม, บรรณาธิการ
241682563การติดต่อสื่อสารขององค์การ / สมยศ นาวีการ
2417147638เด็กพันธุ์ใหม่วัย X : Click ชีวิตวัยรุ่นไทยยุดปี 2000 / อรสม สุทธิสาคร
2418147635ครั้งหนึ่ง : ขออย่ายอมแพ้ / ปถวิกา, แดนเจอร์ และ เมธี
2419147296วิหารที่ว่างเปล่า / เสกสรรค์ ประเสริฐกุล.
242087081คำอธิบายกฎหมายอาญา 2 มาตรา 107 ถึงมาตรา 275 / ชัยวัฒน์ ศิริวัฒนกุล
2421147295จอนิ โอ่โดเชา ปราชญ์นักสู้แห่งภูเขา / ชมัยภร แสงกระจ่าง
2422147723Big story / สนธิ ลิ้มทองกุล
242385737ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 1-6 : ฉบับทันสมัย / รวบรวมโดย น้ำแท้ มีบุญสล้าง
242497295ผลของวิกฤตการณ์เศรษฐกิจต่อปรัชญาและระบบการจัดการของไทย / ไว จามรมาน
2425147634หัวใจติดปีกตีนติดดิน / ภาณุ มณีวัฒนกุล
2426147719เปิดกรุ / ณเพ็ชรภูมิ
2427147594โอซากา...ไม่ไกลแต่เก๋ = Osaka not do far but so good / สุพจน์ โลห์คุณสมบัติ
242890391สรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้ / จริงแท้ ศิริพานิช
242957203ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาลปกครอง / วรพจน์ วิศรุตพิชญ์
2430149511เปลี่ยนร่างกลายพันธุ์ [แผ่นวีดิทัศน์] = The body changers [Videodisc]
2431148681กระบี่พิโรธ / โก้วเล้ง ; แปลโดย น. นพรัตน์
243288659เศรษฐกิจไทย [ฉบับปรับปรุง] = Thai economy / ศุภรัตน์ เลิศพาณิชย์กุล... [และคนอื่นๆ]
2433148678เล็กเซี่ยวหงส์ / โก้วเล้ง ; แปลโดย น. นพรัตน์
2434149309กฎหมายแพ่ง 3 : ครอบครัว- มรดก เล่ม... เอกสารการสอนชุดวิชา / ประสพสุข บุญเดช ...[และคนอื่นๆ]
2435149956ไขปัญหาภาษาไทย / ประยอม ซองทอง
243694489คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะละเมิด หลักกฎหมายลักษณะละเมิดเรื่องข้อสันนิษฐานความผิดทางกฎหมาย / ไพจิตร ปุญญพันธ์
243778298การวางแผนและควบคุมการเงิน [110-435] / ลีลา พรเจริญ
243889119ขอบฟ้าขลิบทอง / อุชเชนี.
243989132จับตาย : รวมเรื่องเอก / มนัส จรรยงศ์.
244089136ผู้ดับดวงอาทิตย์ / จันตรี ศิริบุญรอด.
244189004100 ปี ดาราศาสตร์โลก / ชัยวัฒน์ คุประตกุล
2442780100 ปี ท่าน ก. เขาสวนหลวง [พ.ศ.2444-2544]
244388734ความคิดเห็นต่อส่วนประสมการตลาดของผลิตภัณฑ์นมผงในเขตเทศบาลนครราชสีมา / เศวต เชิงชวโน
244474447การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์เปรียบเทียบระหว่างมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร = The use of information technology for public relations compared among universities in Bangkok / กฤตยา สุนพงษ์ศรี
244573057การเปิดรับการจดจำและความคิดเห็นของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อสื่อโฆษณาภายในรถไฟฟ้าและภายในบริเวณสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส = Exposure recall and opinions of the passengers in Bangkok metropolitan on advertising media in BTS electric cars and the station area / ปิติยา สุคนธมาน
244684685ส้มสีม่วง / ดาวกระจาย
244788720ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการตามโครงการฝากบ้านกับตำรวจ : สถานีตำรวจนครบาลประชาชื่น / ขนิษฐา กิตติภูมิชัย...[และคนอื่น ๆ]
244888718ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการของสำนักงานที่ดิน : จังหวัดราชบุรี/ พรทิพย์ บุญเจริญ...[และคนอื่น ๆ]
244988721ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการสาธารณสุขตามโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค : โรงพยาบาลปทุมธานี / ชัยวัฒน์ ศรีสวัสดิ์...[และคนอื่น ๆ]
245087497ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการบริหารสถานศึกษา : เขตการศึกษา 5 กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ = Factors affecting the achievement of school administration : educational region 5, general educational department the ministry of education / รณยุทธ์ คงชีพยืน
2451150994481 ข้อคิดเพื่อชีวิตที่มีความสุข = Life's little instruction book / เอช แจ็คสัน บราวน์ ; อัชชา เสวกคเชนทร์, แปลและเรียบเรียง
245278161อำนาจดำเนินคดีละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา = Power to proceed with the intellectual property infringement case/ อนันตศักดิ์ อบแสงทอง
245396404ตามรักตามล่า / ชูวงศ์ ฉายะจินดา
245479650จินตนาการไม่รู้จบ = The neverending story / มิฆาอิล เอ็นเด้ ; แปลโดยรัตนา รัตนดิลกชัย
245574142สนุกกับงานวิจัย / สุธีระ ประเสริฐสรรพ์
245674454ความผิดฐานลักทรัพย์ : ศึกษาเฉพาะกรณีการเอาไปซึ่งทรัพย์ = Theft : study on the use of term taking away/ ปฐมพงษ์ บุญหนุน
245783736กฎหมายความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง = Laws concerning safety of employees at work/ อุดม กลิ่นแก้ว
245878168บทบาทของพนักงานคดีปกครองในการดำเนินงานของศาลปกครอง = The role of administrative court official in administrative court affairs / ทศวรรณ ลำดับวงศ์
245983742คณะกรรมการการเลือกตั้งศึกษากรณีขอบเขตอำนาจในการไม่ประกาศรับรองรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้รับคะแนนอยู่ในเกณฑ์ที่ได้รับเลือกตั้งให้เป็นสมาชิกวุฒิสภา = A study on the election commission's scope of authority to announce the disqualification of elected senators/ ชาตรี พลายงาม
246017887กรณีศึกษากฎหมายการแข่งขันทางการค้า : พฤติกรรมของผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอำนาจเหนือตลาด = A case study on trade competition law : the behavior of the dominant position business / สมเกียรติ ดอกไม้ศรีจันทร์
246183745ผลการดำเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรมช่วงก่อนและหลังวิกฤตเศรษฐกิจกรณีศึกษา : บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = Corporate performance of set listed industrial firms before and after economic crisis / ณัฐวุฒิ คงทอง
246278192การสื่อสารระหว่างบุคคลภายในสถานสงเคราะห์เด็กหญิงจังหวัดสระบุรี = Interpersonal communications inside Saraburi provincial relief and comfort home for distressed girls/ กัญญาณัฐ ศรีวิไล
246380786การบัญชีการเงิน / อรุณี อย่างธารา ...[และคนอื่น ๆ]
246483746ปัจจัยจูงใจและพฤติกรรมการเปิดรับหนังสือพิมพ์ออนไลน์ของนักศึกษา : ศึกษาเฉพาะนักศึกษาปริญญาโทในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ = Motives factors and behavior of students in using online newspapers : a study of masteral students at Dhurakijpundit university/ นิตยา ไชยเจริญ
246583799บทบาทของผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาในการควบคุมการใช้อำนาจของฝ่ายปกครอง = Parliament ombudsman's roles in controlling the use of power of the administration/ ธีรวุฒิ วิสุตกุล
246690896สถิติและการวิจัยทางคหกรรมศาสตร์ = Statistics and research in home economics / เทียนฉาย กีระนันทน์.
246772860กระบวนการสื่อสารพื้นอดีต : ศึกษากรณีพระสุพรรณกัลยาและพันท้ายนรสิงห์ = The communication process in the revitalization of the past : The cases of Phra Suphankalaya and Phantai Narasingha / ปาริชาติ ไชยชนะ
246872858รายการไอคิว 180 กับการเปิดรับชมการรับรู้ประโยชน์และความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร = The viewing behavior and perception of use and gratification of secondary school students in Bangkok metropolitan area toward IQ 180 show / ถิรพุทธิ์ เปรมประยูรวงศา
246978133พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจและปัจจัยประกอบการตัดสินใจการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครปีพ.ศ.2543 = Media exposure behavior user and gratification and factors in the decision making of Bangkok governor election in 2000 A.D / ทูลเกล้า คงนุ่ม
247082713การจัดซื้อ / สุพรรัตน์ วงษ์ศรี
247172466การจัดการธุรกิจขนาดย่อม / อำนาจ ธีระวนิช
247283739วิชาชีพนิยมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร = Professionalism and professional ethics of hospital pharmacists in the Bangkok metropolitan area / สมพงษ์ สาธิตพิเคราะห์
247319097การเปิดรับและการใช้ประโยชน์ของนักศึกษากรุงเทพมหานครในการชมรายการวัฒนธรรมไทยทางวิทยุโทรทัศน์ = Exposure and uses of Bangkok students in viewing Thai culture programs on television/ รัชฎา ขวัญดี
247478181การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของผู้ใช้อินเทอร์เนตสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร = The uses and gratifications of public internet of users in Bnagkok area/ ชมพูนุท บูรณะสัมฤทธิ
247551926พัฒนาการการนำเสนอรายการข่าวโทรทัศน์ของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อ.ส.ม.ท. [2529-2542] = The development presentation on news programs of Thai TV channel 3 [1986-1999] / สุภาภรณ์ ริ้วเลิศธรรม
247653144ภาษีมรดกและภาษีการให้โดยเสน่หา : วิเคราะห์ความเหมาะสมในการนำมาใช้จัดเก็บในประเทศไทย = Inheritance tax and gift tax : analysis of the expediency of their introduction in Thailand/ ชาญชัย ฉันทานุรักษ์
247787304ประวัติศาสตร์ไทใหญ่ พื้นไทตอนกลาง / เจ้ายันฟ้าแสนหวี ; เรียบเรียงโดย นันทสิงห์ ; แปลโดย สมปอง ไตตุมแก่น และ ฉัตรทิพย์ นาถสุภา
247888583การพัฒนา ASP ด้วยฐานข้อมูล Access 97/2000 /ธนพล ฉันจรัสวิชัย
247971999เทคนิคการใช้ Microsoft Excel 2000 / บุญมา ศรีสมนึก
248077991จากทุนผูกขาดสู่วินาศกรรม / บรรณาธิการโดย ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ
2481128196ไหว้พระเสริมบารมี ประทีป ทองเปลว
248288028วินโดว์ มี ออฟฟิศ 2000 ฉบับสมบูรณ์ = Windows Me + Office 2000 ฉบับสมบูรณ์ กรภัทร์ สุทธิดารา และ จีราวุธ วารินทร์
248374753ไมโครซอฟต์ออฟฟิศ 2000 วิชัวสรี : เรียนการใช้งานด้วยตนเอง = Master Microsoft office 2000 visually แปลโดย ทรงศักดิ์ ลิ้มสิริสันติกุล
2484104353พลังแห่งชีวิต : พ่อ = Chicken Soup for the Father's Soul แจ๊ก แคนฟีลด์ ... [และคนอื่น ๆ] ; แปลโดย งามพรรณ เวชชาชีวะ
248598162แนวคิดและแนวปฏิบัติสำหรับครูมัธยมเพื่อการปฏิรูปการศึกษา บรรณาธิการโดย พิมพันธ์ เดชะคุปต์, สุวัฒนา อุทัยรัตน์ และ กมลพร บัณฑิตยานนท์
248684857วิธีทำการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา : รวมตัวอย่างดัชนี เกณฑ์และรายงานประเมินตัวเอง อุทุมพร [ทองอุไทย] จามรมาน
248797287รัฐบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ ปรีดี พนมยงค์ / นาวี รังสิวรารักษ์
2488152238ต้องมีอะไรถึงออกแบบได้
2489152235บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 / สำนักมาตรฐานงบประมาณ
249079423ยกเครื่องสื่อไทย / บรรณาธิการโดย วิภา อุตมฉันท์
249172674อัพเกรด พีซี เปลี่ยนคอมเก่าเป็นคอมใหม่ / วทัญญู มั้นประเสริฐ และ ภีรพล คชาเจริญ
249297446สี่แผ่นดิน เล่ม... / ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช
249382976กามนิต-วาสิฎฐี ฉบับสมบูรณ์ = The Pilgrim Kamanita / คาร์ล อดอลฟ เจลลิรูป ; แปลโดย เสฐียรโกเศศ และ นาคะประทีป
249489469พระราชบัญญัติล้มละลายพุทธศักราช 2483 : ปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2544 / รวบรวมโดย วินัย เลิศประเสริฐ
2495152547Request for interpretation of the judgment of 15 june 1962 in the case concerning the temple of preah vihear (cambodia v. Thailand) / International court of Justice
249693367วิทยานิพนธ์ = Thesis / สมจินต์ สันถว รักษ์...[และคนอื่น ๆ]
249772114พจนานุกรมศัพท์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอังกฤษ - ไทย / ทองใบ ธีรานันทางกูร [หงษ์เวียงจันทร์]
2498883285 ส ที่คนไทยไม่รู้จัก / สุวัฒน์ แซ่ดั่น
2499153497ผีเกาหลี = Ghosts of Korea / อิม บาง และยี ริยุค ; แปลโดย ผุสดี นาวาวิจิต และ ปาริฉัตร เสมอแข
2500153470เพลงดวงดาว / วาวแพร ; บรรณาธิการโดย ผุสดี นาวาวิจิต ; รูปประกอบ โดย เฉลิมชาติ เจริญดียิ่ง
250179467การบัญชีบริหาร / เบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ
2502153501เงือกน้อยและเรื่องอื่นๆ = The little mermaid and other stories / ฮันส์ คริสเตียน แอนเดอร์เสน ; แปลโดย ผกาวดี อุตตโมทย์ ; รูปประกอบโดย กัลยาณี ปรัชญานุภาพ ; บรรณาธิการโดย บุรพัทธ์ เทวานิมิต
2503153464อานหัก = The broken saddle / เจมส์ อัลดริดจ์ ; สุทธิ โสภา, แปล
2504153387ขบวนการหมาจุด = 101 dalmatians / โดดี้ สมิธ ; แปลโดย สาลินี คำฉันท์
250583750การป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายศึกษาในกรณีการป้องกันในเคหสถาน = A lawful defense : defense of the dwelling / กฤษณะ กรุตกรานต์
250690527เครื่องหมายและสัญลักษณ์ในคริสต์ศิลป์ = Singns and symbols in Christian arts / จอร์จ เพอร์กูสัน เขียน ; กุลวดี มกราภิรมย์ แปลและเรียบเรียง
250780363การบริหารธนาคารพาณิชย์ = The commercial bank mangment / พรนพ พุกกะพันธุ์
2508154240คู่มือการชันสูตรพลิกศพตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2542 / สำนักงานศาลยุติธรรม
250980891คำอธิบายหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาว่าด้วยการดำเนินคดีในขั้นตอนก่อนการพิจารณา / เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์
2510154416โอดิสซี / โฮเมอร์ ; แปลโดย ส่งศรี ศรีจันทราพันธุ์ และ ปราณี ศิริจันทพันธ์
251172681เกษตรยั่งยืน : วิถีการเกษตรแห่งอนาคต = Farming for the future / โคน เรจน์ทจีส, เบอร์ทัส ฮาเวอร์คอร์ท และ แอน เวอร์เตอร์-เบเยอร์ ; แปลโดย วิฑูรย์ ปัญญากุล
251282911คำอธิบายกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน : Edvidence / สมชาย รัตนชื่อสกุล
251379500เมืองนิมิตร / เรียมเอง
251482822การวิจัยเชิงปริมาณทางสังคมศาสตร์ / ธนัน อนุมานราชธน
251589414ด้วยใจรัก / รวบรวมโดย สุดา เกษจำรัส
251682819คัมภีร์มืออาชีพเลี้ยงปลากัดให้สวย-เก่ง / ศุภชัย นิลวานิช
251774161การตลาดเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้ชนะในสหัสวรรษใหม่ = MBA marketing by globis corp / บรรณาธิการโดย คาซึเอะ เรียวอิจิ ; แปลและเรียบเรียงโดย รังสรรค์ เลิศในสัตย์
251882086ความตระหนักของประชาชนในสิทธิความเป็นพลเมืองต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารสาธารณะตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.2540 = Public awareness of civil rights in acquiring public information under the official information act, B.C.2540 / สุนทรียา หวังชัย
251982077กระบวนการสื่อสารกับการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของชาวเขาศึกษาเฉพาะกรณีหมู่บ้านหนองเต่า ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ = Communication process and hill Tribe's culture change case study in Nongtao village Tambom Maevin Maevin district Changmai provinces/ เยาวลักษณ์ ชีพสุมล
252080775ความสอดคล้องระหว่างนโยบายการเสนอข่าวกับความต้องการรับชมรายการข่าวของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาสถานีโทรทัศน์ทีวีเสรีไอทีวี = Accordance between news programs policy and need to view news programs of audiences in Bangkok : a case study of independent television ITV / ธำรง เติมสุขสวัสดิ์
252172770วิธีพูดภาษาอังกฤษเหมือนฝรั่ง / แอนดรูว์ บิ๊กส์
252282107บทบาทของนิตยสารในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม : ศึกษากรณีนิตยสารเพื่อสิ่งแวดล้อม = Roles of magazines in environmental reservation : a case of environmental magazines / สุธิดา พัฒนศรีวิเชียร
252382102การวิเคราะห์เนื้อหาเกี่ยวกับสุขภาพในนิตยสารเพื่อสุขภาพ : กรณีศึกษานิตยสารใกล้หมอ ชีวจิต และหมอชาวบ้าน = A content analysis of health in health magazine : a case study of kai-moh chevajit and moh-chao-ban / ฐฏิณัฏฐ์ หลักชัยกุล
252478167พฤติกรรมการเปิดรับสื่อมวลชนความรู้และทัศนคติที่มีต่ออาหารและโภชนาการของผู้หญิงวัยกลางคนในเขตกรุงเทพมหานคร = Meddle-aged women's behavior of accepting mass media knowledge and attitude toward food and nutrition in Bangkok / จันทิมา ฉัตรชัยพลรัตน์
252589049มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม / จิราภรณ์ คชเสนี
252679911ยอดกลยุทธ์การบริหารสำหรับองค์การยุคใหม่ / ณฏฐพันธ์ เขจรนันทน์
252779378ดวงเดือนในห้วงน้ำ / วิมล ไทรนิ่มนวล
252880368อาร์ทิมิสฟาวล์ = Artemis fowl / อีออยน์ โคลเฟอร์ ; แปลโดย ชมนารถ
252990538การบัญชีการเงิน / พันธิภา ศรีนามเมือง
253081297พาไปดูฝรั่งเขาออกเสียง = American way of pronunciation / เศรษฐวิทย์
253184873กฎหมายธุรกิจ / สมคิด บางโพ
253279655อุตสาหกรรมท่องเที่ยวสู่ศตวรรษที่ 21 = 21st century tourism industry / ปรีชา แดงโรจน์
253396394คลื่นมายา / ม. มธุการี
253482073ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับนวกรรมบริการส่งอาหารถึงที่ [Delivery] ศึกษาเฉพาะธุรกิจอาหารที่ใช้เบอร์โทรศัพท์หมายเลขเดียวส่งทั่วกรุงเทพมหานคร = Factors affecting the innovational adoption of food delivery service : a case of one number calling for delivery service of food business in Bangkok area / มาลัยทิพย์ ปรักมะวงศ์
253583751การเปิดรับข่าวสารความรู้ทัศนคติและพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ [Ecotourism] ของนักท่องเที่ยวชาวไทย = Media exposure knowledge attitude and behaviour in ecotourism among Thai tourists / วิไลลักษณ์ ชมภูศรี
253683753สื่อพื้นบ้านในฐานะทุนวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวที่พักทางวัฒนธรรม [โฮมสเตย์] : ศึกษาเฉพาะกรณีบ้านปราสาทจังหวัดนครราชสีมา = Folk media as cultural capital to the promotion of homestay ecotourism in Thailand : a case study of BanPrasat Nokornratchasima province / วิไลภรณ์ จิรวัฒนเศรษฐ์
253782089การสำรวจการรับรู้ข่าวสารประชาสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกอัตราค่าบริการโทรศัพท์พื้นฐานขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยพ.ศ.2543 = Survey on information exposure and selection of TOT's basic telephone charge rates as of 2000 / สุวรรณดี เจียรานุชาติ
253872842พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติและการมีส่วนร่วมของนักเรียนนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อโครงการรวมพลังหาร 2 = Communication behavior attiude and participation of those students in Bangkok regarding to the energy conservation project Ruan palang Harn 2 / อมรรัตน์ ผาสิโน
253983215จิตวิทยาเพื่อการเรียนรู้ / กุญชรี ค้าขาย
254056644การติดตามผลการดำเนินการจัดการศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ระดับบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนปี...
254172235เทคโนโลยีสำหรับชนบท...
254273039รายงานผลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่....
254376467สถิติและดัชนีการศึกษาไทยเปรียบเทียบกับนานาชาติ...
2544156874ปรากฏการณ์บนฝ้า เพดาน / ซิกส์ด็อกส์
2545156871คมปัญญาจากยอดวรรณกรรมจีน / จักรภัทร จิรัฐธรรม.
254695906คู่มือการบริหารตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 / ณัฐกิจ แสงประดับ
254788885100 ถาม-ตอบ 5 ส / นิยม ดีสวัสดิ์มงคล
254873781รวมบทความทางการประเมินโครงการ / สมหวัง พิธิยานุวัฒน์, บรรณาธิการ
254992062ชิมไปบ่นไป / สมัคร สุนทรเวช
255072817รวมคำบรรยาย ภาค...สมัยที่ 54 ปีการศึกษา 2544 / จรัญ ภักดีธนากุล, บรรณาธิการ
255183532การอ้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือใช้สิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามมาตรา 28 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 / อุดม รัฐอมฤต, นพนิธิ สุริยะ และบรรเจิด สิงคะเนติ
255294560ชีวิตนี้มหัศจรรย์ยิ่งนัก / เฉก ธนะสิริ
255388730ระดับความคิดเห็นต่อบรรยากาศขององค์การที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของพนักงานบริษัท ฮิตาชิ เฟอร์ไรท์ [ประเทศไทย] จำกัด / สุปรียา ดิษฐโพธิ์
255488724ปัจจัยที่มีผลต่อการปรับตัวของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า [ไฮเทค] จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / นวลนิภา เพ็ชรโรบล.
255582101พฤติกรรมการสื่อสารกับความรู้ความเข้าใจเรื่องการเลือกตั้งระบบใหม่ของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา = Communication behaviors and knowledge about the new election system of eligible voters in Ayutthaya / นฤมล หล่อศรีแสงทอง
2556158675จากรัฐชาติสู่รัฐตลาด แนวความคิดเกี่ยวกับรัฐและสังคมในยุคโลกานุวัตร / ชัยอนันต์ สมุทวณิช
255792854เกาะลอย...หมู่บ้านประหลาด / ไพบูลย์ พันธุ์เมือง
2558157391สุเกรณี สาวบาลี / อา.อา. ปันยี ติสนา ; ฮามัม สุปรียาดี, รังสิมา รุ่งเรือง, ผู้แปล
255988223งบกระแสเงินสดและการบัญชีสำหรับเงินสด / กชกร เฉลิมกาญจนา
256072706คลื่นสวรรค์ = Paradise waves / ไพฑูรย์ ธัญญา
256185074คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญฉบับพิเศษ...
256286556สมุนไพรในป่าฝน...
2563126738ธุรกิจบัณฑิตย์โพลล์ปีการศึกษา...
256489572การปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในระดับอุดมศึกษา : กรณีศึกษาการเรียนการสอนสาขาวิชาสังคมศาสตร์ / ธรรมรักษ์ การพิศิษฏ์
2565160243บนเส้นทางสู่วิสัยทัศน์ใหม่
2566160274World wide words 2
2567160302เรียนภาษาอังกฤษครบสูตร = English today
2568158109รหัสหัวใจ / ภัสศวัส
256983312ล้างพิษ 30 วัน ไขมันลด / บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล และ ลลิตา ธีระสิระ เขียน
257083310ตับอักเสบไวรัสซี / นิทราพร รุจนวิศาล และ บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล
2571158457เคล็ดไม่ลับในการเข้าวัด : วัดเป็นสถานภาพที่ให้ประโยชน์ทางปัญญา / บรรลือ ดีเวช, ดวงใจ ธิตยารักษ์
257274773อินไซท์ SQL server 7 / อำไพ สินลิขิตกุล
257379297เจาะข้อสอบ Toefl computer-based test [CBT]
257480728ก้าวสู่ Game developer มือโปรกับ direct x /มานพ พรเพียรวิชานนท์ ; บรรณาธิการโดย พิษณุ กาญจนรุจิวุฒิ
257581162จากความฉลาดทางอารมณ์สู่สติและปัญญา /เทอดศักดิ์ เดชคง
2576158708L/C and B/C เอกสารธนาคารเพื่อการนำเข้า-ส่งออก / อาวุธ โพธิ์เล็ก
2577158745บารมีในชีวิตประจำวัน / สุจินต์ บริหารวนเขตต์
257883307ล้อมวงชงชา : ตั้งกาต้มสมุนไพร เครื่องดื่มสุขภาพ-จากน้ำคั้นผักถึงเครื่องยาจีน / บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล ; บรรณาธิการโดย ลลิตา ธีระสิริ
257979458กฎหมายพาณิชยนาวี ตอน 2 / ไผทชิต เอกจริยกร
2580159510กฎหมายพาณิชยนาวี ตอน 2 / ไผทชิต เอกจริยกร
2581159509กฎหมายพาณิชยนาวี ตอน 1 / ไผทชิต เอกจริยกร
258290899การผลิตและการใช้อาหาร / วิชัย หฤทัยธนาสันต์ ... [และคนอื่น ๆ]
2583160417กรุงธนบุรี : สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
2584160472การบัญชีเพื่อการจัดการ. เอกสารประกอบการสอน
258582829เฮา ทู แฮค 2 = How to Hack 2 / ทศพร กนกนุวัตร์
258681099ชีวิตที่ลำบากเป็นชีวิตที่เจริญ / สันติ ตั้งรพีพากร
2587160399การตลาดในยุคเศรษฐกิจใหม่ : แนวคิดและทฤษฎี / ศรีสุภา สหชัยเสรี
2588160400การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ / ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ
2589160401กลยุทธ์การบริหารการตลาดแบบครบวงจร / ธีรพันธ์ โล่ห์ทองคำ
2590160402Case study 4.0 : อ่านเกม อ่านกลยุทธ์ วิเคราะห์ธุรกิจไทย / ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย
259188134เมื่อข้าพเจ้าเป็นนักเรียนนอก / สมเด็จพระเทพรัตรราชสุดฯสยามบรมราชกุรี
2592103814ดัชนีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการกำหนดและลำดับความสำคัญของนโยบาย = Science and technology indicators for policy and priority setting