No. of Bibs by Publication Year
No. BIBID Title
149คู่มือการสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม / บรรณาธิการโดย กฤษดา วิศวธีรานนท์
2138การเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานและพัฒนาการของพืช / ลิลลี่ กาวีต๊ะ
3256กฎหมายเกี่ยวกับยาและอาหารสัตว์ / พีระพล อยู่สวัสดิ์
4791การบริหารระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ = Strategic information system / ชัยยษ สันติวงศ์ และนิตยา เจรียงประเสริฐ
5968เทคโนโลยีสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์ศึกษา = Information technology in science education / บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์
6988พระ-นางในรามเกียรติ์ชุดมเหสักขเทวราชและพงศ์นารายณ์แห่งกรุงอโยธยา
71280แอ็กแซลโปรแกรมมิ่งครอบคลุมทุกเวอร์ชั่น = Access programming ครอบคลุมทุกเวอร์ชั่น
81531ไอเอสเอ เซิร์ฟเวอร์ แค่คลิก-คลิก-คลิก ก็บริหารเน็ตเวิร์กได้แล้ว = ISA server แค่คลิก-คลิก-คลิก ก็บริหารเน็ตเวิร์กได้แล้ว / บวร ไชยสุขทักษิณ
996045ความน่าจะเป็นและสถิติ = Probability and statistics / มิ่งขวัญ เหรียญประยูร
104884การศึกษาการออกแบบระบบไฟฟ้าอาคารเรียน 4 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ = A study of designing electrical systems in Dhurakijpundit university building no.4 / เชิดพงศ์ จันทร์สง และ รัตกรานต์ สวนศรี
11129698นาฏกรรมบนลานกว้าง / คมทวน คันธนู
12129693ใบไม้ที่หายไป / จิระนันท์ พิตรปรีชา
13129696ขุนทองเจ้าจะกลับเมื่อฟ้าสาง / อัศศิริ ธรรมโชติ
145465สร้างเครือข่าย Home networking ภายในบ้านและสำนักงาน / อำนาจ มีมงคล ; บรรณาธิการโดย ภีรพล คชาเจริญ
15129718การคลังว่าด้วยการจัดสรรและการกระจาย / เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม
1694481คำอธิบายกฎหมายอาญาภาค 1 / เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์
17101000เจาะลึกฎีกาเช็ค / รวบรวมโดย สมชาย พวงภู่
187774การเขียนโปรแกรมในภาษาซีในงานควบคุม [ฉบับปรับปรุง] / ดอนสัน ปงผาบ
199630ทัศนคติที่ดีสู่ความสำเร็จ = Good attiude, great achievement / วัชรพล อัศรานนท์
2096985อ่านอย่างไรและเขียนอย่างไร : ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
2194511คำอธิบายกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค / สุษม ศุภนิตย์
2297169กฎหมายแรงงานกับการบริหารงานบุคคล / เกษมสันต์ วิลาวรรณ
2315995อ่างอาบน้ำทองคำ / ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ ; เรียบเรียงโดย เกียนติตระกูลใจไทย
2416511สุภาพบุรุษ'ฮิวเมอริสต์' : บันทึกความทรงจำของนักเขียน 'คณะสุภาพบุรุษ' คนสุดท้าย / บรรณาธิการ สุชาติ สวัสดิ์ศรี
2517625คู่มือแผนแม่บทการสร้างความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในส่วนราชการ / สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
2697168กฎหมายแรงงานสำหรับนักบริหาร / เกษมสันต์ วิลาวรรณ
2718585คติคนคติธรรม = ตอน-ศัก เมืองหงอเมืองอวด / รวบรวมโดย ขิงแก่
2818594มองคนทำงาน : ผู้หญิงฉลาดต้องไม่ขาดเฉลียวในทัศนะของ เอิร์ธ สายสว่าง / เอิร์ธ สายสว่าง.
2919019นั่งคุยกับความตาย / เชิด ทรงศรี
3019484รักเป็นศพ : สืบปมพิศวาสฆาตกรรมและคดีอื่น ๆ / พรทิพย์ โรจนสุนันท์
3119506คิดและทำอย่างผู้นำ / นงลักษณ์ สุทธิวัฒนพันธ์ ; บรรณาธิการโดย ฏงญาภา ดงยะโสภา
32129714ฉันจึงมาหาความหมาย / วิทยากร เชียงกูล
3396511ข้อสอบผู้พิพากษาวิชาภาษาอังกฤษ / ธง วิทัยวัฒน์
3421793การเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านการพัฒนาสมุนไพร / สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
35108855สาธารณรัฐประชาชนจีน
3698244ภาษีอากรธุรกิจ / สมคิด บางโม
3723427เขียนแบบวิศวกรรม [ระบบ ISO และเมตริก] / มานพ ตันตระบัณฑิตย์
3896510การศึกษาวิชากฎหมาย / หยุด แสงอุทัย
3991310กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา / คณิต ณ นคร
4029621เก่ง J2ME ให้ครบสูตร / ทรงเกียรติ ภาวดี ; บรรณาธิการโดย วิทยา ต่อศรีเจริญ
4129848การรณรงค์การสวมหมวกนิรภัยในผู้ใช้รถจักรยานยนต์และการคาดเข็มขัดนิรภัยในผู้ขับขี่และผู้นั่งตอนหน้าของรถยนต์ในเขตเทศบาลขอนแก่น / ศิริกุล กุลเลียบ และอำนาจ ถนอทรัพย์
4229908ความร่วมมือของพหุภาคีในการบูรณาการโครงการม่วนชื่นสงกรานต์เมื่อบ้านปลอดภัยประจำปี 2546 = Cooperation among multisector in safety campaign during Thai new year festival / วิทยา ชาติบัญชาชัย...[และคนอื่น ๆ]
4330400การจัดลำดับการผลิตและการจัดตารางการผลิต : กรณีศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนพลาสติก = Production scheduling and sequencing : a case study of a plastic parts injection molding factory / โรจนพงศ์ องอาจอิทธิชัย
4431204เทศน์มหาชาติมหาเวสสันดรชาดก
4534038ดวงแก้วแห่งวรรณกรรม
4636774กลยุทธ์การจัดทำบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งระบบ VAT / สมเดช โรจน์คุรีเสถียร และ กิตติยา อาภากุลอนุ
4796523กฎหมายเบื้องต้นทางธุรกิจ / ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
4889188ออสเตรีย
494052512 ปี สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5097170การเลิกจ้างและการลาออก / เกษมสันต์ วิลาวรรณ
5141132ผลงานวิจัยดีเด่น... = Outstanding Researches ... มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
5294467หน้ากากญี่ปุ่น = Kamen / นพพร สุวรรณพานิช
53136887ประชาธิปไตยบนเส้นขนาน / วินทร์ เลียววาริณ
5442482สนุกกับไมโครคอนโทรลเลอร์ ฉบับ MCS-51 = Fun with MCS-51 microcontroller / วรพจน์ กรแก้ววัฒนกุล
55129706คำอ้าย / ยงค์ ยโสธร
5696498กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล / วิจิตรา [ฟุ้งลัดดา] วิเชียรชม
5796548คำอธิบายความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา / สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
5843923สมองฟิตต้องฟิตสมอง : เคล็ดลับสู่ความฟิต = Use it or lose it : how to keep your brain fit as it ages / อัดเลนดี แบรกดอน และเดวิด กามอน ; แปลโดย วรวรรณ เหมชะญาติ และอรชา สุรานันท์
5944823รายงานสถานการณ์มลพิษทางน้ำ ปี 2546
6044877หนังสือรวมภาพถ่ายสถาปัตยกรรมและของใช้ส่วนพระองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในโอกาสที่วันพระบรมราชสมภพครบ 150 ปี / กรมประชาสัมพันธ์
61114600ฟิสิกส์ 1 / ปรเมษฐ์ ปัญญาเหล็ก
6247702การศึกษาการส่งผ่านความร้อนภายในอาคารผ่านกระจกแบบต่าง ๆ = A study of heat transmission through various types of windows / สมเกียรติ สุนทรเต็ม, คงศักดิ์ พิบูลย์ลพ และ พิศาล เย็นทรวง
6394863โลกของไวน์ถิ่นเมรัยทั่วพิภพ = The world wine / กมลศักดิ์ ตั้งธรรมนิยม
6496503หลักกฎหมายละเมิด / ภัทรศักดิ์ วรรณแสง
6550118ประวัติศาสตร์ไทย : ยุคอาณาจักรอยุธยา / ดนัย ไชยโยธา
6650301สนิมสร้อย / รงค์ วงษ์สวรรค์
6750720โครงการจัดทำข้อมูลอุตสาหกรรมเชิงเปรียบเทียบเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน [สาขาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม] / เอกชัย อธิคมนันทะ...[และคนอื่นๆ]
6850724โครงการจัดทำแผนแม่บทอุตสาหกรรมรายสาขา [สาขาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม] / สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
6950738ดิ๊คชันหนะหริอังกฤษ-ไทย : คำอ่านระบบดร.ณรงค์ สินสวัสดิ์ = English - Thai Dictionary : Dr. Narong Sinsawasdi's Pronunciation System / ณรงค์ สินสวัสดิ์
7096761รวมบทบัญญัติแห่งกฎหมายไทยว่าด้วยสัญชาติไทยของบุคคลธรรมดาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน / พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร
71129707ทางเสือ / ศิลา โคมฉาย
7251320กายหายไข้ ใจหายทุกข์ / พระธรรมปิฎก [ป.อ. ปยุตโต]
7397343กฎหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยว / สงวน สุทธิเลิศอรุณ
7494466หลักการพื้นฐานสำหรับบริษัทข้ามชาติ : การวางแผนภาษีเงินได้ระหว่างประเทศ = Principles of international tax planning for multinational campanies / พนิต ธีรภาพวงศ์
75100953ฟิสิกส์พื้นฐานระดับมหาวิทยาลัย 1 / ทวี ฉิมอ้อย และ มนู เฟื่องฟุ้ง
76133045เศรษฐกิจการเมืองไทยสมัยกรุงเทพฯ / ผาสุก พงษ์ไพจิตร และ คริส เบเคอร์
7796757แรงงานสัมพันธ์ : หลักการ กฎหมาย และการบริหาร / เกษมสันต์ วิลาวรรณ
7897847รวมกฎหมายสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ปฏิบัติ
7997327ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ / ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ และ ไพบูลย์ เกียรติโกมล
80139698คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์สิน / มานิตย์ จุมปา
81108956คำอธิบายกฎหมายแรงงาน / เกษมสันต์ วิลาวรรณ
82123455คำอธิบายกฎหมายแรงงาน / เกษมสันต์ วิลาวรรณ
8394512ย่อหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นิติกรรม / ไชยยศ เหมะรัชตะ
8492830หลักการระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ / ลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ
85104634ปฏิรูปการเมืองและระบบราชการ จิรวัฒน์ รจนาวรรณ
8692484เรียนรู้ 18 ซอฟต์แวร์พื้นฐานสำหรับผู้ใช้งาน PC บรรณาธิการโดย จิระ จริงจิตร
87100384แรกมีในมสธ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
8866128สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองของวิชาปฏิบัติการสิ่งประดิษฐ์อิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ Electronics workbench [ซีดี-รอม] / ปราโมทย์ จางอิสระกุล
8966243บันทึกประวัติศาสตร์ 14 ตุลา [แผ่นวีดิทัศน์] ; October 14, 1973 student uprising [Videodisc]
9066402แต่งมือถือให้โดนใจคนวัยมันส์ [ซีดี-รอม] / ศุภสิทธิ์ นาคเสน
9166418แนวโน้มเศรษฐกิจและหุ้นไทยและกลยุทธ์การลงทุนปี 47 [แผ่นวีดิทัศน์]
9266423รวมสุดยอดโปรแกรมฟรี แห่งยุค ฉบับปรับปรุง [ซีดี-รอม] / สมเกียรติ จินาพงศ์
9366432ผ่าเว็บดีไซน์สไตล์ครีเอทีฟ [ซีดี-รอม] / สุนีย์ เตชะวัฒนสมบูรณ์ ; บรรณาธิการ ปิยะบุตร สุทธิดารา
9466434สร้างเกมด้วยเกมเอนจิ้น CDX และ DirectX ฉบับมืออาชีพ [ซีดี-รอม] / นิรุธ อำนวยศิลป์ ; บรรณาธิการ สัจจะ จรัสรุ่งรวีวร
9566508300 เกมส์แจกฟรี [ซีดี-รอม] / สมเกียรติ จินาพงศ์
9666530วีแกส วีดีโอ 4.0 ตัดต่อวีดีโอเจ๋งกว่าใคร [ซีดี-รอม] = Vegas video 4.0 ตัดต่อวีดีโอเจ๋งกว่าใคร [CD-ROM] / สันติ เชียงทอง
9766571พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว [ซีดี-รอม] / อรวรรณ ทรัพย์พลอย
9866843เดินประชาธิปไตย [แผ่นวีดิทัศน์]
9969600คำอธิบายข้อกำหนดการประกันภัยสินค้า = Institute cargo clauses [A] [B] [C] / ประมวล จันทร์ชีวะ
10069637บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา... / สำนักงานบัณฑิตศึกษา สถาบันราชภัฏเลย
10171292การสื่อสารตราสินค้าในแนวทางการตลาดสมัยใหม่ / สุรางคนา ณ นคร
10295217คู่มือกฎหมายลักษณะนิติกรรมสัญญา / จำปี โสตถิพันธุ์
10396821การบัญชีเพื่อการจัดการ = Managerial accounting / ศศิวิมล มีอำพล
10492809การวางแผนการตลาด = Marketing Planing / เพลินทิพย์ โกเมศโสภา
10574881พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 / ราชบัณฑิตยสถาน
10674884คอม.ทูเดย์ แอ็กชั่น อันลิมิเต็ด = Com.Today action unlimited
10775022พจนานุกรมญี่ปุ่น-ไทย / จุฬารัตน์ เตชะโชควิวัฒน์...[และคนอื่น ๆ]
10875035สถาบันวิทยบริการ 2546 : บริหารเพื่อความเป็นเลิศ = Center of academic resources 2003 : management for excellence / สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10975036การวิเคราะห์และออกแบบระบบ = System analysis and design / ยุทธชัย เลิศวรปรัชญ์
11075237การบริหารกลยุทธ์และผลสัมฤทธิ์ขององค์กรด้วยวิธี Balanced scorecard / สิทธิศักดิ์ พฤกษ์ปิติกุล
11175827คำแนะนำนักศึกษากฎหมาย / ธานินทร์ กรัยวิเชียร
11275828การฝึกวิปัสสนาผนวกกับการให้การศึกษาเรื่องโรคเอดส์เพื่อป้องกันการติดเชื้อ HIV : ในกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / ทิพาวดี เอมะวรรธนะ
11375831การจัดการสิ่งแวดล้อม / บรรณาธิการโดย โสภารัตน์ จารุสมบัติ
11475838กลยุทธ์สู่ความสำเร็จของการจัดการธุรกิจชุมชน : ศึกษาธุรกิจกะลาของตำบลชัยบุรี อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง = The strategy to achievement of community enterprise : coconut shell business in Tombon Chaiburi, Ampur Muang Pattalung province / อรวรรณ สุทธิพิทักษ์
11576716คิดอย่างทักษิณ ชินวัตร = Leader of Asia /พิจิตรา
11641121พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
11777285โครงการวิจัยนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย / สุธรรม วาณิชเสนี...[และคนอื่น ๆ]
11877328อาเซียน 2020 : วิสัยทัศน์ผ่านภาพ / กรมอาเซียน
11977430ราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกา 2546
12077922หน่วยรบพิเศษ / สรศักดิ์ สุบงกช
12177971การประเมินกระบวนการยุติธรรมในการคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลที่ได้รับความรุนแรงในครอบครัว = Evaluation of the judical proceedings response to family violence / วัชรินทร์ ปัจเจกวิญญูสกุล, อุทัยวรรณ แจ่มสุธี และ อำนาจ เนตยสุภา
12277973รวมบทความทางวิชาการ : ภาษาและวรรณคดีไทย
12377974รายงานการสำรวจภาวะการทำงานทำของบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รุ่นปีการศึกษา... / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
12477982รวมปัญหาถาม-ตอบการเลือกตั้งท้องถิ่น
12578125หลักกฎหมายบริษัทจำกัด / พินิจ ทิพย์มณี
12678144การเขียนโคัด ASP.NET ฉบับสมบูรณ์ / มณีโชติ สมานไทย ; บรรณาธิการโดย สัจจะ จรัสรุ่งรวีวร
12778495ราชกิจจานุเบกษาฉบับทะเบียนฐานันดร 2546
12892418ฉลาดออม ฉลาดลงทุน ในยุคอินเตอร์เน็ต / โชค ไพศาล
12980024คู่มือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา... /สำนักงานบัณฑิตศึกษา สถาบันราชภัฏเลย
13084666แบบเรื่องนิทานสังข์ทอง : การแพร่กระจายและความหลากหลาย / วัชรากรณ์ ดิษฐบ้าน ; บรรณาธิการ โดย ศิราพร ณ ถลาง
13185118เรื่องของคารากับหมาแมว / คารา พลสิทธิ์
13285326คดีการสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ [ฉบับสมบูรณ์]
133107956ความมั่งคั่งใครบ้างไม่อยากมี
134107926เทคนิคการวิเคราะห์งบการเงินบริษัทจดทะเบียน
13586349ประวัติของแผ่นดินไทย / อาทร จันทวิมล
13696768ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ
13787634เศรษฐศาสตร์การจัดการองค์กรธุรกิจ / สรยุทธ มีนะพันธ์.
13887898สุดยอดความสำเร็จขององค์กร / ดนัย เทียนพุฒ
13987899ธุรกิจของ HR B2E = Business to employee / ดนัย เทียนพุฒ
14087907คู่มือประกันคุณภาพ / สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
14188200เมค วอร์ ออ ได : กรณีศึกษาธุรกิจในตลาดเบียร์ มือถือ โมเดิร์นเทรด บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป = Make war or die : กรณีศึกษาธุรกิจในตลาดเบียร์ มือถือ โมเดิร์นเทรด บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ธันยวัชร์ ไชยตระกุลชัย
14288208นิสัยเงินล้าน / สนั่น ปัญญฤทธิ์
14388436นูบิค แบชเลอร์และอภินิหารมงกุฎแห่งเอเธอร์เนีย : Nubick Bachelor and the magic crown of Athernia / ไชยรัตน์ คิ้วเจริญ
14488809ฮวงจุ๊ยประยุกต์ : ภูมิพยากรณ์สำหรับธุรกิจและการอยู่อาศัย / แครสซ์ ริชชาร์ด ; แปลโดย นภฉัตร
14588905การบริหารโดยวัตถุประสงค์ = Management by objectives : MBO / สมยศ นาวีการ
14689122เพื่อสุขภาพดีของผู้สูงอายุ / นวลเพ็ญ ภัทรเลาหะ
14789130ทัศนะและผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตจากปัญหาโรคเอดส์ในกลุ่มผู้ปฎิบัติงานในโรงงานนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี / ศรีวงศ์ หะวานนท์
14889141กฎหมายแรงงานไทย : ปัญหาในทางปฏิบัติในการบริหารงานบุคคลและแรงงานสัมพันธ์ / เกษมสันต์ วิลาวรรณ, สุภชัย มนัสไพบูลย์ และ อรรถพล มนัสไพบูลย์
14989146คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชน / พัชรี สิโรรส... [และคนอื่น ๆ]
15089193ญี่ปุ่น
15189232หลงเสน่ห์เกาะใต้ที่นิวซีแลนด์ / ศรีเรือน แก้วกังวาล
15289240ออสเตรเลีย / บรรณาธิการโดย ชมพูนุช กองชนะ
15395218คำอธิบายหลักกฎหมาย : นิติกรรม-สัญญา / จำปี โสตถิพันธุ์
15489526นิทัศน์รัฐศาสตร์ 2546 : เอกสารทางวิชาการประจำปีสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ / ชุมพล เลิศรัฐการ บรรณาธิการ
15589809ชิพ ซีดี-รอม ม.ค./2546 [ซีดี-รอม] = CHIP CD-ROM 1/2003 [CD-ROM]
15690142ทีเด็ดพิชิต Readings
15790186รายงานภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณ์ในประเทศไทยประจำปี... / กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
15890191การลงทุนเพื่อเด็กสร้างฐานมั่นคงของสังคม / มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
15990392อินเตอร์เน็ตหัดใช้ให้เป็น / ทวีทรัพย์ จิตติวัฒนานุกูล
16090395เพิ่ม-เสริมด้วยการอ่านอย่างง่ายๆ ไทย - อังกฤษ, อังกฤษ - ไทย : สำนวน คำ วลี และ ประโยคสำนวนคำเต็ม = Thai-English, English-Thai : idioms, phrases and sentences with full meanings / เรียบเรียงโดย บรรณกร สัตตยะ, จริยา และ ผกาวรรณ
16190397ครบเครื่องเรื่องบริหารธุรกิจขนาดย่อม [แนวปฏิบัติและกรณีศึกษา] / วิชัย โถสุวรรณจินดา
16290443ชิพ ซีดี-รอม ก.พ./2546 [ซีดี-รอม] = CHIP CD-ROM 02/2003 [CD-ROM]
16390458แกรนด์ ซาวนด์แทรก [ซีดี-รอม] : เพลงซาวนด์แทรกคุณภาพจากแกรมมี่แกรนด์ = Grand soundtrack [CD-ROM]
16490498โภชนศาสตร์ครอบครัว / อบเชย วงศ์ทอง
16590502ธาตุอาหารพืช / ยงยุทธ โอสถสภา
16690519กายวิภาคของพฤกษ์ / เทียมใจ คมกฤส
16790520พันธุศาสตร์ของเซลล์ / อมรา คัมภิรานนท์
16890572กฎหมายปฏิรูปกระทรวงอุตสาหกรรม = Ministry of industry
16990583วิ.อาญา อัจฉริยะ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ประกอบด้วยระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยแนวปฏิบัติในการออกหมายจับ หมายค้นในคดีอาญาพ.ศ.2545 ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยการปล่อยตัวชั่วคราวพ.ศ.2545 พร้อมคำพิพากษาฎีกาสำคัญเรียงมาตราตั้งแต่ 2530-ปัจจุบัน
17090603เร่ง PC ให้เร็วสุด ๆ = Easier, faster than you think / สมเกียรติ จินาพงศ์
17190668พยานพิสดาร : ฉบับปรับปรุงใหม่ปี 2546 /วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
17290714รักพันลึก / คมทวน คันธนู
17390723เทคโนโลยีสมาร์ตการ์ด = Smart card technology / เลิศ แซ่ตั้ง
17490726ถาม-ตอบ ประมวลกฎหมายอาญา (เรียงตามมาตรา) : บันไดสู่ผู้พิพากษา-อัยการ-นายตำรวจ / เมธา วาดีเจริญ
17590785การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชื่อมโยงของตัวแปรในแบบจำลองอุปสงค์การนำเข้าของประเทศไทย = Analysis of linking relationship of variables in importing demand model of Thailand / อาจิตต์ ร่วมสุข
17690803ความสามารถปัจจัยชนะของธุรกิจและคน = Core human competencies / ดนัย เทียนพุฒ
17790806นครสองภพ 1 = City of shadows 1 / ซีเลีย รีส์ ; แปลโดย จักรกฤษณ์ แก่นจันทร์
17890844มิติใหม่ของการกำจัดปลวกแบบไร้สารพิษ / นิพันธ์ รัตนวรพันธ์, ลักขณา บุญเลี้ยง และณัฐพล พลภักดี
17990894วิทยาศาสตร์คหกรรมศาสตร์ /p เอกสารการสอนชุดวิชา = Basic science for home economics / สมศักดิ์ พันธุวัฒนา ... [และคนอื่น ๆ]
18090906การจัดการฟาร์ม = Farm management / โอภาวดี เข็มทอง ... [และคนอื่น ๆ]
18190990ดัชนีวัดผลสำเร็จธุรกิจและ [KPIS] และการประเมินองค์กรแบบสมดุล [BSC : The balanced scorecard] / ดนัย เทียนพุฒ
18290994หยุดวิตกกังวลและอยู่อย่างมีความสุข = How to stop worrying and start living / เดล คาร์เนกี้ ; แปล ศิระ โอภาสพงษ์
18391000คุณแม่สืบสะเด็ด ตอนแกะรอยพี่เลี้ยงปริศนา = A mommy-track mystery : the big naq / อายลเล็ท, วอลด์แมน ; แปลโดย วาริน นิลศิริสุข และ วิวัฒน์ รัตนกร
18491002อำนาจและคอร์รัปชั่น : ถอดรหัสวัฒนธรรมราชการสาธารณสุข / โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์
18591006ลอจิก ออดิโอ แพลทินัม 5 โปรแกรมดนตรีสำหรับมืออาชีพ = Logic audio platinum 5 โปรแกรมดนตรีสำหรับมืออาชีพ / เดชฤทธิ์ พลเยี่ยม
18691007ไมโครซอฟต์ อินเตอร์เน็ต เอ็กโพลเรอร์ 6 ทริป แอนด์ เทคนิค = Microsoft internet explorer 6 tips and techniques
18791011พระประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช / สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เฑอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ
18891014ไออาร์เอ็ม : CRM การตลาดมุ่งสัมพันธ์ / ชูศักดิ์ เดชเกรียงไกรกุล, นิทัศน์ คณะวรรณ และ ธีรพล แซ่ตั้ง
1899110315 ค่ำเดือน 11 [แผ่นวีดิทัศน์] = Mekhong full moon [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย จิระ มะลิกุล
19091183มหาวินาศยึดแผนถล่มโลก [แผ่นวีดิทัศน์] = Attack on the Queen [Videodisc]
19191186เชร็ค [แผ่นวีดิทัศน์] = Shrek [Videodisc] / Directed by Andrew Adamson and Vicky Jenson
19291241รอบรู้ไอที... /ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
19391291การสอนระดับอุดมศึกษา [จุลสาร] / วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา
19491311การปฏิรูประบบราชการ : โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบริหารร่วมสมัย / ธงชัย วงศ์ชัยสุวรรณ
19591325ครบรอบ 10 ปีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น / คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
19691336ตามรอยธรรมกาย / พระครูภาวนามงคล [วิวัฒน์ กตวฑฒโน]
19791337พระปฐมสมโพธิ / สมเด็จพระสังฆราช (ปุสสเทว)
19891351หนังสือประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตร 2546 = Patent gazette
19991352ชีวิตกับความรัก / วศิน อินทสระ.
20091353คุณสมบัติของผู้มุ่งสันตบท / วศิน อินทสระ.
20191370แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยพ.ศ.2545-2549
20291377เรืออากาศวิชาการ 46 : และการประชุมวิชาการองค์กรเครือข่ายวิศวกรรมการบินและอวกาศ 5 สถาบัน
20391429สาระน่ารู้ด้านเครื่องมือแพทย์ [จุลสาร]
20491591ทูลกระหม่อม
20591604ประมวลกฎหมายอาญา (แก้ไขล่าสุด ฉบับที่ 15 พ.ศ.2545) ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ 8 มกราคม 2546 พร้อมพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 /รวบรวมโดย ชัยยุทธ วัชรานนท์
20691693ใคร ๆ ก็อยากมีร้านกาแฟ / ยุวดี ต้นสกุลรุ่งเรือง
20791694บริหารการเงินให้งอกเงย = Sorted in 30 day : money / คารโร แฮนด์ลี่ ; แปลและเรียบเรียงโดย อักษรวิทย์
20891695พ่อสอนลูกให้รวย / สุวรรณ วลัยเสถียร
20991696ชีวิตหมา ๆ = A dog's life / ปีเตอร์ เมล ; แปลโดย ปรมารถ ตริศนัน
21091723ขว้างช้าง : เซนกับศิลปะของการจัดการเจ้านาย = Throwing the elephant / สแตนลี บิงก์ ; แปลโดย วรรณกร
21191754ชิพ ซีดี-รอม มี.ค./2546 [ซีดี-รอม] = CHIP CD-ROM 3/2003 [CD-ROM]
21291772สุดยอดการขายและการตลาด / อนุวัฒน์ มลายอริศูนย์...[และคนอื่น ๆ]
21391773ไวน์ ทิปส์ : 779 เคล็ดลับสำหรับคอไวน์ = Wine tips : 779 เคล็ดลับสำหรับคอไวน์ [เพื่อสุนทรียรสโปรดอ่านก่อนดื่ม] / กมลศักดิ์ ตั้งธรรมนิยม
21491774คิดเพื่อเป็นมหาเศรษฐี = The magic of thinking success / เดวิด เจ ชว้ารัตซ์ แปลโดย นาราน : บรรณาธิการ โดย ภูริทัต รัศมีเพชร
21591775ประชานิยม : หายนะจากอาร์เจนตินาถึงไทย / ไสว บุญมา
21691802ศิลปกรรมวัดราชาธิวาส / สมาคมนักเรียนเก่าราชาธิวาส
21791804ความอยู่ดีมีสุขของคนไทย : 5 ปีหลังวิกฤตเศรษฐกิจ
21891844แกตต์และองค์การการค้าโลก [WTO] / ทัชชมัย ฤกษะสุต
21991846หลักกฎหมายปกครองจากข้อสังเกตของศาสตราจารย์ดร. อมร จันทรสมบูรณ์ : [จากข้อสังเกตประกอบคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ในขณะดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ.2523-2533] / อมร จันทรสมบูรณ์
22091847การดำเนินคดีในศาลแรงงาน / เกษมสันต์ วิลาวรรณ
22191848คำอธิบายกฎหมายลักษณะซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ : พร้อมคำอธิบายในส่วนของพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม 2540 และ กฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้อง / จำปี โสตถิพันธุ์
22291857ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม = Judicial system and law for the organization of courts of justice / สมหมาย จันทร์เรือง
22391874ปัญหาการอุทธรณ์คำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง : ศึกษากรณีหลักการทบทวนคำพิพากษา = Problems in appealing the judgement of the supreme court of justice criminal division for persons holding political positions : a study on the principle of the judicial review / ประเสริฐ โหล่วประดิษฐ์
22491879การแสดงภาพเขียนของศิลปินคนนั้น / ฟ้า พูลวรลักษณ์
22591889ฐานิยปูชา 2546
22691891เส้นทางสู่นักบัญชีมืออาชีพ
22791892เสด็จฯ เยือนประเทศญี่ปุ่นพ.ศ.2506 / สำนักพระราชวัง
22891895บทบาทของสถาบันพระพุทธศาสนากับการจัดการศึกษา / พระธรรม กิตติวงศ์ [ ทองดี สุรเตโช ]
22991897สภาพการจ้างแรงงานภาคเกษตร [กรณีแรงงานประมงทะเล]
23091904การรณรงค์ควบคุมป้องกันอุบัติเหตุจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี 2546 จังหวัดขอนแก่น / วิทยา ชาติบัญชาชัย...[และคนอื่น ๆ]
23191905กลวิธีในการลดอุบัติเหตุจราจรจากการดื่มสุราของผู้ขับขี่ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น : Strategies for reducing traffic accident related to alcohol in KhonKaen municipality / ศิริกุล กุลเลียบ...[และคนอื่น ๆ]
23291907หนังสือประกาศโฆษณาการจดทะเบียนการประดิษฐ์และออกอนุสิทธิบัตร 2546
23391910การจัดการวารสารอิเล็กทรอนิกส์ = Electronic journals management / สุริทอง ศรีสะอาด
23491915บุญชูชี้ทางเกษตรไทยไปสู่ครัวโลก /บุญชู โรจนเสถียร ; เจตน์ บรรณาธิการ
23591922การพัฒนาระบบการผลิตเยื่อและกระดาษจากปอสาที่ไม่ก่อปัญหาสิ่งแวดล้อมเพื่ออุตสาหกรรมขนาดเล็ก
23691926กระบวนการเสริมสร้างจริยธรรม : บูรณาการระหว่างบ้านวัด โรงเรียน และชุมชน
2379193030 ปี ความร่วมมือทางวิชาการเกษตรระหว่างมูลนิธิโครงการหลวงและไต้หวัน [1972-2002]
23891939คู่มือซื้อที่อยู่อาศัย...
23991954รวมคำสั่งศาลปกครองสูงสุดพ.ศ.2545 ตอน 1 [มกราคม-เมษายน] คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 1-176 / รวบรวมโดย อำพน เจริญชีวินทร์
24091955รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 / วัชรา ไชยสาร
24191956เครื่องหมายการค้า : ตัวบทพร้อมข้อสังเกตเรียงมาตราและคำพิพากษาศาลฎีกา = Trademark law / วัส ติงสมิตร
24291957คำอธิบายแบบเจาะลึกพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพ.ศ.2541 : พร้อมด้วยกฎกระทรวง ประกาศรัฐมนตรี ประกาศอธิบดี และคำพิพากษาฎีกาที่เกี่ยวข้อง / วิชัย โถสุวรรณจินดา
24391958การดำเนินคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง / สมพร พรหมหิตาธร
24491959การศึกษากฎหมายและการตอบข้อสอบกฎหมาย [สำหรับผู้เริ่มต้น] / มานิตย์ จุมปา
24591960ประมวลกฎหมายอาญา : ฉบับมาตรฐานสมบูรณ์ = The penal code / รวบรวมโดย สหัส สิงหสิริยะ และ เจษฎา สิงหวิริยะ
24691971ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป / สมคิด บางโพ
24791972การบริหารและการจัดการเทศบาลในยุคปฏิรูปการเมือง = Municipality administration and management under the political reform era / วิรัช วิรัชนิภาวรรณ
24891978เทคนิคการบริหารเวลาสไตล์ CEO / จารุณี จันทร์ลอยนภา
24991984เจาะ 30 ตลาดค้าต่างแดน / สุรกิจ จุฑาเทศ
25091985ถอดรื้อปรัชญาและศิลปะแบบตะวันตกเป็นศูนย์กลาง / ธีรยุทธ บุญมี
25191986โลก modern and post modern / ธีรยุทธ บุญมี
25291988กุญแจสู่ความสำเร็จตอนเราคือลูกจ้างที่ประสบผลสำเร็จ / โชคชัย ชยธวัช
25391989ฉีกหน้ากากองค์กรการค้าโลก / กมล กมลตระกูล
25491991อิฐพระองค์ดำ / เขมชาติ
25591992ทางเดียวที่จะถึงเส้นชัยคือก้าวต่อไปข้างหน้า / นาน สินธูสวัสดิ์
25691993หัวหมาดีกว่าหางสิงห์ ตอนจูนคลื่นธุรกิจ ตอน จูนคลื่นธุรกิจ = Dog's head better than Lion's tall / วิโรจน์ กุศลลมโนมัย
25791994เป็นในสิ่งที่ฝัน / จิรายุ ห่วงทรัพย์...[และคนอื่นๆ]
25891996โต้ตอบจดหมายธุรกิจอังกฤษ-ไทย = Correspondence and business letter
25991997พูดเป็นพูดได้ไม่อายฝรั่ง พูดอังกฤษ go...inter / คริสโตเฟอร์ สชูฟ์ และ เดชา ตติวงศ์เภสัช
26091998ฟุดฟิดฟอไฟ สไตล์นักเรียนนอก = Conversational enjoyment with idioms
26191999ทบทวนไวยากรณ์อังกฤษพูดอ่านเขียนระดับต้น-กลาง / กุณฑีรา กวักเพฑูรย์ คุโนลด์
26292000ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย ปีที่ 4 [2543] แผ่นที่ 2 [ซีดี-รอม] / ศูนย์บริการสารสนเทศทางเทคโนโลยี
26392009แม่คุณเอ๋ย / เสนีย์ บุษปะเกศ
26492015สัมผัสที่ใจลูกค้า = The invisible touch / แฮร์รี่ เบ็ควิท ; เรียบเรียงโดย พิทยา สิทธิอำนวย
26592020ขายเป็นรวยได้ / อภิเชษฐ์ นวภัทร์
26692059ตอบคำถามสุขภาพ... / สาทิส อินทรกำแหง
26792070อาชีพในฝัน = Dream career / ชูศักดิ์ ยศวิริยะพาณิชย์
26892080สถิตยศาสตร์ (กลศาสตร์วิศวกรรมภาคแรก) / เกียรติชัย รักษาชาติ
26992122สุดยอดคัมภีร์นักขายมือโปร... = Ziglar on selling / ซิก ซิกลาร์ ; แปลและเรียบเรียงโดย ยงยุทธ ยุวยุทธ
27092124การประยุกต์พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงกับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม / อภิชัย พันธเสน, สรวิชญ์ เปรมชื่น และ พิเชษฐ์ เกียรติเดชปัญญา
27192127แปลงกึ๋นเป็นตังค์ : สูตรสำเร็จแฟรนไชส์อาหารและเครื่องดื่ม / เกษม พิพัฒน์เสรีธรรม
27292159การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ = CRM [customer relationship management] / ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ
27392164วิเคราะห์ฮวงจุ้ย : โรงงานสำนักงานร้านค้า / มาโนช ประภาษานนท์
27492166117 สุดยอดความคิดสำหรับธุรกิจใหม่ = 117 great ideas for small business / เจน แอปเปิ้ล เกต ; แปลและเรียบเรียงโดย พิเชษฐ สิทธิอำนวย
27592170สร้างแบรนด์ด้วยศรัทธา = Building brands & believers / เคนส์ เวอร์ทาม ; แปลโดย วรรณคำ
27692172คัมภีร์แห่งความสำเร็จ = The 100 absolutely unbreakable laws of business success / ไบรอัน เทรซี่ ; แปลโดย อานันท์ ชินบุตร
27792173นักขายผู้ยิ่งใหญ่ = How to be the complete professional salesperson / โรเบิร์ต แอล ชู้ค ; แปลและเรียบเรียงโดย วรภัทร
27892174ทางลัด ทางรวย = Make it short / ศรินธร อมาตยกุล
27992176สุดยอดคัมภีร์ปิดการขายสไตล์ซิกล่าร์... = Zig Ziglar's secrets of closing the sale / ซิกซิกล่าร์ ; แปลโดย ยงยุทธ ยุวยุทธ ; บรรณาธิการโดย ภูริทัต รัศมีเพชร
28092180การใช้ไวยากรณ์อังกฤษ = English grammar usage / นิลรัตน์ กลิ่นจันทร์
28192183ชายชราสอนการจัดการสากล : กรณีศึกษาการจัดการธุรกิจ...ที่ในตำราไม่ได้สอน / ชายกิตติ คุณาภรณ์
28292184ย่ำต๊อกทั่วกรุงเทพฯ /น.ณ ปากน้ำ
28392185อี-อินเวสท์เม้นท์ รวยด้วยสมอง = E-investment รวยด้วยสมอง / อาณัติ ลีมัคเดช
28492215สร้างสรรค์งานศิลป์ได้อย่างใจคิดด้วย Illustrator 10 [ซีดี-รอม] / กฤษณะ สถิตย์...[และคนอื่นๆ]
28592216เนรมิตงานกราฟิกด้วย Corel Draw 11 [ซีดี-รอม] / กฤษณะ สถิตย์...[และคนอื่นๆ]
28692217ชิพ ซีดี-รอม เม.ย./2546 [ซีดี-รอม] = CHIP CD-ROM 4/2003 [CD-ROM]
287922193 ปี แห่งการปฏิรูปการศึกษาของ สปศ. [ซีดี-รอม] ; ข้อมูลการปฏิรูปการศึกษา 2543-2545 [ซีดี-รอม] / สำนักงานปฏิรูปการศึกษา
28892222คำพิพากษาไทย [ซีดี-รอม] = Thai judgment [CD-ROM]
28992237โฟโตช็อบ 6 [ซีดี-รอม] = photoshop 6 [CD-ROM]
29092238เส้นทางสู่การเป็นเจ้าของ Web Site [ซีดี-รอม] = Web site [CD-ROM]
29192253เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น [ซีดี-รอม]
29292254ฟังภาษาอังกฤษจากข่าว [ซีดี-รอม] = Listening to the news [CD-ROM]
29392258คู่มือนักดูดาวสมัครเล่น [แผ่นวีดิทัศน์]
29493730เพชฌฆาตทะลุศตวรรษ [แผ่นวีดิทัศน์] = Returner [Videodisc]
29592272โครงการวิจัยเพื่อกำหนดแผนที่ตั้งสถาบันอุดมศึกษา = University mapping / มนัส สุวรรณ [และคนอื่นๆ]
29692279สถานะความรู้เรื่องแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยและทิศทางการวิจัยที่พึงพิจารณา / กฤตยา อาชวนิจกุล
29792303การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย มมส วิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 2
29892307ครูดีมีคุณภาพ = The quality school teacher / วิลเลียม กลาสเซอร์ เขียน ; นัยนา ทองศรีเกตุ, แปล
29992325กระทรวงคมนาคม [ซีดี-รอม] ; ครบรอบ 90 ปี กระทรวงคมนาคม [ซีดี-รอม]
30092326ชิพ ซีดี-รอม พ.ค./2546 [ซีดี-รอม] = CHIP CD-ROM 5/2003 [CD-ROM]
30192365คู่มือท่องเที่ยวผจญภัย : [จุลสาร]
30292379ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อจำนวนเงินที่ใช้จ่ายในการบริโภคผ่านบัตรเครดิตของผู้ถือบัตรเครดิต = Factor affecting the amount of money used for consuming through credit card of credia card holder / คมคาย ทองอยู่
30392406อีสาน แดนซ์ [ซีดี-รอม] : ร้องเล่นเต้นมันส์ หลากหลาย สไตล์ อีสานแดนซ์ = E-san Dance [CD-ROM]
30492409รุไบยาต = Rubaiyat / โอมาร์ คัยยาม ; แปลโดย ไรน่าน อรุณรังษี
30592410ออล ออฟ ดัง 1 [ซีดี-รอม] = All of Dunk 1 [CD-ROM]
30692411เวีที 3 ชุดที่ 5 [ซีดี-รอม] : อัลบั้มรวมเพลงประกอบละคร ช่อง 3 ; อัลบั้มรวมเพลงประกอบละคร ช่อง 3 [ซีดี-รอม]
30792417เถ้าแก่มือโปร : เคล็ดลับ 25 ข้อสำหรับผู้บริหารในโลกยุคไร้พรมแดน / วิลเลียม อี ไฮเนคกี้ และ โจนาธาน มาร์ช ; แปลโดย จีระ หงส์ลดารมย์ และ บุณรัตน์ อภิชาติไตรสรณ์
30892435เสน่ห์ตะลุมพุก / นิเวส วนคุณากร
30992436พระราชบัญญัติความลับทางการค้าพ.ศ.2545 / สำนักงานศาลยุติธรรม
31092453การเสนอผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา / สำนักทดสอบกลาง ทบวงมหาวิทยาลัย
31192454บันทึกศิลปกับสังคม 2545 / บรรณาธิการโดย สินธุ์สวัสดิ์ ยอดขาวเตย
31292455ประมวลรายงานการวิจัยเกี่ยวกับงานโทรทัศน์ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์ / บรรณาธิการโดย สุทิติ ขัตติยะ
31392456เทิดพระคุณสองหลวงปู่ / ไชยวัฒน์ สุพัฒนานนท์
31492461รางวัลสัญญา ธรรมศักดิ์ ประจำปี...
31592465การบริหารการเดินเรือพาณิชย์ = Commercial marine management / วชิราภรณ์ จันทร์โพธิ์พาศ
31692470คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 5 : ครอบครัว / ไพโรจน์ กัมพูสิริ
31792476เทคนิคการเลือกซื้อและถ่ายภาพกล้องดิจิตอล / วีรนิจ ทรรทรานนท์ และ จุฑามาศ จิวะสังข์
31892477บีบอัดไฟล์และเว็บด้วย WinZip & WebZip / ชิษณุพงศ์ ธัญญลักษณ์ และ พรรณทิภา อิ่มสมจิต
31992478ครบเครื่องเรื่องอินเทอร์เน็ตฉบับสมบูรณ์ / วิภา เพิ่มทรัพย์ และ วศิน เพิ่มทรัพย์
32092482เรียนรู้ง่าย เป็นเร็ว ใช้งานได้จริง สุดยอด converter และ player อัจฉริยะ / วรรณี สุทธิโรจน์อำไพ และ เกศมณี เที่ยงธรรม
32192515เขียนซีดีเร็วสุด ๆ กับเมนูภาษาไทย Nero express ครอบคลุม Nero burning / พันธุ์รวี วรสิทธิกุล
32292516รวมสุดยอดงานพรีเซนเตชั่นและตัดต่อวิดีโอ / รุ่งโรจน์ เพ็ชรกุล และ พันธุ์รวี วรสิทธิกุล
32392517แฟลชเอ็มเอ็กซ์ เอ็คชั่นสคริป อินซ์ไพร = Flash MX actionscript inspire / กำพล ลีลาภรณ์ และ สุรพงษ์ วีระรักษ์เดชา
32492524โคลนนิ่งระบบและติดตั้ง PC ใหม่...ง่ายนิดเดียว / ไพบูลย์ เปียศิริ
32592527ดูภาพกราฟิกพร้อมตกแต่งภาพด้วย ACDSee 5 / เกรียงศักดิ์ นิมิตชัยกิจกุล
32692530แก้ปัญหาเขียนแผ่น CD-R/CD-RW ด้วย Nero express / กฤษณะ สถิตย์
32792540การชั่งดวงแบบจีน [ดูดวงแบบ จิตรา] / จิตรา ก่อนันทเกียรติ
32892542อาหารไทยชาววัง : ตำรับม.ล.พวง / อมิตรา ศุกวรรณ
32992591ชีวิตและความคิดสุวัจน์ ลิปตพัลลภ / สุวัจน์ ลิปตพัลลภ
33092596คู่มือเลือกซื้อแฟรนไชส์ / วรรธนา วงษ์ฉัตร
33192599ต้นแบบความล้มเหลวในการวางตลาดผลิตภัณฑ์ / โดนัลด์ ดับบลิว เฮนดอน ; แปลโดย คมกริช ศรีประเสริฐ
33292604ช้างกับกิ่งไม้ = The elephant and the twig / จีออฟ ทอมป์สัน ; แปลโดย เสรี ลิขิตธีรเมธ
33392606ธุรกิจส่วนตัว...คุณทำได้ / โสภณ ด่านศิริกุล
3349260810 สิ่งที่ยิ่งใหญ่เรียนรู้ได้จากบิลล์ ฟอร์เตอร์ /เชลลี่ เบรดี้ ; แปลโดย อัฏษมา คณาตระกูล
33592609รวยให้ได้ยิ่งใหญ่ให้เป็น เช่น พี แอนด์ จี = Winning with the P & G / ชาร์ลี แอล เด็คเกอร์ ; แปลโดย อัฏษมา คณาตระกูล
33692614เดินถนนชมย่านเก่า : สามแพร่ง เสาชิงช้า นางเลิ้ง บางลำพู
33792618เทคโนโลยีการผลิตทุเรียน / หิรัญ หิรัญประดิษฐ์, สุขวัฒน์ จันทรปรรณิก และ เสริมสุข สลักเพ็ชร์
33892623หมาผิดอะไร ?
33992624ปั้นลูกให้เป็นแชมป์ / ชนะชัย ศรีชาพันธุ์ ; เรียบเรียงโดย ปิยาวันทน์ ประยุกต์ศิลป์
34092628เปิดย่านร้านอร่อย / ณิชาภา รัตนเมธากุล
34192630กินให้งามสูตรบ้านน้ำสวย / สิทรา พรรณสมบูรณ์
34292631อาหารญี่ปุ่นยุคใหม่ลดไขมัน / นามิ อิอียามา
34392636ปลาทูไทย
34492638ติ่มซำ = Timsum
34592639อาหารนึ่ง / ม.ล. อุบล ดีสวัสดิ์
34692644กาแฟชงให้เป็นดื่มให้อร่อย / โจเซฟ เอส. จี
34792648ซุป = Soup
34892651มหันตภัยหวัดมรณะ SARS
34992652ทำไม?ต้องโค่นซัดดัม / เกษม อัชฌาสัย
35092671รักพิเรน อ. จตุพล [แผ่นวีดิทัศน์] / บริษัท ดี. เจ. วิชั่น
35192672สมาคมอารมณ์ดี กากี่นั้ง [แผ่นวีดิทัศน์] : อ. จตุพล ทอล์คโชว์พิเศษ / บริษัท ดี. เจ. วิชั่น
35292673บันทึกการแสดงสดคอนเสิร์ต พลพลกับคนกันเอง [แผ่นวีดิทัศน์]
35392675โทรเชอร์ แพลนเน็ต ผจญภัยล่าขุมทรัพย์ดาวมฤตยู [แผ่นวีดิทัศน์] = Treasure planet [Videodisc] / directed by John Musker and Ron Clements
35492677โยคะเพื่อสุขภาพ [แผ่นวีดิทัศน์] = A guide to yoga [Videodisc]
35592678ตะลุมพุก [แผ่นวีดิทัศน์] / กำกับการแสดงโย ปิติ จตุรภัทร์
356926803 หัวใจสื่อใยรัก [แผ่นวีดิทัศน์] = I wish I had a wife [Videodisc]
35792681ชุมเสือแดนสิงห์ [แผ่นวีดิทัศน์] : กระตุกติ่งเจ้าพ่อ = Goodman town [Videodisc]
35892685นรกเขื่อนแตก [แผ่นวีดิทัศน์] = Dam of fear [Videodisc] / Directed by Frederik Steiner
35992691เพียงรักนี้มีสองเรา [แผ่นวีดิทัศน์] = Love wind love song [Videodisc]
36092692ขังแปด [แผ่นวีดิทัศน์] = Butterfly in grey [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย สมานจิตต์ บางสพาน
36192702ถลกหนังฝังทั้งเป็น [แผ่นวีดิทัศน์] = Skinned alive [Videodisc] / Directed by Jon Killough
36292703ฆาตกรป้ายแดง [แผ่นวีดิทัศน์] = Maniact [Videodisc] / Directed by C. W. Cressler
36392704นรกทะลักฟ้า [แผ่นวีดิทัศน์] = Force majeure [Videodisc] / Directed by Joe Coppolette
36492709ศิลปะการต้มตุ๋น = The art of the steal / แฟรงค์ ดับเบิ้ลยูอบาเนล ; แปลโดย โรจนา นาเจริญ
36592711เคนยาซาฟารี / ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ และ โอภาส ปฎิมานุเกษม
36692712มหัศจรรย์วอลต์ดิสนีย์ / ศุภาศิริ สุพรรณเภสัช
36792714คนแปลกหน้านานาชาติของกรุงสยาม / ทวีศักดิ์ เผือกสม
36892715ประวัติศาสตร์กัมพูชา : แบบเรียนของเขมรที่เกี่ยวข้องกับไทย / โดยนักประวัติศาสตร์เขมร : ชา อวม, ไผ เผง และ โสม อิม ; ถอดความเป็นภาษาไทยโดยศานติ ภักดีคำ ; บรรณาธิการ โดยสุจิตต์ วงษ์เทศ
36992716แกะรอย DNA / พรทิพย์ โรจนสุนันท์
37092723การออกแบบดิจิตอลวิศวกรรม / วัฒนา แก้วดุก
37192724ปฏิบัติการวงจรดิจิตอล = Digital circuit a-text lab manual / ชัยวัฒน์ ลิ้มพรจิตรวิไล
37292736พันธุ์ร็อคหน้าย่น [แผ่นวีดิทัศน์] / กำกับการแสดงโดย พิสุทธิ์ แพร่แสงเอี่ยม
37392751ก้าวสู่ฝันวันหัวใจพบรัก [แผ่นวีดิทัศน์] = A walk to remember [Videodisc] / Directed by Adam Shankman
37492752หลวงพี่ป่วน ดวลเจ้าพ่อเปิ่น [แผ่นวีดิทัศน์] = Hi Dharma [Videodisc]
37592754กำเนิดนักฆ่าเหนือโลก [แผ่นวีดิทัศน์] = Samourais [Videodisc] / Directed by Giodano Gederlini
37692756เฝ้าความตาย [แผ่นวีดิทัศน์] = Deathwatch [Videodisc] / Directed by Michael J. Bassett
37792757สืบจากศพ [แผ่นวีดิทัศน์] = The body of evidence [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย กมล ศรีสวัสดิ์
37892771บันทึกรักพลิกล็อค [แผ่นวีดิทัศน์] = Bridget Jones's diary [Videodisc] / Directed by Sharon Maguire
37992772อเมริกันบิวตี้ [แผ่นวีดิทัศน์] = American beauty [Videodisc] / Directed by Sam Mendes
38092818สองดวงจันทร์ = Walk two moons / ชารอน ครีช ; แปลโดย รัตนา รัตนดิลกชัย
38192819กวาวเครือ : สมุนไพรพลังหนุ่มสาว / เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ...[และคนอื่น ๆ]
38292821เกาะโลมาสีน้ำเงิน = Island of the blue dolphins / สก๊อตต์ โอเดลล์ ; แปลโดย วิลาวัณย์ ฤดีศานต์
38392822ประวัติย่อของกาลเวลา = A brief history of time / สตีเฟน ฮอว์กิ้ง ; แปลโดย รอฮีม ปรามาท
38492823กรีนสแปน : ชายผู้อยู่เบื้องหลังเศรษฐกิจการเงินโลก = Greenspan : the man behind the money / จัสติน มาร์ติน ; แปลโดย บุษบง ลาวัลย์
38592825สาวนักช้อปฯ ตะลุยนิวยอร์ก = Shopahalic abroad / โซฟี คินเซลลา ; แปลโดย พลอย จริยะเวช
38692838วีรกรรมทำเพื่อเงิน = One for the money / เจเน็ท อีวาโนวิช ; แปลโดย ฤทัยวรรณ วงศ์สิรสวัสดิ์
38792841รถไฟชั้นห้า / กานติ ณ ศรัทธา
38892844ปีกแดง / วินทร์ เลียววาริณ
38992853ปลายคลื่น /จิรภัทร อังศุมาลี
39092867ทำเนียบนักวิจัยปี... / สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ
39192869ไย้ไตและเกาลาน : กลุ่มชาติพันธุ์ไทยในเวียดนามเหนือ / สุมิตร ปิติพัฒน์...[และคนอื่นๆ]
39292870ขบวนการฟื้นฟูภาษาความเชื่อและพิธีกรรมของไทอาหมในรัฐอัสสัมประเทศอินเดีย / สุมิตร ปิติพัฒน์ และ ดำรงพล อิทร์จันทร์
39392874การทุจริตและประพฤติมิชอบในประเทศไทย / กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
39492883ความรู้และแนวปฏิบัติในการติดต่อราชการศาลยุติธรรม / สำนักงานศาลยุติธรรม
39592895ปรีดีสาร / บรรณาธิการโดยทวีป วรดิลก
39692897แนวทางการจัดระบบงบประมาณและการลงทุนเพื่ออุดมศึกษา = Financing of higher education / บุญเสริม วีสกุล...[และคนอื่น ๆ]
39792900เส้นทางปฏิรูปการศึกษา / ประยูร ศรีประสาธน์...[และคนอื่น ๆ]
39892906คัมภีร์การขอสินเชื่อลูกค้ารายย่อย
39992911แนวทางการจัดทำและพัฒนามาตรฐานการศึกษาของชาติ / ศักดิ์ชัย นิรัญทวี, สุณี รักษาเกียรติศักดิ์
40092912พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนของไทย / อัจฉรา ฉายากุล, ชมพูนุท เฉลิมศิริกุล และ ปียนุช ฐิติพัฒนะ
40192913การประชุมวิชาการนานาสารัตถะนิเทศศาสตร์ / หลักสูตรนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
40292923J2EE apps tech brief series
40392928เท่าทันคุณภาพ / สำนักมาตรฐานอุดมศึกษา สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย
4049293310 บทบาทผู้นำสมัยใหม่ = Action leader-action learner /วิเชียร ชุติมาเทวินทร์
40592948เทคโนโลยีโทรคมนาคม : ทฤษฎีข่าวสารและการเข้ารหัส / ลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ
40692949สัญญา ธรรมศักดิ์ คนของแผ่นดิน / วิมลพรรณ ปีตธวัชชัย
40792997แค้มปิ้งท่องเที่ยว [ซีดี-รอม] ; Photo on magazine [CD-ROM] : Vol. 224, May 2003
40893029กฎระเบียบการดำเนินการทางวินัย [ซีดี-รอม] : ของข้าราชการทุกฝ่าย ชุดสมบูรณ์ / ศิริ ทองมี
40993032ชิพ ซีดี-รอม มิ.ย./2546 [ซีดี-รอม] = CHIP CD-ROM 6/2003 [CD-ROM]
41093131ความทรงจำของข้าพเจ้า / นิกิต้า ครุสซอฟ ; เชิงอรรถและวิจารณ์โดยเอ็ดเวอร์ด แครงชอร์ ; แปลภาคภาษาอังกฤษโดย สโทรบ ทัลบอตต์ ; แปลภาคภาษาไทยโดย เปรมชัย พริ้งศุลกะ
41193137การตลาดทางตรง = Direct marketing / อรชร มณีสงฆ์
41293167สรุปรายงานการสัมมนาทางวิชาการมิติใหม่ของครูและผู้บริหารการศึกษา : หัวใจแห่งการปฏิรูปการศึกษา / บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
41393169การใช้สื่อในการเมืองยุคใหม่ /สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
41493191การบัญชีขั้นต้น / วัฒนา ศิวะเกื้อ, ดุษฎี สงวนชาติ และ นันทพร พิทยะ
41593193การบัญชีการเงิน = Financial accounting / ดวงสมร อรพินท์...[และคนอื่น ๆ]
41693237ดัชนีวัดความสมานฉันท์และเอื้ออาทรต่อสังคมไทยโดยใช้เทคนิคเดลฟาย / วิจิตรา การกลาง [และคนอื่นๆ]
41793238คัมภีร์ปัญจเวทานตะ /วรลักษณ์ พับบรรจง
41893239รายงานการศึกษาจำนวนนิสิตเต็มเวลา [FTES] และภาระงานสอนของอาจารย์ภาคต้นและภาคปลายปีการศึกษา... / กลุ่มงานนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยทักษิณ
41993240การค้าระหว่างประเทศ = International trade / สมพงษ์ เฟื่องอารมย์
42093241พจนานุกรมภาษาโคราช / รวบรวมเรียบเรียงโดย เมตต์ เมตต์การุณ์จิต
42193243ภาพรวมของรัฐธรรมนูญและรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 / สถาบันพระปกเกล้าและองค์กรอิสระ
42293263ชีวิตและผลงานตลอด 103 ปี 6 เดือนของผู้ที่มีไฟศิลปะโชติช่วงนิรันดร์ / โหมด ว่องสวัสดิ์
42393267สมุดภาพแผนที่โลก
42493270คัมภีร์การใช้ Visual C# ฉบับสมบูรณ์ = Beginning Visual C# / คาร์ลี วัตสัน...[และคนอื่น ๆ] ; แปลโดยสุวัฒนา สุขสมจินตน์
42593274เจาะลึก Oracle9i รีลีส 2 /สมนึก เจียมเจริญเดช
42693282การบริการและเผยแพร่สารนิเทศ : แบบฝึกปฏิบัติ = Information services and dissemination / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
42793283ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์ : แบบฝึกปฏิบัติ = Introduction to print media / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
42893290การกำหนดส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยในประเทศไทย = The determination of interest spreads in Thai banking / นรวุฒิ นรศารทูล.
42993291การใช้ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ในส่วนที่เกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าและวิจัย = The application of the fair use exceptions on the use of copyright works for the purposes of study research and analysis / อิศเรศ ปัญญาพานิช
43093331โลกของคนไร้บ้าน / บุญเลิศ วิเศษปรีชา
43193337พฤติกรรมของชุมชนในการเปิดรับและจัดการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายของรัฐ / อรนุช เลิศจรรยารักษ์...[และคนอื่นๆ]
43293339วิถีชีวิตและเครือข่ายการสื่อสารเพื่อชุมชนเข้มแข็งของชาวเกราะเกร็ดและชาวนวนครในช่วงวิกฤตและช่วงปัจจุบัน / อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท...[และคนอื่น ๆ]
43393340ฟุตบอลชุมชนกับการสร้างทุนทางสังคม : กรณีศึกษาการแข่งข้นฟุตบอลในชุมชนเกราะเกร็ดและนวนคร / พัฒนพงศ์ จาติเกตุ และ บุญอยู่ ขอพรประเสริฐ
43493341การให้ความหมายอัตลักษณ์ของชุมชน / สุกัญญา สุดบรรทัด, วิสาลินี พิพิธกุล และ อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว
43593342การสื่อสารการตลาดเพื่อชุมชนเข้มแข็ง : กรณีศึกษาชุมชนเกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี / กิตติ กันภัย...[และคนอื่น ๆ]
43693366การจัดการนันทนาการและการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ = Recreation and nature tourism management / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
43793369เมื่ออนาคตไล่ล่าคุณ = As the future catches you / ฮวน เอนริเกซ์
43893389แค้มปิ้งท่องเที่ยว [ซีดี-รอม] : ปีที่ 19 ฉบับที่ 225 มิถุนายน 2546 = Photo on magazine [CD-ROM] : Vol.19 No.225, June 2003
43993396โครงการผลิตสีคุณภาพ ราคาประหยัดและปลอดมลพิษสำหรับงานศิลปะ / มหาวิทยาลัยศิลปากร
44093398สถาปัตยกรรมที่มีคุณค่าของมหาวิทยาลัยศิลปากร [ซีดี-รอม] / สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
44193401ชิพ ซีดี-รอม ก.ค./2546 [ซีดี-รอม] = CHIP CD-ROM 7/2003 [CD-ROM]
44293403คู่มือการใช้สมอง [แผ่นวีดิทัศน์] =b Mind map [Videodisc]
44393407สปายคิด 2 [แผ่นวีดิทัศน์] : พยัคฆ์ไฮเทคทุละเกาะมหาประลัย = Spy kids 2 [Videodisc] : The Island of Lost dreams / กำกับการแสดงโดย Robert Rodriguez
44493418รักยิ่งใหญ่ จากชายปอนปอน [ซีดี-รอม] : หนึ่งความรัก จากหนึ่งใจ ของชายเดินดิน
44593419เรดฮิตซ์ 1 [ซีดี-รอม] : ฮิตสุด ร้อนสุด แรงสุด = Red hits 1 [CD-ROM]
44693420บอย โกสิยพงษ์ มิลเลียน เวย์ ทู เลิฟ 1 [ซีดี-รอม] = Boyd Kosiyabong million ways to love part 1 [CD-ROM]
44793424สังหรณ์ [แผ่นวีดิทัศน์] / กำกับการแสดงโดย อ๊อกไซด์ และ แดนนี แปง
44893425ฉันรักนาย ผู้ชายมีองค์ [แผ่นวีดิทัศน์] = Miss queen Thailand [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย โทโมะโกะ อูริโยะ
44993426บันทึกการแสดงสด ดีวา แอนด์ เจนเทิลเม็น คอนเสิร์ต [แผ่นวีดิทัศน์] = Divas and gentlemen concert [Videodisc]
45093433พรางชมพู กะเทยประจัญบาน [แผ่นวีดิท้ศน์] = Saving private tootsie [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย เรียว กิตติกร
45193453ว๊าย สาวฮ็อตกลายเป็นนายเห่ย [แผ่นวีดิทัศน์] = Hot chick [Videodisc] / Directed by tom Brady
45293454เดอะ ริง คำสาปมรณะ [แผ่นวีดิทัศน์] = The ring [Videodisc] / Directed by Gore Verbinski
45393458สืบจากศพ [แผ่นวีดิทัศน์] : มรณกรรมจำแลง / กำกับการแสดงโดย กมล ศรีสวัสดิ์
45493465ขี่พายุดาบเทวดา [แผ่นวีดิทัศน์] = A man called hero [Videodisc]
45593467สงครามเกียรติยศ มิตรภาพ เหนือพรมแดน [แผ่นวีดิทัศน์] = J S A [Videodisc]
45693468ว๊ายบึ้ม เชียร์กระหึ่มโลก [แผ่นวีดิทัศน์] = I' m lady [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย พจน์ อานนท์
45793469จะต้องรัก อีกสักเท่าไหร่ [แผ่นวีดิทัศน์] = Happy end [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย จี-วู จุง
45893470แมนเกิน 100 แอ้มเกินพิกัด [แผ่นวีดิทัศน์] = O' lucky man [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย ธีรนิติ์ ธำรงวินิจฉัย
45993471ผู้หญิง 5 บาป [แผ่นวีดิทัศน์] = Sin sisters [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย สุกิจ นรินทร์
46093472องค์บาก [แผ่นวีดิทัศน์] = Ong-Bak [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย ปรัชญา ปิ่นแก้ว
46193473สยิว [แผ่นวีดิทัศน์] / กำกับการแสดงโดย คงเดช จาตุรันต์รัศมี
46293474ยุติธรรมตัดโฉด [แผ่นวีดิทัศน์] = Forgive me father [Videodisc] / Directed by Ivan Roger
46393475หักเหลี่ยมโฉด [แผ่นวีดิทัศน์] = No good dead [Videodisc] / Directed by Bob Rafelson
46493476สาวหน้าใส กับนายไบด์ซิเคิล [แผ่นวีดิทัศน์] = Blue gate crossing [Videodisc] / Directed by Yee Chun-Yen
46593477ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า [แผ่นวีดิทัศน์] = The stormriders [Videodisc]
46693478ความรักครั้งสุดท้าย [แผ่นวีดิทัศน์] / กำกับการแสดงโดย หม่อมเจ้า ชาตรีเฉลิม ยุคล
46793484กุมภาพันธ์ [แผ่นวีดิทัศน์] / กำกับการแสดงโดย ยุทธเลิศ ลิปปภาค
46893485แอม+อุ๊ ไฟน์ ไทม์ [แผ่นวีดิทัศน์] : คอนเสิร์ต คาราโอเกะ = Am+Au fine time [Videodisc] : Concert karaoke ; คอนเสิร์ตสบายสบายของคนฟังเพลง [แผ่นวีดิทัศน์]
46993487พยัคฆ์ร้ายใต้ดิน [แผ่นวีดิทัศน์] = I-spy [Videodisc] / Directed by Betty Thomas
47093490อโศกมหาราช [แผ่นวีดิทัศน์] = Asoka [Videodisc] : The director's cut
47193493มุทิตาจิต แด่ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา [ซีดี-รอม]
47293501คำพิพากษาศาลฎีกา 2546 / บรรณาธิการโดย สุวรรณ ตระการพันธุ์
47393521ชิพ ซีดี-รอม ส.ค./2546 [ซีดี-รอม] = CHIP CD-ROM 08/2003 [CD-ROM]
47493528ปาล์มมี่ สไตย์ [ซีดี-รอม] = Palmy Syays [CD-ROM]
47593529ซีโมน ดิจิตอลอ้อนหัวใจรัก [แผ่นวีดิทัศน์] = Simone [Videodisc] / Directed by Andrew Niccol
47693530เดอะแพ็ค มฤตยูด่วนมรณะ [แผ่นวีดิทัศน์] = The pact [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย Strathford Hamilton
47793531เตปาป้า [แผ่นวีดิทัศน์] : คาราโอเกะ
47893532แบล็คเฮด แฮนด์เมด [แผ่นวีดิทัศน์] : คาราโอเกะ = Blackhead handmade [Videodisc]
47993533การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = Management potential development of tambon administration organization in the northeast of Thailand / พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ และ ศุภวัฒนาการ วงศ์ธนวสุ
48093547พาราไดซ์ [แผ่นวีดิทัศน์] : คาราโอเกะ = Paradise [Videodisc]
48193548ทศวรรษ สลา คุณวุฒิ ชุด 2 รวมใจเหล่าผองศิษย์ [แผ่นวีดิทัศน์] : คาราโอเกะ
48293549ตอง 4 [แผ่นวีดิทัศน์] : คาราโอเกะ = Tong 4 [Videodisc]
48393550นันทิดา คนที่แสนดี [แผ่นวีดิทัศน์] : คาราโอเกะ
48493551ยู.เอช.ที. 2ยู [แผ่นวีดิทัศน์] : คาราโอเกะ = U.H.T. 2U [Videodisc]
48593572ไซแอมมิส แคท [แผ่นวีดิทัศน์] : คาราโอเกะ = Siamesekat [Videodisc]
48693582แคตาล็อค ดิสออร์เดอร์ [แผ่นวีดิทัศน์] : คาราโอเกะ = Catarock disorder [Videodisc]
48793583แคลชซาวน์ครีม [แผ่นวีดิทัศน์] : คาราโอเกะ = Clash Sound Cramer [Videodisc]
48893586ทูวีคสโนทิช สะกิดหัวใจเราให้ลงเอย [แผ่นวีดิทัศน์] = Two weeks notice [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย Marc Lawrence
48993587หักยุทธการแคมป์นรก 2 [แผ่นวีดิทัศน์] = The base II [Videodisc] : Guilty as charged / กำกับการแสดงโดย Mark L. Lester
49093588น.ช. นักโทษชาย [แผ่นวีดิทัศน์] / กำกับการแสดงโดย มานพ เจนจรัสสกุล
49193600รวมกฎหมายการศึกษา : ฉบับสมบูรณ์ / รวบรวมโดยฝ่ายวิชาการมีเดีย อินเทลลิเจนซ์ เทคโนโลยี
49293617ภาษาดรรชนี / อัมพร ทีขะระ
49393619จริต 6 : ศาสตร์ในการอ่านใจคน / อนุสร จันทพันธ์ และ บุญชัย โกศลธนากุล
49493620เหลือแค่กางเกงในตัวเดียวก็ยังชนะ /เรียบเรียงโดย พานิช ธนทรัพย์
49593623กลยุทธ์การเจรจาต่อรอง [อย่างชนิดที่จบลงด้วยดี] = Getting to yes / โรเจอร์ พิชเชอร์ ; วิลเลียม ยูร์ และ บรู๊ซ แพตตัน, เรียบเรียงโดย ก้องเกียรติ โอภาสวงการ
49693625พลังไร้ขีดจำกัด : วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ที่ว่าด้วยความสำเร็จส่วนตน = Unlimited power : the new science of personal achievement / แอนโทนี่ ร็อบบินส์ ; แปลและเรียบเรียงโดยอานันท์ ชินบุตร
49793642ผิดหรือถ้าจะมีรักอีกสักครั้ง [แผ่นวีดิทัศน์] = The American president [Videodisc] / Directed by Rob Reiner
49893643ขี้จุ๊ เทวดาฮากลิ้ง [แผ่นวีดิทัศน์] = Liar Liar [Videodisc] / Directed by Tom Shadyas
49993644สานฝันฉันและเธอ [แผ่นวีดิทัศน์] = Zero to hero [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย ปราโมทย์ แสงศร
50093645ช้างเพื่อนแก้ว [แผ่นวีดิทัศน์] / กำกับการแสดงโดย บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์
50193657เฟ่ยหลัน รักนี้ไม่มีวันตาย [แผ่นวีดิทัศน์] = Failan [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย Hye-Sung
50293662ความรุนแรงในชีวิตคู่กับสุขภาพผู้หญิง / กฤตยา อาชวติจกุล...[และคนอื่นๆ]
50393665ลิขิตชีวิตเหนือกาลเวลา [แผ่นวีดิทัศน์] = The Hours [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย Stephen Daldry
50493697ลางสังหรณ์ วิญญาณอำมหิต [แผ่นวีดิทัศน์] = The gift [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย Sam Raimi
50593698ชีวิตเดียว [แผ่นวีดิทัศน์] = My wonderful life [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย กรัณย์ คุ้มอนุวงศ์
50693699เปิดโปรง [แผ่นวีดิทัศน์] = Sneak [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย โทโมโกะ อิรูโยะ
50793700กรุงเทพฯ 1667 [แผ่นวีดิทัศน์] : ห้องน้ำ ; ห้องน้ำ [แผ่นวีดิทัศน์] / กำกับการแสดงโดย ษรัณยู จิราลักษณ์
50893701สยามในนามมีด = Siam in the name of Knives / เวลา ทศอุทัย
50993702ความยอกย้อนในประวัติศาสตร์ของบิดาแห่งกฎหมายไทย / สมชาย ปรีชาศิลปกุล
51093709รายงานประจำปี... / สำนักงานสถิติแห่งชาติ
51193716ข้อบังคับหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการระงับข้อพิพาทด้านทรัพย์สินทางปัญญา /กรมทรัพย์สินทางปัญญา
51293720ความกตัญญูรู้คุณแผ่นดิน / ม.ร.ว. สังขดิศ ดิศกุล
51393722ปาฏิหาริย์ วิญญาณรัก 2 โลก [แผ่นวีดิทัศน์] Love soul [Videodisc]
51493726การคิดเชิงประยุกต์ = Applicative thinking / เกรีงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
51593728มือเหล็กพิฆาตผ่าศตวรรษ [แผ่นวีดิทัศน์] = The advenging fist [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย หลิวเหว่ยเฉียงและ คอรี่ย์ หยวน
51693731ฟ้ากับเหว [แผ่นวีดิทัศน์] = Love to death [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย เหมันต์ เชตมี
51793734องคุลิมาล [แผ่นวีดิทัศน์] = Angulimala [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย สุเทพ ตันนิรัตน์
51893735ปราสาทเมืองต่ำ [ซีดี-รอม] / รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล
51993738จักรพรรดิโลกไม่ลืม [แผ่นวีดิทัศน์] = The last emperor [Videodisc] / Directed by bernado Bertolucci
52093769หนุ่มในฝัน หัวใจยุกยิก [แผ่นวีดิทัศน์] = Marriage is a crazy thing [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย โย ฮา
52193779ดับเบิ้ล x คนพิฆาตโลก [แผ่นวีดิทัศน์] = The wesley's mysterious file [Videodisc]
52293781บันทึกการแสดงสด D2B [แผ่นวีดิทัศน์] : The Miracle concert ; The Miracle concert [Videodisc] ; บันทึกการแสดงสด ดีทูบี เดอะ มิราเคิล คอนเสิร์ต [แผ่นวีดิทัศน์]
52393786รายงานผลการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร [ซีดี-รอม] / สำนักงานสถิติแห่งชาติ
52493787ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย ปีที่ 5 [2545] แผ่นที่ 1 [ซีดี-รอม] / ศูนย์บริการสารสนเทศทางเทคโนโลยี
52593789คนของความเหงา [แผ่นวีดิทัศน์] : คาราโอเกะ ; แหม่ม พัชริดา [แผ่นวีดิทัศน์] : คนของความเหงา ; แหม่ม พัชริดา คนของความเหงา [แผ่นวีดิทัศน์] : คาราโอเกะ
52693791เพลงรักพักร้อน 1 [แผ่นวีดิทัศน์] : คาราโอเกะ
52793793เพลงรักพักร้อน 3 [แผ่นวีดิทัศน์] : คาราโอเกะ
52893794นางโชว์ [แผ่นวีดิทัศน์] : เพลงประกอบละคร ช่อง 3 คาราโอเกะ
52993801คู่มือการใช้งานโปรแกรมปลาดาวออฟฟิศ 2.0 = Pladao office 2.0
53093802สร้างงาน 3 มิติแนวใหม่ง่ายในพริบตา = True space / ภัททิรา เหลืองวิลาศ
53193807วันที่สวรรค์หนาวเหน็บ = A cold day in paradise / สตีฟ แฮมมิตัน ; แปลโดย พรศักดิ์ อุรัจฉันทชัยรัตน์
53293808คู่มือการสร้างสวนองุ่น /นันทกร บุญเกิด
53393809ประกอบพีซีฉบับลงสนามจริง / ปิยะ นากสงค์ และ อัมรินทร์ เพ็ชรกุล
53493811คู่มือการใช้งาน Sone clie / ศิลศักดิ์ แก้วมณีรัตน์
53593813เว็บแฮกเกอร์ การโจมตีและเทคนิคการป้องกันเว็บไซต์ = Web hacking attacks and defense / สจ็วต แมคเคลอร์, ซอมิลชาร์ และ ชีราจ ชาร์ ; แปลโดย ศุภัทร ธรรมานุสนธิ์
53693814สมุนไพรเพื่อความงามและสุขภาพ = Herbs for beauty and health / กรกนก ไกเซอริน
53793816โมติเหวดเพื่อชัยชนะ = Motivate to win / ริชาร์ด เดนนี่ ; แปลโดย ธรรมรัตน์ มะโรหบุตร ; บรรณาธิการโดย ภูริทัต รัศมีเพชร
53893817ร่ำรวยได้เพราะให้ก่อน = The generosity factor / เคน บลองชาร์ด และ เอส. ทรูเอ็ต แคธี่ ; แปลโดย นาธาน
53993818บี-มิกซ์ คาราโอเกะ [แผ่นวีดิทัศน์] = Bmix karaoke [Videodisc]
54093820การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ : ทฤษฎีและกลยุทธ์ทางการจัดการ = International business administration : theory and strategic management / ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร
54193823ความรู้เรื่องปรสิตของสัตว์น้ำ = Parasites of aquatic animals / ประไพสิริ สิริกาญจน
54293824กลยุทธ์และนโยบายธุรกิจ = Business strategy and policy / กิ่งพร ทองใบ
54393826การบัญชีบริหาร = Management accounting / สุปราณี ศุกระเศรณี...[และคนอื่นๆ]
54493827การจัดทำบัญชีและงบการเงินตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 [ฉบับสมบูรณ์] / สุมนา เศรษฐนันท์
54593830คู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่บัญชีอย่างมืออาชีพ import and export / สุขสิรี เจษฎาพรชัย
54693831ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล / จารุณี กองพลพรหม
54793832คู่มือการเขียนหนังสือสำหรับค้นคว้าตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 / ถวัลย์ มาศจรัส
54893833แผนที่ภูมิศาสตร์ / ทองใบ แตงน้อย
54993836รวมกฎหมายการศึกษา : เข้าสู่โครงสร้างใหม่กระทรวงศึกษาธิการ / รวบรวมโดยพนม พงษ์ไพบูลย์...[และคนอื่น ๆ]
55093837นวัตกรรมเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา
55193840หลักการมัคคุเทศก์ = Tourist guide / ฉันทัช วรรรณถนอม
55293841คู่มือซื้อขายอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 2545-2546 / บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด
55393842ปฐมนิเทศอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว = Orientation to tourism industry / ศรัญยา วรากุลวิทย์
55493843หลักและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์พื้นฐาน = Foundation economics / ชัยวุฒิ ชัยพันธุ์
55593845ผู้บริหารสูงสุดระดับจังหวัด : ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดซีอีโอ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด = Provincial chief executive officers : the provincial governor the CEO provincial governor the Bangkok metropolitan authority governor and the chief executive of privincial administration organization / วิรัช วิรัชนิภาวรรณ
55693849ระบบงบประมาณและการจัดการแบบมุ่งผลสำเร็จในภาครัฐ : ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับพลเมืองยุคใหม่ /จรัส สุวรรณมาลา
55793850การบริหารโครงการด้วย PERT and CPM / มานพ วราภักดิ์
55893853การท่องเที่ยวโดยชุมชน : แนวคิดและประสบการณ์พื้นที่ภาคเหนือ / บรรณาธิการโดย สินธุ์ สโรบล
55993859บารานซ์ สกอร์คาร์ค รู้ลึกในการปฏิบัติ = Balanced scorecard รู้ลึกในการปฏิบัติ /พสุ เดชะรินทร์
56093862บรรพบุรุษไทย : สมัยรัตนโกสินทร์ยุคใหม่ถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปีพ.ศ.2475 / วัลลภา รุ่งศิริแสงรัตน์
56193863พื้นเมืองเชียงแสน / สรัสวดี อ๋องสกุล ; บรรณาธิการโดย นิธิ เอียวศรีวงศ์
56293866ยุทธวิธีการทำข้อตกลงและส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ / อดุลย์ เมณฑ์กุล และ ธนัท ฮุนตระกูล
56393876อารยธรรมจีน / นิตยา [พลพิพัฒนพงศ์] ชวี
56493882ธรรมเนียมจีนมีเหมือน-มีต่าง-มีแปลก / จิตรา ก่อนันทเกียรติ
56593883การศึกษากับการสร้างคนแบบญี่ปุ่นหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 / วรินทร วูวงศ์
56693915หลักการบัญชี 2...= Principles of accounting 2 / สมใจ จันทร์เต็ม
56793918การบัญชีชั้นกลาง 2 = Intermediate accounting II / พรศิริ คงแก้ว และเยาวลักษณ์ ไพฑูรย์
56893921หลักมนุษย์ศาสตร์... / นภาจรี นำเบญจพล
56993929การพูดและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ์ / นิภา พีตกานนท์
57093931การพากย์และการใช้เสียงประกอบ / มิ่งขวัญ ทองพรมราช
57193936หลักการตลาด / ศรีสุภา สหชัยเสรี...[และคนอื่นๆ]
57293938ระบบปฏิบัติการ = Operating systems / ลักขณา คิดบรรจง
57393940มโนทัศน์ของคำสั่งเชิงวัตถุและการประยุกต์ / สิริธร เจริญรัตน์
57493945คติชนวิทยา / บัวผัน สุพรรณยศ
57593948ศิลปและวัฒนธรรมไทย / บัวผัน สุพรรณยศ
57694013การดำเนินกิจกรรม TPM เพื่อการปฏิรูปการผลิต : ฉบับอุตสาหกรรมการประกอบ = Seisan kakushin no tame no shin TPM tenkai puroguram-kako kumitate hen / นาคาชิมะ เซอิจิ และ ชิโรเซะ คุมิโอะ ; แปลโดย สมชัย อัครทิวา และ รังสรรค์ เลิศในสัตย์
57794017เมทินี'ส ซีเคร็ต : Metinee's secret / เมทินี กิ่งโพยม ; เรียบเรียงโดย กิติกร เลิศวิจัย
57894018ดีทูบี The definite collective photography album / บุศกร สายสุวรรณ ; บรรณาธิการ ลิษา ห่วงมณี
57994020เทคนิคการทำต้นฉบับภาพสี = How to draw manga
58094025สื่อประชาสัมพันธ์ = Public relations media / เสรี วงษ์มณฑา
58194026ศิลปกรรมสถาปัตยกรรมนิเทศศิลป์ : ความรู้เกี่ยวกับศิลปะสถาปัตย์ และนิเวศศิลป์ เพื่อเป็นคู่มือการสอน และสอบเข้าสถาบันอุดมศึกษาที่มีคณะ / สุนทร สมัยส์
58294040ซันนี่สตอรี่ / ญาณวรุตม์ สุทธวาส
58394041คู่มือเลือกซื้อและใช้งานกล้องดิจิตอลฉบับสมบูรณ์ / อรวินท์ เมฆพิรุณ และ วศิน เพิ่มทรัพย์
58494043ชอบโชว์ของ : ธุรกิจจัดงานแสดง = Show business exhibition, organizer, and event management / ชัยยุทธ เลาหชนะกูร
58594052จารกรรมลับครั้งสุดท้าย = The spy who came in from the cold / จอห์น เลอคาร์เร ; แปลโดย นพดล เวชสวัสดิ์
58694054ใบหน้ามรณะ = Death : รวมเรื่องสั้นขวัญผวา เปิดเผยโฉมหน้าแห่ง 'ความตาย' / สมเภา สุจริตกุล ; แปลโดย ถ่ายเถา สุจริตกุล
58794057สุภาพบุรุษอัศวิน = The knight in rusty armor / โรเบิร์ต เฟรชเชอร์ ; แปลโดย นรนาท เนรมิตนักรบ
58894058วิลเลี่ยมเด็กอัจฉริยะและชัยชนะของเดอโกล = The raging dragon / เลน ลาเมนคอฟ ; แปลโดย สมปราถนา
58994059365 วันมหัศจรรย์ของหนุ่ย-นันทกานต์ / นันทกานต์ ฤทธิวงศ์ ; บรรณาธิการโดย มนทิรา จะฑะพุทธิ
59094060ชีวิตของฉันลูกกระทิง / บุญส่ง เลขะกุล
59194061เรื่องรักน้อยนิดมหาศาล = Last fife in the universe / ปราบดา หยุ่น
59294062คนหัวหมา = Dogwalker / อาร์เฮอร์ แปรดฟอร์ด ; แปลโดย ปราบดา หยุ่น
59394065พิภพนิรันดร : ตอนดินแดนแห่งความสูญเสีย = Everworld / เค.เอ. แอปเปิ้ลเกต ; แปลโดย เอื้อนทิพย์ พีระเสถียร
59494066พิภพนิรันดร : ตอนบุกดินแดนภูต = Everworld / เค.เอ. แอปเปิ้ลเกต ; แปลโดย เอื้อนทิพย์ พีระเสถียร
59594070เปรี้ยวหลบใน / คุณหญิง พรทิพย์ โรจนสุนันท์
59694071หมานคร / คอยนุช
59794075จักรวาลในเปลือกนัท = The universe in a nutshell / สตีเฟน ฮอร์คิง ; แปลโดย ชัยวัฒน์ คุประตกุล
59894079เซ็นเซอร์และทรานสดิวเซอร์เบื้องต้น / พจนาฎ สุวรรณมณี
599940811000 มหัศจรรย์โลกธรรมชาติ / บรรณาธิการโดย ชุลีพร วิริยะวงศ์ชัย
60094087ปรัชยาไส้ / อาจินต์ ปัญจพรรค์
60194089แซป เดอะ แก๊ปส์ = Zap the gaps
60294090สิงห์นอกคอก : ชีวิตที่พลิกผันจากนักเขียนสู่นักปกครอง
60394091เกษียณเร็ว เกษียณรวย : ร่ำรวยอย่างรวดเร็ว และคงความร่ำรวยไว้ตลอดไป = Rich dad's retire young retire rich / โรเบิร์ต ที. คิโยซากิ และ ซารอน แอล. แลชเตอร์ ; เรียบเรียงโดย สมจินต์ ศรไพศาล [และคนอื่นๆ]
60494094อาชีพรับเขียน Business plan
60594101การประเมินการจัดการห้องสมุดเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา = The library management evaluation for education quality assurance of higher education institutions / ธีรวุฒิ บุณยโสภณ...[และคนอื่น ๆ]
6069410348 ปีวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา / มหาวิทยาลัยบูรพา
60794107สภาพการรับและการใช้วารสารของศูนย์สนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ / สุกานดา ดีโพธิ์กลาง
60894112กระบวนทัศน์ใหม่ของการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็กเรียนรู้จากไทรโยค / ภาณี วงษ์เอก, นุชปิยา ริ้วพิทักษ์ และ สุพัฒน์ จินดารัตน์
60994113สมดุลโลก สมดุลใจ สมดุลธรรม / พระภาสกร ภูริฑุฒโน [ภาวิไล]
61094122เหมือน ๆ จะไม่สำเร็จแต่สำเร็จ / ธรรมจักร สร้อยพิกุล
61194123จะเล่นหรือจะเลิก
61294151อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพพลตรีระทวย สมะพันธุ ป.ม. ท.ช. ณ เมรุวัดโสมนัสวิหาร วันเสาร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2546 / ระทวย สมะพันธุ์ ; เรียบเรียงโดย เทพวาณี หอมสนิท
61394155เที่ยวเขมร [ตระเวนอาณาจักรพระนคร-ชมปราสาทนครวัด-ยลนครธม] / วีระ ธีรภัทร
61494161ทัศนะใหม่ในการประเมินผลการจัดการศึกษา
61594162คุณสมบัติของผู้มีโชคลาภ 7 ประการ / วศิน อนิทสระ
61694165เขมรยุคทองจากชัยวรมันที่ 2 ถึงชัยวรมันที่ 7 : 400 ปี แห่งกำเนิดการล่มสลายของอาณาจักรพระนคร = Indochina : art in the melting pot of races / โกรส์ลิเยร์, เบอร์นาร์ด ฟิลิป ; แปลเก็บความและเรียบเรียง วีระ ธีรภัทร
61794168สภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาปีการ...
61894169มัลติมีเดียฉบับพื้นฐาน / ทวีศักดิ์ กาญจนสุวรรณ ; บรรณาธิการ กิตติ ภักดีวัฒนะกุล
61994170ตุรกี : อดีตถึงปัจจุบัน / ไพศาล หรูพาณิชย์กิจ
62094172โครงการทางด่วนสารสนเทศเพื่อสังคม การศึกษาและวิจัย [ไทยสาร 3] / ธีรีสา มัทวพันธุ์
62194173การพัฒนางานศิลปหัตถกรรมเพื่อสร้างงานแก่คนในท้องถิ่นกรณี : การพัฒนาและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์จากใบตาลของจังหวัดเพชรบุรี / เกลียวพันธ์ ขจรผดุงกิตติ...[และคนอื่น ๆ]
62294174สัดส่วนมูลค่าสินค้าส่งออกอุตสาหกรรมพื้นฐานที่สำคัญของไทยในกลุ่มอาเซียน / มงคล วิมลรัตน์
62394176เมื่อพระพุทธเจ้าหลวงประพาสคลองคาเค็ด / ชัชพล ไชยพร
62494177รูปแบบการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาแนวใหม่ = Management innovation in higher education / มานิต บุญประเสริฐ
62594182ออกแบบและสร้าง game ด้วย java / ชวิศนัช อิงชาติเจริญ
62694208ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ : ฉบับราชบัณฑิตยสถาน / ราชบัณฑิตยสถาน
62794227มะเร็ง : โรคร้าย...ที่หายได้ [ภายใน 3 เดือน] / อารีย์ วชิรมโน ; รวบรวมโดย ไชยวัฒน์ สินสุวงศ์ ; เรียบเรียงโดย แรงเกื้อ ชาวหินฟ้า
62894232นิติรัฐกับอำนาจในการตราพระราชกำหนด : บทวิเคราะห์คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญกรณีพระราชกำหนดการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากกิจการโทรคมนาคมพ.ศ.2546 /อมร จัทรสมบูรณ์...[และคนอื่นๆ]
62994233คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หนี้ / ภัทรศักดิ์ วรรณแสง
63094234ศาลรัฐธรรมนูญกับการปฏิบัติพันธกิจตามรัฐธรรมนูญ
63194235การปฏิรูปสื่อวิทยุโทรทัศน์ตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 40 / ทรงยศ บัวเผื่อน
63294237การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย / โกวิทย์ พวงงาม
63394239พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ.2539 / รวบรวมโดย สุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์...[และคนอื่นๆ]
63494240พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ.2546 : พร้อมกฎกระทรวงระเบียบและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ / รวบรวมโดย สุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ [และคนอื่นๆ]
63594241ประมวลกฎหมายอาญา : ฉบับทันสมัยแก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ.2546 / รวบรวมโดย สุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์...[และคนอื่น ๆ]
63694290ไมโครซอฟท์ : องค์กรอัจฉริยะ = Selling microsoft / ดั๊ก เดย์ตั้น ; กิตติรัตน์ พรหมรัตน์, ผู้แปลและเรียบเรียง ; ภูริทัต รัศมีเพชร, บรรณาธิการ
63794446ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการอำนวยการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ [กอ.นตผ.] และคำสั่งคณะกรรมการอำนวยการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ / คณะกรรมการอำนวยการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ
63894460โครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองจังหวัดกาฬสินธุ์ชนะความยากจนบ้านเมืองน่าอยู่เชิดชูคุณธรรมและปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืน
63994461ครบเครื่องเรื่องเน็ตเวิร์กบนลีนุกซ์ทะเล วีรภัทร พานิชมงคล
64094469ชิพ ซีดี-รอม ก.ย./2546 [ซีดี-รอม] = CHIP CD-ROM 09/2003 [CD-ROM]
64194470ชิพ คอมมิวเตอร์ แอนด์ คอมมูนิเคชั่น [ซีดี-รอม] : รวมบทความ CHIP ปีที่1 ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2545
64294471การวิเคราะห์เชิงปริมาณ [ซีดี-รอม] / วีรยา ภัทรอาชาชัย
64394473วัดพระศรีรัตนศาสดาราม [ซีดี-รอม] ; บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน [ซีดี-รอม] : วัดพระศรีรัตนศาสดาราม / สมพร โกมารทัต
64494475คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา / พิพัฒน์ จักรางกูร
64594486คู่มือนักศึกษาปีการศึกษา... / มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
64694505ทัศนะของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการทำงานสาธารณะของผู้ต้องขัง = The views of correctional officers and Bangkok metropolitan authority officers torward the convicts' public works / อัจฉรา บุญนฤชี
64794506แค้มปิ้งท่องเที่ยว [ซีดี-รอม] : ปีที่ 19 ฉบับที่ 227 ส.ค. 2546 = Photo on magazine [CD-ROM] : Vol.19 No.227 August 2003
64894507พฤติกรรมการกระทำความผิดซ้ำของผู้ต้องขังคดียาเสพติด : ศึกษาเฉพาะกรณีทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี = Recidivism of drug convicts : a case study of special correctional treatment, Pathumthani Province / อำนวย หอมขจร
64994513ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนสายงานของพนักงานสอบสวนอันส่งผลต่อระบบการดำเนินงานภายในสถานีตำรวจ : ศึกษาเฉพาะกรณีพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ = Affacting factors to the duty-line change of investigators : the case study of the investigators of Jakkawat Police Station / ธนวัฒน์ อินแตง
65094516รวมกฎหมายปกครอง / รวบรวมโดยสุรพล นิติไกรพจน์...[และคนอื่นๆ]
65194582พลวัตของระบบการเงินโลกกับผลกระทบต่อไทย / สมภพ มานะรังสรรค์ ; บรรณาธิการโดย ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ
65294583ยุทธศาสตร์การวิจัยและการบริหารงานวิจัยยางพารา [จุลสาร] / วราภรณ์ ขจยไชยกูล
65394587ชุมชนหมู่บ้านลุ่มน้ำขาน : โครงการวิจัยพลวัตเศรษฐกิจชุมชน 3 ลุ่มน้ำในประเทศไทย พ.ศ. 2543-2545 / พรพิไล เลิศวิชา และอรุณรัตน์ วิเชียรเขียว
65494591วิกฤตการณ์เศรษฐกิจกับการปรับตัวของธนาคารไทยพาณิชย์ในประเทศไทย
65594592กระบวนการยุติธรรมกับความยากจน : ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการยุติธรรมเพื่อคนจน / จัดทำโดย โครงการพัฒนาระบบกฎหมายไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ; บรรณาธิการโดย กิตติพงษ์ กิตยารักษ์, จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย
65694594จากตะวันออก-ตะวันตกสู่โลกาภิวัฒน์ทางปัญญา / บรรณาธิการโดย ธีระ นุชเปี่ยม
65794595ภูมิปัญญาการนำทางสู่เนื้อธรรมของท่านพุทธทาส
65894602แจ้งความ 1 [แผ่นวีดิทัศน์] ตอนที่ 1, ป๋าแก่กับเอ๊าะ, เจ้าหนี้ทีเด็ด, เจ้าสาวปริญญาโท, สวยเด็ด ตอนที่ 2, สามีฉันเปลี่ยนไป, เซ็นแจกโทงเทง, ผัวมีชู้, เมียมีชู้, ตอนที่ 3, ซ่อนสาว, ขอเล่น, ลูกหนี้ทีเด็ด, วีดีโอลามก / วันชัย สอนศิริ และ ประมาณ เลืองวัฒนวณิช
65994617การจัดการน้ำใต้ดินในพื้นที่ด้านเหนือของที่ราบภาคกลางตอนล่าง [จุลสาร] / สุจริต คูณธนกุลวงศ์...[และคนอื่นๆ]
66094618จะประยุกต์พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงกับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมได้อย่างไร [จุลสาร] / อภิชัย พันธเสน, สรวิชญ์ เปรมชื่น, พิเชษฐ เกียรติเดชปัญญา
66194619แจ้งความ 2 [แผ่นวีดิทัศน์] ตอนที่ 4, ดอกเบี้ยว, ผัวนักฉก, เชื่อพี่หนานเต๊อะ, ตบหมั้น. ตอนที่ 5, แม่ม่ายผัวหาย, มนต์รักทรานซิสเตอร์ เด้อ, คุณยายหน้าด้าน, พินัยกรรมฉบับเฮือกสุดท้าย. ตอนที่ 6, ใครเสียทีใครกันแน่, พญาเทครัวแค้น, เกมล้มโต๊ะเบี้ยว, อ้างว่า...
66294620แจ้งความ 3 [แผ่นวีดิทัศน์] ตอนที่ 7, รับจ้างเป็นเมียน้อย, อย่าปล่อยให้ลอยนวล, จ๊ะเอ๋สาวลอยนวล, วิบากกรรมไทยมุง. ตอนที่ 8, สามีไม่ทำการบ้าน, ค่อยบ่ได้เฮ็ดอีหลีเด้อ, รุ่นน้องตัวแสบ คิดเผด็จศึกรุ่นพี่, เด็กอ้วนสู้ตาย. ตอนที่ 9, สาวมือใหม่หัดขับ, ผัวอย่า...
66394621แจ้งความ 4 [แผ่นวีดิทัศน์] ตอนที่ 10, เขาเป็นใครมาจากไหน, คนอัดคน, ผัวครึ่งเมียครึ่ง, ปล้ำคนใช้. ตอนที่ 11, เมียน้อยขอยกชั้น, จดหมายค่าลงทะเบียน, ผัวตัวเกาะ, นกเขาไม่ขัน. ตอนที่ 12, เมียยอดนักต่อ, แบ่งของ แบ่งรัก, เจ้าหนี้หนี, ตบลูกหนี้ / วันชัย สอนศิริ และ ประมาณ เลืองวัฒนวณิช
66494654ชิคาโก้ [แผ่นวีดิทัศน์] = Chicago [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย Rob Marshall
66594658ฮัก ชุดที่ 1 [แผ่นวีดิทัศน์] : คาราโอเกะ = Hug 1 [Videodisc] : Karaoke
66694659ฮัก ชุดที่ 2 [แผ่นวีดิทัศน์] : คาราโอเกะ = Hug 2 [Videodisc] : Karaoke ; อ้อมกอดเพลงรัก [แผ่นวีดิทัศน์]
66794661บานไม่รู้โรย [แผ่นวีดิทัศน์] : คาราโอเกะ
66894666แก้วขนเหล็ก [แผ่นวีดิทัศน์] / กำกับการแสดงโดย สุทัศน์ อินทรานุปกรณ์
66994667จีนักสืบสมองกล 2 [แผ่นวีดิทัศน์] = Inspector Gadget 2 [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย Alex Zamma
67094676เฮี้ยน [แผ่นวีดิทัศน์] = The mother [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย บัณฑิต ทองดี
67194677ถามรักจากสายลม [แผ่นวีดิทัศน์] = Love letter [Videodisc]
67294678คู่อหังการ์ ท้าบัลลังก์ [แผ่นวีดิทัศน์] = Brotherhood of the wolf [Videodisc] / Directed by Christopher Gans
67394679มากกว่าคำว่ารัก [แผ่นวีดิทัศน์] = City of glass [Videodisc]
67494681บุกล่าท้าเพลิงซาตาน [แผ่นวีดิทัศน์] = Fire walker [Videodisc] / Directed by Rainer Matsutani
67594682โกหกทั้งเพ [แผ่นวีดิทัศน์] = Fake [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย ธนกร พงษ์สุวรรณ
67694689อ้อนเทวดาเสกโลกให้แหว๋ว [แผ่นวีดิทัศน์] = God is great I'm notlh [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย Radija Zeggai
67794690รักบทใหม่ของนายเจี๋ยมเจี้ยม [แผ่นวีดิทัศน์] = Lovers' concerto [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย Lee Han
67894691รอหัวใจมาคลิ๊กรัก [แผ่นวีดิทัศน์] = Who are you [Videodisc]
67996697รอหัวใจมาคลิ๊กรัก [แผ่นวีดิทัศน์] = Who are you [Videodisc]
68094693ซาตานนรกเกิดมาฆ่า [แผ่นวีดิทัศน์] = Unspeakable [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย Thomas Wright
68194694คัมภีร์หยุดกระสุน [แผ่นวีดิทัศน์] = Bulletproof monk [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย Paul Hunter
68294696จอนนี่ เอาท์ทาสเปช คาราโอเกะ [แผ่นวีดิทัศน์] = Joni outtaspace [Videodisc] : Karaoke
68394697ทำสงครามกับความโสด [แผ่นวีดิทัศน์] = The house of man [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย Cheang Pou Soi
68494698ภาพไทย [ซีดี-รอม]
68594699หลบผี ผีไม่หลบ [แผ่นวีดิทัศน์]
68694700ลายไทย [ซีดี-รอม]
68794702พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทย / วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร
68894709แผนรักฉบับซิ่ง ชิ่งให้ได้ภายใน 10 วัน [แผ่นวีดิทัศน์] = How to lose guy in 10 days [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย Donald Petrie
68994710สเต็บ บาย สเต็บ อะโดบี โฟโตช็อป 7.0 [ซีดี-รอม] = Step by Step Adobe photoshop 7.0 [CD-ROM]
69094713อีซี เลินนิ่ง เว็บ มาสเตอร์ [ซีดี-รอม] : เรียนรู้ เทคนิควิธีการจัดการ และบริหารเว็บไซต์ให้ประสบความสำเร็จ = Easy learning web master [CD-ROM]
69194722อินเตอร์เน็ต ฟรีแวร์ แฟลช เกม 2 [ซีดี-รอม] = Internet freeware flash game volume 2 [CD-ROM]
69294723ฮีโร่ [แผ่นวีดิทัศน์] = Hero [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย Zhang Yimou
69394727Future gamer Vol.8 No.7 September [CD-ROM] ; Lionheart legacy of the crusader
69494728แกะรอยปมประหาร [แผ่นวีดิทัศน์] = The life of David Gale [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย Alan Parker
69594732เดอะเคฟแมนวาเลนไทน์ พลังจิตเหนือมนุษย์ [แผ่นวีดิทัศน์] = The cave mans valentine [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย Kasi Lemmons
69694734เลิฟคูณเลิฟ [ซีดี-รอม] = Love x Love [CD-ROM]
69794736บางแก้ว [ซีดี-รอม] : เทอม 2
69894737เท็กซัสเรนเจอร์ส ทีมพระกาฬดับตะวัน [แผ่นวีดิทัศน์] = Texas rangers [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย Steve Miner
69994740ไอแอมโบ [ซีดี-รอม] : 16 เพลงรักอบอุ่นของศิลปินน้ำเสียงคุณภาพ = I am Beau [CD-ROM]
70094741ทาทายัง [ซีดี-รอม] : เรียลทีที = Tata Yong [CD-ROM] : Real TT
70194742แดนซ์ อาร์มี่ [ซีดี-รอม] : แดนซ์ วอร์ = Dance army [CD-ROM] : Dance war
70294743เดี่ยวไมโครโฟน [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล] = One stand up comedy [Digitalvideodisc]
70394744เดี่ยวไมโครโฟน 2 [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล] : Udom โชว์ห่วย
70494745เดี่ยวไมโครโฟน 3 [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล] : อ.อุดมการช่าง
70594746เดี่ยวไมโครโฟน 4 [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล]
70694755คู่มือซ่อมคอมพ์ : ปกป้องพีซีก่อนจะสายไขปัญหาอย่างผู้รู้จริง / เทอดศักดิ์ ชมโต๊ะสุวรรณ
70794756โคลนนิ่งฮาร์ดดิสก์และแบ่งพาร์ติชันด้วย Ghost และ Partition magic ฉบับสมบูรณ์ / จีราวุธ วารินทร์ : บรรณาธิการ ภีรพล คชาเจริญ
70894760เริ่มต้นอย่างมืออาชีพด้วย Delphi 7 ฉบับสมบูรณ์ /สัจจะ จรัสรุ่งรวีวร และ จักรพงษ์ สุขประเสริฐ
70994761สร้างกราฟิกสวยด้วย CorelDrew / ธีรวัฒน์ จิตต์เนื่อง
71094764สนุกกับ Linux ทะเล / มานพ ทะชัยวงศ์
71194765แก้ปัญหา Internet / เกรียงศักดิ์ นิมิตชัยกิจกิล ; บรรณาธิการโดย กรภัทร์ สุทธิดารา
71294767ติดตั้งหลาย OS ในเครื่องเดียว...Windows/Linux/Macintosh / จีราวุธ วารินทร์ และ พีรณัฐ ทองโยธี ; บรรณาธิการ ภีรพล คชาเจริญ
71394769ความเป็นมาและหลักการใช้นิติวิธีในระบบซิวิลลอร์และคอมมอนลอร์ / กิตติศักดิ์ ปรกติ
71494770กลยุทธ์สู่เป้าหมายในการเรียนกฎหมายเนติบัณฑิต / มหาชัย ศรีทองกลาง
71594771ระเบียงศาล / วราภรณ์ พิริยะสถิต
71694772อบต.ในกระบวนทัศน์ใหม่ : พัฒนาสร้างเครือข่ายและเสริมความเข้มแข็ง / โกวิทย์ พวงงาม
71794774สังคมชุมชนระหว่างประเทศ = International society / พงษ์ศานต์ พันธุลาภ
71894775จับจ้องที่จุดหมายมิใช่ที่อุปสรรค / ธวัชชัย พืชผล
71994777ความจำเป็นเลิศสไตล์ CEO / เลิศ รุ่งรัตนา
72094778ก้าวสู่การเป็น SMEs 100 ล้านใน 5 ปี
72194779คัมภีร์การปกครององค์กรด้วยดวงจิตบริหาร / อ้อม ประนอม
72294780ว่าที่...กรรมการผู้จัดการ / สุทธิ สกุลเรืองฉาย
72394782ผู้ประกอบการชาญฉลาด / โชคชัย ชยธวัช
72494783วิพากษ์ท้องถิ่นไทย / โกวิทย์ พวงงาม
72594784เทคนิคการพูด / สวัสดิ์ บรรเทิงสุข
72694785ยิ่งกว่า EQ คู่มือพัฒนาชีวิตให้ลูกน้อย / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
72794786คู่มือประชาชนในการติดต่อราชการและเรื่องควรรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
72894787วิ่งไปกับข่าวก้าวไปกับโลก = Race with the news pace with the world / พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช...[และคนอื่น ๆ]
72994789บนเส้นทางนักเขียน / สมบูรณ์ วรพงษ์
73094790ชีวิตปลอดสารพิษ = Pure food good life / เรียบเรียงโดย เฟื่องฟ้า
73194791มือใหม่หัดข่าว
73294792เทคนิคเลือกซื้อ ถ่ายภาพ และตัดต่อกล้องดิจิตอลวิดีโอ / อติพร แสวงสุข
73394795ภาษาอังกฤษตั้งแต่เริ่มต้นจนพูดอ่านเขียนได้ / พจนารถ พุทธิพงษ์
73494797ใช้สำนวนเยี่ยงฝรั่งใช้กัน = Strengthen natural speech through IDIOMS / ไบรอน คาร์ล คูโนลด์ และ กุลธิรา กวักเพฑูรย์ คูโนลด์
73594798คู่มืออ้างอิงการใช้ภาษาอังกฤษ = Correct english for self-study / บรรณาธิการโดย วรารัตน์ สุขขี, และ สุธีรา โพธิ์ทอง
73694799ย้อนอดีต...เหตุการณ์สำคัญของโลก [เดือนกุมภาพันธ์] / กาศิก
73794800คำคมและวาทะสำคัญในประวัติศาสตร์โลก / วิทยากร เชียงกูล
73894801ถาม-ตอบรอบรู้โลก / พันธลักษณ์
7399480238 เมืองสำคัญของโลก / ธรรมรัตน์ ทองเรือง
74094803นักวิทยาศาสตร์เอกของโลก / พันธลักษณ์
74194805ภูมิปัญญานักประดิษฐ์ไทย / สุพจน์ สิลานเภสัช ; บรรณาธิการ ชัยวัฒน์ คุประตกุล
74294806นิราศฟากฝั่งบูรพา : บทกวีบันทึกการท่องเที่ยว / อร่าม อินพุ่ม
74394807108 วิธีสุขภาพดี / โชคชัย ชยธวัช
74494808ปั่นทวนลม / ยรรยง เจริญพงศ์
74594810ช็อกโลก! : ผู้ก่อการร้ายสากล / ณรงค์ โตเขียว
74694811ลึกลับสาบสูญ = The fall of the house of blodvat / ไมเคิล ค็อก ; แปลและเรียบเรียงโดย ฤทธาคนี
74794812โลมาเพื่อนรักมหัศจรรย์: ตอนผจญภัยใต้แสงดาว = Dolphin diaries under the stars / ลูซี่ แดเนี่ยล ; แปลและเรียบเรียงโดย อักษรวิทย์
74894813แจ็คคินนักสู้ผู้ทระนง = Dragon's blood / เจน โยเลน ; แปลและเรียบเรียงโดย ทินนารา
74994816อยู่ก่อนแต่ง / โสพิน หมูแก้ว
75094817ตระกูลชินวัตร : ผู้สรรค์สร้าง ชินคอร์ป สู่เจ้ายุทธจักร ธุรกิจโทรคมนาคม ของไทย / อธิวัฒน์ ทรัพย์ไพฑูรย์
75194821ความสำเร็จสร้างได้ด้วยตัวคุณเอง = Succeed for yourself / ริชาร์ด เด็นนี่ ; แปลโดย อังศุะร ศรีพรหม
7529482216 สูตรสำเร็จรวยด้วยหุ้น เคล็ดลับจาก 9 เซียนหุ้นพันล้าน
75394823ลีนุกซ์ออฟฟิศทะเล / อัมรินทร์ เพ็ชรกุล
75494824คู่มือ Linux TLE 5 and office TLE / กริช นาสิงห์ขันธุ์ และ วศิน เพิ่มทรัพย์
75594828การเขียนโปรแกรม ASP.NET ด้วย VB.NET และ C# / บัญชา ปาสีละเตสัง
75694829แฟลชเอ็มเอ็กซ์ปาฎิหาริย์ผ่านเน็ต = Flash MX ปาฏิหารย์ผ่านเน็ต / มาโนช ลักษณกิจ, วิมลพร เรียนแจ้ง และ วินัย สุขอารีย์ชัย
75794833ฮวงจุ้ย : มั่งคั่ง ร่ำรวย มีสุข ศาสตร์พื้นฐานแห่งฮวงจุ้ยสำนักปากัว - หลอซู / อำนวยชัย ปฏิพัทธ์เผ่าพงศ์
75894836หลักเศรษฐศาสตร์ I : จุลเศรษฐศาสตร์ / นราทิทย์ ชุติวงศ์
75994841พระราชอารมณ์ขันของสมเด็จพระเทพฯ / วิลาส มณีวัต ; บรรณาธิการโดย อาจิณ จันทร์มพร
76094851ดวงใจอันเบิกบาน / อ้อม ประนอม
76194855เล่าข้ามโลก classic... / นิมิตร วัฒนาวารินทร์
76294856บุรุษที่รวยที่สุดในประเทศไทย เจริญ สิริวัฒนภักดี / บุญชัย ใจเย็น
76394858มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ : บวกหรือลบกับอุดมศึกษาไทย / กำชัย จงจักรพันธ์
76494860เขาสู้กันขนาดไหนใน U.S.A. / นิมิตร วัฒนาวารินทร์
76594861ลืมไม่ลง / ส. พลายน้อย
76694864คู่มือไวน์ = All about Wine / กมลศักดิ์ ตั้งธรรมนิยม
76794870ผลงานวิชาการยอดเยี่ยมในการประชุมวิชาการประจำปี กระทรวงสาธารณสุขปี 2545 โรงพยาบาลขอนแก่น = The excellent acodemic award the annual academic conference ministry of public health 2002 Khon Kaen hospital
76894873การพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทไทย : เอกสารปรกอบการประชุมประจำปี 2546 การพัฒนาที่ยั่งยืนวันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน 2546 ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้า อิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
76994875รายงานสรุปผลการประชุมประจำปี 2546 ของ สศช. เรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน
77094879อัญมณีและเครื่อประดับไทยสู่แฟชั่นโลก : โอกาสทางธุรกิจและการจ้างงาน / กรมการจัดหางานและมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
77194880การปันผลทางประชากรอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของไทย / เกื้อ วงศ์บุญสิน
77294881คนพื้นเมืองกับพื้นที่อนุรักษ์ / นฤมล อรุโณทัย, ภรณี หิรัญวรชาติ และ พลาเดช ณ ป้อมเพชร
77394882การช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้ต้องหาและจำเลย : การสร้างความเสมอภาคและความยุติธรรมในระบบการดำเนินคดีอาญาของไทย
77494898การพัฒนาองค์กรชุมชน /นันทิยา หุตานุวัตร และ ณรงค์ หุตานุวัตร
77594901Teaching EFL reading using CAI / Siriporn Limtrakarn
77694910เทคโนโลยีของแป้ง / กล้าณรงค์ ศรีรอต และ เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ
77794918สร้างองค์กรอัจฉริยะในยุคโลกาภิวัฒน์ / เจนเนตร มณีนาค...[และคนอื่นๆ]
77894926ถั่วเหลือง : พืชทองของไทย / อภิพรรณ พุกภักดี
77994927การปลูกกล้วยไม้เป็นการค้าและการพัฒนาบนพื้นฐานความมั่นคง / ระพี สาคริก
78094931พันธุศาสตร์ของเชื้อรา
78194965สรุปผลงานของสภาผู้แทนราษฎร : สมัยวิสามัญ [วันที่ 25 มิถุนายน 2546-29 มิถุนายน 2546] สมัยสามัญนิติบัญญัติ [วันที่ 1 สิงหาคม-28 พฤศจิกายน 2546] / สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
78294970การคิดเชิงเปรียบเทียบ = Comparative thinking / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
78394972บันทึกก้าวแรกพ.ศ.2541 / กรมทรัพยากรน้ำ
78494974วันคืนล่วงไป ๆ เรากำลังทำอะไรอยู่
78594975การคิดเชิงอนาคต = Futuristic thinking / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
78694988มาตรฐานการคำนวณแรงลมสำหรับการออกแบบอาคาร / คณะกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
78794989ข้อกำหนดมาตรฐานสำหรับงานก่อสร้างเสาเข็มเจาะ / คณะกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
78895004ขอบเขตและหน้าที่การให้บริการวิชาชีพการบริหารงานก่อสร้าง / คณะกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
78995021สายสัมพันธ์ตระกูล เกตุทัต 14 ธันวาคม 2546 / อำพนทิพย์ เกตุทัต
79095090สามอนุสาวรีย์คนดีธรรมศาสตร์และประเทศไทย [จุลสาร]
79195095เที่ยวตามประเพณีไหว้พระธาตุปีเกิด [จุลสาร]
79295115บรรยายพิเศษประเทศไทยในบริษัทใหม่ของการแข่งขันในเวทีโลก โดย ฯพณฯ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี 16 สิงหาคม 2546 [ซีดี-รอม]
79395116บรรยายพิเศษ เรื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ โดย ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี 17 สิงหาคม 2546 [ซีดี-รอม]
79495119ก้าวสู่ทวิวรรษกระทรวงแรงงาน / กระทรวงแรงงาน
79595127พฤติกรรมการเปิดรับ การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากการเปิดรับข้อมูลข่าวสารผ่านเวิลด์ ไวด์ เว็บ [WWW] ของนักศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐในภาคใต้ = Media exposure, uses and gratifications from world wide web [WWW] of the Southern students in official university / มนกาจ สิงหพันธ์
79695182แค้มปิ้งท่องเที่ยว [ซีดี-รอม] : ปีที่ 19 ฉบับที่ 228 กันยายน 2546 = Photo on magazine [CD-ROM] : Vol.19 No.228 September 2003
79795185ชิพซีดี-รอม ต.ค./2546 [ซีดี-รอม] = CHIP CD-ROM 10/2003 [CD-ROM]
79895201ค้นใจให้ใกล้ภาษารัก [แผ่นวีดิทัศน์]
79995203เตรียมสอบการเขียน Essays : TOEFL GMAT ฉบับสมบูรณ์ / ชำนาญ ศุภนิตย์ และ สุทิน พูลสวัสดิ์
80095208ข้าวกับชาวนา / ขวัญใจ โกเมศ...[และคนอื่นๆ]
80195210จดหมายเหตุวัดปากน้ำค้นคว้าหามาได้จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์
802952119 ปีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ / บรรณาธิการโดย สุกรี เจริญสุข
80395213ผลกระทบจากมาตรการของรัฐในการแก้ปัญหา NPLs ต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทย / วีระ จันทระแจ้ง
80495220ฟอนต์ไบเบิ้ล เอฟิโซดวัน [ซีดี-รอม] = Font bible episode 1 [CD-ROM]
80595236หอประวัติและพิพิธภัณฑ์ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ [จุลสาร]
80695251ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีส่วนช่วยสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างไร [จุลสาร]
80795312เตรียมสอบ GRECAT general test / ทศพร คล้ายอุดม และ สุทิน พูลสวัสดิ์
80895458ชาติพันธุ์และมายาคติ
80995562ทิศทางการจัดการความขัดแย้งของสังคมไทยปัญหาภาคใต้แก้ไขด้วยสันติวิธี
81095563บทบาทของสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีผลต่อพฤติกรรมทางเศรษฐกิจของข้าราชการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / โรจน์ลักษณ์ ปรีชา
81195565สรุปผลการสัมมนาติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านลดอุปสงค์ยาเสพติดประจำปี... และกำหนดกรอบการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี...
81295566แผนแม่บทพัฒนาการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครและปริมณฑล : รายงานฉบับสมบูรณ์
81395568พลังใจพลังแห่งชีวิตเพื่อพิชิตความสำเร็จ / นงลักษณ์ สุทธิวัฒนพันธ์
81495575รายงานการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของการพัฒนาบุคลากรทางเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
81595579เหลียวหลังแลหน้านโยบายการบริหารแรงงาน... / กระทรวงแรงงาน
81695580หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรีเฉลิมพระเกียรติ / สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร
81795581ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมืองระหว่างเดือนมกราคม-สิงหาคม 2546 / สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
81895586เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในโอกาสที่วันพระบรมราชสมภพครบ 150 ปี 20 กันยายน 2546 / กรมที่ดิน
81995587ฉลอง 100 ปีหม่องหลวงปิ่น มาลากุล
82095588การสร้างระบบแฟรนไชส์เบื้องต้น
82195589การเปิดร้านหนังสือ
82295590การเปิดร้านเบเกอรี่
82395591การเปิดร้านกาแฟ
82495592หลักสูตรฝึกอบรมนิสิตนักศึกษาเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันอุดมศึกษา / สำนักงานมาตรฐานอุดมศึกษา สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย
82595596ประมวลศัพท์บัญญัติอุดมศึกษา / คณะอนุกรรมการบัญญัติศัพท์อุดมศึกษา ; รวบรวมและจัดทำต้นฉบับโดย นิภาภรณ์ ดีสมโชค
82695636คู่มือการติดตามดูแลหลังการบำบัดฟื้นฟูและพัฒนา
82795650การบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ [ซีดี-รอม ] / นพ ศรีบุญนาค.
82895670ศัพท์เศรษฐศาสตร์อังกฤษ-ไทย ไทย-อังกฤษ : ฉบับราชบัณฑิตยสถาน / ราชบัณฑิตยสถาน
82995677การบริหารจัดการสารสนเทศของสำนักวิทยบริการประจำปีงบประมาณ / สำนักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์
83095679รวมแบบบ้านสวย 2004 บรรณาธิการโดย สมเกียรติ วุฒินีรนาท
83195686การศึกษาต้นแบบโรงงานเอทานอลโดยการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตจากมันเส้น = Development of ethanol production technology from cassava chip at pilot plant scale / เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์เชษฐ์...[และคนอื่นๆ]
83295687โครงการการผลิตเอทธานอลโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ / ธีระพงษ์ ว่องรัตนะไพศาล, ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์ และณัฐ วรยศ
83395689คู่มือการเพาะและอนุบาลหอยนางรมสำหรับการเลี้ยง / เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์...[และคนอื่นๆ]
8349569030 ทายาทธุรกิจรุ่นใหม่
83595694กรุณา [ซีดี - รอม] : อัลบั้มเพลงพิเศษเพื่อเด็กเร่ร่อน พล.อ. เปรม ติณสูลานนท์ พร้อมนักร้องรับเชิญจากแกรมมี่ อรวี สัจจานนท์, สุเมธ องอาจ, พลพล พลกองเส็ง และอุเทน พรหมมินทร์
83695697400 เคล็ดลับเก่ง Word [ซีดี-รอม]
83795698เซียนอีเมล์ [ซีดี-รอม] : คัมภีร์คู่กายสื่อสารฉับไวในโลกอินเตอร์เน็ต
83895699ซีดีรอมสอนป้องกันข้อมูลอย่างมืออาชีพ [ซีดี-รอม]
83995700วิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติด้วย SPSS 11.5 [ซีดี-รอม]
84095702ซุปเปอร์ ไอคิว เทส 2 [ซีดี-รอม] : สร้างไอคิวให้ถึง 180 ด้วยบททดสอบอัจฉริยะ = Super I.Q. test [CD-ROM]
84195704สร้างการ์ตูนอนิเมชั่นด้วย Moho [ซีดี-รอม] : สร้างเสริมเติมแต่งภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรมมืออาชีพแบบง่ายๆ
84295705ดูภาพเร็วทันใจด้วย ACDSee 5.0 [ซีดี-รอม]
84395706เทคนิคแต่งภาพจากกล้องดิจิตอลด้วย Photoshop 7.0 [ซีดี-รอม]
84495708เซียนแต่งภาพ 3 [ซีดี-รอม] : ตกแต่งภาพได้อย่างสตูดิโอมืออาชีพด้วย Photoshop 7.0
84595711ชิพ ซีดี-รอม พ.ย./2546 [ซีดี-รอม] = CHIP CD-ROM 11/2003 [CD-ROM]
84695712สถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร [ซีดี-รอม] : ภาษาญี่ปุ่นสำหรับมัคคุเทศก์
84795714รูปแบบการใช้ชีวิตและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางบก [แผ่นวีดิทัศน์] / มนัสสา จินต์จันทรวงศ์ และ กรกช อนันตสมบูรณ์
84895752พีเอชพี+มายเอสคิวแอล=พีเอชพี-นุค : สร้างเว็บไซต์โดยไม่ต้องเขียนสคริปต์เอง = PHP+MySQL=PHP-Nuke : สร้างเว็บไซต์โดยไม่ต้องเขียนสคริปต์เอง / ณัฐภัชร ณ เขาวงกต ; บรรณาธิการโดย วิทยา ต่อศรีเจริญ
84995754กลยุทธ์การจัดทำบัญชีภาษีอากรของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ / สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
85095755รวมกฎหมายแรงงานสำหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ / รวบรวมโดย พงษ์รัตน์ เครือกลิ่น
85195756กลยุทธ์การวางแผนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตามมาตรา 3 เตรส / สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
85295757100 สัญญาธุรกิจ / ดุล ขาวละออ
85395758การบัญชีภาษีอากร = Tax accounting / สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
85495760การบัญชีเพื่อการจัดการและการบริหารต้นทุน / สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันษ์
855129713โลกของหนูแหวน / ศราวก
85695797วิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติยาและกฎหมายชันสูตรพลิกศพ / วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์ ; รวบรวมโดย แสวง บุญเฉลิมวิภาส
85795799การเมืองการปกครองเชิงพุทธ = The buddhist approach to politics and administration / พระมหาแม้น ทองวิจิตต์
85895802พระราชพิธีบรมราชาภิเษก : ประวัติศาสตร์จารีตประเพณีจากพระราชนิพนธ์"ยอพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยรัชกาลที่ 2" / บรรณาธิการโดย นุชนารถ กิจงาม
85995803พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวร.ศ.121-122 ตอน 1 / พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ; บรรณาธการโดย พลตรีหม่อมเจ้าราชวงศ์ ศุภวัฒย์ เกษมศรี
86095804จินดามณีฉบับหมดบรัดเล
86195805พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว / อรวรรณ ทรัพย์พลอย
86295807ทฤษฎีและหลักปฏิบัติดนตรีไทยและพจนานุกรมดนตรีไทย / อุทิศ นาคสวัสดิ์
86395811สัททนีติปทมาลาคัมภีร์หลักบาลีมหาไวยากรณ์ / พระอัคควังสเถระ ; พระธรรมโมลี ตรวจชำระ ; พระมหานิมิตร ธมมสาโร และ จำรูญ ธรรมดา แปล
86495812อภิธัมมัตถสังคหะและปรมัตถทีปนี / แปลโดยพระคันธสาราภิวงศ์
86595815ที่ระลึกในการพระราชทานเพลิงศพนายวิภาส อินสว่าง ต.ม. ณ เมรุพิเศษ วัดบ้านกล้วย ตำบลบ้านกร่าง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี วันจันทร์ที่ 1 กันยายน พุทธศักราช 2546 / วิภาส อินสว่าง
86695816สายลมเปลี่ยนทิศ--แด่ดวงจิตมิได้เปลี่ยนเลย : ผลึกแห่งชีวิตและเสียงเพลงปฏิวัติไทย / บรรณาธิการอำนวยการ วัฒน์ วรรลยางกูร
86795817ร้อยบทเพลงร้อยดวงจิตนักปฏิวัติ / คณะกรรมการโครงการบันทึกและเผยแพร่ประวัติศาสตร์งานเพลงปฏิวัติ
86895819การพัฒนาโปรแกรมการให้ความรู้ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์สำหรับนักเรียนชาย-หญิงที่เริ่มเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ = Development of reproductive health education programme for school boys and girls entering reproductive age / บุปผา ศิริรัศมี
86995821เอกสารคำสอนการบัญชีขั้นต้น 1 AC 201 / อัมพร เที่ยงตระกูล
87095824ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก
87195828การจัดการความรู้ : สู่วงจรคุณภาพที่เพิ่มพูน / บรรยายโดย เดฟ สโนว์เดน สรุปและเรียบเรียงโดย พรทิพย์ กาญจนนิยต, พัด นิลพันธุ์ และ นพรัตน์ ประสาทเขตการณ์
87295829สู่ความสำเร็จหลักการรู้จักตนเองรู้จักผู้อื่นรู้จักธรรมชาติในมิติแห่งคริสต์ศาสนา / คณะทำงานจัดทำแนวทางการพัฒนาคุณธรรม/จริยธรรมในมิติแห่งคริสต์ศาสนา
87395836บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต [ซีดี-รอม] : โครงการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2546 และการสัมมนาวิชาการ สภาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เรื่องการวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ (E-research)
87495838เรียนรู้การติดตั้งและใช้งาน ออฟฟิศทะเล [ซีดี-รอม] = Office TLE [CD-ROM]
87595839อีซี โฟโตช็อป [ซีดี-รอม] : ทิป แอนด์ เทคนิค = Easy photoshop [CD-ROM] : Tip & Technics
87695840สร้างเกมยิงต่อสู้ด้วย Flash MX [ซีดี-รอม] = Flash MX [CD-ROM]
87795841เริ่มต้นสร้างแอพพลิเคชั่น ด้วย Delphi 7 [ซีดี-รอม]
87895842มาโครมีเดีย ดรีมวีเวอร์ เอ็มเอ็กซ์ [ซีดี-รอม] = Macromedia Dreamweaver MX [CD-ROM]
87995843เอสพีเอสเอส 11 [ซีดี-รอม] = SPSS V.11 [CD-ROM]
88095844เขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษา C [ซีดี-รอม]
88195845สร้างเว็บไซต์ง่ายกว่าที่คิดด้วย Front Page XP [ซีดี-รอม]
88295846ทิป แอนด์ ทริค วินโดว์ เอ็กพี, มี [ซีดี-รอม] = Tips & Tricks windows XP, ME [CD-ROM]
88395848ปืนคมกระสุนตัด 3 [แผ่นวีดิทัศน์] = Snap guns [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย บิลลี่ ถัง
88495851หวีด นรกผวา [แผ่นวีดิทัศน์] = Scared [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย Keith Walley
88595852ฆาตกรซ่อนเชือด [แผ่นวีดิทัศน์] = Freaky Story [Videodisc]
88695853ไอโอว่า คนจริงล่าเอฟบีไอ [แผ่นวีดิทัศน์] = Bleeding Iowa [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย Stephen Goetsch
88795855ชัยชนะยาเสพติดเพื่อแผ่นดิน
88895869ราคาค่าก่อสร้างต่อหน่วยสำเร็จรูป [ซีดี-รอม] : ประเภทปรับราคาตามสภาวะตลาดได้ = Variable construction unitcost [CD-ROM]
88995870กอบกู้ข้อมูล และจัดการฮาร์ดดิสด้วยตนเอง [ซีดี-รอม]
89095876ครบเครื่อง Windows XP / เกรียงศักดิ์ นิมิตชัยกิจกุล.
89195893คู่มือ [เจาะลึก] การเลือกซื้อและอัพเกรดคอมพิวเตอร์ / รุ่งทิพย์ นันทวัฒนาศิริชัย และ เจษฎา ขัดทองงาม
89295898มาตรฐานระบบการตรวจสอบด้วยการชักสิ่งตัวอย่างเพื่อการยอมรับ MIL-STD-105E และ Ac=0 / กิติศักดิ์ พลอยพาณิชเจริญ
89395908หลักการ 7 ประการสู่ความสำเร็จของ TQM = Seven key factors for success on TQM / มาซาโอะ อุเมดะ ; แปลโดย สัญญา เศรษฐพิทยากุล ; บรรณาธิการโดย สุจริต คูณธนกลวงศ์
89495911นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น
89595912คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้าขั้นสูง / วัชรพงษ์ โขวิฑูรกิจ
89695913การควบคุมซีเควนซ์และ PLC / กฤษดา วิศวธีรานนท์
89795942มหัศจรรย์นิสสัน คาร์ลอส กอส์น ผู้สร้างความยิ่งใหญ่ให้กับ Nissan / เดวิด แม็กกี ; วิมุตติ วัชรดารา, แปลและเรียบเรียง ; ภูริทัต รัศมีเพชร, บรรณาธิการ
89895988ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 2546 / รวบรวบและเรียบเรียงโดย กลุ่มนักวิชาการภาษีอากร
89996030รายงานประจำปี... / บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยู
90096033คิดแล้วดัง ทำแล้วรวย : สร้างนวัตกรรมให้ดีแล้วเตรียมเป็นเศรษฐี = The big idea / สตีเฟน ดี. สเตราส์ ; แปลโดย เริงศักดิ์ ปานเจริญ
90196035ศัพท์ภาษาศาสตร์ : ฉบับราชบัณฑิตยสถาน / ราชบัณฑิตยสถาน
90296042ลมหายใจสีเขียว : กระวานกะกานพลู / กระวานกะกานพลู
90396046พ่อมดแห่งเอิร์ซซี 6 : ดิอาเธอร์วินด์ = The Earthsea cycle 6 : the Ather Mind / เออร์ชูล่า โครเบอร์ เลอ กวิน ; แปลและเรียบเรียงโดย สมลักษณ์ สว่างโรจน์
90496086เพิ่มประสิทธิภาพพลังสมอง
9059609114 ตุลาบันทึกประวัติศาสตร์ = October 14, 1973 student uprising / ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
90696092ร.5 เสด็จอินเดีย : India in 1872 = As seen by the Simese
90796094ไพร่สมัยร.5 : ความเปลี่ยนแปลงของระบบไพร่และผลกระทบต่อสังคมไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว / อัญชลี สุสายัณห์ ; ชาญวิทย์ เกษตรศิริ บรรณาธิการ
90896095รายงานชวาสมัยร.5 = Java : 1907 siamese report on Java บรรณาธิการโดย ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
90996096สุวรรณภูมิ : ผู้คนและแผ่นดิน
91096138อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของคณะกรรมการการเลือกตั้งกับการตรวจสอบโดยองค์กรตุลาการ / กษิดิ์เดช สุทธิวานิช
91196201ดีไอวาย : เว็บแอนด์อีเมล์เซิร์ฟเวอร์ = DIY : web and e-mail servers
91296204ความสัมพันธ์ไทย-ยุโรปจากอดีตสู่ปัจจุบันเยอรมนี โปรตุเกส รัสเซีย / บรรณาธิการ พรสรรค์ วัฒนางกูร
91396207การแปลภาษาสเปน-ไทย 1 = Translation : Spanish-Thai 1 / สมร วิเศษมณี
91496208อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพเรืออากาศตรีธวัช บูรณยะภูติ ณ เมรุวัดมกุฎกษัตริยาราม วันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2546 เวลา 17.00 น.
91596209โครงการป้องกันและปราบปรามน้ำมันเถื่อน / สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
91696210ทศวรรษใหม่กระบวนทัศน์ใหม่กรมการจัดหางาน / กรมการจัดหางาน
91796216การคลังสาธารณะ / สุวรัตน์ ยิบมันตะสิริ
91896226ประมวลรายชื่อกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา / อรวรรณ รุงพิสุทธิพงษ์...[และคนอื่นๆ]
91996228ไทย-เวียดนาม : ความสัมพันธ์ทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมที่กระชับแน่นหลังสหภาพโซเวียตล่มสลายจนถึงปัจจุบัน
92096229หนังสือที่ระลึกเนื่องในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของวุฒิสภาประจำปี 2546
92196231ถ่ายภาพสวยด้วยกล้องดิจิตอล = Let's take better pictures / ประกาศิต ชาติบุรุษ, ธานี คำมา และ ศิวะพงศ์ เพ็ชรสงค์
92296234มองเสมาสารฉบับพิเศษ
92396235พิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี... / มหาวิทยาลัยทักษิณ
92496236เครือข่ายหลัก : การพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย / เรียบเรียงโดย สมสมร วงศ์รจิต, นิภาภรณ์ ดีสมโชค และ ฉวีวรรณ บุญแห
92596238วิเคราะห์ผลการติดตามดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์จังหวัดประจำปี... / บุษบา ตันติศักดิ์ ; บรรณาธิการโดยสมบัติ แทนประเสริฐสุข
92696240การจัดการความรู้ : ยุทธศาสตร์และเครื่องมือ = Knowledge management : strategies and tools
92796242โมบายมาร์เก็ตติ้งแอนด์ดิจิตอลคอนเวอร์เจนท์ = Moby marketing digital convergence / ชนิตร ชาญชัยณรงค์
92896243Nonvoice marketing / กฤษณัน งามผาติพงศ์ และ สุวิทย์ อารยะวิไลพงศ์
92996354คู่มือประกอบพีซีฉบับลงสนามจริง [ซีดี-รอม]
93096356นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา [ซีดี-รอม] /c นิพนธ์ ศูขปรีดี
93196357ปลาดาว ออฟฟิศ 2.0 [ซีดี-รอม] = Pladao office [CD-ROM]
93296373สุดขอบจักรวาล / จุฑารัตน์
93396375พฤติกรรมผู้บริโภค [ฉบับมาตรฐาน] = Consumer behavior / อดุลย์ จาตุรงคกุล และ ดลยา จาตุรงคกุล
93496382การบริหารเชิงกลยุทธ์ = Strategic management concepts / เฟร็ด อาร์ เดวิด ; แปลและเรียบเรียงโดย สาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน
93596383การตลาดบริการ = Principles of service marketing and management คริสโตเฟอร์ เอช เลิฟล์อค และลอเรนไรท์; แปลโดย อดุลย์ จาตุรงดกุล, ดลยา จาตุรงดกุล ปละพิมพ์เดือน จาตุรงดกุล
93696385หลักการตลาดฉบับมาตรฐาน = Principles of marketing / ฟิลลิป ตอตเลอร์ และ แกรี อาร์มสตรอง ; แปลและเรียบเรียงโดย วารุณี ตันติวงศ์วาณิช...[และคนอื่นๆ]
93796392ของขวัญวันวาน / ว. วินิจฉัยกุล
93896395คีตาลาวุ / มาลา คำจันทร์
93996397คุณป้ามาธูร ตอนคดีเจ้าสาวหาย / แก้วเก้า
94096411บ้านใกล้เรือนเคียง / นราวดี
94196412บูรพา / ว. วินิจฉัยกุล
94296422พ่อตัวจริง...ของแท้ / กนกวลี พจนปกรณ์
94396436ร่มบุญ...เรือนบัว / นุสมล
94496440ซอย 3 สยามสแควร์ / กนกวลี พจนปกรณ์
94596441ทรายกระซิบ / นายา
94696442ผู้ก่อการร้ายรัก / กันยามาส
94796443ชีวิตนี้มีไว้ให้เธอ / ชูวงศ์ ฉายะจินดา
94896444ถนนสองสาย / นายา
94996445รหัสลับสมปองน้องสมชาย / วัตตรา
95096447วิมานไม้ฉำฉา / กฤษณา อโศกสิน
95196448วสันต์ลีลา / แก้วเก้า
95296450บทเพลงแห่งคิมหันต์ / ว. วินิจฉัยกุล
95396451เรื่องของนายสำเริง / ไมตรี ลิมปิชาติ
95496453หญ้าแพรกดอกมะเขือและเรือน้อย / ว. วินิจฉัยกุล
95596454อยู่เย็นเป็นสุข / ดวงใจ
95696456หนึ่งฟ้าดินเดียว / กฤษณา อโศกสิน
95796469ภูแสนดาว / ดวงตะวัน
95896470พ่อของผม = Big fish / แดเนียล วอลเวซ ; แปลโดย ปิยะภา
95996471ชุมนุมมังกรซ่อนพยัคฆ์ : แห่งอาณาจักรบันเทิง / ธนวัฒน์ ทรัพย์ไพบูลย์
96096472ชีวิตคือการเดินทาง / ศิริพงษ์ จันทน์หอม
96196479คาว-หวานอาหารโปรด 1 / กนกทอง
96296490ยุทธศาสตร์สร้างสรรค์พลังแผ่นดินเพื่อการพัฒนาประเทศ / ธรรมรักษ์ การพิศิษฏ์
96396491ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมือง / พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์
96496495พระราชบัญญัติการเล่นแชร์พ.ศ.2534 ปรับปรุงพ.ศ.2546-2548 : พร้อมด้วย กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง การเล่นแชร์ตามกฎหมายอื่น
96596499คำอธิบายภาษีเงินได้ระหว่างประเทศและหลักการทั่วไปของอนุสัญญาภาษีซ้อน / ธนภณ (เพริศพิบูลย์) แก้วสถิตย์
96696501ภาษิตกฎหมายภาษาที่ชาวบ้านควรรู้ / ปัทมา จตุรพัฒน์
96796502หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หุ้นส่วนบริษัท / ธงชัย จันทร์วิรัช
96896504รวมกฎหมายการคลังและการงบประมาณ / รวบรวมโดย สมคิด เลิศไพฑูรย์
96996505มหัศจรรย์ Yahoo
97096506ลีนุกซ์ทะเล 5.0 ออฟฟิศทะเล และปลาดาวออฟฟิศ = Linux ทะเล ออฟฟิศทะเล และปลาดาวออฟฟิศ / ภัททิรา เหลืองวิลาศ
97196507การเขียนโปรแกรมสำหรับ wireless applications ด้วย J2ME / เจนวิทย์ เหลืองอร่าม และปิยวิทย์ เหลืองอร่าม
97296509ข้อสอบอัยการวิชาภาษาอังกฤษตั้งแต่พ.ศ.2504-ปัจจุบัน = English for lawyers series / ธง วิทัยวัฒน์
97396512ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเพศศึกษา / นงลักษณ์ เอมประดิษฐ์...[และคนอื่นๆ]
97496513วิวัฒนาการการเมืองการปกครองไทย / ลิขิต ธีรเวคิน
97596514คำอธิบายวิชากฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไปเล่ม 1 ความรู้กฎหมายทั่วไป / สมยศ เชื่อไทย
97696515คู่มือการศึกษาวิชากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา / สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
97796516คดีปกครองเกี่ยวกับคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท
97896520การบริหารและพฤติกรรมองค์การ = Management and organizational behavior / สมยศ นาวีการ
97996521การบริหาร = Management วิทยา ด่านธำรงกุล
98096525คำอธิบายสัญญาประนีประนอมยอมความ / มานิตย์ จุมปา
98196526คำอธิบายพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวพ.ศ.2534 : แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ.2543 พร้อมคำวินิจฉัยของประธานศาลฎีกา คำพิพากษาศาลฎีกา รวมข้อสอบความรู้ขั้นเนติบัณฑิตและข้อสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา
98296527คำอธิบายกฎหมายขายตรงและตลาดแบบตรง : ป้องกันธุรกิจผิดกฎหมาย กำหนดลักษณะของการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง การคุ้มครองผู้บริโภค / ไพโรจน์ อาจรักษา
98396528ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 1-6 อาญาข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม : พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาฉบับสมบูรณ์ / รวบรวมโดย พิชัย นิลทองคำ
98496529ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง วิธีพิจารณาความอาญา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม ระเบียบการออกหมายจับหมายค้นหมายขังการปล่อยชั่วคราว การนั่งพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่อง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ร.บ.ให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศ...
98596531กลยุทธ์การวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคล 2003 = Tax planning strategies : corporate income tax / สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
98696532คัมภีร์ Linux RedHat... / บัณฑิต จามรภูติ
98796533คู่มือการใช้โปรแกรม Mechanical Desktop 2004 [Part assemble and drawing] / ภาณุพงษ์ ปัตติสิงห์
98896535คัมภีร์ฮาร์ดแวร์ PC ฉบับมืออาชีพ = Bigelow's PC hardware desk referemce / สตีเฟน เจ บิกเจลโล ; แปลโดย ชัชวาล ศุภเกษม
98996536คัมภีร์การวิเคราะห์และตัดสินใจปัญหาเชิงธุรกิจโดยใช้ Excel / พนิดา พานิชกุล และยุทธภูมิ วงศ์วัฒนฤกษ์ ; บรรณาธิการโดย กิตติ ภักดีวัฒนะกุล
99096537คัมภีร์ระบบสารสนเทศ = Information systems / กิตติ ภักดีวัฒนะกุล
99196538คัมภีร์ Java... / ญัฐดนัย สุขรัตน์ ; บรรณาธิการโดย กิตติ ภักดีวัฒนะกุล
99296540รวมกฎหมายพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ.2539 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.2540
99396541ย่อหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยยืม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ / สุชาติ รุ่งทรัพยธรรม
99496542คู่มือศึกษาวิชากฎหมายปกครอง / มานิตย์ จุมปา
99596543คู่มือการศึกษาวิชากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ / สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
99696545กฎหมายการแพทย์ : ความรับผิดทางกฎหมายของผู้ประกอบวิชาชีพด้านการแพทย์และสาธารณสุข / วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์
99796546รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 ฉบับใช้เรียนพร้อมประวัติและสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญไทยทุกฉบับ / สมยศ เชื้อไทย : ผู้รวบรวม
99896549คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยบุคคล
99996550รวมคำพิพากษาศาลฎีกาพร้อมหมายเหตุ 7 ปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ.2539 ถึง พ.ศ.2545) เฉพาะคดีท่เกี่ยวข้องกับธนาคารฯและสถาบันการเงิน / รวบรวมโดย วิเชียร ศิริมงคล และ วรีวรรณ ศรีธวัชพงศ์
100096552การบริหารการตลาด : กลยุทธ์และยุทธวิธี [ฉบับมาตรฐาน] = Marketing management : strategies and tactics / อดุลย์ จาตุรงคกุล
100196553คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก / พรชัย สุนทรพันธุ์
100296554ถาม-ตอบพยานหลักฐาน / ปริญญา จิตรการนทีกิจ
100396556การบริหารกลยุทธ์ / เสนาะ ติเยาว์
100496558การบริหารความเสี่ยง = Introduction to risk management / เจริญ เจษฎาวัลย์
100596560เรียนรู้ภาษา LISP เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย / นิตยา นินทร
100696566การสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานภาคปฏิบัติ = Practical IMC / สมวงศ์ พงศ์สถาพร
100796573ทักษะการอ่านโทเฟิล : สำหรับเตรียมตัวสอบ Toefl CBT = Toeft reading comprehension
100896580แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย ETT 2.7 [ซีดี-รอม]
100996582กรมศุลกากร [ซีดี-รอม] : คู่มือติดต่อราชการกับกรมศุลกากร = E-Customs [CD-ROM]
101096583ชิพ ซีดี-รอม ธ.ค./2546 [ซีดี-รอม] = CHIP CD-ROM 12/2003 [CD-ROM]
101196587การบูรณาการกระบวนการผลิตเอทานอลกับโรงงานน้ำตาลและโรงงานแป้งมันสำปะหลัง = Integration of ethanol production process in suger and cassava starch factories / บุณยพัต สุภานิช, สุวิทย์ เตีย และ ปนัดดา ภูอากาศ
101296588แนวทางการพัฒนาการใช้เซลลูโลสจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อการผลิตเอทธานอล = Development of trends for the utilization of cellulose from crop residues and agroindustrial wasters for the production of ethanol / มุกดา คูหิรัญ...[และคนอื่น ๆ]
101396592ค่ายจริยธรรมสถาบันราชภัฎนครศรีธรรมราช / สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช
101496594การประเมินศักยภาพของกระบวนการเพอแวปพอเรชันสำหรับการผลิตเอทานอลบริสุทธิ์ = Assessment of ethanol purification by pervaporation / รัตนา จิระรัตนานนท์ และอนวัช สังข์เพ็ชร
101596595หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาสถิติประยุกต์ / คณะวิทยาศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
101696602ตัวแปรเกี่ยวกับการถ่ายทอดทางสังคมเชิงอาชีพที่ส่งต่อผลต่อความเป็นเอกลักษณ์ของรายการโทรทัศน์เพื่อนคู่คิด / สุทิติ ขัตติยะ
101796603ด้วยรักและสันติร่วมยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง / บรรณาธิการโดย กฤตยา อาชวนิจกุล และ อุษา เลิศศรีสันทัด
101896605ประเทศไทยในบริบทของการแข่งขันในเวทีโลก / ทักษิณ ชินวัตร
101996607สู่ความสำเร็จ : หลักการตนเองรู้จักผู้อื่นในมิติแห่งคริสต์ศาสนา / คณะทำงานจัดทำแนวทางการพัฒนาคุณธรรม/จริยธรรมในมิติแห่งคริสต์ศาสนา
102096608ในความทรงจำ : หนังสือที่ระลึกงานฉลองอายุครบ 72 ปี / ลมุล รัตตากร
102196609คู่มือสหกิจศึกษา = Co-operative education manual / ศูนย์สหกิจศึกษาและอุตสาหกรรมสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
102296612มือรักษาโรคได้จริงหรือ / เจือจันทร์ อัชพรรณ ถอดความจากตำราภาษาจีน
102396613การปฏิรูประบบราชการ : หลากหลายมุมมอง / บรรณาธิการ อรทัย ก๊กผล และ ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์
102496614คำพ่อคำแม่ / พระธรรมกิตติวงศ์ [ทองดี สุรเตโช]
102596615สำนักงานสถิติแห่งชาติ / สำนักงานสถิติแห่งชาติ
102696619สื่อสันนิวาส / อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว
102796622ศัพท์พฤกษศาสตร์ : อังกฤษ-ไทย ไทย-อังกฤษ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน / ราชบัณฑิตยสถาน
102896648ถนนสู่ชัยชนะ = Pushing the envelope / ฮาร์วี่ย์ แม็คเคย์ ; อัฏษมา คณาตระกูล แปล ; ภูริทัต รัศมีเพชร, บรรณาธิการ
102996649พัฒนาสมองให้เป็นอัจฉริยะแบบโมสาร์ท = Mozart's brain and the fighter pilot / ริชาร์ด เรสทัค ; แปลและเรียบเรียงโดย คีตริภู ; บรรณาธิการโดย ภูริทัต รัศมีเพชร
103096650หนังสือเล่มนี้เพียง 1 นาที เปลี่ยนชีวิตคุณได้ = It only takes a minute to change your life / วิลลี่ จอลลีย์ ; แปลโดย ธีรภัทร อัศวชัยคิน
103196665เปิดสูตรเบเกอรี่เด็ด [แผ่นวีดิทัศน์] / อณุชิต พันธุรักษ์
103296668งานนิทรรศการการคุณภาพ กฟผ. [ซีดี-รอม] : พัฒนาการเรียนรู้ สู่องค์การคุณภาพ 17 - 21 พฤศจิกายน 2546 ณ. หอสมุด กฟผ. 1 และ 2 อาคารประฃาสัมพันธ์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
103396670ไมโคร อิน อะ เดย์ [แผ่นวีดิทัศน์]
103496674อินคา replay [แผ่นวีดิทัศน์] : วีซีดี คาราโอเกะ
103596675พุ่มพวงในดวงใจ 1 [แผ่นวีดิทัศน์] : วีซีดี คาราโอเกะ
103696676พุ่มพวงในดวงใจ 2 [แผ่นวีดิทัศน์] : วีซีดี คาราโอเกะ
103796678บี-มิกซ์ เลิฟ คอนเน็คชั่น คาราโอเกะ [แผ่นวีดิทัศน์]
103896681แค้มปิ้งท่องเที่ยว [ซีดี-รอม] : ปีที่ 20 ฉบับที่ 230 พฤศจิกายน 2546 = Photo on magazine [CD-ROM] : Vol. 20 No.230, November 2003
103996682พีชเมกเกอร์ [ซีดี - รอม] = Peachmaker [Videodisc]
104096683คัลเลอร์ ออฟ เลิฟ [ซีดี - รอม] = Color of love [Videodisc]
104196694การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน : หลักการจัดการการผลิตและเทคโนโลยีการผลิตเชิงธุรกิจในประเทศไทย / ดิเรก ทองอร่าม.
104296695นิเวศวิทยา : พื้นฐานสิ่งแวดล้อมศึกษา / นิตยา เลาหะจินดา
104396696เป้าหมาย 1 = Goals ! : hoe to get everything you want fsater than you ever thought possible / ไบรอัน เทรซี่ ; แปลโดย วรรธนา วงษ์ฉัตร
104496698โลกของยอดคน / รุ่งมณี เมฆโสภณ ; ธันยวัชร์ ไชยตระกุลชัย : บรรณาธิการ
104596701กฎหมายข้างวัด / ปรีชา นันตาภิวัฒน์
104696704การสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจ / ปาจรีย์ อ่อนสะอาด
104796710สื่อมวลชนบนเส้นทางทุนนิยม / บรรณาธิการ ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ
104896728ในเรือนใจ / กิ่งฉัตร
104996729ถึงชาติหน้าก็ไม่มีรัก___หากขาดเธอ : เบื้องหลังชีวิตรักพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ / ยอดรัก เสาวคนธ์
105096730คู่มือไมเกรน = Migraine / สันติภาพ ไชยวงศ์เกียรติ
105196731ชูวิทย์ -- เดี๋ยวกะโปโล - / ชูวิทย์ กมลวิศิษฏ์ ; เรียบเรียวโดยเกียรติตระกูล ใจไทย
105296732จัดระเบียบนักการเมือง / ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ ; เรียบเรียงโดย เกียรติตระกูล ใจไทย
105396734การปฏิรูปอุดมศึกษา ทางรอดของชาติ [ซีดี-รอม] : การประชุมสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2546 ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) วันที่ 12-13 กันยายน 2546 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพมหานคร
105496738คลื่นเหงา สาวข้างบ้าน [แผ่นวีดิทัศน์] = Sex phone [Videodisc]
105596739เดี่ยวไมโครโฟน 6 [แผ่นวีดิทัศน์] : ตูดหมึก = Stand up comedy [Videodisc]
105696742ซีบิสกิต : ม้าพิชิตโลก = Seabiscuit : An American legend / ลอรา ฮิลเลนแบรนด์ ; แปลโดย โทสินธุ์ทรัพย์สมบูรณ์
105796743คู่หูฤดูร้อน = Summer sisters / จูดี บลูม ; แปลโดย กันเกรา
105896744คือผู้หญิง = Smart women / จูดี บลูม ; แปลโดย โสภาพรรณ
105996745นาทีชีวิต = Human moment / เอ็ดเวิร์ด เอ็ม. ฮัลโลเวลล์ ; แปลโดย กิตติยา คุณประภา
106096746เหยียบถิ่นพยัคฆ์ = Across the nightingale floor / ลิอัน เฮิร์น ; แปลโดย วันเพ็ญ บงกชสถิตย์
106196747โลกใหม่... / ฮ. นิกฮูกี้
106296748พลิกชีวิตคุณก็ทำได้ = Dakara, Anata Mo Ikinuite / โอฮิระ มิตษุโยะ ; แปลโดย พรอนงค์ นิยมค้า
106396750ชีวิต...เลือกได้ [และคุณต้องเลือกเอง] / ชานชาลา
106496751สำรวจโลกการเงิน / แมงเม่า
106596759คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ / ชาญชัย แสวงศักดิ์
106696760นิติปรัชญาทางเลือก / สมชาย ปรีชาศิลปกุล
106796762คำอธิบายพระราชบัญญัติความลับทางการค้าพ.ศ.2545 / สุรพล ไตรเวทย์
106896763คู่มือศึกษาวิชากฎหมายพาณิชยนาวี = Maritime law / ไผทชิต เอกจริยกร
106996764พระราชบัญญัติล้มละลายพ.ศ.2483 แก้ไขพ.ศ.2543 และพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลายพ.ศ.2542 / รวบรวมโดย สุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์...[และคนอื่นๆ]
107096765พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินพ.ศ.2543 / รวบรวมโดย สุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์...[และคนอื่นๆ]
107196766เทคนิคการประสานงาน / สมิต สัชฌุกร
107296767เลือกสุขภาพที่ดีในชีวตที่คุณต้องการ / ประวิทย์ ตันติสุวิทย์กุล
107396769พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพ.ศ.2546 / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร
107496773ทฤษฎีจิตวิทยาบุคลิกภาพ [รู้เรา รู้เขา] / ศรีเรื่อน แก้ววาล
107596776ภาพพจน์นั้นสำคัญยิ่ง : การประชาสัมพันธ์กับภาพพจน์ / บรรณาธิการโดย พรทิพย์ พิมลสินธุ์
107696779การประชาสัมพันธ์ในธุรกิจการค้า / ชาญชัย อาจินสมาจาร
107796796เส้นทางสู่ความสำเร็จของเอสเอ็มอี / บรรณาธิการโดย วีนา พันธุรัตน์
107896797ทอยสตอรี่ 2 [แผ่นวีดิท้ศน์] = Toy story 2 [Videodisc]
10799679830 วัน รักซิ่ง ชิ่งไม่ได้ [แผ่นวีดิท้ศน์] = Alex and Emma [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย Rob Beiner
108096807คิดถึง ศรัณย่า /h [แผ่นวีดีทัศน์] ; Remastered an thology of saranya [Videodisc]
108196809รวมสุดยอด Tip & Trick Windows XP / แสงชัย ฤกษ์วรัญญู
108296811โก ออน [แผ่นวีดิทัศน์] : วีซีดี คาราโอเกะ
108396812ตู้ซ่อนผี [แผ่นวีดิท้ศน์] = A tale of two sisters [Videodisc] / Directed by Kim Jee-Woon
108496814ถ้าโลกไม่มีผู้หญิง [แผ่นวีดิทัศน์] : วีซีดี คาราโอเกะ
108596819พีเอชพี+มายเอชคิวแอล [ซีดี-รอม] ; พีเอชพี-นุค [ซีดี-รอม] : สร้างเว็บไซต์โดยไม่ต้องเขียนสคริปต์เอง = PHP + MySQL [CD-ROM] ; PHP-Nuke [CD-ROM] / ณัฐภัทร ณ เขาวงกต
108696822การบัญชีขั้นสูง 1 = Advanced accounting 1 / ขวัญสกุล เต็งอำนวย.
108796826การบัญชีรัฐบาล / ยุพดี ศิริวรรณ
108896827คู่มือสอบซีพีเอ [ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต] : วิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี / นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ, ชุมพร เสนไสย และสิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
108996828หอมปากหอมคอ... / วีระ ธีรภัทร
109096832หม้อแกงลิง... / จิระนันท์ พิตรปรีชา
109196844โลกของการกระจายเสียง : จากจุดเริ่มต้นสู่ยุคโลกาภิวัตน์ / วิภา อุตมฉันท์
109296845ขายอะไรก็ขายได้ / โชคชัย ชยธวัช
109396846สื่อสารอย่างไรให้ครองใจลูกค้า : การสื่อสารเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ วุฒิพงษ์ กายะพิงค์
109496847การออกแบบและผลิตงานโฆษณา สกนธ์ ภู่งามดี
109596849ประพาสภาษา / พระราชนิพนธ์ ใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา, สยามบรมราชกุมารี
109696850คนทำไวน์ = Winemaker I / โชคชัย วนภู, นันทกร บุญเกิด และ ลำไพร ดิษฐวิบูลย์
109796851สมุนไพรพันธุ์ไม้มงคล : พระราชทานประจำจังหวัด / สุทัศน์ จูงพงศ์
109896852แอนติออกซิเดนท์ : สารต้านมะเร็งในผัก-สมุนไพรไทย นวลศรี รักอริยะธรรม และอัญชนา เจนริถีสุข
109996853พืชสมุนไพรกับยาไทยสำหรับสตรี / ธนพันธุ์ จอมพิทักษ์
110096854การแปรรูปสมุนไพรไทย / เพ็ญจันทร์ กรุณามัยวงศ์
110196858คมความคิดทักษิณ ชินวัตร... / สุวรรณ รจนาปกรณ์
110296859ศัพท์ตำรวจ / สรรเสริญ สุวรรณประเทศ, ชำนัญพจน์ พูลเกษ และ พนัส ศรีกิจกูล
110396860สิ่งแวดล้อมกับความมั่นคง : ความมั่นคงของรัฐกับความไม่มั่นคงของราษฎร / ชัยอนันต์ สมุทวณิช และ กุสุมา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
110496861หอมกลิ่นดอกไม้ในเมืองไทย
110596866ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ / มนตรี แสนสุข
110696867ผ่าเว็บดีไซน์สไตล์ครีเอทีฟ / สุนีย์ เตชะวัฒนสมบูรณ์ ; บรรณาธิการ ปิยะบุตร สุทธิดารา
110796868รวมสุดยอดโปรแกรมฟรี! แห่งยุค ฉบับปรับปรุง / สมเกียรติ จินาพงศ์
110896869คู่มือการเขียนโปรแกรมภาษา Pascal ฉบับผู้เริ่มต้น / ประภาพร ช่างไม้
110996870เริ่มต้นเขียนโปรแกรมติดต่อและควบคุมฮาร์ดแวร์ด้วย Visual Basic / อภิชาติ ภู่พลับ ; บรรณาธิการโดย สัจจะ จรัสรุ่งรวีวร
111096871คู่มือการออกแบบฐานข้อมูลและภาษา SQL ฉบับผู้เริ่มต้น / มณีโชติ สมานไทย ; บรรณาธิการ สัจจะ จรัสรุ่งรวีวร
111196872สร้างเกมด้วยเกมเอนจิ้น CDX และ DirectX ฉบับมืออาชีพ / นิรุธ อำนวยศิลป์ ; บรรณาธิการ สัจจะ จรัสรุ่งรวีวร
111296874สุดยอดโปรแกรมสำหรับนักกราฟิก Photoshop+Illustrator / อนุรักษ์ วิไลวัลย์ ; บรรณาธิการ ดนุพล กิ่งสุคนธ์
111396875เจาะฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ / ภีรพล คชาเจริญ, ศรัณย์ เสริมสุวรรณ และ ปราการศิริมา
111496876ดูแลรักษาเครื่องด้วย Norton systemworks / ประเสริฐ ก่อกายสิทธิ์
111596877แต่งมือถือ___ให้โดนใจคนวัยมันส์ / ศุภสิทธิ์ นาคเสน
111696878กล้องดิจิตอลฉบับสมบูรณ์ = Digital camera complete guide / ศุภสิทธิ์ นาคเสน ; อรรณพ ขันธิกุล บรรณาธิการ
111796879Nude โฆษณา / ครีเอทีฟหัวตีป
111896880300 เกมส์แจกฟรี! / สมเกียรติ จินาพงศ์
111996881รวมเว็บไซต์ความรู้และการศึกษา / วรรัตน์ ภัทรอมรกุล
112096882สารพันเทคนิคและวิธีแก้ปัญหาลีนุกซ์ Linux super tips / ประภาพร ช่างไม้ ; บรรณาธิการ สัจจะ จรัสรุ่งรวีวร
112196891ความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกริกที่มีต่อการใช้อวัจนะประกอบการอ่านข่าวของผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ = Students' opinions of Krirk university about to nonverbal consist of readnews of television announcers / อาชารินทร์ แป้นสุข
112296894บทบาทของคณะกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนย่อยภายในเขตเทศบาล : ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา = A role of community committee in community development : a case study of Baanlen minicipality, Bang Pa-In distriats, Pranakornsriayutthaya province / พระมหาสัญญา ธรรมสุนา
112396925ทำเนียบบุคลากรประจำปีการศึกษา... มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
112496926การแก้ไขปัญหาการทุจริตในระบบการเมืองและวงราชการไทย
112596928สรุปผลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 30 ศรีปทุมเกมส์ บรรณาธิการโดย น้ำทิพย์ วิภาวิน
112696929อะเดย์ สตอรี่ = A day story / วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์
112796930พุทธลีลา / ธรรมปราณี
112896961ผู้บริการกับการปฏิรูปห้องสมุด [จุลสาร] / พิมลพรร เรพเพอร์
112996984การวิจัยกับวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ / ชุติมา สัจจานันท์
113096986ลักษณนาม : ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
113196991สร้างระบบสร้างกำไร / พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์
113296993การพัฒนาคุณภาพแบบก้าวกระโดดด้วยวิธี Six sigma / สิทธิศักดิ์ พฤกษ์ปิติกุล
113396994คนนิสัยดี / วิทยา นาควัชระ
113496995สู่หนทางชัยชนะวิกฤติธุรกิจ : บทเรียนและกรณีศึกษาวิถีแก้วิกฤติธุรกิจ "8 ตระกูลเจ้าสัว" / สุภวรรณ รจนาปกรณ์
113596996นวัตกรรมเชิงรุก = Future vision... / ชัยวัฒน์ ชยางกูล ; บรรณาธิการโดย พิมพ์นารา พูลทรัพย์
113696998เก่งอย่าง CEO = How to act like a CEO / ดี.เอ. เบนตัน ; แปลโดย กิตติรัตน์ พรหมรัตน์
11379699936 กลยุทธ์ ธนินท์ เจียรวนนท์ / วิจักษณ์ วรบัณฑิตย์
113897000ร้อยเรื่องในรอยจำ / อริยา จินตพานิชการ
113997001อย่าบอกนะ...ว่าคุณไม่มีวันทำได้ / ฟิลลิส จอร์ช ; แปลโดย อมรรัตน์ ศรีสุรินทร์
114097002คิดแบบนักธุรกิจอิสระ = Network marketing / รัช พาลี่ ; แปลโดย อภิชาต พรมดาว
114197003คำคมความคิดทักษิณ ชินวัตร / คมเดือน เจิดจรัสฟ้า : ผู้รวบรวม
114297005สุดยอดเจ้ายุทธจักรรถยนต์ / ธนวัฒน์ ทรัพย์ไพบูลย์
114397006ผู้จัดการมือใหม่ไฟแรง = The new manager / ปีเตอร์ มาร์เกนเนอร์ ; แปลโดย วรพัฒน์ ปัญญาวุฒิพงศ์
114497007การเขียนโปรแกรม VBA และแมโครบน Access 2002 / ธนพล ฉันจรัสวิชัย
114597009อาฟเทอร์ เอ็ฟเฟคท์ อิน แอคชั่น = After effect in action / พูนศักดิ์ ธนพันธ์พาณิช
114697011การใช้งานโปรแกรมออกแบบวงจรรวมดิจิตอล / ขรรค์ชัย ตุลละสกุล
114797012ไอเดียมาราทอน = Idea marathon system / ทาเคโอะ ฮิกูชิ ; แปลโดย เกรียงศักดิ์ กำลังสินเสริม ; บรรณาธิการโดย บุญมาก ศิริเนาวกูล
114897013ร้อยแปด [ที่] กรุงเทพฯ / ส. พลายน้อย
114997015สายฝนเหนือปากน้ำบางนรา = Raindrop over Bangnara Paradise / ชุมศักดิ์ นรารัตน์วงศ์
115097017ในหลวงกับคึกฤทธิ์ / สละ ลิขิตกุล
115197018หลักอาญา : พร้อมสรุปข้อสอบกฎหมายแรงงาน (ปี 2524 ถึงปัจจุบัน) / สุจิต ปัญญาพฤกษ์
115297020ไดเร็กเตอร์ เอ็มเอ็กซ์ : เครื่องมือสร้างงานมัลติมีเดียของมืออาชีพ = Director MX เครื่องมือสร้างงานมัลติมีเดียของมืออาชีพ / กังวานพงษ์ สุพัฒนรัช ; บรรณาธิการโดย สิระ จริงจิตร
115397021สร้าง CD training ง่าย ๆ ด้วยตนเอง / อภิชัย เรืองศิริปิยะกุล
115497022รวยด้วยมือถือ : ย่างก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของการซื้อขายหุ้น ผ่านโทรศัพท์ มือถือ / จิรเดช พูนมโนธรรม
115597024รวมเคล็ดลับเทคนิคเด็ด Pladao office / โสภาพร สุขภิรมย์ และ อวยพร โกมลวิจิตรกุล
115697027รวมสุดยอดโปรแกรมและลูกเล่นบนสมาร์ทโฟน = Smartphone utilities / ทรงศักดิ์ ลิ้มสิริสันติกุล
115797028รู้ลึก รู้จริง Harddisk / บรรณาธิการโดย ธารี บางแก้ว
115897029เทคนิคสารพันสร้างสรรค์งาน CD / สมศักดิ์ เลอยุกต์ ; บรรณาธิการโดย สิทธิชัย ประสานวงศ์
115997030อินเทอร์เน็ตสำหรับมือใหม่ / ธัชชัย จำลอง
116097033555 เกาเหลาทิป / บรรณาธิการ ประสิทธิ์ วรฉัตราวณิช
116197034รู้จักคอมพิวเตอร์ก่อนซื้อคอมพิวเตอร์ / กวิน วารีกิจพันธุ์, ดิเรก รอดโพธิ์ทอง และ อวยพร โกมลวิจิตรกุล
116297039สร้างสรรค์งานวิดีโอด้วยโปรแกรมฟรีแวร์ต่าง ๆ / มาโนช ลักษณกิจ และ วินัย สุขอารีย์ชัย
116397040คัมภีร์ระบบสนับสนุนการตัดสินใจและระบบผู้เชี่ยวชาญ = Decision support systems expert systems
116497042ปฏิบัติการ Visual basic สำหรับ common Windows / ธนพล ฉันจรัสวิชัย
116597043การจัดการการเงินด้วย Microsoft Excel : ครอบคลุมทุกเวอร์ชั่น / พายัพ ขาวเหลือง ; บรรณาธิการโดย กิตติ ภักดีวัฒนะกุล
116697045รันเว็บบน.net framework ออบแบบโดย Visual studio.net / สันติ ศรีลาศักดิ์ และ วินัย สุขอารีย์ชัย
116797046จารึกราชมงคล
116897047รูปคนในภูมิทัศน์ = The figures in landscape มานพ สุวรรณปิณฑะ
116997048ความว่าง = Emptiness-void /c นนทิวรรธน์ จันทนะผะสินและพิชิต ตั้งเจริญ
117097049เรื่องต้องรู้ของประติมากรรมและประติมากรไทย บรรณาะการโดย วิจิตร อภิชาติเกรียงไกร
117197051การประเมินเทคโนโลยีการดูดซับสำหรับการทำเอทานอลให้บริสุทธิ์ = Assessment of ethanol purification by adsorption / วิทยา เทพไพฑูรย์ และ จิระเดช ฮายุกต์
117297054ท้องร้องสมองพูด = Sur-episode
117397055ผลงานและความสำเร็จในรอบ 5 ปีสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ [สวอ.] / สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
117497057เสรีไทย : อุดมการณ์ที่ไม่ตาย = The free Thai movement : the ideal that lives on / ธนาพล อิ๋วสกุล, สุรัยยา (เพ็ญโส๊ะ) สุไลมานและพระไพศาส วิสาโล ; บรรณาธิการ วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์
117597059โครงการปริวรรตพระคัมภีร์ล้านนา : บริวรรศและวิเคราะห์เนื้อหา สมหมาย เปรมจิตต์...[และคนอื่น ๆ]
117697060สามทศวรรษทบวงมหาวิทยาลัย / สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย ทบวงมหาวิทยาลัย
117797061คู่มือการทดสอบสมรรถภาพทางกายภาพสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข สมชาย ลี่ทองอิน ; บรรณาธิการโดย วิไลสุดา กันเขตร, นวลศรี วิจารณ์และนงพะงา ศิวานุวัฒน์
117897062สิปปศาสตร์รังสรรค์ : รวมบทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บรรณาธิการโดย อัควิทย์ เรื่องรอง
117997068พระสหัสภุชสหัสเนตรอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ไวปุลยสมบูรณ์อกิญจนมหากรุณาจิตรธารณีสูตร แปลโดย วิศวภัทร มณีปัททมเกตุ
118097079เศรษฐศาสตร์หารสอง / สุธี พนาวร
118197080การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการปรับโครงสร้างหนี้ : กรณีศึกษาเปรียบเทียบศาลล้มละลายกลางกับสำนักงานคณะกรรมการเพื่อส่งเสริมการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ = An efficiency and effectiveness evaluation of debt restructuring procedure : a comparative case study of the central bankruptcy court and the corporate restructuring group
118297094กฎหมายว่าด้วยสัญญา / อรรยา สิงห์สงบ
118397096การจัดทำแผนแม่บททางด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมืองเพื่อการพัฒนาทรัพยากรธรณีในเขตเศรษฐกิจแร่ตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี : รายงานฉบับสมบูรณ์ / อดิศร อิศรางกูร ณ อยุธยา
118497108อนาคตที่ไล่ล่าประเทศไทย : แนวโน้มของโลกสังคมเศรษฐกิจการเมืองกับอนาคตของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ถิรพัฒน์ วิลัยทอง และ ชัยอนันต์ สมุทวณิช
118597109ประท้วง = Protest
118697113บันทึกความทรงจำ 23 ปีสำนักงานก.ค. / สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู
118797115การพัฒนาห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดสมบูรณ์แบบ = Toward the development of library perfection สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชชูปถัมภ์ : บรรณาธิการโดย คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต
118897116กษัตริย์นักพัฒนา / บรรณาธิการโดย ศรีนิตย์ บุญทอง
118997117วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก / มูลนิธี ชัย พัฒนา และ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
119097122มองโลกผ่านเลนส์ : ภาพยอดเยี่ยมจากเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก = Through the lens / ลลิตา ผลผลา
119197140จดหมายเหตุพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระศรีสินทรมหามงกุฎเกล้ากรุงสยาม [บางตอน1] และพระราชนิพนธ์อันเป็นสุดที่รักเรื่อง พระนล คำหลวง / บรรณาธิการโดย กีรติ เกียรติยากร
119297141นายแม่ : เรื่องดี ๆ ของนารีสยาม / พิมพ์ประไพ พิศาลบุตร
119397142เจาะเวลาหาอดีตย้อยยุคกรุงศรีอยุธยา / ศิริพร ดาบเพชร
119497143ผู้หญิงไทยในอดีต / เทพชู ทับทอง
119597144เกมคณิตปริศนา : พาสนุกปลูกปัญญา / ธิดาสิริ ภัทรากาญจน์, ก่องกัญจน์ ภัทรากาญจน์ และ ธนกาญจน์ ภัทรากาญจน์
119697145จดหมายเหตุวังไกลกังวลสมัยรัชกาลที่ 7 / กรรณิการ์ ตันประเสริฐ
119797146เรื่องเล่าจากข้าวของเครื่องแต่งกาย / ส. พลายน้อย
119897147ถิ่นฐานบ้านช่อง = Tales of the river and places / เอนก นาวิกมูล
119997148บ้านของเรา ธนาคารของเรา / ธนาคารสงเคราะห์
120097149จรรยาบรรณของตุลาการศาลปกครอง / ธงทอง จันทรางศุ
120197150พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลากรพ.ศ.2545 : ฉบับภาษาไทยและคำแปลภาษาอังกฤษ = Arbitration act B.E.2545 [2002] : Thai-English / สวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง ศาลปกครอง
120297153คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งว่าด้วยการกำหนดการชำระและความรับผิดในค่าฤชาธรรมเนียม / พรรลอง มั่นดี
120397154รวมบทความเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ / มานิตย์ จุมปา
120497155รวมคำนิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลพ.ศ.2544-2545 / อำพน เจริญชีวินทร์
120597156เปิดสำนวนคดีแพ่ง / พรรลอง มั่นดี
120697157พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตพ.ศ.2545 : Credit data business operation act B.E.2545 [A.D.2002] / แปลโดยไกรวิน สารวิจิตร
120797158ภาระที่ไม่จำเป็นด้านพลังงาน : วิเคราะห์ปัญหาโรงไฟฟ้าและท่อก๊าซไทย-พม่า-มาเลเซีย / ประสาท มีแต้ม
120897159ลิขสิทธิ์ : ตัวบทพร้อมข้อสังเกตเรียงมาตราและคำพิพากษาศาลฎีกา = Copyright law / วัส ติงสมิตร
120997162อายุความ [แพ่ง-อาญาและคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา] / สมพร พรหมหิตาธร
121097164สิทธิชุมชนท้องถิ่นพื้นเมืองดั้งเดิมล้านนา : กรณีศึกษาชุมชนลัวะ ยวน ลื้อ ปกาเกอญอ [กะเหรี่ยง] ในจังหวัดน่าน เชียงราย และเชียงใหม่ : โครงการสิทธิชุมชนท้องถิ่นจากจารีตประเพณีสู่สถานการณ์ปัจจุบัน : การศึกษาเพื่อแสวงหาแนวทางนโยบายสิทธิชุมชนท้องถิ่นในประเท...
121197166สื่อกับปรากฎการณ์ : มุมมอง "คนสื่อ" ต่อปรากฎการณ์ปัญหาโครงการท่อก๊าซไทย-มาเลเซีย / ปิยะโชติ อินทรนิวาส
121297167ประเด็นข้อกฎหมายที่สำคัญจากที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดพ.ศ.2545
121397171โลกของจอม / ทินกร หุตางกูร
121497172กลางทะเลลึก / ประชาคม ลุนาชัย
121597174เสือตีตรวน / บัญชา อ่อนดี
121697215รวมหลักไวยากรณ์โทเฟิล [ซีดี-รอม] = TOEFL Grammar [CD-ROM]
121797239เงินทองต้องใส่ใจ [ซีดี-รอม] = Understanding personal finace [CD-ROM]
121897243การปฏิบัติต่อผู้กักขัง : การดำเนินงานสถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานี = Treatment of the detainees : Patumthani house of relegation / สุรพงษ์ วงศ์ภา
121997245ภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนเทศบาล : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี = Municipality school manager's leadership : a case study of tesbarnmueang pathumthani school in pathumthani province / ฐานมณี แจ้งประจักษ์
122097247ความพึงพอใจในงานของบุคลากร สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมภายหลังการปรับโครงสร้างใหม่ของกระทรวงยุติธรรม : ศึกษาเฉพาะสำนักกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม = Job satisfaction in organization of officials of secretarial : a case study of the office of law menistry of justice, after the reformation / ภาวนา มุสิกวัตร
122197249คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนศึกษาเฉพาะกรณี : โรงเรียนเทคโนโลยีปทุมธานี = Pleasant characteristics of private school administrator : a case study of pathumthani technology school / ธนา ยะคำนะ
122297253ปัญหาและอุปสรรคในการสืบสวนคดียาเสพติด : ศึกษาเฉพาะกรณีเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวน กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 1 กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด = Problems and obstacles of investigation : a drug's case inplemented by narcotics suppression division 1, Narcotics suppression Bureau / กาญจนา ล้อมสมบูรณ์
122397259ผลการศึกษาของการนำมาตรฐานการควบคุมในพ.ศ.2544 มาใช้กับหน่วยงานภาครัฐ : ศึกษาเฉพาะกรณีการป้องกันและปราบปราม สำนักสืบสวนและปราบปรามกรมศุลกากร = Applicational study of the 2001 internal control standard in government agencies : a case study of prevention and suppression. practices, investigation and suppression office, customs department / ศศิธร รุ่งมณี
122497261แบบผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาตามความต้องการของครู อาจารย์ : กรณีศึกษาข้าราชการครู กลุ่มโรงเรียนนาเขลียง นาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช = Leadership style of school administrators as required by Nakliang-Nawae group administration's primary school teacher : a case study of schools in Chawang district, Nakhonsrithammarat province / เอกรัตน์ วัฒนา
122597262การตรวจพิสูจน์สารดีเอ็นเอ = DNA analysis / วรรณรัตน์ พงษ์สุวรรณ
122697268การเพิ่มอำนาจในงานกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงงานเสื้อผ้าสำเร็จรูปเกรียงศิลปอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ = Empowerment and organization commitment of workers in garment manufacturers industry วจีพันธ์ อารีย์พงศา
122797274การบริหารงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม สำนักเรียนวัดพรหมวงศาราม เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร = Phrapriyatidham school management wat promwongsaram education center dindaeng bangkok / พระมหาเอกสิทธิ์ มณีสาย
122897276ปัญหาและอุปสรรคในการศึกษาภาษาบาลีของพระสงฆ์ในประเทศไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร = Problems and obstacles to study pali language of monks in thailand : a case study of pomprabsattruphay district bangkok / พระมหารัชพล ฐานุตตโม
122997278การมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนมัธยมศึกษา อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี = The participation of community organization in solving addict problems in educational institute : case study of the high schools at parkkred district in nonthaburi province district in nonthabur : Province ภัสพงษ์ มีอนันต์
123097279แค้มปิ้งท่องเที่ยว [ซีดี-รอม] : ปีที่ 20 ฉบับที่ 231 ธันวาคม 2546 = Photo on magazine [CD-ROM] : Vol. 20 No. 231, December 2003
123197293รายงานการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้างพ.ศ.2545 = Report of the 2002 construction area
123297298เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง : กับการวิเคราะห์ความหมายของนักเศรษฐศาสตร์
123397299ประสิทธิผลของคู่มือการดูแลผู้ป่วยโรคเอดส์สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย = The effectiveness of people with AIDS care hand book for sub district health personnel in Northeast of Thailand / จุฬาภรณ์ โสตะ
123497302การพัฒนาดัชนีชี้วัดและกลยุทธ์ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ในชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = Developing indicators and strategies to promote quality of life of HIV/AIDS patients in the Northeastern community / ดรุณี รุจกรกานต์...[และคนอื่น ๆ]
123597303วิวัฒนาการและส่วนประกอบสำคัญของอักษรจีน c กวี ไพรัชเวทย์
123697307งานประพันธ์ [บางเรื่อง] / ปิ่น มาลากุล
123797308บทคัดย่อผลงานวิจัยพระจอมเกล้าลาดกระบังครั้งที่ 1 25 สิงหาคม 2546 = 1st KMITL research abstract August 25, 2003 / สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
123897319ผมเป็นมะเร็งอายุ 5 ขวบ / ยามาซากิ โทชิโกะ ; แปลโดย เบญจมาศ
123997325ระบบฐานข้อมูล / วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์
124097326สร้างสรรค์งาน Amination ง่าย ๆ สไตล์ Flash MX / ปราณี สุทธิโรจน์อำไพ, วรรณี สุทธิโรจน์อำไพ และ เกศมณี เที่ยงธรรม
124197328การพัฒนาห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดสมบูรณ์แบบ
124297339เทคนิคสร้างงาน Animation ด้วย Flash MX สมศักดิ์ เลอยุกต์
124397340สาระสำคัญและแนวทางการพัฒนาสภาผู้แทนราษฎรใน 10 ปี ข้างหน้า / วรเจตน์ ภาคีรัตน์, บรรเจิด สิงคะเนติ และ สมศักดิ์ นวตระกูลพิสุทธิ์
124497354ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศิลปะการกำกับการแสดงละคอนเวที / มัทนี รัตนิน
124597355100 ปัญหาปรึกษาหารือ : สารพันปัญหาสวน
124697356การจัดสวนไม้ประดับ / ชวลิต ดาบแก้ว
124797359จากคนตัวใหญ่สู่ใจดวงน้อย / คณะทำงานโครงการสภาเยาวชนไทย พรรคไทยรักไทย
124897361ทำไมหมาผมไม่เห่า / กันยารัตน์, แปล ; เรืองเดช จันทรคีรี, บรรณาธิการ
124997364เอซีดีซี 5.0 : power pack and plug-ins = ACDSee 5.0 : power pack and plug-ins
125097365คอมพิวเตอร์มือทองอ่านไปลองไป / กวิน วารีกิจพันธุ์ และดิเรก รอดโพธิ์ทอง ; บรรณาธิการโดย อารี บางแก้ว
125197366เอซีดีซี 6.0 power pack สุดยอดโปรแกรมเปิดดูรูปภาพ = ACDSee 6.0 power pack สุดยอดโปรแกรมเปิดดูรูปภาพ / สุธีร์ นวกุล และ อิทธิพงศ์ โคแก้ว
125297442การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ = Environmental management in Southeast Asia / โสภารัตน์ จารุสมบัติ
125397443การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม / นิวัต เรืองพาณิช
125497445พายุหมุนลุ้นรัก = Love storm / หลีเหมี่ยนหมิน ; จุริภรณ์ เกียรติบารมี, อรินทรา ตั้งสถิตเกียรติ์, ผู้แปล.
125597448เด็กหญิงผู้บันทึกความฝัน = La nina que escribio un sueno / โฆเซ่ หลุยส์ โอไลยโซล่า ; รัศมี กฤษณมิษ, รังสิมา จิรโชติสกุล, ผู้แปล.
125697449สู่ฝันนิรันดร... / รัตนสยาม
125797452ทู หัวใจ ปลายฟ้า ซากุระ = Two หัวใจ ปลายฟ้า ซากุระ / ลูกปัทย์
125897453โอลด์ เยลเลอร์ คู่หูสี่ขาผู้สัตย์ซื่อ = Old yeller / เฟรด กิ๊บสัน ; สิทธิพร ชื่นชุ่มจิตร, ผู้แปล.
125997454สาวช่างเม้าธ์ 3 อยากได้โลกทั้งใบไว้ในกำมือ = All I want is everything / เซซิลีวอน ซิเกเซอร์ ; ดนยา, ผู้แปล
126097455ครอบครัวนี้ดีที่สุดในโลก : ตอนกลายพันธุ์แห่งรัก = Lovely DNA / พิภพ จริภิญโญ ; โอม พัฒนโชติ, บรรณาธิการ
126197456มอลลี่มูนมหัศจรรย์หยุดโลก = Molly moon stops the world / จอร์เจีย บิง ; ปิยะภา, ผู้แปล.
126297457รับมือกับสารพัดตัวแสบ / นิพัทธ์พร เพ็งแก้ว
126397460แบรนด์นิ่ง ไทยแลนด์ = Branding Thailand / ธนเดช กุลปิติวัน...[และคนอื่น]
126497461แบรนด์ดิ่ง เนชั่น = Branding nation / ธนเดช กุลปิติวัน...[และคนอื่น ๆ]
126597462แบรนด์ดิ่งไทยรักไทย = Branding Thairakthai / นิชาภา ศิริวัฒน์
126697464ถึงเวลาบินปร๋อยี่ห้อไทยๆ = Thai branding / ดนัย จันทร์เจ้าฉาย
126797468อยู่ด้วยแรงปรารถนา = Live with passion / วันชัย ประชาเรื่องวิทย์
126897470วิธีทำให้คนชอบคุณภายในเก้าสิบวิ! = How to make people like you in 90 seconds or less / นิโคลัส บู๊ธแมน. ; แปลโดย อารดา สันตสว่าง
126997472สนุกกับชีวิตสนุกกับงาน / เบญญาวัธน์
127097473ชีวิตก้าวหน้า...การงานก้าวหน้า / เบญญาวัธน์
127197474ชีวิตยังมีหวังชีวิตมีกำลังใจ / เบญญาวัธน์
127297475กระตุ้นคนเพื่อชัยชนะ = Motivating people / โรเบิร์ต เฮลเลอร์ ; แปลโดย อรยา เอี่ยมชื่น
127397477ล้มแล้วลุกรุกไปข้างหน้า / เบญญาวัธน์
127497480ซาร์สหวัดมรณะล้างโลก / แปลและเรียบเรียงโดย สรยุทธ รัตนพจนารถ
127597481กระจกส่องสื่อ / ทัศนีย์ บุนนาค ; บรรณาธิการโดย นิธินันท์ ยอแสงรัตน์
127697482สื่อกับมานุษยวิทยา / บรรณาธิการโดย จำเริญลักษณ์ ธนะวังน้อย
127797483ใครหยิบสบู่ไป(วะ) ? = Who moved my soap ? / แอนดี้ โบโรวิทซ์ ; รมณียฉัตร แกวกิริยา, แปล
127897484เมื่อข้าพเจ้าเตรียมตัวล้มละลาย : กรณีศึกษาที่ลูกหนี้แกล้งจนทุกวิธีอันเจ้าหนี้ผู้ไม่โง่จำต้องเรียนรู้ / ชาย กิตติคุณาภรณ์
127997485การบริหารลูกค้าประจำ : โอกาสทางธุรกิจ ลูกค้า ผู้จำหน่าย ผู้ซื้อ ผู้ขาย = Key account management / วนัส วาณิชมงคล
128097487พลังแห่งการเปลี่ยนแปลง = The power of change / ศุภกิจ รุ่งโรจน์
128197489คิดแล้วสำเร็จ = Success through a positive mental attitude / นโปเลียน ฮิลล์ และ ดับเบิ้ลยู คลีเมนท์สโตน ; แปลโดย ปสงค์อาสา
128297491บอกมาสิ __ วันนี้กลุ้ม! = The blue day book : a Lesson in Cheering yourself up / แบรดลี่ย์ เทรเวอร์ กริฟ ; แปลโดย พิมพร
128397492อินสปายด์ บาย เนเจอร์ = Inspired by nature / ดนัย จันทร์เจ้าฉาย
128497494พลังแห่งจิตปัจจุบัน : หนทางสว่างสู่แสงแห่งปัญญา = The power of now : a guide to spiritual enlightenment / เอ็กค์ฮาร์ท โทลเลอ ; แปลและเรียบเรียงโดย พรรณี ชูจิรวงศ์
128597495ศาสตร์และศิลป์แห่งบุคลิกภาพ : เส้นทางสู่ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ด้วยหัวใจเปี่ยมพลัง = The real you / เดวิน จีแมน ; ศรินทร ไผทรัตน์ แปลและเรียบเรียง
128697496ซิกซ์ ซิกม่า ฟอร์ เอฟวะรีวัน = Six sigma for everyone / ยอชจ์ เอ็ก ; แปลและเรียบเรียงโดย วิทยา สุหฤทดำรง
128797498แฟรนไชส์ยุทธการโคลนนิ่งธุรกิจ : แฟรนไชส์เป็นกลยุทธ์ในการขยายธุรกิจ = Franchise clonning business / พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์
128897499ทำฝันให้เป็นจริง...เมื่อคุณเป็นเจ้าของร้านสะดวกซื้อ = Conveni tencho no hon, sijou saikyou no tenpo unei manual / ทาเกอุจิ มิโนรุ ; แปลและเรียบเรียงโดย ชไมพร สุธรรมวงศ์
128997500คู่มือผู้นำทักษะความคิดด้านขวาง = The leader's guide to lateral thinking skills / พอล สโลน ; แปลและเรียบเรียงโดย ธงชัย สมบูรณ์ และ นิติศาสตร์ อารมย์ดี
129097501กล้าที่จะไปให้ถึงฝัน = Dare to win / แจ๊ก แคนฟิลด์ และ มาร์ค วิคเตอร์ แฮนเซ่น เขียน ; ดารณี สุทนทรนนท์, แปล
129197502อย่าให้อุปสรรคใหญ่เกินตัวเรา = Achieving personal greatness / ทิม ลาเวนเดอร์ ; เจษฎา ทรงมิตร แปลและเรียบเรียง
129297503คำถามเปลี่ยน __ เปลี่ยนชีวิต / ภรต ยมจินดา
129397504คุณค่าแห่งอุปนิสัยบวก = The power of positive habits / แดน โรบี้ ; แปลโดย กาญจนา มโนจุรีหกุล
129497505ลิขิตโชคดีให้ชีวิต : เปลี่ยนแปลงโชคและชีวิตของคุณ = The luck factor : cha nge your luck and chang your life / ริชาร์ดไวส์แมน ; แปลโดย ถนอมจิต พานิชรัตน์
129597506ศาสตร์และศิลป์การอ่านใจคนจากลำดับการเกิด = The new birth order book / เควิน ลีแมน ; ศรินทร ไผทรัตน์, แปลและเรียบเรียง
129697507อินโทรดักชั่น ทู เดอะ ซิกซ์ เซ้นส์ = Introduction to the sixth sense / นวดล
129797510คิดเป็นจึงรวย / อดิศักดิ์ นนทวงษ์
129897514เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ / ศรีวงศ์ สุมิตร, สาลินี วรบัณฑูร
129997517กลยุทธ์การบริหารค่าจ้างเงินเดือน / ประเวศน์ มหารัตน์สกุล
130097518ธุรกิจทำเงิน : เผยกลยุทธ์สร้างรายได้อย่างมืออาชีพจากเจ้าของกิจการสุด Hot / พีระวุธ ฉัตรกุล ณ อยุธยา
130197577เกมกำจัดยาเสพติด [ซีดี-รอม] = Drugs Killer quiz [CD-ROM]
130297589ขุนนางกรมท่าขวา : การศึกษาบทบาทและหน้าที่ในสมัยอยุธยาถึงสมัยรัตนโกสินทร์พ.ศ.2453-2435 / จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์
130397595เพลง ต่อต้านยาเสพติด [ซีดี-รอม]
130497596เพลงสำคัญของแผ่นดิน [ซีดี-รอม] คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
130597602สำนวน/สแลง [ซีดี-รอม] = Idioms / Slang [CD-ROM]
130697613เจาะลึกกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศ 11 CEO รางวัล SET Awards / บรรณาธิการโดย สันติ วิริยะรังสฤษฏ์
130797614หลักการบัญชีเบื้องต้น [ซีดี-รอม] วิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์
130897615กลยุทธ์สู้หุ้น / สิปปกร ขาวสอาด
130997616เคล็ดลับเซียนหุ้นพันธุ์แท้ / นิเวศน์ เหมวชิรวรากร
131097618ซื้อหุ้นให้รวย
131197619อ่านงบการเงินเหมือนอ่านนิยาย / ชาย กิตติคุณาภรณ์...[และคนอื่นๆ]
131297620ครัวครม. / วิษณุ เครืองาม
131397631อิงลิช แม็ท [ซีดี-รอม] : สร้างทักษะการฟังและการคิด = English Math [CD-ROM]
131497632บาร์บี้ [แผ่นวีดิทัศน์] : เจ้าหญิงแห่งสวอนเลค ; สร้างทักษะการฟังและการคิด = English Math [CD-ROM]= Barbie of Swornlake [Vidcadisc] กำกับการแสดงโดย โอเวน เฮอร์ลีย์
131597634เรียนง่าย ๆ สไตล์อังกฤษ = English conversation complete edition / โจเซฟ เอส.จี. และ เจ.โรว์แลน ดาวีส
131697645แฉชีวิตนักเรียน AFS / วศิน [บอย] สิทธาวากุล
131797646100 ประโยคพูดภาษาอังกฤษ = 100 sentence pattern English / สมชาย ชัยธนะตระกูล
131897654ใช้คำสวยช่วยสนทนา / วาริน รุ่งจตุรภัทร
131997655การสื่อสารเพื่อธุรกิจ = Communicating the business way / ชัชนิต มุสิกไชย
132097656ทำไมคนไทยจึงเรียนภาษาอังกฤษไม่ได้เรื่องสักที / โกวิท วงษ์สุรวัฒน์ ; บรรณาธิการโดย ประยงค์ คงเมือ
132197657ภาษาคาใจ : ความรู้นอกตำรา / สังคีต จันทนะโพธิ
132297658อยากเก่งอังกฤษต้อง keep it short and simple เป็น / บุญทร คอสเนอร์ - เนเทิน
132397661เรียนภาษาจีนให้สนุกด้วยการ์ตูน : รวบรวมคำกริยาที่ใช้ในชีวิตประจำวันกว่า 900 คำ / แปลโดย ประภัสสร วศินนิติวงศ์
132497663เรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่เริ่มต้น / คริสโตเฟอร์ ชูห์ และ พุทธิพงศ์ วัฒนกุล
132597667บีอิง อี-ซิติเซน บาย e-กอพเวอเมนท์ โฉมหน้าบริการอีเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ...เพื่อคนไทย / สมชัย อักษรารักษ์ และ อศินา พรวศิน
132697668เชียงใหม่กับภัยทางอากาศ / บุญเสริม สาตราภัย
132797669สุนทรพจน์ท็อปเท็น / วาริน รุ่งจตุรภัทร
132897670เปลือยประสบการณ์เอ็นจีโอด้านป่าและทรัพยากร / เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์, บรรณาธิการ.
132997671ปรัชญารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ / อมร รักษาสัตย์
133097698ปิดม่านโลกาภิวัฒน์ : เปิดแนวคิดใหม่เพื่อจัดการเศรษฐกิจโลก = Deglobalization : newideas for running the world's economy / วอลเดน เบลโล ; แปลโดยไพโรจน์ ภูมิประดิษฐ์ ; บรรณาธิการโดย พรรณงาม เง่าธรรมสาร
133197699วิจักษ์วิจารณ์วรรณกรรมฝรั่งเศส / นพพร ประชากุล
133297704ฟัดอมตะ [แผ่นวีดิทัศน์] = b The medallion [Videodisc] กำกับการแสดงโดย Jackie Chan
133397705ยัยหนูน่ารัก อุ้มบุญมาป่วน [แผ่นวิดิทัศน์] = She brings us danger [Videodisc]
133497707พลังมหัศจรรย์ในอาหาร / สรจักร ศิริบริรักษ์
133597709ตำรับอาหารป้องกันโรค
133697710ชา : เลือกชาดื่ม ซื้อชาเป็น = Cha / โจเซฟ เอส.จี และ เกา เฮง
133797711สะกิดความเก่งด้วยรอยยิ้มแบบไทย ๆ / แสงอุษา โลจนานนท์ และ กฤษณ์ รุยาพร
133897713กลยุทธ์ใหม่ในการจัดการ = Retooling the new strategy / พสุ เดชะรินทร์
133997714เป้าหมายชีวิตและแรงจูงใจในการทำงานตามความหมายเชิงพุทธ / ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์
134097770แฟมม์ ฟาทาเล รหัสโจรกรรม สวยร้อนอันตราย [แผ่นวีดิทัศน์] = Femme fatale [Videodisc] Directed by Brian De Palma
134197779โครงการจัดทำเพลงสำคัญของแผ่นดิน [จุลสาร]
134297788แสงแดดยังมีราคา : เศรษฐศาสตร์อารมณ์ดีแค่คิดก็ขายได้ / วรากรณ์ สามโกเศศ
134397789การวางแผนกลยุทธ์... : ศิลปะการกำหนดแผนองค์กรสู่ความเป็นเลิศ = Strategic planning... : the art of mapping organization towards excellence / วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์...[และคนอื่นๆ]
134497794ห้องครัว 2 / บรรณาธิการโดย กาญจนา เอนอ่อน
134597796ก้าวแรกสำหรับผู้เริ่มต้นกับคอมพิวเตอร์มือใหม่หัดใช้หัดเล่น / จุฑามาศ จิวะสังข์
134697797เริ่มต้นง่าย ๆ กับอินเทอร์เน็ตด้วยตนเอง = Internet step by step / พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร
134797799เริ่มก้าวสู่คอมพิวเตอร์ระดับมือโปร / กอบเกียรติ สระอุบล
134897801การจัดการการตลาด = Marketing management / ฟิลลิป ค็อตเลอร์ ; แปลและเรียบเรียงโดย ธนวรรณ แสงสุวรรณ...[และคนอื่นๆ]
134997802การจัดการเชิงกลยุทธ์ = Stategic management / จอห์น เอ เพียร์ซ และ ริชาร์ด บี โรบินสัน : แปลและเรียบเรียงโดย สาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน
135097804โค้ดลับ 108 ซื้อ-ขายหุ้น = 108 ways to trade stock MKT / ดำรงชัย แท่นศรีเจริญ
135197805ยุทธศาสตร์ซุนวู 15 กลยุทธ์พิชิตหุ้น / เคอรติส เจ มอนต์โกเมอรี่ ; แปลและเรียบเรียงโดย สมพงษ์ สุวรรณจิตกุล
135297812การส่งเสริมการอ่าน = Better reading / ไพพรรณ อินทนิล
135397816เอกภพ สรรพสิ่ง และมนุษยชาติ = Universe everything and humanity / รอฮีม ปรามาท
135497817การเงินส่วนบุคคล / สุพพดา ปิยะเกศิน
135597821ทฤษฎีดอกเบี้ย = Theory of interest / มานพ วราภักดิ์
135697822ตารางอัศจรรย์ = Magic squares / อนุชิต ล้ำยอดมรรคผล
135797823ท่องแดนคณิต / สุมาลี ชาญมหาพน
135897824ตัวเลขอัศจรรย์ = Magic numbers / อนุชิต ล้ำยอดมรรคผล
135997825คณิตคิดคำนึง : พึงสนุกข้อเท็จจริง / ธิดาสิริ ภัทรากาญจน์, ก่องกัญจน์ ภัทรากาญจน์ และ ธนกาญจน์ ภัทรากาญจน์
136097826กลยุทธ์สู่ความสำเร็จในธุรกิจส่วนตัว / ฟิลิป ฮอลแลนด์ ; เรียบเรียงโดย ก้องเกียรติ โอภาสวงการ
136197827การวางแผนกลยุทธ์ / อุทิศ ขาวเชียร
136297828ความรู้พื้นฐานการงิน : หลักการเหตุผลแนวคิดและการวิเคราะห์ = Fundamentals of finance : principle rationale perspective and analysis / สันติ
136397829เจแปนไฟแนนซ์ : การเงินบนคมดาบรอยคราบเศรษฐกิจฟองสบู่ = Japan finance : การเงินบนคมดาบรอยคราบเศรษฐกิจ / สมภพ มานะรังสรรค์
136497830ไทยไฟแนนซ์ : ทิศทางการท้าทายและโลกาภิวัฒน์การเงิน = Thai finance : ทิศทางการท้าทายและโลกาภิวัฒน์ / สมภพ มานะรังสรรค์
136597831เปิดประตูสู่ Six sigma / บาร์บาร่า ฮวีต, ซัค มิลส์ และ ไมค์ คาร์แนล ; แปลและเรียบเรียงโดย วีรจิต กลัมพะสุต
136697833บรรณนิทัศน์ : หนังสือชนะการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปีพ.ศ... / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
136797843จากห้วงอวกาศสู่พื้นแผ่นดินไทย พ.ศ.2546 = Thailand from space 2003 / สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ [องค์การมหาชน]
136897844ลิซซี่ แม็คไกวร์ สาวใสกลายเป็นดาว [แผ่นวีดิทัศน์] = The Lizzie mcguire Movie [Videodisc] กำกับการแสดงโดย Jim fall
136997846หลักสูตรนักบริหารที่มหาลัยไม่ได้สอน = Unteachable management in the real and right way / สตีฟ ไชเฟอร์ ; วรพัฒน์ ปัญญาวุฒิพงศ์, แปลและเรียบเรียง
137097851คืนชีพกองทัพโจรสลัดสยองโลก [แผ่นวีดิทัศน์] = Pirates of the Caribbean [Videoddisc] กำกับการแสดงโดง Gore Verbinski
137197852อึดคู่อันตราย [แผ่นวีดิทัศน์] = Heroic duo [Videodisc] กำกับการแสดงโดย เบนนี่ ชาน
137297853นายอโศก กับ นางสาวเพลินจิต [แผ่นวีดิทัศน์] = Suicide me [Videodisc] กำกับการแสดงโดย ทศพล ศิริวิวัฒน์ และ พีระพันธ์ เหล่ายนตร์
137397857คืนบาป พรหมพิราม [แผ่นวีดิทัศน์] = Macabre case of Prom Pi Ram [Videodisc] กำกับการแสดงโดย มานพ อุดมเดช
137497858ทะลุโลกมหัศจรรย์มหาภัย [แผ่นวีดิทัศน์] = R u ready [Videodisc]
137597862สงครามนุษย์ [แผ่นวีดิทัศน์] = Naqoyqatsi [Videodisc] กำกับการแสดงโดย Godfery Reggio
137697863อีซี่ คอมพิวเตอร์ ก้าวแรกของคนเก่งคอม [ซีดี-รอม] = Easy computer [CD-ROM]
137797864ร็อคกี้ โรด [แผ่นวีดิทัศน์] : คาราโอเกะ
1378978653 ดี แอนนิเมชั่น [ซีดี-รอม] : ซีดี-รอม สอนการสร้างภาพยนตร์ = 3D Animation [CD-ROM]
137997866เว็บ โปรแกรมมิง [ซีดี-รอม] = Web programming [CD-ROM]
138097867ซีดีรอมภาพถ่าย มรดกทางประวัติศาสตร์ 2 [ซีดี-รอม] = Spectacular Thailand 2 [CD-ROM] ; มรดกทางประวัติศาสตร์ 2 [ซีดี-รอม]
138197868ซีดีรอมภาพถ่าย สถานที่สำคัญในกรุงเทพฯ [ซีดี-รอม] = Spectacular Bangkok [CD-ROM]
138297878เพลง เหงา [แผ่นวีดิทัศน์] : คาราโอเกะ
138397882เคลียร์ [แผ่นวีดิทัศน์] : คาราโอเกะ ; Clear [Videodisc]
138497894จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เบสท์ ออฟ เดอะ เยียร์ 2003 [แผ่นวีดิทัศน์ ] : คาราโอเกะ ; คาราโอเกะ จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เบสท์ ออฟ เดอะ เยียร์ 2003 [แผ่นวีดิทัศน์]
138597920ไทย คลาสสิค [แผ่นวีดิทัศน์] : คาราโอเกะ
138697928ลิคเติ้ลร็อคโปรเจค ร็อคไซส์ เอส คอนเสิร์ต อิน ฟรีดอม พันเดย์ [แผ่นวีดิทัศน์] = Little rock project rock size s concert in Freedom funday [Videodisc] ; Rock size s concert in freedom funday [Videodisc]
138797938พีเอชพีเปลียนวิถีสู่การสร้างโฮมเพจอย่างมือโปรขั้นที่ 2 = PHP เปลียนวิถีสู่การสร้างโฮมเพจอย่างมือโปรขั้นที่ 2 / นราวุธ พลับประสิทธิ์ ; วิทยา ต่อศรีเจริญ, บรรณาธิการ
138897939คู่มือสำหรับเริ่มต้นพัฒนาจาวาบนมือถือ = Java 2 micro edition [J2ME] / ศิวณัฏฐ์ มาศสุรางค์ ; บรรณาธิการ โดย ประสิทธิ์ วรฉัตราวณิช
138997970เทคนิคการวางระบบบัญชีให้มีประสิทธิภาพ = Accounting system design / สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
139097971ทฤษฎีให้บริการปรึกษา / วัชรี ทรัพย์มี
139197973ใช้ธรรมะกับการเมือง / อ. อโณทัย
139297975โครงการศึกษาศักยภาพและแนวโน้มทางด้านการตลาดของประเทศคู่แข่ง / ชโยดม สรรพศรี...[และคนอื่น ๆ]
139397977แหล่งวัตถุดิบอัญมณีและโลหะมีค่า
139497978ตลาดเครื่องประดับสวีเดนและเดนมาร์ก
139597979อิสราเอลศูนย์กลางการค้าเพชรของโลก
139697980รวมบทความอัญมณีและเครื่องประดับ
139797988บ้านแสนรักเล่มที่ 2 / บรรณาธิการโดย กาญจนา เอนอ่อน
139897989ยู.เอส. ไฟแนนซ์ : การเงินทุนนิยมและเศรษฐกิจกาสิโน = U.S. finance : การเงินทุนนิยมและเศรษฐกิจกาสิโน / สมภพ มานะรังสรรค์
139998043การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ / เกศินี วิฑูรชาติ...[และคนอื่นๆ]
140098048แฟนฉัน [แผ่นวีดิทัศน์] กำกับการแสดงโดย วิทยา ทองอยู่ยง... [และคนอื่นๆ]
140198056ปาน ซีซัน วัน คาราโอเกะ [แผ่นวีดิทัศน์] = Parn season I [Videodisc]
140298057ปาน ซีซัน ทู คาราโอเกะ [แผ่นวีดิทัศน์] = Parn season I [Videodisc]
140398062เตรียมสอบ GRECAT general test [ซีดี-รอม] ทศพร คล้ายอุดม และ สุทิน พูลสวัสดิ์
140498068แฟลชเอ็มเอ๊กซ์ฉบับ workshop [ซีดี-รอม] : Flash MX [CD-ROM] อภิชัย เรืองศิริปิยะกุล
140598073การบริหารธุรกิจระดับโลก = Mastering global business : your single-source guide to becoming a master of global business / แปลและเรียบเรียงโดย บุญเลิศ วงศ์พรม...[และคนอื่น ๆ]
140698082เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การวิจัยและเครือข่ายความร่วมมือ : นวัตกรรมส่งเสริมการบริการสารสนเทศ
140798089จิตสดใสแม้กายพิการ / กำพล ทองบุญนุ่ม
140898090สู่ชีวิตอันประเสริฐ : ชีวิตและการสอนที่ไม่ธรรมดาของแม่ทีปะ = Knee deep in grace : the extraordinary life and teaching of dipa ma / เอมี ชมิดท์ ; แปลโดย แม่มิ่งขวัญ ; บรรณาธิการโดย ส. ศิวรักษ์
140998091คัมภีร์จีบผู้ชาย = What men want / แบรดาลีย์ เกอร์สแมน, คริสโตเฟอร์ พิซโซ และ ริช เซลดิช ; แปลโดย สรศักดิ์ สุบงกช
141098092ปรารถนาแห่งหัวใจ / ประภัสสร เสวิกุล
141198114จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตนเอง [ซีดี-รอม] / จิราพร นฤดม
141298122ซุปเปอร์ ไดเร็คทอรี่ [ซีดี-รอม] : ฐานข้อมูลพร้อมใช้ ค้นหาฉับไว ใช้งานง่าย พิมพ์ติดจดหมายได้ทันที = Super directory [CD-ROM] : Ready database, Rapid searching, Ease of use and mailing lable printing ; Thailand's business directory CD-ROM 2003 [CD-ROM]
141398151อุดมศึกษาไทยในอุดมศึกษาโลก / ไพฑูรย์ สินลารัตน์
141498153การวิจัยในชั้นเรียนและในโรงเรียนเพื่อพัฒนานักเรียน / อุทุมพร (ทองอุไทย) จามรมาน
141598155การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ / ทิศนา แขมมณี
141698159หลักการสอนการพัฒนาทักษะชีวิต / วนิดา ขาวมงคลเอกแสงศรี
141798161การบริหารการศึกษา : หลักการทฤษฎีหน้าที่ประเด็นและบทวิเคราะห์ / วิโรจน์ สารวัตนะ
141898163กระบวนทัศน์ใหม่ในการบริหารจัดการอุดมศึกษาไทย / ไพฑูรย์ สินลารัตน์
141998168กลยุทธ์คืนปัญญาสู่ชุมชน : กรณีศึกษาโรงเรียนสามประโยชน์กรุงเทพมหานคร / สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ และ วิชุนา ปาณปุณณัง
142098169จิตวิทยาสร้างสรรค์การเรียนการสอน / อารี พันธ์มณี
142198171รวมบทความการประเมินผลการเรียนรู้แนวใหม่ / บรรณาธิการโดย สุวิมล ว่องวาณิช
142298175โรงเรียนนิติบุคคล / รุ่ง แก้วแดง
142398179การวิจัยทางการศึกษา = Educational research / ศิริพงษ์ เศาภายน
142498181พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับงานศิลปะ [แผ่นวีดิทัศน์] ; พระมหากรุณาธิคุณอันเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินแห่งชาติ [แผ่นวีดิทัศน์] / สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม
142598182แนะนำหออัครศิลปิน [แผ่นวีดิทัศน์] = The supreme Artist Hall [Videodisc] / สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม
142698222บ้านของเรา ธนาคารของเรา [ซีดี-รอม] ; 50 ปี ธนาคารอาคารสงเคราะห์ [2496-2546] [ซีดี-รอม]
142798239คู่มือการทดสอบสมรรถภาพทางกายภาพสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข [ซีดี-รอม] / สมชาย ลี่ทองอิน ; บรรณาธิการโดย วิไลสุดา กันเขตร, นวลศรี วิจารณ์ และนงพะงา ศิวานุวัฒน์
142898315กลยุทธ์บริษัทยักษ์ 1 / นิวัตร วัฒนาวารินทร์ ; บรรณาธิการโดย ลัดดาวรรณ นววงศ์วิวัฒน์
142998316การบริหารการเงินสำหรับ SMEs / ภัทรกิตติ์ เนตินิยม
143098317ต้องไม่พลาดการวิเคราะห์โครงการและตัดสินใจลงทุน / ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี และ ชาย กิตติคุณาภรณ์
143198318การบริหารการเงิน : วิธีคิดทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ / อารักษ์ ราษฎร์บริหาร
143298319มันนี่คลินิก : ตอนเติมเต็มชีวิตคิดเงินง่าย ๆ ด้วยโปรแกรม Excel / นิธิวดี มณีวัฒนา
143398320ดุลยภาพของโลก / ชาญชัย สงวนวงศ์
1434983217 ความเชื่อของไทย [คติสยาม] / พลูหลวง
143598325ทาวน์เฮ้าส์ / ศักดา ประสานไทย และ ศนิ วิรัชพันธุ์
143698326การปลูกบัวประดับ / คุณา นนทพัฒน์
143798328ห้องเทรดหุ้นยุคเน็ต / ไพศาล โชค
143898366สาเหตุการไม่หางานทำของผู้ไม่มีงานทำแต่พร้อมที่จะทำงาน / กรมการจัดหางาน
143998369ความต้องการของสถาบันการศึกษาต่อการแนะแนวอาชีพของกรมการจัดหางาน / กรมการจัดหางาน
144098370การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยสาขาทันตแพทยศาสตร์ครั้งที่ 6
144198374พืชกระท่อม : สมุนไพรหรือพืชเสพติด
144298375การพยากรณ์พฤติกรรมผู้บริโภคในประเทศไทย = Forecasting the behavior of consumer in Thailand / อมรินทร์ ตันติเมธ
144398378การศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์ภาพรวมจรรยาบรรณวิชาชีพในประเทศไทย / กุหลาบ รัตนสัจธรรม, พิศมัย เสรีขจรกิจเจริย และ วิไล สถิตย์เสถียร
144498379เสด็จฯ เยือนไต้หวัน (ประเทศจีน) 2506 / สำนักพระราชวัง
144598399อัตรูปกวี / วิสา คัญทัน
144698400คือคนคงคู่คน / วิสา คัญทัพ
144798401สง่างามในนามศิลปิน / วิสา คัญทัน
144898402มโหรีชีวิต / ไพโรจน์ บุญผูก
144998404ขุนลูนางฮั้ว : จากตัวอักษรสู่ละคอนเวที / มหาวิทยาลัยขอนแก่น
145098441เมตริกซ์ พีชคณิตเชิงเส้นและการประยุกต์ : คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ = Materix linear algebra and their applications / ศรีบุตร แววเจริญ และ ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง
145198460แจ๊สซี่ [แผ่นวีดิทัศน์] : คาราโอเกะ = Jazzy [Videodisc] : Karaoke
145298502แจ๊สซี่ [แผ่นวีดิทัศน์] : คาราโอเกะ = Jazzy [Videodisc] : Karaoke
145398462อเมซอน เว็บไซต์ธุรกิจหนังสือที่น่าอัศจรรย์ที่สุดในโลก = Business the Amazon.com way / รีเบคคา ซอนเดอรส์ ; อังศุธร ศรีพรหม, แปลและเรียบเรียง
145498463บริษัทรับจัดการเปลี่ยนแปลง = Change is everybody's business / แพท แมคลาเกน ; แปลโดย ธัญ วรัตน์
145598465การบริหารการจัดการสังคมแห่งอนาคต = Managing in the next society / ปีเตอร์ เอฟ ดรัคเกอร์ ; แปลโดย กนลา สุขพานิช - ขันทปราบ
145698466โมเดลการจัดการแห่งศตวรรษที่ 21 : Key management models : the management tools and practices that will improve your business / สตีเวน เทน แฮฟ...[และคนอื่นๆ] ; แปลโดยอนุวัฒน์ ทรัพย์พืชผล
145798467รายงานประจำปี... / สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
145898468กฎทอง 17 ประการของการเป็นทีมเวิร์กที่ดี = The 17 indisputable laws of teamwork / จอห์น ซี. แมกซ์เวลล์ ; แปบโดย ธัญ วรัตน์
145998469วิวัฒน์ : การประสบความสำเร็จในวัฒนธรรมดิจิตอลแห่งอนาคต = Evolvel : succeding in the digital culture of tomorrow / โรซาเบธ มอสส์ แคนเตอร์ ; แปล ศิระ โอกาสพงษ์
146098473ตำนานแห่งความเป็นเลิศ = The myth of excellence / เพรด ครอว์ฟอร์ด และ ไรอัน แม็ทธิว ; แปลโดย อนุวัฒน์ ทรัพย์พืชผล
146198475เจ้าพ่อค้าปลีก = The grocers / แอนดรูว์ เซธ และ เจฟฟรีย์ แรนดัล ; แปลโดย ปรัชญา ผ่องใส
146298476ปฏิบัติการป(ล)าฎิหาริย์ ! = Fish tales / สตีเฟน ซี สันเดน, [และคนอื่นๆ] : แปลโดย จิระนันท์ พิตรปรีชา
146398477ทัศนคติ 101 = Attitude 101 / จอห์น แมกซ์เลส ; แปลโดยวีระ สถิตย์ถาวร
146498478ผู้นำ 101 = Leadership 101 / จอห์น ซี. แมกซ์เวลส์ : แปลและเรียบเรียงโดย. วีระ สถิตย์ถาวร
146598479พลิกกฎหมายเป็นกลยุทธ์ในธุรกิจแฟรนไชน์ / สมชาย รัตนชื่อสกุล
146698480การตลาดสุนทรียศิลป์ = Marketing aesthetics / เบอร์นด์ ชมิตต์ และอเล็กซ์ ไซมอนสัน ; เรียบเรียงโดย รมณียฉัตร แก้วกิริยา
146798483เซียนนักขาย = The sales advantage / เจ. โอลิเวอร์ ครอม และไมเคิลครอม; แปลโดยสุรพันธ์ วิโรจน์ดุลย์
146898484เปลี่ยนแปลงสำเร็จได้ต้องใจรัก = The heart of change : real-life stories of how people change their organizations / จอห์น พี คอตเตอร์ และ แดน เอส โคเฮน ; แปลและเรียบเรียงโดย ญาดา โชติสรยุทธ์
146998485สุดยอดของดรัคเกอร์ = The essential Druck / ปีเตอร์ เอฟ. ดรัคเกอร์ ; ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ, แปลและเรียบเรียง
147098486สองหัว สามลูก
147198490องค์กรยอดกลยุทธ์ = The strategy focused organization / โรเบิร์ต เอส. แคปแลน และ เดวิด พี. นอร์ตัน ; แปลโดย ทรงวิทย์ เขมเศรษฐ์ และ หทัยชนก เตชะรัตนะวิโรจน์
147298491คนพันธุ์ใหม่...ที่ไม่ธรรมดา = Next generation leaders / นฤตม์ เทรดสถีรศักดิ์
147398492ไอเดียตกแต่งร้านหนังสือ = Idea bookshop / เถลิง สมทรัพย์
147498494เก่งเทียมฟ้าหรือว่าโชค / นาซิม นิโคลัส ทาเล็บ ; แปลและเรียบเรียงโดย กิตติรัตน์ พรหมรัตน์
147598495เจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ / โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
147698503คู่แท้ ปาฎิหาริย์ [แผ่นวีดิทัศนื] กำกับการแสดงโดย อลงกต เกื้อไพบูลย์
147798508ตะเคียน [แผ่นวีดิทัศนื] กำกับการแสดงโดย เฉลิม วงค์พิมพ์
147898513ขุนศึก [แผ่นวีดิทัศน์] กำกับการแสดงโดย ธนิตย์ จิตนุกูล
147998518จ..เจี๊ยวจ๊าว [แผ่นวีดิทัศน์] = Talking Dick [Videodisc] กำกับการแสดงโดย กิรเดช เกตกินทะ
148098540อโรมาเธอราพี : ศาสตร์และศิลป์ของกลิ่นหอมธรรมชาติ = Aromatherapy / ฟรียา เอ็ม
148198542คุณแม่ไร้ไขมัน / ชนากานต์ รณชิตสมบุญ
148298543คู่มือเบาหวาน
148398544การปลูกแคคตัสพืชไม้สวยรวยได้ง่าย พฤษภะ ณ อยุธยา
148498550แฟลช รวมเทคนิคการใช้แฟลช
148598552สร้างแบรนด์ฉบับเจ้าของแบรนด์ = Brand management / จุฑามาศ จินดวัลย์
148698555รบอย่างไรให้ชนะ / สุรวิทย์ เมษิณทรีย์ และ สรรค์ชัย เตียวประเสริฐกุล
148798564บริหารค่าตอบแทนแบบสร้างสรรค์ด้วยระบบ broadbanding = Broadbanding : an innovative in compensation management / ธัญญา พลอนันต์ ; บรรณาธิการโดย ขวัญฤดี ผลอนันต์
148898565ลาก่อนความจนวางแผนรวย 2
148998572แรกเริ่มเรียนรู้ Windows XP คอมพิวเตอร์ 1 อาทิตย์ก็เก่งได้ / อภิรัตน์ เปลี่ยนจิตรดี และ วุฒิพงษ์ ปรีชาปัญญากุล
149098573สร้างแบบทดสอบบนเว็บไซต์สไตล์ Hot potatoes / ชาตพล นภาวารี
149198574คัมภีร์ Notebook / จักรกฤษณ์ นพคุณ
149298577เก่งการใช้ฟังก์ชัน Excel : ฉบับประยุกต์ใช้งาน / ชาตพล นภาวารี
149398578ผ่าโลก internet ฉบับสมบูรณ์ พรชัย จันทรศุภแสง
149498579เก่งคอมพิวเตอร์ใน 1 สัปดาห์ / ชัชพรรณ คล่องพิทยพงษ์
14959858050 วิธีปฏิบัติตนเพื่อให้คุณดูหนุ่มสาวเสมอ ศักดิ์ บวร
149698581นอนกรน ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์
1497985838 นาทีมหัศจรรย์เพื่อหุ่นผอมเพรียว = 8 minutes in the morning / จอร์จ ครูซ ; แปลโดย วรรธนา วงษ์ฉัตร
149898598หัดเล่นกีตาร์โปร่ง / แดง กีตาร์
149998599ปลาคาร์พ : ความรู้เรื่องสายพันธุ์เลือกซื้อการเลี้ยง / ประเสริฐ ไมตรีวงษ์ ; บรรณาธิการโดยชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ
150098600ครบเครื่องเรื่องปลาสวยงาม / ธนากร ฤทธิ์ไธสง
150198606คู่มือการใช้งานฉบับสมบูรณ์ LinuxTLE 5.0 วสันต์ ชัยพร และ พงศ์พิบูล ศรีแสง
150298607เทคนิคแก้ไขปัญหาเมนบอร์ด ซีพียู แรม และการ์ด / ประเสริฐ รุ่งทรัพย์พาณิชย์
150398608แฟลช เอ็มเอ็กซ์ สร้างแอนิเมชันบนเว็บอย่างมืออาชีพ = Flash MX สร้างแอนิเมชันบนเว็บอย่างมืออาชีพ / ภัททิรา เหลืองวิลาศ
150498609สร้างเว็บไซต์ด้วย ASP.NET / สันติ ศรีลาศักดิ์ และ วินัย สุขอารีย์ชัย
150598610แมคโครมีเดียแฟลช เอ็มเอ็กซ์ แอคชั่นสคริปต์ปิง : แอดวานซ์ เทรนนิ่ง ฟอร์ม เดอะ ซอร์ส = Macromedia Flash MX actionscripting : advanced training from the source / เดอเร็ก แฟรงคลิน และ จอบี มาร์คา ; แปลโดย อฒิพัฒน์ (Zac) เจี่ย และ ณัฐธัญ จันทร์จำรัส
150698612ฟอร์ม แซ็ค ทรีดี ก้องเกียรติ ผาสุก
150798614เจาะลึกเพิ่มพลังเครือข่ายเต็มพิกัดด้วย Directory services / ชัยนันท์ กมลวดี
150898618สร้างงานมัลติมีเดียอินเตอร์แอกทีฟด้วย Director MX / ภัททิรา เหลืองวิลาศ ; บรรณาธิการโดย ธารี บางแก้ว
150998619ป้องกัน Linux server อย่างมืออาชีพ / บุญลือ อยู่คง
151098620อินไซท์ ASP.NET ฉบับสมบูรณ์ / ทวีชัย หงษ์สุมาลย์ และสงวนชัย สุวรรณชีวะศิริ
151198630สหกรณ์เคหสถานผู้มีรายได้น้อยในประเทศไทย / กุณฑลทิพย์ พานิชภักดิ์ และ วีระชัย ชูขันธ์
151298637ยาเสพติดเรื่องควรรู้
151398641การพระราชพิธีทรงผนวชสมเด็ชพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามมกุฎราชกุมารพุทธศักราช 2521 / สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
151498649เทคโนโลยีเพื่อการจัดการสารสนเทศ. ประมวลสาระชุดวิชา = Technology for information management / สมพร พุทธาพิทักษ์ผล...[และคนอื่น ๆ]
151598653ประสบการณ์วิชาชีพประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา. ประมวลสาระชุดวิชา = Professional experience in educational administration for graduate diploma program / นพดล เจนอักษร...[และคนอื่นๆ]
151698654ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา ประมวลสาระชุดวิชา = Theory and practice in educational administration
151798655บริบททางการบริหารการศึกษา. ประมวลสาระชุดวิชา = Context in educational administration / สนานจิตร สุคนธทรัพย์...[และคนอื่น ๆ]
151898657การพัฒนาเครื่องมือสำหรับการประเมินการศึกษา. ประมวลสาระชุดวิชา = Development of education evaluation instruments / รังสรรค์ มณีเล็ก...[และคนอื่น ๆ]
151998660การประเมินหลักสูตรและการเรียนการสอน ประมวลสาระชุดวิชา = Evaluation of curriculum and instruction / ประยงค์ เนาวบุตร
152098702การวิเคราะห์วางแผนและควบคุมทางการตลาด. /p ประมวลสาระชุดวิชา = Marketing analysis planning and control / อดิลล่า พงศ์ยี่หล้า...[และคนอื่น ๆ]
152198720เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ประมวลสาระชุดวิชา = International economics / สุนีย์ ศิลพิพัฒน์...[และคนอื่น ๆ]
152298728โอเพ่น ซอร์ซ ดีบีเอ็มเอส : โพสเกรเอสคิวแอล = Open source DBMS : postgreSQL
152398789ประวัติศาสตร์ไทย : ยุคก่อนประวัติศาสตร์ถึงสิ้นอาณาจักรสุโขทัย / ดนัย ไชยโยธา
152498790การตลาดบริการ = Services marketing / ชัยสมพล ชาวประเสริฐ
152598791เส้นทางสู่พ่อมดการตลาด = The marketing GURU ways / สมภพ มานะรังสรรค์...[และคนอื่นๆ]
152698792การตลาดกลไกสู่โลกกว้าง / ธงชัย สันติวงษ์
152798795คิดใหม่การตลาดเอเซีย = Rethinking marketing sustainable market-ing enterprise in Asia / ฟิลลิปส์ ค๊อตเตอร์ ; ผู้แปลและเรียบเรียง มนัสศิริ เผือกสกนธ์ ; บรรณาธิการ มานิต เผือกสกนธ์
152898796เดอะ 27 แอนนวล ท็อป แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง คอนเทสต์ ออฟ ไทยแลนด์ 2545-2546 [แผ่นวีดิทัศน์] = The 27th Annual Top Advertising Contest of Thailand 2002-2003 [CD-ROM] ; TACT Awards 2003 [CD-ROM]
152998802การบริหารจัดการระดับมาสเตอร์คลาส = Mastering management 2.0 / เจมส์ พิคฟอร์ด, บรรณาธิการ ; บุญเลิศ วงศ์พรม และ เรืองฤทธิ์ เลือลาม แปลและเรียบเรียง
153098806กระบวนการและเทคนิคการทำงานของนักพัฒนา / ปาริชาติ วลัยเสถียร..[และคนอื่นๆ]
153198808ตำนานเสรีไทย = The freethai legend / เริงไชย พุทธาโร, บรรณาธิการ
153298809เจิ้งเหอ : แม่ทัพขันทีซำปอกง กองเรือหมาสมบัติแห่งจักรพรรดิมังกรเพื่อสถาปนาราชวงศ์ สุวรรณภูมิยึดครองราชอาณาจักรสยามกรุงศรีอยุธยา / ปริวัฒน์ จันทร
153398810เรื่องเล่าของคนบันทึกเรื่องเล่าที่นักเล่าเรื่องคนหนึ่งเล่าให้เขาฟัง / ศิริวร แก้วกาญจน์
153498811ต้นไม้ประหลาด / อุเทน พรมแดง.
153598812อิสระนอกระนาบ / รักษ์ มนัญญา, บรรณาธิการ
153698814สุโขทัย : อุทยานประวัติศาสตร์มรดกโลก / มานพ ถนอมศรี
153798817ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย ปีที่ 5 [2545] แผ่นที่ 2 [ซีดี-รอม] / ศูนย์บริการสารสนเทศทางเทคโนโลยี
153898821จักรพรรดิขุนนางนักรบและพ่อค้าในสังคมญี่ปุ่นก่อนสมัยใหม่ / พมพาดา ยังเจริญ
153998825คู่มือการใช้ Journal Link [ซีดี-รอม] : ส่วนผู้ใช้ทั่วไป และส่วนห้องสมุด
154098827ลีลาไทย : เพื่อความเข้าใจความคิดเห็นของช่างโบราณ / สันติ เล็กสุขุม
154198828ศัพท์บัญญัติ อังกฤษ-ไทย และ ไทย-อังกฤษ [ซีดี-รอม] : ฉบับราชบัณฑิตยสถานรุ่น 1.1
154298829พระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง / พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ
154398830วรรณกรรมการเมือง เรื่อง "อานุภาพพ่อขุนอุปถัมภ์" ศึกศิลาจารึกที่พ่อขุนรามคำแหงไม่ได้แต่งยุคสุโขทัย / บรรณาธิการโดย สุจิตต์ วงษ์เทศ
154498831ด้วย "บุญ" ดังนี้มี "ชัย" บุญชัย เบญจรงคกุล / ดิษนีย์ นาคเจริญ ; บรรณาธิการโดย ประยงค์ คงเมือง
154598835พุทธศาสนาไทยในอนาคต : แนวโน้มและทางออกจากวิกฤต / พระไพศาล วิสาโล
154698847ประวัติศาสตร์นอกพงศาวดารรัชกาลที่ 5 พระพุทธเจ้าหลวงในโลกตะวันออก / ไกรฤกษ์ นานา.
154798853ไอเอลท์ส เวิร์ด เทสท์ = IELTS Word tests / กิตติ์ จิรติกุล
154898955สร้างภาพยนตร์ 3D animation [ซีดี-รอม] : จากขั้นพื้นฐานสู่งานระดับของจริงด้วย 3DS MAX / จุฑามาศ จิวะสังข์
154998956สร้างสรรค์งานวีดีโอด้วยโปรแกรมฟรีแวร์ต่างๆ [ซีดี-รอม] / มาโนช ลักษณกิจ และ วินัย สุขอารีย์ชัย
155098996ปฏิบัติการคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน / ชุติมณฑน์ บุญมาก...[และคนอื่น ๆ]
155198999สร้างกำลังใจ : หลักในการพัฒนาตนเองและสร้างกำลังใจสู่ความสำเร็จ / เปลื้อง ณ นคร
155299008กำลังใจเพื่อวันใหม่ / ธราธร
155399016คุยกับจิตใต้สำนึก = Talk with sub conscious mind / ชนาธิป ศิริปัญญาวงศ์.
155499040อุปสรรคเอาชนะได้ไม่ยาก / สมิต อาธาวนิจกุล
155599047ทักทายกันด้วยความสุข / ดนัย จันทร์เจ้าฉาย
155699054สร้าง CD training ง่ายๆ ด้วยตนเอง [ซีดี-รอม] / อภิชัย เรืองศิริปิยะกุล
155799056ปฏิบัติการ Visual basic สำหรับ common Windows [ซีดี-รอม] / ธนพล ฉันจรัสวิชัย
155899058การเขียนโปรแกรม VBA และแมโครบน Access 2002 [ซีดี-รอม] / ธนพล ฉันจรัสวิชัย
155999103กฎ 80/20 กฎมหัศจรรย์แห่งจักรวาล = The 80/20 principle / ริชาร์ด ค้อช ; ธนัชชา วิสุนี, แปลและเรียบเรียง ; ภูริทัต รัศมีเพชร บรรณาธิการ
156099104ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการกำหนดความผิดอาญาอันเกี่ยวกับการใช้เช็ค = Legal problems arising when the use of a cheque is determined an offense / สามิตร ศิริมาตย์
156199105การเปรียบเทียบการใช้บริการในธุรกิจค้าปลีก : ระหว่างร้านสะดวกซื้อและดิสเคานท์สโตร์ = A comparatine study of services in retailing business : between convenience stone and discount store / กฤษณา โชครามชัย
156299106บทบาทของนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ในสถานประกอบการจังหวัดขอนแก่น = Roles of human resource managers in the work place of Khon KAEN province / สัญชยพร อุทัยพันธุ์
156399110การสื่อสารย้อนกลับในการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานกรณีศึกษา : ประสิทธิภาพของระบบ RB FRONT ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด [มหาชน] = A study of communication feedback on the change in working process The case of the efficiency of the RE FRONT system of Siam commercial bank public limited / สุรีย์พร เชาว์สนิทพรรณ
156499111บทบาทในการนำเสนอข่าวสารของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ กรณีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกับความต้องการรับรู้ข่าวสารของประชาชนโดยรอบพื้นที่ = The role of thai rath newspaper in news coverage of Suwannapoom airport and the need to obtain information of the people in surrounding area / ดวงพร จิตร์เพิ่มพูลผล
156599112ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งออกทุเรียน : ศึกษาจากความคิดเห็นของผู้ส่งออก = Factors-affecting thai's durian exporting : a study from the opinion of thai's exporters / กฤติกา งามกัณหา
156699114การชดเชยความเสียหายแก่ผู้เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรมในคดีอาญาโดยรัฐ = The compensation to victims of crime by the state / ชนัญญา กิจทวี
156799115การให้บริการข้อมูลเสียงผ่านระบบโทรศัพท์ [Audiotex] 1900 กับพฤติกรรมการสื่อสารของกลุ่มวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร = Audiotex 1900 services and the communication behavior of bangkok teenagers / จิตรลดา สุมานันท์
156899117พฤติกรรมการใช้บริการเลสิคของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร = The research on the behaviour of Bangkok consumer who undergo Lasik / ขจาริน บุนนาค
156999118การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการชำระหนี้ต่างประเทศระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่มีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจในช่วงทศวรรษ = A comparative study f foreign debt servicing capacity for Thailand, and certain other countries with similar economic problems, over 1991-2000 / ณัฐชยา ยินดี
157099121ซีอีโอ กลยุทธ์การบริหารงานจังหวัดภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
157199122ร่างแผนแม่บทมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
157299123ร่างแผนแม่บทวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
157399124ร่างแผนแม่บทวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา
157499126หลักสูตรการอบรมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์จังหวัดประจำปีงบประมาณพ.ศ.2546 : ด้านการจัดทำแผนงบประมาณเชิงกลยุทธ์การจัดทำตัวชี้วัดและการติดตามประเมินผล / กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข
157599128สรุปผลการดำเนินงานการประชุมไหมโลกครั้งที่ 19 21-25 กันยายน 2545 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ กรุงเทพมหานคร / ศิริพร บุญชู
157699131สถานการณ์และการจัดการไฟป่าโลก / ศิริ อัคคะอัคร
157799137สองทศวรรษมหาวิทยาลัยคริสเตียน = 20 Christian University / มหาวิทยาลัยคริสเตียน
157899139ระเบิดแก่งแม่น้ำโขง : หายนะทางนิเวศน์และสังคม = Mekong repids under fire
157999141การเขียนโปรแกรมสำหรับ wireless applications ด้วย J2ME [ซีดี-รอม] / เจนวิทย์ เหลืองอร่ามและปิยวิทย์ เหลืองอร่าม
158099151ชีวิตที่หวิด...ตาย / สุทธีทิน ว่องไววิทย์
158199154เหมือนกับใจคล้ายกับจิต / พระโทบิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภทโท)
158299157ภาพลวงแห่งความจริง
158399158ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542
158499159หลักไชย : ตำรากฎหมายครั้งกรุงศรีอยุธยา
158599165คู่มือการใช้โปรแกรม Mechanical Desktop 2004 [Part assemble and drawing] [ซีดี-รอม] ; Mechanical Desktop 2004 [CD-ROM] / ภาณุพงษ์ ปัตติสิงห์
158699169คำบรรยายวิชาภาษีอากรว่าด้วยภาษีเงินได้นิติบุคคลกรณีการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้พร้อมแนววินิจฉัยของศาลฎีกาและกรมสรรพากรกว่า 650 ปัญหา / โกเมนทร์ สืบวิเศษ
158799171คัมภีร์ฮาร์ดแวร์ PC ฉบับมืออาชีพ [ซีด-รอม] = Bigelow's PC hardware desk referemce [CD-ROM] / สตีเฟน เจ บิกเจลโล ; แปลโดย ชัชวาล ศุภเกษม
158899177ประมวลรัษฎากรพร้อมคำพิพากษาฎีกาโดยย่อ / รวบรวมโดย อาภรณ์ นารถดิลก และ โกเมนทร์ สืบวิเศษ
158999181หลักวินิจฉัยลักษณะสำคัญของสัญญาจ้างแรงงาน / วินัย ลู่วิโรจน์
159099188ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยงานวิจัยด้านแรงงาน / เกื้อ วงศ์บุญสิน
159199190สมุดภาพแห่งกรุงเทพมหานคร 220 ปี / สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร
159299193พลังแห่งศิลป์ / ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์
15939919935 ปีหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ / หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
159499201คุณภาพชีวิตการทำงานของเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ / บรรลือศักดิ์ ศรีระศร
159599202ทิพย์วาทีคีตศิลป์ = Divine music / มานพ ถนอมศรี...[และคนอื่นๆ]
159699203สรุปรายงานการสัมมนาระดับชาติเรื่องโรคเอดส์ครั้งที่ 9
159799204ล้างพิษสุขภาพดีน้ำหนักลด / ศุภนรี
159899205พัฒนาการและทิศทางของ E-learning ในประเทศไทย / ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักบริหารงานทางการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ
159999206ไก่ชนที่น่าชัง / ยืนยง โอภากุล
160099207มาเรียนเขียนกลอนกันเถิด / วาสนา บุญสม
160199208ความคิดสร้างสรรค์ = Creative thinking / ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์
160299222พันธุศาสตร์กับการพัฒนาที่ยั่งยืน = Genetics and sustainable development
160399226ราวิทยาเบื้องต้น = Introductory mycology / วิจัย รักวิทยาศาสตร์
160499231การทดลองการผลิตเอนไซม์จากจุลินทรีย์ / เสาวนีย์ ธรรมสถิติ
160599235ปฏิบัติการชีวเคมี = Experimental biochemistry / อรนาถ สุนทรวัฒน์, พรทิพย์ ชัยมณี และชนิต ผิวนิ่ม
160699238วิทยาศาสตร์ประยุกต์ / ธวัชชัย จำรัสแสง
160799240เปิดโลกเคมี : ปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนสำหรับมัธยมศึกษาตอนปลาย / พรพรรณ อุดมกาญจนนันท์
160899242การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช / ศิวพงศ์ จำรัสพันธุ์
160999243จุลินทรีย์กับการควบคุมสุขลักษณะการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร = Shokuhin koujo no eisei kanri to biseibutsu / อิโนะอุเอะ ฟูจิโอะ ; แปลโดยสุวิมล ถีรติพิบูล
161099244ฟิสิกส์ 1 / บดินทร์ชาติ สุขบท
161199247ฟิสิกส์ = Physic for you / จอห์นสัน : แปลโดยประมวล ศิริผันแก้ว
161299249หลักพันธุศาสตร์ / ยุพา ผลโภค...[และคนอื่นๆ]
161399252ผักและสุขภาพ = Vegetables and health / นิดดา หงษ์วิวัฒน์ และ สุภาพรรณ เยี่ยมชัยภูมิ
161499255น้ำผักผลไม้เครื่องดื่มสุขภาพ
161599260สารพิษจากเชื้อรา : อะฟลาทอกซิน / อนงค์ บิณฑวิหค
161699268ชีวเคมีทางโภชนาการ = Nutritional biochemistry / นัยนา บุญทวียุวัฒน์
161799269ชีวเคมีทางสัตวศาสตร์ / บุญล้อม ชีวะอิสระกุล
161899275คู่มือวิธีการประเมินแบบรวดเร็วเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ชายฝั่งทะเล : ระบบนิเวศป่าชายเลน = Rapid assessment methodology as a tool for integrated coastal zone management in Thailand : managrove ecosystem / ณิฎฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์.. .[และคนอื่นๆ]
161999277ดอกไม้ในวรรณคดีไทย / กุสุมาลย์ สุทธิลออ ; ปิยะพันธุ์ กาญสมจิตต์ , เขียนภาพประกอบ
162099279หลักการพื้นฐานของการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ / สุนทร โสตถิพันธุ์
162199280อนามัยสิ่งแวดล้อม = Environmental health / พัฒนา มูลพฤกษ์
162299283สถานการณ์เกษตรอินทรีย์ไทยเกษตรอินทรีย์โลก / วิฑูรย์ ปัญญากุล และ เจษณี สุขจิรัตติกาล
162399284โรคและศัตรูบางชนิดของผักและการป้องกันกำจัด / อนงค์ จันทร์ศรีกุล
162499285ความรู้เบื้องต้นเกษตรอินทรีย์ / วิฑูรย์ ปัญญากุล
162599288สวนพฤกษศาสตร์สามทวีป = Botanic gardens in three continentals / ม.ล. จารุพันธ์ ทองแถม
162699289ภูมิปัญญาที่ดื่มได้ / วัฒน์ วรรลยางกูร
162799293เขื่อนกับการจัดการน้ำในประเทศไทย / พิเชษฐ์ เดชผิว.
162899295ชุมชนกับธรรมชาติ / พิเชษฐ์ เดชผิว
162999299คู่มือการใช้ยาสมุนไพรประจำบ้าน 1 : ระบบทางเดินหายใจ / กัญญา จงฌานสิทโธ
163099300ยาแพทย์แผนไทยโบราณ / วิสันติ์ กฏแก้ว, ผู้รวบรวม.
163199301สูตรตำรายามหัศจรรย์เวชศาสตร์แผนโบราณ / ศักดิ์ชาย พันธ์แสง
163299304บัว : พรรณไม้มงคล
163399306เฟินและไม้ประดับ = Ferns and ornamental plants / ม. ล. จารุพันธ์ ทองแถม
163499311ไข่มุกราชินีแห่งท้องทะเล / มณิขจิต
163599318เอนไซม์กุญแจของชีวิต = Enzyme the key of life / สมศักดิ์ วรคามิน
163699324พันธุกรรมตัดต่อยีน / กุลรัตน์
163799325สมุนไพรยาดองเหล้า : จากภูมิปัญญาไทยถึงไวน์ฝรั่ง / ภาณุทรรศน์ ; บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล บรรณาธิการ
163899327เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก / นระ คมนามูล
163999332รหัสหัวใจ / กิ่งฉัตร
164099338ผู้จัดการ 90 นาที = 90 minute manager / เดวิด โบลชอเวอร์ และ ดริส บราดย์ ; สุริยา ศศินแปลและเรียบเรียง ; นิารันดร์ เกตุทัต บรรณาธิการ
164199344ร้านค้าล้านขาย = Millionaire retailler / พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์.
164299368การประหยัดต่อขนาดของการผลิตน้ำประปาของการประปานครหลวง = The economics of scale of water supply production of metropolitan waterworks authority / ณัชชา ลิขิตแสงเจริญ
164399369การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการทำกำไรของธนาคารพาณิชย์ไทยหลังวิกฤติเศรษฐกิจ = A comparative study of profitabilities of commercial banks in Thailand after economic crisis / ดิษพงษ์ ชัยวิชญชาติ
164499372ปัจจัยทางการสื่อสารการตลาดมีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ระบบโทรศัพท์มือถือทีเอออเร้นจ์ของผู้ใช้ในกรุงเทพมหานคร = Marketing communication factors affecting the decision to purchase TA Orange mobile phone service in Bangkok metropolis / บุษบาบัณ โกเมศ
164599374ความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อขนมไทยดั้งเดิมในเขตกรุงเทพมหานคร = Consumer opinion of classical Thai dessert in Bangkok / ประเสริฐ ปราศรี
164699375การศึกษาความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวไทยที่มีต่อรูปแบบการท่องเที่ยวในประเทศ = A study of Thai tourists opinion toward tourism program of Thailand / ชีวนีย์ จิรภัทรภูมิ
164799377พฤติกรรมการรับฟังการรับรู้ต่อประโยชน์ด้านความรู้และด้านความบันเทิงและความคิดเห็นของผู้ฟังในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อรายการวิทยุประเภทสาระบันเทิง คลื่นความถี่เอฟ.เอ็ม.88.0 เมกะเฮิรต์ = The listening behavior, the perception of uses in terms of knowledge and entertainment and the listeners opinions towards edutainment radio program on F.M. 88.0 MHz in Bangkok / ตรองจิต รุ่งหิรัญ
164899395สารสันนิบาตโลกมุสลิมถึงประชาชนชาวอเมริกัน / ห้องสมุดอิสลามยะลา
164999402การจัดการสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น / จักรพันธุ ปัญจะสุวรรณ
165099403พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546
165199412คนปีมะ [แผ่นวีดิทัศน์] / กำกับการแสดงโดย โน๊ต เชิญยิ้ม
165299429อกหักเพราะฮักอ้าย [ซีดี-รอม] : ชุดที่ 7
165399431มหาอุตม์ [แผ่นวีดิทัศน์] / กำกับการแสดงโดย ไกรสร บูรณสิงห์
165499432เรื่องรัก น้อยนิดมหาศาล [แผ่นวีดิทัศน์] = Last life in the universe [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย เป็นเอก รัตนเรือง
165599442ผีดุ [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล] = Ju-On [Digital Videodisc] : The Grudge / กำกับการแสดงโดย ทากาชิ ชิมิสุ
165699481เกียรติประวัติชาวไทยเชื้อสายจีน
165799484ครูการเมืองมิใช่เท้าราน้ำ ปรีดี พัฒนถาบุตร / ปรีดา พัฒนถาบุตร ; เรียบเรียงโดย รุจิรัตน์ พัฒนถาบุตร
165899485นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นกับสังคมไทย
165999490เอื้อ สุนทรสนาน ดุริยกวีสี่แผ่นดิน / ศรี อยุธยา
166099501การออกแบบชิ้นงาน [form feature] ด้วยโปรแกรม Unigraphics = Unigraphics workshop form feature / วิทยา สงวนวรรณ
166199504เริ่มต้นอย่างมืออาชีพกับ AutoCAD 2004 ฉบับสมบูรณ์ / สัญญา นามี และศุภชัย พิศวอนุตรพันธ์ ; บรรณาธิการโดย สัจจะ จรัสรุ่งรรีวร
166299509เปิดโลกอินเทอร์เน็ตและเสียงเพลงด้วย KazaA and audiogalaxy satellite / ภาคภูมิ เพ็งสุวรรณ
166399510คู่มือ Office XP ฉบับสมบูรณ์ / วิภา เพิ่มทรัพย์ และวศิน เพิ่มทรัพย์
166499512รวมสุดยอดโปรแกรม Palm / สุทธิพันธ์ จำปีเรือง
166599515การใช้ Microsoft windows XP ฉบับสมบูรณ์ / สิทธิชัย ประสานวงศ์.
166699516คู่มือสร้างเว็บไวท์ด้วยตนเองฉบับสมบูรณ์ / ดวงพร เกี๋ยวคำ และวงศ์ประชา จันทร์สมวงศ์
166799522การใช้สถิติในงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ : แนวทางสู่ภาคปฏิบัติ / สุวิมล ติรกานันท์.
166899523การปฐมพยาบาล = First aids / รำแพน พรเทพเกษมสันต์
166999530เทคโนโลยีและทรัพยากรสำหรับผู้ประกอบการ SMEs อาหารและเครื่องดื่ม / ปราโมทย์ ธรรมรัตน์...[และคนอื่นๆ]
167099533การบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต / บรรจง จันทมาศ
167199534หลักการจัดการสิ่งแวดล้อม = Principle of environmental management / สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์
167299571พลวัตการบริหารคน = Dynamic people management / ดนัย เทียนพุฒ
167399574รายงานการวิจัยคุณธรรมพฤติกรรมความซื่อสัตย์ของคนไทย / ขัตติยา กรรณสูตร..[และคนอื่นๆ]
16749958340 ปีราชมงคลขอนแก่น / สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตขอนแก่น
167599584หลักเกณฑ์มาตรการคุ้มครองทรัพย์มรดกที่ตกทอดแก่ผู้เยาว์ = Principals on protection of estates of minors / นุชทิพย์ ป.บรรจงศิลป์
167699610รายงานวิจัยประจำปี...= Research report... / คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
167799619เอกสารคำสอนคณิตศาสตร์ธุรกิจ MA201 / ชัยฤกษ์ กลางพิมาย
167899629คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี... / มหาวิทยาลัยทักษิณ
167999633สื่อพื้นบ้าน : โครงการนำวัฒนธรรมและอัตลักษณ์มาเป็นกระบวนการในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท
168099634คู่มือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา / มหาวิทยาลัยทักษิณ
168199658ก้าวแรกสำหรับผู้เริ่มต้นกับคอมพิวเตอร์มือใหม่หัดใช้หัดเล่น [ซีดี-รอม] ; คอมพิวเตอร์มือใหม่หัดใช้หัดเล่น [ซีดี-รอม] / จุฑามาศ จิวะสังข์
168299660เริ่มต้นง่ายๆ กับอินเทอร์เน็ตด้วยตนเอง [ซีดี-รอม] = Internet step by step [CD-ROM] / พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร
168399713รายงานผลล่วงหน้าสำมะโนการเกษตร... = Advanced report... agricultural census.
168499726ราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป 2546
168599743ไดแอน ยูดัล [แผ่นวีดิทัศน์] : แอโรบิคแดนซ์ = Diane Youdale's acrobics dance
168699750จตุพลทอล์ค [แผ่นวีดิทัศน์] : บริการพิสดาร
168799772เยาวราช [แผ่นวีดิทัศน์] / กำกับการแสดงโดย นำโชค แดงผุด
168899775เมาคลี ลูกหมาป่า 2 [แผ่นวีดิทัศน์] = The jungle book 2 [Videodisc] / Directed by Steve Trengirth
168999776ทอล์คเรื่องผีผี อ.จตุพล [แผ่นวีดิทัศน์]
169099785เจ้าฟ้าประชาธิปกราชันผู้นิราศ [ซีดี-รอม]
16919979450 workshop แบบเซียน photoshop
169299826สิทธิชุมชนท้องถิ่นชาวเขา : ในภาคเหนือของประเทศไทยอดีตและปัจจุบันกรณีศึกษาและปัญหา : โครงการสิทธิชุมชนท้องถิ่นจากจารีตประเพณีสถานการปัจจุบัน การศึกษาเพื่อแสวงหาแนวทางนโยบายสิทธิชุมชนท้องถิ่นในประเทศไทย / รัตนาพร เศรษฐกุล, พิริยา สีหะภุลัง และอุทิศ ชำนิบรรณาการ
169399827สิทธิชุมชนท้องถิ่นภาคใต้ / เลิศชาย ศิริชัย
169499830หนังตะลุง-หนังใหญ่ / เอนก นาวิกมูล
169599832ชีวิตไทย / เอนก นาวิกมูล
169699837ฉีกจีวรย้อนดูชาติ ศาสน์ กษัตริย์ / ส. ศิวรักษ์
169799839ความมั่นคงของมนุษย์ : เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการประจำปี 2546
169899841ตำราพรหมชาติฉบับสมบูรณ์ / ธนากิต
169999842พระพุทธรูปปางต่าง ๆ ในสยามประเทศ : ประวัติความเป็นมาของพระพุทธรูปตั้งแต่มหาภิเษกกรมณ์ถึงมหาปรินิพาน = Buddha images in Thailand [Siam] : from the Mahabhiniskramana to the Mahaparinibbana = les statues du buddha en Thailand [Siam] = du mahabliniskramana au Mahaparinibbana / ไขศรี ศรีอรุณ
170099843ผู้กล้าอาชาเหล็ก / หวังตู้หลู ; น. นพรัตน์ เรียบเรียง
170199844ธวัชล้ำฟ้า / โก้วเล้ง ; น. นพรัตน์ แปล เรียบเรียงใหม่
170299849ดูน : ราชันย์พิภพทราย / แฟรงค์ เฮอร์เบิร์ต ; กรลักษณ์ แปล
170399929ทศวรรษราชภัฎสุราษฎร์ธานี / สถาบันราชภัฏสุราษฏ์ธานี
170499931สารสนเทศ... = Information... / สถาบันราชภัฏสกลนคร
170599934คู่มือนักศึกษา... / สถาบันราชภัฏเชียงใหม่
170699935คู่มือนักศึกษากศ.ปช.ปีการศึกษา... / สถาบันราชภัฏเชียงใหม่.
170799966เสน่ห์ไทย ปลายจวัก / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
170899979ความสัมพันธ์อิหร่าน-ไทยทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม = Iran-Thai historical and cultural relationship / แปลโดย กิติมา อมรทัต และไรน่าน อรุณรังษี
170999980เอกสารชุดฝึกอบรมทางไกลหลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน
171099983ปิยราชกวินทร์
171199994พืชสวนพันธุ์ดีในรอบ 30 ปี / บรรณาธิการโดย ทรางพล สมศรี
1712999955 สเพื่อการเพิ่มผลผลิต / วิชิต สุรพนานนท์ชัย
1713100014ห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ = Library and information literacy / ศันสนีย์ สุวรรณเจตต์
1714100039นักสร้าง สร้างหนัง หนังสั้น / รักศานต์ วิวัฒน์สินอุดม
1715100123คำแนะนำการออกแบบภาษีอากร update
1716100132ทางรอดจากภัยพิบัตร-เครดิต / ราชันย์ วิเศษโกสิน
1717100134เป็นเศรษฐีด้วยสูตรสำเร็จ 5 ข้อ / โจ ไวเทล ; ผู้แปลและเรียบเรียง กาญจนา อุทกภาชน์
1718100135วิถีสู่เศรษฐกิจที่มีชีวิต = The path to living economics / เดวิด คอร์เท็น...[และคนอื่นๆ] ; แปลโดย วิศิษฐ์ วังวิญญู
1719100139เซียนหุ้นมือทอง : เคล็ดลับเซียนหุ้นพันธุ์แท้กระบวน 2 / นิเวศน์ เหมวชิรวรากร
1720100141กลโกงการเงิน / บรรยง วิทยวีรศักดิ์
1721100147กว่าจะเรียนจบ(ก็รวยซะแล้ว) / ศศวรรณ มงคลภาพ
1722100149ธนราชันย์อมตะ ชิน โสภณพนิช : คัมภีร์การบริหารธุรกิจของ "นายธนาคาร" อันดับหนึ่งอขงอาเซียน / จิรพัฒน์ รจนาวรรณ
172310015026 เจ้าสัวผู้เยี่ยมวรยุทธ์ / ธนวัฒน์ ทรัพย์ไพบูลย์
172410015329 เคล็ดลับผู้นำจากแจ็ค เวลซ์ = 29 Leadership secrets from Jack Welch / โรเบิร์ต สเลเตอร์
1725100156คู่มือตั้งชื่อมงคล / ธีรวัฒน์ เชาว์ชัยพัฒน์
1726100159ตลาดในอนาคต : แนวโน้มของโลกและนัยสำคัญต่อธุรกิจ = : Tomorrow's market : global trends and their implications for business
1727100171การศึกษาวิเคราะห์รูปแบบที่เหมาะสมในการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย
1728100182การนำเสนอต้นแบบการพัฒนาทักษะการวางแผนพึ่งพาตนเองของชุมชนชาวไทยภูเขาในโครงการหลวง = A proposed prototype of self-sufficient action plan skill development for hill tribes under the royal project / กังสดาร เทพหัสดิน ณ อยุธยา
1729100198ความท้าทายของเศรษฐกิจขาขึ้นและโอกาสทางธุรกิจ : แนวโน้มเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมปี 2547 แนวโน้มทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมปี 2547
1730100199กล้าฝันเพื่อมนุษยชาติ : บทสนทนากับ ทะไลลามะ ว่าด้วยเรื่องเงิน การเมือง และชีวิตอย่างที่ควรจะเป็น = Imagine all the people : a conversation with the Dalai Lama on money, politics, and life as it could be / เฟเบียน โอเอกิ สัมภาษณ์ ; วิศิษฐ์ วังวิญญู และณัฐฬส วังวิญญู แปล
1731100200ปลดปล่อยวิญญาณธุรกิจสู่การเป็นยอดองค์กร = Liberating the corporate soul / ริชาร์ด บาร์เร็ต ; ไพโรจน์ ภูมิประดิบย์, ผู้แปล ; กริน ชุติมา, บรรณาธิการ
1732100201นักบริหารสร้างสรรค์ = The creative manager / โรเจอร์ อีแวนส์ และ ปีเตอร์ รัสเซลล์ ; เจษณี สุขจิรัตติกาล
1733100202ศตวรรษแห่งความหลัง : ขบวนการประชาชนในศตวรรษใหม่กับทางออกโลกาภิวัฒน์ / พิภพ ธงไชย
1734100203เราคือธรรมชาติ / พจนา จันทรสันติ
1735100204เด็กตามธรรมชาติ = Natural childhood / จอห์น บี ทอมสัน ... [และคนอื่น ๆ] ; แปลโดย วิศิษฐ์ วังวิญญู
1736100205สงครามน้ำ : การเปลี่ยนถ่ายอำนาจจากชุมชนสู่เอกชน มลภาวะและผลประโยชน์ = Water wars : privatization, pollution, and profit / วันทนา ศิวะ ; ศิริลักษณ์ มานะวงศ์เจริญ, แปล ; เชาวลิตร์ บุณยภูษิต, บรรณาธิการ.
1737100207วะบิ-ซะบิ สำหรับศิลปินนักออกแบบกวี & นักปรัชญา = Wabi sabi for artists, designers, poets & philosophers / เลนนาร์ด โคเรน ; กรินทร์ กลิ่น แปล ; วิศิษฐ์ วังวิญญู, บรรณาธิการ.
1738100213พลิกแผ่นดินตอนขบวนการสังคมนิยมในไทย / รวบรวมโดยประจวบ อัมพะเศวต ; บรรณาธิการโดยนาถยา กัลโยธิน
1739100214พจนานุกรมหัตถกรรมเครื่องมือเครื่องใช้พื้นบ้าน / วิบูลย์ ลี้สุวรรณ
1740100215ท้องถิ่นนิยม = Localism / พัฒนา กิติอาษา
1741100217วิวัฒนาการของสังคมวัตถุนิยมทางประวัติศาสตร์ / เดชา รัตตโยธิน
1742100218รั้วแห่งการกักกันหน้าต่างแห่งโอกาส : ยุทธศาสตร์ใหม่ของประชาชนในสมรภูมิโลกาภิวัตน์ = Fences and windows : dispatches from the front lines of the globalizstion debate / นาโอมี ไคลน์ ; พิภพ อุดมอิทธิพงศ์ แปล ; ภัควดี วีระภาสพงษ์ บรรณธิการ
1743100219ฟันธงไม่หลงเงา / ธนพล บุณโยปัษฎ์มภ์
1744100220ธรรมาภิบาลกับคอรัปชั่นในสังคมไทย / บรรณาธิการโดย จุไรรัตน์ แสนใจรักษ์
1745100226ด้วยรักและห่วงใยใส่ใจสุขภาพ / กนกลดา บาลี
1746100227โรคภูมิแพ้ = Allergies : questions you have___ answers you need / ลลิดา เกษมสุวรรณ ผู้แปล ; สมัยพร ฉ่ำชื่น ผู้เรียบเรียง ; ชนิดา กาญจนลาภ บรรณาธิการ
1747100228เมนูเด็ดพิชิตโรค / ยุวดี จอมพิทักษ์
1748100231กว่าจะเป็นนายพล / เฉินเสี่ยวหลิน ; แปลโดย บุญศักดิ์ แสงระวี
1749100233กัมพูเจีย : ประวัติศาสตร์การเมืองแห่งความบอบช้ำ / ยุทธิยง ลิ้มเลิศวาที
1750100236เพื่อนตายสหายศึก = Band of brothers / สตีเฟน อี. แอมโบรส ; แปลโดย นพดล เวชสวัสดิ์
1751100237หัวใจใหม่-ชีวิตใหม่ : สู่อิสรภาพและความสุขฉับพลัน [Instant happiness] / วิธาน ฐานะวุฑฒ์.
1752100239ฟื้นสังคมศาสตร์ : ทำไมการวิจัยทางสังคมจึงล้มเหลวและจะทำให้ประสบความสำเร็จได้อย่างไร = Making social science matter : why social inquiry fails and how it can succeed again / เบ๊นท์ ฟริเบียร์ ; อรทัย อาจอ่ำ, แปล.
1753100241เติ้งเสี่ยวผิงว่าด้วยการปฏวัติวัฒนธรรมและเค้าโครงความคิดเศรษฐกิจจีนใหม่ = Deng Xiaoping and the oulturasevolutin a daughter scealls the Ouitical yeats / มาดา เติ้งหยง ; เรียบเรียงโดย สุขสันต์ วิเวกเมธากร
1754100242สงครามและสันติภาพ = War and peace / ลีโอ ตอลสตอย ; แปลจาฉบับภาษารัสเซียโดย พลตรี หลวงยอดอาวุธ (ฟ้อน ฤทชาคนี)
1755100243สหัสวรรษแห่งสงคราม / ยุค ศรีอาริยะ
1756100244ความเกลียดชัง...ไม่เคยชนะ = Hate can not win / บรรณาธิการโดย วันเฉลิม จันทรากุล
1757100245ความหลากหลายของชีวิตความหลากหลายทางวัฒนธรรม / ธีรยุทธ บุญมี
1758100247ศิลปวิชาการศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี / บรรณาธิการโดย วิบูลย์ ลี้สุวรรณ
1759100249เรื่องสั้นของหลู่ซวิ่น / หลู่ซวิ่น ; แปลโดย นักศึกษาเอกภาษาจีน รุ่นๆ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; บรรณาธิการโดย ปกรณ์ ลิมปนุสรณ์
1760100263ข้อกำหนดฉลากเขียวสำหรับตลับหมึก = Toner cartridge
1761100300ศัพท์วิทยาศาสตร์ อังกฤษ-ไทย ไทย-อังกฤษ : ฉบับราชบัณฑิตยสถาน / ราชบัณฑิตยสถาน
1762100321สรุปรายงานการสัมมนาระดับชาติเรื่องโรคเอดส์ครั้งที่ 9 [ซีดี-รอม] ; เอดส์ [ซีดี-รอม] : การต่อสู้และความหวัง ; ความหวัง [ซีดี-รอม]
1763100327เทคนิคแก้ไขปัญหาเมนบอร์ด ซีพียู แรม และการ์ด [ซีดี-รอม] / ประเสริฐ รุ่งทรัพย์พาณิชย์
1764100334ปลาคาร์ฟ [แผ่นวีดิทัศน์] : ความรู้เรื่องสายพันธุ์เลือกซื้อการเลี้ยง / ประเสริฐ ไมตรีวงษ์
1765100349วิเคราะห์ประวัติการนับถือศาสนาพุทธและศิลปะพระพุทธรูปในเอเชีย / สมเกียรติ โล่ห์เพชรัตน์
1766100368คู่มือนักศึกษา / สถาบันราชภัฏร้อยเอ็ด
1767100378ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจจีนหลังเปลี่ยนผู้นำ : ผลกระทบต่อประเทศไทย
1768100379ชิพ สเปเชี่ยล ซีดี-รอม ฉบับที่ 8/2546 [ซีดี-รอม] = Chip special CD-ROM No.8/2003
1769100381คู่มือการศึกษาปีการศึกษา... : ภาคกศ.บป. / สถาบันราชภัฏสงขลา
1770100383คู่มือการศึกษา... : นักศึกษาภาคปกติ / สถาบันราชภัฏสงขลา
1771100385รายงานสถานการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจและตลาดแรงงานปี 2546 ระดับประเทศ
1772100386การพัฒนาองค์กรและเพิ่มขีดความสามารถของสำนักงานป.ป.ช. = Organization development and capacity-building of the office of the National counter corruption commission / โกวิทย์ กังสนันท์, ทิพพร พิมพ์พิสุทธิ์ และ เมธาวุฒิ พีรพรวิทูร
17731003873 ปีผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา : ประโยชน์ที่สังคมได้รับ / สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐบาล
1774100410การวิจัยหรือศึกษางานอันมิใช่การกระทำเพื่อหากำไร : ศึกษาเฉพาะกรณีปัญหาความสมดุลระหว่างการคุ้มครองสิทธิของเจ้าของสิทธิกับประโยชน์สาธารณะ = Research or work study of without seeking a profit : a case study of the balance between the protection of the copyright owner and Thai of the public interest / มนต์ชัย จงไกรรัตนกุล
177510042414 เทคนิคการบริหารกิจการ style SMEs / จารุณี จันทร์ลอยนภา
1776100427แฟรนไชส์ = Franchise / ชมพูนุช เจริญโพธิ์ ; บรรณาธิการ โดย ภาวรี ฉัตรกุล ณ อยุธยา
1777100429Maya : tips andtechniques for achieving professional Maya results / สาธิต เชียงทอง
1778100431Plug-ins max / พัฒนพล หอเหล็ก
1779100432Form Z / นน อัครประเสริฐกุล และ พบนนท์ ประภานนท์
1780100433แก้ปัญหาคอมพิวเตอร์อย่างเซียน / อารี มะลิซ้อน.
1781100434Vegas video 4.0 ตัดต่อวีดีโอเจ๋งกว่าใคร / สันติ เชียงทอง
1782100447เจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ [ซีดี-รอม] / โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
1783100455วิถีจีน / พรพรรณ จันทโรนานนท์
1784100465ดาวเคราะห์ดวงที่ 12 = The 12th planet / ศิตคิน, เศคาริยาห์ ; อรวรรณ อบรมย์ แปลและเรียบเรียง
1785100470123 ประเทศที่มีความสัมพันธ์ทางการฑูตกับประเทศไทย / ธรรมรัตน์ ทองเรือง
1786100471ครัวดอกไม้ / พูลทรัพย์ เจตลีลา
1787100472หัดเล่นกีตาร์โปร่ง [แผ่นวีดิทัศน์] / แดงกีตาร์
1788100495โฟร์ฟีเธอร์ส เกียรตศักดิ์นักรบคู่แผ่นดิน [แผ่นวีดิทัศน์] = The four feathers [Videodisc] / Directed by Shekhar Kapur
1789100497เดอะชิปปิ้งนิวส์ สลักลายฝัน ณ ฝั่งฟ้า [แผ่นวีดิทัศน์] = Shipping news [Videodisc] / Directed by Lasse Hallstrom
1790100502ซินดี้ ครอฟอร์ด [แผ่นวีดิทัศน์] : เดอะ เน็ค แชลเล็นท์ เวิร์คเอาท์ = Cindy Crawford [Videadisc] : The next challenge workout / Cindy Crawford
1791100510จอมป่วน กวนสภาแตก [แผ่นวีดิทัศน์] = Head of state [Videodisc] / Directed by Chris Rock
1792100516ดรีมแคลชเชอร์ ล่าฝันมัจจุราช อสูรกายกินโลก [แผ่นวีดิทัศน์] = Dream catcher [Videodisc] / กำกับภาพยนตร์ โดย Lawrence Kasdan
1793100527น.ส. ชีเฉาก๊วย [แผ่นวีดิทัศน์] = Sister act [Videodisc] / กำกับภาพยนตร์ โดย Emile Ardolino
1794100541เบื้องหลังเอเชียบอนด์และหลากมุมมองเศรษฐกิจไทยความท้าทายในอนาคต
1795100581คู่มือการศึกษา นักศึกษาสถาบันราชภัฏเชียงใหม่ [ซีดี-รอม]
1796100598สันติภาวายาจนมนต์
1797100603ชีวิตแจ่มใส / พระครูวินัยธรวิเชียร วชิรธมโม
1798100613แนวทางเสริมสร้างกำลังขวัญในการปฏิบัติงาน : ศึกษาเฉพาะกรณีบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด = The means of moralistic promotion for work performance : a case study of aeronautical radio of Thailand ltd. / สุบรรณ เทียนคำศรี
1799100614ความต้องการของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการที่การท่าเรือแห่งประเทศไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีกองปฏิบัติการสินค้า 1 ฝ่ายสินค้า ท่าเรือกรุงเทพ = Customer's needs for service at Port Authority of Thailand : a case study of Cargo operations division, Cargo operations department, Bangkok port / วินัย จิวาคุณากร
1800100615การปล่อยตัวชั่วคราว : ศึกษาเฉพาะกรณีนายประกันอาชีพ = Release on bail : a study of bail bond man / สำราญ ท้าวดวงดี
1801100616วิเคราะห์หลักสูตรพระพุทธศาสนาภาคใต้นโยบายปฏิรูปการศึกษา = An analysis of buddhism curriculum under the education reform policy / พระมหาสมศักดิ์ วิยาสิงห์
1802100618การเปรียบเทียบความสามารถในการสอนวิชาพระพุทธศาสนาระหว่างครูที่เป็นพระสงฆ์และฆราวาส = A comparision of ability in teaching of the buddhist subject between the monk and teacher / พระมหาประมวล สุขรักษา
1803100619อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ = Computer crime / สุมาลี บุญคุ้ม
1804100620ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจบรรพชาเป็นสามเณรในพุทธศาสนา กรณีศึกษา : สามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดเวตวันธรรมาวาส เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร = The factors affecting for the ordination of novices in buddhism : a case study of Watvetawandhammavas school Bangsue Bangkok / พระมหานิกร สว่างโคตร
1805100621เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยวิกฤติเศรษฐกิจในประเทศไทย = Political economy of the economic crisis in Thailand / ณรงค์ ชื่นชม
1806100625ความคิดเห็นของประชาชนต่อการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองสุราษฎร์ธานี = People's opinions about the Mayor election of the Muang Surat Thani Municipality / ภานุพงศ์ งานสำเร็จ
1807100627วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของนักเรียนโรงเรียนสารวิทยา เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร = The democratic political culture of high school students : a case study of Saravittaya high school Chatuchek district, Bangkok metropolitan city / สุมาลย์ ช่วยรักษา
1808100628การปฏิบัติหน้าที่ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของเจ้าหน้าที่สายตรวจ : ศึกษาเฉพาะกรณีเจ้าหน้าที่สายตรวจชั้นประทวนที่สังกัดในกองบังคับการตำรวจนครบาล 2 กองบัญชาการตำรวจนครบาล = Prevention and suppression of crime prevention : a case study of the non-commissioned police patrolman of the metropolitan police division 2, metropolitan police bureau / ประณต เณรบำรุง
1809100629การตัดสินใจยอมรับการปฏิรูปราชการ : กรณีศึกษาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี = The decision on accepting the public service reform : a study of office of the permanent secretary of the prime minister's office / สุดารัตน์ พงศ์อัมพรไกวัล
1810100630ประสิทธิผลของโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ : กองทุนหมู่บ้านบึงพระ หมู่ที่ 2 ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก = Effectiveness of village and community's reserve fund project : a case study of Bungpha village's reserve fund, Moo 2 Maung district, Phitsanlok province
1811100631ความรู้และทัศนคติของครูที่มีต่อการปฏิรูปการศึกษา : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนเทคนิคพณิชยการพิษณุโลก = Teacher's knowleage and opinions with the educational reforming : a case study of Phitsanulok technical commercial school / ธนพร กองอ้น
1812100632นโยบายสาธารณะกับความขัดแย้งทางการเมืองและสังคม : ศึกษาเฉพาะกรณีปัญหาที่ดินอัลน์ไพน์ = Socio-political conflicts resulting from public policy making : a case study of the "Apline land property" / เสกสิทธิ์ รัตนสุนทร
1813100633สภาพเศรษฐกิจทานตะวันในจังหวัดลพบุรี = The economic sunflower in Lopburi
1814100634ผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาการบัญชี 1 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรบริหารธุรกิจ สถาบันราชภัฎสวนสุนันทา = The achievement on accounting I of the 4-year bachelor's degree students, business administration program, Rajabhat institute suan sunandha / ยงยุทธ กิจสันทัด
1815100635ความพึงพอใจของสุภาพสตรีผู้ใช้บริการต่อการจัดเดินรถโดยสารสำหรับสุภาพสตรี = Satisfaction for ladies' bus / มนัสวีร์ สุวรรณรัตน์
1816100636การพัฒนาจิตใจผู้ต้องขังตามหลักธรรมทางศาสนา = Prisoner's mind and spiritual development in accordance with religious principles / ดุสิต ชูแข
181710065660 ปีมหาวิทยาลัยศิลปากรพ.ศ.2586-2546 / มหาวิทยาลัยศิลปากร
1818100668สุภาษิตเขมร / มงกุฏ แก่นเดียว
1819100675ข้อมูลวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี : โครงการสื่อปฏิสัมพันธ์วัฒธรรมของชาติตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี / ฤดีมน ปรีดีสนิท
1820100712สงครามอเมริกา-อิรัก / บรรณาธิการโดยจุไรรัตน์ แสนใจรักษ์
1821100783ไอร์แลนด์ / ศุภลักษณ์ สนธิชัย
1822100795คู่มือการทดสอบ สมรรถภาพทางกายสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข [ซีดี-รอม]
1823100822สูตรลับพ่อมดการตลาด / ไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ...[และคนอื่น ๆ]
1824100825คิดอย่างผู้นำทำแบบเศรษฐี / นโปเลียน ฮิลล์ ; แปลโดย ธีรภัทร อัศวชัยคิน
1825100826เราตายอย่างไร : สำรวจความตายอันหลากหลายของมนุษย์ไตร่ตรองมองบทสุดท้ายของชีวิต = How we die : reflections on life's final chapter / เชอร์วิน บี นูแลนด์ ; วเนช แปล ; ธนา นิลชัยโกวิทย์, บรรณาธิการ.
1826100827สมุนไพรทางเลือกใหม่สู้ภัยมะเร็ง / ผุสดี สายชนะพันธ์ และ พันธิตร์ มะลิสุวรรณ
1827100833อนาลโยวาท หลวงปู่ชาว อนาลโย : ประวัติ ปฏิปทา และคำเทศมา หลวงปู่ชาว อนาลโย วัดถ้ำกลองเพล จังหวัดหนองบัวลำภู
1828100835รายงานการศึกษาวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างการมีภูมิต้านทานวัณโรคกับการเกิดโรคปอดฝุ่นทรายในกลุ่มคนงานโรงโม่หินประเทศไทย = The relationship between tuberculoses immunity and silicosis incidence among stone-grinding workers in Thailand / ปวีณา มีประดิษฐ์
1829100836บันทึกการเดินทางร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมจากเหนือ-อีสานจรดใต้ 2546 / เสกสรร สิทธาคม
1830100844สรุปประเด็นผู้บริหารนายกฯ ทักษิณคุยกับประชาชน / ทักษิณ ชินวัตร
1831100848นายกฯ ทักษิณกับการแก้ปัญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ / ทักษิณ ชินวัตร
18321008508 ปี ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนแห่งชาติ = 8th NSRC anniversary report / ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนแห่งชาติ
1833100851อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ นายวิชัย กัญจนพงศ์ ณ เมรุวัดลาดปลาเค้า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ วันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2547 เวลา 17.00 น. / วิชัย กัญจนพงศ์
1834100852คำกริยาญี่ปุ่นง่ายนิดเดียว / สุภา ปัทมานันท์
1835100859ช้าดีกว่าเร็ว [แผ่นวีดิทัศน์] ; เฮฮาวาที [แผ่นวีดิทัศน์] : ช้าดีกว่าเร็ว
1836100860คนแก่แน่กว่าเด็ก [แผ่นวีดิทัศน์] ; เฮฮาวาที [แผ่นวีดิทัศน์] : คนแก่แน่กว่าเด็ก
1837100861เกิดเป็นหญิงแท้จริงแสนลำบาก เกิดเป็นชายนั้นยากกว่าหลายเท่า [แผ่นวีดิทัศน์] ; เฮฮาวาที [แผ่นวีดิทัศน์] : เกิดเป็นหญิงแท้จริงแสนลำบาก เกิดเป็นชายนั้นยากกว่าหลายเท่า
1838100870คำอธิบายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ.2540 / มานิตย์ จุมปา
1839100871คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งว่าด้วยคำขอ คำแถลง คำร้อง ชี้ขาดข้อกฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง / พรรลอง มั่นดี
1840100936แบบเรียนในดวงใจ : รวมภาพแห่งความทรงจำอันสดใสในวัยเยาว์ = Primers to Remember / เอนก นาวิกมูล
1841100942การฉายภาพประชากรของประเทศไทยพ.ศ.2543-2568 = Population project for Thailand 2000-2025
1842100943ทฤษฎีบุคลิกภาพและการปรับตัว / นพมาศ อุ้งพระ [ธีรเวคิน]
1843100946การเมืองในประวัติศาสตร์ธงชาติไทย / ชนิดา พรหมพยัคฆ์ เผือกสม
1844100964สัญญาธุรกิจ / สุพจน์ (พจน์) กู้มานะชัย
1845100972รวมคำอธิบายพร้อมตัวบทกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา / วิศิษฐ์ ศรีพิบูลย์
1846100991พลิกแฟ้มคดีปริศนา / พรทิพย์ โรจนสุนันท์
1847100992ย่อหลักกฎหมายแรงงานตาม พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวงและประกาศที่เกี่ยวข้อง / วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม
1848100993สัญญาน่ารู้ฉบับชาวบ้าน / ชัยศักดิ์ อ่อนประดิษฐ์
1849100995ศาลปกครองกับกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง / ชาญชัย แสวงศักดิ์
1850100996ปัญหาการจ้างว่าความที่ไม่แน่นอน = Contingent Free / เสรี สุวรรณภานนท์
1851100998ค้าความ / ณรงค์ นิติจันทร์
1852100999รวมคำสั่งศาลสูงสุดพ.ศ.2546
1853101002บัญญัติ 9 ประการให้คุณสมัครงานได้ตรงใจ / บัญญัติ บุญญา
1854101042โครงสร้างผลึก [ซีดี-รอม] ; สื่อการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องช่วย (CAI) เรื่องโครงสร้างผลึก [ซีดี-รอม] / สิริพร หลอดเงิน
185570685ฝึกพูดจีนกลางแบบแรกเริ่ม [แผ่นวีดิทัศน์] : พื้นฐานจำเป็น
1856101069ฝึกพูดจีนกลางแบบแรกเริ่ม [แผ่นวีดิทัศน์] : พื้นฐานจำเป็น
1857101094ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติในการยอมรับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ : กรณีศึกษาพนักงานการไฟฟ้านครหลวงเขตสามเสน [กองบริการผู้ใช้ไฟฟ้า] / ไพศาล คำมณี
1858101095วิเคราะห์ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อขวัญในการปฏบัติงานของข้าราชการกรมราชทัณฑ์ : กรณีศึกษาข้าราชการในสังกัดเรือนจำกลางบางขวาง = An analysis of major factors affecting the correction department officials morale : the case of Bangkwang central prison officials / เสนาะ หาวัตร
1859101166การคุ้มครองเด็กและเยาวชนชายที่เป็นเหยื่อของการกระทำความผิดทางเพศศึกษาเฉพาะกรณีการลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา = The protection of male childern and juvenites who are victims in sexual offences : case study punishments under the criminal code / ชัยชนะ พรรัตนพันธุ์
1860101170ปัญหาองค์กรที่กำหนดเงินค่าทดแทนในการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ = Problem of organization determining compensation for expropriation of immovable propepty / โกเมท กาญจนขจิต
1861101171สิทธิฟ้องคดีปกครองของนิติบุคคลและคณะบุคคล = The right to institute an administrative case of a juristic person and a group of persons / เยี่ยม อรุโณทัยวิวัฒน์
1862101173ปัญหาในทางกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร = The legislative problem on the secretatiat of the house of the representative administration / วิเมลือง แก้วศิริ
1863101175บทบาทของบ้านกึ่งวิถีในการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิด = A role of half way house for treating the offender / มงคล วีระศิริ
1864101186การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมเพื่อบริหารความขัดแย้งในการทำงานศึกษากรณีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินชาวไทยและชาวเยอรมันของสายการบินลุฟท์ฮันซ่า = Intercultural Communications for Conflict Management at Work a Case Study between Thai and German Cabin Crews of Lufthansa German Airlines / จิราพร รัตนธร
1865101296ถาม-ตอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง / เมธา จงดีเจริญ
1866101297ถามตอบประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญาเรียงตามมาตรา / เมธา วาดีเจริญ
1867101302พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ.2546
1868101303ฉ้อราษฎร์บังหลวง / สนิท สนั่นศิลป์
1869101307คู่มือปฏิบัติงานตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร... / วีนัส สีสุข
1870101311ถาม-ตอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์... / เมธา วาดีเจริญ
1871101313ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ : ฉบับเจ้าหน้าที่ ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2546-2548 จาก (ฉบับที่ 1-6) พ.ศ. 2535-2545
1872101317รวมกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ แพ่ง อาญา และ 13 พระราชบัญญัติ พร้อมตัวอย่างการแปลกฎหมาย
1873101318คำบรรยายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา = Law of criminal procedure / วิชาญ จำปีศรี
1874101323พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 1-3) พ.ศ. 2533-2542
1875101326ประมวลกฎหมายอาญาและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาปรับปรุงใหม่พ.ศ.2547
1876101327พระราชบัญญัติประกันวินาศภัยพ.ศ.2535 ปรับปรุงใหม่พ.ศ.2546 ทันสมัยพ.ศ.2547 พร้อมด้วยพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ประกาศ คำสั่งที่สำคัญ
1877101329พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ.2535 "ปรับปรุง" พ.ศ.2546-2549
1878101330พระราชบัญญัติยาสูบพ.ศ.2509 ปรับปรุงใหม่พ.ศ.2546-2549
1879101331พระราชบัญญัติแร่พ.ศ.2510 ปรับปรุงใหม่พ.ศ.2546-2548
1880101335พระราชบัญญัติสถานพยาบาลพ.ศ.2541
1881101338รวมกฎหมายการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
1882101339พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ.2542
1883101343พระราชบัญญัติสุราพ.ศ.2493 ฉบับปรับปรุงใหม่
1884101344พระราชบัญญัติชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักรพ.ศ.2524 ปรับปรุงพ.ศ.2546-2548
188510137774 เรื่องน่ารู้ เครื่องมือวัดและควบคุม การลำเลียง เครื่องมือช่าง เครื่องกลทั่วไป
188610137938 เรื่องน่ารู้ ระบบท่อ+ระบายอากาศ-ทำความร้อน
188710138042 เรื่องน่ารู้ เครื่องมือวัดการไหล, ไฮดรอลิก เครื่องกลทั่วไป
188810138135 เรื่องน่ารู้ ปั๊ม, ตลับลูกปืน และระบบเสียงรบกวน
188910138236 เรื่องน่ารู้ รถยนต์, เครื่องยนต์, การหล่อลื่น
189010138336 เรื่องน่ารู้ มอเตอร์ - เครื่องกำเนิดไฟฟ้า - หม้อแปลง
1891101385สิงห์ละครสัตว์ / ป. อินทรปาลิต
1892101387จอมยาจก / ป. อินทรปาลิต
1893101404อธิบายศัพท์การศึกษาและความรู้สาขาต่าง ๆ = Dictionary of education and branches of sciences / วิทยากร เชียงกูล
1894101425เรื่องเล่ารอบทะเลสาบ / ขมิ้นศรี
189510143446 เรื่องน่ารู้ ไฟฟ้าทั่วไป, ต่อลงดิน, ฮาร์มอนิก
189610143534 เรื่องน่ารู้ การขนถ่ายวัสดุด้วยลม สายพานลำเลียง ระบบขนถ่ายวัสดุทั่วไป : รวมบทความจากวารสารเทคนิค
1897101464กฎหมายปฎิรูประบบราชการ [ซีดี-รอม]
1898101499พิพิธภัณฑ์ผ้าเผ่าไท ของ อาจารย์อรไท ผลดี [แผ่นวีดิทัศน์] : แสดงที สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร
1899101502ไม้มงคล [แผ่นวีดิทัศน์] ; ราชพฤกษ์ ดอกไม้คู่ชาติไทย [แผ่นวีดิทัศน์] ; เที่ยวเขตจตุจักร [แผ่นวีดิทัศน์] / อรไท ผลดี
1900101503สวนวัฒนธรรมไทยธีระ สูตะบุตร [แผ่นวีดิทัศน์]
1901101505รวมบทคัดย่องานวิจัย ... / มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
1902101511Golf tips / นิยม ดีสวัสดิ์มงคล
1903101523บทบาทของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเครือข่าย 5 ในการขับเคลื่อนขบวนการประชาสังคมท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีสวท.นครราชสีมา = The roles of radio Thailand network 5 in the driving force for local civil society : a case study of radio Thailand Nakhon rajasima / เกียรติศักดิ์ ปรีชาพิทยารัตน์
1904101524กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อสร้างความได้เปรียบในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเอกชน = Communication strategy for competitive advantage in private university management / ทัศไนย สุวรรณะชฏ
1905101525การชมฟุตบอล : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างประสบการณ์ตรงและประสบการณ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ = Football viewing : a comparative analysis of direct and TV. mediated experiences / ทิฆัมพร เอี่ยมเรไร
1906101527สิทธิเด็กที่ปรากฎในรายการโทรทัศน์สำหรับวัยรุ่น = The rights of the child on television programmers for adolescents / วรวรรณ ธนะมงคล
1907101528การเปิดรับความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์จากการรับฟังรายการข่าวสารความรู้ทางหอกระจายข่าวในเขตตำบลหนองตาด จังหวัดบุรีรัมย์ = Exposure use and gratification on knowledge information program via village broadcast of Nongtad distric Buriram province / สุกัญญา อำพันแสง
1908101547คู่มือผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อเศรษฐกิจชุมชน
1909101637300 ภาพ นิติบัญญัติ ยุติธรรม อื่นๆ [ซีดี-รอม] ; ถาม-ตอบ ประมวลกฎหมายอาญา [เรียงตามมาตรา] [ซีดี-รอม] : บันไดสู่ผู้พิพากษา-อัยการ-นายตำรวจ / เมธา วาดีเจริญ
1910101656โครงการสังเคราะห์สภาพปัญหาเกษตรกรกับการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน : รายงานฉบับสมบูรณ์ / ปัฐมา สิทธิชัย...[และคนอื่นๆ]
1911101764กระบวนทัศน์ใหม่ของกระบวนการยุติธรรมในการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิด / สำนักงานกิจการยุติธรรม
1912101806คู่มือ CD พระราชบัญญัติพ.ศ.2546
1913101817พระราชบัญญัติ พ.ศ. 2546 (ราชกิจจานุเบกษา) [ซีดี-รอม] ; คู่มือ CD พระราชบัญญัติ พ.ศ. 2546 [ซีดี-รอม]
1914101870กฎหมายและระเบียบว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน / สมชาย มรกตศรีวรรณ, ขัตติยะ แพนเดช และ รักบุญ คงสำราญ
1915101872กฎหมายธุรกิจ = Business law / ภมร ขันธหัตถ์
1916101894คุยเฟื่องเรื่องพระอภัยมณี / โกวิท ตั้งตรงจิตร
1917102028เจ้าชาย... / โสภาค สุวรรณ
1918102039สิทธิมนุษยชนไทยในสถานการณ์สากล / บรรณาธิการโดย เสน่ห์ จามริก
1919102092ปรัชญาประสาชาวบ้าน / กีรติ บุญเจือ
1920102098บันทึกของนายยอร์ช ปาดูซ์ [Georges Padaux] ที่ปรึกษาการร่างกฎหมายของรัฐบาลสยามเกี่ยวกับการร่างกฎหมายลักษณะอาญาร.ศ.127 / ยอร์ช ปาดูช์ ; แปลและเรียบเรียงโดย สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
1921102099ย้อนอ่านปรัชญาโบราณของมนุษยชาติ / กีรติ บุญเจือ
1922102100ย้อนอ่านปรัชญายุคกลางของมนุษยชาติ [ช่วงแสวงหาระบบเครือข่าย] / กีรติ บุญเจือ
1923102101ย้อนอ่านปรัชญานวยุคของมนุษยชาติ [ช่วงสร้างระบบเครือข่าย] / กีรติ บุญเจือ
1924102102ย้อนอ่านปรัชญากังขาของมนุษยชาติ [ช่วงวิจารณ์ระบบเครือข่าย] / กีรติ บุญเจือ
1925102103ปรัชญาอรรถปริวรรตของมนุษยชาติ [ช่วงพหุนิยม] / กีรติ บุญเจือ
1926102105ประวัติปรัชญาไทยฉบับบุกเบิก / กีรติ บุญเจือ
1927102149ถาม-ตอบกฎหมายปกครอง / มานิตย์ จุมปา
1928102151เจตนารมณ์เรียงมาตราพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 / สงวน นิตยารัมภ์พงศ์
1929102207วิชากฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป : บุคคลธรรมดาและหลักทั่วไปว่าด้วยนิติบุคคล / กิตติศักดิ์ ปรกติ
1930102208หลักการโอนกรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย์และหลักการได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์โดยสุจริต : เปรียบเทียบหลักกฎหมายเยอรมัน อังกฤษ และไทย / กิตติศักดิ์ ปรกติ
1931102259สรุปวิชากฎหมายหนี้ / สุนทร มณีสวัสดิ์
1932102260ความรู้เบิ้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง : หลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครองและการกระทำทางปกครอง / วรเจตน์ ภาคีรัตน์
1933102369การโต้แย้งคำสั่งศาลระหว่างการพิจารณา / สุพร อิศรเสนา
1934102372รวมคดีสำคัญ ... / รวบรวมโดย บุญร่วม เทียมจันทร์
1935102427ปากีสถาน [แผ่นวีดิทัศน์] : เศรษฐกิจ / นิติภูมิ นวรัตน์
1936102428ปากีสถาน [แผ่นวีดิทัศน์] : การศึกษา / นิติภูมิ นวรัตน์
1937102479เส้นทางสู่มาดากัสการ์ [แผ่นวีดิทัศน์] : เกาะมหัศจรรย์ บ้านของสัตว์ประหลาด / นิติภูมิ นวรัตน์
1938102480วิถีชีวิตมาดากัสการ์ [แผ่นวีดิทัศน์] : เกาะมหัศจรรย์ บ้านของสัตว์ประหลาด / นิติภูมิ นวรัตน์
1939102481สภาพภูมิประเทศมาดากัสการ์ [แผ่นวีดิทัศน์] : เกาะมหัศจรรย์ บ้านของสัตว์ประหลาด / นิติภูมิ นวรัตน์
1940102482อาร์เจนตินา [แผ่นวีดิทัศน์] : ล่มสลาย ขาย แปรรูป ใครคือผู้ทำลาย? / นิติภูมิ นวรัตน์
1941102483รัสเซีย [แผ่นวีดิทัศน์] : รู้จักรัสเซีย / นิติภูมิ นวรัตน์
1942102498รายงานประจำปี... [ซีดี-รอม] = Annual report... [CD-ROM] / บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
1943102514ฎีกา' ใหม่ ป. วิ.แพ่ง พ.ศ. 2541-2546 [ซีดี-รอม] / วิรักษ์ เอื้ออังกูร.
1944102534รัสเซีย [แผ่นวีดิทัศน์] : สาวรัสเซีย / นิติภูมิ นวรัตน์
1945102535รัสเซีย [แผ่นวีดิทัศน์] : โลกแห่งการศึกษา / นิติภูมิ นวรัตน์
1946102536รัสเซีย [แผ่นวีดิทัศน์] : เศรษฐกิจรัสเซีย / นิติภูมิ นวรัตน์
1947102538อินเดีย [แผ่นวีดิทัศน์] : นามัสเต / นิติภูมิ นวรัตน์
1948102589อินเดีย [แผ่นวีดิทัศน์] : ศาสนา วัฒนธรรม / นิติภูมิ นวรัตน์
1949102590แอฟริกา [แผ่นวีดิทัศน์] : บูร์กินาฟาโซ กานา / นิติภูมิ นวรัตน์
1950102591แอฟริกา [แผ่นวีดิทัศน์] : โตโก / นิติภูมิ นวรัตน์
1951102592แอฟริกา [แผ่นวีดิทัศน์] : เบนิน / นิติภูมิ นวรัตน์
1952102593ไซบีเรีย [แผ่นวีดิทัศน์] : เศรษฐกิจ / นิติภูมิ นวรัตน์
1953102644ไซบีเรีย [แผ่นวีดิทัศน์] : วัฒนธรรม / นิติภูมิ นวรัตน์
1954102647ยอดสัตว์พรีเซ็นเตอร์ [แผ่นวีดิทัศน์] = The Palanet's best animal commercial [Videodisc]
1955102648เฉินหลงตะลุยฮ่องกง [แผ่นวีดิทัศน์] = Jackie Chan's Hong Kong [Videodisc]
1956102761โครงการติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชนภายใต้แผนงานด้านชุมชน : บทสรุปสำหรับผู้บริหาร / บุญจง ขาวสิทธิวงษ์...[และคนอื่นๆ]
1957102762โครงการติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชนภายใต้แผนงานด้านชุมชน : รายงานฉบับสมบูรณ์ / บุญจง ขาวสิทธิวงษ์...[และคนอื่นๆ]
1958102809แมงมุมชักใยพิฆาต [แผ่นวีดิทัศน์] = The ultimate guide [Videodisc] : Spiders
1959102810มัมมี่ชีวิตอมตะ [แผ่นวีดิทัศน์] = Frozen in time II [Videodisc] : Mummies forever
1960102811มัมมี่หิมะน้ำแข็ง [แผ่นวีดิทัศน์] = Mummies [Videodisc] : Frozen in time
1961102813แมมมอธปิ๊กมี่ [แผ่นวีดิทัศน์] = Pygmy Mammoth [Videodisc]
1962102820มาตราการทางกฎหมายในการจัดสรรคลื่นความถี่ : ศึกษาเฉพาะกรณี สถานะ บทบาท อำนาจ หน้าที่ขององค์กรของรัฐที่เป็นอิสระกับสิทธิและเสรีภาพของประชาชน = The legal measure in frequency allocation : case study of status, role and competence of independent regulatory agency in concerning with right and freedom of people / อารยะ ธีระภัทรานันท์
1963102864หุบเขาไดโนเสาร์ที-เร็กซ์ [แผ่นวีดิทัศน์] = Valley of the T-Rex [Videodisc]
1964102888หักหลังผู้ชาย : สิ่งที่ผู้ชายทุกคนรู้ แต่ไม่ยอมบอก / กิ๊ก กะ จิ๊บ
1965102891ดีเอ็นเอ : ปริศนาลับรหัสชีวิต / นำชัย ชีววิวรรธน์ ... [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการ มรกต ตันติเจริญ
1966103086อะโดบี โฟโต้ช็อป 7 [ซีดี-รอม] = Adobe photoshop 7 [CD-ROM]
1967103194เที่ยวล่อง ท่องกรุง มุ่งสู่กาลเวลา [ซีดี-รอม]
1968103300การเมืองว่าด้วยการปกครองคณะสงฆ์ : ศึกษากรณีอธิกรณ์อดีตพระพิมลธรรม [อาจ อาสภเถร] = The politics of Monk ruling : a case study of former Phraphimolatham [Arj. Asapha Thera] / อุทัย มณี
1969103310ศาลเยาวชนและครอบครัว : การปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดทางอาญา = The juvenile and family court : it's treatment of the deliquents / พระมหาพงศ์เพชร โพธิ์แตง
1970103312การประเมินผลโครงการกองทุนหมู่บ้าน : ศึกษาเฉพาะกรณีหมู่บ้านน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลเขาย้อย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี = An evaluation of village-fund project : a case study of Moo 6 Bannoi village Khao Yoi, Phetchaburi / พระมหาวาที คเชนทร์
1971103785คุณแม่มือใหม่ใจเกินร้อย [แผ่นวีดิทัศน์] = Lady of dignity [Videodisc]
1972104135ก็อดเซนต์ หลอนทวงร่าง [แผ่นวีดิทัศน์] = Godsend [Videodisc] Directed by Nick Hamm
1973104136โคม่า ฆ่าหลอนซ่อนตาย [แผ่นวีดิทัศน์] = Koma [Videodisc] / Directed by โล ซิ หลุง
1974104144โจเซฟ จอมราชา [แผ่นวีดิทัศน์] = Joseph king of dreams [Videodisc]
1975104185การศึกษาแขนหุ่นยนต์ 3 แกน = The Study of The 3 axis robot's arm / สมภพ พรรณหาญ
1976104216อาชญาวิทยาและงานสังคมสงเคราะห์ / สุดสงวน สุธีสร
1977104217การวิจัยสำหรับครู / บุญชม ศรีสะอาด
1978104265ครบเครื่องเรื่องอร่อย / ผุสชา โทณะวณิก
1979104268การถนอมอาหาร
1980104273ประมวลบันทึกหมายเหตุคำพิพากษาฎีกาและดุลนิติ [ประมวลบันทึกหมายเหตุคำพิพากษาฎีกาที่ตกค้าง / ไพจิตร บุญญพันธุ์
1981104276รวมคำพิพากษาศาลฎีกาและคำวินิจฉัยประธานศาลฎีกาตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวพ.ศ. 2534 เรียงมาตราตั้งแต่พ.ศ.2535 ถึงพ.ศ.2545 / รวบรวมโดย สุรพันธ์ อรัญนารถ
1982104314สถิติวิเคราะห์ = Statistical analysis / สายชล สินสมบูรณ์ทอง
1983104317การวิเคราะห์สถิติขั้นสูงด้วย spss for windows / กัลยา วานิชย์บัญชา
1984104319ผจญภัยไปในอวกาศ / แปลโดย ลลิตา ผลผลา ; บรรณาธิการโดย โกวิทย์ ผดุงเรืองกิจ
1985104323เครื่องทองกรุงศรีอยุธยา : อมตะศิลป์แผ่นดินสยาม / สุเนตร ชุตินธรานนท์, เยาวนุช เวศร์ภาดา และ ภูวดล สุวรรณดี
1986104336การวิเคราะห์ธุรกิจเชิงสถิติ / สุภาพร ทินประภา
1987104360พลังแห่งชีวิตฉบับเด็ก = Chicken soup for the kid's soul / แจ๊ก แคนฟิลด์...[และคนอื่น ๆ] ; แปลโดย แบ่งปัน
1988104361พลังแห่งชีวิตฉบับแรกรุ่น = Chicken soup for the preteen soul / แจ๊ก แคนฟิลด์...[และคนอื่น ๆ] ; แปลโดย อริณี เมธเศรษฐ
1989104362พลังแห่งชีวิตฉบับวัยรุ่น = Chicken soup for the teenage soul / แจ๊ก แคนฟีลด์, มาร์ก วิกเตอร์ แฮนเซน และ คิมเบอร์ลี เคอร์เบอร์เกอร์ ; อริณี เมธเศรษฐ, แปล
1990104367บำรุงรักษางาน : เพิ่มกำไรบริษัท = Maintenance the profit maker / วัฒนา เชียงกูล และเกรียงไกร ดำรงรัตน์
1991104399ครั้งแรก / คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์, เพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ และ ดร.ป๊อป-ญาวรา สิริพิพัฒน์
1992104401ข้อคิดติดปลายนวม / ปริญญา เจริญผล ; เรียบเรียง ยศสันต์ เสริญไธสง
1993104402กล่องลับดารา / เพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ
1994104622วิธีสอนไวยากรณ์ / สก็อต ทร์นบอรี ; แปลโดย ส่าหรี กุลสิริ
1995104635นาทีที่เปลี่ยนประวัติศาสตร์ / สุรเธียร จักรธรานนท์
1996104655การศึกษาและการออกแบบตัวควบคุมพีไอดีควบคุมระบบอันดับหนึ่งที่มีต่ออนุกรมกันโดยวิธีโมดูลัส ออปติมัม = A study and designing of PID controller controlling cascaded first order system by using modulus optimum method / อนุชา บุญเผือก, พงศกร เทียมทัด และ ณัฐพล ผลสมบูรณ์
1997104658รวมปาฐกถาด้านการศึกษาในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี / สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
1998104669คู่มือทำนายความฝันฉบับบอกเหตุให้โชค / วิภู
1999104680องค์กรสาธารณประโยชน์ในประเทศไทย / อมรา พงศาพิชญ์...[และคนอื่นๆ]
2000104702ภูมิปัญญาไทย พลังปัญญาจากชุมชนเพื่อการเรียนรู้ [แผ่นวีดิทัศน์] : ตั๋วเมือง ภูมิปัญญาจากล้านนา นายบุญคิด วัชรศาสตร์ ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 2 ด้านภาษาและวรรณกรรม ; ตั๋วเมือง ภูมิปัญญาจากล้านนา นายบุญคิด วัชรศาสตร์ ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 2 ด้านภาษาและ...
2001104703ภูมิปัญญาไทย พลังปัญญาจากชุมชนเพื่อการเรียนรู้ [แผ่นวีดิทัศน์] : เครือข่ายครูมุกดาพัฒนาชีวิต นายมุกดา อินต๊ะสาร ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 1 ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน ; เครือข่ายครูมุกดาพัฒนาชีวิต นายมุกดา อินต๊ะสาร ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 1 ด้านกองทุนแล...
2002104704ภูมิปัญญาไทย พลังปัญญาจากชุมชนเพื่อการเรียนรู้ [แผ่นวีดิทัศน์] : ปัญญา-สมุนไพร-พึ่งตนเอง นายประกอบ อุบลขาว และนายเจือ บุญไชยสุริยา ครูภูมิปัญญา รุ่นที่ 2 ด้านแพทย์แผนไทย ; ปัญญา-สมุนไพร-พึ่งตนเอง นายประกอบ อุบลขาว และนายเจือ บุญไชยสุริยา ครูภูมิปัญญา...
2003104705ภูมิปัญญาไทย พลังปัญญาจากชุมชนเพื่อการเรียนรู้ [แผ่นวีดิทัศน์] : เงิน-สัจจะ-พระสุบินพัฒนาคน พระสุบิน ปณีโต ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 2 ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน ; เงิน-สัจจะ-พระสุบินพัฒนาคน พระสุบิน ปณีโต ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 2 ด้านกองทุนและธุรกิจชุม...
2004104706ภูมิปัญญาไทย พลังปัญญาจากชุมชนเพื่อการเรียนรู้ [แผ่นวีดิทัศน์] : ดิเกฮูลู ศิลปะพื้นบ้านไทย-มลายู นายหะมะ แบลือแบ ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 2 ด้านศิลปกรรม ; ดิเกฮูลู ศิลปะพื้นบ้านไทย-มลายู นายหะมะ แบลือแบ ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 2 ด้านศิลปกรรม [แผ่นวีดิ...
2005104707ภูมิปัญญาไทย พลังปัญญาจากชุมชนเพื่อการเรียนรู้ [แผ่นวีดิทัศน์] : เรียนเกษตรดี ๆ กับพี่บุญช่วย นายบุญช่วย วงษ์ษา ครูภูมิปัญญาไทย สาขาเกษตรธรรมชาติ ; เรียนเกษตรดี ๆ กับพี่บุญช่วย นายบุญช่วย วงษ์ษา ครูภูมิปัญญาไทย สาขาเกษตรธรรมชาติ [แผ่นวีดิทัศน์] / สำน...
2006104708หลากหลายเทคนิคการเรียนรู้ ครูแห่งชาติ ครูต้นแบบ (ระดับก่อนประถมศึกษา) [แผ่นวีดิทัศน์] : เรียนสุข สนุกคิด กับครุสารภี ครูสารภี มณีจินดา ครูต้นแบบ วิชาภาษาไทย ระดับก่อนประถมศึกษา ; เรียนสุข สนุกคิด กับครุสารภี ครูสารภี มณีจินดา ครูต้นแบบ วิชาภาษาไทย ระ...
2007104709หลากหลายเทคนิคการเรียนรู้ ครูแห่งชาติ ครูต้นแบบ (ระดับก่อนประถมศึกษา) [แผ่นวีดิทัศน์] : มนูญ คล้อยวงศ์ ครูศิลปะนอกตำรา ครูมนูญ คล้อยวงศ์ ครูต้นแบบ วิชาศิลปกรรม ระดับประถมศึกษา ; มนูญ คล้อยวงศ์ ครูศิลปะนอกตำรา ครูมนูญ คล้อยวงศ์ ครูต้นแบบ วิชาศิลปกรรม ...
2008104710หลากหลายเทคนิคการเรียนรู้ ครูแห่งชาติ ครูต้นแบบ (ระดับก่อนประถมศึกษา) [แผ่นวีดิทัศน์] : เรียนดนตรีสบาย สไตล์ อ.สวัสดิ์ ครูสวัสดิ์ เดชพระคุณ ครูแห่งชาติ วิชาดนตรี ระดับประถมศึกษา ; เรียนดนตรีสบาย สไตล์ อ.สวัสดิ์ ครูสวัสดิ์ เดชพระคุณ ครูแห่งชาติ วิชาดน...
2009104713หลากหลายเทคนิคการเรียนรู้ ครูแห่งชาติ ครูต้นแบบ (ระดับมัธยมศึกษา) [แผ่นวีดิทัศน์] : เรียนอังกฤษง่าย ๆ กับ อ.อัญชลี ครูอัญชลี รัชตวิภาสนันท์ ครูต้นแบบ วิชาภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษา ; เรียนอังกฤษง่าย ๆ กับ อ.อัญชลี ครูอัญชลี รัชตวิภาสนันท์ ครูต้นแบบ ว...
2010104714หลากหลายเทคนิคการเรียนรู้ ครูแห่งชาติ ครูต้นแบบ (ระดับอาชีวศึกษา) [แผ่นวีดิทัศน์] : ทีเด็ดเรียนรู้กับครูอาชีวะ ครูจันทรา ทองประดิษฐ์ ครูต้นแบบวิชาภาษาไทย ระดับอาชีวศึกษา ; ทีเด็ดเรียนรู้กับครูอาชีวะ ครูจันทรา ทองประดิษฐ์ ครูต้นแบบวิชาภาษาไทย ระดับอาช...
2011104716การเรียนรู้ สร้างความรู้คู่คุณธรรม [แผ่นวีดิทัศน์] : วัด-ศึกษา-เผยแผ่ธรรม วัดสร้อยทอง และวัดโสมนัส ; วัด-ศึกษา-เผยแผ่ธรรม วัดสร้อยทอง และวัดโสมนัส [แผ่นวีดิทัศน์] / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
2012104718การเรียนรู้ สร้างความรู้คู่คุณธรรม [แผ่นวีดิทัศน์] : วัด-ปัญญาฯ-พัฒนาคน พระครูสีลวัฒนภิรม ; วัด-ปัญญาฯ-พัฒนาคน พระครูสีลวัฒนภิรม [แผ่นวีดิทัศน์] / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
2013104719การเรียนรู้ สร้างความรู้คู่คุณธรรม [แผ่นวีดิทัศน์] : วัดหาดใหญ่กับการเผยแผ่ธรรม พระมหาสมโภชน์ กิจจสาโร ; วัดหาดใหญ่กับการเผยแผ่ธรรม พระมหาสมโภชน์ กิจจสาโร [แผ่นวีดิทัศน์] / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
2014104720องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรสำคัญ เพื่อการจัดการศึกษา [แผ่นวีดิทัศน์] : อบจ. แพร่กับการปฏิรูปการศึกษา น.พ. ชาญชัย ศิลปอวยชัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ; อบจ. แพร่กับการปฏิรูปการศึกษา น.พ. ชาญชัย ศิลปอวยชัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ...
2015104728โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
2016104748กรองสถานการณ์ [แผ่นวีดิทัศน์] : ท่องเที่ยวพัฒนาไทย
2017104760การอบรมครูโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน [แผ่นวีดิทัศน์] : รวมพลังสร้างครูพันธุ์ใหม่ นางอรนิช เกียรติอุบลไพบูลย์ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ; รวมพลังสร้างครูพันธุ์ใหม่ นางอรนิช เกียรติอุบลไพบูลย์ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา [แผ่นวีดิทัศน์] / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2018104797ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของโครงการบำบัดแก้ไขและฟื้นฟูเด็กและเยาวชนกระทำผิดตามแนวคิดชุมชนบำบัด : กรณีศึกษาสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี / นภาชนก สุขเสื้อ
2019104809The balanced scorecard : ตัวอย่างการนำไปใช้ในองค์การ / ณรงค์วิทย์ แสนทอง
2020104842เครื่องมือกายภาพบำบัด / ประโยชน์ บุญสินสุข
2021104883การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนปรับปรุงขยายการประปาขอนแก่น = A feasibility analysis of Khon Kaen waterworks expansion project / อัจฉริยา อภัยวงศ์
2022104890การกำหนดราคาค่าจ้างขั้นต่ำและค่าจ้างของงานที่จ้างไม่เต็มเวลา = The determination of the minimum wages rate and wages for part-time employment / จีรพงษ์ ตรงวานิชนาม
2023104895ปัญหาการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 : ศึกษาเฉพาะกรณีการเสนอร่างกฎหมายและการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองของประชาชน = Problems of public participation in politics under the constitution of the Kingdom of Thailand, B.E.2540; case study : presentation of the bill and the removal of political office holders
2024104900การแสวงหาข้อมูลข่าวสารกับการให้ความหมายเชิงสัญลักษณ์ของผู้เลี้ยงปลาสวยงามในเขตกรุงเทพมหานคร = The searching information of the quoting demandmeaning for fancy fish rearers in Bangkok area / วรวิทย์ ฉัตรไตรรัตน์
2025104905การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ในส่วนภูมิภาค = An analysis of factors affecting the commercial banks' loan at regional level / นิรมล หลักอธรรม
2026104906การจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนสามัญศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร = The management of the Tripitaka school secular education section / พระสมบัติ กันบุตร
2027104933การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ : กรณีศึกษาการวิเคราะห์การรับรู้และความคาดหวังของพนักงานการทางพิเศษแห่งประเทศไทย / สุทธิศักดิ์ วรรธนวินิจ
2028104934การศึกษาวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกองทัพบก : กรณีศึกษาหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก / วิรัตน์ นาคจู
2029104935ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเข้าฝึกอบรมในหลักสูตรเตรียมเข้าทำงานกรณีศึกษาสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ / สุชาติ เงินสุข
2030104936ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ ศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด / สริญญา เขียวสอาด
2031104939การศึกษาปัจจัยจูงใจในการประกอบอาชีพช่างทำเครื่องปั้นดินเผา : โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี / จิระพงษ์ ตั้งติยะพันธ์
2032104941ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของ JJ OTOP center / จุณทิชา ช่วงอรุณ
2033104942รูปแบบภาวะผู้นำกับความพึงพอใจในงานและความภักดีต่อองค์การ = A study on ledership style and employees' job satisfaction and organization loyallty : the case of head office government housing bank
2034104943ปัจจัยที่สำคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดเก็บขยะของสำนักงานเขตในกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาสำนักงานเขตหลักสี่ = A study on major factors affecting the district offices's solid waste collection effectiveness : the case Laksi district office / จุลดา พึ่งพูลผล
2035104944กลยุทธ์ทางการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในเขตตำบลห้วยพระ อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม / ปาจรีย์ เทพศิริ
2036104945การศึกษาการทุจริตการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง : สาเหตุสำคัญและยุทธศาสตร์หลักในการแก้ปัญหา = A study on inter-city motorway toll fare collection corruption : mojor courses of and strategies for solving the problem / เผชิญ หุนตระนี
2037104946ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ : กรณีศึกษาสำนักส่งเสริมและพัฒนากิจการขนส่งทางอากาศ กรมการขนส่งทางอากาศ / ไพศาล วรพัทโรภาส
2038104947ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการเรียนของนักเรียนระดับประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาโรงเรียนวัดดอกไม้ เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร / ปราโมทย์ กลิ่นลำดวน
2039104948ความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการโครงการฝากบ้านกับตำรวจ : กรณีศึกษาสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองนนทบุรีในช่วงเทศกาลปีใหม่พ.ศ.2547 / ธรรศกร ก้อนทอง
2040104949ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่เป็นลูกจ้างชั่วคราวสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา / จรวยพร บุญน้อม
2041104950การบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ : การรับรู้และความคาดหวังของคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดนนทบุรี / ธัญพร ทองปาน
2042104951ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง / เจริญพงศ์ ขันติโล
2043104952สำรวจความเห็นการใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายป้องกันปราบปราม : กรณีศึกษาเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายป้องกันปราบปรามกองบังคับการตำรวจนครบาล 1 กองบัญชาการตำรวจนครบาล / ธรรมรัตน์ กิตติรัฐกรณ์
2044104953ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการกรณีศึกษา : งานแผนงานและประเมินผลศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ / บงกช ซี่โฮ่
2045104955การศึกษาผลการใช้เทคนิคการคิดนอกกรอบเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษา : กรณีศึกษาคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ = The study effect of emphasizing on lateral thinking technique for developing creative thinking of students : the case study of communication arts at Dhurakijpundit university / ฤทธิไกร ตุลยวรรณะ และ ปรียานันท์ สุจปลื้ม
2046104962ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวนของสถานีตำรวจนครบาล : ศึกษาเฉพาะกรณีความคิดเห็นของพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลในสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล 2 / ธีรยุทธ ใหม่แปง
2047104963ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการนำโครงการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดและโรคพิษสุนัขบ้าในกรุงเทพมหานครไปปฏิบัติ / จินดา เสกสรรค์วิริยะ
2048104965แฝดแม่มดมหัศจรรย์ : ตอนเผชิญความลี้ลับ / เอช.บี.กิลเมอร์ และ แรนดี้ รีสเฟลด์ ; แอนธินี, ผู้แปล
2049104966เดอะ ดิสโพสเซส ผู้ครองฟ้า = The dispossessed / เออร์ซูล่า โครเบอร์ เลอ กวิน ; แปลโดย ศิลปะ สุวรรณศักดิ์
2050104968คลื่นมนุสส์ = Riptide / ลอรีน่า แม็คคอร์ทนีย์ ; แปลโดย วนิตตา
2051104970คู่มือพูเดิ้ล = Poodle handbook / เพชร อินทรารัตน์
2052104974สร้างเว็บเพจอย่างมืออาชีพด้วย Macromedia dreamweaver MX [ซีดี-รอม]
2053104989ชลิดา = Chalida / ศลิสา ปิ่นขยัน ; แปลและเรียบเรียงโดย นภา
2054104990สิมิลันกราภูงา ตอนปริศนาเหรียญตรามังกร = Similan Krapu-nga / เอ.เจ. พริ้นท์สัน
2055104992สุวฑฒโนวาท
2056104994Hero วีรบุรุษปลายฟ้า / หลี่เฝิง และ จางอี้โหมว ; แปลโดย น.นพรัตน์
2057104996นครทวิภพ = City of shadows 1 / ซีเลีย รีส์ ; แปลโดย จักรกฤษณ์ แก่นจันทร์
2058105002วิญญาณสีม่วง = The wish list / อีออยน์ โคลเฟอร์ ; แปลโดย ชนิดา เกษมสุข
2059105004ศิลปะสำหรับการมีชีวิตอยู่ในโลก / พุทธทาสภิกขุ
2060105022แนวทางการพัฒนาระบบ e-procurement ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ / สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ และ เทียนสว่าง ธรรมวณิช
2061105024แม้นรกมากั้น / โบตั๋น
2062105027รักนี้...หัวใจเราจอง / นันทนา วีระชน
2063105048อารมณ์แสง = Sense impression in ligthing / มังกรดำ
2064105216สื่อการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องช่วย [CAI] เรื่องโครงสร้างผลึก / สิริพร หลอดเงิน
2065105225ข้อคิดเพื่อการทำงาน / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
2066105228ทรัพยากรไทย : อนุรักษ์และพัฒนาด้วยจิตสำนึกแห่งนักวิจัยไทย
2067105230กายนครฉบับวัดนาหว้า ตำบลฉาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา : การปริวรรตวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ประเภทหนังสือชุด / สาวิตรี สัตยายุทย์
2068105232ตำนานพระปรางค์เมืองหงสาวดีฉบับวัดวิหารสูง ตำบลชัยบุรี อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง : การปริวรรตวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ประเภทหนังสือบุค / ชัยวุฒิ พิยะกูล
2069105237ข้อคิดเพื่อการทำงานเป็นทีม / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
2070105240ข้อคิดเพื่อการสร้างวิสัยทัศน์ / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
2071105241บรรณานุกรมและสาระสังเขปพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว / สำนักหอสมุดแห่งชาติ
2072105247สามทศวรรษไทยศึกษาภาคใต้ในกระแสโลกาภิวัฒน์ / สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
2073105249ข้อคิดเพื่อความสำเร็จ / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
2074105250จากยอดเขาถึงใต้ทะเล : ธรรมชาติแห่งชีวิต ที่ต้องเรียนรู้ -- ใช้ประโยชน์ -- และสร้างจิตสำนึก / บรรณาธิการ วรวุฒิ จุฬาลักษณานุกูล
2075105260เลี้ยงลูกทั้งทีต้องให้ดีสูตรปูทางชีวิตลูก / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
2076105262ยอดมนุษย์ลักษณะชีวิตพิชิตความสำเร็จ / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
2077105268พระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระปิยมหาราชที่ทรงมีต่อกองทัพเรือ
2078105270ตำรายาหมอหิ้น โชติอัมมร : การปริวรรตวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ประเภทหนังสือบุด / ครื่น มณีโชติ
2079105276วิปัสสนา 5 แบบ [ฉบับสมบูรณ์] / พระมหาโพธิธรรมาจารย์ วงศ์ศากยะ (ภิกษุณีโพธิสัตต์ วรมัย กบิลสิงห์)
2080105278เครือข่ายการสื่อสารเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : กรณีศึกษาลำน้ำน้อย อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา = Communication networks for eco-tourism resource development : a case study of "Noi-river", Phakhai distric, Ayudhya province / ปาจรีย์ อ่อนสอาด และ ประดิษฐ์ รัตนวิจารณ์
2081105292หมูอู๊ดอี๊ดกับกระปุกกายสิทธิ์ / สุคนธจิต วงษ์เผือก
2082105305พลวัตเศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านภาคใต้ตอนบนฝั่งตะวันออก : กรณีศึกษา 4 พื้นที่ / ชลิตา บัณฑุวงศ์ และ อนุสรณ์ อุณโณ ; บรรณาธิการโดย จุไรรัตน์ แสนใจรักษ์
2083105306เศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านภาคใต้ในรอบห้าทศวรรษที่ผ่านมา / สงบ ส่งเมือง ; บรรณาธิการโดย จุไรรัตน์ แสนใจรักษ์
2084105307คุณค่าศิลปกรรมกับเส้นทางของชุมชน / ศักดิ์ชัย เกียรตินาคินทร์ ; บรรณาธิการโดย จุไรรัตน์ แสนใจรักษ์
2085105308พลวัตการเกษตรและเศรษฐกิจชุมชนภาคกลาง : กรณีศึกษา : ต. ทุ่งลูกนก อ. กำแพงแสน จ. นครปฐม
2086105309เศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านภาคกลาง / พอพันธ์ อุยยานนท์ ; บรรณาธิการโดย จุไรรัตน์ แสนใจรักษ์
2087105310พลวัตชุมชนกับการพึ่งตนเองในภาคตะวันตก / ภมรรัตน์ สุธรรม ; บรรณาธิการโดย จุไรรัตน์ แสนใจรักษ์
2088105311จีนาภิวัฒน์สู่ตลาดโลก : ลู่ทางการลงทุนของไทยในจีน / สันติ ตั้งรพีพากร ; บรรณาธิการโดย จุไรรัตน์ แสนใจรักษ์
2089105312จีนมหาอำนาจในศตวรรษที่ 21 เศรษฐกิจหลังยุคปฏิรูป / สมภพ มานะรังสรรค์
2090105333รายงานเบื้องต้นการสำรวจและการขุดค้นแหล่งโบราณคดีในพื้นที่โครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ปี... / บริษัท นอร์ทเทิร์นซัน (1935) จำกัด
2091105341ประชุมประกาศตราประจำตำแหน่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
2092105354ส่งเจ้าพ่อไปเรียนหนังสือ [แผ่นวีดิทัศน์บันเทิง] = My boss my hero [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย ยุนจีกยุน
2093105356คุณยายผมดีที่สุดในโลก [แผ่นวีดิทัศน์] = The way home [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย จีจองยาง
2094105361ลูกเสือไทยในงานชุมนุมลูกเสือโลกครั้งที่ 20 พ.ศ.2546 ณ บริเวณหาดยาว ฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี / คณะลูกเสือแห่งชาติ
2095105385ในความทรงจำของพูมี วงวิจิด / พูมี วงวิจิด ; แปลโดย พิษณุ จันทร์วิทัน
2096105460เรียนสถิติด้วย SPSS ภาคสถิติอิงพารามิเตอร์ / วัฒนา สุนทรชัย
2097105466เศรษฐศาสตร์การเมืองพื้นฐาน / บุญศักดิ์ แสงระวี
2098105493เอกสารคำสอนหลักวิชาหลักสถิติ ST 201 / ยุพาภรณ์ อารีพงษ์
2099105494ผู้หญิงกับความรู้ 1 [ภาค 2] / สินิทธ์ สิทธิรักษ์ บรรณาธิการ
2100105498รอยอดีตที่ป้อมพระจุลจอมเกล้า / ฐานทัพเรือกรุงเทพ
2101105503เดินหน้าด้วยความคิด = Walk with me / นิมิตร จิระสันติการ
2102105512คุณค่าแห่งถ้อยคำ / รวบรวมโดย บุญญรักษ์
2103105528ชำแหละ six sigma / วรภัทร์ ภู่เจริญ, กาญจนา สร้อยระย้า และ ธนกฤต จรัสรุ่งชวลิต
2104105536การบริหารเชิงกลยุทธ์ : แนวคิดและทฤษฎี / สุพานี สฤษฏ์วานิช
2105105538ใครเอาเนยแข็งของฉันไป : ฉบับวัยรุ่น = Who moved my cheese? for teens / สเปนเซอร์ จอห์นสัน ; ประภากร บรรพบุตร แปล
2106105560การนำเอากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ [Restorative justice) มาใช้ในกระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็ก [Juvenile justice] : ศึกษากรณีการประชุมกลุ่มครอบครัว [Family group conferencing] = The application of restorative justice to the juvenile justice system; case study : family group conferencing / จำรัส รุ่งเรือง
2107105661กลยุทธ์การสร้างสรรค์และดำเนินธุรกิจภาพยนตร์ไทยของกลุ่มฟิล์มบางกอก = The creative strategy and thai film business management of film Bangkok Group division of BEC-TERO Entertainment CO.,LTD. / ธีรยา สมปราชญ์
2108105673วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อปริมาณการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตของธนาคารพาณิชย์ = An analysis of factors affecting consumer's spending through commercial banks' credit cards / สุพรรณ วิไลประภากร
2109105676คู่มือการใช้ Autodesk VIZ / ฐิติพัฒน์ ประทานทรัพย์
2110105682ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย = Factors that cause troubles to program producers of radio Thailand broadcasting in carrying out their duty / นุชนาถ เพชรคำ
2111105685วิเคราะห์ข้อสอบเก่าข้อสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา 8 ปี [พ.ศ. 2537-2545] / สุพิศ ปราณีตพลกรัง
2112105714โรงละคร : แนวคิดในการออกแบบ / สุรพล วิรุฬห์รักษ์
2113105715More than acting / ตรีดาว อภัยวงศ์
2114105725การประเมินผลประสิทธิผลของหลักสูตรการจัดงานส่งกำลังบำรุงของโรงเรียนส่งกำลังบำรุงทหารบก = Evaluation of the Logistics Schooll's Supply management course effectiveness / ทนงศักดิ์ รองทิม
2115105731ทัศนคติของนิสิตที่มีต่อบริการของหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก / ดารณี นิ่มประเสริฐ
2116105773การวิเคราะห์การกระจายเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาในระดับอุดมศึกษา = An analysis of the distribution of loans for higher education / คันธรัตน์ อุเทนนาม
2117105776มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองลูกจ้างผู้ป่วยโรคเอดส์ = The legal measurements in protecting HIV infected employees / ณัฐพงษ์ แสงบรรจง
2118106040รายงานประจำปี... [ซีดี-รอม] = The SCIB Universal Bank Annual report [CD-ROM] / ธนาคารนครหลวงไทย
2119106092แค้มปิ้งท่องเที่ยว [ซีดี-รอม] : ปีที่ 20 ฉบับที่ 243 ธันวาคม 2547 = Photo on magazine [CD-ROM] : Vol.20 No.243 December 2004
2120106109แอ๊นท์ Z เปิดโลกในใหม่ของนายมด [แผ่นวีดิทัศน์] = Ant Z [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย อีริค ดาร์แนล และ ทอม จอห์นสัน
2121106147เติมรักเติมฝันวันอบอุ่น [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล] = Roots and branches [Digital Videodisc] / กำกับการแสดงโดย Yu Zhong
2122106151โกหกทั้งเพ [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล] = Fake [Digital Videodisc] / กำกับการแสดงโดย ธนกร พงษ์สุวรรณ
2123106175ทิศทางการพัฒนาสถาบันครอบครัวแบบบูรณาการ
2124106247พระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระปิยมหาราชที่ทรงมีต่อกองทัพเรือ [ซีดี-รอม]
2125106248บรรณานุกรมและสาระสังเขปพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว [ซีดี-รอม]
2126106249ประชุมประกาศตราประจำตำแหน่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว [ซีดี-รอม]
2127106257โครงการวางแผนผังการพัฒนาเมืองศูนย์กลางการบินสุวรรณภูมิ [ซีดี-รอม] : รายงานการศึกษาขั้นสุดท้าย = Suvarnabhumi Aerotropolis Development Plan [CD-ROM] : Final report / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
2128106412ถาม-ตอบกฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง / มานิตย์ จุมปา
2129106511พจนานุกรมฟุริงะนะ : ญี่ปุ่น-ไทย = Kodansha's furigana Japanese-Thai dictionary / มาซาโตชิ โยชิดะ ; แปลโดย รัชนี ปิยะมาวดี ... [และคนอื่น ๆ]
2130106603นิราศ A.30 : ท่องป่าเหนือสุดแดนลาวชมสาวหลวงพระบาง / วัฒน์ วรรลยางกูร
2131106604ทิเบต : ขอบฟ้าที่สูญหายไป / กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์
2132106606ฅนขี่เสือ : บันทึกการเดินทางของเสือภูเขาในดินแดนอารยธรรมลุ่มน้ำโขง / วัชระ หลิ่วพงศ์สวัสดิ์ ; บรรณาธิการโดย สุวัฒน์ กิขุนทด
2133106628Ummmm ... smells like paris
2134106645รวมแผนที่ไทย = Thailand Atlas
2135106646คู่มือการท่องเที่ยวอุ้งผาง
2136106670ขอเพียง 5 วัน ให้ฉันรู้หัวใจเธอ [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล] = Fly me to polaris [Digital videodisc] / กำกับการแสดงโดย หม่าฉู่เฉิน
2137106680อัสตา-มายาน่า / โสภาค สุวรรณ
2138106737รวมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ปี... / บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
2139106764การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงินของการผลิตพลับในประเทศไทย = A financial analysis of persimmon production in Thailand
2140106777กรอบ / สิตางศุภา
2141106780โครงการพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการจัดทำตัวชี้วัดประสิทธิภาพการบริหารงาน / ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ ... [และคนอื่น ๆ]
2142106782ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้เป็นสื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการอ่านจับใจความและเขียนเรียงความ = Effect of instructional activity by learning source on the Thai reading comprehension and essay writing / ธีระพจน์ แสงแก้ว
2143106792การผลิตและการตลาดกล้วยไม้
2144106796กระเทาะหน้ากากทอมปีเตอร์ส : บทเรียนสอนใจอย่าเชื่อกูรู
2145106803รายงานประจำปี... / สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2146106859TOEFL word tests / กิตติ์ จิรติกุล
2147106861สนทนาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ : เพื่อเตรียมสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ [Jetro test] / เมงูมิ ชิมาดะ, ชิบูกาวา อะกิ และ โอกาวา ชิเกโอ ; แปลโดย ตรีทิพย์ รัตนไพศาล
2148106863แบบฝึกหัดภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน / คิโยมิ ทานิทสึ, มะริ โฮซะคะ และ ยุโคะ โยชิดะ
2149106866การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมและวิศวกรรมย้อนรอย / มณฑลี ศาสนนันทน์
2150106869สุดยอดเทคนิคพิชิต CU-Best / กิตติ์ จิรติกุล
2151106870สุดยอดเทคนิคพิชิต GMAT ธรรมศาสตร์ / กิตติ์ จิรติกุล
2152106899รัฐศาสตร์ : ทฤษฎีแนวความคิดปัญหาสำคัญและแนวทางศึกษาวิเคราะห์การเมือง / ทินพันธุ์ นาคะตะ
2153106903การต่อสู้คดีแพ่ง-คดีอาญาเชิงกลยุทธิ์ / พิชัย นิลทองคำ และ ภาสกร ญาณสุธี
2154106904ขบวนการนักศึกษาไทย : จาก 2475 ถึง 14 ตุลาคม 2516 / ธเนศ อาภรณ์ สุวรรณ และ ริสา คัญทัพ ; ผู้เขียนร่วม ; บรรณาธิการโดย วิทยากร เชียงกูล
2155106913แคนาดา : หน้าต่างสู่โลกกว้าง / ศศิวิมล เชาวนปรีชา, ผู้แปล ; ศรีภูมิ อัครมาส, บรรณาธิการ
2156106915เนเธอร์แลนด์ : หน้าต่างสู่โลกกว้าง / แปลโดย สุภมาศ วิราณุรักษ์, อรุณี ทองรัตน์แก้ว ; บรรณาธิการ จงจิต อรรถยุกติ
2157106919คู่มือนักเดินทางแอฟริกาใต้ / บรรณาธิการ ชมพูนุท กองชนะ
2158106952ศัพทานุกรมไทยฉบับอธิบาย 2 ภาษา / เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ
2159106958ดิกชันนารีสำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ = Dictionary for English teachers / ลอย ชุนพงษ์ทอง
2160106970กฎหมายแพ่งว่าด้วยละเมิด / สมพร พรหมหิตาธร
2161106983อังกะลุง / สวิต ทับทิมศรี ; บรรณาธิการโดย ปัณรสี ทับทิมศรี
2162107008คดีอาญาที่ศาลยกฟ้อง / เกรียงศักดิ์ พินทุสรศรี
2163107018คำอธิบายและสาระสำคัญพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรงพ.ศ. 2545 / ธีรวัฒน์ จันทรสมบูรณ์
2164107019ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง : ฉบับมาตรฐานสมบูรณ์ = The civil procedure code / รวบรวมโดย สหัส สิงหวิริยะ และ หัสเดชะ สิงหวิริยะ
2165107029รวมกฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองท้องถิ่นและการเลือกตั้งท้องถิ่นพ.ศ.2546 [ควบคุมและจัดให้มีการเลือกตั้งโดยกกต.] / รวบรวมโดย สมชาติ เจศรีชัย
2166107340การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ / วิชัย ปิติเจริญธรรม
2167107529กรณีศึกษา : การบริหารกระบวนการ = Best practics : process management / สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
2168107532ขบวนรักอลหม่าน [แผ่นวีดิทัศน์] = Crazy for pig-bone in pot [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย Yip Wai Ying
2169107591การวิจารณ์หนังสือ : ทฤษฎีวรรณคดีวิจารณ์และหลักปฏิบัติสำหรับนักวิจารณ์หนังสือ / สิทธา พินิจภูวดล
2170107639การวางระบบบัญชี = Accounting systems / ชลิตพันธ์ บุญมีสุวรรณ
2171107709เมืองแก้ว = The Fallen country / แปลโดย เอส. พี. สมเถา และถ่ายเถา สุจริตกุล
2172107750เปิดใจมือใหม่ใช้คอมพิวเตอร์ [ซีดี-รอม] : ทันใจยุคไอที ด้วยซีดีรอมสอนเทคนิคเบื้องต้นในการใช้คอมพิวเตอร์
2173107751ไมโครซอฟท์ เอ็กเซล 2000 [ซีดี-รอม] = Microsoft excel 2000 [CD-ROM]
2174107752ไมโครซอฟท์ เวิร์ด 2000 [ซีดี-รอม] = Microsoft word 2000 [CD-ROM]
2175107760ไมโครซอฟท์ อินเตอร์เน็ต เอ็กซ์เพลอเรอร์ 6.0 [ซีดี-รอม] = Microsoft internet explorer 6.0 [CD-ROM]
2176107761ไมโครซอฟท์ ออฟฟิศ 2000 [ซีดี-รอม] = Microsoft office 2000 [CD-ROM]
2177107762ไมโครซอฟท์ เอาท์ลุค 2000 [ซีดี-รอม] = Microsoft outlook 2000 [CD-ROM]
2178107764คลิปอาร์ต ภาพเคลื่อนไหว [ซีดี-รอม] = Clip arts [CD-ROM]
2179107776ยูนิเวอร์ซอล สติ๊กเกอร์ พรินท์ [ซีดี-รอม] = Universal stickers print [CD-ROM]
2180107950การวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยใช้ปัจจัยพื้นฐาน / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2181107977กลไกของตลาดการเงินในระบบเศรษฐกิจไทย / บรรณาธิการโดย อัญญา ขันธวิทย์
2182108003หลักสูตรตราสารหนี้สำหรับเจ้าหน้าที่การตลาด = Certified marketing representative : debt crouse / จัดทำโดย สถาบันพัฒนาบุคลากรธุรกิจหลักทรัพย์ (TSI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2183108010เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปี... : โอนเปลี่ยนแปลงตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 / สำนักงบประมาณ
2184108053คู่มือการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่องานพัฒนา / อคิน รพีพัฒน์...[และคนอื่นๆ]
2185108132รวมแผนที่ไทย [ซีดี-รอม] = Thailand Atlas [CD-ROM]
2186108159ประเทศไทยกับการพัฒนาที่ไม่สิ้นสุด : บทบาทที่พึงเป็นของภาครัฐ / สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
2187108190ห่อด้วยรัก / บรรณาธิการ พรฤดี ศรีทองสุข
2188108191เมนูกำหนดอาหารเพื่อสุขภาพ โรคเครียด โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง / กฤษฎี (เพ็ญชาติ) โพธิทัต
2189108247ปรัชญาธรรมตามนัยคิดของอีสป / ไพโรจน์ อยู่มณเฑียร
2190108252เรื่องสั้นนิทานธรรม / ไพโรจน์ อยู่มณเฑียร
2191108292วัดพระแก้ว [ซีดี-รอม] : นอกพระบรมมหาราชวัง ; วัดพระแก้ว [ซีดี-รอม] : วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
2192108354วิญญาณฆาตรกร / ป. อินทรปาลิต
2193108361วิวาห์บังคับ / ป. อินทรปาลิต
2194108364เสียเชิง / ป. อินทรปาลิต
2195108371ฝ่าดงปีศาจ / ป. อินทรปาลิต
2196107702ปทานุกรมคำพ้องไทย-ลาว / สมาคมไทย-ลาว
2197101155ประสิทธิผลองค์การศาสนศึกษา : ศึกษากรณีสำหรับเรียนพระปริยัติธรรมในเขตกรุงเทพมหานคร = Effectiveness of religions studies organization : a case study Phrapariyattidham school based in Bangkok metropolitan / พระมหาสมพงษ์
2198103311การนำนโยบายไปปฏิบัติเพื่อส่งเสริมธุรกิจก่อสร้างในต่างประเทศ = Policy implementation for promotion construction business in foreign countries / จรัล รุ่งเรืองสรการ
2199103303ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่มีต่อการจัดการศึกษาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา : กรณีศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตภาคตะวันออก = Opinions of school administrators about the subject of environmental education : a case study of the secondary school in Eastern Thailand / ดวงดาว รอบคอบ
2200101746การปฏิรูปสื่อโทรทัศน์และกรอบทางกฎหมาย : ศึกษาโครงสร้างและแนวโน้มของตลาด = The reform of Thai television media and legal framework : a study on market structure and trend / เศรษฐบุตร มฤทจินดา
2201101384ล่าปลาวาฬ / ป. อินทรปาลิต
2202101386อุมากาลี / ป. อินทรปาลิต
2203101388ตุ๊กตาผีดิบ / ป. อินทรปาลิต
2204108359ประกาศิตพระกาฬ / ป. อินทรปาลิต
2205108360จอมหมาป่า / ป. อินทรปาลิต
2206108369ผีปอบเอธิโอเปีย / ป. อินทรปาลิต
2207108362ศึกอนุ / ป. อินทรปาลิต
2208108363สามเกลอหนีน้ำ / ป. อินทรปาลิต
2209108365นักสำรวจเหว / ป. อินทรปาลิต
2210108366นางทางโทรศัพท์ / ป. อินทรปาลิต
2211108367เมืองเถื่อน / ป. อินทรปาลิต
2212108368แดนสนธยา / ป. อินทรปาลิต
2213102629เทศนาพระราชประวัติและพงษาวดารกรุงเทพฯ / บรรณาธิการโดย จารุดี ผลโลประการ
2214108524กฎหมายปกครอง : แนวความคิดและหลักกฎหมายที่ควรรู้ / ชาญชัย แสวงศักดิ์
2215108525กฎหมายว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องรวมทั้งคำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลตลอดจนสารบัญเกี่ยวกับเขตอำนาจศาล คู่ความ / คู่กรณี และผลการวินิจฉัยเรื่องเขตอำนาจศาล
2216108526กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและกฎกระทรวงระเบียบประกาศ รวมทั้งสรุปความเห็นคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
2217108529สรุปย่อคำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ.2544- พ.ศ.2545 / สำนักงานศาลปกครอง
2218108581โครงการวางแผนผังการพัฒนาเมืองศูนย์กลางการบินสุวรรณภูมิ : รายงานการศึกษาขั้นสุดท้าย / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
2219108588การเสวนาเรื่องภาพเก่าเล่าเรื่องมหาวิทยาลัยของเรา ครั้งที่ 2 36 ปี มธบ. ที่ข้าพเจ้ารู้จัก [แผ่นวีดิทัศน์] : วันที่ 25 พฤษภาคม 2547 ; 36 ปี มธบ. ที่ข้าพเจ้ารู้จัก [แผ่นวีดิทัศน์]
2220108600เลี้ยงลูกสุขภาพดีศตวรรษที่ 21 / นิคม วรรณราชู
2221108607การออกแบบและการผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอนสำหรับ e-learning / ไพโรจน์ ตีรณธนากุล
2222108614การเขียนโปรแกรมภาษาปาสคาล / วิทยา สุคตบวร
2223108618คู่มือ call center & voice processing / สรวิทย์ บัวศรี และ จรูญศักดิ์ สุนทรเดชา
2224108622ไอซีทีเพื่อการศึกษาไทย / ยืน ภู่วรวรรณ และ สมชาย นักประเสริฐชัย
2225108642ฝนกลางฝุ่น / กฤษณา อโศกสิน
2226108656ช่วงสุดท้ายของชีวิต... / แข ณ วังน้อย
2227108667Dictionary : อังกฤษ สู่ ไทย / นิพนธ์ กาบสลับพล
2228108675รวยด้วยใจมุ่งมั่น = Think and grow rich / นโปเลียน ฮัลส์ ; แปลโดย โสภาพรรณ รัตนัย
2229108680เทคนิคการจัดการอุตสาหกรรมสำหรับนักบริหาร = Industrial management techniques for executive / โกศล ดีศีลธรรม
2230108681เทคโนโลยีการพัฒนาเมืองและชนบท : ความรู้หลักสำหรับงานวิศวกรรมโยธาทั่วไป / นระ คมนามูล
2231108684การพัฒนา Balanced scorecard / นิลส-โกราน โอลซ์, จัน รอย และ แมกนัส เวทเตอร์ ; แปลโดย วีรวุธ มาฆะศิรานนท์ และ ณัฏรพันธ์ เขจรนันทน์
2232108685การใช้ระบบ Balanced Scorecard / นิลส์-โกราน, จัน รอย และแมกนัส เวทเตอร์ ; แปลโดย วีรวุธ มาฆะศิรานนท์ และ ฯกฐพันธ์ เขจรนันทน์
2233108689วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม / ซินเทีย ดี. สก็อต, เดนนิส ที. จัฟฟี และ เกลนน์ อาร์ โทบี ; ณัฐพงศ์ เกศมาริษ, แปล
2234108691TQM กลยุทธ์การสร้างองค์การคุณภาพ / ณัฎฐพันธ์ เขจรนันทน์...[และคนอื่นๆ]
2235108692การสร้างความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ / โกศล ดีศีลธรรม
2236108693กลยุทธ์และกลวิธีการเพิ่มผลิตภาพ / โกศล ดีศีลธรรม
2237108696EQ สำหรับคนทำงาน / เอส. มิเชล เครวิทซ์ และ ซูซาน ดี ชูเบิร์ต ; ผู้เรียบเรียง คัคนางค์ มณีศรี
2238108697เมื่อบริษัทต้องคัดเลือกคน / เอ็ดเวิร์ด ฮอฟฟ์มัน ; ผู้แปล ยุดา รักไทย และ ธนิกานต์ มาฆะศิรานนท์
2239108698การวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรม = Conducting a needs analysis / เกรี อี. เอสช. แม็คอาร์เดิล ; ผู้แปล วุฒิพงษ์ ยศถาสุโรดม
2240108700การประเมินผลงานอย่างมีประสิทธิผล = Effective performance appraisals / โรเบิร์ท บี. แมดดุกส์ ; ผู้แปล วุฒิพงษ์ ยศถาสุโรดม
2241108701การประเมินความคุ้มค่าเงินในงาน HRD = Assessing the financial benefits of human resource development / ริชาร์ด เอ. สวอนสัน ; ผู้แปล อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง
2242108702คู่มือสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ = Smart manager's handbook / เร็กซ์ พี แก็ตโต ; แปลโดย ธนิกานต์ มาฆะศิรานนท์, กานต์สุดา มาฆะศิรานนท์, ณัฐพงศ์ เกศมาริษ และ สุภาวดี วิทยะประพันธ์
2243108704คู่มือเกมและกิจกรรมสร้างสรรค์และพัฒนาทีมงาน = Instant teamwork / ไบรอัน เคลกก์ และ ; แปลและรวบรวมโดย ณัฐพงศ์ เกศมาริษ
2244108706การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ = Team building and team efficiency / ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์
2245108708วิทยากรมือโปร = 50 one-minute tips for trainers / ราร์อี เอ. ฟอน ดาเลอ ; เรียบเรียงโดย สุภาวดี อิทะประพันธ์ ; แปลโดยจินดา อัคราวัฒนา ลแพิมพ์สุดา อัครวัฒนา
2246108711EQ สำหรับผู้นำ = Emotionally intelligent leadership / แดเนียล เฟลด์แมน ; แปลและเรียบเรียงโดย วราภรณ์ สืบสหการ
2247108716คู่มือการบริหารเวลาอย่างมีคุณค่า = Time management workbook / สุภาวดี วิทยะประพันธ์
2248108719ศิลปะการพูดสำหรับผู้นำ / สมชาติ กิจยรรยง
2249108724คู่มือปฏิบัติวิธีวัดความพึงพอใจของลูกค้า = Measuring customer satisfaction / ริชาร์ด เอฟ. เกอร์สัน ; ผู้แปลและเรียบเรียง พิพัฒน์ ก้องกิจกุล
2250108726เทคนิคการทำตลาดทางโทรศัพท์เชิงรุก = Telemarketing : applications and opportunities / ลอยด์ ซี ฟีนซื และ วียาน เอ. ฟีนซ์ ; แปลและเรียบเรียงโดย ; วรานนท์ ตั้งจักรวรานนท์และธนิกานต์ มาฆะศิรานนท์
2251108727คิดเล็กกำไรใหญ่ทันใจ / แสนนลีย์ ไอ เมสัน ; แปลและเรียบเรียงโดย ทิตพงศ์ แดงรัศมีโสภณ และ ฉัตรยาพร เสมอใจ
2252108728การพัฒนาทีมงานบริการ = Building customer service team / สมชาติ กิจยรรยง
2253108729ศิลปะการต้อนรับที่ประทับใจ / สมชาติ กิจยรรยง
2254108730รายงานประจำปี ... [ซีดี-รอม] = National Petrochemical Public Company Limited annual report ... [CD-ROM] / บริษัท ปิโตรเคมีแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
2255108731สุดยอดการบริหารงานขาย = Effective sales managment / ทอม จอห์นสัน ; แปลและเรียบเรียง วรานนท์ ตั้งจักรวรานนท์ และชนิกานต์ มาฆะศิรานนท์
2256108733การสร้างเครือข่ายธุรกิจ = Business networking / กวี ศรีเวศร และ ณัฐพงศ์ เกศมาริษ
2257108734การสร้างคุณค่าผลิตภัณฑ์และบริการ = Value management / เจ เจอร์รี คอฟแมน ; แปลโดย ฉัตยาพร เสมอใจ ; เรียบเรียงโดย วีรวุธ มาฆะศิรานนท์
2258108735การนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ = New product introduction / เจ เดวิค เวียเจ
2259108740วิธีวัดและแบบทดสอบ IQ คุณฉลาดแค่ไหน ? = How intelligent are you / วิคเตอร์ เซียร์เบรียคอฟฟ์ ; แปลโดย วรานนท์ตั้ง จักรวรานนท์
2260108741คู่มือเกมและกิจกรรมฝึกสร้างความคิดสร้างสรรค์ = Instant creativity / ไบรอัน เคลกก์ และ พอล เบิร์ช ; แปลโดย ธนิสสรา เพชรยศ
2261108742คู่มือนักสร้างสรรค์ : คนสำคัญของทุกธุรกิจ = Creativity in business / แครอล คินซี่ โกแมน ; แปลโดย ชาตรี เลิศล้ำประเสริฐ และ ณัฐพงศ์ เกศมาริษ
2262108747คู่มือปฏิบัติการเรียนการสอนยุคใหม่ = 10 best teaching practices / ดอนนา วอล์คเกอร์ ทิลเลสตัน ; แปลโดย อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง
2263108749แฟ้มสะสมงานการวัดผลยุคใหม่ = Portfolios across the curriculum and beyond / ดอนน่า เจ. โคล...[และคนอื่นๆ] ; แปลโดย คัคนางค์ มณีศรี และคนึงสุข มณีศรี
2264108774มือใหม่หัดแอโรบิก [แผ่นวีดิทัศน์]
2265108779Education for all : towards equality and accessibility in Thailand
2266108780การควบคุมการโฆษณาสินค้าสำหรับเด็กทางโทรทัศน์ในประเทศไทย = The control of the TV commercial of children's products in Thailand / ลักษมี คงลาภ
2267108785การลดต้นทุนโดยใช้เทคนิควิศวกรรมคุณค่า : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมการผลิตตัวยึดปั๊มหัวฉีด / สุภัทรชัย จามพัฒน์ และ ธนาคาร เลาหรัชตธานินทร์
2268108786การศึกษาพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าของระบบปรับอากาศในห้องปิด = Study the behavior of electric power of air conditioned system in closed room / เอกภัทร ชื่นจิตกวินและวีรพงศ์ พจน์เลิศอรุณ
2269108789การศึกษาการถ่ายเทความร้อนและปริมาณแสงผ่านแผ่นโพลีคาร์บอเนตแบบลูกฟูกและแผ่นสะท้อนความร้อนแบบอลูมิเนียมสองชั้น = A study of heat transfer and light transmission through polycarbonate corrugated plate and double-layer reflective aluminum plate / โรจน์ สุวรรณมณี
2270108805รายงานเชิงวิเคราะห์เรื่องรายได้และการกระจายรายได้ของครัวเรือน... : ระดับจังหวัด
2271108806เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจไทยที่สำคัญ...
2272108807เครื่องชี้วัดภาวะเศรษฐกิจไทย... = Thai economic indicators...
2273108808รายงานเชิงวิเคราะห์เรื่องภาวะความยากจนของครัวเรือนเกษตร...
2274108809เครื่องชี้การพัฒนาประเทศไทย... = Thailand development indicators...
227510881040 ปีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย / มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
2276108845สเปน / ศุภลักษณ์ สนธิชัย
2277108847โมร็อกโก / ศุภลักษณ์ สนธิชัย
2278108849มาเลเซีย / ศุภลักษณ์ สนธิชัย
2279108850ฟินแลนด์ / ศุภลักษณ์ สนธิชัย
2280108851เปรู / ศุภลักษณ์ สนธิชัย
2281108853ไต้หวัน / ศุภลักษณ์ สนธิชัย
2282108854กรีซ / ศุภลักษณ์ สนธิชัย
2283108856สแกนดิเนเวีย
2284108857นอร์เวย์ / ประไพคริสทอฟเฟอร์สัน
2285108858ซินจ่าวเวียดนาม / ไพรัตน์ สูงกิจบูลย์
2286108861ซิมบับเวมนต์เสน่ห์แห่งแอฟริกา / บุหงา วัฒนะ
2287108867พจนานุกรมศัพท์ตลาดหลักทรัพย์ = Stock exchange dictionary / ก่อเกียรติ พานิชกุล.
2288108873พจนานุกรมศัพท์คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต / ทักษิณา สวนานนท์ และ ฐานิศรา เกียรติบารมี
2289108877เศรษฐกิจและสวัสดิการชุมชน : การบริหารที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน / ชัยวัชน์ หน่อรัตน์
2290108884นางฟ้าเดินดิน / อาริตา
2291108890ยอดคุณตูบ / วริญญา ธรรมสุนทร
22921088944 บังอาจปล้นเจ้าพ่อ [แผ่นวีดิทัศน์] = Make it big [Videodisc]
2293108897นโยบายต่างประเทศของไทยต่อสหรัฐอเมริกา [2518-2545] / อุไรวรรณ ธนสถิตย์
2294108899สัญญาร่วมสมัยและรูปแบบ = The contemporary draft of agreements / ภัทรพงศ์ เกษทอง
2295108904ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาชญาวิทยา / ประธาน วัฒนวาณิชย์
2296108907เศรษฐศาสตร์การเมืองของสื่อสารมวลชน / กนกศักดิ์ แก้วเทพ
2297108910ครอบครัว : สาระที่น่ารู้ / ศิริรัตน์ แอดสกุล
2298108948คำอธิบายกฎหมายล้มละลาย : กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลายและกฎหมายล้มละลายว่าด้วยการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ / ปรีชา พานิชวงศ์
2299108951คำถามค้านและสืบพยานจำเลยคดียาบ้า / เกรียงศักดิ์ พินทุสรศรี
2300108955นางมารสวมปราด้า = The devil wears prada / ลอเรน ไวส์เบอร์เกอร์ ; จิตราพร โนโตดะ, แปล
2301108958การดำเนินคดีแรงงาน = Labour case in practice / ประทีป อ่าววิจิตรกุล
2302108961ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีเฉพาะที่ใหม่และสำคัญ
2303109037ศีล 5 เรื่องน่ารู้ / ไชยวัฒน์ กปิลกาญน์
2304109038วันนี้ลูกของคุณกินยาพิษหรือเปล่า? / โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรด้านการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสานในพื้นที่ที่มีการใช้สารกำจัดศัตรูพืชในปริมาณมาก[IPM Danida] กรมวิชาการเกษตร
2305109039ทวงสิทธิต่อข้าว : ความมั่นคงทางอาหารและการพลัดถิ่นฐานในดินแดนตะวันออกของประเทศพม่า = Reclaimingg the right to rice : food security and internal displacement in Eastern Burma
2306109040ภูมิปัญญาชาวบ้านในเรือนพื้นถิ่นไทพวนในประเทศไทย = การนำไปสู่สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นใหม่บนฐานของภูมิปัญญาและเทคโนโลยีท้องถิ่น = The local wisdom in Thai-Puan vernacular houses : transition to new vernacular architecture on local wisdom and technology based / อรศิริ ปาณินท์.
2307109047กระบวนพยุหยาตราชลมารค [แผ่นวีดิทัศน์] ; ภาพรวมการประชุมผู้นำเศรษฐกิจ 21 เขตในประเทศไทย [แผ่นวีดิทัศน์]
2308109050สุขสาระพลังสุขภาพ / วันจันทร์ พรหมปัญพงศ์ ... [และคนอื่น]
2309109060คณิตศาสตร์สำหรับสังคมศาสตร์ [ซีดี-รอม] = Statistics vesearch and evaluation in education [CD-ROM] / อุษาวดี จันทรสนธิ
2310109061สถิติวิจัยและการประเมินผลการศึกษา [ซีดี-รอม] / นวลเสน่ห์ วงศ์เชิดธรรม
2311109064คอมพิวเตอร์กับการบัญชี [ซีด-รอม] = Computer applications in accounting [CD-ROM] / ดลพร บุญพารอด
2312109079วิทยาศาสตร์เพื่อประชาชน... / สำนักบริการวิชาการ ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา
2313109108ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านประชากรสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมต่อความเป็นอยู่ที่ดีและความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นไทย / มัทนา พนาริรามัย
2314109121การวิจัยเชิงปฏิบัติการ [แผ่นวีดิทัศน์] = Operations research [Videodisc] / พิชิต สุขเจริญพงศ์...[และคนอื่นๆ]
2315109122กฎหมายระหว่างประเทศ [แผ่นวีดิทัศน์] / ลาวัณย์ ถนัดศิลปกุล และ วิสูตร ตุวยานนท์
2316109123การซ่อม วิทยุ เทป ซีดี วีซีดี [แผ่นวีดิทัศน์] ; เส้นทางอาชีพ [แผ่นวีดิทัศน์] : การซ่อม วิทยุเทป ซีดี วีซีดี / จำนงค์ เพ็ชรรักษ์
2317109124ช่างซ่อมโทรทัศน์ [แผ่นวีดิทัศน์] ; เส้นทางอาชีพ [แผ่นวีดิทัศน์] : ช่างซ่อมโทรทัศน์
2318109127โคลนนิ่งมนุษย์ [แผ่นวีดิทัศน์] = Clone [Videodisc]
2319109128จิตพิสัยบริการ ฐานสู่ความเป็นเลิศ [แผ่นวีดิทัศน์]
2320109206กลยุทธ์การพูดให้ประสบความสำเร็จ / นงลักษณ์ สุทธิวัฒนพันธ์
2321109221อลาสกา = Alaska / นิมิตร วัฒนาวารินทร์
2322109248อาหารของหนูหายไปไหน / มูลนิธิเพื่อกรพัฒนาเด็ก
2323109258ความปลอดภัยของอาหาร [Food safety] / บัญญัติ บุญญา
2324109259เมนูอาหาร 30 วันต้านมะเร็ง / ยุวดี จอมพิทักษ์
2325109270การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ : จากประสบการณ์สู่ปฏิบัติการ / สัมมา รธนิธย์
2326109287ฝันอยากมีร้านอาหารไทยในต่างแดน / แพ็ต เอี่ยมสกุลเดช
2327109293ปรัชญาการศึกษาแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง / อัครพงษ์ สัจจวาทิต
2328109322การบริหารกระบวนการผลิต / โยซิโอะ นากางามิ ; แปลโดย ดังเจตน์ เรี่ยววัฒนา
2329109323การบริหารสู่ศตวรรษที่ 21 / ธงชัย สันติวงษ์
2330109327ธุรกิจเบื้องต้น = Business a changing world / เฟรอร์เรลส์ โอ. ซี. และ เกอร์เฟรย์ เฮิร์ท ; แปลและเรียบเรียงโดย พรพรหม พรหมเพศ
2331109354ความคิดเห็นของประชาชนสองฝั่งแม่น้ำมูลเกี่ยวกับการเปิด-ปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูล / สมชาย วงศ์เกษม
2332109358สุเมธบัณฑิตผู้ปรารถนาพระโพธิญาณ / พระครูศรีกิตติสุนทร
2333109360เบญจมบพิตรปริทรรศน์ : คำกลอน เล่าประวัติการสถาปนาวัดเบญจมบพิตรและเรื่องราวเกี่ยวข้อง / พระโสภณสมาธิคุณ.
2334109366รายงานการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2545 [ซีดี-รอม] : ทั่วราชอาณาจักร = Report of the 2002 household soico-economic survey [CD-ROM] : Whole Kingdom / สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2335109377โปรแกรมพจนานุกรมเศรษฐศาสตร์ การคลัง การบัญชี การเงินและการธนาคาร [ซีดี-รอม] = Popular dictionary [CD-ROM] : Management science Finance & banking / วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม
2336109378โปรแกรมพจนานุกรมการบริหาร การจัดการ พาณิชยกรรม และการตลาด [ซีดี-รอม] = Popular dictionary [CD-ROM] : Management science business administration, commerce & marketing / วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม
2337109379โปรแกรมพจนานุกรม คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยีสารสนเทศ [ซีดี-รอม] = Popular dictionary [CD-ROM] : Computer internet & IT / วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม
2338109381โปรแกรมพจนานุกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ [ซีดี-รอม] = Popular dictionary [CD-ROM] : Medical sciences / วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม
2339109389ภาษาอังกฤษ [ซีดี-รอม] : ติวเอนทรานซ์ ; การอ่านจับใจความ [ซีดี-รอม] : ติวเอนทรานซ์
2340109390ภาษาอังกฤษ [ซีดี-รอม] : ติวเอนทรานซ์
2341109404การดำเนินคดีหมิ่นประมาท / ม.ล. สุพร อิศราเสนา
2342109405คดียาบ้า กัญชา เฮโรอีน ฝิ่น ยาเสพติดฯ ติดตะรางและไม่ติดตะราง : รวมคำพิพากษาฎีกาศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ คดียาบ้า ยาเสพติด ติดตะราง ไม่ติดตะราง คำอธิบาย ข้อสังเกต การสู้คดี รวมตัวบทกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด
2343109410พ.ร.บ.ศาลยุติธรรม
2344109414ทำงานอย่างชาญฉลาดและเหนือชั้นกว่า = The rules of work / ริชาร์ด เทมพลาร์ ; ศรินทร ไผทรัตน์ แปลและเรียบเรียง
2345109415คิดและตัดสินใจเพื่อความสำเร็จ = Spell success in your life / ปิเตอร์โคลเวลล์ ; แปลโดย วรกิจ ; บรรณาธิการโดย ภูริทัต รัศมีเพชร
2346109418พิชิตเป้าหมายคุณทำได้ = Beat your goals / เดวิด โมลเดน และ เดนนิส ปาร์เกอร์ ; อังศุธร ศรีพรหม, ผู้แปลและเรียบเรียง
2347109423คัมภีร์ฟ้องแพ่ง / สมชาย พวงภู่
2348109425พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 : แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2534 / รวบรวมโดย สุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์...[และคนอื่นๆ]
2349109431การเดินทางสู่ความสำเร็จ = The success journey / จอห์น ซี แม็กซ์เวลล์ ; ทศพล โสภโณวงศ์, แปลและเรียบเรียง
2350109436จากบัลลังก์ศาลฎีกาสู่ชาวบ้าน / บุญร่วม เทียมจันทร์
2351109439กฎหมายการทำงานของคนต่างด้าว / วิชัย โถสุวรรณจินดา และ ชนินาฏ ลีดส์
2352109443กฎหมายปกครอง : คำบรรยายสรุป บทความ รายงานการศึกษา / กมลชัย รัตนสกาววงศ์
2353109444เปิดสำนวนคดีอาญาจับค้นขังคุกขึ้นศาลและการประกันตัว / พรรลอง มั่นดี
2354109445เคล็ดลับความก้าวหน้า 5 นักกฎหมาย / ปาริชาติ ประคองจิตร์
2355109447กฎหมายรอบตัว / สุนทร มณีสวัสดิ์
2356109450ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และหน่วยงานของรัฐ / อำพน เจริญชีวินทร์
2357109453พระราชบัญญัติประกันสังคมพ.ศ.2533 แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ.2542 / รวบรวมโดย สุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์...[และคนอื่นๆ]
2358109457รายงานการสังเคราะห์สารนิพนธ์บัณฑิตกองทุนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาการจัดการและการประเมินโครงการ / สำนักงานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
2359109458รายงานการประเมินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
2360109459รายงานการสังเคราะห์โครงการพัฒนาตามความต้องการของชุมชน
2361109460รายงานการประเมินผลการดำเนินงานโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
2362109461การปริวรรตวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ ประเภทหนังสือชุด เรื่อง พงศาวดารเล่ม 10 ฉบับพบที่วัดเขียนบางแก้ว อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง / ชัยวุฒิ พิยะกูล, อารยา นาคเกลี้ยง, นวรภัส มณีรัตน์
2363109468Bibliography of serials : technology published in Southeast Asia [1996-2001] = บรรณานุกรมวารสาร : สาขาเทคโนโลยีที่พิมพ์ในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ระหว่างปีพ.ศ.2539-2544 / National Library Thailand
2364109471เจาะ Windows XP Registry / ประเสริฐ ก่อกายสิทธิ์
236510947923 เรื่องน่ารู้ อุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุ เครน โซ่ลำเลียง กระพ้อลำเลียง กำจัดฝุ่น : รวมบทความจากวารสารเทคนิค
2366109480การวิเคราะห์ความต้องการของนักท่องเที่ยวต่อการจัดโฮมสเตย์ในประเทศไทย / รัตนาภรณ์ มหาศรานนท์
2367109481ผล-เมล็ดในประเทศไทย / ราตรี ไกรสิทธิ์
236810948269 เรื่องน่ารู้ เครื่องมือวัดและควบคุม การลำเลียง วัสดุและอุปกรณ์ เครื่องกลทั่วไป : รวมบทความจากวารสารเทคนิค
236910948333 เรื่องน่ารู้ การวัด - การควบคุม - การผลิต
2370109490การบัญชีการเงิน = Financial accounting / คาร์ล เอส วารเรนม, เจมส์ เอ็ม รีฟ และ ฟิลิป อี เฟสส์ ; แปลโดย กัลยาภรณ์ ปานมะเริง เบอร์ค
2371109504สรุปการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงาน : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองต่อรัฐบาล
2372109505บทสรุปผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเ มือง
2373109522เครื่องยนต์สันดาปภายใน / วิลลาร์ด ดับบิวส์ พูลคาเบ็ก ; แปลและเรียบเรียงโดยเจษฏา ตัณฑเศรษฐี
2374109523เทคนิครถยนต์สำหรับประชาชน
2375109524กลศาสตร์วิศวกรรมภาคสถิตยศาสตร์ = Engineering mechanics statics / มณฑล ใจกุศล, พงษ์ศักดิ์ ชินนาบุญ และ วีระชัย ลิ้มพรชัยเจริญ
2376109528การประมาณจำนวนวัสดุก่อสร้างอาคาร [วิธีลัด] / พิภพ สุนทรสมัย
2377109530การควบคุมอัตโนมัติ / สราวุฒิ สุจิตจร
2378109535ทำ PC ให้ใช้งานด้วยตัวคุณเอง / ซัม สาวพัตร์
2379109536วิศวกรรมอุทกวิทยา = Engineering hydrology / สายสุนีย์ พุทธาคุณเจริญ
2380109568อุทรณ์คำสั่งคดีแพ่ง / สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่
2381109569กฎหมายลักษณะพยาน [ภาคปฏิบัติ] / สุโรจน์ จันทรพิทักษ์
2382109582ฎีกา' ใหม่ ป. อาญา พ.ศ. 2541-2546 / วิรักษ์ เอื้ออังกูร
2383109583ฎีกา' ใหม่ ป. วิ.อาญา พ.ศ. 2541-2546 / วิรักษ์ เอื้ออังกูร
2384109584ฎีกา' ใหม่ ป. วิ.แพ่ง พ.ศ. 2541-2546 / วิรักษ์ เอื้ออังกูร
2385109585ฎีกา' ใหม่ ป. แพ่ง พ.ศ. 2541-2546 / วิรักษ์ เอื้ออังกูร
23861096218 ปี ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนแห่งชาติ [ซีดี-รอม] = 8th NSRC anniversary report [CD-ROM] / ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนแห่งชาติ
2387109631การจัดการธุรกิจการจัดนิทรรศการ = Exhibition management / วรรณา ศิลปอาชา...[และคนอื่นๆ]
2388109632การจัดการธุรกิจการจัดประชุม = Convention management / รชพร จันทร์สว่าง
2389109662ประมวลกฎหมายอาญา : หลักกฎหมายและพื้นฐานการเข้าใจ / คณิต ณ นคร
2390109663การบัญชีขั้นกลาง / ดุษฏี สงวนชาติ ... [และคนอื่น ๆ]
2391109670เพลงประกอบภาพยนตร์ แฟนฉัน [แผ่นวิดิทัศน์] : คาราโอเกะ
2392109689ผู้จัดการอารมณ์ดีมีกึ๋นแบบนี้...สิลูกน้องต้องการ = The 21st century manager / ได แคมพ์ ; ธนัชชา วิสุนี เรียบเรียง
2393109705พระแก้วมรกต : ตำนานพระแก้วมรกต
2394109708ประวัติต้นรัชกาลที่ 6 / ราม วชิราวุธ
2395109728การศึกษาผลความร้อนจากหลอดไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ ที่ใช้กับอาคารเพื่อการประหยัดพลังงาน = A study of heat generation from different types of lamps used in buildings forenergy savings / ปิยะ กลิ่นกลัด , พงศ์ศิริ แซ่ตัน และเปียมศักดิ์ ชนะกุล
2396109731การออกแบบเครื่องวางลูกกอล์ฟ = Design of golf ball placing machine / ปราโมทย์ เกยสุวรรณ์ และธีรวัฒน์ อุบลวงศ์
2397109735สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองของวิชาปฏิบัติการสิ่งประดิษฐ์อิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ Electronics workbench = Self-learning media of electronic devices laboratory by using electronics workbench / ปราโมทย์ จางอิสระกุล
2398109749บทคัดย่องานวิจัยสถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ / สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
2399109753แนวทางการปฏิรูปการจัดการอุดมศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / ธรรมรักษ์ การพิศิษฎ์
2400109755ขุนนาง ธรรมดา : ชีวิต ความคิด ลิขิตเขียนของเกริกไกร จีระแพทย์ / เกริกไกร จีระแพทย์
2401109758เดลโทร่า เควสท์ เล่ม 6 : ตอนแอมมิธิสท์ทระนงวงกตศิขริน / อีมีลี่ ร็อดด้า ; แปลโดย นาธาน
2402109759เดลโทร่า เควสท์ เล่ม 7 : ตอนพร่างเพชรพรรณรายดับสลายคีรีชาล / อีมีลี่ ร็อดด้า ; แปลโดย นาธาน
2403109760เดลโทร่า เควสท์ เล่ม 8 : ตอนอัญมณีอารียา เดลโทร่าอริยนคร / อีมีลี่ ร็อดด้า ; แปลโดย นาธาน
2404109761เดลโทร่า เควสท์ เล่ม 9 : ตอนเดลโทร่า ชาโดว์แลนด์ โพรงพิฆาต เพลิงอำนาจคีตมายา / อีมีลี่ ร็อดด้า ; แปลโดย นาธาน
2405109762เดลโทร่า เควสท์ เล่ม 10 : ตอนเดลโทร่า ชาโดว์แลนด์ โดมดาริกา มรณีฏีธาราพินาศ / อีมีลี่ ร็อดด้า ; แปลโดยนาธาน
2406109763เดลโทร่า เควสท์ เล่ม 11 : ตอนอวสานสุขนาฏกรรมหรือโศกนาฏกรรม / อีมีลี่ร็อดด้า ; แปลโดย นาธาน
2407109765พ่อมดแห่งเอิร์ธซี : เก๊ด อาร์เรนและดิโอเพ็น ซี / เออร์ซูล่า โครเบอร์ เลอ กวิน ; แปลโดย สมลักษณ์ สว่างโรจน์
2408109766พ่อมดแห่งเอิร์ธซี ตอน : เทนาร์ เทฮานูและบรมครูผู้วิเศษ / เออร์ซูล่า โครเบอร์เลอกวิน ; แปลโดย สมลักษณ์ สว่างโรจน์
2409109767พ่อมดแห่งเอิร์ธซี 5 : ตอนสุดยอดตำนานเวทมนตร์แห่งพื้นพิภพ / เออร์ซูล่า โครเบอร์เลอ กวิน ; แปลโดย สมลักษณ์ สว่างโรจน์
2410109769ดิโอดิสซี = The odyssey / โรบิน ลิสเตอร์ ; ฒามรา, แปลและเรียบเรียง
2411109770ดิ อิลเลียดสงครามกรุงตรอย = The Iliad / นิค แม็คคาร์ธี ; ฒามรา, แปลและเรียบเรียง
2412109771อาร์เธอร์ราชันย์นักรบ = The story of King Arthur / โรบิน ลิสาเตอร์ ; พิมพ์พิมล ดวงลอย, แปลและเรียบเรียง
2413109772ออซพ่อมดมรกตนคร / แอล แฟรงค์ โบม ; ฒามรา, แปลและเรียบเรียง
2414109778Brighter English / บุญทรง สุวัตถี
2415109782ตามรอยพญานาค / อุดม เชยกีวงศ์
2416109783คู่มือชีวิตภาคศีลธรรม = The User Guide to Life / ศุภวรรณ พ.พรรณวงศ์ กรีน
2417109788ต้นกำเนิดที่เกิดเหตุ...เจ้าชายดาราทอง / หญิงหมัด
2418109790เล่าเรื่องนักเขียนดังในอดีต / ส. พลายน้อย
2419109791แม่เจ้าอยู่หัว : ศรัทธา ความดี แรงใจ -- สู่พลังชุมชน / บรรณาธิการ เกศสุดา สิทธิสันติกุล และ กชกร ชิณะวงศ์
2420109801จดหมายเหตุอยุทธยาล่มสลายออกพระเทพราชาหรือพอลคอนใครวางแผนชิงบัลลังก์สมเด็จพระนารายณ์ / บรรณาธิการโดย กีรติ เกียรติยากร
2421109803ฮวงจุ้ย : มนุษย์และสิ่งแวดล้อมต้องกลมกลืนกัน / พิศมัย สุภัทรานนท์
2422109816เที่ยวอเมริกาตะวันตกและฮาวาย / หมอประวิตร
2423109818โลกของเธอ..บิเบียน่า = Bibiana y su mundo / โฆเซ่ หลุยส์ โอไลยโซล่า ; แปลจากภาษาสเปนโดย สว่างวัน ไตรเจริญวิวัฒน์
2424109821พระพุทธกิจ 45 พรรษา / สุรีย์ มีผลกิจ และ วิเชียร มีผลกิจ
2425109840จับเสือมือเปล่า 3 : คัมภีร์เขียนแผนธุรกิจเชิงกลยุทธ์ฉบับประชาชน / อรรถสิทธิ์ หัสถีธรรม, ชีพธรรม คำวิเศษณ์ และอนุพงษ์ ปานะวิภาต
2426109878การจัดทรงต้นและการตัดแต่งไม้ผล / กวิศร์ วานิชกุล
2427109879ผู้นำรุ่นใหม่สไตล์ CEO = The effective leader / วิคกี้ เบนเน็ตต์ และ เอียน แมธีสัน ; อภิชาติ พรมดาว, แปลและเรียบเรียง
2428109882ประวัติศาสตร์ไทย 76 จังหวัด / เกียรติประวัติ ธนรัฐลือสกล
2429109883ไหว้พระขอพร 99 วัด
2430109887ลูกสาวฮิตเลอร์จอมเผด็จการ = Hitler's daughter / แจ็คกี เฟรนช์ ; อักษรวิทย์ แปลและเรียบเรียง
2431109889โพรโทซัววิทยา / บพิธ จารุพันธุ์
2432109890กระบวนการแยกเชิงกลในอุตสาหกรรม / สาวิตรี จันทรานุรักษ์
2433109891คู่มือวิธีการเก็บและวิเคราะห์แพลงก์ตอน = Manual of sampling and analytical methods of plankton / ลัดดา วงศ์รัตน์ และ โสภณา บุญญาภิวัฒน์
2434109892การเกษตรยั่งยืน : หลักการ แนวทาง และตัวอย่างระบบฟาร์ม / จรัญ จันทลักขณา และ ผกาพรรณ สกุลมั่น
2435109894การเก็บรักษาตัวอย่างพืชและสัตว์ / อุทัยวรรณ โกวิทวที และ สาธิต โกวิทวที
2436109896ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ : เทคนิคการผลิตและการใช้ประโยชน์ / ธงชัย มาลา
2437109897พันธุศาสตร์ประชากร / สมชัย จันทร์สว่าง และ พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์
2438109898สวนสวยช่วยครัว / ศศิยา ศิริพานิช และ บุบผา คงสมัย
2439109900ปรับปรุงพันธุ์พืช : พื้นฐานวิธีการและแนวคิด / กฤษฎา สัมพันธารักษ์
2440109902การหาค่าความเชื่อถือได้ในระบบไฟฟ้ากำลังเบื้องต้น = An introduction of the power systems reliability evaluation / ตฤณ แสงสุวรรณ
2441109923การวาดเส้น / วิศิษฐ พิมพิมล
2442109925วาดเส้นแรงเงา / สมคิด หงษ์สุวรรณ
2443109945กรณีศึกษาความคิดเห็นของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ที่เรียนด้วยระบบการสอนทางไกล 2 ทางผ่านระบบการประชุมผ่านจอภาพ = A case study of student's opinions on distance instruction via videoconferencing at Kasetsart University Chalermphrakiakiate Sakonnakhon province campus Province Campus / ณัฐกานต์ สุขชื่น
2444109946ยิ่งยศพระปิยมหาราชเรื้องโลกซ้องสดุดียิ่งยศ / ยุพร แสงทักษิณ
2445109947รู้รักภาษาไทย...
2446109949หลังบัลลังก์เลือด / โจนาทาน เกรกสัน ; บรรณาธิการโดย วราวุธ สำรวญหันต์
2447109951พาราไซต์ อีฟ สายพันธุ์สังหาร = Parasite cve / เซนะ ฮิเดอากิ ; แปลโดย น้ำทิพย์-อัษฎา เมชเศรษฐ
2448109962ตักสิลามหาสารคาม : สะดืออีสาน / กรมวิชาการ
2449109963การพัฒนาแบบวัดระดับความพร้อมในการเรียนรู้แบบพึ่งตนเองของผู้เรียนภาษาอังกฤษในระบบการศึกษาทางไกล = Development of readiness scale for learner autonomy of English language learners in a distance learning system / อลิสา วานิชดี
2450109964รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่โครงการหลวง
2451109969โครงการการเตรียมน้ำปลอดเชื้อและการกำจัดของเสียในบ่อเพาะเลี้ยงลูกกุ้งกุลาดำ / พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ...[และคนอื่นๆ]
2452109971บทคัดย่องานวิจัยในโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก
2453109972การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มวันวุ้นสวรรค์ รังนก น้ำผลไม้เสริมไฟเบอร์ และเยลลี่วุ้น สู่ชุมชนในพื้นที่จังหวัดลพบุรี / ปราโมทย์ ธรรมรัตน์...[และคนอื่น ๆ]
2454109987พัฒนาสมองซีกซ้ายให้เป็นอัจฉริยะ = Building left-brain power / อัลแลน ดี แบรกดอน และ กามอน เดวิด ; แปลโดย จักรกฤษณ์ แก่นจันทร์
2455109988กล้าคิดใหญ่แล้วคุณจะยิ่งใหญ่ = Think big / เบ็น คาร์สัน และ เซซิล เมอร์เฟย์ ; แปลโดย วรพัฒน์ อัศวนันท์ ; บรรณาธิการโดย นิรันดร์ เกตุทัต
2456109993ซองเควสท์ บทเพลงแห่งเอ็กโคเรี่ยม = Song quest katherine roberts / แคทเธอรีน โรเบิร์ตส์, นาธานแปลและเรียบเรียง
2457109996สู้เพื่อฝันรักนั้นเพื่อเธอ = Julia's hope : a novel / ไลชา เคลลี่ ; รัชนียา, แปลและเรียบเรียง
2458109997อังคารเช้า...เก้านาฬิกา = One tuesday morning / คาเรน คิงสบิวรี่ ; สุพรรณรัตน์ คอนกรีต, แปลและเรียบเรียง
2459110000พ่อแม่รุ่นใหม่ : เลี้ยงลูกให้เก่งและฉลาด = Working parents / ไมเคิล กรอส, ศรินทร ไผทรัตน์ แปลและเรียบเรียง
2460110001เกิร์ลเฟรนด์ เทสต์ = The girlfriend test / เวนดี้ แอล วอล์ช ; วานิสสา, แปลและเรียบเรียง
2461110041ตะลุมพุก [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล] /กำกับการแสดงโย ปิติ จตุรภัทร์
2462110043ชื่อชอบชวนหาเรื่อง [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล] / กำกับการแสดงโดย บัณฑิต ฤทธิ์กล
2463110146คู่มือเรียน Macromedia Dreamweaver Mx ฉบับเรียนเร็ว / ธนียา เทียนคำศรี
2464110160เรื่องราวแห่งสวนและที่มาแห่งคำ / นพพร สุวรรณพานิช
2465110170กลยุทธ์การสร้างธุรกิจ SMEs / ไมค์ เซ้าธัน และคริส เวสท์ ; ศราวดี แสงสุข, แปลและเรียบเรียง
246611018699 กฎทองสำหรับเจ้าของ SMEs / วรภัทร
2467110187บ้านหนังสือในหัวใจ : โลกอ่อนไหวของหัวใจรักการอ่าน / ไพลิน รุ้งรัตน์
2468110206บ้านนี้มีรัก / ชมัยภร แสงกระจ่าง
2469110211โลกมายาของอารีย์ / อารีย์ นักดนตรี
2470110228เป็นแม่แค่เรื่องหมู ๆ / สรวงมณฑ์ สิทธิสมาน.
2471110248รวม 12 ช้อทแก้ปัญหา = The Scrambler Dozen / ไมค์ แม็คแกทริค : แปลโดย กอปรเชษฐ ตยัคคานนท์
2472110257วิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ / สันติ ชินานุวัติวงศ์
2473110448ที่นี่เอเซีย = This is Asia / ณรงค์ โตเขียว
2474110541สี่ปีแรกและตามทางสู่เหย้า / ลอร่า อิงกัลส์ ไวล์เดอร์ และ โร้ส ไวล์เลอร์ เลน ; แปลโดย สุคนธรส
2475110573ทะเลนี้มีรัก / เด็กทะเล
2476110578วัฒนธรรมพื้นบ้านและประเพณีไทย / ประชิด สกุณะพัฒน์
2477110583พจนานุกรมทำนายฝัน [ก-ฮ] / พลูหลวง
2478103301ความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชต่อการอบรมเข้มชุดประสบการณ์วิชาชีพ : กรณีศึกษาชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพบริหารรัฐกิจ = The Sukhothai Thammathirat open university students opinions towards the professional experience training : a case study of the professional experience administration / สุมิตรา วิจิตรพลเกณฑ์
247999046รวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย : รวม 3 เหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์การเมืองไทย
2480108959ฎีกา' ใหม่ พ.ร.บ.ต่าง ๆ พ.ศ.2541-2546 / วิรักษ์ เอื้ออังกูร
2481102636รักครบรส / วัลวิภา โยคะกุล
2482104510พระราชบัญญัติความลับทางการค้าพ.ศ.2545 : พร้อมด้วยประกาศและระเบียบกรมทรัพย์สินทางปัญญา = Trade secrets act B.E.2545 [A.D.2002]
2483104513พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคมพ.ศ.2544 = Telecommunications business operation act B.E.2544 [A.D.2001]
2484104525พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตพ.ศ.2545
248597715ป็อปปูล่า แมคคานิคส์ = Popular mechanics [วารสาร]
2486105869สมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ : การสร้างอัตลักษณ์ "เมืองไทย" และ "ชั้น" ของชาวสยาม / สายชล สัตยานุรักษ์
248795222วารสารกีฬา [วารสาร]
248892241โมเดิร์น แมนูแฟคเจอริ่ง = Modern manufacturing [วารสาร]
248992139ออล ไบโอเทค = @ll biotech [วารสาร]
249088799คอมพิวเตอร์ ทูเดย์ แอ็กชัน = Computer today action [วารสาร]
2491107583Dictionary of idioms / สมชาย ชัยธนตระกูล
249298470คนเขียนบท / ทิพย์ธิดา ศรัทธาทิพย์, ดวงหทัย ศรัทธาทิพย์ และ ละลิตา ฉันทศาสตร์โกศล
2493105881บันทึกคำให้การสุจินดา คราประยูร กำเนิดและอวสานรสช / วาสนา นาน่วม
2494105860ประวัติศาสตร์สังคมวัฒนธรรมของภาษาและวรรณคดีในสยามประเทศ / สุจิตต์ วงษ์เทศ
2495105861ลุ่มน้ำน่าน : ประวัติศาสตร์โบราณคดีของพิษณุโลก "เมืองอกแตก" / ศรีศักร วัลลิโภดม
2496105863อู่อารยธรรมแหลมทอง คาบสมุทรไทย / ศรีศักร วัลลิโภดม
249790667แพ่งพิสดาร... / วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
2498103107ผ้าทอไทลื้อ : เศรษฐกิจชุมชนเพื่อการพึ่งตนเอง / ลำแพน จอมเมือง และ สุทธิพงษ์ วสุโสภาพล
2499108457ความคิดเห็นของผู้สูงอายุที่มีต่อบริการสวัสดิการสังคมของรัฐ : ศึกษากรณี "ศูนย์บริการทางสังคมของผู้สูงอายุดินแดง" = The opiaion of the elderly person towards the public social welfare case study of Din Daeng Eiderly Social Service Center / เต็มดวง เข็มเพชร
2500103179ความปลอดภัยสำหรับผู้ทำงานที่บ้าน = Work improvement for safe home
250195465การบัญชีชั้นสูง 1 = Advanced accounting 1 / อัมพร เที่ยงตระกูล
2502105872ย่ำสวนป่า / รัศมี เบื่อขุนทด
2503109332ฎีกาหมู่เกี่ยวกับการรับฟังพยานหลักฐานของศาล / รวบรวมโดย นิธิ ศรีนาราง
250496195ซอฟต์บอล : เทคนิคและการตัดสิน / วิสนศักดิ์ อ่วมเพ็ง
2505108447การพักการลงโทษในประเทศไทย = The Thai parole system / พระมหาเทียนชัย สินทรัพย์
2506104465หมู่บ้านชาวนาปฏิวัติบนแผ่นดินอีสานตอนบน / ธันวา ใจเที่ยง
2507104438หนึ่งศตวรรษเศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านภาคเหนือ / รัตนาพร เศรษฐกุล
2508104450สัญญาทางปกครอง / นันทวัฒน์ บรมานันท์
2509105203เศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านภาคเหนือตอนล่าง / จิราภรณ์ สถาปนะวรรธนะ
2510104463เส้นทางเศรษฐกิจชุมชนในกระแสทุนนิยม / พรเพ็ญ ทับเปลี่ยน
2511103095การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจชาวนาอีสาน : กรณีชาวนาลุ่มน้ำพอง / มณีมัย ทองอยู่
2512104432เศรษฐกิจพอเพียงภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย / อรสุดา เจริญรัถ
2513103388พลวัตและความยืดหยุ่นของสังคมชาวนา : เศรษฐกิจชุมชนภาคเหนือและการปรับกระบวนทัศน์ว่าด้วยชุมชนในประเทศโลกที่สาม / ยศ สันตสมบัติ
2514105054ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจชุมชนแห่งหมู่บ้านอีสาน 2488-2544 / สุวิทย์ ธีรศาศวัต
2515105864ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช นายกรัฐมนตรี / ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์
2516107579Happy programs สนุกกับการใช้คอมฯ ยามว่าง / สุธีร์ นวกุล
2517104439กฎหมายว่าด้วยความลับทางการค้า / สุพิศ ปราณีตพลกรัง
2518103408ฎีกา 5 ปี วิธีพิจารณาความแพ่ง : รวมคำพิพากษาฎีกาลงพิมพ์ที่สำคัญและน่าสนใจตั้งแต่ปี 2541 ถึงปัจจุบันพร้อมข้อสังเกต / รวบรวมโดย นิธี ศรีนาราง
2519104437ภาคปฏิบัติกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ = International trade laws / วิศิษฐ์ ศรีพิบูลย์
2520108461แรงจูงใจในการศึกษาต่อในระดับมหาบัณฑิตของข้าราชการทหาร : ศึกษาเฉพาะกรณีกองพันทหารช่างที่ 111 = Motivating factors for continuing mastes degree of military officers : a case study, the 111th engineer battalion / ศราวดี ศรีอ่วม
252143770เศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านภาคอีสานใต้ : ความอยู่รอดของชุมชนท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง / สมคิด พรมจุ้ย ... [และคนอื่น ๆ]
252297803ตำราหลักการตลาด = Principle of marketing / วิทวัส รุ่งเรืองผล
2523104484ปฏิรูปสุขภาพ : ปฏิรูปชีวิตและสังคม / อำพล จินดาวัฒนะ
252496194สังคมวิทยาองค์การ / สัญญา สัญญาวิวัฒน์
2525104499จากสุขภาพทางจิตวิญญาณสู่สุขภาพทางปัญญา / บรรณาธิการ พลินี เสริมสินสิริ, สุภกาญจน์ สว่างศรี และ สมฤทัย เสือปาน
2526104435คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งภาค 3 อุทธรณ์และฎีกา / ไพโรจน์ วายุภาพ
2527104511พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2543 = Organizations for wave erequencies allocation and supervision of radio broadcasting business television broadcasting business and telecommunications business act B.E.2543 [A.D.2000] / แปลโดย ปิยะฉัตร ภัทรโรพงษ์ ; บรรณาธิการ คำแปล ไกรวิน สารวิจิตร
2528111426เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเด็กออทิสติก [จุลสาร]
2529102955แรงจูงใจกับการโฆษณา / พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช
2530102980Oops! ผิดอีกแล้ว / แอนดรูก์ บิ๊ก
2531104436คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งภาค 2 ลักษณะ 1 วิธีพิจารณาสามัญในศาลชั้นต้น / ไพโรจน์ วายุภาพ
2532111601นักพนัน / สอนขวัญ
253396188เทคนิคการจัดตารางการดำเนินงาน / ปาราเมศ ชุติมา
2534102465การศึกษาความคิดเห็นของลูกจ้างในสถานประกอบการประเภทอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในจังหวัดปทุมธานีที่มีต่อพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพ.ศ.2541 = A study on the opinions of employees in large scale electronic industries in Pathumthani towards labour protection ACT B.E.2541 / ประวิตร สวัสดิ์สุข
2535103927คู่มือการใช้ชุดทดสอบอาหาร 21 ชนิด โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่องค์กรท้องถิ่นและชุมชน / กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
2536111752จ๊ะเอ๋ เชิญยิ้ม ชายผู้แจวเรือไร้หางเสือ [แผ่นวีดิทัศน์] : วันออกอากาศ 29 เมษายน 2546 ; จ๊ะเอ๋ เชิญยิ้ม ชายผู้แจวเรือไร้หางเสือ [แผ่นวีดิทัศน์] : ชายผู้แจวเรือไร้หางเสือ / อภิวัฒน์ วัฒนางกูร , ประสาน อิงคนันท์ และ สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ
253798873ผลกระทบจากการปฏิรูประบบราชการต่อขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ = The impact of administrative reform towards employee's performance moral of the Tourism Authority of Thailand / วลัยภรณ์ กาญจนสาย
2538104480รวมคำพิพากษาศาลฏีกาว่าด้วยการเงินการธนาคาร เบี้ยปรับ มัดจำ ตั้งแต่ปีพ.ศ.2530 ถึง 2545 พร้อมด้วยคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2542-2545 / รวบรวมโดย สุพจน์ [พจน์] กู้มานะชัย
2539111753ตือโพ เบิร์ด ธงไชยของคนกะเหรี่ยง [แผ่นวีดิทัศน์] : ออกอากาศ 28 เมษายน 2546 / อภิวัฒน์ วัฒนางกูร , ประสาน อิงคนันท์ และ สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ
2540107759ไมโครซอฟท์ วินโดวส์ มี มิลเล็นเนียน เอ็ดดิชั่น [ซีดี-รอม] = Microsoft windows me millennium edition [CD-ROM]
2541111755จนกว่าลมหายใจจะสิ้น [แผ่นวีดิทัศน์] : ออกอากาศ 3 มิถุนายน 2546 = Till death us do part [Videodisc] / อภิวัฒน์ วัฒนางกูร , ประสาน อิงคนันท์ และ สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ
2542111759นางงามเดินสาย [แผ่นวีดิทัศน์] : ออกอากาศ 6 พฤษภาคม 2546 / อภิวัฒน์ วัฒนางกูร , ประสาน อิงคนันท์ และ สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ
2543111760อินเดียนแดงพันธุ์ไทย [แผ่นวีดิทัศน์] : ออกอากาศ 15 เมษายน 2546 / อภิวัฒน์ วัฒนางกูร , ประสาน อิงคนันท์ และ สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ
2544111761เถร คนดีที่ท่าพระจันทร์ [แผ่นวีดิทัศน์] : ออกอากาศ 1 เมษายน 2546 / อภิวัฒน์ วัฒนางกูร , ประสาน อิงคนันท์ และ สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ
2545104443กฎระเบียบแบบแผนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ / รวบรวมโดย วิริยะ คชเสนี
2546111945บางส่วนเสี้ยวจากความทรงจำ [แผ่นวีดิทัศน์] : ออกอากาศ 30 ธันวาคม 2546 / อภิวัฒน์ วัฒนางกูร , ประสาน อิงคนันท์ และ สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ
2547111946นางเปลือย [แผ่นวีดิทัศน์] : ออกอากาศ 28 ตุลาคม 2546 / อภิวัฒน์ วัฒนางกูร , ประสาน อิงคนันท์ และ สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ
2548111947ยายสม งามอยู่ ราษฎรเต็มขั้น [แผ่นวีดิทัศน์] : ออกอากาศ 2 ธันวาคม 2546 / อภิวัฒน์ วัฒนางกูร , ประสาน อิงคนันท์ และ สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ
2549111992นักชกตกสังเวียน [แผ่นวีดิทัศน์] : ออกอากาศ 15 กรกฎาคม 2546 / อภิวัฒน์ วัฒนางกูร , ประสาน อิงคนันท์ และ สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ
2550111973ชีวิต คนติดหวย [แผ่นวีดิทัศน์] : ออกอากาศ 1 กรกฎาคม 2546 / อภิวัฒน์ วัฒนางกูร , ประสาน อิงคนันท์ และ สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ
2551111976เปรตกู้ คนลวงโลก หรือโลกลวงคน [แผ่นวีดิทัศน์] : ตอนที่ 1 ออกอากาศ 4 พฤศจิกายน 2546 / อภิวัฒน์ วัฒนางกูร , ประสาน อิงคนันท์ และ สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ
2552111980เปรตกู้ คนลวงโลก หรือโลกลวงคน [แผ่นวีดิทัศน์] : ตอนที่ 3 ออกอากาศ 18 พฤศจิกายน 2546 / อภิวัฒน์ วัฒนางกูร , ประสาน อิงคนันท์ และ สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ
2553103983คู่รัก-คู่ฆ่า = My bioody vaientine / แพทริค แบล็คเดน, รวบรวม ; นาเลยา, แปล
2554103505Good to great จากบริษัทดีสู่ความเป็นบริษัทที่ยิ่งใหญ่ / จิม คอลลินส์ ; ขุนทอง ลอเสรีวานิช, แปลและเรียบเรียง
2555103509คุณถามพายัพตอบ : คอลัมน์ยอดฮิต...ในผู้จัดการออนไลน์, ผู้จัดการรายวัน / พายัพ วนาสุวรรณ
2556111612รูปแบบการเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์และวิธีการหลีกเลี่ยง [จุลสาร] / วีระ กสานติกุล
255797294รวมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิตวิทยาลัย สาขาการบริหารการศึกษา... / ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
2558103979รักโลภโกรธฆ่า / รวบรวมโดย โรจนา นาเจริญ
2559111994ธาตุทรนง [แผ่นวีดิทัศน์] / อภิวัฒน์ วัฒนางกูร , ประสาน อิงคนันท์ และ สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ
2560111997คนเลี้ยงช้าง [แผ่นวีดิทัศน์] : ออกอากาศ 17 มิถุนายน 2546 / อภิวัฒน์ วัฒนางกูร , ประสาน อิงคนันท์ และ สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ
2561112045สำรวจทิเบต หลังคาโลก [แผ่นวีดิทัศน์] : แชงกรี-ลา ดินแดนสุดขอบฟ้า ถนนสู่ทิเบต บนหลังคาโลก ลาซามหานครนิวยอร์ค
256298725คัมภีร์การวิเคราะห์และออกแบบระบบ = System analysis design / กิตติ ภักดีวัฒนะกุล และ พนิดา พานิชกุล
256399003ก่อร่างสร้างกิจการ / เรวัต ตันตยานนท์ และ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์
2564112263เปิดโลกกว้างสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ [แผ่นวีดิทัศน์] : ห้องเรียนวันอาทิตย์ที่วัดอนงคาราม ; ห้องเรียนวันอาทิตย์ที่วัดอนงคาราม [แผ่นวีดิทัศน์] ; เศรษฐศาสตร์แนวพุทธฯ กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต [แผ่นวีดิทัศน์] / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
2565110850นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบล = Nobel economic laureates / วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร
2566111000สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต / วิรุณ ตั้งเจริญ
2567111002แบบเรียนที่ว่าง / ญาดา ชวาลกุล
256895709200 เคล็ดลับเก่ง Excel [ซีดี-รอม] : สุดยอดกลเม็ดเคล็ดลับที่คุณจะเก่ง Excel ได้เร็วเกินคาด
256991912ความสำเร็จในการปฏิบัติภารกิจของวัด : ศึกษาเฉพาะกรณีวัดพระบาทน้ำพุ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี / วินัย สมมิตร, บุปผา ทิพย์สภาพกุล และ ประเสริฐ เรือนนะการ
2570100823Thaksino's model ปฎิรูปความมั่งคั่งสู่ฐานอำนาจใหม่ / รัตพงษ์ สอนสุภาพ และ ประจักษ์ น้ำประสานไทย.
2571111550การใช้โปรแกรมกราฟฟิกส์ / สมบัติ สวัสดิ์ผล
2572111555การสร้างแบบจำลองทางสถาปัตยกรรมวิศวกรรมและการออกแบบ = Models making for architectural engineering and designing / สาคร คันธโชติ
2573111551การเขียนลายไทยด้วยเครยอง = Classic Thai sytle drawing with crayon / วุฒิชัย พรมมะลา
25741269แอดวานซ์เอ็กเซล... = Advanced Excel... / พายัพ ขาวเหลือง, ยุทธภูมิ วงศ์วัฒนาฤกษ์และพนิดา พานิชกุล ; บรรณาธิการโดย กิตติ ภักดีวัฒนะกุล
2575111610สร้างสรรค์งานกราฟิคด้วย Macromedia Fireworks MX / สิทธิชัย ประสานวงศ์
2576112066การส่งเสริมการขาย = Sales promotion
257798044คอมพิวเตอร์ทำงานอย่างไร = How computers work / c / รอน ไวท์ ; เรียบเรียงโดย นินาถ วนาพรรณ์
2578109408คู่มือสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป [กฎหมายที่ประชาชนควรรู้] / พศิน เนื่องชมภู
257999004สำคัญกว่าทำก่อน = First things first / สตีเฟ่น อาร์ โควีย์, เอ.โรเจอร์ เมอร์ริส และ รีเบ็คก้า อาร์ เมอร์ริล ; แปลโดยอมรรัตน์ ศรีสุรินทร์
2580103818สรุปงาน 70 ปี การเรือน-สวนดุสิต
2581113428คู่มือสหกิจศึกษา = Cooperative education handbook
2582112252สมุดภาพเจ้าฟ้า / รวบรวมโดย ธงชัย จันทราศุ
2583112224เรียนต่อที่ฝรั่งเศส = Study in France with eduFrance / อภิชาติ ชามาตย์
2584103844ดัชนีแผนที่ = Street directory / อินทรเทพ อาจแสน บรรณาธิการ
2585112302ศิลปะการวาดและระบายสีน้ำ... / ตะวัน วัตุยา
2586111979คู่มือ Wirte CD Nero 6 Express / สวรรณ์ ขุนพิลึก
2587112347การบัญชีต้นทุน 1 / นพวรรณ ศรีสุภาพ
2588113771สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองเกี่ยวกับทฤษฎีวงจรไฟฟ้าพื้นฐานโดยใช้โปรแกรม LabVIEW [ซีดี-รอม] = Self-learning media of basic circuit theory LabVIEW program [CD-ROM] / มนตรี ระษารักษ์ และ อดิศักดิ์ แก้วประสิทธิ์
2589112311บันทึกการปฏิบัติภารกิจเสรีไทยในช่วงปลายสงครามมหาเอเชียบูรพา [จุลสาร] / วิวัฒน์ สุวรรณกาศ
2590113603CD Nero 6 Express [CD-ROM] ; คู่มือ Wirte CD Nero 6 Express [ซีดีรอม]
2591112111ปั้นนักขายนักการตลาดพันธุ์ใหม่ / ดนัย เทียนพุฒ
2592111889สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ / บุญสืบ โพธิ์ศรี, สุขุม แป้นศรี และ เอกองค์ หลงราม
259396551คำอธิบายกฎหมายอาญาภาคความผิดและลหุโทษ / ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
259470899มือใหม่หัดใช้ Palm [ซีดี-รอม]
259570900เอ็กเซล 2002 [ซีดี-รอม] = Excel 2002 [CD-ROM]
2596112900แก่นธรรม [อริยสัจ 4] / เอกชัย จุละจาริตต์
2597111651อาชญาวิทยา / สุดสงวน สุธีสร
2598112010สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในประเทศไทย / จอห์น พาร์ ; แปลโดย ธีรภัทร ประยูรสิทธิ
2599113677เส้นสายลายมือสื่อความรัก / เบญจะ ชินปัญชนะ
2600114260สามก๊ก (ฉบับการ์ตูน) / สุภฤกษ์ บุญกอง
2601113019สุขภาพฟันกับวัยรุ่น / สำเริง อินกล่ำ
260276654ราชกิจจานุเบกษาฉบับทะเบียนการค้า 2546
260393727โลกสวยงาม : เรื่องจริงเกี่ยวกับสัตว์เพื่อเยาวชนไทย / แปลโดย ฉลี ยงสุนทร
2604113071คเณศปกรณ์ / กิตติ วัฒนะมหาตม์
2605113045ลมฟ้าอากาศ / บัญชา ธนบุญสมบัติ
2606113050คนค้นชีวิต / อรสม สุทธิสาคร
2607113049นักโทษประหารหญิง / อรสม สุทธิสาคร
2608113028คู่มือผีเสื้อ / เกรียงไกร สุวรรณภักดิ์
2609113069ลูกปัดในอดีต-ปัจจุบัน = Beads / พรชัย สุจิตต์
2610113068สร้างเรือนให้อยู่เย็นเป็นสุข [คติความเชื่อและประเพณีการสร้างเรือน] / พลูหลวง
2611111996คนไฟแดง [แผ่นวีดิทัศน์] : ออกอากาศ 24 มิถุนายน 2546 / อภัวัฒน์ วัฒนางกูร, ประสาน อิงคนันท์ และสุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ
2612113056สงครามโลกครั้งที่ 2 ยุทธการพลิกโลก / สุรพงษ์ บุนนาค
2613113136กินอร่อยย่านเยาวราช / ยอดแต้ว อักษรา
261496544คำอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล : แนวความคิดทั่วไปเกี่ยวกับนิติสัมพันธ์ของเอกชนที่มีลักษณะระหว่างประเทศ / พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร
2615112962ออกแบบประดิษฐ์อักษร : ไทย-อังกฤษ / สมคิด หงษ์สุวรรณ
2616113811การวาดภาพสีไม้ / วัชรพงศ์ หงษ์สุวรรณ
2617113770ลายเพ้นท์แก้ว... / สมคิด หงษ์สุวรรณ
2618113799รู้จักสีน้ำ / สุมาลี เอกชนนิยม
2619113060ดวงตาแห่งทิเบต = Daughter of Tibet / รินเซน เดินมา ทาริง ; สีมน แปล
2620114417การจัดช่อดอกไม้ / ศรราม ดีรอด
2621113800การเขียนภาพประกอบด้วยสีโปสเตอร์ / อุดร ไชยคำ
2622114411การจัดกระเช้าของขวัญ / ศรราม ดีรอด
2623114374เทคนิคการปั้นดินญี่ปุ่น / เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล
2624113802ลายเหล็กดัด... / สมคิด หงษ์สุวรรณ
2625113762ระบบปรับอากาศ ชุดที่ 2 : 40 เรื่องน่ารู้เทคนิคการปรับอากาศ
2626113066นำเที่ยว 3 เมืองมรดกโลก / อภิวันทน์ อดุลยพิเชฏฐ์
2627113216วรรณคดีฝรั่งเศสสมัยคลาสสิค : แบบศึกษาด้วยตนเอง = French classicism / นงนภัส ตาปสนันทน์
2628112961เทคนิคภาพพิมพ์แม่พิมพ์กระดาษ = Paper block print technique / สี แสงอินทร์
2629113283ทฤษฏีการเมืองและจริยธรรม 3 = Political theory and ethics 3 / สิทธิพันธุ์ พุทธทุน
2630114668อยู่อย่างมีสุข / เกษม ตันติผลาชีวะ
2631111933ช่างปั้นดาว / นิมิตร พิพิธกุล
2632111959เพราะเพลง / ดวงใจ อมาตยกุล
2633111941จุดไฟฝันวันเขียนบท / กิตติกร เลียวศิริกุล
2634114454การพัฒนาชนบทในเขตพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย = Rural development approaches in the central region of Thailand / นพดล สุตันติวณิชย์กุล ... [และคนอื่น ๆ]
2635111936กุมภาพันธ์ : กรณีศึกษานอกระบบจากประสบการณ์สร้างภาพยนตร์ไทย = The making of February / ยุทธเลิศ
2636114415การจัดสบู่แกะสลัก / ศรราม ดีรอด
2637111934องคุลิมาล = Angulimala / อภิชัย ตระกูลเผด็จไกร
2638111942ปั้นเพลงให้เป็นหนัง... / แอ๊ด คาราบาว
2639114939สารานุกรมเศรษฐกิจจีน / วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน
2640115511การเพิ่มโอกาสและศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเซรามิกไทย
2641112767แหวกช่องโหว่กฎหมาย... / พัฒนะ เรือนใจดี
264211558872 ปี โสภณ รัตนากร
2643113333ตำรับอาหารว่างไทย / บรรณาธิการ ทวีทอง หงษ์วิวัฒน์
2644113324อาหารรสดี / บรรณาธิการ อบเชย อิ่มสบาย
2645113323อาหารรสเลิศ / บรรณาธิการ อบเชย อิ่มสบาย
2646103103แกะผัก / บรรณาธิการ อบเชย อิ่มสบาย
2647113315อาหารมังสวิรัติ / บรรณาธิการ อบเชย อิ่มสบาย
264896380ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว / วรรณา วงศ์ววนิช
2649115382เศรษฐศาสตร์จานร้อน : ทุนนิยมฉบับชาวบ้าน / ศุภวุฒิ สายเชื้อ
2650113904คำถามคำตอบ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เล่ม ... : ระดับเด็กเล็ก
265197790การจัดการและพฤติกรรมองค์การ = Management / สตีเฟ๊นส์ พี. ร็อพบินส์ และ แมรี เคาส์เตอร์ ; แปลและเรียบเรียงโดย วิรัช สงวนวงศ์วาน
2652113438สาระน่ารู้ทางเทคโนโลยีการศึกษา / ฉลองชัย สุรวัฒนบูรณ์
2653114919ปลาอร่อย / นลิน คูอมรพัฒนะ, บรรณาธิการ
2654111940ซูสีไทเฮา : นางพญาหงส์ผู้อยู่เหนือมังกร
2655115497สมเด็จพระนเรศวรมหาราช / กองบัญชาการทหารสูงสุด
2656115488ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพนายชาติเชื้อ กรรณสูตร / ชาติเชื้อ กรรณสูตร
2657115821ที่ระลึกงานฉลองสมโภชองค์พระปฐมเจดีย์ครบ 150 ปี [พ.ศ.2396-2546] / วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร
2658115820ไทยศึกษา. ประมวลสาระชุดวิชา = Thai studies / ศุภรัตน์ เลิศพาณิชย์กุล...[และคนอื่น ๆ]
2659116725ต้นแบบระบบบัญชีสำหรับธุรกิจขนาดย่อมที่เป็นบุคคลธรรมดาประเภทธุรกิจการค้า [ซื้อมา-ขายไป]
2660115813Visual control : พลังการสื่อสารเพิ่มประสิทธิภาพองค์การ / กฤชชัย อนรรฆมณี และ เชษฐพงศ์ สินธารา ; บรรณาธิการโดย นพเก้า ศิริพลไพบูลย์ และ สุกัญญา ติรวุฒิพร
2661111754กะเทยเฒ่า [แผ่นวีดิทัศน์] : ออกอากาศ 8 เมษายน 2546 / อภิวัฒน์ วัฒนางกูร , ประสาน อิงคนันท์ และ สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ
2662115814Productivity องค์ประกอบการเพิ่มผลผลิต / วีณา โฆษิตสุรังกุล...[และคนอื่นไ]
2663115812ลดต้นทุน ไม่ลดคุณภาพ = Cost of quality / กำพล กิจชระภูมิ และ สุชาติ ยุวรี
2664109183ผู้จัดการฝ่ายบุคคลมืออาชีพ = Professional personnel management / อนุพันธ์ กิจพันธ์พานิช
2665115579ยุทธศาสตร์การสร้างความร่วมมือภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลระดับอุดมศึกษา / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย และวิทยาลัยโยนก
2666116748ต้นแบบระบบบัญชีสำหรับธุรกิจขนาดย่อมที่เป็นบุคคลธรรมดาประเภทธุรกิจการค้า [ซื้อมา-ขายไป] [ซีดี-รอม] ; ระบบบัญชีสำหรับธุรกิจขนาดย่อม [ซีดี-รอม]
2667116315โครงการศึกษาและจัดทำแผนพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ฉบับที่ 2 : การพัฒนากำลังคนและดัชนีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : รายงานดัชนีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2668114494ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อและพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของประชาชนในอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น = Factors affecting buying and using behavior of mobile phone by consumers in Ampur Mueng Khonkaen province / ประวัชร พรหมมาศ
2669114699ปัจจัยที่มีผลต่อการประยุกต์ใช้หลักสูตรท้องถิ่น : กรณีศึกษาโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี = Factors affecting to the application of local curriculum : a case study of Prateapwitayatan school Wiharndang district, Saraburi / เดือนเพ็ญ หัวใจ
2670116629ประสิทธิผลการบริหารสื่อประชาสัมพันธ์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ศึกษาเฉพาะมหาวิทยาลัยเกริก = Effectiveness of administration media buplic relation institute higher education non-government organizations a case study of Krirk University / รุจี ลือขจร
2671115811Management cook book / สุกานดา แสงเดือน
2672115816Practical PDCA : แก้ปัญหาและปรับปรุงงานเพื่อความสำเร็จ / ศุภชัย อาชีวระงับโรค
2673117416ข้อควรรู้เกี่ยวกับศาลฏีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
2674115574เปโดร ปาราโม = Pedro paramo / ฮวน รุลโฟ ; ราอูล แปล
2675114426การประเมินผลโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า [30 บาทรักษาทุกโรค] ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี = An evalution of the universal coverage program following National Health Security act B.E.2545 : a case study of Nopparatrajathence Hospital / รัชนีกร แก้วดีพร้อม
2676114226คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยค้ำประกัน จำนอง จำนำ / จิตรา เพียรล้ำเลิศ
2677117287คู่มือการสรรหาและคัดเลือกครูภูมิปัญญาไทย / ถวัลย์ มาศจรัส และ วัลภา เล็กวัฒนานนท์
2678117236ตามรอยงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคใต้ กระบวนการขับเคลื่อนทางปัญญา : สรุปภาพรวมการเลื่อนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นในพื้นที่ภาคใต้ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2543 - มิถุนายน 2546 / บรรณาธิการ กชกร ชิณะวงศ์
2679117150ผู้สูงอายุในประเทศไทย : ประมวลประเด็นการวิจัยที่สอดคล้องกับแผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่ 2 [พ.ศ.2545-2564] / สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ
2680117429รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษามาตรการในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาส วุฒิสภา / สำนักกรรมาธิการ 2 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
2681117003โครงการรับรองประสบการณ์จากการทำงานของแรงงานไทย : รายงานผลการดำเนินงานและข้อเสนอเชิงนโยบาย
268249432การสร้างตัวชี้วัดและแบบจำลองความต้องการแรงงานในภาคอุตสาหกรรมการผลิตภายใต้โครงการสำรวจความต้องการแรงงานเพื่อตอบสนองภาคอุตสาหกรรม ระยะที่ 2 / ประดิษฐ์ ชาสมบัติ...[และคนอื่น ๆ]
2683116831ครบรอบ 10 ปี สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน = 10th anniversary the Thai-Chinese culture and economy association / สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน
2684118266จัดการภาพถ่ายดิจิตอลด้วยตัวคุณเอง [ซีดี-รอม]
2685117932สาขาวิชาที่เปิดสอนระดับอุดมศึกษาพัฒนาการในรอบ 200 ปี แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ [พ.ศ.2325-2525] / ไพฑูรย์ สินลารัตน์
2686116985ประสิทธิผลในการให้บริการประกันตัวเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิด : ศึกษาเฉพาะกรณีสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดนนทบุรี = The effectiveness of the ball service for juvenile delinquents : a case study, of the Nonthaburi province Observation and Protection Center / ประชุมพร สังข์ทอง
2687113525การบริหารโรงเรียนยุคปฏิรูปการศึกษา / ธีระ รุญเจริญ
2688109272แนวโน้มและพัฒนาทางการบริหารการศึกษา / ปราชญา กล้าผจัญ, รัตนา กาญจนพันธุ์ และ พอตา บุตรสุทธิวงศ์
2689117914ความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายต่อการบริหารการศึกษา : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนวัดสระเกศ = An opinion of students on educational administration : a case study of Wat Saket School / มนูญ วิบูลพันธ์
2690117922การศึกษาพฤติกรรมการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของพนักงานเงินทุนหมุนเวียนข่าวสารการพาณิชย์กองสำนักข่าวพาณิชย์ กรมส่งเสริมการส่งออก กรุงเทพมหานคร = A study of behavior of officials at office of the Daily Trade News Department of Export Promotion Bangkok Concerning Environmental Conservation / วรรณจง หวังวีระ
2691117894ความคิดเห็นของประชาชนในการจัดการมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี = People opinions in solid waste management of Phetchaburi municipality, Phetchaburi province / ชัยวัฒน์ ถาวรวัฒนยงค์
2692116397กลยุทธ์การสร้างภาพพจน์ = Positioning : the battle for your mind / อัล รีส และ เทราต์ ; เรียบเรียงโดย ก่อเกียรติ โอภาสวงการ
2693117927การศึกษาแบบภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนตามวุฒิภาวะในการปฏิบัติงานของครู-อาจารย์ : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนอัมพรไพศาล นนทบุรี = Secondary school administrator's leadership styles by the teacher's maturity of the Office of Private Education Commission : a case study of Ampornpaisarn School Nontaburi / สุดารัตน์ ผลพิมาย
2694109295มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ : มุ่งปลูกฝังความก้าวหน้าและความสำเร็จให้กับชีวิต / ปราชญา กล้าผจัญ
2695116446โครงการศึกษาและจัดทำแผนพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติฉบับที่ 2 : การพัฒนากำลังคนและดัชนีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สุธรรม วาณิชเสนี, ขันทอง สุนทราภา และวิวัฒน์ วัฒนาวุฒิ
2696118674พีซี แมกะซีน ไทยแลนด์ 2546 [ซีดี-รอม] : Technology insight = PC Magazine Thailand 2003 [CD-ROM]
2697117882การมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันอาชญากรรม = Community involvement in crime prevention / พระมหากิตติชัย จันทร์วิเศษ
2698117891การมีความรู้ทางการเมืองและส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน : ศึกษากรณีประชาชนในชุมชนรามอินทราเนรมิต = The political knowledge and political participation of the people : a study of the people in community Ramintranaramit / หัสยา พานทอง
2699117918แบบผู้นำของครูอาจารย์ : ศึกษาเฉพาะกรณีครูอาจารย์ในโรงเรียนวัดสระเกศ = Style of leadership teacher : a case study of teachers, Wat Saket School / พระมหาบวร กู้เมือง
2700117915ความคาดหวังในด้านคุณภาพชีวิตต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวน : ศึกษาเฉพาะกรณีข้าราชการตำรวจในสังกัดกองกำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจนครบาล 2 กองบัญชาการตำรวจนครบาล = Investigation police officers' expectation in the quality of working life : a case study of police official in investigation Sub Division 2, Metropolitan Police Bureau / โสรัจ โลหะเนตร
2701117889ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในการสวมหมวกนิรภัย : ศึกษาเฉพาะกรณีเขตชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี = Attitude and behavior of motorcycle drivers towards helmet wearing : a case study of Chaibadan district, Lopburi province / สุทิน กลมอ่อน
2702117925ศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์กระแสหลักกับคำสอนของพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ = A comparative study on concept of main stream economics and buddhist doctrine relating to economics / พระสายชล ศรีสว่าง
2703116526คิดง่ายมองไกลสไตล์ดร.โกร่ง / วีรพงษ์ รามางกูร
2704116497สังเกตโรคร้ายด้วยตนเอง : ก่อนจะลุกลามไปจนสายเกินแก้ / อภิชัย - ประไพ ชัยดรุณ
2705116535ฉลาดคิด ธุรกิจยั่งยืน : แนวคิดการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืนของกิจการ / ประวิทย์ อิทธิเมฆินทร์
2706118767ความรู้ ความตระหนัก และพฤิตกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่า : ศึกษากรณีนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร = Knowledge, awareness and behavior concerning wildlife resources conservation : a case study of the high school students, Donmuang, Bangkok / ปฐมาวดี ปฐมกำเนิด
2707116555พฤติกรรมและทัศนคติการรับชมภาพยนตร์ไทยของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร = Behavior approach and the attitude toward the Thai Film of the people in Bangkok / วลีพร ทิมา
2708118761สิทธิของผู้ต้องขัง = The rights of the convicts / ณัฐนันท์ รัตนเจริญ
2709118785การทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ = Corruption in the public service / สุภมาศ พะยอมสวาท
2710118754บทบาทของพระพุทธศาสนากับการพัฒนาชุมชน : ศึกษาเฉพาะกรณีพระครูวิศาลเขมคุณ วัดพิชโสภาราม อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี = The role of buddhism in community development : a case study of Phrakru Visarnkhemakun, Wat Phichsopharam, district of Khemarat, Ubonrajathanee province / พระมหาวิเชียร ขันทองดี
2711118707ทัศนคติของพนักงานขายอสังหาริมทรัพย์ที่มีต่อพฤติกรรมการทำงานเป็นทีมในเขตกรุงเทพมหานคร = Real estates sales representatives' attitude toward teamwork behavior in Bangkok metropolis / จตุพร ภู่ทองคำ
2712118765ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการหลังการขายรถยนต์ : ศึกษาเฉพาะกรณีศูนย์บริการฮอนด้าคาร์ส นนทบุรี จำกัด [รัตนาธิเบศน์] = The satisfaction of users torwards cars follow up service : a case study of Hondacars Nonthaburi (Rattanatibeth) / ญาติกร อินทร์จันทร์
2713118772การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติในโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" ตำบลหนองบัว อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ = An analysis of cost and benefit of natural colored cotton cloth in project of One-Tambon One-Product in Tambon Naongbua, Tatoom district, Surin province / พระพิทักษ์ ชุมสุข
2714118710ความต้องการของพนักงานที่มีต่อหลักสูตรในการฝึกอบรม : ศึกษาเฉพาะกรณีบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด = The study of worker's needs towards the training courses : a case study of Aeronautical Radio of Thailand Ltd. / คณิตสา อาชาไชย
2715118763การยอมรับนวัตกรรมของบุคลากรในองค์การ : กรณีศึกษาการนำระบบประมวลผลข้อมูลการบินมาใช้ในการปฏิบัติงานควบคุมจราจรทางอากาศบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด = Innovation acceptation of personnel in organization : a case study of the flight data processing system in air traffic control opertion, the Aeronautical Radio of Thailand Co., Ltd. / พัชราวดี ตรีชัย
2716118779ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน : ศึกษาเฉพาะกรณีพนักงาน บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ [สำนักงานกลาง] = Working satisfaction of Home Product Center Public Company Limited : a case study of Head Office / วิภาวี อาชาไนย
2717118768จริยธรรมตำรวจ = Police ethics / มณเฑียร พุทธิสา
2718105474นักปรัชญาการเมืองฝรั่ง c ส. ศิวรักษ์.
2719118778วิเคราะห์สัดส่วนการใช้รถโดยสารประจำทางดีเซลและรถโดยสารประจำทางก๊าซธรรมชาติที่ทำให้เสียต้นทุนต่ำสุดโดยไม่ก่อมลพิษจนอยู่ในระดับอันตรายขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ = An analysis of the ratio of diesel-engine bus to natural gas-engine bus services of BMTA in order to minimize cost within safety levels of poisonous pollution / อัศวิน บุรานนท์
2720118774กระบวนการการผลิตข่าวและการรายงานข่าวของสถานีวิทยุชุมชน : กรณีศึกษาสถานีวิทยุชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์ = New producing and reporting procedure : a case study of community radio station of Burirum province / ภัคณิษา เรืองเดช
2721118775พฤติกรรมและความพึงพอใจของเด็กและเยาวชนที่มีต่อการรับฟังสื่อวิทยุเอฟเอ็ม 89 = The behavior and satisfaction of child and youth to radio FM 89 listening / ศรชัย ชุมยวง
2722120217นิติวิธีกับการวินิจฉัยความผิดอาญาของไทย = Juristic methods and the Thai ways to determine what constitutes criminal offences / สุรเศรษฐ์ หน้างาม
2723120218ข้อพิจารณาเกี่ยวกับการดำเนินคดีแพ่งโดยผู้แทนกลุ่มผู้ต้องเสียหาย = Certain considerations in class action procedure / บุษรานี หงษาคำ
2724120216มาตรการทางกฎหมายในการดำเนินคดีลิขสิทธิ์ = Legal measures in the proceedings of copyright cases / ชณิสรา ร้อยเที่ยง
2725118776ความสูญเสียทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากการเสพยาบ้าในตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา = The economic loss from amphetamine addiction in Nongtakai subdistrict, Nongboonmak district, Nakornrachasima province / เกรียงไกร มัดตังคอน
2726118771กระบวนการอยู่ร่วมกับป่าของชุมชนกะเหรี่ยง : ศึกษาเฉพาะกรณีหมู่บ้านป่าแป๋ ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน = The karen co-existing with nature in the forest : a case study of the Pa Pae Village, Tambol Pa Plu, Amphur Ban Hong, Changwat Lampun / วรุตม์ ศิริกิม
2727118393คู่มืออาสาสมัครร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอด / มณเฑียร บุญตัน...[และคนอื่น ๆ]
2728119615แหล่งสารสนเทศทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์. เอกสารการสอนชุดวิชา = Information sources in social sciences, humanities and science / นวนิตย์ อินทรามะ...[และคนอื่น ๆ]
2729118782ปัญหาอุปสรรคในการควบคุมเกมออนไลน์ = The problems and obstacles in game online controlling / ดำรงพล พูลอำไภย์
2730119059สามอนุสาวรีย์ คนดีธรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย
273170566รายงานวิชาการประจำปี ... [ซีดี-รอม] / สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2732117484มหัศจรรย์กำลังใจในชีวิตประจำวัน = Something wonderful / โรบิน แอล ซิลเวอร์แมน ; แปลโดย ดารณี สุนทรนนท์ ; บรรณาธิการโดย วัชรินทร์ พิณโพธิ์
2733108459การประเมินผลโครงการพักชำระหนี้และลดภาระหนี้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย : ศึกษากรณีเกษตรกรรายย่อยที่เข้าร่วมโครงการของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดสิงห์บุรี ในรอบบัญชี 2544 = Evalution of debt suspension and debt burden reduction for small-scale farmers program : case study on small-scale farmers talking part in the scheme by bank for aqriculture and aqricultural cooperatives in Sing Buri province year of 2001 / มงคล อ่อนแก้ว
2734120063พฤติกรรมมการซื้อเนื้อไก่สดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร = Fresh chocken buying behavior of consumer in Bangkok area / นัฑกานต์ บำเพ็ญผล
2735120067ปัจจัยดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติกขนาดเล็ก ในกรอบแนวคิดของ eclectic theory = Motivating factors of foreign direct investment in small sized plastic product industry under the framework of eclectic theory / ปุณณภา เหลืองวิไล
2736120070ความเป็นบรรษัทภิบาลของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) = The corporate governance of tot public company limited / อิสรีย์ เกียรติพิทักษ์
2737120071การศึกษาการยอมรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทบำรุงผิวพรรณของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร = The study of the adoption process in skin nourish food supplement of Bangkok consumers / นันทพร คชรินทร์
2738120095การวิเคราะห์อุปสงค์การท่องเที่ยว : กรณีศึกษา ชะอำ-หัวหิน = An analysis of demand for tourism : a case study of Cha-Am Hua-Hin / มทียา เลิศไกร
2739120126การวิเคราะห์ผลตอบแทนของหลักทรัพย์หมวดธุรกิจวัสดุก่อสร้างในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = The analysis of the return on securities in construction business sector in the stock exchange of Thailand / อุไรวรรณ โชติสิทธิฤทธิ์
2740120069การประเมินสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยในเขตกรุงเทพมหานคร = Environmental scanning of the Thai motion picture industry in Bangkok / ปัจฉิมพร นาวีระ
2741120066การพิจารณาจัดซื้อล้อแม็กของผู้ประกอบการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล = The consideration of max-wheel purchasing of the entrepreneurs in Bangkok area / รวิกร วุฑฒะกุล
2742120068ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อรถจักรยานยนต์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร = Factors influencing the motorcycles' purchasing of consumers in Bangkok / ชไมพร สุดดี
2743120065ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อบ้านเดี่ยวของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร = Factor influencing human behavior in purchasing the house in Bangkok / ดวงใจ เชยสาคร
2744116094เพชรสีเพลิง / กุลรัตน์ เทวกุล
2745120064พฤติกรรมการใช้บริการอู่ซ่อมรถยนต์ ของผู้ใช้บริการอู่ซ่อมรถยนต์ เขตกรุงเทพมหานคร = Customer's behavior of garage service in Bangkok metropolis / อดิศร อินทรทูต
2746118881เจ้าชายน้อย = Le petit prince / อองตวน เดอ แซงเตก-ซูเปรี ; แปลโดย อำพรรณ โอตระกูล
2747117737โยคะแห่งสติ : เพื่อสุขภาพและการผ่อนคลาย / เกศสุดา ชาตยานนท์
2748116721เปิดกรุภาพเก่า = Photos from the olden days / เอนก นาวิกมูล
274996833สื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ / อารยะ เสนาคุณ
2750116387สถิติเพื่อการวิจัย : มุ่งสู่การปฏิบัติ / อนุรักษ์ โชติดิลก
2751119541"ขยับกาย สบายชีวิ" ด้วยกายบริหารแบบไทยท่าฤๅษีดัดตนพื้นฐาน 15 ท่า
2752118650500 คำคุณศัพท์ที่ใช้บ่อย = Times 500 common Chinese adjectives / วีระชาติ วงศ์สัจจา
2753117039ปฏิทิน 150 ปี ฉบับครอบครัว พ.ศ.2435-2585 / โหรา บุราจารย์
275494794ฝึกฝนฟื้นฟูพัฒนา พูดอ่านเขียนภาษาอังกฤษ / พจนารถ พุทธิพงษ์
2755118655365 ข้อคิดและพระราชดำรัสของพระมหากษัตริย์ไทยและนักปราชญ์ไทย-เทศ / รวบรวมโดย บัญญัติ ปาลิวนิช
2756118649นิฮงโกะ โยโรชิคุ... / ปราณี จงสุจริตธรรม และ จุฬารัตน์ เตชะโชควิวัฒน์
2757120590ผลของชุดกิจกรรมแนะแนวอาชีพที่มีต่อเจตคติในการประกอบอาชีพอิสระของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนการเคหะท่าทราย สังกัดกรุงเทพมหานคร = The effects of a career guidance activities package on attitudes toward self-employment of mathayom suksa III students at Karn Kneha Thasai School under Bangkok Metropolitan administration / อุษณีย์ วิสิทธิ์
2758120648การคิดและการตัดสินใจ = Thinking and decision making / วันทนา จันทพันธ์... [และคนอื่น ๆ]
2759115273จาริกเนปาล = Buddhist Pilgrimages in Nepal / พระราชรัตนรังษี (ว.ป.วีรยุทโธ)
276066522การใช้ Dreamweaver MX ในการออกแบบเวปขั้นต้น [ซีดี-รอม]
2761120607หน้าที่ / บรรณาธิการ ชมนาด พงศ์พนรัตน์
2762120609ความเพียร / บรรณาธิการ ชมนาด พงศ์พนรัตน์
2763120610กตัญญู / บรรณาธิการ ชมนาด พงศ์พนรัตน์
2764120606เสียสละ อดทน / บรรณาธิการ ชมนาด พงศ์พนรัตน์
2765120611เพื่อประชาชน / บรรณาธิการ ชมนาด พงศ์พนรัตน์
2766120605เมตตา / บรรณาธิการ ชมนาด พงศ์พนรัตน์
2767120603สติ ปัญญา / บรรณาธิการ ชมนาด พงศ์พนรัตน์
2768120613พระราชประวัติ / บรรณาธิการ ชมนาด พงศ์พนรัตน์
2769120608สุจริต / บรรณาธิการ ชมนาด พงศ์พนรัตน์
2770120604ความถูกต้องเป็นธรรม / บรรณาธิการ ชมนาด พงศ์พนรัตน์
2771119063หลักการทำอาหารและสุขภาพ / ศรีสมร คงพันธุ์
2772116372ทำหนังสือขายกันดีกว่า / อภิชาติ สิริผาติ
2773121392พ.ต.ท.พระเทเพนทร์ (สน่ห์ กปิตถัย) สะมิทธ์ เทเพนทร์
2774121388โครงการสำรวจภาวะสุขภาพทางเพศของชายไทย : การศึกษาด้านระบาดวิทยาพ.ศ.2546 / อภิชาติ กงกะนันท์ และ เอนก หิรัญรักษ์
2775122246โสตถิธรรม 19
2776121393โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีโรงงานต้นแบบผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์เคมี และปุ๋ยชีวภาพ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจระดับรากหญ้า / กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
2777120612คือสถาบันทักษิณศึกษา คืออู่วัฒนธรรมภาคใต้ / สถาบันทักษิณคดีศึกษา
2778122247ผ่าปมปฏิรูป / อมรวิชช์ นาครทรรพ
2779121774เทคนิคการพยากรณ์ / สมเกียรติ เกตุเอี่ยม
278070342รู้เรื่องรถกับพัฒนเดช [แผ่นวีดิทัศน์] / พัฒนเดช อาสาสรรพกิจ
278170343สุราษฎร์ธานี 1 [แผ่นวีดิทัศน์] : เมืองร้อยเกาะ เงาะอร่อย หอยใหญ่ ไข่แดง แหล่งธรรมะ ชักพระประเพณี = Suratthani Vol. 1 [Videodisc]
278293273จัดการระบบฐานข้อมูลอย่างมืออาชีพ Oracle DBA / ญาณี กาชัย ; บรรณาธิการโดย สัจจะ จรัสรุ่งรวีวร, มณีโชติ สมานไทย
2783122432ลักษณะและการใช้ภาษาไทย = Structure of Thai and its usage / นิตยา กาญจนะวรรณ, เสาวลักษณ์ อนันตศานต์ และ ทิพย์สุเนตร อนัมบุตร
278466311ดอกไม้สร้างสุขบานทั่วไทย [ซีดี-รอม] : เพลงอรรถบทประจำงาน รวมพล คนสร้างสุข วันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2546
2785122243อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพนายเสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์ ป.ช.,ป.ม. ณ เมรุวัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร วันจันทร์ที่ 12 พฤษภาคม พุทธศักราช 2546 / เสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์
278699312ดาราอัญมณี / ริชาร์ด เอส. บราวน์ ; ขนิษฐา สุริยวงศ์,แปล
278770330สอนการทำเบเกอรี่ด้วยต้วเอง 3 [แผ่นวีดิทัศน์] ; หัดแต่งเค้กพื้นฐานสู่มืออาชีพ [แผ่นวีดิทัศน์] / อณุชิต พันธุรักษ์
2788109617คณิตศาสตร์วิศวกรรม = Calculus and analytic geometry / เชอร์แมน เค. สไตน์ และ แอนโทนี บาเซลลอส ; แปลโดย วัลลภ เฉลิมสุวิวัฒนาการ
2789120766คำอธิบายกฎหมายอาญาภาคความผิด / อัจฉรียา ชูตินันทน์
2790100157การภาษีอากร / เกษม มโนสันติ์ และเกล็ดนที มโนสันต์ สสิกาญจน์
2791122956รักเกินพิกัดแค้น / แกมบรรจง และ พรรณวดี
279270300แม่ ไม่ต้องร้องไห้ [แผ่นวีดิทัศน์] = Mom, don't cry [Videodisc] / อภิวัฒน์ วัฒนางกูร , ประสาน อิงคนันท์ และ สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ
279370298ตุ๊ดตู่ ผู้น่ารัก [แผ่นวีดิทัศน์] / อภิวัฒน์ วัฒนางกูร , ประสาน อิงคนันท์ และ สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ
2794113533เกร็ดฝอยพงศาวดารประวัติศาสตร์ / ปราชญา กล้าผจัญ
2795120467ครบเครื่องเรื่องอินเทอร์เน็ตกับโปรแกรมตระกูล MSN = MSN explorer & MSN messenger / มาโนช ลักษณกิจ, วิมลพร เรียนแจ้ง และ วินัย สุขอารีย์ชัย
2796120767กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตัวแทนนายหน้า / ธานี วรภัทร์
2797122966ความพร้อมของเกษตรกรต่อการเข้าร่วมโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน กรณีศึกษาโครงการนำร่องจังหวัดแพร่ สุโขทัย มหาสารคาม สกลนคร ระยอง ราชบุรี ชุมพร นครศรีธรรมราช / อารยา กำปั่นทอง
2798120736ปฏิบัติการวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1 ปฏิบัติการสิ่งประดิษฐ์อิเล็กทรอนิกส์ = Electronic engineering laboratory 1 electronic devices laboratory. เอกสารคำสอน / ปราโมทย์ จางอิสระกุล
2799121144สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า / คณาจารย์ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2800121187บันทึก สมศ. 2546 / สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
2801123214ความยั่งยืนทางการคลังและหนี้สาธารณะของไทย = The fiscal sustainability and Thailand public debts / สมบูรณ์ วัฒนาอาษากิจ
2802123213Credit crunch ภายหลังการเกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินในประเทศไทย = Credit crunch after financial crisis in Thailand / พิมพ์ใจ สิริโพธิประภาณ
280366937สุริโยไท [แผ่นวีดิทัศน์] / กำกับการแสดงโดย ม.จ.ชาตรีเฉลิม ยุคล
2804123209ผลกระทบจากนโยบายการเงินต่อภาคอุตสาหกรรมขนาดย่อมในประเทศไทย = The small industry effect of monetary policy in Thialand / รัฐกร นวราช
2805123202การวัดประสิทธิภาพเทคนิคการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติของประเทศไทย : กรณีศึกษาโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม = Measurement and sources of technical effciency in Thailand gas electricity generation : case study combined cycle power plant / วิทูร เจริญธรรม
2806118460ระบบศาลรัฐธรรมนูญไทย : ศึกษาปัญหาเกี่ยวกับโครงสร้างและอำนาจหน้าที่โดยเปรียบเทียบกับระบบศาลรัฐธรรมนูญของประเทศฝรั่งเศสและเยอรมนี / อิสสระ นิติทัณฑ์ประภาศ, บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ และ พรชัย เลื่อนฉวี
280770183สุริโยไท [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล] = Suriyothai [Digital videodisc] / Directed by ม.จ. ชาตรีเฉลิม ยุคล
280867006ตำนานลับพีระมิดโลกตะลึง [แผ่นวีดิทัศน์] = Pyramids [Videodisc] : Secret chambers revealed
2809122619การแก้ทุกข์ของราษฎรโดยผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา : ความสำเร็จและปัญหา / พิเชต สุนทรพิพิธ
2810115338หยูกยาน่ารู้
2811122441Audit program สำเร็จรูป / เจริญ เจษฎาวัลย์
2812124468การวิเคราะห์ฐานะการคลังของประเทศไทย = Thailand's fiscal stance analysis / นรพัชร์ อัศววัลลภ
2813115935โลกใบเล็กของเด็กเก้าขวบ / วีกีชอล ; กาญจนา ประสพเนตร, แปล
281495713การประชุม การวิจัยด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ [ซีดี-รอม] = Ecotourism [CD-ROM] ; การวิจัยด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ [ซีดี-รอม] / ศูนย์วิจัย มหาวิทยลัยธุรกิจบัณฑิตย์
281588205ชีวิตการเมือง / เสวตร เปี่ยงพงศ์สานต์
2816124523การศึกษาประสิทธิภาพทางเทคนิคการประปาส่วนภูมิภาค = The technical effciency analysis in Provincial Waterworks Authority / ไพโรจน์ ทวีสุข
2817124514วัฏจักรธุรกิจและปรากฏการณ์ Self-Fulfilling / ปฐมวัตร จันทรศัพท์
2818124472การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการแปลงตัวอย่างเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ ณ บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนา จังหวัดสระบุรี = The feasibility studies of the new theory project in the compound of Wat Mongkol Chaipattana, Sara Buri province / วิมลมาศ สิริรัตนกิจ
2819104030กระบวนการแสวงหาสารสนเทศของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาสาขาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช = The information seeking process of Graduate Students in Information Science at Sukhothai Thammathirat Open Universtiy / สายลม วุฒิสมบูรณ์
2820115938นายเม่น / วีกีซอล ; กาญจนา ประสพเนตร, แปล
2821115936สปู๊คส์วิลล์เมืองปีศาจ : ตอนเส้นทางปริศนา = Spooksville the secret path / คริสโตเฟอร์ ไพค์ ; อโณทัย โภคาธิกรณ์, แปล
2822115937ป.1 ตัวโต ป.2 ตัวเล็ก / ฟุรุตะ ทารุฮิ ; รูป นากายามะ มาซามิ ; แปล ยุวลักษณ์ (ลิขิตธนวัฒน์)
282388217กรณีศึกษา best practices TQA winner 2003 Thai Paper Company Limited / สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิต
282489246รายงานสรุปการติดตามและประเมินผลการปฏิรูปการศึกษา : ในวาระครบรอบ 4 ปี ของการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
282589948ผลงานวิจัยด้านมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอในงานสัมมนาทางวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 3 ปี สมศ.
2826121755ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจท่องเที่ยว = English for travel business / วันทิพย์ สินสูงสุด
282770022รายงานการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2546 [ซีดี-รอม]
282893308การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคที่เข้ามารับบริการนวดแผนไทยในกระทรวงสาธารณสุข = A study of customer behavior towards Thai traditional massage at ministry of public health / พัลลภ วานิช
282993289โครงสร้างที่เหมาะสมของพนักงานสอบสวนสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ = The suitable structure for the inquiry official under the royal Thai police / พิพัฒน์ จ่างแก้ว
283095674วิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับผลบังคับของเงื่อนไขทั่วไปกำหนดไว้ในสัญญาประกันวินาศภัย = Problems on the enforceability of the general conditions in the non-life insurance contract / พิรัตน์ วงศ์สายสุวรรณ
283194449ความคิดเห็นของวัยรุ่นที่มีต่อชิ้นงานโฆษณาประเภทคอมพิวเตอร์กราฟฟิคในนิตยสาร = Opinion of teenager towards computer graphic advertisement on magazine / ยุทธภูมิ เปรมปรีดิ์
283293763การตรวจสอบการตายในคดีอาญา : ศึกษาเฉพาะกรณีที่ต้องมีการไต่สวนการตาย = Inquest held to discover the cause of death in criminal case : especially where such inquest is required / รำเพย นามฉวี
283394458การเปิดรับสื่อการรับรู้ข่าวสารและความพึงพอใจต่อประโยชน์ของเว็บไซต์รักบ้านเกิดดอทคอมของสมาชิกกลุ่มเกษตรกร = Media exposure perception and gratification towards the uses of Rakbankerd.com of agricultural group members / ลนาลี งามดี
283494447การเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่มีต่อโครงการฉลากเขียวของประชาชนในกรุงเทพมหานคร = Exposure to public relations media knowledge understanding and attitudes towards the green label project of Bangkok citizens / วรัชดา ป๊อกเทิง
283593288การรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากความเชื่อและค่านิยมที่ปรากฎในนิทานพื้นบ้านผ่านสื่อโทรทัศน์ของแม่บ้านในกรุงเทพมหานคร = Perception of usefulness from beliefs and values in television folklore by housewives in Bangkok / วราภรณ์ พงศ์ธรพิสุทธิ์
283689903สู้ชีวิต : เคราะห์สร้างโอกาส / วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์
2837120059แกะสลักน้ำแข็ง = Ice carving / เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล
283897152การบริหารทรัพยากรมนุษย์ / วิชัย โถสุวรรณจินดา
283998549ทีเด็ดรวยหุ้นพันล้าน / ณัฐวุฒิ รุ่งวงษ์
284089254แนวทางการจัดทำและพัฒนามาตรฐานการศึกษาของชาติ : รายงานการวิจัย (ฉบับย่อ) / ศักย์ชัย นิรัญทวี และ สุณี รักษาเกียรติศักดิ์
284191157ทะลุกรอบคิดของทฤษฎี / อานันท์ กาญจนพันธุ์, บรรณาธิการ
2842116383ชีวิตปลอดภัย เมื่อติดตั้งระบบ "สายดิน" / การไฟฟ้านครหลวง
2843116385หลวงพ่อเทียน ความมหัศจรรย์ในพระธรรมดา = Luangpor Teean : the singular quality of an ordinary monk / วัฒนา สุพรหมจักร ; English translation by Bhikkhu Nirodho
284489166ห่วงใย...ผู้สูงอายุจากใจ...เภสัชกร / บุษบา จินดาวิจักษณ์... (และคนอื่น ๆ)
2845124683สภาพการใช้และความต้องการใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์ของอาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / มะลิวรรณ สุวรรณพฤกษ์
2846115564การวิจัยพัฒนาและวิศวกรรม : การตีพิมพ์บทความวิชาการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
284789937แนวทางการเปลี่ยนภาพพจน์ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ / นำเสนอโดย บริษัท เทิร์น อะราวด์ จำกัด
2848141651พระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ.2542
2849121433การใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์ของคณาจารย์มหาวิทยาลัยบูรพา = Electronic journals usage among academic staffs of Burapha University / วัชรีย์พร คุณสนอง
2850109168คู่มือการใช้และวิธีเลือกซื้อกล้องดิจิตอลฉบับสมบูรณ์ / ประสิทธิ์ จันเสรีกร
2851123178การโอนหนี้เอกชนมาเป็นหนี้สาธารณะ / อัมมาร สยามวาลาและ ณัฐนันท์ วิจิตรอักษร
2852123271แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานในบริษัท ชัยนันท์อิควิปเม้นท์ จำกัด = Employees' motivation : a case study of the office of Chainant Equipment Co.,Ltd. / สุธิดา เภาวิเศษ
2853123759ภาวะผู้นำที่พึงประสงค์ : ศึกษาเฉพาะกรณีข้าราชการครูโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในเขตอำเภอเบญจลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ = Leadership personality : a case study of teacher's educational opportunities school in Benjaluk destrict, Srisagaet province / อุดร รองสุพรรณ์
2854123761การใช้พุทธธรรมกับความสัมฤทธิผลในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดกรมสามัญศึกษา อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี = The effectiveness of buddhist dhamma applied to administration of administrators of secondary schools under the department of general education in Pakkred distirict, Nonthaburi province / พระมหารัตนพงศ์ แก้วน้อย
2855123196การตรวจสถานที่เกิดเหตุ = Crime scene investigation / ร้อยตำรวจเอก ศุภชัย ไตรสมบูรณ์
2856123553การพัฒนาองค์การ : ศึกษาเฉพาะกรณีสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ = Organization development : a case study of National Research Council of Thailand / สาวิตรี มุสิกไชย
2857123269การบริหารงานเพื่อความเป็นเลิศขององค์การในยุคโลกาภิวัตน์ : ศึกษาเฉพาะกรณี บริษัท ครีเอทีฟ เจมส์ แอนด์ จิวเวลลี่ จำกัด = Administration for excellent organization in globalization age : a case study of Creative Gems and Jewelry Co.,Ltd. / นีลนีรัช พวงจันทน์แดง
2858123198ประสิทธิผลในการบริหารงาน : ศึกษาเฉพาะกรณี บริษัท สยามเทคนิค ชิมิสึ จำกัด = Effectiveness of the organizational administration : a case study of Siam Technic Shimizu Co.,Ltd. / อภิชาติ เปี่ยมจริยกุล
2859123718อัตราการขยายตัวของการเสพยาบ้า และค่าใช้จ่ายในการซื้อยาบ้าเสพ = Expansion rate of amphetamine addiction and its expense / วินิจ ภักดีพินิจ
2860124397ฅนนอกระบบ สุทธินันท์ ปรัชญพฤทธิ์ / สุทธินันท์ ปรัชญพฤทธิ์
2861123190การประเมินผลโครงการกองทุนหมู่บ้าน : ศึกษาเฉพาะกรณีหมู่บ้านท่าเรือ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม = Evaluation of village-fund project : a case study of Moo 2, Ta-Rue village Nawa, Nakornpanom / พระมหาชาญณรงค์ ไชยปัญหา
2862122871การจัดเก็บและการค้นคืนสารนิเทศ / วิภา ศุภจารีรักษ์
286367177ฐานข้อมูล 40 ปี การประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [ซีดี-รอม] / ผลิตโดย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
286494296ธารมณี = Lady preciois stream = หวั่งเป้าหย่วน / ผู้แปลภาษาอังกฤษ S.I. Hsiung ; ผู้แปลภาษาไทย ไสว สุทธิพิทักษ์
286595627ชีวเคมีประยุกต์ด้านสุขภาพ / ประดิษฐ์ มีสุข
2866113490คู่มือ+เทคนิคการทำ Video CD คุณภาพสูง / ดิเรก วงษ์วานิช
2867118057รัตนมณีแห่งแผ่นดิน / สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
2868118850บ่วงบาศ / วสิษฐ เดชกุญชร
2869123645การบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม / เมธากุล เกียรติกระจาย และ ศิลปพร ศรีจั่นเพชร
287098570ไกรศักดิ์ ชุณหะวัน บนถนนสายราชครู / ชูเกียรติ ฉาไธสง ; บรรณาธิการโดย ตั๊ก ฐิติบรรณ
287196168พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
2872101078รายงานประจำปี... [ซีดี-รอม] = Annual report... [CD-ROM] / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.
287396016พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว [ซีดี-รอม] : คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดพิมพ์เป็นที่ระลึกในโอกาสที่วันพระบรมราชสมภพครบ 150 ปี พุทธศักราช 2546
287498582เจาะอาชีพสร้างรายได้ / อักษร อิงกมล
2875124220การวิจัยในชั้นเรียน / วาโร เพ็งสวัสดิ์
2876115205สาระการเรียนรู้รายปี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
287711727188 ปี กาลเวลาของนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ / สนั่น เกตุทัต
2878124843มะม่วงแก้ว : ไม้ผลเพื่อความหวังและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ / ธวัชชัย รัตน์ชเลศ, พฤกษ์ ยินพันตะสิริ และ รุ่งทิพย์ อุทุมพันธ์
2879109742รายงานประจำปี... / บริษัท เงินทุนบุคคลัภย์ จำกัด (มหาชน)
2880104937ความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงด้านการจัดการองค์การของฝ่ายปฏิบัติการโทรคมนาคมบริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) : กรณีศึกษาพนักงานกองปฏิบัติการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ / นภัสวรรณ ชาญณรงค์
2881122822ทางแก้ไขจุดบอดของใจ / อมรา มลิลา
288291961การปฏิรูประบบราชการไทยเพื่อก้าวเข้าสู่ราชการยุคใหม่ : กับพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ฉบับที่ 5 พ.ศ.2545 / กองเทพ เคลือบพณิชกุล, กำพล วันทา และปริญญา อรจิราพงศ์
288394289ภาวะโลหิตจาง : ปัญหาที่ต้องทบทวน / กมลมาลย์ วิรัตน์เศรษฐสิน
288497440โยคะเพื่อความเป็นหนุ่ม-สาวตลอดกาลกับชุดหัศบำเรอปรมาจารย์โยคะของเมืองไทย / ชด ทัศบำเรอ ; เรียบเรียงโดย กฤษณ์-สมชาย หัสบำเรอ
2885126784ประวัติศาสตร์บอกเล่าเมืองสงขลาในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 (พ.ศ.2484-2488) / เพียงแข พงษ์ศิริบัญญัติ
288667867รายงานประจำปี... [ซีดีรอม] / บริษัทกฤษฎามหานคร จำกัด (มหาชน) = Krisdamahanakorn PLC. Annual Report 2003 [CD-ROM] / บริษัท กฤษฎามหานคร จำกัด (มหาชน)
288766870โลกป่าอเมริกาเหนือ [แผ่นวีดิทัศน์] ตอนที่ 5, ที่ราบอเมริกา = Wild new world [Videodisc] : American Serengeti ; โลกป่าอเมริกาเหนือ [แผ่นวีดิทัศน์] : ที่ราบอเมริกา
288865978โลกป่าอเมริกาเหนือ [แผ่นวีดิทัศน์] ตอนที่ 6, จากป่าสู่เมืองแมนฮัตตัน = Wild new world [Videodisc] : Mammoths to Manhattan ; โลกป่าอเมริกาเหนือ [แผ่นวีดิทัศน์] : จากป่าสู่เมืองแมนฮัตตัน
288967087โลกสีน้ำเงิน [แผ่นวีดิทัศน์] : ทะเลใต้แสงอาทิตย์ = The Blue Planet [Videodisc] : Seasonal seas
289070279โลกป่าอเมริกาเหนือ [แผ่นวีดิทัศน์] ตอนที่ 1, ช้างแมมมอธแห่งอลาสก้า = Wild new world [Videodisc] : Land of the Mammoth ; โลกป่าอเมริกาเหนือ [แผ่นวีดิทัศน์] : ช้างแมมมอธแห่งอลาสก้า
289166855โลกป่าอเมริกาเหนือ [แผ่นวีดิทัศน์] ตอนที่ 2, หุบเขาแกรนด์แคนยอน = Wild new world [Videodisc] : Canyonlands ; โลกป่าอเมริกาเหนือ [แผ่นวีดิทัศน์] : หุบเขาแกรนด์แคนยอน
289267191ตามล่าอาณาจักรเสือจากัวร์ [แผ่นวีดิทัศน์]ก = In search of the Jaguar [Videodisc]
289367238เจาะลึกร่างกายมนุษย์ [แผ่นวีดิทัศน์] : ความลับของเพศ = How to build a human [Videodisc] : The secret of sex
289467239เจาะลึกร่างกายมนุษย์ [แผ่นวีดิทัศน์] : พิชิตความแก่ = How to build a human [Videodisc] : Forever young
289567248อัญมณีแห่งทะเลแคริบเบียน [แผ่นวีดิทัศน์] = Jewels of the Caribbean sea [Videodisc]
2896126986กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล เล่ม 1 : สัญชาติ / ชุมพร ปัจจุสานนท์
2897112963วาดการ์ตูนคอมมิกส์ = Comicker / กช ช่วงชูวงศ์
289894159สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองเกี่ยวกับทฤษฎีวงจรไฟฟ้าพื้นฐานโดยใช้โปรแกรม LabVIEW = Self-learning media of basic circuit theory LabVIEW program / มนตรี ระษารักษ์ และ อดิศักดิ์ แก้วประสิทธิ์
2899126655ธุรกิจชุมชนศึกษา GE 115 / นพดล สุตันติวณิชย์กุล... [และคนอื่น ๆ]
2900115819ไทยศึกษา. คู่มือการศึกษา = Thai studies / ศุภรัตน์ เลิศพาณิชย์กุล... [และคนอื่น ๆ]
290192765แฮร์รี่ พอตเตอร์ กับห้องแห่งความลับ [แผ่นวีดิทัศน์] = Harry Potter and the chamber of secrets [Videodisc] / Directed by Chris Columbus
2902126850การบริหารความเสี่ยงของธนาคารพาณิชย์ในเขตภาคเหนือ = Risk management of Commercial Banks in the Northern Region / สุเมธี ทาวิชัย
2903116719การอนุรักษ์ไก่พื้นเมืองไทยอย่างยั่งยืน / คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา
2904116678สื่อการสอนวิชา EE311 ทฤษฏีวงจรไฟฟ้าโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องช่วย (CAI) / ปรีชา สาคะรังค์
290594574การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม : แนวคิดและแนวปฏิบัติการ = Participatory action research : concepts and practice / สิทธิณัฐ ประพุทธนิติสาร
2906116679สื่อการสอนวิชา EE311 ทฤษฏีวงจรไฟฟ้าโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องช่วย (CAI) [ซีดี-รอม] / ปรีชา สาคะรังค์
290796379การใช้โปรแกรม Solidworks 2001 plus ช่วยในการออกแบบ / วิชิต บัวแก้ว, ธีรภัทร ชาลิ่มบญเอือง และ พิศมัย พันธุ์อภัย
2908127213การสร้างสรรค์ปัญญาเพื่ออนาคตของมนุษยชาติ / พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต)
2909127214พัฒนาการแบบองค์รวมของเด็กไทย / พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต)
291092345คู่มือดำน้ำ [จุลสาร]
2911127365Sergeant วู้ดดี้ จ่าที่มีอำนาจมากกว่านายพล : ชีวิตที่ต่ำกว่าศูนย์ ผงาดขึ้นสู่ตำแหน่งหัวหน้าที่ตำรวจมะกันยอมรับ
2912127334การเรียนการสอนที่มีการวิจัยเป็นฐาน : ประมวลบทความ / ไพฑูรย์ สินลารัตน์, บรรณาธิการ
2913127360ลูป พิศวงโลกเหนือจริง = RUPU (Loop) / โคจิ ซุสุกิ ; แปลโดย น้ำทิพย์-อัษฎา เมธเศรษฐ
291496398คุณป้ามาธูร ตอนคดีศึกวังน้ำร้อน / แก้วเก้า
291597497กินตามแม่ / กระทรวงสาธารณสุข
291694014การบริหารทรัพยากรมนุษย์ / นพ ศรีบุญนาค
2917127437พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
291899792โน้ตบุ๊กเพาวเวอร์อัพ โน้ตบุ๊กเครื่องใหม่หัวใจติดเทอร์โบ / วีระ มานะรวยสมบัติ
291997016เส้นทางเหล็ก : พล.อ.สุรยุทธิ์ จุลานนท์ จากลูกคอมมิวนิสต์สู่ ผบ.ทบ. / วาสนา นาน่วม
2920127478จัดระเบียบสังคม 2 / ประชา มาลีนนท์
292194768การปฏิรูประบบกฎหมายไทยภายใต้อิทธิพลยุโรป / กิตติศักดิ์ ปรกติ
2922127328เพลงในดวงใจ ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี
2923127536กฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ : การคุ้มครองและการรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล = Protection and preservation of the marine environment / จุมพต สายสุนทร
2924127535กฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศ / สุเมธ ศิริคุณโชติ
2925127499Dreamweaver MX / โรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์และภาษา
2926127513Adobe Photoshop 7.0 / โรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์และภาษา
292775836พัฒนาการของพรรคการเมืองไทยกับความต่อเนื่องของระบอบการเมือง : ศึกษาเปรียบเทียบกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย / สุริยันต์ สุวรรณราช
292893344การศึกษาโครงสร้างองค์กรธุรกิจชุมชน : กรณีศึกษากลุ่มแม่บ้านผลิตภัณฑ์กล้วยจังหวัดนนทบุรี / จุลศักดิ์ ชาญณรงค์
2929127565Enterprise JavaBeans / วีระศักดิ์ ซึงถาวร, กมลชนก เหมาะประสิทธิ์ และ ศุภกานต์ ปิติธรรมภรณ์
2930127728คู่มือการใช้งานชุดโปรแกรมปลาดาวออฟฟิศและโปรแกรมเมธีดิกชันนารี
293169759คู่มือ Office 2003 [ซีดี-รอม]
2932127744คู่มือการใช้งานชุดโปรแกรมปลาดาวออฟฟิศและโปรแกรมเมธีดิกชันนารี [ซีดี-รอม]
2933127464ข้อเสนอยุทธศาสตร์และแนวทางการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2934127427พัฒนาการอ่านและการเขียนของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบการทำสมุดเล่มเล็ก = Reading and writing development of young children through story telling with small book acitivity
2935127745คู่มือการเขียนโปรแกรมและใช้งาน Visual C#.Net ฉบับสมบูรณ์ [ซีดี-รอม] / ศุภชัย สมพานิช ; บรรณาธิการ สัจจะ จรัสรุ่งรวีวร
2936697514 ซ่าส์ ฮาตัดตอน [แผ่นวีดิทัศน์]
293767449ทางรักสีรุ้ง [แผ่นวีดิทัศน์] = Rainbow [Videodisc] / ยุทธนา ขุนคงเสถียร
293869744โยธวาทิต [แผ่นวีดิทัศน์] : สปิริตปิ๊ดปี้ เมโลดี้ติ๊ดชิ่ง / เฉลิมรัตน์ ภาปราชญ์
2939127731คู่มือการเขียนโปรแกรมและใช้งาน Visual C#.Net ฉบับสมบูรณ์ / ศุภชัย สมพานิช ; บรรณาธิการ สัจจะ จรัสรุ่งรวีวร
2940127778รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ 2546 / สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
294193848ปรัชญาและกลยุทธ์ CRM : คู่มือปฏิบัติการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ฉบับสมบูรณ์ = The customer differential : the complete guide to implementing customer relationship mangement / เมลินดา ไนแคมพ์
2942127912นักสู้มือเปล่า-ลูกชาวนา : ความฝันที่จับต้องได้ของชาวแอมเวย์ / ณัฐวฒน์-อรอุษา เฉลยจิตร์ ; เกียรติตระกูล ใจไทย, เรียบเรียง
2943127765ลมที่เปลี่ยนทาง / กฤษณา อโศกสิน
2944128069กระบวนการจัดทำและการบริหารงบประมาณโฆษณาของรัฐ = Government advertising budgetary practice and management process / นิวัต วงศ์พรหมปรีดา
2945128052การสร้างมาตรฐานการประชาสัมพันธ์ในประเทศไทย = Standard development of public relations in Thailand / กมลณัฏฐ์ พลวัน
2946127817จริยธรรมทางธุรกิจ = Business ethics / อภิรัฐ ตั้งกระจ่าง, บัณฑิต ผังนิรันดร์ และ ต่อศักดิ์ ซอแก้ว
294767495การบรรยายทางวิชาการ เรื่อง การใช้ระบบประกันคุณภาพในการดำเนินงานห้องสมุด [แผ่นวีดิทัศน์] : วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2546 ; การใช้ระบบประกันคุณภาพในการดำเนินงานห้องสมุด [แผ่นวีดิทัศน์] : วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2546
2948101304พระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช 2484 ปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2546-9
2949128002การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล เล่ม.... เอกสารการสอนชุดวิชา = Incentive travel management / ปภาวดี ประจักษ์ศุภนิติ... [และคนอื่น ๆ]
295092433การนำเสนอความเป็นตัวตนของหญิงบาร์เบียร์ / โสภิดา วีรกุลเทวัญ
2951109610อิเล็กทรอนิกส์ = Electronics / จิรยุทธ์ มหัทธนกุล
2952128258ตะเวนเที่ยวตะลุยกิน / โอภาส โพธิแพทย์
2953109616แคลคูลัส = Calculus / แฟรงค์ ไอยเรส และ เอลเลียต เมนเดลสัน
2954128304ความลับ 12 ประการของภาษาอังกฤษ / ลอย ชุนพงษ์ทอง
295596758ทิศทางการปกครองท้องถิ่นของไทยและต่างประเทศเปรียบเทียบ / นครินทรื เมฆไตรรัตน์... [และคนอื่นๆ]
295695162ความสัมพันธ์ของการมีส่วนร่วมทางการเมืองกับการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจในด้านการเมืองกับการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจในด้านการเมืองทางสื่อโทรทัศน์ของประชาชนมุสลิมในเขตกรุงเทพมหานคร = Relation of political participation and uses and gratification about political TV program among muslim in Bangkok / ภาคภูมิ หวังชัย
295793894รายงานสรุปข้อมูลการย้ายถิ่นของประชากรไทยรายจังหวัดจากสำมะโนประชากรและเคหะ... / วิลาส สุวี, ปรียา มิตรานนท์ และ สุพาพร อรุณรักษ์สมบัติ
2958128409ผิวสวยรวยเสน่ห์ / นิภาพร ตะเภาพงษ์
295997248ปัญหาและอุปสรรคในการรื้อถอนอาคารของกรุงเทพมหานคร : ศึกษากรณีบริษัท แก้วฟ้าช๊อปปิ้งอาเขต จำกัด [ห้างนิวเวิลด์] = Problems and obstruction of Bangkok metropolitan administration's illegal building demolishion : case study of Kaeo Fah shopping acade co.,ltd. (New World department store) / วินัย ระวังงาน
296092103ตระกูลเจียรวนนท์ : ผู้นำพาซี.พี.สู่บรรษัทข้ามชาติระดับโลก / อธิวัฒน์ ทรัพย์ไพฑูรย์
296166129รายงานประจำปี... (ซีดี-รอม) = The Siam Industrial Credit Public Company Limited Annual Report... (CD-ROM) / บริษัทเงินทุนสินอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
2962109046หนังสือชี้ชวนเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่และหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ (JAS-W2) / บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
296399613รายงานประจำปี...= Annual report... / บริษัทฐิติกร จำกัด (มหาชน)
2964104964ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานในวิสาหกิจขนาดย่อม : กรณีศึกษาบริษัทเดอะ แทรเวล ทีม จำกัด / ศุภักษร รักสัตย์
2965105677ความรู้และการยอมรับ E-learning ของพนักงานบริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) = Knowledge and adoption in E-learning of employee of TOT corporation public company limited / นันทพร จุลบาท
29669255425 ปีทีมฯ มุมมองเพื่อการพัฒนา / บริษัททีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
2967128422การบริหารจัดการที่ศาสนสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยคณะสงฆ์ = The administration of the ecclesiastical lands under the clergy law / ศิรพร เตชะอุดมเดช
2968101091การบังคับโทษประหารชีวิตในประเทศไทย = Death penalty law in Thailand / ธานี วรภัทร์
2969128553เป็นอะไรไปความรัก? = What's wrong with love / ว.แหวน
2970128555เรื่องอยากเล่าของนักข่าวสายโจร / สุทนิ วรรณบวร
297193810แบบฝึกหัดสรุปหลักไวยากรณ์อังกฤษ 1 = Fundamentals of English grammar workbook : chartbook workbook / เบตตี ชรัมพ์เฟอร์ อาซาร์ และ โดแนลด์ เอ. อาซาร์ ; แปลและเรียบเรียงโดย บุญฤทธิ์ ตังคะกาญจน์
2972128657การจัดการเครือข่ายวิชาการ / วิจารณ์ พานิช ; สรุปและเรียบเรียงโดย สมพร อิทธิเดชพงศ์ ; บรรณาธิการโดย นันทา อ่วมกุล และ พิษณุ แสนประเสริฐ
297395595อยู่คอนโด / บัณฑิต จุลาสัย
2974128683รวมศัพท์โรงแรม = Hotel terms / บรรณาธิการโดย เกียรติ สิมะกูร
297569651น.หนู ฤทธิ์เดชป่วนโลก [แผ่นวีดิทัศน์] = Mouse hunt [Videodisc] / Directed by Gore Verbinski
2976109204อั๊วจะเล่า...ให้ลื้อฟัง เล่ม 2 ตอน เถ้าแก่อัจฉริยะ ยุค 2020 = I will tell you...that! 2 Smart SME 2020 / วิโรจน์ กุศลมโมมัย
2977100959อั๊วจะเล่า...ให้ลื้อฟัง เล่ม 1 ตอน กลยุทธ์ธุรกิจ = I will tell you...that! Business strategies / วิโรจน์ กุศลมโนมัย
297897250สภาพการทำงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยในเขตกรุงเทพมหานคร : ศึกษาเฉพาะพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ปฏิบัติงานอยู่ในเขตบางกะปิ = Working conditions of the security officers in Bangkok (Bangkapi district) / ศรชัย ยาประดิษฐ์
297992713หลั่งเลือดที่นานกิง = The rape of Nanking / ไอริส จาง ; แปลโดย ฉัตรนคร องคสิงห์
298091010ชื่อบ้านนามเมืองในกรุงเทพฯ / ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย
298192820แอ่งอารยธรรมอีสาน : แฉหลักฐานโบราณคดีพลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์ไทย / ศรีศักร วัลลิโภคม
298293861เชื่อมช่องว่าง = Bridging the gap / เกรียงศักดิ์ นิรัติพัฒนะศัย ; แปลโดย มิ่งขวัญ สินธุวงษ์
2983133086เนื่องในความงาม : บทสนทนาและสัมภาษณ์ / เขมานันทะ
2984132864ละครฟ้อนรำ : ประชุมเรื่องละครฟ้อนรำกับระบำรำเต้น ตำราฟ้อนรำ ตำนานเรื่องละครอิเหนา ตำนานละครดึกดำบรรพ์ / สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
2985133106จุดบอดบนทางสู่ธรรมาภิบาล : บทบาทของบอร์ดองค์การมหาชน / จรัส สุวรรณเวลา
298693757ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงตราสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล = Factors influencing brand switching of electrical household appliance of consumers in Bangkok metropolitan and vicinity / สยาม อินทราฉัตรจามร
298794593วรรณกรรมล้านนา / อุดม รุ่งเรืองศรี
298894585เปิดปกบุดขาวสาวดูผู้หลวกมองผ่านวรรณกรรมเรื่องพระปรมัตถ์คำกาพย์ / สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์
2989132980ปฏิรูปอุดมศึกษา...ทางรอดของชาติ
2990132941ข้อบังคับว่าด้วยพยานหลักฐานของศาลสหรัฐอเมริกา : แก้ไขเพิ่มเติมถึงปี 2003 = Federal rules of evidence / แปลโดย พรเพชร วิชิตชลชัย
299195128กระบวนการสื่อสารระหว่างแพทย์กับผู้ป่วยโรคมะเร็ง = Communication process between doctors and patients / ชัชฎา บุญญศาสตร์พันธุ์
2992133082ความสามารถทั่วไป : ฉบับรวมแนวข้อสอบ / นพรัตน์ กุลชูมิตร และ บาลานซ์ (ติวเตอร์หมู)
2993133067การเปิดเสรีทางการค้าของไทยอดีตปัจจุบันและอนาคต / บันลือศักดิ์ ปุสสะรังษี และ อังคณา รัชธร
299494444การศึกษาการมีส่วนร่วมของบุคลากรในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ = A study of DPU official's participation in the university's activities / นันทวัน ค้าดี
299593575นวกานท์เฉลิมพระเกียรติ / วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา
299697264คุณลักษณะของผู้นำที่พึงประสงค์ : ศึกษากรณีโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี = Desirable characteristics of leadership : a case study of Noparatrajathanee Hospital / จุฑาภรณ์ บุญธง
2997109590Six Sigma What is Six Sigma ? = กลยุทธ์การสร้างผลกำไรขององค์กรระดับโลก / พีต เพนดิ และฮอบป์ ลาร์ลี ; วิทยา สุหฤทดำรง และ ก้องเดชา บ้านมะหิงษ์, ผู้แปลและเรียบเรียง
2998129097ระเบียบวิธีวิจัย : แนวการเขียนเค้าโครงงานวิจัยและรายงานการวิจัยประจำภาค / ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์
299994468รายงานเศรษฐกิจและการเงิน ... [ซีดี-รอม] ; ธนาคารแห่งประเทศไทย [ซีดี-รอม] : รายงานเศรษฐกิจและการเงิน ... = Annual economic report ... / ธนาคารแห่งประเทศไทย.
300092179การส่งเสริมการขายพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารและปัจจัยประกอบการเลือกซื้อกระเบื้องเซรามิคของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร = Sales promotion media exposure behavior and factors in the decision-making in choosing ceramic tiles of consumers in Bangkok / สรัญญา เสรีกุล
3001116253Healthy body
3002129702คนบนต้นไม้ / นิคม รายยวา
300395136ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารการฆ่าตัวตายจากหนังสือพิมพ์กับความคิดอยากฆ่าตัวตายของกลุ่มผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายในเขตกรุงเทพมหานคร = Relations between exposure behaviors of newspaper suicida news and suicidal ideation of high-risked psychatric patients in Bangkok / สมชาย มาลสุขุม
3004129245กฎหมายเกี่ยวกับเยาวชนและครอบครัวแนวประยุกต์ : พร้อมตัวบทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง / บุญเพราะ แสงเทียน
3005129735เรียนภาษาจีนกลาง... : จากคำศัพท์และประโยคในชีวิตประจำวัน / นิรามิส เกียรติบุญศรี
300695150ความคิดเห็นของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับลักษณะทางการสื่อสารการตลาดในเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้านการท่องเที่ยว = User opinions of the marketing communication features on e-tourism website / รัชนัน เรืองชัยวงศ์
3007101526การเปิดรับเว็บไซต์การปฏิรูปการศึกษาของครูระดับปฏิบัติการในเขตกรุงเทพมหานคร = Exposure of education reform websites of teachers in Bangkok / ธนพงษ์ ผลาขจรศักดิ์
300893748ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการกองทัพอากาศไทยกรณีศึกษาข้าราชการกรมแพทย์ทหารอากาศกองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ = The factors relating to the need for self-improvement th royal Thai air force officers : a study of officers of the directorate of medical service air support command / ฉัตรชัย บุญมี
300997263ผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย = The impact toward telephone organization of Thailand [Public Company Limited] after the reformation / อนัฐชา ปราบพาล
301072526คู่มือแก้ปัญหาการเงิน / ชาย กิตติคุณากรณ์
301196555การบริหารการตลาด : กลยุทธ์และยุทธวิธี / อดุลย์ จาตุรงคกุล
301298548ลงทุนแล้วคุ้ม : สร้างแผนธุรกิจและวิเคราะห์ด้วยตนเอง / จินตภูมิ ปฐมภูมิ.
301396856หอมระเหย ศาสตร์แห่งการบำบัด / จำรัส เซ็นนิล และ พิสสม มะลิสุวรรณ
301495798การนำนโยบายจัดระเบียบสังคมไปปฏิบัติ : ศึกษากรณีสถานีตำรวจนครบาลพญาไท = Inplementation of social ordering policy : a case study of phayathai police station / เด่นโดม ลาภานันต์
301591902การรับรู้ของชุมชนต่อการบริการผู้ป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุโรงพยาบาลขอนแก่น = Community perception on emergency medical service of Knon Kaen regiona hospital / เกศินี สราญฤทธิชัย... [และคนอื่น ๆ]
3016132461สมุนไพรรักษาลูกรัก / ภาณทรรศน์
301749440ข่มขืนพิสูจน์อย่างไรไม่ให้ฆาตกรลอยนวล / วิเชียร ตั้งธนานุวัฒน์
3018128823สู้แล้วรวย เล่ม... / จิตธนา จิตมั่นในธรรม...[และคนอื่นๆ]
3019132395กลิ่นเวลาและคราบกาแฟ / วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์
3020133380เคล็ดลับพิชิตความเครียด 65 ขั้นตอน / อนันยช
302196559เศรษฐศาสตร์จุลภาค = Foundations of microeconomics / โรบิน เบดล์ และ ไมเคิล ปาร์กกริ๊น ; จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์, ผู้แปลและเรียบเรียง ; อำนาจ ธีระวนิช, บรรณาธิการ
302293761ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อผ้าไทยของหญิงวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร = Factors affecting the purchase of Thai clothes of working woman in Bangkok / จตุรงค์ สิทธิ
302393772การศึกษาการยอมรับเครื่องดื่มสมุนไพรของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร = A study of herbal drink acceptance of consumers in Bangkok metropolitan / กฤช เมฆาสุวรรณดำรง
302498701เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและการจัดการการเงิน เล่ม.... ประมวลสาระชุดวิชา / สมจินต์ สันถวรักษ์... [และคนอื่น ๆ]
302595126รูปแบบในการดำเนินชีวิตและการเปิดรับสื่อโฆษณาภาพยนตร์กับการตัดสินใจซื้อวัสดุบันทึกภาพและเสียงของภาพยนตร์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร = Lifestyle and advertising as factors in motion pictures VDO and VCD purchasing decision / บุญชู เผ่าสวัสดิ์บรรยง
302693821ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ / ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์
302796892พฤติกรรมการเปิดรับฟังรายการเพลง "HOT WAVE" คลื่น 91.5 MHz ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเกริก = Media exposure to FM 91.5 MHz "HOT WAVE" radio program of Krink university / ฐิติมา วทัญญูคุณากร
302895154การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของผู้ฟังรายการ 104.5 fat radio = Uses and gratifications of the 104.5 fat radio's audience / ศลิลนา ภู่เอี่ยม
3029927แนวทางการศึกษาค้นคว้าและเรียบเรียงรายงานวิชาการ / สมพร พุฒตาล เบ็ทซ์
30308842การศึกษาการใช้วารสารวิชาการภาษาต่างประเทศฉบับพิมพ์และวารสารอิเล็กทรอนิกส์ในศูนย์บรรณสารและสื่อสารการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี = A study of the use of foreign language printed and electronic journals in the Center for Library Resources and Educational Media, Suranaree University of Technology / มนิสรา สินปรุ
303155437พจนานุกรมไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น [ฉบับภาษาไทย] = A dictionary of basic Japanese grammar / เซอิชิ มะคิดนะ, มิชิโอะ สึสึอิ ; แปลโดย ประภา แสงทองสุข, วันชัย สีลพัทธ์กุล
303268504ภาพอนาคตและคุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ [ซีดี-รอม] ; สารคดีงานวิจัย วิทยาศาสตร์ท้องถิ่น เส้นทางสู่ครูผู้สร้าง [ซีดี-รอม] ; เอกสารชุดโครงการวิถีการเรียนรู้ของคนไทย ลำดับที่ 2 [ซีดี-รอม]
303369482สวิสเซอร์แลนด์ 2003 [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล] = Switzerland 2003 [Digital videodisc]
303477970กฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนด ประกาศและคำสั่งเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2546 / สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
303579412การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับภาพลักษณ์สตรีในงานโฆษณาทางโทรทัศน์และความคิดเป็นต่อการใช้สตรีเป็นผู้แสดงในโฆษณาทางโทรทัศน์ = Media exposure to women's image in television advertisements and opinions towards the use of female presents in television advertisements / อัญชลี เรืองฉาย
303696378การตลาดระหว่างประเทศ = International marketing / อดุลย์ จาตุรงคกุล, ดลยา จาตุรงคกุล
303783761พฤติกรรมผู้บริโภคทางการตลาด : ฉบับปรับปรุงใหม่ / ธงชัย สันติวงษ์
303890067คัมภีร์การสร้าง web application ฉบับสมบูรณ์ / ธาริน สิทธิธรรมชารี.
303991589ทิเบตที่เป็นจริง / เอ.ทอม กรุนเฟลด์ เขียน ; ส. สุวรรณ แปล
30409227460 ปีแห่งความภาคภูมิใจม.เกษตรศาสตร์ของเรา : 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
304192646สมุยที่รัก / กวี รังสิวรารักษ์
304292871คนไตในซือเหมามณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ประวัติศาสตร์การเมือง สังคม และวัฒนธรรม / สุมิตร ปิติพัฒน์ และ เสมอชัย พูลสุวรรณ
304392884ความสำเร็จในการปฏิบัติภารกิจของวัด : ศึกษาเฉพาะกรณีวัดป่านานาชาติ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี / คนึงนิตย์ จันทบุตร และสุบรรณ จันทบุตร
304493292ปัจจัยที่กำหนดระดับการถือเงินทุนสำรองระหว่างประเทศของไทย = Determinants of internation reserves holding : a case study of Thailand / วิภา สงวนทรัพย์.
304593294ปัญหาการชี้ขาดข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐในคดีแพ่ง = Problems relating to dispute resolutions on civil liabilities of government agencies / นิคม แสงสว่าง
304693296ผลกระทบของระบบโควต้าตามข้อตกลงว่าด้วยการค้าสิ่งทอระหว่างประเทศต่อการส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูปของไทยไปสหภาพยุโรป = The impact of quota under multi-fibre arrangement on Thai clothing exports to European union / ศุภลักษณ์ ฤกษ์เรืองฤทธิ์.
304793299การศึกษาปัจจัยที่กำหนดการเจริญเติบโตของการใช้จ่ายภาครัฐในประเทศไทยช่วงปี 2503-2543 = Determinants of growth of public sector expenditure in Thailand during 1960-2000 / สุชิต ลิ้มโปเจริญชัย
304893304การวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการบริหารเงินให้กู้ยืมของธนาคารพาณิชย์ไทยขนาดใหญ่ = Thai analysis of the effectiveness of financial loans management of Thai large-sized commercial banks / ชัยสิญจ์ สุพงษ์
304993315การศึกษาปัจจัยจูงใจในการเลือกตรายี่ห้อรถยนต์ = The study of motivatinf factors for selection of car brands / อรอนงค์ ฉายานนท์
305093338การบริหารความขัดแย้งในประเด็นต่าง ๆ ของชุมชนที่นำไปสู่การพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน / อัญชลี จุฬาพิมพ์พันธุ์ และ สุรางคนา ณ นคร
305193747พฤติกรรมการดูและความคิดเห็นที่มีต่อภาพยนตร์ไทยของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร = Behavior and opinion toward Thai movies of high school students in Bangkok / ศิษยา งามสุข
305293751อำนาจหน้าที่ของตุลาการเจ้าของสำนวนในวิธีพิจารณาคดีปกครองของไทย = Powers and duties of judges in charge of the case in the administrative court procedure of Thailand / สมสกุล ณ บางช้าง
305393753การศึกษาทัศนะเรื่องการตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคเขตกรุงเทพมหานคร = A study of Bangkok-based customers viewpoints on environmental marketing / วิโรจน์ งามประเสริฐ
305493759การศึกษาความคิดเห็นของข้าราชการทหารเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจในการเข้าร่วมโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต : เกษียณก่อนกำหนด [ศึกษาเฉพาะกรณีข้าราชการทหารในกองบัญชาการกองทัพบก] = Military's opinion toward motivation factors concerning way of life development project : early retired project / จุฑามาศ แย้มทรัพย์
305593767ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจเลือกระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตกรุงเทพมหานคร = Factors affecting the customer's decision to purchase mobile phon system in Bangkok / ปัญชลี ปูรณะปุระ
305693771ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการส่งออกปลาทูน่ากระป๋องของประเทศไทยไปยังประเทศคู่ค้าที่สำคัญ = Factors affecting Thai canned tuna exports in major importing countries / กัณฐชา บุญศรีอาภรณ์
305793803108 กลเม็ด Adobe Illustrator 10 / พลับพลึง ภาษี ; บรรณาธิการโดยสิทธิชัย ประสานวงศ์
305893844การปฏิบัติงานและการจัดการส่วนหน้าของโรงแรม / ปิยพรรณ กลั่นกลิ่น
305993854คำและความคิดในรัฐศาสตร์ร่วมสมัย / ม.ร.ว. พฤทธิสาณ...[และคนอื่นๆ] ; บรรณาธิการโดย สิริพรรณ นกสวน และ เอก ตั้งทรัพย์วัฒนา
306093867ชาติและการเติบโตทางเศรษฐกิจ : เกาหลีและไทย = The nation and economic growth : Korea and Thailand / โยะชิฮะระ คุนิโอะ ; แปลโดย สุกัญญา นิธังกร และ อนงค์ โรจน์วณิชย์
306194443ภาพลักษณ์ของสมาชิกวุฒิสภา [สว.] ตามความเห็นของประชาชนในกรุงเทพมหานครเปรียบเทียบระหว่างประชาชนในเขตชั้นในและเขตชั้นนอก = The senator's image in the opinions of Bnagkok citizens : a comparison between those living inner zones and outer zones / อุดมพร เปตานนท์
306294453การพัฒนากฎหมายหลักประกัน = The development of laws concerning business collaterals / อภิรดี พิบูลภานุวัธน์
306394456ความนิยมเพลงไทยสากลยุคสุนทราภรณ์ของคนกรุงเทพฯ = The popularity of Thai songs of Suntharaporn era among Bangkok citizens / เอนกนัน นันต๊ะคุม
3064947623 ดี สเตอริโอ แมกซ์ 5 นิว แอ็คชั่น = 3D studio Max 5 new action
306594788การเขียนบทวิทยุ-โทรทัศน์และบทละครวิทยาศาสตร์ / รุ่งนภา ทัดท่าทราย
306694963เศรษฐีชี้ทางรวย = The richest man in Babylon / จอร์จ เอส เคลสัน ; แปลโดย วรรธนา วงษ์ฉัตร
306795120พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารของประชาชนกับความรู้ความตระหนักและการมีส่วนร่วมในการป้องกันรักษาและการเฝ้าระวังปัญหามลพิษเฉพาะมลพิษทางน้ำและทางอากาศของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดระยอง = The public behavior towards an exposure to media and its impact on k...
306895121การวิเคราะห์เนื้อหาในแง่ส่งเสริมคุณธรรมเด็กในหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาไทย = A content analysis of children's virtue support in Thai daily newspapers / ศุภิสรา เปี่ยมราศรี
306995124ภาพลักษณ์ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ในสายตาของผู้เช่าในเขตกรุงเทพมหานคร = The image of the crow property bureau among customers in Bangkok metropolis area / ดนัยกิติ์ สุขสว่าง
307095125การประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดในบริษัทตัวแทนโฆษณาและบริษัทที่ปรึกษาการประชาสัมพันธ์ในปี 2002 = Marketing public relations in advertising agencies and public relations agencies in 2002 / ณัฏฐิกา บุญวิภาส
307195129ความเหงาในชุมชนเสมือนกรณีศึกษา www.pantip.com และ www.sanook.com = Virtual community : loneline online case study : www.pantip.com, www.sanook.com / วรรณสิกา เชื้อชาติไชย
307295130การวิเคราะห์เนื้อหาความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์จากนิตยสารลิซ่า = Content analysis uses and gratification from Lisa magazine / ทิพย์วรรณ แสวงศรี
307395132วิเคราะห์เนื้อหารายการตามหาแก่นธรรม = Content analysis Tamha...kantham TV programm / กสิณเทพ คุณาเจริญ
307495133ความคาดหวังการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อรายการที่นี่ประเทศไทยทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 = The expectation user and gratifications of audiences in Bangkok to the this is Thailand program on channel 5 / มารียา ไชยเศรษฐ์
307595135การเปิดรับข่าวสารการรับรู้และมีส่วนร่วมในโครงการประหยัดไฟกำไร 2 ต่อของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร = Massage exposure perception and participation in saving power double benefits project of people in Bangkok / สุภาวดี อินนุพัฒน์
307695138การวิเคราะห์เนื้อหาภาพยนตร์นอกกระแสหลักในประเทศไทย = A content analysis of non-mainstream films in Thailand / ขจิตขวัญ กิจวิสาละ
307795139บทบาทของโทรทัศน์ในการเผยแพร่พุทธศาสนาภายหลังการปฏิรูปสื่อในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญ = The role of television to promote buddhism after media reform / ชัชฎาภรณ์ ศิลปสุนทร
307895140ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสารกับความรู้ทัศนคติและพฤติกรรมเกี่ยวกับศาลปกครองของผู้ฟังคดีในศาลปกครองกลาง = The relationship between information exposure and knowledge attitude and behavior among the plaintiffs of the central administrative court / ชาญวิทย์ ชัยกันย์
307995141ภาพลักษณ์พรรคชาติพัฒนาในทัศนะของชาวกรุงเทพมหานคร = Chartpattana party's image from a viewpoint of the Bangkokians / ปาริชาติ อินทร์ประทับ
308095143รูปแบบการดำเนินชีวิตพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารและทัศนคติของผู้ชมที่มีต่อสถานีข่าวโทรทัศน์เนชั่นชาแนลยูบีซี 8 = Nation channel UBC's 8 viewer lifestyles media exposure and attitude / ธนาพงษ์ จันทร์ชอน
308195144รูปแบบการบริหารและการจัดการการสื่อสารต่อผู้ประกอบการ SMEs ของสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม = Form of telecommunication administration and management for the SMEs entrepreneur by institute of small and medium enterprise development / มนตรี ฐิรโฆไท
308295145การจัดการภาวะวิกฤตของรายงานวิทยุเพื่อสาธารณะ : กรณีศึกษารายการร่วมด้วยช่วยกัน = Crisis management of the public radio : Ruam-duey-chuey-kan / พิทักษ์ศักดิ์ ทิศาภาคย์
308395146รูปแบบการสื่อสารภายในครอบครัวที่มีผลต่อความรู้และทัศนคติในเรื่องเพศ : ศึกษาเฉพาะกรณีนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร = The influence of family communication on sexual knowledge and attitude : case study of high school students in Bangkok's metropolitan areas / วัชรภรณ์ รังษีกุลพิพัฒน์.
308495148การศึกษาความต้องการและการใช้ประโยชน์จากสื่อประชาสัมพันธ์ของศาลปกครอง : ศึกษากรณีข้าราชการมหาวิทยาลัยของรัฐ = Study on needs and uses from public relations media of the administrative court : a case study of state universities civil servants / สาวิตรี หมวดเมือง
308595149เพลงเพื่อชีวิตกับภาพสะท้อนทางสังคมไทย : วิเคราะห์เนื้อหาเพลงชีวิตในช่วงปีพ.ศ.2535-2540 / ธีระวัฒน์ ประกอบบุญ
308695151พฤติกรรมการรับฟังรายการวิทยุชุมชนของคนโคราชสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา = Receptive behaviour of audiences on the community radio program of radio Thailand at Nakhon Ratchasima province / ปัฐยา เรืองเริงกุลฤทธิ์
308795152การสื่อสารทางการเมืองของภาคประชาชน : ศึกษากรณีคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.) = Political communication of people sector : case study of the campaign for popular democracy (CPD) / นภินทร ศิริไทย
308895153พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์จากนิตยสารเสริมความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษานิตยสาร Student weekly และนิตยสาร Nation Junior = Media exposure uses and gratifications of english enhancement magazines for children, student weekly and nation junior magazine of high school students in Bangkok / นวรัตน์ มาเสถียร
308995156ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเปิดรับสื่อเพื่อการสื่อสารการตลาดกับความรู้ทัศนคติและพฤติกรรมการท่องเที่ยวไทยในโครงการไทยเที่ยวไทย = The relationships between media exposure for marketing communication and knowledge attitude and Thai travel behavior in Thailand grand festival / วิลาวัณย์ เรืองปฏิกรณ์
309095158การบริหารรายการโทรทัศน์เชิงยุทธ์ศึกษาเฉพาะกรณี : สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 9 อ.ส.ม.ท. = Strategic management of television program case study : MCOT TV channel 9 / โกศล สงเนียม
309195160บทบาทของนิตยสารภาพยนตร์ที่มีต่อพฤติกรรมการชมภาพยนตร์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร = Role of movie magazines toward movie viewing behaviours of people in Bangkok area / วัฒนา คงวิทยาถาวร
309295163แนวโน้มอนาคตของสื่อวิทยุโทรทัศน์แบบบอกรับเป็นสมาชิกภายหลังการปฏิรูประบบวิทยุโทรทัศน์ในประเทศไทย = A trend of subscription television after broadcasting reform in Thailand / สมภพ พนมวนาภิรัต
309395165บทบาทของหนังสือพิมพ์ในการใช้สิทธิได้รู้ [Right to know] ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.2540 = The right to know of newspaper by the official information act. B.E.2540 / บุญรุ่ง บุญเอิบ
309495166บทบาทของหนังสือพิมพ์ต่อการเสนอข่าวคอร์รับชั่นในหน่วยงานของรัฐ = The role of the press in covering stage agencies' corruption / อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์
309595209การประชุมทางวิชาการการวิจัยทางการศึกษาครั้งที่ 10 / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
309695219กลยุทธ์การวางแผนภาษีเพื่อการส่งเสริมการขาย / สมเดช โรจน์คุรีเสถียร และกิตติยา อาภากุลธนุ
309795569เรื่องสั้นสันติภาพ : สงครามสันติภาพฉบับเสรีไทย / บรรณาธิการโดย สุชาติ สวัสดิ์ศรี
309895571เกียรติคุณของประเทศไทยในการดำเนินงานด้านคนพิการ เล่ม...
309995808การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันเพื่อการส่งออกผลไม้และผลิตภัณฑ์ของไทยในประเทศนำเข้าที่สำคัญ = A analysis of export compentitiveness of fruits and products from Thailand in major importing countries / สมาธิ นิลวิเศษ
310096087เล่าไว้เมื่อวัยสนธยา : อัตชีวประวัติของพุทธทาสภิกขุ / สัมภาษณ์โดย พระประชา ปสนนธมโม ; บรรณาธิการโดย อรศรี งามวิทยาพงศ์
310196244คิดถึงตุ๊กตา / จะเด็จ เชาวน์วิไล และ อังคณา อินทสา
310296890ความคิดเห็นของประชาชนต่อสิ่งอำนวยความสะดวกการให้บริการและรูปแบบการใช้ประโยชน์ในลานกีฬา : ศึกษาเฉพาะกรณีลานกีฬาวัชรพล ลานกีฬาเคหะรามอินทรา = The opinion of people on facilities, services and the usage of the sport ground : a case study of Wacharapol and Ram-Indra-Housing sport grounds / จิรพร อ่อนสมบัติ
310396893การนำนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าไปปฏิบัติ : กรณีศึกษาโรงพยาบาลปากเกร็ด นนทบุรี = The implementation of health insurance policy : case study Prakkret hospital Nonthaburi / จันทร์ทิพย์ จุนทการ
310496895ผลของรายจ่ายรัฐบาลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของไทย = The effect of government expenditure on the gross domesticproduct of Thailand / พระมหาอิศราธิปติ นามดุ้ง
310596896ความคิดเห็นของเด็กปฐมวัยต่อสื่อโฆษณาทางวิทยุโทรทัศน์ = Study of the preschool children's opinion towards the television commercials / ธนเทพ สุดแสง
310696897การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจที่มีต่อรายการสารคดี "ทุ่งแสงตะวัน" ทางวิทยุโทรทัศน์ของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร = Study about benefit and satisfaction of "Tung Saeng Ta Wan" program to elementary students in Bangkok / อังคนา แซ่ห่าน
310796898การวิเคราะห์ความต้องการใช้โทรศัพท์มือถือของวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร = An analysis of mobile phone usage by teenagers in Bangkok / วรวุฒิ เจริญศรีพรพงศ์
310896899ความพึงพอใจที่ได้จากการเปิดรับชมรายการวิทยุโทรทัศน์ "หมอบ้าน" ของผู้เป็นเจ้าของบ้านในเขตกรุงเทพมหานคร = Satisfaction on the television program "Mor-Ban" of the house owner in Bangkok / สกล มกรพันธ์
310997023คู่มือช่างคอมพิวเตอร์ฉบับสมบูรณ์ / อนิรุทธิ์ รัชตะวราห์...[และคนอื่น ๆ]
311097093คำอธิบายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า / สุรพล ไตรเวทย์
311197244มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน : ศึกษาเฉพาะกรณีการริบทรัพย์สิน = Legal measure of prevention and suppression of money laundering : a case study of forfeiture of assets / ปรัชญา พานทอง
311297252พุทธศาสนากับแนวคิดด้านการเมืองและอนาคตสังคมไทย : Buddhism the religion political thought and the fueture of Thai society / พระมหานภสินธุ์ ภูวงกต
311397256ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการของตำรวจจราจร = People's satisfaction toward traffic police service / ปรัชญ์เนตร เกษมมงคล
311497257ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการนำนโยบายป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมไปปฏิบัติ : กรณีศึกษาข้าราชการตำรวจในสังกัดกองกำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจนครบาล 3 = Factor sleading to the successful policy of crime prevention and suppression : a study of the police officials in the investigation devision of metropolitant police headquarters / บุญชู วงศ์เจริญ
311597258กระบวนการยุติธรรมของคณะสงฆ์ไทย = The process of Thai Sangha's justice / พระสนธยา มัฏฐารักษ์
311697265ความพึงพอใจของผู้ต้องขังต่อสวัสดิการของทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี = Prisoners' satisfaction concerning their welfare provided by Pathumthani province correctional institution / ประเสริฐ บุญศิริ
311797267การบริหารงานวิชาการระดับประถมศึกษาของโรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี = Academic administration in primary school of the Phraharuthai Nonthaburi / ศนิชา ปิยะนิโรทัย
311897271ปัจจัยทางด้านครอบครัวที่ก่อให้เกิดการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน = Family factors likely to cause juvenile delinquency / วัชรา ภุมมา
311997272การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทั่วไปธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด นครธน จำกัด (มหาชน) = Employees' motivated promotion to work of the general auditor department standard chartered Nakornthon bank / กุลโสภิษฐ์ พานิชการ
312097275ความคาดหวังของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ต่อการปฏิรูปทางการเมือง = The expectations of the government housing bank personnels towards the political reform in Thaland / เบญจรัตน์ ทองเกียรติกุล
312198106สุรา [ซีดี-รอม] : งดเหล้าเข้าพรรษา ; ค่ายจริยธรรมสถาบันราชภัฎนครศรีธรรมราช [ซีดี-รอม]
312298482เรียนรู้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ / อาณัติ ลีมัคเดช
312398499สร้างระบบงานฐานข้อมูลด้วย Visual Basic.NET ฉบับโปรแกรมเมอร์ [ซีดี-รอม] / ศุภชัย สมพานิช ; บรรณาธิการโดย สัจจะ จรัสรุ่งรวีวร
312498560บัญชีช่วยได้ / ภาพร เอกอรรถพร
312599314มหันตภัย อาวุธชีวภาพ และอาวุธเคมี / ประเสริฐ ทองเจริญ
312699612แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ณ สิ้นปีบัญชี... / ธนาคารดบีเอส ไทยทนุ จำกัด (มหาชน)
3127103299ภาวะผู้นำของผู้บริหารที่มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิผลของการบริหารงานโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดนนทบุรี = Leadership of administrative effectiveness in secondary school of the department of general education in Nonthaburi province / วราภรณ์ สายใจ
3128107684การบริการและเผยแพร่สารสนเทศ. เอกสารการสอนชุดวิชา = Information services and dissemination / โดย อารีย์ ชื่นวัฒนา...[และคนอื่น ๆ]
3129108446การจัดสรรสินเชื่อที่เหมาะสมของธนาคารศรีนคร จำกัด (มหาชน) = The optimum allocation loans of Bangkok Metroplitan Bank (public) Co.,Ltd. / กมลวรรณ โสตถิวัฒน์
3130109571เกร็ดกฎหมายวิ.อาญา / สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่
3131116193แผนธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ / สาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน
3132116980การสร้างชุมชนเข้มแข็งเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดภายใต้นโยบาย "พลังแผ่นดิน ขจัดสิ้นยาเสพติด" : ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนตำบลบางโพธิ์เหนือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี = Community strength building under policy of drugs eradication by people's participation : a case study Bangphonua Tambol Administration Organization (TAO) Samkhok district Pathumihani province / สุภาพ ศรีราม
3133117911การบริหารและการจัดการธุรกิจยางพาราชุมชนในชุมชนตะโหมด จังหวัดพัทลุง = The administration and management for community affairs of Para Rubber business of Tamot Changwat Phattalung / สุธีร์ ช่วยเอี่ยม
3134120215การประกันตัวในคดีอาญา : ศึกษาเฉพาะกรณีการประกันภัยอิสรภาพ = Bail : a study of bail bond policy / ฉัตรชัย ตั้งคณานุกูลชัย
3135122489เสรีไทย ฉบับการ์ตูน / บรรณาธิการโดย วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ ;เรียบเรียงโดย วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร ;เขียนภาพโดยกลุ่มเบญจรงค์ สุรพล พิทยาสกุล,สมชาย ปานประชา, วิชัย บางอุบล
3136123795พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย : ฉบับสำนวนกับวลี / วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม
3137128883อุดมศึกษาโลกาภิวัฒน์ : รายงานการดูงานและประชุมวิชาการทางการอุดมศึกษาในต่างประเทศ / ไพฑูรย์ สินลารัตน์
3138128934การศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพขั้นต่ำที่ยอมรับได้ และสภาพคาดหวังของพฤติกรรมที่มีอิทธิพลต่อการเกิดพลังงานไฟฟ้าสูงสุดในสถาบันอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา = A study of present status minimum requirement and expectation conditions that affected peak demand electrical energy at vocational education institutes office of technology and vocational education commission / อนุวัฒน์ ทองสกุล
3139129090ต่างคิดในคอกตนว่าด้วยวัฒนธรรมและวิธีคิด / นิธิ เอียวศรีวงศ์
3140129093โทรศัพท์มือถือเลือกให้ถูกใช้ให้คุ้ม / ไมตรี ญาณสมบูรณ์
3141129106Linux tle 5.0 office tle & pladao office / ภัททิรา เหลืองวิลาศ ; บรรณาธิการโดย ธารี บางแก้ว
3142129169พระบรมสารีริกธาตุ = Buddha Relics / บรรจบ บรรณรุจิ, น้ำเพชร สายบุญเรือน และ พิชัย พืชมงคล
3143129170พระอรหันตธาตุ = Arahant Relics / เรียบเรียงโดย บรรจบ บรรณรุจิ, น้ำเพชร สายบุญเรือน และ พิชัย พืชมงคล
3144129188การวิเคราะห์รายจ่ายสาธารณะ / พลภัทร บุราคม
3145129194กินให้เป็น / สายัณห์ เล็กอุทัย
3146129216เพาโลว์เนียไม้เศรษฐกิจเอนกประสงค์ / พันธิตร์ มะลิสุวรรณ
3147129250ลูกสาวอิหม่าม / ปรมัตถ์ ปรัศนี
3148129253เล่ห์เหลี่ยมค้าปลีก-ค้าส่ง / อรุณี ผลน้อย
3149129263รูจ รักหลงเงา = Ruju (Rouge) / ยู มิริ ; แปลโดย ฮิโรกะ ลิมวิภูวัฒน์
3150129604แนวทางการจัดการเรียนรู้ของครูสาธิตจุฬาฯ / ลัดดา ภู่เกียรติ, ทิพพดี อ่องแสงคุณ และ ทินกร บัวพลู, บรรณาธิการ
3151129682บทกวีคัดสรร ชุด...
3152129688ตื่นเถิดเสรีชนและงานคัดสรร / รวี โดมพระจันทร์
3153129689คนกับควายและงานคัดสรร / สมคิด สิงสง และ สุรชัย จันทิมาธร
3154129690บ้านเกิดและงานคัดสรร / อารมณ์ พงศ์พงัน
3155129691ก่อนไปสู่ภูเขาและงานคัดสรร / สถาพร ศรีสัจจัง
3156129692ข้าแต่ศาลที่เคารพและงานคัดสรร / สำเริง คำพะอุ
3157129694ทุ่งนา ป่าดอน นครคน และงานคัดสรร
3158129695บันทึก 1 ใน 13 กบฏรัฐธรรมนูญเรื่องบอกเล่าก่อนถึงวัน 14 ตุลา 16 / ธัญญา ชุนชฎาธาร
3159129697น้ำท่วมฟ้าปลากินดาวและงานคัดสรร / ประเสริฐ จันดำ และ วิสา คัญทัพ
3160129699ละคอนโรงเก่าและงานคัดสรร / นัน บางนรา
3161129700ปริทรรศน์วรรณกรรมไทยสมัยใหม่ / กัณหา แสงรายา และ เจษฎา ทองรุ่งโรจน์, บรรณาธิการ
3162129701นักฝันข้างถนนและงานคัดสรร / วารี วายุ
3163129703บทละครคัดสรร / มูลนิธิสถาบันวิชาการ 14 ตุลา
3164129704อาทิตย์ถึงจันทร์ / เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
3165129705แก้วหยดเดียว / ศรีดาวเรือง
3166129708เรื่องสั้นคัดสรร ชุด 1-2 / มูลนิธิสถาบันวิชาการ 14 ตุลา
3167129709ขี่ม้าออกจากเมืองและงานคัดสรร / ขรรค์ชัย บุนปาน และ สุจิตต์ วงษ์เทศ
3168129710ตำบลช่อมะกอก / วัฒน์ วรรลยางกูล
3169129711พญาโหงบนโลงแก้วและงานคัดสรร / ชัชรินทร์ ไชยวัฒน์
3170129712มหาวิทยาลัยชีวิต / เสกสรรค์ ประเสริฐกุล
3171130240ตำนานสี่เต่าทองวงดนตรีที่โลกคลั่ง! = The Beatles / เยาวเรศ เอี่ยมเจริญ
3172130315พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ.2541 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติประกอบรั...
3173130460เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและทฤษฎีต้นทุน เล่ม.... เอกสารการสอนชุดวิชา / จรินทร์ เทศวานิช
3174130504การบริหารจิต/ พระธรรมวิสุทธกวี (พิจิตร ฐิตวณฺโณ)
3175130618การวิจัยเชิงปฏิบัติการ เล่ม.... เอกสารการสอนชุดวิชา / พิชิต สุขเจริญวงศ์... [และคนอื่น ๆ]
3176130704รวมกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน : พระราชบัญญัติ พระราชกำหนด พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้อง / สำนักป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
3177132390สืบราดซอส = Catering to nobody / ไดแอน มอตต์ เดวิดสัน ; เยาวนันท์ เชฏฐรัตน์, แปล
3178132405การปฏิรูปการศึกษาในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว / วุฒิชัย มูลศิลป์ ; บรรณาธิการโดย ระวิวรรณ ภาคพรต, ทวีพร ทองคำใบ และ ศิริพร ดาบเพชร
3179132434จักขอต่อรอยฝันจากวันก่อน : สวรรค์ศิลป์สวมบทกวี รำลึก 30 ปี 14 ตุลา / ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์, บรรณาธิการ
3180132441สุขกายสบายดีด้วยวิถีแบบไทย ๆ / ภาณุทรรศน์
3181133003บันทึกนักปกครอง 2546
3182133431การคิดอย่างเป็นระบบและเทคนิคการแก้ปัญหา = Systematic thinking & problem solving techniques / วรภัทร์ ภู่เจริญ
3183133453อัศจรรย์แห่งชีวิต : ฉบับความรักและมิตรภาพ = Small miracles of love & friendship / ยิตตา ฮัลเบอร์สแตม และ จูดิธ เลเวนธัล, เขียน ; วันฉัตร, แปล ; สิทธิพร ชื่นชุ่มจิตร์, เรียบเรียง
3184133531กลยุทธ์การทำธุรกิจ MLM ให้สำเร็จ
3185133538งานพระราชทานเพลิงศพนายเฉลิม เพชรเจริญ เป็นกรณีพิเศษ ณ เมรุวัดบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา วันเสาร์ที่ 15 มีนาคม พุทธศักราช 2546 เวลา 16.30 น.
3186133503ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ รองศาสตราจารย์นายแพทย์ศรีสกุล จารุจินดา ป.ม., ท.ช. / ศรีสกุล จารุจินดา
3187133438วาทะจิ้งจอกเฒ่า / หลี่ เฮ่อ ; แปลโดย ธีรลักษณ์ ธาวนพงษ์
3188133543IT กู้วิกฤตสร้างโอกาส / ปัญญา เปรมปรีดิ์
318913352748 กลยุทธ์รบชนะของเหมา / สุขสันต์ วิเวกเมธากร
3190133598คู่มือสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต : สำหรับตัวแทนของ บริษัทอเมริกัน อินเตอร์แนชชั่นแนล แอสชัวรันส์ จำกัด / เรียบเรียงโดย ฝ่ายฝึกอบรมตัวแทน
3191133566ความสุขที่หาได้ง่าย / วศิน อินทสระ
3192109328การจัดการเชิงกลยุทธ์ / พิบูล ทีปะปาล
319399109ผลกระทบของการออกพันธบัตรออมทรัพย์ช่วยชาติต่อสภาพคล่องของธนาคารพาณิชย์ = The effect of government saving bond on commercial bank's liquidity / ผาสุข จันทศร
319496519การจัดการธุรกิจร่วมสมัย : กรอบแนวคิดใหม่ทางการจัดการในการสร้างและพัฒนาพลวัตในการแข่งขัน / ผลิน ภู่จรูญ
3195133588วิทยานิพนธ์. ประมวลสาระชุดวิชา / ปัทมาพร เย็นบำรุง...[และคนอื่นๆ]
319694024หลักการโฆษณา / เสรี วงษ์มณฑา
3197133589วิทยานิพนธ์. แนวการศึกษาชุดวิชา / ปัทมาพร เย็นบำรุง...[และคนอื่นๆ]
3198108712ความฉลาดรู้ของผู้นำ / สมชาติ กิจยรรยง
3199133666เช็คสเปียร์ : สุดยอดนักวรรณกรรมโลก / วิจักขณา
320093749มาตรการบังคับทางปกครอง : ศึกษากรณีการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานท้องถิ่นในการรื้อถอนอาคารตามกฎหมายควบคุมอาคาร = Administrative measures : a case study on the performance of the local competent officer in demolition of buildings under building control act / ธิดารัตน์ วันชัย
320193293ความเป็นอิสระของสหภาพแรงงานของไทยกับอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 87 และฉบับที่ 98 = Freedom of trade union in Thailand in accordance with Thai labour laws and ILO conventions No 87, and No 98 / สุรสิทธิ์ ศรีตั้งรัตนกุล
3202134040สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
320383765บรรณานุกรมผลงานดร.ไสว สุทธิพิทักษ์
3204134053เอามัน = Just for fun : the story of an accidental revolutionary / ไลนุส ทอร์วอลล์ และ เดวิส ไดมอนด์
320575835อยุธยา : Discovering Ayutthaya / บรรณาธิการ ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
320694457กฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษ : ศึกษากรณีการลดวันต้องโทษจำคุก = Penalty law : a study on remission of sentence / ธีรารัตน์ สัมนา
320793301การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก : ศึกษากรณีผู้ขับขี่รถเมาสุรา = Enforcement on traffic law : case study of drunk drivers / กิตติพงษ์ สิมมาลี
320893762การแปรสัญญาณสัมปทานโทรคมนาคม ศึกษาเฉพาะกรณีของบริษัทแอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด [มหาชน] = Conversion of telecommunication concession contract specifically the case of advance infor service PLC. / ธิดารัตน์ ทวีวัฒนานนท์
320955978พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา / รวบรวมโดย สุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์... [และคนอื่น ๆ]
3210123045ครบเครื่องเรื่องอินเทอร์เน็ตกับโปรแกรมตระกูล MSN [ซีดี-รอม] = MSN explorer & MSN messenger [CD-ROM] / มาโนช ลักษณกิจ, วิมลพร เรียนแจ้ง และ วินัย สุขอารีย์ชัย
32117728235 ปี มธบ. วันสถาปนามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ วันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2546
3212134079ปฏิบัติการลับนักศึกษาแพทย์ / ปิยพงษ์ สาครเย็น
3213134067หลากรักรสแอปเปิ้ล = Comfort me with apples / รูธ เรชเชล ; นาสันทา คุปต์, แปล
321490230แอทเด็ฟซีดี ปีที่ 3 ฉบับที่ 32 มกราคม 2546 [ซีดี-รอม] = @DEV CD Vol.3 No.32 January 2003 [CD-ROM]
3215134249ประเทศไทยกับการพัฒนาที่ไม่สิ้นสุด [ซีดี-รอม] : บทบาทที่พึงเป็นของภาครัฐ ; เอกสารประกอบการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 4 (พ.ศ. 2546) ประเทศไทยกับการพัฒนาที่ไม่สิ้นสุด [ซีดี-รอม] : บทบาทที่พึงเป็นของภาครัฐ ; การประชุมวิช...
3216133978ธรรมาภิบาลในภาคธุรกิจ / วีรวิท คงศักดิ์
3217134264การพัฒนายุทธศาสตร์อุดมศึกษา
321898556กลยุทธ์การลงทุนแบบเน้นคุณค่า = Value investing made easy / เจเน็ต โลว์ : แปลและเรียงเรียงโดยพรชัย รัตนนนทชัยสูข
321997120สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ = Computer organization and architecture / วิลเลียม สตอร์ลิงค์ ; แปลและเรียบเรียงโดย สัลยุทธ์ สว่างวรรณ
322097768โลกใบเล็กออทิสติกสื่อเพื่อรักและเข้าใจ
322199593พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบพ.ศ.2535
3222109646ข้อโต้แย้งทางวิชาการรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 1 ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับการนับอายุของบุคคลตามมาตรา 16 ผิดพลาดอย่างไร / ไพจิตร ปุญญพันธุ์
3223134386รายงานประจำปี ... [ซีดี-รอม] = National Petrochemical Public Company Limited annual report ... [CD-ROM] / หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปิโตรเคมีแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
322496957พระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพุทธศักราช 2543
3225100355การบริหารการตลาดยุคใหม่ / ศิริวรรณ เสรีรัตน์... [และคนอื่น ๆ]
3226134297พฤติกรรมการเปิดรับชมและความคิดเห็นที่มีต่อรายการเสียงธรรมเสียงทิพย์ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย = A study of media exposure and opinion of Mahachulalongkorn University students toward the telivision program "Siang Tham, Siang Thip" / พระมหาบุญร่วม ปุญญมโน (ดาทอง)
3227134364การวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์. แนวการศึกษาชุดวิชา / บุญฑา วิศวไพศาล
3228134363เทคโนโลยีเพื่อการจัดการสารสนเทศ. แนวการศึกษาชุดวิชา / สมพร พุทธาพิทักษ์ผล
322997731กองทุนการเงินระหว่างประเทศคืออะไร / เจเรมี คลิฟท์, บรรณาธิการ
3230134391บันทึกโจเบิร์ก : ความเป็นธรรมในโลกที่เประบาง บันทึกช่วยจำเสนอต่อการประชุมสุดยอดว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน = The Jo' Burg memo : fairness in a fragile world memorandum for the world summit on sustainable development / วูฟกัง แซคู, บรรณาธิการ ; บรรณาธิการแปล ฉันทนา บรรพศิริโชติ ; ศุภมิตร ปิติพัฒน์... [และคนอื่น ๆ]
323198430พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2546 ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย / รวบรวมโดย พิชัย นิลทองคำ
323299384แนวทางการจดทะเบียนเพื่อแก้ปัญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ / กระทรวงมหาดไทย
323313465421 กลยุทธ์ไทย / โชติช่วง นาดอน ; บรรณาธิการโดย ธีญาภัทร์ ฟองไชย์
3234134641การศึกษาเพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนการพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมการผลิต / ธนพล วีราสา... [และคนอื่น ๆ]
3235134937ผิดด้วยหรือฉันคือแม่มด = Witch child / ซีเลีย รีส ; กิติมา อมรทัต, แปล
323693755พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของน้ำมันหอมระเหยมินท์ในเขตกรุงเทพมหานคร = Consumer's behaviors to purchase essential product make by mint oil in Bangkok area / เบญจพล คล้ายมุข
323793765การศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นรถจักรยานยนต์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร = A study of factors influencing buying behavior for motorcycle engine oil in Bangkok metropolitan area / ณัฐวุฒิ อุทัยศรี
323893286การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องปรับอากาศภายในบ้านในเขตกรุงเทพมหานคร = Factors that influence in-house air conditioner purchasing behavior / ณัฐพล เขมาธร
323946408รายงานประจำปี... / สำนักวิทยาบริการ สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
324099623รายงานประจำปี... / บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์จำกัด [มหาชน]
3241134652ภาวะผู้นำ : ความสำคัญต่อการพัฒนาคนพัฒนาประเทศ / พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)
3242134606รวมพระราชบัญญัติเกี่ยวกับองค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง พ.ศ. 2545
324393313การสร้างดัชนีความมั่นคงสำหรับธุรกิจประกันวินาศภัย = Security indexation for non-life insurance / เต็มเดือน เกสะวัฒนะ
324494301การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบและเนื้อหาของหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ประชาชาติธุรกิจ และผู้จัดการรายสัปดาห์ ในช่วงก่อนและหลังวิกฤติเศรษฐกิจ = A comparative study of the form and content of Krungthep turakij, Prachachart turakij and Pujadharn Rai sapda newspapers during the pre-and post-economic crisis / วิชญา กันธิยะ
324594439ปัจจัยการเปิดรับข่าวสารการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ที่ส่งเสริมต่อภาพลักษณ์ = Media exposure advertising and public relations as promotional factors for housing estate image / กรแก้ว เพชรจำรัส
324693768การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรกับประสิทธิผลของการทำงานเป็นทีมของพนักงานสหกรณ์การเกษตร = A study of the relationship between the effectiveness of managers performance and team work of agricultural co-operatives officials / ทิศเหนือ วงศ์สวัสดิ์
324756158การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการทำงานเป็นทีมกับประสิทธิภาพในการทำงานเป็นทีมของตัวแทนจำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล = A study of the relationship between behavior and efficiency of the teamwork of Mitsubishi car sales representatives in Bangkok metropolis and suburban / ฝนทิพย์ จิตต์จารึก.
324893764การเปิดรับข่าวสารความรู้และทัศนคติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อซีดีเพลงละเมิดลิขสิทธิ์ = Media exposure knowledge and attitude of people in Bangkok towards the music compact disc copyright infringement / ปนัดดา ดัชชานนท์
3249134997วาริส : ดอกไม้ทะเลทราย = Desert flower / วาริส ดิรี และ แคธลีน บิลเลอร์ ; มนันยา, แปล
3250135138โรงกษาปณ์ รังสิต = Royal Thai Mint
3251135276วัดบวรนิเวศวิหาร
3252135316พระโอวาทสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
3253135139การอนุรักษ์พระราชวัง วัง มรดกสำคัญของชาติ
3254134970สัมมนาการจัดการสารสนเทศ. แนวการศึกษาชุดวิชา / ยืน ภู่วรวรรณ
325597044เขียนแบบวิศวกรรมด้วยโปรแกรม SoildWorks / ทวีศักดิ์ ศรีช่วย
3256135326การพัฒนาประเทศ / สรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม
3257135302โพชฌงค์ = The seven factors of enlightenment / พระกัมมัฏฐานาจริยะ อู บัณฑิตาภิวังสะ
3258135296กรุงเทพที่ผมฝัน / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
325913513670 ปี กรมประชาสัมพันธ์ / กรมประชาสัมพันธ์
326096611ประมวลรัษฎากร ฉบับประยุกต์ / สมเดช โรจน์คุรีเสถียร... [และคนอื่น ๆ]
3261135811พีดี ปาร์คัวร์ = The PD Parcour
326296518เปรียบเทียบกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา... / อโยธัย งดงาม และฤทธิชัย งดงาม
326394804ระบบสุริยะครอบครัวของดวงดาว / สิทธิชัย จันทรศิลปิน
326495142รวมหลักไวยากรณ์ TOEFL : สำหรับเตรียมตัวสอบ TOEFL CBT = TOEFL grammar / ชำนาญ ศุภนิตย์ และ สุทิน พูลสวัสดิ์
326590898อาหารและโภชนาการเล่ม... เอกสารการสอนชุดวิชา / วิชัย หฤทัยธนาสันติ์ ... [และคนอื่น ๆ]
326695250การบวชภิกษุณีในประเทศไทย / คณะอนุกรรมมาธิการกิจด้านสตรี
3267135807เทคโนโลยีการปลูกพืชไร้ดิน (Soilless culture) / พงศ์เทพ อันตะริกานนท์
3268135752สดุดีจักรีวงศ์ : เก้ารัชกาล / ประทิน พวงสำลี
3269135754ทิศทางการศึกษาไทย / พระเทพโสภณ (ประยูร ธมมจิตโต)
3270134307ประสิทธิภาพของการบริหารโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ : ศึกษาเฉพาะกรณีบริษัท ท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งใหม่ จำกัด / สราวุธ สรัคคานนท์
3271134300ความสำเร็จในการบริหารสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ : กรณีศึกษาสนามฝึกซ้อมกอล์ฟกรุงเทพกรีฑา / กรุณา ครุพานิช
3272109697โลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเซน : กลยุทธ์ทำให้รวยช่วยให้ประหยัด / คำนาย อภิปรัชญาสกุล
327399155ทางแห่งความสุข / พระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภทฺโท)
327497053น้ำไหลนิ่ง / พระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภัทฺโท)
327577918ช่างสำราญ / เดือนวาด พิมวนา
3276108505ภาชนะแก้วที่ใช้กับอาหาร / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
3277136580รายงานผลการดำเนินงานศูนย์ประยุกต์และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ... [ซีดี-รอม] ศูนย์ประยุกต์และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
327894837การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล / กัลยา วานิชย์บัญชา
3279102770การเจรจาการค้าพหุภาคีสินค้าเกษตร : ความไม่สมดุลความล้มเหลวและอนาคตของรอบการพัฒนา (โดฮา) / นิพนธ์ พัวพงศกร และ สิริลักษณา คอมันตร์
328091850คำอธิบายกฎหมายยืม ฝากทรัพย์ / ไผทชิต เอกจริยกร
3281136587ต้นไม้กับเด็ก [แผ่นวีดิทัศน์] ; นักพัฒนา [แผ่นวีดิทัศน์] ; ผลงานนักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ มธบ. [แผ่นวีดิทัศน์] : คว้ารางวัลใหญ่ จาก 3 เวทีการประกวดระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ปี 2546
3282136584อภิปรายไม่ไว้วางใจ 5 รมต. วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2546 [แผ่นวีดิทัศน์] ; ประชาธิปัตย์ [แผ่นวีดิทัศน์] : อภิปรายไม่ไว้วางใจ 5 รมต. วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2546
328392061รักหมาให้เป็น / ชนกพร จันทวิบูลย์
328499970สารสนเทศ... = Information... / สถาบันราชภัฏเพชรบุรี
3285108492ภาชนะเซรามิกที่ใช้กับอาหาร : พอร์ซเลน / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
328694440การพยายามกระทำความผิดที่เป็นไปไม่ได้โดยแน่แท้กับการขาดองค์ประกอบความผิด = An attempt to commit impossibility offenec and the lack of constituent of the offence / ณัฐวุฒิ ดีมาก
328794441ปัญหาการพิจารณาคดีต่อเนื่องในคดีแพ่ง = Problems concerning continuous trial in civil cases / ดำรงค์ บำรุงศิลป์
328893752การรับคดีอาญาขึ้นสู่การพิจารณาศาลสูงสุด : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศเยอรมนีและประเทศไทย = The getting of criminal case to trial : a comparative study between the supreme court of united states Germany and Thailand / ธิติพันธ์ ฉายบาง
328999108การเปิดรับการใช้ประโยชน์ความคาดหวังและความพึงพอใจต่อวารสารภายใน (ไทยนิวส์) ของตัวแทนประกันชีวิตบริษัทอเมริกันอินเตอร์เนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ = Exposure, uses, expectation and gratification towards in-house journal (Thai news) of the sales representatives of the American international assurance company / บุญเกียรติ ลวิตพิชยวงศ์
329099113กระบวนการแสวงหาข่าวสารด้านการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศประเภทสะพายเป้ (backpackers) ที่เข้ามาพักที่ถนนข้าวสาร = The tourist information seeking process of international backpackers on Khaosan road / อังคณา สิทธิเทศานนท์
3291130057ความคิดเชิงวิเคราะห์ เล่ม.... เอกสารการสอนชุดวิชา / ศักดา บุญโต ... [และคนอื่น ๆ]
329297434ชีววิทยา เล่ม ... / ปรีชา สุวรรณพินิจ และ นงลักษณ์ สุวรรณพินิจ
329396233สรุปผลการจัดงานมหกรรมสุดยอด OTOP ไทย / คณะกรรมการอำนวยการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ
3294108504ภาชนะเซรามิกที่ใช้กับอาหาร : สโตนแวร์ / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
329594445รายงานผลการจัดประชุมเชิงวิชาการเรื่องการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย [OTOP product champion] / คณะอำนวยการโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย
3296108503ภาชนะเซรามิกที่ใช้กับอาหาร : เออร์เทนแวร์ / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
3297103290ข้อแนะนำในการตรวจประเมินระบบการบริหารงานคุณภาพและ/หรือระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม = Guideline for quality and/or environmental management systems auditing / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
3298103641วิธีทดสอบตะกั่วและแคดเมียมที่ละลายจากภาชนะเซรามิก ภาชนะเซรามิกแก้ว และภาชนะแก้วที่ใช้กับอาหาร = Test method for the release of lead and cadmium from creamic ware, glass-ceramic ware and glassware in contact with food / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
3299137547นามานุกรมพิพิธภัณฑสถานในประเทศไทย ภาคเหนือ เล่ม...
330091602ภาษีสรรพากร : คำอธิบายประมวลรัษฎากร / ไพจิตร โรจนวานิช, ชุมพร เสนไสย และ สาโรช ทองคำ
3301871เศรษฐศาสตร์การจัดการ / อภิรัฐ ตั้งกระจ่าง
3302129723ไดอะเนติกส์ : วิทยาศาสตร์สมัยใหม่เกี่ยวกับสุขภาพจิต = Dianetics : the modern science of mental health / แอล รอน ฮับบาร์ด
3303136477Event and sponsorship / ธีรพันธ์ โล่ห์ทองคำ
3304137266พระแม่ของแผ่นดินผู้ทรงปั้นดินให้เป็นดาว / คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3305137152คืนเดือนเพ็ญ / อุเทน พรมแดง... [และคนอื่น ๆ]
3306137220เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ / สังวร ปัญญาดิลก, วลัย ชวลิตธำรง และ สุพพตา ปิยะเกศิน
3307137565การกำหนดค่าเสียหายเนื่องจากการไม่ชำระหนี้ตามสัญญา / วิริทธิ์พล วินิตวัฒนคุณ
3308137216บนเส้นทางสู่ภูมิปัญญาชาติ หนึ่งทศวรรษ สกว. : จากงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ / สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
3309137921มาตรการแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี
331089842ความคิดเชิงมโนทัศน์ / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
331194969การคิดเชิงมโนทัศน์ / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
331293633การคิดเชิงบูรณาการ / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
331394973การคิดเชิงวิเคราะห์ / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
3314137852พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยกับประเทศอังกฤษ / เจษฎา พรไชยา
331566861โลกป่าอเมริกาเหนือ [แผ่นวีดิทัศน์] ตอนที่ 3, โอเอซิสทะเลน้ำแข็ง = Wild new world [Videodisc] : Ice Age Oasis ; โลกป่าอเมริกาเหนือ [แผ่นวีดิทัศน์] : โอเอซิสทะเลน้ำแข็ง
331667032พิษมรณะ [แผ่นวีดิทัศน์] = Poison [Videodisc]
331767125ฮิตส์โปรเจค [แผ่นวีดิทัศน์] : คาราโอเกะ = Hits project [Videodisc] : Karaoke
331867240เจาะลึกร่างกายสัตว์ [แผ่นวีดิทัศน์] ตอนที่ 2, กำเนิดชีวิตใหม่ = Animals [Videodisc] : The inside story EP. 2, New lives
331969871เจาะลึกร่างกายมนุษย์ [แผ่นวีดิทัศน์] : พยากรณ์ชีวิต = How to build a human [Videodisc] : The predictor
332069872เจาะลึกร่างกายสัตว์ [แผ่นวีดิทัศน์] ตอนที่ 1, ต่อสู้เพื่อรอดชีวิต = Animals [Videodisc] : The inside story EP. 1, Fight for life
332169873เจาะลึกร่างกายสัตว์ [แผ่นวีดิทัศน์] ตอนที่ 3, สัตว์ยอดทรหด = Animals [Videodisc] : The inside story EP. 3, Extreme lives
3322103117วัดพุทไธศวรรย์พระนครศรีอยุธยา / บรรณาธิการและผู้เรียบเรียง อุไรวรรณ ตันติวงษ์...[และคนอื่น ๆ]
3323115845สาระความรู้เรื่องใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา [แผ่นวีดิทัศน์] : พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 บทบาทหน้าที่ของคุรุสภาตาม พ.ร.บ. สภาครูฯ
3324116430ที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ นายชาติเชื้อ กรรณสูต [ซีดี-รอม] : 5 มีนาคม 2546
3325132553วันรำลึก ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ วันศุกร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2546 [จุลสาร]
332697976โครงการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคของประเทศนำเข้าที่สำคัญ / สมชนก คุ้มพันธุ์... [และคนอื่น ๆ]
3327137837ให้ความรักนำทาง / วราวุธ ศิลปอาชา และ สุวรรณา ไรวินท์
332897818เงินทองต้องใส่ใจ / ภัสรา ชวาลกร
3329129298การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมกับการพัฒนาการของสังคม / สนิท สมัครการ
3330134401จดหมายจากสันคะยอม / ฮิมิโตะ ณ เกียวโต
3331138007คู่มือคำอธิบายและแนวทางปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 / สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
333277950สร้างแบรนด์ / วิทวัส ชัยปาณี...[และคนอื่น ๆ]
3333138257เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยวิชาภาษาญี่ปุ่น : ฉบับเดือนตุลาคม 2541-เดือนมีนาคม 2545 / ดวงใจ จงธนากร
3334138246ในหุบผาหิมาลัย / ประเวศ วะสี
3335138301มุมมองใหม่เมืองไทย / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
3336138174คณิตศิลป์ : คู่มือพัฒนาทักษะภาษาและการคิด / ถนอมวงศ์ ล้ำยอดมรรคผล
3337138314คู่มือการจัดระเบียบสังคมบริเวณปริมณฑลมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จังหวัดนนทบุรี ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี สถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง และเขตหลักสี่
3338138380คู่มือการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ / สำนักส่งเสริมสุขภาพ
3339138378กายบริหารลมปราณเพื่อสุขภาพในวัยสูงอายุ / วันดี โภคะกุล
334097151แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองเกี่ยวกับข้อพิพาทปี พ.ศ. 2544-2545
3341123033Incoterms 2000 ฉบับภาษาไทย / หอการค้านานาชาติแห่งประเทศไทย
334296865แฮร์รี่ พอตเตอร์ กับภาคีนกฟีนิกซ์ = Harry Potter and the order of the phoenix / เจ. เค. โรว์ลิ่ง ; แปลโดย สุมาลี
3343107151วิธีพูดภาษาอังกฤษ / ประเพศ ไกรจันทร์
334495578ภาพศิลปะคัทเอาท์การเมืองเดือนตุลา / สถาบันปรีดี พนมยงค์ ; บรรณาธิการโดย นงค์ลักษณ์ เหล่าวอ
334597603บิซิเนส อิงลิช [ซีดี-รอม] = Business English [CD-ROM] วิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์
334693754ความรู้และความคิดเห็นของประชาชนจังหวัดนนทบุรีที่มีต่อโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคของกระทรวงสาธารณสุข = Knowledge and opinion of residents of Nonthaburi province towards the Ministry of public health's 30 baht-cure all diseas project / นิติมา น้อยอรุณ
334797459ลูกกวาด... น้ำตาล น้ำตา และยาสมาน = Candy and me / ฮิลารี ลิฟติน ; แปลโดย พรพิสุทธิ์ โอสภานนท์
3348139245วรรณกรรมปริทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง [ซีดี-รอม]
334998815วัดปรมัยยิกาวาส / น. ณ ปากน้ำ
335092593ลอจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทานอธิบายได้...ง่ายนิดเดียว / วิทยา สุหฤทดำรง
335193815อยุธยามหายุทธ / ฑิภากร บารเมษฐ์
3352138179จากสุขในบ้านสู่ความเกษมศานติ์ทั่วสังคม / พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)
3353139350สายพันธุ์สุนัขของโลก / รวบรวมโดย ท.ธีรานันท์
335496494การบริหารทุนมนุษย์ / ธงชัย สันติวงษ์
3355139370มาโอ / พัณณิดา ภูมิวัฒน์
3356139345ฆาตกรรมในห้องปิดตาย เล่ม... = The mammoth book of locked-room mysteries and impossible crimes / ไมค์ แอชลีย์ ; อรรถ พันธุ์ขจร, แปล
3357139375หักหลังผู้ชาย 2 / กิ๊กกะจิ๊บ
3358139401ฎีกา 5 ปี กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : รวมคำพิพากษาฎีกาซึ่งลงพิมพ์ที่สำคัญและน่าสนใจ ตั้งแต่ปี 2541 ถึงปัจจุบัน พร้อมข้อสังเกต / นิธิ ศรีนาราง, ผู้รวบรวม
3359139347โรแวนหนุ่มน้อยผจญภัย = Rowan of rin / อีมีลี่ ร็อดด้า ; นาธาน, แปลและเรียบเรียง
3360139348โรแวนเผชิญชนเผ่านักเดินทาง = Rowan and the travellers / อีมีลี่ ร็อดด้า ; นาธาน แปลและเรียบเรียง
3361139346สร้างผิวสวย : เรื่องผิวงามที่ไม่ได้อยู่บนความผิวเผิน / รัฐภูมิ สุเมธิวิทย์
3362139352คู่มือการบริหารใบหน้าให้ผิวสวยหน้าใสใน 3 นาที / อมรรัตน์
3363139446การวิเคราะห์และจำแนกคุณภาพครูตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก : การศึกษาเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ = An analysis and classification of the teacher quality based on external quality assessment standards : a quantitative and qualitative approach / อัชญา ศรีนาราง
3364139449การวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยที่ส่งเสริมประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร์ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ = An analysis of supporting factors of mathematics teachers' teaching efficiencies in educational opportunity extension schools under the office of Si Sa Kat provincial primary education / เฉลิมพล โพธิ์ศรี
3365139445การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 3 = Academic administration in the secondary schools, the office of Khon Kaen Educational Service Area 3 / วิวัฒน์ สุวรรณอภิชน
336695678รายงานแสดงผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐบาลพันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร : ปีที่สอง (วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2545 ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2546) / สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
336794056มนุษย์โคลนนิ่งโลกอนาคต 3038 = Star split / คาทรีน ลาสกี ; แปลโดย จักรกฤษณ์ แก่นจันทร์
3368139807เทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัย / คณะกรรมการประสานงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3369140073สอนนาค-สอนฑิต ชีวิตพระ-ชีวิตชาวพุทธ / พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)
3370139870ปลูกต้นไม้เสริมดวงชะตา / แก้ว สุพรรโณ
3371139294กรอบแนวคิดทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง / กลุ่มพัฒนากรอบแนวคิดทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
3372140084ชีวิตและความตายในสังคมสมัยใหม่ / พระไพศาล วิสาโล... [และคนอื่น ๆ]
33731392012546 เศรษฐกิจไทยฟื้น...จะยั่งยืนได้อย่างไร : สัมมนาทิศทางเศรษฐกิจไทยปี 2546 วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2545 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
3374140072ก้าวข้ามความคิดเดิม = Hold your head up high / พอล ฮอค, เขียน ; แปลและเรียบเรียง นราธิป นัยนา
3375139983การปฏิรูปการทหารในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว / กองทัพบก ; รวบรวมและจัดทำ ; จุฬารัตน์ ชูจิตารมย์, บรรณาธิการ
3376109696วิเคราะห์รายงานการเงิน / วันเพ็ญ วศินารมณ์
33771387169 ประการเพื่อชีวีสดใสวัยสูงอายุ / วันดี โภคะกุล...[และคนอื่นๆ]
3378105867การเมืองสองฝั่งโขง : งานค้นคว้าวิจัยระดับปริญญาเอกของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรวมกลุ่มทางการเมืองของ ส.ส.อีสาน พ.ศ. 2476-2494 / ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์
3379140492ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย / มานิตย์ จุมปา, บรรณาธิการ
338094853คนดังชอบหาเรื่อง (ทำ) / มัลลิกา บุญมีตระกูล
3381104932ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จของสำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร (กรณีศึกษาเขตสาทร) / สุภาพรรณ จีระเศรษฐ
338292615คู่มือนักชอปจะซื้อซะอย่าง / ณัฐชยา ราทิกุลกรลักษณ์
338398084เริ่มต้นใหม่...ในวันพรุ่ง / เบญญาวัธน์
338498085มีความสุข...สนุกกับความสำเร็จ / เบญญาวัธน์
338598087กล้าใผ่ฝัน...กล้าฟันฝ่า / เบญญาวัธน์
338694872เทพเจ้ากรีก-โรมัน / พูลสุข เตมิยานนท์
338796862พลังดอกไม้ / วีณา เชิดบุญ ; วชิรพงศ์ หวลบุตตา, บรรณาธิการ
338875034การประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปค 2546 วันที่ 1-3 มิถุนายน 2546 ณ จังหวัดขอนแก่น / กระทรวงพาณิชย์
338994452การสื่อสารเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งในเกาะเกร็ด = Communication for strengthening community in koh kred / กอบกวี ชื่นรักสกุล
3390109251เศรษฐศาสตร์สาธารณะ / สุชาดา ตั้งทางธรรม
3391111572ลายไทยเพื่อการออกแบบ = Classic Thai style for desiging / วุฒิชัย พรมมะลา ; กมลอร สุวรรณกูล, ผู้แปล.
339299521การตลาดระหว่างประเทศ / อัควรรณ์ แสงวิภาค.
339390376หลักสถิติ 1 / พิศมัย หาญมงคลพิพัฒน์
339495825รายงานการดำเนินงานโครงการวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 29 กรกฎาคม 2546 / บรรณาธิการโดย จิราภรณ์ สถาปนะวรรธนะ
339591012การเมืองในประวัติศาสตร์ยุคสุโขทัย-อยุธยา พระมหาธรรมราชา กษัตราธิราช / พิเศษ เจียจันทร์พงษ์, ธงชัย วินิจจะกูล
3396139244วรรณกรรมปริทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง / กลุ่มพัฒนากรอบแนวคิดทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
339799391รายงานประจำปี... / บริษัทจีเอ็มเอ็มแกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
3398101967น้ำผลไม้ : น้ำมะเขือเทศ / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
3399109250รายงานประจำปี... / บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
3400102414รายงานประจำปี... / บริษัทพัฒน์กล จำกัด (มหาชน)
34019659915 ปี BLCI ก้าวไกลสร้างสังคมไทยให้พัฒนา = Business law center international / บริษัทศูนย์กฎหมายธุรกิจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
3402103614แยม เยลลี และมาร์มาเลด / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
340393788แผนพัฒนามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ปีการศึกษา ... [ซีดี-รอม] / คณะกรรมการเตรียมงานจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
3404140556การบริหารราชการไทย : อดีต ปัจจุบัน และอนาคต (ฉบับปรับปรุง) / สมาน รังสิโยกฤษฏ์
3405105011รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์ร้านค้าทุกรูปแบบ ประจำปี... / กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
3406105012รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์บริการทุกรูปแบบ ประจำปี... / กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
340796601คู่มือกิจกรรมนักศึกษาภาคปกติปีการศึกษา... / สำนักกิจการนักศึกษา สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช
340899520ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ / สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์.
340996586การศึกษาการถ่ายเทความร้อนและแสงผ่านกระเบื้องโปร่งแสงแบบสีที่ใช้ในอาคาร / อธิคม สุขณรงค์
341097014แต่งหน้าสวยสมบุคลิก / ชาคริต ศีลเศวตกุล
341192523ประกอบคอมพิวเตอร์อย่างเซียนพันธุ์ทิพย์ / ภีรพล คชาเจริญ ; อรรณพ ขันธิกุล, บรรณาธิการ
341292096สู่การเป็นผู้นำในการใช้ ERP = Enterprise resource planning / คาซึมะ บัน และ ฮิโรชิ อิโต ; บรรณาธิการ ;เรียบเรียงโดย อิทธิ ฤทธาภรณ์
3413108499กาแฟเมล็ด / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
341494236วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ : ศึกษาเปรียเทียบกรณีของศาลรัฐธรรมนูญต่างประเทศกับศาลรัฐธรรมนูญไทย / วรเจตน์ ภาคีรัตน์
3415141834รายงานการประเมินผลการจัดงานเทศกาลของขวัญปีใหม่ สินค้าชุมชน หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ณ ศูนย์การค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี และงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 20 จังหวัดชลบุรี 15 ธันวาคม 2545 - 8 มกราคม 2546 / ชูสม รัตนนิตย์... [และคนอื่น ๆ]
341694455การสื่อสารและกระบวนการถ่ายทอดทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างอัตลักษณ์ของชุมชนเกาะเกร็ด = Communication and cultural transmission process to construct indentity of kok kred community / อมรรัตน์ อุดมเรืองเกียรติ
341796843การตลาดระหว่างประเทศ / สุดาพร กุณฑลบุตร
3418142030ประมวลรัษฎากร (ฉบับมีคำอธิบายย่อและคำพิพากษาศาลฎีกา) / ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม และ ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม, ผู้รวบรวม
3419142026เก็บหัวใจไว้ใกล้รัก : 50 เรื่องรักจับใจสำหรับทุกคนที่มีความรัก = Chocolate for a lover's heart / รวบรวมโดย เคช แอลเลนโบ ; อนัญญา สิทธิอำนวย
342094499คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และ [ฉบับที่ 2] พ.ศ.2544 / สหัส สิงห์วิริยะ
342194175ครบรอบ 33 ปีคณะบริหารธุรกิจ / คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
3422142060คู่มือการปฏิบัติงานการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการอนุญาโตตุลาการของกรมการประกันภัย / กรมการประกันภัย
3423142064ประมวลรัษฎากรพร้อมคำพิพากษาศาลฎีกาและหมายเหตุ พ.ศ.2529-ปัจจุบัน / ศาลภาษีอากรกลาง
342496517คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1 ถึง ภาค 3 / จักรพงษ์ เล็กสกุลไชย
342596500คู่มือเตรียมพร้อมในคดีปกครอง (อุทธาหรณ์จากคดีปกครอง) / ชาตรี ดิเรกศรี
342696539คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วย ค้ำประกัน จำนอง จำนำ สิทธิยึดหน่วง และบุริมสิทธิ / พจน์ ปุษปาคม
3427101324พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2549
342898568คนรักกาแฟ / อรุณรัตน์ อนุภาโส
342931599ประมวลกฎหมายในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง (ข้อมูล ณ 1 เมษายน 2546) / อักขราทร จุฬารัตน
3430142483กระบวนการและวิธีการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันโดยใช้ UML / อภิเนตร อูนากูล
3431142229กรรมส่งตรง คนส่งกรรม / อริยา จินตพานิชการ, บรรณาธิการ
3432142224กฎหมายเบื้องต้นสำหรับประชาชน / จัดทำโดย สภาทนายความ
3433142837ยุทธศาสตร์ด้านทรัพย์สินทางปัญญาของไทยในทศวรรษใหม่ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมของประเทศ / เลอสรร ธนสุกาญจน์
343493847ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์ / สุจิตรา บุณยรัตพันธุ์
34351527โฟโต้ชอบ เคล็ดไม่ลับปรับแต่งภาพดิจิตอล = Photoshop เคล็ดไม่ลับปรับแต่งภาพดิจิตอล / ทรงศักดิ์ ลิ้มสิริสันติกุล
343692483โฟโตช็อบ 7 ฉบับผู้เริ่มต้น / ปิยะบุตร สุทธิดารา ; บรรณาธิการโดย ดนุพล กิ่งสุคนธ์
343792525Photoshop text effects / อนุศาสน์ สุวรรณพรหม
343892532คู่มือใช้งานฉบับสมบูรณ์ Photoshop visual guide and step by step 7 / กรภัทร์ สุทธิดารา และ ดนุพล กิ่งสุคนธ์
343996873200 Photoshop Super Tips / ปิยะบุตร สุทธิดารา... [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการ ดนุพล กิ่งสุคนธ์
344097025รวมเคล็ดลับเทคนิคเด็ด Windows XP / ชีวิน จิวะกานนท์
344197035เทคนิคการใช้/ปรับแต่ง/แก้ปัญหา Windows XP : ฉบับคู่เครื่องคอมฯ / ณัฐวุฒิ ยอดจันทร์ และ ณัฐพร แสงกรชัยพัฒน์
344299796มือใหม่ ICT ฉบับ Windows สำหรับผู้เริ่มใช้คอมพิวเตอร์ / สิทธิชัย ประสานวงศ์
344393812108 กลเม็ด Microsoft Windows XP / สิทธิชัย ประสานวงศ์
344496753หมวก 6 ใบคิด 6 แบบ = Six thinking hats / เอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน ; แปลโดย สุดตระการ ธนโกเศศ...[และคนอื่นๆ]
344590040สร้างเว็บเพจง่าย ๆ ได้ด้วย Microsoft FrontPage 2002 / สิรินทร ไชยศักดา.
344697119สร้างระบบงานฐานข้อมูลด้วย Visual Basic.NET ฉบับโปรแกรมเมอร์ / ศุภชัย สมพานิช ; บรรณาธิการโดย สัจจะ จรัสรุ่งรวีวร
344794754สนุกกับการประยุกต์ใช้ Visual Basic : เก่ง VB แบบง่าย ๆ สไตล์มือสมัครเล่น / อภิชาติ ภู่พลัน ; บรรณาธิการโดย สัจจะ จรัสรุ่งรวีวร
344890595แต่งเว็บสวยไม่ซ้ำใคร..ด้วย Macromedia Flash 5 / ภูวนัย สงวนวรรณ
34491329แมคโครมีเดีย แฟลช เอ็มเอ็กซ์ เมจิก = Macromedia flash MX magic / แมนธิวส์ เดวิด... [และคนอื่น ๆ] ; แปลโดย วิรุจน์ ธนัญชยะกุล และ นพวรรณ เลิศชัยประเสริฐ
345092123คัมภีร์โลกแห่งโอกาสแอมเวย์ = Amway / วิลเบอร์ ครอสส์ ; แปลโดย ภูผา ตัณฑะพานิชกุล ; บรรณาธิการโดย ภูริทัต รัศมีเพชร
345192486มหาอาณาจักรแสนล้านธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม / อธิวัฒน์ ทรัพย์ไพฑูรย์
345299621รายงานประจำปี... / บริษัทสหวิริยาสตีล อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
345399611รายงานประจำปี... / บริษัทหลักทรัพย์เอบีเอ็น แอมโร เอเชีย จำกัด (มหาชน)
345491987เทคนิคการถ่ายทอดอย่างมีประสิทธิภาพ / สมชาติ กิจยรรยง
345594776เอ็มแอลเอ็ม ธุรกิจสร้างเศรษฐี = MLM ธุรกิจสร้างเศรษฐี / สมชาติ กิจยรรยา
345695896ออโตแคด 2002 สำหรับงานเขียนแบบแปลน ภาคสมบูรณ์ = AutoCAD 2002 สำหรับงานเขียนแบบแปลน ภาคสมบูรณ์ / ชัชวาล ศุภเกษม
345794763เขียนแบบ 3D ด้วย AutoCAD กับมืออาชีพ / สัญญา นามี
345897032ออโตแคด อาคิเท็คเชอร์ เวิร์คชอป = AutoCad architecture workshop / ธีรวัฒน์ จิตต์เนื่อง
345991845คำอธิบายกฎหมายลักษณะเช่าทรัพย์-เช่าซื้อ : พร้อมคำอธิบายในส่วนของพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 และกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้อง / จำปี โสตถิพันธุ์
346043675โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ อุดรธานี หนองคาย : รายงานฉบับสมบูรณ์ / วีระพงศ์ แสนจันทร์... [และคนอื่น ๆ]
346192696ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / ฐกัด ศรีคำพร... [และคนอื่น ๆ]
346294488การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / เศกสรรค์ ยงวณิชย์... [และคนอื่น ๆ]
346395570โครงการศึกษาแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน : รายงานฉบับสมบูรณ์ / มนัส สุวรรณ... [และคนอื่น ๆ]
34648872การประยุกต์และออกแบบฐานข้อมูลด้วย Oracle และ SQL server / อำไพ สินลิขิตกุล
3465143699มหัศจรรย์พลังหินบำบัด / จุฑามาศ ณ สงขลา ; บรรณาธิการ สมพร ชัยชนะศักดิ์
3466143776การตรวจสอบภาครัฐ / เจริญ เจษฎาวัลย์
346790648กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ / รวบรวมโดย พิชัย นิลทองคำ
346895212การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนารูปแบบการป้องกันโรคอุจจาระร่วงในชุมชนบ้องตี้ จังหวัดกาญจนบุรี = People's participation in developing prevention model for diarrheal disease in the Bong Ti community, Kanchanaburi / จรรยา เศรษฐบุตร...[และคนอื่นๆ]
346993806ครบเครื่องเรื่องใช้งานคอมพิวเตอร์ / ไพบูลย์ เปียศิริ
347093804การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น / รุ่งทิวา เสาร์สิงห์
3471970103ดีเอส แม็กซ์ 5 = 3ds max 5 / สนทยา จุ้ยยิ้ม
3472100041อินไซท์ Visual Basic .NET / สุรสิทธิ์ ศิวประสพศักดิ์ และ นันทนี แขวงโสภา
347393846ทฤษฎีองค์การสมัยใหม่ / ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์
347490664วิ.แพ่งพิสดาร เล่ม... : ฉบับปรับปรุงใหม่ปี 2546 / วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
347591903โครงการเมาแล้วขับ จับจริงจริง เขตเทศบาลนครขอนแก่น ปี 2545 / ศิริกุล กุลเลียบ... [และคนอื่น ๆ]
347692526สร้างสรรค์งานเว็บด้วย Macromedia Dreamweaver MX / สิทธิชัย ประสานวงศ์
347793272Ease Dreamweaver MX : ทำเว็บไซต์ให้สวยใครว่ายาก!!! / มาโนช ลักษณกิจ และ วินัย สุขอารีย์ชัย
347892529การใช้งาน Dreamweaver MX อย่างมืออาชีพ / รัชฎากรณ์ ชะนุนันท์, วชิราภรณ์ ทั่วสุภาพ และ เสริมศักดิ์
347994911เวบโปรแกรมมิ่งด้วย Dreamweaver MX และ PHP / รัชฎาภรณ์ ชะนุนันท์, เสริมศักดิ์ ศรีชัย และ ยศไกร เมืองนาค
348093857บุคคลที่ไม่ธรรมดา / วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร
348193829สารานุกรมเศรษฐกิจจีน : คู่มือสำหรับนักธุรกิจไทย / วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน
348292158เกจิพระดัง / ทีมข่าวพระเครื่องคมชัดลึก
348393334ครบรอบ 15 ปี สทท.11 / สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11
3484100174สารสนเทศ... / สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
3485100248เกร็ดพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา และบางสาระที่น่ารู้ในวังหลวง-วังหน้ากรุงรัตนโกสินทร์ / ลำจุล ฮวบเจริญ
348691849คำอธิบายกฎหมาย จ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน / ไผทชิต เอกจริยกร
34878829970 ปี เพชรบุรีวิทยาลงกรณ์สู่วไลยอลงกรณ์ / สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
348894815เรื่องดี ๆ สำหรับเด็กดี 1 / เบญจวรรร แว่วศรี
348997161สรุปย่อหลักกฎหมายลักษณะทรัพย์สิน : พร้อมข้อสอบเนติบัณฑิตไทยเกี่ยวกับทรัพย์สินตั้งแต่ พ.ศ. 2510-2545 / รวบรวมโดย มานิตย์ จุมปา
349092898แผนฯ 9 ฉบับประชาชน / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
349194886การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ : 2 ปีแห่งการเปลี่ยนแปลง / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
349294105สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : ยุทธศาสตร์การพัฒนาและผลกระทบ / โปรแกรมวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบัยราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ในพระบรมราชุปถัมภ์
349394584ชุมชนท้องถิ่นกับการจัดการความรู้โดยอิสระ / บรรณาธิการโดย เบญวรรณ วงศ์คำ
349492710พระสุพรรณกัลยา : จากตำนานสู่หน้าประวัติศาสตร์ / สุเนตร ชุตินธรานนท์
349596088บันทึกฮิลลารี คลินตัน = Living history Hillary Rodham Clinton / ฮิลลารี รอดแฮม คลินตัน ; แปลโดย บุญรัตน์ อภิชาติไตรสรณ์, ทัศนีย์ สาลีโภชน์ และ สิทธิพงศ์ อุรุวาทิน
3496143971คันฉ่องส่องตัวตน : ข้อเขียนและคำพูดเรื่องการเขียนอัตชีวประวัติและชีวประวัติในทัศนะ ส.ศิวรักษ์ / ส.ศิวรักษ์
349794127BSC และ KPI เพื่อการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน / วัฒนา พัฒนพงศ์
349897651อังกฤษ : พูดเป็น / นาฏยา วิพุธศิริ
3499145109พื้นฐานการรำ [แผ่นวีดิทัศน์]
3500145110รำภาคเหนือ [แผ่นวีดิทัศน์]
3501145112รำภาคใต้ [แผ่นวีดิทัศน์]
3502145114รำภาคกลาง [แผ่นวีดิทัศน์]
3503145115รำภาคอีสาน [แผ่นวีดิทัศน์]
3504144807รักแผลงฤทธิ์ / ดวงตะวัน
3505109257อาหารเส้นใยสูง : ต้านโรค ลดน้ำหนัก ด้วยสูตร อาหารโอชะ / อบเชย อิ่มสบาย, บรรณาธิการ
350691995ฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องด้วยตนเอง / วรารัตน์ สุขขี, บรรณาธิการ
3507110168การบริหารค่าตอบแทน / ธงชัย สันติวงษ์
35081382แฮก สเต็บ บาย สเต็บ = Hack step by step /c / ธวัชชัย ชมศิริ
3509146887เครื่องร่อน [ซีดี-รอม] : การสร้างเครื่องร่อนพุ่งด้วยมือ ; การสร้างเครื่องร่อนพุ่งด้วยมือ [ซีดี-รอม] / ธนวัฒน์ หัสดี
3510146120เคทเธอทำได้ยังไงเนี่ย = I don't know how she does it / แอลิสัน เพียร์สัน ; แปลโดย เมลานี
3511146153ฝรั่ง : ที่คนไทยต้องรู้จัก / สมพงษ์ สุวรรณจิตกุล, ทักษ์ศิล ฉัตรแก้ว
351297004ลงทุนอย่าง...วอร์เรน บัฟเฟตต์ = The new buffettology / วอร์เรน บัฟเฟตต์ และ เดวิด คลาร์ก ; แปลโดย พรชัย รัตนนนทชัยสุข
3513145258แก้ปัญหารถเสียด้วยตนเอง / สมปอง คงนิ่ม
3514145988อนุสัญญาหลักและปฏิญญาว่าด้วยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงาน / สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน
3515146088ข้อมูลที่ควรทราบเกี่ยวกับการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการในส่วนของสำนักนายกรัฐมนตรี / สำนักงานเลขานุการอำนวยการและประสานการกำกับการปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
3516146094คู่มือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา / กระทรวงศึกษาธิการ
3517146170มิติใหม่...พลังงานไทย ศักยภาพการแข่งขันของประเทศ / กระทรวงพลังงาน
3518146246คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์ = Civil and commercial code (property) / จุฑามาศ นิศารัตน์
3519146879กำเนิดสถาบันสถาปนา = Prelude to foundation / ไอแซค อาซิมอฟ ; ยรรยง เต็มอำนวย, แปล
3520146880สุดหนทางสถาบันสถาปนา = Foundation's fear / เกรกอรี่ เบนฟอร์ดม ; ยรรยง เต็มอำนวย, แปล
3521146878สถาบันสถาปนาและโลก = Foundation and earth / ไอแซค อาซิมอฟ ; จตุพล, แปล
352270029ประกาศิตเถื่อนขย้ำเถื่อน [แผ่นวีดิทัศน์] = In the name of justice [Videodisc] / Directed by John Poague
352397476ศาสตร์และศิลป์แห่งการบริหารชีวิตให้ได้ทั้งเงินและเวลา = A guide to rational living / อัลเบิร์ต เอลลิส และ โรเบิร์ต เอ. ฮาเปอร์ ; พงศ์เทพ ศรีบุรินทร์ แปลและเรียบเรียง
352498538โรคโลหิตสตรี : ตามแนวทฤษฎีการแพทย์แผนไทย / c นภา ทรพัย์เจริญ...[และคนอื่นๆ]
352598539ภาวะซึมเศร้าในผู้หญิงวัยกลางคน : มิติทางวัฒนธรรมในงานการพยาบาลจิตเวช / c ศิริพร จิรวัฒน์กุล
352698547ต้นไม้และคำขวัญประจำ 76 จังหวัด / c ทักษิณ ปัญญาไทย
352798554การบริหารธุรกิจบนทางด่วนอิเล็กทรอนิกส์ = e-Biz management c คมมุก กันตดช
352898558เงินหมุนโลก = Money makes the world go around / c บาร์บารา การ์สัน : แปลและเรียบเรียงโดย วุฒิชัย ตันกุรานนท์
352998561อ่านงบการเงินแบบไม่จบบัญชี = Understanding financial statements / c เจมส์ โอ กิลล์ และ มอยรา แรตตัน; แปลโดยโอฬาร กลีบพุฒ
353098562การบริหารเวลา = Getting thing done / c เอ็ดวิน ซี บลิสส์ ; แปลโดย บุญมาก พรหมพัวย
353198569เปิดขุมทรัพย์เศรษฐกิจพิชิตความยากจน / c บุญชู โรจนเสถียร
353299538แนวทางการวิเคราะห์ PM [PM analysis] / คูนิโอะ ชิโรเซะ, โยชิฟูมอ คิมูระ และ มิตสุกุ คาเนคะ ; แปลโดย สมชัย อัครทิวา
3533101981สังคมไทยในยุคโลกาภิวัฒน์ : อำนาจ การเมือง และสังคม / อุไรวรรณ ธนสถิตย์
3534113543ศิลปะการวาดและระบายสีน้ำ... [ซีดี-รอม] / ตะวัน วัตุยา
3535113804ลวดลายประกอบในศิลปไทย / สมคิด หงษ์สุวรรณ
3536114729รูปแบบการดำเนินชีวิตและพฤติกรรมในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางบกของนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย = Lifestyle and traveling behavior of ecotourism's tourists and prospects/ มนัสสา จินต์จันทรวงศ์
3537150142การกลับมาแห่งภาพมายา
3538104341การวางแผนการประชาสัมพันธ์และการรณรงค์ / วิมลพรรณ อาภาเวท
353999925การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เอกสารการสอนชุดวิชา / สีปาน ทรัพย์ทอง.
354097471ประตูความสำเร็จ = Passionate performance / ชาร์ลส โคเวสล์ ; แปลโดย นราธิป นัยนา
3541152079150 ปี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว / สง่า สุทธิพันธ์
35421314แมคโครมีเดีย ดรีมวีเวอร์ เอ็มเอ็กซ์ เมจิก / แอนจีลา ซี. บูราเกลีย.. .[และคนอื่น ๆ] ; แปลและเรียบเรียงโดย อฒิพัฒน์ (Zac) เจี่ย และ ณัฐธัญ จันทร์จำรัส
354396314100 ปี แห่งโลกการบิน [จุลสาร]
354495826ประมวลข้อมูลนิสิต/นักศึกษาและอาจารย์ประจำของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนปีการศึกษา... / สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
3545100846เอกสารงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2547 สำนักนโยบายและแผนสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย
3546152434รัฐประศาสนศาสตร์ : ลักษณะวิชาและมิติต่าง ๆ / อุทัย เลาหวิเชียร
354790159ปัญหาทางกฎหมายในการจัดการการเลือกตั้งของคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัด = Legal problems of administrating election of the provincial election committee/ มุขพล ชูตระกูล
354893287ปัญหาเกี่ยวกับอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดคดีของศาลรัฐธรรมนูญ = The problems of authority in deciding cases in the constitutional court / วันเฉลิม ว่องสนั่นศิลป์
354993760องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการกระจายอำนาจการจัดการศึกษา = Local administrative organization and the decentralization of education management / วิวัฒน์ แนวจันทร์
355093295ปัญหาความรับผิดของตัวแทนเรือ = Problems of liability of ship's agent / สมยศ สินถาวร
355193766การแสวงหาและใช้ประโยชน์ข้อมูลข่าวสารด้านอนามัยแม่และเด็กจากนิตยสารของคนวัยเจริญพันธุ์ในเขตกรุงเทพมหานคร = The seeking and use of information on mother and child's health from magazines for reproductive age in the bangkok metropolitan area [BMA] / สุภรี รุ่งประทีปไพบูลย์
355293756การบังคับใช้บทกำหนดโทษทางอาญาตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพ.ศ.2541 = Penalties in criminal enforcement on labour protection act B.E.2541 / สมศักดิ์ พุ่มประยูร
355367076หนังสืออิเล็กทอรนิกส์ : ชุดรวมความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา [ซีดี-รอม]
355494450การวิเคราะห์อุปสงค์การชมภาพยนตร์ไทยในเขตกรุงเทพมหานคร = An analysis of demand for Thai movies entertainment in Bangkok metropolis/ รัฐศาสตร์ นิลพฤกษ์
355592416การจัดการธุรกิจขนาดย่อม / อำนาจ ธีระวนิช
355694451วิเคราะห์การสื่อสารของนักโบราณคดีกับชุมชนในโครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูงในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน : กรณีศึกษาการสำรวจและขุดค้นทางโบราณคดีแหล่งโบราณคดีเพิงผาถ้ำลอด = The communication analysis of archaeologists and community in highland archaeology project in pang mapa district, Mae Hong son province : a case study of survey and excavation at tham lod rock shelter archaeological site / เมธิตา เบญจพงศ์.
355715302714 ตุลาบันทึกประวัติศาสตร์ [แผ่นวีดิทัศน์] = October 14, 1973 student uprising [Videodisc] / ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
3558147648Post moderm ดีกว่าแบรนด์ ซับซ้อนกว่าโฆษณา / ณัฐกานต์ ลิ่มสถาพร
3559147763Culture for sale = จุดเปลี่ยน ทางกลับ วัฒนธรรมโลกาภิวัฒน์ / ณัฐกานต์ ลิ่มสถาพร
3560147669ไซอิ๋ว ฉบับ MBA / อาคเนย์
356112579กระบวนการสืบทอดจากสื่อสัญลักษณ์ทางพิธีกรรมศีลศักดิ์สิทธิ์ 7 ประการไปสู่ความเชื่อศรัทธาและการดำเนินชีวิตทางธุรกิจแบบมีจริยธรรมของชุมชนชาวคริสต์ [โรมันคาทอลิก] ของโบสถ์พระมารดานิจจานุเคราะห์ กรุงเทพมหานคร = The paths of reserve by sings and symbols in the holy liturgy seven sacramenty towards faith and ethical business life of christian [Roman catholic] community at our mother of perpetual help church Bangkok/ ศิริพจน์ สกุลทอง.
356291603ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 1-6 ประมวลกฎหมายอาญา (แก้ไขล่าสุด ฉบับที่ 15 พ.ศ.2545) ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ 8 มกราคม 2546 พร้อมพระราชบัญญัติค่าตอบแทนนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำลยในคดีอาญา พ.ศ.2545 / รวบรวมโดย ชัยยุทธ วัชรานนท์
3563147149ระวังผู้หญิง / ชัชรินทร์ ไชยวัฒน์
3564109895จุลกายวิภาคศาสตร์ / กรรณิกา ชัชวาลวานิช
356594590ภูมิปัญญาหมองู / สุวิทย์ มาประสงค์
3566149532รพีสารแม่ฟ้าหลวง : หนังสือวิชาการทางกฎหมายของนักศึกษานิติศาสตร์ สํานักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง / สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
3567105764การรับรู้ข่าวสารและปัจจัยจูงใจในการท่องเที่ยวโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า = Information perception and persuasive factors in tourism of the Chulachomklao royal military academy / วัลยศรี แก้ววิรุฬ
356894438การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจที่ได้รับของผู้ชมโขน = Uses and gratification of khone audience / เจตนิพัทธ์ สาสิงห์
3569147657ฝันใกล้ใกล้ไปช้าช้า / หนุ่มเมืองจันท์
3570147707ผ่าพืชแปลงพันธุ์ / พิเชียร คุระทอง
3571147668คนละโลกเดียวกันนี่แบบของฉันนั่นแบบของเธอ / ทรงวาด
3572147640สามีทำร้ายฉัน / วิลาสินี พนานครทรัพย์
3573147709นาวินตาร์กับปาฎิหาริย์รักจากพ่อ / วิโรจน์ เยาวพลกุล
3574147717ตามหาการ์ตูน / ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์
3575147705ตำนานผจญภัยดอกไท้เหล็ก : 300 ปี แห่งการบุกเบิกและแสวงหาของ 16 นักสำรวจหญิงผู้ยิ่งใหญ่ของโลก / มิเชล สลัง ; เกษรินทร์ หวังวงศ์วิโรจน์, แปล
3576147674เชือกกล้วยมัดต้นกล้วย / ประภาส ชลศรานนท์
3577147726เปรียบเทียนไขใช้ตัวเองเพื่อเปล่งแสง / ภาวิณีย์ เจริญยิ่ง
357896982หลักฐานประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองไทย จากการศึกษาทางไปรษณีย์ = A study of Thai politics and history through the mails / อาณัฐชัย รัตตกุล
3579102865ไดโนเสาร์เขย่าปฐพี 2 [แผ่นวีดิทัศน์] = When Dinosaurs roamed 2 [Videodisc]
358099015Big TV : the era of changing / ไพเราะ เลิศวิราม ; สุปราณี คงนิรันดรสุข, บรรณาธิการ
3581101047ออกเสียงอย่างไรให้ถูกต้องและฝรั่งฟังรู้เรื่อง [แผ่นวีดิทัศน์]
358294454ปัญหาการควบคุมการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในรูปบริษัทจำกัดซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทยตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพ.ศ.2542 = The problems of controlling the business operation of foreigners regarding foreign business act B.E. 2542 / ชุมาพร กาญจนรัตน์
358390180สุดยอดไอเดีย / อิสระ เกียรติดำรงทรัพย์
3584147383ถามตอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (เรียงตามมาตรา) / เมธา วาดีเจริญ
3585147299ผลึกแสงแห่งใจ / วีณา โดมพนานคร
3586150432ออล แม็กกาซีน [วารสาร]
3587150024มหัศจรรย์บรรณารักษ์ = La mysterieuse bibliothecaire / โดมินิค เดอแมรส์ ; แปลโดย เกลอกัน
3588149959พระธาตุเจดีย์ มรดกล้ำค่าของเมืองไทย / ทศพล จังพาณิชย์กุล
3589149650รายงานโครงการสำรวจสถิติการท่องเที่ยวภายในประเทศ ปี 2545 : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / ชรินทร์ คูคู่สมุทร...[และคนอื่นๆ]
3590101494สนทนาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ [ซีดี-รอม] : เพื่อเตรียมสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ [Jetro test] / เมงูมิ ชิมาดะ ชิบูวา อะกิ และโอกาวา ชิเกโอ ; แปลโดย ตรีทิพย์ รัตนไพศาล
3591150002พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 / เดชอุดม ไกรฤทธิ์
3592147706เดินบนถนนมิตรภาพ / ปริญญากร วรวรรณ
3593148693ชอลิ้วเฮียง : ตอนดวงชะตาดอกท้อ / โก้วเล้ง ; แปลโดย น. นพรัตน์
3594148691ชอลิ้วเฮียง : ตอนยืมศพคืนวิญญาณ / โก้วเล้ง ; แปลโดย น. นพรัตน์
3595148692ชอลิ้วเฮียง : ตอนกลิ่นหอมกลางธารเดือด / โก้วเล้ง ; แปลโดย น. นพรัตน์
3596148690ชอลิ้วเฮียง : ตอนศึกวังค้างคาว / โก้วเล้ง ; แปลโดย น. นพรัตน์
359790363กฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ / เอื้อน ขุนแก้ว
3598149892ทะเลคือชีวิต / มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ; ดวงดาว สุวรรณรังษี, บรรณาธิการ
359994773ประมวลรัษฎากรฉบับประยุกต์ / เพิ่มบุญ แก้วเขียว และอรวรรณ พจนานุรัตน์
360099572ประมวลกฎหมายอาญาฉบับแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบันและย่อหลักกฎหมายจากคำพิพากษาศาลฎีกาอาญาศตวรรษ / พงศ์ธร บุญอารีย์.
3601150225สิ่งละอันพันละน้อย ... / วรากรณ์ สามโกเศศ
3602104940ความพึงพอใจของผู้โดยสาร/ผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการของสายการบินเอกชน : กรณีศึกษาสายการบินพีบีแอร์เฉพาะการบินภายในประเทศ / อัจจิมา กุลศักดา
360392160การรับรู้ต่อบทบาทปัจจัยการสื่อสารการตลาดและคุณสมบัติโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้ในจังหวัดกาญจนบุรี = Perception to the roles of marketing communication factors and quality of mobile telephone of the users in Kanchanaburi province/ ดวงกมล ปัทมดิลก
3604150998ศาสตร์การสอนเพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ / ทิศนา แขมมณี
360595685ประติมากรรมเยาวชนเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ / สีน้อย เกษมสันต์ ณ อยุธยา...[และคนอื่นๆ]
3606153704ฟันธงไม่หลงเงา / ธนพล บุณโยปัษฎัมภ์.
3607154355อีเลียด / โฮเมอร์ ; แปลโดย ปราณี ศิริจันทพันธ์ และ ส่งศรี ศรีจันทราพันธุ์
360890665วิ.อาญาพิสดาร เล่ม... : ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2546 / วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
3609153213ซีดี รวมวารสารเซมิคอนดักเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ ปี 2546 [ซีดี-รอม]
361099002พิชิตธุรกิจอย่างมืออาชีพ / กฤษฎา เสกตระกูล
361140888หลักกฎหมายห้างหุ้นส่วน / พินิจ ทิพย์มณี
3612154146ความรู้เบื้องต้นกองทุนเงินทดแทน กองทุนประกันสังคม / สำนักงานประกันสังคม
361397708คุณรู้เรื่องกาแฟดีแค่ไหน...? / กาญจน์มุนี ศรีวิศาลภพ, ณรงค์ชัย ปัญญานนทชัย และ ธนรัฐ สวัสดิชัย
361485123ฟลุ๊ค หมาก็มีหัวใจ = Fluke / เจมส์ เฮอร์เบิร์ต ; แปลโดย โสภาพรรณ
361589191คู่มือนักเดินทางเนเธอร์แลนด์ / บรรณาธิการโดย ชมพูนุท กองชนะ
361695673พฤติกรรมการเปิดรับสื่อความต้องการใช้ประโยชน์จากสื่อและรูปแบบการดำเนินชีวิตของชนชาติกะเหรี่ยงบ้านคา จังหวัดราชบุรี = Media exposure behavior desire for media uses and lifestyle pattern of the karen tribe in Baankar, Rajaburi province/ ศิขริน เอกะวิภาต.
361794814อัศวินดาบประกายเพลิง = The dragon king saga book two the worlords of nin / สตีเฟ่น ลอร์เฮด ; แปลและเรียบเรียงโดย พีระพงศ์ สุขแก้ว
3618153461ลิฟต์มหัศจรรย์ = Charlie and the great glass elevator / โรอัลด์ ดาห์ล ; แปลโดย สาลินี คำฉันท์
3619153491หมอแมว = Cat stories / เจมส์ เฮอร์เรียต ; แปลโดย ปาริฉัตร เสมอแข
3620154001ถนนสายความรัก / ฝนพรำ.
3621154035ท่องโลกศิลปวัฒนธรรมกับเสรษฐวิทย์ : ออสเตรีย / เสรษฐวิทย์ ชีรวินิจ
362299370การศึกษาการบริการของสายการบินกรุงเทพ = A study of Bangkok airways services / ปิยะธิดา โสมะนันทน์
362391873การเปิดรับข่าวสารกับความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันและยุโรปตะวันตกที่มีต่อประเทศไทย = Information exposure expectation and satisfaction of American and the West European tourists about Thailand / จุฑาภา ตาดพริ้ง
362497674การแปลขั้นสูง / สุพรรณี ปิ่นมณี
3625154422กฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ : หลักกฎหมายจากคำพิพากษาฎีกา / วิชัย วิวิตเสวี
3626154733เอกลักษณ์ไทย เครื่องสายไทย [แผ่นวีดิทัศน์] = Introduce Thai Classical Instruements [Videodisc] / ปกรณ์ รอดช้างเผื่อน
3627106478หลักสูตรความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับตลาดเงินและตลาดทุน / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
362893297การใช้เงินฝากเป็นหลักประกัน = The utilization of deposit as collateral / สุกัญญา วิริยะผล
362993311การศึกษาการกำหนดอัตราค่าโดยสารรถตู้โดยสารปรับอากาศในเขตกรุงเทพมหานคร = A study on pricing for public van transportation service in Bangkok metropolis / ฐิติพร สายะวิบูลย์
363094766ครบเครื่องเรื่อง DVD / เชาวฤทธิ์ พิบุตร ; สัจจะ จรัสรุ่งรวีวร บรรณาธิการ
3631155708สมุนไพรรักษาเบาหวาน สูตรโบราณขนานเอก / ภาณุทรรศน์
3632155625ชีวิตนี้น้อยนัก / สมเด็จพระญาณสังวร สมเด้จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
3633108781การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาต่อสาเหตุที่มีสัมฤทธิผลททางการเรียนต่ำของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ = Study of student's opinions on causes affecting law academic achievement of Dhurakijpundit university students / สอางศรี พรสุวรรณ...[และคนอื่นๆ]
363495123ความคิดเห็นทางด้านข้อมูลข่าวสารของคนไข้ผู้รับการรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยวิธีเลสิคในกรุงเทพมหานคร = Opinions on information from people who receive refractive surgery-Lasilk / จิตรภาณุ ศรีศุภโอฬาร
363596405ถนนไปดวงดาว / กฤษณา อโศกสิน
363694055เอลล่าผู้ต้องมนตรา = Ella enchanted / เกล คาร์สัน ลีวายน์ ; แปลโดย หทัยภัทร
3637156106เส้นทางสู่ความสำเร็จของ เอส เอ็ม อี / วีนา พันธุรัตน์, บรรณาธิการ
363894827แฟลช เอ็ม เอ็กซ์ ฉบับ Workshop / อภิชัย เรืองศิริปิยะกุล
363997324ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ... / วรัญญา ตันบุรินทร์ทิพย์...[และคนอื่นๆ]
3640104997ณ ที่นั้นเธอกลัว / ปนาพันธ์ นุตร์อำพันธ์
3641156091อาร์ทิมิสฟาวส์รหัสลับนิรันดร = Artemis fowl : the eterniry code / อีออยน์ โคลเฟอร์ เขียน ; แปลโดย ชมนารถ
3642156101วิธีบาวน์ดะรีเอลิเมนต์เบื้องต้น / สมชาติ ฉันทศิริวรรณ