No. of Bibs by Publication Year
No. BIBID Title
1860รายละเอียดในเรื่องกรอบการยกร่างกฎหมายลำดับรองที่สำคัญของกระทรวงศาสนาและวัฒนธรรมที่จะต้องขึ้นใช้บังคับภายหลัง
21270โอเพ็นนิ่ง ซอร์ส เพิร์ล พีเอชพี เอเอสพี ฟอร์ ฟรี โฮสติ่ง : ซีจีไอ 3 ภาษา เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลในอินเทอร์เน็ต
385614การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ / ศิริชัย พงษ์วิชัย
43074เรียนรู้เทคนิคการใช้งาน Macromedia Authorware 6 / ลาณี เลิศอุดมกิจไพศาล
56113วิวัฒนาการการเมืองไทย = Evolution of Thai politics / โดย วิทยา สุจริตธนารักษ์...[และคนอื่น ๆ]
694480คำถาม-คำตอบกฎหมายอาญา / พิพัฒน์ จักรางกูร
782913คู่มือกฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา / กำชัย จงจักรพันธ์
879292มนุษย์กับวัฒนธรรม / ยศ สันตสมบัติ
922597มหาเวสสันดรชาดกวิเคราะห์ทางสังคมและวัฒนธรรม / สมหมาย เปรมจิตต์
10108613ความฝัน / หลวงวิจิตรวาทการ
1199217เทคนิคทางเคมี / ประเสริฐ ศรีไพโรจน์
1280809เทคนิคการวางระบบบัญชีให้มีประสิทธิภาพ / สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
1350955โจทย์ 2000 ข้ออิเล็กทรอนิกส์ = 2000 solved problems in electronics /จิมมิค เจ คาธีย์ ; แปลและเรียบเรียงโดย ปรีชา วงษ์ษา
1452312อิหร่าน : ภูมิลักษณ์ ประชาชน และวัฒนธรรม = Iran : land prople and culture / บรรณาธิการ พลับพลึง คงชนะ, จินดา จำเริญ, สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง
1554260การเมืองการปกครองไทยตามรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน / โกวิท สุรัสวดี...[และคนอื่นๆ] ; บรรณาธิการโดย อมร รักษาสัตย์
1656952วิธีไล่สายกฎหมายอาญา เล่ม 1 /วินัย เลิศประเสริฐ
1772338พุทโธโลยี : หลวงพ่อจรัญชี้แนะแก้ปัญหาชีวิตด้วยการเจริญพระกรรมฐาน / พระราชสุทธิญาณมงคล [จรัญ ฐิตธมโม] ; บรรณาธิาการโดย นิคม จาตุรันต์
1872343คำสัญญาที่ว่างเปล่าจากนักเลือกตั้ง
1972344ประสบการณ์การจัดการไฟป่าโดยองค์กรชุมชน / บรรณาธิการโดย อัจฉรา รักยุติธรรม
2074442การบังคับใช้ร่วมกันของพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพ.ศ.2542 และพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนพ.ศ.2520 = The simultaneous enforcement of alien business act B.E.2542 and investment promotion act B.E.2520 / ศรัญญา ไชยประเสริฐ
21158734คู่มือมนุษย์ / พุทธทาสภิกขุ
223344พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย = Sociocultural basic of Thai politics / โดย ปรัชญา เวสารัชช์...[และคนอื่น ๆ]
233659โลกทัศน์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย : เพลงโคราช / พชร สุวรรณภาชน์
243719รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดเตรียมระบบพัฒนาประสิทธิภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
25101873หลักการลงทุน / เพชรี ขุมทรัพย์
268274คู่มือการให้บริการการขออนุญาตตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์บริการเพื่อการลงทุนพ.ศ.2525 [ฉบับปรับปรุงแก้ไข]
2789299รวมกฎหมายแรงงาน
2812595รายงานสภาวะการศึกษาไทย ปี 2543/2544 : ปฎิรูปการศึกษาอย่างไรเพื่อใคร เพื่ออะไร / วิทยากร เชียงกูล
29107602การพูดภาษาอังกฤษตามหลักภาษาศาสตร์ / พิณทิพย์ ทวยเจริญ
3019407เหล้าพื้นบ้าน : ภูมิปัญญาไทยและสิทธิอันชอบธรรมกับการแก้ไขปัญหาความยากจน / ประเวศ วะสี... [และคนอื่นๆ ]
3189111การวิเคราะห์เชิงปริมาณ / สุทธิมา ชำนาญเวช
3223105ต้นแบบจดหมายธุรกิจ = Models for effective business letters / ประไพศรี สงวนวงศ์
3398173ปรัชญาการศึกษาไทย 2411-2475 / วิทย์ วิศทเวทย์
3425146คู่มือการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการประเภทเหมืองแร่หินปูนและอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
3527067การปฏิรูประบบราชการ : รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ [e-Government]
3628715รายงานการพัฒนาคน 2544 : การทำเทคโนโลยีใหม่ให้เกิดผลสัมฤทธิ์เพื่อการพัฒนาคน
3733401รูปแบบใหม่ของการบริหารจัดการที่ดีในมหาวิทยาลัย / รัชนา ศานติยานนท์
3872465เศรษฐศาสตร์มหภาค / อมรทิพย์ แท้เที่ยงธรรม
3935249วีอาร์เอ็มแอลเทคนิคการสร้างกราฟิก 3 มิติบนอินเทอร์เน็ต / ชีวาวัฒน์ บุญศิวนนท์
4082914กฎหมายเบื้องต้นทางธุรกิจ / ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
4137761ประมวลกฎหมายอาญาฉบับสมบูรณ์ /ไพโรจน์ วายุภาพ ผู้รวบรวม
4257146รวมความรู้เกี่ยวกับงานโรงแรม / อนุพันธ์ กิจพันธ์พานิช
4382927การเลิกจ้างและการลาออก / เกษมสันต์ วิลาวรรณ
4474860การค้นคว้าและเขียนรายงาน
4541539เทคโนโลยีสารนิเทศเบื้องต้น = Introduction to information technology / มาลี ล้ำสกุล
4642509กลยุทธ์การค้าชาวจีนโพ้นทะเล / มัตสุโมโต คาสุโอะ ; แปลและเรียบเรียงโดย ธีรลักษณ์ ธาวนพงษ์
47137369ลอนดอน / บรรณาธิการ นิศารัตน์ สีตะสุวรรณ
4855866หลักกฎหมายอาญา / แสวง บุญเฉลิมวิภาส
4944027สื่อและการสร้างสารเพื่องานประชาสัมพันธ์ [602-322] = Media and message design for public relatiions /บุญอยู่ ขอพรประเสริฐ
5082928พจนานุกรมศัพท์กฎหมายไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน
5153496ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย... / สมพงษ์ ใจดี
5248830ฟาสต์ฟู๊ดธุรกิจ / หนุ่มเมืองจันท์
5349439ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เจ้าฟ้าอัจฉริยคีตศิลปิน
5449655การพัฒนาบุคลิกภาพ = Personality development / สถิต วงศ์สวรรค์
5594962จาก 14 ถึง 6 ตุลาคม / ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และ ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์, บรรณาธิการ
5653019การศึกษาตลอดชีวิตเพื่อสังคมไทยในศตวรรษที่ 21 / สุมาลี สังข์ศรี
5753104คู่มือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเลเกาะฝั่งอ่าวไทย
5853491การทำบุญให้ทาน / วศิน อินทสระ
5954245คู่มืองานบริการระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับย่อ) พ.ศ.2544
6055415การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูด / วิศรุต สุวรรณวิเวก
6155416การพัฒนาทักษะการฟังภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ /วิศรุต สุวรรณวิเวก
6255418อิหร่านอู่แห่งอารยธรรม = Iran the cradle of civilization / ไรน่าน อรุณรังษี
6355421การวิเคราะห์การใช้ภาษาไทยในเอกสารทางด้านธุรกิจการพิมพ์ /ปรียา หิรัญประดิษฐ์
6455594การเขียนเชิงสร้างสรรค์ = Creative writing / ปัทมา สุวรรณน้อย
6579935ปฏิรูปการเรียนรู้ผู้เรียนสำคัญที่สุด
6674769คำอธิบายกฎหมายลักษณะพยาน / โสภณ รัตนากร
6755929ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น / ศิโรจน์ ผลพันธิน
6856043ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ : กระบวนการตัดสินใจผลกระทบและการประเมิน
6980811เทคนิคการจัดทำบัญชีสินค้าคงเหลือ = Accounting for inventories / สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
7056427รพี'44 /เอก ขำอินทร์, บรรณาธิการ
7156533สารนิเทศและการศึกษาค้นคว้า : คู่มือการเข้าถึงสื่อสารนิเทศประเภทต่าง ๆ การใช้ห้องสมุดตลอดจนการศึกษาค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ตการทำรายงานภาคนิพนธ์
7256538สารนิเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า = Information for study skills and research / วัลลภ สวัสดิวัลลภ, บรรณาธิการ
7356613การเรียนรู้อย่างมีความสุข : สารเคมีในสมองกับความสุข / ศันสนีย์ ฉัตรคุปต์
7457198งบประมาณแผ่นดิน = Government budget /ไพรัช ตระการศิรินันท์
7568812ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย ปีที่ 3 [2542] แผ่นที่ 2 [ซีดี-รอม] / ศูนย์บริการสารสนเทศทางเทคโนโลยี
7671745ล้มละลายพิสดาร : ฉบับปรับปรุงใหม่ 2544 / วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
7771746คู่มือสอบ ป.วิ.พ.ว่าด้วยการพิจารณาโดยขาดนัดคดีมโนสาเร่และคดีไม่มีข้อยุ่งยากตามพรบ.แก้ไขเพิ่มเติมป.วิ.พ. ใหม่ / วิรัช เมฆอรุโณทัย
7871750คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะเก็บของในคลังสินค้าประณีประนอมยอมความการพนันและขันต่อบัญชีเดินสะพัด [เอกเทศสัญญา 3] / สมภพพิสิษฐ สุขพิสิษฐ
7971752คู่มือเตรียมคดีแพ่ง / สมพร พรหมหิตาธร
8071755คู่มือปฏิบัติงานดำเนินคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง / สมพร พรหมหิตาธร
8171765พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 พ.ร.บ. สวนป่า พ.ศ. 2535 คำอธิบาย--- / ยืนหยัด ใจสมุทร
8271766กฎหมายเปรียบเทียบไทยกับประมวลกฎหมายนานาประเทศภาค 1 ความทั่วไปและภาค 2 ลักษณะละเมิด
8371778ผลกระทบของการย้ายถิ่นต่อสภาวการณ์ของแรงงานข้ามชาติ : กรณีศึกษาประเทศไทย / วิพรรณ ประจวบเหมาะ...[และคนอื่น ๆ]
8471834การวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัวด้วย SPSS for windows / กัลยา วานิชย์บัญชา
8571837เทคนิคการพยากรณ์การวิเคราะห์อนุกรมเวลา / ศิริลักษณ์ สุวรรณวงศ์
8671874พจนานุกรมกฎหมายและศัพท์เกี่ยวข้องอังกฤษ - ไทย = Dictionary of law and relevant words English-Thai / ถาวร โพธิ์ทอง
8771879การฟ้องคดี ล้มละลายวิธีปฏิบัติในศาลล้มละลายกลาง / พิชัย นิลทองคำ
8871880กฎหมายลักษณะพยานว่าด้วยการดำเนินคดีแพ่ง-อาญา และฎีกาในปัญหาที่น่าสนใจ / สุพิศ ปราณีตพลกรัง
8971882การวิเคราะห์สถิติ : สถิติเพื่อการตัดสินใจ / กัลยา วานิชย์บัญชา
9071888ป.พ.พ. มหัศจรรย์
9171928ลักษณะของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา : พื้นฐานความรู้ทั่วไป / ไชยยศ เหมะรัชตะ
9271938คู่มือกฎหมายลักษณะนิติกรรมสัญญา / จำปี โสตถิพันธุ์
9371940การชันสูตรศพ / พรทิพย์ โรจน์สุนันท์
9471958องค์การเอกชนเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค / สุษม ศุภนิตย์
9571978วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม = Environmental / เกษม จันทร์แก้ว
9671987ฉีกหน้าวิทยาศาสตร์ : การวิจัยที่อาจเปลี่ยนชีวิตของเราได้ถ้าไม่ถูกเหยียบไว้ / ริชาร์ด มิลตัน ; แปลโดย แสน โพนไชยา
9788887หลักการบริหาร / เสนาะ ติเยาว์
9871995101 วิธีโปรโมตเว็บ / ศุภชัย สุขะนินทร์
9971997พลิกโฉมธุรกิจอย่างไรให้เป็นต่อ = Meta revolution a must for leader / สมภพ มานะรังสรรค์...[และคนอื่น ๆ]
10072007ก้าวสู่โลกอินเตอร์เน็ตฉบับสมบูรณ์ / กรภัทร์ สุทธิดารา
10172060ดรีมส์โปรเจกต์ = Drams project /ภาวดี วิเชียรรัตน์
10272074คู่มือกิจกรรมประยุกต์ใช้ตามข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2000 /ณัฐกาญจน์ สุวรรณปฏิกรณ์
10372079การผลิตสื่อโทรทัศน์และสื่อคอมพิวเตอร์ : กระบวนการสร้างสรรค์และเทคนิคการผลิต / วิภา อุตมฉันท์
10472090โดเรมีอดีต /ศุภาศิริ สุพรรณเภสัช
10572096แบรนด์เอจ ออนแบรนด์ดิ่ง = Brandage on Branding / ณรงค์จิวังกูร...[และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการโดย พิชัย ศิริจันทนันท์
10672105เด็กเรียนรู้ได้อย่างไร : เรียนรู้ภาษาไทยโดยอาศัยสิ่งแวดล้อมเป็นสื่อ /ชาตรี สำราญ
10772106ครูรู้ได้อย่างไรว่าเด็กเกิดการเรียนรู้ / โดย ชาตรี สำราญ
10872205คู่มือการลงรายการดรรชนีวารสารภาษาไทยที่เครื่องอ่านได้ / พรทิพย์ โรจนพิทยากร, บรรณาธิการ...[และคนอื่น ๆ]
10972248ข้อมูลพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543
11072250รวมกฎหมายเก่าเกี่ยวกับที่ดิน
11172252วิวัฒนาการการออกโฉนดที่ดินและงานทะเบียนที่ดิน / กรมที่ดิน
11272333ทันโลกหลังวิกฤตเศรษฐกิจธุรกิจการเงิน / พสุ พาณิชศุภผล, บรรณาธิการ
11372337พุทโธโลยี : หลวงพ่อจรัญสอนการเจริญพระกรรมฐานด้วยสติปัฏฐาน 4 / พระราชสุทธิญาณมงคล [จรัญ ฐิตธมโม] ; บรรณาธิการโดย นิคม จาตุรันต์
11472358ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย / นุชทิพย์ ป. บรรจงศิลป์...[และคนอื่นๆ]
11572370ทำไมเซเว่นอีเลฟเว่น [ญี่ปุ่น] เท่านั้นจึงแข็งแกร่ง = Sebum-Irebun dakega nazetsuyoi / อาชิกาว่า อากิระ ; ชไมพร สุธรรมวงศ์, ผู้แปล
11673234จริยธรรมทางธุรกิจ = Business ethics / พรนพ พุกกะพันธุ์
11772378วิธีไล่สายกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 3 / วินัย เลิศประเสริฐ
11872453คู่มือกู้ชาติทางออกจากวิกฤต / วุฒิพงษ์ เพรียบจริยวัฒน์
11972468แพลงก์ตอนพืช / ลัดดา วงศ์รัตน์
12072495เขตพื้นที่การศึกษาสู่การปฏิบัติ
12172497บทบาทไทยในเวทีเศรษฐกิจโลก : แนวทางการสร้างอำนาจต่อรองและความสามารถในการแข่งขัน / ศุภชัย พานิชภักดิ์
12272504แนวทางแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจไทยของรัฐบาลชวน 2 พฤศจิกายน 2540 - ธันวาคม 2543 / ธารินทร์ นิมมานเหมินท์, พิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล และ พิสิฐ ลี้อาธรรม
12372509อรรถาภิธานศัพท์เศรษฐศาสตร์
12472521การเงินธุรกิจ [110-331] / ชนะใจ เดชวิทยาพร...[และคนอื่น ๆ]
12572524ปุจฉา-วิสัชนากฎหมายแรงงานและปัญหาในทางปฏิบัติ. การบริหารงานบุคลและแรงงานสัมพันธ์ / เกษมสันต์ วิลาวรรณ และ อรรถพล มนัสไพบูลย์
12672532สุขภาพจิตดีด้วยอีคิว
12772536ความสามารถของเยาวชนไทยบนเวทีโลก : ผลจากการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการปี 2539-2543
12872547การย้ายถิ่นข้ามชาติกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอาเซียน : นโยบายและผลกระทบ / พัชราวลัย วงศ์บุญสิน...[และคนอื่น ๆ]
12972599เซฟตี้เฟริสต์ปลอดภัยไว้ก่อน = Safety first / วิฑูรย์ สิมะโชคดี
13072608ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพิมพ์ = General studies in printing / อุดม ควรผดุง
13172635คำบรรยายกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ / สุดาศิริ วศวงศ์
13272641เปิดโลก เอ็มบีเอ
13372660กลยุทธ์การบุกเบิกพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ฉบับ เอสเอ็มอี = Small business solution E-commerce /เบรันดา ไคนาน ; แปลโดย เอกปิยะ อดุลวุฒิกรชัย
13472664ไลท์เวบ 6.5 เอฟพิไชต์ I / พีรพล อริยรัตนา, อนุศาสน์ สุวรรณพรหม
13572669ไซเบอร์ลอ กฎหมายกับอินเตอร์เน็ต / ชวลิต อัตถศาสตร์...[และคนอื่น ๆ]
13672671รวมการใช้แก้ไขปัญหาซอฟต์แวร์ใน พีซี / เพียงหทัย อินกัน
13772672สร้างสรรค์สื่อสิ่งพิมพ์ด้วย Adobe PageMaker 6.5 plus / สิทธิชัย ประสานวงศ์
13872675ปกป้องข้อมูลลับใน PC = PC confidential / ไมเคิล เอ. แบงค์ ; แปลโดย ชัชวาล ศุภเกษม
13972676พีซี เอ็นเทอร์เทรนเม้น เปิดโลกบันเทิงบนพีซีตัวเก่ง /มนตรี คงมหาพฤกษ์ และ วศิน เพิ่มทรัพย์
14072678ทรัพยากรพืชในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 16 พืชที่ให้สารกระตุ้น = stimulants
14172680นันทนาการและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว = Recreation and tourism industry / สมบัติ กาญจนกิจ
14272682ย่ำฮอลลีวู้ดพิสูจน์ฝัน / อิสระ อมรเวช
14372684ย่ำยุโรปเรียนหนังสือตอนเรียนฟรีที่เยอรมนี
14472685ทฤษฎีกราฟ / ชะเอม สายทอง
14572686เรียนรู้เพื่อเป็นครูคุณภาพ / ชูศรี ตันพงศ์
14672692จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน = Psychology in daily life / ลักขณา สริวัฒน์
14772696พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย ฉบับนักเรียนนักศึกษา = Collins cobuild new student's dictionary
14872699แคลคูลัส I : สำหรับวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ = Calculus I : for engineering and science : students handbook 1 / วิศิษฎ์ เดชพันธ์
14972704รวมเรื่องสั้นใครฆ่าพระเจ้ากรุงธน / หลวงวิจิตรวาทการ
15072705รวมเรื่องสั้นครุฑดำ / หลวงวิจิตรวาทการ
15172708สี่ยอดหญิงงามผู้พลิกประวัติศาสตร์จีน / ถาวร สิกขโกศล
15272711ไม้กั้นลม / จำปี ถวายเลิศ
15372721พุทธเศรษฐศาสตร์ : วิวัฒนาการทฤษฎีและการประยุกต์กับเศรษฐศาสตร์สาขาต่าง ๆ / อภิชัย พันธเสน
15472722วิเคราะห์นโยบายของรัฐบาล พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชินวัตร กับนายชวน หลีกภัย / กวี วงศ์พุฒ
15572723แปลแปลงและแปรรูปบทละคร / จักรกฤษณ์ ดวงพัตรา
15672728ผลงานวิจัยและพัฒนาประจำปี 2543
15772733ประเทศคู่ค้าสำคัญที่มีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจไทย
15872738บันทึกไว้ด้วยใจภักดิ์ = In loving memory
15972739จารึกในหัวใจราษฎร์
16072756วันนริศ 28 เมษายน : ไห้วสมเด็จครูนายช่างใหญ่แห่งกรุงสยาม สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์
16172758พ่ายพิษ : บันทึก 9 กรณีวิกฤตยุคสังคมเสี่ยงภัย / อภิญญา ตันทวีวงศ์, บรรณาธิการ
16272763เทคนิคการเขียนอังกฤษ = English writing technique /ธนพล [ลำดวน] จาดใจดี
16372768อย่าเพิ่งท้ออย่าเพิ่งแพ้ถ้าอยากเก่งภาษาอังกฤษ / มาลีวัลย์ คาร์เตอร์
16472769การเขียนภาษาอังกฤษในธุรกิจและชีวิตประจำวัน = English practical writing / พิชญา จุฑาชวกุล ; บรรณาธิการโดย รมณี กอวัฒนา
16572771เบ็ทเทอแกร็มม่า / จุฑามาศ ธนะกุล
16672773ภาษาญี่ปุ่นมัคคุเทศก์ 1 / คาซูมิ ศรีจักรวาฬ...[และคนอื่น ๆ]
16772778ทำทุกอย่างได้ในคอมพิวเตอร์ / บรรณาธิการโดย เกศินี สุทธาวรางกูล...[และคนอื่น ๆ]
16872780ไอเอ็มซี : การสื่อสารการตลาดแนวใหม่ = The new marketing paradigm : integrated marketing communictions / ดอน อี ซูลท์, สแตนลีย์ ไอ แทนเนนโบม และ โรเบิร์ต เอฟ เลาเทอร์บอร์น ; แปลและเรียบเรียงโดย ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ
16972864การวิเคราะห์ประเมินและพยากรณ์ความน่าจะประสบปัญหาทางการเงินของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์จำนวน 54 บริษัท ระหว่างปีพ.ศ.2535-2539 = An analysis and prediction of financial bankruptcy probability of fifty four finance and securities companies in Thailand during 1992-1996 / ธัญลักษณ์ สถาปนิกานนท์
17073034ข้าวในศิลปะและวัฒนธรรม
17173046การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา : กรณีศึกษานิวซีแลนด์ / วิจารณ พานิช...[และคนอื่น ๆ]
17273139กลยุทธ์การตลาด = Marketing strategy / อดุลย์ จาตุรงคกุล
17373160ประมวลรัษฎากรแก้ไขเพิ่มเติมถึงพระราชบัญญัติฯ ฉบับที่ 34 พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึงพระราชกำหนดฯ ฉบับที่ 17 พ.ศ.2540 : พร้อมคำพิพากษาฏีกาโดยย่อ / รวบรวมโดย อาภรณ์ นารถดิลก
17473167การเงินธุรกิจ = Business finance / อภิชาติ พงศ์สุพัฒน์
17586271วิ.อาญามหัศจรรย์
17673174ดอกเบี้ย เบี้ยปรับ /ธนะชัย ผดุงธิติ
17773175พื้นฐานการถ่ายภาพ = Foundation of photography / ทวีศักดิ์ กิจวิวัฒนาชัย
17873176การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม / ธีระชัย สุขสด
17973178กำเนิดทุนนิยมเทียมในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ = The rise of Ersatz capitalism in South-East Asia / โยะชิฮะระ คุนิโอะ ; แปลโดย รัศมิ์ตรา ขันติกุล, ชูศรี มณีพฤกษ์ และ พรพิมล สันติมณีรัตน์ ; บรรณาธิการแปล สุกัญญา นิธังกร
18073184เรียงความบทความวิชาการฉบับที่ได้รับรางวัลเงินทุนภูมิพลตั้งแต่พ.ศ.2534-2541
18173214การพยากรณ์เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ / อัจฉรา จันทร์ฉาย
18273215ลึก กว้าง ชัด จัดระบบปฏิบัติการขาย = Active performance sales management / โรจน์ วุฒิกาญจน์
18373218เคล็ดไม่ลับการบริหารไมโครซอฟท์ = The 12 simple secrets of microsoft management / เดวิด ทีเลน ; แปลโดย สมชาย สัมฤทธิ์ทรัพย์
18473232ผ่าทางตันขุมทรัพย์แสนล้านสัมปทานสื่อสาร /ชูชาติ สว่างสาลี
18573443จริยศาสตร์ [ศาสตร์ที่ว่าด้วยคุณความดีและศิลปะในการต้ดสินใจ] / วศิน อินทสระ
18673783การผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง [604-442] / พรสุรีย์ ลิ้มรสธรรม
18773840เอ็นทีซอฟต์ เทรนนิ่ง ไกด์ สำหรับเรียนรู้ เอเอสพี 3.0 โปรแกรมมิ่ง เพื่อการพัฒนาเว็บแอพพิเคชั่น / กิตติ สูงสว่าง
18873842ข้อกำหนดการพัฒนาซอฟต์แวร์ = Software requirement / คาล อี วิกเกอร์ ; แปลโดย สุนันท์ บุณยธาดา
18973844เทคนิคบริหารและรับงานเขียนโปรแกรม / วราภรณ์ พรหมวิอินทร์ บรรณาธิการ จิระ จริงจิตร
19073845กลยุทธ์การวางระบบเครือข่ายฉบับ SME = Small business solutions for networking / อลัน เนียร์เบอร์ ; แปลโดย ภาณุฤทธิ์ ยุกตะทัต
19173866ตัดต่อวิดีโอสร้างช็อตเด็ดให้ได้ดั่งใจด้วย Movie maker ใน windows me / สิทธิชัย วรปัญญากุล ; บรรณาธิการโดย จิระ จริงจิตร
19274077การผสมผสานความรู้ : ความท้าทายของนักบัญชี = Integrated knowledge challenges for accountants
19374101ญี่ปุ่นสมัยโชวะประวัติศาสตร์บอกเล่าจากพ่อสู่ลูก = Chichi ga ko ni kataru showashi / โฮะซะกะ มะซะยะซุ ; แปลโดย สร้อยสุดา ณ ระนอง และ ปราณี จงสุจริตธรรม
19474109ข่าวที่ไม่เป็นข่าว /ธนาพล อิ๋วสกุล, บรรณาธิการ
19574139บทกวีแคนโต้หมายเลข... / ฟ้า พูลวรลักษณ์
19674143องค์กรยุคดอทคอม / ดนัย เทียนพุฒ
19774152ต้นแบบผู้นำ : สามบุรุษผู้กำหนดนิยามการเป็นผู้นำโลกธุรกิจแห่งศตวรรษที่ 21 = The new global leaders / แมนเฟรด เอฟ. อาร์., เคตส์ เดอ ฟรีส และ เอลิซาเบซ ฟลอเรนต์-เทรียซี ; สายฟ้า พลวายุ, แปลและเรียบเรียง
19874153การตลาดอย่างที่คุณไม่เคยรู้จัก = The End of marketing as we know it / เซอร์จิโอ ซีแมน ; แปลและเรียบเรียงโดย วีระ สถิตย์ถาวร
19974155องค์กรกระจายอำนาจ = The 3 keys to empowerment : releasing the power within people for astonishing results / เคน บลองชาร์ด, จอห์น พี คาร์ลอส และ อลัน แรนดอล์ฟ ; แปลโดย วรรณพร ไกรเลิศ
20074168ท่านทำได้ / กฤษณะ กฤตมโนรถ
20174175ล้มไปข้างหน้า = Failing forward : turning mistakes into stepping stones for success / จอห์น ซี แม็กซ์เวลล์ ; แปลโดย บุญเลิศ วงศ์พรหม
20274376ข้อบกพร่องในงานหล่อโลหะสาเหตุและวิธีการแก้ไข / จอห์น ที.เอช พรีส...[และคนอื่น ๆ]
20374755วินโดวส์ มี เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พีซีและอินเทอร์เน็ต / ชัชวาล ศุภเกษม
20474450การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการของการกีฬาแห่งประเทศไทย = The study of opinions of management of sports authority of Thailand / ระพีพัฒน์ กิจนพเกียรติ
20574456การวิเคราะห์โครงสร้างระบบการจัดจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล = An analysis on distributing structure of state lottery / ศรีอุษา โพธิ์ทอง
20674465คำพิพากษาฎีกา 2544 / บรรณาธิการโดย ไพโรจน์ วายุภาพ
20774505คัมภีร์เจ้าสัวธนินท์ เจียรวนนท์ / อธิวัฒน์ ทรัพย์ไพบูลย์
20874681การย้ายถิ่นข้ามพรมแดนไทย พม่า และสถานการณ์เสี่ยงต่อโรคเอดส์ในกลุ่มผู้ย้ายถิ่น : พื้นที่แม่สอดและแม่สาย = HIV/AIDS among migrant population at the Thai-Burmese borders : Mae Sot and Mae Sai / สุภางค์ จันทวานิช...[และคนอื่น ๆ]
20974682รวมบทความวิชาการ : นิเทศศาสตร์การตลาดแนวคิดและกรณีศึกษา
21074685รูปแบบการพัฒนาการดูแลตนเองของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ = Development of self-care agency in persons with HIV infection/AIDS. ผลของการดูแลสุขภาพอนามัยที่บ้านต่อการรับรู้ความสามารถในการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ = Effects of home health care on perceievd self-care abilities and quality of life of HIV and AIDS patients
21174686ความสามารถในการติดเชื้อ HIV-1 ของ resting CD4+T cells ที่มี Chemokine receptors ชนิด CCR5 และ CXCR 4 = Susceptibility to HIV-1 infection of resting CD4 + T cells that express the chemokine receptors CCR5 and CXCR4. การศึกษาแอนติออกซิแดนท์ในพืชสมุนไพรและพืชผักไทยสำหรับการเสริมสุขภาพผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ = Study of Antioxidants of Thai Medicinal Herbs and Vegetable Plants for Health Promaotion of HIV+ and AIDS Patients
21274687ความจำเป็นผลดีผลเสียของกฎหมายเกี่ยวกับเอดส์ / วชิระ สิงหะคเชนทร์...[และคนอื่น ๆ]
21374688เทคโนโลยีด้านดินปุ๋ยและเครื่องจักรกลการเกษตร
21474696ยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ศึกษา : บทเรียนจากประเทศอังกฤษและญี่ปุ่น
21574698การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542 : ข้อคิดจากกรณีศึกษาของต่างประเทศ
21674700ป่าไม้ไทย : บทสรุปของอำนาจและผลประโยชน์ /ตฤตณัย นพคุณ
21774716หลักวิธีปฏิบัติปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับคดีลิขสิทธิ์ในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง / สุพิศ ปราณีตพลกรัง
21874719รวมกฎหมายยาเสพติดและคำพิพากษาศาลฎีกาที่น่าสนใจ / รวบรวมโดย น้ำแท้ มีบุญสล้าง, กิตติ มีบุญสล้าง
21974723คำอธิบายกฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 / สีหนาท ประยูรรัตน์
22074724โครงการสมุดปกเงินวิธีพิจารณาความแพ่ง-อาญาเปรียบเทียบ / พิชัย นิลทองคำ
22174727อินเตอร์เน็ต แชร์ริ่ง สำหรับระบบ Lan ในองค์กรและร้าน Internet cafe / สมเกียรติ รุ่งเรืองลดา
22274728การลงรายการหนังสือและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง : ตามหลักเกณฑ์ AACR2 /สุพัฒน์ ส่องแสงจันทร์
22374730คลีนิคอินเตอร์เน็ต = Clinic internet / เกียรติประถม สินรุ่งเรืองกุล และ รวิช มนัสวานิช
22474732เว็บแค็ม ถ่ายทอดสดผ่านอินเตอร์เน็ต / จักรกฤษณ์ นพคุณ
22574734คอมพิวเตอร์ ทิพซ์ แอนด์ อิควินเม้นท์ = Computer tips and equipment / อรรถพล เอื้ออารีวิวัฒน์
22674735การติดตั้งระบบเครือข่ายและการแชร์อินเทอร์เน็ตด้วยตนเอง / กอบเกียรติ สระอุบล
22774739ประกอบ PC step by step / ชิษณุพงศ์ ธัญญลักษณ์ และ ปิยะ นากสงค์
22874740เจาะลึก ล้วงตับ Windows Me แบบถึงกึ๋น / ธานินทร์ เอื้อรักสกุล และ เกศมณี เที่ยงธรรม
22974741ไขปัญหามือใหม่หัดใช้คอมฯ / นิทัศน์ สุทธิสถิตย์ และ ดุลยวัฒน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
23074742พ่อรวยสอนอะไรที่พ่อจนไม่เคยสอน = Rich dad poor dad / โรเบิร์ต ที. คิโยซากิ และ ชารอน แอล แลชเตอร์ ; เรียบเรียงโดย นันทวัน รุจิวงศ์
23174747สร้างเว็บเพจอย่างไร้ขีดจำกัด ASP Active Server Page / โดย ธวัชชัย สุริยะทองธรรม, ธาริน สิทธิธรรมชาลี และ ประชา พฤกษ์ประเสริฐ
23274748ติดตั้งใช้งานโฮมเน็ตเวิร์กด้วยตนเอง / ดิเรก วงษ์วานิช
23374749แชร์อินเทอร์เน็ต 2 เครื่องด้วยสายเส้นเดียว / กอบเกียรติ สระอุบล
23474754เทคนิคแก้ไขปัญหาฮาร์ดดิสก์และกู้ข้อมูล : นำเสนอแบบ visual guide step by step / ประเสริฐ รุ่งทรัพย์พาณิชย์
23575993รายงานการปฏิรูปการศึกษาต่อประชาชน
23678041กวีนิพนธ์อเมริกันร่วมสมัย : บทวิเคราะห์และสรรนิพนธ์ / นิตยา มาศะวิสุทธิ์... [และคนอื่นๆ]
23778051คุณธรรมของครู / ผกา สัตยธรรม
23878118ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ / เชื้อ ชูขำ.
23978288การผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นต้น [604-441] / พรสุรีย์ ลิ้มรสธรรม
24079260การอ่านและการสร้างนิสัยรักการอ่าน / ศรีรัตน์ เจิงกลิ่นจันทร์
24179261ภาษาไทย 2001 / นิตยา กาญจนะวรรณ
24279262ผลกระทบของสัญญาณวิทยุและโทรทัศน์ข้ามพรมแดนระหว่างไทย-ลาว / วิภา อุตมฉันท์
24379264ตรรกวิทยาสัญลักษณ์ / โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์
24479270พจนานุกรมศัพท์คอมพิวเตอร์ฉบับนิสิตนักศึกษา / ทักษิณา สวนานนท์
24579273การปกครองส่วนท้องถิ่นกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม / นันทวัฒน์ บรมานันท์ และ แก้วคำ ไกรสรพงษ์
24679274การวิเคราะห์ธาตุอาหารพืช / ศรีสม สุวรรณวงศ์
24779275ต้นไม้ ผักหญ้า อาหาร และสมุนไพร : รวบรวมความรู้อาหารและสมุนไพรเพื่อบริโภคและประโยชน์กับชีวิต / วัลยา ภู่ภิญโญ
24879277การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการจัดการทรัพยากร = Ecotourism cultural diversity and natural resource management / ยศ สันตสมบัติ
24979278อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม / สุริยา บุณยศิริชัย
25079280อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา จังหวัดกระบี่
25179281อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน
25279282อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง จังหวัดเชียงใหม่ / หัสชัย บุญเนือง
25379283คู่มือท่องเที่ยวภาคตะวันออกทะเลไม่เคยหลับ
25479289เงาใจ / ชูวงศ์ ฉายะจินดา
25579393สถิติสำหรับการวิจัย = Statistics for research /ยุทธ ไกยวรรณ์
25674757เพิร์ล บนฟรีเซิร์ฟเวอร์ / ธนพล ฉันจรัสวิชัย
25774841การพิสูจน์เวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์ด้วยคณิตศาสตร์ = The proof of time dimension as vector by mathematics / ปรเมสฐ์ บุญศรี
25874843กองทุนคุณภาพการศึกษาของฮ่องกง
25974844ภูมิปัญญาและละครไทย
26074849การออกแบบและวิเคราะห์อัลกอริทึม / สมชาย ประสิทธิ์จูตระกูล
26174955คำพิพากษาศาลฎีกา 2544 / สำนักงานศาลยุติธรรม
26275484ระบบการเลือกตั้งกับการเมืองไทยยุคใหม่ : พร้อมการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ.2541 / วัชรา ไชยสาร
26375745การเมืองภาคประชาชน : มองจากชีวิตและผลงานของศรีบูรพา / วิทยากร เชียงกูล
26476275ร่างกฎหมายลำดับรองที่จะต้องตราขึ้นใช้บังคับทันทีในระบบการศึกษาใหม่
26576889แรงงานหญิงและเด็ก = Woman and child labour
26677257การวิจัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์ = Documentary research on human resource management / วิรัช วิรัชนิภาวรรณ
26778150การประเมินผลสื่อการประชาสัมพันธ์ : โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์น้ำมันหล่อลื่นของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ = The evaluation of public relations media : the public relations campaign project for lubrication oil of the National energy policy board / ระวีวรรณ วรรณชาติ
26878182รัฐบาลใหม่กับการจัดการปัญหาความขัดแย้งในสังคม
26978183แพทย์แผนจีนในชีวิตประจำวัน / วิทวัส วัณนาวิบูล
27078194สัมฤทธิ์ผลของการประชาสัมพันธ์ของโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างประชาชนที่อยู่ในพื้นที่โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติกฟผ. กับประชาชนในเขตกรงเทพมหานคร = The effectiveness of public relations s...
27178197โครงสร้างของสถาบันการตรวจเงินแผ่นดินตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 = The structure of supreme audit instituiton in accordance with the provisions of constitution of the kingdom of Thailand B.E.2540 / ศิริพร ปั้นประเสริฐ
27278242ธนกิจเกษตร = Agricultural finance / นงนุช ปรมาคม
27378255ปัญหาด้านการเงินของแรงงานไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศ
27478257ข้อควรรู้เกี่ยวกับศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
27578268อีคิวของคุณเป็นอย่างไร = EQ ของคุณเป็นอย่างไร / ศันสนีย์ วรรณางกูล
27678374หลักเกณฑ์การลงรายการชื่อบุคคล
27779291ตารางชีพ : เครื่องมือสำคัญทางประชากรศาสตร์ = Life table a powerful demographic tool / ปราโมทย์ ประสาทกุล และ ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์
27879295100 คำถาม-คำตอบ เมื่อมีปัญหา ISO 9000 / มัสสุยุกิ ฮาจิวารา ; แปลโดย สุธรรม ธีระวัฒนชัย
27979340การทำการค้าบนอินเตอร์เน็ต [ซีดี-รอม] = E-Commerce [CD-ROM]
28079346จาวา ฉบับโปรแกรมเมอร์ / กิตติ ภักดีวัฒนะกุล
28179347พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย [ฉบับใหม่] ฉบับแก้ไขปรับปรุงและขยายเพิ่มคำศัพท์ใหม่ 6,000 คำ = a new English-Thai dictionary [Revised and Enlarged] / เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ
28279349ต้นไม้ยาน่ารู้ / ธงชัย เปาอินทร์ และ นิวัตร เปาอินทร์
28379350หวงเหอ อู่อารยธรรม / สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
28479351เหรียญกษาปณ์กรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ.2525-2542 = Coinage of the Rattanakosin Era A.D. 1982-1999
28579352เหรียญที่ระลึกกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ.2525-2542 = Medals of the Rattanakosin Era A.D. 1982-1999
28679360สังคมและวัฒนธรรมไทย = Thai society and culture / วราคม ทีสุกะ
28779362อาหาร เครื่องดื่ม และการบริการในภัตตาคาร /ปิยวรรณ กลั่นกลิ่น
28879363แนวทางเวชปฏิบัติอิงหลักฐานการตรวจและการสร้างเสริมสุขภาพในประเทศไทย = Evidence-Based clinical practice guideline periodic health examination and maintenance in Thailand / บรรณาธิการโดย สุรจิต สุนทรธรรม
28979365โรคตับจากสุรา / เฟื่องเพชร เกียรติเสวี
29079367ปลูกสมุนไพรใช้เอง / ยุวดี จอมพิทักษ์
29179368โคลนนิ่ง : เทคโนโลยีสะท้านโลก / บรรณาธิการโดย ยงยุทธ ยุทธวงศ์ และ ศุภชัย หล่อโลหการ
29279369คู่มือนักอ่านและผู้ใฝ่การเรียนรู้ / วิทยากร เชียงกูล
29379370ความเป็นครูไทย = Self-actualization for Thai teachers / ธีรศักดิ์ อัครบวร
29479371จิตวิทยาเพื่อการฝึกอบรมผู้ใหญ่ = Psychology for training adult /สุวัฒน์ วัฒนวงศ์
29579373โจทย์ประกอบการเรียน ฟิสิกส์... / จรัส บุญยธรรมา
29679374สรีรวิทยาของพืช = Plant physiology / ชวนพิศ แดงสวัสดิ์
29779375วัฒนธรรมบริโภคของแรงงานรับจ้างในชุมชนชนบท : อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส / วัฒนา สุกัณศีล
29879379น้ำแข็งใส่น้ำหวาน / ช่อลัดา
29979384รวมกฎหมายปฏิรูประบบสถาบันการเงิน /รวบรวมโดย ณรงค์ เตโชชัยงาม
30079387ปฏิบัติเครื่องรับวิทยุ AM-FM /ประพันธ์ พิพัฒนสุข, วิลาวัลย์ โฉมเฉลา และ สุพันธ์ พัพัฒนสุข
30179389คู่มือวงจรวิทยุเทป-ซีดี-วีซีดี 1 : เพื่อการศึกษาค้นคว้าตรวจซ่อมประกอบการศึกษาวิชาวิทยุเทป ซีดี วีซีดี
30279390ทฤษฎีการติดตั้งไฟฟ้าในและนอกอาคาร / ประพันธ์ พิพัฒนสุข และ ไวพจน์ ศรีธัญ
30379391ใบงานปฏิบัติหม้อแปลงไฟฟ้า /รณฤทธิ์ ชื่นอุทัย
30479392เส้นทางสู่นักวิจัยมืออาชีพ / สมเกียรติ วัฒนศิริวิชัยกุล และ วีรวรรณ เล็กสกุลไชย ; บรรณาธิการ
30579398ระบบประกันคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร HACCP / สุวิมล กีรติพิบูล
30679395ระบบหลักประกันสุขภาพ : ประสบการณ์จาก 10 ประเทศ / เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์
30779396ข้อเสนอระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
30879397การบริหารการพัฒนา : ความหมาย เนื้อหา แนวทาง และปัญหา /ติน ปรัชญพฤทธิ์
30979399ดัชนีวัดผลสำเร็จธุรกิจ / ดนัย เทียนพุฒ
31079400วิบากกรรมกองเรือไทย : เบื้องลึกโซ่ตรวนที่มัดตราสังการค้าส่งออกไทยตลอดศก. / ชูชาติ สว่างมาลี
31179402เทคนิคการคิดและจำอย่างเป็นระบบ = Systematic thinking and mind mapping
31279403คำอธิบายสัญญาว่าด้วยเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C) และทรัสต์รีซีท (T/R) /วิชัย ตันติกุลานันท์
31379411การเมือง การบริหาร และการเปลี่ยนแปลง ในสังคมไทยต้นศตวรรษหน้า
31479413เมืองไทยสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง / แถมสุข นุ่มนนท์
31579420กลยุทธ์การจัดทำบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งระบบ /สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
31679421ระบบบัญชี / วิไล วีระปรีย และ จงจิตต์ หลีกภัย
31779441คัมภีร์ Flash 5 [ซีดี-รอม] / โสรชัย นันทวัชรวิบูลย์ และบัชรี หะยีมะสาและ
31879456คำอธิบายกฎหมายทั่วไป / ณัฐวัสส์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
31979459รวมบทความทางวิชาการ ความรู้เกี่ยวกับการขนส่งของทางทะเล / กำชัย จงจักรพันธ์ ; บรรณาธิการ
32079464พระธรรมนูญศาลยุติธรรม / ชุมพล จันทราทิพย์ และ สมลักษณ์ จัดกระบวนพล
32179466การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการฟ้องให้จดทะเบียนและลักษณะสิทธิครอบครอง / ไพจิตร ปุญญพันธุ์
32279468สถิติเพื่อการตัดสินใจ / ศรีเพ็ญ ทรัพย์มนชัย
32379469การบัญชีภาษีอากร = Tax accounting / ยุพดี ศิริวรรณ
32479471คู่มือบัญชีสำหรับนักบริหาร = Accounting manual for managers / เจ เค ชิม และ โจเอล จี ไซกอล ; แปลโดย อรรพล ตริตานนท์
32579473คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน
32679474เสริมความรู้มุ่งสู่คณิตศาสตร์โอลิมปิก = IMO international mathematical olympiad / ดำรงค์ ทิพย์โยธา
32779475พืชที่ให้สีย้อมและแทนนิน = Dye and tannin-producing plants
32879476หวาย = Rattans
32979477พืชที่ให้คาร์โบไฮเดรตที่ไม่ใช่เมล็ด = Plant yielding non-seed carbohydrate
33079478ธัญพืช = Cereals
33179479พืชที่ให้น้ำมันหอม = Essential-oil plants
3327948330 ปี ไทยคดีศึกษา
33379484ความรู้คู่บ้านการทำเซรามิกอย่างง่ายด้วยวิธีขึ้นรูปแบบแผ่น / ศรรินทร์ ตันติเวชยานนท์
33479486บุคคลของโลกตะวันออก 2 / มานพ ถนอมศรี
33579487รวมแหล่งท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติ ทั่วประเทศ
33679489ประวัติ/สุนทรพจน์ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร : นายกรัฐมนตรีคนที่ 13 / วีรพล จ้อยทองมูล, และ นิคม ชาวเรือ
33779492ชีวิตด้านที่สาม / ขวัญ เพียงหทัย
33879495คืนชีวิตสู่ความเรียบง่าย = Living the simple life / เอเลน เซนต์ เจมส์ ; แปลโดย นุชจรีย์ ชลคุป
33979496แสงตะวันในสายหมอก / นิธินันท์
34079501ปลายทางที่ 8 / พิพัฒน์ พสุธารชาติ
34179503จดหมายเหตุสุริโยไท / ม.จ. ชาตรีเฉลิม ยุคล
34279504ตามรอยสุริโยไท : เบื้องลึกบันทึกจากใจผู้ร่วมแสดงสุริโยไท
34379509สู้เพื่อศพ / พรทิพย์ โรจนสุนันท์
34479549กฎหมายครอบครัว = Family laws / สมรักษ์ พรหมมา
345795503 ทศวรรษเนชั่นจากกลิ่นหมึกสู่ดิจิทัล / ธนวัฒน์ ทรัพย์ไพบูลย์
34679566เดี่ยวเขมร / สัจภูมิ ละออ
34779558ข้อมูลและนโยบายของแหล่งความร่วมมือกับต่างประเทศ
34879561เส้นทางเที่ยวไทย ฉบับจังหวัดตรัง / บรรณาธิการโดย หัสชัย บุญเนือง
34979565ขับรถเที่ยวไปในนิวซีแลนด์ / สันต์ ใจยอดศิลป์
35079576ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทยตั้งแต่แรกเริ่มจนสิ้นสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 / จำเริญลักษณ์ ธนะวังน้อย
35179578ทุนนิยมฟองสบู่ : ปรัชญาและทางออก /สุชีลา ตันชัยนันท์...[และคนอื่น ๆ]
35279580พม่า : ประวัติศาสตร์และการเมือง = Burma : history and politics / ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
35379583เศรษฐกิจไทยตายแล้วฟื้น = Thai economy the phoenix returns / สุวินัย ภรณวลัย
35479586อะเมซิ่งกรุงเทพมหานครนครแห่งความประทับใจ / พิชญพิทักษ์
35579607การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและเกษตรกรรมยั่งยืน / สมพันธ์ เตชะอธิก...[และคนอื่น ๆ]
35679608น้ำมัน / บรรณาธิการโดย ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ
35779651ใครฆ่าตระกูลรอบินส์ = Who killed the robins family / บิลล์ แอ็ดเลอร์ และ โทมัส แคสเตน ; แปลโดย ธนิต ธรรมสุคติ
35879654ตลาดบริการ = Marketing for services / สุมนา อยู่โพธิ์
35979656วิธีจัดทำแผนการตลาด = Writing a marketing plan / วีรวุธ มาฆะศิรานนท์
36079657108 วิธีคิด 1009 วิธีการของผู้ประกอบการ = Strategy + marketing for entrepreneurs / นิธิมา ศรีประเสริฐ
36179658นวัตกรรมอีบิสสิเนส = e-business innovation / ดนัย เทียนพุฒ
36279665หลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนวินัยข้าราชการตามกฎก.พ.ฉบับที่ 18 (พ.ศ.2540) : ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณาพร้อมด้วยตัวอย่างสำนวนการสอบสวนวินัย / รวบรวมโดย เมธา วาดีเจริญ และ เสวก อรุณรุมแสง
36379666พระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทยพ.ศ.2544
36479672ตัวอย่างการร่างคำฟ้องคดีแพ่ง / รวบรวมโดย เมธา วาดีเจริญ
36579673พื้นฐานการศึกษา = Foundation of education / รวบรวมโดยอินถา ศิริวรรณ
36679674เปรียบเทียบการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาพ.ศ.2541 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2542 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 / รวบรวมโดย วิชาญ จำปีศรี
36779675แผนและโครงการ /รวบรวมและเรียบเรียงโดย ธีรยุทธ พึ่งเทียร และ สุรพล สุยะพรหม
36879676จิตวิทยาการเรียนการสอน / ชาติชาย พิทักษ์ธนาคม
36979677สนทนาอังกฤษคำกลอน 2000 ประโยค / รวบรวมโดย แนม บุญสิทธิ
37079699วิธีอ่านคนแบบจีน / สวี่เจ๋อเหยียน ; แปลโดย ธีรลักษณ์ ชาวนพงษ์
37179728การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญาในประเทศไทย / สุชิน เพ็ชรักษ์
37279729พระผู้ทรงเอื้ออาทรต่อสรรพชีวิต
37379730แนวทางการปฏิรูปการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542
37479731เหตุใดเวียดนามจึงประสบผลสำเร็จด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา
37579732มหาวิทยาลัยเพื่ออุตสาหกรรม : แนวทางใหม่เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต / ครรชิต มาลัยวงศ์
37679733ศิลปะกับเยาวชน
37779735เอสเอ็มอี สร้างไทยมั่นคง
37879737ผ้าทอพื้นเมืองการสำรวจผู้ผลิตทั่วประเทศ / ปัญญา วิจินธนสาร...[และคนอื่น ๆ]
37979779คำอธิบายกฎหมายอาญาภาค 1
38079780พื้นฐานวิศวกรรมการส่องสว่าง / ไชยะ แช่มช้อย
38179791ครูต้นแบบ
38279795เถ้าลอยลิกไนต์ในงานคอนกรีตกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
38379798คณิตศาสตร์มหัศจรรย์ : คู่มือการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ / ศักดา บุญโต...[และคนอื่น ๆ]
38479800เก่งดีมีสุข : คู่มือการให้บริการด้านแนะแนวและจิตวิทยาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ / อุษณีย์ โพธิสุข...[และคนอื่น ๆ]
38579801รูปแบบการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านแนะแนวและจิตวิทยา / อุษณีย์ โพธิสุข...[และคนอื่น ๆ]
38679802สร้างสรรค์นักคิด : คู่มือการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านทักษะความคิดระดับสูง / อุษณีย์ โพธิสุข...[และคนอื่น ๆ]
38779803รูปแบบการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านทักษะความคิดระดับสูง / โดย อุษณีย์ โพธิสุข...[คนอื่น ๆ]
38879804รูปแบบการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ / อุษณีย์ โพธิสุข...[คนอื่น ๆ]
38979805รูปแบบการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านภาษาไทย / สำอาง หิรัญบูรณะ
39079806สนุกกับภาษาไทย : คู่มือการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านภาษาไทย / สำอาง หิรัญบูรณะ
39179807รูปแบบการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษ / สำอาง หิรัญบูรณะ
39279808จุดประกายภาษาอังกฤษ : คู่มือการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษ / สำอาง หิรัญบูรณะ...[และคนอื่น ๆ]
39379809รูปแบบการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ / วิรุณ ตั้งเจริญ...[และคนอื่น ๆ]
39479810ผลิตศิลปินน้อย : คู่มือการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ / วิรุณ ตั้งเจริญ
39579811การเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา
39679813สุดยอดการตรวจสอบทางการตลาดและการขาย / อนุวัฒน์ มลายอริศูนย์
39779816คู่มือเตรียมสอบผู้สอบบัญชีรับอนุญาต : ชุดวิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี
39879819การบริหารโครงการและการศึกษาความเป็นไปได้ = Project management and feasibility study / ฐาปนา ฉิ่นไพศาล
39979820แรงงานไทย : 35 ปี บนเส้นทางการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ = Thai labour : 35 years along Thailand's economic growth / นิคม จันทรวิทุร
40079821เอกสารสมุดปกขาวยุทธศาสตร์การปฏิรูป การบริหารราชการแผ่นดิน /ทศพร ศิริสัมพันธ์
40179823100 เครื่องมือการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ / วรภัทร์ ภู่เจริญ
40279825100 ปัญหาในการสั่งงานและแนวทางแก้ไข / สมิต สัชฌุกร
40379830แอมเวย์ อะเมซิ่ง เวย์ = Amway amazing way / สมปรารถนา คล้ายวิเชียร และ พัฒนพันธุ์ วงษ์พันธุ์
40479844การเงิน การบัญชีที่ผู้บริหารต้องรู้ / ธวัชชัย พืชผล
40579847การจัดการยุคใหม่ = Modern management / มัลลิกา ต้นสอน
40679851การบริหารการผลิต = Production management / พูลสุข สังข์รุ่ง...[และคนอื่น ๆ]
40779856การบริหารงานเอกสาร การจัดการเอกสาร / สง่า ชีรนรวนิชย์
40879858การควบคุมคุณภาพ / ศิริพร ขอพรกลาง
40979924สัมมนาพิเศษประจำปี 2544 25 ประเด็นความผิดและข้อพึงระวัง ภ.ง.ด.50
41079931เทคนิควางแผนภาษีให้ประหยัดและถูกต้อง /ปรัชญา ไทยกล้า
41180160การประเมินผลการพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8
41280163วิทยาลัยชุมชน : รูปแบบสถาบันอุดมศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญา / ทองอินทร์ วงศ์โสธร...[และคนอื่น ๆ]
41380215สรีรวิทยาการพัฒนาการพืช / สัมฤทธิ์ เฟื่องจันทร์
41480220การสำรวจเบื้องต้น = Elementary surveying / พรเทพ ราชอัคคี
41580221วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 1 = Electronic circuits / สุคนธ์ พุ่มศรี
41680222ซูริมิ = Surimi / จักรี ทองเรือง
41780223วิศวกรรมโทรคมนาคม / ลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ
41880225เชื้อเพลิงและการเผาไหม้ / กัญจนา บุณยเกียรติ
41980226ทฤษฎีและการเขียนโปรแกรม CNC สำหรับการควบคุมเครื่องจักรกลด้วยคอมพิวเตอร์ : Computer numerical control / อำนาจ ทองแสน
42080227คู่มือการลดและควบคุมเสียงดังในโรงงาน / วิฑูรย์ สิมะโชคดี
42180228เจาะระบบ TCP/IP จุดอ่อนของโปรโตคอลและวิธีป้องกัน / เรืองไกร รังสิพล
42280229คู่มือการสร้างภาพกราฟิกด้วยโปรแกรม Adobe illustrator 9.0 / ดนุพล กิ่งสุคนธ์
42380231พลังงานและเมแทบอลิซึม / พัชรา วีระกะลัส
42480232กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา : ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า คุ้มครองแบบผังภูมิของวงจรรวม / อำนวย แสงสว่าง
42580235พจนานุกรมไทย ฉบับพิสดาร / สมพร เจริญพงศ์
42680236คู่มือการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเรื่องหลักการและเทคนิคการประเมินทางการศึกษา / ส. วาสนา ประวาลพฤกษ์
42780237หลักการวิเคราะห์โครงการ : ทฤษฎีและวิธีปฏิบัติเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ / หฤทัย มีนะพันธ์
42880239การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ ภาคปฏิบัติ = Modern human resources management in practice / ณรงค์วิทย์ แสนทอง
42980240ว่านยา เสน่ห์มหามงคล เล่ม 1 / ธวัชชัย อินทุใส และ รัชนัย อินทุใส
43080241สำนวนและภาษิตอังกฤษที่นำสัตว์มาเปรียบ / รัชนี ซอโสตถิกุล
43180242พจนานุกรมศัพท์ธุรกิจไทย-ฝรั่งเศส = Dictionnaire commercial Thai-Francais / มาลี มุกดาประกร
43280243นิเทศศาสตร์กับการประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาด / วิรัช ลภิรัตนกุล
43380245กลยุทธ์พันธมิตรธุรกิจ = Business alliances strategy / ยุดา รักไทย, สุภาวดี วิทยะประพันธ์
43480246ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจภาคเหนือตอนบน อุตสาหกรรม การลงทุน และการค้าชายแดน / ลือชัย จุลาสัย, ชัยยศ สันติวงศ์, วิลาวัลย์ ตันรัตนกุล
43580247แนวคิดเศรษฐกิจชุมชน : ข้อเสนอทางทฤษฎีในบริบทต่างสังคม / ฉัตรทิพย์ นาถสุภา
43680248ทฤษฎีพึ่งพาและเทววิทยาแห่งการปลดปล่อย / ทวีวัฒน์ ปุณฑริกวิวัฒน์
43780249วิเคราะห์ระบบโลกในสหัสวรรษใหม่ / ยุค ศรีอาริยะ
43880251สวัสดิการโดยภาคชุมชน (1) : กลุ่มออมทรัพย์ / บรรณาธิการโดย ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ
43980262สตรีศึกษา 2 : ผู้หญิงกับประเด็นต่าง ๆ / กนกศักดิ์ แก้วเทพ ; บรรณาธิการ
44080263พิษเพลิงเคมี บันทึก 10 ปี โศกนาฏกรรมคลองเตย /สุกรานต์ โรจนไพรวงศ์, บรรณาธิการ
44180266สาระน่ารู้ภูมิปัญญาไทย / รวบรวมโดย พิณ เกื้อกูล
44280267เปิดวิสัยทัศน์ต่างแดน / ไพลิน กาญจนภานุพันธุ์
44380268แนวทางการบริหารจัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา / สมชัย ฤชุพันธ์ และ ชลธาร วิศรุตวงศ์
44480269รายงานการศึกษาเบื้องต้นการพัฒนาเครือข่ายการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทย /สมชัย ฤชุพันธุ์.
44580283กรณีศึกษาที่ 1 : การทดลองเกี่ยวกับความดันอากาศของโรเบิร์ต บอยส์ = Harvard case histories in experimental science : Robert Boyle's experiment in pneumatics / รวบรวมและเรียบเรียงโดย เจมส์ ไบรอันท์ โคแนนท์ และ ลีโอนาร์ด เค แนช ; แปลโดย จริยา สุจารีกุล
44680284กรณีศึกษาที่ 2 : การล้มเลิกทฤษฎีฟลอจิสตัน : การปฏิวัติทางเคมีในช่วงปี ค.ศ. 1775-1789 = Harvard case histories in experimental science : the chemical revolution of 1775-1789 / รวบรวมและเรียบเรียงโดย เจมส์ ไบรอนท์ โคแนนต์ และ ลีโอนาร์ด เดแนช ; แปลโดย จริยา สุจารีกุล
44780285กรณีศึกษาที่ 3 : การพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับอุณหภูมิและความร้อนในระยะต้น : การเกิดขึ้นและเสื่อมลงของทฤษฎีแคลอรี่ = Harvard case histories in experimental science : the early development of the concepts of temperature and heat : the rise and decline of the caloric theory / รวบรวมและเรียบเรียงโดย เจมส์ ไบรอนท์ โคแนนต์ และ ลีโอนาร์ด เดแบช ; แปลโดย จริยา สุจารีกุล
44880286กรณีศึกษาที่ 4 : ทฤษฎีอะตอมโมเลกุล = Harvard case histories in experimental science : the atomic-molecular theory / รวบรวมและเรียบเรียงโดย เจมส์ ไบรอันท์ โคแนนท์ และ ลีโอนาร์ด เค แนช ; แปลโดย จริยา สุจารีกุล
44980287กรณีศึกษาที่ 5 : พืชและบรรยากาศ = Harvard case histories in experimental science : plants and the atmosphere / รวบรวมและเรียบเรียงโดย เจมส์ ไบรอันท์ โคแนนท์ และ ลีโอนาร์ด เค แนช ; แปลโดย จริยา สุจารีกุล
45080289กรณีศึกษาที่ 6 : การศึกษาเกี่ยวกับการหมักของปาสเตอร์ = Harvard case histories in experimental science : pasteur's study of fermentation / รวบรวมและเรียบเรียงโดย เจมส์ ไบรอันท์ โคแนนท์ และ ลีโอนาร์ด เค แนช ; แปลโดย จริยา สุจารีกุล
45180290กรณีศึกษาที่ 7 : การศึกษาเกี่ยวกับการเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติของปาสเตอร์และหินตาล = Harvard case histories in experimental science : pasteur's study and Tyndall's study of spontaneous generation / รวบรวมและเรียบเรียงโดย เจมส์ ไบรอันท์ โคแนนท์ และ ลีโอนาร์ด เค แนช ; แปลโดย จริยา สุจารีกุล
45280292กรณีศึกษาที่ 8 : การพัฒนาแนวคิดหลักเกี่ยวกับประจุไฟฟ้า : ไฟฟ้าตั้งแต่สมัยกรีกจนถึงสมัยคูลอมป์ = Harvard case histories in experimental science : electricity from the Greeks to Coulomb /รวบรวมและเรียบเรียงโดย เจมส์ ไบรอันท์ โคแนนท์ และ ลีโอนาร์ด เค แนช ; แปลโดย จริยา สุจารีกุล
45380294คู่มือนักเดินทางพกพา Hong Kong
45480296รายงานผลการประชุมสมัชชาการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้
45580298ราชธรรมนำชีวี / ปราณี ปราบริปู, อำไพพรรณ น้อยหนูจัตุรัส
45680299หลักกรรมและการเวียนว่ายตายเกิด / วศิน อินทสระ
45780300เคหพยาบาล / ฉวีวรรณ อารยาพันธ์
45880306ความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานคุมประพฤติ
45980310ประวัติความเป็นมาและผลงานของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พ.ศ.2476 ถึงพ.ศ.2544 / ประภาศน์ อวยชัย
46080352ข้ามเวลาฝ่ามิติอันตราย = Timeline / ไมเคิล ไครซ์ตัน ; แปลโดย ขจรจันทร์
46180375รัฐธรรมนูญและการเมืองการปกครองสหรัฐอเมริกา = The United States constitution and government / โกวิท วงศ์สุรวัฒน์
46280376สุดยอดเจ้าสัวไทยภาค 2 ผู้เกรียงไกรในยุคธุรกิจไร้พรมแดน /ธนวัฒน์ ทรัพย์ไพบูลย์ ; บรรณาธิการโดย ณภัทร เทพพรรธนะ
46380377เตรียมตัวครู...สู่การประกันคุณภาพ /ชาตรี สำราญ
46480380คู่มือท่องเที่ยวนครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว
46580382คู่มือท่องเที่ยวชุดเที่ยวชานกรุงฯ
46680383สาหร่ายปลายตะเกียบ / รงค์ วงษ์สวรรค์
467803852540 จุดเปลี่ยนประเทศไทย /กนกศักดิ์ แก้วเทพ และ นวลน้อย ตรีรัตน์ บรรณาธิการ.
46880387เรื่องเล่าเจ้าแผ่นดินสยาม /เอนก นาวิกมูล
46980391101 คัมภีร์ฝ่าวิกฤติ /รวบรวมโดย อรรถการ สัตยาพาณิชย์
47080393ชุดประดาน้ำและผีเสื้อ = Le scaphandre et le papillon /ฌ็อง-โดมินิก ; แปลโดย วัลยา วิวัฒน์ศร
47180398เศรษฐศาสตร์การเมืองเรื่องโทรคมนาคม : แปรสัญญาสัมปทานโทรคมนาคมผลประโยชน์ของใคร /นวลน้อย ตรีรัตน์, นพนันท์ วรรณเทพสกุล, บรรณาธิการ
47280406มัลติมีเดียเทคโนโลยีกับโรงเรียนในศตวรรษที่ 21 /พรพิไล เลิศวิชา
47380424ผู้ฟื้นภิกษุณีสงฆ์พลิกประวัติศาสตร์พุทธศาสนาไทย รศ.ดร. ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์ / พิมพ์พันธุ์ หาญสกุล, ชัยวัฒน์ เปรมจันทร์, บุญขนิษฐ วรวิทยานนท์
47480425ท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล ขุมคลังสาธารณกุศลพันล้าน / พิมพ์พันธุ์ หาญสกุล, ชัยวัฒน์ เปรมจันทร์
47580576คู่มือการจัดและตกแต่งห้องนอน
47680577การจัดการและบริหารองค์กรอุตสาหกรรม / พจมาน เตียวัฒนรัฐติกาล
47780578คู่มือผู้ตรวจประเมินคุณภาพ ISO 9001: 2000 / สิทธิศักดิ์ พฤกษ์ปิติกุล
47880579การพัฒนาจัดทำและการปรับเข้าสู่ ISO 9001:2000 /ประเสริฐ สุทธิประสิทธิ์
47980584การวัดละเอียด
48080585ทฤษฎีเมตริกซ์และพีชคณิตเชิงเส้น = Matrix theory and linear algebral / จารุทัศน์ วงษ์สันต์
48180589เทคนิคการใช้สถิติเพื่อการวิจัย / ชูศรี วงศ์รัตนะ
48280591โปรแกรม Mathematica สำหรับแคลคูลัสตัวแปรเดี่ยว / จารุทัศน์ วงษ์สันต์
48380593เครื่องชี้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาค / รัตนา สายคณิต
48480594มาตรฐานการจัดการทางการเงิน 7 Hardles กับการจัดทำงบประมาณระบบใหม่
48580596สถิติขั้นสูงสำหรับการวิจัย /สำราญ มีแจ้ง
48680850กินย่านเก่า / ข้าวตัง หน้าตั้ง, ตาอยู่ และป้าดาว
48779872การบัญชีห้างหุ้นส่วน = Partnership accounting / นุชจรี พิเชฐกุล
48879883คิดอย่างนักบริหาร = How to think like a ceo / ดี. เอ. เบนตัน ; แปลโดย วรภัทร์ ภู่เจริญ
48979892เถ้าแก่มือโปร : เคล็ดลับ 21 ข้อสำหรับผู้บริหารในโลกยุคไร้พรมแดน / วิลเลียม อี ไฮเนคกี้ และ โจนาธาน มาร์ช ; แปลโดย จีระ หงส์ลดารมย์ และ บุณรัตน์ อภิชาติไตรสรณ์
49079899ธุรกิจกับกฎหมาย / พงศ์ธร บุญอารีย์
49179908อิเล็กทรอนิกส์กำลัง... / โคทม อารียา
49279982ระบบผลิตแบบยืดหยุ่น = Flexible manufacturing systems /ปารเมศ ชุติมา
49380021การบริหารงบประมาณแบบเน้นผลงานในระดับอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ประเทศฟินแลนด์ = Management by results in higher education : ministry of education [Finland] /บุญศิริ อนันตเศรษฐ ; ผู้แปล
49480022แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยโทรสนเทศ [Virtual university] ของประเทศไทย / พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์...[และคนอื่น ๆ]
49580023ชีวประวัติย่อของนายปรีดี พนมยงค์ / บรรณาธิการโดย วิษณุ วัรัญญู
49680031จิตรกรรมฝาผนังหนึ่งในสยาม
49780032อยู่อย่างสง่า / วิทยา นาควัชระ
49880033เขาทำหนังสือกันอย่างไร
49980038พุทธธรรมฉบับเดิม / พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต)
50080046การปฏิรูปห้องสมุดเพื่อการศึกษายุคใหม่ วันที่ 10-14 ธันวาคม 2544 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร
50180053ทฤษฎีและปฏิบัติไฟฟ้ายานยนต์ /ประสานพงษ์ หาเรือนชีพ
50280077ใช้ยา - ต้องรู้ / โดย เรวดี ธรรมอุปกรณ์ และ สาริณีย์ กฤติยานันท์
50380633โปรแกรมคอมพิวเตอร์การควบคุมของคงคลัง / พิภพ ลลิตาภรณ์
50480636คู่มือการเขียนโปรแกรมด้วย Visual C++ 6.0 ฉบับโปรแกรมเมอร์ / ยุทธนา ลีลาศวัฒนกุล ; บรรณาธิการ สัจจะ จรัสรุ่งรวีวร
50580637เรียนรู้และใช้งานไมโครคอมพิวเตอร์ / ปราโมทย์ ลือนาม
50680639เอ็กซ์เอ็มแอล กับการพัฒนาโซลูชันระดับสูง = Developing XML solutions / แจ็ค สเทิร์ม ; แปลโดย ชวลิต จิรทีปติสุนทร
50780642มายเอสคิวแอล ระบบฐานข้อมูลสำหรับอินเทอร์เน็ต / สงกรานต์ ทองสว่าง
50880644ไมโครซอฟต์ วิชวล อินเทอร์เดฟ 6.0 เอ็นเทอะไพรซ์ ดีเว็ลลัพ เพอร์ ' เอส เวิค ช็อพ = Microsoft Visual interDev 6.0 enterprise developer's workshop / จี แอมดรูว์ ดูธี แปลโดย สรพงศ์ วิภากรวิทย์
50980647การเขียนโปรแกรม XML และ Soap สำหรับ BizTalk server = XML and soad programming for biz talk server / เบรน อี ทราวิส ; แปลโดย กิตติชัย พินิจดำ
51080652เรียนรู้เทคนิคการใช้งาน 3D studio max 4 : 3ds max 4 / พูนศักดิ์ ธนพันธ์พาณิช
51180682คู่มือโครงสร้างและระบบไมโครคอมพิวเตอร์ / วิทยา สุคตบวร
51280683ยูเอ็มแอลวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ = UML วิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ / กิตติ ภักดีวัฒนะกุล และ กิตติพงษ์ กลมกล่อม
51380726ตลาดนัดแฟรนไชส์ ชุด 2 / เอื้อมพร ปานเพ็ชร์ เรียบเรียง
51480727การบริหารเชิงกลยุทธ์ / สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
51580787ความรู้เรื่องพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ.2535 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2542 / สหัส สิงหวิริยะ
51680789การสอบบัญชี / พยอม สิงห์เสน่ห์
51780795ก้าวสู่ความเป็นหนึ่งกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ = E-commerce strategies /ชาร์ลส์ เทรปเปอร์ ; แปลโดย อุไรวรรณ ชัยวิริยะกุล
51880797การบัญชีชั้นกลาง 2 = Intermediate accounting II / สวัสดิ์ พุ่มภักดี และ วันชัย ประเสริฐศรี
51980798การสอบบัญชี = Auditing / สมพงษ์ พรอุปถัมภ์
52080801การบัญชีชั้นสูง II /พยอม สิงห์เสน่ห์
52180803ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 2544
52280812ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย : หักอย่างไรให้ถูกต้องและครบถ้วน / สุเทพ พงษ์พิทักษ์
52380813การบริหารการตลาด = Marketing management /ธนวรรณ แสงสุวรรณ...[และคนอื่น ๆ]
52480822ระบบบัญชีสำเร็จรูป = Autoflight
52580829การใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปเพื่อจัดทำบัญชี
52680830วัฒนธรรมข้าวและพลังอำนาจชุมชนรอบทะเลสาบสงขลา / วิมล ดำศรี และ ไพรินทร์ รุยแก้ว
52780831เจ้าชาวบ้าน ม.ร.ว.อคิน รพีพัฒน์ / วิมล อังสุนันทวิวัฒน์
52880837เสน่หาหลวงพระบาง = Luang Prabang My Beloved / ประเวศ วะสี
52980844ค้นคำเค้นความ... : ข้อเขียนว่าด้วยความหมายและที่มาของคำในภาษาไทย / ล้อม เพ็งแก้ว
530808464 Mat : การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับธรรมชาติการเรียนรู้ของผู้เรียน / เธียร พานิช
53180847การศึกษาทุนนิยมและโลกานุวัตร = Education capitalism and globalization / รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์
53280848กว่าจะเป็นสารคดี /ธีรภาพ โลหิตกุล
53380849การสื่อสารกับการเมือง / สุรพงษ์ โสธนะเสถียร
53480870ครอบครัว : พ่อแม่คือผู้นำ /นิคม วรรณราชู
53580867อิเล็กทรอนิกส์รถยนต์ / พงษ์ศักดิ์ บุญธรรมกุล
53680868ทฤษฎีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น / เชื้อ ชูขำ
53780869คู่มืออาชีวเวชศาสตร์ 2000 = An introduction to occupational medicine / อดุลย์ บัณฑุกุล
53880871วิธีคิดเชิงซ้อนในการวิจัยชุมชน : พลวัตและศักยภาพของชุมชนในการพัฒนา / อานันท์ กาญจนพันธุ์
53980872มิติชุมชน : วิธีคิดท้องถิ่นว่าด้วยสิทธิ อำนาจ และการจัดการทรัพยากร / อานันท์ กาญจนพันธุ์
54080873ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติและนโยบายความมั่นคง : มุมมองไทยยุโรปและนานาชาติ / บรรณาธิการพรสวรรค์ วัฒนางกูร
54180874คู่มือการเมืองไทย = A handbook of Thai Politics / รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์
54280876ทางรอดจากมหาสงครามนิวเคลียร์ในศตวรรษใหม่ / บรรยง บุญฤทธิ์
54380878ผู้นำที่ชาติต้องการ = Character above all / บรรณาธิการโดยโรเบิร์ต เอ วิสสัน ; อานุภาพ อิทธิบันลือ แปลและเรียบเรียง
54480879วันโลกาวินาศ / รุจน์ มัณฑิรา
54580887การเงินธุรกิจ (ฉบับสมบูรณ์) / ฐาปนา ฉิ่นไพศาล
54680888การวางระบบงาน : ยุทธศาสตร์การค้าปลีก = The systematic retail business / พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์
54780892คำอธิบายกฎหมายลักษณะหนี้ /อรพรรณ พนัสวัฒนา
54880894ศาลปกครอง : คำอธิบายพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ.2542 ฉบับสมบูรณ์ พร้อมตัวบท ระเบียบ แบบฟอร์มและตัวอย่างคำฟ้อง / กฤตยชญ์ ศิริเขต
54980897กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค / รวบรวมโดย ธนา เบญจาทิกุล
55080898พิเคราะห์ฎีกาน่ารู้ กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง / รวบรวมโดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
55180904รูปแบบและระบบการจัดบริการสถานเลี้ยงดูเด็กที่มีคุณภาพในประเทศไทย : กรณีพินิจศึกษา = Forms and systems of quality child care services in Thailand : an indepth case study /กุศล สุนทรธาดา และ จิตตินันท์ เดชะคุปต์
55280908การเปรียบเทียบสมรรถนะ : คู่มือสำหรับมหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลีย = Benchmarking : a manual for Australian universities / แปลโดย จิรพัฒน์ เงาประเสริฐวงศ์
55380910งานคุมประพฤติกับชุมชน
55480911การระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการไกล่เกลี่ย
55580915ใต้ร่มพระบารมี 20 ปี กปร.
55680958การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารนิเทศ /จินดารัตน์ เบอร์พันธ์
55781097กลยุทธ์ทำการตลาดให้กับเว็บไซต์ = web marketing / โจ เทรซี่ ; เรียบเรียงโดย ณัฐพงศ์ พันธเกียรติไพศาล, ดาว ไวรักษ์สัตว์
55881102มรดกศาสตราจารย์ / ดิ๊ค คิง-สมิธ ; แปลโดย วัชรินทร์ อำพัน
55981106ครบครันเรื่องวรรณยุกต์ เอก โท ตรี จัตวา / พิศศรี กมลเวชช
56081107กลวิธีสอนเรื่องราวชีวิตแบบบ้านนอก = story life style kampung / ชาตรี สำราญ
56181109หนังในใจปรายพันแสง = As films go by pry pansang / ปราย พันแสง
56281112อาหารชีวจิต : ตำรับอาหารบ้านคุณชูเกียรติ / ผกา เส็งพานิช
56381115เรื่องเล่าจากคนรักหมี /วินนี่ เดอะ ปุ๊
56481121บุ๊ค 2001 เทคนิคการผลิตหนังสือด้วยพีซี / มานิตย์ กริ่งรัมย์
56581143การบริหารเชิงกลยุทธ์ = Strategic management /สมยศ นาวีการ
56681149คนนอก / วิวัฒน์ พันธวุฒิยานนท์
56781150คนเล็ก ๆ / ขวัญใจ เอมใจ.
56881155เงินสี่ด้าน : พ่อรวยชี้ทางสู่อิสรภาพทางการเงิน = Rich dad's cashflow quadrant / โรเบิร์ต ที คิโยซากิ และ ชารอน แอล แลชเตอร์ ; เรียบเรียงโดย นันทวัน รุจิวงศ์ และ วิเชียร เลิศกิจการ
56981160อ่านเกมอ่านกลยุทธ์วิเคราะห์ธุรกิจไทย / ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย
57081163ความฉลาดทางอารมณ์ / เทอดศักดิ์ เดชคง
57181164สติบำบัด = Awarencess therapy / เทอดศักดิ์ เดชคง
57281229สำนวนและวลีภาษาอังกฤษ = Idioms and phrases
57381212เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการแปลงสภาพการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย [ปตท.] เป็นบริษัท ปตท. จำกัด [มหาชน]
57481214บรรณารักษ์ห้องสมุดเสมือน : การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์
57581217ตามรอยพระยุคลบาลสู่เศรษฐกิจพอเพียง : มิติใหม่ของการพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร = Follwing the royal path towards sufficieney economy : the new dimension of agricultural economic development
57681219นิยามคำศัพท์กีฬา
57781228สะกดจิตบำบัด / ชนาธิป ศิริปัญญาวงศ์
57881230เทคนิคการสร้างเว็บ E-commerce ยุคใหม่ / ชาตพล นภาวารี
57981236เอเอสพีฉบับโปรแกรมเมอร์ /กิตติ ภักดีวัฒนะกุล และ จำลอง ครูอุตสาหะ
58081237คู่มือจอมยุทธฉบับท่องยุทธจักรเว็บไซต์ 2002 / โดย ชินแส .com
58181238สร้างเว็บมัลติมีเดียด้วย Swish 2.0 / กิตติ ภักดีวัฒนะกุล [และคนอื่น ๆ]
58281240ออพเจ็ค-โอเรียลเต็ด ฉบับพื้นฐาน / กิตติ ภักดีวัฒนะกุล, ศิริวรรณ อัมพรดนัย
58381282ปทานุกรมปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 [ฉบับสมบูรณ์ ฉบับแรกของประเทศไทย] / ถวัลย์ มาศจรัส
58481277ภาษาของนานาชนเผ่าในแขวงเซกอง ลาวใต้ : ความรู้พื้นฐานเพื่อการวิจัยและพัฒนา = Language of the Tribes in Xekong province Southern Laos a foundation for research and development / ธีระพันธ์ ล. ทองคำ
58581278ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน / ยศ สันตสมบัติ
58681279พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทยสมัยอยุธยาโคลงยวนพ่าย
58781280พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทยสมัยสุโขทัยไตรภูมิกถา
58881281พจนานุกรมไทย-เวียดนาม = Tu Dien Thai Lan-Viet / เหงียน จิ ธง (ฮง เหวี่ยน)
589812837 เซียนซามูไร / วัฒนชัย วินิจจะกูล, ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา และ นิธินา ศรีประเสริฐ
59081284เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : สังเขปประวัติศาสตร์ / มิลตัน ออสบอร์น ; แปลโดย มัทนา เกษกมล, พรรณงาม เง่าธรรมสาร และ ธนาลัย (สุขพัฒน์ธี) ลิมปรัตนคีรี
59181290เทคนิคการกินไม่ให้อ้วน /จุฬาภรณ์ รุ่งพิสุทธิพงษ์
59281286ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจภาคเหนือตอนบนเศรษฐกิจการเกษตร : ระบบการผลิตพืช /กนก ฤกษ์เกษม และ ลือชัย จุลาสัย
59381288ทะเลเดือด / สุรพงษ์ บุนนาค
59481289การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม / นิเทศ ตินณะกุล
59581293โบกมือลาโลกาภิวัฒน์ / อนุช อาภาภิรม...[และคนอื่น ๆ]
59681295วิทยานิพนธ์ยอดเยี่ยม /อภิชาต ศักดิเศรษฐ์
59781299คนกล้า / วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์
59881305พลังไทและเศรษฐกิจใหม่
59981306ท้าวศรีสุดาจันทร์ / รพีพร
60081309ดีแต่เกิด /จรัสพงษ์ สุรัสวดี
60181310อาชญากรรมรัฐในวิกฤตการเปลี่ยนแปลง / ใจ อึ๊งภากรณ์... [และคนอื่นๆ]
60281311ฮัลโหล โกอินเตอร์ /เสน่ห์ ศรีสุวรรณ
60381312การปกครองท้องถิ่นฝรั่งเศส / นันทวัฒน์ บรมานันท์
60481313ศัพทานุกรมช้าง / วีระ ทรรทรานนท์
60581314ดูแลอย่างไรให้อยู่กับลูกหลานนาน ๆ เมื่อเป็นมะเร็ง / หวงฉวนกุ้ย ; แปลโดยสุภาณี ปิยสุนทรา
60681315ความลับเบื้องหลังมิติโลก / ปริญญา ตันสกุล
60781316ทฤษฎีและความรู้ในยุคโลกาภิวัฒน์
60881317กินดีเพื่ออยู่ดี = The complete guide to sensible eating /แกรี่ นัล ; แปลโดย คทายุธ
60981318ก๋วยเตี๋ยวเรือ : สาระน่ารู้และเส้นทางทำกิน / สุนทร เย็นกล้า
61081320ทางรอดของประเทศไทย : ปฏิวัติกรอบวิธีคิดและระบบการเรียนรู้ใหม่ / วิทยากร เชียงกูล
61181321อารยะของแผ่นดิน / นิพัทธ์ เพ็งแก้ว
61281323ภาษาสยามสำนวนไทย / ล้อม เพ็งแก้ว
61381324เที่ยวสามแผ่นดิน / ภาณุ มณีวัฒนกุล
614816874 ปี รัฐธรรมนูญกับการเมืองภาคประชาชน / ธนาพล อิ๋วสกุล...[และคนอื่น ๆ]
61581689ใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
61681690รวมบทความวิชาการทางการพัฒนาสังคม /สุรสิทธิ์ วชิรขจร, บรรณาธิการ
61781691เครื่องมือและแนวคิดทางการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ / นิวัต โชติวงษ์
61881692รสนิยม : ภาษาในสังคมไทยยุคบริโภคนิยม / สมรักษ์ ชัยสิงห์กานานนท์
61981693สาระน่ารู้เกี่ยวกับชีวิตมุสลิม / อามีนะห์ ดำรงผล
62082562การปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศต่าง ๆ สหราชอาณาจักรสวีเดน ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ไทย / สมาน รังสิโยกฤษฎ์
62182565ภาษาไทยวิชาที่ถูกลืม / ม.ล. บุญเหลือ เทพยสุวรรณ
62282878ทฤษฎีและตัวอย่างโจทย์การวิจัยการดำเนินงาน = Theory and problems of operation research / ริชาร์ด บรอนสันและโกวินดาซามิ นาดิมุท ; วิชาญ คงเกียรติไพบูลย์, ผู้แปล
62382879ทฤษฎีและตัวอย่างโจทย์ฟิสิกส์ยุคใหม่ = Theory and problems of modern physics /โรนาล์ด กาโทร และ วิลเลี่ยม สาวิน ; แปลโดย ปรีชา เทียนสมประสงค์
62482883ปฏิบัติไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น / เชื้อ ชูขำ
62582886วงจรทรานเชียนต์และลาปลาซทรานส์ฟอร์ม / เฉลิม มัติโก
62682896วิศวกรรมใยแก้วนำแสง / ปรีชา ยุพาพิน
62782898ไฮดรอลิกอุตสาหกรรม = Hydraulic system / ณรงค์ ตันชีวะวงศ์
62882899การวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการ = Process capability analysis [PCA] / กิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ
62982900การวัดผลงานอย่างมีประสิทธิผล = Bullseye : hitting your strategic targets through high-impact measurement / วิลเลียม เอ. ชีมานน์ และ จอห์น เอช ลิงเกิล ; แปลโดย ศิระ โอภาสพงษ์
63082902ทุนดิจิตอล = Digital capital / ดอน แท็บสก็อตต์, เดวิด ทิคอลส์ และ อเล็กซ์ โลวี่ ; แปลโดย บุญเลิศ วงศ์พรม
63182905การออกแบบภายในขั้นพื้นฐาน : หลักการพิจารณาเบื้องต้น / กิติ สินธุเสก
63282912กฎหมายระหว่างประเทศ... / ประสิทธิ์ เอกบุตร
63382916รวมกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
63482917รวมกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
63582918รวมกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน
63682919รวมกฎหมายพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ.2539 และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.2540 : พร้อมทั้งกฎและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
63782920คำอธิบายวิธีพิจารณาคดีปกครอง : พร้อมทั้งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ.2543 [และที่แก้ไขเพิ่มเติม] / อัครวิทย์ สุมาวงศ์
63882924คำอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล : ภาคนำ แนวความคิดทั่วไปเกี่ยวกับนิติสัมพันธ์ของเอกชนที่มีลักษณะระหว่างประเทศ / พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร
63982925ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย = Legal research methodology /ไพจิตร สวัสดิการ
64082926สิทธิทางวิธีพิจารณาความอาญาตามรัฐธรรมนูญ / จิรนิติ หะวานนท์
64182936การทดสอบทางจิตวิทยา / ม.ร.ว. สมพร สุทัศนีย์
64282955หลากหลายวิธีกับการใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอน
64382964ยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ : ศักยภาพของคนไทย
64482967108 คูณ 2 ปัญหาปฏิรูปการศึกษา
64582969ศรีธนญชัยไทย-เยอรมัน : การศึกษาเปรียบเทียบนิทานมุขตลกศรีธนญชัยกับทิลล์ ออยเลนชะปีเกล / ศิริพร ศรีวรกานต์
64682971อ่านลิลิตพระลอ : ฉบับวิเคราะห์และถอดความ / ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต
64782972วรรณคดีอเมริกันศตวรรษที่ยี่สิบระยะต้นถึงกลางศตวรรษ [ภาคที่แปด-บทที่หนึ่งและบทที่สอง] / ฉันทนา ไชยชิต
64882975ขุนช้างขุนแผน / เปรมเสรี
64982977ปัญจตันตระ / ศักดา วิมลจันทร์, แปล
65082990กวีนิพนธ์รักของกวีเอกหญิงอเมริกันร่วมสมัย / สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์
65182991อรรถศาสตร์เบื้องต้น = Introduction to semantics / สุริยา รัตนกุล
65282994การประเมินผลภาษาไทย = Evaluation in Thai language /สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์
65382998ปรัชญา / พระทักษิณาคณาธิการ
65483005ปรัชญากรีก : บ่อเกิดภูมิปัญญาตะวันตก / พระราชวรมุนี (ประยูร ธมมจิตโต)
65583013เสด็จฯ เยือนประเทศปากีสถานพ.ศ.2505
65683079กลยุทธ์การค้าของคนจีน / จำลอง พิศนาคะ, แปลและเรียบเรียง
65781698คนลี้ภัยในร่มป่า : การให้ความคุ้มครองผู้ลี้ภัยและการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน / ดันแดน กาลลาช...[และคนอื่น ๆ]
65882001การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในห้องสมุดโรงเรียนประถมศึกษาในภาคตะวันตก
65982006การพัฒนาแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์สำหรับประชาชนไทยอายุ 12-60 ปี = The development of Thai emotional intelligence screening test for ages 12 to 60
66082018เรียนต่อที่ฝรั่งเศส = Study in France with EduFrance / อภิชาติ ชามาตย์
66182095การถ่ายทอดวัฒนธรรมอเมริกันของภาพยนตร์ฮอลลีวู้ด = The American cultural transmission of Hollywood films / ฉัตรชัย จันทร์ศรี
66282398ปลาบึก : บันทึกเส้นทางอนุรักษ์ปลาบึก สู่ทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน
66382399กระบวนการยุติธรรมทางเลือก : แนวคิดใหม่ในการแก้ไขเด็กกระทำผิด
66482742จุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบสแกนนิงประตูสู่โลกระดับจุลภาค / บัญชา ธนบุญสมบัติ และศุภกาญจน์ คำมณี
66582743การพัฒนาข้อทดสอบอิงวัตถุประสงค์แบบอุดมวัดความสามารถสูงสุดและการกระทำปกติทางภาษาอังกฤษ / อัจฉรา วงศ์โสธร
66682795ใส่ลูกเล่นให้เว็บไซต์ด้วย Java script / โดยทวีชัย หงษ์สุมาลย์, สงวนชัย สุวรรณชีวะศิริ ; บรรณาธิการ กฤษณะ สถิตย์
66782800อินเตอร์เน็ต มาร์เก็ตติ้ง ก้าวสู่ความสำเร็จบนธุรกิจ.com = Internet marketing ก้าวสู่ความสำเร็จบนธุรกิจ.com / วีระศักดิ์ เจริญศิริสุทธิกุล
66882810พรรณไม้เพื่อการตกแต่ง = Plants for decoration / พรรณเพ็ญ ลายปรีชา
66982813เรียนลัดโปรแกรม CorelDRAW 10 ภายใน 10 ชั่วโมง / เฉลิมพล เหล่าเที่ยง ; บรรณาธิการโดย ดนุพล กิ่งสุคนธ์
67082821สร้างและปรับแต่งเว็บเพจอย่างง่ายด้วย HTML / โดย มณีโชติ สมานไทย ; บรรณาธิการ กฤษณะ สถิตย์
67182823สร้างสรรค์งานกราฟิกด้วย Adobe photoshop 6 / ปิยะบุตร สุทธิดารา ; บรรณาธิการโดย ดนุพล กิ่งสุคนธ์
67282827วีดิโอ ซีดี ทำได้ด้วยตนเอง / ดิเรก วงษ์วานิช
67382832ประกอบคอมพิวเตอร์ : ฉบับสมบูรณ์ / อนิรุทธ์ รัชตะวราห์...[และคนอืน ๆ]
67482833จัดสรรฮาร์ดดิสก์และข้อมูลด้วย Partition magic pro 6.0 และเทคนิคการติดตั้งระบบ / ไพบูลย์ เปียศิริ
67582835คู่มือแนะนำวิธีจัดการฮาร์ดดิสก์อย่างง่ายและรวดเร็ว โคลนนิ่งฮาร์ดดิสก์และแบ่งพาร์ติชันด้วย Ghost and partitionmagic / จีราวุธ วารินทร์
67682836โคลนนิ่งซีดีด้วยเครื่อง CD-RW / เกียรติประถม สินรุ่งเรืองกุล, อวยพร โกมลวิจิตรกุล
67782840โรคอัลไซเมอร์และภาวะสมองเสื่อม : คำถามที่คุณมีคำตอบที่คุณต้องการ = Alzheimer's and dementia : questions you have answers you need / เจนนิเฟอร์ เฮย์ ; แปลโดย จันทร์ชัย เจรียงประเสริฐ ; เรียบเรียงโดย ชาดา คำนวน ; บรรณาธิการโดย ชนิดา กาญจนสาร
67882843ไข่มุกแห่งทะเลจีนใต้ : เกาะไหหลำดินแดนแห่งบรรพบุรุษของเรา / อุดม วิมลวัฒนา
67982850180 เกร็ดความรู้กฎหมายก่อสร้าง /ชนันต์ แดงประไพ, ทรงกิติ พุ่มชุมพล
68082852ภาษาไทยถิ่น /วิไลศักดิ์ กิ่งคำ
68182856ภาษาไทยวันนี้ /กาญจนา นาคสกุล
68282857อ่านไทยอย่างไรให้ถูกต้อง / สุทธิชัย ปทุมล่องทอง
68382859ภาษีการออมการลงทุนและการระดมทุนในตลาดการเงินของไทย
68482862ผลกระทบทางเศรษฐกิจของการพัฒนาระบบมาตรวิทยา / สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ และ วีระชาติ กิเลนทอง
68582863สภาพปัญหาและแนวโน้มของแรงงานเด็กในประเทศไทย และผลกระทบต่อโอกาสในอนาคตของแรงงานเด็ก / นิพนธ์ พัวพงศกร
68683071อเมริกาอเมริกาอเมริกา : วิพากษ์นโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา = What uncle sam really wants / นอม ชอมสกี ; แปลโดย ภควดี วีระภาสพงษ์
68783072ก้าวพ้นความกลัวด้วยตัวคุณเอง : เปลี่ยนความกลัวและความลังเลใจให้เป็นความเชื่อมั่นและการตัดสินใจ = Feel the fear and do it anyway / ซูซาน เจฟเฟอร์ส ; แปลโดย นุชจรีย์ ชลคุป
68883073เสียงเพรียกจากบรรพชน : ปัญญาแห่งชนเผ่าเชโรกี = Voices of our ancestors / ดยานี อิวาฮู ; แปลโดย กรรณิการ์ พรมเสาร์
68983074เส้นทางนี้เศรษฐีจอง : เคล็ดลับความสำเร็จของเศรษฐีและผู้ชนะ /อภิเชษฐ์ นวภัทร์
69083075คมคิดคำปราชญ์ : ประมวลวาทะสอนใจของบรรดาปราชญ์แต่โบราณกาล / รวบรวมโดย กายสิทธิ์ พิศนาคะ
69183076ตัวอย่างการเขียนเรื่องบันเทิงคดีและสารคดีสำหรับเด็กและเยาวชน / ถวัลย์ มาศจรัส
69283077สารคดีนำเที่ยวชุดอิตาลีรำลึก / เสริมศักดิ์ สารชวนะกิจ
69383078สถานภาพงานวิจัยสาขาประวัติศาสตร์ในประเทศไทยระหว่างพ.ศ.2503-2535 = The status of reaearch in history in Thailand 1960-1992 / แถมสุข นุ่มนนท์...[และคนอื่น ๆ]
69483081เมื่อฉันเข้าโรงเรียน "เซ็น" = When I'm learning in Zen school / ชมยโส ภิกขุ ; เรียบเรียงโดย สุญญตาทาส
69583082ยุทธวาที : ศาสตร์แห่งการใช้วาจาเป็นอาวุธ / หวงเหวินฉง ; แปลโดย อดุลย์ รัตนมั่นเกษม
69683087มนุษย์กับสังคม = Man and society
69783083ตื่นเถิดชาวไทย /สุรศิลป์ อมรสุรศิริ ; ทองแถม นาถจำนง บรรณาธิการ
69883084สังคมและวัฒนธรรม / ประเสริฐ แย้มกลิ่นฟุ้ง...[และคนอื่น ๆ]
69983085ชนบทไทย : การพัฒนาสู่ประชาสังคม / บุนนาค ตีวกุล
70083095ทฤษฎีไร้ระเบียบกับทางแพร่งของสังคมสยาม = Chaos theory / ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์
70183096วิทยาศาสตร์กับความจริงในวัฒนธรรมไทย / เสมอชัย พูลสุวรรณ
70283114ใครนำไทยไป... / ประเทือง แก้วสุข
70383115สื่อการสอนและฝึกอบรม : จากสื่อพื้นฐานถึงสื่อดิจิทัล / กิดานันท์ มลิทอง
70483116จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การเบื้องต้น / สิริอร วิชชาวุธ
70583118เทคนิคการอ่านภาษากายในธุรกิจและชีวิตประจำวัน / ยุพเรศ วินัยธร
70683131คู่มือทนายความการดำเนินคดีแพ่งและคดีล้มละลาย / กนกศักดิ์ เวชยานนท์
70783214จิตวิทยาทั่วไป / สุชา จันทน์เอม
70883221แบคทีเรียที่เกี่ยวข้องกับโรค /นงลักษณ์ สุวรรณพินิจ
70983225หลักสถิติ / กัลยา วานิชย์บัญชา
71083230ความน่าจะเป็นและสถิติ : สรุปเนื้อหาโจทย์แบบฝึกหัดและเฉลย / ดำรงค์ ทิพย์โยธา
71183231ความน่าจะเป็นและสถิติ / ภรณี เจริญภักตร์
71283234มลพิษสิ่งแวดล้อม [ปัญหาสังคมไทย] = Pollution environment [Thai social problems] / สุธีลา ตุลยะเสถียร, โกศล วงศ์สวรรค์ และสถิต วงศ์สวรรค์
71383236ทฤษฎีและตัวอย่างโจทย์ตรีโกณมิติ = Theory and problems of trigonometer / แฟรงค์ อายเรส, โรเบอร์ท อี มอเยอร์ ; แปลและเรียบเรียงโดย นงนุช สุขวารี
71483238สมการเชิงอนุพันธ์ = Differential equations / พรชัย สาตรวาหา
71583242ชีวสารสนเทศศาสตร์ = Bioinformatics / บรรณาธิการโดย วสันต์ จันทรทราทิตย์ และ วีระพงศ์ ลุลิตานนท์
71683243คู่มือปฏิบัติการนิเวศวิทยาน้ำจืด / นันทนา คชเสนี
71783244อุตสาหกรรมสิ่งทอไทย = The Thai textile industries / วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา
71883246แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ด้านคุณภาพอากาศ / นพภาพร พานิช และ แสงสันติ์ พานิช
71983249สัตววิทยา = Zoology / บพิธ จารุพันธุ์, นันทพร จารุพันธุ์
72083289การกำจัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัสทางชีวภาพ / ธงชัย พรรณสวัสดิ์
72183290เคมีของน้ำ น้ำโสโครกและการวิเคราะห์ = Chemistry of water, wastewater and analysis /กรรณิการ์ สิริสิงห์
72283304มะเร็ง : เสริมรักษาเคมีรังสีบำบัดด้วยธรรมชาติวิธี /บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล
72383308ยอดยาสมุนไพร : จากหมอพื้นบ้านทั่วประเทศ / ภาณุทรรศน์
72483309ฝังเข็ม / สมนึก ศิริพานทอง และ มานพ ประภาษานนท์
7258331450 สารเสริมวิตามินกินแทนยา / บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล
72683318ลุ๊คคิ่งกู๊ด = Looking good /ภัทรียา ณ นคร
72783324สุขศาลาพืชสมุนไพร : ตำรับการปรุงยาเพื่อสุขภาพและความงาม / กระยาทิพย์ เรือนใจ
72883325สมุนไพรยา : ยาไทยที่ควรรู้
72983326เภสัชพฤกษ์ / อุทัย โสธนะพันธุ์
73083330ผักพื้นบ้าน : เคล็ดลับของคนอายุยืน /เมฆ จันทน์ประยูร
73183358มาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและป้ายทางออกฉุกเฉิน / คณะกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
73283359ศัพท์วิทยาการวิศวกรรมโยธา / คณะกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมโยธา สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
73383369มาตรฐานระบบเครื่องกลขนส่งในอาคาร [ลิฟต์] / คณะกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
73483537รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดระบบทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
73584670รวมสูตรสำเร็จพิชิตความยากจนการผลิตน้ำผลไม้และสมุนไพรพร้อมดื่ม / เชษฐา ใจใส
73685441รวมกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พร้อมที่ดินและแหล่งน้ำ) ประกอบด้วย กฎหมาย 22 ฉบับ / รวบรวมโดย จรรยา แวววุฒินันท์
73785446ตัวชี้วัดธรรมาภิบาล = Indicators of good governance
73885495วรรณกรรมปัจจุบัน = Contemporary literature / รื่นฤทัย สัจจพันธุ์
73986163เทคนิคการวิเคราะห์งบการเงินบริษัทจดทะเบียน
74086241รวมโปรเจ็กต์ ASP เพื่อการสร้างเว็บไซต์ที่สมบูรณ์ / มณีโชติ สมานไทย ; สัจจะ จรัสรุ่งรวีวร, บรรณาธิการ
74186302การงบประมาณ : หลักทฤษฎีและแนววิเคราะห์เชิงปฏิบัติ / นงลักษณ์ สุทธิวัฒนพันธ์.
74286541ความหลากหลายทางชีวภาพ / ละออ อัมพรพรรดิ์...[และคนอื่น ๆ]
74386542อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารขนาดกลางและขนาดย่อม / มลศิริ วิโรทัย และ ปาริฉัตร หงสประภาส
74486543ศิลปวัฒนธรรมศิลปกรรมและศิลปาชีพ / วิรุณ ตั้งเจริญ.
74586544สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ / พินิติ รตะนานุกูล...[และคนอื่น ๆ]
74686545สมุนไพรตามแนวพระราชดำริ / ชวนี ทองโรจน์...[และคนอื่นๆ]
74786550การวิจัยทางศิลปะและศิลปะประยุกต์ / ภรดี พันธุภากร
74886554พฤติกรรมการสอนดนตรี / ณรุทธ์ สุทธจิตต์
74986557จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม = Industrial microbiology / สมใจ ศิริโภค
75086558พฤกษาพัน = Plant materials in Thailand / เอื้อมพร วีสมหมาย และ ทยา เจนจิตติกุล
75186561เศรษฐศาสตร์พอเพียง /ธำรงค์ อุดมไพจิตรกุล, สุภาพรรณ สิริแพทย์พิสุทธิ์ และ ชลวิทย์ เจียรจิตต์
75286566การบัญชีเพื่อการจัดการและการบริหารเชิงกลยุทธ์ / สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์
75386567การบัญชีภาษีอากรของธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน = Tax accounting for BOI business / สมเดช โรจน์คุรีเสถียร.
75486572การบัญชีทั่วไป = General accounting / ธารินี พงศ์สุพัฒน์
75586583พลวัตชุมชนไทยในสมัยโลกาภิวัฒน์ / บรรณาธิการโดยอาภรณ์ จันทร์สมวงศ์
75686634เทคนิคการวางระบบบัญชีให้มีประสิทธิภาพ = Accounting systems design / สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
75786941เทคนิคส่งออกให้รวย / สายัณห์ จันทร์วิภาสวงศ์
75886963จิตบำบัดและการให้คำปรึกษาครอบครัว = Family therapy and family counseling / อุมาพร ตรังคสมบัติ
75987071แผนที่ศักยภาพพลังงานลมของประเทศไทย = Wind resource assessment of Thailand / สมชาย ภูพงศ์ไพบูลย์
76087091แผนการปฏิรูปการศึกษาของประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิลยู-บุช / พรทิพย์ สุวรรณโรจน์
76187092กรอบคุณวุฒิทางการศึกษาแห่งชาติกับการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของประเทศนิวซีแลนด์ / แปลโดย ธีรวิทย์ ภิญโญณัฐกานต์ และวิภัสรินทร์ ประพันธสิริ
76287093ราชภัฎ : มหาวิทยาลัยของประชาชน / เรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์ ; บรรณาธิการโดย ประยงค์ คงเมือง
76387099วิศวกรรมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า / โมไนย ไกรฤกษ์
76487100สุราในสังคมไทย : โครงการศึกษาปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อหามาตรการทางเลือกป้องกันแก้ไข / อดิศวร์ หลายชูไทย
76587776เลือกซื้อประกอบและติดตั้ง PC / นิยม เชื้อไทย และ สิทธิชัย ประสานวงศ์
76687890การบริหารการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ = Learner centered education management / วรภัทร์ ภู่เจริญ
76787895ไอเดียเปลี่ยนโลก : เพื่อนคู่คิดสำหรับนักบริหารยุคใหม่ที่ไม่ต้องการตกยุค = Key management ideas : thinking that changed the management world / สจ็วต เครนเนอร์ ; แปลโดย อานุภาพ อิทธิบันลือ
76887897มองลอดแว่น / วิทยา ตัณฑสุทธิ์
76987906แตกต่างเพื่ออยู่รอด = Differentiate or die / แจ๊ค เทราต์ และ สตีฟ ริฟกิน ; กรรณ พีระอัมพร แปลและเรียบเรียง
77087912การบริหารจัดการในศตวรรษที่ 21 = Management challenges for the 21st century / ปิเตอร์ เอฟ. ดรัคเกอร์ ; แปลโดย ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ
77187988คลีนิกคนอ้วน / กมลพรรธน์ เมฆวรวุฒิ และ อัมพร ชัยศิริรัตน์
77288042พื้นฐานการเขียนสคริปต์และสร้าง Web Application ด้วย PHP & MySQL / วรรณิภา เนตรงาม ; บรรณาธิการโดย สัจจะ จรัสรุ่งรวีวร
77388047ขออภัย...มือใหม่หัดคลิก [อินเตอร์เน็ต] / กิติกร อนุเธียร์ ; บรรณาธิการ กรภัทร์ สุทธิดารา และ เกรียงศักดิ์ นิมิตชัยกิจกุล
77488051เรียนรู้การสร้างภาพกราฟิกด้วย Illustrator version 9.0 speed X2 / เฉลิมพล เหล่าเที่ยง
77588544ธรรมะของทักษิณ / ฮ. นิกฮู้กี้
77688549กินอย่างไรไม่แก่เร็ว / นิพิท จินดากุล
77788553คู่มือวิธีจัดทำแผนธุรกิจ = Writing a better business plan handbook / วีรวุธ มาฆะศิรานนท์
77888557คนรักสัตว์ / ทศพร นักเบศร์
77988560หลักการประกอบอาหาร / อบเชย วงศ์ทอง และ ขนิษฐา พูนผลกุล
78088582เปิดร้านบนอินเทอร์เน็ต : ฉบับเถ้าแก่ทำเอง / อภิชัย เรืองศิริปิยะกุล
78188665ศิลปะกับสังคมไทย = Thai arts and society / ประยูร อุลุชาฏะ... [และคนอื่นๆ]
78288670ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว : แบบฝึกปฏิบัติ = Introduction to tourism industry / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
78388688จุลชีววิทยาปฏิบัติการ / กัญจนา ธีระกุล
78488699การฝึกวอลเลย์บอล 2000 / อภิศักดิ์ ขำสุข
78588746การจัดทำอุปกรณ์ตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำในเส้นท่อในระบบจ่ายน้ำประปาของระบบประปาหมู่บ้าน = Research on leakage detecting equipment for water distribution main of rural water supply system / วิโรจน์ วิวัฒนะชัยแลง...[และคนอื่นๆ]
78688747การหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการลดปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำประปาของกรมอนามัยในเขตภาคเหนือโดยใช้สารเคมี / เทวารักษ เครือคล้าย...[และคนอื่น]
78788870คู่มือการจัดทำโครงการและการจัดกิจกรรมห้องสมุด / มณฑิรา พานิชยิ่ง
78888872ไทยรัฐนำเที่ยวทั่วไทย / นกขมิ้น
78988873การออกเสียงสระและเสียงพยัญชนะในภาษาอังกฤษ / ปรารมภ์รัตน์ โชติกเสถียร
79088876ปกิณกะ-ปฏิรูปห้องสมุด / แม้นมาศ ชวลิต.
79188878วรรณคดีและวรรณคดีวิจารณ์ / วิทย์ ศิวะศริยานนท์ ; บรรณาธิการ โดย วริยา ศ. ชินวรรโณ
79288879บุษบาบรรณ : รวมบทความทางวิชาการและบทแปลวรรณกรรมตะวันตก / บรรณาธิการโดย พวงคราม พันธบูรณะ
79388889การพัฒนาต้นแบบการบริการสาธารณะที่เป็นเลิศ : กรณีศึกษาจากต่างประเทศ / วรเดช จันทรศร
79489128ปีศาจ / เสนีย์ เสาวพงศ์.
79589371คู่มือ MacBasic III ฉบับเรียนรู้ระบบและการใช้แมคอินทอช
79689500ฟิล์มไวรัส 2 = Filmvirus 2 บรรณาธิการโดย สนธยา ทรัพย์เย็น
79789503พิชิตปัญหาหนี้สิน : การค้นพบเสรีภาพทางการเงิน = Victory over debt แลรี่ เบอร์เค็ท; แปลโดย จิตรา องค์ปรีดาเทพ (รุรทิณฑ์)
79889670รีโมท แอนนีธิง ควบคุมคอมพิวเตอร์ระยะไกล = Remote Anything ควบคุมคอมพิวเตอร์ระยะไกล / ชัยยุทธ ลิมลาวัลย์
79998642หลักราชการ / พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
80083480รายงานผลการวิเคราะห์ดัชนีผลิตภาพแรงงาน
80183522โครงการติดตามตรวจสอบและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ : คู่มือการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการท่าเทียบเรือขนาดมากกว่า 500 ตันกรอส
80283536รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดโครงสร้างองค์กรการแบ่งส่วนงานของหน่วยงานใหม่ในกระทรวงศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
80383670ร่างพระราชบัญญัติที่ต้องเสนอต่อรัฐสภาเพื่อตราขึ้นบังคับใช้
80483671ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเสริมสร้างพลังอำนาจความเข้มแข็งของชุมชนชนบทไทย = Factors affecting the empowerment of communities in rural Thailand
80583672สมุดภาพรัชกาลที่ 7 = H.M. king Prajadhipok : a pictorial biography
80683677เอกสารคำสอนรายวิชาทฤษฎีและปฏิบัติการทางจิตวิทยาสังคม / เริงชัย หมื่นชนะ
80783687ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ : บทเรียนและประสบการณ์จากวิกฤติเศรษฐกิจไทย = Corporate debt restructuring : lessons from the aftermath of Thai economic crisis / บรรณาธิการโดย ทำนอง ดาศรี
80883688ศัพท์บัญญัติการศึกษา
8098368950 ปีกันตนาผู้นำความบันเทิง
81083690วิสัยทัศน์และกรอบการปฏิรูประบบราชการ
81183691การปฏิรูประบบราชการของต่างประเทศ
81283737ปัญหาสิทธิของสตรีที่สมรสซ้อนโดยสุจริตมาตรการป้องกันและเยียวยาทางด้านกฎหมายและสิทธิมนุษยชน = Problems facing women affected by bigamous marriages in good faith : preventive and remedial measures and human rights / สุภวรรณ ชั้นไพบูลย์
81383740การวิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้ต่างประเทศของไทย = An analysis of external debt servicing capacity of Thailand / สร้อยทิพย์ ห่อนาค
81483791ปฏิรูปการศึกษาไทยในมุมประชาชน
81583792รวมกฎหมายพิเศษ
81683836พุทธจริยศาสตร์ : พุทธจริยศาสตร์ จริยศาสตร์ และจริยธรรม / พระเทวินทร์ เทวินโท
81783852แนวนโยบายการจัดการน้ำสำหรับประเทศไทย / โดย มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด...[และคนอื่น ๆ]
81883854พันธุศาสตร์ปฏิบัติการ
81983873ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม = Human being and environment / ยุพดี เสตพรรณ
82083875สวัสดิการผู้สูงอายุ
82183876พฤติกรรมผู้บริโภค / ศุภร เสรีรัตน์
82283880ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ = Database system and design / วราภรณ์ โกวิทวรางกูร
82383883คุณภาพคือความยั่งยืน / วิฑูรย์ สิมะโชคดี
82483886ขุมปัญญา / ของปรีดี พนมยงค์
82583888ไทศึกษาในเมืองจีน = Tai studies in China / ไป๋ ฉุน
82683890สุภาษิตโบราณสุภาษิตสมัยใหม่ / อัคร ศุภเศรษฐ์
82783894วัยฝันวันเยาว์ / พิบูลศักดิ์ ละครพล
82883950วิศวกรรมและการบริหารความปลอดภัยในโรงงาน / วิฑูรย์ สิมะโชคดี และ วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์
82983953จลนพลศาสตร์และการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์เคมี / วิโรจน์ บุญอำนวยวิทยา
83083954เครื่องยนต์หัวฉีด EFI / นพดล เวชวิฐาน
83183957รถฟาร์มแทรกเตอร์ : ล้อและยาง / นัย บำรุงเวช
83283959วิศวกรรมระบบท่ออุตสาหกรรม / ตระการ ก้าวกสิกรรม
83383963การศึกษาวัสดุโดยเทคนิคดิฟแฟรกชัน : พื้นฐานสำหรับฟิสิกส์ เคมี วัสดุศาสตร์ และวิศวกรรม / บัญชา ธนบุญสมบัติ
83484030ธรรมะรอบกองไฟ /ขวัญ เพียงหทัย
83584032การพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจในชนบทฉบับรวมชุด / สัญญา สัญญาวิวัฒน์
83684188การบริหารความรู้ยุคสารสนเทศ = Knowledge management strategies / เจอรี ฮันนีคัตต์ ; แปลโดย สุนันท์ บุณยธาดา
83784287การศึกษารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยใช้วิธีสตอรี่ไลน์สำหรับนักศึกษาในสถาบันราชภัฎ : กรณีศึกษาสถาบันราชภัฎพิบูลสงคราม = A study English teachnig model with an emphasis on the learner centered approach by using storyline method for Rajabhat institute students : a case study of Rajabhat institute Pibulsongkram / อารีย์ ปรีดีกุล
83884296กรุงเทพฯ เลื่อนหาย = Vanishing Bangkok / ถ่ายภาพโดย สุรัตน์ โอสถานุเคราะห์
83984480ราชสำนักสยาม / กีรติ เกียรติยากร, บรรณาธิการ
84084486ตำนานการ์ตูน = Legend of cartoons and comics / จุลศักดิ์ อมรเวช
84184490นักเรียนนอกรุ่นสุดท้าย / วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร
84284492ป.อินทรปาลิตนักประพันธ์เอก ผู้เขียนหนังสือได้ทุกรส / พลตระเวน ; เริงไชย พุทธาโร บรรณาธิการ
84384549คู่มือการรักษาโรคเบาหวานด้วยตนเอง / อาเบะ ทะทสึมิ ; แปลและเรียบเรียงโดย พนิดา กุลประสูติดิลก
84484554วิชั่น 2002 ปริทัศน์ / สุวินัย ภรณวลัย
84584559การสื่อข่าววิทยุและโทรทัศน์ / สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ
84684678แนวทางการบริหารและการจัดการ : การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย / อุดม เชยกีวงศ์
84784684สิบทะเล / ธิดารัตน์ น้อยสุวรรณ เรื่องและภาพ
84884793Computers communications and information : a user's introduction : comprehensive version / Sarah E. Hutchinson and Stacey C. Sawyer
84984794Public relations writing : form and style / Doug Newsom and Bob Carrell
85084801เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารสถาบันอุดมศึกษา / ปทีป เมธาคุณวุฒิ
85184802หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา / พิชิต ฤทธิ์จรูญ
85284820สนทนาภาษาจีนกลางเรียนด้วยตนเอง / ชิวศิ่วเหรียญ
85384831ทุนเรียนฟรีมีทั่วโลก / ศักดิ์รพี วดีศิริศักดิ์
85484841ภาษาไทยธุรกิจ / แก้วตา กรุงวงศ์
85584844มหันตภัยจากวัตถุเคมี : ความเสี่ยงและอันตราย / ภิญโญ พานิชพันธ์, เอื้อนพร ภู่เพ็ชร์, ธีระศักดิ์ พงศ์พาไกร
85684847พจนานุกรมไทยฉบับใหม่ / เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ
85784853ผู้นำการเปลี่ยนแปลง = Change leader / วีระวัฒน์ ปัรนิตามัย
85884855ตำราเรียนพูดภาษาอังกฤษ = Spoken English / มานิต มานิตเจริญ
85984862การเขียนโปรแกรมภาษาปาลคาล = Pascal programming / สมจิตต์ ลิขิตถาวร
86084863การบริหารเชิงกลยุทธ์ : แนวคิดและทฤษฎี / สุพานี สฤษฎ์วานิช
86184902กวีนิพนธ์ไทยร่วมสมัย : บทวิเคราะห์และสรรนิพนธ์ / สุมาลี วีระวงศ์...[และคนอื่น ๆ]
86284919งบการเงินรวมและปัญหาการจัดทำงบการเงินรวม(ตามมาตฐานการบัญชีฉบับใหม่) = Consolidated financial statements problems and cases (new accounting standards) / วรศักดิ์ ทุมมานนท์
86384921การบัญชีสำหรับธุรกิจนำเข้าและส่งออก = Import and export accounting / สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
86484924พจนะภาษา / เปลื้อง ณ นคร
86585013กระบวนการและเทคนิคการลดค่าใช้จ่ายพลังงาน สำหรับอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม / วัชระ มั่งวิทิตกุล
86685014ปฏิรูปสื่อเพื่อสังคม : หลักคิดและบทเรียนจากนานาประเทศ / วิภา อุตมฉันท์
86785018พัฒนาชนบทยั่งยืน : สำหรับสาขาเศรษฐศาสตร์ / ชัยวุฒิ ชัยพันธุ์
86885069ป่าชายเลน : มุมมองปัญหาการแก้ไขและความต้องการของสังคมไทย / บรรณาธิการโดย อารีจิต วรรธนัจฉริยา และ อุไร เชื้อเย็น
86985090รวมบทความทางวิชาการของศาลรัฐธรรมนูญ
87085124ไทคูน โลกออนไลน์ : วันฉัตร ผดุงรัตน์ / วินัย วิโรจน์จริยากร
87185283บทวิจารณ์ความรู้เรื่องเมืองไทย / เอกวิทย์ ณ ถลาง, บรรณาธิการ
87285341ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย / บรรณาธิการโดย มานิตย์ จุมปา
87385379รายงานเพื่อการปฏิรูปการศึกษาเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดำเนินการตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542
87485616สถิติเพื่อการตัดสินใจ / มัลลิกา บุนนาค
87585617หลักสถิติ / ส่องศรี ทิพยารัตน์...[และคนอื่น ๆ]
87685703มหาภารตะ = the mahabharata / ช็อง-คล้อยดย์ คารริเย่ ; จักรกฤษณ์ ดวงพัตรา ผู้แปล
87785705วรรณคดีสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ : รัชกาลที่ 1-2-3 / เอกรัตน์ อุดมพร
87885706วรรณคดีสมัยสุโขทัย / เอกรัตน์ อุดมพร
87985711พจนานุกรมภาษาไทยฉบับสมบูรณ์ / ปรีชา นันตาภิวัฒน์
88085719การเขียนสารคดี / ชลอ รอดลอย
88185727กฎหมายลิขสิทธิ์ : พร้อมด้วยพระราชบัญญัติ พ.ศ.2537 / ธัชชัย ศุภผลศิริ
88285731ผู้จัดการมรดกและพินัยกรรม / ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์
88385734ทักษะดนตรี 1 / จรินทร์ เทพสงเคราะห์
88485738ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับทันสมัย / รวบรวมโดยน้ำแท้ มีบุญสร้าง
88585849แผนปฏิบัติการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแห่งชาติ
88685877ความหลากหลายของเรือนพื้นถิ่นไทย
88785881เศรษฐศาสตร์มหภาค ทฤษฎีและนโยบาย = macroeconomics theories & policies / ริชาร์ด ทีโฟรเยน ; แปลโดย จิราภรณ์ ชาวงษ์ ; บรรณาธิการ พิศมัย จารุจิตติพันธ์
88885882เศรษฐศาสตร์มหภาค ทฤษฎีและนโยบาย ฉบับมาตรฐาน = macroeconomics theories & policies /ริชาร์ด ที โฟรเยน ; แปลโดย จิราภรณ์ ชาวงษ์ ; บรรณาธิการโดย พิศมัย จารุจิตติพันธ์
88985885ใช้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล = standard English usage / ภิรมย์ พุทธรัตน์ และนารีรัตน์ บุญช่วย
89085888ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมอยุธยายศยิ่งฟ้า / สุจิตต์ วงษ์เทศ
89185911ทำงานร่วมกันเป็นทีมบนเว็บด้วย = SharePoint team services / สกลรัฐ ทรัพย์ยิ่ง ; บรรณาธิการโดย กิตติ ภักดีวัฒนะกุล
89285913การสื่อสารข้อมูลระดับพื้นฐาน = business data communications /การี บี เชลลี, โธมัส เจ คัชแมน และ จูดี เอ เซอร์วัทกา ; แปลโดย สัลยุทธ์ สว่างวรรณ
89385916เรียนรู้เทคนิค 3D...ง่าย ๆ สไตล์ light wave 6.5 / โดยพูนศักดิ์ ธนพันธ์พาณิช
89485936เจาะลึก 3D studio max animation workshop / พูนศักดิ์ ธนพันธ์พาณิช
89585987แบบเรียนสำเร็จรูปภาษาไทย เสียงคำความหมาย / วาสนา บุญสม ; บรรณาธิการโดย สมบัติ ตั้งก่อเกียรติ
89685992เรื่องหมาหมาของคารา / คารา
89786024ภาษาอังกฤษติดคอร์ด : ภาคเรียนรู้คำศัพท์ / เฉลิมกิติ จักรพันธุ์
89886025ภาษาอังกฤษติดคอร์ด : ภาคสร้างประโยคสนทนา / เฉลิมกิติ จักรพันธุ์
89986120หยดน้ำ / มีชัย ฤชุพันธุ์
90086699คู่มือการใช้งาน Linux ฉบับ Admin / ภัทรพงศ์ น้อยเรือง และ ประภาพร ช่างไม้
90186711สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ = Ordinary differentiae equation / เลิศ สิทธิโกศล
90286720เที่ยวไปกินไปในต่างแดน : พม่า เขมร ลาว สิงคโปร์ ภูฏาน ญี่ปุ่น อินเดีย บังคลาเทศ / ทวีทอง หงษ์วิวัฒน์ และ ยอดแต้ว อักษรา
90386721จุดตัดทางประวัติศาสตร์ / เกษม ศิริสัมพันธ์
90486729เปิดฟ้าส่องโลก... / นิติภูมิ นวรัตน์
90586819สนามแม่เหล็กไฟฟ้า / มงคล ทองสงคราม.
90686862นิยามศัพท์การตลาดฉบับ Kotler = Principles of marketing / ฟิลลิป คอตเลอร์ และ แกรี่ อาร์มสตรอง ; แปลโดย วารุณี ตันติวงศ์วาณิช...[และคนอื่นๆ]
90787153ไฟฟ้าอุตสาหกรรม
90887221พจนานุกรมศัพท์ธุรกิจและตลาดหลักทรัพย์ = Business and stock exchange dictionary / โดย ก่อเกียรติ พานิชกุล
90987287ปลาหางนกยูง
91087295การแลกเปลี่ยนและการค้าข้าวบริเวณชุมชนรอบทะเลสาบสงขลา / ชวลิต อังวิทยาธร
91187297โครงสร้างและพลวัตวัฒนธรรมภาคใต้กับการพัฒนา / สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์
91287300ภูมิปัญญาการปราบปรามของพล.ต.ต.ขุนพันธรักษ์ราชเดช / วีระ แสงเพชร
91387308ประวัติศาสตร์ไทใหญ่ / สมพงศ์ วิทยาศักดิ์พันธ์.
91487309สืบสานประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไป่เยว่การศึกษาเชิงมานุษยวิทยา / ชลธิชา สัตยาวัฒนา
91587310ฟ้า-ขวัญ-เมือง จักรวาลทัศน์ดั้งเดิมของไท : ศึกษาจากคัมภีร์โบราณไทยอาหม / รณี เลิศเลื่อมใส
91687462แนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มสตรีและเยาวชนสหกรณ์ : กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์เพื่อกำหนดแนวทางการนำเข้าสู่ระบบตลาด / สมเกียรติ ฉายโซน
91787470ความปลอดภัยของอาหารสำหรับผู้บริโภค
91887481สิทธิสวัสดิการ : มิติใหม่ในการบริหารแรงงานไทย
91987484กรณีศึกษา : การต่อสู้เพื่ออยู่รอดของ SMEs และประชาชน
92087562ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสารเคมีที่ใช้ในการฆ่าเชื้อโรคในระบบประปาหมู่บ้าน / ศิริวัฒนา ตอวิวัฒน์...[และคนอื่น ๆ]
92187564วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดตาก
92287565วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดภูเก็ต
92387567วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดพะเยา
92487568วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดนครนายก
92587569วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดยะลา
92687570วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
92787571วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดสระบุรี
92887572วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดปทุมธานี
92987573วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดระนอง
93087574วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดเพชรบุรี
93187575วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดลำปาง
93287576วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดสิงห์บุรี
93387577วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดสมุทรสาคร
93487578วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
93587579วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดเลย
93687580วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดศรีสะเกษ
93787581วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดอุบลราชธานี
93887582วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดกำแพงเพชร
93987583วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดสงขลา
94087584วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดชลบุรี
94187586วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดบุรีรัมย์
94287587วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดปราจีนบุรี
94387588วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดอุท้ยธานี
94487589วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดพัทลุง
94587590วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดมุกดาหาร
94687591วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดนครปฐม
94787592วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
94887593วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดนครศรีธรรมราช
94987594วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดสุโขทัย
95087595วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดสุรินทร์
95187596วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดสมุทรสงคราม
95287597วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดจันทบุรี
95387598วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดชัยภูมิ
95487785คัมภีร์ Web design / ธวัชชัย ศรีสุเทพ
95587786คู่มือโปรแกรมภาษา C สำหรับผู้เริ่มต้น / วิทยา เรืองพรวิสุทธิ์
95687815การจัดการทรัพยากรมนุษย์ = Human resource management / อำนวย แสงสว่าง
95788170การบัญชีชั้นกลาง 2 = Intermediate accounting 2 / นุชจรี พิเชษฐกุล
95888193พ่อรวยเก่งดังสอนลูก / จิรพรรณ อัญญะโพธิ์ และ เฉลิมพล จรัสรักษา ; บรรณาธิการโดย พิชัย ศิริจันทนันท์
95988197สุดยอดคัมภีร์การบริหารธุรกิจที่เยี่ยมยุทธ์ ธนินทร์ เจียรวน นท์ พระยาภิรมย์ภักดี / อธิวัฒน์ ทรัพย์ไพทูรย์
96088224คู่มือเตรียมสอบ CPA [Certified public accountants] / สุชาติ เหล่าปรีดา, สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ และ วิศิษฏ์ วชิรลาภไพฑูรย์
96188282กฎหมายกับเศรษฐศาสตร์ : ทรัพย์สิน สัญญา และละเมิด = Law and economics / ศักดา ธนิตกุล.
96288301ศัพท์รัฐศาสตร์ : ฉบับราชบัณฑิตยสถาน / ราชบัณฑิตยสถาน
96388307ปาฐกถาเรื่องภาษาถิ่นกับศิลาจารึก / ประเสริฐ ณ นคร
96488308ปาฐกถาเรื่องการปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย / ประยูร กาญจนดุล
96588325ไขความลึกลับ ISO 9001 ฉบับปี 2000 / สุพงศ์ นิ่มกุลรัตน์.
96688327เรือน+ไทย / ทิพย์สุดา ปทุมานนท์
96788329ไอเอสโอ 14000 มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมและกฎหมายสิ่งแวดล้อมไทย สำหรับผู้บริหาร = ISO 14000 มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมและกฎหมายสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้บริหาร / ปราณี พันธุมสินชัย ; บรรณาธิการโดย พูลพร แสงบางปลา
96888338การตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบการภาคปฏิบัติ / วชิรวิชญ์ มธุรสสุวรรณ
96988341การออกแบบเครื่องจักรกล... หน่วย SI= Machine design / วริทธิ์ อึ้งภากรณ์, ชาญ ถนัดงาน
97088349เชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น / ประเสริฐ เทียนนิมิตร, ขวัญชัย สินทิพย์สมบูรณ์ และ ปานเพชร ชินินทร
97188492รายงานการสัมมนาประจำปีที่ประชุมคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 19
97289006ฝันให้พรุ่งนี้...ไม่มีศพ / พรทิพย์ โรจนสุนันท์
97389009บันทึกชีวิตรักมิตร ชัยบัญชา กิ่งดาว ดารณี เขียน
97489012คำอธิบายประมวลศัพท์ธุรกิจที่ใช้ทั่วไปในภาษาอังกฤษ / ม.ร.ว. สฤษดิคุณ กิติยากร
97589016ปทานุกรมศัพท์ : กีฬา พลศึกษา และวิทยาศาสตร์การกีฬา / ถนอม วงศ์ กฤษณ์เพ็ชร์ และ กุลธิด า เชิงฉลาด
97689042เขียนให้ได้งานอ่านให้ได้คน = Super resume วิเชียร ชนาเทพาพร
97789050ลูกหว้า / ช่อลัดดา
97889058เทคนิคการวางแผนและพัฒนาอย่างมืออาชีพ = Rapid development / สตีฟ แม็คคอนเนลล์ ; แปลและเรียบเรียงโดยอุไรวรรณ ชัยวิริยะกุล
97989060โครงสร้างข้อมูลและการโปรแกรมขั้นสูง = Data structures and advanced programming / สมจิตต์ ลิขิตถาวร
98089066พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ.2544
98189070แนวข้อสอบกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
98289074พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคมพ.ศ.2544
98389082กลยุทธ์ชี้ทางรอด 13 เจ้าพ่อ dotcom ระดับโลก = The internet entrepreneurs / คริสโตเฟอร์ ไพรซ์ ; แปลโดย ณัฐพงศ์ พันธเกียรติไพศาล และ ดาว ไวรักษ์สัตว์
98489084กิจกรรมวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม การรีไซเคิลเพื่อประหยัดพลังงาน / ลัดดาวัลย์ กัณหสุวรรณ แปลและเรียบเรียง
98589086จักรวาลและอวกาศ / นิพนธ์ ทรายเพชร
98689088สยามพาณิชย์ : ประวัติการค้า-พาณิชย์ภาครัฐของไทยสมัยโบราณ = Siam commerce : essay on trade and commerce of ancient Siam / ชาญวิทย์ เกษตรศิริ.
98789095นิทานไทย / ส. พลายน้อย
98889140การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาต่อกระบวนการเรียนการสอนของสถาบันราชภัฎธนบุรี / วิไล ตั้งจิตสมคิด
98989186ฝรั่งเศส / บรรณาธิการ นิศารัตน์ สีตะสุวรรณ
99089189สวิตเซอร์แลนด์ / บรรณาธิการโดย นิศารัตน์ สีตะสุวรรณ
99189196สิงคโปร์ / นิศารัตน์ สีตะสุวรรณ
99289224กรีนแลนด์ เกาะสีขาวและเที่ยวสบาย ๆ ในไอซแลนด์ / วีณา รุธิรพงศ์
99389226เสน่ห์นอร์เวย์ 2 / พิมพิไล
99489227บุกป่าแอฟริกา / วีณา รุธิรพงษ์
99589228ตะลอนทัวร์ เที่ยวออสเตรเลียตะวันตก / กุญชริกา กุญชร ณ อยุธยา
99689229พูดฝรั่งเรื่องไทยไทย / คารีน่า โชติรวี
99789241อังกฤษ / บรรณาธิการ พิศารัตน์ สีตะสุวรรณ
99889310ย่อหลักกฎหมายแรงงาน : แก้ไขเพิ่มเติม-ปรับปรุงใหม่ ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง และประกาศที่เกี่ยวข้อง = Employment law series / วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม
99989318คู่มือการศึกษาวิชากฎหมายการค้าระหว่างประเทศว่าด้วยการรับขนของทางทะเลและการประกันภัยทางทะเล / อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ
100089394เวชบำบัดวิกฤต = Critical care /บรรณาธิการโดย อักษร พูลนิติพร, ปานใจ อินพุ่ม และอังควิภา มูลสุวรรณ
100189397ก๊าซเรือนกระจก = The greenhouse gases / แปลโดย ประหยัด ชิดทอง...[และคนอื่นๆ]
100289398ชั้นโอโซน = The ozone layer / แปลโดย ประพนธ์ จันทร์นุรักษ์...[และคนอื่น ๆ]
100389399ช้างแอฟริกา = The African elephant / แปลโดย สมอุษา พานิชผล...[และคนอื่นๆ]
100489400มลพิษอากาศในเมือง = Urban air pollution / แปลโดย งามจิตต์ ไชยวุฒิ...[และคนอื่น ๆ]
100589401อาหารปนเปื้อน = The contamination of food / แปลโดย ชูพรรณ ชินพันธ์...[และคนอื่นๆ]
100689402มลพิษในแหล่งน้ำจืด = The freshwater pollution / แปลโดย ทำนอง เจริญรูป...[และคนอื่นๆ]
100789403ผลกระทบจากการทำลายชั้นโอโซน = The impact of ozone depletion / แปลโดย เยาวณี บุญวรรณโน...[และคนอื่นๆ]
100889406ผลกระทบเมื่อภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง = The impact of climate change / แปลโดยลัดดาวัลย์ สงกา...[และคนอื่น ๆ]
100989407ความหลากหลายทางชีวภาพของโลก = Global biodiversity / แปลโดย ประกอบ อยู่ชมบุญ
101089408มลพิษในทะเลสาบและอ่างเก็บน้ำ = The pollution of lakes and reservoirs / แปลโดย นิคม กายราช
101189409ผลกระทบของภูมิอากาศต่อการประมง = The impact of climate on fisheries / แปลโดยศศิธร แสงโสภณ และ วราภรณ์ พ่วงศิริ
101289412พุทธสาวกพุทธสาวิกา : ประมวลประวัติพระเถระพระเถรีสมัยพุทธกาล / เสฐียรพงษ์ วรรณปก
101389434เหม เวชกร / จัดทำโดย ปยุต เงากระจ่าง
101489439พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดพ.ศ.2535 : แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2544 พร้อมกฎกระทรวง รวบรวมโดย ธีระพภ อรุณะกสิกร...[และคนอื่นๆ]
101589454ประมวลกฎหมายรัษฎากร : พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากรพ.ศ.2528 ข้อกำหนดคดีภาษีอากรพ.ศ.2544 / รวบรวมโดย พิชัย นิลทองคำ
101689461พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ.2534 : แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2543 / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร...[และคนอื่นๆ]
101789470พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ วิชาชีพเวชกรรม สถานพยาบาล วิชาชีพทันตกรรม / พรทิพย์ คำพอ, เรียบเรียง
101889471ข้อบังคับกรุงเทพมหานครเรื่องควบคุมอาคารพ.ศ.2544
101989472กฎหมายสาธารณสุขพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย / พรทิพย์ คำพอ รวบรวมเรียบเรียง
102089474คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 5 : ครอบครัว / ไพโรจน์ กัมพูลสิริ
102189480บทบาทของสหประชาชาติในสหัสวรรษใหม่ / ประภัสสร์ เทพชาตรี บรรณาธิการ
102289489คู่มือการสัมภาษณ์งานแบบมีโครงสร้าง : จากหลักวิธีสู่แนวปฏิบัติที่ดี = Handbook of structured selection interview : from principles to good practices / วีระวัฒน์ บันนิตมัย
102389490สะท้อนภาพสังคมเยอรมันผ่านวรรณกรรมเทโอดอร์ ฟอนทาเน่ / ฤดี พลานุเวช
102489491เรียนรู้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้วย PC Arcview / สุเพชร จิรขจรกุล
102589495วิธีเขียนรายงาน / เจริญ เจษฎาวัลย์
102689512วิพากษ์คอมพิวเตอร์ : เทวรูปแห่งยุคสมัย / ไมเคิล แชลลิส ; แปลโดย พระไพศาล วิสาโล และสมควร ใฝ่งามดี
102789513พจนานุกรมศัพท์วิศวไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ : ฉบับอธิบายความ ฉบับอธิบายความ
102889528โลกน่ารู้จากแผนที่ : เอเซีย
102989532สรีรวิทยาของพืช = Plant physiology สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์
103089557หนังสือที่ระลึกประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2543 = Global launch of the world no tobacco day 2000 in Thailand / สถาบันควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
103189561การประชุมสมัชชาใหญ่องค์การรัฐสภาอาเซี่ยนครั้งที่ 22 = The 22nd ASEAN inter-parliamentary organization general assembly 2-7 September 2001 / องค์การรัฐสภาอาเซียน
103289562ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติพ.ศ.2544 และแก้ไขเพิ่มเติม [ฉบับที่ 2] พ.ศ.2544 / สำนักงานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
103389566ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมืองระหว่างวันที่ 1 มิ.ย.- 31 ส.ค. 2544
103489571การดำเนินงานวัฒนธรรมของประเทศนิวซีแลนด์ / กาสัก เต๊ะขันหมาก
103589610โครงการสนับสนุนบทบาทขององค์กรความร่วมมือของประชาชนในการพัฒนาในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดและอำเภอ
103689660เร่งความเร็วเพิ่มประสิทธิภาพพีซี
103789664เจาะลึกเคล็ดลับกำจัดไวรัส / จักรกฤษณ์ นพคุณ
103889703ประสาคนรักหมา / สิริกุล พลายแก้ว
103989704หมาต่างมุม / บัญชร ชวาลศิลป์
104089835บทบาทของผู้หญิงชาวบ้านในการพัฒนา : กรณีศึกษาบทบาทของผู้หญิงในเครือข่ายชุมชนเมือง / เนตรดาว แพทย์กุล
104189677ไขอาชีพสำหรับคนไอที / ศุภชัย สุขะนินทร์
104289679คู่มือคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 2002
104389681เทคนิคการบันทึกข้อมูลลงแผ่นซีดี easy CDR/RW / พูนศักดิ์ ธนพันธ์พาณิช
104489683คุณหมอช่างเม้าท์ / นพดล สโรบล
104589695ไท้เก๊ก โยคะ สมาธิ : อุบายวิธีสู่ความสงบเย็น / สุพล โล่ห์ชิตกุล
104689702เรื่องหมาหมา / ปิยะชาติ มงคลไชยสิทธิ์
104789829ระบบความเชื่อและแบบแผนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพทางเพศของหญิงที่อยู่ในการค้าประเวณี / สุกัญญา พรโสภากุล
104889830กระบวนการต่อสู้กับการลดทอนความเป็นมนุษย์ของสาวคาราโอเกะ / ขวัญฤทัย จ่างจำรัส
104989831ชีวิตความเจ็บปวดของลูกสาวชาวเขาผู้ถูกขายกรณีศึกษา : ลูกสาวลาหู่ที่ถูกครอบครัวขายเป็นสินค้า / ชลดา มนตรีวัต
105089832ตามรอยหญิงบำเรอกามในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง / โสภิดา วีรกุลเทวัญ
105189834การสร้างความหมายว่าด้วยเครือญาติและครอบครัวในเครือข่ายทางสังคมของผู้หญิงอิวเมี่ยน [เย้า] ภายใต้วิถีการผลิตเชิงพาณิชย์และระบบสังคมที่ให้อำนาจผู้ชายเป็นใหญ่ : กรณีศึกษาแม่ค้าชาวอิวเมี่ยนในตลาดแห่งหนึ่งของชุมชนเมืองเชียงใหม่ / วิสุทธิ์ เหล็กสมบูรณ์
105290045คู่มือการใช้โปรแกรม Pro/engineer 2000i2 parametric solid modeling and assembly / ชัชวินท์ อัมรี
105390050แบบตัวพิมพ์ไทย
105490062ระบบบัญชีสำเร็จรูป Easy win : accounting system made easy
105590065คัมภีร์การตรวจสอบโปรแกรมอย่างมีระบบ = Managing the testing process / เร็กซ์ แบล็ก ; แปลโดย สรพงศ์ วิภากรวิทย์
105690066ถอดรหัส.NET+Web services / สราวุธ อ้อยศรีสกุล ; บรรณาธิการโดย วิทยา ต่อศรีเจริญ
105790151ทฤษฎีสมการเบื้องต้น / สุพรรณ เพ็งชัย
105890152ปกิณกะคณิตศาสตร์ / ฉวีวรรณ เศวตมาลย์
105990154ภินทนคณิตศาสตร์ = Discrete mathematics / สมชาย ประสิทธิ์จูตระกูล
106090160คู่มือการใช้งาน Protel 99 / บัณฑิต จามรภูติ
106190168เจาะข้อสอบปริญญาโทภาษาอังกฤษภาค Listening comprehension
106290175พลังงานอะตอม / วิทิดา เกษคุปต์
106390188พจนานุกรมวิทยาศาสตร์ / นีล อาร์ดลีย์
106490189ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ /อำนาจ เจริญศิลป์
106590190กล้องจุลทรรศน์ฉบับสมบูรณ์ / ชูศิลป์ อัตชู และ วนิดา ธนประโยชน์ศักดิ์ แปล
106690257ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการปฏิบัติงานของอาจารย์ที่ปรึกษาสถาบันราชภัฎธนบุรี / สุนันทา แก้วสุข.
106790394สารพันวันละยุทธ์ / คณิต สินทบ
106890398เจาะลึกคอมพิวเตอร์ II / ไพบูรย์ เปียศิริ
106990403เขียนจดหมายภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง / สมลักษณ์ สว่างโรจน์
107090412ดับสุริยาที่หว้ากอ / พิมาน แจ่มจรัส
107191360ราชาพิลาปคำฉันท์ บรรณาธิการโดย บุญเตือน ศรีวรพจน์
107291362ย้อนรอยโกษาปานในต้นทางฝรั่งเศสนิราศสยามต่างแดนเล่มแรก / ปรีดี พิศภูมิวิถี
107391363ตำราม้าของเก่ากับตำราลักษณม้า / หม่อมเจ้าทองทีฆายุ ทองใหญ่
107491810ครุฑ = Garuda / สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
107591883ปลานานาพันธุ์อาหารจานอร่อย
107691896รัฐศาสตร์ไทยกับศักยภาพในการจัดการความขัดแย้ง / จัดโดยคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สมาคมรัฐศาสตร์แห่งประเทศไทยและภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
107791899เวทีนี้ที่หายไป...รวมบทความนักศึกษารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
107891974เล่าสู่กันฟัง...ธุรกิจ MLM / จุลพล บุรุษรัตนพันธุ์
107991975บุคลิกภาพผู้นำ = Leadership's personality / สุเมธ แสงนิ่มนวล
108091990ปาฏิหาริย์แห่งแรงขับเคลื่อนทางใจ = The micrcacle of motivation / จอร์จ ชิน ; วิภาดา กิตติโกวิท, แปล
108192014ฝันที่เป็นจริง = American dreams / โทมัส เรย์ โครเวล ; แปลและเรียบเรียงโดย เซลส์แมน
108292046ขนมเพิ่มรายได้ : ตำรับลุงขาวไขอาชีพ / มูลนิธิลุงขาวไขอาชีพ
108392048ข้าวผัด
108492049เคล็ดลับน่ารู้คู่บ้านและครอบครัว / แปลโดย ธนารัชต์ โสตะจินดา...[และคนอื่น ๆ]
108592055บำบัดโรคด้วยการแพทย์ทางเลือก / แปลโดย ลลิตา ธีระสิริ และ นิทราพร รุจนวิศาล
108692093ฮวงจุ้ยโฉลกบ้านแปดทิศ = The feng shui handbook / ดิเรก วอลเทอร์ ; แปลและเรียบเรียงโดย อำนวยชัย ปฏิพัทธ์เผ่าพงศ์
108792095ความรู้เรื่องจีนจากตัวเลข / จิตรา ก่อนันทเกียรติ
108892162การผูกดวงวางลัคนา : เรียนด้วยตนเอง / รวบรวมโดย หมอน้อย
108992202การเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุด / กอบแก้ว โชติกุญชร...[และคนอื่น ๆ]
109092206พจนานุกรมศัพท์ธรณีวิทยา : ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
109192208ย้อนรอยปริศนา...รองเท้าดอกบัวทองคำ / ปารวี ไพบูลย์ยิ่ง
109292265พจนานุกรมไทย-อังกฤษฉบับทันสมัย = SE-ED's modern Thai-English dictionary min edition / วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม
109392284เลี้ยงไก่พื้นเมืองไทยสู้ภัยเศรษฐกิจ
109492720วงจรดิจิตอล [ดิจิตอลเทคนิค] / นฤพนธ์ หอธรรมรัตน์ และ วิฑูร มลิวัลย์
109592864สังคมวิทยาครอบครัว /สัญญา สัญญาวิวัฒน์
109693230ทัศนคติของแรงงานไทยต่อการทำงานในยุคโลกาภิวัตน์ /ธีระศักดิ์ กำบรรณารักษ์...[และคนอื่น ๆ]
109794891คู่มือมนุษย์ : ฉบับสมบูรณ์ / พุทธทาสภิกขุ
109896218การอบรมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่โน้ตเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว / สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
109996406ทัณฑ์กามเทพ / ชูวงศ์ ฉายะจินดา
110096407นิยายนิรภัย / แก้วเก้า
110196421พลอยเก้าสี / แก้วเก้า
110296423พี.อาร์.หมายเลขหนึ่ง / ชูวงศ์ ฉายะจินดา
110396424พุดสามสี / นายา
110496426เพลงดอกฝัน / กนกวลี พจนปกรณ์
110596429มหามายา / กนกวลี พจนปกรณ์
110696430มัจจุรีพักร้อน / อรุณรุ่ง
110796459ลิขิตฟ้า...อาญาสวรรค์ / นุสมล
110897118คู่มือการเขียนโปรแกรมและใช้งาน Visual Basic 6 : เรียนรู้ขั้นตอนการสร้าง object 3D และ animation อย่างเป็นขั้นตอนด้วยตัวคุณเอง / สัจจะ จรัสรุ่งรวีวร
110997160คำอธิบายกฎหมายลิขสิทธิ์ / อรพรรณ พนัสพัฒนา
111097163กฎหมายศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ = Law on intellectual property and international trade court / วัส ติงสมิตร
111197165คู่มือพยานหลักฐานในคดีอาญา / สมพร พรหมหิตาธร
111297806ปริทรรศน์ประวัติศาสตร์ = In the purview of history / บรรณาธิการโดย วินัย พงศ์ศรีเพียร
111398323สวนสวยกินได้ / พรพิมล เรืองศิริ
111499152เปิดโลกสู่ ICRC
111599194คู่มือประกอบการใช้บังคับข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องควบคุมอาคารพ.ศ.2544 / จัดทำโดยคณะกรรมการจัดทำคู่มือประกอบการใช้ขัอบัญญัติกรุงเทพมหานคร
111699197ศูนย์คาดการณ์เทคโนโลยีเอเปคกับการมองอนาคตเพื่อภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก = APEC center for technology foresight
111799223ความอุดมสมบูรณ์ของดิน = Soil fertility / มุกดา สุขสวัสดิ์
111899266จุลชีววิทยาช่องปากและที่มาของโรคฟันผุโรคปริทันต์และโรคในช่องปาก / จินตกร คูวัฒนสุชาติ
111999270กลวิธีการสอนอาหารและโภชนาการ = Teaching and learning strategies in food and nutrition / ประหยัด สายวิเชียร
112099271โจทย์ 3,000 ข้อเคมี = 3000 solved problems in chemistry / เดวิด อี กอล์ดเบอร์ ; แปลและเรียบเรียงโดย วินัย จันทร์เปล่ง
112199274โครงการรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในเขตลุ่มแม่น้ำวาง / ชูสิทธิ์ ชูชาติ
112299286โรคศัตรูไม้ประดับและวิธีการกำจัดแบบชีวภาพ / อนงค์ จันทร์ศรีกุล
112399287พฤกษาหายาก / ไพโรจน์ บุญผูก
112499296คลื่นเสียงการประยุกต์ / สุชาติ แซ่เฮง
112599297ตำราการใช้ยาและสมุนไพร / บรรณาธิการโดย ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ
112699307สรีรวิทยาไม้ดอก / โสระยา ร่วมรังษี
112799309จีเอ็มโอ / ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร
112899316พรรณไม้พื้นบ้านอีสาน... / เรียบเรียงโดย สุทธิรา ขุมกระโทก และอุษา กลิ่นหอม
112999986กับข้าวจานทะเล / กับข้าวจานทะเล
1130100008อินไซท์ Visual Basic และ VB.NET / นันทนี แขวงโสภา
1131100124สงครามสุดท้าย? เมื่อมหาอำนาจจัดระเบียบโลก / จักรภพ เพ็ญแข
1132100353สถานภาพและบทบาทของราชการบริหารส่วนภูมิภาคในอนาคต / สมคิด เลิศไพฑูรย์...[และคนอื่นๆ]
113389836ผู้หญิงในภาพยนตร์ : กระบวนการผลิตซ้ำภาพลักษณ์ของผู้หญิงในสังคมไทย / พนิดา หันสวาสดิ์
113489837แม่ค้า : ปากปลาร้าหรือเทพธิดาของบ้าน / อริยา เศวตามร์
113589838มิติทางสังคมวัฒนธรรม : การตัดสินใจเลือกวิธีคุมกำเนิดของหญิงชายในจังหวัดเชียงใหม่ / นันทพร แสนศิริพันธ์
113689872นักเรียนเรทอาร์นักศึกษาเรทเอ็กซ์...= นักเรียนเรท R นักศึกษาเรท X... / สมประสงค์ พระสุจันทร์ทิพย์ และ อัญชลี ปิยะตานนท์
113790211เล่นกับคน / สุขุม นวลสกุล
113890468ผู้หญิงกับผู้ชาย / ส. พลายน้อย
113990474เกร็ดสนุกชาวสยาม / เอนก นาวิกมูล
114090501ปฐพีวิทยาเบื้องต้น
114190508ปรับปรุงพันธุ์พืช : ความหลากหลายของแนวคิด / กฤษฎา สัมพันธารักษ์
114290511สัณฐานวิทยาของเมล็ดวัชพืชในประเทศไทย / ดวงพร สุวรรณกุล และรังสิต สุวรรณเขตนิคม
114390518การศึกษาเบื้องต้นประชาคมสิ่งมีชีวิตพื้นทะเล / จิตติมา อายุตตะกะ
114490575กลุ่มกฎหมายธุรกิจ / รวบรวมโดย เกษม สรศักดิ์เกษม
114590580คำอธิบายพระธรรมนูญศาลยุติธรรมฉบับปัจจุบัน / สมภพพิสิษฐ สุขพิสิษฐ
114690581แบบคำฟ้องคดีอาญา : เรียงมาตราตามประมวลกฎหมายอาญาและความผิดอาญาตามพระราชบัญญัติต่าง ๆ 18 ฉบับ รวมทั้งแบบคำร้องต่าง ๆ และการเขียนอุทธรณ์-ฎีกา / สนอง แก่นแก้ว
114790582คำอธิบายกฎหมายบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย [บสท.] : มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2544 พร้อมด้วยพระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทยพ.ศ.2544 = The thai asset management corporation law [TAMC] / มานิต วิทยาเต็ม
114890596คู่มือการใช้งาน ASP digest / พนิดา จันทร์กระจ่าง
114990601เริ่มต้นเรียนรู้การใช้งาน Internet เบื้องต้น / นิภากรณ์ คำเจริญ
115090604เจาะลึกเทคโนโลยีใหม่ Microsoft.NET framework
115190625เจาะลึกคดีเด็ด กำหนดคำวิชาชีพของทนายความ : ประกอบด้วยพระราชบัญญัติทนายความพ.ศ.2528 พร้อมด้วยตัวอย่างคำพิพากษาศาลฎีกาตั้งแต่ปี 2526-2543 / สมบัติ วงศ์กำแหง
115290633การต่อสู้คดีแพ่งและคดีอาญาเชิงกลยุทธ์ /เรียบเรียงโดย พิชัย นิลทองคำ และ ภาสกร ญาณสุธี
115390635การดำเนินคดีในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ / สุพิศ ปราณิตพลกรัง
115490640ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา : ฉบับสมบูรณ์พร้อมหมายเหตุท้ายมาตราที่สำคัญ สรุปย่อข้อกฎหมายท้ายมาตราที่สำคัญ หลักกฎหมายรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้อง / รวบรวมโดย ทนงศักดิ์ ดุลยกาญจน์
115590647กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 / รวบรวมโดย พิชัย นิลทองคำ
115690796พูดอังกฤษฉบับสมัครงาน
115790797พูดอังกฤษฉบับฝึกพูดด้วยตนเอง
115890798พูดอังกฤษฉบับเที่ยวกรุงเทพ / กิตติยา ถมยางกูร, บรรณาธิการ
115990811ดูหนัง ฟังเพลง / พูนศักดิ์ ธนพันธ์พาณิช
116090904ผลิตภัณฑ์อาหาร = Food products / ดรุณี เอ็ดเวอร์ส์ ... [และคนอื่น ๆ]
116190905การประกันคุณภาพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร = Food quality assurance and food product development / นันทนา แก้วอุบ ... [และคนอื่น ๆ]
116290988คู่มือพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ = The complete idiot's guide to new product development / เอ็ดวิน อี บ๊อบโรว์ ; แปลโดย พิทยา สิทธิอำนวย
116390999ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น / อัจฉรา ธารอุไรกุล, ทัดดาว ศีลคุณ และภคินี อุปถัมภ์
116491226ผังเมืองในประเทศไทย : ผังชุมชนและการใช้ที่ดินสายอารยธรรมเขมรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / ธาดา สุทธิธรรม
116591317สมเด็จย่ากับเปตอง / สมาคมสหพันธ์เปตองแห่งประเทศไทย
116691318ข้อมูลอาชีพ
116791322ฟลุ๊กแมวของตะแง้ว / บุษบา มหัตถพงศ์
116891327ทางเลือกที่สามทางการอุดมศึกษาไทย : ดุลยภาพระหว่างโลกาภิวัฒน์และท้องถิ่นนิยม
116991369รายงานผลการวิเคราะห์ผลิตภาพแรงงานปี... / กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
117091372รายงานผลการวิเคราะห์ค่าจ้างรายได้และชั่วโมงทำงานปี... / กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
117191375ไขปัญหาปริศนาฮวงจุ้ยตามหลักเหตุและผล มาโนช ประภาษานนท์
117291376โคลงโลกนิติ : ฉบับถอดความร้อยแก้ว
117392488พลาสติก 1 / ทานตวรรณ เต็กชื่น, นิรันดร์ จันรัสมี และ อดิศักดิ์ แก้วใส
117492489อิเล็กทรอนิกส์กำลัง 2 : ภาคปฏิบัติ / นภัทร วัจนเทพินทร์
117592504ทฤษฎีอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป / อนันท์ คัมภิรานนท์...[และคนอื่น ๆ]
117692505การควบคุมมอเตอร์ / สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
117792512ทฤษฎีเครื่องส่งวิทยุ / วิโรจน์ แก้วจันทร์
117892513ทฤษฎีเครื่องกลไฟฟ้า 2 : เครื่องกลไฟฟ้าซิงโครนัสและเครื่องกลไฟฟ้าเหนี่ยวนำ / นภัทร วัจนเทพินทร์ และ ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ
117992597เส้นสายปลายปากกา /ธนัทอร กุลานุพงศ์
118092635รวยรินกลิ่นชา / เรืองรอง รุ่งรัศมี
118192653พระราชอารมณ์ขันจากพระโอษฐ์ /วิลาศ มณีวัต
118292693ยุทธวิธีการประชาสัมพันธ์ / จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์
118392795บทสนทนาภาษาอังกฤษสำหรับการเดินทาง [ซีดี-รอม] = English conversation for travel [CD-ROM]
118492815รวมกฎหมายมหาชนว่าด้วยการปฏิบัติราชการและสิทธิหน้าที่ของประชาชน : รัฐธรรมนูญ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง / รวบรวมโดยสุนีย์ มัลลิกะมาลย์, โกเมท ทองภิญโญชัย และ นันทพล กาญจนวัฒน์
118592831สังคีตลักษณ์และการวิเคราะห์ / ณัชชา โสคติยานุรักษ์
118692832หัตถกรรมไทยความเป็นมาและการผลิตในปัจจุบันศึกษากรณี : การปั้นหล่อพระ การทำบาตรพระ การทำขลุ่ย และการทำของเล่นไม้ระกำ / วัฒนะ จูฑะวิภาต
118792833อังกฤษพกพา / นาฏยา วิพุธศิริ
118892847ละครคือชีวิต / เสาวรี
118992851อะไรจะดีไปกว่านี้ / ดำรงค์ อารีกุล
119092857คู่มือประชาชนการเตรียมตัวมาตรวจทางห้องปฏิบัติการ / นวพรรณ จารุรักษ์
119192899รายงานสมบูรณ์โครงการประเมินผลแผนงานรณรงค์ให้คนไยเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ "ไทยเที่ยวไทย" [งบประมาณหมวดสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น] /ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
119292910ความรู้รอบตัวทั่วไป : ฉบับปรับปรุงใหม่ / รวบรวมโดย ชุลีพร สุสุวรรณ
119392914วิเคราะห์ความเสี่ยงในการก่อหนี้ของสหกรณ์การเกษตร / ศูนย์สารสนเทศ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
119492927การศึกษาเชิงคุณภาพ : เทคนิคการวิจัยภาคสนาม / บรรณาธิการ โดย เบญจา ยอดดำเนิน-แอ๊ตติกจ์, บุปผา ศิริรัศมี และ วาทินี บุญชะลักษี
119592947หมึกแดง Cook book / ม.ล.ศิริเฉลิม สวัสดิวัตน์
119693227การเสริมสร้างการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เพื่อความเป็นเลิศในระบบการศึกษาของไทย : ยุทธศาสตร์ในการสร้างบุคลากรทางวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศในยุคโลกาภิวัตน์ / สุปราณี ศรีฉัตราภิมุข...[และคนอื่นๆ]
119793228บทบาทของการวิจัยและพัฒนาที่มีต่อการดำเนินงานของภาคธุรกิจเอกชนไทย / อัญชลี พิพัฒนเสริญ...[และคนอื่น ๆ]
119893232บริษัทข้ามชาติกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ / สุปราณี ศรีฉัตราภิมุข...[และคนอื่น ๆ]
119993248ไฮ-สปีด เอ็มบีเอ... = Hi-speed MBA... / วรพจน์ มนูพิพัฒนพงศ์...[และคนอื่น ๆ]
120093260อะ ดิกชันนารี ออฟ เดอะ สยามนิส แลงกวิจ = a dictionary of the Siam language /J. Caswell ; copied and enlarged by J. H. Chandler
120193352ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาพนิ่งและภาพยนตร์ = Introduction to photography and film / โดย นิพนธ์ ศุขปรีดี...คนอื่น ๆ
120293368วิทยานิพนธ์ : แนวการศึกษา = Thesis / สมจินต์ สันถวรักษ์
120393371วิธีไล่สายกฎหมายอาญา ความผิดเกี่ยวกับการปกครองถึง...ความผิดเกี่ยบกับเพศ / วินัย เลิศประเสริฐ
120493399การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 19 [ซีดี-รอม] เรื่อง บรรณารักษ์ห้องสมุดเสมือน : การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ; บรรณารักษ์ห้องสมุดเสมือน [ซีดี-รอม] : การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์
120593508วิทยานิพนธ์ : แนวการศึกษาชุดวิชา = Thesis / ฐาปนา ฉิ่นไพศาล
120693723การสอนแบบสมดุล / วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา
120793856ประมวลคำย่อศัพท์เทคนิค คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต สารสนเทศ และโทรคมนาคม / พันธ์ศักดิ์ ศรีทรัพย์
120893873ความเป็นไทย = The process of becoming Thai people /สุมิตร ปิติพัฒน์ ; บรรณาธิการโดย เอกวิทย์ ณ ถลาง
120993879ประเทศจีน : หน้าต่างสู่โลกกว้าง / แปลโดย ชุติมา ศิริ สมรรถการ ; ชนิดา ศักด ิ์ศิริสัมพันธ์, บรรณาธิการ
121093880ทุกเรื่องให้สมปรารถนา บ่วง สื่อ ยู่ อี่ / จิตร ก่อนันทเกียรติ
121193881ทำเนียบเจ้าแม่และผู้วิเศษของจีน / จิตรา ก่อนันทเกียรติ
121293916หลักการบัญชีเบื้องต้น = Principles of accounting / สมใจ จันทร์เต็ม
121393917การวิเคราะห์งบการเงิน Financial statements analysis / สมพงษ์ แก้วเจริญไพศาล
121493920หลักมนุษย์ศาสตร์... / นภาจรี นำเบญจพล
121593927กฎหมายมาตรฐานอาหารสากลและกฏหมายแรงงาน / สุภางค์ เรืองฉาย
121694074การประกันภัยและการจัดการธุรกิจการประกันภัย / การจัดการธุรกิจประกันภัย
121794078เทคนิคการบันทึกเสียงด้วยตนเอง
121894093สวัสดีความเครียด / อนุช อาภาภิรม
121994114คู่มือการประเมินผลภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานศึกษา : = การออกแบบการประเมินผลภายใน / สุวิมล ว่องวาณิช
122094124คินทาโรเจ้าหนูจอมพลัง / รวบรวมโดย ซายุมิ คาวาอุจิ ; แปลโดย วัฒนา พัฒนพงศ์
122194125จอมยุทธ์ไม้จิ้มฟัน = The toothpick warriors / รวบรวมโดย ฟลอเรนซ์ ซากาเดะ ; แปลโดย วัฒนา พัฒนพงศ์
122294184เริ่มคิด-เริ่มสร้าง-เริ่มใช้ XML / สราวุธ อ้อยศรีสกุล ; บรรณาธิการโดย วิทยา ต่อศรีเจริญ
122394228ตามรอยชีวิตผู้พิชิตมะเร็ง = Journeys with the cancer conqueror / เกรก แอนเดอร์สัน ; แปลโดย อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล
122494229เมื่อหมอเป็นมะเร็ง
122594477คำถาม-คำตอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ / พิพัฒน์ จักรางกูร
122694479คำถาม-คำตอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง / พิพัฒน์ จักรางกูร
122794485หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง / พิพัฒน์ จักรางกูร
122894490คำอธิบายโดยย่อประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิดและความรับผิดทางละเมิดความพระราชบัญญัติความเป็นผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 / ศักดิ์ สนองชาติ
122994529ไมโครซอฟต์ เอาท์ลุค เอ็กพี [ซีดี-รอม] = Microsoft outlook XP [CD-ROM] ; ซีดี-รอม สอนการใช้โปรแกรม Microsoft outlook XP [ซีดี-รอม]
123094553ดั่งหนึ่งเม็ดทราย / โบตั๋น
123194555นครโลหะหนาว / นันท์ นันทคุณ
123294570การค้นคว้าประวัติศาสตร์ชนชาติไท / กัญญา ลีลาลัย
123394573ตลาดแรงงานไทยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผลกระทบจากเศรษฐกิจถดถอยในปลายทศวรรษที่ 90 : รายงานผลสังเคราะห์ / สุภางค์ จันทวานิช
123494576สรรพสิ่งล้วนวิจัย
123594604ธรรมาภิบาลการมีส่วนร่วมของประชาชนและกระบวนการทางด้านสิ่งแวดล้อม
123694695คาร์เตอร์เดือดมหาประลัย [แผ่นวีดิทัศน์] = Get cater [Videodisc] : The truth hurts / Directed by Stephen Kay
123794831ธรรมคดี / ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช
123894842โครงกระดูกในตู้ / ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช
123994843บันเทิงเริงรมย์ / ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช
124094844หนูไม่ใช่โสเภณี / ผกามาศ ปรีชา
1241948496 ตุลา เราคือผู้บริสุทธิ์ / กลุ่มผดุงธรรม
124294878การลดค่าพลังงานไฟฟ้าอาคาร 2 โดยวิธีการแก้ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ = The reduction of electrical energy by power factor correction / สุนทร เกตุสุขาวดี...[และคนอื่น]
124395109การออกแบบและก่อสร้างงานโยธาระบบรถไฟฟ้าใต้ดิน โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล
124495561นามสกุลนานาสาระ / ชมรมคนรักวัง
124595643ปล้นผลิตผล : ปฏิบัติการจี้ยึดเสียงอาหารโลก = Stolen harvest : the Hijacking of the Global Food Supply / จันทนา ศิวะ ; แปลโดย ไพโรจน์ ภูมิประดิษฐ์
124695813นิทานโบราณคดี / สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ; ปัญญา นิตยสุวรรณ บรรณาธิการ
124795822คำถาม-คำตอบเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา = Budhist questions and answers / สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
124895885อินดักชันมอเตอร์ระบบไฟ 3 เฟส
124995889การตรวจสภาพความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน = Anata no shokuba no anzen tenken / ฮิโรชิ โคอิเกะ ; แปลโดย ชนินทร์ ปรีชาพันธุ์ และ สมศักดิ์ มาอุทธรณ์
125095900แม้ไม้คุณภาพ : เจาะ HA year 2000 / กฤษฎ์ อุทัยรัตน์
125195901คู่มือการตรวจประเมินคุณภาพโรงพยาบาล
125295903คู่มือส่งเสริม แนะนำ ปฏิบัติการไคเซ็น = Zoku kousureba shigotono kaizen gadekiru, kaizen suishin shido manual / โทซาวะ บุนจิ ; แปลและเรียบเรียงโดย ชไมพร สุธรรมวงศ์
125395904คู่มือการปฏิบัติการไคเซ็น [อย่างเอาจริงเอาจัง] = Zoku zoku kousureba shigotono kaizen gadekiru, kaizen tettel manual / โทซาวะ บุนจิ ; แปลโดย บัณฑิต ประดิษฐานุวงษ์
125495905คู่มือการสู่ HA [Hospital accreditaltion] step by step / สิทธิศักดิ์ พฤกษ์ปิติกุล
125595909ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล / มานพ ตันตระบัณฑิตย์, สำลี แสงห้าว และ สุทิน จิตร์เจริญ
125696466กรุ่นกลิ่นรัก / เข็มพลอย
125796467ราตรีประดับดาว / ว. วินิจฉัยกุล
125896468เวิลด์ ไวด์ เว็ป คุณย่า. com = www.คุณย่า.com / ดวงใจ
125996473มายา-เสน่หาอลเวง / ชูวงศ์ ฉายะจินดา
126096477สื่อสยุมพร / ชูวงศ์ ฉายะจินดา
126196492ท้องถิ่นพัฒนากับโลกาภิวัฒน์ วิกฤตโลก วิกฤตไทยอะไรคือทางรอด / ชัชวาล ปุญปัน และ สมเกียรติ ตั้งนโม ; บรรณาธิการ
126296709เรียนรู้สู่ครูมืออาชีพ / สุวิทย์ มูลดำ และ อรทัย มูลคำ
126396716คนไทยยุคดอทคอม : การใช้เว็บตั้งแต่เกิดจนตาย / ศุภชัย สุขะนินทร์, กรกนก วงศ์พานิช และ ดรุณรัตน์ พึ่งตน
126496718บันได 12 ขั้นสร้างสรรค์เว็บไซต์ให้ฮิต / ทศพล กนกนุวัตร
126596721สร้างเว็บไซต์ง่ายนิดเดียวด้วย HTML / ธวัชชัย โคตรพจน์
126696724เทคนิคการออกแบบงานกราฟิก / พงษ์ศักดิ์ ไชยทิพย์
126796990ทะเลาะกับหนัง พรพิมล ลิ่มเจริญ
126897323เว็บมาสเตอร์กับการบริหารเว็บไซต์ = Webmaster กับการบริหารเว็บไซต์ / ชัยยุทธ์ ลิมลาวัลย์
126997348คนบ้าข่าว / สุทธิชัย หยุ่น
127097360ทำเนียบเทพเจ้าของจีน / จิตรา ก่อนันทเกียรติ
127197435ศัพท์บัญญัติและนิยามมลพิษทางอากาศ / สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย
127297436หลักนิเวศวิทยา / จิราภรณ์ คชเสนี
127397509เพิ่มความมั่นใจเป็นพลังเปลี่ยนแปลงชีวิต / กิติมา อมรทัต
127497591ป้าจ๋า โก้ ติ๊ดตี่ น่ะจ๊ะ / ชมัยภร แสงกระจ่าง
127597592คนซิ่งอีสาน : ร่างกายกามารมณ์อัตลักษณ์และเสียงสะท้อนของคนทุกข์ในหมอลำซิ่ง = Mawlum cing Isan : bodies and voices in a modernized performing art from Northeast Thailand / เพ็ญแข ลาภยิ่ง...[และคนอื่นๆ]
127697594อาหารเพื่อสุขภาพ : อาหารพื้นเมือง-เครื่องดื่มสมุนไพร = Food for health : thai local food-herbal beverages
127797630ปลดหนี้ / สุรชัย กำพลานนท์วัฒน์
127897653สนทนาภาษาอังกฤษสำหรับครอบครัว = English conversation for family / ลำดวน [ธนพล] จาดใจดี
127997664จำศัพท์ง่าย__ง่ายจากอุปสรรคและรากศัพท์ = English wordbuildings from prefixes and roots / สาธิตา วัฒนโภคากุล
128097691อารมณ์ฉลาด / วรรณประภา
128197694เหลียวหลังแลหน้าปัญญาชนไทย / ส. ศิวรักษ์
128297695ทุ่งหญ้าสีน้ำเงิน / พิบูลศักดิ์ ละครพล
128397701อันนา คาเรนินา / เลียฟ ตอลสตอย ; สดใส แปล
128497872สอนการใช้โปรแกรม Norton utilities 2001 [ซีดี-รอม] ; Norton utilities 2001 [CD-ROM]
128597984ศักยภาพอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับจีน
128698164วิธีวิทยาการประเมิน : ศาสตร์แห่งคุณค่า / สมหวัง พิธิยานุวัฒน์
128798167ประมวลบทความนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้สำหรับครูยุคปฏิรูปการศึกษา... / บรรณาธิการโดย พิมพันธ์ เดชะคุปต์, ลัดดา ภู่เกียรติ และสุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม
128898170วิธีทำประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน [รวมเกณฑ์ประเมินและตัวอย่างรายงาน] / อุทุมพร [ทองอุไทย] จามรมาน
128998172ความรู้คู่คุณธรรมรวมบทความเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมและการศึกษา / บรรณาธิการโดย ไพฑูรย์ สินลารัตน์
129098177โฉมหน้าการศึกษาไทยในอนาคต : แนวคิดสำคัญของการปฏิรูปในพระราชบัญญัติการศึกษา / วิชัย ตันศิริ
129198178ทฤษฎีการทดสอบแบบดั้งเดิม = Classial test theory / ศิริชัย กาญจนวาสี
129298380การยกระดับความสามารถในการรับและสั่งสมองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของบุคลากรทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยในธุรกิจข้ามชาติ / สุปราณี ศรีฉัตราภิมุข...[และคนอื่นๆ]
129398389มรดกเครื่องดินเผาไทยตุ๊กตาและประติมากรรม / เฉลียว ปิยะชน
129498392ซาลาดิน 1197 บินลาเดน 2001 / พิชัย วาศนาส่ง
129598395คล้องแขนเดิน / วนาโศก
129698396ชุมชนนิยม : ฝ่าวิกฤตชุมชนล่มสลาย / เกรียงศักดิ์ เจริฐวงศ์ศักดิ์
129798442เรขาคณิตวิเคราะห์และการเขียนกราฟ : 2 มิติ, 3 มิติ : คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ = Analytic geometry and sKetching curves : 2D, 3D / ศรีบุตร แววเจริญ และ ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง
129898487สอนลูกให้รวย : พ่อรวยเผยเคล็ดลับสอนลูกจัดการเรื่องเงินอย่างฉลาด = Rich dad's rich kid smart kid / โรเบิร์ต ที. คิโยซากิ และ ชารอน แอล. แลชเตอร์ ; เรียบเรียงโดย มกร พฤฒิโฆสิต และ องค์กร พฤฒิโฆสิต
129998546การปลูกผัก / วสันต์ กฤษฏารักษ์
130098644อโดบี โกไลฟ์ โปรแกรมสำหรับพัฒนาเว็บไซต์ = Adobe golive โปรแกรมสำหรับพัฒนาเว็บไซต์ / ชาตพล นภาวารี
130198646คัมภีร์นักวิเคราะห์ Microsoft SQL server 2000 analysis services step by step = Microsoft SQL server 2000 analysis services step by step / รีด จาคอบสัน ; แปลและเรียบเรียงโดย พรพิมล อนันควานิช
130298661หลักการและแนวคิดทางการแนะแนว. ประมวลสาระชุดวิชา = Principles and concepts of guidance / โกศล มีคุณ...[และคนอื่น ๆ]
130398662การวิจัยทางการแนะแนว = Research in guidance / อุทุมพร จามรมาน...[และคนอื่นๆ]
130498675ปรัชญาและหลักการศึกษานอกระบบ. ประมวลสาระชุดวิชา = Philosophy and principles of non-formal education / ทองอยู่ แก้วไทรฮะ...[และคนอื่น ๆ]
130598676การวางแผนการกำกับดูแลและการประเมินการศึกษานอกระบบ ประมวลสาระชุดวิชา = Planning monitoring and evaluation in nonformal education / นฤมล ต้นธสุรเศรษฐ์...[และคนอื่นๆ]
130698677การวิจัยและพัฒนาการศึกษานอกระบบ = Research and development of nonformal education / อุทุมพร จามรมาน...[และคนอื่นๆ]
130798707การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนางานสาธารณสุข. ประมวลสาระชุดวิชา = Managment in public health development / อดิศักดิ์ สัตย์ธรรม...[และคนอื่น ๆ]
130898709การจัดการคุณภาพน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม. ประมวลสาระชุดวิชา = Industrial water quality management / ประยูร ฟองสถิตย์กุล...[และคนอื่น ๆ]
130998710วิทยานิพนธ์...วิชาเอกการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม. ประมวลสาระชุดวิชา = Thesis...industrial environmental managment / ศริศักดิ์ สุนทรไชย...[และคนอื่น ๆ]
131098714เศรษฐศาสตร์การเกษตร / p ประมวลสาระชุดวิชา = Agricultural economics
131198832ภูมิปัญญาในวิถีชีวิตชาวล้านนา / สิริกร ไชยามา
131298837การผสมผสานความรู้ : ความท้าทายของนักบัญชี = Integrated knowledge challenges for accountants / กรมทะเบียนการค้า ร่วมกับ สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
131398839มาตรฐานการสอบบัญชีย่อฉบับย่อ / สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
131498840แนวปฏิบัติงานสอบบัญชี : การประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชีกับการควบคุมภายใน ระบบสารสนเทศที่ใช้คอมพิวเตอร์ / สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
131599038ผมท้าคุณ = I dare you / วิลเลี่ยม เอช. แดนฟอร์ท ; แปลโดย ปสงค์อาสา
131699059พลังแผ่นดิน ขจัดสิ้นยาเสพติด [ซีดี-รอม]
131799319ชมดอกไม้รายทาง = Along the ways / ชัชฎา วงศ์ทองสงวน
131899578150 ปีคบเพลิงบีซีซี / พิษณุ อรรฆภิญญ์
131999682พันธุกรรมและการถ่ายทอด... / สุภาพร สุกสีเหลือง
1320101812Build web page by Java script / ณัฏฐวีร์ เพชรไม้ และ อรรถพล เอื้ออารีวิวัฒน์
1321102314คำสั่งศาลปกครองสูงสุด / รวบรวมโดย อำพน เจริญชีวินทร์
1322105371เคล็ดลับตกแต่งภายในตามหลักฮวงจุ้ย / มาโนช ประภาษานนท์
1323105372เคล็ดลับการแก้ฮวงจุ้ยด้วยตนเอง / มาโนช ประภาษานนท์
1324106637บินไปนอกปอกเปลือกฝรั่ง / เกียรติประถม สินรุ่งเรืองกุล
1325107694เล่าเรื่องในไตรภูมิ / เสฐียรโกเศศ
1326107707อาหารรสเยี่ยม / บรรณาธิการโดย มณทิพย์ สิทธิพิพัฒน์
1327107710วัดในกรุงเทพฯ-ธนบุรี = Temples in Bangkok-Thonburi / เอนก นาวิกมูล
1328109707วิสัยทัศน์พระองค์วรรณฯ : ครบ 110 ปี วันประสูติ 25 สิงหาคม 2544
1329101871คำอธิบายบทบัญญัติอนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน = Treaty for the avoidance of double taxation / พิชาติ เกษเรือง และ ศุภโชค ยิ้มประเสริฐ
1330104497ธุรกิจประกันวินาศภัย : ปัญหาอยู่ที่ไหน
1331105884ลืมโคตรเหง้าก็เผาแผ่นดิน / บรรณาธิการโดย กาญจนี ละอองศรี และ ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ
1332105883กระจกหลายด้านฉายประวัติศาสตร์ / บรรณาธิการโดย กาญจนี ละอองศรี และ ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ
1333107604วิหารล้านนา / วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์
1334104481ฎีกาติดดาว วิ.อาญาพ.ศ.2529-2543 / รวบรวมโดย สุรพันธ์ อรัญนารถ
1335103145รำเพยหวัง / เมธา เมธี
133682851หลักการแปรรูปอาหารเบื้องต้น / นิธิยา รัตนาปนนท์
133784472โมเน่ต์ : พราวพร่างกลางแสงตะวัน / สุรพงษ์ บุนนาค ; บรรณาธิการโดย มยุรี ดำรงค์เชื้อ
133884473เรอนัวร์ : ลีลาชีวิตอันรื่นรมย์ / กิติมา อมรทัต ; บรรณาธิการโดย มยุรี ดำรงเชื้อ
133984474คามีย์ ปิซาร์โร : งดงามในความเป็นไป / กิติมา อมรทัต ; บรรณาธิการโดย มยุรี ดำรงเชื้อ
134084475โปล โกแกง : ริ้วลายแห่งรักและเสรีภาพ / กิติมา อมรทัต ; บรรณาธิการโดย มยุรี ดำรงค์เชื้อ
134184471ฟินเซนท์ ฟานก๊อกฮ์ : เจิดจ้าเริงแรงแห่งสีสัน / กิติมา อมรทัต ; บรรณาธิการโดย มยุรี ดำรงเชื้อ
134288134เมื่อข้าพเจ้าเป็นนักเรียนนอก / สมเด็จพระเทพรัตรราชสุดฯสยามบรมราชกุรี
1343103814ดัชนีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการกำหนดและลำดับความสำคัญของนโยบาย = Science and technology indicators for policy and priority setting
1344111553จิตรกรรมพื้นฐาน / โกสุม สายใจ
1345111949ครุ่นคิดพินิจนึก / เจตนา นาควัชระ
1346113164หลักการบัญชี 2 = Principle of accounting 2 / วิภาดา ศุภรพันธ์...[และคนอื่น ๆ]
1347113441ไขข้อข้องใจเกี่ยวกับการประกันชีวิต / กรมการประกันภัย
1348116474ละครคือชีวิต ชีวิตคือละคร / ชนประคัลภ์ จันทร์เรือง
134971767คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยค้ำประกัน จำนอง จำนำ / จิตรา เพียรล้ำเลิศ
135011423380 หลักไวยากรณ์อังกฤษ = 80 rules of English grammar / เวซ ไมคานอน
1351115015เลเซอร์ : ทฤษฎีและการประยุกต์ = Lasers principles and applications / เจ. วิลสัน และ เจ. เอฟ. บี. ฮอว์เคส ; แปลและเรียบเรียง สุรพล รักวิจัย
135272036วรรณคดีอยุธยาตอนต้น : ลักษณะร่วมและอิทธิพล = The early Ayudhya poetry : characteristics and influence / ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต
1353118013ในหลวงผู้ทรงพระอัจฉริยภาพ / วรนุช อุษณกร
1354118694ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปรัชญาการศึกษา / วรวิทย์ วศินสรากร
1355122165ภาษาไทย 1 / พัชนี มานะวาณิชเจริญ
135688050แก้ปัญหาฮาร์ดดิสก์และกู้ข้อมูลง่ายนิดเดียว / ภีรพล คชาเจริญ ; บรรณาธิการ อรรณพ ขันธิกุล
1357113541ศิลปะแห่งการสร้างภาพลักษณ์ = Your total image / ฟิลิปปา เดวีส์ ; แปลและเรียบเรียงโดย กิติกร มีทรัพย์ และ เพียงจันทร์ เศวตศรีสกุล
1358122937กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 = Criminal procedure code 2 / พิศิษฏ์ เทศะบำรุง
1359122691การศึกษาทางไกลในระดับอุดมศึกษาของไทย = Higher distance education in Thailand / สมประสงค์ วิทยเกียรติ
1360122622การลดเวลาปรับเปลี่ยนเครื่องจักร = Set up time / นำพล ตั้งทรัพย์
1361122443คู่มือการป้องกันและสืบสวนสอบสวนการทุจริต = Fraud prevention and investigation handbook / เจริญ เจษฎาวัลย์
136285932ดูหนังฟังเพลงร้องคาราโอเกะด้วย Winamp และโปรแกรมต่าง ๆ / จีราวุธ วารินทร์, สัจจะ จรัสรุ่งรวีวร และ กรภัทร์ สุทธิดารา
1363120058108 คำถามสารพันคำตอบศิลปะและออกแบบ / อนันต์ ประภาโส
1364124407คนเดินตรอก / วีรพงษ์ รามางกูร
1365103512การบัญชีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ = Real estate accounting / สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
1366121610ประมวลรัษฎากรแก้ไขเพิ่มเติมถึงพระราชบัญญัติฯ ฉบับที่ 36 พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึงพระราชกำหนดฯ ฉบับที่ 17 พ.ศ.2540 : พร้อมคำพิพากษาฏีกาโดยย่อและแนววินิจฉัยของกรมสรรพากร / รวบรวมโดย อาภรณ์ นารถดิลก และ โกเมนทร์ สืบวิเศษ
1367112474ประมวลรัษฎากรแก้ไขเพิ่มเติมถึงพระราชบัญญัติฯ ฉบับที่ 36 พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึงพระราชกำหนดฯ ฉบับที่ 17 พ.ศ.2540 : พร้อมคำพิพากษาฏีกาโดยย่อ / รวบรวมโดย อาภรณ์ นารถดิลก และ โกเมนทร์ สืบวิเศษ
136880157ชีวิตและงานทูลกระหม่อมบริพัตร / นวรัตน์ เลขะกุล
136983801การส่งเสริมการตลาดของธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร = The promotion of Bnagkok bank public company limited in Bangkok metropolitan area / ชัยยุทธ หย่างถาวร
137088130คู่มือการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย : เอกสารประกอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
137198601สายพันธุ์และการเลี้ยงปลาทอง : เชิงธุรกิจฉบับสมบูรณ์ / ธนากร ฤทธิ์ไธสง
1372126669อีคิว : ความฉลาดทางอารมณ์ / สมทรง สุวรรณเลิศ ; บรรณาธิการ กาญจนา วณิชรมณีย์ และ วนิดา ชนินทยุทธวงศ์
13736718412 งูร้ายแห่งแอฟริกา [แผ่นวีดิทัศน์] = Africa's deadly dozen [Videodisc]
137469939อีกัวน่าแห่งเกาะกาลาปากอส [แผ่นวีดิทัศน์] = The Dragons of Galapagos [Videodisc]
137588547คู่มือวิธีเทียบเคียง-แข่งดี = Benchmarking workbook / เบ็ง คาร์ลอฟ ; แปลโดย ณัฐพงศ์ เกศมาริช
137685854หลักกฎหมายปกครองเยอรมัน / กมลชัย รัตนสกาววงศ์ ; บรรณาธิการโดย พรสวรรค์ วัฒนากูร
137779551ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อศักยภาพในการทำวิจัยของอาจารย์ในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเอกชน = Factors affecting the potentiality in doing researches of lecturers in private higher educational institutions / อรวรรณ สุทธิพิทักษ์
137892903ค่าชดเชยตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน = Severance pay under labour law / รัชดาภรณ์ ทองสุข
1379127008ศักยภาพของธุรกิจชุมชนประเทศไทยในช่วงเศรษฐกิจถดถอย (พ.ศ.2539-2541) = Potential of Thailand community firm during 1996-1998 / สุเทพ พันประสิทธิ์
138079279อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง จังหวัดจันทบุรี / ศรัทธา ลาภวัฒนเจริญ
1381116670การจัดการธุรกิจชุมชนกรณีศึกษาโรงสีข้าวของชุมชนสหกรณ์การเกษตรอุตรดิตถ์ จำกัด = An analysis of community business management : a case study of Rice Mill of Uttaradit Agriculture Cooperatives Federation Limited / ปาจรีย์ อ่อนสอาด
1382100464คู่มือต้านมะเร็งด้วยการแพทย์แผนไทย / บรรณาธิการโดย เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ
1383100677ระบบการตรวจสอบการทุจริตในสถาบันการเงิน / วีระพงษ์ บุญโญภาส, ไพฑูรย์ คงสมบูรณ์ และสำเรียง เมฆเกรียงไกร
1384100678ระบบการตรวจสอบการทุจริตในสถาบันการเงิน / วีระพงษ์ บุญโญ ภาส, ไพฑูรย์ คงสมบูรณ์ และ สำเรียง เมฆเกรียงไกร
1385100798เปิดร้านบนอินเทอร์เน็ต [ซีดี-รอม] : ฉบับเถ้าแก่ทำเอง / อภิชัย เรืองศิริปิยะกุล
1386100799การพัฒนา ASP ด้วยฐานข้อมูล Access 97/2000 [ซีดี-รอม] / ธนพล ฉันจรัสวิชัย
1387100828กายทิพย์ : การเดินทางของจิตวิญญาณสู่มิติเร้นลับ = Astral projection and psychic empowerment / โจ เอช. แปลโดย ศีขริน
1388100837พจนานุกรมภาษาพูดญี่ปุ่น-ไทย / เอ็ดวาร์ด จี ไซเดนสติคเกอร์ และ มิชิฮิโร มัตสุโมโต ; ปราณี จงสุจริตธรรม, แปลและแต่งเพิ่มเติม
1389100872รวมกฎหมายแรงงาน / รักบุญ คงสำราญ ; สมชาย มรกตศรีวรรณ และ ขัตติยะ แพนเดช
1390100961ปัญหากฎหมายศุลกากรและข้อวิเคราะห์ / ชูชาติ อัศวโรจน์
1391100974กฎหมายล้มละลายภาคปฏิบัติและคู่มือเตรียมสอบคำถาม / พิชัย นิลทองคำ
1392101312ข้อบังคับระเบียบการจ่ายเงินรางวัลในคดีจับกุมผู้กระทำผิดจราจรพ.ศ.2544 / บุญเลียบ เนิดน้อย
1393101463รวมประมวลกฎหมาย [ซีดี-รอม]
1394101603ลดความอ้วนส่วนล่างของร่างกาย / ปาจรีย์ นุพงษ์
1395102263กฎหมายการค้าและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ / พรชัย ด่านวิวัฒน์
1396102318คำอธิบายพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพ.ศ.2541 / วิชัย โถสุวรรณจินดา
1397102424จุดเทียนคนละดวง : ประวัติศาสตร์การต่อสู้อำนาจนิยมเชิงอุปถัมภ์ที่ข้าราชการไทยทุกคนต้องจดจำเป็นอุทาหรณ์
1398102611เภสัชวิทยาพื้นฐานและคลินิกของต่อมไร้ท่อ / มาลียา มโนรถ
1399103087ไมโครซอฟท์ วิชวล เบสิก 6.0 [ซีดี-รอม] = Microsoft visual basic 6.0 [CD-ROM]
1400104274การเลิกจ้างที่ถูกกฎหมายและเป็นธรรม / วิชัย โถสุวรรณจินดา และชนินาฎ ณ เชียงใหม่
1401104308หน้าบันเอกลักษณ์ศิลปะสถาปัตยกรรมไทย / น.ณ. ปากน้ำ
1402104325ธรรมาสน์ : ศักดิ์และศรีแห่งศิลปะไทย / น. ณ ปากน้ำ
1403104493กฎหมายอาญาระหว่างประเทศ / พรชัย ด่านวิวัฒน์
1404104979จิตสังหาร / คฑาหัสต์ บุษปะเกศ ; ณภัทร เทพพรรธนะ บรรณาธิการ
1405105480เกมประกอบวิชาการใช้ห้องสมุดและชุมชนห้องสมุด / มนฑิรา พานิชยิ่ง และ สายพิณ นาประจุล
1406106609พจนานุกรมรากศัพท์คำเสริมหน้าและคำเสริมท้าย / ศรีทิพย์ เบญจาภา รวบรวม
1407106722นิราศสุพรรณ / หมื่นพรหมสมพัตสร (มี)
1408106813การสร้างตราสินค้าดีแทค / รติวดี สิริมุนินท์
1409106894รีเฟล็กโซโลยี : วิถีทางสู่สุขภาพที่ดีขึ้น = Reflexology : a way to better health / นโคลา เอ็ม ฮอล ; ประโยชน์ บุญสินสุข ผู้แปล
1410106930บนเส้นทางภูบรรทัด : ตำนานการต่อสู้ด้วยกำลังอาวุธของประชาชน พัทลุง-ตรัง-สตูล
1411107268ฉบับสหัสวรรษใหม่พจนานุกรมไทย-อังกฤษสำหรับนักเรียนนักศึกษาประชาชน / ประกฤติ ไชยโต๊ะพรหม
1412108182หนึ่งวันเดียวกัน / วินทร์ เลียววาริณ
1413107701คือคนดลใจ / ธีรภาพ โลหิตกุล
1414108523รวมคำพิพากษาและคำสั่งศาลปกครองสูงสุดพ.ศ.2544 ปีที่ 1 เล่มที่ 1 (มีนาคม - ธันวาคม 2544) / สำนักงานศาลปกครอง
1415108695วินัยสำหรับองค์การเรียนรู้ = The fifth discipline / เดชน์ เทียมรัตน์ และ กานต์สุดา มาฆะศิรานนท์
1416108703101 วิธีคิดพิชิตปัญหา = Act on it : solving 101 of the toughest managment challenges / แซม ดีพ และไรลีย์ ซัสแมน ; แปลโดย สุภาวดี วิทยะประพันธ์, กานต์สุดา มาฆะศิรานนท์ และ ณัฐพงศ์ เกศมาริษ
1417108744วิธีวัดค่าบุคลิกภาพและเชาวน์อารมณ์ EQ / วิคเตอร์ ซีรีเบรียคอฟ ; แปลโดย ศรีเวศร
1418108879ออกกำลังกายคลายเครียด / นวลอนงค์ ชัยปิยะพร
1419108886บ้านเก่า / โชคชัย บัณฑิต
1420108905รวมศัพท์และภาษิตกฎหมายลาติน-ไทย / พิชัยศักดิ์ หรยางกูร
1421109109การสร้างและพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการขนาดย่อมและขนาดกลางที่ประสบความสำเร็จของธุรกิจเอกชนไทย / ไว จามรมาน
1422109300นิสัยสดชื่น / ปราชญา กล้าผจัญ
1423109417ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณและระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ / รวบรวมโดย สมชาย บำรุงทรัพย์ และ นัฐวิภา ผลเกลี้ยง
1424109419ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุพ.ศ.2535 : ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2542
1425109427ชนะใจจราจร : กฎหมายสำหรับคนขับรถและเดินถนน / สมพร พรหมหิตาธร
1426109429คู่มือทำความเข้าใจพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพ.ศ.2541 [หลักการ สาระสำคัญ และข้อสังเกตุ] / เถทิง ชีวนรวณิชย์
1427109448ย่อหลักกฎหมายปืน / สมพร พรหมหิตาธร
1428109533คู่มือวิศวกรเครื่องกล = Mechanical engineering quick reference
1429109613การออกแบบวงจรกรองแอนะล็อก = Active and passive analog filter design
1430109786ธรรมทัศน์ของพุทธทาสอยู่อย่างพุทธ 2 / พุทธทาสภิกขุ
1431109799คำให้การขุนหลวงหาวัด [ฉบับหลวง] และประชุมพงศาวดารภาค 81 : จดหมายเหตุเรื่องการจลาจลเมื่อปลายแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช / บรรณาธิการโดย อนันต์ อมรรตัย
1432109805ฮวงจุ้ยตกแต่งบ้าน / อำนวยชัย ปฏิพัทธ์เผ่าพงศ์
143382923คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง / ชาญชัย แสวงศักดิ์
1434109967ทำเนียบองค์การที่ปฏิบัติงานด้านผู้สูงอายุในประเทศไทย [พ.ศ.2544] / เมืองทอง แขมมณี
1435110150ผ่าแผน 9 สร้างบ้านไม่ตรงแบบ / วิวัฒน์ชัย อัตถากร
1436110204แนวทางการปรับปรุงโครงสร้างการกำกับดูแลตลาดทุนและสถาบันการเงินไทย / สันติ ถิรพัฒน์...[และคนอื่นๆ]
1437110241กรีนคอนซูเมอร์ / กรรณิการ์ พรมเสาร์
1438110255กลยุทธ์พิชิตเว็บ = How the web was won
1439110256เปิดบ้านรับเครือข่ายกับ this wired home = This wired home : the microsoft guide to home networking / อสัน ไนเบาร์เออร์ ; แปลโดย พรพิมล อนันควานิช
1440104505รู้สิทธิ์ไม่ติดคุก : เมื่ออ่านหนังสือเล่มนี้แล้วท่านจะไม่ติดคุก / รุ่งโรจน์ รื่นเริงวงศ์
1441103228คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1- ภาค 2 / ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์
1442104518สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติประกันสังคมพ.ศ.2533 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม [ฉบับที่ 2] พ.ศ.2517 และ [ฉบับที่ 1] พ.ศ.2542 และพระราชบัญญัติเงินทดแทนพ.ศ.2537 พร้อมทั้งพระราชบัญญัติประกันสังคมพ.ศ.2511 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังค...
1443103174คู่มือการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ / ซิมบา ชาน ... [และคนอื่น ๆ]
1444103519หลายมนุษย์ / รุ่งมณี เมฆโสภณ
144572717วิวัฒนาการสังคมไทยกับหัสนิยายชุดพลนิกร กิมหงวน ของป. อินทรปาลิต / วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร
144679502สุริโยไท / เปี๊ยก โปสเตอร์
1447111560เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ : การแสงศิลปกรรมย้อนหลัง = Kiettisak a petrospective
1448113326อาหารทะเล
1449112671ชีวิตสดใส : แนวคิดในการมองโลกอย่างสดชื่น เบิกบาน ทำงานเป็นสุข / ปราชญา กล้าผจัญ
1450103223คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งภาคบังคับคดีว่าด้วยวิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา / ปิติกุล จีระมงคลพาณิช
1451113142รักลูกอย่างไรดี / นิดดา หงษ์วิวัฒน์
1452112999ออกกำลังสร้างบุคลิก / นวลอนงค์ ชัยปิยะพร
1453113016คู่มือการดูแลความงามด้วยตนเอง / บรรณาธิการโดย รัชนี ศิลปบรรเลง
1454103221การใช้สิทธิของประชาชนตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 / สมชัย วัฒนการุณ
1455114312คู่สร้าง / ม.มธุการี
1456114313เมฆสลาย / ม. มธุการี
1457113146ในบ้านในเรือน / ศรีสมร คงพันธุ์
145882929คำอธิบายกฎหมายสัญชาติไทย : ภายใต้พ.ร.บ.สัญชาติพ.ศ.2508 ซึ่งถูกแก้ไขโดยพ.ร.บ.สัญชาติ [ฉบับที่ 2 และ 3] พ.ศ.2535 / พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร
1459112928ศิลปไทยชุดภาพเทพเจ้า / บุญทอง อิ่มลาภผล
1460114314หลงในรัก / ม. มธุการี
1461111928คนล่าจันทร์ 14 ตุลาสงครามประชาชน / บรรณาธิการ กนก สงิมทอง
1462112889ไม่ชอบ serious, go to shopping ดีกว่า : easy ways for Thais to instantly their English / มาร์ค เจ กรายเกล
1463115184พูดดีเป็นศรีแก่ตน / สุขุม นวลสกุล
1464115181คู่มือการสร้างและการใช้เกมประกอบการอบรม / วารินทร์ อักษรนำ
1465115182ใช้รถอย่างไรให้ประหยัดน้ำมัน / ช่างป๋อง
1466114670คู่มือบริหารงานบริหารคน / ถาวร โชติชื่น
1467113332ตำรับอาหารฝาอบ / บรรณาธิการ นลิน คูอมรพัฒนะ
1468113310ราชบุรี : สุดแดนตะวันตกที่เทือกเขาตะนาวศรี / ยอดแก้ว อักษรา
1469115530สอนภาษาสมการชีวิต / ชาตรี สำราญ
1470113306ผักดอก = Flower vegetables / ระพีพรรณ ใจภักดี
1471116261ผู้มาเยือน / กิ๊ตตี้
14721149594 Mat : การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับธรรมชาติการเรียนรู้ของผู้เรียน / เธียร พานิช
1473115815อภิธานศัพท์ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9000:2000 : ตามมาตรฐาน ISO 9000:2000/[ISO 9000:2000 - QMS vocabulary] / วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์ และ ผกามาส สินธุวณิชเศรษฐ์
147472854พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารความรู้ทัศนคติและการมีส่วนร่วมในโครงการปีท่องเที่ยวไทย 2541-2542 [Amazing Thailand 1998-1999] ของประชาชนในเขตกรุงเทพ = Media exposure behavior knowledge attitude and participaiton in the Amazing Thailand 1998-1999 tourist promotion project of people in Bangkok / ธารินี กตัญญุกานต์
1475102672การปฏิรูปการบริหารจัดการของไทยในยุคโลกาภิวัฒน์ : ข้อเสนอจากข้าราชการระดับผู้บริหารถึงนายกรัฐมนตรี = Thailand global management and reform : recommendations from administrative level public officials to the prime minister / วรเดช จันทรศร และ ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์
1476113521การบริหารเวลา : หลักในการจัดการและเป็นนายของเวลา / ปราชญา กล้าผจัญ
1477116576รัฐธรรมนูญ 2540 จาก"ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์สู่ธัมมิกสิทธิมนุษยชน" / จรัญ โฆษณานันท์
1478116556ชีวิตมันสมองและการต่อสู้ของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการ / พิมาน แจ่มจรัส
1479118946ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร = A study of Bangkok residents' attitude and behavior towards electricity usage / บุญอยู่ ขอพรประเสริฐ
1480118744ครูยุคปฏิรูป / สมเชาว์ เกษประทุม
1481118646ภาษาจีนเรียนได้ด้วยตนเอง / สมชาย ชีวสุนทร
1482120636คำอธิบายพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2528 ข้อกำหนดคดีภาษีอากร พ.ศ.2544 / เธียรไท สุนทรนันท์ และ สุวัฒน์ ไวยุพัฒนธี
148372640การจัดการการเงิน = Fundamentals of financial management / ยูจีน เอฟ. บริกแฮมและโจเอล เอฟ. ฮุสตัน ; แปลและเรียบเรียงโดย เริงรัก จำปาเงิน
1484120565ภาษาจีนเรียนได้ด้วยตนเอง [ซีดี-รอม] / สมชาย ชีวสุนทร
148588336กลศาสตร์วิศวกรรม ภาคพลศาสตร์ = Engineering mechanics dynamics / วีระศักดิ์ กรัยวิเชียร...[และคนอื่นๆ]
1486122235ครูจ้อน ไทรวิมาน ครูดนตรีผู้ยิ่งใหญ่แห่งบางพลี / ศักดิ์ชัย นิรัญทวี
1487121770การพัฒนาคนพิการด้วยศิลปะ / ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์
1488113542สร้างทางชีวิตลิขิตชะตาตนเอง : การกำหนดโชคชะตาและถนนสู่ความสำเร็จของตนเอง = Building your own road / โลอิส โวล์ฟ-มอร์แกน ; แปลโดย ม. พุ่มสวรรณ
148980651สร้างโฮมเพจด้วยตนเองง่ายฟรีและมีสไตล์ / กฤษณะ สถิตย์
1490140575เรือนรักเรือนทาส / ชัยเจริญ ดวงพัตรา
1491122442คู่มือตรวจสอบการปฏิบัติงาน = Operational audit manual / เจริญ เจษฎาวัลย์
1492124265ชีวิตนักเรียนไทยในต่างแดน
149394564ห้วงมหรรณพ / คึกฤทธิ์ ปราโมช
149483651พิราบแดง / สุวัฒน์ วรดิลก
149572843การสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจ ณ จุดขายและการตัดสินใจซื้อของลูกค้ากรณีศึกษา : บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็สคอมมูนิเคชั่น = Marketing communication affecting the satisfaction at the sales booth and the purchasing of the customers : a case study of the total access communication public company limited [TAC] / พัชรินทร์ คุณสุนทรกิจ
149672857ปัจจัยการสื่อสารการตลาดและการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียมแผ่นพ่นสีสำเร็จรูปของบริษัทโอเตฟาล ไทย จำกัด = Marketing communication factors and purchasing decision on prepainted aluminium sheet of otefal Thai limited / พัชรินทร์ ยุทธศิลป์
149778166กองทุนตามกฎหมายเกี่ยวกับแรงงานในประเทศไทย = Labour funds under the Thai labour law / พิชัย ศรีไทย
149883800การคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพ.ศ.2541 = Health and safety protections for pregnant female workers at work under the labour protection act B.E.2541 / พิทยา เขียวดอกน้อย
149978162การศึกษากระบวนการจัดการของบริษัทรับทำบัญชี = A study of the management process of accounting firms / เพชรรัตน์ อวยพรส่ง
150030650ความรับผิดชอบในทางสัญญาและละเมิด : ศึกษากรณีความคาบเกี่ยวกันของความรับผิด = Contract and tort : a study on concurrent liability / ไพรัช โชติบัณฑ์
150174458ปัจจัยที่กำหนดความล้มเหลวทางธุรกิจกรณีศึกษา : บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = Determining factors of business failures : a case study of listed companies in the stock exchange of Thailand / ไพรินทร์ นาคจั่น
150274445ทัศนคติและพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลข่าวสารในเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของนิสิตนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร = Attitudes and information-seeking behavior in the electromic commerce websites among university students in Bangkok / ภควดี สุวรรณะโสภณ
150378178มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการเข้าไปลงทุนในองค์การธุรกิจอื่นของธนาคารพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์พ.ศ.2505 = The legal measures on the control of investment in other business of commercial bank under the commercial banking act B.E.2505 / มนัส เล็กชูผล
150474461การรับรู้และยอมรับต่อเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ในฐานะนวตกรรมใหม่ของธุรกิจขายตรงหลายชั้น = Perception and acceptance of internet as innovation in multi-level marketing / มัทนา จันทรจิระ
150578135พฤติกรรมการเปิดรับและความคิดเห็นของผู้ชมโทรทัศน์ที่มีต่อรายการเหตุบ้านการเมือง = The viewers exposure behavior and opinion on the television program hedbant kanmuang [current affairs] / มาฆฤกษ์ ยิ่งเจริญ
15063100การวิเคราะห์บทบาทของหญิงชายในรายการสาธิตการทำอาหารทางโทรทัศน์จากมุมมองสตรีนิยม = A feminist look at cooking programs on Thai television / มาติกา ยกกลิ่น
150774444การศึกษาเปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาดโรงแรมไทยและโรงแรมต่างประเทศที่เข้ามาลงทุนในกรุงเทพมหานคร = A comparative study of marketing mix for local hotels and foreign hotels in Bangkok metropoitan area / มาลี โชคเจริญเลิศ
150874453ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้า : ศึกษาเฉพาะกรณีธุรกิจโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิกยูบีซี = The enforcement of the law on trade competition : a case study of UBC / ยุทธนา คุ้มมี
150974443มาตรการหลีกเลี่ยงการควบคุมผู้กระทำผิดตามข้อกำหนดโตเกียว : การนำมาใช้ในประเทศไทย = Non-custodial measures under the Tokyo rules : an implementation in Thailand / รวีวัฒน์ ชวมณีนันท์
151072859การตลาดผ้าไหมไทยในเขตกรุงเทพมหานคร = Thai silk marketing in Bangkok / รสสุคนธ์ อัศววิญญเดช
151183744ระบบการจ้างเหมาของอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องโทรสารในประเทศไทย = Subcontracting system in Thai facsimiles industry / รุ่งนภา เจริญชยานันต์
151272855ความสนใจทางการเมืองกับการรับรู้ของผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งในกรุงเทพมหานครต่อบทบาทของคณะกรรมการการเลือกตั้ง [กกต.] = Political interest and elector's acknowledgement in Bangkok for the role of election commission of Thailand / รุจินทรา สงวนพงษ์
151383749องค์การบริหารส่วนตำบลกับการกระจายอำนาจการจัดการทรัพยากรป่าไม้ = Tambon administrative organization and the decentralization of forestry management / เรืองศักดิ์ ศักดิ์แสง
151478184การวิเคราะห์พฤติกรรมการลงทุนโดยตรงจากประเทศญี่ปุ่นในประเทศไทย = An analysis of Japanese foreign direct investment behavior in Thailand / ฤดี พันธุ์พิทย์แพทย์
151574451การพิจารณาคดีด้วยความรวดเร็วต่อเนื่องและเป็นธรรม : ศึกษาเฉพาะกรณีมาตรา 179 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา = Speedy continuous and fairness trial : case study on article 179 of the criminal procedure code / วรางคนา ขุนเณรพานิช
151678159มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการให้สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์พ.ศ.2505 = The legal measures on the control of credit granting of the commercial bank under the commercial banking act, B.E.2505 / วัชระ ธีระเจตกูล
151783752ธุรกิจชุมชน : การศึกษาการรวมกลุ่มเพื่อทำธุรกิจของกลุ่มแม่บ้านในหมู่ที่ 1 ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา = Study of corporation for business fo housewife group in mu 1 tambon Khamsakeasang amphoe khamsakeasang Nakhonratchasima province / วัชรี ศรีทองกูล
151874457การรับทราบข่าวสารความรู้ความตระหนักและการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นที่มีต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษาเกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรี = Information acquisition knowledge awareness and participation of local people in the conservation of the environment : the case of kred Island Nonthaburi / วันเพ็ญ พินเผือก
1519122878ธรณีวิทยาประเทศไทย : เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 / กรมทรัพยากรธรณี
1520124661ธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีประเทศไทย : เอกสารประกอบภาพ ชุดที่ 1 / บรรณาธิการโดย ธนิศร์ วงศ์วานิช
1521103517สู่ความเป็นเลิศในการทำงานเป็นทีม = Insearch of excellence in team work / โสภณ ภูเก้าล้วน
1522122982ประมวลรัษฎากรแก้ไขเพิ่มเติมถึงพระราชบัญญัติฯ ฉบับที่ 36 พ.ศ.2548แก้ไขเพิ่มเติมถึงพระราชกำหนดฯ ฉบับที่ 17 พ.ศ.2540 : พร้อมคำพิพากษาฏีกาโดยย่อ / รวบรวมโดย อาภรณ์ นารถดิลก, โกเมนทร์ สืบวิเศษ
1523114862หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 / กระทรวงศึกษาธิการ
1524116433108 วิธีมอบน้ำใจให้แก่กัน / สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
152574930แฮร์รี่ พอตเตอร์ กับถ้วยอัคนี = Harry Potter and the goblet of fire / เจ. เค. โรว์ลิ่ง ; แปลโดย งามพรรณ เวชชาชีวะ
1526123858เครือข่ายการสื่อสารของกลุ่มการเมืองท้องถิ่นใน จ.ชลบุรี = Communication network of local politicl group in Chonburi province / พรรณสิริ จิตรรัตน์
1527116672การศึกษาเปรียบเทียบวิสัยทัศน์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ระหว่างธุรกิจไทยกับต่างชาติในยุคโลกไร้พรมแดน = A comparative study of the human resource management vision between Thai and foreign private sector in globalization / ชนะใจ เดชวิทยาพร, วีรยา ภัทรอาชาชัย และ ชนะจิต เดชวิทยาพร
1528127372คู่มือการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรมภาคเอกชน ด้านอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคมและสารสนเทศ = Electronic, computer, telecommunication and information technology (ECTI)
1529100638การศึกษาปัจจัยทางด้านจิตวิทยาและภูมิหลังทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานคร = A study of psychological factors and social background influencing English learning achievement of first-year engineering students at private universities in Bangkok metropolis / เกศสุดา รัชฎาวิศิษฐกุล
1530127339การประเมินเพื่อพัฒนางานการศึกษาทั่วไปของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย = Evaluation for the improvement of general education of Chulalongkorn University / ไพฑูรย์ สินลารัตน์
1531127350Tadpole ลูกอ๊อด / อารียา ชุมสาย
1532127356เหลื่อมไหมลายเหมย / ประภัสสร เสวิกุล
1533127366ฆ่าผัวมันเสีย (เอาเมียมันมา...ตาละลา) / มนันยา, แปล
1534127364นาฏกรรมในเงามืด / หลวงเมือง
1535127383คู่มือระบบทำความเย็น = Refrigeration handbook / ชัชวาล ตัณฑกิตติ
1536127735คู่มือเรียน Visual Basic 6 / ฉันทวุฒิ พืชผล และ พิชิต สันติกุลานนท์
1537127887ตราไว้ในดวงจิต / โบตั๋น
1538127899การปฏิรูประบบงานศาลยุติธรรม / ธานินทร์ กรัยวิเชียร
1539128092ชุดรวมข้อสอบภาษาอังกฤษ 7 สถาบัน
154091860หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม... / ณรงค์ ใจหาญ
154174102หลักกฎหมายอาญา : ภาคความผิด / ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
15421280902,000 สุภาษิตไทย / เอกรัตน์ อุดมพร
1543128089สิเรียม / สิเรียม โอแกน
154479552รายงานการขุดค้นเมืองโบราณฟ้าแดดสงยางอำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ = Report on the excavation at muang fa daed song yang Kamalasai district, Kalasin province / โดย ผาสุข อินทราวุธ และคณะ
154580886การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ = International business management / กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์
154633932โครงสร้างภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานสำหรับนักศึกษาไทย = Basic structures of English for Thai students / วัสพล วงษ์ดีไทย
1547128194ขุนเขา ทะเล กรีซ : บันทึกถึงทะเล ภูเขา และตำนานกรีซโบราณ / สุทธิชัย คุณาเจริญ
1548128252วิมานไฟ / กฤษณา อโศกสิน
1549128413เรื่องเล่าจากดาวดวงหนึ่ง / พิษณุ ศุภ. ; พัดชา ศุภนิมิตร, ภาพ
1550128311เกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทยและเกณฑ์การประเมิน : พุทธศักราช 2544 / สำนักมาตรฐานอุดมศึกษา สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย
1551128686สมัครงานอย่างมืออาชีพ = Professional job application / เกียรติ สิมะกูร
155281147คนไม่ยอมจำนน ตำนานคน 6 ตุลาฯ / พิรุณ ฉัตรนิชกุล ; บรรณาธิการโดย ชลธิรา สัตยาวัฒนา
155371365โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง (กรณีศึกษาจังหวัดเพชรบุรี) / โฉมยง โต๊ะทอง... [และคนอื่น ๆ]
155493271เข้าใจและใช้งาน XML ฉบับโปรแกรมเมอร์ / ศุภชัย สมพานิช ; บรรณาธิการโดย สัจจะ จรัสรุ่งรวีวร
155587296การปฏิสัมพันธ์ระหว่างศาสนิกที่ปรากฎในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส / รัตติยา สาและ
1556132445ความหมายของดอกไม้ / นิคกี้ หิรัญพัฒน์
155757118เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ / ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล
155891938โครงการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารและโภชนาการผู้สูงอายุในจังหวัดฉะเชิงเทรา = Eating behavior and nutrition of elder in Chachoengsao province / โดย อุทัยวรรณ ศิลปพิพัฒน์
155981161กลยุทธ์สื่อสารการตลาด / ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ
156086719พฤติกรรมการบริหารองค์การสาธารณะ / วันชัย มีชาติ
1561108764นวดเพื่อสุขภาพและเพิ่มสมรรถนะทางเพศ / ม. อึ้งอรุ่ณ
1562133519การใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปเพื่อจัดทำบัญชี [ซีดี-รอม]
1563130619การตลาดระหว่างประเทศ เล่ม.... เอกสารการสอนชุดวิชา / เสาวภา มีถาวรกุล... [และคนอื่น ๆ]
156478160การอุทธรณ์ปัญหาข้อเท็จจริงในคดีอาญา = Appeal against questions of facts in criminal case / ฐนิตพัฒน์ วิรยศิริ
156578163ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ : ศึกษาเฉพาะกรณีการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย = Legal problems concerning privatization : a case study of The Airport Authority of Thailand / อำพร เนียมกล่ำ
156678177มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการเผยแพร่ผลการสำรวจประชามติของการเลือกตั้ง = Measure of law in control of publicizing the result of surveying public opinion on election / อดิศร จันทรสวัสดิ์
156778180มาตรการทางกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม = Legal measures hindering business operation of small and medium enterprise [SMEs] / บุญยิ่ง ด้วงพูล
156878241มาตรการคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน : ศึกษาเฉพาะกรณีงานก่อสร้าง = Measures on health protection and safety of workers at work under the labour protection act : a case study of construction work / สมุทรชัย ตีรสมิทธ์
156979394ไอเอสโอ 9000 : 2000 = ISO 9000 : 2000 / วิฑูรย์ สิมะโชคดี
157079401เส้นทางจากกลยุทธ์สู่การปฏิบัติด้วย balanced scorecard และ key performance indicators / พสุ เดชะรินทร์
157179422การประชาสัมพันธ์ / วิรัช ลภิรัตน์กุล
157279488ประชาธิปไตยแบบรัฐสภาในอังกฤษ = British parliamentary democracy / พฤทธิ์สาณ ชุมพล ; บรรณาธิการโดย พรสวรรค์ วัฒนางกูร
157379822การบริหารองค์กรไม่แสวงหากำไร : หลักการและการปฏิบัติ = Managing the non-profit organization : principles and practices / ปีเตอร์ เอฟ ดรัคเกอร์ ; แปลโดย มยุรี อนุมานราชธน
157479977การตลาดระหว่างประเทศ = International marketing / อดุลย์ จาตุรงคกุล, ดลยา จาตุรงคกุล
157580219โครงสร้างในงานสถาปัตยกรรม = Structure in architecture / ชวลิต นิตยะ
157680583MATLAB สำหรับแก้ปัญหาเชิงวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม / จารุทัศน์ วงษ์สันต์
157780587การจัดทำระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001-2000. ฉบับปฏิบัติการ = Registered lead auditor ISO 9000 and ISO 14001 / ธีระพันธ์ พลมณี
157880793การบัญชีต้นทุน / กิ่งกนก พิทยานุคุณ, สุนทรี จรูญ, รวีวัลย์ ภิยโยพนากุล
157980800หลักการบัญชีขั้นต้น / ไพบูลย์ ผจงวงศ์
158081135ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ / จิตติมา เทียมบุญประเสริฐ
158181244รวมสุดยอดยูทิลิตี้ประจำเครื่อง PC / เกรียงศักดิ์ นิมิตชัยกิจกุล ; บรรณาธิการ กรภัทร์ สุทธิดารา
158281296พัฒนาการการศึกษาไทย : อดีต ปัจจุบัน และในสหัสวรรษใหม่ / สมหมาย จันทร์เรือง
158381997หอสมุดแห่งชาติ : การแบ่งส่วนราชการ / สุวคนธ์ ศิริวงศ์วรวัฒน์
158482014แหล่งข้อมูลอีสาน 2001 และเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
158582825ประกอบ PC ใหม่ ง่าย...นิดเดียวฉบับสมบูรณ์ / ภีรพล คชาเจริญ ; บรรณาธิการโดย อรรณพ ขันธิกุล
158682828เรียนลัด Macromedia Flash 5 / มานิตา เจริญปรุ และ วงศ์ประชา จันทร์สมวงศ์
158782993ทักษะการสื่อสาร / กุณฑลีย์ ไวทยะวณิช...[และคนอื่น ๆ]
1588129094คัมภีร์เจ้าสัวภาค 2 มุมมองธนินท์ เจียรวนนท์ / อธิวัฒน์ ทรัพย์ไพฑูรย์
1589129116วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา : วาระแห่งชาติ
1590129317ใต้ฟ้าอิระวดี / พระครูธรรมธรเล็ก สุธมมปญโญ
1591130505คมคำความคิดของพลตรี หลวงวิจตรวาทการ : บทคัดสรรว่าด้วยเกร็ดชีวิตและข้อคิดเตือนใจ / วิจิตรา รังสิยานนท์
1592130772คู่มือสอบเนติบัณฑิตกฎหมายรัฐธรรมนูญ / มานิต จุมปา
1593131070การเสริมสร้างความเข้มแข็งมุ่งสู่คุณภาพการจัดการศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ครั้งที่ 1 (ภาคใต้)
1594131071การเสริมสร้างความเข้มแข็งมุ่งสู่คุณภาพการจัดการศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ครั้งที่ 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
159579817การบริหารโครงการ / มยุรี อนุมานราชธน
1596131629เดตารถยนต์ 2 / อำพล ซื่อตรง, ผู้รวบรวม
1597132358การตลาดระหว่างประเทศ [แผ่นวีดิทัศน์] = International marketing [Videodisc] ; เอกสารการสอนชุดวิชา การตลาดระหว่างประเทศ [แผ่นวีดิทัศน์] ; เอกสารการสอนชุดวิชา 32436 [แผ่นวีดิทัศน์] / เสาวภา มีถาวรกุล
1598132393แก่นแท้ดนตรีไทย / ชนิตร ภู่กาญจน์
1599132459เกมเฮ มันส์ฮา ปาร์ตี้มหาสนุก / รวิกานต์
1600133388ระเบียงดาว / รักษิตา
1601133508ประวัติศาสตร์อิสลามและโลกมุสลิม = History of Islam / อับดุร รออุผ ; บรรจง บินกาซัน, แปลและเรียบเรียง
160272856การเปิดรับข่าวสารความรู้และทักษะการปฏิเสธยาบ้าของนักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี = Media exposure knowledge and amphatamine refusal skills among secondary school students in saraburi province / นัฐภัทร สังข์ประเสริฐ
160374462การรับรู้และทัศนคติต่อบทบาทของนักแสดงที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศในละครโทรทัศน์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร = Perception and attitude towards sexually deviated roles in television drama of high school students in Bangkok / พงษ์เดช ศรีเล็กดี
160474449การพัฒนาวิธีการทดสอบการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของธนาคารออมสิน = Testing process development for learning organization of the government savings bank / แอน เมอร์คาเดอร์
160574452พฤติกรรมการออมของครัวเรือนในประเทศไทย = Households saving behavior in Thailand / สิทธิพงศ์ พรหมทอง
1606133549การใช้คำผิด/วิธีแก้ไข / วิชัย เชิดชีวศาสตร์, บรรณาธิการ
1607133550การเขียนประโยคสนทนาแบบสัมฤทธิ์ผล / วิชัย เชิดชีวศาสตร์, บรรณาธิการ
1608133668ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของไทย / พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ
160974459ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกอ่านหนังสือพิมพ์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร = Factors affecting the choice to read the newspapers of people in Bangkok / อดิสรณ์ คูประเสริฐ
161072863วิเคราะห์วิสัยทัศน์ร่วมของรายการโทรทัศน์และลูกค้าเลมอนฟาร์ม = Rhetorical visions of lemon farm's as defined by television and lemon farm's clients / สุนารี วงศ์สมนึก
161172846พฤติกรรมและค่านิยมในการบริโภคข่าวสารจากสื่อในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจของนิสิตนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร = Behavior and value in media consuming of college students in Bangkok area during the economic crisis / วิโรจน์ ศิริเคารพ
1612133762เล่าเท่าที่รู้ / วีระ ธีรภัทร
1613134016รู้จักญี่ปุ่น... / ปรียา อิงคาภิรมย์
161482202พาวเวอร์พูลยุทธการปล้นค่าไฟฟ้าประชาชน
161589496หลักการสื่อสารการตลาด / ชมพูนุช นุตาคม
1616134323การสำรวจภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (แยกกลุ่มตัวอย่าง แยกพื้นที่) / พรทิพย์ พิมลสินธุ์
1617134936Digital photography : เทคนิคการถ่ายภาพดิจิตอลฉบับสมบูรณ์ / ประสิทธิ์ จันเสรีกร
161885700บทละครเรื่อง รามเกียรติ์ / พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
161991357บทละครนอกเรื่อง แก้วหน้าม้า กรมหลวง ภูวเนตรนริทรฤทธิ์; บรรณาธิการโดย เรวดี ฐิตะโลหิต และ บุญเตือน ศรีวรพจน์
162082904เอเซียบูรพา : หน้าต่างสู่โลกกว้าง / มัลลิกา พงศ์ปริการ, บรรณาธิการ ; ผู้แปลโดย พวงนิล คำปังสุ์
162182613ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการสอนแบบ "การแสวงหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้" / เฉลิม พรกระแส
162282615ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการสอนแบบ "เทคนิคการสอนภาษาไทยเป็นภาษาที่สองแบบรับภาษาบูรณาการกับเทคนิคพัฒนากระบวนการคิดและระบบจิตพิสัย" / สำรวย บุญมณี
1623132211การบัญชีขั้นกลาง 1. เอกสารการสอนชุดวิชา / ศิลปพร ศรีจันเพชร
1624103296เบียร์ / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1625103280ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย : ข้อแนะนำทั่วไปเกี่ยวกับหลักการระบบและเทคนิคในทางปฏิบัติ / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1626103294สุรากลั่น / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1627136462วัดรอยเท้าช้าง / พีรศักดิ์ วรสุนทโรสถ
162815828การวิจัยดำเนินการ : การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ / สมเกียรติ เกตุเอี่ยม
1629137351ภาวนาทีปนี / พระพรหมโมลี (วิลาศ ญาณวโร)
1630136672หลักสถิติ 1 / นิดา ชาญบรรยง ; คณะวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
163180395แผนซ้อนกล = The brethren / จอห์น กริแชม ; ปิยดา ปิยะมาลย์มาศ, แปล
163269874เจาะโหด อัฟกานิสถาน [แผ่นวีดิทัศน์] = Afghanistan [Videodisc]
1633137911คำแนะนำ : การนำมาตรฐานการควบคุมภายในไปใช้ในเชิงปฏิบัติ / คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
163492161กลยุทธ์สื่อสารการตลาดแบบครบวงจร / ธีรพันธ์ โล่ห์ทองคำ
1635138177มองภาษาเชิงสร้างสรรค์ / ประยอม ซองทอง
163679577เสือภูเขาแรมทาง / อภินันท์ บัวหภักดี
163792845ขุนช้างขุนแผน / ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมทย์
163887887ระบบฐานข้อมูล / สมจิตร อาจอินทร์ และ งามนิจ อาจอินทร์
163996224นิติศาสตร์แนวพุทธ / พระธรรมปิฎก [ป.อ. ปยุตฺโต]
164056418การประเมินมูลค่าตรายี่ห้อในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ / วิทวัส รุ่งเรืองผล
1641100642การเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตข้าวโดยการใช้ปุ๋ยเคมีและการผลิตข้าวโดยการใช้ปุ๋ยชีวภาพจุลินทรีย์อีเอ็มที่จังหวัดอุบลราชธานี = A comparative study on cost of rice paddy planting by using chemicals and rice paddy planting by using effective microorganism biocompose / อรวรรณ กิจปราชญ์
164285995พฤติกรรมและความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปิดรับสื่อต่างๆ เพื่อการเข้าถึงเว็บไซต์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ = Media exposure behavior and opinions relating to web site access of Dhurakijpundit University students / ธนศักดิ์ โกมโลทก
1643123667เจาะลึกภาพยนตร์สุริโยทัยผ่านจินตนาการท่านมุ้ย / นิตย์ อโนไท
1644123665สุริโยไท : ประวัติศาสตร์จากภาพยนตร์ / พิเศษ เจียจันทร์พงษ์
164589833การเคลื่อนไหวในพื้นที่สาธารณะของผู้หญิงในการจัดการป่าชุมชนจังหวัดลำพูน / วิเศษ สุจินพรัหม
164680302สัมปทานในกิจการสาธารณูปโภค / พรายพล คุ้มทรัพย์ และ สมัย โกรทินธาคม
1647128416อันนี้...อรรณพ / อรรณพ กิตติกุล
164880238การจัดการโลจิสติกส์ = Fundamentals of logistics management / เดาก์ลัส เอ็ม แลมเบอร์ต, เจมส์ อาร์ สต็อค, ลิซ่า เอ็ม เอ็ลล์แรม ; แปลโดย กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ ศลิษา ภมรสถิตย์ จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา
164989353ปฏิบัติการงานโรงแรม = Hotel operations / เกียรติ สิมะกูร
165080649เรียนรู้เทคนิคการใช้ Macromedia Dreamweaver 4 / ภัททิรา เหลืองวิลาศ
165172750เสียงเกษตรกร : ปลดพันธนาการเกษตรกรรายย่อย / บรรณาธิการโดย พฤกษ์ เถาวถวิล
165239328นกกระตั้ว / พิมพ์กานต์ เหลืองทองคำ
165381245ตัดต่อภาพยนตร์อย่างมืออาชีพด้วย adobe premiere 6.0 / โดย ประภาวรรณ ตระกูลเกษมสุข ; บรรณาธิการ ดนุพล กิ่งสุคนธ์
165488488การสำรวจอุทกธรณีสถานที่เจาะบ่อบาดาลโดยใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ กรณีศึกษาจังหวัดนครนายก / ธนะศักดิ์ ประเสริฐศรี
165574446อาชญากรรมทางเศรษฐกิจกับสภาพบังคับทางอาญา : ศึกษากรณีความผิดเกี่ยวกับการเงินการธนาคาร = Economic crime and criminal law enforcement : a case study on violations of Banking laws / กังวาล ศรีวิไล
1656129104เทคนิคก่อสร้าง = Construction technique / วิทวัส สิทธิกูล
165771994คัมภีร์ Flash 5 / โสรชัย นันทวัชรวิบูลย์, บัซรี หะยีมะสาและ
165874448ผู้มีสิทธิฟ้องคดีปกครอง = Persons entitled to institute an administrative case / วิริยะ วัฒนสุชาติ
165998712ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค เล่ม.... ประมวลสาระชุดวิชา / วรพล โสคติยานุรักษ์.
1660129867มหัศจรรย์นอกพิภพ...ชีวิตจากนอกโลก / วรรณจันทร์
166178164ความผิดอันยอมความได้กับความผิดอาญาแผ่นดิน [ศึกษาตามกฎหมายอาญาสารบัญญัติ] = Compoundable and non-compoundable offence a study on substantive criminal law / สุรพงษ์ เอี่ยมแทน
1662129201การพยาบาลผู้ป่วยโรคผิวหนังในห้องหัตถการ = Nursing care in dermatologic procedures / ผกามาศ รัตนสุวรรณ
1663133000เครื่องยนต์ดีเซล / อัมพร ภักดีชาติ... [และคนอื่น ๆ]
1664133088องค์ความรู้การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ชุดที่ 2 / โครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.
1665133103จริยธรรมและมรรยาททนายความ / คณะกรรมการมรรยาททนายความ และ คณะทำงานส่งเสริมและประสานงานสอบสวนคดีมารรยาททนายความ
166688326ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมตะวันตก : คริสเตียนตอนต้นถึงสมัยใหม่ / วิจิตร เจริญภักตร์.
16671390ชื่อหมู่บ้านในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย : การศึกษาเบื้องต้น = Toponyms in the western region of Thailand : a preliminary study of village names / สุจริตลักษณ์ ดีผดุง
16684867สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ไทยใหญ่ / วีระพงศ์ มีสถาน
166974406การตลาดระหว่างประเทศ / ศศิวิมล สุขบท
167056423แนวทางการพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไปสู่เกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2544 / สุริทอง ศรีสะอาด
167171930กฎหมายสิทธิบัตร : แนวความคิดและบทวิเคราะห์ / จักรกฤษณ์ ควรพจน์
167271941โฆษณาอย่างไรให้ถูกใจและถูกต้อง / ไพโรจน์ อาจรักษา
167372522การบัญชีสินทรัพย์ / เยาวรักษ์ [รัตนเพียรธัมมะ] สุขวิบูลย์
167472593ผลกระทบของมาตรการการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการค้า [TRIMs] ต่อมาตรการทางกฎหมายด้านการลงทุนจากต่างประเทศของไทย = Impacts of trade-related investment measures on Thailand's legal measures on foreign investment / สมประสงค์ เนตรสว่าง
167572598เจาะลึกข้อกำหนดใหม่ ISO 9001 : 2000 / พิภพ ลลิตาภรณ์
167672844สิทธิของผู้ซื้อที่ดินได้จากการขายทอดตลาดตามคำสั่งศาล : ศึกษาเฉพาะกรณีการขายทอดตลาดถูกเพิกถอน = Rights of the purchaser of land auctioned by court order : a case study especially of those whose auction are revoked / ชนาธิป สุรภัฏพิศิษฎ์
167772845ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการสำรวจและการทำเหมืองแร่ตามพระราชบัญญัติแร่พ.ศ.2510 = The legal problems concerning prospecting and mining according to minerals act B.E.2510 / สิทธิโชค ตันติสุขสันต์
167874169ฝ่าพายุหนี้ / สมลักษณ์ ศรีมาลี
167974455มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการแข่งขันทางการค้า : ศึกษาเฉพาะกรณีการบังคับใช้พฤติกรรมการผูกขาดและลดการแข่งขัน = Measures of the trade competition law : a study of behavior towards monopoly and restraint of trade / ณัฐญา สวัสดิ์พูน
168083685ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 / ยศศักดิ์ โกไศยกานนท์
168185388วิเคราะห์เครือข่ายการสื่อสารธุรกิจชุมชนกรณีศึกษาโรงสีข้าวของชุมชนสหกรณ์การเกษตรอุตรดิตถ์ จำกัด = An analysis of communication networks in community business : a case study of the rice mill of uttaradit agricultural cooperatives federation limited / ปาจรีย์ อ่อนสอาด
168288039ใส่เทคนิคพิเศษให้ภาพยนตร์ด้วย Adobe After effects 5.0 / ประภาวรรณ ตระกูลเกษมสุข ; บรรณาธิการโดย ดนุพล กิ่งสุคนธ์
168389458พระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. 2544 พร้อมพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทยพ.ศ. 2544 วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2544 / รวบรวมโดย น้ำแท้ มีบุญสร้าง
1684919809 ส กุญแจแห่งความสำเร็จพัฒนาท้องถิ่น / สุเมธ แสงนิ่มนวล
168592448กว่าจะได้เป็นมืออาชีพลูกจ้างนายธนาคาร / อุทัย อัครพัฒนากูล
168698711ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค เล่ม.... ประมวลสาระชุดวิชา / ณรงค์ศักดิ์ ธนวิบูลย์ชัย...[และคนอื่นๆ]
1687129181ลึกแต่ไม่ลับกับ Visual Basic / ณภัทร บุญสมบูรณ์
1688129182การพยาบาลทารกแรกเกิดภาวะวิกฤต / รัชตะวรรณ โอฬาพิริยกุล
1689130701การใช้อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น / ชัยวุฒิ จันมา
1690132382การพัฒนาระบบมาตรฐานสากลของประเทศไทยด้านการจัดการและสัมฤทธิ์ผลของงานภาครัฐ / สถาบันมาตรฐานสากลภาครัฐแห่งประเทศไทย
1691132407ข้อสอบ GMAT พร้อมเฉลยอย่างละเอียด / ศิริลักษณ์ สัมมาวิริยา... [และคนอื่น ๆ]
1692132424ขนมมงคล 1 ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง / นพวรรณ จงสุขสันติกุล
169313336222 กฎเหล็กการสร้างแบรนด์ = The 22 immutable laws of branding / อัล รีส์ และ ลอร่า รีส์ ; บุริม โอทกานนท์ และ สิทธิพร ชื่นชุ่มจิตร์, แปล
1694133548การใช้คำศัพท์พื้นฐาน
169571797เศรษฐศาสตร์มหภาค / บุญคง หันจางสิทธิ์
1696133486คู่มือเตรียมสอบปริญญาโทนิติศาสตร์ / รวบรวมและจัดทำโดย สิงห์ทอง บัวชุม
169774460การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของธุรกิจการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบให้เปล่า = A feasibility study of free internet service providers / ปิติฤดี ศิริสัมพันธ์
169872848การเปิดรับสื่อความรู้ทัศนคติและการปฏิบัติตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ของเกษตรกร : กรณีศึกษาจังหวัดอยุธยา = Media exposure knowledge and practice relating to new argricultural concept : a case study of ayuthaya province / เธียรธิดา มฤคทัต
169978147ศักยภาพของการแข่งขันทางด้านราคาของผู้ประกอบการคอมพิวเตอร์ภายในประเทศภายใต้ข้อตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศ = Price competitiveness of domestic computer producers and information technology agreement / จิรวุธ เวทยาวงศ์
170072849การศึกษาประสิทธิผลของสื่อประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยรังสิต และมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ที่มีต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับมหาบัณฑิต = The efficiency of public relations media of Bangkok university Dhurakijpundit university Rangsit university and Saint John's university upon the decision to pursue master's degree / สุขพร มาฆะสกุลเจริญ
170172847ความพึงพอใจของผู้โดยสารที่มีต่อการสื่อสารระหว่างบุคคลของพนักงานต้อนรับฯ สายการบินไทยศึกษากรณี : ผู้โดยสารที่ใช้เส้นทางบินในทวีปเอเชีย = Passengers' satisfaction to interpersonal communication with Thai airways international airlines' customer service representatives case study : passengers' traveling on Asia route / ธิดารัตน์ วัฒนไพโรจน์
1702133492ฮวงจุ้ยและทรัพยากรที่ยิ่งใหญ่ของประเทศไทย / ประดิษฐ์ พีระมาน
1703122940ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 ภาค 3 อุทธรณ์และฎีกา / สุรชัย สุวรรณปรีชา
170474464การตลาดมุ่งเน้นความสัมพันธ์เทคโนโลยีและความจงรักภักดีของลูกค้าต่อธุรกิจกรณีศึกษา : การใช้ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารกรุงเทพ = Customer relationship marketing technology and customer loyalty a case study : E-Banking operation at Bangkok bank / พรรณวดี พ่วงภักดี
170574463แหล่งข่าวสารที่รับรู้เกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าประเภทหนังสือผ่านเว็บไซต์และปัจจัยการตัดสินใจซื้อ = Awarencess of information sources relating to book sales on the website and the purchasing decision factors / ฐิติมา ทองนวล
170672852การนำเสนอเนื้อหาการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาลชวน หลีกภัย ของหนังสือพิมพ์ระดับชาติและหนังสือพิมพ์ระดับท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ = A comparative study on content presentation between national and local [Chiangmai] newspapers regarding to economic problem solving of chuan leekpai government / สุดฤทัย ตันสุวัฒน์
170778195กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจของตัวแทนประกันชีวิตผู้หญิงที่มีการนำเสนอประกันชีวิตให้กับเจ้าของธุรกิจขนาดย่อม = Persuasive communication strategies of AIA agents in selling life insurance policy to small business enterprose owners / ปราณี นุ่มไทย
170872883ลักษณะที่เป็นจริงกับลักษณะที่พึงประสงค์ของการเสนอข่าวอาชญากรรมของหนังสือพิมพ์ในทัศนะของประชาชน เจ้าหน้าที่ตำรวจ และนักหนังสือพิมพ์ = Existing and desired newspapers crime coverage according to the viewpoints of the public policemen and journalists / บุญฤทธิ์ ศรีวิจิตร
1709133775ชีพจรไพร / ปริญญากร วรวรรณ
171071366ภูมิศาสตร์กับวิถีชีวิตไทย / ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
171187228พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพ.ศ.2535
171277759คำถาม-คำตอบ ระบบ GSP สหรัฐอเมริกา
171394036วาทะของโอปราห์ วินฟรีย์ : พิธีกรรายการทอล์กโชว์อันดับ 1 ของโลกและผู้หญิงที่ร่ำรวยที่สุดของอเมริกา = Oprah Winfrey speaks : insight from the world's most influential voice / เจเน็ต โลว์ ; แปลโดย เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
171494183เก่ง ASP.net ให้ครบสูตร / สุรัตน์ บัณฑิตลักษณะ ; บรรณาธิการโดย วิทยา ต่อศรีเจริญ
1715134261การจัดการเชิงกลยุทธ์ / วิชิต อู่อ้น
171680119นโยบายแนวทางและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
171772642การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ฉบับสมบูรณ์ / สุปัญญา ไชยชาญ
171882219ความรู้เรื่องโรคมะเร็งสำหรับประชาชน
171979885คุณธรรมสำหรับนักบริหาร : หน้าที่-คุณลักษณะพิเศษและวิธีการบริหารงานด้วยธรรมะ / พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมมจิตโต)
172088563แผนการตลาด / วารินทร์ สินสูงสุด และ วันทิพย์ สินสูงสุด
172179348อักขรานุกรมนามสกุลพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
1722131830หลักเกณฑ์และแนวทางการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ
172384596ศาสตร์แห่งสื่อและวัฒนธรรมศึกษา / กาญจนา แก้วเทพ
1724134925ชีวิตธุรกิจเสรี = An enterprising life / เจย์ แวน แอนเดล
1725134935ม้วนเดียวไม่เคยพอ : lighting / มังกรดำ
172672740รายงานประจำปี... / สมาคมประกันวินาศภัย
1727133743ลึก (ไม่) ลับกับลัดดา / แถมสิน รัตนพันธุ์
1728133605การศึกษาเพื่อจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชนคีรีวง ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา ชุมชนกรุงชิง ตำบลกรุงชิง กิ่งอำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช / บัญชา พงษ์พาณิช... [และคนอื่น ๆ]
172986291วิธีวิจัยเชิงปฏิบัติ / สรชัย พิศาลบุตร.
173086727จิตวิทยาและพฤติกรรมผู้บริโภค : ฉบับมาตรฐาน / ปริญ ลักษิตานนท์.
173186839พลศาสตร์และการควบคุมกระบวนการ / พรพจน์ เปี่ยมสมบูรณ์.
173289313พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 กฎกระทรวงและประกาศที่เกี่ยวข้อง [ไทย-อังกฤษ] = Labour protection Act B.E.2541 [A.D.1998] and its ministerial regulations and notifications [Thai-English] / แปลโดย อัจฉรา เดชมณี
173377442บทบาทที่พึงประสงค์ของวัดและพระสงฆ์กับการพัฒนาสังคมไทย
1734135802วรรณกรรมปริทัศน์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง / กลุ่มพัฒนากรอบแนวคิดทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง.
173582614ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการสอนแบบ "การจัดกระบวนการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้การระดมความคิดเพื่อสร้างองค์ความรู้" / ทองระย้า นัยชิต
173682620ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการสอนแบบ "ทักษะชีวิตแบบมีส่วนร่วม" / สมใจ ปราบผล
173782618ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการสอนแบบ "มุ่งประสบการณ์ภาษาบูรณาการผสมผสานองค์ความรู้คู่คุณธรรม" / พรรณี โพธิ์ศรี
173882612ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการสอนแบบ "แบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง" / สุพัฒน์ กฤชอาคม
173982610ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการสอนแบบ "สรรค์สร้างความรู้" / สมบัติ การจนารักพงค์
174082616ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการสอนแบบ "รูปแบบการเรียนการสอนและการประเมินผลจากสภาพจริงวิชาคณิตศาสตร์" / นิยม ไชยวงศ์
174182611ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการสอนแบบ "บูรณาการร่วมคิดร่วมทำ" / สารภี มณีจินดา
1742103820ระบบสารสนเทศทางการบัญชี. เอกสารการสอนชุดวิชา / อุทัยวรรณ จรุงวิภู... [และคนอื่น ๆ]
174382619ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการสอนแบบ "นวัตกรรมกระบวนการกลุ่มแบบประเมินผลการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ" / เฉลิมพล แก้วสามสี
174482617ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการสอนแบบ "เทคนิคการสอนให้คิดโยงสู้ชีวิตจริงโดยอาศัยสิ่งแวดล้อมเป็นสื่อ" / ชาตรี สำราญ
1745103295ไวน์ / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1746103293เกลือบริโภคบริสุทธิ์ / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1747103297ภาชนะและเครื่องใช้อะคริลิกพลาสติกสำหรับอาหาร / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1748103629น้ำมันปาล์มสำหรับบริโภค / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1749103606การวิเคราะห์หาปริมาณน้ำ-วิธีคาร์ฟิสเชอร์ [วิธีทั่วไป] = Determination of water-karl fischer method [general method] / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1750103292เกลือบริโภค / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
175171764ระบบเกษตรอนุรักษ์ของโครงการพัฒนาที่สูงไทย-เยอรมัน = Conservation Farming System : Thai-German Highland development project / โอภาวดี เข็มทอง
175278052ทำไมต้องเรียนไวยากรณ์อังกฤษ / ประเพศ ไกรจันทร์
175392954กฎหมายคุ้มครองแรงงาน / วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม.
175490890วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เล่ม... เอกสารการสอนชุดวิชา / ชัยทิพย์ วนิชานนท์ ... [และคนอื่น ๆ]
175585391Small but work / วิทวัส รุ่งเรืองผล
1756137352มุนีนาถทีปนี / พระพรหมโมลี (วิลาศ ญาณวโร)
1757137348โลกนาถทีปนี / พระพรหมโมลี (วิลาศ ญาณวโร)
1758137354วิมุตติรัตนมาลี เล่ม... / พระพรหมโมลี (วิลาศ ญาณวโร)
1759137243อันดามันความลับ...ทะเลลึก / วินิจ รังผึ้ง
1760137244เมืองในเมฆ / มะตะวอ และ มะสะลุม
1761137457การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกันระหว่างห้องสมุดภายในประเทศ = The utilization of information technology for science and technology resource sharing among libraries in Thailand / สุกัญญา สุนทรส... [และคนอื่น ๆ]
1762137349ภูมิวิลาสินี / พระพรหมโมลี (วิลาศ ญาณวโร)
1763137355กรรมทีปนี เล่ม... / พระพรหมโมลี (วิลาศ ญาณวโร)
1764137568พิชัยสงคราม E-Commerce / นภพล กมลวิลาศเสถียร
1765137353วิปัสสนาทีปนี / พระพรหมโมลี (วิลาศ ญาณวโร)
1766137350วิปัสสนาวงศ์ / พระพรหมโมลี (วิลาศ ญาณวโร)
1767126732จิตวิทยาทั่วไป / มุกดา ศรียงค์... [และคนอื่น ๆ]
176867242พระเจ้าซาร์แห่งรัสเซีย [แผ่นวีดิทัศน์] = Russia' s last Tsar [Videodisc]
176969877มัมมี่สุสานพันปี [แผ่นวีดิทัศน์] = Ancient graves [Videodisc] : Voices of the dead
1770108521รวมย่อคำสั่งศาลปกครองสูงสุดพ.ศ.2544 ปีที่ 1 เล่มที่ 1 (มีนาคม - ธันวาคม 2544) / สำนักงานศาลปกครอง
177182930รวมบทบัญญัติแห่งกฎหมายไทยและเอกสารสำคัญเกี่ยวกับคนต่างด้าวในประเทศไทย / พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร
1772137935อ่านป๋วย = Reading Puey / นิพนธ์ แจ่มดวง, รวบรวม
1773138182นิราศบรมบรรพต (ภูเขาทอง กรุงเทพฯ) / พระพินิจหัดถการ
177474697การปฏิรูปวิทยาศาสตร์ศึกษา : กรณีศึกษาเวียดนาม / สิปปนนท์ เกตุทัต
1775138445วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับข้าวไทย / ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
1776100661ไม้ไผ่
177781304ศาสตร์และศิลป์แห่งวรรณคดี / รื่นฤทัย สัจจพันธุ์
1778138683คู่มือเตรียมสอบปริญญาโทนิติศาสตร์มหาบัณฑิต : ฉบับสมบูรณ์ / คณาจารย์ภาควิชานิติศาสตร์ สถาบัน Opinion
177980896การร่างสัญญา ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย / จุมพต สายสุนทร
178080595การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมสำหรับการวิจัย / ศิริชัย กาญจนวาสี, ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์ และ ดิเรก ศรีสุโข
178180806หนึ่งทศวรรษไอทีจุฬาฯ : การเพิ่มศักยภาพการจัดการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ = 10 th annivrsary seminar in exchancing management systems with information technology
178285202โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช : 2 ทศวรรษแห่งการพัฒนา / มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
178379866การบัญชีทรัพย์สิน [การบัญชีชั้นกลาง 1] / พรศิริ คงแก้ว
178457112การบัญชีชั้นสูง / สุชาติ เหล่าปรีดา และ วิศิษฏ์ วชิรลาภไพฑูรย์
178572693ประวัติศาสตร์สิบสองจุไท / ภัททิยา ยิมเรวัต
178679418ไทยกับพม่า : ข้อควรทำและไม่ควรทำ = Thailand- Burma : do and don't / อัมพร จิรัฐติกร ; บรรณาธิการ
1787140537การบริหารสินเชื่อ / ภิเษก ชัยนิรันดร์
178889405ธารน้ำแข็งกับสิ่งแวดล้อม = Glaciers and the environment / แปลโดย ประกอบ อยู่ชมบุญ...[และคนอื่น ๆ]
1789141994พุทธประวัติสำหรับนักศึกษา / ภิกษุสีลาจาระ ; แปลและเรียบเรียงโดย พุทธทาสภิกขุ
179071925รวมคำพิพากษาศาลฎีกาข้อเท็จจริงในคดีแพ่ง เรียงตามมาตรา ป.พ.พ. บรรพ 1 - บรรพ 6 / รวบรวมโดย จิตฤดี วีระเวสส์
179182932คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ วิชาเอกเทศสัญญา 2 ยืมและฝากทรัพย์ / สุธีร์ ศุภนิตย์
179271965คำบรรยายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาคบังคับคดี / ประจักษ์ พุทธิสมบัติ
179390642ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 ทรัพย์และทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 และ บรรพ 4 พ.ร.บ.การเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2542 / รวบรวมโดย พิชัย นิลทองคำ
179483985อโดบี โฟโตช็อบ 6 เรียนลัดด้วยภาคปฏิบัติ / ชัชวาล ศุภเกษม
179585915ไมโครซอฟต์ วินโดว์ 2000 โปรเฟ็สชันนัล : เอ็มซีเอสอี เทรนนิ้ง คิดส์ ฉบับภาษาไทย = Microsoft windows 2000 professional : MCSE training kit ฉบับภาษาไทย / ริค วอลแลค ; แปลโดย ประกอบ พงศ์ปฏิเมธ... [และคนอื่น ๆ]
179682796ฟรอนท์เพจ 2002 ฉบับพื้นฐาน = FrontPage 2002 ฉบับพื้นฐาน / กิตติ ภักดีวัฒนะกุล
179772666คอมพิวเตอร์กับงานสำนักงาน...โปรแกรมประมวลผลคำ 1-2 / รุ่งทิวา ศิรินารารัตน์
179880645การเขียนโปรแกรม Microsoft Outlook และ Exchange = Programming microsoft outlook and exchange / โทมัส รีสโซ ; แปลโดย รัชยานนท์ ชูตระกูล และ สหชาติ เลิศศิริเภสัช
179989771เรียนรู้เทคนิค Microsoft Access ฉบับ Programing / ณัฐพล อุ่นยัง
180079385กฎหมายและข้อควรระวังของแพทย์ พยาบาล / แสวง บุญเฉลิมวิภาส
180183949การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ AutoCAD / สุภาพ รอดละมูล
180288034เรียนเขียนแบบ AutoCAD กับมืออาชีพ ฉบับ Workshop / สัญญา นามี ; บรรณาธิการ สัจจะ จรัสรุ่งรวีวร
180390467เล่าเรื่องพม่ารามัญ / ส. พลายน้อย
180498698การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์ / ลัทธิกาล ศรีวะรมย์... [และคนอื่น ๆ]
1805110654น้ำเก๊กฮวยเข้มข้น / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1806103211ปลาทูนากระป๋อง / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1807108501ไก่สดเยือกแข็ง / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1808110629ลำไยในภาชนะบรรจุ / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
180972639การวางแผนการตลาด / เพลินทิพย์ โกเมศโสภา
181080580กระบวนการผลิต / ชลิตต์ มธุรสมนตรี... [และคนอื่น ๆ]
181183232สถิติเบื้องต้น / สายชล สินสมบูรณ์ทอง
1812143657ตำนานแห่งเครื่องราง = The story of the amulet / อี. เนสบิต ; ธารพายุ, ผู้แปล
1813143662ตายล่วงหน้า ฆ่าทีหลัง / นพดล เวชสวัสดิ์ และ บุญญรัตน์, แปล ; เรืองเดช จันทรคีรี, บรรณาธิการ
1814143664คมความคิดจากผู้ชนะ / สุรัตนา, เรียบเรียง
1815143768หนังสือเจตจำนง ฉบับที่ 1-8 / วรพล โสคติยานุรักษ์, ผู้รวบรวม
181674179คู่มือนักท่องเว็บไซต์ไทย-ต่างประเทศ / แสงชัย ฤกษ์วรัญญู และ เกรียงศักดิ์ นิมิตชัยกิจกุล
181788173การบัญชีชั้นสูง / นิยะดา วิเศษบริสุทธิ์
181887305ประวัติศาสตร์สิบสองปันนา / ยรรยง จิระนคร และ รัตนาพร เศรษฐกุล
181979296เปิดโฉม TOEFL computer-based test [CBT]
1820144559การบริหาร : คู่มือและแบบทดสอบ / สมยศ นาวีการ
182184821ภาษาจีนระดับต้น... / เหยิน จิ่งเหวิ่น
182282563การติดต่อสื่อสารขององค์การ / สมยศ นาวีการ
1823147635ครั้งหนึ่ง : ขออย่ายอมแพ้ / ปถวิกา, แดนเจอร์ และ เมธี
182487081คำอธิบายกฎหมายอาญา 2 มาตรา 107 ถึงมาตรา 275 / ชัยวัฒน์ ศิริวัฒนกุล
1825147723Big story / สนธิ ลิ้มทองกุล
182685737ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 1-6 : ฉบับทันสมัย / รวบรวมโดย น้ำแท้ มีบุญสล้าง
182797295ผลของวิกฤตการณ์เศรษฐกิจต่อปรัชญาและระบบการจัดการของไทย / ไว จามรมาน
1828147594โอซากา...ไม่ไกลแต่เก๋ = Osaka not do far but so good / สุพจน์ โลห์คุณสมบัติ
1829148681กระบี่พิโรธ / โก้วเล้ง ; แปลโดย น. นพรัตน์
1830149956ไขปัญหาภาษาไทย / ประยอม ซองทอง
183178298การวางแผนและควบคุมการเงิน [110-435] / ลีลา พรเจริญ
183289119ขอบฟ้าขลิบทอง / อุชเชนี.
183389132จับตาย : รวมเรื่องเอก / มนัส จรรยงศ์.
183489004100 ปี ดาราศาสตร์โลก / ชัยวัฒน์ คุประตกุล
1835780100 ปี ท่าน ก. เขาสวนหลวง [พ.ศ.2444-2544]
183684685ส้มสีม่วง / ดาวกระจาย
183796404ตามรักตามล่า / ชูวงศ์ ฉายะจินดา
183883736กฎหมายความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง = Laws concerning safety of employees at work/ อุดม กลิ่นแก้ว
183983746ปัจจัยจูงใจและพฤติกรรมการเปิดรับหนังสือพิมพ์ออนไลน์ของนักศึกษา : ศึกษาเฉพาะนักศึกษาปริญญาโทในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ = Motives factors and behavior of students in using online newspapers : a study of masteral students at Dhurakijpundit university/ นิตยา ไชยเจริญ
184083799บทบาทของผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาในการควบคุมการใช้อำนาจของฝ่ายปกครอง = Parliament ombudsman's roles in controlling the use of power of the administration/ ธีรวุฒิ วิสุตกุล
184190896สถิติและการวิจัยทางคหกรรมศาสตร์ = Statistics and research in home economics / เทียนฉาย กีระนันทน์.
184282713การจัดซื้อ / สุพรรัตน์ วงษ์ศรี
184372466การจัดการธุรกิจขนาดย่อม / อำนาจ ธีระวนิช
184478181การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของผู้ใช้อินเทอร์เนตสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร = The uses and gratifications of public internet of users in Bnagkok area/ ชมพูนุท บูรณะสัมฤทธิ
184551926พัฒนาการการนำเสนอรายการข่าวโทรทัศน์ของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อ.ส.ม.ท. [2529-2542] = The development presentation on news programs of Thai TV channel 3 [1986-1999] / สุภาภรณ์ ริ้วเลิศธรรม
1846104353พลังแห่งชีวิต : พ่อ = Chicken Soup for the Father's Soul แจ๊ก แคนฟีลด์ ... [และคนอื่น ๆ] ; แปลโดย งามพรรณ เวชชาชีวะ
184786841100 ถาม-ตอบระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี = Jit donyu 100 no Q and A / ฮิโรยุกิ ฮิราโนะ ; บัณฑิต ประดิษฐานุวงษ์, ผู้แปล
1848139377อเมซอนดอตคอม = Amazon.com : get big fast / โรเบิร์ต สเป็กเตอร์
1849139351เพิร์ล ฮาร์เบอร์ : บันทึกแห่งศตวรรษที่ 20 / เมฆตะวัน คุณะดิลก
1850139383คมความคิดเจ้าสัว / ต้นสกุล สุ่ย
1851139382ความคิดเสรีของมีชัย / มีชัย ฤชุพันธุ์
185282815การจัดการธุรกิจขนาดย่อม / กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์
185379870การบัญชีภาษีอากร / สุพาดา สิริกุตตา
1854100376เศรษฐกิจไทย...ไปทางไหน...หลังเลือกตั้ง : สัมมนาทิศทางเศรษฐกิจไทยปี 2544 วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2543 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์/ สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์
1855102913น้ำผลไม้ : น้ำสับปะรด / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1856139820เรียนลัด Data Structure ด้วย Visual Basic / ทรงลักษณ์ พิริยะไพโรจน์ และ สุมนา เกษมสวัสดิ์
1857103651แป้งสาลีเอนกประสงค์ / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
185872822ภาวะผู้นำ / รังสรรค์ ประเสริฐศรี
1859140391เจรจาการค้าอย่างไรให้เป็นมืออาชีพ / มโนรถ กุศลศักดิ์
186088014ล่องน้ำไนล์ / สังคม ฮอหรินทร์
186190472พระบาทสมเด็จฯ พระจอมเกล้าพระเจ้ากรุงสยาม / ส. พลายน้อย
186289300ความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ดูจากสนธิสัญญาและข้อตกลงในรอบ 100 ปี / บรรณาธิการโดย พัชรี สิโรรส , ชูศรี มณีพฤกษ์ และ เค็นเนท เจ แฮลเลอร์
186391937การหาแนวทางพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพเพื่อควบคุมและป้องกันภาวะทุพโภชนาการของคลินิกโภชนาการ (กรณีศึกษาในชมรมผู้สูงอายุ ตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี) = The development of health promotion program to prevent malnutrition of nutrition clinic (case study of elder clup in Napa district Moung Chonburi province) / อุทัยวรรณ ศิลปพิพัฒน์, ณัฐกร อ่วมบำรุง และ ควรพิศ สายภัทธนุสรณ์
186471873ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีคนที่ 23 / รุจน์ มัณฑิรา
186583678จิตวิทยาแนะแนวและการปรึกษา / เริงชัย หมื่นชนะ
186689770การเขียนโปรแกรมสำหรับ Client/Server ด้วย Visual Basic 6 และ ASP, VBScript, Access, SQL server / เจนวิทย์ เหลืองอร่าม, ปิยวิทย์ เหลืองอร่าม
186785702มัทนะพาธา : ตำนานดอกกุหลาบ / พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
1868104500คำอธิบายกฎหมายบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บสท.) = Thai assets management corporation (TAMC) / ไพโรจน์ อาจรักษา
186980796คำอธิบายกฎหมายแก้ไขฟื้นฟูเศรษฐกิจ พระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. 2544 / ธนะชัย ผดุงธิติ
1870103616กลูโคสซีรัป / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1871103663พริกแห้ง / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1872103664พริกป่น / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1873140580มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ / วิรุฬห์ ทองอำภา
1874139376กฎแห่งกรรม / พระเทพวิสุทธิกวี (พิจิตร ฐิตวณโณ)
187589307เศรษฐศาสตร์การจัดการ / นราทิพย์ ชุติวงศ์ ; ชลัยพร อมรวัฒนา บรรณาธิการ
187680880ยุทธการถล่มอเมริกา / รุจน์ มัณฑิรา
1877105885หาอยู่หากิน : เพื่อค้าเพื่อขายเศรษฐกิจไทยรัตนโกสินทร์ ตอนต้น
187857025แฮร์รี่ พอตเตอร์ กับศิลาอาถรรพ์ : การผจญภัยลึกลับตื่นเต้นของเด็กชายพ่อมดผู้โด่งดัง = Harry Potter and the philosopher's stone / เจ.เค. โรว์ลิ่ง ; แปลโดย สุมาลี ; งามพรรณ เวชชาชีวะ, บรรณาธิการ
1879108495หัวผักกาดเค็มปรุงรส / สำนักงานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1880108497กะทิผง / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
188180893คำอธิบายประมวลกฎหมายที่ดิน : อธิบายเรียงมาตราตามแนวประกาศของคณะปฏิวัติ กฎกระทรวง ระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ระเบียบ คำสั่งของกรมที่ดิน และกระทรวงมหาดไทย และคำพิพากษาฎีกา / สมจิตร ทองประดับ
1882141298การเพิ่มบทบาทให้เอกชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างและบำรุงรักษา / วิศณุ ทรัพย์สมพล...[และคนอื่นๆ]
188389786UML ภาษามาตรฐานเพื่อผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ / ชาลี วรกุลพิพัฒน์ และ เทพฤทธิ์ บัณฑิตวัฒนาวงศ์
1884141633กลยุทธ์การเพิ่มยอดขายหนังสือพิมพ์เดลินิวส์หลังวิกฤตเศรษฐกิจ : ศึกษาข่าว "ใบ้หวย" / ธนวรรณ ไพนุพงศ์
1885141632การพัฒนานิตยสารสุขภาพ : นิตยสารใกล้หมอ / ธรัญญา สัตตบุศย์
188678289หลักการค้าปลีก [130-434] / เพ็ญสิน แขมมณี
1887141625คู่มือการจัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม / เปรมจิตต์ เหมินทร์, ชวรัตน์ รุกขพันธุ์ และธัญญารัตน์ พฤนท์พิตรทาน
188871595ท่องตัวบทแนวใหม่เคล็ดลับสูตรย่อวิธีท่องตัวบทกฎหมายอาญา [มาตราสำคัญ] / วินัย เลิศประเสริฐ
188979659สถิติเพื่อการวิจัยโดยใช้คอมพิวเตอร์ / เพ็ญแข แสงแก้ว
1890142351คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ / ปราชญา กล้าผจัญ
189188504วัดประจำ 9 รัชกาลจักรีวงศ์ / ทัศนีย์ ยาวะประภาษ
189282989รามเกียรติ์ / เปรมเสรี
189385704วรรณคดีสมัยกรุงธนบุรี / เอกรัตน์ อุดมพร
189487076โครงการนำร่องการใช้หน้ากากกรองฝุ่นหินแบบประยุกต์ในกลุ่มคนงานโม่บดย่อยหิน / วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์ สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์ และ วราศรี สีตลพฤกษ์
189589451แกตต์และองค์การการค้าโลก (WTO / ทัชชมัย ฤกษะสุต.
189678134การศึกษาสภาพการบริการของสำนักงานบริการฝ่ายนครหลวงที่ 3 ขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยภายหลังได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9002 = A study of the service quality of the department of metropolitan telephone services area 3 of the telephone organization of Thailand after ISO 9002 certification / ศาณ เชาวนปรีชา
189772266ประชาชนต้องเป็นใหญ่ในแผ่นดิน / สมพร จันทรชัย, บรรณาธิการ
189882783คู่มือสำหรับผู้ต้องการศึกษา Photoshop 6 / กรภัทร์ สุทธิธาดา และ ดนุพล กิ่งสุคนธ์
189986688รู้แจ้งเห็นจริง Photoshop advance ครอบคลุมเวอร์ชั่น 6.01 / พูนศักดิ์ ธนพันธ์พาณิช.
190086683เรียนรู้และเทคนิคการใช้ Photoshop 6.01 / พูนศักดิ์ ธนพันธ์พาณิช.
190113132การออกแบบเพื่อเพิ่มศักยภาพด้วย Microsoft windows DNA = Designing for scalability with microsoft window DNA / โดย ซุนด์บลาด สเทน, แพร์ ซุนด์บลาด ; แปลและเรียบเรียงโดย ศิศิรี ณ นคร
190281235สร้างระบบสารสนเทศบนเว็บด้วย FrontPage 2002 / กิตติ ภักดีวัฒนะกุล, ทวีศักดิ์ กาญจนสุวรรณ
190355672แอ๊ดวานซ์ วิชวล เบสิก 6 ทีช ยัวเซลฟ์ = Advanced visual basic 6 teach yourself / สมศักดิ์ ศรีขจรเกียรติ.
190474744คู่มือการเขียนโปรแกรม Microsoft Visual Basic version 6.0 : ฉบับเพื่อการใช้งานจริง / ธาริน สิทธิธรรมชารี
190574745คู่มือการเขียนโปรแกรม Microsoft Advanced Visual basic version 6.0 ฉบับเพื่อการใช้งานจริง / โดย ธาริน สิทธิธรรมชารี และ สุรสิทธิ์ คิวประสพศักดิ์
190680224อินไซด์เอ็กเซล = Inside Excel / สมศักดิ์ ศรีขจรเกียรติ
19071355การใช้งาน Microsoft SQL Server 2000 step by step = Microsoft SQL Server 2000 programming step by step / รีเบคกา ริออร์แดน ; แปลโดย วรัชญ์ กิจชระภูมิ
190872670มือใหม่เริ่มเขียนโปรแกรมด้วย วิชวล เบสิก / ธนพล ฉันจรัสวิชัย ; บรรณาธิการโดย สุรัตน์ บัณฑิตลักษณะ
190985921500 ถาม-ตอบ Microsoft Visual Basic / ธงชัย พยุงภร, บุษกร กู้หลี และ เชาวลิต กรพิพัฒน์ ; บรรณาธิการโดย ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ
191089785ทิปส์แอนทริคส์สร้างลูกเล่นด้วยวิชวลเบสิค = Tips & Tricks สร้างลูกเล่นด้วย Visual Basic / พณัส ปัทมสราวุธ
191197330คู่มือการเขียนโปรแกรมและใช้งาน Visual Basic 6 : เริ่มต้นเขียนโปรแกรมได้ง่าย ๆ แม้ไม่มีพื้นฐานมาก่อน / สัจจะ จรัสรุ่งรวีวร
191274750ไมโครมีเดีย แฟล็ซ 5 อิน อะ คลาสรูม ฉบับฝึกฝีมือ = Macromedia flash 5 in A classroom ฉบับฝึกฝีมือ / เบนซ์ อุตตมธนินทร์, พีรพล สุระพงษ์ชัย
191380640แอดวานซ์แฟลช แอคชั่นสคริป์ = Advanced Flash ActionScipt / กำพล ลีลาภรณ์
191480807การวางแผนภาษีอากร / ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม
191591884รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดทำแผนผังพัฒนาเขตกรุงเทพมหานคร : เขตจตุจักร
191689404ปรากฏการณ์เอลนิโญ = The EI Nino phenomenon / แปลโดย นิภา ภิรมย์... [และคนอื่นๆ]
191780681การเขียนโปรแกรมและอัลกอริทึม (กรณีตัวอย่างภาษาซี) / สานนท์ เจริญฉาย
1918143711ดวงแก้วในดวงใจ : หนังสือรวมเพลงพระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี / สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ อัครราชกุมารี
191986709การบรรณาธิกรหนังสือพิมพ์และนิตยสาร : Newspaper and magazine editing / สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ
192082963สวัสดีจากเกาหลี / จีนนี เจ. ปาร์ค...[และคนอื่น ๆ] ; จินดา เจริญรักษ์ บรรณาธิการ ; กวี วรกวิน...[และคนอื่น ๆ] แปล
192174714กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ / รวบรวมโดย พิชัย นิลทองคำ
1922143767เศรษฐศาสตร์มหภาควิเคราะห์ : ทฤษฎีและนโยบาย / มนตรี โสคติยานุรักษ์
1923141109ถวิลหา / ขรรค์ชัย บุนปาน... [และคนอื่น ๆ]
192479406สูตรสำเร็จการจัดฝึกอบรม / สมชาติ กิจยรรยง
192556944รวมกฎหมายปกครอง / รวบรวมโดย สุรพล นิติไกรพจน์... [และคนอื่น ๆ]
192680648อินไซท์ Macromedia Dreamwaver 4 ฉบับสมบูรณ์ step by step / มานิตา เจริญปรุ และ วงศ์ประชา จันทร์สมวงศ์
192732062แทนคุณแผ่นดินเกิดเทิดทูนค่าภาษาไทย / เปรม ติณสูลานนท์
192879490บทสุดท้ายทีวีเสรี / เทพชัย หย่อง
192980881สนทนาภาษาอังกฤษขั้นสูง = Higher English conversation / สุนทร โคตรบรรเทา
193083961ดิจิตอลและการออกแบบวงจรลอจิก / สุวัฒน์ รอดผล
193182818ครบเครื่องธุรกิจปลาสวยงาม / ศุภชัย นิลวานิช
193287306เชื้อเครือเจ้าแสนหวีสิบสองปันนา / เรียบเรียงโดย เท่าคว่าง แซ้ง และ อ้ายศา ; ปริวรรต-แปล โดย เรณู วิชาศิลป์ ; ตรวจทานโดย กรรณิการ์ พันชนะ
193387775ปิดทางแฮกเกอร์ : เผยความลับในการรักษาความปลอดภัยให้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ = Hacking exposed : network security secrets and solutions / โจเอล สแคมเบรย์, สจ๊วต แม็คคลู และ จอร์จ เคิร์ทซ์ ; แปลโดย เอกสิทธิ์ วิริยจารี
1934144025นิทานธรรมคดี / พระราชวชิรโมลี (โสรัจจ์ มหาโสรจฺโจ)
193580661ออราเคิล / ทรงพล บูรณะโอสถ
193680882สำนวนสะเด็ด : การเสริมความรู้ภาษาอังกฤษแนวใหม่ = Everyday expressions / เศรษฐวิทย์
1937144445เจตนาประชาราษฎร์ / ส.ศิวรักษ์
193873799Java ฉบับพื้นฐาน / กิตติ ภักดีวัฒนะกุล
193979265บทสนทนาภาษาอังกฤษชุดท่องเที่ยว / แวนดา
194089565การประกันคุณภาพในสถานศึกษาเพื่อพร้อมรับการประเมินภายนอก / ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมอาชีวศึกษา
1941144556ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง วิธีพิจารณาความอาญา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ร.บ.ให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด / ธวัชชัย วรดิลก และสมพจน์ เหล่าเลิศฤทธิกุล
194293264อาหาร : ทรัพย์และศิลป์แผ่นดินไทย = Thai cuisine : treasure and art of the land / แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย...[และคนอื่น ๆ]
194371881คำอธิบายสัญญาธุรกิจควบคุมตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพ.ศ.2522 : สัญญาธุรกิจให้เช่าซื้อ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า สัญญาธุรกิจบัตรเครดิต สัญญาธุรกิจการให้กู้ยืมเงินเพื่อผู้บริโภคของสถาบันการเงิน หลักกฎหมายและคำพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับ เช่าซื้อ บัตรเครดิต และบัญชีเดินสะพัด / ธนะชัย ผดุงธิติ
194493509วิทยานิพนธ์ = Thesis / ฐาปนา ฉิ่นไพศาล...[และคนอื่น ๆ]
194598559อ่านแล้วรวย / c อาภาภรณ์ โชติกเสถียร
1946127290ขมิ้นชัน = Curcuma Longa L. / ปราณี ชวลิตธำรง... [และคนอื่น ๆ]
194782934การบริหารกระบวนการยุติธรรม / กุลพล พลวัน
194889603สัญชาตญาณมรณะ / ชนาธิป ศิริปัญญาวงศ์
194980094ดีซี 21 : การแบ่งหมู่หนังสือและแผนภูมิการแบ่งหมู่ระบบทศนิยมของดิวอี้ จากต้นฉบับพิมพ์ครั้งที่ 21 / พวา พันธุ์เมฆา
1950122939กฎหมายอาญา / ประสิทธิ์ จงวิชิต
195197288เรียนรู้ชีวิต ดร.พนม พงษ์ไพบูลย์ : จากบันทึกเรื่องก้าวไปข้างหน้าจากเด็กชายชาวนามาเป็นปลัดกระทรวงศึกษาธิการ / บุญญรักษ์
195280895ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ / บรรเจิด สิงคะเนติ
195379734ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาไทย / กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
1954145949คู่มือตกปลาทะเล สำหรับผู้เริ่มต้น / สนอง ศรีนันทพันธ์
1955146193ซูสีไทเฮา / คึกฤทธิ์ ปราโมช
1956146537OTOP เรื่องเล่าจากภูมิปัญญาไทย / สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
1957146522การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม = Partclpatory learning process / วราลักษณ์ ไชยทัพ
1958146526พัฒนาการเครือข่ายชุมชนลดเหล้าลดความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก / นิตยา พิริยะพงษ์พันธ์, บรรณาธิการ
1959146525การเชื่อมโยงความรู้และประสบการณ์ภาคสนามสู่นโยบาย / ประภาส ปิ่นตบแต่ง และ สุรินทร์ อันพรม, บรรณาธิการ
1960147638เด็กพันธุ์ใหม่วัย X : Click ชีวิตวัยรุ่นไทยยุดปี 2000 / อรสม สุทธิสาคร
1961147296วิหารที่ว่างเปล่า / เสกสรรค์ ประเสริฐกุล.
1962147295จอนิ โอ่โดเชา ปราชญ์นักสู้แห่งภูเขา / ชมัยภร แสงกระจ่าง
1963147634หัวใจติดปีกตีนติดดิน / ภาณุ มณีวัฒนกุล
1964147719เปิดกรุ / ณเพ็ชรภูมิ
196579655อุตสาหกรรมท่องเที่ยวสู่ศตวรรษที่ 21 = 21st century tourism industry / ปรีชา แดงโรจน์
196690391สรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้ / จริงแท้ ศิริพานิช
196757203ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาลปกครอง / วรพจน์ วิศรุตพิชญ์
1968149511เปลี่ยนร่างกลายพันธุ์ [แผ่นวีดิทัศน์] = The body changers [Videodisc]
196988659เศรษฐกิจไทย [ฉบับปรับปรุง] = Thai economy / ศุภรัตน์ เลิศพาณิชย์กุล... [และคนอื่นๆ]
1970148678เล็กเซี่ยวหงส์ / โก้วเล้ง ; แปลโดย น. นพรัตน์
1971149309กฎหมายแพ่ง 3 : ครอบครัว- มรดก เล่ม... เอกสารการสอนชุดวิชา / ประสพสุข บุญเดช ...[และคนอื่นๆ]
197294489คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะละเมิด หลักกฎหมายลักษณะละเมิดเรื่องข้อสันนิษฐานความผิดทางกฎหมาย / ไพจิตร ปุญญพันธ์
197389136ผู้ดับดวงอาทิตย์ / จันตรี ศิริบุญรอด.
197474447การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์เปรียบเทียบระหว่างมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร = The use of information technology for public relations compared among universities in Bangkok / กฤตยา สุนพงษ์ศรี
197573057การเปิดรับการจดจำและความคิดเห็นของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อสื่อโฆษณาภายในรถไฟฟ้าและภายในบริเวณสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส = Exposure recall and opinions of the passengers in Bangkok metropolitan on advertising media in BTS electric cars and the station area / ปิติยา สุคนธมาน
1976150994481 ข้อคิดเพื่อชีวิตที่มีความสุข = Life's little instruction book / เอช แจ็คสัน บราวน์ ; อัชชา เสวกคเชนทร์, แปลและเรียบเรียง
197778161อำนาจดำเนินคดีละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา = Power to proceed with the intellectual property infringement case/ อนันตศักดิ์ อบแสงทอง
197879650จินตนาการไม่รู้จบ = The neverending story / มิฆาอิล เอ็นเด้ ; แปลโดยรัตนา รัตนดิลกชัย
197974142สนุกกับงานวิจัย / สุธีระ ประเสริฐสรรพ์
198074454ความผิดฐานลักทรัพย์ : ศึกษาเฉพาะกรณีการเอาไปซึ่งทรัพย์ = Theft : study on the use of term taking away/ ปฐมพงษ์ บุญหนุน
198178168บทบาทของพนักงานคดีปกครองในการดำเนินงานของศาลปกครอง = The role of administrative court official in administrative court affairs / ทศวรรณ ลำดับวงศ์
198283742คณะกรรมการการเลือกตั้งศึกษากรณีขอบเขตอำนาจในการไม่ประกาศรับรองรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้รับคะแนนอยู่ในเกณฑ์ที่ได้รับเลือกตั้งให้เป็นสมาชิกวุฒิสภา = A study on the election commission's scope of authority to announce the disqualification of elected senators/ ชาตรี พลายงาม
198317887กรณีศึกษากฎหมายการแข่งขันทางการค้า : พฤติกรรมของผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอำนาจเหนือตลาด = A case study on trade competition law : the behavior of the dominant position business / สมเกียรติ ดอกไม้ศรีจันทร์
198483745ผลการดำเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรมช่วงก่อนและหลังวิกฤตเศรษฐกิจกรณีศึกษา : บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = Corporate performance of set listed industrial firms before and after economic crisis / ณัฐวุฒิ คงทอง
198578192การสื่อสารระหว่างบุคคลภายในสถานสงเคราะห์เด็กหญิงจังหวัดสระบุรี = Interpersonal communications inside Saraburi provincial relief and comfort home for distressed girls/ กัญญาณัฐ ศรีวิไล
198672860กระบวนการสื่อสารพื้นอดีต : ศึกษากรณีพระสุพรรณกัลยาและพันท้ายนรสิงห์ = The communication process in the revitalization of the past : The cases of Phra Suphankalaya and Phantai Narasingha / ปาริชาติ ไชยชนะ
198772858รายการไอคิว 180 กับการเปิดรับชมการรับรู้ประโยชน์และความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร = The viewing behavior and perception of use and gratification of secondary school students in Bangkok metropolitan area toward IQ 180 show / ถิรพุทธิ์ เปรมประยูรวงศา
198878133พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจและปัจจัยประกอบการตัดสินใจการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครปีพ.ศ.2543 = Media exposure behavior user and gratification and factors in the decision making of Bangkok governor election in 2000 A.D / ทูลเกล้า คงนุ่ม
198983739วิชาชีพนิยมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร = Professionalism and professional ethics of hospital pharmacists in the Bangkok metropolitan area / สมพงษ์ สาธิตพิเคราะห์
199019097การเปิดรับและการใช้ประโยชน์ของนักศึกษากรุงเทพมหานครในการชมรายการวัฒนธรรมไทยทางวิทยุโทรทัศน์ = Exposure and uses of Bangkok students in viewing Thai culture programs on television/ รัชฎา ขวัญดี
199153144ภาษีมรดกและภาษีการให้โดยเสน่หา : วิเคราะห์ความเหมาะสมในการนำมาใช้จัดเก็บในประเทศไทย = Inheritance tax and gift tax : analysis of the expediency of their introduction in Thailand/ ชาญชัย ฉันทานุรักษ์
199287304ประวัติศาสตร์ไทใหญ่ พื้นไทตอนกลาง / เจ้ายันฟ้าแสนหวี ; เรียบเรียงโดย นันทสิงห์ ; แปลโดย สมปอง ไตตุมแก่น และ ฉัตรทิพย์ นาถสุภา
199377991จากทุนผูกขาดสู่วินาศกรรม / บรรณาธิการโดย ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ
199497287รัฐบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ ปรีดี พนมยงค์ / นาวี รังสิวรารักษ์
199572674อัพเกรด พีซี เปลี่ยนคอมเก่าเป็นคอมใหม่ / วทัญญู มั้นประเสริฐ และ ภีรพล คชาเจริญ
1996152547Request for interpretation of the judgment of 15 june 1962 in the case concerning the temple of preah vihear (cambodia v. Thailand) / International court of Justice
199772114พจนานุกรมศัพท์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอังกฤษ - ไทย / ทองใบ ธีรานันทางกูร [หงษ์เวียงจันทร์]
1998883285 ส ที่คนไทยไม่รู้จัก / สุวัฒน์ แซ่ดั่น
1999153501เงือกน้อยและเรื่องอื่นๆ = The little mermaid and other stories / ฮันส์ คริสเตียน แอนเดอร์เสน ; แปลโดย ผกาวดี อุตตโมทย์ ; รูปประกอบโดย กัลยาณี ปรัชญานุภาพ ; บรรณาธิการโดย บุรพัทธ์ เทวานิมิต
2000153387ขบวนการหมาจุด = 101 dalmatians / โดดี้ สมิธ ; แปลโดย สาลินี คำฉันท์
200190527เครื่องหมายและสัญลักษณ์ในคริสต์ศิลป์ = Singns and symbols in Christian arts / จอร์จ เพอร์กูสัน เขียน ; กุลวดี มกราภิรมย์ แปลและเรียบเรียง
200280363การบริหารธนาคารพาณิชย์ = The commercial bank mangment / พรนพ พุกกะพันธุ์
2003154240คู่มือการชันสูตรพลิกศพตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2542 / สำนักงานศาลยุติธรรม
200480891คำอธิบายหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาว่าด้วยการดำเนินคดีในขั้นตอนก่อนการพิจารณา / เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์
200572681เกษตรยั่งยืน : วิถีการเกษตรแห่งอนาคต = Farming for the future / โคน เรจน์ทจีส, เบอร์ทัส ฮาเวอร์คอร์ท และ แอน เวอร์เตอร์-เบเยอร์ ; แปลโดย วิฑูรย์ ปัญญากุล
200682911คำอธิบายกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน : Edvidence / สมชาย รัตนชื่อสกุล
200789414ด้วยใจรัก / รวบรวมโดย สุดา เกษจำรัส
200882819คัมภีร์มืออาชีพเลี้ยงปลากัดให้สวย-เก่ง / ศุภชัย นิลวานิช
200974161การตลาดเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้ชนะในสหัสวรรษใหม่ = MBA marketing by globis corp / บรรณาธิการโดย คาซึเอะ เรียวอิจิ ; แปลและเรียบเรียงโดย รังสรรค์ เลิศในสัตย์
201078167พฤติกรรมการเปิดรับสื่อมวลชนความรู้และทัศนคติที่มีต่ออาหารและโภชนาการของผู้หญิงวัยกลางคนในเขตกรุงเทพมหานคร = Meddle-aged women's behavior of accepting mass media knowledge and attitude toward food and nutrition in Bangkok / จันทิมา ฉัตรชัยพลรัตน์
201189049มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม / จิราภรณ์ คชเสนี
201279378ดวงเดือนในห้วงน้ำ / วิมล ไทรนิ่มนวล
201381297พาไปดูฝรั่งเขาออกเสียง = American way of pronunciation / เศรษฐวิทย์
201476467สถิติและดัชนีการศึกษาไทยเปรียบเทียบกับนานาชาติ...
201585074คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญฉบับพิเศษ...
2016156874ปรากฏการณ์บนฝ้า เพดาน / ซิกส์ด็อกส์
201783532การอ้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือใช้สิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามมาตรา 28 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 / อุดม รัฐอมฤต, นพนิธิ สุริยะ และบรรเจิด สิงคะเนติ
201896394คลื่นมายา / ม. มธุการี
201995906คู่มือการบริหารตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 / ณัฐกิจ แสงประดับ
202088885100 ถาม-ตอบ 5 ส / นิยม ดีสวัสดิ์มงคล
2021158708L/C and B/C เอกสารธนาคารเพื่อการนำเข้า-ส่งออก / อาวุธ โพธิ์เล็ก
2022158675จากรัฐชาติสู่รัฐตลาด แนวความคิดเกี่ยวกับรัฐและสังคมในยุคโลกานุวัตร / ชัยอนันต์ สมุทวณิช
202383307ล้อมวงชงชา : ตั้งกาต้มสมุนไพร เครื่องดื่มสุขภาพ-จากน้ำคั้นผักถึงเครื่องยาจีน / บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล ; บรรณาธิการโดย ลลิตา ธีระสิริ
202474773อินไซท์ SQL server 7 / อำไพ สินลิขิตกุล
202579297เจาะข้อสอบ Toefl computer-based test [CBT]
202680728ก้าวสู่ Game developer มือโปรกับ direct x /มานพ พรเพียรวิชานนท์ ; บรรณาธิการโดย พิษณุ กาญจนรุจิวุฒิ
202781162จากความฉลาดทางอารมณ์สู่สติและปัญญา /เทอดศักดิ์ เดชคง
2028160417กรุงธนบุรี : สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช / ฝ่ายวิชาการ หอสมุดกลาง 09
202988583การพัฒนา ASP ด้วยฐานข้อมูล Access 97/2000 / ธนพล ฉันจรัสวิชัย
2030160274World wide words 2 / พีรณา ธนิตสุขการ
203198162แนวคิดและแนวปฏิบัติสำหรับครูมัธยมเพื่อการปฏิรูปการศึกษา บรรณาธิการโดย พิมพันธ์ เดชะคุปต์, สุวัฒนา อุทัยรัตน์ และ กมลพร บัณฑิตยานนท์
203284857วิธีทำการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา : รวมตัวอย่างดัชนี เกณฑ์และรายงานประเมินตัวเอง อุทุมพร [ทองอุไทย] จามรมาน
2033152238ต้องมีอะไรถึงออกแบบได้
2034152235บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 / สำนักมาตรฐานงบประมาณ
203579423ยกเครื่องสื่อไทย / บรรณาธิการโดย วิภา อุตมฉันท์
203697446สี่แผ่นดิน เล่ม... / ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช
203782976กามนิต-วาสิฎฐี ฉบับสมบูรณ์ = The Pilgrim Kamanita / คาร์ล อดอลฟ เจลลิรูป ; แปลโดย เสฐียรโกเศศ และ นาคะประทีป
203889469พระราชบัญญัติล้มละลายพุทธศักราช 2483 : ปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2544 / รวบรวมโดย วินัย เลิศประเสริฐ
203993367วิทยานิพนธ์ = Thesis / สมจินต์ สันถว รักษ์...[และคนอื่น ๆ]
2040153497ผีเกาหลี = Ghosts of Korea / อิม บาง และยี ริยุค ; แปลโดย ผุสดี นาวาวิจิต และ ปาริฉัตร เสมอแข
2041153470เพลงดวงดาว / วาวแพร ; บรรณาธิการโดย ผุสดี นาวาวิจิต ; รูปประกอบ โดย เฉลิมชาติ เจริญดียิ่ง
204279467การบัญชีบริหาร / เบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ
2043153464อานหัก = The broken saddle / เจมส์ อัลดริดจ์ ; สุทธิ โสภา, แปล
204483750การป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายศึกษาในกรณีการป้องกันในเคหสถาน = A lawful defense : defense of the dwelling / กฤษณะ กรุตกรานต์
2045154416โอดิสซี / โฮเมอร์ ; แปลโดย ส่งศรี ศรีจันทราพันธุ์ และ ปราณี ศิริจันทพันธ์
204679500เมืองนิมิตร / เรียมเอง
204782822การวิจัยเชิงปริมาณทางสังคมศาสตร์ / ธนัน อนุมานราชธน
204872770วิธีพูดภาษาอังกฤษเหมือนฝรั่ง / แอนดรูว์ บิ๊กส์
204979911ยอดกลยุทธ์การบริหารสำหรับองค์การยุคใหม่ / ณฏฐพันธ์ เขจรนันทน์
205080368อาร์ทิมิสฟาวล์ = Artemis fowl / อีออยน์ โคลเฟอร์ ; แปลโดย ชมนารถ
205190538การบัญชีการเงิน / พันธิภา ศรีนามเมือง
205284873กฎหมายธุรกิจ / สมคิด บางโพ
205356644การติดตามผลการดำเนินการจัดการศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ระดับบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนปี...
205472235เทคโนโลยีสำหรับชนบท...
205586556สมุนไพรในป่าฝน...
2056126738ธุรกิจบัณฑิตย์โพลล์ปีการศึกษา...
2057156871คมปัญญาจากยอดวรรณกรรมจีน / จักรภัทร จิรัฐธรรม.
205888223งบกระแสเงินสดและการบัญชีสำหรับเงินสด / กชกร เฉลิมกาญจนา
205973781รวมบทความทางการประเมินโครงการ / สมหวัง พิธิยานุวัฒน์, บรรณาธิการ
206082073ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับนวกรรมบริการส่งอาหารถึงที่ [Delivery] ศึกษาเฉพาะธุรกิจอาหารที่ใช้เบอร์โทรศัพท์หมายเลขเดียวส่งทั่วกรุงเทพมหานคร = Factors affecting the innovational adoption of food delivery service : a case of one number calling for delivery service of food business in Bangkok area / มาลัยทิพย์ ปรักมะวงศ์
206183751การเปิดรับข่าวสารความรู้ทัศนคติและพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ [Ecotourism] ของนักท่องเที่ยวชาวไทย = Media exposure knowledge attitude and behaviour in ecotourism among Thai tourists / วิไลลักษณ์ ชมภูศรี
206283753สื่อพื้นบ้านในฐานะทุนวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวที่พักทางวัฒนธรรม [โฮมสเตย์] : ศึกษาเฉพาะกรณีบ้านปราสาทจังหวัดนครราชสีมา = Folk media as cultural capital to the promotion of homestay ecotourism in Thailand : a case study of BanPrasat Nokornratchasima province / วิไลภรณ์ จิรวัฒนเศรษฐ์
206372842พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติและการมีส่วนร่วมของนักเรียนนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อโครงการรวมพลังหาร 2 = Communication behavior attiude and participation of those students in Bangkok regarding to the energy conservation project Ruan palang Harn 2 / อมรรัตน์ ผาสิโน
206483215จิตวิทยาเพื่อการเรียนรู้ / กุญชรี ค้าขาย
206594560ชีวิตนี้มหัศจรรย์ยิ่งนัก / เฉก ธนะสิริ
206692854เกาะลอย...หมู่บ้านประหลาด / ไพบูลย์ พันธุ์เมือง
2067157391สุเกรณี สาวบาลี / อา.อา. ปันยี ติสนา ; ฮามัม สุปรียาดี, รังสิมา รุ่งเรือง, ผู้แปล
206892062ชิมไปบ่นไป / สมัคร สุนทรเวช
2069158745บารมีในชีวิตประจำวัน / สุจินต์ บริหารวนเขตต์
207090899การผลิตและการใช้อาหาร / วิชัย หฤทัยธนาสันต์ ... [และคนอื่น ๆ]
207181099ชีวิตที่ลำบากเป็นชีวิตที่เจริญ / สันติ ตั้งรพีพากร
207279458กฎหมายพาณิชยนาวี ตอน 2 / ไผทชิต เอกจริยกร
2073159510กฎหมายพาณิชยนาวี ตอน 2 / ไผทชิต เอกจริยกร
2074159509กฎหมายพาณิชยนาวี ตอน 1 / ไผทชิต เอกจริยกร
207583312ล้างพิษ 30 วัน ไขมันลด / บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล และ ลลิตา ธีระสิระ เขียน
2076158457เคล็ดไม่ลับในการเข้าวัด : วัดเป็นสถานภาพที่ให้ประโยชน์ทางปัญญา / บรรลือ ดีเวช, ดวงใจ ธิตยารักษ์
207783310ตับอักเสบไวรัสซี / นิทราพร รุจนวิศาล และ บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล
207882829เฮา ทู แฮค 2 = How to Hack 2 / ทศพร กนกนุวัตร์
207989572การปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในระดับอุดมศึกษา : กรณีศึกษาการเรียนการสอนสาขาวิชาสังคมศาสตร์ / ธรรมรักษ์ การพิศิษฏ์
2080158109รหัสหัวใจ / ภัสศวัส
2081160399การตลาดในยุคเศรษฐกิจใหม่ : แนวคิดและทฤษฎี / ศรีสุภา สหชัยเสรี
2082160400การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ / ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ
2083160401กลยุทธ์การบริหารการตลาดแบบครบวงจร / ธีรพันธ์ โล่ห์ทองคำ
2084160402Case study 4.0 : อ่านเกม อ่านกลยุทธ์ วิเคราะห์ธุรกิจไทย / ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย
2085160243บนเส้นทางสู่วิสัยทัศน์ใหม่ / ธรรมรักษ์ การพิศิษฏ์
2086160472การบัญชีเพื่อการจัดการ. เอกสารประกอบการสอน / ชนิดา เชื้อสุวรรณชัย, เพียงใจ โพธิ์ถาวร และ ม.ล.กุณฑลรัตน์ ทวีวงศ์
2087160302English today : เรียนสนทนาภาษาอังกฤษครบสูตร / สมชาย ชัยธนะตระกูล
208890588คำถามพร้อมธงคำตอบ ข้อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษาตั้งแต่พ.ศ.2498-พ.ศ.2542 รวม 36 สมัย /รวบรวมโดย อนันต์ เนติพุทธาวรกุล