No. of Bibs by Publication Year
No. BIBID Title
13249พิธีเปิดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2547 / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
2106877หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค / วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน
36763สยามออลมาแนค
4100970คำอธิบายประมวลกฎหมายที่ดิน / สมจิตร ทองประดับ
594498คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท / โสภณ รัตนากร
6117665คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท / โสภณ รัตนากร
7109565คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา / ศักดิ์ สนองชาติ
8109488เกมการเงิน : ใช้เงินอย่างไรไม่ให้เป็นหนี้ / ซิลเวีย พอร์เธอร์ แปลโดย อุดมพงษ์
911827จริยธรรมสื่อมวลชน : ภาพสะท้อนสังคมไทย
10113964ภมร / กฤษณา อโศกสิน
1116344จากดินสู่บ้าน สร้างบ้านด้วยดิน : คู่มือสร้างบ้านดินฉบับปรับปรุงใหม่ / ธนา อุทัยภัตรากูร
12113259การว่าความ / สุรชัย สุวรรณปรีชา
13140686เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น / กฤตยา ตติรังสรรค์สุข
14100945คู่มือกฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา / กำชัย จงจักรพันธ์
15102371ผู้จัดการมรดกและพินัยกรรม / ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์
16106923หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค / วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน
17113915มายาตวัน / กิ่งฉัตร
18105530ภาษีอากรธุรกิจ / สมคิด บางโม
1925561กฎหมายการศึกษา... : พระราชบัญญัติ
20113974บ้านขนนก / กฤษณา อโศกสิน
2131942การประยุกต์ใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์และการประเมินความเสี่ยงในการจัดการสิ่งแวดล้อม = Application of Mathematical Model and Risk Assessment for Environmental Management
2233574รัฐสภาไทยปี 2538-2544 / สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
2335014กระบวนทัศน์ใหม่ในการป้องกันบำบัดรักษาฟื้นฟูติดตามช่วยเหลือและเฝ้าระวังเยาวชนผู้ใช้สารเสพติด = Pilot project : the new approches in prevention treatment and after care for youg sustances user
2435059พรรณไม้และพันธุ์สัตว์ในหุบเขาลำพญา / มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
2535316ลำเนาลม / กิ่งฉัตร
26102317อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ / วีระพงษ์ บุญโญภาส
2736041ขบวนการสิทธิเหนือทรัพยากรส่วนรวมในสังคมไทย : เกษตรกรรมยั่งยืนในบริบทระบอบกรรมสิทธิ์เหนือทรัพยากรส่วนรวม : กรณีโครงการนำร่องเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนของเกษตรกรรายย่อย / อนุสรณ์ อุณโณ
2837247โอลิมปิกกีฬาและสงคราม / จูดิน สแวดลิ่ง
29110577ดอกไม้ในป่าหนาว / ปิยะพร ศักดิ์เกษม
30108963หลักกฎหมายครอบครัว / ประสพสุข บุญเดช
3139338ประมวลผลงานด้านวิจัยของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
32109942หลักกฎหมายตั๋วเงิน / สหธน รัตนไพจิตร
33130322กฎหมายระเบียบวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
34106867ระบบการวางแผนและควบคุมการผลิต / พิภพ ลลิตาภรณ์
35105016สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
36113914ด้วยแรงอธิษฐาน / กิ่งฉัตร
3743713รถยกอุตสาหกรรม
3843863ห้องสมุดมหาวิทยาลัย : ผู้ใช้และผู้บริการ / ภาควิชาบรรณารักษ์ศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
39440775 ปี ศงป.เพื่อประชาชน / ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงินสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและประชาชน
4044081การหางานทำของแรงงานย้ายถิ่นในประเทศและบทบาทของสำนักงานจัดหางานของรัฐ / สถาบันวิจัยนโยบายและแผนอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
41105221การหางานทำของแรงงานย้ายถิ่นในประเทศและบทบาทของสำนักงานจัดหางานของรัฐ / สถาบันวิจัยนโยบายและแผนอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
4244194แนวทางการเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน / กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
4344395ข้อเสนอยุทธศาสตร์การปฏิรูปการเงินอุดมศึกษา / ชาญ ตันติธรรมถาวร
4444806ประเทศไทยกับโรคเอดส์ : ความก้าวหน้าและสิ่งท้าทาย / สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ
4544822กฎกระทรวง... : ออกตามกฎหมายการศึกษา
46149095นิรมิต / แก้วเก้า
4745382Leadership / อัจฉรา ลิ้มวงษ์ทอง
4894830สามก๊ก / เจ้าพระยาพระคลัง [หน]
4945880การเงินอุดมศึกษาด้านรายรับระบบใหม่ = Income contingent loan : ICL / เมธี ครองแก้ว, สุจิตรา ชำนิวิกย์กรณ์ และประสบโชค มั่งสวัสดิ์
5099851การตลาดเพื่อสังคม / พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช
5146352ตำราพิชัยสงครามของซุนวู : พร้อมต้นฉบับภาษาจีน / ซุนวู ; แปลโดย วีรจิต กลัมพะสุต
52104486กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง / อภิญญา เลื่อนฉวี
53116839กลยุทธ์บริหารธุรกิจการขนส่งทางเรือ / กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ
54157092แสงตะวันในสายหมอก / ปิยะพร ศักดิ์เกษม
55113912ตามรักคืนใจ / กิ่งฉัตร
56100457เติ้งเสี่ยวผิงมังกรมหัศจรรย์ / สุขสันต์ วิเวกเมธากร
5747342อิตาลี ฟีเวอร์... / วิโรจน์ ถิรคุณ.
58111524การบัญชีการเงิน / อรุณี อย่างธารา...[และคนอื่น ๆ]
5948719การถ่ายทอดภูมิปัญญาของชุมชนเกาะเกร็ดในการผลิตเครื่องปั้นดินเผาและอาหารคาวหวาน = The transmission of local wisdom in making clay pottery and in preparing food and desserts in the Koh Kred community / อธิคม ปัทมาคม
60109086ทฤษฎีและกลยุทธ์การพัฒนาสังคม / สัญญา สัญญาวิวัฒน์
6149319พระธรรมเทศนาอมตะ ดร.โลกนาถภิกขุ พ.ศ. 2546 ลังกาวตารสูตร ดร.พุทธพาสภิกขุ (ฉบับพิเศษพิมพ์รวม 2 เล่ม)
6249320เด็กโทรทัศน์โฆษณา / อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ ... [และคนอื่น ๆ]
6349321มิติใหม่ในการพัฒนาห้องสมุด = New dimension fo library development / สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ; คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต บรรณาธิการ
64109452ประมวลกฎหมายอาญาฉบับอ้างอิง / ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
6549428ระบบความมั่นคงทางสังคมของทวีปยุโรป = Social security throughout the world : Europe 2002
6649437เศรษฐกิจไทยกับการเจรจาการค้าพหุภาคี
6749826ผลิตผลของมหาวิทยาลัยรามคำแหงและคุณภาพการทำงานของบัณฑิต = Productivity of Ramkhamhaeng University and Work Quality of Graduates / มานพ พรหมโชติ, เฉลิมเผ่า อจละนันท์ และเตือนใจ สุนทรสารทุล
68101982วัฒนธรรมการเมืองและการปฏิรูป / วิชัย ตันศิริ
69106901คำอธิบายกฎหมายปกครอง / ชาญชัย แสวงศักดิ์
70109935คำอธิบายกฎหมายปกครอง / ชาญชัย แสวงศักดิ์
7151778ธรรมะกับนักบริหาร
72106910การศึกษาสื่อมวลชนด้วยทฤษฎีวิพากษ์ : แนวคิดและตัวอย่างงานวิจัย = Critical theory / กาญจนา แก้วเทพ
7354679คำภาษาอังกฤษที่ใช้กำกับหัวเรื่องภาษาไทย / คณะทำงานกลุ่มวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
74108444คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์สิน / มานิตย์ จุมปา
75109326การประเมินโครงการ : แนวทางสู่การปฏิบัติ / สุวิมล ติรกานันท์
76109409หลักกฎหมายปกครองเกี่ยวกับบริการสาธารณะ / นันทวัฒน์ บรมานันท์
77108947กฎหมายล้มละลายฉบับสมบูรณ์ / วิชา มหาคุณ
78109403คำอธิบายกฎหมายลักษณะพยาน / โสภณ รัตนากร
7966142ชิพ ซีดี-รอม ก.ย./2547 [ซีดี-รอม] = Chip CD-ROM 9/2004 [CD-ROM]
8066150ระบบนิเวศ [ซีดี-รอม] = Ecosystem [CD-ROM] / วิสุทธิ์ ตรีเงิน
8166445เคล็ดวิชาพิชิตงาน [ซีดี-รอม] : ข้อบกพร่องระหว่างการสัมภาษณ์งาน / ชยางกูร แก้วบัณฑิต
8266458ซิค ซิกมา [ซีดี-รอม] = Six sigma [CD-ROM] / ธานินทร์ สุวงศ์วาร
8366485ดิจิตอล มาร์เก็ตติ้ง [ซีดี-รอม] = digital marketing [CD-ROM] / ชลิต ลิตปนะเวช
8466511การวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด [ซีดี-รอม] / ไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ
8566517การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด [ซีดี-รอม] / ไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ
8666524สอนงานอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ [ซีดี-รอม] / ทิพยาวุธ อังศุสิงห์
8767052โครงการบินย้อนประวัติศาสตร์ นางสาวสยาม [แผ่นวีดิทัศน์]
8867127การสอนแบบโครงการ [แผ่นวีดิทัศน์] / ไพโรจน์ วิฑูรพณิชย์
8967299เทคนิคการจัดทำใบกำหนดหน้าที่งาน [ซีดี-รอม] / ณรงค์วิทย์ แสนทอง
9067494ลูกค้ายุคใหม่ปรารถนาอะไรจากการขาย [ซีดี-รอม] / ภูสิต เพ็ยศิริ
9167652กลยุทธ์การตลาดแบบเครือข่าย [ซีดี-รอม] / ภูสิต เพ็ญศิริ
92113220ภูมิศาสตร์กายภาพ = Physical geography
93102889หลักกฎหมายบริษัทจำกัด / พินิจ ทิพย์มณี
94110085คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน
9583644ร้อยใจรักษ์ไทย
9686068ศิษย์จากดาวพระเสาร์ อาจารย์จากดาวพฤหัสฯ : ทักษะการเรียนมหาวิทยาลัย / วิโรจน์ ถิรคุณ
9786150การวิเคราะห์การอ้างถึงในวิทยานิพนธ์สาขาวิชานิติศาสตร์ = A citation analysis in master's theses of the faculty of law / สุกานดา ดีโพธิ์กลาง
98889756 เดือนกระทรวงแรงงาน : ตุลาคม 2546 - มีนาคม 2547 / กระทรวงแรงงาน
9992320นวัตกรรมทางเทคโนโลยีและเทคนิคการจัดการเพื่อโซ่อุปทานที่มีศักยภาพในการแข่งขัน = Innovative technology & management techniques for competitive supply chain / สถาบันรหัสสากล, สมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิตและเครือข่ายนักวิจัยไทยด้านการจัดการโซ่คุณค่าและโลจิสติกส์
10092868บรรณารักษ์นักการตลาด : มุมมองที่ต้องคิด? / คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
10192878มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ / มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
1029292470 ปี ธรรมศาสตร์ 70 ปี นิติศาสตร์ เป็นศรี เป็นศักดิ์ เป็นหลักของสังคมไทย / คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
10393599รวมกฎหมายครูและบุคลากรทางการศึกษา
10493919การบัญชีต้นทุน = Cost accounting / เดชา อินเด
10594482กฎหมายอาญาภาค 1 / หยุด แสงอุทัย ; บรรณาธิการโดย ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
10694491ร้อยเรื่องพาณิชย์จากท่าเตียน...สู่สนามบินน้ำ / บรรณาธิการโดยธวัชชัย กฤติยาภิชากุล
10794509บริษัทจำกัด : กฎหมายสำหรับนักบริหารและนักธุรกิจ / พิเศษ เสตเสถียร
10894832สูตรเด็ดเคล็ดผอม / สุมิตรา จันทร์เงา
10996439เรือนไม้สีเบจ / ว. วินิจฉัยกุล
11096643Online information and education conference 2004 / สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต, สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบริษัทบุ๊คโปรโมชั่น แอนด์ เซอร์ดวิส จำกัด
11196644คัมภีร์ Flash MX 2004 / สุธี พงศาสกุลชัย ; บรรณาธิการโดย กิตติ ภักดีวัฒนะกุล
11296645Episode 1 : ทะลวงถึงแก่นเรื่องเขียนเกม / อาษา ตั้งจิตสมคิด.
11396646ครบเครื่องเรื่อง NERO 6.0 ฉบับสมบูรณ์ / อนรรฆนงค์ คุณมณี
11496651เก็บตังค์อย่างไรให้เป็นเศรษฐี / นันทิภาคย์ รินรดา
11596653แก้โง่ CEO / ธิติภพ ชยธวัช
11696655ปากตลาด... / ธิติภพ ชยธวัช
11796656เทคนิคและประสบการณ์งานวิจัยทางการศึกษา / สุชาติ โสมประยูร และวรรณี โสมประยูร
11897304แนวทางการจัดหลักสูตรวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา : ประเทศออสเตรเลีย = Curriculum framework learning statement for health and physical education / แปลโดย ไพศาล หรูพาณิชย์กิจ และนรามณฑล สิบหมื่นเปี่ยม
11997309คัมภีร์โยคสูตรของปตัญชลิ / ปตัญชลิ
12097358ทักษิโณมิกส์และ CEO ประเทศไทย : รวมสุนทรพจน์สำคัญของพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร = Thaksionomics and thaksin style strategic thinking thaksin's most strategic keynote addresses / ปราณ พิสิฐเศรษฐการ, รวบรวม
12197513บันทึกเรื่องเงิน = Money diary / นิธิวดี มณีวัฒนา
12297597คิงไซส์ [ซีดี-รอม] = King size [CD-ROM] ; Silly Fools [CD-ROM] : King size ; ซิลลี่ ฟูลส์ [ซีดี-รอม] : คิงไซส์
12397648คู่มือฝึกอังกฤษเพื่อพูดกับฝรั่ง / เพ็ชรี รูปะวิเชตร์
12497652คู่มือเขียนจดหมายธุรกิจ = Great business letters / จรรยา อินทร์อ๋อง
12597689จารึกไว้ในแผ่นดินและทางลวง [แผ่นวิดิทัศน์] ; ทางลวง [แผ่นวีดิทัศน์] ; จารึกไว้ในแผ่นดิน [แผ่นวีดิทัศน์] สำนักงานเลขานุการกองทัพบก
12697808คู่มือเชิงปฏิบัติวิธีการจัดทำแผนกลยุทธ์ = The strategic planning / แปลโดย รังสรรค์ เลิศในสัตย์
12798040ประวัติศาสตร์จีน / โจวจยาหรง ; แปลโดย วิไล ลิ่มถาวรานันต์, ศรีวิกาญน์ กุลยานนท์ และเอกสัณห์ ชินอัครพงศ์ ; ปกรณ์ ลิมปนุสรรณ์, บรรณาธิการ
12898327กรรมกรข่าว... / สรยุทธ สุทัศนะจินดา
1299838410 ปีมูลนิธิโทเรฯ พ.ศ.2537-2546
13098415เทอเรซ ออฟ เลิฟ [ซีดี-รอม] = Terrace of love [CD-ROM]
13198481บันได 10 ขั้นเพื่อชีวีที่มีสุข = 10 steps to positive living / วินดี์ ดรายเดน ; แปลโดย จริยา จันทร์เจิดศักดิ์
13298505บันทึกการแสดงสด ตำนานมือขวาไมโคร [แผ่นวีดิทัศน์] = Put the right hand in the right concert [Videodisc]
13398507เกมนรก สถาบันพันธุ์โหด แบทเทิ่ล โรยัล 2 [แผ่นวีดิทัศน์] = Battle royale II [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย คินจิ ฟูกาซากุ และ เคนตา ฟูกาซากุ
13498640การประชุมทางวิชาการเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ครั้งที่ 6 [ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ] / บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
13598730แค้มปิ้งท่องเที่ยว [ซีดี-รอม] : ปีที่ 20 ฉบับที่ 234 มีนาคม 2547 = Photo on magazine [CD-ROM] : Vol.20 No. 234, March 2004
13698793100 แบรนด์ล้มดัง : ความล้มเหลวที่ต้องเรียนรู้ของบริษัทยักษ์ใหญ่ทั่วโลก / แมทท์ เฮก ; แปลโดย ลักขณา ลีละยุทธโยธิน...[และคนอื่นๆ]
13798803การจัดการความรู้กับคลังความรู้ = Knowledge management and knowledge center / น้ำทิพย์ วิภาวิน
13898805การบริหารต้นทุนสำหรับนักบริหารยุคใหม่ = Modern cost management system for executive / บรรณาธิการโดย วินัย พงศ์ศรีเพียร / โกศล ดีศีลธรรม
13999045เที่ยวท่องห้องสมุด / เจริญขวัญ แพรทอง
14099060คำพิพากษาศาลฎีกา 2547 / บรรณาธิการโดย สุวรรณ ตระการพันธุ์
14199127รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการแปลงสภาพการประปานครหลวงเป็นบริษัทการประปานครหลวง จำกัด [มหาชน] วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2547
14299140การค้าประเวณี : สังคมไทยจะไปทางไหน = Prostitution : which direction is Thailand going to take / บรรณาธิการโดย วิระดา สมสวัสดิ์
14399149ตัวตนผู้หญิงลาวในงานวรรณกรรม / ดวงเดือน บุนยาวงส์ : บรรณาธิการโดย วิระดา สมสวัสดิ์
14499153ชีวิตจริงมันยิ่งกว่าละครเป็นไหน ๆ / อาชวัน
14599224การจัดการสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น / พงษ์วุฒิ สิทธิผล
14699251โอชะกับชาเขียว = Greentea
14799254เครื่องดื่มและน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ / จริยา เดชกุญชร
14899281คริสตัลพลังแห่งสีสันอัญมณี / ศีขริน
14999317ปฏิบัติการทางพันธุวิศวกรรม / นภา ศิวรังสรรค์
15099326ไวน์ผลไม้ / ช่อขวัญ วงษ์สุวรรณ
15199350จุดประกายความคิดสร้างธุรกิจส่วนตัว / ณัฐพล ประดิษฐพลเลิศ
15299351พลังหินบำบัดและอัญมณีเสริมดวงชะตา / จุฑามาศ ณ สงขลา
15399394อิสลามศาสนาแห่งสันติภาพ อิสมาอีล ลุตฟี จะปะกียา ; ซุฟอัม อุษมาน, แปล
15499436ยัยตัวร้ายกับโต๊ะผี [แผ่นวีดิทัศน์] = The uninvited [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย ลี ซู ยวน
155994372 คน 2 คม [แผ่นวีดิทัศน์] = Infernal affairs 2 [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย อลัน มัก และ แอนดรูว์ หลิว
15699449ฮัม /h [ซีดี-รอม]
15799503ติดตั้ง/ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมืออาชีพ / ธวัชชัย ชมศิริ.
15899506มือใหม่ Adobe photoshop CS
15999507เริ่มต้นการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C++ / ยุทธนา ลีลาศวัฒนกุล.
16099508เร่งให้สุด ๆ กับการอัปโหลด/ดาวน์โหลด / ประเสริฐ รุ่งทรัพย์พาณิชย์
16199511สุดยอดคัมภีร์กลเม็ดเด็ดปรับแต่งพีซี / กฤษฎา ศิริชัยสิทธิ์ : บรรณาธิการโดยธนิต แกสัจเดชศรี
16299527ผู้ดีทางธุรกิจหมายเลข... / ธิติภพ ชยธวัช.
16399528เรียนรู้ PLC ชั้นกลางด้วยตนเอง / ธีรศิลป์ ทุมวิภาต และ สุภาพร จำปาทอง
16499529การบำรุงรักษาด้วยตนเอง = Autonomous maintenance / ธานี อ่อมอ้อ ; บรรณาธิการโดย นพเก้า ศิริพลไพบูลย์ และสุกัญญา ติรวุฒิพร
16599579รายงานการเสนอผลงานวิจัยการประชุมวิชาการเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย / มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
16699585มาตรการทางกฎหมายในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : ศึกษาเฉพาะกรณีอุทยานแห่งชาติ = Legal measures for the management of ecotourism resources : specifically the case of National parks / อภิญญา เลื่อนฉวี
16799607Child-Centered processes schools... = คู่มือผู้ปกครอง เปิดใจผู้บริหารสถานศึกษาและการเรียนตาม พ.ร.บ. การศึกษาใหม่
16899617คู่มือผู้สอนการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์ / อัญญา ขันธวิทย์
16999618การวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์ / อัญญา ขันธวิทย์
17099627ปฏิบัติการเคมีทั่วไป = General chemistry laboratory / มนนภา เทพสุด
17199631แค้มปิ้งท่องเที่ยว [ซีดี-รอม] : ปีที่ 20 ฉบับที่ 235 เมษายน 2547 = Photo on magazine [CD-ROM] : Vol.20 No.235, April 2004
17299671การนำเสนองานธุรกิจเชิงกลยุทธ์ [ซีดี-รอม] = Effective presentation [CD-ROM] / ภูสิต เพ็ญศิริ
17399672กลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่ [ซีดี-รอม] = Proactive modern marketing [CD-ROM] / ภูสิต เพ็ยศิริ
17499673ตัวชี้วัดความสำเร็จในการปฎิบัติงาน [ซีดี-รอม] = Key performance indicators [CD-ROM] / สมชัย ศรีสุทธิยากร
17599674การวัดผลองค์กรแบบสมดุล [ซีดี-รอม] = Balanced scorecard [CD-ROM] / สมชัย ศรีสุทธิยากร
17699675สเปเชี่ยล 2546 [ซีดี-รอม] = Special 2003 [CD-ROM]
17799676โอเวอร์คัม เฟีย [ซีดี-รอม]
17899677รายงานประจำปี ... /h [ซีดี-รอม] = Major cineplex PLC. annual report ... [CD-ROM] / บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)
17999678รายงานประจำปี ... [ซีดี-รอม] / บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
18099728เอ็กซ์เพอร์ริเม้นท์ วัน [ซีดี-รอม] = X periment 1 [CD-ROM]
18199732เพลงรักจากวันวาน 1 [ซีดี-รอม]
18299733เพลงรักจากวันวาน 2 [ซีดี-รอม]
18399740บริหารจิตพิชิตปัญหา : แนวทางสู่ความชุ่มชื่นเบิกบานจากการทำงานที่แท้ / รัญจวน อินทรกำแหง
18499779ผีดูดคน [แผ่นวีดิทัศน์] = The bone snatcher [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย Jason Wulisohn
18599786สร้างงานแอนิเมชั่นด้วย Flash MX 2004 [ซีดี-รอม] = Macromedia flash MX 2004 [CD-ROM]
18699787มาโครมีเดีย แฟลชเอ็มเอ็กซ์ [ซีดี-รอม] = Macromedia flash MX [CD-ROM]
18799788เรียนรู้การคำนวณและวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Microsoft Excel 2003 [ซีดี-รอม] ; Microsoft Excel 2003 [CD-ROM]
18899790หัดเขียนโปรแกรมภาษา C# แบบมืออาชีพ / วรชัย เชาว์วีระประสิทธิ์
18999791สร้าง VCD อัลบั้มรูปง่ายด้วยตัวคุณเอง / ดุษฎี ชัยเลิศ
19099815ถึงเว้นไม่เห็นวรรค / ชัยวัฒน์ สถาอานันท์.
19199816ทักษิณกับนโยบายสังคม / รวบรวมโดย ปราณ พิสิฐเศรษฐการ
19299817บันทึกหนุ่มนักลงทุนหน้าใหม่ = Diary of a young investor / เพชร บุษราคัม
19399818ขุดรากเหง้า ITV แฉผลประโยชน์เพื่อใคร / ดุสิต ศิริวรรณ
194998207 เซียนซีอีโอ : ศึกษาวิธีการของสุดยอดผู้นำเพื่อเปลี่ยนแปลงธุรกิจคุณให้กลายเป็นบริษัทชั้นนำ = What the best CEOs know / เจฟฟรีย์ เอ. เครมส์ ; แปลและเรียบเรียงโดย นาถกมล บุญรอดพานิช
19599821คนคว้าฝัน = The go - getter : a story that tells you how to be one / ปีเตอร์ บี คีน และ อลัน แอ็กเซลรอด
19699822คือความคิดคือชีวิตคืออภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นักการเมืองพันธุ์ใหม่ / ศิริกานดา ศรีชลัมภ์
19799828สิทธิชุมชนท้องถิ่นบ้านครัว : กรณีการสร้างทางด่วนทับชุมชน / ชลธิชา สัตยาวัฒนา
19899930บทคัดย่อวิทยานิพนธ์... / บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
19999985ระบบข้อมูลของจังหวัดเพื่อการบริหารและจัดสรรงบประมาณ / ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์.... [และคนอื่นๆ]
20099987กรณีตัวอย่าง : รูปแบบการวิจัยและพัฒนาทั้งโรงเรียนของนักวิจัยในพื้นที่โครงการโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
201100007คัมภีร์การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ = E-commerce / กิตติ ภักดีวัฒนะกุล
202100009คัมภีร์ระบบเครือข่าย : แบบฉบับอาจารย์วิรินทร์... / วิรินทร์ เมฆประดิษฐ์สิน
203100011บทภาพยนตร์ : เขียนอย่างไรให้ทำเงิน = How to write a selling screenplay / คริสโตเฟอร์ คีน ; แปลโดยมณิศา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา และ ศศิพร หมั่นเจริญลาภ
204100038เสกฝัน ปั้นหนัง : บทภาพยนตร์ = Three-act structure screenwriting / รักศานต์ วิวัฒน์สินอุดม
205100122สารคดีสำนักงานศาลยุติธรรม [แผ่นวีดิทัศน์] : ชุดที่ 1 ตอนที่ 1, การปฎิบัติตนเมื่อมาศาล ตอนที่ 2, ข้อไม่พึงปฎิขัติในการมาศาล ตอนที่ 3, การปฎิบัติตนเมื่อได้รับหมายศาล ตอนที่ 5, ข้อควรปฎิบัติเมื่อได้รับหมายเรียกให้ไปเบิกความ ตอนที่ 6, การใช้ล่ามแปลภาษาต่...
206100126ลงทุนในกิจการแบบไม่ต้องมีเงิน / ชาย กิตติคุณาภรณ์...[และคนอื่นๆ]
207100127คิดที่แตกต่างกรณีศึกษาจากฮาร์วาร์ด / ไพศาล สุริยะวงศ์ไพศาล
208100162การวิเคราะห์และทำความเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภค [ซีดี-รอม] = Consumer behavior analysis [CD-ROM] / วิทวัส รุ่งเรืองผล
209100163กลยุทธ์การตลาดแบบปากต่อปาก [ซีดี-รอม] = Buzz marketing [CD-ROM] / วิทวัส รุ่งเรืองผล
21010017212 ปีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ / มหาวิทยาลัยวลัย ลักษณ์
211100173คู่มือการปฏิบัติงานของสาขาพรรคการเมือง
212100175พระบรมราโชวาทพระราโชวาทพระโอวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้พุทธศักราช 2521-2547
213100178สิ่งดีดีในการสร้างสุขภาพ : ภาคเหนือ / นิรชรา อัศวธีรากุล
214100179สิ่งดีดีในการสร้างสุขภาพ : ภาคใต้ / นิรชร อัศวธีรากุล
215100180สิ่งดีดีในการสร้างสุขภาพภาพ : ภาคกลาง / นิรชรา อัศวธีรากุล
216100181สิ่งดีดีในการสร้างสุขภาพ : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / นิรชรา อัศวธีรากุล
217100246สมรู้ร่วมคิดกับฮิตเลอร์ = Hitler's banker : Hjalmar Horace Greely Schacht / จอห์น ไวทซ์, แปลโดย โสภาพรรณ
218100250จารึกพ่อขุนรามคำแหงวรรณคดีประวัติศาสตร์การเมืองแห่งกรุงสยาม / พิริยะ ไกรฤกษ์
219100330อยู่อย่างไรไม่ให้ทุกข์ : ข้อคิดจากนิทานธรรมเพื่อสลัดทุกข์ให้หลุดจากวงจรชีวิต / รัญจวน อินทรกำแหง
220100332วิสัยทัศน์กว้างไกล ศูนย์วิจัยกสิกรไทย [ซีดี-รอม] บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
221100346ธุรกิจอสังหาดาวรุ่งปี'47 / ฐานเศรษฐกิจ
222100347สถานการณ์และฐานข้อมูลการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทย
223100348108 วิธีประหยัดภาษี 2 : ธุรกิจ SMEs and บุคคลธรรมดา [ตอน 1] / อมรศักดิ์ พงศ์พฤกษ์
224100364ครูภูมิปัญญาไทยรุ่นที่ 3 : ภาคใต้ / ถวัลย์ มาศจรัส และ กัลยานี ปฏิมาพรเทพ
225100365ครูภูมิปัญญาไทยรุ่นที่ 3 : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / ถวัลย์ มาศจรัส, กัลยาณี ปฏิมาพรเทพ และ วัลภา เล็กวัฒนานนท์
226100367สู่ความสำเร็จ = Towards success / มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
227100370แม่ของผู้ยากไร้ / เทเรซา
228100373ผลกระทบจากการเสียชีวิตด้วยโรคเอดส์ของบุตรวัยผู้ใหญ่ต่อบิดามารดาสูงวัย / จอห์น โนเดล...[และคนอื่น ๆ]
229100399การวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์ [ซีดี-รอม] / อัญญา ขันธวิทย์
23014459เศรษฐกิจไทยครึ่งปีแรกและแนวโน้มครึ่งหลัง 2547
23118437อุปลมณี : แก้วก่องส่องธรรมนำชน เรืองโลก เรืองอุบล คือ พระโพธิญาณเถร / พระโพธิญาณเถร [หลวงพ่อชา สุภทโท]
23218874ระบบการเงินอุดมศึกษาแนวใหม่ = Income contingent loan : ICL / ชาญ ตันติธรรมถาวร
233102961พลังธรรมชาติเสริมสร้างสุขภาพ / มานพ ประภาษานนท์
23466569สมเด็จพระบรมราชินีไทยในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ [ซีดี-รอม]
23566583แค้มปิ้งท่องเที่ยว [ซีดี-รอม] : ปีที่ 20 ฉบับที่ 239 สิงหาคม 2547 = Photo on magazine [CD-ROM] : Vol.20 No.239, August 2004
23666630พีซีทูเดย์ ซีดี [ซีดี-รอม] : ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 ; พีซีทูเดย์ ซีดี [ซีดี-รอม] : วินโดวส์ ทวีคกิ้ง
23766734เรย์ มีมี่ [แผ่นวีดิทัศน์] พรสวรรค์ของจ้อย, เด็กขายพวงมาลัย, ชีวิตที่เลือกได้
23866926อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยคาดหวัง [แผ่นวีดิทัศน์] ; ภารกิจอาจารย์ที่คาดหวัง [แผ่นวิดิทัศน์]
23966940แผนที่จิตทัศน์ [แผ่นวีดิทัศน์] / พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์
24067391คู่มือการศึกษาประจำปีการศึกษา 2545-2549 มหาวิทยาลัยรามคำแหง [CD-ROM] / มหาวิทยาลัยรามคำแหง
24167397เรียนภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น [แผ่นวีดิทัศน์]
242107064จาวา โปรแกรมมิง [ซีดี-รอม] = Java programming [CD-ROM]
24385274คู่มือการบูรณาการยุทธศาสตร์วัฒนธรรมและยุทธศาสตร์ชุมชน = Guidance on integrating cultural and community strategies / แปลโดย สุรศักดิ์ หลาบมาลา
244109393วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ [ซีดี-รอม]
24590897ชีวเคมีพื้นฐาน เอกสารการสอนชุดวิชา = Fundamentals of biochemistry / เครือวัลย์ โสภาสรรค์ ... [และคนอื่น ๆ]
24691551ร้อยคารมคมความคิดดร.ทักษิณ ชินวัตร
24794862บุคลิกภาพเชิงบวกสำหรับคนทำงาน = Personality puzzle / ฟลอเรนซ์ ลิทธอเออร์ และ มาริตา ลิทธอเออร์; นราธิป นัยนา, แปล
24894992มาตรฐานการติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก / คณะกรรมการมาตรฐานระบบเครื่องกลในอาคารสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย
249132552หอประวัติและพิพิธภัณฑ์ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ [จุลสาร]
25096014Guess who my hero is 13 ปี 14 นาย / จุไรรัตน์ อุณหกะ
25196569การสื่อสารเพื่อส่งเสริมการตลาด / พนารัตน์ ลิ้ม
25297114การศึกษาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคในปัจจุบันของไทย / ศูนย์ศึกษาเอเปค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
25397221ศัพทานุกรมอาหารริมทางย่านเยาวราช / ธีรพันธ์ ล.ทองคำ และ ก่อศักดิ์ ธรรมเจริญกิจ
25497235การบริหารการเปลี่ยนแปลง [ซีดี-รอม] = Change management [CD-ROM] เรวัตร์ ชาตรีวิศิษฎ์
25597237การบริหารเวลา [ซีดี-รอม] = Time management [CD-ROM] เรวัตร์ ชาตรีวิศิษฎ์
25697238การทำงานเป็นทีม [ซีดี-รอม] = Team management [CD-ROM] เรวัตร์ ชาตรีวิศิษฎ์
25797240การบริการเพื่อความสำเร็จ [ซีดี-รอม] = Service to success [CD-ROM] วิทยา ด่านธำรงกูล
25897241การจัดทำบัญชีเบื้องต้น [ซีดี-รอม] ชูศรี เที้ยศิริเพชร
25997242การบัญชีต้นทุนเพื่อแสวงหากำไร [ซีดี-รอม] ชูศรี เที้ยศิริเพชร
26097246ชิพ ซีดี-รอม ม.ค. / 2547 [ซีดี-รอม] = Chip CD-ROM 1/2004 [CD-ROM]
26197254กลยุทธ์ การบริหารการเงิน [ซีดี-รอม] ธนเดช มหโภไคย
26297260การบริหารงานขายเชิงรุก [ซีดี-รอม] = Proactive sale management [CD-ROM] ภูสิต เพ็ญศิริ
26397266ก้าวหน้าสู่นักขายมืออาชีพ [ซีดี-รอม] ณรงค์เวทย์ วจนพานิช
26497269การอ่านงบการเงิน [ซีดี-รอม] / ธนเดช มหโภไคย
26597270กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ [ซีดี-รอม] = Public relations strategy [CD-ROM] ศุกลมาน เอี่ยมโอภาสดิษฐ์
26697273การเจรจาต่อรอง [ซีดี-รอม] = Negotiation [CD-ROM] / สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
26797277แนวคิดการบัญชีเบื้องต้น [ซีดี-รอม] ; การอ่านบัญชีเบื้องต้น [ซีดี-รอม] : แนวคิดการบัญชีเบื้องต้น ชูศรี เที้ยศิริเพชร
26897363อินเตอร์เน็ตสำหรับผู้เริ่มต้น / กรภัทร์ สุทธิดารา
26997447ใจที่วาง__ทางที่เดิน / สนธิญาณ หนูแก้ว
27097458หนุ่มเหงาข้างบ้านสาวหวานข้างใจ = The boy next door / Josie Lloyd & Emlyn Rees
27197479การบริหารจัดการโรงแรมที่ดีที่สุดในนครหลวงทิเบต = Running a hotel on the roof of the world / เอล็ค เลอ ซู เออร์ ; แปลโดย สมพูน ปัณฑิตานนท์ ; เรียบเรียงโดย ปรีชา แดงโรจน์
27297486วัฒนธรรมข้ามชาติ : กับการบริหารและการเจรจา = Gross-culture / บรรจง อมรชีวิน
27397488คิดอย่างธนินท์ เจียรวนนท์ / วิจักษณ์ วรบัณฑิตย์
27497490วิสัยทัศน์ผู้นำ : พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร อานันท์ ปันยารชุน ธนินท์ เจียรวนนท์ = CEO vision / พิจารณ์ ธนาไพบูลย์
27597601พจนานุกรมศัพท์กฎหมายไทย (อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ) [ซีดี-รอม] = Dictionary of Thai Law words (English-Thai, English) [CD-ROM] วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม
27697680ปืน เชื้อโรค และเหล็กกล้ากับชะตากรรมของสังคมมนุษย์ / จาเร็ด ไดมอนด์ ; แปลโดย อรวรรณ คูหเจริญนาวายุทธ
277977122552 รหัสลับทักษิณ / สำนักวิเทศสัมพันธ์ สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
27897785เปิดปูมแนวคิดและการบริหารของ 10 ทายาทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รุ่นใหม่
27997786ก้าวอย่างมั่นคงสู่ปีที่ 2 โพสต์ทูเดย์ / โพสต์ ทูเดย์
28097787คู่มือวินโดวส์เซิร์ฟเวอร์ 2003 / สันติ ศรีลาศักดิ และวิจัย สุขอารีย์ชัย
28197800เลตเตอร์ออฟเครดิตการค้า = Commercial letter of credit / ชนินทร์ พิทยาวิวิธ
28297834เมทาดาทากับบทบาทที่สำคัญในการบริการสารสนเทศ
28397841ปลาเล็กหัวใจโต๊โต [แผ่นวีดิทัศน์] : นีโม = Finding Nemo [Videodisc] ; นีโม [แผ่นวีดิทัศน์] : ปลาเล็กหัวใจโต๊โต
28497966ตามรอยพระยุคลบาล สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง / ดนัย จันทร์เจ้าฉาย, บรรณาธิการ
28598050The Leagve of extraordinary gentleman [Videodisc] = เดอะลัค มหัศจรรย์ชน คนพิทักษ์โลก [แผ่นวีดิทัศน์] กำกับการแสดงโดย Stephen Norrington
28698093เทคนิคการเขียนภาษาอังกฤษอย่างง่ายและชัดเจนสำหรับนักกฎหมาย = Writing in plain english for lawyers / จุมพล นันทศิริพล และ อัจฉรียา ศิริพันธุ์
28798112แค้มปิ้งท่องเที่ยว [ซีดี-รอม] : ปีที่ 20 ฉบับที่ 232 มกราคม 2547 = Photo on magazine [CD-ROM] : Vol.20 No. 232, January 2004
28898113ซิพ ซีดี-รอม ก.พ. / 2547 [ซีดี-รอม] = Chip CD-ROM 2/2004 [CD-ROM]
28998115โปรแกรมคำนวณเงินลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและช่วยในการคำนวณภาษี [ซีดี-รอม] ; RMF Tax calculation [CD-ROM]
29098150ปฏิรูปการศึกษาสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
29198160เทคนิคการจัดการเรียนการสอน : เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ / บูรชัย ศิริมหาสาคร
29298377การรักษาระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ของสถานประกอบการในประเทศไทย = The maintaining of environmental management systems for the cextified ISO 14001 organizations in Thailand / สยาม อรุณศรีมรกต และ วรพร สังเนตร
29398410รวมฮิตเพลงดังรางวัลมาลัยทอง [ซีดี-รอม]
29498411ชิพ ซีดี-รอม มี.ค. / 2547 [ซีดี-รอม] = Chip CD-ROM 3/2004 [CD-ROM]
29598412The Nihongo journal (3) [CD-ROM] : March 2004
29698414แค้มปิ้งท่องเที่ยว [แผ่นวีดิทัศน์] : ปีที่ 20 ฉบับที่ 233 กุมภาพันธ์ 2547 = Photo on magazine [CD-ROM] : Vol.20 No. 233, Febuary 2004
29798461หนังสือประกาศโฆษณาการจดทะเบียนการประดิษฐ์และออกอนุสิทธิบัตร 2547 / สำนักสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา
29898464ธุรกิจขนาดย่อมความสำเร็จที่คุณสร้างได้ = The e-myth revisited / ไมเคิล อี. เกอร์เบอร์ ; วรรณพร ไกรเลิศ, แปล
29998500ฮัก 5 [แผ่นวีดิทัศน์] : อ้อมกอดเพลงรัก คาราโอเกะ ; อ้อมกอดเพลงรัก ฮัก 5 [แผ่นวีดิทัศน์] : คาราโอเกะ
30098504ยูเอชที เรด แม็สเซ็ส [แผ่นวีดิทัศน์] = UHT Red message [Videodisc]
30198535บันทึกการแสดงสดคอนเสิร์ต AXE live in a day II [แผ่นวีดิทัศน์] : วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2547 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
30298576โฟโต้ชอปแต่งภาพศิลป์ให้สวยด้วย plug-in = Photoshop แต่งภาพศิลป์ให้สวยด้วย plug-in / ชาตพล นภาวารี
30398623การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อหารูปแบบที่เหมาะสมในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุร่วมกับสถานีอนามัยในอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรี = Designing a health promotion program for the elderly through a collaborative action research with health centers in Thongphaphum, Kanchanaburi / วาทินี บุญชะลักษี...[และคนอื่นๆ]
3049862440 ปีบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดล / บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
30598794ปริศนาส่วนแบ่งทางการตลาด = The myth of market share / ริชาร์ด มินิเตอร์ ; แปลและเรียบเรียงโดย นาถกมล บุญรอดพานิช
30698813สเปเชี่ยล 2547 [ซีดี-รอม] = Special 2004 [CD-ROM]
30798820ครบรอบ 100 ปี ชาตกาล รัฐบุรุษอาวุโส ปรีดี พนมยงค์ [ซีดี-รอม]
30898849แฮ็ปปี้ นิว เยียร์ 2547 [ซีดี-รอม] : เกรท เทรดดิชันแนล ไทย เมโลดี้ = Happy New Year 2004 [CD-ROM] : Great traditional Thai melody
30998850ชิพ ซีดี-รอม เม.ย./2547 [ซีดี-รอม] = Chip CD-ROM 4/2004 [CD-ROM]
3109899733 นักธุรกิจชั้นนำชาวไทยเชื้อสายจีน / วิจักษณ์ วรบัณฑิตย์
31199107วาทกรรมและการสื่อความหมายของวัฒนธรรมความงามระหว่างกลุ่มธุรกิจเสริมความงามและกลุ่มสตรีนิยมของไทย = Discourse and meaning presentation of beauty culture by beauty business and Thai feminist / ชลลดา จันทร์เต็ม
31299116การรับฟังข้อเท็จจริงคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา = The hearing of the fact in civil cases in connection with an offence / ธิติพันธุ์ วงษ์พิทักษ์โรจน์
31399119ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการแจ้งเหตุผลในการเลิกจ้างลูกจ้างหน้าที่ในการบอกเลิกจ้างลูกจ้างของนายจ้างและสิทธิในการต่อสู้คดีของลูกจ้างและนายจ้าง = Legal problems relating to notification and the reasons to terminate the employee's contract, obligation's of the employer to inform the employees, and rights of employer and employees to file the case to the court / เกศกาญจน์ พิพัฒน์พลกุล
31499125สมุนไพรไทย : โอกาสและทางเลือกใหม่ของอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์ ครั้งที่ 2 / จัดโดยคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ; บรรณาธิการโดย จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ, กฤษ อังคนาพร, เปล่งศรี อิงคนินันท์
31599142เพศวิถีวันวานวันนี้และวันพรุ่งที่จะไม่เหมือนเดิม / บรรณาธิการโดย กาญจนา แก้วเทพ และพริศรา แซ่ถ้วย
31699143ภิกษุณีกับบทบาทเรื่องเพศสภาพในสังคมไทย = Bhikkuni : the reflection gender in Thai society / ภิกษุณีธัมมนันทา ; บรรณาธิการโดย วิระดา สมสวัสดิ์
31799146คุณูปการด้านสตรีศึกษาต่อสังคมไทย = The contributions of women's studies to Thai society / นภาภรณ์ หะวานนท์ ; บรรณาธิการโดย วิระดา สมสวัสดิ์
31899168ชีวิตนักเรียนเตรียมทหารชีวิตนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า [นายร้อย จปร.] / บุรุษเหล็ก
31999179สำนักบริการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
32099180สิงห์ดำสัมพันธ์ '47 / สมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
32199186หางานต้องได้งาน / นงลักษณ์ สุทธิวัฒนพันธ์
32299187แถลงการณ์สภาทนายความ / สัก กอแสงเรือง
32399232เอนไซม์ทางอาหาร / ปราณี อ่านเปรื่อง
32499233แบคทีเรียทางเทคโนโลยีชีวภาพเซลล์และผลิตภัณฑ์ของเซลล์ / เสาวนีย์ ธรรมสถิติ
32599234อุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น = Introduction to meteorology / รังสรรค์ อาภาคัพภะกุล
32699245สารผสมและสารประกอบ = Mixtures and compounds / อลัมสตาร์ สมิท, ฟิลลิป คลาก และคอรีน เฮนเดอร์สัน ; แปลโดย ลัดดาวัลย์ ผดุงทรัพย์
32799329ลำนำจันทร์ / กิ่งฉัตร
32899331พรายปรารถนา / กิ่งฉัตร
32999333ฟ้ากระจ่างดาว / กิ่งฉัตร
33099339นักการตลาด CEO... / โชคชัย ชยธวัช และ ธิติภพ ชยธวัช
33199340กล้าเริ่มชีวิตใหม่ กล้าก้าวสู่อาชีพที่สอง = Second acts : creating the life you really want, building the career you truly desire / สตีเฟน เอ็ม. พอลแลน และมาร์ค ลีไวน์ ; แปลโดย วรรธนา วงษ์ฉัตร ; บรรณาธิการโดย สมชัย เบญจมิตร
33299341ไทยแลนด์ซีอีโอ = Thailand CEO / วิจักษณ์ วรบัณฑิตย์
33399342คิดใหม่ = Re-imagine / ทอม ปีเตอร์ ; แปลโดย วีรจิต กลัมพะสุต...[และคนอื่นๆ]
33499345บทเรียนจากนักลงทุนชั้นนำของโลก / นิกกี้ รอสส์ ; แปลและเรียบเรียงโดย พรชัย รัตนนนทชัยสุข
33599346รวยหุ้นด้วยงบการเงิน / ณัฐวุฒิ ยอดจันทร์ และ ณัฐพร แสงการชัยพัฒน์
33699347เศรษฐศาสตร์ฆาตกรรม = Murder at the margin / มาร์แชล ; ผู้แปล หฤทัย มีนะพันธ์
33799348พลิกการตลาดเป็นพลัง / วิทวัส รุ่งเรืองผล.
33899349การตลาดมืออาชีพ = Marketing in practice / กิตติ สิริพัลลภ ; บรรณาธิการโดย พิกุล ริภาสประทีป
33999373ความคิดเห็นของข้าราชการต่อการประสานงานภายในกระทรวงพาณิชย์ : ศึกษาเฉพาะกรณีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า = The opinion of the officials towards the coordination within the ministry of commerce : a case study of the department of business development / สญามล จ้อยเจริญ
34099376การสื่อสารกลุ่มกับการจัดการธุรกิจชุมชนของกลุ่มหัตถกรรมบ้านขาแหย่งพัฒนาในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย = Group communication and management of community business of handicraft group of Baan Khaa Yang Pattana in Doitung development project area, Mae fha luang district Chaing Rai province / รัฐพงศ์ ปานเชื้อ
34199381ครบรอบ 24 ปีชมรมผู้สื่อข่าว-ช่างภาพอาชญากรรม
34299383บทคัดย่อโครงงานนักศึกษาปริญญาตรีสาขาวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / รวบรวมโดย คุณาวุฒิ เทียมทอง
34399385แนวทางการจัดเวทีประชาคมเพื่อตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของข้อมูลผู้จดทะเบียนปัญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ
34499388คิดบวก ความสำเร็จของคนคิดใหญ่ = The power of positive thinking / นอร์แมน วินเซนต์ พีล ; คีตวิภู, แปลและเรียบเรียง
34599404เบิร์ด ออฟ ไทยแลนด์ = Birds of Thailand / วัชระ สงวนสมบัติ
34699405ฟลาย วิธ มี [แผ่นวีดิทัศน์] : คาราโอเกะ = Fly with me [Videodisc] : Karaoke
34799406ดรีม [แผ่นวีดิทัศน์] : คาราโอเกะ = Dreams [Videodisc] : Karaoke
34899407เดอะ แฟมิลี่ [แผ่นวีดิทัศน์] : คาราโอเกะ = The family [Videodisc] : Karaoke
34999408ซอง ออน ฟิล์ม [แผ่นวีดิทัศน์] : คาราโอเกะ = Song on film [Videodisc] : Karaoke
35099409บิวตี้ฟูลโมเม้นท์ [แผ่นวีดิทัศน์] : คาราโอเกะ
35199410สามแยกปากหวานโชว์ [แผ่นวีดิทัศน์]
35299413คนแรกของหัวใจ คนสุดท้ายของชีวิต [แผ่นวีดิทัศน์] = The classic [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย กวาก แจ ยอง
35399417คู่มือประมวลรัษฎากร ปี 2547 / สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
35499421คนค่อมแห่งนอเทรอดาม 2 [แผ่นวีดิทัศน์] = The hunchback of Notredame II [Videodisc]
35599426ศศิกานต์ [ซีดี-รอม] = Sasikarn [CD-ROM]
35699433ผู้ชายคนนี้ที่หัวใจไม่อยากลืม [แผ่นวีดิทัศน์] = The floating landscape [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย ไล มิง ซุย
35799440บุปผาราตรี [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล]
35899454หัวใจลูกทุ่ง ชุดที่ 3 [ซีดี-รอม] ; เท่ห์ อุเทน พรหมมินตร์ [ซีดี-รอม] : หัวใจลูกทุ่ง ชุดที่ 3
35999456โบ เอ็นจอย [ซีดี-รอม] = Bcau enjoy [CD-ROM]
36099486ราทาน่าการเดินทางของฟรอยด์ 1 / ฐิติมา แจ่มจรรยา และนันทนาฏ กฤษณจินดา
36199487อย่าบอกใคร = Tell on one / ฮาร์ลาน โคเบน ; อริณี เมธเศรษฐ, แปล
36299489อภิรักษ์ โกษะโยธิน : ความฝันความมุ่งมั่นและชีวิตที่เลือกได้ / วงศ์พัฒน์
36399492ทักษิณบนบัลลังก์นายกรัฐมนตรี / กาญจน์มุนี ศรีวิศาลภพ และ ณรงค์ชัย ปัญญานนทชัย
36499493ยอดผู้นำยุคใหม่ = The new era of leaders / พสุ เดชะรินทร์
36599494ความรักของพระพุทธเจ้าหลวง = King of the world / พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ.
36699495ตามรอยพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสยุโรป / พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ.
36799497ซัมเมอร์แลนด์ = Summerland / ไมเคิล ชาบอน ; รัตนัย , แปล
36899498ลมหนาว ภูเขา กิมจิและเกาหลีใต้ / ทัศนีย์ ยาวะประภาษ
36999499ชาเลตเตอร์สตูดิโอ = Character studio / Character Studio
370995023ds max 6 basic / ปิยะบุตร สุทธิดารา ; บรรณาธิการ ดนุพล กิ่งสุคนธ์
37199513สร้าง home video ง่าย ๆ ด้วย ulead videostudio 7 / ยุทธชัย รุจิวิมล
37299514ทำ+เล่นให้เป็น blog / เกรียงไกร วิชระอนนท์ ; วิทยา ต่อศรีเจริญ , บรรณาธิการ
3739951810 โปรแกรมเด็ดคู่เครื่องคอมฯ / สุธีร์ นวกุล
37499531ชุบชีวิตธุรกิจ = Revitalise your business / เจฟฟรี มอสส์; แปลโดย โอฬาร กลีบพุฒ
37599532การมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด : สร้างองค์กรให้แตกต่างอย่างเหนือชั้น / กุณฑลี รื่นรมย์, เพลินทิพย์ โกเมศโสภา และ สาวิกา อุรหนันท์
37699535เปิดเส้นทางการค้า-ลงทุนหกเหลี่ยมเศรษฐกิจ (จีนตอนใต้พม่า ลาว เวียดนามกัมพูชา) / สุรกิจ จุฑาเทศ
37799536ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบมืออาชีพ = Professional real estate investment / อนุชา กุลวิสุทธิ์
37899537วิถีแห่งเซียนหุ้นห่านทองคำ / เทพ รุ่งธนาภิรมย์
37999573ข้อมูลเพื่อการจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ [GIS]
38099575ปฏิบัติการเทคโนโลยีคอนกรีต = Concrete technology laboratory / วิรัช เลิศไพทูรยพันธ์ และสุรพันธ์ สันติยานนท์
38199643โครงการการประเมินผลการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ / ระพีพรรณ คำหอม...[และคนอื่นๆ]
38299766ซินแบด [แผ่นวีดิทัศน์] : พิชิตตำนาน 7 คาบสมุทร = Sinbad [Videodisc] : Legend of the seven seas / กำกับการแสดงโดย ทิม จอห์นสัน และ แพทริค กิลมอร์
38399773โอเค เบตง [แผ่นวีดิทัศน์] = Baytong [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย นนทรีย์ นิมิบุตร
38499777แก๊งซ่าส์ต้องกล้าลอง [แผ่นวีดิทัศน์] = Truth or dare [Videodisc] : 6th floor rear flat
38599793เขียน CD/VCD/DVD nero express 6 และโปรแกรมต่าง ๆ / จีราวุธ วารินทร์
38699795ออกแบบและสร้างเว็บสวยด้วยตนเอง / ฐิตารัตน์ รัชตะวรรณ : บรรณาธิการโดย ดนุพล กิ่งสุคนธ์
38799797โลกหมุนไปวันวัน / สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ
38899798นี่แหละเกียรติ___นี่แหละกิ๊ก / เกียรติ กิจเจริญ
38999800หินและคริสตัลพลัง : ชีวิต / ปรีดา ลิ้มศริ
39099801ต้นตำรับอร่อยเงินล้าน
39199802มงกุฎ / โมลี
39299803สมบัติผู้ดี : ฉบับอินเทรนด์ / วีระเชษฐ ผ่องพันธ์
39399804เม็ทเธ่ มาเร็ต___เจ้าหญิงผู้พลิกประวัติศาสตร์ = Mette- Marit prinsesse mot alle odds / เกรเกอร์ส เมอลเลอร์ ; [แปลโดย] ไพศาล แน่งน้อย
39499805เด็กไทยวัยกิ๊ก / บรรณาธิการโดย จุไรรัตน์ แสนใจรักษ์
39599806เถ้าแก่ใหม่ผู้ยิ่งใหญ่ / ธิติภพ ชยธวัช
39699807สหจิต : หัวใจแอนดรอยด์ = The Anoroio's heart / สมภพ นิลกำแหง
397998087 วิธีร้ายทำลายลูก = 7 worst things parents do / จอห์น ซี. ฟรีล และ ลินดา ดี. ฟรีล ; นงลักษณ์ จารุวัฒน์, แปล ; ณัฐภณ พันธุ์มณี, บรรณาธิการ
39899810รวมกันเราอยู่สู่ความเป็นหนึ่ง / ธิติภพ ชยธวัช
39999811ผมซักฟอก / วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์
40099812การจัดการความรู้ : พื้นฐานและการประยุกต์ใช้ = Knowledge management / พรธิดา วิเชียรปัญญา
40199813คู่มืออ่านคน = Reading people / โจ - เอลลา ดิมิเตรียส และ มาร์ค แมซซาเรลลา ; วรรณคำ, แปลและเรียบเรียง
40299814เลือกตั้ง 2548 ยุทธการยึดเมืองของทักษิณ ชินวัตร / ณัฐวุฒิ วชิระเรืองชัย
40399829สิทธิชุมชนท้องถิ่นภาคอีสาน : โครงการสิทธิชุมชนท้องถิ่นจากจารีตประเพณีสู่สถานการณ์ปัจจุบันการศึกษาเพื่อแสวงหาแนวทางนโยบายสิทธิชุมชนท้องถิ่นในประเทศไทย / ดนุพล ไชยสินธุ์...[และคนอื่นๆ]
40499833ย่านการค้า "ตะวันตก" แห่งแรกของกรุงเทพฯ : สามแพร่ง แพร่งภูธร แพร่งนรา แพร่งสรรพศาสตร์ / ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย
40599835หลวงประดิษฐ์ไพเราะ [ศร ศิลปบรรเลง] มหาดุริยกวีลุ่มเจ้าพระยาแห่งอุษาอาคเนย์ / อานันท์ นาคคง อัษฎาวุธ สาคริก ; บรรณาธิการโดย สุจิตต์ วงษ์เทศ
40699836ฝรั่งหลังตะวันตก / ไรท์ ไมเคิล
40799838ศิลปวิจารณ์ในทัศนะส. ศิวรักษ์ / ส.ศิวรักษ์
40899845กระบี่กระจายหอม / โก้วเล้ง ; น. นพรัตน์ เรียบเรียง
40999846ดาวตกผีเสื้อกระบี่ / โก้วเล้ง ; น. นพรัตน์ เรียบเรียง
41099848CSI : ไขปมคดีปริศนาตอนฆาตกรสองหน้า / แมกซ์ อัลลัน คอลลินส์ ; อัจฉรียา ศิริจักรวาล แปลเรียบเรียง
41199921โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างฐานข้อมูลหัวเรื่องเฉพาะสาขาวิชา / คณะทำงานกลุ่มวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
41299989กว่าจะเป็น...สภาการศึกษา / สิริพร บุญญนันต์.
41399991คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคนไทยตามแต่ละช่วงวัย / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
414100012สิ่งที่เขาไม่ได้สอนตอนเรียนหนัง = What they don't teach you at film school / คามิล แลนดู และ ทิอาเร่ ไวท์ ; แปลโดย พิไลลักษณ์ ลาภานันต์ และ เอก ตันเจริญ
415100013เคล็ดลับการเขียนบทภาพยนตร์ = Secrets of film writing / ทอม ลาซาลัส ; แปล บวรศักดิ์ จำปาวัลย์
416100068แค้มปิ้งท่องเที่ยว [ซีดี-รอม] : ปีที่ 20 ฉบับที่ 236 พฤษภาคม 2547 = Photo on magazine [CD-ROM] : Vol.20 No.236, May 2004
417100121สารคดีสำนักงานศาลยุติธรรม [แผ่นวีดิทัศน์] : ชุดที่ 2 ตอนที่ 1, ศาลยุติธรรมคืออะไร ตอนที่ 2, ศาลชั้นต้น ตอนที่ 3, ศาลอุทธรณ์ ตอนที่ 4, ศาลฎีกา ตอนที่ 5, คดีแพ่ง ตอนที่ 6, คดีอาญา ตอนที่ 7, การระงับข้อพิพาทด้ายวิธีอื่น โดยไม่ต้องมาขึ้นศาล ตอนที่ 8, สำน...
418100128จะเลือกเงินหรือชีวิต : เปลี่ยนทัศนคติต่อเงินสู่อิสรภาพของชีวิต / โจ โดมิงเกซ และ วิคกี้ โรบิน ; แปลโดย พล วงศ์พฤกษ์
419100129ทำอย่างไรให้คิดเก่ง = How to think bright / จิตรา ก่อนันทเกียรติ.
420100131อัจฉริยะ CEO = CEO capital / เลสลี่ เกนเนส-รอสส์ ; แปลโดย ยงยุทธ ยุวยุทธ
421100133วาทะของวอร์เรน บัฟเฟทท์ : ไหวพริบและสติปัญญาของนักลงทุนผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก / เจเน็ต โลว์ ; แปลโดยเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
422100137บริหารจัดการแบบบูรณาการ CEO / ธรรมนูญ โรจนแพทย์
423100138คิดอย่างเศรษฐี / ครองแผน ไชยธนะสาร, บรรณาธิการ
424100144กลยุทธ์และเคล็ดลับเจริญ สิริวัฒนภักดี / จิรวัฒน์ รจนาวรรณ
42510014520 วิธีพัฒนาการบริการเหนือชั้น = Twenty ways to improve customer service / ลอยด์ ซี ฟินช์ ; แปลและเรียบเรียงโดย ปฏิพล ตั้งจักรวรานนท์ และธนิกานต์ มาฆะศิรานนท์
426100148รวยหุ้นด้วยกราฟ / ไพโรจน์ วิเชตชาติ
427100151ซื้อแล้วรวย [พลังของผู้ซื้อกึ่งผู้ขาย] = Pro-sumer power / บิลล์ เควน ; แปลและเรียบเรียงโดย ธนวัฒน์ จีรวุฒิเศรษฐ์
428100154ความลับในการเป็นนักลงทุนมืออาชีพ / ชาย กิตติคุณาภรณ์
429100206โฉมหน้าของสงครามยุคดิจิตอล = The new face of war : how war will be fought in the 21st century / บรูซ เบอร์โดวิทซ์ ; แปลโดย สรศักดิ์ สุบงกช
430100208งานพลังหนุ่มและความสุข : แนวทางการบริหารแบบพุทธสำหรับองค์กรเปลี่ยนแปลงสังคม / ปรีดา เรืองวิชาธร
431100209ความเรียบง่ายไร้กาลเวลา : การมีชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในสังคมบริโภค = Timeless simplicity creative living in a consumer society / จอห์น เลน ; สดใส ขันติวรพงศ์, แปล
432100212พลวัตความรู้สังคมสงเคราะห์กับสังคมสงเคราะห์ไทยในบริบทที่เปลี่ยนแปลง / จิราลักษณ์ จงสถิตมั่น
433100216จากลุ่มอิระวดีสู่สาละวิน : บทวิเคราะห์การเมือง สังคม และความสัมพันธ์ไทย-พม่า / พรพิมล ตรีโชติ
434100221ภาษาไทยของเรา / บรรณาธิการโดย พัชราวลัย ทองอ่อน
435100222เสือกระดาษ ? วิพากษ์สภาหนังสือพิมพ์ / สมหมาย ปาริจฉัตต์
436100223คู่มือผู้จัดการหญิงยุคใหม่ไฟแรง = The new woman manager / ชาร์ลอน แลมฮัท ชาร์ลอน ; กลุนิดา รุจิกร แปลและเรียบเรียง
437100224กลยุทธ์การสมานไมตรีเพื่อบรรลุสันติร่วมกัน = Getting to peace / วิลเลียม ยูรี ; เบญจรัตน์ แซ่ฉั่ว, แปล
438100225อยากดังต้องโดดเด่น = Unique now or never / ดันเด, แจ๊สเปอร์ ; แปลโดย ดนัย จันทร์เจ้าฉาย
439100230ผมจะเป็นคนดี : วิกรม กรมดิษฐ์ / ประภัสสร เสวิกุล
440100232ฉากชีวิตสี่แผ่นดิน : ชีวิตจริงหลังฉากนิยายของสาวชาววัง ชาวบ้าน และแฟชั่นฝรั่ง / ศศิวิมล สันติราษฎร์ภักดี
441100234ฉีกคัมภีร์นักบริหาร = Management stripped bare / โจ โอเวน ; แปลโดย วรรธนา วงษ์ฉัตร
442100235บันทึกหน้าหนึ่ง / แคเธอรีน เกรแฮม ; แปลโดย อายุรี ชีวรุโณทัย ; บรรณาธิการโดย เสาวรส มิตราปิยานุรักษ์
443100238การปฏิรูประบบราชการไทย / สมเกียรติ ศรลัมพ์
444100240พระจอมเกล้า = King Mongkut / ปรามินทร์ เครือทอง
445100292สอนอย่างไรให้ถึงฝัน [แผ่นวีดิทัศน์] : คุณครูทักษิณ ชินวัตร สอนวิชาคณิตศาสตร์ ร.ร.สามเสนวิทยาลัย 25 กันยายน 2546
4461002937 ขั้นตอนสู่ความสำเร็จของการขาย [แผ่นวีดิทัศน์] ; การเจรจาต่อรอง กุญแจสู่ความสำเร็จ [แผ่นวีดิทัศน์]
447100298การใช้"กระ"และ"กะ"พร้อมความหมาย : ฉบับราชบัณฑิตยสถาน / ราชบัณฑิตยสถาน
448100299ใต้ร่มพระบารมีจักรีนฤบดินทร์สยามินทราธิราช
449100361การวิจัยเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมความเป็นผู้นำเชิงเศรษฐกิจของสตรีชนบท : กรณีการมีส่วนร่วมกิจกรรมอาชีพเสริมในจังหวัดกาญจนบุรี = Promoting rural women's economic leadership : a case study on participation in income generating activitives in Kanchanaburi / อมรา สุนทรธาดา...[และคนอื่นๆ]
450100362ครูภูมิปัญญาไทยรุ่นที่ 3 : ภาคกลางและภาคตะวันออก / ถวัลย มาศจรัส, กัลยาณี ปฏิมาพรเทพ และวัลภา เล็กวัฒนานนท์
451100363ครูภูมิปัญญาไทยรุ่นที่ 3 : ภาคเหนือ / ถวัลย์ มาศจรัส, วัลภา เล็กวัฒนานนท์ และ อรอนงค์ เนตรสุภลักษณ์
452100375112 ปีกับการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม / กระทรวงยุติธรรม
453100380ชิพ ซีดี-รอม พ.ค./2547 [ซีดี-รอม] = Chip CD-ROM 5/2004 [CD-ROM]
454100388ชิพ ซีดี-รอม มิ.ย./2547 [ซีดี-รอม] = Chip CD-ROM 6/2004 [CD-ROM]
455100392แค้มปิ้งท่องเที่ยว [ซีดี-รอม] : ปีที่ 20 ฉบับที่ 237 มิถุนายน 2547 = Photo on magazine [CD-ROM] : Vol.20 No.237, June 2004
456100395ทางเลือกอุดมศึกษาเพื่อความเป็นไท / ประเวศ วะสี ... [และคนอื่น ๆ]
457100425คนจริงเผาแค้น = Man on fire / เอ. เจ. ควินเนลล์ ; โสภาพรรณ แปล
458100409CEO โตด้วยกลยุทธิ์ = Growing with strategy / ไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ
459100412สุดยอด CEO พันธุ์แท้ / ธิติภพ ชยธวัช
460100413บริหารชีวิตแบบนี้จึงจะรวย = The better way for smarter life / ฮูโก วอลลาซี ; ดารณี สุนทรนนท์ แปลและเรียบเรียง
461100417เก่งกลยุทธ์ : การตลาดไร้พรมแดน = Good at strategy / ไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ
462100418ล้มแล้วลุก : เศรษฐกิจไทย...ทำท่าจะวิ่ง / เงินตรา ; บรรณาธิการโดย โอม พัฒนโชติ
463100419เริ่มที่ก้าวก้าวที่กล้า / นาน สินธูสวัสดิ์
464100421จอมยุทธนักการตลาด / ธิติภพ ชยธวัช
465100438ฟรีเกม online / ปรีชา จินาดมณีศิริกุล ; ศุภสิทธิ์ นาคเสน, บรรณาธิการ
466100435เขียนเกมและโปรแกรมบนมือถือ J2ME / กาญจนา ตันวิสุทธิ์ ; บรรณาธิการ มณีโชติ สมานไทย
467100436ลูกรวย [อารมณ์ขัน] สอนพ่อ [เล่นอินเทอร์เน็ต] / กิตติกร อนุเธียร
468100437เคล็ดลับนักซื้อคอมพิวเตอร์ / เกรียงศักดิ์ นิมิตชัยกิจกุล และ ภีรพล คชาเจริญ
469100439Best web hit / วรรัตน์ ภัทรอมรกุล
470100444เก่งภาษาอังกฤษจากเพลง gloden memories / แปลและเรียบเรียงโดย ทักษิณ และ วายุ
471100451ย้อนอดีตเหตุการณ์สำคัญของโลก : เดือนพฤษภาคม / กาศิก
472100448ไม่ต้องเรียนเมืองนอกก็เก่งอังกฤษได้ / ยงยุทธ
473100449World wide work worldclass step เตรียมตัวอย่างไรให้ได้งาน 1 เดือน / ณัฐยา รัตนกาญจน์
474100450เขียนถึงสมเด็จฯ / ม.ร.ว. กิติวัฒนา ปกมนตรี
475100452ฅน ต้นไม้ กระต่าย ดวงจันทร์ / ศิริ ทรัพย์สมบูรณ์.
476100453เศรษฐกิจจีนในระบบเศรษฐกิจโลก / วิทยากร เชียงกูล
477100456เรียนเก่งเรียนดีที่ใคร ๆ ก็เรียนได้ / โชคชัย ชยธวัช
478100459ศาลเจ้าจีนศักดิ์สิทธิ์ : ในประเทศไทย / เจริญ ตันมหาพราน
479100461พืชผักสมุนไพรต้านโรค / นารี เจริญยิ่ง
480100462มหัศจรรย์พันธุ์พืชสมุนไพรเครื่องดื่มป้องกันโรค / สุธี วรคีรีนิมิต
481100463รู้จัก-รู้ใช้พืชสมุนไพร / สุธี วรคีรีนิมิต
482100479เบิร์ด เสก [ซีดี-รอม] = Bird Sek [CD-ROM]
483100480คนละขั้วรักกันไม่ง่าย [แผ่นวีดิทัศน์] = Love impossible [Videodise] / กำกับการแสดงโดย Jeong Cho Sin
484100481ฮัก 5 [ซีดี-รอม] = Hug 5 [CD-ROM]
485100482รวมใจไฟฝัน [ซีดี-รอม]
486100483โหมโรง [ซีดี-รอม] = The overture [CD-ROM]
487100485ตลับทอง 3 จากแจ้ [ซีดี-รอม] : 16 เพลงอมตะนิรันดร์กาล
488100487Lost in translation [Videodisc] = หลง เหงา รัก [แผ่นวีดิทัศน์] / Directed by Sofia Coppola
489100492ปล้นนะยะ [แผ่นวีดิทัศน์] = Spicy beautyqueen of Bangkok [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย พจน์ อานนท์
490100475ฮวงจุ้ย ฟ้าดินคนลิขิต [แผ่นวีดิทัศน์] / กำกับการแสดงโดย บุญถิ่น ทวยแก้ว
491100476บี ดับบลิว [ซีดี-รอม] = B/W [CD-ROM]
492100477คอมโบ [ซีดี-รอม] = Combo [CD-ROM]
493100490โหมรัก โหมโรง [ซีดี-รอม]
494100491โยคะเพื่อครรภ์คุณภาพกับเฮเลน [แผ่นวีดิทัศน์] = Well being during pregnancy [Videodisc] / เฮเลน เบอร์เกอร์
495100493ริปลีย์ เกม แผนชั่ว อำมหิต [แผ่นวีดิทัศน์] = Ripley's game [Videodisc] / Directed by Liliana Cavani
496100494คอนเสิร์ตโอโน่ [แผ่นวีดิทัศน์] = Uncensored [Videodisc]
497100496ปาฏิหาริย์รัก เปลี่ยนใจฉันให้ฝันเป็นเธอ [แผ่นวีดิทัศน์] = Leaving me loving you [Videodisc]
498100525ชีวิตนี้ที่ไม่มีฉัน [แผ่นวีดิทัศน์] = My life without me [Videcdisc] / กำกับการแสดงโดย Isabel Coixet
499100576รวมบทคัดย่อผลงานวิจัยของคณาจารย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ระหว่าง พ.ศ. 2521-2547 [ซีดี-รอม]
500100586งานดีฝีมือไทย [แผ่นวีดิทัศน์] : ดอกไม้ใยไหม / พรรณพิไล กวีวัฒนา และ ประภาศรี บุญวัฒน์
501100500เหยี่ยวเหิร ฟัดมหากาฬ [แผ่นวีดิทัศน์] = Silver Hawk [Videodisc]
502100501ปิดตำนาน 2 คน 2 คม [แผ่นวีดิทัศน์] = Infernal affairs III [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย แอนดรูว์ เลา
503100503ซาโตอิจิ ไอ้บอดซามูไร [แผ่นวีดิทัศน์] / กำกับการแสดงโดย ทาเคชิ คิทาโน
504100504กลิ่นไอรัก [แผ่นวีดิทัศน์] = Scent of love [Videodisc]
505100506อัพทาวน์ เกิร์ลส สาวเดิร์น ตกถัง [แผ่นวีดิทัศน์] = Uptown girls [Videodisc] / กำกับภาพยนตร์โดย Boaz Yakin
506100512รักครั้งใหม่ หัวใจแทบป่วน [แผ่นวีดิทัศน์] = Hope springs [Videodisc] / กำกับภาพยนตร์ โดย Mark Herman
507100526โหมโรง [แผ่นวีดิทัศน์] = The overture [Videodisc] / กำกับการแสดงโดยอิทธิสุนทร วิชัยลักษณ์
508100529บอดดี้การ์ดหน้าเหลี่ยม [แผ่นวีดิทัศน์] = The body guard [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย หม่ำ จ๊กม๊ก
509100530โมนาลิซ่า ขีดชีวิต เขียนฝันให้บานฉ่ำ [แผ่นวีดิทัศน์] = Monalisa smile [Videodisc] / กำกับภาพยนตร์ โดย Mike Newell
510100582รายงานรายเดือนดัชนีอุตสาหกรรม.... [ซีดี-รอม] / ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
511100585งานดีฝีมือไทย [แผ่นวีดิทัศน์] : นกน้อยแฟนซีรีไซเคิล ; นกน้อยแฟนซีรีไซเคิล [แผ่นวีดิทัศน์] / ศกุนตลา คร้ามอ่ำ
512100587งานดีฝีมือไทย [แผ่นวีดิทัศน์] : แกะสลักผักผลไม้ / โสภาพรรณ อมตะเดชะ
513100588งานดีฝีมือไทย [แผ่นวีดิทัศน์] : วาดไม้ระบายสี / จุฑารัตน์ (โคโชริค) ผูกพานิช
514100589งานดีฝีมือไทย [แผ่นวีดิทัศน์] : ประดิษฐ์สวยด้วยกระดาษสา / รุ่งโรจน์ แฉล้มรักษ์
515100590งานดีฝีมือไทย [แผ่นวีดิทัศน์] : เรือนไทยย่อส่วนจากดิน / สมบัติ บริบูรณ์
516100594งานดีฝีมือไทย [แผ่นวีดิทัศน์] : ขนมมงคล ชุด 2 / นพวรรณ จงสุขสันติกุล
517100591งานดีฝีมือไทย [แผ่นวีดิทัศน์] : ออกแบบตกแต่งของขวัญที่ระลึก / จงจิต ชินกนกรัตน์
518100592งานดีฝีมือไทย [แผ่นวีดิทัศน์] : ผลไม้แปรรูป / มัณฑนา ร่วมรักษ์
519100593งานดีฝีมือไทย [แผ่นวีดิทัศน์] : ขนมมงคล ชุด 1 / นพวรรณ จงสุขสันติกุล
520100595งานดีฝีมือไทย [แผ่นวีดิทัศน์] : ขนมมงคล ชุด 3 / นพวรรณ จงสุขสันติกุล
521100596งานดีฝีมือไทย [แผ่นวีดิทัศน์] : น้ำผลไม้และน้ำสมุนไพร / มัณฑนา ร่วมรักษ์
522100599กฎหมายการปกครองท้องถิ่น / สมคิด เลิศไพฑูรย์
523100600รำลึกวันวาน : เกร็ดประวัติปกิณกธรรมและพระธรรมเทศนาท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตตเถร / หลวงตาทองคำ จารุวณุโณ ; เรียบเรียงโดย ภัทระ คำพิทักษ์...[และคนอื่น ๆ]
524100605ธุรกิจจำอวดสงครามปราบยาเสพติดในรัฐฉานของรัฐบาลพม่า
5251006533 ปีศาลปกครอง 9 มีนาคม 2547 / ศาลปกครอง
526100647สรรพสาระการเลือกตั้ง
527100650พิธีถวายปริญญารัฐประศาสนตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์มหาวิทยาลัยศรีปทุมรุ่นที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2545 แด่พระภัททันตะ อาสภมหาเถระ ธัมมาจริยะ อัคคมหากัมมัฎฐานาจริยะ ณ วัดภัททันตะอาสภาราม ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2547
528100652Pc big book รอบรู้เรื่องคอมพ์แบบเต็มอิ่มในเล่มเดียว
529100657คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 52/2546 เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของศาลปกครองและคณะกรรมการการเลือกตั้ง
530100665พระอภิธรรมเป็นพระพุทธพจน์และประวัติคัมภีร์สัททาวิเสส / พระคันธสาราภิวงศ
531100662ลงนามเพื่อล่มสลาย / วิสุทธิ์ ใบไม้...[และคนอื่นๆ]
532100663การประเมินผลโครงการเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์หลังจากเริ่มดำเนินโครงการแล้ว = An ex-post evaluation of Pasak Jolasit dam project / กิตติพงษ์ โปษกะบุตร
533100664ปทสงคโห / พระอาทิจจวงศ์
534100676ประมวลกฎหมายปกครอง / อักขราทร จุฬารัตน์
535100679การรณรงค์ให้เด็กรักการอ่านภาษาจีน [แผ่นวีดิทัศน์]
536100707พูดแบบ...นายกฯ ทักษิณ / สันติ อรุณวิจิตร, รวบรวม
537100666การประกันสุขภาพช่องปากในประเทศไทย : การเงินการคลังเพื่อความเป็นธรรม / เพ็ญแข ลาภยิ่ง
538100667ทันตแพทย์ไทยใน 30 บาท / เพ็ญแข ลาภยิ่ง และ มธินี ต่อเศวตพงศ์
539100674ข้อเท็จจริงคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญในประเด็นหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองต้องอยู่ในบังคับบัญชาหรือกำกับดูแลของรัฐบาลหรือไม่ : กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง
540100682การประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา [แผ่นวีดิทัศน์] / สำนักงานรับรองฯ
541100690ฟรอม ว้อย วิทธิน [ซีดี-รอม] = From voice within [CD-ROM]
542100703เปิดโลกเศรษฐกิจกับดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี / ณรงค์ชัย อัครเศรณี
543100704เพศภาวะ : การท้าทายร่าง การค้นหาตัวตน / บรรณธิการโดยสุชาดา ทวีสิทธ์
544100705ผู้หญิงในวาทกรรมการเมืองเรื่องเพศและสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ / บรรณาธิการโดย กฤตยา อาชนิจกุล
545100706ทักษิณ ชินวัตร คนดวงแตก / ศิษย์อายัญโฆษ
546100708ทักษิโณมิกส์
547100709แปลงทักษิณเป็นทุน / เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง
548100710ทักษิณ : ผู้นำการเปลี่ยนแปลง / ธีรชัย วรรณกิจ
549100711คดีดวงเฉลิม : เหตุใดจึงยกฟ้อง / บุญร่วม เทียมจันทร์
550100754เครื่องดื่มให้กำลังงาน : รวมรสและฐานการตลาดกับภาพลักษณ์ใหม่เพื่อสังคม
551100773ชิพ ซีดี-รอม ก.ค./2547 [ซีดี-รอม] = Chip CD-ROM 7/2004 [CD-ROM]
5521007743 ทศวรรษตลาดหลักทรัพย์, อดีต-ปัจจุบัน-อนาคต [แผ่นวีดิทัศน์]; 30 ปี ตลาดหลักทรัพย์, อดีต-ปัจจุบัน-อนาคต [แผ่นวีดิทัศน์]
553100776สร้าง home video ง่าย ๆ ด้วย uleas videostudio 7 [ซีดี-รอม] / ยุทธชัย รุจิรวิมล
55410077710 โปรแกรมเด็ดคู่เครื่องคอมฯ [ซีดี-รอม] / สุธีร์ นวกุล
5551007783 ดีเอส แม็กซ์ 6 เบสิค [ซีดี-รอม] = 3 ds max 6 basic [CD-ROM] / ปิยะ บุตร สุทธิดารา ; บรรณาธิการ ดนุพล กิ่งสุคนธ์
556100782เร่งให้สุด ๆ กับการอัปโหลด/ดาวน์โหลด [ซีดี-รอม] / ประเสริฐ รุ่งทรัพย์พาณิชย์
557100790เรียนรู้ PLC ชั้นกลางด้วยตนเอง [ซีดี-รอม] / ธีรศิลป์ ทุมวิภาค และ สุภาพร จำปาทอง
558100793นวัตกรรมพลังงาน 2003-2004 [ซีดี-รอม] / สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
559100794การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ [ซีดี-รอม] = Physical activity [CD-ROM]
560100796ร้อยเรื่องเมืองพาณิชย์ จากท่าเตียน สู่สนามบินน้ำ [ซีดี-รอม]
561100821Career development in practice / อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์
562100834คัมภีร์อภิธานวรรณนา / แปลและเรียบเรียงโดย พระมหาสมปองมุทิโต
563100841ครูคือผู้สร้างโลก / รัญจวน อินทรกำแหง
564100842เปิดโลกทุนเรียนฟรี... / ปารวี ไพบูลย์ยิ่ง
565100849ใบไม้ในกำมือ / วศิน อินทสระ
566100868คู่มือเตรียมสอบนายร้อยตำรวจชั้นสัญญาบัตรสายปราบปรามและสายสอบสวนวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา / น้ำแท้ มีบุญสร้าง และ กิตติ มีบุญสล้าง
567100824การตลาดแบบเครือข่าย / พิบูลย์ ดิษฐอุดม
568100853ซ่อมบ้านอย่างรู้ทันช่าง = New Complete Do-it-yourelf Manual / แปลโดยชัยสิทธิ์ ด่านกิตติกุล...[และคนอื่นๆ] ; บรรณาธิการโดย เมวิตา วงศ์วิเชียรชัย, ธิดา มหาเปารยะ บรมานันท์ และภาวนา อร่ามฤทธิ์
569100855อะ เดย์ อัลบั้ม [ซีดี-รอม] = A day album 3 [CD-ROM]
570100856โปรแกรมแนะนำการจัดการด้านพลังงาน [ซีดี-รอม] = Energy management advisor-EMMA [CD-ROM]
571100865ครบเครื่องเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภค ครบเครื่องเรื่องสัญญา / ไพโรจน์ อาจรักษา
572100866ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย / ดิเรก ควรสมาคม
573100867รวมข้อทดสอบความรู้ในวิชากฎหมายแก่ผู้สมัครเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา [ผู้ช่วยฯ สนามเล็ก] พร้อมธงคำตอบและคำถามปากเปล่าตั้งแต่พ.ศ.2527 ถึงปัจจุบัน / รวบรวมโดย อำไพ อรัญนารถ และ สุรพันธ์ อรัญนารถ
574100869คำอธิบายพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพ.ศ.2542 พร้อมด้วยพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติม / สหัส สิงหวิริยะ
575100873คำอธิบายกฎหมายเกี่ยวกับการตลาด = Law on marketing / สุษม ศุภนิตย์
576100874หลักกฎหมายตัวแทน-นายหน้า / พินิจ ทิพย์มณี
577100876การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษพ.ศ.2547 / สุรพล ไตรเวทย์
578100878อธิบายศัพท์การบริหารจัดการสมัยใหม่ = Dictionary of modern management / วิทยากร เชียงกูล
579100879อธิบายศัพท์ใหม่เพื่อเข้าใจโลกยุคใหม่ : [เศรษฐกิจ, การบริหาร, วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสภาพแวดล้อม, สุขภาพ, ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ] / วิทยากร เชียงกูล
580100881เจาะลึกเรื่องเก่า = Inside old affairs / เอนก นาวิกมูล
581100882การพูดต่อชุมนุมชน / สมิต สัชฌุกร
582100933ศาสตร์และศิลป์แห่งการวิจัยเชิงคุณภาพ / ชาย โพธิสิตา
583100928โลหะวิทยาในงานวิศวกรรม [ภาคปฏิบัติ] = Engineering metallurgy / เทพนารินทร์ ประพันธ์พัฒน์ และ พิพัฒน์ สุจิตธรรมกุล
584100929คู่มือรูปแบบกลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการจัดทำรูปแบบกลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการจัดทำนโยบายแผนมาตรการหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
585100930ธุรกิจตั๋วเงินกับประเพณีปฏิบัติของธนาคาร / เจิรญ เจษฎาวัลย์
586100931สังคมวิทยาเบื้องต้น / มงคล หวังสุขใจ และ ชมพู โกติรัมย์
587100932บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ = Thesis abstracts / คณะสัตวแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
588100934เรือดำน้ำแห่งราชนาวีสยาม / ศิริพงษ์ บุญราศรี
589100940สัมผัสรู้ด้วยดวงตา ยินเสียงด้วยดวงใจ : เส้นทางสู่นิพพาน = The sixth sense : The way to nirvana / นวดล
590100935การใช้คอมพิวเตอร์ทางกฎหมายและกฎหมายที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ = Computer usgae in legal practice and laws related to computer / ไพจิตร สวัสดิการ
591100938คนไทยกับการเมือง : ปิติฤาวิปโยค / อภิญญา รัตนมงคลมาศ และ วิวัฒน์ คติธรรมนิตย์
592100939ลีลาชาวบ้าน / สุวัฒน์ คงแป้น
593100948ตำนานขบวนการกู้ชาติ / สุพจน์ ด่านตระกูล
594100941เมืองสุพรรณบนเส้นทางการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์พุทธศตวรรษที่ 8-ต้นพุทธศตวรรษที่ 25 / วารุณี โอสถารมย์
595100944กลศาสตร์ของไหล = Fluid Mechanics / สมศักดิ์ ไชยะภินันท์
596100947เมื่อสมัย ร.5 = In the fifth reign / เอนก นาวิกมูล
597100949บางกอกกับหัวเมือง = Bangkok and rural areas / เอนก นาวิกมูล
598100950สยามคดี 2420 = 2420 B.E Siamese affairs / เอนก นาวิกมูล
599100952การเผาไหม้ = Combustion / สำเริง จักรใจ
600100958คำอธิบายกฎหมายลักษณะทรัพย์ / บัญญัติ สุธีวะ
601100967วิธีตอบข้อสอบกฎหมายที่สมบูรณ์ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 3 ศึกษาจากข้อสอบจริงทั้ง 3 สนามสอบ / รชฏ เจริญฉ่ำ
602100971รวมกฎหมายแรงงานพ.ศ.2547 / รวบรวมโดย สัก กอแสงเรือง
603100973ประมวลกฎหมายอาญา : จำเป็นป้องกันบันดาลโทสะเหตุบรรเทาโทษ / พิชัย นิลทองคำ และ ภาสกร ญาณสุธี
604100975พยานหลักฐานประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา / พิชัย นิลทองคำ และ ภาสกร ญาณสุธี
605100976หลักพยาน / สุจิต ปัญญาพฤกษ์
606100977พยานหลักฐาน : ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง / พิชัย นิลทองคำ และภาสกร ญาณสุธี
607100978คดีเครื่องหมายการค้า / สุพิศ ปราณีตพลกรัง
608100979พระราชบัญญัติสิทธิบัตรพ.ศ.2522 / รวบรวมโดย เดชอุดม ไกรฤทธิ์
609100980ข้าวและเทคโนโลยีการผลิต / บุญหงษ์ จงคิด
610100982กฎหมายระหว่างประเทศ / จตุรนต์ ถิระวัฒน์
611100983กฎหมายสิทธิบัตร / สุพิศ ปราณีตพลกรัง
612100989รวมกฎหมายเกี่ยวกับศาลปกครองและการปฏิบัติราชการทางปกครอง / อำพน เจริญชีวินทร์
613100984สิทธิข้าราชการและบุคคลในครอบครัว / อมรเวช ไชยชาญ
614100985รวมพระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญา 30 พระราชบัญญัติ / รวบรวมโดย นัยนา เกิดวิชัย
615100988บันทึกทอง : คมความคิดหลักกฎหมาย... / รชฏ เจริญฉ่ำ
616101031เต็มอิ่ม symbian / ไมตรี ญาณสมบูรณ์ และ วิโรจน์ เรืองแสงศิลป์
617101051ชิพ ซีดี-รอม ธ.ค./2547 [ซีดี-รอม] = Chip CD-ROM 12/2004 [CD-ROM]
618101054ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย ปีที่ 6 [2546] แผ่นที่ 2 [ซีดี-รอม] / ศูนย์บริการสารสนเทศทางเทคโนโลยี
619101056บัญญัติ 9 ประการให้คุณสมัครงานได้ตรงใจ [ซีดี-รอม] / บัญญัติ บุญญา
620101070พูดอังกฤษในชีวิตประจำวัน / วราลี สิทธิจินดาวงศ์, จารุรักษ์ กิตติสิริพันธุ์ และ แสงระวี ทองดี
621101072สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ด้วย Authorware 7 [ซีดี-รอม] ; Authorware 7 [CD-ROM]
622101073เรียนรู้การใช้งาน 3DS MAX6 [ซีดี-รอม] ; 3DS MAX6 [CD-ROM] : For windows 98 / NT / 2000 / ME / XP
623101074การทำงานโดยปราศจากความสูญเสีย [แผ่นวีดิทัศน์]
624101075เซฟตี้ [แผ่นวีดิทัศน์] = Safety [Videodisc]
625101077อิงลิช ไรท์ติ้ง 1 [ซีดี-รอม] = English writing I [CD-ROM] / วิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์
626109397อิงลิช ไรท์ติ้ง 1 [ซีดี-รอม] = English writing I [CD-ROM] / วิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์
627101294คำบรรยายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเชิงวิเคราะห์และเสนอแนะ / เมธา วาดีเจริญ
628101298พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพ.ศ.2547
62910131539 ร่างพระราชบัญญัติที่สำคัญน่าสนใจ...พ.ศ.2547-2548
630101316พระราชบัญญัติเทศบาลปรับปรุงใหม่พ.ศ.2547
631101322งานสารบรรณสงฆ์ปรับปรุงใหม่พ.ศ.2547 / รวบรวมโดย เฉลิมพล โสมอินทร์
632101325พระราชบัญญัติชื่อบุคคลพ.ศ.2505 ปรับปรุงใหม่พ.ศ.2547
633101328ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลกฎหมายอาญา และสารบบกฎหมายไทยพ.ศ.2547 : ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2547 พร้อมด้วยกฎกระทรวงปรับปรุงใหม่
634101333พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542
635101334พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ปรับปรุงพ.ศ.2547 / รวบรวมโดย สมบูรณ์ ชัยรัตน์
636101336กฎหมายสงฆ์ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ปรับปรุง พ.ศ. 2547
637101340กฎหมายอาญา : ฉบับชาวบ้านตามประมวลกฎหมายอาญา / รวบรวมโดย เฉลิมพล โสมอินทร์
638101341พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินปรับปรุงพ.ศ.2547
639101345พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ [ฉบับที่ 1-2] พ.ศ.2542-2545
640101366ประวัติศาสตร์เมืองสุพรรณ / มนัส โอภากุล
641100997การประชุมวิชาการ การวิจัยดำเนินงานและการประชุมเพื่อจัดตั้งเครือข่ายการวิจัยดำเนินงาน / คณะกรรมการการประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงาน
642101001ชลธี ธารทอง เทวดาเพลง / ชลธี ธารทอง ; จตุรงค์ กอบแก้ว บรรณาธิการ
643101037มาตรฐานทางกฎหมายในการคุ้มครองนักท่องเที่ยว : ศึกษาเฉพาะกรณีการซื้อบริการรายการนำเที่ยวแบบเหมาจ่าย = The legal measure of tourist protection : a case study of the purchase of the package tour service / สาวิตรี ธีรเสนี
644101060พีซี เวิร์ลไทยแลนด์ [ซีดี-รอม] : ปีที่ 2 ฉบับที่ 16 ธันวาคม 2547 = PC world Thailand [CD-ROM] : Vol.2 No.16 December 2004
645101079ลูกค้าภายใน [แผ่นวีดิทัศน์] = Internal customer [Vidiodisc]
646101092ความเหลื่อมล้ำของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในสังคมเมืองและสังคมชนบทภายใต้โครงการวิจัยสังคมชนบทสู่สังคมเมือง : พลวัตสู่ทศวรรษหน้า = The discrepancy in the administration of criminal justice in urban and rural communities under the research project from rural community to urban community dynamism of the next decade / กมลชัย รัตนสกาววงศ์ [และคนอื่น ๆ]
647101133อุโบสถสถาปัตยกรรมไทย / สมใจ นิ่มเล็ก
648101169ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการทำงานของคนต่างด้าวในประเทศไทย = Lagal problems concerning the working of foreigners in Thailand / ชิดชนก สาครเย็น
649101172ความเหมาะสมของมาตรการลงโทษพรรคการเมืองและผู้บริหารพรรคการเมืองที่ถูกยุบ = Appropriateness of infliction measures upon any of dissolved political parties and its administrators / พรชัย ธาตวากร
650101178การศึกษาเครือข่ายการสื่อสารระหว่างผู้ปกครอง ครู พี่เลี้ยง และผู้บริหารเพื่อการพัฒนาในสถานรับเลี้ยงเด็กพิเศษ [ออทิสติก] ในเขตนนทบุรีและปทุมธานี = The study of communication networking among parents teachers, nurses, and administrators for the development autistic nursery in Nonthaburi and Pathumthani areas / ภัทรวรรณ ลิ้มวัฒนวงศา
651101182การวิเคราะห์ความต้องการกำลังคน : กรณีศึกษาสำนักงานประกันสังคม = An analysis of manpower requirement : a case study of the social security office / สิริน้อย องค์ศิริวิทยา
652101185เขตอำนาจของศาลปกครอง : ศึกษากรณีคดีที่มีเนื้อหาทั้งนิติสัมพันธ์ทางแพ่งและทางปกครองเกี่ยวพันกัน = The jurisdiction of administrative court : a study of the case that has both civil and administration juristic relations intertwined / บัณฑิต กองทิพย์
653101300ฐานความผิดตั้งข้อหาตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกปรับปรุงพ.ศ.2547-2550
654101301กฎหมายปกครอง / นิติน ออรุ่งโรจน์
655101308พระราชบัญญัติรับราชการทหาร
656101309ระเบียบการเงินการบัญชีส่วนท้องถิ่น
657101310คู่มือสอบพนักงานอบต.
658101353เงื่อนลับรักลวง = Someone to watch over me / จูดิธ แมคนอธ ; พิมพกา แปล
659101354อยู่อย่างไทย / วีระ รักความสุข
660101355ยิ่งเกลียด (เธอ) ยิ่งเจอรัก / คีตภา
661101357คือรัก... / อีแร้ง
662101358สี่เหลี่ยมสี่คม / ไพฑูรย์ สุนทร
663101359สาวน้อยผู้เพรียกหาความตาย / คิม ซอง จง ; อันตน, แปล
664101360ขอคุยกับคุณอานันท์ / เนารัตน์ พงษ์ไพบูลย์...[และคนอื่นๆ]
665101361จากจังหวะคิด ทักษิณ ชินวัตร สู่จังหวะก้าวพรรคไทยรักไทย / ภูมิธรรม เวชยชัย และ นพรัตน์ มุณีรัตน์
666101362แรงงานวิจารณ์เจ้า : ประวัติศาสตร์ราษฎรผู้กล้าหาญท้าทายสมบูรณาญาสิทธิ์ไทย
667101363คิดนอกรีต : กำลังใจสำหรับผู้คิดแตกแถว / โอโซ
668101364อารมณ์ขันจากวังสวนจิตรฯ และปกิณกะคดีของวิลาศ มณีวัต / วิลาศ มณีวัต
669101365ไอน์สไตน์ในพุทธปรัชญา / ธนู แก้วโอภาส
670101367ระบบเครือข่าย Lan = Local area networks / เดวิด เอ. แสตมเปอร์ ; แปลโดย กฤตศิลป์ บุรัมยากร
671101390สมาคมหนังเหนียว / ป. อินทรปาลิต
672101406หนังสือดีในรอบหลายศตวรรษ / วิทยากร เชียงกูล
673101408Road map ประเทศไทย / ธีรยุทธ บุญมี
674101414เหลาในบ้านเรา... / ดำรงค์ จันทร์เจ้าฉาย และ นิตยา จันทร์เจ้าฉาย
675101415ขอบฟ้าที่ตาเห็น / จักรภพ เพ็ญแข
676101427ซีอาร์เอ็ม-ซีอีเอ็ม หยินหยางการตลาด / วิทยา ด่านธำรงกุล และ พิภพ อุดร
67710137846 เรื่องน่ารู้ ระบบไอน้ำ ระบบทำความเย็น ปั๊มและเครื่องอัดอากาศ ท่อและวาล์ว กลไกและอุปกรณ์ เครื่องกลทั่วไป
678101393ดิ่งพสุธาถล่มเวที... / ป. อินทรปาลิต
679101394นักสืบนักสู้ / ป. อินทรปาลิต
680101397ซาไก / ป. อินทรปาลิต
681101418การตลาดนอกกรอบ : แนวคิดกลยุทธ์หยุดโลก = Lateral marketing : new techniques for finding breakthrough ideas / ฟิลิป คอตเลอร์ และ เฟอร์นันโด้ ทิแอส เดอ เบส ; ดนัย จันทร์เจ้าฉาย และ ภัทรพงศ์ พงศ์สวัสดิ์ แปลและเรียบเรียง
682101419สวนสำหรับคนไม่มีสวน / อลิศรา มีนะกนิษฐ และ ทิพาพรรณ ศิริเวชฎารักษ์
683101426การเดินทางครั้งนี้ไม่ธรรมดา / อาทิตย์ ประสาทกุล
684101507ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการของศูนย์สนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ = Students' satisfaction with the service of library and information center at Dhurakijpundit university / ฐิติมา ผดุงวงศ์เดช
685101509การสื่อสารเพื่อสิทธิในการมีส่วนร่วมทางการเมืองของกลุ่มผู้รักร่วมเพศชาย : กรณีศึกษาเปรียบเทียบประเทศไทยและเยอรมนี = Communication for the rights of political participation among gay men : a comparative study between Thailand and Germany / พจนา ธูปแก้ว
686101533ปัจจัยทางการตลาดของหนังสือพิมพ์ข่าวสดและหนังสือพิมพ์คมชัดลึก = Factors related to marketing and marketing communication of Khaosod newspaper and Komchadluek newspaper / ธัญรัตน์ เสถียรเนตร
687101534ความตระหนักของผู้สื่อข่าวต่อจริยธรรมวิชาชีพหนังสือพิมพ์ไทย = Journalistic awarencess of professional ethics in Thai newspapers / อารดา เทอดธรรมคุณ
688101545การอุดมศึกษาของประเทศออสเตรเลีย / กลุ่มเสวนาการประกันคุณภาพการศึกษาที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
689101548กระบวนทัศน์ใหม่ : การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของเด็กและเยาวชน / สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
690101592ระบบเครือข่ายทำงานอย่างไร = How networks work / แฟรงก์ เดิร์ฟเลอร์ และ เลส เฟรด ; เรียบเรียงโดย นินาถ วนาพรรณ์
691101593พัฒนาระบบบัญชีด้วย Microsoft Access / ชวลิต ธนุสุทธิยาภรณ์ ; บรรณาธิการโดย สิระ จริงจิตร
692101594โครงสร้างข้อมูลและการวิเคราะห์อัลกอริทึมด้วยซี = Data structures and alogorithm analysis in C / สมจิตต์ ลิขิตถาวร
693101602รัฐสภาสัญจรเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี
694101604คัมภีร์ redhat enterprise linux... / บัณฑิต จามรภูติ
695101616มาตรการทางกฎหมายสำหรับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีการควบคุมการธนาคารพาณิชย์ตามหลักบรรษัทภิบาล = Legal measures for the stock exchange of Thailand : case study on control of board members of commercial banks under the principle of good corporate governance / เมธา สุพงษ์
696101629ความร่วมมือในการจัดทำบรรณานุกรมของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย [แผ่นวีดิทัศน์]
697101655โครงการประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมและการลงทุน : รายงานฉบับสมบูรณ์ = the project of targeted industrial development evaluation according to industrial development and investment strategy : final report / บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด
698101671ประมวลคำศัพท์และอธิบายความหมายทรัพย์สินทางปัญญาอังกฤษ-ไทย = Glossary of intellectual property : English - Thai / อุดมศรี นาทีกาญจนลาภ
699101680ฏีกา ป. อาญา พ.ศ.2541-2546 [ซีดี-รอม]
700101689สยามจดหมายเหตุ ปีที่ 29 พ.ศ. 2547 [ซีดี-รอม] : รวมข่าวและเหตุการณ์สำคัญทั้งในและต่างประเทศตลอดทั้งปี พ.ศ. 2547 = Siam archives vol.28 B.E. 2546 [CD-ROM]
701101760กรุงเทพฯ แผนที่ภาษาไทย 47-48 [ซีดี-รอม]
702101761นนทบุรี แผนที่ฉบับภาษาไทย 47-48 [ซีดี-รอม]
703101765เรียนฟุตบอลกับนักเตะดังของโลก
704101766เรียนเทคนิคการเล่นฟุตบอลแบบเซียน
705101768คุยกับหมอไม่ต้องรอนาน / โดยทีมแพทย์ศิริราชออนไลน์
706101772การศึกษาพฤติกรรมและผลกระทบของการเปิดรับสื่อเกมออนไลน์ของนักเรียนมัธยมศึกษาในเขตอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม = The study of behaviors and effects of online game exposure among high school students in Muang district Nakhonpathom province / จิรดา มหาเจริญ
707101819เครือข่ายนิสิตนักศึกษารณรงค์ลดอุบัติภัยบนถนน
708101864คุณผู้หญิงควรรู้ : รวมบทความที่คุณผู้หญิงทุกคนควรรู้ / ชัญวลี ศรีสุโข
709101866วันนี้ยังไม่สาย / แข ณ วังน้อย
710101874สำเร็จได้โดยไม่ต้องทำเอง = It you want it done right you don't have to do it yourself / ดอนน่า เอ็ม แจนเน็ต ; วีณารัตน์ เลาหภคกุล, ผู้แปล
711101875Handbook เจ้าของบริษัท / ชาย กิตติคุณาภรณ์
712101913รวมเทคนิคเด็ดเก่งคอมพิวเตอร์แบบครบวงจร / เจนวิทย์ เกียรติโกมล
713101915แก้ปัญหา Windows XP ฉบับมืออาชีพ / สมเกียรติ รุ่งเรืองลดา
714101969201 กลยุทธ์สู่ความสำเร็จพิชิตธุรกิจเครือข่าย = 201 simple ideas to make more $$$ in network marketing / ริชาร์ด ตัน และ เค. ซี. ซี. ; มกน พฤฒิโฆสิต และ องค์อร พฤฒิโฆสิต, แปลและเรียบเรียง ; บุญชัย ปัญจรัตนการ, บรรณาธิการ
715101984การบัญชีบริษัทและงบกระแสเงินสด / พรชนก รัตนไพจิตร
716101985A big life [in advertising] / แมรี่ เวลส์ ลอเร็นซ์ ; แปลและเรียบเรียงโดย ศุภางค์ รุจนเวชช์
717101998การพัฒนาแหล่งแร่ในประเทศเวียดนาม / เอมอร จงรักษ์
718102027พรานน้ำผึ้ง... / พัดชา
719102029หยาดพิรุณ / พลอยน้ำผึ้ง [พัดชา]
720102032กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ / สุรเชษฐ ชีรวินิจ
721102040นามนั้นหรือคือลมกระซิบ = The veteran and other stories / เฟรเดอริก ฟอร์ไซธ์ ; นพดล เวชสวัสดิ์ แปล
722102041ประชาสรรค์สร้างการพัวพันกับรัฐในชุมชนท้องถิ่นในประเทศฟิลิปปินส์และไทย / บรรณาธิการโดย เกลนดา โลเปซ วุย และ ฉันทนา บรรพศิริโชติ
723102042สุคนธบำบัดและคุณประโยชน์จากเครื่องหอม / ศศวรรณ มงคลภาพ
724102043พจนานุกรมปรัชญาอังกฤษ-ไทย = English-Thai another philosophical dictionary / เจษฎา ทองรุ่งโรจน์
725102067ผู้จัดการการขาย / ไพบูลย์ สำราญภูติ
726102090คำมั่นสัญญาและจดหมายเปิดผนึกถึงศาสตราจารย์นิรนาม / ไพจิตร ปุญญพันธุ์
727102094เหล็กไหลตำนานแห่งธาตุกายสิทธิ์ / บูรพา ผดุงไทย
728102095นโยบายการเงินทฤษฎีและหลักปฏิบัติ / ธรรมรักษ์ หมื่นจักร์
729102096กว่าจะเป็น__แชมป์ / ไมตรี ลิมปิชาติ
730102097สุดแต่ฟ้ากำหนด / ชโนวรรณ วิสุทธิ์
731102113เก่งภาษาอังกฤษจากเพลงชุดด้วยรักคือรัก / ทักษิณา & วายุ แปลและเรียบเรียง
732102114น้ำมันจากวิกฤตการณ์สู่พลังงานทดแทน / พงศ์พัฒน์ คุโรวาท และ ชนิยา ชัยพฤกษ์
73310211832 ปีกรุงเทพมหานคร / สภากรุงเทพมหานคร
734102206คำอธิบายกฎหมายการจัดสรรที่ดิน / ไพโรจน์ อาจรักษา
735102261การเขียนภาษาอังกฤษเชิงกฎหมาย = Legal writing in english / จุมพล นันทศิริพล
736102262ความคิดชีวิตและงาน 5 นักกฎหมายหนุ่ม / ปาริชาติ ประคองจิตร์
737102315คดีเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน [แพ่ง-อาญา] / ทนงศักดิ์ ดุลยกาญจน์ และ พรรณพิไล พาหุสัจจะลักษณ์
738102316คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งภาค 4 : วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา / กฤษดา ทุ่งโชคชัย
739102373กฎหมายฟื้นฟูกิจการ / วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ
740102415หนังสือชี้ชวนเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน / บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด [มหาชน]
741102426พีซีทูเดย์ ซีดี [ซีดี-รอม] : ปีที่ 1 ฉบับที่ 5 ; พี ซีทูเดย์ ซีดี [ซีดี-รอม] : แปลงพีซีเป็นโฮมเธียร์เตอร์ ด้วย 10 โปรแกรมสุดยอดดูหนังดีวีดี
742102500รายงานประจำปี... [ซีดี-รอม] = Annual report... [CD-ROM] / บริษัทเงินทุน ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
743102501รายงานประจำปี... [ซีดี-รอม] = Annual report... [CD-ROM] / บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)
744102506รายงานประจำปี... [ซีดี-รอม] = Annual report... [CD-ROM] / บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
745101458กระบวนการสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของวิทยุชุมชนอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง = The communication process for participation on community radio implementation in Jaehom district Lampang province / ภริตพร สุขโกศล
746101475โว๊กว๊าก [แผ่นวีดิทัศน์] / กำกับการแสดงโดย เด๋อ ดอกสะเดา
747101510สถานภาพองค์ความรู้ของการสื่อสารทางการเมืองในประเทศไทย = The state of the art of political communication in Thailand / อรรถพร กงวิไล
748101512ชีวิตเสรี-มีสุข. / พระวินัยโกศล, พระราชวินยาภรณ์ และพระอาจารย์ยุทธนา เตชปญโญ ; พงศ์เทพ อันตะริกานนท์ เรียงเรียง
749101518รูปแบบแรงจูงใจในการโฆษณากับการรับรู้คุณค่าตราสินค้า [Brand equity] ในกลุ่มสาวโสด = Motivation in advertising and perception of brand equity amongst single women / นภาพร เจตะวัฒนะ
750101519ผลกระทบจากการเปิดรับความรุนแรงที่นำเสนอทางสื่อมวลชนที่มีต่อการจดจำพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงและทัศนคติที่มีความรุนแรงของเยาวชนในกรุงเทพมหานคร = Media violent effect on Bangkok youth aggressive behavior recall and violence attitude / ศูภฤกษ์ โพธิไพรัตนา
751101520การใช้สิทธิการสื่อสารทางการเมืองของชุมชนจากการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญปีพ.ศ.2540 : กรณีศึกษาโครงการผันน้ำกก อิง น่าน = The right of community to political communicate after the changing the constitution B.E.2540 : case study on the Kok-Ing-Nan water diversion project / พรรณทิพา บวรกีรติขจร
752101522ความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินป้ายแบนเนอร์โฆษณาบนอินเทอร์เน็ต = Opinions on internet advertising banners evaluating / ณัฐปกรณ์ ภัทรนาวิก
753101531การสื่อสารการตลาดที่มีต่อภาพลักษณ์ของผู้สมัครสมาชิกผู้แทนราษฎรสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร = The role of marketing communications on the images of female member of parliament candidates in Bangkok / ฐิติรัตน์ จันทพิมพะ
754101532การเปิดรับข่าวสารความรู้และทัศนคติต่อสมุนไพรไทยของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร = Media exposure knowledge and attitude towards Thai herbs among people in Bangkok / อนัญญา สงวนศักดิ์
755101561ปิดทางแฮกเกอร์บน Windows server 2003 / โจเอล สแคมเบรย์ และ สจ๊วต แม็คคลู ; แปลโดย เอกสิทธ์ วิชัยจารี
756101562เครือข่ายคอมพิวเตอร์ = Computer networks / แอนดรูว์ เอส ทาเนบาม ; แปลและเรียบเรียง สัลยุทธ์ สว่างวรรณ
757101563อินเทอร์เน็ตทำงานอย่างไร = How the internet works / เพรสตัน กรัลลา : เรียบเรียงโดย ชัชวาล ศุภเกษม
75810156750 ปัญหาสุดฮิตชีวิตคนทำงาน = 50 HR issues vs. solutions / ธีระชัย เชมนะสิริ และ ปรีชา วุฒิการณ์
759101576ศอกกลับคนรู้ทัน / ข้าแผ่นดิน
760101579โชคดีที่โชคร้าย / ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์
761101587วงศาคณาญาติ [ที่ดี] / ธิติภพ ชยธวัช
762101600การลดจำนวนการใช้ยาเสพติดและการกระทำผิดของเยาวชน / สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
763101601โครงการประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาอุตสาหกรรมและการลงทุน : บทสรุปสำหรับผู้บริหาร = the project of targeted industrial development evaluation accord ing to industrial / บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนลเม้นท์ จำกัด
764101633รายงานประจำปี... [ซีดี-รอม] = Annual report... [CD-ROM] / ธนาคารกสิกรไทย
765101644วีซีดี/ดีวีดี-วีดีโอ ทำด้วยต้นเอง [ซีดี-รอม] ; VCD/DVD-Video ทำด้วยตนเอง [ซีดี-รอม] / ดิเรก วงษ์วานิช
766101667การออกแบบกลยุทธ์ธุรกิจ = Strategic business modeling / ไมเคิล อี พอร์เตอร์ .. [และคนอื่น ๆ] ; แปลโดย วีรวุธ มาฆะศิรานนท์ และ ยุดา รักไทย
767101670คุณภาพแห่งชีวิต = Quality of life / นันทิภาคย์ รินรดา
768101712การจัดสวนถาดแบบทันสมัย / ธนิตย์ เสนีชัย
769101742คำพิพากษาและคำสั่งศาลปกครองสูงสุดพ.ศ.2546
770101757มหาสติปัฏฐานสูตร... / ดังตฤณ
771101758เพลิงพายุ / พลอยน้ำผึ้ง
772101759นครนายก แผนที่ภาษาไทย 47-48 [ซีดี-รอม]
773101781รายงานประจำปี... [ซีดี-รอม]= Annual report... [CD-ROM] / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
774101800กระบวนการสร้างความเป็นจริงทางสังคมของตัวละครนางร้ายในละครโทรทัศน์ = Soap operas and the social construction of reality : an analysis of women villains / อภิรัตน์ รัทยานนท์
775101801การเปิดรับข่าวสารการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจต่อข่าวสารเรื่องธรรมชาติบำบัดของผู้ดูแลสุขภาพแบบธรรมชาติบำบัดในเขตกรุงเทพมหานคร = Media exposure uses and gratifications of naturopathy of naturopathic people in Bangkok / สุมาลี ลิ่มตั้ง
776101802ศึกษานโยบายและแผนการสื่อสารเพื่อความเป็นบรรษัทภิบาลของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกรณีศึกษา : บริษัทเงินทุนธนชาติ [มหาชน] = Using communication policy & planning to enhance good corporate governance's achievement of listed companies in the Thailand Stock Market a case study : National Finance Public Company Limited / นฤพร ชีวนันทพรชัย
777101804การขยายกิจการข้ามสื่อของหนังสือพิมพ์กีฬา = Cross media ownership of sports newspaper / พรเทพ คัดสุระ
778101805พจนานุกรมตัวอย่างประโยค/วลีภาษาอังกฤษพร้อมคำแปล = English by example : a dictionary of English collocations with Thai translations / วงศ์ วรรธนพิเชฐ
779109539พจนานุกรมตัวอย่างประโยค/วลีภาษาอังกฤษพร้อมคำแปล = English by example : a dictionary of English collocations with Thai translations / วงศ์ วรรธนพิเชฐ
780101807ขับร้องเพลงไทย 1 / ระวีวรรณ ทับทิมศรี
781101820วรรณนัยวินิจ / กุสุมา รักษมณี
782101821ชีวิตและงาน...มนุษย์เงินเดือน / นพรัตน์ ยศวัฒน
783101823รวยด้วยเครื่องหยอดเหรียญ : เคล็ดลับวิธีทำเงินในธุรกิจหยอดเหรียญสำหรับผู้ที่เริ่มต้นหรือทำธุรกิจอยู่แล้ว = Make money from vending / ณัฐพล ประดิษฐ์ผลเลิศ
784101876กุญแจ 5 ดอกของการลงทุนแบบเน้นคุณค่า = The 5 keys to value investing / เจ. เดนนิส จีน-แจ็คควส ; แปลและเรียบเรียงโดย พรชัย รัตนนนทชัยสุข
785101877พจนานุกรมศัพท์วัสดุศาสตร์และเทคโนโลยี
786101878ธุรกิจแฟรนไชส์สายพันธุ์ไทย / ตรีกนก
787101881การตลาดธุรกิจบริการ = Service marketing / วีระรัตน์ กิจเลิศไพโรจน์
788101896กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ [การใช้ชื่อท้องถิ่นแสดงบนฉลากสินค้าเพื่อระบุแหล่งกำเนิดของสินค้า] / ธนพจน เอกโยคยะ
789101903พลังชีวิตการงาน / อัษมา จิว
790101904ปัญจปฏิรูปการศึกษาไทยกับการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ ศธ. / กองเทพ เคลือบพณิชกุล, ปริญญา อรจิราพงษ์ และ คำพันธุ์ อุดรศาสตร์
791101912คอมพิวเตอร์ Notebook ฉบับชาวบ้านอ่านรู้เรื่อง / ภาวัฒน์ และ จักรกริช
792101929คู่มือใช้งาน Microsoft Windows XP ฉบับสมบูรณ์ / พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร และ อัมรินทร์ เพ็ชรกุล
793101930โปรแกรมออกแบบอาคาร 3 มิติสำหรับสถาปนิก autodesk architectural desktop + autodesk revit / เสรี สิริสายัณห์
794101931นานาช่างครั้งคุณปู่ = Siamese artisans / เอนก นาวิกมูล
795101932เรื่องทองแดง : ฉบับการ์ตูน = The story of Tongdaeng : cartoon version / พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ; ภาพประกอบโดย ชัย ราชวัตร
796101933รวมกฎหมายที่ดินของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน / แปลโดย กิติ ปิลันธนดิลก
797102076เรียนรู้การสร้างรายงานด้วย Easy quick report development tools / ทวีวัตร์ ทรรศนะประทีป
798102077เรียนรู้การใช้งาน Microsoft Office Excel 2003 / ณาตยา ฉาบนาค
799102121ตะวันตกในตะวันออก : สังคมไทยสมัยรัชกาลที่ห้าถึงปัจจุบัน
800102122คุณลักษณะของไม้ไทย = general characteristics of Thai timbers / ส่วนพัฒนาผลิตผลป่าไม้สำนักวิจัยการจัดการป่าไม้และผลิตผลป่าไม้ กรมป่าไม้
801102125อกขาตาโร ตถาคตา : ฅถาคตทั้งหลายเป็นผู้บอก
802102150ปัจจัยการสื่อสารกับวัฒนธรรมการบริโภคอาหารญี่ปุ่นของคนวัย 18-25 ปีในเขตกรุงเทพมหานคร = Communication factors and the Japanese food consumption culture of consumer aged 18-25 in Bangkok / ชลิตา ชูจงกล
803102152กฎหมายว่าด้วยความรับผิดเพื่อความเสียหายอันเกิดจากสินค้าที่ขาดความปลอดภัย = Product liability law / อนันต์ จันทรโอภากร
804102200พีซีทูเดย์ ซีดี [ซีดี-รอม] : ปีที่ 1 ฉบับที่ 12 ; พีซีทูเดย์ ซีดี [ซีดี-รอม] : 10 วิธีเด็ด เช็คชีวิตคอมพิวเตอร์
805102201พีซี เวิร์ลไทยแลนด์ [ซีดี-รอม] : ปีที่ 2 ฉบับที่ 20 เมษายน 2548 = PC World Thailand [CD-ROM] : Vol.2 No.20 April 2005
806102296สุพรรณกัลยา [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล] / กำกับการแสดงโดย วรยุทธ พิชัยศรทัต
807102325รายงานประจำปี ... [ซีดี-รอม] = Annual report... [CD-ROM] / บริษัท ชิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
808102326รายงานประจำปี ... [ซีดี-รอม] = Annual report ... [CD-ROM] / บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
809102328รายงานประจำปี ... [ซีดี-รอม] = Annual report... [CD-ROM] / บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)
810102502รายงานประจำปี... [ซีดี-รอม] = Annual report... [CD-ROM] / บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)
811102504รายงานประจำปี... [ซีดี-รอม] = Annual report ... [CD-ROM] / บริษัท ไทยคูน เวิลด์ไวด์กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
812102505รายงานประจำปี... [ซีดี-รอม] = Annual report... [CD-ROM] / บริษัท สวีเดนมอเตอร์ จำกัด (มหาชน)
813117902รายงานประจำปี... [ซีดี-รอม] = Annual report... [CD-ROM] / บริษัท สวีเดนมอเตอร์ จำกัด (มหาชน)
814102507รายงานประจำปี... [ซีดี-รอม] = Annual report... [CD-ROM] / บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
815102528อี ไลบรารี่ [แผ่นวีดิทัศน์] : สาธิตบริการฐานข้อมูลบน UniNet = E-library [Videodisc]
816102606หยวนว่าที่สกุลเงินตรามหาอำนาจ / สมภพ มานะรังสรรค์
817102615การศึกษาวรรณกรรมฟองตาสติกของฝรั่งเศส = French "fantastique" literature / จุฑารัตน์ เบญจฤทธิ์
818102617Business management / สหัสโรจน์ โรจน์เมธา
819102645ตำนานกระบี่กระบอง [แผ่นวีดิทัศน์] = The legend of Krabi-Krabong [Videodisc]
820102630เครือข่ายคอมพิวเตอร์ [ซี ดี-รอม] = Computer networks [CD-ROM] / แอนดรูว์ เอส. ทาเนบาม ; สัลยุทธ์ สว่างธรรม, ผู้แปล
821102633รวมมิตรสารสนเทศ / ผู้รวบรวม อติพร สุวรรณ
822102639คู่มือการใช้ข้อมูลการคลังของประเทศไทย / ยุวรรณ รัฐกุล
823102640เรียงความและบทความวิชาการฉบับที่ได้รับรางวัลเงินทุนภูมิพลตั้งแต่พ.ศ.2542-2545
824102642สู้ชีวิต...พลิกชะตา เนื่องในโอกาสจรรย์สมร วัธนเวคิน เจริญอายุครบ 6 รอบ 7 พฤศจิกายน 2547
825102646ตำนานมวยไทย [แผ่นวีดิทัศน์] = The legend of Muay Thai [Videodisc]
826144640ตำนานมวยไทย [แผ่นวีดิทัศน์] = The legend of Muay Thai [Videodisc]
827102666การระงับข้อพิพาทแรงงานโดยอนุญาโตตุลาการ = The settlement of labour dispute by arbitration / ชนาธิป ชินะนาวิน
828102668เทพรัตน ธ เกริกฟ้า ทั่วหล้าสรรเสริญ / สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ; บรรณาธิการ สมศักดิ์ วิราพร
829102699ชีวิตสัตว์ที่ถูกทอดทิ้งกับไบรอัน โจนส์ [แผ่นวีดิทัศน์] : ตอนที่ 1-6 = Wild orphans with Brian Jones [Videodisc]
830102862โครงการศึกษาและพัฒนาระบบคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในโครงการนำร่อง [ต่อเนื่อง] รวมทั้งเปรียบเทียบและขยายสู่ชุมชนใหม่ / โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาอาชญาวิทยาและกระบวนการยุติธรรม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
831102870รายงานการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการระหว่างนักวิจัยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว-ไทย = Laos-Thai cooperation : trade investment and research / คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ กรรมแผนการคณะ...
832102874รายงานการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติครั้งที่ 3 เรื่อง สุขภาพจิตและยาเสพติด
833102896โอกาสใหม่ทางเลือกใหม่ : เราจะไปทางไหนกระแสใหม่ของเศรษฐกิจโลก / พงษ์ ผาวิจิตร
834102653สู้ชีวิต...พลิกชะตา เนื่องในโอกาสที่คุณเกียรติ วัธนเวคิน เจริญอายุครบ 94 ปี 17 พฤศจิกายน 2547
835102702ฝึกพิลาเต้ส์ด้วยลูกบอล [แผ่นวีดิทัศน์] : สำหรับผู้เริ่มต้น = On the ball pilates workout [Videodisc] / ลิซเบธ การ์เซีย
836102703ฝึกโยคะกับลิเลียส [แผ่นวีดิทัศน์] : การเสริมสร้าง, ลด และกระชับสัดส่วนช่วงแขน และหน้าท้อง / ลิเลียส
837102754ฝึกโยคะกับลิเลียส [แผ่นวีดิทัศน์] : การยืด, เหยียด, การผ่อนคลาย และการฝึกลมหายใจ / ลิเลียส
838102755ฝึกโยคะกับลิเลียส [แผ่นวีดิทัศน์] : การเสริมสร้าง, ลด และกระชับสัดส่วนช่วงขา และบั้นท้าย / ลิเลียส
839102756ฝึกโยคะกับลิเลียส [แผ่นวีดิทัศน์] : การเสริมสร้างพลัง, ความยืดหยุ่น และเพิ่มเรี่ยวแรง / ลิเลียส
840102757ยอดสัตว์พันธุ์อึด [แผ่นวีดิทัศน์] = Suvivors [Videodisc]
841102758ยอดสัตว์นักก่อสร้าง [แผ่นวีดิทัศน์] = Buidlers [Videodisc]
842102764รายงานการขุดค้นแหล่งโบราณคดีบ้านส่วยอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา / รัชนี ทศรัตน์
843102791กองทัพบกเทิดพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี / บรรณาธิการโดย อุษณีย์ เกษมสันต์ ณ อยุธยา
844102796วัยรุ่นกับกระบวนการสร้างความเป็นจริงเรื่องความรักผ่านเพลงไทยสมัยนิยม = Young people and the social construciton of love in Thai popular music / ศรัณย์ รักสัตย์มั่น
845102802บูรณาการของการแสดงลำตัดกับสื่อมวลชน : กรณีศึกษาคณะหวังเต๊ะ คณะแม่ประยูร ยมเยี่ยม และคณะแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ = Integration of Lamtud show and mass media : case study of Wangte group, Mae Prayoon YomYeam group, and Mae Kwaunjit Sriprachan group / วุฒิชัย จายะพันธุ์
846102805การแสวงหาข่าวสารความรู้ทัศนคติและพฤติกรรมการตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานของคู่สมรสที่ใช้บริการโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร = Information seeking knowledge attitude and pre-marital health check up behavior of the couple at the hospitals in Bangkok / อนงค์นาถ อัศวตั้งเสถียร
847102814บทบาทของล่ามภาษาต่างประเทศในองค์กรภาครัฐและภาคธุรกิจ = The interpreter's role in public and business sectors / เรืองอิสรา คล้ายจินดา
848102825การศึกษาวิเคราะห์ลักษณะงานวิจัยด้านสื่อมวลชนของไทยและสหรัฐอเมริการะหว่างปีพ.ศ.2543-2544 = An analysis of Thai and US mass media research methodology / วันดี เลิศสุพงศ์กิจ
849102835ศึกษาทัศนะในการประเมินคุณภาพของกลุ่มผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ : ศึกษาเฉพาะกรณีรายการฮ่าไฮ่ไทยแลนด์ = The study of the TV program producer group attitude on quality evalution : focus on Hahai Thailand TV program / สุปราณี แก้วสีนวล
850102836บทบาทของหนังสือพิมพ์รายวันในการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล = Role of daily newspapers in examining the government performance / แก้วใจ ศาสตร์ประสิทธิ์
851102837การศึกษาการรู้เท่าทันสื่อหนังสือพิมพ์ : กรณีศึกษานักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร = Newspaper literacy : a case study of undergraduate students in Bangkok / สุภาณี แก้วมณี
852102838การสร้างสัมพันธ์ทางอินเตอร์เน็ตของผู้ใช้การสนทนา [chat] = Relationship development on internet relay chat / อาทิชา เมืองยม
853102839การวิเคราะห์วิธีการสื่อสารในการ์ตูนใบ้ของเซอร์จิโอ อาราโกเน่ส์ = Communication method analysis of Sergio Aragones' pantomime cartoons / ศักดา วิมลจันทร์
854102841การเปิดรับข่าวสารและการรับรู้ประโยชน์ของเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในชีวิตประจำวันของประชาชนในกรุงเทพมหานคร = Media exposure and perceived utility of nuclear techology in daily life of people in Bangkok / ดารณี ทั้งไพศาล
855102843อิทธิพลของโฆษณาที่มีต่อทิศทางการนำเสนอเนื้อหาทางการเมืองในหนังสือพิมพ์ภาษาไทยรายวัน = The effect advertising revenue upon Thai daily newspapers presentation on political issues / สุวิชา เอื้อสมศักดิ์กุล
856102845การศึกษาทัศนคติของพนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อบริการธนาคารทางอินเตอร์เนต = A study on attitudes of private sector employees in Bangkok toward internet banking / นที ทองเขื่อนขันธ์
857102846การเปิดรับข่าวสารและความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาวารสารศาสตร์ โปรแกรมนิเทศศาสตร์ สถาบันราชภัฎในเขตกรุงเทพมหานครต่อบทบาทในการเสนอข่าวสารเพื่อการพัฒนาของหนังสือพิมพ์ = Massage exposure and opinion of Journalism students, Mass Communication Science program, Rajabhat Institute in Bangkok to the role of presenting development information of newspapers / วิสาขา เทียนลม
858102849การศึกษาวิเคราะห์การดำเนินงานประชาสัมพันธ์โครงการประชาสัมพันธ์การสร้างรายได้และการแก้ไขปัญหาความยากจน "กองทุนหมู่บ้าน 1 ล้านบาท" ของกรมประชาสัมพันธ์ = Analysis of public relations works carried out by The Public Relations Department on income generation and the poverty reduction problems under the "one-million bath national village and urban community" fund project / โสภิตา แจ้งชัด
859102850การวิเคราะห์ภาพยนตร์ของจางอี้โหมวในเชิงบริบททางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และแนวคิดแบบอุดมคติเพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิต = An analysis of Zhang Yimou's films in historio-cultural contexts and idealistic thoughts for improving the quality of life / ธนิต ธนะกุลมาส
860102851กระบวนการสร้างกระแสการออกกำลังกายผ่านสื่อมวลชนของกระทรวงสาธารณสุข = A process of popularization on the ministry of public health's exercising policy through mass media / ณัฏฐณิชา นาคงเมือง
861102875พาลีสอนน้อง สวัสดิรักษา สุภาษิตสอนหญิง สุภาษิตพระร่วง ฉบับนางนิล ทวีเศษ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง / ชัยวุฒิ พิยะกูล, อารยา นาคเกลี้ยง และ นงรภัส มณีรัตน์
862102876สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีรอบ 6 เดือน [26 กุมภาพันธ์-26 สิงหาคม 2547] รัฐบาล : พันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร / สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
863102878การวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสาขาพระพุทธศาสนา = Conducting research in order to develop the curriculum for buddhism at graduate level Thonburi Rajabhat University / สุภาพร มากแจ้ง, สุจิตรา อ่อนค้อม และ ลัดดา เสนาวงษ์
864102883คุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยาง / พูลศักดิ์ อินทรโยธา ... [และคนอื่น ๆ]
865102884O+Positive พลิกปมด้อยให้เป็นปมเด่น / นายแทน
866102885การสร้างและพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคมโดยชุมชนมีส่วนร่วม / ศิริเชษฐ์ สังขะมาน ... [และคนอื่น ๆ]
867102893มิติสตรีวิถีสังคมไทย / บรรณาธิการโดย อุ่นเรือน ทองอยู่สุข
868102894ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกับการพัฒนา / ประเวศ วะสี
869102899การพัฒนาชุมชนเมืองแห่งการเรียนรู้สำหรับสังคมไทย
870103030อินเตอร์เน็ตง่าย ๆ ก้าวแรกสำหรับมือใหม่ [ซีดี-รอม] = Easy internet [CD-ROM]
871102975ท่องแดนพุทธภูมิ [ซีดี-รอม] / วิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์
872102976บิซิเนส ไรท์ติ้ง [ซีดี-รอม] = Business writing [CD-ROM] / วิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์
873102977การสร้างและวิเคราะห์งบกระแสเงินสดเชิงปฏิบัติการ [ซีดี-รอม] / วิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์
874102978เทคนิคเลือกซื้อซอฟต์แวร์ระบบบัญชี [ซีดี-รอม]
875103029ไทพิง สพรินเทอร์ [ซีดี-รอม] = Typing sprinter [CD-ROM]
876103031รวมเสียงประกอบใน Multimedia program [ซีดี-รอม] = Sound loop [CD-ROM]
877103032ไมโครซอฟท์ เวิร์ด 2003 [ซีดี-รอม] = Microsoft word 2003 [CD-ROM]
878103033ไมโครซอฟท์ ออฟฟิศ 2003 [ซีดี-รอม] = Microsoft office 2003 [CD-ROM]
879103084ไมโครซอฟท์ เพาเวอร์พอยท์ 2003 [ซีดี-รอม] = Microsoft PowerPoint 2003 [CD-ROM]
880103088พิมพ์ 2001 [ซีดี-รอม] : โปรแกรมฝึกทักษะการพิมพ์สัมผัสภาษาไทย-อังกฤษ = Type fast 2001 [CD-ROM]
881103139เรียนรู้งานตัดต่อจากพื้นฐานจนถึงระดับมืออาชีพ Premiere pro 7 [ซีดี-รอม] ; Premiere pro 7 [CD-ROM]
882103140สเต็บ บาย สเต็บ โฟโต้ช็อบ เวิร์คช็อบ [ซีดี-รอม] = Step by step photoshop workshop [CD-ROM] / สมชาย สุวรรณรุ่งเรือง
883103141เทมเพลท เพาเวอร์พอยต์ [ซีดี-รอม] = Template powerPoint [CD-ROM] / สมชาย สุวรรณรุ่งเรือง
884103142ลีนุกซ์ทะเล 5.5 [ซีดี-รอม] = LinuxTLE 5.5 [CD-ROM]
885103143ซีดี-รอม พิชิตข้อสอบ TOEFL computer-based test (CBT) [ซีดี-รอม] : Listening comprehension ; TOEFL computer-based test (CBT) [CD-ROM] : Listening comprehension
886103195ฝึกพูดจีนกลางแบบแรกเริ่ม [ซีดี-รอม] : พื้นฐานจำเป็น
887103196ฝึกฟุดฟิดอังกฤษไว้ใช้พูดโทรศัพท์ 1 [ซีดี-รอม] = Successful telephone conversation 1 [CD-ROM]
888103197ซีดี-รอม พิชิตขัอสอบ TOEFL computer-based test (CBT) [ซีดี-รอม] : Structure ; TOEFL computer-based test (CBT) [CD-ROM] : Structure
889103249กระบวนการพัฒนาความร่วมมือในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษา [แผ่นวีดิทัศน์]
890103250การสัมมนาทางวิชาการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจำปี 2547 [แผ่นวีดิทัศน์] : 25 สิงหาคม 2547 ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ เวลา 08.00 - 16.00 น. / สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
891103418แต่งภาพให้สวยเว่อร์ด้วย...photoshop cs เวอร์ชั่น 8 [ซีดี-รอม] / ภาวัฒน์ เลิศปัญญาศิรินุกูลวงศ์
892103480รายงานประจำปี... [ซีดี-รอม] = Annual report... [CD-ROM] / บริษัท ซีวีดี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
893103302ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของธุรกิจชุมชน : กรณีศึกษากลุ่มสตรีเจริญธรรม หมู่บ้านเจริญธรรม อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี = Factors affecting to the success of community business : a case study of chareonthama women group Chareonthama village Wiharndang district Saraburi / ราตรี จินะวงษ์
894103305มาโครมีเดีย ออเทอร์แวร์ 7 [ซีดี-รอม] = Macromedia Authorware 7 [CD-ROM]
895103307ออโตแคด 2004 [ซีดี-รอม] = AutoCAD 2004 [CD-ROM]
896103309ประสิทธิผลการให้บริการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร : ศึกษากรณีฝ่ายการโยธา เขตคลองสามวา = Effectiveness of service delivery on building permission : a case study of civil department Klong Sam Wa district / สถาพร สถาพรวจนา
897103313การป้องกันยาเสพติดภายในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น = In school drug protection of general education departiment : a case study of Phon school Khon Kaen province / สุมาลี พิชิตชัยรุ่ง
898103315ความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์กับผู้ต้องขัง : กรณีศึกษาเรือนจำกลางคลองเปรม = Influential relation between correctional officers and inmates : a case study of Klong Prem central prison / ชัชพล เผือกจิตต์
899103316กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ = Restorative justice / พระจตุรงค์ ประสิทธิพร
900103317ประสิทธิผลการบริหารสถานีบริการน้ำมัน : ศึกษาเฉพาะกรณีสถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล = Performance effectiveness of gas service station management : a case study of Caltex's gas service station in Bangkok and territory / ชัยรัตน์ ถนอมลักษณ์
901103321บทบาทของสมาชิกสภาเทศบาลที่ประชาชนคาดหวัง : ศึกษากรณีเทศบาลตำบลนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู / พรรณรส หลาบมาลา
902103324ความเข้าใจและวิธีการดำเนินการของผู้บริหารต่อแผนปัญจปฏิรูปการศึกษาสู่การปฏิบัติ : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 2
903103325ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของนโยบายปราบปรามยาเสพติด : ศึกษาเฉพาะกรณีอำเภอหนึ่งในจังหวัดชลบุรี = The purpose of the study about factors that influence on the effectiveness of narcotics suppression : a case study of a district in Chonburi / ธวัชชัย วรรณดิลก
904103326การบริหารองค์การธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในยุคแห่งการแข่งขัน = Real estate business organization management in competition era / เพ็ชรไทย ศรีขัติ
905103359พีซี เวิร์ล ไทยแลนด์ [ซีดี-รอม] : ปีที่ 2 ฉบับที่ 13 = PC world Thailand [CD-ROM] : Vol. 2 No. 13 September, 2004
906103360โครงการด้านเชื้อไวรัส เอช ไอ วี และการพัฒนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ [ซีดี-รอม] = UNDP South East Asia HIV and development programme [CD-ROM]
907103361รู้ก่อนรวยก่อนเกมส์ [ซีดี-รอม]
908103362เลิกเหล้า ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก [แผ่นวีดิทัศน์]
909103416ไมโครซอฟต์ ออฟฟิศ โปรเจ็กต์ 2003 [ซีดี-รอม] = Microsoft office project 2003 [CD-ROM] ; คู่มือบริหารโครงการสู่ความสำเร็จ Micrsoft office project 2003 [ซีดี-รอม] / ชิษณุพงศ์ ธัญญลักษณ์ และ จีรบูรณ์ นิจสุชัด
910103417เติมเทคนิคการทำ CD/DVD ให้เต็มประสิทธิภาพ [ซีดี-รอม] / ภานุมาศ สุวรรณ์ ; บรรณาธิการ วิทยา ต่อศรีเจริญ
911103464รายงานประจำปี ... [ซีดี-รอม] = Annual report... [CD-ROM] / บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
912103470มือใหม่เริ่มเรียน หัดเขียน Macro และ UBA บน Microsoft Excel [ซีดี-รอม] / ณัฐศิระ เยาวสุต
913103477รายงานประจำปี... [ซีดี-รอม] = Annual report... [CD-ROM] / บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
914103478รายงานประจำปี... [ซีดี-รอม] = Annual report... [CD-ROM] / บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
915103479รายงานประจำปี... [ซีดี-รอม] = Annual report... [CD-ROM] / บริษัท ยูไนเต็ดคอมมูนิเคชั่น อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
916103482รายงานประจำปี... [ซีดี-รอม] = Annual report... [CD-ROM] / บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
917103493ชิพ ซีดี-รอม มิ.ย./2548 [ซีดี-รอม] = Chip CD-ROM 6/2005 [CD-ROM]
918103483รายงานประจำปี... [ซีดี-รอม] = Annual report... [CD-ROM] / บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน)
919103484รายงานประจำปี... [ซีดี-รอม] = Annual report... [CD-ROM] / บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
920103485รายงานประจำปี... [ซีดี-รอม] = Annual report... [CD-ROM] / บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
921103494พีซีทูเดย์ ซีดี [ซีดี-รอม] : ปีที่ 2 ฉบับที่ 14 ; พีซีทูเดย์ ซีดี [ซีดี-รอม] : เป็นจิตรกรดิจิตอลกับ 10 สุดยอดโปรแกรมตกแต่งภาพ
922103496รายงานประจำปี... [ซีดี-รอม] = Annual report... [CD-ROM] / บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)
923103527สารคดีวิทยุ ชุด ก้าวที่กล้า [ซีดี-รอม] / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
924103579ไข่เดือน [ซีดี-รอม]
925103580เฟิร์สเสตจ โปรเจค อัลบั้ม [ซีดี-รอม] = First stage project album [CD-ROM]
926103581มาช่า อิน ดราม่า [ซีดี-รอม] = Marsha in drama [CD-ROM]
927103582แซน [ซีดี-รอม] : ซาวนด์ ออฟ แซนิตี้ = Sand [CD-ROM] Sound of sanity
928103634นูโว [ซีดี-รอม] = Nouveau [CD-ROM]
929103635มุมโมทย์ [ซีดี-รอม]
930103638คีรีบูน คลาสสิค [ซีดี-รอม]
931103703กระซิบหลอน ปริศนามรณะ [แผ่นวีดิทัศน์] = Whispering corridors [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย Park Gi-Hyeong
932103675แผนตุ๋น ชุลมุนรัก [แผ่นวีดิทัศน์] = Dance of a dream [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย แอนดรู เลา
933103690พดด้วง [ซีดี-รอม] : She is Pod Duang
934103692เซเว่น [ซีดี-รอม] = Seven [CD-ROM]
935103747น้องมายต์ [ซีดี-รอม] : ป่วนเมือง
936103910นักเรียนหลังห้อง [แผ่นวีดิทัศน์] : คาราโอเกะ
937103856รวมเพลงละคร เป่าจินจง [แผ่นวีดิทัศน์] : คาราโอเกะ
938103857ปั่น 1 รักอบอุ่น [แผ่นวีดิทัศน์] : คาราโอเกะ
939103858ปั่น 2 รักอบอุ่น [แผ่นวีดิทัศน์] = คาราโอเกะ
940103866เล่าเรื่องเพลงหนาว [ซีดี-รอม] : บอกเล่าเรื่องราวของความรักผ่านบทเพลงเหงาในสายลม
941103909เบรนสตรอม [แผ่นวีดิทัศน์] : คาราโอเกะ = Brainstorm [Videodisc] : Karaoke
942103911ไชน่าดอลล์ ไชน่าแดนซ์ [แผ่นวีดิทัศน์] : คาราโอเกะ = China dalls china dance [Videodisc] : Karaoke
943103912อ่ำ อุดมสุข [แผ่นวีดิทัศน์] : คาราโอเกะ
944104125102 ปิดกรุงเทพปล้น [แผ่นวีดิทัศน์] = 102 Bangkok robbery [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย ธนิตย์ จิตนุกูล
945104134เจาะเวลาล่าอสูร [แผ่นวีดิทัศน์] = The keeper of time [Videodisc] / Directed by Robert Crombie
946103964มู่หลานฉบับพิเศษ [แผ่นวีดิทัศน์] = Mulan special edition [Videodisc]
947103965ปัญหาทางกฎหมายในการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน
948104075ทศวรรษวันรำลึกดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ [จุลสาร]
949104126ต่อคำต่ออำมหิต [แผ่นวีดิทัศน์] = Lilling words [Videodisc] / Directed by Laura Mana
950104129บันทึกลับ ปมสวาท [แผ่นวีดิทัศน์] = Swimming pool [Vidiodisc] / Directed by Francois Ozon
951104130สืบรักสาบสูญ 2 [แผ่นวีดิทัศน์] = Left behind II [Videodisc] / Directed by Bill Corcoran
952104131พิมพ์เลือดประเคนนรก [แผ่นวีดิท้ศน์] = Paris [Videodisc] / Directed by Niami Ramin
953104132อุบัติโหดอินเตอร์เน็ต [แผ่นวีดิทัศน์] = Fatal online [Videodisc] Directed by Michael Karen
954104133Scooby-doo 2 [Videodisc] : Monsters unleashed = สกูบี้-ดู2 [แผ่นวีดิทัศน์] : สัตว์ประหลาดหลุดอลเวง / Directed by Raja Gosnell
955104204สร้างเว็บไซต์เพื่อขายสินค้าบน Internet [แผ่นวีดิทัศน์] / สันติ ศรีลาศักดิ์
956104207แค้มปิ้งท่องเที่ยว [ซีดี-รอม] : ปีที่ 20 ฉบับที่ 240 กันยายน 2547 = Photo on magazine [CD-ROM] : Vol.20 No.240, September 2004
957104209ดิจิตอล คาเมร่า 2547 [ซีดี-รอม] : รวมไฟล์ภาพตัวอย่างจากกล้องดิจิตอล
958104211รายงานฉบับสมบูรณ์ การศึกษาการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาไทยด้วยกระบวนการเทียบเคียงสมรรถนะ [ซีดี-รอม] ; การศึกษาการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาไทยด้วยกระบวนการเทียบเคียงสมรรถนะ [ซีดี-รอม] = Benchmarking [CD-ROM]
959104230บทบาทของเยาวชนในการปรับเปลี่ยนชุมชนดั้งเดิมไปสู่ชุมชนสารสนเทศศึกษากรณีหมู่บ้านสามขา ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง = The role of youth in participatory development : a case study of youth group in community transformation from a traditional to an information technology community at Samkha village, Lampang / ฐิติพร ค้าขาย
960104270ธรรมชาติบำบัดเพื่อชีวิตยั่งยืน / บรรณาธิการโดย มยุรี ดำรงค์เชื้อ
961104275กระบวนการยุติธรรมกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน / วีระพงษ์ บุญโญภาส
962104327มาตรฐานการบัญชีสาระสำคัญและตัวอย่างการเปิดเผยข้อมูล / อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์
963104334Adobe premiere pro : classroom in a book / แปลและเรียบเรียงโดย ก้อง พาหุรักษ์ ; บรรณาธิการไพโรจน์ เวชชพิพัฒน์
964104141หัวใจปิ้งรักกับนักจัดฉาก [แผ่นวีดิทัศน์] = Win a date with Tad Hamilton [Videodisc] / Directec by Robert Luketic
965104145ด๊อก วิลล์ [แผ่นวีดิทัศน์] = Dogville [Videodisc] / Directed by Lars Von Thier
966104188"แม่ครูของแผ่นดิน" ขัตติยวิถีราชินีไทยเทิดไท้ 6 รอบนักษัตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
967104199เกษตรกรรมยั่งยืน : อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมกับปัญหาการเกษตรและอัตลักษณ์ชาวนาไทย / กฤษฎา บุญชัย ... [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการโดย อนุสรณ์ อุณโณ
968104278คำอธิบายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย [พ.ศ.2540] / มานิตย์ จุมปา
969104309กลยุทธ์การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ = Strategic Business Innovation Management / ภาณุ ลิมมานนท์
970104310วิวัฒน์วาทวิทยาสมัยใหม่ในประวัติศาสตร์ไทย / อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท
971104315สถิติพื้นฐานสำหรับนักสังคมศาสตร์ : พร้อมการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ไมโครซอฟท์เอ็กเซล / วีนัส พีชวณิชย์
972104316แคลคูลัส 1 = Calculus I / ดำรงค์ ทิพย์โยธา, ยุวรีย์ พันธ์กล้า และ ณัฏฐนาถ ไตรภพ
973104318เรียนรู้ Oracle database 10g และภาษา SQL / ศุภชัย จิวะรังสินี และ ขจรศักดิ์ สังข์เจริญ
974104329นโยบายสาธารณะ : แนวความคิดกระบวนการและการวิเคราะห์ / มยุรี อนุมานราชธน
975104330ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 1-6 : ฉบับใช้เรียน / สมยศ เชื้อไทย
976104332คู่มือปฏิบัติงานของผู้บริหารและบุคลากรอบต. / อุดม เชยกีวงศ์
977104335ภาษาไทย 1 / วิเศษ ชาญประโคน
978104337วรรณกรรมทักษิณ : วรรณกรรมปริทัศน์ / ชวน เพชรแก้ว...[และคนอื่นๆ]
979104338กว่าจะเป็นมนุษย์ : วิวัฒนาการของมนุษยชาติฉบับย่อ / สว่าง เลิศฤทธิ์
980104339สถิติธุรกิจ : โจทย์ปัญหาและคำเฉลย / ศรีเพ็ญ ทรัพย์มนชัย
981104344การวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูลในการวิจัยโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป spss for windows version 10-12
982104340การเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุด = Report writing and library usage / รุ่งฤดี อภิวัฒนศร ... [และคนอื่น ๆ]
983104342การออกกำลังกายและการกีฬา / ปรีดา สุทธิวิวัฒน์ และ เสริฐ สกุณะพัฒน์
984104343ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 1 / เมทินี อัษฎารักษ์
985104364พลังแห่งชีวิตฉบับครูพันธุ์แท้ = Chicken soup for the teacher's soul / แจ๊ก แคนฟีลด์ และ มาร์ก วิกเตอร์ แฮนเซน ; บัญชา สุวรรณานนท์ แปล
986104368พจนานุกรมฉบับมติชน = Matichon dictionary of the Thai language
987104369การเชื่อมตลาดเงินทุนในภูมิภาคเอเชียนตะวันออกเข้าด้วยกัน = Regional monetary and financial integration in East Asia / ปกรณ์ วิชยานนท์ และ ฉลองภพ สุลังกร์กาญจน์
988104392หาคำตอบให้ชีวิต / สุธีย์ สินธุเดชะ
989104350การสำรวจติมอร์เลสเตศักยภาพด้านแร่และสารประกอบไฮโดรคาร์บอน = Exploring Timor-Leste mineral and hydrocarbon potential / แปลโดย เอมอร จงรักษ์ และ สุรพล หล่อตระกูล
990104354พลังแห่งชีวิตฉบับแรงรักจากสัตว์เลี้ยง = Chicken Soup for the pet lover soul / แจ๊ก แคนฟีลด์ ... [และคนอื่น ๆ] ; แปลโดย อริณี เมธเศรษฐ
991104356กรณีตัวอย่างประชาคมตำบลหัวลำโรง / สภาวัฒนธรรม ตำบลหัวสำโรง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
992104363พลังแห่งชีวิตฉบับนักเดินทาง = Chicken soup for the traveler's soul / แจ๊ก แคนฟีลด์, มาร์ก วิกเตอร์ แฮนเซน และ สตีฟ ซิคแมน, จิตติภา ฐานะศิริพงศ์ แปล
993104389เปลือยหมดใจ มอริส เค / พนมชัย สมัครพันธ์
994104390วันมูหะหมัดนอร์ มะทา / วันมูหะมัดนอร์ มะทา ; เรียบเรียงโดย มนตรี แสนสุข
995104391ลูกของพ่อ-พ่อของลูก ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ / ปุระชัย เปี่ยมสมบุรณ์ ; เรียบเรียงโดย มนตรี แสนสุข
996104393คอตกดินเท้าติดโคลน / เทพ โพธิ์งาม
997104394เส้นทางฮอลลีวู้ด = My fairy tale / ประภาพร จันทร์แสนตอ ; เอ็นเค ทอม เรียบเรียง
998104395เพ็ญพักตร์ ศิริกุล Sexy forever / เพ็ญพักตร์ ศิริกุล ; เรียบเรียง มนทกานติ รังสิพราหมณกุล
999104396ผู้หญิงคนนี้ชื่อลินดา ค้าธัญเจริญ / ลินดา ค้าธัญเจริญ ; เพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ เรียบเรียง
1000104397วิว__พลังใจสู่ชัยชนะ = View to win / เยาวภา บุรพลชัย
1001104398Pookie love and learn / ปริศนา พรายแสง
1002104404นั่งคุยกับความรัก / เชิด ทรงศรี
1003104405Beauty diary / มยุรา เศวตศิลา
1004104407Feeling good / ภัทรียา ณ นคร
1005104492คำอธิบายกฎหมายสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ / ธนพจน เอกโยคยะ
1006104494เกษตรกรรมกับทรัพยากรธรรมชาติ / อัจฉรา รักยุติธรรม
1007104539การอุดมศึกษาของประเทศออสเตรเลีย [ซีดี-รอม] / กลุ่มเสวนาการประกันคุณภาพการศึกษาที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
1008104540โครงการประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมและการลงทุน [ซีดี-รอม] : รายงานฉบับสมบูรณ์ = The project of targeted industrial development evaluation according to industrial development and investment strategy [CD-ROM] : final report / บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจ เม้นท์ จำกัด
1009104551เรียนรู้การใช้งาน Photoshop CS [ซีดี-รอม] : For Windows98/NT/2000/ME/XP = Photoshop CS [CD-ROM] : For Windows98/NT/2000/ME/XP
1010104545พีซีทูเดย์ ซีดี [ซีดี-รอม] : ปีที่ 1 ฉบับที่ 6 ; พีซีทูเดย์ ซีดี [ซีดี-รอม] : 10 อาวุธลับสำหรับนักเผา (ซีดี) ตัวจริง
1011104546ชิพ ซีดี-รอม ต.ค./2547 [ซีดี-รอม] = Chip CD-ROM 10/2004 [CD-ROM]
1012104548พีซี เวิร์ล ไทยแลนด์ [ซีดี-รอม] : ปีที่ 2 ฉบับ 14 ตุลาคม 2547 = PC World Thailand [CD-ROM] : Vol.2 No.14 October, 2004
1013104549เขียนแผ่น CD & DVD ด้วย Nero 6 ultra edition [ซีดี-รอม] = Nero 6 ultra edition [CD-ROM] : For windows98/NT/2000/ME/XP
1014104550เขียนซีดีด้วย Nero express 6 ง่ายนิดเดียว [ซีดี-รอม]
1015104552เรียนรู้ภาษาเอสคิวแอล เพื่อการใช้งานจริง [ซีดี-รอม]
1016104553สร้างเว็บแอพพลิเคชันด้วยเอเอสพี [ซีดี-รอม]
1017104554การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการกระจายรายได้และลักษณะการถือครองที่ดินของครัวเรือนเกษตร = An analysis of relationship between income distribution and land holding status of agricultural households / นิตยา มุกดาอุดม
1018104555ไมโครซอฟต์ออฟฟิศ 2003 [ซีดี-รอม] = Microsoft office 2003 [CD-ROM] : for Windows98/NT/2000/ME/XP
1019104556การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินโดยกระทู้ถาม = The control of the administration through questions in parliament / อรวรรณ เชื้อโตหลวง
1020104557เรียนรู้การสร้างงานพรีเซนเตชันด้วย PowerPoint 2003 [ซีดี-รอม] = PowerPoint 2003 [CD-ROM] : For Windows98/NT/2000/ME/XP
1021104558ความเชื่อมโยงอุตสาหกรรมไทย : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมรถยนต์ = Linkage of Thailand's industry : case study of automobile's industry / กีรติ กลิ่นชั้น
1022104559ไมโครซอฟต์ออฟฟิศ แอ็กเซส 2003 [ซีดี-รอม] = Microsoft office access 2003 [CD-ROM] : For Windows98/NT/2000/ME/XP
1023104563เซียนแต่งภาพ Photoshop CS [ซีดี-รอม]
1024104560ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนการส่งออกของไทยเปรียบเทียบก่อนและหลังวิกฤติเศรษฐกิจ = The impacts of exchange rate on Thailand's merchandize exporrts before and after theeconomic crisis / เสกสรร สรศิลป์
1025104561เรียนรู้การใช้งาน AutoCAD 2004 2D [ซีดี-รอม] = AutoCAD 2004 [CD-ROM] : For Windows98/NT/2000/ME/XP
1026104562คณะกรรมาธิการสามัญประจำสภาผู้แทนราษฎร = The standing committees of the house of the representative / พีรพัฒน์ เจตนะวิบูลย์
1027104564เกณฑ์การควบรวมกิจการภายใต้พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2542 = Rules of business mergers under the trade compettion Act, B.E.2542 / สุนันทา อินทวารี
1028104568การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ในการกำหนดราคาน้ำประปา : กรณีศึกษาการประปานครหลวง = An economy analysis of water supply pricing : a case study of metropolitan waterworks authority / หนึ่งฤทัย สุขยิ่ง
1029104565แค้มปิ้งท่องเที่ยว [ซีดี-รอม] : ปีที่ 20 ฉบับที่ 241 ตุลาคม 2547 = Photo on magazine [CD-ROM] : Vol.20 No.241, October 2004
1030104566การบริหารงานคดี : ข้อพิจารณาเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยในศาล = Case management : court annexed conciliation or mediation / สมชาติ โลกสันติสุข.
1031104567การศึกษาประสิทธิภาพเชิงเทคนิคของการปลูกข้าวในประเทศไทย ปีการเพาะปลูก 2544/45 = An analysis of technical efficiency in rice production in Thailand, crop year 2001/02 / อรอุมา วัชรธรรม
1032104594สัมมนาทางวิชาการเรื่อง จับกระแสเศรษฐกิจไทย [แผ่นวีดิทัศน์] ; จับกระแสเศรษฐกิจไทย [แผ่นวีดิทัศน์]
1033104595ผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบ ยุทธศาสตร์สำคัญบริหารโรงเรียน [แผ่นวีดิทัศน์] : ไผทอุดมศึกษา แบบอย่างโรงเรียนปฏิรูปฯ ; ไผทอุดมศึกษา แบบอย่างโรงเรียนปฏิรูปฯ [แผ่นวีดิทัศน์] / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
1034104619มาตรการป้องกันและปราบปรามองค์กรอาชญากรรมและผู้มีอิทธิพล : รายงานการศึกษาวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรมครั้งที่ 2
1035104620การวิเคราะห์เปรียบเทียบการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจระหว่างภูมิภาค = A comparative analysis of regional economic growth / สุพัตรา พิมพา
1036104623วิธีสอนศัพท์ = How to teach vocabulary / สก็อต ทอร์นบอรี ; แปลโดย อมตา เวชพฤติ, นิภาวรรณ ชูรัตนสิทธิ์ และ วีณา เกียรติ์อนุพงศ์
1037104624วิธีใช้อินเทอร์เน็ตในการสอนภาษาอังกฤษ = How to use the internet in ELT
1038104625วิธีสอนภาษาอังกฤษ = How to teach English / เจเรมี ฮาร์เมอร์ ; แปลโดย เสาวภา ฉายะบุระกุล
1039104630ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2547 / รวบรวมโดย สุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ ... [และคนอื่น ๆ]
1040104569ปัญหาการนำมาตรฐานขั้นต่ำในการไม่ควบคุมตัวผู้กระทำความผิดขององค์การสหประชาชาติมาใช้ในกระบวนการยุติธรรมไทย = Problems concerning the application of United Nations standard minimum rules for non-custodial measures in the criminal justice of Thailand / อังศุเกติ์ วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์
1041104596ผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบ ยุทธศาสตร์สำคัญบริหารโรงเรียน [แผ่นวีดิทัศน์] : ท่านางแนว บริหารอย่างมืออาชีพ ; ท่านางแนว บริหารอย่างมืออาชีพ [แผ่นวีดิทัศน์] / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
1042104599วันรำลึกดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ สัมพันธภาพแห่งอุดมการณ์และจิตวิญญาณ ปรีดี พนมยงค์ ไสว สุทธิพิทักษ์ 15 ก.ย. 2547 [แผ่นวีดิทัศน์] ; สัมพันธภาพแห่งอุดมการณ์และจิตวิญญาณ ปรีดี พนมยงค์ ไสว สุทธิพิทักษ์ 15 กันยายน 2547 [แผ่นวีดิทัศน์]
1043104600โครงการอบรมเรื่อง การวิจัยเชิงคุณภาพ [แผ่นวีดิทัศน์] / พิมลพรรณ อิศรภักดี
1044104602ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น [ซีดี-รอม] / โนะบุโคะ มิซึตะนิ...[และคนอื่ๆ] ; ผู้แปล ปรียา อิงคาภิรมย์
1045104626วิธีสอนการออกเสียง / เจอรัลด์ เคลลี่ ; แปลและเรียบเรียง รัชนีโรจน์ กุลธำรง
1046104627อังกฤษธุรกิจในองค์กร = Business English / ลินดา มอสเนอ และ ชาญชัย อาจิน สมาจาร
1047104628เทคโนโลยีก้าวหน้านานาสาระในโลกพลาสติก / วรรณี ฉินศิริกุล...[และคนอื่นๆ]
1048104629หะยีสุหลงอับดุลกาเดร์ : กบฏหรือวีรบุรุษแห่งสี่จังหวัดภาคใต้ / เฉลิมเกียรติ ขุนทองเพชร
1049104631โพรโทซัวและจุลชีพสัตว์ในน้ำจืด / นันทพร จารุพันธุ์
1050104632เถียงแทนทักษิณ ชินวัตร / ฮ. นิกฮูกี้
1051104633TG 03519 / สามารถ เกิดผล ; เรียบเรียงโดย สุมิตรา จันทร์เงา
1052104639ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม = Glossary of terms in population and social research
1053104640FTA เปิดเสรีธุรกิจไทยใครได้...ใครเสีย
1054104643รู้จักบ้านรู้ใจคุณ / บัณฑิต จุลาสัย
1055104650เมนูอาหารจากปลา / อุบล ดีสวัสดิ์
1056104647โจทย์วิจัยทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศ : แผนงานวิจัยทางการศึกษาแบบบูรณาการ / พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์
1057104648โบราณวัตถุที่เป็นสมบัติชิ้นสำคัญของชาติ
1058104649รายงานการศึกษาคุณภาพที่เป็นมาตรฐานของเด็กไทยที่สังคมต้องการ
1059104651พลังแห่งชีวิต / เจมี่ ปัคกิ้งแฮม
1060104652การวัดผลและการกำกับการดำเนินงานขององค์กร = Enterprise performance measurement and control
1061104653ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตไทย / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
1062104665ทักษิณกินเมือง / พักตร์ ไทลักษณ์ไทย
1063104656บทเรียนชีวิตจากคำพ่อคำแม่ / พระธรรมกิตติวงศ์ ; บรรณาธิการโดย เบญญาวัธน์
1064104657ขอให้เปี่ยมล้นกำลังใจ : รวม 100 บทเรียนและข้อคิดกำลังใจ รวบรวมและคัดสรรบทเรียนข้อคิดที่ช่วยสร้างกำลังใจให้ชีวิต / เบญญาวัธน์
1065104659ขอให้ร่ำรวยความสุข : รวม 100 บทเรียนและข้อคิดกำลังใจ รวบรวมและคัดสรรบทเรียนข้อคิดที่ทำให้ชีวิตร่ำรวยความสุข / เบญญาวัธน์
1066104660รู้แล้วรวย : บทเรียนชีวิตหลักคิดเรื่องเงิน = The laws of money, the lessons of life / ซูซี ออร์แมน ; มาลา คลรักชัย แปลและเรียบเรียง
1067104664เหลียวมองหลัง / เกษม ศิริสัมพันธ์
1068104666สยามประเทศ : ไม่ได้เริ่มต้นที่สุโขทัย [พ.ศ.1202-พ.ศ.1230] / เสนีย์อนุชิต ถาวรเศรษฐ
1069104671สูตรเสน่หา / กิ่งฉัตร
1070104667บียอนด์ดิสรัปชั่น : ฉีกแนวเหนือชั้นสร้างสรรค์เกมตลาด = Beyond disruption : changing the rules in the marketplace / ฌอง-มารี ดรู ; แปลโดย ชัยประนิน วิสุทธิผล, ศุภกร ชินวรรโณ และ อัมรินทร์ จันทนะศิริ
1071104668ฆาตรกรในเสื้อกาวน์ / สรจักร ศิริบริรักษ์
1072104670รายงานการวิจัยการประกันภัยฉบับที่ 1
1073104672ดอกไม้และสายลม / ดวงตะวัน
1074104673แหวนดอกไม้ / ดวงตะวัน
1075104675ก็แค่ใครคนหนึ่งซึ่งรักเธอ / ประภัสสร เสวิกุล
1076104676ข่ายใยแห่งแรงต้าน = Thenets of resistance / ศุภรา จันทร์ชิดฟ้า ; บรรณาธิการโดย สุกรานต์ โรจนไพรวงศ์
1077104677สะใภ้ลูกทุ่ง / กรุง ญ. ฉัตร
1078104684ดอก...ปนัดดา / ปนัดดา วงศ์ผู้ดี
1079104679เดอะเลิฟลี่โบนส์ : ฉันเห็นฆาตรกรจากสวรรค์ : The lovely bones : a movel by alice lebold / อลิซ ซีโบลด์ ; แปลโดย ประภาคาร และ กานต์สิริ โรจนสุวรรณ
1080104681ชุมนุมพระบรมราชาธิบายและประชุมพระราชนิพนธ์ภาคปกิณกะพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
1081104683ซาดาโกะกับนกกระเรียนพันตัว = Sadako and the thousand paper cranes / อีลีนอ เชอร์ ; พินทุสร ติวุตานนท์ แปล
1082104685ตีสัญจกร : สองมือมหัศจรรย์เพื่อป้องกันและบำบัดโรค / ศุภชัย จารุสมบูรณ์
1083104686รู้เขารู้เราเท่า ๆ กัน : ทำงานอย่างไรโดนใจฝรั่ง
1084104687ศพช่วยสืบ : รวมคดีฆาตรกรรมก้องโลก / ไบรอัน อินเนส ; แปลโดย คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์
1085104691ติดปีก SMEs โกอินเตอร์ / ปิยะพงศ์ พัดชา
1086104688การบริหารผลสัมฤทธิ์องค์กรไทย = Thai corporate performance management / ชวพล ศิริพจนานนท์
1087104689สหวิธีคิด 14 นักธุรกิจรุ่นใหม่ / สุทธินี อุปนันชัย และ เฉลิมวุฒิ สฤษดิกุล
10881046905 โมเดลการจัดการพลิกองค์กรไทยอย่างเหนือชั้น / ชวพล ศิริพจนานนท์ และ นิธินา ศรีประเสริฐ
1089104692อยากจะบ้าตายทำไมต้องประชุม / แพทริก เลนซีโอนี่ ; แปลโดย ภัทรพงศ์ พงศ์สวัสดิ์
1090104693เรารักทักษิณ / ภัทรพล วัฒนาศิริ
1091104694ทำเพื่อศพ / พ.ญ. คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์
1092104695อย่ารอเจ้าชายขี่ม้าขาว : วิธีบริหารการเงินอย่างฉลาดด้วยตัวเอง = Prin / บาร์บารา สแตนนีย์ ; แปลโดย วาริน นิลศิริสุข
1093104696คิดนอกคอกทำนอกคัมภีร์ / ไสว บุญมา
1094104701เบ็น เฟลด์แมน : นักขายเทวดา / ไพบูลย์ สำราญภูติ
1095104698ทะเลทรายกับสายหมอก / จักรภพ เพ็ญแข
1096104699วาย น็อท = Why not ? / แบร์รีย์ เนลบัฟฟ์ และ เอียน ไอเรส ; แปลโดย มณทิรา อินคชลัช
1097104700ฟังกี้บิซิเนส = Funky business / เคเจลล์ เอ. นอร์ดสตรอม และ โจนาส ริดเดอสเตรล ; แปลโดย วีระ สถิตย์ถาวร
10981047999 กลยุทธ์หมัดเด็ดพิชิตใจลูกน้อง / อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์
109910480144 คนดังคนรวย / บุญชัย ใจเย็น
1100104802คิดอย่างซีอีโอ / สารสิน วีระผล, นายหนูใหญ่ และ ปัญญลักษณ์ สุวรรณะ ; บรรณาธิการโดย ธนวัฒน์ ทรัพย์ไพบูลย์
1101104803รวยระห่ำ
1102104804กลยุทธ์การบริหารฅนสำหรับคนบริหาร / ณรงค์วิทย์ แสนทอง
1103104806กระตั้วแทงเสือ / เดชา เวชชพิพัฒน์
1104104808มนุษย์ในมิติคู่ขนาน = The master science law of nature / ปริญญา ตันสกุล
1105104810การประชาสัมพันธ์ใหม่ / สมควร กวียะ
1106104811ปรัชญาอินเดีย / ประยงค์ แสนบุราณ
1107104812จิตวิทยาการสื่อสารของมนุษย์ / มัลลิกา คณานุรักษ์
1108104814การทดสอบและการประเมินผลทางพลศึกษา = Test and evaluation in physical education / พิชิต ภูติจันทร์
1109104815สุคนธชาติ-ของชำร่วย [บุหงาเครื่องหอม] / ธิดา อาวาส
1110104816การประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากเปลือกข้าวโพด / ลาวัลย์ ภักดีลิขิต
1111104817คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับเศรษฐศาสตร์ / ชลลดา หลวงพิทักษ์
1112104818Manufacturing KPI เพื่อมุ่งสู่ TPM / สุวรรณ สุทธิขจรกิจการ
1113104820ปลาหายไปไหน : สาเหตุและผลกระทบจากการทำประมงเกิดขีดจำกัด / แปลโดย วิฑูรย์ ปัญญากุล
11141048217 กลยุทธ์สู่ความมั่งคั่งและความสุข = Seven strategies for wealth and happiness / จิม รอห์น ; กำธร เก่งสกุล แปล
1115104823เจาะจุดแข็ง = Now, discover your strengths / มาร์คัส บัคกิ้งแฮม และ โดนัลด์ โอ. คลิฟตัน ; แปลโดย เอธ แย้มประทุม
1116104837นักบริหารธุรกิจยุคการค้าเสรี : พนักงานบริษัทยุคปัจจุบัน / ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร
1117104717การสื่อสารด้วยข้อความสั้นผ่านโทรศัพท์มือถือ (SMS) ในฐานะสื่อวัฒนธรรมประชานิยม (popular culture) ของผู้บกพร่องทางการได้ยินในกรุงเทพมหานคร = The use of short message service (SMS) through mobile phone as popular culture for people with hearing disability in Bangkok / สหภาพ พ่อค้าทอง
1118104721ICT แหล่งเรียนรู้นอกรั้วโรงเรียน [แผ่นวีดิทัศน์] : เรียนนอกรั้ว ด้วย ICT เพื่ออนาคต นายเอกชัย ปานแม่น ผอ.กศน. อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ; เรียนนอกรั้ว ด้วย ICT เพื่ออนาคต นายเอกชัย ปานแม่น ผอ.กศน. อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย [แผ่นวีดิทัศน์] / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
1119104737นรกในใจ [ซีดี-รอม]
1120104749เปิดโลกกว้างสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ [แผ่นวีดิทัศน์] : ธนาคารสมอง ขุมพลังปัญญา พัฒนาการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านสามขา อ.แม่ทะ จ.ลำปาง ; ธนาคารสมอง ขุมพลังปัญญา พัฒนาการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านสามขา อ.แม่ทะ จ.ลำปาง [แผ่นวีดิทัศน์] ; เพลินการเรียนรู้ ที่ปูนลำป...
1121104750ชีวิตรื่นรมย์ / กนก รัตน์วงศ์สกุล
1122104751เปิดโลกกว้างสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ [แผ่นวีดิทัศน์] : เรียนรู้ตลอดชีวิต พลิกวิกฤติเป็นโอกาส นางสนิท ทิพย์นางรอง (น้าน้อย) อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ; เรียนรู้ตลอดชีวิต พลิกวิกฤติเป็นโอกาส นางสนิท ทิพย์นางรอง (น้าน้อย) อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ [แผ่นวีดิทัศน์] ...
1123104752เปิดโลกกว้างสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ [แผ่นวีดิทัศน์] : สู่มหาวิทยาลัยชีวิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพฯ ; สู่มหาวิทยาลัยชีวิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพฯ [แผ่นวีดิทัศน์] ; เรียนรู้สู่สากล ที่ดรุณสิกขาลัย โรงเรียนดร...
1124104754เปิดโลกกว้างสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ [แผ่นวีดิทัศน์] : C-CHEPS สร้างปัญญาเรียนรู้งาน บริษัทในเครือเคมีภัณฑ์ซิเมนต์ไทย ; C-CHEPS สร้างปัญญาเรียนรู้งาน บริษัทในเครือเคมีภัณฑ์ซิเมนต์ไทย [แผ่นวีดิทัศน์] ; สานฝันการเรียนรู้ จากพี่สู่น้อง บริษัทในเครือเคมีภ...
1125104788อั้นแอ้ม ไม่อั้นรัก [แผ่นวีดิทัศน์] = Anything else [Videodisc] / Directed by Allen Woody
1126104789เสน่ห์อำมหิต [แผ่นวีดิทัศน์] = Femme fatale [Videodisc]
1127104790เดอะ เลตเตอร์ จดหมายรัก [แผ่นวีดิทัศน์] = The letter [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย ผอูนจันทรศิริ
1128104794เข้าถึงใจผู้บริโภคด้วย focus groups / แอนนา จุมพลเสถียร
1129104796ซิ่งรอบโลกกับเซียนหุ้น = Adventure capitalist / จิม โรเจอร์ส ; สิทธิ หลีกภัย แปลและเรียบเรียง
1130104824ลาออกมาเป็นนาย / ที คมกฤส
1131104825ทำธุรกิจให้ร่ำรวย / ธิติภพ ชยธวัช
1132104827ไม้ป่ายืนต้นของไทย 1 = Wild trees in Thailand / เอี้อมพร วีสมหมาย และ ปณิธาน แก้วดวงเทียน
1133104828สมุนไพรไทย... = Thai herbs... / นิจศิริร เรืองรังษี และ ธวัชชัย มังคละคุปต์
1134104829สวนสวยด้วยศิลปะ / อลิศรา มีนะกนิษฐ
1135104830สวนเรียกนก / รุ่งโรจน์ จุกมงคล
1136104832เที่ยวรอบโลกชุดดินแดนในฝันมาเลเซีย-บรูไน
1137104834เที่ยวรอบโลกชุดดินแดนในฝันเบเนลักซ์
1138104835จักรพรรดินีโหด / หลินยู่ถัง ; แปลโดย กิติมา อมรทัต
1139104836บาป : ร้ายแรงด้านการตลาด 10 ประการ : สัญญาณเตือนและแนวทางแก้ไข = Ten deadly marketing sins : signs and solutions / ฟิลิป คอตเตอร์ ; ดนัย จันทร์เจ้าฉาย เรียบเรียง
1140104838มุมมองจากประสบการณ์บุญคลี ปลั่งศิริ / พัฒนพันธุ์ วงษ์พันธุ์ และ ดิษนีย์ นาคเจริญ
1141104839เคล็ดไม่ลับกับหมอภาษีตอนกลยุทธ์ภาษี SMEs and ธุรกิจครอบครัว / อมรศักดิ์ พงศ์พศุตม์
1142104840คุยกับชัยวัฒน์ ... / ชัยวัฒน์ คุประตกุล
1143104841ขอโทษครับผมรวยด้วยผ้าขี้ริ้ว 1,000 ล้าน = Rags, riches, & real success
1144104846กอหวู่ เฉือนคมโคตรเจ้าพ่อ [แผ่นวีดิทัศน์]
1145104843คนเล่นของ [แผ่นวีดิทัศน์] / กำกับการแสดงโดย ธนิตย์ จิตนุกูล
1146104844เจ้าสาวผัดไทย [แผ่นวีดิทัศน์] / กำกับการแสดงโดย มงคลชัย ชัยวิสุทธิ์
1147104845นางฟ้าล่าทะลุเมือง [แผ่นวีดิทัศน์] = women from nowhere [Videodisc]
1148104847รักใสๆ หัวใจอัศจรรย์ [แผ่นวีดิทัศน์] = Magic kitchen [Videodisc] / Directed by Chi Ngai
1149104848คู่มือการใช้โปรแกรม AutoCAD 2002 : 2D drafting ระดับต้น / ภาณุพงษ์ ปัตติสิงห์
1150104849เทคนิคการสร้างสรรค์งานกราฟิกระดับมืออาชีพ = Adobe Photoshop CS creative studio / ลันเน เซมัว โคเฮน ; แปลโดย ชิตพงษ์ กิตตินราดร
1151104851Photoshop CS Retouch Master / อนุรักษ์ วิไลวัลย์ ; บรรณาธิการโดย ดนุพล กิ่งสุคนธ์
1152104857คู่มือวิเคราะห์ราคาหุ้นเพื่อซื้อและขายภาค Fibonacci ตัวเลขสัมพันธ์ / ดำรงชัย แท่นศรีเจริญ
1153104853Microsoft Office Word 2003 Step by Step... / ชไลเวท พิพัฒนพรรณวงศ์ ; บรรณาธิการโย ฐิติพัชร ชินไชยมงคล
1154104855พลิกแผ่นดินล่า [แผ่นวีดิทัศน์] = Framed [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย Geoffrey Sax
1155104856ความลับและกลลวงในโลกเน็ตเวิร์ก = Secrets and lies : digital security in a network world / บรูซ ซเนียร์ ; แปลโดย ชัชวาล ศุภเกษม
1156104858คู่มือหัดตัดต่อวิดีโอกับ Ulead Video Studio 8.0 / ดิเรก วงษ์วานิช
1157104859รายงานการศึกษาโครงการต้นแบบการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจอุตสาหกรรมเซรามิก = Development of cluster models for the ceramics industry / สมนึก ศิริสุนทร ... [และคนอื่น ๆ]
1158104869ครูผม คุณครูไม่ธรรมดา [แผ่นวีดิทัศน์]
1159104860F4 ตามฝันฉันและเธอ [แผ่นวีดิทัศน์] = Come to my place [Videodisc]
1160104861ฟลายอิ้งแด็กเกอร์ส จอมใจบ้านมีดบิน [แผ่นวีดิทัศน์] = House of flying daggers [Videodisc] / Directed by Zhang Yimou
1161104862เดชคำถีร์ฆ่าทะลุเวลา [แผ่นวีดิทัศน์] = The book of fate [Videodisc]
1162104867บาวน์ติฟูล ฝันนั้นนิรันดร [แผ่นวีดิทัศน์] : The Trip to Bountiful [แผ่นวีดิทัศน์] / Directed by Peter Masterson
116310486872+73 ไฟรักยังไม่สิ้น [แผ่นวีดิทัศน์] = Tolo young to die [Videodisc]
1164104870ผีดุ 3 [แผ่นวีดิทัศน์] = Ju-on 3 [Videodisc]
1165104872แผนปล้นมั่ว มุดเหนือเมฆ [แผ่นวีดิทัศน์] = The lady killers [Videodisc] / Directed by Joel Coen and Ethan Coen
1166104896วันฝนซา [แผ่นวีดิทัศน์] : คาราโอเกะ
1167104873อะลาดิน ฉบับพิเศษ [แผ่นวีดิทัศน์] = Aladin special edition [Videodisc]
1168104884มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศึกษาเฉพาะกรณีการจัดตั้งกิจการตำรวจท้องถิ่นในระดับเทศบาล = Legal measures regarding the perservation of public order by local administrative organizations case study : the establishment of activities of municipal police / อานนท์ เชาวนรัตน์
1169104885การศึกษาการตลาดของโรงเรียนสอนภาษาจีนในเขตกรุงเทพมหานคร = A study of marketing of Chinese school in Bangkok / สุดาทิพย์ โตเต็มโชคชัยการ
1170104886การเปิดรับข่าวสารและทัศนคติเกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท : กรณีศึกษาบัณฑิตมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ปี 2546 = Information exposure and attitude toward graduate studies of undergraduate students : a case study at Dhurakijpundit university 2003 / คัมภีร์ เริงวิจิตรา
1171104888สถานะและบทบาทของผู้พิพากษาอาวุโส = Status and role of senior judge / เอกรัตน์ ธำรงธรรม
1172104891เลี่ยมทอง [แผ่นวีดิทัศน์] : คาราโอเกะ
1173104892ปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณการใช้โทรศัพท์ทางไกลราคาประหยัด y-tel 1234 = Factor effecting the use of y-tel 1234 / ชลธิชา นิรามิษ
1174104893มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองการทำงานของหญิงในสถานบริการ = Legal measures to protect women emplyed in public houses / มนชนก ลำเพาเลิศวิไล
1175104894เสือหัวใจเสือ [แผ่นวีดิทัศน์] : คาราโอเกะ
1176104897ความลับในใจ [แผ่นวีดิทัศน์] : คาราโอเกะ
1177104928ชำเราชาวอิรัก / จักรภพ เพ็ญแข
1178104898มาตรการในการลงโทษทางวินัยแก่ลูกจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน = Measures in disciplinary punishment to employees under the labour protection law / จิตต์กาญจน์ เกียรติกนกกุล
1179104899บันทึกการแสดงสด ยูบีซี อะคาเดมี แฟนเทเซีย วี-รียูไนต์ ไลฟ์ อิน แบงคอก [แผ่นวีดิทัศน์] = UBC Academy fantasia V-Reunite Live in Bangkok concert [Videodisc]
1180104901โดม เอาท์สแตนดิ้ง คาราโอเกะ [แผ่นวีดิทัศน์] = Dome outstanding [Videodisc]
1181104902ผลกระทบของรูปแบบภาวะผู้นำและรูปแบบภาวะผู้ตามต่อความพึงพอใจในงานของพนักงาน : กรณีศึกษากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัด = The effect of leadership and followership styles on employees' job satisfaction : a case study of ministry of science and technology and aeronautical radio of Thailand / รุ่งฤดี กิจควร
1182104903บทบาทของตำรวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ในการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรม : กรณีศึกษาอำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส = The role of community relations police offcers to secure people's participation in crime prevention programme : a case study of Amphur Wang, Narathivas province / วาสนา สุขนิรันดร์
1183104907การรับฟังความคิดเห็นในกระบวนการนิติบัญญัติ = Legislative hearing / วิวัฒน์ จิระสมบูรณ์โชค
1184104923พ.27 สายลับพระปกเกล้าฯ / พโยม โรจนวิภาต ; สัมพันธ์ ก้องสมุทร : บรรณาธิการ
1185104924คุยเฟื่องเรื่องขุนข้างขุนแผน / โกวิท ตั้งตรงจิต
1186104925MOP กระบวนการสู่ความสำเร็จ / บุญเกียรติ โชควัฒนา
1187104926เติมพลังผู้หญิงซิ่งข้ามสหัสวรรษ / กฤษติกา คงสมพงษ์
1188104927เทพเจ้าและสิ่งน่ารู้ / พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว
1189104930เพื่อสุขภาพจิตที่ดี / วศิน อินทสระ
1190104973ลูกออทิสติกไม่พูดจะทำอย่างไร [ซีดี-รอม]
1191104977นิทานคิปลิง / รัดยาร์ด คิปลิง ; แปลและเรียบเรียงโดย คีรีบูน
1192104980ดอกไม้สีม่วง / สุปรียา จันทะเหลา : เรียบเรียง ; อภิรักษ์ สุขสัย : ถ่ายภาพ
1193105010Competitiveness : challenges and opportunities for Asian countries 2004
1194105015ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป / รวบรวมโดย เกรียง วิศิษฏ์สรอรรถ
1195105038ชิพ ซีดี-รอม พ.ย./2547 [ซีดี-รอม] = Chip CD-ROM 11/2004 [CD-ROM]
1196104931เกียวโตใต้ชะเงื้อมดอยสุเทพ / นิธิ เอียวศรีวงศ์ และ อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์
1197104938การศึกษาปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจ : กรณีศึกษากองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจสันติบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ / ศุภชาติ พันธุมณี
1198104954การศึกษาการส่งผ่านความร้อนและแสงผ่านกระจกอาคาร = A study of heat and light transmission through windows of building / ติกะ บุนนาค
1199104957สีน้ำมันเบื้องต้น [แผ่นวีดิทัศน์] : หลักสูตรเรียนลัดเป็นเร็ว เน้นการปฏิบัติ / ตะวัน วัตยา
1200104998นานาสาระ
1201104999ป้าป้อนหลาน
1202105001Bookends / เจน กรีน ; แปลโดย มณฑารัตน์ ทรงเผ่า
1203105003เฮลิโคเนีย : ไม้ดอกประดับสวรรค์ / วชิรพงศ์ หวลบุตตา : เรียบเรียง ; อภิรักษ์ สุขสัย : ถ่ายภาพ
1204105020เลี้ยงลูกอย่างไรให้เมืองไทยได้เยาวชนดี / สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาการศึกษาเพื่อศีลธรรม
1205105023แดนฝันปลายขอบฟ้า = Hard-boiled wonderland and the end of the world / ฮารูกิ มูราคามิ ; นพดล เวชสวัสดิ์ แปล
1206105025หลงทางรัก / วรการ
1207105026ข้ามขอบฟ้ามาเพื่อรัก / วรางคณา
1208105028ริษยามนต์ดำ / เพ็ญศิริ
1209105030สาวเปิ่น เจ้าเสน่ห์ / โสภี พรรณราย
1210105031โคตรไคโร ตอนพาเลซวอล์ค = The cairo trilogy : palace walk / นากิบ มาห์ฟูซ ; แปลโดย แคน สังคีต
1211105039ผลงานวิชาการของกลุ่มโรคเอดส์ (พ.ศ. 2535-2546) [ซีดี-รอม]
1212105040พีซี เวิร์ล ไทยแลนด์ [ซีดี-รอม] : ปีที่ 2 ฉบับ 15 พฤศจิกายน 2547 = PC world Thailand [CD-ROM] : Vol.2 No.14 November 2004
1213105042การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ [ซีดี-รอม] : รายงานการศึกษาวิจัย ; รายงานการศึกษาวิจัย เรื่องการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ [ซีดี-รอม] / นันทวัฒน์ บรมานันท์
1214105046กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน / พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช
1215105083เกษตรกรรมยั่งยืนกระบวนทัศน์กระบวนการและตัวชี้วัด / นันทิยา หุตานุวัตร และ ณรงค์ หุตานุวัตร
1216105223เรื่องน่ารู้ : มรดกโลก : Tell me about the world heritage
1217105226สถิติสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ = Statistics for economists / พัชรี มินระวงศ์
1218105253หนังสือที่ระลึกครบรอบ 40 ปี 4 ทศวรรษการกีฬาแห่งประเทศไทย = 40th anniversary Sports Authority of Thailand / การกีฬาแห่งประเทศไทย
1219105261ลูกอัจฉริยะปั้นได้ด้วยมือคุณ / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
1220105275ปฏิรูปการศึกษายุคใหม่ = Beyond educational reform / กระทรวงศึกษาธิการ
1221105043พีซีทูเดย์ ซีดี [ซีดี-รอม] : ปีที่ 1 ฉบับที่ 7 ; พีซีทูเดย์ ซีดี [ซีดี-รอม] : คนมือไว ชอบจับต้องมี 10 โปรแกรมเด็ด จับ (ภาพ) ได้แน่ๆ
1222105044สัมภาษณ์ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ [แผ่นวีดิทัศน์] : 2 ก.ย. 47 ซ.สวนพลู
1223105045เหลียวหลังแลหน้าจากรากหญ้าสู่รากแก้ว [แผ่นวีดิทัศน์] : 6-10 พฤศจิกายน 2547 09.00-21.00 น. ณ อิมแพค เมืองทองธานี ; นิทรรศการผลงานของรัฐบาลในรอบ 4 ปี [แผ่นวีดิทัศน์] : เหลียวหลังแลหน้าจากรากหญ้าสู่รากแก้ว 6-10 พฤศจิกายน 2547 09.00-21.00 น.
1224105185ปฏิบัติการยึดผืนนา : รายงานฉบับสมบูรณ์ว่าด้วยการยึดที่ทำกินที่ดินและทรัพย์สินของประชาชนในเขตมอญโดยกองทัพรัฐบาลพม่า [2541-2545] = No Land to farm : A comprehensive report on land. Real estates and properties confiscations in Mon's area, Burma (1998-2002)
1225105208การพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตในบริบทของสำนักวิทยบริการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ : การบริหารจัดการสารสนเทศทางวิชาการและท้องถิ่นบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต / ปัญญา สุขแสน, สมพิศ สุขแสน และ พิสุทธิ์ ศรีจันทร์
1226105211วารสารราชบัณฑิตยสถานฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 72 พรรษา 12 สิงหาคม 2547 = The Journal of the Royal Institute of Thailand Special Issue on the Occasion of the Seventy - second Anniversity of Her Majesty Queen Sirikit of Thailand 12th August 2004 / ราชบัณฑิตยสถาน
1227105213การตั้งกองทุนและมาตรการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภายใต้การมีธรรมาภิบาล / ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ ... [และคนอื่น ๆ]
1228105233องค์กรภาคประชาชนกับกระบวนการทางปัญญา / สมบัติ เหสกุล...[และคนอื่นๆ]
1229105235องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการพัฒนาบนฐานความรู้สู่ปัญญา : กรณีศึกษา การจัดการขยะของเทศบาลนครพิษณุโลก การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองของเทศบาลเมืองทุ่งสง บุคลากรชุมชน อบต. น้ำพอง อบต. บัวเงิน / สมบัติ เหสกุล...[และคนอื่นๆ]
1230105236องค์กรพัฒนาเอกชนสาธารณะประโยชน์กับกระบวนการทางสังคมบนฐานความรู้-ปัญญา : กรณีศึกษาพะยูนกับการพัฒนาที่ยั่งยืน, มาตรฐานเกษตรอินทรีย์, การทุจริตคอร์รัปชั่น 1,400 ล้านบาท / สมบัติ เหสกุล, สุภาภรณ์ วรพรพรรณ และอัครพงษ์ อั้นทอง
1231105264เขียนบทความอย่างไรให้น่าอ่าน / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.
1232105267รัตนมงคลคำฉันท์ : เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ / บุญเตือน ศรีวรพจน์
1233105269องค์ความรู้ของยุทธศาสตร์การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
1234105271นิราศเดือนฉบับภาษาถิ่นใต้ / ชัยวุฒิ พิยะกูล
1235105272บัญชีสิ่งของที่เมืองสงขลาและเมืองพัทลุงจัดส่งไปกรุงเทพมหานครเมื่อพ.ศ.2424 เพื่อจัดแสดงในงานพระราชพิธีสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ครบร้อยปีพ.ศ.2425 : การปริวรรตวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ ประเภทหนังสือบุด / ชัยวุฒิ พิยะกูล
1236105273พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
1237105274การปฏิบัติงานของอาสาสมัครไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน [อ.ก.ช.] : ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข / พรรณยง พุฒิภาษ...[และคนอื่นๆ]
1238105343รวมศิลปิน ชุดยอดนิยม [ซีดี-รอม]
1239105351อลหม่านบ้านผีเฮี้ยน [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล] = The death curse [Videodisc]
1240105380ฉีกเปลือกตระกูลบุช = In side Bush family / ปรีดาพร
1241105382กบฎเจ้าฟ้าเหม็น / ปรามินทร์ เครือทอง
1242105384รัฐศาสตร์เชิงพุทธและบทวิเคราะห์ทักษิโณมิกส์ / พระภาวนาวิริยคุณ
1243105388ยุทธจักรนักขาย / ไพบูลย์ สำราญภูติ ; บรรณาธิการโดย ลัดดาวรรณ นววงศ์วิวัฒน์
1244105392เกร็ดความรู้เร้นลับรอบตัว / รวบรวมโดยวิพุธโยคะ รัตนรังษี
1245105394การเมืองเชิงบูรณาการ / สุวินัย ภรณวลัย
1246105448ซีดี-รอม พิชิตข้อสอบ TOEFL computer-based test (CBT) [ซีดี-รอม] : Reading comprehension & writing ; TOEFL computer-based test (CBT) [CD-ROM] : Reading comprehension & writing
1247105279คู่มือการจำแนกเขตท่องเที่ยวเชิงนิเวศ / ดรรชนี เอมพันธุ์, สุทัศน์ วรรณะเลิศ และ เรณุกา รัชโน
1248105280ดั่งดวงศศิใสส่องด้าวดุสิตา / วรมน เหรียญสุวรรณ ... [และคนอื่น ๆ]
1249105320จีน : ยุคเศรษฐกิจร้อนแรงและภัยคุกคามจากฟองสบู่ / สมภพ มานะรังสรรค์ ; บรรณาธิการโดย จุไรรัตน์ แสนใจรักษ์
1250105335ซอรี่ ไอม แฮปปี้ [ซีดี-รอม] = Sorry I'm happy [CD-ROM]
1251105336โมโนโทน เลิฟ อิสทรี [ซีดี-รอม] = Monotone love history [CD-ROM]
1252105355ผู้หญิงเลี้ยวซ้าย ผู้ชายเลี้ยวขวา [แผ่นวีดิทัศน์] = Turn Left Turn Right [Videodise] / กำกับการแสดงโดย Johnnie To and Wai Ka-Fai
1253105357เลโอ สิงห์ขาวเจ้าป่า 1 [แผ่นวีดิทัศน์] : จุดเริ่มต้น
1254105359ใหญ่! นะยะ [แผ่นวีดิทัศน์บันเทิง] = Enter the phoerix [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย ม้อเหวินเหว่ย
1255105360สูตรรักชาเขียว [แผ่นวีดิทัศน์] = Herbal Tea [Videodisc]
1256105363นางฟ้าเลือดเดือด [แผ่นวีดิทัศน์] = Beyond the law [Videodiscs] / กำกับการแสดงโดย อัชฃูชิ มุโรกะ
1257105364มนต์รักร้อยล้าน [แผ่นวีดิทัศน์] / กำกับการแสดงโดย วรเชษฐ์ นิ่มสุวรรณ
1258105424รักเกิน 100 โล [แผ่นวีดิทัศน์] = Loaded love [Videodisc]
1259105427เลดี้ลูกทุ่ง [แผ่นวีดิทัศน์] = Lady Look-Tung [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย ยุทธนา ขุนคงเสถียร
1260105429จะอยู่ตรงนี้ที่กลางใจเธอ [แผ่นวีดิทัศน์] = I'll be there [Videodisc] / Directed by Craig Ferguson
1261105433คู่ใหญ่พายุฟัด 2 [แผ่นวีดิทัศน์] = The twins effect II [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย คอรี่ หยวน
1262105437แพ็ค 4 [แผ่นวีดิทัศน์] : คาราโอเกะ = Pack 4 [Videodisc] : Karaoke
126368243รักคนมีเจ้าของ [แผ่นวีดิทัศน์] : คาราโอเกะ
1264105446รักคนมีเจ้าของ [แผ่นวีดิทัศน์] : คาราโอเกะ
1265105447คอนเสิร์ตเพื่อช้าง [แผ่นวีดิทัศน์] : บันทึกคอนเสิร์ตร่วมมือ ร่วมใจ เพื่อช้างป่าไทย
1266105452Alcohol 120% vs Nero Express 200% ก็อปปี้ซีดี ดีวีดีไม่มีพลาด / ภาวัฒน์ เลิศปัญญาศิรินุกูลวงศ์
1267105454เป็นเซียนเขียนซีดีด้วย Nero 6 Ultra Edition / มาโนช ลักษณกิจ และ วินัย สุขอารีย์ชัย
1268105455VCD/DVD-Video ทำด้วยตนเอง / ดิเรก วงษ์วานิช
1269105456Write CD & DVD ด้วย Nero 6 / ไพบูลย์ เปียศิริ และ สุรัตน์ เปียศิริ
1270105457เติมชีวิตให้ภาพถ่ายสไตล์มืออาชีพ / ชาตพล นภาวารี และ ฉัตรมงคล นภาวารี
1271105458คู่มือติดตั้งโปรแกรมฉบับสมบูรณ์ / มานิตย์ กริ่งรัมย์
1272105459ปลุกกระแส Creative บนเว็บไซต์ / ธนพร จินโต
1273105461เรียนสถิติด้วย SPSS ภาคการวิเคราะห์เครื่องมือวิจัยและการวิเคราะห์ข้อสอบ / วัฒนา สุนทรชัย
1274105463ถนนสายอดีต... = On the path of the past... / เอนก นาวิกมูล
1275105464กลเม็ดเด็ดปีกคอร์รัปชัน / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
1276105465ลิ้นชักเกร็ดเก่า / เอนก นาวิกมูล
1277105467ส่องสว่างทางไท / พระไพศาล วิสาโล
1278105469รู้ทันภาษารู้ทันการเมืองทักษิณสมัย / บรรณาธิการโดย เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง และ อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์
1279105471มรดกจากอดีต / บรรณาธิการโดย สว่าง เลิศฤทธิ์
1280105472ปมประวัติรัฐปัตตานีไฟใต้ไม่เคยดับ / แปลงเพชร
1281105477วิวัฒนาการของวารสารอิเล็กทรอนิกส์ / สุริทอง ศรีสะอาด
1282105481การใช้ห้องสมุดยุคใหม่ = Using modern library / น้ำทิพย์ วิภาวิน
1283105483มือใหม่หัดปลูก : Easy planting / อุไร จิรมงคลการ
1284105484วัสดุปลูกไม้ดอกไม้ประดับ / มุกดา สุขสวัสดิ์
1285105487ใครคือคู่แข่งของคุณ = How to indentify your enemies before they destroy you / ฟาร์เชด ราฟี และ พอล เจ. เคมพาส ; แปลโดย ฐิตินันท์ อิฐรัตน์
1286105488ยุทธการล้มทักษิณ / ไพศาล มังกรไชยา, อัญชลี ไพรีรัก และ เถกิง สมทรัพย์
1287105489แผนที่ยุทธศาสตร์ = Strategy maps / โรเบิร์ต เอส แคพแปลน และ เดวิด พี นอร์ตัน ; แปลโดย สมพงษ์ สุวรรณจิตกุล
1288105490คนสันดานดี : สำนึกดี สำเร็จได้ / โอม พัฒนโชติ
1289105495ตามรอยพ่อ / กลุ่มกัลยาณธรรม
1290105496การถ่ายวิดีโอและการตัดต่อ = Shooting and editing / ระดมศักดิ์ อุทัยชิต
1291105497การพัฒนามูลค่าทุนมนุษย์ / ดนัย เทียนพุฒ
1292105499สูตรสำเร็จ 90 วันผู้นำคนใหม่ = The first 90 days : critical success strategies for new leaders / ไมเคิล วัตกินส์ ; อมรรัตน์ ศรีสุรินทร์ เรียบเรียง
1293105500นี่แหละคนเหนือคน / วิทยา นาควัชระ
1294105501เรียนกอล์ฟโปรเชาว์ความลับในการ SNAP / เชาวรัตน์ เขมรัตน์ ; ผู้วาดภาพ สุรชาติ ดำริห์การ
1295105505รวยร้อยล้านไม่ยากหรอก = the fast lane to wealthy / แซม แจ็ค นิโคลัส ; บรรณาธิการโดย หนึ่งนุช ชุนสนิท
1296105506การจัดการความรู้สู่ปัญญาปฏิบัติ / บดินทร์ วิจารณ์
1297105510บทแปลเรื่องสั้นเยอรมันเฉลิมขวัญบรมราชกุมารี = Deutschsprachige Erzahlungen in Thailand is Cher Sprache / บรรณาธิการโดย วรรณา แสงอร่ามเรือง
1298105507การสร้างกลยุทธ์ในการจัดการความรู้ = Creating a strategy to manage knowledge / มอร์เทน ที เฮนเซน ... [และคนอื่น ๆ] : โดย ประไพ จรูญนารถ และ วีรวุธ มาฆะศิรานนท์
1299105508ต้นไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัด / กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
1300105509ต้องแพ้เสียก่อนจึงจะชนะได้ / สนธิ ลิ้มทองกุล ; บรรณาธิการโดย วิรัตน์ แสงทองคำ และ สุปราณี คงนิรันดรสุข
1301105511ธุรกิจเรื่องง่าย ๆ / พงษ์ศักดิ์ สวัสดิเกียรติ
1302105514รัฐบาลควรมีจุดยืนในการเจรจาการค้าทวิภาคีกับสหรัฐอเมริกาอย่างไร? : รายงานการประชุมทางวิชาการ / จิตติมา เกรียงมหศักดิ์...[และคนอื่น ๆ] ; สิทธิกร นิพภยะ บรรณาธิการ
1303105515การรับรู้และการยอมรับต่อเครื่องดื่มสมุนไพรในฐานะนวัตกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนระดับปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานคร = The perception and acceptance of herbal dring as innovation of private university undergraduate students in Bangkok / ศิริพงศ์ พรหมวงศานนท์
1304105522อารมณ์ขันทักษิณ / ต้นสกุล สุ่ย และ นคร ปณิตฐา
1305105517Strategy maps การทำแผนที่กลยุทธ์สำหรับ balanced scorecard = Mapping strategy / เดวิด พี. นอร์ตัน และ ฟรานซิส เจ โกจิลลาร์ท ; แปลโดย วีรวุธ มาฆะศิรานนท์ และ สิทธิชัย ทรงอธิกมาศ
1306105520หุ้นน้องใหม่ปีวอก / บรรณาธิการโดย สุนันท์ ศรีจันทรา
1307105521ยุทธการสร้างแบรนด์ / ยอดมนู เบ้าสุวรรณ
1308105523ขายให้มันสง่างามหน่อย / วสันต์ พงศ์สุประดิษฐ์
1309105524เทคนิคการจัดประชุม / สมิต สัชฌุกร
1310105525เปลี่ยนวิถีชีวิตใน 90 วัน = How to be brilliant / ไมเคิล เฮพเพ็ล ; แปลโดย สุวิน บุศราคำ, สุพจน์ ชัยวงศ์โรจน์ และ ธนิกานต์ มาฆะศิรานนท์
1311105526เทคนิคการฝึกอบรมแบบมีส่วนร่วม = Participative training technique / ชาญชัย อาจินสมาจาร
131210553221 คุณสมบัติหลักแห่งการเป็นผู้นำ : การเป็นบุคคลที่ผู้อื่นปรารถนาจะติดตาม = The 21 indispensable qualities of a leader / จอห์น ซี แม็กซ์เวลล์ ; จตุรงค์ โสมนัส แปล
1313105527Core competency : ความสามารถหลักขององค์กร = The cor competence of the corporation / ซี.เค. พราไฮแล็ค และ ฮาเมล เกรซี่ ; แปลโดย ฐิตินันท์ อิฐรัตน์
1314105529ภาวะผู้นำสำหรับการพลิกพื้นบริษัท = Leadership and the psychology of turnarounds / โรซาเบท มอส กันเตอร์ ; แปลโดย ฐิตินันท์ อิฐรัตน์
1315105531ทำงานแบบยอดมนุษย์ / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
1316105533ปฏิบัติการฝ่าวิกฤติ = A crisis survival guide / มิเชล ดี วอทคิน ... [และคนอื่น ๆ] ; แปลโดย นรินทร์ องค์อินทร์ และ วีรวุธ มาฆะศิรานนท์
1317105541ยิ้มสู้มะเร็ง / อารีย์ วชิรมโน
1318105534ผู้นำที่ยิ่งใหญ่ฉลาดใช้ EQ = Best of HBR on leadership : emotionally intelligent leadership / แดเนียล โกลแมน, ริชาร์ด โบยาต์ซิส และแอนนี่ แม็กกี้ ; ผู้แปลและเรียบเรียง ธนิกานต์ มาฆะศิรานนท์ และ นรินทร์ องค์อินทร์
1319105535สุดยอดผลงานของ Drucker = What makes an offective executive the discipline of innovation knowledge-worker productivity : the biggest challenge / ปีเตอร์ เอฟ ดรัคเกอร์ ; แปลโดย นรินทร์ องค์อินทรี
1320105537แผนที่ทางหลวง ESRI [Thailand] เพื่อการเดินทางและท่องเที่ยว
1321105539ใครเอาเนยแข็งของฉันไป : วิธีรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในการงานและชีวิต = Who moved my cheese? / สเปนเซอร์ จอห์นสัน ; ประภากร บรรพบุตร แปล
1322105540หัวหม้อจ้อข่าว
1323105542OTOP นักสู้ชาวบ้านนักการตลาดชุมชน / เกษม พิพัฒน์เสรีธรรม
1324105543กลยุทธ์แข่งขันทางการตลาด = Competitive marketing strategy / ประดิษฐ์ จุมพลเสถียร
1325105544ขาลงทักษิณ / สุนันท์ ศรีจันทรา
1326105545First : edutainment essay / วรากรณ์ สามโกเศศ
1327105546Different : edutainment essay / วรากรณ์ สามโกเศศ
1328105548วิ่งตามฝันด้วยพลังของคุณเอง = Passionate people produce / ชาร์ลส์ โคเวส ; แปลโดย นิภาพร สุภาเพิ่ม
1329105552Loyalty วิถีที่ถูกต้อง = Put a new lens on loyalty to magnify profitability / เฟรดเดอริค เอฟ ไรค์เฮลด์ และ ฟิล เชพเตอร์ ; แปลโดย นรินทร์ องค์อินทร์ และ วีรวุธ มาฆะศิรานนท์
1330105549คิดอย่างผู้นำและผู้ตาม / สุพัตรา สุภาพ
1331105550ได้เวลาโต้คลื่นกันแล้ว : โต้คลื่นให้สูงที่สุดโดยไม่ให้ทรายเปื้อนกางเกง = Staying on OTOP and keeping the sand out of your pants / สกอตต์ มิลเลอร์, มาร์ก เอ. ฮับเบิล และ ซีท โฮดเชล ; แปลและเรียบเรียงโดย ปฏิพล ตั้งจักรวรานนท์ และ ธนิการต์ มาฆาศริานนท์
1332105551จากลูกโอ๊ก...สู่ธุรกิจเงินล้าน = From acorns...how to build your brilliant business form scratch / แคสฟีน วู๊ดส์ ; แปลโดย นรินทร์ องค์อินทรี และ ธนิกานต์ มาฆะศิรานนท์
1333105553MBA แห่งไหนโดนใจคุณ : คู่มือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนเอ็มบีเอ / สุทธินี อุปนันชัย และ เฉลิมวุฒิ สฤษดิกุล
133410555723 strategy marketing key words / อนุชิต เที่ยงธรรม
1335105554ศาสตร์แห่งการสร้างอำนาจ = Five personal powers / อรรถสิทธิ์ หัสถีธรรม
1336105555สานสรรค์ความรู้สู่เกษตรยั่งยืน : งานวิจัยที่ดำเนินการโดยเกษตรกร องค์กรชุมชน และภาคเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน วันที่ 26 -27 พฤศจิกายน 2546 ณ อาคารพิทยพัฒน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช / ชลิตา ปัณฑุวงศ์
1337105556กลยุทธ์ปราบผีในองค์กร ghots story / แคโรล คินเซย์ โกแมน ; แปลโดย วรรธนา วงษ์ฉัตร
1338105558ศาสตร์แห่งการเล่าเรื่องเพื่อจูงใจ : สุดยอดหนทางสู่การดึงดูดและโน้มน้าวจิตใจคน / เอียน คาร์รูทเธอร์ ; แปลโดย วีรจิต กลัมพะสุต
1339105559มือปราบธุรกิจ = The hit man / ฟิลิป ดับเบิ้ลยู เฮิร์สท์ ; แปลโดย รัฏฐินี ชุเชิดศักดิ์
1340105585คู่มือการใช้งาน Microsoft windows XP ฉบับสมบูรณ์ [ซีดี-รอม] ; ที่สุดของคู่มือ Windows XP ฉบับสมบูรณ์ [ซีดี-รอม]
1341105586กฎหมายป่าชุมชน = Community forest law / สุวรรณี เกษมทวีทรัพย์
1342105587แค้มปิ้งท่องเที่ยว [ซีดี-รอม] : ปีที่ 20 ฉบับที่ 242 พฤศจิกายน 2547 = Photo on magazine [CD-ROM] : Vol.20 No 242 November 2004
1343105590ควิกพีซี ฮาร์ดแวร์ [ซีดี-รอม] : ปีที่ 1 ฉบับที่ 20 พฤศจิกายน 2547 = QuickPC Hardware [CD-ROM] : Vol.1 No. 20 November 2004
1344105592ATSME directory ... / สมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย
1345105593สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) [ซีดี-รอม] : เพลง
1346105594เรียนกอล์ฟกับโปรเชาว์ [แผ่นวีดิทัศน์] : SNAP / เชาวรัตน์ เขมรัตน์
1347105604ช้อปปิ้งบุญ / ขวัญ เพียงหทัย
1348105648ปริศนาแห่งรัตติกาล = A darkness more than night / ไมเคิล คอนเนลลี่ ; สุเมธ เชาว์ชุติ แปล
1349105577คู่มือเขียนแผ่น CD/DVD ด้วย Nero 6 และโปรแกรมอื่นๆ ฉบับสมบูรณ์ [ซีดี-รอม]
1350105580โครงการวิจัยการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดเพชรบุรี / สุวรรณา ชุติมันต์ ... [และคนอื่น ๆ]
1351105644อเล็กซานเดอร์มหาราช : ยอดนักรบผู้พิชิตสุดขอบโลก / บรรยง บุญฤทธิ์
1352105646ผมผิดหรือ? ที่ยึดกรือเซะ / พัลลภ ปิ่นมณี ; เรียบเรียงโดย ธนโชค ชัยชุมพล และ ศิริกานต์ ศรีชลัมภ์
1353105647เวียดนาม สองรส / สุรสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์
1354105655ตำนานโทษประหาร / เอกรงค์ ภาณุพงษ์
1355105649เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย / ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์
1356105650ดอกไม้เหล็กแห่งโอลิมปิก / อุดมพร พลศักดิ์ ... [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการโดย สายใจ ชื่นคำ
1357105654ดิโอเมนศึกผู้พิทักษ์คัมภีร์มหาเวท = The O men / ขนิษฐา อยู่เจริญ
1358105656เพลิงนาคา / ชลนิล
1359105657นิทานพื้นบ้านชวนอ่านของไทย = Fascinating folktales of Thailand / ลำดวน [ธนพล] จาคใจดี
1360105659หนูลองยา = Mrs. firsby and the rats of NIMH / โรเบิร์ต ซี. โอเบรียน ; สาลินี คำฉันท์ แปล
1361105674รอบรู้เรื่อง Network บนวินโดวส์ / ภัทรพล ศรีกัลยาณบุตร ; บรรณาธิการ ธนิต แกล้วเดชศรี
1362105660การเปิดรับข่าวสารความรู้ทัศนคติและพฤติกรรมการนวดแผนไทยของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร = Media exposure knowledge attitude and thai massage behavior of the people in Bangkok metropolitan / กฤติกา ศักดิ์มณี
1363105662การรับรู้ข่าวสารปัจจัยจูงใจความพึงพอใจและทัศนคติต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของนักท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม = Information reception motivation satisfaction and attitude towards agrotourism of tourists in Samut Songkram / วิภาวรรณ พัฒนพงษ์
1364105663มาตรการทางกฎหมายไทยในการคุ้มครองแรงงานคนประจำเรือเดินทะเล = Labour protection measures under Thai Laws for Members of a Ship's Crew / โสธร เจริญพานิช
1365105665การใช้มาตรการอื่นก่อนการลงโทษกักขังแทนค่าปรับ = The measure used prior to confinement in case of non paying fine / กรกฎ ทองขะโชค
1366105667เรียนรู้การใช้งาน Macromedia Authorware 7 / ธนพร จินโต
1367105668โปรแกรมบัญชีง่าย ๆ... สไตล์ all-in-one
1368105670สร้างกราฟิกง่าย ๆ สไตล์ Corel Draw 12
1369105671ออกแบบสร้างโปรโมท website step by step / พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร และ พันธุ์วรี วรสิทธิกุล
1370105672เรียนลัด LabView / เจริญ เพชรมุณี
13711056753ds max reference / วิวัฒน์ อุดมปิติทรัพย์
1372105678Adobe premier pro ฉบับสมบูรณ์ / จุฑามาศ จิวะสังข์
1373105679อินไซท์ PHP 5 / สมศักดิ์ โชคชัยชุติกุล ; บรรณาธิการโดย พร้อมเลิศ หล่อวิจิตร
1374105680คู่มือออกแบบและติดตั้งระบบบาร์โค้ดในโลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน = The bar code design and implementation handbook : using bar codes in logistics and supply Chain management / คำนาย อภิปรัชญาสกุล
1375105683สิทธิมนุษยชนในสังคมโลก / กุลพล พลวัน
1376105684นิติกรรมและสัญญา / จรัส กาญจนขจิต
1377105690การสื่อสารทางวัฒนธรรมด้านอัตลักษณ์และสัญญะวิทยาของชาวไทยโซ่งในหมู่บ้านดอนเตาอิฐ จังหวัดกาญจนบุรี = Cultural communication on identity and semiology of the Tai-Song in Don Tao IT village Kanchanaburi province / นงนภัส ศรีสงคราม
1378105686กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ : สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1379105688รวมกฎหมายที่ดิน : ปรับปรุงใหม่
13801056893 ทศวรรษ 14 ตุลากับประชาธิปไตยไทย = Thai democracy : three after October 14 / บรรณาธิการ ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
1381105696ช่วยให้เด็กฉลาดที่บ้านและโรงเรียน / พรรณพิไล นาคธน
1382105692มหัศจรรย์แห่งน้ำคำตอบเพื่อชีวิตที่ดีกว่า / มาซารุ เอโมโตะ ; แปลโดย ดาดา
1383105693ประสิทธิผลกิจกรรมการสื่อสารการตลาดที่มุ่งต่อผู้บริโภคเครื่องดื่มชูกำลังคาราบาวแดง = Effectiveness of marketing communication activities targeted at consumers of Carabao Dang energy drink / กัญญณัช นัคราเรือง
1384105695รักของจีน่า / จิดาภา ณ ลำเลียง ; เรียบเรียง มนทกานติ รังสิพราหมณกุล
1385105697ปัญหาการบริหารงานของสถาบันราชภัฏในฐานะสถาบันอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฎพ.ศ.2538 = Problem in admisistration of Rajabhat insititutes as institutions of higher education resulting from the Rajabhat insititutes act, B.E. 2538 / บุญสนอง เภาคำ
1386105701สุดยอดผู้นำระดับ 5 = Level 5 leadership / จิม คอลลินส์ ; ผู้แปล ฐิตินันท์ อิฐรัตน์
1387105698เดเชอโรรักยิ่งใหญ่จากใจดวงเล็ก : เรื่องของหนูเจ้าหญิงซุปและหลอดด้าย / เคท, ดิคามิลโล ; งามพรรณ เวชชาชีวะ แปล
1388105699สีเปื้อนฟิล์ม / พิษณุ ศุภ
1389105700Sirium's 30 essence / สิเรียม ภักดิดำรงฤทธิ์ ; เรียบเรียงโดย พึงเนตร ดติแพทย์
1390105702ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมทางการจัดการภายในกับคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานบริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด = The relationship between managerial environments and quality of working life of personnel in Nawaplastic industry / เมษา เขียวยิ่ง
1391105707เรียนภาษาอังกฤษผ่านภาพยนตร์ = English through films / เศรษฐวิทย์
1392105703วิธีเลือกผู้นำ = Are you picking the right leaders / เมลวิน ซอร์เซอร์ และ เจมส์ แบรนท์ ; แปลโดย ธนิกานต์ มาฆะศิรานนท์
1393105704พลังจิตค้ำจุนโลก / ปริญญา ตันสกุล
1394105706แผนพิชิตวิกฤติการณ์ = How to keep operating in a crisis / เจมส์ แคลแลน ; ผู้แปลและเรียบเรียง วราภรณ์ สืบสหการ และ สุพจน์ ชัยวงศ์โรจน์
1395105708ภาษาญี่ปุ่นฉบับท่องเที่ยว / พนิดา กุลประสูติดิลก
1396105709ภาษาญี่ปุ่นทางโทรศัพท์ / พนิดา กุลประสูติดิลก
1397105712ธุรกิจศิลปะ = Art business / สกนธ์ ภู่งามดี
1398105713หลักการแสดงนาฎยศิลป์ปริทรรศน์ / สุรพล วิรุฬห์รักษ์
1399105717ผู้ช่วยผู้กำกับศูนย์กลางของจักรวาล / เชิดพงษ์ เหล่ายนตร์
1400105718ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ต้องขังป่วยในการให้บริการของพยาบาล : กรณีศึกษาทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ / ไศลทิพย์ เชื้อเอี่ยม
1401105720ทัศนคติและความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลประชาชื่น / นัฎฐ์ โกมุทรพงศ์
1402105728ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเครียดและผลกระทบต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากร : กรณีศึกษาศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล / พรทิพย์ วรรณถนอม
1403105721ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ : กรณีศึกษาสถานีตำรวจนครบาลบางยี่ขัน / วิโรจน์ ลังเดช
1404105722วัฒนธรรมองค์การกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานยาสูบ : กรณีศึกษาโรงงานยาสูบสำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ / สมศักดิ์ ประจันตวนิช
1405105723การศึกษาความพึงพอใจในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกับผลการปฏิบัติงานของทหารกองประจำการ : กรณีศึกษากรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2 / ณฤทธิ์ เจริญครองสกุล
1406105726ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหาร : กรณีศึกษาสำนักงานตรวจบัญชีกองทัพบก / นิธิศ มดิศร
1407105727ความพึงพอใจของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ : กรณีศึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด / ชาย ชินะไพโรจน์
1408105729การมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในเขตความรับผิดชอบสถานีตำรวจภูธร อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี / กริชนันท์ อินชู
1409105730ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการนำนโยบายการจัดระเบียบสังคมไปปฏิบัติ : ศึกษาเฉพาะกรณีสถานีตำรวจนครบาลชนะสงคราม / ปัญญา กุลไทย
1410105784ภาพลักษณ์ของธนาคารไทยพาณิชย์ตามความเห็นของผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์สายเศรษฐกิจการเงินการธนาคาร = The image of Thai Commercial Banks in the view of economics, finance and banking news reporters / อุบลรัตน์ ค่าแพง
1411106047การคุ้มครองสิทธิหญิงผู้เสียหายในคดีความผิดเกี่ยวกับเพศตามกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา = Protection of nights for injured women in cases relating to sexual offences under the criminal procedure code / จิราพร ทิโน
1412106050การตรวจสอบคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการโดยศาลยุติธรรม = Judicial review of the arbitarl awards / ขนิษฐา สุขสวัสดิ์
1413106051การอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งต่อศาลปกครองสูงสุด = Appeal against judgment or order to the supreme administrative court / เสกสิทธิ์ พงษ์พิกุล
1414106052บทบาทอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต่อปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย = Roles, authority and responsibilities of the National Human Rights Commission on the problems relating to the violation of human rights in Thailand / เยาวภา ทัพผดุง
1415106062ทัศนคติและพฤติกรรมการแสวงหาความรู้โดยใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อสนับสนุนการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร = Attitude and behavioral toward knowingly exposure obtain internet to encourage learning of student in undergraduate level of the institutional private in Bangkok / ศักดิ์สิทธิ์ พินิจชัย
1416106069กลไกการส่งผ่านของนโยบายการเงินในช่องทางอัตราดอกเบี้ย : ผลการศึกษาเชิงประจักษ์กรณีประเทศไทย = The effectiveness of interest rate channel in monetary transmission mechanism : empirical evidence from Thailand / สุวิตดา อย่างเจริญ
1417106070การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ [Party List) ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ.2540 = The election of members of the house of representatives on a Party-List basis under the constitution of the Kingdom of Thailand, B.E.2540 / ศักดิ์สิทธิ์ เตชะประเสริฐพร
1418106084การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจที่ได้รับของผู้ชมรายการคริซโชว์ = Uses and gratication of Quiz Shows audience / จันทร์ตราพร ต้นติพลาผล
1419106085การวิเคราะห์สื่อโฆษณาโทรศัพท์มือถือกับการบริโภคสัญญะของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร = Semiotic analysis of print media regarding the mobile telephone consumption among teenagers in Bangkok / ปณิดา พรหมประสิทธิ์
1420106086การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปอันเนื่องมาจาก GMO = A study of opinions studying about buying ready-made GMO products / ปิยฉัตร พละวัฒนะชัยกุล
1421106100ไอ้หนูนักเตะ ตะลุยแข้งพิชิตฝัน [แผ่นวีดิทัศน์] = Go Rascals [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย จุนอิชิ ซูซูกิ
1422105767ละเมิดอำนาจศาล : ข้อพิจารณาเกี่ยวกับการวิพากษ์ที่เป็นธรรม = Contempt of court : fair comment consideration / จิราพร ศิริพงษ์
1423105768กระบวนการเรียนรู้อัตลักษณ์มุสลิมของสตรีมุอัลลัฟกรณีศึกษา : สตรีมุอัลลัฟในชุมชนท่าอิฐ = The learning process of muslim identity among muallahf women in Ta-It community / ปวิณดา โกมารกุล ณ นคร
1424105772การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลกรณีการจับโดยไม่มีหมายจับของตำรวจ = The protection of personal rights and liberty in the case of arrest without warrant by police / ณรงค์ภัทร ช้วนกุล
1425105774การวิเคราะห์ทางการเงินและเศรษฐกิจของโครงการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์เพื่อเป็นพลังงานทดแทน = A financial and economic analysis of the biogas for rewable energy project / อุบลวรรณ ขุนพรหม
1426105775มาตรการการคุ้มครองแรงงานผู้รับงานไปทำที่บ้าน : ศึกษาเฉพาะกรณีกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าโหลจังหวัดศรีสะเกษ = The protection low on home worker : case study of needlewomen at Srisaket province / สัญชัย ฉายสุวรรณ
1427105778ปัญหาการจัดเก็บภาษีเงินได้ของสัญญาขายฝาก : การศึกษาเปรียบเทียบเงินได้ประเภทดอกเบี้ย = Problems related to taxation on income of sale with right of redemption : a comparison with taxation of interest income / จรัสศรี ตั้งจิตต์พิมล
1428105781ประสิทธิผลการประชาสัมพันธ์ที่มีต่อความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม = The effectiveness of public relations on knowledge and attitude toward the National village and Urban community fund of citizen in Muang, Nakornpathom / ฒวีพร โตวนิช
1429105834คำใจให้เจริญ / ชลลดา ปะการัง, บรรณาธิการ
1430105847โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกับการแก้ไขปัญหาสังคมไทย / พันธ์ทิพา ณ พัทลุง
1431106038โปรแกรมออกแบบอาคาร 3 มิติสำหรับสถาปนิก [ซีดี-รอม] = Auto desk architectural desktop & autodesk revit [CD-ROM]
1432106044พูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน [ซีดี-รอม] / วราลี สิทธิจินดาวงศ์, จารุรักษ์ กิตติสิรพันธุ์ และแสงระวี ทองดี
1433106054กระบวนการเข้าชื่อขอถอดถอนจากตำแหน่งกระทบต่อความเป็นอิสระของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ : ศึกษากรณีการขอให้ถอดถอนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ = The naming process to remove from position affects the independence of the judges : a case study on the removal from position the judges of the constitutional court / กาญจน์ วรกุล
1434106055ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวภายในประเทศของนักท่องเที่ยวไทยที่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครในปี 2546 = Opinions of factors affecting Thai domestic tourist behavior who live in Bangkok through the year 2003 / ศราวุฒิ สุทธิพิทักษ์
1435106056การสื่อสารเพื่อบริหารความขัดแย้งของบุคลากรในสถาบันการเงิน : กรณีศึกษาธนาคารยูโอบีรัตนสิน จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ = Communication for conflict management of personal in financial institution : a case study of UOB Radanasin Bank (PLC) head office / ภูริตา ห่อรัตนาเรือง
1436106057การศึกษาเปรียบเทียบการเปิดรับแรงจูงใจและการตอบสนองความพึงพอใจต่อการนำเสนอรายการ 7 สีคอนเสิร์ตกับรายการเวทีไทยของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร = A comparative study of exposure, motivation and satisfactory response of TV Channel 7 Concert audiences and Weteetai Concert audiences / ธนพร คลองน้อย
1437106058การบริหารธุรกิจสื่ออนุสารอ.ส.ท.ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย = Business management of Aur Sor Tor Magazine / พีระพงษ์ เตะวิเศษ
1438106059การตรวจสอบผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 : ศึกษาบทบาทอัยการสูงสุดในการดำเนินคดีกับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง = Examination of persons holding political office under the constitution of the Kingdom of Thailand, B.E.2540 : a study of roles of the attorney general in cases against persons holding political office / วีรยุทธ เนติวุฒิพงศ์
1439106060ความเป็นอิสระของรัฐสภาจากฝ่ายบริหารในด้านการงบประมาณ = Independence of National Assembly on budget / จีระสิทธิ์ จินดาศิลป์
1440106063กลยุทธิ์การสื่อสารการตลาดเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูค้าภายหลังการขาย : กรณีศึกษาเปรียบเทียบรถยนต์นั่งส่วนบุคคลของโตโยต้าและฮอนด้า = The tactics of the communication of marketing to create the relationship with customer after sale service : case study of comparison in personal car between Toyota and Honda / ชุติมา ยุวนิมิ
1441106064วิเคราะห์วาทกรรมน้ำเมาในงานวิทยานิพนธ์ = Discourse analysis of thesis on alcoholic / ศิริพงศ์ พละสูรย์
1442106065อายุความหรือระยะเวลาการฟ้องคดีปกครองในประเทศไทย = Prescription or duration of administrative case filing in Thailand / ตระหง่าน เกียรติศิริโรจน์
1443106066กลยุทธ์สื่อสารการตลาดผลิตภัณฑ์ตราดอยคำกับการรับรู้และพฤติกรรมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร = The strategies of marketing communication of Doi Kham brand and the perception and behavior of Bangkok consumers / ธิดาพร ฤกษ์จำนงค์
1444106072ปัญหาโครงสร้างการพิจารณาคดีปกครองของไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีบทบาทและอำนาจหน้าที่ของตุลาการผู้แถลงคดี = Structural problems regarding the hearing of administrative cases in Thailand case study : roles and authority of commissaire du government / กิติศักดิ์ นิติพิทักษ์พงศ์
1445106073อาหารในฐานะสื่อสารการถ่ายทอดวัฒนธรรมทางสังคมกรณีศึกษาชุมชนเกาะปันหยี = Cultural transfer through food a case study of Koh Panyee / ธนิยาภรณ์ ไตรศรีธนนนท์
1446106075การวิเคราะห์องค์ประกอบของการขาดเสถียรภาพในราคาและรายได้ของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล = An analysis of the instability components of price and incom of sugar and sugarcane industry / จงกล สุวรรณไศละ
1447106076ปัญหาทางกฎหมายของการยุบพรรคการเมือง = Legal problems on the dissolution of political parties / ศุภกิจ เตชะตานนท์
1448106077การวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิภาพการผลิตไก่เนื้อระหว่างเทคโนโลยีของโรงเรือนเลี้ยงแบบเปิดและโรงเรือนดัดแปลงเป็นแบบปิดของเกษตรกรรายย่อยในจังหวัดเพชรบูรณ์ = A comparative analysis of production efficiency of broiler chickens between open house and modified closed house technology of small scaled farmers in Petchaboon province / กานดา วัฒนสิน
1449106078การมีงานทำและรายได้ของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ = Employment and income of vocational graduates from Ministry of Education / อักษร ชำนิ
1450106080เปรียบเทียบผลประโยชน์ทางการเงินของสมาชิกกองทุนสงเคราะห์ครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชนกับกองทุนบำนาญข้าราชการ = A comparison of between savings in the private pension fund and the government pension fund / วิไลรัตน์ วรกุลรังสรรค์
1451106081บทบาทของภาพยนตร์ตัวอย่างในโรงภาพยนตร์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร์ของผู้ชมในกรุงเทพมหานคร = The role of movie preview in theatres that might affect the decision of Bangkok moviegoers in their movie selection / ธนิสสรา จันทร์เทศ
1452106082มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองความมั่นคงของลูกจ้างภายหลังออกจากงาน = Legal measures in protecting employees security after their resignations from work / สาธนี คงประศาสน์
1453106083การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด = The human resource development of the Aeronautical Radio of Thailand Company Limited / อมรรัตน์ ทับทิมทอง
1454106087การสื่อสารเพื่อสุขภาพทางโทรทัศน์ : ศึกษาเฉพาะกรณีรายการ Morning Health Club ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 = Health communication on television : a case study of The Morning Health Club on The Royal Thai Army Television Channel 5 / พรสวรรค์ นาคแสง
1455106088วารสารวิจัยเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมรายเดือน ปีที่ 2 ฉบับที่ 9(2547) [ซีดี-รอม]
1456106094หัวใจทรนง [แผ่นวีดิทัศน์] = The adventure iron Pussy [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย ไมเคิล เชาวนาศัย
1457106096สัตว์ประหลาด [แผ่นวีดิทัศน์] = Tropical Malady [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย อภิชาติพงษ์ วีระเศรษฐกุล
1458106097เซี้ยวนัก รักซะให้เข็ด [แผ่นวีดิทัศน์] = 100 days with Mr. arrogant [Videodisc]
1459106105ธิดาช้าง [แผ่นวีดิทัศน์] = Jumbo Queen [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย ภิญโญ รู้ธรรม
1460106101อาคิระ แด่หัวใจที่โลกไม่เคยรู้ [แผ่นวีดิทัศน์] = Nobody knows [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย ฮิโรกาสึ โคริเอตะ
1461106102เกิดมาลุย [แผ่นวีดิทัศน์] = Born to fight [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย ปรัชญา ปิ่นแก้ว
1462106103เอ็กซ์-แมน แฟน-พันธุ์-เอ็กซ์ [แผ่นวีดิทัศน์] = The story of x-circle [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย ธนกร พงษ์สุวรรณ
1463106113เครซี่ แคลช [แผ่นวีดิทัศน์]
1464106110เดอะ ไลอ้อน คิง 3 [แผ่นวีดิทัศน์] : ฮาคูน่ามาทากับทีโมน = The Lion king 3 [Videodisc] : Hakuna Matata / กำกับการแสดงโดย เบรดลี่ย์ เรย์มอนด์
1465106111ฟ้าหลังฝน [แผ่นวีดิทัศน์]
1466106112เสียงเพลงสิบล้อ [แผ่นวีดิทัศน์]
1467106114แจ๋ว [แผ่นวีดิทัศน์] : อัลบั้มเพลงประกอบภาพยนตร์
1468106115คาราโอเกะ จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เบสท์ ออฟ เดอะ เยียร์ 2004 [แผ่นวีดิทัศน์] = GMM Grammy best of the year 2004 [Videodisc]
1469106116เดอะ สตาร์ ยัวร์ สตาร์ ยัวร์ ซอง [แผ่นวีดิทัศน์] = The star your stars your songs [Videodisc]
1470106130อ๊อฟ วี เฟรนด์ [ซีดี-รอม] = Aof V friends [CD-ROM]
1471106118เกย์ครับ น้าผมเป็นเกย์ [แผ่นวีดิทัศน์] = Bear Cub [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย Miguel Albaladejo
1472106126เกณฑ์เจ้าพ่อไปเป็นทหาร [แผ่นวีดิทัศน์] = Silmido [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย กัง วูซุก
1473106127อาซูมิ ซามูไรสวยพิฆาต [แผ่นวีดิทัศน์] = Azumi [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย Ryuhei Kitamura
1474106128วิ่งสู้ฟัด 5 เหิรสู้ฟัด [แผ่นวีดิทัศน์] = New police story [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย เบ็นนี่ ชาน
1475106129ปอ วี เฟรนด์ [ซีดี-รอม] = Por V friends [CD-ROM]
1476106131น้ำตาล วี เฟรนด์ [ซีดี-รอม] = Namtarn V friends [CD-ROM]
1477106132จีน วี เฟรนด์ [ซีดี-รอม] = Jeen V friends [CD-ROM]
1478106133วิทย์ วี เฟรนด์ [ซีดี-รอม] = Vit V friends [CD-ROM]
1479106134ซีแนม วี เฟรนด์ [ซีดี-รอม] = Z-nam V friends [CD-ROM]
1480106152ฝันติดไฟ หัวใจติดดิน [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล] = Dreamers [Digital videodisc] / กำกับการแสดงโดย องอาจ สิงห์ลำพอง
1481106153ปล้นไม่เลี้ยง [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล] = Restless [ Digital videodisc]
1482106158มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
1483106159ประชุมประกาศรัชกาลที่ 4 / บรรณาธิการโดย ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
1484106160รัชกาลที่ 5 : สยามกับอุษาคเนย์และชมพูทวีป = King Chulalongkorn : Siam - Southeast Asia - Jambudvipa / บรรณาธิการโดย ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และ อรอนงค์ ทิพย์พิมล
1485106167พระสี่เสาร์กลอนสวด / บรรณาธิการโดย บุญเตือน ศรีวรพจน์ และ ศิริรัตน์ ทวีทรัพย์
1486106145แดดส่อง [ซีดี-รอม]
1487106162ราชอาณาจักรและราษฎรสยาม... = The Kingdom and people of Siam / เซอร์จอห์น เบาว์ริง ; บรรณาธิการ ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และกัณฐิกา ศรีอุดม
1488106163การพัฒนาระบบเครือข่ายห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต / คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย และ ศูนย์สนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
1489106164สถิติพอเพียง / สรชัย พิศาลบุตร
1490106166การทำวิจัยในชั้นเรียน / สรชัย พิศาลบุตร
1491106168กากีคำฉันท์ / บรรณาธิการโดย บุญเตือน ศรีวรพจน์
1492106172โครงการเพื่อสนองพระราชดำริพระราชวงศ์
1493106169นางอุทัยกลอนสวด / บรรณาธิการโดย บุญเตือน ศรีวรพจน์ และ ศิริรัตน์ ทวีทรัพย์
1494106170GMOs ภายใต้ระเบียบเศรษฐกิจระหว่างประเทศ / สิทธิพล วิบูลย์ธนากุล ; บรรณาธิการโดย รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์
1495106171การเจรจาการค้าพหุภาคีรอบโดฮา / สิทธิพล วิบูลย์ธนากุล
1496106173อุทยานเกษตร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ
1497106174อุทยานธรรมชาติวิทยาป่าเต็งรัง 72 พรรษาบรมราชินีนาถ
1498106177คำอธิบายพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพ.ศ.2546 พระราชบัญญัติผู้สูงอายุพ.ศ.2546 พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมพ.ศ.2546
1499106178โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคการวิเคราะห์ประสิทธิภาพและการเข้าถึงบริการของประชาชนระดับล่าง / จิราพร ลิ้มปานานนท์ ... [และคนอื่น ๆ]
1500106181ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการบริการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในเขตชนบท / ระพีพรรณ คำหอม ... [และคนอื่น ๆ]
1501106193โครงการวิจัยความคิดเห็นของประชาชนต่อหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าภายใต้หลักความรับผิดชอบร่วมกัน = The population's opinion research of universal coverage assurance under mutual responsibilites / ศิริเพ็ญ ศุภกาญจนกันติ ... [และคนอื่น ๆ]
1502106194ชีวิตโลก-ชีวิตธรรม : ประวัติชีวิตธรรมดาของรัญจวน อินทรกำแหง
1503106196การประกวดภาชนะเครื่องปั้นดินเผาสำหรับอาหารไทยประจำปีพ.ศ.2547
1504106197สืบศักดิ์ศรีการไปรษณีย์โทรคมนาคมไทย : หนังสือที่ระลึก 120 ปีกรมไปรณีย์โทรเลข / กรมไปรษณีย์โทรเลข
1505106201Adobe illustrator CS idea kit จุดประกายแนวคิดใหม่ให้งานคุณ / แปลและเรียบเรียงโดย ชิตพงษ์ กิตตินราดร ; บรรณาธิการโดย รพีพรรณ สวัสดิ์ปัญญาโชติ
1506106203เดินตลาดสมาร์ทโฟน / ไมตรี ญาณสมบูรณ์, คณาภูมิ เอื้อจงประสิทธิ์ และ ฉลองรัตน์ มีผลกิจ
1507106241สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย [ซีดี-รอม]
1508106266แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1-9 [ซีดี-รอม]
1509106267คำกล่าวและโอวาทพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี การกีฬาแห่งประเทศไทย [ซีดี-รอม] ; 40 ปี การกีฬาแห่งประเทศไทย [ซีดี-รอม] ; ผลงาน กกท. ในรอบ 40 ปี [ซีดี-รอม]
1510106268วารสารวิจัยเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมรายเดือน ปีที่ 2 ฉบับที่ 10 (2547) [ซีดี-รอม]
1511106284มิติสุขภาพคนไทยก้าวสู้เมืองไทยแข็งแรง : สรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล 4 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2544-2547 ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นางสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ กระทรวงสาธารณสุข
1512106287การศึกษาแนวทางการหาคุณภาพรายการโทรทัศน์ : รายการนายกทักษิณฯ คุยกับประชาชน / สุทิติ ขัตติยะ
1513106492คลื่นฝันควันรัก [แผ่นวีดิทัศน์] = One minute to love [Videodisc]
1514106532ทัศนคติและความคาดหวังของผู้ใช้กล้องถ่ายภาพดิจิตอลในเขตกรุงเทพมหานคร = Attiude and expectation of digital camera users in Bangkok area / ต่อสิต กลีบบัว
1515106588ภาษาอังกฤษฉบับมือถือ = Mobile English / เอกสิทธิ์ เนื้อไม้หอม
1516106590ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษสมัยใหม่ = Modern English grammar / นิลรัตน์ กลิ่นจันทร์
1517106601Oxford wordpower dictionary for Thai learners : ฉบับอังกฤษ-ไทย / บรรณาธิการ มิแรนดา สตีล
1518106602บอร์เนียว = Borneo / ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์, บารมี เต็มบุญเกียรติ และ นัท สุมนเตมีย์
1519106605ขับรถเที่ยวเลาะเลียบริมน้ำโขง / ศรัณย์ บุญประเสริฐ
1520106607หลักสูตรย่อไวยากรณ์อังกฤษ / จรูญ วรรณกสิณานนท์
1521106611Japanese student dictionary : English - Japanese - Thai / สมชาย ชัยธนะตระกูล
1522106612พจนานุกรมจีน-ไทย ฉบับนักเรียน / โชติชัย ปิยะวิทยานนท์ และ สุขนิษฐ์ ปิยะวิทยานนท์
1523106613รู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหาม / มัณฑนา เกียรติพงษ์
1524106620อังกฤษ : หน้าต่างสู่โลกกว้าง / แปลโดย พรรณพิไล นาคธน ; บรรณาธิการโดย ศรีภูมิ อัครมาส
1525106204Flash MX 2004 workshop / พิพัฒน์ คูณคงทรัพย์ ; บรรณาธิการโดย กฤษณะ สถิตย์ และ ปิยะบุตร สุทธิดารา
1526106217การสร้างและวิเคราะห์งบกระแสเงินทุนและเงินทุนหมุนเวียนเชิงปฏิบัติการ [ซีดี-รอม] / วิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์
1527106218เหลียวหลังแลหน้า : ยี่สิบปีเศรษฐกิจสังคมไทย
1528106227รายงานการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน.. [ซีดี-รอม] = Report of the... household socio-economic survey [CD-ROM] : Whole kingdom
1529106258ควิกพีซี ฮาร์ดแวร์ [ซีดี-รอม] : ธันวาคม 2547 = Quick PC Hardware [CD-ROM] : December 2004
1530106292การท่องเที่ยวทางน้ำ : การพัฒนาเศรษฐกิจการค้าบริการภายใต้ข้อตกลง GATS = Sea and river tourism : economic development on trade in services according to the GATS
1531106294SpaceView : กรุงเทพมหานคร แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูง IKONOS
1532106369การควบคุมเพื่อคุณภาพและคุณประโยชน์ของวิทยานิพนธ์ [แผ่นวีดิทัศน์] ; ปฐกถาพิเศษ เรื่องการควบคุมเพื่อคุณภาพ และคุณประโยชน์ของวิทยานิพนธ์ โดย รศ.ดร. ภาวิช ทองโรจน์ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2547 ณ ห้องประชุม ดร. ไสว สุทธิพิทักษ์ [แผ่นวีดิทัศน์]
1533106371การควบคุมวิทยานิพนธ์ [แผ่นวีดิทัศน์] ; ปาฐกถาพิเศษเรื่อง การควบคุมวิทยานิพนธ์ โดย ศ.ดร. วิจิตร ศรีรัตน์ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2547 ณ ห้องประชุม ดร. ไสว สุทธิพิทักษ์
1534106373แผนฯ 9 รากแก้วแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน [แผ่นวีดิทัศน์]
1535106490นางฟ้าซ่อนกลิ่น กับยาหมอเทวดา [แผ่นวีดิทัศน์] = Elixir of love [Videodisc] / Directed by IP Kam Hung
1536106491หลั่งเลือดท่วมปฐพี [แผ่นวีดิทัศน์] = Saulabi [Videodisc]
1537106519คู่มือควบคุมเบาหวานด้วยธรรมชาติบำบัด / ลลิตา ธีระสิริ
1538106546ปัจจัยที่กำหนดความน่าจะเป็นในการผิดนัดชำระหนี้ : กรณีศึกษากลุ่มธุรกิจวัสดุก่อสร้างและตกแต่งและกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ = Factors determining default probability : a case study of building and furnishing materials and property development / บรรลุ ครองผล
1539106571คู่พายุ กุหลาบดำ [แผ่นวีดิทัศน์] = Black rose [Videodisc]
1540106572อูฐจ๋าอย่าร้องไห้ [แผ่นวีดิทัศน์] = The story of the weeping camel [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย Davaa and Luigi Falorni
1541106574ผีหัวขาด 2 [แผ่นวีดิทัศน์] = Headless hero 2 [Videodisc] / กำกับภาพยนตร์ โดย คมสัน ตรีพงศ์
1542106575อะลาดิน [แผ่นวีดิทัศน์] : จาร์ฟาร์ล้างแค้น = The return of Jafar [Videodisc]
1543106576อะลาดิน และราชันย์แห่งโจร [แผ่นวีดิทัศน์] = Aladdin and the king of thieves [Videodisc]
1544106577กูนี่ส์ขุมทรัพย์ดำดิน [แผ่นวีดิทัศน์] = The Goonies [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย Richard Donner
1545106584พจนานุกรมไทยฉบับนักเรียน / สุวิทย์ หิรัณยกาณฑ์
1546106616Unseen Thailand สัมผัสจริงเมืองไทย / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
1547106617สุดยอด 50 เส้นทางท่องโลก = Explore the world : the 50 greatest trips / ดวงดาว สุวรรณรังษี...[และคนอื่น ๆ]
1548106618สิงคโปร์ : หน้าต่างสู่โลกกว้าง / แปลโดย สุพัตรา ; บรรณาธิการโดย ทักษิณา สวนานนท์
1549106619จีน : หน้าต่างสู่โลกกว้าง / แปลโดย พวงนิล คำบังสุ์ ; บรรณาธิการโดย นวลจันทร์ คำบังสุ์
1550106621มาเลเซีย : หน้าต่างสู่โลกกว้าง / แปลโดย อรอนงค์ กรุณา...[และคนอื่นๆ] ; บรรณาธิการโดย จงจิต อรรถยุกติ
1551106622สามสิบเที่ยวท่องโลก / กาญจนา หงษ์ทอง
1552106623Road map แห่งชีวิตประสบการณ์ชีวิตจากการเดินทาง / สมศักดิ์ บูรพาพิพัฒน์
1553106624แคนาดา
1554106631แผนที่นักเดินทาง [สู่ความหวังและอิสรภาพ] / ชัชรินทร์ ไชยวัฒน์
1555106632ขีดลมเป็นพรมแดน : พ้อเลป่า สาละวิน แปลกหน้าในมูเส่คี / หญ้าน้ำ ทุ่งขุนหลวง
1556106634จากฟินแลนด์ถึงสแกนดิเนเวีย / จันทนา นิลวรางกูล
1557106635เบิ่งลาวนำข้อย / เปรมฤทัย โตเสริมกิจ
1558106636ขาวสวยหมวยอึ๋ม / มงคลสวัสดิ์ เหลืองวรพันธ์
1559106647ปีนภูดูดอกไม้ / วัธนา บุญยัง
1560106648ล่องใต้ไปทะเล / ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์, โอภาส ปฏิมานุเกษม และ บุญยรัตน์ โรจนาปิยาวงศ์
1561106649ดำน้ำสู่อัศจรรย์แห่งทะเลลึก / อภินันท์ บัวหภักดี
1562106652สู่อ้อมแขนแห่งขุนเขาและอุทยานแห่งชาติ / เทพกร พิทยาภินันท์
1563106658แผนที่ความรู้ท้องถิ่นไทยภาคเหนือ / กวี วรกวิน
1564106625ผ้าปูโต๊ะกับลมหมอการเดินทางธรรมดาในห้าทวีป / โตมร ศุขปรีชา
1565106627จากทิเบต สู่เอเวอร์เรสต์ = The destination of life : from Tibet to Everest / การุณย์ มีถม และ พงศ์พีระ ชวาลาธวัช
1566106630เอ็นเนียแกรม : ศาสตร์เพื่อความเข้าใจตนเองและผู้อื่น = The enneagram : understanding yourself and the other in your life / เฮเลน พาล์มเมอร์ ; วาจาสิทธิ์ ลอเสรีวานิช แปล
1567106654คู่มือคาราวานรถยนต์คนชอบเที่ยว / สมศักดิ์ บูรพาพิพัฒน์
1568106657แผนที่ความรู้ท้องถิ่นไทยภาคกลาง / กวี วรกวิน
1569106659แผนที่ความรู้ท้องถิ่นไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / กวี วรกวิน
1570106660แผนที่ความรู้ท้องถิ่นไทยภาคตะวันตก / กวี วรกวิน
1571106661แผนที่ความรู้ท้องถิ่นไทยภาคตะวันออก / กวี วรกวิน
1572106662แผนที่ความรู้ท้องถิ่นไทยภาคใต้ / กวี วรกวิน
1573106663คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา... / ธานิศ เกศวพิทักษ์
1574106665การพัฒนา web application ด้วย ASP.NET [ซีดี-รอม] ; Web application ASP.NET [CD-ROM] ; Tutorials ASP.NET professional training [CD-ROM] / ธงชัย พยุงภร
1575106678สัตว์มงคลเครื่องรางของขลัง / กิตติ วัฒนะมหาตม์
1576106675เพิ่มอัจฉริยะเป็น 2 เท่า เสริมความคิดเราให้รำรวย / ภูวเดช สินนาศพร
1577106676กะเทาะเปลือกทักษิโณมิคส์ : ความเป็นจริงอีกมุมหนึ่งของสังคมที่ถูกปิดบังซ่อนเร้นในช่วง 4 ปีของระบอบทักษิณ / สมยศ พฤกษาเกษมสุข
1578106677Unseen ราชครู / ประมาณ อดิเรกสาร
1579106679คู่มือดูแลสุขภาพด้วยสุดยอดสารอาหาร = Natural care handbook-super nutrients / ลินเดล คอสเตน ; แปลโดย พงษ์ศักดิ์ น้อยพยัคฆ์
1580106687กฎหมายลักษณะพยานหลักฐานประกอบด้วยบทบัญญัติคำอธิบายทฤษฎี วิธีปฏิบัติ และเน้นย่อหลักกฎหมายคำพิพากษาศาลฎีกาจากอดีตถึงปัจจุบัน / พงศ์ธร บุญอารีย์
1581106681สังเวียนแรงงาน / เกษมสันต์ วิลาวรรณ
1582106682กลยุทธ์การติดตามหนี้ : ภาคพิศดาร / วิชัย ปีติเจริญธรรม
1583106683ซักความ'พิศดารฉบับศิลปในการซักถาม / รชฏ เจริญฉ่ำ
1584106688มารทมิฬแห่งอันธกาล = Shadowmancer / จี. พี. เทเลอร์ ; ประภาศรี จุลภูมิพินิจ, แปล
1585106689โยคะกระชับหุ่น / ชมชื่น สิทธิเวช
1586106696ออกแบบและติดตั้งเครือข่าย Wireless Lan / อำนาจ มีมงคล และ อรรณพ ขันธิกุล
1587106692ทำอย่างไรจึงสร้างซ่อมสุขภาพด้วยการนวดจีน / ประโยชน์ บุญสินสุข
1588106693AutoCAD 2005 สำหรับงานเขียนแบบแปลนภาคสมบูรณ์ / ชัชวาล ศุภเกษม
1589106694AutoCAD project series / สัญญา นามี และ ศุภชัย นิศวอนุตรพันธ์
1590106697สร้างงาน graphic และตกแต่งภาพด้วย Photoshop CS / ฐิตารัตน์ รัชตะวรรณ
1591106705แรงใจเกินร้อย 2 [แผ่นวีดิทัศน์]
1592106700คู่มือ Sanook ! QQ new chat : โปรแกรม chat สายพันธุ์ใหม่สำหรับคุณ / อุมาวดี สิงหศิวานนท์
1593106701ซัมซุง : มหาอำนาจอิเล็กทรอนิกส์ / ฮง ฮาซัง ; อรจิรา แปล
1594106702แต่งภาพโดนใจจากไฟล์กล้องดิจิตอล / ณาตยา ฉาบนาค
159510670610 ปี แกรมมี่ โกลด์ [แผ่นวีดิทัศน์] : รวมเพลงละคร 1-2
159610670710 ปี แกรมมี่ โกลด์ [แผ่นวีดิทัศน์] : รวมเพลงลูกทุ่ง 1-2 คาราโอเกะ
1597106708เดอะ เน็คเก็ท โชว์ [แผ่นวีดิทัศน์] = Naked show [Videodisc]
1598106709เพื่อนกันวันเปิดเทอม [แผ่นวีดิทัศน์] : คาราโอเกะ
1599106710Celine Dion [Videodisc] : A new day live in Las Vegas
1600106712เหลี่ยมรักเหลี่ยมแค้น [แผ่นวีดิทัศน์] = Romancing Hong Kong [Videodisc]
1601106713ธรร-มา [ซีดี-รอม]
1602106716อีทีซี. [ซีดี-รอม] = ETC [CD-ROM]
1603106717ลุคกิ้ง แบ็ค ยูบีซี อะคาเดมี่ แฟนตาเซีย [ซีดี-รอม] = Looking back UBC Academy Fantasia [CD-ROM]
1604106718เกร็ดกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ / สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ๋
1605106719นอกรอบเข้าสภา / อนิศ โอสถานุเคราะห์
1606106721รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการวิจัยบูรณาการนำร่องประจำปี... / สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
1607106726ของขวัญแห่งปัจจุบันกาล : อยู่กับวันนี้เมื่อคุณต้องการความสุขและความสำเร็จ = The present : the secret to enjoying your work and life, now! / สเปนเซอร์ จอห์นสัน ; ประภากร บรรพบุตร, แปล
1608106727รากเหง้าแห่งการเปลี่ยนแปลงที่เป็นเลิศ = Genome of excellent change / ชูศักดิ์ เดชเกรียงไกรกุล และ มนัสศิริ เผือกสกนธ์
160910672856 วัน 7 ราตรี : ปฏิบัติการชำระโลกสู่ยุคพลังงานใหม่ / ปริญญา ตันสกุล
161010672910 ฅนโค่นทักษิณ / เทิดธรรม ทรงไท
1611106730เลิฟ ฮาร์โมนี่ 1 [ซีดี-รอม] = Love harmony Vol.1 [CD-ROM]
1612106731เลิฟ ฮาร์โมนี่ 2 [ซีดี-รอม] = Love harmony Vol.2 [CD-ROM]
1613106734โรส ไทม์แมชชีน [ซีดี-รอม] = Rose [CD-ROM] : Time machine
1614106735ลักษ์ มิวสิค [ซีดี-รอม] = Lucks music [CD-ROM]
1615106747รวมบทความวิจัยการท่องเที่ยว / ทวีป ศิริรัศมี บรรณาธิการ
1616106779โนบิตะ โดราเอมอน [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล] : ตะลุยอาณาจักรหุ่นยนต์ [Digital videodisc]
1617106791อะโอบีพรีเมียร์ โปร [ซีดี-รอม] : 8 workshops และไฟล์ตัวอย่างประกอบการสอนในเล่ม ; Adobe premiere pro [CD-ROM] : 8 workshops / จุฑามาศ จิวะสังข์
1618106809การเปลี่ยนปีฐานสถิติรายได้ประชาชาติของประเทศไทย / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต
1619106811แนวโน้มและการบริหารเศรษฐกิจมหภาคระยะปานกลางปี 2548-2552 / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
1620106818บรรหาร ศิลปอาชา... / สัญญลักษณ์ เทียมถนอม เรียบเรียง
1621106857สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ = Computer architecture / ไพศาล โมลิสกุลมงคล
1622106858การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาซี / อัชฌาณัท รัตนเลิศนุสรณ์
1623106862เรียนรู้คันจิระดับต้น-กลาง / ปราณี จงสุจริตธรรม, ประภา แสงทองสุข และ มายุ มิโซตะ
1624106864การสึกหรอในงานอุตสาหกรรม : ความรู้เบื้องต้นและการป้องกัน / ปนัดดา นิรนาทล้ำพงศ์ ... [และคนอื่น ๆ]
1625106865เส้นทางสู่นักประดิษฐ์หุ่นยนต์ = The robot builder's Bonanza / กอร์ดอน แม็คคอมบ์ ; แปลและเรียบเรียงโดย วาที ปริยพงศ์
1626106868IELTS vocabulary tests / กิตติ์ จิรติกุล
1627106871TOEIC grammar tests / กิตติ์ จิรติกุล
1628106873ลูกจีนหลานมอญในกรุงสยาม / บรรณาธิการโดย พิมพ์ประไพ พิศาลบุตร
1629106874อายุรกรรมห้องปฏิบัติการพื้นฐาน / วิโรจน์ ไววานิชกิจ
1630106876การบัญชีภาษีอากรสำหรับธุรกิจนำเข้าและส่งออก = Import and export tax accounting / สมเดช โรจน์คุรีเสถียร ... [และคนอื่น ๆ]
1631106878การค้าชายแดนไทยกับกัมพูชา : ปัญหาที่ประสบในปัจจุบันและแนวทางแก้ไขในอนาคต = Border trading between Thailand and Cambodia problems and solutions / วัชรินทร์ ยงศิริ
1632106880เศรษฐกิจการเมืองจีน = Chinese political economy / วรศักดิ์ มหัทธโนบล
1633106882ภูมิปัญญาโลหกรรมพื้นบ้าน / วิจิตร ศรีสุวิทธานนท์, พิชัย แก้วข่าว, ตีพะสี อะตะบู
1634106884การจัดการโลจิสติกส์ในประเทศไทย = TBS on logistics management in Thailand / บรรณาธิการโดย รุธิร์ พนมยงค์
1635106885ก้าวล้ำหน้าไปกับตลาดล่วงหน้าไทย = TBS on Thailand's future markets / จิรัตน์ สังข์แก้ว, บรรณาธิการ
1636106890แบบตรวจสอบรายงานเพื่อคัดแยกเด็กที่มีความต้องการพิเศษ / ศรียา นิยมธรรม
1637106891ผู้ดูแลผู้สูงอายุ : การสังเคราะห์องค์ความรู้ / ศศิพัฒน์ ยอดเพชร
1638106892ราชฑูตแห่งกรุงสยาม : ประสบการณ์ของอดีตนักการฑูตไทยในยุคบุกเบิกพ.ศ.2524-2529 / วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร
1639106893สมุนไพรเพื่อสุขภาพ / นิภาพร ตะเภาพงษ์
1640106895การรักษาอาการปวดมะเร็ง = Cancer pain relief / องค์การอนามัยโลก ; พงศ์ภารดี เจาฑะเกษตริน, แปล
1641106896การประชุมที่เกิดประสิทธิผล = Effective meeting / สมิต สัชฌุกร
1642106897โภชนา-โรคา น่าฉงน / สุทัศน์ ยกส้าน
1643106912ญิฮาดปะทะแมคเวิลด์ : การท้าทายของลัทธิก่อการร้ายต่อระบอบประชาธิปไตย = Jihd vs. McWorld / เบนจามิน อาร์ บาร์เบอร์ ; วิภาดา กิตติโกวิท แปล
1644106774คู่มือการผลิตเครื่องดื่มพาสเจอร์ไรส์ชนิดบรรจุขวดและถุงพลาสติก
164510682860 ปี สีมา สีมานันท์ / สีมา สีมานันท์
1646106829เอดส์ไดอารี่เล่ม 3 : คือว้นที่ผันผ่าน = Aids diary 3 : as time passed / แก้ว
1647106886บทบาทของไอทีต่อเอสเอ็มอี = TBS on the role of IT in SME / บรรณาธิการโดย สุพีชา พาณิชย์ปฐม และ นิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา
1648106887สามประสานเพื่อความเป็นเลิศของธุรกิจบริการ = TBS on three elements of service excellence / บรรณาธิการโดย พิภพ อุดร
1649106888คุณค่าการตลาดท้าทายความสำเร็จธุรกิจยุคใหม่ = TBS on marketing value : business challenge in the new era / บรรณาธิการโดย สมดี หงส์ไพศาลวิวัฒน์
1650106889การตัดสินใจในการจัดการการผลิต = Decision making in operations management / บดินทร์ รัศมีเทศ
1651106908การวิเคราะห์สื่อ : แนวคิดและเทคนิค = Media analysis : concepts and techniques / กาญจนา แก้วเทพ
1652106911ความเรียงใหม่รื้อสร้างปรัชญาตะวันออก = New essays reconstructing Eastern philosophy / บรรณาธิการโดย สุวรรณา สถาอานันท์
1653106924ประมวลกฎหมายอาญาฉบับหัวเรื่องมาตราตัวบทที่ปรับปรุงแก้ไขล่าสุด / รวบรวมโดย สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
1654106925สังคมกับการปกครอง = Society and government / สยาม ดำปรีดา
1655106927การประกันภัยทางทะเล = Marine insurance / ประมวล จันทร์ชีวะ
1656106928การจัดการโลจิสติกส์ : ขุมพลังของธุรกิจยุคใหม่ = Logistics management / วิโรจน์ พุทธวิถี
1657106929ฝึกตนให้เป็นนาย / ที. คมกฤส.
1658106931เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : กระบวนการเป็นประชาธิปไตยและการเมืองสมัยใหม่ / บรรณาธิการโดย อุกฤษณ์ ปัทมานันท์ และ พรพิมล ตรีโชติ
1659106934ทฤษฎีจำนวน (ความรู้เบื้องต้น การหารลงตัว จำนวนเฉพาะ ข้อเท็จจริงบางประการเกี่ยวกับจำนวนเฉพาะฟังก์ชันเลขคณิต คอนกรูเอนซ์ สมการไดโอแฟนไทน์) / ณรงค์ ปั้นนิ่ม และ นิตติยา ปภาพจน์
1660106918หิมาลัยในความทรงจำ / ธารา รินศานต์
1661106920อสังหาริมทรัพย์ : เรื่องสำคัญของชีวิต / โสภณ พรโชคชัย
1662106921คนไทยในกองทัพนาซี / วิชา จิตวัฒน์
1663106932ฟิสิกส์ : กลศาสตร์ : หน่วยของการวัด กฎของการเคลื่อนที่ การเคลื่อนที่ภายใต้อิทธิพลของแรง ทฤษฎีสัมพัทธภาพ / วุทธิพันธุ์ ปรัชญพฤทธ์ ; บรรณาธิการโดย สุวรรณ คูสำราญ
1664106933พีชคณิต (มโนคติเบื้องต้นทางพีชคณิต พหุนามและสมการพหุนาม จำนวนเชิงซ้อน ทฤษฎีของพหุนาม พหุนามหลายตัวแปร) / ฉวีวรรณ รัตนประเสริฐ
1665106935คณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับคอมพิวเตอร์ : (ตรรกศาสตร์ เซต ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น ทฤษฎีจำนวน คณิตศาสตร์เชิงการจัด เมทริกซ์) / นงนุช สุขวารี ... [และอื่น ๆ]
1666106936ธุรกิจระหว่างประเทศและการปรับตัวของธุรกิจไทย / ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร
1667106972เศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจไทย : ในสถานการณ์ปัจจุบัน ... / เสรี ลีลาลัย
1668106973ทำไมลูกน้องไม่ทำงาน / ปริญญา ตันสกุล
1669106974บริหารคนอย่างไรให้ได้ใจและได้งาน / ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์
1670106977พระจันทร์ทะเลทราย / ประภัสสร เสวิกุล
1671106978บาลาไลก้า... / โสภาค สุวรรณ
1672106979เรือนพญามาร / พัดชา
1673106980โลกในมือนักอ่าน / อัลแบร์โต แมนเกล ; แปลโดย กษมา สัตยาหุรักษ์
1674106981วิตามิน A-Z / อรสรวง บุตรนาค ... [และคนอื่น ๆ]
1675106982จุดไฟใต้ตั้งรัฐปัตตานี / กิตติ รัตนฉายา
1676106985หุ่นดีเพราะกินแหลกภาคพิเศษ / เชาวฤทธิ์ ตั้งโชคประเสริฐ
1677106986คู่มือพัฒนาตนเองและพัฒนาภาวะผู้นำ / วิทยากร เชียงกูล
1678107030ความรู้เรื่องพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ.2535 [ฉบับที่ 2] พ.ศ.2542 [ฉบับที่ 3] พ.ศ.2546 และพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้าพ.ศ.2546 / สหัส สิงหวิริยะ
1679107031คู่มือการดำเนินคดีภาคปฏิบัติ / ชัยศักดิ์ อ่อนประดิษฐ์
1680107032กฎหมายอาญา 3 [ภาคความผิดและภาคลหุโทษ] แนวประยุกต์ / บุญเพราะ แสงเทียน
1681107034คำอธิบายประมวลกฎหมายอาญา : เรียงครบทุกมาตรา / สนิท สนั่นศิลป์
1682107070สุดยอดเทคนิคสำหรับนักออกแบบเว็บเพจ [ซีดี-รอม]
1683107071ประกอบ PC ใหม่อย่างช่างมืออาชีพ [ซีดี-รอม]
1684107072ซีดี-รอมสอนการใช้โปรแกรม SPSS 11 [ซีดี-รอม]
1685107073เขียนแบบ 3 มิติแบบมืออาชีพ ด้วย AutoCAD 3D 2004 [ซีดี-รอม]
1686107078เปิดประตูสู่...ตลาดซื้อขายล่วงหน้า / ชัยพัฒน์ สหัสกุล
1687107097พีซีทูเดย์ ซีดี [ซีดี-รอม] : ปีที่ 1 ฉบับที่ 9 ; พีซีทูเดย์ ซีดี [ซีดี-รอม] : 10 โปรแกรมซ่อนไฟล์ส่วนตัวไม่กลัวคนรู้เห็น
1688107128การแสดงศิลปกรรม ครั้งที่ 50 [ซีดี-รอม] = The 50th National Exhibition of Art [CD-ROM]
1689107129สรรพสัตว์ / ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช
1690107133จากทุนผูกขาดสู่วินาศกรรม / บรรณาธิการโดย ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ
1691106937สายสัมพันธ์ 400 ปี ไทย-เนเธอร์แลนด์ = 400 jaar relaties tussen Thailand en Nederland / บรรณาธิการโดย พรสรรค์ วัฒนางกูร
1692106939โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม (แถวลำดับ รายการ สแตก คิว กราฟ ต้นไม้ อัลกอริทึมการเรียงลำดับ การค้นหา การวิเคราะห์อัลกอริทึม) / อนงค์นาฏ ศรีวิหค...[และคนอื่น ๆ]
1693106960พจนานุกรมภาพภาษาอังกฤษ - ไทย = A to Z : a picture dictionary for Thai students / บี สุวรรณเพ็ชร์
1694107010สาระแห่งรัฐธรรมนูญ 3 : คำอธิบายรัฐธรรมนูญเรียงตามาตรา
1695107011แนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย [พ.ศ. 2540] และรัฐธรรมนูญฉบับสำคัญ = Concepts of public administration under the provisions of Thai constitution [B.E. 2540] and other Thai significan constitutions / วิรัช วิรัชนิภาวรรณ
1696107012รวมพระราชบัญญัติการสอนสวนคดีพิเศษพ.ศ.2547 / ปิยะวัฒก์ กิ่งเกตุ
1697107013ฎีกากลุ่มและกฎหมายยาเสพติด
1698107015คำอธิบายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์สิน / สหัส สิงหวิริยะ
1699107016คู่มือคืนอากรและการขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร = Duty refund tax and duty compensation of exported goods / วิชัย มากวัฒนสุข
1700107020รวมชุดกฎหมายปกครองแรงงานทรัพย์สินทางปัญญาพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ / รวบรวมโดย พิชัย นิลทองคำ
1701107023รวมกฎหมายว่าด้วยพนักงานอัยการพร้อมคำถามและคำตอบข้อสอบอัยการผู้ช่วย : แนะวิธีตอบข้อสอบให้ได้คะแนนเต็ม / รชฏ เจริญฉ่ำ
1702107038โฟโตช็อบ ซีเอส รีทัช มาสเตอร์ [ซีดี-รอม] = Photoshop CS retouch master [CD-ROM] /อนุรักษ์ วิไลวัลย์;บรรณาธิการโดย ดนุพล กิ่งสุนธ์
1703107046คู่มือ CD Windows XP [ซีดี-รอม], Windows XP [CD-ROM]
1704107061เรียนรู้การใช้งาน Dreamweaver.-- MX 2004 [ซีดี-รอม] ; Dreamweaver MX 2004 [CD-ROM]
1705107067เปิดประตูสู่เส้นทางงานเขียนแบบ Auto CAD 2004 [ซีดี-รอม]
1706107068พบมิติใหม่งาน 3D ระดับมืออาชีพ 3ds MAX Workshop [ซีดี-รอม] ; 3ds MAX wortshop [CD-ROM]
1707107069วิถีธรรม
1708107131หน้าต่างอนาคต / ชัยวัฒน์ คุประตกุล
1709107132เพชรบุรี / บรรณาธิการโดย สุดารา สุจฉายา
1710107134สมเด็จพระปิยมหาราชเสด็จเมืองระยอง / กวี รังสิวรารักษ์
1711107135ภาษิตล้านนา / สมร เจนจิระ
1712107136คุยเฟื่องเรื่องรามเกียรติ์ / โกวิท ตั้งตรงจิตร
1713107137คุยเฟื่องเรื่องอิเหนา / โกวิท ตั้งตรงจิตร
1714107138สุลต่านลุ่มทะเลสาบสงขลา / อาณัติ อนันตภาค
1715107139พระปิยมหาราชัน / ศิริพร ดาบเพชร
17161071407 ปีปฏิรูปการเมือง : หนีเสือปะจระเข้ / คณิน บุญสุวรรณ
1717107141เอสพีเอสเอส 10 ฟอร์วินโดวส์ [ซีดี-รอม] = SPSS 10 for windows [CD-ROM] / วิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์
1718107142หนังคลาสสิก / จอสยาม
1719107146วาทพิพากษ์ตะวันตก [ค.ศ.1925-ปัจจุบัน] กับปริบทไทย / อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท
1720107143รื้อฟืนการต่อสู้ซ้ายเก่าสู่ซ้ายใหม่ไทย / บรรณาธิการโดย ใจ อึ๊งภากรณ์ และ นุ่มนวล ยัพราช
1721107144ปฏิบัติ 2475 = 1932 revolution in Siam / ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์
1722107145หลายคนยลพม่า = Viewing Myanmar / บรรณาธิการโดย วิภา อุตมฉันท์
1723107147ศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก / จิรวัฒน์ พิระสันต์
1724107148การละครสำหรับเยาวชน / พรรัตน์ ดำรุง
1725107149ขอเป็นคนดี [ซีดี-รอม]
1726107150เรียนภาษาอังกฤษกับไกด์ / มณเฑียร ภาตะนันท์
1727107152เทคนิคสนทนาภาษาอังกฤษกับฝรั่งอย่างได้ผลแม้รู้ศัพท์น้อย / ปริญญาพร จิตต์นุพงษ์ และ วิไลลักษณ์ ใจกว้าง
1728107153วัฒนธรรมญี่ปุ่น = Experiencing Japanese culture / โทะมิ โอคะโมะโทะ [และคนอื่น ๆ] ; แปลโดย แสวง จงสุจริตธรรม และ ปราณี จงสุจริตธรรม
1729107154วังบางขุนพรหม [แผ่นวีดิทัศน์]
1730107155สามแผ่นดิน สามฐานันดร [แผ่นวีดิทัศน์] ; สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ [แผ่นวีดิทัศน์] : สามแผ่นดิน สามฐานันดร
1731107157โบราณคดี : แนวคิดและทฤษฎี / สว่าง เลิศฤทธิ์
1732107164โกมิณ [แผ่นวีดิทัศน์] : กำเนิดยอดกุมาร
1733107160มิส สยาม [ไทย] [แผ่นวีดิทัศน์] = Miss Siam [Thai] [Videodisc]
1734107162คู่ซ่าส์ทนายความแสบ [แผ่นวีดิทัศน์]
1735107163ไฟเซอร์ซัลซา แอโรบิคส์ [แผ่นวีดิทัศน์] = Pfizer salsa aerobics [Videodisc]
1736107213การทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานราชการไทย กรณีศึกษาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ [สถานีตำรวจนครบาล] / สุพจน์ จุนอนันตธรรม, วิษณุ วงศ์สินศิริกุล และ ณัฐนันท์ วิจิตรอักษร
1737107204โครงการศึกษารูปแบบการเสริมสร้างเครือข่ายพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
1738107205คัมภีร์ทองสุดยอดผู้นำ = The leader in you / สจ๊วต อาร์ เลวิน และ ไมเคิล เอ. ครอม ; แปลโดย ม.ร.ว. รมณียฉัตร แก้วกิริยา
1739107206แม่น้ำโขง : แม่น้ำแห่งวิถีชีวิตและวัฒนธรรม / บรรณาธิการโดย ไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ
1740107210หยุดความวิตกกังวลและอยู่อย่างมีความสุข = How to stop worrying and start living / เดล คาร์เนกี้ แปลโดย ม.ร.ว. รมณียฉัตร แก้วกิริยา
1741107212การจัดวางอุปกรณ์ในการรับประทานอาหารตะวันตก / ชลธิชา บุนนาค
1742107265รายงานวิจัยธุรกิจ/อุตสาหกรรม ไตรมาส 4/47 (เดือนตุลาคม-เดือนธันวาคม 2547) [ซีดี-รอม]
1743107266หางานง่ายในคลิกเดียว [ซีดี-รอม] ; SCB Job hunting tips [CD-ROM]
1744107324วาทะแห่งปัญญา = Thoughts to live by / รวบรวมและแปลโดย เจษฎา ทองรุ่งโรจน์
1745107293ศิลปะการผูกมิตรและจูงใจคน = How to win friends and influence people / เดล คาร์เนกี้ ; แปลและเรียบโดย ม.ร.ว. รมณียฉัตร แก้วกิริยา
1746108664ศิลปะการผูกมิตรและจูงใจคน = How to win friends and influence people / เดล คาร์เนกี้ ; แปลและเรียบโดย ม.ร.ว. รมณียฉัตร แก้วกิริยา
1747107304หลักการบัญชีชั้นกลาง 1 / สงกรานต์ ไกยวงษ์ และ ขาบธัช ปัญจมะวัต
1748107308ดัชนีเศรษฐกิจการค้าของประเทศไทย [ซีดี-รอม] = Trade and economic indices of Thailand [CD-ROM]
1749107311การสัมมนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ "เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ของสถาบันอุดมศึกษา" [แผ่นวีดิทัศน์] ; เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ของสถาบันอุดมศึกษา [แผ่นวีดิทัศน์]
1750107312บรรยายพิเศษ ประเทศไทยในบริบทใหม่ของการแข่งขันในเวทีโลก โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร [แผ่นวีดิทัศน์] ; ประเทศไทยในบริบทใหม่ของการแข่งขันในเวทีโลก โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร [แผ่นวีดิทัศน์]
1751107314หลักการบริหารงานบุคคล / สุดา สุวรรณาภิรมย์
1752107316การตลาดลูกผสม : กลยุทธ์ตลาดในการจับกลุ่มเป้าหมายผู้บริโภคสายพันธ์ใหม่ = Convergence marketing : strategies for reaching the new hybrid consumer / โยรัม วินด์ และ วีเจย์ มหาจาน ; แปล ทรงวิทย์ เขมเศรษฐ์ และ หทัยชนก เตชะรัตนะวิโรจน์
1753107320การจัดการบริษัทตามข้อกฎหมาย [กรณีศึกษา] / ชาย กิตติคุณภรณ์
1754107322ตลาดลัทธิใหม่ของศาสนา / เดวิด ลอย ; แปลโดย พระชัยยศ ยโสธโร
1755107323ธรรมวิทยา / อมรา รอดดารา
1756107334วิธีลดความอ้วนที่ใหม่ที่สุดและได้ผลเร็ว / อิโต โยเนโกะ ; แปลโดย สิน วิภาวสุ
1757107330เล่าขานตำนานกาแฟ / กาญจน์มุนี ศรีวิศาลภพ
1758107332บ้านไร่ชายดง / มาลา คำจันทร์
1759107333รอยรักรอยแค้น = Love and sorrow / แทคเทอร์รีน ชานอน ; แปลโดย ภานิดา
1760107339พลังการวิจารณ์ : วรรณศิลป์ / รื่นฤทัย สัจจพันธุ์, ชมัยภร แสงกระจ่าง และอรพินท์ คำสอน
1761107352ชาวโปรตุเกสและสยามสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 16 = OS portugueses E O siao no seculo xvi / มาเรีย ดา กงไซเซา ฟลอรีช ; มธุรส ศุภผล แปล
1762107343สุดยอดความคิด 10 ผู้นำวงการบันเทิงไทย / สมยศ ศรีสมบูรณ์
1763107344ขายอย่างมีกึ๋น / พสุสันต์ วัฒนบุญญา
1764107347จดทะเบียนธุรกิจด้วยตนเอง / จินตนา โตสิตระกูล
176510734999 เคล็ดลับของคนประสบความสำเร็จ / ธนาธิป
1766107351ไม่ฆ่าน้อง ไม่ฟ้องนาย ไม่ขายเพื่อน : ศักยภาพของผู้นำที่สามารถครองใจคน / พรอนงค์ ภาพชะนะ
1767107358ดวงใจแม่สูงดั่งตะวัน / จ้าวติ้งจุน ; แปลโดย วันวิสาข์ มังกรไพบูลย์
1768107354ใครว่าคนรวยไม่โกง [เรื่องจริง] / กอร์ปศักดิ์ สภาวสุ
1769107356โฆษณาอย่างที่คุณไม่เคยรู้จัก = The end of advertising as we know it / เซอร์จิโอ ซีแมน และ อาร์มิน บรอตต์ ; แปลและเรียบเรียง ธัญ วรัตม์
1770107357สันติภาพในเปลวเพลิง / สุภลักษณ์ กาญจนขุนดี และ ดอน ปาทาน
1771107361บุญเลิศช้างใหญ่คนดีที่กล้าหาญ / วัฒน์ วรรยางกูร
1772107369จีนโพ้นทะเลสมัยใหม่ / ภูวดล ทรงประเสริฐ ; บรรณาธิการโดย จิรพรรณ อัญญะโพธิ์
1773107363สงครามของบุช = Bush at war / บ๊อบ วูดวาร์ด ; สุวรรณา กุลเนตุ แปลและเรียบเรียง
1774107364เขียนหนังสือ พิมพ์หนังสือให้ประสบความสำเร็จ / วัลยา ภู่ภิญโญ
1775107366เสรีไทย [2484-2488] : ขบวนการต่อสู้เพื่อเอกราชอธิปไตยของชาติ การศึกษาภาพรวมของขบวนการเสรีไทยด้วยทัศนะทางประวัติศาสตร์สังคม / สมยศ เพชรา
1776107370จีนสามยุค / ลูเชี่ยน ดับเบิ้ลยู พาย ; แปลโดย คณิน บุญสุวรรณ
1777107371I am grammy : เรื่องเล่าเท่าที่จำได้ / บวรศักดิ์ จำปาวัลย์
1778107373เรียนรู้ไอที รู้อนาคต [แผ่นวีดิทัศน์] : วันที่ 19 สิงหาคม 2547 / พงษ์สุข หิรัญพฤกษ์
1779107386เสียงแห่งประชาธิปไตย [แผ่นวีดิทัศน์] = Sound of democracy [Videodisc]
1780107389ใส่ร้ายป้ายสี [แผ่นวีดิทัศน์] : คาราโอเกะ
1781107390ฟาเรนไฮต์ [แผ่นวีดิทัศน์] = Fahrenheit [Videodisc]
17821073968 เทพอสูร มังกรฟ้า [แผ่นวีดิทัศน์]
1783107443ไอ ซี ยู ชุดที่ 1 [แผ่นวีดิทัศน์] : ทะเลไทย = I see u 1 [Videodisc] ; ทะเลไทย [แผ่นวีดิทัศน์]
1784107576Garden details 2 / บรรณาธิการ ทิพาพรรณ ศิริเวชฏารักษ์
1785107648วิกฤติใต้! : สู้ด้วยยุทธศาสตร์และปัญญา / สุรชาติ บำรุงสุข
1786107400มือปืน โลก พระ จัน [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล] / กำกับการแสดงโดย ยุทธเลิศ สิปปภาค
1787107417ชัตเตอร์ กดติดวิญญาณ [แผ่นวีดิทัศน์] = Shutter [Videodisc] / กำกับการแสดง โดย วงศ์ภูมิบรรจง ปิสันธนะกูล และ ภาคภูมิ วงศ์ภูมิ
1788107421บทบาทของอาจารย์ในการเรียนการสอนแบบ e-learning [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล] : การประชุมวิชาการ วันที่ 29 มกราคม ณ ห้องประชุมทวี ปุโนยเกตุ
1789107422ปล้นถึงลูกถึงคน [แผ่นวีดิทัศน์] = Breaking news [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย จอห์นี่ โท
1790107431สายล่อฟ้า [แผ่นวีดิทัศน์] / กำกับการแสดงโดย ยุทธเลิศ ลิปปภาค
1791107437แคทวูแมน [แผ่นวีดิทัศน์] = Catwoman [Videodisc] / Directed by Pitof
1792107473สื่อเพลงรักที่ร้อยเรียงจากหัวใจ 1 [ซีดี-รอม] = Love letter 1 [CD-ROM]
1793107476สื่อเพลงรักที่ร้อยเรียงจากหัวใจ 3 [ซีดี-รอม] = Love letter 3 [CD-ROM]
1794107480สื่อเพลงรักที่ร้อยเรียงจากหัวใจ 2 [ซีดี-รอม] = Love letter 1 [CD-ROM]
1795107506สื่อเพลงรักที่ร้อยเรียงจากหัวใจ 4 [ซีดี-รอม] = Love letter 4 [CD-ROM]
1796107517เติมเทคนิค MYSQL ให้เต็มประสิทธิภาพ / สาธิต ชัยวิวัฒน์ตระกูล ; บรรณาธิการโดย สาธิต ชัยวิวัฒน์ตระกูล
1797107518คู่มือผู้ซื้อ ผู้ใช้ และผู้สนใจโน๊ตบุ๊ก / พีรพร อนุตรโสตถิ์ และ ไพรัช สกุลเดชธนา
1798107540เลิฟ 1 [ซีดี-รอม] = Love 1 [CD-ROM]
1799107541เลิฟ 2 [ซีดี-รอม] = Love 2 [CD-ROM]
1800107542เลิฟ 3 [ซีดี-รอม] = Love 3 [CD-ROM]
1801107543เลิฟ 4 [ซีดี-รอม] = Love 4 [CD-ROM]
1802107544เลิฟ 5 [ซีดี-รอม] = Love 5 [CD-ROM]
1803107545เลิฟ เควสชั่น [ซีดี-รอม] = Love question [CD-ROM]
1804107636กลยุทธ์การวางแผนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตามมาตรา 3 เตรส และคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528 = Tax planning strategies : with holding / สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
1805107638ล่ารหัสมรณะ = Digital fortress / แดน บราวน์ ; แบล็คโอลีฟ แปล
1806107640การบัญชีขั้นต้น / ธารี หิรัญรัศมี, พลพธู ปียวรรณ และ วรศักดิ์ ทุมมานนท์
1807107641การบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี = Deferred tax / วรศักดิ์ ทุมมานนท์
1808107643สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ / วิมลพรรณ ปีตธวัชชัย
1809107646Photoshop CS มือใหม่หัดใช้ / เกียรติประถม สินรุ่งเรืองกุล
1810107647ลูกท่านหลานเธอที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จในราชสำนัก / ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย
1811107649เสียดายคนตายไม่ได้อ่าน / ดังตฤณ
1812107650ฆาตรกร / ทรูแมน คาโพท ; แปลโดย โรจนา นาเจริญ
1813107651ชาติไทย, เมืองไทย, แบบเรียน และอนุสาวรีย์ : ว่าด้วยวัฒนธรรม รัฐ และรูปการจิตสำนึก / นิธิ เอียวศรีวงศ์
1814107652CRM : วิธีของฮาร์วาร์ด = CRM-the right way / เฟรดเดอริค เอฟ ไรค์เฮลด์ ... [และคนอื่น ๆ] ; แปลโดย นรินทร์ องค์อินทรี และ วีรวุธ มาฆะศิรานนท์
1815107692ต้องแพ้เสียก่อน จึงจะชนะได้ [แผ่นวีดิทัศน์] ; ตะวันออกไม่แพ้ [แผ่นวีดิทัศน์] = Undefeated east [Videodisc]
1816107695หมอบรัดเลย์กับการหนังสือพิมพ์แห่งกรุงสยาม / สุกัญญา สุดบรรทัด
1817107704มณีปิ่นนิพนธ์ : รวมบทความด้านภาษา วรรณคดี และวัฒนธรรมไทย / มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์
1818107705พระจอมเกล้ารู้เท่าทันตะวันตกฯ "มิตรภาพอาบยาพิษ" / ไกรฤกษ์ นานา
1819107706เรื่องเล่าขานตำนานวัดไทย... / พันธลักษณ์
1820107708ศาสนาพราหมณ์ในอาณาจักรขอม / ม.จ. สุภัทรดิส ดิศกุล
1821107820คู่มือ 50 เทคนิค โฟโต้ช็อป [ซีดี-รอม]
1822107831หนังสั้นก้าวแรกของผู้กำกับ (หนัง) ใหญ่ [แผ่นวีดิทัศน์] = My big first short films [Videodisc]
1823107865การจัดวางอุปกรณ์ในการรับประทานอาหารแบบตะวันตก [ซีดี-รอม] / ชลธิชา บุนนาค
1824107872ขอความรักเป็นเพลงได้ไหม / ฟากฟ้า พระจันทร์ฉาย
182510792560 เรื่องน่ารู้ เคียงคู่ธุรกิจ / ธวัช ภูษิตโภยไคย
1826107653เรื่องเพศที่ไม่อยากให้ลูกรู้ [แต่กลัวอยู่ว่าลูกจะถาม] = Everyting you never wanted your kids to know about sex [But were afraid they'd ask] / จัสติน ริชาร์ดสัน และ มาร์ค เอ. ชัสเตอร์ ; แปลโดย อุรุวัณณ์ เขาจารี
1827107654Rex siamen sium หรือพระเจ้ากรุงสยาม / ส.ธรรมยศ
1828107655การค้าชายแดนไทยกับอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง = Border trade : Thai and the mekong sub-region / พรพิมล ตรีโชติ...[และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการโดย วัชรินทร์ ยงศิริ
1829107815คู่มือกล้องดิจิตอลวีดีโอ [ซีดี-รอม]
1830107913อโดบี พรีเมียร์ โปร [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล] : คลาสรูม อิน อะ บุ๊ก Adobe premiere pro [Digital videodisc] : Classroom in a book
1831107915ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตราสารอนุพันธ์ = Introduction to derivatives / สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1832107917โตแล้ว__แบ่งกันรวย / สุวภา เจริญยิ่ง และ ยุทธ วรฉัตรธาร ; เรียบเรียงโดย สุธี พนาวร
1833107918หุ้นกู้ / นวพร เรืองสกุล และ อัจฉรา สิทธิศิริกุล
1834107919เงินทองของมีค่า... / วีระพล บดีรัฐ
1835107943สึนามิ [แผ่นวีดิทัศน์] = Tsunami [Videodisc]
1836107944โจทย์ วิจัยทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศ [ซีดี-รอม] : แผนงานวิจัยทางการศึกษาแบบบูรณาการ
1837107945Alcohol 120 % VS nero express [CD-ROM]
1838107946วิพิธทัศนา ฉลอง 36 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ [แผ่นวีดิทัศน์] ; วิพิธทัศนาชุด บรรเลงระบำ รำ ฟ้อน [แผ่นวีดิทัศน์]
1839107949ชิพ สเปเชียล ซีดี-รอม เม.ย / 2547 [ซีดี-รอม] = Chip special CD-ROM 4/2004 [CD-ROM]
1840107978โรงเรียนของต้นข้าว : ภาคเรียนแรกเกิด-สามขวบครึ่ง / กาญจนา พิมล
1841108062เติมชีวิตให้ภาพถ่ายสไตล์มืออาชีพ [ซีดี-รอม] / ชาตพล นภาวารี
1842108122ออโตแคด 2005 สำหรับงานเขียนแบบแปลน [ซีดี-รอม] ; AutoCAD 2005 สำหรับงานเขียนแบบแปลน [ซีดี-รอม] / ชัชวาล ศุภเกษม
1843107951สยามออลมาแนค CD-ROM 2004 [ซีดี-รอม] = Siamalmanac 2004 [CD-ROM]
1844107952สยามจดหมายเหตุ ปีที่ 28 พ.ศ. 2546 [ซีดี-รอม] : รวมข่าวและเหตุการณ์สำคัญทั้งในและต่างประเทศ ตลอดทั้งปี พ.ศ. 2546 = Siam archives vol.28 B.E. 2546 [CD-ROM]
1845107991การสื่อสารทางการเมืองของนายชวน หลีกภัย = Chuan Leekpai's political communication / สุเทพ เดชะชีพ
1846107993การสำรวจทัศนคติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อการโฆษณาสินค้าแฝงในละครโทรทัศน์ = The survey of the attitude of people in Bangkok toward product placement in television drama / วีรพงษ์ พวงเล็ก
1847107995การวิเคราะห์เปรียบเทียบการแสวงหาข่าวสารเพื่อการตัดสินใจในการลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนรายย่อยรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = A comparative analysis of information seeking on the investment decision making between old and new generation of small investors in The Stock Exchange of Thailand / สุทธินี บริสุทธิญาณี
1848107996โฆษณาในทศวรรษที่ 2000-2010 : การศึกษาถึงปัจจัยด้านสื่อที่มีต่อรูปแบบโฆษณา = Advertising in the decade of 2000-2010 : a study of media effect on advertising patterns / พรจิต สมบัติพานิช
1849107997การศึกษาความเป็นวิชาชีพขององค์กรข่าว = A study of professionalism of news organizations / นิพนธ์ นาคสมภพ
1850107998การเปิดรับข่าวสารความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์ในข่าวสารการเกษตรทฤษฎีใหม่ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี = Media exposure, use and gratification on the royally-initiated n...
1851107999ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการสอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์ภาคเอกชนของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา Bug1113 ของบริษัท สามารถอินโฟมีเดีย จำกัด = The factors effecting the service-users's behavior of informational inquiry through the private-owned call center service in Bangkok : in the case study of Samart Infomedia Co.,Ltd.s Bug1113 / ศิริวรรณ เกรียงโกมล
1852108001การสร้างความหมายและจูงใจที่มีประสิทธิผลต่อการสื่อความหมายของสื่อโฆษณาสิ่งพิมพ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานโครงการพลังไทยลดใช้พลังงาน = Meaning construction and effective persuasion for communication of print ad. for conservation of "Thailand's energy consumption decrease project" / จตุพร แจ่มชุมศิลป์
1853108002อิทธิพลของสื่อโลกที่มีต่อการนำเสนอเนื้อหาสงครามอิรักของหนังสือพิมพ์ไทยรายวัน = Global media influences : Iraq war coverage in Thai newspapers / ปาจรีย์ สุวรรณกาญจน์
1854108004แนวโน้มของธุรกิจนิตยสารที่ได้รับลิขสิทธิ์จากต่างประเทศในประเทศไทย = Trend of foreign-licensed magazine business in Thailand / นรนิติ์ สุวณิชย์
1855108005บทบาทของหนังสือพิมพ์ในการเสนอเนื้อหาด้านการส่งเสริมสุขภาพ = The newspaper role in proposal of health promotion / อดิศัย จารุจินดา
1856108006การปรับตัวเพื่อความอยู่รอดของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก = Adjustment for surviving of local newspaper in Phitsanulok / วิจิตรา โสรินทร์
1857108007แผนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ภาวะวิกฤต : ศึกษากรณีโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง [โรคซาร์ส] ของกระทรวงสาธารณสุข = Crisis communication plan : case study SARS in Thailand
1858108008ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตของกลุ่มวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร = Factors impact on internet behavior among teenagers in Bangkok / มนต์ชัย ศรีเพชรนัย
1859108020คนในเงา : วีระศักดิ์และเด็กหญิงต้นข้าว คนผู้ถอยไปข้างหน้า / หญ้าน้ำ ทุ่งขุนหลวง
1860108085อินเทอร์เน็ตและสื่อมวลชนต่อการร่วมทางการเมืองของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร = Internet and mass media of undergraduate students political participation in Bangkok / มลินี สมภพเจริญ
1861108118โยคะกระชับหุ่น [แผ่นวีดิทัศน์] : คู่มือฟื้นฟูสุขภาพสู่ความสมดุลของเรือนร่างหลังคลอด / ชมชื่น สิทธิเวช [ครูหนู]
1862108119บอร์เนียว [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล] = Borneo [Digital videodisc] / ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ บารมี เต็มบุญเกียรติ และนัท สุมนเตมีย์
1863108120มิตรภาพในโลกสีคราม [แผ่นวีดิทัศน์]
1864108124ออโตแคด โปรเจ็ค ซีรี่ส์ [ซีดี-รอม] = AutoCAD project series [ซีดี-รอม] / สัญญา นามี และ ศุภชัย นิศวอนุตรพันธ์
1865108156หญ้าทะเล / สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์ ... [และคนอื่น ๆ]
1866108167ปฏิรูประบบวิจัยเคลื่อนสังคมไทยด้วยความรู้ : ข้อเท็จจริงและข้อเสนอเพื่อการปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ / อมรริชช์ นาครทรรพ
1867108169สถิติประชากรวัยเรียนปี... / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
1868108172ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของสหกรณ์ / เฉลิมพร อภิชนาพงศ์
1869108174ข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ด้านหญ้าและทะเล [ซีดี-รอม] ; หญ้าทะเล [ซีดี-รอม] / สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์
1870108178109 มองพิศมองผ่านงานศิลป์ / จิระพัฒน์ พิตรปรีชา
1871108180แฮปปี้เบิร์ธเดย์ = Happy birthday / คาซูโอะ อาโอกิ ; แปลโดย จันทิมา จันทรา ทะดิโมะโตะ
1872108183วันแรกของวันที่เหลือ / วินทร์ เลียววาริณ
1873108218กล้าเป็นนายตัวเอง = Why aren't you your own boss / พอล เอ็ดเวอร์ส, ซาร่า เอ็ดกอร์ส และ ปีเตอร์ อิโคโนมี
1874108219ทะยานสู่ความเป็นผู้นำ : บทเรียนสู่จุดสุดยอดแห่งความเป็นผู้นำ = The radical leap : a personal lesson in extreme leadership / สตีฟ ฟาร์เบอร์ ; แปล กานต์ ไตรโสภณ
1875108238ชีวิตดีขึ้นได้ด้วยวิธีคิดและวิธีพูดที่ดี = Positive words powerful results simple ways to honor affirm and celebrate life / ฮัล เออร์บาน ; แปลโดย วรรธนา วงษ์ฉัตร ; บรรณาธิการโดย เบญญาวัธน์
1876108239ชีวิตที่ดีมีบทเรียนดี ๆ ให้ชีวิต = Life's greatest lessons : 20 things that matter / ฮัล เออร์บาน ; แปลโดย วรรธนา วงษ์ฉัตร ; บรรณาธิการโดย เบญญาวัธน์
187710824115 พรดีชีวิตเปลี่ยนแปลงได้ / เบญญาวัธน์
1878108248100 นิทานคติสอนใจของชาวจีน / สิริประภาวรรณ
1879108249แด่ความสุขจากความสำเร็จ / ฤทธิ์รัตน์
1880108250คำตอบอยู่ที่ตัวเราเอง / ฤทธิรัตน์
188110825145 วิธีสร้างชีวีเป็นสุข / กังสดาล กานพลู
1882108256หลากวิธีถนอมหลอดเลือด / นภา
1883108129คู่มือเรียน Visual basic 6 [แผ่นวีดิทัศน์] / ฉัททวุฒิ พืชผล พิชิต สันติกุลานนท์ และ พร้อมเลิศ หล่อวิจิตร
1884108130สนุกกับการทำ VCD Karaoke ด้วยตนเอง [ซีดี-รอม] / วีระพงษ์ สถาพงศ์ภักดี
1885108131รวมคอนโทรลฟรี [สำหรับ VB6] [ซีดี-รอม] / อภิชาติ ภู่พลับ.
1886108155การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตเรื่องระบบนิเวศจากการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน = The study of achievement in science for quality of life on ecosystem throught CAI / วิสุทธิ์ ตรีเงิน
1887108160การเมืองการบริหารของไทยในยุคโลกาภิวัฒน์ / สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1888108162รวมคำวินิจฉัยข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1889108163พ่อขุนผาเมือง : วีรกษัตริย์นอกประวัติศาสตร์เมืองราด - เพชรบูรณ์พระผู้สร้างชาติไทย / ดิเรก ถึงฝั่ง
1890108185คดีผีนางตะเคียน / วินทร์ เลียววาริณ
1891108192ห่อจากใจ / บรรณาธิการ พรฤดี ศรีทองสุข
1892108198ประวัติศาสตร์นฤมิตศิลป์ / พรสนอง วงศ์สิงห์ทอง
1893108224ชุมชนแนวปฏิบัติ : การจัดการความรู้สายพันธุ์ใหม่ = Cultivating communities of practice : a guide to managing knowledge / เอเตียน เวนเกอร์, ริชาร์ด แมคเดอร์ม็อท และ วิลเลี่ยม เอ็ม ชไนเดอร์ ; แปลโดย พูนลาภ อุทัยเลิศอรุณ
1894108234คลิกความคิดชีวิตรื่นรมย์ / การ์ตูน
1895108235ก้าวหน้าถ้าคิดเป็น / การ์ตูน
1896108236ชีวิตนี้มีคำตอบ / สันทัด ขุนหมุด
1897108237ขอให้รุ่งโรจน์กับความสำเร็จ : รวม 100 บทเรียนและข้อคิดกำลังใจ รวบรวมและคัดสรรบทเรียนข้ อคิดที่ช่วยสร้างกำลังใจให้ชีวิต / เบญญาวัธน์
1898108253นิทานอีสปคำกลอน / ภวังค์
1899108255มหัศจรรย์น้ำผักผลไม้ / กังสดาล กานพลู
1900108262เล่าเรื่องสังข์ทอง / วิเชียร เกษประทุม
1901108274เอกภพ : เพื่อความเข้าใจในธรรมชาติของจักรวาล / วิภู รุโจปการ
1902108275จะเก็บรักไว้มิให้หลุดลอย / กนกวลี พจนปกรณ์
1903108276นางเอก / อัญชัน
1904108277นักเล่าเรื่องโกหก / อุเทน พรมแดง
1905108278ในสวนฝัน / ชมัยภร แสงกระจ่าง
1906108280หัวใจดอกไม้ / เงาจันทร์
1907108282เจ้าหนูขลุ่ยผิว / สุริยัน สุดศรีวงศ์ ; สุพาภรณ์ โกมารพิมพ์ ภาพประกอบ
1908108283ทายาทขนมต้ม / ชิด ชยากร
1909108287เรืองแสงอรุณ / วรวุฒิ ภักดีบุรุษ
1910108290พระพุทธชินราช : สุดยอดพระเครื่องแห่งอินโดจีน / นุ เพชรรัตน์ และ ธชา จุลินทร
1911108293ภูเก็ตโปรแกรมแผนที่ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ '04-'05 [ซีดี-รอม] = Phuket mapping software English & Thai '05-'06 [CD-ROM]
1912108281เพื่อนรักริมโขง / เขมชาติ
1913108286ดึกแล้วคุณขา / ชุมสาย มีสมสืบ
1914102625เทคนิคการเขียนแผนธุรกิจ = Business plan writing handbook / ศรีสุภา สหชัยเสรี, สิริวรรณ โฉมจำรูญ และ สุภาภร ภูริสปัญโญ
1915102618กลยุทธ์ราคา = Pricing strategy / เรวัตร์ ชาตรีวิศิษฐ์
1916103319ความรู้ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยและความพึงพอใจของประชาชนในการบริการภาครัฐศึกษากรณี : อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี = Democracy political knowledges and people satisfaction on government services : a case study of Sattahep district Chonburi province / จิตต์ฤทัย แน่นหนา
1917101391อั๊วชื่อกิมหงวน / ป. อินทรปาลิต
1918101395สองหนุ่มตกยาก / ป. อินทรปาลิต
1919108519สิทธิชุมชนท้องถิ่นมอญ : กรณีการสร้างท่อก๊าซที่มีผลกระทบต่อชุมชนมอญพื้นเมืองและชุมชนมอญอพยพที่อำเภอสังขละบุรี / ปภัสสร เธียรปัญญา
1920108542เขียน CD/VCD/DVD nero express 6 และโปรแกรมต่าง ๆ [ซีดี-รอม] / จีราวุธ วารินทร์
1921108543สร้าง VCD อัลบั้มรูปง่ายด้วยตัวคุณเอง [ซีดี-รอม] / ดุษฎี ชัยเลิศ
1922108589สไลด์ประกอบการเสวนาเรื่องภาพเก่าเล่าเรื่องมหาวิทยาลัยของเรา ครั้งที่ 2 36 ปี มธบ. ที่ข้าพเจ้ารู้จัก [แผ่นวีดิทัศน์] : วันที่ 25 พฤษภาคม 2547
1923108594ลองเปลี่ยนแปลงแล้วคุณจะเปลี่ยนไป : 250 วิธีสำหรบการใช้ชีวิตและการทำงานที่เป็นสุข = Balancing acts / บาร์บาร่า เอ. กล๊านซ์ : รวกิจ แปลและเรียบเรียง
1924108597คู่มือเที่ยวภาคเหนือ : อลังการแห่งล้านนา ภูผา ป่า และสายน้ำ / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
1925108598รวยด้วยหุ้นแบบฉบับดร.นิเวศน์ / นิเวศน์ เหมวชิรวรากร
1926108599แม่ผู้ไม่ยอมแพ้ / มาลี จิรวัฒนานนท์
1927108602เทคนิคการใช้งานและวิธีการเขียนคำสั่งใน Excel / วิศิษฎ์ พัวรุ่งโรจน์
1928108603ลง Windows XP และ Linux TLE ง่ายแค่ปลายนิ้ว / ภีรพล คชาเจริญ ; บรรณาธิการโดย อรรณพ ขันธิกุล
1929108604สอนลูกทำการบ้านผ่านอินเทอร์เน็ต / สมนึก ธนวัฒน์โกศล
1930108611เทคนิคการเลือกซื้อและถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอลฉบับสมบูรณ์ / วีรนิจ ทรรทรานนท์ และ จุฑามาศ จิจะสังข์
1931108625ละครตัณหา = The American heiress / โดโรธี อีเด็น ; มนันยา, แปล
1932108294นครนายกโปรแกรมแผนที่ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ '04-'05 [ซีดี-รอม] = Nakhon Nayok mapping software English & Thai '04-'05 [CD-ROM]
1933108295กรุงเทพโปรแกรมแผนที่ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ '04-'05 [ซีดี-รอม] = Bangkok Mapping software English & Thai '04-'05 [CD-ROM]
1934108296ภูเก็ตแผนที่ภาษาไทย '48-'49 [ซีดี-รอม]
1935102664การคุ้มครองแรงงานในงานภาคเกษตรสาขาเลี้ยงสัตว์ : สาขาเลี้ยงสัตว์ / บริษัท แอ๊ดว้านซ์ โกลบอลบิซิเนส จำกัด
1936102601บัณฑิตสารสนเทศสำหรับสังคมฐานความรู้ : ความต้องการคุณภาพและความคาดหวัง / ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ เครือข่ายสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ และสารนิเทศศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
1937108026ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินกิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิลของเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง = The factor to the rayong municipality's recycle bank activity Rayong province / เคียงเดือน คชสาร
1938103318ความคิดเห็นของนักศึกษาชั้นมัธยมปลายต่อพฤติกรรมความรุนแรงของนักเรียนในสังคมไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีนักเรียนโรงเรียนสารวิทยาเขตจตุจักร / สายทิพย์ ทะศร
1939103298ทัศนคติของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดมุกดาหารต่อการปฏิรูปการเมืองตามแนวคิดธรรมาภิบาล = The attitudes of tambon assemblymen Mukdaharn province towards political reforms and good governance / พระมหาสนธยา ซาเสน
1940103327บทบาทของพยาบาลในการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลกรณีศึกษาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช = The role of nurses in environments in hospital a case study of Bhumiphol Adulyadecha hospital / ทิศยา อวยชัย
1941108472มหกรรมหมากรุกไทย 2547 ระหว่างวันที่ 24 เมษายน - 16 พฤษภาคม 2547 [ซีดี-รอม] : ประเภทสุดยอดเซียน รอบ 8 คนสุดท้าย-รอบชิงชนะเลิศ
1942108474มหกรรมหมากรุกไทย 2547 ระหว่างวันที่ 24 เมษายน - 16 พฤษภาคม 2547 [ซีดี-รอม] : ประเภทโอเพ่น รอบ 8 คนสุดท้าย-รอบชิงชนะเลิศ
1943108579เล่าเรื่องพระจอมเกล้า
1944108580วิเคราะห์โจทย์เคมีด้วยตนเองสำหรับนิสิตวิศวกรรมศาสตร์ / อินทิรา หาญพงษ์พันธ์ และ บัญชา พูลโภคา
1945108619คู่มือการใช้งาน Adobe Premiere Pro / พูนศักดิ์ ธนพันธ์พาณิช
1946108620คู่มือการใช้งาน Adobe Photoshop / พูนศักดิ์ ธนพันธ์พาณิช
1947108621มือใหม่เริ่มเรียน หัดเขียน Macro และ UBA บน Microsoft Excel / ณัฐศิระ เยาวสุต
1948108624สร้างเว็บไซต์เพื่อขายสินค้าบน Internet / สันติ ศรีลาศักดิ์
1949136001ละครตัณหา = The American heiress / โดโรธี อีเด็น ; มนันยา, แปล
1950108626สปุตนิกสวีตฮาร์ต / ฮารูกิ มาราคามิ ; แปลโดย นพดล เวชสวัสดิ์
1951108627โครอลไลน์ = Coraline / นีล กายแมน ; แปลโดยเกื้อกูล กอปร์ไมตรี
1952108632สงครามกรุงทรอยและตำนานวีรบุรุษ
1953108628แผนลับโรงเรียนอันตราย = Point blanc / แอนโธนี โฮโรวิทซ์ ; วัชรา ทับอัตตานนท์ แปล
1954108629เริงระบำแดนสนธยา = Dance, dance, dance / ฮารูกิ มุราคามิ ; แปลโดย นพดล เวชสวัสดิ์
1955108630จะโค...กระดิ่งมรณะ / อิซุมิ มาคิมุระ ; แปลโดย ทสึยุ
1956108633ฤดูใบไม้ผลิที่สหรัฐอเมริกา / สอางค์ มะลิกุล
1957108634กลองสังกะสี = The tin drum / กึนเทอร์ กราสส์ ; อรัญญา โรเซนเบิร์ก พรหมนอก, นฤมล ง้าวสุวรรณ และ ผุสดี ศรีเขียว, แปล
1958108635คุณเก็บความลับได้ไหม = Can you keep a secret ? / โซฟี คินเซลลา ; แปลโดย พลอย จริยะเวช
1959108636ผู้หญิงชั้นหนึ่ง / บุตรรัตน์ บุตรพรหม
1960108637บนทางสายรัก = A bend in the road / นิโคลัส สปาร์กส์ ; พิมพ์วลี, แปล
1961108644ดุลยภาพมรณะ = The fatal equilibrium / มาร์แชล เจวอนส์ ; หฤทัย มีนะพันธ์ แปล
1962108638ตะวันออก-ตะวันตก / นพพร สุวรรณพานิช
1963108640ลวง = Deceive / ไม้เมือง
1964108641นักรบตาปิศาจ / ศานต์ ศรุติ
1965108645เบล แคนโต้ : อุบัติรักข้ามขอบฟ้า = Bel Canto / แอนน์ แพ็ทเช็ทท์ ; แปลโดย จิตราภรณ์ วนัสพงศ์
1966108646อยากให้ใครสักคนรอฉันอยู่ [ที่ไหนสักแห่ง] = Je Voudrais que quelqu' un m'attende quelque part / แอนนนา กาวาลดา ; อธิชา มัญชุนากร, แปล
1967108647เหยื่อ = Prey / ไมเคิล ไครช์ตัน ; แปลโดย ขจรจันทร์
1968108648เพลิงอารมณ์ = A Cat through inferno / จางม่านเจวียน ; รำพรรณ รักศรีอักษร, แปล
1969108652โง่แล้วจะฉลาดฉลาดแล้วจะอัจฉริยะ : 47 วิธีเพื่อเพิ่ม EQ = It's not how smart you are it's how you are smart : 47 ways to raise your EQ / จีน แอนน์ เครก ; แปลโดยสรศักดิ์ สุบงกช
1970108649มหาสงครามกรุงทรอย = นครแห่งกาพย์ที่โลกไม่ลืม / ธวัชชัย ดุลยสุจริต
1971108650แม่เลี้ยงยอดรัก / สวลี ส่องแสง
1972108651บรรณาธิการคนสุดท้าย = The last editor / จิม เบลโลวส์ ; ภาสกร ประมูลวงศ์ แปล
197310865318 พลังสร้างความสำเร็จ = 18 powers to achieve success / วรนุช แสงนิ่มนวล
1974108654ฝึกให้เป็นยอดผู้นำ = Leader effectiveness training L.E.T. / ธอมัส กอร์ดอน ; เรียบเรียงโดย ชัจจีชนันท์ ธรรมจินดา และจิตติพร เครือเนตร
1975108655หนังสือเล่มสุดท้าย / ต้นสกุล สุ่ย
1976108660สู่ชีวิตการงานอันเรียบง่าย = Simplify your work life / อีเลน เซนต์เจมส์ ; นุชจรีย์ ชลคุป แปล
1977108657อัญมณีแห่งปัญญาและข้อคิดจากเดอะเมทริกซ์ / วิลเลียม เออร์วิน ; แปลโดย อรวรรณ อบรมย์
1978108658ฉันมา ฉันเห็น ฉันเข้าใจ / ชัชรินทร์ ไชยวัฒน์
1979108659จดหมายเหตุรัชกาลที่ 4 สวรรคตวันสุดท้ายของกษัตริย์นักปราชญ์ / บรรณาธิการโดย ปรามินทร์ เครืองทอง
1980108661ข้อคิดดี ๆ มีไว้แบ่งปัน 2 : CEO โตด้วยความคิด / นวพันธ์ ปิยะวรรณกร
1981108662นวัตกรรมความมั่นคง : ระบบงานความมั่นคงใหม่ของไทย / สุรชาติ บำรุงสุข
1982108663พลังสวดมนต์บำบัด / ดร. มาย [วีระเชษฐ์ ผ่องพันธ์]
1983108665แบ่งกันรวย / วิฑูรย์ วิริยะพันธ์
1984108671กริยาวลี = Phrasal verbs / วิเชียร แป้นไผ่
1985108668Oxford-river books English-Thai dictionary = พจนานุกรมออกซฟอร์ด-ริเวอร์บุ๊คส์อังกฤษไทย / แปลโดย ศูนย์การแปลและล่ามเฉลิมพระเกียรติ คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ; บรรณาธิการ ปรีมา มัลลิกะมาส, นริศรา จักรพงษ์ , ม.ร.ว และ ไพศาลย์ เปี่ยมเมตตาวัฒน์
1986108669พจนานุกรมอังกฤษ-ไทยฉบับ 40,000 คำ = English-Thai dictionary of 40,000 words / เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ
1987108670พจนานุกรมอังกฤษ-ไทยฉบับ 80,000 คำ = English-Thai dictionary of 80,000 words
1988108672เรียนรู้การใช้งาน VERITAS Backup Exec and VERITAS StorageCentral / นพชัย ตั้งไตรธรรม
1989108673แต่งตัวอย่างไรไม่ให้อ้วน = Does this make me look fat / ลีอาห์ เฟลดอน ; แปลโดยกองบรรณาธิการ ; บรรณาธิการโดย วาริน นิลศิริสุข
1990108679ความน่าจะเป็นและสถิติ = Probability and statistics / ศุภชัย นาทะพันธ์
199110867412 มหาเศรษฐีสอนบริหารกิจการแบบนี้จึงจะรวย = The adventure capitalists / เจฟฟ์ เกราท์ และ ลีนน์ เคอร์รี ; แปลโดย วรเชษฐ์ พันธ์ภูวงศ์
1992108676สุดยอดบริษัทขายตรง 2004 / เอก-วรา
1993108677เทคโนโลยีกับสวรรค์ / อนุช อาภาภิรม
1994108683ศาสตร์และศิลป์แห่งการชนะมิตรและการอ่านใจคน = The new phycho-cybernetics / แม็กซ์เวลล์ มอลต์ซ ; อังศุธร ศรีพรหม แปลและเรียบเรียง
1995108686Balanced scorecard กับการเน้นกลยุทธ์ / โรเบิร์ต เอส แค็ปแลน และเดวิด พี. นอร์ตัน ; แปลโดย พิพัฒน์ ก้องกิจกุล
1996108687การจัดทำแผนกลยุทธ์= Successful strategic planning / สตีเฟน จี. ไฮเนช ; ผู้แปล สุภาวดี วิทยะประพันธ์
1997108690Benchmarking การเทียบเคียง = Benchmarking basics / เจมส์ จี. แพ็ทเตอร์สัน ; แปลโดย วุฒิพงษ์ ยศภาสุโรดม
1998108705Walk rally สายสัมพันธ์สร้างสรรค์ทีมงาน / สมชาติ กิจบรรยง
1999108720คู่มือฝึกหัดพัฒนาทักษะผู้นำ = Instant leadership / พอล เบิร์ช ; แปลโดย ยุดา รักไทย และสุภาวดี วิทยะประพันธ์
2000108738การว่าจ้างพัฒนาระบบงาน IT = IT outsourcing / สุพจน์ โกสิยะจินดา
2001108756ลานนา คัมมินส์ [ซีดี-รอม] = Lanna commins [CD-ROM]
2002108707แค้มปิ้งท่องเที่ยว [ซีดี-รอม] : ปีที่ 20 ฉบับที่ 238 กรกฎาคม 2547 = Photo on magazine [CD-ROM] : Vol.20 No.238, July 2004
2003108709การประเมินโดยอิงกับความสามารถ = Competence based assessment techniques / เฟลทเซอร์ เซอร์ลีย์ ; แปลและเรียบเรียงโดย วีรวุธ มาฆะศิรานนท์ และ วุฒิพงษ์ ยศถาสุโรดม
2004108710วิธีทำงานร่วมกับเจ้านายให้ประสบความสำเร็จ = Building a partnership with your boss / เจอร์รีย์ ไวซินสกี ; แปลและเรียบเรียงโดย นรินทร์ องค์อินทร์ และ ธนิกานต์ มรฆะศิรานนท์
2005108725สุดยอดวิธีการเจรจาต่อรองที่ประสบผลสำเร็จ = Successful negotiation / โรเบิร์ท อาร์ แมดดุกส์ ; แปลและเรียบเรียงโดย วรานนท์ ตั้งจักรวรานนท์
2006108732เทคนิคการทำตลาดทางตรง = Direct marketing / หลุยส์ เค. กิลเลอร์ ; แปลโดย วรานนท์ ตั้งจักรวรานนท์ และ ธนิกานต์ มาฆะศิรานนท์
2007108736การจัดซื้อในองค์กรระดับโลก = Value added purchasing / เอเบอร์ฮาร์ด อี. ชูอิง ; ผู้แปล และเรียบเรียง นรินทร์ องค์อินทร์
2008108737การบริหารสินค้าคงคลัง = Basics of inventory management : from warehouse to distribution center / เจ. เดวิด เวียเล ; แปลโดยโกศล ดีศิลธรรม และสุภาวดี วิทยะประพันธ์
2009108748เปิดเลนส์ส่องโลก [แผ่นวีดิทัศน์] : อาร์เจนตินา ; อาร์เจนตินา /h [แผ่นวีดิทัศน์] / นิติภูม นวรัตน์
2010108751แพ็ท สุชาสินี พุทธินันท์ [ซีดี-รอม]
2011108753การสร้างเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ = Enhancing professionals ethics for graduate students majoring in library and information science / ชุติมา สัจจานันท์
2012108755การมีส่วนร่วมของลูกจ้างในการจัดสวัสดิการของสถานประกอบกิจการ : จังหวัดสมุทรปราการ = Employee participation in the labor welfare administration : a case study of the establishments in Samutprakarn province / มงคล เทียนประเทืองชัย
2013108757บินเดี่ยว [ซีดี-รอม] = Bin-diew [CD-ROM]
2014108787การกำหนดนโยบายการจัดการปริมาณที่จอดรถตามแนวทฤษฎีแถวคอย / สิทธิเดช ฉัตรชัยธิติธำรงค์
2015108818หัวเรื่องสำหรับหนังสือภาษาไทย / คณะทำงานกลุ่มวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
2016108819ผ่ามิติเวลา ล่าแผนร้าย [แผ่นวีดิทัศน์] = Chemical crisis [Videodisc]
2017108876เก่งได้ก็ล้มได้ : the 11 behaviors that can derail your climb to the top - and how to manage them / โดย เดวิด แอล ดอทลิช และ ปีเตอร์ ซี. ไดโร ; แปลโดย อมรรัตน์ ศรีสุรินทร์ ; บรรณาธิการโดย สมชัย เบญจมิตร
2018108878จริยธรรมทางธุรกิจ = Business ethics / จินตนา บุญบงการ
2019108880เลี้ยงลูกถูกวิธีชีวีเป็นสุข / นงพงา ลิ้มสุวรรณ
2020108882ฟ้าใหม่ / ศุภร บุนนาค
2021108883ดวงใจในสายลม / กีรตี ชนา
2022108885เล่ห์รตี / พัดชา
2023108888เจ้าสาวกลัวฝน / จิตรเลขา
2024108889เจ้าบ่าวโค้งสุดท้าย / เพ็ญศิริ
2025108891บุปผาราตรี [แผ่นวีดิทัศน์]
2026108896การมีส่วนร่วม : หลักการพื้นฐาน เทคนิคและ กรณีตัวอย่าง / นรินทร์ชัย พัฒนพงศา
2027108900ความสุขของแผ่นดิน / พิชชา ถาวรรัตน์
2028108901ที่ซึ่งขุนเขาทะเลเมฆ / กานติ ณ ศรัทธา.
2029108902ครอบครัวดวงตะวัน / ศิวกานท์ ปทุมสูติ.
2030108903หมอกฝัน ม่านฟ้า ห่าฝน / วรภ วรภา
2031108906ฟื้นฟูภูมิปัญญาปักษ์ใต้ผ่านกระบวนการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น : ความรู้เพื่อชีวิต 10 ปี สกว. สัญจรภาคใต้ / บรรณาธิการโดย วิทยา อาภรณ์ และเกศสุดา สิทธิสันติกุล
2032108924หมอน้อยกายสิทธิ์
2033108936ลูกผู้ชายตัวจริง / ทรงพันธุ์ พุกจินดา, จตุรงค์ กอบแก้ว และสุรเชษฐ์ พระพรม
2034108952"วันนั้น"อ่อนแอแต่...วันนี้ไม่ใช่ = Just be yourself / ปูปรุง
2035108960มาตรฐานองค์การสหประชาชาติว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมทางอาญา / แปลโดยกิตติพงษ์ กิตยารักษ์, ชาติ ชัยเดชสุริยะ และ ณัฐวสา ฉัตรไพฑูรย์
2036109059หลวงประดิษฐ์ไพเราะ [ศร ศิลปบรรเลง] มหาดุริยกวีกลุ่มเจ้าพระยาแห่งอุษาอาคเนย์ [ซีดี-รอม]
2037109062การบัญชีรัฐบาล การบัญชีกองทุน และการบัญีเฉพาะกิจการ [ซีดี-รอม] / พูลนิจ ปิยะอนันต์
2038109065ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ = Introduction to business operation / ระวัง เนตรโพธิ์แก้ว และ อัศริน เนตรโพธิ์แก้ว
2039109075พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว [ซีดี-รอม] : พระราชประวัติ
2040109076พระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว [ซีดี-รอม] : ด้านศิลปวัฒนธรรม
2041109080คู่มือเลือกซื้อและสร้างบ้านใหม่ = Home handbook / บรรณาธิการโดย พิชัย บุญญหลัง
2042109083ครบวงจรตัดต่อวิดีโออย่างมืออาชีพ Pro Premiere Ulead Videostudio 7 and affer effects / อวยพร โกมลวิจิตรกุล
2043109090รู้ครบเครื่องเรื่องคอมพิวเตอร์ / ธัชชัย จำลอง
2044108758เลิฟ แอนนิเวอร์ซารี [ซีดี-รอม] = Love anniversary [CD-ROM]
2045108759ไดซ์ [ซีดี-รอม] = Dice [CD-ROM]
2046108775ห่มรักเธอด้วยใจฉัน [แผ่นวีดิทัศน์] = Christmas in August [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย เฮอร์ จิน โฮ
2047108776ผีช่องแอร์ [แผ่นวีดิทัศน์] / กำกับการแสดงโดย ทิวา ไมยไธสง
2048108778ฮาตามนัด [แผ่นวีดิทัศน์] / กำกับการแสดงโดย ปวันรัตน์ นาคสุริยะ ผอูน จันทรศิริ และ ทิพย์ธิดา ศรัทธาทิพย์
2049108782บอดี้สแนช ลวงแค้นพิศวาสเกินพิกัด [แผ่นวีดิทัศน์] = Body snatch [Videodisc] / บริษัท มงคล วีดีโอ ซีดี จำกัด
2050108811เอ็กเซ็กท์ เบสท์ออฟดราม่า [แผ่นวีดิทัศน์] = Exact best of drama [Videodisc]
2051108812ใหม่ อิน เมโมรีส์ ไลฟ์ คอนเสิร์ต [แผ่นวีดิทัศน์] = Mai in memories live concert [Videodisc]
2052108834ซัมธิงส์ ก็อตตากีฟ รักแท้ไม่มีวันแก่ [แผ่นวีดิทัศน์] = Something's gotta give [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย Nancy Meyer
2053108859คน ผี ปิศาจ [แผ่นวีดิทัศน์] / กำกับการแสดงโดย ปรัชญา ปิ่นแก้ว และยุทธนา บุญล้อม
2054108866อธิบายศัพท์รัฐธรรมนูญอังกฤษ-ไทย ไทย-อังกฤษ / คณิน บุญสุวรรณ
2055108909นโยบายต่างประเทศแนวทางศึกษาทฤษฎีและระเบียบวิธีวิจัย / อภิญญา รัตนมงคลมาศ
2056108913การเลือกตั้งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : ศึกษาเฉพาะประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย = Elections in Southeast Asia : case studies of Indonesia, Malaysia, Philippines and Thailand / สีดา สอนศรี... [และคนอื้นๆ]
2057108914พัฒนาการแบบยั่งยืนกับการแก้ปัญหาคนจน / วิทยากร เชียงกูล
2058108942ความหวังและความกล้า = Hope and courage
2059108945Heart warmers / อาเซทรีอลา แจฟฟ ; แปลโดย วรรธนา วงษ์ฉัตร.
2060108949เจ้าสาวสติแตก = Diary of a mad bride / ลอร์รา วูลฟ์
2061108950'ก็แค่อกหัก' / กนกรส พงศทัต
2062108965รู้กฎหมายไว้ไม่ตกเก้าอี้ / สมชัย วัฒนการุณ
2063108966โครงการจัดทำรูปแบบกลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดทำนโยบายแผนมาตรการกฎหมายหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม / มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด ... [และคนอื่น ๆ]
2064108967พระราชบัญญัติสัญชาติพ.ศ.2508 : แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ.2535 / รวบรวมโดย สุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์
2065108968กลยุทธ์การวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคล 2004 = Tax planning strategies : corporate income tax 2004 / สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
2066108970กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย : ปัญหา แนวทางแก้ไข และแนวโน้มของกฎหมายในอนาคต = Administrative law in Thai bureaucracy : problems, suggestions and future trends / วิรัช วิรัชนิภาวรรณ
2067108980พระราชบัญญัติสถานบริการ ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2547
2068109025การพัฒนาหลักสูตรการจัดการเพื่อความยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชน / เสาวณี จุลิรัชนีกร...[และคนอื่นๆ]
2069109036อุปสมบทรำลึก / ธัมมวาทะ ผู้รวบรวม
2070109041การค้นหาข้อมูลบนเว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทย
2071109051คู่มือการออกข้อกำหนดของท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ.2535 : หมวด 3 การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย หมวด 6 การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ หมวด 8 ตลาด สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร หมวด 9 การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ / วชิระ สิงหะคเชนทร์ และ สุดเขตต์ เข็มไท
2072109052กฎหมายว่าด้วยเรื่องทางปกครอง : พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ พ.ศ.2539 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ.2539 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.2540 / สุดาเขตต์ เข็มไท และ ชุติชัย มาแจ้ง
2073109053คำกล่าวมอบนโยบายของ พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี [แผ่นวีดิทัศน์] : ในการประชุมชี้แจงแนวทางการสำรวจความต้องการของประชาชนเพื่อแก้ปัญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ 15 พฤศจิกายน 2546 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี
2074109054คู่มือการออกข้อกำหนดของท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 : หมวด 7 กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ / วชิระ สิงหะคเชนทร์ และสุดเขตต์ เข็มไท
2075109055คู่มือการจัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น / ไพศาล โฃติกล่อม...[และคนอื่นๆ] ; กองบรรณาธิการวิทยา ชาติบัญชาชัย...[และคนอื่นๆ]
2076109056รวมบทความ : วิพากษ์แนวคิดแปลงสินทรัพย์เป็นทุนถึงปัญหาการจัดการที่ดินในสังคมไทย
2077109066การสอนภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ [ซีดี-รอม] : ไวยกรณ์ = Basic English grammar [CD-ROM] / วิภา ญาณวังศะ
2078109084Adobe illustrator CS classroom in a book / แปลและเรียบเรียงโดย รวิวรรณ เทนอิสสระ และ สมศรี บัณฑิตวิไล
2079109088Power point 2003 เพื่อการนำเสนอระดับมืออาชีพ / จีราวุธ วารินทร์
2080109089Microsoft office project 2003 / ชิษณุพงศ์ ธัญญลักษณ์ และ จีรบูรณ์ นิจสุชัด
2081109091มือใหม่เก่งคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง / โสภาพร สุขภิรมย์ และ อวยพร โกมลวิจิตรกุล
2082109092วาดภาพแบบมืออาชีพด้วย CoreIDRAW12 / ไพบูลย์ เปียศิริ และ อนรักษ์ ภู่เนตร
2083109093Windows XP ฉบับนักศึกษา / ณาตยา ฉาบนาค
2084109094เติมเทคนิคการทำ CD/DVD ให้เต็มประสิทธิภาพ / ภานุมาศ สุวรรณ์ ; บรรณาธิการ วิทยา ต่อศรีเจริญ
2085109095แต่งภาพให้สวยเว่อร์ด้วย...photoshop cs เวอร์ชั่น 8 / ภาวัฒน์ เลิศปัญญาศิรินุกูลวงศ์
2086109096บันได 15 ขั้น สร้างสรรค์งานสวยด้วย photoshop cs / พลับพลึง ภาษี ; บรรณาธิการโดยสิทธิชัย ประสานวงศ์
20871090985 ส ที่มองไม่เห็น / สมชาย พิทยาอุดมฤกษ์
2088109099How to become CEO วิถีสู่ผู้นำองค์กร / เจฟฟรีย์ เจ. ฟอกซ์ ; แปลโดย ภัฑราพร ฟูสกุล
2089109100ตระกูลนักธุรกิจดัง / อธิวัฒน์ ทรัพย์ไพฑูรย์
2090109101เซตอัพระบบ exchange server 2003 step by step / บรรณาธิการโดย เกรียงศักดิ์ นิมิตรชัยกิจกุล
2091109102หลุมดำแห่งความรัก : ทฤษฎีว่าด้วยจักรวาล ชีวิต ความรัก ความตาย ฯลฯ / สมควร กวียะ
2092109104How to become a rain maker สร้างสายฝนแห่งผลกำไร / เจฟฟรีย์ เจ. ฟอกซ์ ; แปลโดย ภัฑราพร ฟูสกุล
2093109105การสร้างแบรนด์และการสื่อสารการตลาด / ประดิษฐ์ จุมพลเสถียร
2094109106เทคนิคการใช้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในงานกสิกรรมไร้สารพิษประมงปศุสัตว์และสิ่งแวดล้อม / สุพรชัย มั่งมีสิทธิ์
2095109107การใช้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในวิถีการผลิตของชุมชนบางขุนไทร : กรณีการทำนาโดยใช้ปุ๋ยหมักโบกาฉิ / สุพรชัย มั่งมีสิทธิ์
2096109117การวิเคราะห์และเปรียบเทียบสภาวะอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราก่อนและหลังวิกฤตการณ์เศรษฐกิจ = An analysis and comparison of exchange rate before and after financial crisis of Thailand / จิรารักษ์ อินทนพิชิต
2097109138แก๊งผีน้อยกวนเมือง / ฮ. นิกฮูกี้
2098109133ขอรักเธอมาเยียวยาใจ = The rescue / นิโคลาส สปมาร์กส์ ; แปลโดยอุบล สรรพัชญพงษ์
2099109134ปาฏิหาริย์บันทึกรัก = The notebook / นิโคลาส สปาร์กส์ ; แปลโดย จิระนันท์ พิตรปรีชา
2100109135พบรักที่หัวใจใกล้แค่นี้ = Riding the bus with my sister / ราเซล ไซมอน ; แปลโดย อัษมา มหาพสุธานนท์
2101109136ปฏิบัติการรักต้องลุ้น / ซาราห์ เบสัน ; แปลโดย ภูวดี ตู้จินดา
2102109137ใบไม้ผลิที่รอคอย / ทอริล ไอเด ; แปลโดย เจนจิรา เสรีโยธิน
2103109139ยุทธการทุ่งวอเตอร์ชิป / ริชาร์ด อด้มส์ ; แปลโดย สุดจิต ภิญโญยิ่ง
2104109141อนาคตอยู่ในกำมือของคุณ : วิธีปราดเปรื่อง 12 องค์ประกอบที่สำคัญยิ่งสู่ความสำเร็จที่ไร้ขีดจำกัด / ไบรอัน เทรซี่ ; แปลโดย พยงค์ จูฑา
2105109142บริหารคนเก่งให้เก่งกาจและฉลาดยิ่งขึ้น = Managing talented people / อลัน โรเบิร์ตสันและ เกรแฮม แอ๊บบี้ ; อภิชาติ พรมดาว, แปลและเรียบเรียง
2106109143ปลุกยักษ์ใหญ่ในตัวคุณ : วิธีเข้าควบคุมชะตาชีวิตด้านความคิด จิตใจ อารมณ์ ร่างกาย และการเงิน ในทันที = Awaken the giant within / ร็อบบินส์ แอนโทนี่ ; อานันท์ ชินบุตร แปล ; วันชัย ประชาเรืองวิทย์, บรรณาธิการ
2107109144108 ซองคำถามภาษาอังกฤษ / เปรมจิต บีท
2108109145ใครฆ่า = Unsolved murders / รัสเซล์ กูลด์ ; แปลโดย นาเลยา
2109109146กลับจากความตาย / โจนาธาน พี. มุกดา
2110109147ชีวิต วิญญาณ ความตาย / ราช รามัญ
2111109149ย้อนรอยสี่แผ่นดิน / ปิยฉัตร ประยูรเวช
2112109153ซิกซ์เซนส์ : ตอน ผู้รอดชีวิต = The sixth sence : secrets from beyond / เดวิด เบนจามิน ; ไอริณ ขันธะชวนะ แปล
2113109154แต่ข้ายังไม่ตาย / รมณา โรชา
2114109157ชีวิตพลิกล็อก = The knowledge center / อันดามัน
2115109158คนไทยถือข้อห้ามอย่าทำ! / ดร.มายด์ [วีระเชษฐ ผ่องพันธ์]
2116109159สิกขิม : มนตราหิมาลัย / กาญจนา หงษ์ทอง
2117109160ชีวิต ทรัพย์ ความสุข : ประยุกต์ด้วยมงคลพรประเสริฐ / กวีวัฒน์ ปรินทร
2118109161ก้าวเข้าสู่ควอร์เตอร์สุดท้ายแห่งชีวิต : ควอร์เตอร์ที่หนึ่งชีวิตตั้งแต่เกิดจนบรรลุนิติภาวะ [พ.ศ. 2487-2507] / หม่อมราชวงศ์จักรรถ จิตรพงศ์
2119109162ภาพชีวิตวัยเยาว์ของศิลปิน = A portrait of the artist as a young man / เจมส์ จอยส์ ; วิมล กุณราชา, แปล
2120109163บริโภค/โพสต์โมเดิร์น / นิธิ เอียวศรีวงศ์ ; บรรณาธิการ มุกหอม วงษ์เทศ
2121109171นักประพันธ์ที่รักตอนชมรมนักประพันธ์ / วิลาศ มณีวัต
2122109172ยิ่งใหญ่ต้องยิ่งเล็ก = The next big thing is really small / แจ็ก อัลดริช และ เดบ นิวเบอร์รี่ ; แปลโดย เพ็ญจันทร์ ภู่นิยม
2123109173พ่อค้าอาวุธพันธุ์ใหม่ / นิมิตร วัฒนวารินทร์
2124109175อยากกู้เงินแบงก์บ้างทำอย่างไร / พรปิยะ สุวรรณบุตร
2125109177หนังพันลึก / ประวิทย์ แต่งอักษร
2126109178โปรแกรมการฝึกเพื่อพัฒนาความคิดและความจำ / ศรีเรือน แก้วกังวาล
2127109179คำอธิบาย VAT ภาษีซื้อทั้งระบบ [ฉบับประยุกต์] / อมรศักดิ์ พงศ์พศุตม์
2128109184แกะรหัสลับองค์กรสายพันธุ์ใหม่ = Rebuilding the corporate genome / โจฮัน ซี ออริค, กิลลิส เจ จังค์ และโรเบิร์ต อี วิลเลน ; เรียบเรียงโดย ดนัย จันทร์เจ้าฉาย
2129109180งบประมาณ : งานสร้างและควบคุมเป้าหมายธุรกิจ = Budgeting for performance control / สุพัฒน์ เธียศิริวัฒนา
2130109181การบริหารงานขาย = Sales management / สอ้าน โปรยบำรุง
2131109182Mobile business ธุรกิจพันล้านบนมือถือ / อุมาวดี สิงหศิวานนท์
2132109185Life matters : บันไดสู่การสร้างดุลยภาพอันเปี่ยมไปด้วยพลังระหว่างงาน ครอบครัว เวลา และเงิน / เอ. โรเจอร์ เมอร์ริล และ รีเบ็คก้า อาร์. เมอร์รล ; แปลและเรียบเรียงโดย บุญชัย ปัญจรัตนากร
2133109186ขุมทองแห่งอนาคต : เข็มทิศเศรษฐกิจเข็มชีวิตนักลงทุน = Tomorrow's gold : เข็มทิศเศรษฐกิจ เข็มชีวิตนักลงทุน / มาร์ก เฟเบอร์ ; แปลโดย อินนอฟ
2134109190คู่มือเจ้าของกิจการ / คณิต พูนผล
2135109187เสียงแห่งความสงบ = Stillness speaks / เอ็ดฮาร์ท โทลเลอร์ ; แปลและเรียบเรียงโดย ชินทัศน์ พัฒนพิฑูรย์
2136109188ผู้นำบุญหล่นทับ = The accidental leader : What to do when you're suddenly in charge / ฮาร์วีย์ รอบนินส์ และ ไมเคิล ฟินเลย์ ; แปลและเรียบเรียง ศิระ โอภาสพงษ์
2137109189ทักษิณบนเวทีเอเชียและโลก : รวมสุนทรพจน์สำคัญของ พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชินวัตร
2138109209กลยุทธ์การสอนคิดวิพากษ์ / สุวิทย์ มูลคำ
2139109205คู่มืออ่านใจอ่านคนจากบุตรคนแรกถึงคนสุดท้าย / อภิวัฒน์ บวรวิชญ์
2140109207ครบเครื่องเรื่องการคิด / สุวิทย์ มูลคำ
2141109208กลยุทธ์การสอนคิดสร้างสรรค์ / สุวิทย์ มูลคำ
2142109210กลยุทธ์การสอนคิดสังเคราะห์ / สุวิทย์ มูลคำ
2143109211กลยุทธ์การสอนคิดอย่างมีวิจารณญาณ / สุวิทย์ มูลคำ
2144109212กลยุทธ์การสอนคิดวิเคราะห์ / สุวิทย์ มูลคำ
2145109213กลยุทธ์การสอนคิดแก้ปัญหา / สุวิทย์ มูลคำ
2146109214กลยุทธ์การสอนคิดเชิงมโนทัศน์ / สุวิทย์ มูลคำ
2147109219เที่ยวรอบโลกชุดดินแดนในฝันสวีเดน / บรรณาธิการโดย ชมพูนุช กองชนะ
2148109215ซำเหมาแมนเที่ยวแหลกแบกเป้บ่น / เดชา เวชชพิพัฒน์
2149109216แบกเป้ท่องแดนภารตอินเดีย / อาดิส จิตรไกรสร
2150109217ขับรถเที่ยวลาว / โอฬาร สุขเกษม
2151109220สวิตเซอร์แลนด์ / ธัญญา.
2152109222พรีเวียตรัสเซีย / ไพรัตน์ สูงกิจบูลย์.
2153109224Diet สูตรโบราณสู่ความอ่อนเยาว์และควบคุมน้ำหนักเพื่อสุขภาพ / เดนนิส ทอมป์สัน ; แปลโดย นุชรัตน์ สิริประภาวรรณ
2154109225พจนานุกรมวิทยาการจัดการไทย-อังกฤษ = Dictionary of management sciences / วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม
2155109263เป็นมะเร็งต้องตายหรือ
2156109226พจนานุกรมวิทยาการจัดการอังกฤษ-ไทย = Dictionary of management sciences / วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม
2157109227คลื่นอุษาคเนย์ / ธีรภาพ โลหิตกุล
215810924249 ปีวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา / มหาวิทยาลัยบูรพา
2159109247การยอมรับของประชาชนต่อนโยบายการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนทางเศรษฐกิจของรัฐบาลพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร / สุทิติ ขัตติยะ
2160109249อนาคตเมืองไทยใครว่าไม่น่าห่วง / บรรณาธิการโดย ไพโรจน์ วงศ์วิภานนท์
2161109252การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 1 ด้านการวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและการออกแบบ เสริมศักยภาพการแข่งขันสู่เวทีโลก ด้านบูรณาการแก่นสมรรถนะ กับการวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและการออกแบบ = The 1st National symposium on research development innovation design-R and DIO Achieving Global Competitiveness by Integrated Core Competency and R & DID
2162109256อร่อยง่ายๆ ไทย-ฝรั่งเศส / กาญจนา (รัตนสุภา) จิวะกิดาการ
2163109261อาหารทำเงินชุด เคล็ดลับจากครู 1 / ลุงพร ชอนอาชีพ
2164109262อาหารเพื่อสุขภาพ ปรุงด้วยใจ...ให้คนรัก / พราวรพี
2165109264เคล็ดลับสุดยอดเพื่อสุขภาพดี / ธิติภพ ชัยธวัช
216610926510 โรคคุกคามคนไทย / ชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ์
2167109271มหัศจรรย์แห่งเต้าหู้ / ธนภูมิ อโศกตระกูล
2168109276ถั่วและงา = Beans nuts & secds
2169109302ใครฆ่า = The sculptress / มินเนตต์ วอลเตอร์ส ; อรุโณทัย, แปล
2170109320พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 / รวบรวมโดย สุรศักดิ์ วาจาสิทธ์...[และคนอื่นๆ]
2171109324ศัพท์การบริหารธุรกิจ / ศิริวรรณ เสรีรัตน์...[และคนอื่นๆ]
2172109325มาตรการคุ้มครองชั่วคราวในการอนุญาโตตุลาการทางการค้าระหว่างประเทศ / นฤมล กิจสินธพชัย
2173109329การจัดการ = Modern Management / อำนาจ ธีระวนิช
2174109342สารสนเทศเพื่อการค้นคว้า / ก่อเกียรติ ขวัญสกุล
2175109351รายงานผลการศึกษาการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการเงินของประเทศเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ / ศักดา ธนิตกุล, นิพนธ์ จิตะสมบัติ และ นิพันธ์ วิตะสมบัติ
2176109372หลักการบัญชีเบื้องต้น [ซีดี-รอม] / วิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์
2177109356สมเด็จพระบรมราชินีในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
2178133397สมเด็จพระบรมราชินีในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
2179109359คติธรรมคำกลอน ยศ ช้าง ขุนนาง พระ และสุภาษิต พระโสภณสมาธิคุณ.
2180109363คู่มือเที่ยวเกาะเกร็ด / โครงการเรียนรู้ร่วมกัน สร้างสรรค์ชุมชน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
2181109364การวัดความสัมฤทธิผลจากการสอนโดยใช้สื่อการสอน 3 วิธีวิชาการบัญชีชั้นกลาง 1 คณะการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ = Measuring effectiveness of teaching by using three teaching methods in intermediate accounting 1 faculty of accountancy Dhurakijpundit university / ดารณี เอื้อชนะจิต
2182109368ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย ปีที่ 6 [2546] แผ่นที่ 1 [ซีดี-รอม] / ศูนย์บริการสารสนเทศทางเทคโนโลยี
2183109370ประมวลกฎหมายและระเบียบเทศบาล [ซีดี-รอม] สมบูรณ์ เดชสมูบรณ์สุข
2184109376กฎหมายปฎิรูประบบราชการ ส.ค.ส. 2546 [ซีดี-รอม]
2185109373คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2544/1 [ซีดี-รอม] / ปรีชา นันตาภิวัฒน์
2186109374ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2460-2545 [ซีดี-รอม]
2187109375รวมกฎหมายไทย ชุด 5 [ซีดี-รอม] : 812 พระราชบัญญัติ
2188109391ภาษาอังกฤษ [ซีดี-รอม] : เอ็นทรานซ์
2189109380มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ [ซีดี-รอม]
2190109382พจนานุกรม ฉบับนักเรียน-นักศึกษา [ซีดี-รอม] / เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ
2191109383สนทนาภาษาจีนกลางในชีวิตประจำวัน [ซีดี-รอม]
2192109386ยูฟ่า ยูโร 2004 โปรตุเกส [ซีดี-รอม] = UEFA EURO 2004 [CD-ROM]
2193109388มาเรียนภาษาจีนกลางกันเถอะ [ซีดี-รอม]
2194109392เคมี [ซีดี-รอม] : เอ็นทรานซ์
2195109394ชีววิทยา [ซีดี-รอม] : เอ็นทรานซ์
2196109395อิงลิช สตรัคเจอร์ 2 [ซีดี-รอม] : สำหรับเตรียมสอบ = English structure II [CD-ROM] / วิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์
2197109396อิงลิช สตรัคเจอร์ 3 [ซีดี-รอม] : สำหรับเตรียมสอบ = English structure III [CD-ROM] / วิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์
2198109398อิงลิช ไรท์ติ้ง 2 [ซีดี-รอม] = English writing II [CD-ROM] / วิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์
2199109406ศิลปการถามค้านพยานและพนักงานสอบสวน / ม.ล. สุพร อิศรเสนา
2200109399เจาะลึกการใช้ Tenses [ซีดี-รอม] / วิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์
2201109400ไอ แคน สปีด [ซีดี-รอม] : เฟิสต์ สเต็บ ทู อิงลิช = I can speak [CD-ROM] : First step to English
2202109402ล้มละลายพิสดาร : ฉบับปรับปรุงใหม่ปี 2547 / วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
2203109420หยุดคิดให้จิตเงียบ / รัญจวน อินทรกำแหง
2204109424ธรรมะหลับสบาย / ว.วชิรเมธี
2205109430พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ.2546 / รวบรวมโดย สุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์...[และคนอื่นๆ]
2206109433พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ.2546 / รวบรวมโดยสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์...[และคนอื่นๆ]
2207109440ขอบเขตการคุ้มครองโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ / บัณฑิต หลิมสกุล
2208109441หลักกฎหมายว่าด้วยสิทธิเสรีภาพ / เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์
2209109442บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย / สถิตย์ อิ่มพงศ์พันธ์
2210109449ตำรวจไทยยุคปฏิรูป / ธนะชัย ผดุงธิติ
2211109466เทคนิคเลือกซื้อซอฟต์แวร์ระบบบัญชี / บรรณาธิการ จิระ จริงจิตร
2212109407ข้อคิดใหม่ในกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน / ธีสุทธิ์ พันธ์ฤทธิ์
2213109411ความรู้เรื่องพินัยกรรม ข้อแนะนำการทำพินัยกรรม ผู้จัดการมรดก และการร้องขอให้ศาลตั้งผู้จัดการมรดก / สหรส สิงหวิริยะ
2214109412พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2546 / รวบรวมโดยสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์...[และคนอื่นๆ]
2215109413เคล็ดลับความสำเร็จของมหาเศรษฐี = Secrets of the super rich / ไมเคิล กิลดิง ; คทายุทธ์ รัตนพิทักษ์, แปลและเรียบเรียง
2216109416คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกับการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐตามรัฐธรรมนูญ / สุรพล นิติไกรพจน์...[และคนอื่นๆ]
2217109462การบริวรรตวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ประเภทหนังสือบุด เรื่องนิราศเมืองปะเหลียน / พิทยา บุษรารัตน์
2218109465สนุกกับโครงงานคอมพิวเตอร์ / มานพ ทะชัยวงศ์
2219109474ฟรี! 100 โปรแกรมเด็ด palm / สมเกียรติ จินาพงศ์
2220109469Microsoft office 2003 ฉบับสมบูรณ์ / ณาตยา ฉาบนาค
2221109472Photoshop hot tips plug-ins : filler : คู่มือรวมสุดยอดเทคนิคการตกแต่งภาพ / เอกเทพ ภักดีศิริมงคล
2222109473ฟรี! 100 โปรแกรมเด็ด Pocket PC / สมเกียรติ จินาพงศ์
2223109475เลือกซื้อและประกอบ PC ง่ายแค่ปลายนิ้ว / สุทธิพันธุ์ แสนละเอียด ; บรรณาธิการโดย อรรณพ ขันธิกุล
2224109476ก้าวแรกสู่ E-commerce / จิรธี กำไร
2225109484การบริหารโดยนโยบาย = Management by CEO management by policy / อรรณพ ปิยะสันธ์ชาติ
2226109486ตลาด 4 มุมมองกับ 2 นักคิด
2227109487การบริหารคนดื้อ = Change management / วรภัทร์ ภู่เจริญ และ อัศวิน จักษุสุวรรณ
2228109494"ฟัง"แต่ยังไม่"เชื่อ" / วีรพงษ์ รามางกูร
2229109502จากยมราชถึงสุขุมวิท : เหตุการณ์ใน 4 รัชกาล / ประสงค์ สุขุม
2230109495ภาษาเพศ : อำนาจเรื่องทางเพศกับพหุนิยมทางจริยศาสตร์ = Gender legitimate sex and ethical pluralism / ชุลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์ ; บรรณาธิการโดย วิระดา สมสวัสดิ์
2231109496ทีเด็ดเกร็ดการพูด / ถาวร โชติชื่น และ เสน่ห์ ศรีสุวรรณ
2232109498ธุรกิจศพ / ศราวุธ เอี่ยมเซี่ยม
2233109508กรมศุลกากร 130 ปี : chagne-sharp-smart / กรมศุลกากร
2234109511ที่สุดอุทยานแห่งชาติในประเทศไทย
2235109516ฝึกและอบรมลูกให้ฉลาดและมีความสุข = More secrets of happy children / สตีฟ บิดดัลฟ์ และ ชารอน บิดดัลฟ์ ; ศณียา แปลและเรียบเรียง
2236109512เศรษฐกิจนอกระบบกับการบริหารจัดการที่ดีของภาครัฐ
2237109513โครงการศึกษาวิจัยแนวทางการคุ้มครองแรงงานในสถานบริการ / ณัฐพล ลีลาวัฒนานนท์...[และคนอื่นๆ]
2238109515ฟัดจี้กำลังสอง = Double fudge / จูดี บลูม ; ธารพายุ แปล
223910951740 วิธีรักลูกให้เป็น = 40 ways to teach your child values / พอล เลวิส ; สมใจ รักษาศรี แปล
2240109518มนต์เสน่ห์แห่งแรงดึงดูด = Display design / ลิตติพร ลิตติพานิช
2241109520Soildworks : advanced part and assembly = การสร้างและประกอบชิ้นงานขั้นสูง / ศุภชัย ตระกูลทรัพย์ทวี
2242109521คู่มือการใช้ CADIAN CAD เอื้ออาทร / ครรชิต เจ้าปัญญา
2243109525กลศาสตร์วิศวกรรมภาคสถิตยศาสตร์ = Engineering mechanics statics / มนตรี พิรุณเกษตร
2244109526การเขียนแบบเทคนิค / สัญญา นามี
2245109527ข้อมูลต้นทุนงานก่อสร้างพ.ศ. 2547 / วิสูตร จิระดำเกิง
2246109529คู่มือซ่อมบ้านฉบับเจ้าบ้าน / สำเริง ฤทธิ์พริ้ง
2247109532เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น / ธีระชัย เจ้าสกุล
2248109534ไมโครโพรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 / อุทัย สุขสิงห์
2249109540Longman basic English-Thai dictionary / ผู้แปล วิภา ฌานวังศะ ; บรรณาธิการ พงษ์ศรี เลขะวัฒนะ
2250109541สนทนาจีนกลางยุคใหม่ / เสี่ยว อานต้า
2251109542ธาราน้ำผึ้ง / ศรีสุรางค์
2252109543มีเธอจึงมีฉัน : คำประกาศแห่งการพึ่งพา / สาทิศ กุมาร ; แปลโดย ทาคินี
2253109544ศพในสปา = A body to die for / เคท ไวท์ ; ลำเนา แปล
2254109547คนรักแมว / สมัคร สุนทรเวช
2255109548มัจฉานุผจญภัย / คีตกาล
2256109563ก่อนหยุดหยุดก่อน / รัญจวน อินทรกำแหง
2257109550สยามแต่ปางก่อน : 35 ปีในบางกอกของหมดบรัดเลย์ = Siam then : the foreign colony in Bangkok befor and After Anna / วิลเลียม แอล บรัดเลย์ ; ศรีเทพ กุสุมา ณ อยุธยา และ ศรีลักษณ์ สง่าเมือง, แปล
2258109551สงครามอนาคตและนวัตกรรมทางการทหาร 1 = Future war 1 & fighting machine / รอฮีม ปรามาท
2259109552เสียงก้องจากวัดพระบาทน้ำพุ = Chronicle of a Thai hospice / หมออีฟ ; สันติ นิลแดง, แปล
2260109561สกัดหลักกฎหมายขยายกรณีศึกษาฎีกาเตือนใจ / พลประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา, สุรัฐพล ฤทธิ์รักษาและพิทวัส ฤทธิ์รักษา
2261109562อาญาอัจฉริยะ ประมวลกฎหมายอาญา : ฉบับแก้ไขใหม่ปีพ.ศ.2547
2262109564อาญาติดดาว / สมภพพิสิษฐ์ สุขพิสิษฐ์
2263109566คู่มือประมวลกฎหมายอาญาภาค 2 ความผิด ภาค 3 ลหุโทษ / มนต์ชัย ชนินทรลีลา
2264109567กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง [ภาค 1] / สุโรจน์ จันทรพิทักษ์
2265109570เกร็ดกฎหมายวิแพ่ง = Miscellany of civil procedure law / สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่
2266109576วิวัฒนาการ กฎหมายวิธีการงบประมาณและการปฏิรูประบบงบประมาณของประเทศไทย / พัลลภ ศักดิ์โสภณกุล
2267109572เกร็ดกฎหมายอาญา... / สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่
2268109573ป.พ.พ.มหัศจรรย์ใหม่
2269109574การประยุกต์ใช้มาตรฐานแรงงานไทย มรท. 8001-2546 ในสถานประกอบกิจการ / มนตรี ชูนามชัย
2270109577ศาลปกครองคดีปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง / ถาวร เกียรติทับทิว
2271109578คำอธิบายและวิเคราะห์ข้อเท็จจริงกฎหมายฟื้นฟูพัฒนาและปฏิรูประบบสถาบันการเงิน : พร้อมด้วยรวมกฎหมายระบบสถาบันการเงินและเศรษฐกิจ / วิชัย ตันติกุลานันท์
2272109622ชิพ ซีดี-รอม ส.ค./2547 [ซีดี-รอม] = Chip CD-ROM 8/2004 [CD-ROM]
2273109623365 วัน คือ วันแม่ [ซีดี-รอม] : เพลงเทิดพระเกียรติ และภาพพระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราฃินีนาถ
2274109624โลกสวยด้วยสีปลอดมลพิษเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม
2275109660Essential grammar in use : ฉบับคำอธิบายภาษาไทยพร้อมคำเฉลย / เรมอนด์ และศรีภูมิ อัครมาส
2276109664รักบัดซบค่ะ / ธิยา นิธิพันธวงศ์
2277109673เทคนิคการพัฒนาตนเองสู่ความสำเร็จ [ซีดี-รอม] : การวางแผนชีวิต / ณรงค์วิทย์ แสนทอง
2278109579ค่านิยมของข้าราชการไทยในยุคปฏิรูประบบราชการ = The Thai government official's values under the administrative reform era / วิรัช วิรัชนิภาวรรณ
2279109580กฎหมายอาญา : หลักและปัญหา / ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
2280109581คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 6 มรดก / สหัส สิงหวิริยะ
2281109596สี่เจ้าฟ้า / ลาวัณย์ โชตามระ ; เรียบเรียงใหม่ ประสุตา
2282109600ฐานข้อมูลบทความวิชาการ ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้า สุภัทรดิส ดิศกุล [ซีดี-รอม] : หอสมุดสาขาวังท่าพระ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
2283109669คำพิพากษาไทย [ซ๊ดี-รอม] = Thai Judgment [CD-ROM]
2284109672คู่มือและคู่ใจเพื่อพิชิตการสมัครงาน [ซีดี-รอม] / สุพรรณ วิบูลย์มา
2285109674เทคนิคการพัฒนาตนเองสู่ความสำเร็จ [ซีดี-รอม] : การสร้างแรงจูงใจ / ณรงค์วิทย์ แสนทอง
2286109677รู้จักไทย เข้าใจญี่ปุ่น / บัณฑิต โรจน์อารยานนท์... [และคนอื่น ๆ]
2287109678ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น... / โนะบุโคะ มิซึตะนิ...[และคนอื่นๆ] ; ผู้แปล ปรียา อิงคาภิรมย์
2288109695สรุปผลการดำเนินงานโครงการพลังนักศึกษา พลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติดและโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2289109706พิษทักษิณ = Toxinomics / ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา บรรณาธิการ
2290109711แนวทางการพัฒนานครแห่งการเรียนรู้ = Practice, progress and value learning communities : assessing the value they add / เรียบเรียงโดย สุรางค์ โพธิ์พฤกษาวงศ์ และพุฒิสาร์ อัคคะพู ; แปลโดยวิไลลักษณ์ ผดุงกิตติมาลย์
2291109712นครแห่งการเรียนรู้ = Learning towns and cities / เรียบเรียงโดยสุรางค์ โพธิ์พฤกษาวงศ์, พุฒิสาร์ อัคคะพู ; แปลโดย พัฒน์สรวง บุณผรัตพันธุ์
2292109713การรับรองมาตรฐานแรงงานไทยเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและธุรกิจที่มั่นคง
2293109720สภาพแวดล้อมทางธุรกิจโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ [OTOP] / จงพิศ ศิริรัตน์...[และคนอื่นๆ]
2294109721ศิลปะเปอร์เซีย = Persian art / ผู้แปล กิติมา อมรทัต
2295109739รายงานผลการวิจัยของนักวิจัยชาวต่างประเทศ : ที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำวิจัยในประเทศไทย [บทแปลสรุป] / สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติกองแปลวิเทศสัมพันธ์
2296109743ประกันภัย 2551 = Insurance 2008
229710974412 ทางเลือกแนวบริหารเชิงกลยุทธ์
2298109768เดอะอิมเมอร์แลนด์ คิง = A Sword for the immerland King / เอฟ ดับบลิว ฟอร์เลอร์ ; แปลโดย วรกิจ
2299109773การปฏิรูปเมืองสยาม = King of the world / พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ
2300109774พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระเจ้ากรุงสยามรัชกาลที่ 4 / พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ
2301109776คัมภีร์แพทย์สมุนไพร : หล่อ สวย รวย ด้วยอาหารเสริมและสมุนไพร / ปรียา ไตรรัตน์ณรงค์
2302109777คัมภีร์แพทย์สมุนไพร : ผลไม้ สมุนไพร และพืชผักสวนครัว / ปรียา ไตรรัตน์ณรงค์
2303109779หัวใจภาษา อังกฤษ : ฝึก พูด อ่าน เขียน ให้ได้ภายใน 30 วัน / ภูวนารถ รัศมีเพชร
2304109789อัตชีวประวัติของพระยาอนุมานราชธน / เสฐียรโกเศศ
2305109798ทักษิณ ชินวัตร ตาดูฟ้า-ขา [ก้าว] ลง / ทัศนัย ลานทอง
2306109722คู่มือฝึกอบรมผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ [OTOP] / เสาวณี จุลิรัชนีกร...[และคนอื่นๆ]
2307109751รายงานสรุปผลการสำรวจความรู้ความเข้าใจและผลกระทบในการปฏิบัติงานของบุคลากรของรัฐเกี่ยวกับการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ [CEOs] ของจังหวัดนนทบุรี
2308109752ศักยภาพของผลิตภัณฑ์ในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ / ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2309109792นักปราชญ์ระดับโลก / ลิวอิส เอ. โคเซอร์ ; แปลโดย กาญจพรรษ (อังกาบ) กอศรีพร ... [และคนอื่น ๆ]
2310109793พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว : พระเจ้ากรุงสยามองค์ที่ 2 ในสมัยรัชกาลที่ 4 / สุนิสา มั่นคง
2311109795ความลับของเจ้าหญิง = A royal duty / พอล เบอร์เรล ; วรรธนา วงษ์ฉัตร แปล
2312109797ฉีกหน้ากากปรส. : บันทึกโศกนาฏกรรมความหายนะทางเศรษฐกิจของชาติบ้านเมืองครั้งมโหฬารที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทย / ดุสิต ศิริวรรณ
2313109804หลักฮวงจุ้ย 200 ข้อ : สำหรับลักษณะบ้านที่ดี / ม. อึ้งอรุณ
2314109806ปรับเปลี่ยนทิศชีวิตดีขึ้น = Move your stuff, change your life / คาเรน รอช คาร์เตอร์
2315109810ฝรั่งเศส : หน้าต่างสู่โลกกว้าง / แปลโดย พวงนิล คำปังสู้
2316109812ชีวิตนี้ไม่มีทางตัน "ตัน โออิชิ" / สรกล อดุลยานนท์ และวทัญญู รณชิตพานิชยกิจ
2317109813จิ้งจกทัก / ศศิมา ศรีวิกรม์
2318109815คู่มือใช้งาน Excel 2003 สำหรับมือใหม่ / แสงชัย ฤกษ์วรัญญู
2319109817เย็นวันเสาร์-เช้าวันอาทิตย์ / คามิน คมนีย์
2320109819คนดีไม่มีเสื่อมจริงหรือ / สมพร เทพสิทธา
2321109824Supply chain & logistics : ทฤษฎีและตัวอย่างจริง = Supply chain & logistics : theory and practice / ทสึโตมุ อราคิ ; แปลโดย กฤษดา วิศวธีรานนท์ และ กุลพงษ์ ยูนิพันธ์
2322109832จากอุปสรรคถึงความสำเร็จ / อาภาภรณ์ โชติกเสถียร
2323109826การบริหารการผลิตและควบคุมสินค้าคงคลังโดยใช้ระบบ ERP [enterprise resources planning] / วิชัย ไชยมี
2324109830เกาะติดกระดาน mai / สิริพร สงบธรรม, วิกรม เกษมวุฒิ และ ธนเดช มหโภไคย
2325109831เจาะลึกหุ้นเด่น / บรรณาธิการโดย สุดาทิพย์ อินทร และ สุนันท์ ศรีจันทรา
2326109833ใคร ๆ ก็อยากเปิดร้านหนังสือ / มิสเตอร์ คิวซี
2327109834เจ้าสัว Tomorrow ภาค SMEs รวม 15 เซียน SMEs แบบอย่างนักธุรกิจไทยในอนาคต / เปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป
2328109835โคตรธุรกิจ / ญิบพัน
2329109836คิดเป็นรวยได้ ทำได้รวยเร็ว = You need to be a little crazy / แบรี่ เจ. โมลท์ซ ; แปลโดย สรศักดิ์ สุบงกช
2330109838เจ้าของกิจการ = Entrepreneur / พิชัย ยอดพฤติการ
2331109842การลงทุนในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า / ปัญญา หิรัญรัศมี
2332109843กำไรหุ้นแบบเซียนวอลสตรีท / จอห์น รีส และ ทอคด์ กลาสแมน ; แปลโดย สมพงษ์ สุวรรณจิตกุล
2333109844สอนลูกเป็นมังกร / ใบไผ่สีเขียว
2334109860การบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
2335109852ฟรีเกม online [ซีดี-รอม] / ปรีชา จินดามณีศิริกุล ; ศุภสิทธิ์ นาคเสน, บรรณาธิการ
2336109858สังคมความรู้ ยุคที่ 2 / จรัส สุวรรณเวลา
2337109859พลังท้องถิ่น : บทสังเคราะห์งานวิจัยด้านชุมชน / สีลาภรณ์ บัวสาย
2338109862คนไม่ใช่สัตว์เศรษฐกิจ / ปกป้อง จันวิทย์
2339109863เหมือนหนึ่งนกที่จากรัง / รพินทรนาถ ฐากรุ ; แปลโดยเรื่องอุไร กุศลาสัย และ กรุณา กุศลาสัย
2340109865ปัจเจกศิลปิน / วิรุณ ตั้งเจริญ
2341109866ธรรมยาตรารักษาลำน้ำโขง / กลุ่มรักษ์เชียงของ โครงการแม่น้ำและชุมชน เครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากร
2342109867การคิดออกแบบและมิติทางวัฒนธรรม design education 2 : รวมบทความวิชาการและบทความวิจัยทางการออกแบบ / บรรณาธิการโดย พรเทพ เลิศเทวศิริ
2343109868ศิลปะหลังสมัยใหม่ = Postmodern art / วิรุณ ตั้งเจริญ
2344109869ทิศทางประเทศไทย : เมื่อโลกหยุดค้อมหัวให้ตะวันตก / ธีรยุทธ บุญมี
2345109870ร้อยแก้วแนวใหม่ของไทย (พ.ศ.2417-2453) / บรรณาธิการโดย สุมาลี วีระวงศ์
2346109871ชาติพันธุ์กับการแพทย์
2347109876การใช้มัลติมิเดียบนเว็บและไม่ใช่เว็บ / ธวัชชัย งามสันติวงศ์
2348109872ความเป็นไทย/ความเป็นไท
2349109873ว่าด้วยแนวทางการศึกษาชาติพันธุ์ / ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ ... [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการโดย วิภาส ปรัชญาภรณ์
2350109874พระมหากษัตริย์กับรัฐธรรมนูญ / คณิน บุญสุวรรณ
2351109885ตาย! เกิดแล้วระลึกชาติ / เตชสิทธิ์ ทนุธรรม
2352109880ฉลาดทำงาน = Smart working / โกเวอร์ ; วรภัทร แปลและเรียบเรียง
2353109881เล่าเรื่องหัวเมืองใต้ : จากกรือเซะถึงปัตตานี / พลาดิศัย สิทธิรัญกิจ
2354109884โชคดีที่เคยตาย / ศิริโสภา
2355109886สำคัญที่พลังใจ = Spirit therapy / ดร.มายด์ [วีระเชษฐ ผ่องพันธ์]
2356109888พืชอาหารสัตว์เขตร้อน / สายัณห์ ทัดศรี
2357109922รูปแบบพระอุโบสถและวิหารในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว / สมคิด จิระทัศนกุล
2358109924กระหนก นารี กระบี่ คชะ / สมคิด หงษ์สุวรรณ
2359109926ภาพทิวทัศน์ / มัย ตะติยะ
2360109928คู่มือความดันโลหิตสูง = High blood pressure
2361109929คู่มือคอเลสตอรอล = Cholesterol
2362109931สิบคนยลเมืองจีน / นวพร เรืองสกุล
2363109932ไปอังกฤษพิชิตปริญญาโท ... = Live & Learn in UK / พรพรรณ เอ็งอุทัยวัฒน์ ; บรรณาธิการ โอม พัฒนโชติ
2364109933นิทานก่อนนอนสอนให้เป็นคนเหนือคน = Smart Bedtime Stories / ตาเชยและลุงเปิ่น
2365109934คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง / ชาญชัย แสวงศักดิ์
2366109936คำอธิบายภาษีโรงเรือนและที่ดิน / ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล
2367109937หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามรัฐธรรมนูญ / บรรเจิด สิงคะเนติ
2368109938พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 / ดิเรก ควรสมาคม
2369109965กฎหมายศีลธรรมและความรับผิดชอบของนักกฎหมาย = Law moral and responsibility of lawyers / ประสิทธิ์ โฆวิไลกุล และประพฤทธิ์ ศุกลรัตนเมธี
2370109968รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ / สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย, ; สุวดี วิเชษฐ์พันธุ์, บรรณาธิการ
2371109970ระเบียบการค้าสินค้าเกษตรภายใต้ GATT/WTO / จิตติมา เกรียงมหศักดิ์
2372109984เป็นผู้นำที่ดีให้ได้คำว่าเจ้านายจะตามมาเอง = Not bosses but leaders / จอห์น อแดร์ ; แปลโดย สุริยา ศศิน ; บรรณาธิการโดย ภูริทัต รัศมีเพชร
2373109893อุปสรรคของการปฏิบัติธรรม / รัญจวน อินทรกำแหง
2374109899สัทวิทยา : การวิเคราะห์ระบบเสียงในภาษา / อภิลักษณ์ ธรรมทวีธิกุล
2375109901เมล็ดพันธ์แห่งปัญญา / รัญจวน อินทรกำแหง
2376109939ประชาสังคม = Civil society / ธีรยุทธ บุญมี
2377109940ทักษิโณ-โลกาภิวัตน์ = The Conservative within Globalization / พิทยา ว่องกุล
2378109941รวมกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง / รวบรวมโดย สุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ ... [และคนอื่น ๆ]
2379109943ปฏิรูปการเมืองครั้งที่ 2 ตามแนวความคิดของศาสตราจารย์ ดร.อมร จันทรสมบูรณ์ / อมร จันทรสมบูรณ์
238010995960 ปีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : จากอดีตสู่ก้าวแรก แห่งทศวรรษที่เจ็ด / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2381109960ภาษาไทยใช้สื่อสาร : รวมบทความด้านภาษาและวรรณกรรมไทย
2382109961การวิเคราะห์ต้นทุนย่อยภายในหน่วยต้นทุนบริการสุขภาพ / เพ็ญแข ลาภยิ่ง
2383109979ตามรอยพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสต้น / พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ
2384109981กล้าที่จะฝันมุ่งมั่นที่จะคว้า = Dare to dream / นันทิภาคย์ รินรดา
2385109983คลื่นลูกที่ 4 การขยายดาวน์ไลน์ = The wave 4 way to building your downline / ริชาร์ด โพ ; ยงยุทธ ยุวยุทธ, แปลและเรียบเรียง
2386109985คู่มือผู้จัดการฉบับงานบริหารและงานประมูล = The bid manager's handbook / เดวิด นิคสัน ; กฤตานน พจณิชา, แปลและเรียบเรียง
2387109986ผู้นำที่เป็นศูนย์รวมแห่งแรงบันดาลใจ = The inspirational leader / จอห์น อแดร์ ; แปลโดยสุริยา ศศิน
2388109989ร่ำรวยและยิ่งใหญ่สไตล์ผู้นำทางธุรกิจ = Portraits of success / เจมส์ โอลาน ฮัชชิสัน ; แปลโดยอภิชน อาณกร
2389109991อัพไลน์แบ่งปันดาวน์ไลน์ = Upline and downline in network marketing / กุศล ทัศนะ
2390109992บริหารสมองให้มีพลัง = How to develop a super power memory / แฮร์รี โลเรเน่ ; แปลโดย คทายุทธ์ รัตนพิทักษ์
2391110004หนึ่งถ้วยกำลังใจ = A cup of courage / ฟากฟ้า พระจันทร์ฉาย
2392109994บันทึกคอนเสิร์ต เมดอินไทยแลนด์ สังคยานา [แผ่นวีดิทัศน์]
2393109998ซินเดอเรลลา [แผ่นวีดิทัศน์] : คาราโอเกะ = Cinderella [Videodisc] : Karaoke
2394109999เอเลี่ยนผู้พิทักษ์โลก = Alien taste / เวน สเปนเซอร์ ; ดารารัตน์ แปลและเรียบเรียง
2395110002อีซี่ คาเฟ่ [แผ่นวีดิทัศน์] : คาราโอเกะ = Easy cafe [Videodisc] : Karaoke
2396110003เก่งภาษาอังกฤษจากเพลงชุดรักไร้กาลเวลา / ทักษิณา & วายุ แปลและเรียบเรียง
2397110005คู่แท้ต่างภพ : เราจะข้ามบ่วงเวลาเพื่อมาเจอกัน = The real soul mate / อนุรุต ระพีพงศ์
2398110006ฮัก 7 [แผ่นวีดิทัศน์] : อ้อมกอดเพลงรัก คาราโอเกะ = Hug 7 [Videodisc] : Karaoke
2399110012รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม / ปรางศรี พณิชยกุล
2400110007เดอะ เรโทร คอนเสิร์ต เดอะ เซกันต์ [แผ่นวีดิทัศน์] : คอนเสิร์ตคาราโอเกะ = The Retro Concert 2nd [Videodisc] : Concert Karaoke
2401110008อมนุษย์ [แผ่นวีดิทัศน์] = Unhuman [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย ทรนง ศรีเชื้อ
2402110009สันติวิธี : เพื่อสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ / โภคิน พลกุล
2403110024สรุปรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูต้นแบบตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542 / ปรางศรี พณิชยกุล, สมจิตร สวธนไพบูลย์ และเรณู สิกขชาติ
2404110025จูออน ผีดุ 2 [แผ่นวีดิทัศน์] = Ju-on 2 [Videodisc]
2405110030ของเล่นพื้นบ้าน สื่อเพื่อชีวต สื่อเพื่อสุขภาพ
2406110031อำมหิต หลังกระแทกฝา [แผ่นวีดิทัศน์] = Out of time [Videodisc] / Directed by Carl Franklin
2407110032การพัฒนาองค์ความรู้การรู้เท่าทันสื่อเพื่อสุขภาพ : สู่หลักสูตรในระบบและนอกระบบการศึกษาของไทย = Media literacy for health / กมลรัฐ อนิทราทัศน์
2408110038เปลี่ยนตายไม่ให้ตาย [แผ่นวีดิทัศน์] = The Butterfly effect [Videodisc]
2409110013ฮิตเลอร์จอมคนบงการโลก [แผ่นวีดิทัศน์] = Hittler [Videodisc] : The rise of evil / Directed by Christian Duguay
2410110014รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ / ปรางศรี พณิชยกุล, สมจิต สวธนไพบูลย์ และเรณูสิกชาติ
2411110015รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ / ปรางศรี พณิชยกุล, สมจิต สวธนไพบูลย์ และ เรณู สิกขชาติ
2412110016รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย / ปรางศรี พณิชยกุล, สมจิต สวธไพบูลย์ และ เรณู สิกขชาติ
2413110017รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี / ปราศรี พณิชยกุล, สมจิต สวธนไพบูลย์ และเรณู สิกขชาติ
2414110019รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ / ปรางศรี พณิชยกุล
2415110020รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา / ปรางศรี พณิชยกุล, สมจิต สวธนไพบูลย์, เรณู สิกขชาติ
2416110021รูปแบบการจัดประสบการณ์เรียนรู้ตามสาระการเรียนรู้การศึกษาปฐมวัย / ปรางศรี พณิชยกุล
2417110022รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ / ปราศรี พณิชยกุล
2418110033คนเห็นผี [แผ่นวีดิทัศน์] = The eye II [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย อ๊อกไซด์ แปง และ แดนนี่ แปง
2419110034ปีศาจ [แผ่นวีดิทัศน์] = Monster [Videodisc]
2420110036ทวิภพ [แผ่นวีดิทัศน์] = The Siam renaissance [Videodisc] / กำกับการแสดงโดยสุรพงษ์ พินิจคำ
2421110037ไอ้ฟัก [แผ่นวีดิทัศน์] = The Judgement [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย พันธุ์ธัมม์ ทองสังข์
2422110039คอนฟิเด็นซ หักหลังปล้น [แผ่นวีดิทัศน์] = Confidence [Videodisc] / Directed by James Foley
2423110040บิวตี้ฟูล บ๊อกเซอร์ [แผ่นวีดิทัศน์] = Beautiful Boxer [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย เอกชัย เอื้อครองธรรม
2424110042ปักษาวายุ [แผ่นวีดิทัศน์] / กำกับการแสดงโดย มณฑล อารยางกูร
2425110104ไอ้ก้านยาว [แผ่นวีดิทัศน์] = Walking tall [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย Kevin Bray
24261100442508 ปิดกรมจับตาย [แผ่นวีดิทัศน์] / กำกับการแสดงโดย วินัย ปฐมบูรณ์
242711005550 เดทจีบเธอไม่เคยจำ [แผ่นวีดิทัศน์] = 50 First dates [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย Peter Segal
2428110058ไกลเพียงใดก็จะไปให้ถึงฝัน [แผ่นวีดิทัศน์] = Far and Away [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย Ron Howard
2429110061หนุ่มหล่อสาวมะลิ [แผ่นวีดิทัศน์] = Cry-baby [Videodisc] / Directed by John Waters
2430110099ทอร์นาโดมฤตยูถล่มโลก [แผ่นวีดิทัศน์] = Twister [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย Jan De Bont
2431110100กิ๊บก๊าบ เป็ดน้อยเพื่อนรัก [แผ่นวีดิทัศน์] = Duck cravings [Videodisc]
2432110101นักบุญคนบาป [แผ่นวีดิทัศน์] = Saint sinner [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย Joshua Butter
2433110105ปลุกรักตื่นฟื้นหัวใจ [แผ่นวีดิทัศน์] = Sai Kung Story [Videodisc]
2434110109เดอะ ลีเจนด์ ออฟ อิทธิ [ซีดี-รอม] = The legend of Itti [CD-ROM]
2435110110ดัง [ซีดี-รอม] : เอาท์ ออฟ คอนโทรล = Dunk [CD-ROM] : Out of control
2436110111ฟาสต์ เลน [ซีดี-รอม] = Fast lane [CD-ROM] ; AB normal [CD-ROM] : Fast lane
2437110112พริก [ซีดี-รอม]
2438110113ขอใจกันหนาว [ซีดี-รอม]
2439110148แกะรอยทักษณิโณมิคส์ / สุวินัย ภรณวลัย
2440110149มนุษย์สื่อสารศรีภูมิ ศุขเนตร = The telecom man / สุมิตรา จันทร์เงา
2441110152สะกิดคิดเรื่องเมืองไทย / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
2442110153ความเข้มแข็งของประเทศไม่หารสอง / บุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ
2443110156ปฏิทินประเพณี 12 เดือน / อุดม เชยกีวงศ์
2444110157ธรรมชาติของสรรพสิ่ง : การเข้าถึงความจริงทั้งหมด / ประเวศ วะสี
2445110158เคมีทั่วไป... : ทฤษฎี แบบฝึกหัด และเฉลย / สุดจิต สงวนเรือง, นัทธมน คูรแสง และจุนเจือ โล่ห์สุวรรณ
2446110165หัวใจการบริการสู่ความสำเร็จ = The heart of service / วิทยา ด่านธำรงกูล
2447110144ไขปัญหา Windows ฉบับสมบูรณ์ / ชิษณุพงศ์ ธัญญลักษณ์
2448110147คติพจน์ของบุคคลสำคัญ / รวบรวมโดย สุภัทร ชัยวัฒนพันธุ์
2449110159หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค / ภราดร ปรีดาศักดิ์
2450110162Come on! เก่งอังกฤษด้วยจิตใต้สำนึก / เมธี ลิ่วโรจน์สกุล
2451110164เรียนภาษาอังกฤษให้ดีต้องมี "กึ๋น" / ประพิมพ์พรรณ มีลักษณะ
2452110166กลยุทธ์การตลาด : การตลาดสมัยใหม่ = Marketing strategy : contemporary marketing / พิบูล ทีปะปาล
2453110167คำแม่สอน / จุลลดา
2454110169เส้นทางเถ้าแก่ / สุธี พนาวร
2455110171ยุทธศาสตร์ชีวิต = What's your aim in life / วิชัย ปิติเจริญธรรม
2456110176การประมาณราคางานวิศวกรรมก่อสร้าง / กวี หวังนิเวศน์กุล
2457110172เครื่องมือสำหรับนักบริหารยุคใหม่ = Management tools for executive
2458110174ไขเคล็ดลับวิธีรวยแบบยิว / ฟูยิตะ ดาน ; อดุลย์ รัตนมั่นเกษม, เรียบเรียง
2459110175ไชลด์เซ็นเตอร์ : สำนวนซ้ำซากของการศึกษาไทย / พิพัฒน์ พสุธารชาติ
2460110177งานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ / ประสานพงษ์ หาเรือนชีพ
2461110178เจาะลึก CU-Best : business entrance scholastic test
2462110179การบัญชีการเงิน / ธารี หิรัญรัศมี...[และคนอื่นๆ]
2463110180ก็คนมันอยากรวย / ศศวรรณ มงคลภาพ, บรรณาธิการเรียบเรียง
2464110181คู่มือครองใจเธอ ไม่รวยก็มีแฟนสวยได้ / พันธุ์ณรงค์ ธรรมวิภาค
2465110183คิดเป็นเห็นทางรวย = Wink and Grow Rich / โรเจอร์ แฮมิลตัน ; กฤต พิทักษ์นราธรรม และวพิชชา สัจจะมโนจัย, แปล
2466110189คลาสสิกสามัญประจำบ้านรสนิยม วัฒนธรรม ดนตรี / ดุสิต จรูญพงษ์ศักดิ์
2467110190แจ้งเกิดเถ้าแก่รุ่นที่ 1 / ณรงค์ จิรังกูร
2468110192ทางของเวลซ์ : 24 บทเรียนจากแจ็ก เวลซ์ CEO ทียิ่งใหญ่ที่สุดในโลก = The welch way / เจฟฟรี เอ. เกรมส์ ; อินนอฟ แปล
2469110210คือรัก คือฝัน คือฉันและเธอ / ประภัสสร เสวิกุล
2470110212พิกุลกัญชา = My lady's bulletwood / มันดา เอช
2471110215นิราศภูกระดึง / สุเมธ รัตนา
2472110193ใครว่าช้างเต้นระบำไม่ได้ ? : เบื้องหลังการฟื้นฟูไอบีเอ็มที่จะต้องจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ / หลุยส์ วี เกิร์สตเนอร์ จูเนียร์ ; ผู้แปล ประภาศรี จุลภูมิพินิจ
2473110194การใช้หนังสือภาษาต่างประเทศที่ศูนย์สนเทศและหอสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์จัดซื้อในปีพ.ศ.2542-2546 / สุกานดา ดีโพธิ์กลาง
2474110195การจัดหาหนังสือภาษาต่างประเทศของศูนย์สนเทศและหอสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์พ.ศ.2542-2546
2475110213ปวดร้าวแห่งสงคราม = The sorrow of war / เบ๋านินห์
2476110214ทุ่มรักสุดฤทธิ์ = The knowledge center / อันดามัน
2477110216เทสส์แห่งเดอร์เบอร์วิลส์ / โทมัส ฮาร์ดี้ ; สดใส, แปล
2478110217ชีวิตผลัดใบ / จตุพร สุโขไตรรัตน์ ; บรรณาธิการโดยสุรเทพ โลหิตกุล
2479110218เกมความตาย / อัลมอนด์ เดวิส ; บุษราคัม, แปล
2480110226ทแกล้วทหารสามเกลอ = The three musketeers / ดือมาส์ ; สันตสิริ , แปล
2481110231เน็กแนว / เกตุเสพย์สวัสดิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
2482110227เขยมะริกัน / เพ็ญศิริ
2483110229แด่แม่ผู้หญิงสามัญประจำบ้าน / บรรณาธิการโดย ต้องตา ตั้งชูวงษ์, สมเกียรติ เมธาพฤทธิ์ และกานท์เขต ขาวงาม
2484110230ใต้เงาภูเขา / หญ้าน้ำ ทุ่งขุนหลวง
2485110232เรื่องของปานกับนุ / อีแร้ง
2486110233นุ้ดเดิร์น (Noodle) ดารุณี / ยศสันต์ เสริญไธสง
2487110234ลูกออทิสติกไม่พูดจะทำอย่างไร / สุมาลี ดีจงกิจ และสุนีย์ มุขเงิน
2488110235สีน้ำมันเบื้องต้น : หลักสูตรเรียนลัดเป็นเร็วเน้นการปฎิบัติ / ตะวัน วัตุยา ; บรรณาธิการโดย ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ
2489110236พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว / กนกวลี ชูชัยยะ และ กฤษฎา บุณยสมิต
2490110237สมเด็จพระบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์ / กนกวลี ชุชัยยะ และกฤษฎา บุณยสมิต
2491110239กล้าถามกล้าตอบไขปริศนา 469 ปัญหาวิทยาศาสตร์คาใจ / ชาร์ลส์ เจ. กาโซ ; อุทัย วงศ์ไวศยวรรณ, แปล
2492110240วิทยาศาสตร์สุขภาพสิ่งแวดล้อม / เอมอัชญา [รัตน์ริมจง] วัฒนบุรานนท์
2493110242การจัดการบำรุงรักษาสำหรับงานอุตสาหกรรม / โกศล ดีศิลธรรม
2494110243วิทยากรต้องรู้ / สมปราชญ์ อัมมะพันธุ์
2495110245แต่งหน้าสวยสำหรับหญิงทำงาน = Makeup for working women / ธำรงรัตน์ วรารักษ์ และกิติกร เลิศวิลัย
2496110246ฝังหัวใจไว้ที่นิวซีแลนด์ / วนินทร์
2497110247ชีวิตไทยในรัสเซียจากชีวิตจริงในแดนหมี / วดี กัณหทัต และ ชัยณรงค์ ชวนะชิต
24981102491001 เคล็ดลับดูแลสวน = 1001 Hints & tips for the garden
2499110250อาหารกับสุขภาพ : ความรู้สำหรับประชาชนที่ต้องการพึ่งพาตนเองในด้านสุขภาพพลานามัย / สุวัฒน์ จันทรจำนง
2500110251วิตามินและแร่ธาตุอาหาร / ศักดิ์ บวร
2501110439บ้านสุขาวดี [แผ่นวีดิทัศน์]
2502110450เจาะมือถือถึงกึ๋นคนวัยมันส์ / ภุชชงค์ เกวียกกุทัณฑ์
2503110453เรื่องกล้วยกล้วย
2504110454นายกรัฐมนตรีของไทย
2505110455ลานลูกไม้ / กฤษณา อโศกสิน
2506110540เทวดาที่โหล่ = Birikkasu no kamisama / โอคะดะ จุน ; ปริวัณย์ เยี่ยมแสนสุข แปล
2507110547บนเส้นทางการเมืองของ ฯพณฯ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร / สวัสดิ์ บรรเทิงสุข
2508110277ธรรมะติดปีก / ว.วชิรเมธี
2509110542แม่ครัวคนใหม่ / กรุง ญ. ฉัตร
2510110543ร่างรักร่างอาลัย = The body artist / ดอน เดอลิลโล ; แปลโดย จิตติ พัวพิสุทธิ์
2511110544สร้อยเสน่ห์ เล่ห์พิศวาส / ชูวงศ์ ฉายะจินดา
2512110545นอกคอก / มรณฐิโต
2513110548ความลับในไหปลาแดก = The Untold Story / องอาจ สุวรรณโชติ
2514110549สงครามสั้นอันยืดเยื้อ : การปลดปล่อยที่ถูกเลื่อนของอิรัก = A long short war / คริสโตเฟอร์ ฮิตเชนส์ ; แปลโดย สรรพวร วามวาณิชย์
2515110550ตัวตนกลางคลื่นกระแสกาล / เทือก บรรทัด และ ณิบ พันจันทร์
2516110551หม่อมพี่-หม่อมน้อง / สละ ลิขิตกุล
2517110555ชีวิตที่แสนวิเศษ = A wonderful life / วันชัย ประชาเรืองวิทย์
2518110552มองอย่างผู้นำเอเชียทักษิณ ชินวัตร / จิรวัฒน์ รจนาวรรณ รวบรวม
2519110553Excel 2003 / ภาริน สุวานิชวงศ์
2520110554คู่มือเขียนแผ่น CD/DVD ด้วย Nero 6 และโปรแกรมอื่น ๆ ฉบับสมบูรณ์
2521110556แบรนด์แก็ป : ช่องว่างระหว่างแบรนด์ = The brand gap / มาร์ตี้ นิวเมียร์ ; แปลและเรียบเรียงโดยปฏิพล ตั้งจักรวรานนท์
2522110560แมรี่ เคย์ยอดหญิงนักขาย / แมรี่ เคย์ ; ไพบูลย์ สำราญชาติภูติ, แปลและเรียบเรียง
2523110561โจ จีราร์ด ยอดนักขายบันลือโลก / โจ จีราร์ด ; ไพบูลย์ สำราญภูติ, แปลและเรียบเรียง
2524110563ลูกค้าตลอดชีพ = Clients for life / แจ๊กดิช เซธ และแอนดรู โซเบล ; แปลโดย วรรณพร ไกรเลิศ
2525110564การพัฒนาองค์กรเพื่อการเปลี่ยนแปลง = Dynamic Organization development for change / ประเวศน์ มหารัตน์สกุล
2526110566เจาะลึกการตลาดจาก A ถึง Z : 80 แนวคิดที่ผู้จัดการทุกคนต้องรู้ซึ้ง = Marketing insights from A to Z : 80 concepts every manager needs to know / ฟิลิป คอตเลอร์ ; แปลโดย ดนัย จันทร์เจ้าฉาย และยศยอด คลังสมบัติ
2527110574ทะเลหัวใจที่ปลายฟ้า / การะบุหนิง
2528110569การลงทุนในตราสารหนี้ / สันติ กีระนันทน์
2529110570พจนานุกรมไทย-อังกฤษฉบับสมบูรณ์ = Thai-English dictionary
2530110571กลวิธีเขียนเรียงความประกวดพร้อมตัวอย่างเรียงความชนะเลิศ / อร่าม อินพุ่ม
2531110575สะดุดรักนักข่าว / วลีวิไล
2532110576กระต่ายในเงาจันทร์ / นราเกตต์
2533110579อนาคตเริ่มตั้งแต่วันวาน : แนวคิดและประสบการณ์ของศาสตราจารย์ ดร.สิปปนนท์ เกตุทัต / เสรี พงศ์พิศ
2534110580เทศกาลงานประเพณี / พันธลักษณ์
2535110581สุนทรพจน์นายกฯทักษิณ / ผู้รวบรวม พิทักษ์ ศรีรุจิวงศ์
2536110582ศิลปะบนใบปิดหนัง / ทิชากร
2537110584อยู่ 100 ปีด้วย 100 วิธีรักษาสุขภาพ = 100 ways to live to 100 / โรเจอร์ เฮนเดอร์สัน ; แปลโดย ปรียาธร พิทักษ์วรรัตน์
2538110585วิธีขจัดอาการปวดเมื่อย / ม.อื้งอรุณ
2539110586ธรรมะดับร้อน / ว.วชิรเมธี
2540108273วรรณสารวิจัย / กุสุมา รักษมณี
2541103323การศึกษาความพร้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลในการดำเนินการรับการถ่ายโอนการศึกษาอนุบาล 3-5 ขวบ : กรณีศึกษาจังหวัดมุกดาหาร = Readiness of tambon administrative organizations in providing 3-5 year-primary education : a case study of Mukdahan province / พระวันชัย แข็งแรง
2542102037วิกฤติรอบด้าน / บรรณาธิการโดย ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ
2543100966วิธีตอบข้อสอบกฎหมายที่สมบูรณ์ ประมวลกฎหมายอาญา ศึกษาจากข้อสอบจริงทั้ง 3 สนามสอบ แนะนำวิธีตอบข้อสอบให้ได้คะแนนเต็ม / รชฏ เจริญฉ่ำ
2544100957ถาม-ตอบกฎหมายลักษณะพยาน : เรียงมาตราข้อสอบ นายตำรวจ ผู้พิพาษา พนักงานอัยการ / เมธา วาดีเจริญ
2545101295ถาม-ตอบกฎหมายล้มละลายเรียงมาตรา ผู้พิพากษา พนักงานอัยการ นายตำรวจ / เมธา วาดีเจริญ
2546104496กฎหมายระหว่างประเทศ... = Lecture notes... / นพนิธิ สุริยะ
2547102048ศัพท์ป่าไม้อังกฤษ-ไทย ไทย-อังกฤษ : ฉบับราชบัณฑิตยสถาน / ราชบัณฑิตยสถาน
2548101968โง่ / เอกยุทธ อัญชันบุตร ; เรียบเรียงโดย ป๋วย ใจไทย
2549104524พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรงพ.ศ.2545 = Direct selling and direct marketing act B.E.2545 [A.D.2002]
2550107611ทำไมมันใช้ง่ายอย่างนี้ MS visio 2003 / สันติ ศรีลาศักดิ์ และ วินัย สุขอารีย์ชัย
2551102619ดัชนีวรรณกรรมวิทยาศาสตร์ = Bibliometric indicators / รังสิมา เพ็ชรเม็ดใหญ่
2552105851สุนทรภู่ : อาลักษณ์เจ้าจักรวาล / ล้อม เพ็งแก้ว
2553102661การคุ้มครองแรงงานในงานภาคเกษตร : สาขานาเกลือ / บริษัทแอ๊ดว้านซ์โกลบอลบิซิเนส จำกัด
2554108592เส้นทางเศรษฐี [วารสาร]
2555102663การคุ้มครองแรงงานในงานภาคเกษตร : สาขาเพาะปลูก / บริษัท แอ๊ดว้านซ์โกลบอล บิซิเนส จำกัด
2556107603ศิลปคดี / อัศนีย์ ชูอรุณ
2557102665การคุ้มครองแรงงานในงานภาคเกษตร / บริษัท แอ๊ดว้านซ์โกลบอลบิซิเนส จำกัด
2558107587การเมืองและสังคมในศิลปสถาปัตยกรรมสยามสมัยไทยประยุกต์ชาตินิยม / ชาตรี ประกิตนนทการ
2559107557เคล็ดลับการแปรรูปน้ำผลไม้-สมุนไพรให้มีคุณภาพ / เชษฐา ใจใส
2560107592ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศยุคปัจจุบัน [ทศวรร ษ 1990 สู่ทศวรรษแรกแห่งศตวรรษที่ 21] / สมพงศ์ ชูมาก
2561107570การวางแผนในงานโฆษณา / สกนธ์ ภู่งามดี
2562107581คู่มือออกแบบและเขียนแบบด้วย AutoCAD step by step / กอบเกียรติ สระอุบล
2563107564อธิบายศัพท์เศรษฐศาสตร์สมัยใหม่ = Dictionary of modern economics / วิทยากร เชียงกูล
2564107600ธรรมศาสตร์การเมืองไทย : จากปฏิวัติ 2475 ถึง 14 ตุลา 2516-6 ตุลา 2519
2565107556ความกลัวยังไม่ทันหายความตายก็เข้ามาแทรก / ผู้แปล มนันยา
2566107567จนกว่าความตายจะพรากเราจากกัน = Til death do us part / เคท ไวท์ ; แปลโดย ลำเนา
2567107605สุนทรีย์วิจักษณ์ในจิตรกรรมไทย / มโน พิสุทธิรัตนานนท์
2568107596นโยบายการปกครองของรัฐบาลต่อชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ [พ.ศ.2475-2516] / ปิยนาถ บุนนาค
2569102613การคุ้มครองแรงงานในงานภาคเกษตร : สาขาประมง / บริษัท แอ๊ดว้านซ์ โกลบอลบิซิเนส จำกัด
257010543680 วันจารกรรมฟัดข้ามโลก [แผ่นวีดิทัศน์] = Around the world in 80 days [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย Frank Coraci
2571110827ประมวลข้อมูลเกี่ยวกับจารึกพ่อขุนรามคำแหง [ซีดี-รอม]
2572107562ตำนานโรงหนัง / ธนาทิพ ฉัตรภูมิ
2573107572เสน่หาสถาปัตย์สวิส / เพ็ญสุภา สุขคตะ ใจอินทร์
2574107568อ่านชีวิตบนแผ่นฟิล์ม / เสรี พงศ์พิศ
2575105854ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมสยามประเทศไทย = Social and cultural history of Siam/Thailand / สุจิตต์ วงษ์เทศ
2576107575รวมตัวอย่างงาน Photoshop สำหรับมือใหม่ / มานิตย์ กริ่งรัมย์
2577108458คุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการทหารในสังกัดกรมกิจการพลเรือนทหารบก = The quality of working life of the Royal Thai Army officers in the directorate of civil affairs / บงกช เทพจารี
2578105855เจไมมา เจ รักของฉันพร่องมันเนย = Jemina J. / เจน กรีน ; แปลโดย มณฑารัตน์ ทรงเผ่า
2579110948ไมโครซอฟต์โปรเจ็ค 2003 [ซีดี-รอม]
2580102604การบริหารการเงิน = Financial management / รวีวรรณ นิพันธ์ประศาสน์ ; บรรณาธิการโดย พิชัย ศิริจันทนันท์
2581110752การเขียนโปรแกรม VB และ ASP บน Crystal reports 9.2 [ซีดี-รอม]
2582109085คณิตคิดสนุก : คณิตศาสตร์รอบตัวเรา / ธิดาสิริ ภัทรากาญจน์, ก่องกัญจน์ ภัทรากาญจน์ และ ธนกาญจน์ ภัทรากาญจน์
2583107573106 ศพความตายมีชีวิต / ภูมิบุตรา
2584107569บัตรเครดิตเทพบุตรนางฟ้าหรือซาตาน / ทีมข่าว วันเวิลด์
2585101972อ่านวัฒนธรรมการเมืองไทย / นิธี เอียวศรีวงศ์ ; บรรณาธิการโดย มุกหอม วงษ์เทศ
258616311บทบาทของพระสงฆ์ในการอบรมจริยธรรมแก่พุทธศาสนิกชน : ศึกษาเฉพาะกรณีพระภิกษุสงฆ์วัดธรรมมงคล, กรุงเทพมหานคร = Monks' roles in moral peaching : a case study of monks in Wat Thammongkhol, Bangkok / พระมหาฐิตานนท์ ปันตาคำ
2587108448ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการกระทำผิดซ้ำของเด็กและเยาวชนที่อยู่ระหว่างถูกควบคุมความประพฤติ = Factors relating to the recidivism of children and juvenilles during the prodation period / อภิรัตน์ พหลเวชน์
2588110732ล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการมหัศจรรย์ / โดย L.R.C. Group
2589105852โรสแมรี่และต้นส้ม = Rosemary and bitter oranges / แพทริเซีย เชน ; แปลโดย ภาณุ มณีวัฒนกุล
2590104490หลักพื้นฐานกฎหมายปกครองฝรั่งเศส / นันทวัฒน์ บรมานันท์
2591104487การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรง / โกวิทย์ พวงงาม และ อลงกรณ์ อรรคแสง
2592104434คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีมโนสาเร่และคดีไม่มีข้อยุ่งยาก / ไพโรจน์ วายุภาพ
2593109155ฆาตกรรมกลางทะเล / วินทร์ เลียววาริณ [พุ่มรัก พานสิงห์]
2594103391สตรีสำคัญในประวัติศาสตร์ไทย / คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ
2595107619ปรับแต่ง PC สร้างโฮมเธียเตอร์คาราโอเกะ / ประเสริฐ รุ่งทรัพย์พาณิชย์
2596108926ลูก [ผู้] ชายหัวใจคุณพ่อ = Man and boy
2597108928บ้านนี้ยังมีรัก = The sultcase kid
2598107606พัฒนาระบบงานฐานข้อมูลด้วย Visual basic 6 ฉบับมืออาชีพ / ศุภชัย สมพานิช ; บรรณาธิการโดย สัจจะ จรัสรุ่งรวีวร
2599107618การเขียนโปรแกรม VB และ ASP บน Crystal reports 9.2 / ธนพล ฉันจรัสวิชัย
2600108828ฎีกา 5 ปี กฎหมายอาญา : รวมคำพิพากษาฎีกาที่สำคัญและน่าสนใจตั้งแต่ปี 2542 ถึงปัจจุบัน พร้อมข้อสังเกต / นิธีศรีนาราง ผู้รวบรวม
2601103411พื้นที่ของหนูหายไปไหน / มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
2602103389รายงานวิจัยปัญหาการจัดตั้งการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล [วันที่ 18 และ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2547]
2603102612ครบรอบ 28 ปี สมาคมแป้งมันสำปะหลังไทย = Thai tapioca Starch Association / สมาคมแป้งมันสำปะหลังไทย
2604102662การคุ้มครองแรงงานในงานภาคเกษตร : สาขาป่าไม้ / บริษัทแอ๊ดว้านซ์โกลบอลบิซิเนส จำกัด
2605107595บาดแผลอเมริกา : สงครามกับเสรีภาพในประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา / ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ
2606107558เทคโนโลยีการขนส่งสาธารณะในเมืองระบบขนส่งสาธารณะในกทม. / นระ คมนามูล
2607107601คนเขียนบทละคร Dream believe dare do / นิสาชล เตไชกุล ; พิชัย ศิริจันทนันท์, บรรณาธิการ
2608107566Photoshop CS : สนุกง่ายสไตล์ผู้เริ่มต้น / ปิยะฉัตร สุทธิดารา ; บรรณาธิการ ดนุพล กิ่งสุคนธ์
2609107614คู่มือเรียนภาษาซี / อรพิน ประวัติบริสุทธิ์
2610107597ลุ่มน้ำแม่กลอง : ประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ "เครือญาติ" มอญ / สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ... [และคนอื่น ๆ]
2611107599เรื่องเล่าชาวอาศรมฯ : การทดลองใช้ชีวิตในชุมชนทางเลือก / ประชา หุตานุวัตร ... [และคนอื่น ๆ] ; นฤมล ไพบูลย์สิทธิคุณ บรรณาธิการ
2612107571รถสีขาวคันนั้น = The little white car / ดานูต้า เดอ โรเดส ; พรพิสุทธิ์ โอสถานนท์ แปล
2613107615คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ = Computing essentials / ทิโมที เจ โอเลียรี่ และ ลินดา ไอ โอเลียรี่ ; แปลและเรียบเรียงโดย พัชรี บุศราวงศ์ ... [และคนอื่น ๆ]
2614105856ภาษาล่าม ล่ามภาษาญี่ปุ่น / สุยดา ด่านสุวรรณ์
2615107560ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ : แนวคิดทฤษฎีและกรณีศึกษา / บรรณาธิการโดย จุลชีพ ชินวรรโณ
2616107561บุคลิกคลิกความสำเร็จ / ประณม ถาวรเวช : เรียบเรียงโดย จิตกร บุษบา
2617107555คินดะอิจิยอดนักสืบ ตอนที่ 1 ฆาตกรรมในตระกูลอินุงามิ = Inugamike no ichizoku / โยโคมิโซะ เซชิ ; แปลโดย เสาวณีย์ นวรัตน์จำรูญ
2618107616รวมบทวิเคราะห์คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและคำสั่งศาลปกครอง / บรรเจิด สิงคะเนติ
2619105857การเมืองเรื่องสถาปนาพระจอมเกล้าฯ / เทอดพงศ์ คงจันทร์
2620110742พัฒนาระบบงานฐานข้อมูลด้วย Visual basic 6 ฉบับมืออาชีพ [ซีดี-รอม] / ศุภชัย สมพานิช ; บรรณาธิการโดย สัจจะ จรัสรุ่งรวีวร
2621110748ปรับแต่ง PC สร้างโฮมเธียเตอร์คาราโอเกะ [ซีดี-รอม] / ประเสริฐ รุ่งทรัพย์พาณิชย์.
2622110953สรุปผลการประชุมวิชาการโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บระดับชาติ ครั้งที่ 1 องค์ความรู้สู่การปฏิบัติ [ซีดี-รอม] : 16-18 มิถุนายน 2547 โรงแรมเอเซีย ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
2623103396ผลการทดลองใช้สื่อวิดีทัศน์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ = The effect of using video media in ecotourism / ภูวิส หล่อกำเหนิด
2624107574รวมแหล่งเว็บฟรีและโปรแกรมสุดฮิต / ภุชชงค์ เกวียกกุทัณฑ์
2625103386ประมวลข้อมูลเกี่ยวกับจารึกพ่อขุนรามคำแหง / บรรณาธิการ และคณะทำงาน จตุพร ศิริสัมพันธ์ ... [และคนอื่น ๆ]
2626104475พจนานุกรมศัพท์และสำนวนกฎหมาย : ไทย-อังกฤษ, อังกฤษ-ไทย = Law dictionary : Thai-English, English-Thai / ธง วิทัยวัฒน์
2627104445สะเก็ดฎีกาอาวุธปืน กระสุนปืน วัตถุระเบิด / ภาสกร ญาณสุธี
2628104444ทำอย่างไรในคดียาเสพติด / ภาสกร ญาณสุธี
2629104502ยอมไม่ได้ : รวมเรื่องสั้นแทรกหลักกฎหมายชาวบ้านที่ทุกคนควรรู้ / ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ์
2630108464ความรู้ความเข้าใจของผู้นำระดับชุมชนเขตบางเขนต่อบทบาทหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา = Polictical knowledge and understanding of community leaders in Bangkhaen district towards the roles and functions of senators / วิระ จั่นฤทธิ์
2631103355CEO โลกตะวันออกฉบับลีลาบริหารสามมิติ / ก่อศักดิ์ ไชยรัศรีศักดิ์
2632103895ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของสมาชิก : กรณีศึกษาพนักงานส่วนงานกลาง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ / บุญณรงค์ งามสอาด
2633103885การจัดทำชุดประลองนิวแมติกส์ไฟฟ้า / ประวิทย์ ภู่หนู และ วัลลภ ศรีวิเชียร
2634103587สูตร & ฟังก์ชัน Excel ฉบับใช้งานจริงในสำนักงาน / ชุญาดา เส้งโสตะ ; บรรณาธิการ กรภัทร์ สุทธิดารา
2635102981ผลไม้ในสวน = Fruits / อุไร จิรมงคลการ
2636103890การศึกษาระบบระบายอากาศภายใต้หลังคาแนวเอียง 45 องศา = A study of ventilation system under 45 degree roof structure / เกษม อินเปี้ย
2637103936หลักการและเทคนิคการออกแบบระบบไฟฟ้า / ศุลี บรรจงจิตร
2638102857ฎีกา 5 ปี กฎหมายล้มละลาย พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงฯ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวฯ : รวมคำพิพากษาฎีกาที่สำคัญและน่าสนใจ ตั้งแต่ปี 2536 ถึงปัจจุบันพร้อมข้อสังเกต / รวบรวมโดย นิธิ ศรีนาราง
2639102855ฎีกา 5 ปี พยาน : รวมคำพิพากษาฎีกาลงพิมพ์ที่สำคัญและน่าสนใจตั้งแต่ปี 2541 ถึงปัจจุบันพร้อมข้อสังเกต / รวบรวมโดย นิธี ศรีนาราง
2640104504ทฤษฎีใหม่ทางการแพทย์ / ประเวศ วะสี
2641103176ความปลอดภัยในการป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากอัคคีภัยของอาคารสูงในกรุงเทพมหานคร / พันธุ์พร นรพัลลภ
2642103589คู่มือใช้งานฉบับสมบูรณ์ Windows XP / กรภัทร์ สุทธิดารา และ ดนุพล กิ่งสุคนธ์
2643103588Windows XP สำหรับผู้เริ่มต้น / กรภัทร์ สุทธิดารา
2644105716แบ-กบาลการแสดง = Acting head / รสสุคนธ์ กองเกตุ
2645110963พลังธรรมชาติเสริมสร้างสุขภาพ [แผ่นวีดิทัศน์] / มานพ ประภาษานนท์.
2646111297การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการเงิน = Quantitative analysis in finance
2647105055วิธีตอบข้อสอบกฎหมายที่สมบูรณ์ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ศึกษาจากข้อสอบจริงทั้ง 3 สนามสอบ แนะวิธีตอบข้อสอบให้ได้คะแนนเต็ม / รชฎ เจริญฉ่ำ
2648103592Windows XP & Office 2003 / แสงชัย ฤกษ์วรัญญู
2649103591สูตรเด็ดเคล็ดลับ Windows XP / นภัทร รัตนนาคินทร์
2650103225คำอธิบายกฎหมายซื้อขายแลกเปลี่ยนให้ / ไผทชิต เอกจริยกร
2651107577คู่มือ Cubase SX ฉบับผู้เริ่มต้น / เดชฤทธิ์ พลเยี่ยม
265274979ระบบการเมือง : ความรู้เบื้องต้น / ม.ร.ว. พฤทธิสาณ ชุมพล
2653105882นาโนเทคโนโลยี นวัตกรรมจิ๋วปฏิวัติโลก = Nanotechnology a gentle introduction to the next big idea / มาร์ก แรดเนอร์
2654107590ฉันเคยรัก = Je l'aimais / แอนนา กาวาลดา ; อธิชา มัญชุนากร, แปล
2655107586วรรณสาส์นสำนึก : ความสำนึกในอิทธพลสื่อสาส์นของหนังสือ / สุภา ศิริมานนท์
2656103845สมุดภาพไตรภูมิฉบับอักษรธรรมล้านนาและอักษรขอม
265796591คู่มือเลือกที่พักรีสอร์ต-โรงแรม = Resorts and hotels guide
265860694โฟล์กสเปเชียล [แผ่นวีดิทัศน์] : คาราโอเกะ
2659111641สมเด็จพระปิยมหาราชพระผู้พระราชทานกำเนิดพิพิธภัณฑสถานเพื่อประชา [ซีดี-รอม]
2660104451รวมคำสั่งคำร้องของศาลฎีการวม 13 ปี [2533-2546] / รวบรวมโดย จุติ สวนรักษา และ ธวัช วิพันธุ์เงิน
2661111737การพัฒนาศักยภาพภาคธุรกิจไทยโดยใช้ระบบบ่มเพาะธุรกิจ
2662103904ปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ : กรณีศึกษาบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ ในห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน / อมรินทร์ ขวยสุธานี
2663103926ฮูปแต้มสินไซ / อุดม บัวศรี
2664103919ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลในการทำงานของเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศ กรณีศึกษากองควบคุมจราจรทางอากาศ : บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด / ณัฐกร พุ่มกุมาร
2665104430คำถามพร้อมธงคำตอบข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิตภาคหนึ่ง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2525-2547 / เนติบัณฑิตยสภา
2666104498การสร้างนโยบายสาธารณสุขเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม : มิติใหม่ของการสร้างเสริมสุขภาพ / อำพล จินดาวัฒนะ
2667111511หัดพูดจีนกลาง 1 / ลดาวัลย์ ติง ; บรรณาธิการโดย ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ
2668104479มหาสงครามแห่งมนตราตอนอนธการเริ่มมาเยือน = The dark is rising / ซูซาน คูเปอร์ : แปลโดย นุจรี เอ็น วารี
2669103914ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือน กรณีศึกษา สำนักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ / พัชรา ตระกูลสิริพันธุ์
2670108029การมีส่วนร่วมในการสร้างชุมชนเข้มแข็งของชาวไทยพวนบ้านดอนผิงแดด เพชรบุรี = Partici pation to create a strong community of Thai puan in Ban Don Ping Dad Phetchaburi province / พระมหาสำอางค์ ทองมาก
267199386แนวทางการดำเนินงานห้องสมุดประชาชนของสหราชอาณาจักร / นภมณฑล สิบหมื่นเปี่ยม และ ไพศาล หรูพาณิชย์กิจ
2672103889การลดต้นทุนโดยใช้เทคนิควิศวกรรมคุณค่า : กรณีศึกษาโรงงานกลึงและขึ้นรูปโลหะ = Cost reduction by applying value engineering technique : a case study of a metal turning and forming factory / สิทธิชัย คงสุวรรณ, เกียรติศักดิ์ สุตตาพงศ์ และ ชัยวัฒน์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
2673105770อาสาสมัครคุมประพฤติ = Volunteer probation officers / ศิริลักษณ์ พูลศิริ
2674104461คู่มือสอบพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติพ.ศ.2547 / พศิน เนื่องชมพู
2675111513ศิลปะการแกะสลักผักผลไม้ / ดำรงศักดิ์ นิรันต์
2676103902การศึกษาเจตคติของประชาชนที่มีต่อโครงการก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าด้วยสายเคเบิลใต้น้ำ : กรณีศึกษา เกาะล้าน จังหวัดชลบุรี / ประจักษ์ อุดหนุน
2677103898การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลบางขะแยง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี / นภสร รังสิมันต์รัตน์
2678111962เพลงชีวิต คนค้นฅน [แผ่นวีดิทัศน์] : ออกอากาศ 20 เมษายน 2547 / อภิวัฒน์ วัฒนางกูร , ประสาน อิงคนันท์ และ สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ
26799276การวิเคราะห์การทุจริตของพนักงานขายบัตรสังกัดทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง = An analysis of embezzlement of toll collectors of inter-city motorways of Thailand = An analysis of embezzlement of tall collectors of inter-city motorways of Thailand / พัทชา ศรีทอง
2680103177คุณภาพชีวิตของผู้เข็นผัก กรณีศึกษาผู้เข็นผักตลาดส่งเสริมเกษตรกรปากคลองตลาด เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร = Promotion market Pakklong talad market Phranakorn district, Bangkok metropolitan / ชัยรัตน์ ตรีชดารัตน์
2681108462การประเมินผลโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ : กรณีศึกษาเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร = An evaluation of the tumbon one product project [OTOP] : a case study of Suanluang district, Bangkok metropolis / บสบง เลิศรังษี
2682108454ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อคุณภาพของสถาบันการศึกษาของบุตร : กรณีศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี = Parents' expectation on quality of their children's school : a case study of Assumption College Thonburi / นงลักษณ์ นิ่มนวล
2683108452คุณภาพชีวิตในการทำงานและความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในบรรษัทข้ามชาติ = Quality of work life and organizational commitment of employees in multinational companies / จิรฉัตร หวานแก้ว
2684108460มาตรการควบคุมอาชญากรรมตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา = Crime control measures in accordance with the teachingings of buddhism / พระมหาอดุลย์ ใจห้าว
2685108449ประสิทธิผลการให้บริการในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า [30 บาทรักษาทุกโรค] ต่อการบริการสุขภาพ : กรณีศึกษาโรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้าฯ จังหวัดสมุทรปราการ = Effectiveness of the universal coverage insurance's services : a case study of muangsamut poochao general hospital Samutparkran province / วรัญญา เพลียอรุณ
2686107563คดีดูด : เรื่องเล่ามันมันและความทรงจำหฤหรรษ์กับเจ้าตัวดูด [ตู้เย็น] / ภาริพงศ์ ทองใหญ่
268790654ฎีกา 5 ปี กฎหมายภาษีอากร กฎหมายแรงงาน กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ กฎหมายปกครอง กฎหมายรัฐธรรมนูญ : รวมคำพิพากษาฎีกาที่สำคัญและน่าสนใจ ตั้งแต่ปี 2542 ถึงปัจจุบัน พร้อมข้อสังเกต
2688107559ฝึกแต่งประโยคเชิงสนทนาภาษาอังกฤษ / เขมิกา แคมพ์เบล
2689103306ยูลีด วีดีโอ สตูดิโอ 7 [ซีดี-รอม] = Ulead video studio 7 [CD-ROM]
2690104067อิสลามกับวิกฤติสิ่งแวดล้อม = Islam and the environmental crisis / อัคตะรูดดิน อะห์มัด, ฮาซิม, มาจิด เอช เอ และ ฮัส ฮาซิม กาซี ; แปลโดย บรรจง บินกาซัน
2691103320ปัญหาการนำระเบียบการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดว่าด้วยการได้มาการใช้ประโยชน์และการเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารพ.ศ.2545 มาปฏิบัติ : ศึกษาเฉพาะกรณีกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด = Problem of implementing the narcotics prevention and suppession regulations on obtaining utilizing and maintaining narcotics intelligence : a case study of narcotics suppression bureau / ธีรยุทธ อ่ำโพธิ์
2692104469วิธีตอบข้อสอบกฎหมายที่สมบูรณ์ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ศึกษาจากข้อสอบจริงทั้ง 3 สนามสอบ แนะวิธีตอบข้อสอบให้ได้คะแนนเต็ม / รชฏ เจริญฉ่ำ
2693103907มาตรการที่ชุมชนใช้ในการป้องกันอาชญากรรมทางเพศ : กรณีศึกษาชุมชนคลองเตย / เขมชาติ พงษ์โสภณ
2694103224คำอธิบายกฎหมายเช่าทรัพย์เช่าซื้อ = Hire of property, hire-purchase / ไผทชิต เอกจริยกร
2695104503บันทึกสิ่งมหัศจรรย์แห่งชาติ : การเรียนรู้สู่สุขภาวะของเด็กไทย... / ศิริพงษ์ บุญราศรี
2696103593คู่มือใช้งาน Windows me / เกรียงศักดิ์ นิมิตชัยกิจกุล
2697103893ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของสมาชิกในองค์การ : กรณีศึกษาสำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ = The factors in fluencing organizational commitment : a case study of office of the National economic and social advisory council / กฤตธี ภักดี
2698103892การศึกษาการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับขวัญของพนักงานในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเฉพาะส่วนกลาง / อุษณี ทองโขนง
2699102970Nero no limit บันทึกซีดี/ดีวีดี...เร็วง่ายไร้ขีดจำกัดด้วย nero burning rom 6 / ชาตพล นภาวารี ; บรรณาธิการโดย ธนิต แกล้วเดชศรี
2700103717กลศาสตร์วิศวกรรม : ภาคสถิตยศาสตร์ = Engineering mechanics : statics / สิริศักดิ์ ปโยธรสิริ
2701103718การบริหารงานวิศวกรรมก่อสร้าง / กวี หวังนิเวศน์กุล
2702103715โปรแกรมออกแบบวิศวกรรมโยธาและสำรวจ Autodesk land desktop and civil-survey เพื่อการออกแบบ site design และ Road design / เสรี สิริสายัณห์
2703110961การศึกษาภูมิปัญญาเกษตรกรรมพื้นบ้านล้านนา / สมนึก ชัชวาลย์ และ บานจิตร สายรอคำ
2704103903การศึกษาประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยในสถานทูต : กรณีศึกษาเจ้าหน้าที่ตำรวจงาน 2 กองกับการ 2 กองตำรวจสันนิบาล 2 สำนักงานตำรวจสันติบาล / อิสระ น้อยพร
2705103886การประยุกต์การออกแบบการทดลองเพื่อหากฎและวิธีการจัดตารางการผลิตที่เหมาะสมสำหรับโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ = Applying the design of experiments for determining the appropriate scheduling generation algorithms and heuristics for an automtive parts factory / วริษฐา มุกดาสนิท, ชินวุฒิ แซ่โคว้, พิศาล พิทักษ์นราธรรม
2706103884เครื่องอบแห้งประสิทธิภาพสูงแบบความร้อนร่วม = High efficiency Co-generation drying system / ยุทธศักดิ์ คล้ายแดง, ปราณีต งิ้วไชยราช
2707103881การศึกษากระบวนการทำยางพาราแผ่นเพื่อเพิ่มผลผลิต : กรณีศึกษาสวนยางจังหวัดชุมพร = A study of para rubber sheet production to increase productivity : a case study of a para-rubber orchard in Chumporn / ชูศักดิ์ แย้มเกษร, สมโภช เฉียงตะวัน, สุรชัย พลอยยก
2708103897ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อสุขภาพจิตและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร : กรณีศึกษาสถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง / ปิยมิตร วิภาตะศิลปิน
2709103915ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานท่าเรือแหลมฉบัง / เอนก ปราบพาลา
2710103901ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : การศึกษาเปรียบเทียบกองทุนหมู่บ้านชุมชนมุสลิม ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด และกองทุนหมู่บ้านชุมชนมุสลิม ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี / สุนียื มะแก้ว
2711103905ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการยอมรับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ : กรณีศึกษาพนักงานการประปาส่วนภูมิภาคในสำนักงานใหญ่ / มัลลิกา เจริญพานิช
2712103894การวิเคราะห์กระบวนการเข้าสู่การตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ของหญิงและเด็ก : ศึกษาเฉพาะกรณีบ้านเกร็ดตระการ / ปฤณ เดชวิเศษ
271366010รายงานประจำปี... [ซีดี-รอม] = Annual report... [CD-ROM] / บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
271466015รายงานประจำปี... [ซีดี-รอม] = Annual report... [CD-ROM] / บริษัท วีนิไทยจำกัด (มหาชน)
2715103880การศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้พัดลมเย็นแบบระเหยน้ำ = Project feasibility of using the water evaporative fan / ประพนธ์ ยวงบุญเยี่ยม, ประยุทธ ดันไหม
2716103882การวิเคราะห์ต้นทุนวัฏจักรชีวิตของระบบส่องสว่างในห้องเรียน ตัวอย่างมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ = A life cycle cost analysis of lighting systems in Dhurakijpundit University's classroom representatives / อภิชาติ ศิลาชัย, เทิดศักดิ์ ปิ่นวิเศษ
2717111517ศิลปะการแกะสลักผักผลไม้ [แผ่นวีดิทัศน์] / ดำรงศักดิ์ นิรันต์
2718104506สุขภาวะ คุณค่า ศักดิ์ศรี คนพิการ / ประเวศ วะสี
27191044893 ปีบนเส้นทางปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ / โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์
2720102252การวิจัยและสถิติทางการศึกษา = Educational research and statistics... / อุทุมพร จามรมาน ... [และคนอื่น ๆ]
2721109606ระบบสาธารณสุขและการวางแผนกลยุทธ์ในการพัฒนางานสาธารณสุข = Public health system and strategic planning for health development... / ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์ ... [และคนอื่น ๆ]
2722104208ห้องสมุดงานวิจัย [ซีดี-รอม] : บรรณานุกรมรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ ... ; บรรณานุกรมรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ ... [ซีดี-รอม]
2723103899การศึกษาปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน : กรณีศึกษาศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา / ตรีนภา คธาวุธ
2724103900การศึกษาปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของนโยบายการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน : กรณีศึกษาในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี / สมศักดิ์ รุ่งเพ็ชรวงศ์
2725103165การติดตามผลบัณฑิตผู้กู้ กยศ. ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ = Follow up study of Dhurakij Pundit University graduates with student loans / เกษร ชินเมธีพิทักษ์ ... [และคนอื่น ๆ]
2726102971ติดตั้งโฮมเน็ตเวิร์ก / อวยพร โกมลวิจิตรกุล
272710449199 ความคิดกัลยาณมิตรปฏิรูปสุขภาพ [2543-2546] / สุมาลี ประทุมนันท์ และ วราภรณ์ พันธุ์พงศ์
2728103906ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อขวัญในการปฏิบัติงานของพยาบาล : กรณีศึกษาสถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข = Major factors affecting the morale of registered nurse at Bunrasaradura institute department of disease control / ณัฐนันท์ หาญณรงค์
2729111757ครูโขน [แผ่นวีดิทัศน์] : ออกอากาศ 23 พฤศจิกายน 2547 / อภิวัฒน์ วัฒนางกูร , ประสาน อิงคนันท์ และ สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ
2730111756ข้าคือนักสื่อความหมาย [แผ่นวีดิทัศน์] / อภิวัฒน์ วัฒนางกูร , ประสาน อิงคนันท์ และ สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ
2731111765เปลี้ย ยอดกตัญญู [แผ่นวีดิทัศน์] : ออกอากาศ 16 สิงหาคม 2547 / อภิวัฒน์ วัฒนางกูร , ประสาน อิงคนันท์ และ สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ
2732111767ร่วมทางคือร่วมทุกข์ [แผ่นวีดิทัศน์] : ออกอากาศ 10 สิงหาคม 2547 / อภิวัฒน์ วัฒนางกูร , ประสาน อิงคนันท์ และ สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ
2733111796ศักดิ์ศรีในโลกมืด [แผ่นวีดิทัศน์] : ออกอากาศ 3 สิงหาคม 2547 / อภิวัฒน์ วัฒนางกูร , ประสาน อิงคนันท์ และ สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ
2734111799ลีน่าจัง ใครว่าเธอบ้า [แผ่นวีดิทัศน์] : ออกอากาศ 14 กันยายน 2547 / อภิวัฒน์ วัฒนางกูร , ประสาน อิงคนันท์ และ สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ
2735111800เกษตรกรไม่ตามสั่ง [แผ่นวีดิทัศน์] : ออกอากาศ 7 กันยายน 2547 / อภิวัฒน์ วัฒนางกูร , ประสาน อิงคนันท์ และ สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ
2736111804ปาว สองล้อกู้ชีพ [แผ่นวีดิทัศน์] : ออกอากาศ 21 ธันวาคม 2547 / อภิวัฒน์ วัฒนางกูร , ประสาน อิงคนันท์ และ สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ
2737111948ผู้เจ็บป่วย [แผ่นวีดิทัศน์] : ออกอากาศ 13 กรกฎาคม 2547 / อภิวัฒน์ วัฒนางกูร , ประสาน อิงคนันท์ และ สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ
2738111950หุ่นยนต์ คนประดิษฐ์ฝัน [แผ่นวีดิทัศน์] : ออกอากาศ 6 กรกฏาคม 2547 / อภิวัฒน์ วัฒนางกูร , ประสาน อิงคนันท์ และ สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ
2739111951บ้าโดยสุจริต [แผ่นวีดิทัศน์] : ออกอากาศ 29 มิถุนายน 2547 / อภิวัฒน์ วัฒนางกูร , ประสาน อิงคนันท์ และ สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ
2740111953ยายใฮ คนหวงแผ่นดิน [แผ่นวีดิทัศน์] / อภิวัฒน์ วัฒนางกูร , ประสาน อิงคนันท์ และ สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ
2741111955นักวิ่งหัวใจมาราธอน [แผ่นวีดิทัศน์] : ออกอากาศ 25 พฤษภาคม 2547 / อภิวัฒน์ วัฒนางกูร , ประสาน อิงคนันท์ และ สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ
2742111960คนเก็บศพ [แผ่นวีดิทัศน์] : ออกอากาศ 11 พฤษภาคม 2547 / อภิวัฒน์ วัฒนางกูร , ประสาน อิงคนันท์ และ สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ
2743111961หญิงชราจากหนองสาหร่าย [แผ่นวีดิทัศน์] : ออกอากาศ 4 พฤษภาคม 2547 / อภิวัฒน์ วัฒนางกูร , ประสาน อิงคนันท์ และ สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ
2744111963มิตรภาพต่างสายพันธุ์ [แผ่นวีดิทัศน์] / อภิวัฒน์ วัฒนางกูร , ประสาน อิงคนันท์ และ สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ
2745111964เหยื่ออธรรม [แผ่นวีดิทัศน์] : ออกอากาศ 30 มีนาคม 2547 / อภิวัฒน์ วัฒนางกูร , ประสาน อิงคนันท์ และ สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ
2746111970คนขัดปืน [แผ่นวีดิทัศน์] / อภิวัฒน์ วัฒนางกูร , ประสาน อิงคนันท์ และ สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ
2747111966โฮมฮัก บ้านนี้มีรักนำทาง [แผ่นวีดิทัศน์] : ออกอากาศ 16 มีนาคม 2547 / อภิวัฒน์ วัฒนางกูร , ประสาน อิงคนันท์ และ สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ
2748111967พจมาน บ้านปากคลอง [แผ่นวีดิทัศน์] : ออกอากาศ 9 มีนาคม 2547 / อภิวัฒน์ วัฒนางกูร , ประสาน อิงคนันท์ และ สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ
2749111969เด็ก ขาด รอ ขอรัก [แผ่นวีดิทัศน์] : ตอนที่ 2 ออกอากาศ 2 มีนาคม 2547 / อภิวัฒน์ วัฒนางกูร , ประสาน อิงคนันท์ และ สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ
2750111972สายัณห์ ผู้นำสาสน์แห่งความสุข [แผ่นวีดิทัศน์] : ออกอากาศ 12 ตุลาคม 2547 / อภิวัฒน์ วัฒนางกูร , ประสาน อิงคนันท์ และ สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ
2751103980ลำนำต่างภพ / จุฑารัตน์ กิตติก้องนภา
2752103984คู่มือกีตาร์และเบสไฟฟ้า / วาสนา ศิริชยาพร และ เอกชัย กรายอานนท์
2753112065การจัดการคุณภาพ : จาก TQC ถึง TQM, ISO 9000 และการประกันคุณภาพ
2754103516รวมความคิด 45 กูรู : ประมวลความคิดของปารมาจารย์ด้านการบริหารจากอดีต ปัจจุบัน และอนาคต = Guide to the management gurus / เขียนโดย คารอล เคนเนดี้ ; แปลและเรียบเรียงโดย สมพงษ์ สุวรรณจิตกุล
2755103828สมเด็จพระปิยมหาราชพระผู้พระราชทานกำเนิดพิพิธภัณฑสถานเพื่อประชา / สมชาย ณ นครพนม... [และคนอื่น ๆ]
2756112251การพลัดถิ่นฐานภายในประเทศและสภาวะเปราะบางของผู้พลัดถิ่นในประเทศพม่าแถบตะวันออก
2757103134จากสามัญชนสู่กษัตริย์ของโลก / ตง ตั้งนามกุล
2758108424นักข่าวพันธุ์หมา = Suracha the dog / สุรชา บุญเปี่ยม
2759103833ชีวิตคริสเตียนที่ปกติ = Living stream ministry / วอท์ชแมน นี
2760111805วันกลับบ้าน (พิชิตความทรงจำ) [แผ่นวีดิทัศน์] : ออกอากาศ 28 กันยายน 2547 และ 9 พฤศจิกายน 2547 / อภิวัฒน์ วัฒนางกูร , ประสาน อิงคนันท์ และ สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ
2761111806ผู้หญิงที่โลกเรียกแม่ [แผ่นวีดิทัศน์] : ออกอากาศ 21 กันยายน 2547 / อภิวัฒน์ วัฒนางกูร , ประสาน อิงคนันท์ และ สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ
2762111808คนคว้าดาว [แผ่นวีดิทัศน์] : ออกอากาศ 3 กุมภาพันธ์ 2547 / อภิวัฒน์ วัฒนางกูร , ประสาน อิงคนันท์ และ สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ
2763111810โนรา ศรียาภัย [แผ่นวีดิทัศน์] : ออกอากาศ 15 มิถุนายน 2547 / อภิวัฒน์ วัฒนางกูร , ประสาน อิงคนันท์ และ สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ
2764111811สามพี่น้อง นักสู้แห่งลุ่มน้ำปิง [แผ่นวีดิทัศน์] : ออกอากาศ 4 กุมภาพันธ์ 2547 / อภิวัฒน์ วัฒนางกูร , ประสาน อิงคนันท์ และ สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ
276596642คัมภีร์การออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้วย Microsoft Access... / สัมฤทธิ์ วงศ์เด่นดวง
2766112101เรื่องจริงของผมปลอม [แผ่นวีดิทัศน์] : ออกอากาศ 5, 12 พฤศจิกายน 2547 / อภิประสาน อิงคนันท์ และ ดวงธิดา นครสันติภาพ
2767112108ถุงยางอนามัยสัญชาติไทย [แผ่นวีดิทัศน์] : ออกอากาศ 1 ตุลาคม 2547 / ประสาน อิงคนันท์ และ ดวงธิดา นครสันติภาพ
2768112059ระบบการศึกษากฎหมายและระบบการศึกษาเพื่อประกอบวิชาชีพทางกฎหมายในประเทศไทย = Legal educational system in Thailand : past present and future needs / นิภา สืบกินร
2769112058ความรู้ความเข้าใจและทัศนคติของข้าราชการพลเรือนเกี่ยวกับการปฏิรูประบบราชการ : กรณีศึกษาข้าราชการพลเรือนในเขตกรุงเทพมหานคร = The knowledge attitude of civil servant in the public reform : a case study of civil servant in Bangkok area / อรอุม พัชรวรภาส
2770103235พจนานุกรมคำอธิบายภาษาอังกฤษพร้อมตัวอย่างประโยค = Dictionary of verbs / ชาญชัย อาจินสมาจาร
2771110994ประกาศของคณะปฏิวัติ
2772112272เปิดโลกกว้างสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ [แผ่นวีดิทัศน์] : โรงเรียนวัดเทียนถวาย โรงเรียนของชุมชน ; โรงเรียนวัดเทียนถวาย โรงเรียนของชุมชน [แผ่นวีดิทัศน์] ; สิ่งเก่ามีค่าถ้าเรียนรู้อย่างพอเพียง [แผ่นวีดิทัศน์] / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
2773111584Corel Draw 12 ฉบับเทคนิค
2774111740จดหมายเหตุงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในโอกาสที่วันพระบรมราชสมภพครบ 150 ปี / สุรีย์รัตน์ วงศ์เสงี่ยม และ สุวคนธ์ ตังสุหน
2775112222เล่าเรื่องพระจอมเกล้าฯ / ทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา
2776110999สาระน่ารู้ในศิลปะไทย / วิบูลย์ ลี้สุวรรณ
2777110983ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย [ฉบับย่อ] : การเริ่มต้นและการสืบเนื่องงานช่างในศาสนา / สันติ เล็กสุขุม ; บรรณาธิการโดย ศิรประภา ดารามาตร์
2778103122โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการเงินระดับจุลภาค = Micro-banking development / ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ ... [และคนอื่น ๆ]
2779103838ผลกระทบของการประกันการว่างงานต่อแบบแผนการจ้างงานในภาคที่ถูกครอบคลุม / มัทนา พนานิรามัย
2780110993โคมไฟ : ศิลปะแห่งแสงและเงา / ฉัตรชัย วิริยะไกรกุล
2781111556การออกแบบผลิตภัณฑ์งานไม้ = Wood products design / สาคร คันธโชติ
27821076423ds max 6 : reference and tutorials... / อนุศาสน์ สุวรรณพรหม
278366113ครูแก [แผ่นวีดิทัศน์] = The shadow lovers [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย อนุกูล จาโรทก
2784108372การเขียนวิทยานิพนธ์ : Thesis writing / นเรศ สุรสิทธิ์
2785111587เคล็ดลับ Photoshop CS / สุธีร์ นวกุล และ พัฒนพล นิ่มศรีนวล
2786111558หลักการศึกษาลายไทย / พิทักษ์ สายัณห์
2787111567เส้นสายลวดลาย Applied art / รวบรวมโดย ฝ่ายวิชาการบริษัท สกายบุ๊กส์ จำกัด
2788111565เส้นสายลวดลาย Japanese art / รวบรวมโดย ฝ่ายวิชาการบริษัท สกายบุ๊คส์ จำกัด
2789111566เส้นสายลวดลาย Chinese art / รวบรวมโดย ฝ่ายวิชาการบริษัท สกายบุ๊คส์ จำกัด
2790110982ไม้มงคลกับศาสตร์ลี้ลับ : Auspicious plant and its myth / สุดสวาสดิ์ ศรีสถาปัตย์
2791112274MCAD / MCSE / MCDBA self-Paced training kit [CD-ROM] : Microsoft SQL server 2000 database design and implementation, exam 70-229
2792111623ศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่ 1 จารึกพ่อขุนรามคำแหง
279311162072 ปี รัฐสภาไทย
2794111060หัดเขียน CD/DVD Nero express เร็วง่ายสไตล์ mimi / ทาไค
2795111579Born to be designer / พัฒนสิทธิ์ ธูปเทียน ; ครีเอทีฟ ไดเรคเตอร์ เพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ
2796111580ACDSee 6.0 เทคนิคเฉพาะกิจที่มากกว่าการดูภาพ / ธีระศักดิ์ สุโชตินันท์ และ ชีวิน จิวะกานนท์
2797111681กรุงเทพฯ บนแผ่นดินทอง = Bangkok-born of good earth / อนุช อาภาภิรม...[และคนอื่นๆ]
2798103789รวมบทความบรรจุภัณฑ์ [พ.ศ.2544-2547] / ปุ่น คงเจริญเกียรติ
2799111682การเดินทางสู่อัตลักษณ์ = Bangkok-a passage to identity / อนุช อาภาภิรม...[และคนอื่นๆ]
2800111683หัวใจกรุงเทพ = Bangkok-heart and soul / อนุช อาภาภิรม...[และคนอื่นๆ]
2801112426หอแสดงผ้าไทยพื้นบ้าน : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ / ธนาคารแห่งประเทศไทย
2802112137เส้นสายลวดลายชุด Flowers
2803112660จดหมายเหตุงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในโอกาสที่วันพระบรมราชสมภพครบ 150 ปี : [ซ๊ดี-ร อม] / สุรีย์รัตน์ วงศ์เสงี่ยม และ สุวคนธ์ ตังสุหน
2804105687รวมความเห็นคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง [พ.ศ.2541-พ.ศ.2545]
2805106926รวมความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ [พ.ศ.2540-พ.ศ.2545] / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
2806112661เล่าเรื่องพระจอมเกล้าฯ [ซีดี-รอม] / ทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา
280799517ออกแบบงาน CAD อย่างรวดเร็วด้วย Auto desk invento 6, 7 / สรณะ เสถบุตร
2808113011ความรู้ปิโตรเลียม [แผ่นวีดิทัศน์] / บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
2809111557Adobe indesign CS : Classroom in a book / แปลและเรียบเรียงโดย ไพฑูรย์ ประมวลชัยกุล
2810112716การสร้างภาพยนตร์ 2D อนิเมชั่น [ซีดี-รอม] = How to make 2D animation [CD-ROM] ; 2D animation [CD-ROM] / ธรรมศักดิ์ เอื้อรักสกุล
2811112151การประเมินผลแผนพัฒนาการเกษตรในช่วงครึ่งแรกของแผนกพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 [ปี 2545-2547] / พลาพรรณ คำพรรณ์...[และคนอื่น ๆ]
2812112990การลงทุนเพื่อสร้างนวัตกรรม [แผ่นวีดิทัศน์] / ฝ่ายพัฒนาพนักงานและองค์กร สายงานทรัพยากรบุคคลและสนับสนุนองค์การ บมจ ธนาคารกรุงไทย
2813112991เศรษฐกิจพลังงาน [แผ่นวีดิทัศน์] : ไทยจะเป็น Energy Hub / ฝ่ายพัฒนาพนักงานและองค์กร สายงานทรัพยากรบุคคลและสนับสนุนองค์การ บมจ ธนาคารกรุงไทย
2814112992สถานการณ์น้ำมันโลก [แผ่นวีดิทัศน์] / ฝ่ายพัฒนาพนักงานและองค์กร สายงานทรัพยากรบุคคลและสนับสนุนองค์การ บมจ ธนาคารกรุงไทย
2815112993Free trade agreement [แผ่นวีดิทัศน์] / ฝ่ายพัฒนาพนักงานและองค์กร สายงานทรัพยากรบุคคลและสนับสนุนองค์การ บมจ ธนาคารกรุงไทย
2816112994อินเดีย-ไทย-จีน การประสานประโยชน์ในยุคโลกาภิวัฒน์ [แผ่นวีดิทัศน์] / ฝ่ายพัฒนาพนักงานและองค์กร สายงานทรัพยากรบุคคลและสนับสนุนองค์การ บมจ ธนาคารกรุงไทย
2817112632108 คัมภีร์บริหาร / ปราชญา กล้าผจัญ
2818112447โบราณคดีบนพื้นที่สูงในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน / รัศมี ชูทรงเดช
2819113383สร้างสื่อการเรียนการสอน CAI ด้วย Macromedia authorware 7 [ซีดี-รอม] ; Macromedia authorware 7 [CD-ROM]
2820112401ครบเครื่องเรื่องภาพดิจิตอลกับ ACDSEE 6 powerpack / มาโนช ลักษณกิจ และ วินัย สุขอารีย์ชัย
2821113393การดำเนินคดีแรงงานในศาลแรงงานเปรียบเทียบกับการดำเนินคดีในศาลยุติธรรม = Comparison of case proceedings of labour courts with those of justice courts / สุวิภา วิรุฬห์ดิลก
2822113389ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว : ศึกษากรณีการทำงานของคนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย = Legal Problems on alien labour : case study on the right of working of illegal migrant workers / ดิเรก บวรสุกุลเจริญ
2823113394การสนับสนุนพรรคการเมืองโดยรัฐ : ศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการสนับสนุนทางการเงินแก่พรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2541 = Support and Promotion of political parties by the state : study of rules and procedures in giving financial support to political parties under the organic law on political parties, B.E.2541 / วรพจน์ บุญพร
2824112344รู้ไหมแมวคิดอะไรอยู่? = What is my cat thinking? / เกวน เบลีย์ ; แปลโดย อาสยา ฐกัดกุล
2825112335ข้อตกลงเขตการค้าเสรีไทย-สหรัฐอเมริกา : ผลกระทบที่มีต่อประเทศไทย / จิราพร ลิ้มปานานนท์...[และคนอื่น ๆ]
2826113597ขอบเขตของการควบคุมกฎหมายมิให้ขัดต่อรัฐธรรมนูญศึกษากรณีก่อนและหลังการประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมาย = Extent of control of laws which are contrary to and inconsistent with the constitution : the study of pre and post examination of promulgation / วรวิทย์ แซ่หุ่น
2827113596คดีปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลข้าราชการ : ศึกษาเฉพาะกรณีคำสั่งโยกย้ายข้าราชการ = Administrative cases in connection with personnel administration of government officers : the study of orders to transfer government officers / ศุลีพร พิศาลบุตร
2828113594การนำมาตรการบังคับทางปกครองมาใช้บังคับแก่การผิดสัญญาประกันผู้ต้องหาในชั้นเจ้าพนักงาน = The enforcement of the administrative enforcement measure to the breach of a bail bond in official level / ธิดารัตน์ ชลประเสริฐสุข
282970901รับส่งแฟกซ์ทางคอมพิวเตอร์ด้วย WinFax pro [ซีดี-รอม]
283070902200 เคล็ดลับเก่ง Windows XP [ซีดี-รอม]
283166184เซียนแปลงไฟล์ [ซีดี-รอม]
283270897โปรแกรมพิมพ์บาร์โค้ด [ซีดี-รอม] = Paradise barcode [CD-ROM]
283366185มือใหม่หัดใช้ Pocket PC [ซีดี-รอม]
283466186ไมโครซอฟท์ วินโดวส์ เอ็กพี [ซีดี-รอม] = Microsoft windows XP [CD-ROm]
283566188โปรซีดี [ซีดี-รอม] = Pro CD [CD-ROM]
2836112131อะไร...อะไรก็ขายได้ Sold! / สตีฟ มาร์ติน และ แกรี่ คอลเลอแรน
2837113987น้ำใจ / โบตั๋น
2838111974ช่างก้อมกับชีวิตที่ซ่อมได้ [แผ่นวีดิทัศน์] / อภิวัฒน์ วัฒนางกูร , ประสาน อิงคนันท์ และ สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ
2839111983เลือดลิเก [แผ่นวีดิทัศน์] : ออกอากาศ 7, 14 ธันวาคม 2547 / อภิวัฒน์ วัฒนางกูร , ประสาน อิงคนันท์ และ สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ
2840103887การออกแบบคอนเดนเซอร์ประสิทธิภาพสูง = A design on high efficient condenser / กิตติกร ปานะวงศ์ นพรัตน์ นาคคำ และ ประวีร์ ฟักมีทอง
2841103883รถตัดหญ้าพลังงานแสงอาทิตย์ใช้วิทยุบังคับ = Solar grass mower by radio control / พัฒนศักดิ์ เถาสุด, วันเฉลิม รักหมาน
2842103724Windows XP Office 2003 / ภัททิรา เหลืองวิลาศ
2843108418พฤติกรรมองค์การ = Organization behavior / วิเชียร วิทยอุดม
2844108427เทคนิคส่งออกให้รวย / สายัณห์ จันทร์วิภาสวงค์
2845108402Pocket PC ดีดีซักตัว ฉบับอัพเดต / อังกุศ รุ่งแสงจันทร์
284610350250 ผู้จัดการ / วิรัตน์ แสงทองคำ...[และคนอื่นๆ] ; บรรณาธิการ สุปราณี คงนิรันดรสุข
2847111986ตึ ชาลี ยายกระดูกเหล็ก [แผ่นวีดิทัศน์] / อภิวัฒน์ วัฒนางกูร , ประสาน อิงคนันท์ และ สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ
284865984ค้นแดนต้องห้าม เกาะรังนก [แผ่นวีดิทัศน์] / อภิวัฒน์ วัฒนางกูร , ประสาน อิงคนันท์ และ สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ
2849111990ค้นแดนต้องห้าม เกาะรังนก [แผ่นวีดิทัศน์] / อภิวัฒน์ วัฒนางกูร , ประสาน อิงคนันท์ และ สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ
2850111988ชายผู้ถอยหลังไปข้างหน้า [แผ่นวีดิทัศน์] / อภิวัฒน์ วัฒนางกูร , ประสาน อิงคนันท์ และ สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ
2851111812คนไร้บ้าน [แผ่นวีดิทัศน์] : ออกอากาศ 27 มกราคม 2547 / อภิวัฒน์ วัฒนางกูร , ประสาน อิงคนันท์ และ สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ
2852111814ครูไก่ ที่นี่มีแสงสว่าง [แผ่นวีดิทัศน์] : ออกอากาศ 13 มกราคม 2547 ; / อภิวัฒน์ วัฒนางกูร , ประสาน อิงคนันท์ และ สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ
2853103166ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ = The relationship between learning behavior and low academic achievement of Dhurakij pundit University students / นภาภรณ์ จันทรศัพท์
2854111892ปัญหาการให้ความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถพ.ศ.2535 = Problems relating to the protection of victims of road accident under the protection of victims of road accident act, B.E.2535 / วัลภา นนท์ธนาภรณ์
2855112179การรณรงค์สวมหมวกนิรภัยในผู้ใช้รถจักรยานยนต์และการคาดเข็มขัดนิรภัยในผู้ขับและผู้โดยสารที่นั่งตอนหน้าของรถยนต์ / ศิริกุล กุลเลียบ และ คณิต ดวงหัสดี
2856112157เปิดโลกกว้างสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ [แผ่นวีดิทัศน์] : สนุกเรียนเคมีที่โรงเรียนกาฬสินธุ์ [แผ่นวีดิทัศน์] ; สนุกเรียนเคมีที่โรงเรียนกาฬสินธุ์ [แผ่นวีดิทัศน์] ; องค์ความรู้สู่แผนผัง [แผ่นวีดิทัศน์] / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
2857112159เปิดโลกกว้างสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ [แผ่นวีดิทัศน์] : ฝึกอาชีพมุ่งเรียนสู่อนาคต [แผ่นวีดิทัศน์] ; ฝึกอาชีพมุ่งเรียนสู่อนาคต [แผ่นวีดิทัศน์] ; เรียนรู้เป็นเห็นคุณค่าภูผาขยะ [แผ่นวีดิทัศน์] / สำนักงานเลขาธืการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
2858112164เปิดโลกกว้างสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ [แผ่นวีดิทัศน์] : บทเรียนยาเสพติดพลิกชีวิตคนชะไว ; บทเรียนยาเสพติดพลิกชีวิตคนชะไว [แผ่นวีดิทัศน์] ; เรียนรู้ร่วมกันพัฒนาชุมชนพูนบำเพ็ญ [แผ่นวีดิทัศน์] / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
2859112165เปิดโลกกว้างสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ [แผ่นวีดิทัศน์] : โจ๊กปริศนาคลังปัญญาชาวพนัสฯ ; โจ๊กปริศนาคลังปัญญาชาวพนัสฯ [แผ่นวีดิทัศน์] ; โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา [แผ่นวีดิทัศน์] / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
2860112167ปิดโลกกว้างสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ [แผ่นวีดิทัศน์] : เสริมทักษะ เสริมอาชีพกับการเจียระไนพลอย ; เสริมทักษะ เสริมอาชีพกับการเจียระไนพลอย [แผ่นวีดิทัศน์] ; ปฏิบัติการเรียนรู้กับกลุ่มครูสามก้อนเส้า [แผ่นวีดิทัศน์] / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
2861112169เปิดโลกกว้างสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ [แผ่นวีดิทัศน์] : ศูนย์พลาญข่อย สร้างปัญญาพัฒนาชุมชน ; ศูนย์พลาญข่อย สร้างปัญญาพัฒนาชุมชน [แผ่นวีดิทัศน์] ; เรียนรู้รอบด้านกับชุมชนปฐมอโศก [แผ่นวีดิทัศน์] / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
2862112243เปิดโลกกว้างสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ [แผ่นวีดิทัศน์] : เรียนศิลปะกับครูมนูญ ; โรงเรียนบ้านโพธิ์ตะวันออก [แผ่นวีดิทัศน์] ; สนุกคิดวิทยาศาสตร์กับโครงงานท้องถิ่น [แผ่นวีดิทัศน์] / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
2863112262เปิดโลกกว้างสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ [แผ่นวีดิทัศน์] : เรียนธรรมะรอบตัวที่วัดปัญญานันทาราม ; เรียนธรรมะรอบตัวที่วัดปัญญานันทาราม [แผ่นวีดิทัศน์] ; สภาธรรมบทนำแห่งการเรียนรู้ (วัดเขาสาป) [แผ่นวีดิทัศน์] / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
2864112267เปิดโลกกว้างสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ [แผ่นวีดิทัศน์] : เติมเต็มศักยภาพการเรียนรู้ ; เติมเต็มศักยภาพการเรียนรู้ [แผ่นวีดิทัศน์] ; เพาะเด็กอัจฉริยะด้วยศูนย์เรียนรู้ [แผ่นวีดิทัศน์] / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
2865108374วิธีคิด วิธีเขียน / บุญพงศ์ เกศเทศ
2866110991การออกแบบเบื้องต้น = Introduction to design / เลอสม สถาปิตานนท์
2867112061วิวัฒนาการและแนวโน้มของศาสตร์การตลาดและการประยุกต์ใช้ศาสตร์การตลาดของธุรกิจในประเทศไทย = The evolutution of marketing theory and marketing application of business in Thailand / ยุวดี ภู่สำลี
2868103982รักต้องห้าม = Forbidden love / นอร์ม่า คูรี่ ; โรจนา นาเจริญ, แปล
2869112051คู่มือการใช้โปรแกรม AutoCAD 2004 [ซีดี-รอม] = AutoCAD 2004 [CD-ROM] : 2D drafting / ภาณุพงษ์ ปัตติสิงห์
2870112430การออกแบบเบื้องต้น [ซีดี-รอม] = Introduction to design [CD-ROM] / เลอสม สถาปิตานนท์
2871111549การร่างภาพลายไทย-ภาพไทย / สุวัฒน์ แสนขัติ
2872111059มือใหม่แก้ปัญหาคอมฯ ด้วยตนเอง / เกรียงศักดิ์ นิมิตชัยกิจกุล
2873111611การสร้างภาพยนตร์ 2D อนิเมชั่น = How to make 2D animation / ธรรมศักดิ์ เอื้อรักสกุล
2874109593จริยธรรมและสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจ = Ethics and business environments / นภาพร ขันธนภา และ ศานิต ด่านศบสถิต
2875112593การสื่อสารกับการรับรู้อัตลักษณ์ของแฟนคลับฟุตบอลต่างประเทศในสังคมไทย กรณีศึกษา : ลิเวอร์พูลไทยแลนด์แฟนคลับ = Communication with the perception of identity of the foreign football fan club a case study : Liverpool Thail and Fan Club / ณัฐณิชา ภูโคกสูง
2876111586งานช่างเขียนของไทย / วิทย์ พิณคันเงิน
2877111585โปรแกรมเขียนแบบ 2 มิติเปิดรหัส Qcad / ธงชัย โพธิ์ทอง
2878112989แปลงสินทรัพย์เป็นทุน [แผ่นวีดิทัศน์] / ฝ่ายพัฒนาพนักงานและองค์กร สายงานทรัพยากรบุคคลและสนับสนุนองค์การ บมจ ธนาคารกรุงไทย
2879113302ศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่ 1 จารึกพ่อขุนรามคำแหง [ซีดี-รอม]
2880111582คู่มือวาดภาพระบายสีด้วยคอมพิวเตอร์ = CG painting the digital fantasy painting / ประดับ มะณีแสง, บรรณาธิการ
2881112432กองทุนน่าลงทุนโค้งสุดท้าย 2548
2882103809พฤติกรรมและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อทองคำของผู้บริโภคกรณีศึกษาพนักงานที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมในเขตภาคกลาง / สุมาลี พุ่มภิญโญ และ สุปรียา ควรเดชะคุปต์
288333884การคุ้มครองแรงงานในกิจการประมงทะเล : ศึกษาเปรียบเทียบกับมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศและกฎหมายต่างประเทศ = Labour protection for sea fishery workers : a comparative study using the standards of international labour law and foreign law / ธีรรัตน์ ไม้สุวรรณกุล
2884111257นิติวิทยาศาสตร์... : เพื่อการสืบสวนสอบสวน = Forensic science... : for crime investigation / อรรถพล แช่มสุวรรณวงศ์
2885113650พีซีทูเดย์ ซีดี [ซีดี-รอม] : ปีที่ 2 ฉบับที่ 19 ; พีซีทูเดย์ ซีดี [ซีดี-รอม] : 10 จอมพลังนักดูด
2886103847เมืองยั่งยืนในสังคมไทย : แนวคิดและประสบการณ์ของน่านและพิษณุโลก = Sustainable cities in Thailand : case of Nan and Phitsanulok / ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์ เจริญเมือง
2887113651พีซี เวิร์ลไทยแลนด์ [ซีดี-รอม] : ปีที่ 3 ฉบับที่ 27 พฤศจิกายน 2548 = PC World Thailand [CD-ROM] : Vol.3 No.27 November 2005
2888113387การศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจที่กำหนดรายได้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด [มหาชน] = A study of economic determining the revenue of bank of Ayudhya public company limited / วัลย์ภาทิพย์ ด้วงหร่าย
2889113386วิเคราะห์การใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่เป็นสินเชื่อหลังวิกฤติเศรษฐกิจ = An analysis of credit card loan payment after the economic crisis / ธีรยุทธ อมรวรพักตร์
2890113390การศึกษาอุปสงค์และอุปทานกากถั่วเหลืองของประเทศไทย = A study of demand for and supply of soybean meals in Thailand / วิเชียร หิรัญรัศมีโรจน์
2891113592การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารศูนย์สุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร = A study on opinions about roles of executives of fitness center in Bangkok metropolis / สุมนา สุขมะโน
2892113595ความหมายของสัญญาทางปกครอง : ศึกษาจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองและคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล = Meaning of administrative contracts : the study of decisions of administrative courts and the commission on jurisdiction of courts / นพเก้า เถื่อนชัย
2893113591การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ศึกษาเฉพาะกรณีประชาพิจารณ์ = Public consultation under the constitution of the kingdom of Thailand, B.E.2540 : case study of the public hearings / ตุลาลักษณ์ อาจสมบุญ
2894113599ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายในการประกอบกิจการไฟฟ้าโดยภาคเอกชน = Problems and legal obstacles in electricity generating by private sector / วินชัย ทัตตมนัส
2895111977ปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน = Problem of criminal proceeding in the employment and job-seekers protection act / ปิยสุดา สุขเจริญ
2896113598นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร = The developed estate juristic entity / กิตติยา ผนิตรัตนากร
2897111993สนุกกับภาพถ่ายดิจิตอล / ศุภสิทธิ์ นาคเสน ; บรรณาธิการ อรรณพ ขันธิกุล
2898111887การใช้โปรแกรมตารางงาน : รหัส 2201-2404 / จันทร์ตรัย น้อยบรรเทา
2899111300แผนที่ผลลัพธ์ : การสร้างการเรียนรู้และการสะท้อนกลับในแผนงานพัฒนา = Outcome mapping : building learning and reflection into development programs / ซาราล เอล, เฟรด คาร์เดน และ เทอรี่ สมุไทโล ; ผู้แปล พิกุล สิทธิประเสริฐกุล และ วีรบูรณ์ วิสารทสกุล
2900111981การวาดเส้นคนเหมือน / ลาภ อำไพรัตน์
290166189ช่างซ่อมคอมฯประจำบ้าน [ซีดี-รอม]
290266190มือใหม่หัดใช้คอมพิวเตอร์ [ซีดี-รอม]
29037031669 ทิป & เทคนิค photoshop CS [ซีดี-รอม] = 69 Tip & technic photoshop CS [CD-ROM]
290470895มือใหม่หัดสร้างเว็บด้วย Dreamweaver & Photoshop [ซีดี-รอม]
2905111261เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ : ทฤษฎีและนโยบาย / พรายพล คุ้มทรัพย์
290666195ตัดต่อวีดีโอง่าย ๆ ด้วยโปรแกรม Ulead studio 8 [ซีดี-รอม]
290766196อินเทอร์เน็ตมหาสนุก [ซีดี-รอม]
290866198สร้าง Web E-Commerce สำหรับผู้เริ่มต้น โดย PHP [ซีดี-รอม]
2909111298การบัญชีการเงิน = Financial accounting / อัจฉราพร โชติพฤกษ์
2910112129คัมภีร์เพิ่มยอดขาย / วิชัย ปิติเจริญธรรม
2911111277สถานภาพปัจจุบันและข้อเสนอสู่อนาคตด้านเชื้อเพลิงและเทคโนโลยีเชื้อเพลิงของประเทศไทย = Fuels and fuel technologies in Thailand : current status and recommendations for the future
2912112112การตลาดบริการ = Service marketing / สมวงศ์ พงศ์สถาพร
2913112431เครือข่ายสังคมและเพศสัมพันธ์กลุ่มชายชอบชาย / วิภา ด่านธำรงกุล...[และคนอื่นๆ]
2914112886โครงการสร้างแบบจำลองดุลยภาพทั่วไปเพื่อวัดผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการใช้มาตรการทางอุตสาหกรรม [แบบจำลอง NARAI] : รายงานฉบับสมบูรณ์ / สุพจน์ จุนอนันตธรรม...[และคนอื่น ๆ]
2915113911ลางลิขิต / กิ่งฉัตร
2916113913เพรงเงา / กิ่งฉัตร
2917113916ไม้ผลัดใบ... / กฤษณา อโศกสิน
2918113917นางพญาหลวง / กฤษณา อโศกสิน
2919113919ควันเทียน / กฤษณา อโศกสิน
2920113920ประตูที่ปิดตาย / กฤษณา อโศกสิน
2921113921ชลธีพิศวาส / กฤษณา อโศกสิน
2922113940ดอกไม้ไร้นาม... / กฤษณา อโศกสิน
2923113943หนึ่งห้องหัวใจ... / กฤษณา อโศกสิน
2924113946เงาจันทร์... / กฤษณา อโศกสิน
2925113951ดังสายน้ำไหล... / โบตั๋น
2926113958บัลลังก์ใยบัว / กฤษณา อโศกสิน
2927113961คาวน้ำค้าง / กฤษณา อโศกสิน
2928113967ขุนหอดำ / กฤษณา อโศกสิน
2929112895บันทึกการปฏิบัติภารกิจเสรีไทยในสงครามมหาเอเชียบูรพาของ / เป้า ขำอุไร
2930113973น้ำท่วมเมฆ / กฤษณา อโศกสิน
2931113982ไม้ดัด / โบตั๋น
2932113983ดอกไม้ริมทาง / โบตั๋น
2933113988ด้วยสายใยแห่งรัก / โบตั๋น
2934113990ด้วยสองมือแม่นี้ที่สร้างโลก / โบตั๋น
2935113993แฝดพี่ฝาดน้อง / โบตั๋น
2936113994วัยบริสุทธิ์ / โบตั๋น
2937113995เหนือพื้นพสุธา / โบตั๋น
2938113996รูปทอง / กฤษณา อโศกสิน
2939113997มารสวาท / กฤษณา อโศกสิน
2940114010แค่เอื้อม... / โบตั๋น
2941114011บัวแล้งน้ำ / โบตั๋น
2942114013รักวัวให้ผูกรักลูกให้... / โบตั๋น
2943114015ฟ้าชอุ่มฝน / โบตั๋น
2944114016คืนเหงา / โบตั๋น
2945113835กระบวนการตัดสินใจซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร = The decision-making process of the consumer in purchasing computer notebook in Bangkok / ปราณี สีน้ำเงิน
2946113847การรักษาประโยชน์ของชาติทางทะเล : ศึกษาเฉพาะกรณีอำนาจของเจ้าหน้าที่ทหารเรือ = Protection of maritime national interests : a case study on the naval officer authority / พรพรหม แจ้งวิถี
2947113850การศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารต้นทุนการขายไส้กรอก : กรณีศึกษาบริษัทเอ็กซ์ = A study of cost effectiveness of safe management : a case study of company X / มณเฑียร เนินอุไร
2948113840มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของคนพิการ = Legal measures on protection for the safety, sanitation and working environment of disabled persons / สุรสิทธิ์ พรหมจักร
2949114047พีซี เวิร์ลไทยแลนด์ [ซีดี-รอม] : ปีที่ 3 ฉบับที่ 28 ธันวาคม 2548 = PC World Thailand [CD-ROM] : Vol.3 No.28 December 2005
2950113002ครรภ์และสุขภาพผู้หญิง / สมเกียรติ คูอมรพัฒนะ
2951112290คำคมเคนเนดี้ = The uncommon wisdom of JFK : a portrait in his own words / บิลล์ แอดเลอร์ และ ทอม โฟลซอม ; แปล โสภาพรรณ
2952113837การขาดนัดในคดีอาญา : ศึกษากรณีพนักงานอัยการไม่มาศาลตามกำหนดนัด = Absence in criminal cases : case study of public prosecutor who fails to appear in the court at the time fixed for hearing / ภาวิน เมฆสวรรค์
2953103222ปัญหาพิเศษในกฎหมายอาญา / สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล ; รวบรวมโดย ดิเรก ควรสมาคม
2954111644ฎีกาสำคัญท้ายตัวบทพร้อมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 1-6 ประมวลกฎหมายอาญา : พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ.2540 / รวบรวมโดยวิศิษฐ์ ศรีพิบูลย์
2955101980การเมือง : แนวความคิดและการพัฒนา / สมบัติ ธำรงธัญวงศ์
2956113851ความเชื่อมโยงราคาของทองคำระหว่างตลาดในประเทศไทยกับตลาดในต่างประเทศ = The price linkages of gold bullion between Thailand and international gold markets / สุชาดา ยิ่งภักดี
2957113831ระบบการได้มาซึ่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 = Acquisition system of judges for the constitutional court under the constitutive of the Kingdom of Thailand, B.E.2540 / ปิยะพงษ์ นิวัตภัทรพร
2958113855บทบาทและอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการเกี่ยวกับการพิจารณาความผิดฐานฟอกเงิน = The role of public procecutor in trial on money laundering offence / ผดุงศักดิ์ ศรีเมฆ
2959112998กินต้านโรค = You are what you eat / ทวีทอง หงษ์วิวัฒน์
2960113848มาตรการทางกฎหมายในการกำกับดูแลธุรกิจประกันชีวิต = Legal measures to regulate life insurance business / ภาพร ภิยโยดิลกชัย
2961113074เรือนเครื่องผูก / เสนอ นิลเดช
2962113072ประวัติศาสตร์และศิลปะหริภุญไชย / สุรพล ดำริห์กุล
2963107585ไวยากรณ์จีน : หลักไวยากรณ์จีนสำหรับชาวต่างชาติ ซึ่งสามารถอ่านและฟังภาษาจีนได้เข้าใจในแบบที่เป็นเจ้าของภาษา / เสี่ยว อานต้า
2964113849ระบบการจัดหาทนายความให้จำเลยในคดีอาญา = The system in providing the accused with advocate in criminal cases / เดือนรุ่ง หาญธีระชัยกุล
2965112162วาดเส้นคนเหมือน / พิษณุ ประเสริฐผล
2966111780แบบฝึกหัดอักษรญี่ปุ่น / วิสุทธิกัญญา ต่อศรีเจริญ และ ยูโกะ โยชิดะ
2967113052นามาสถาปัตย์ / เพ็ญสุภา สุขคตะ ใจอินทร์
2968113038สนุกกับนก / รุ่งโรจน์ จุกมงคล
2969113079อินโดนีเซีย รายา : รัฐจารีตสู่ "ชาติ" ในจินตนาการ / ทวีศักดิ์ เผือกสม
2970113029คู่มือปลาน้ำจืด / ชวลิต วิทยานนท์
2971112925รามเกียรติ์กับจิตรกรรมฝาผนัง : รอบพระระเบียงวัดพระศรีรัตนศาสดาราม / นิดดา หงษ์วิวัฒน์
2972112883อาหารมุสลิม / อบเชย อิ่มสบาย
2973113076ข้างครัวตะวันตก / พิชัย วาศนาส่ง
2974113077ข้างครัว 108 / พิชัย วาศนาส่ง
2975113078ข้างครัวสุขภาพ / พิชัย วาศนาส่ง
2976111310ระเบียบสำนักนายรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการพ.ศ.2547 พร้อมคำอธิบายและคำถาม - คำตอบ ฉบับแก้ไขปรับปรุง พ.ศ. 2547
2977112874อาหารฝรั่งจานหลัก / ศุภกิจ รุ่งโรจน์
2978114585พีซี เวิร์ลไทยแลนด์ [ซีดี-รอม] : ปีที่ 3 ฉบับที่ 29 มกราคม 2549 = PC World Thailand [CD-ROM] : Vol.3 No.29 January 2006
2979113135สารานุกรมผัก / ทวีทอง หงษ์วิวัฒน์
2980112039รวมความเห็นคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและคณะกรรมการกฤษฎีกาตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 / สำนักงานศาลปกครอง
2981112139ตำราวาดภาพคน / พิทักา สายัณห์
2982114560พฤติกรรมการซื้อเครื่องประดับอัญมณีของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร = Consumer behavior of jewelry in Bangkok / นภาพร สีน้ำเงิน
2983113830การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออุปสงค์การนำเข้าพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ = An analysis of factors affecting the demand for imported chicks of layer parent stocks / ฟ้าหม่น ก้องกิตติสกุล
2984111968120 แบบ ดอกไม้ลายเส้นสำหรับงานศิลปะแขนงต่าง ๆ / ชวลิต ตบแก้ว
2985112320กฎหมายอาญาฉบับชาวบ้าน... / สมพร พรหมหิตาธร
2986113767ศิลปะการจัดดอกไม้สด / All Season
2987112314กฎหมายลักษณะพยาน : ว่าด้วยการดำเนินคดีแพ่ง - อาญา และฎีกาในปัญหาที่น่าสนใจ / สุพิศ ปราณีตพลกรัง
2988114420ศิลปะการห่อของขวัญ / ศรราม ดีรอด
2989112965การจัดดอกไม้สดเบื้องต้น / ศรราม ดีรอด
2990114423แกะสลักสบู่ / ศรราม ดีรอด
2991109602วัสดุวิศวกรรม = Principles of materials science and engineering / วิลเลี่ยม เอฟ สมิธ ; แปลและเรียบเรียงโดย แม้น อมรสิทธิ์ และ สมชัย อัครทิวา
2992112966อาหารจิ๋วจากดินญี่ปุ่น / อำพรรณ ทะวะบุตร
2993113217ภาษาฝรั่งเศสระดับสูง 2 = Advanced French 2
2994113238การวิเคราะห์และออกแบบระบบ = System analysis and design
2995113233การวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 4 = Analysis and organization of information resource IV / เพชราภรณ์ จันทรสูตร์
2996113266แคลคูลัสขั้นสูง 1 = Advanced calculus 1 / สิริวรรณ ตั้งจิตวัฒนะกุล และ สมศักดิ์ บุญมาเลิศ
2997113253กฎหมายลักษณะพยาน = Law of evidence / ปัญญา สุทธิบดี
2998113185ชีวเคมี 2 = Biochemistry 2 / เรืองลักขณา จามิกรณ์
2999113166การบัญชีธนาคาร = Bank accounting / เธียรชัย ศรีวิจิตร
3000113279ฟิสิกส์พื้นฐานขั้นมหาวิทยาลัย 2 = General physics 2 / ชำนาญ เต็มเมืองปัก
3001113221การบริหารงานพัสดุ = Commodity management / วรรณวิมล อัมรินทร์นุเคราะห์
3002114428ช่อดอกไม้คริสตัส / เกตุแก้ว อุนาศรี
3003113256กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร = Law of taxation / อรวรรณ พจนานุรัตน์
3004111862รัฐปัตตานีในศรีวิชัย : เก่าแก่กว่ารัฐสุโขทัยในประวัติศาสตร์ / สุจิตต์ วงษ์เทศ, บรรณาธิการ
3005112166วาดเส้นมัณฑนศิลป์ เพื่อการสอบเข้าในระดับอุดมศึกษา / วัชรพงศ์ หงษ์สุวรรณ
3006113175เคมีฟิสิกัล 2 = Physical chemistry 2 / ปรีชา พหลเทพ
3007113290การเขียน = Writing / บุปผา บุญทิพย์
3008115069พีซี เวิร์ลไทยแลนด์ [ซีดี-รอม] : ปีที่ 3 ฉบับที่ 30 กุมภาพันธ์ 2549 = PC World Thailand [CD-ROM] : Vol.3 No.30 February 2006
3009113285การประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น = Real estate valuation 1 / เปรมศักดิ์ จีระแพทย์
3010114017กัณหา ชาลี / โบตั๋น
3011112690การศึกษาและสร้างแบบจำลองสายส่งโดยใช้โปรแกรม PSCAD/EMTDC = Study and configuration of transmission line model by using PSCAD/EMTDC / กิติศักดิ์ เชิดชู, สิทธิพงษ์ ขุนสงคราม และ กิตติศักดิ์ เรืองเนตร์
3012112456Asimo the power of dreams = อาซิโม พลังแห่งความฝัน จินตนาการสู่โลกอนาคต / บริษัท เอเชี่ยนฮอนด้า มอเตอร์ จำกัด
3013111888มือใหม่ใช้คอมพิวเตอร์ + ซ่อมปริ้นเตอร์ ฉบับปั้นดินเป็นดาว / ศักดา ทิพย์เจริญ
3014111290การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ = Health risk assessment / พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช ; บรรณาธิการ ยุวดี คาดการณ์ไกล
3015113385หลักเกณฑ์ที่ประกันความเป็นธรรมตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 : ศึกษากรณีการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม = Standard of fairness security under section 3 of administrative procedure act B.E.2539 a study of ethical proceedings of medical practitioners / วรยศ สุทธะลักษณ์
3016113845อำนาจในการพิจารณาคดีอาญาของศาลแรงงาน = Criminal jurisdiction of the labour courts / จรรยา แตงมณี
3017113843การเพิ่มผลิตภาพการผลิต : กรณีศึกษาบริษัทผู้ผลิตข้อต่อวงจรไฟฟ้า = Productivity improvement : a case study of a connector producing firm / ยุทธนา ยุพานันท์
3018113841กรณีศึกษาการประหยัดต่อขนาดของสำนักงานประปากระบี่ การประปาส่วนภูมิภาค = The study of economics of scale Krabi waterwork, provincial waterworks authority / ประภา พวงแก้ว
3019113846แนวทางในการพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวกับสวัสดิภาพและสวัสดิการของเด็กและเยาวชนในประเทศไทย = Guidance in improving legislation regarding the welfare of juveniles and children in Thailand / ดาวิน ชายชีวินลิขิต
3020113844ปัญหากฎหมายภาษีเกี่ยวกับหุ้นพนักงาน = Tax problems on employee stock option / อรนิติ เพชรทอง
3021113842การวิเคราะห์โครงสร้างอุปสงค์นำเข้ากากถั่วเหลืองของไทยก่อนและหลังวิกฤตเศรษฐกิจ = An analysis of structure of import demand for soybean meal before and after economic crisis / พัชรี ปานดิษฐ์
3022113839ความคิดเห็นของข้าราชการกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือต่อการนำระบบการจัดการบนพื้นฐานของกิจกรรมมาใช้ในองค์กร = The officer's opinions of implementing activity-based management in naval science department / ปรีชา ตันติรักส์
3023113852การตั้งราคาน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค : กรณีศึกษาการประปาชุมพร = The estimate of water supply pricing of province waterworks authority : a case study of Chumporn waterworks authority / ธีรยุทธ อังกุรนาค
3024112163สีน้ำคนเหมือน / พิษณุ ประเสริฐผล
3025113018แบบฝึกหัดแต่งหน้าด้วยตนเอง / ชาคริต ศีลเศวตสกุล
3026113833การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินตามมาตรฐานบัญชีฉบับที่ 35 ของบริษัทที่มีการจัดการดีเด่นประจำปี 2545-2546 = A study of information disclosure in financial statement toward accounting standard No.35 : the good corporate governance companies for the year 2003-2004 / กานดา แตะกระโทก
3027113836การวิเคราะห์อุปสงค์และกลยุทธ์ทางการตลาดของบริการโทรศัพท์พื้นฐาน = An analysis on demand marketing strategies of fixed-line telephone service / อุบลวรรณ ฉัตรเชิดชัย
3028101983ทฤษฎีการเมืองยุคใหม่ / พงศ์เพ็ญ ศกุนตาภัย
3029112924คู่มือชมศิลปะและสถาปัตยกรรมไทย วัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระบรมมหาราชวัง เรื่องรามเกียรติ์พอสังเขปจากจิตรกรรมฝาผนัง / นิดดา หงษ์วิวัฒน์
3030112876ตำรับอาหารเวียดนาม / บรรณาธิการ อบเชย อิ่มสบาย
3031113827การตลาดผลิตภัณฑ์ชาเขียวพร้อมดื่ม = Marketing of green tea ready to drink / ทศธร รัศมีวงศ์
3032112403สร้างสื่อการเรียนการสอน CAI ด้วย Macromedia authorware 7 / ภัททิรา เหลืองวิลาศ
3033112402คู่มือ Adobe photoshop CS ฉบับเทคนิค / ทีมงาน Projectorbox
3034108718คู่มือการตกแต่งรูปภาพ 1 [ซีดี-รอม]
3035113828ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการเป็นตัวแทนประกันชีวิต = Study of successful result of being a life insurance agent / วัลลภา เกียรติกุล
3036113856ความเกื้อกูลทางการค้าระหว่างประเทศของประเทศไทยกับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน = Trade complementarity between Thailand and Asean member countries / กุลชลี โหมดพลาย
3037113829ความคิดเห็นของคนกลางต่อการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล = A study of the middleman's opinion towards the marketing promotion of lubricants oil in Bangkok and Suburb area / สุภิญลักษณ์ ศิริวิบูลโชติ
3038113073ศิลปะทวารวดี : วัฒนธรรมพุทธศาสนายุคแรกเริ่มในดินแดนไทย / ศักดิ์ชัย สายสิงห์
3039113649โครงการจัดทำระบบการเชื่อมโยงเครือข่ายวิสาหกิจอุตสาหกรรม เครื่องหนัง ผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มและอัญมณีและเครื่องประดับ / ยุทธศักดิ์ ศุภสร ... [และคนอื่น ๆ]
3040112276ปักธงไชย [แผ่นวีดิทัศน์] / กำกับการแสดงโดย อุบล ยุคล ณ อยุธยา
3041114563ความคิดเห็นของผู้ประกอบการต่อความได้เปรียบในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไทย = Competitive advantage of Thai furniture / สุธัญญา จอห์นสัน
3042112968ขนมจิ๋วจากดินไทย / อำพรรณ ทะวะบุตร
3043112969ผักและผลไม้จิ๋วจากดินญี่ปุ่น / อำพรรณ ทะวะบุตร
3044112970งานประดิษฐ์ของขวัญแด่คนที่รัก / อำพรรณ ทะวะบุตร
3045112964สนุกกับเครยอง = Joy with crayon / วสันต์ สิทธิเขตต์
3046112967เทคนิคการเขียนการ์ตูน / ศิลปทรรศน์
3047113204ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์ = English for guides
3048114833การประกันคุณภาพการศึกษากับห้องสมุด [แผ่นวีดิทัศน์] : วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2547 งานสัปดาห์ห้องสมุดประจำปี 2546 ณ ห้องประชุมสัจจา เกตุทัต 1 อาคารสำนักอธิการบดี 2 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
3049114831โลกหนังสือของเยาวชนไทย [แผ่นวีดิทัศน์] ; การเสวนาเรื่อง โลกหนังสือของเยาวชนไทย [แผ่นวีดิทัศน์] : วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2547 งานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปี 2546 ณ ห้องประชุม 1-1 อาคารสนม สุทธิพิทักษ์อนุสรณ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
3050113165การบัญชีต้นทุน 2 = Cost accounting 2 / วัฒนา ทองประยูร
3051113273พฤติกรรมผู้นำ = Leadership behavior / สมัย จิตต์หมวด
3052113247กฎหมายลักษณะค้ำประกัน จำนอง จำนำ = Civil and commercial code [suretyship, mortgage, pledge] / มรกต ศรีจรุณรัตน์
3053113235คู่มือภาษาปาสคาล = Pascal programming / อุไร ทองหัวไผ่
3054113174เคมีอินทรีย์ 3 = Organic chemistry 3 / พงษ์ทิพย์ โกเมศโสภา
3055113179เคมีในชีวิตประจำวัน = Chemistry in daily life / กุลยา โอตากะ...[และคนอื่น ๆ]
3056113227การควบคุมคุณภาพอาหาร = Food quality control / อนุกูล พลศิริ
3057113188เคมีเภสัช = Pharmaceutical chemistry / ระวีวรรณ สิทธิโอสถ
3058113187ปฏิบัติการชีวเคมี 2 = Biochemistry laboratory 2 / ลินดา บุหงาเรือง
3059113281การเมืองการปกครองของไทย = Thai politics government / เชาวน์วัศ เสนพงศ์
3060113258กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน = Law on administration of state affair / สุภาพ สารีพิมพ์
3061113210เทคโนโลยีการศึกษา = Educational technology / ไพศาล สุวรรณเศรษฐ์ ... [และคนอื่น ๆ]
3062113223ประมุธศิลป์สำหรับนักธุรกิจ = Business leadership / มนตรี จังธนสมบัติ
3063113246คำอธิบายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยซื้อขาย, แลกเปลี่ยน, ให้ = Civil and commercial code of sale exchange and gift / จุฑามาศ นิศารัตน์
3064113225ธรณีวิทยากายภาพ = Physical geology / ลัลนา ปริญญาปริวัฒน์
3065113264การร่างกฎหมายและกระบวนการนิติบัญญัติ = Legal drafting and legistative process/ พิมพ์ใจ สระทองอุ่น
3066113206องค์ประกอบเรื่องสั้น = The elements of short stories / ชูทิพย์ นาภู
3067113180ปฏิบัติการเคมี 1 = Chemistry laboratory 1 / ทะยานรุ่ง เหลือสินทรัพย์
3068113276ทฤษฏีบุคลิกภาพ = Theories of personality / สิริวรรณ สาระนาค
3069113278การสร้างสมรรถภาพทางกาย = Body conditioning / ชาติชาย อิสรัมย์
3070113219คู่มือปฏิบัติการวิเคราะห์อาหาร = Handbook of food analysis laboratory / ราณี สุรกาญจน์กุล
3071113230ธุรกิจระหว่างประเทศและเอกสารการค้า = International business and trade documents / ศิณีย์ สังข์รัศมี
3072113271ระเบียบวิธีวิจัยการศึกษาเบื้องต้น = Introduction to educational research methodology / เพ็ญศรี เศรษฐวงศ์
3073113215สนทนาภาษาฝรั่งเศส 1 = French oral expression 1 / เดมีย์ ระเบียบโลก
3074113272บริหารรัฐกิจเปรียบเทียบ = Comparative public administration / รวิภา หอมเศรษฐี
3075113277กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา = Anatomy and physiology / ชาญชัย ชอบธรรมสกุล
3076113226อาหารและโภชนาการ 2 = Food and nutrition 2 / อนุกูล พลศิริ
3077113189เคมีอาหาร = Food chemistry / รัชนี ตัณฑะพานิชกุล
3078113168การจัดแสดงสินค้า = Merchandise display / บุณเณศร์ อี่ชโรจน์
3079113268การเขียนบทบรรณาธิการและบทวิจารณ์ = Editorial writing / วาริศ พลายบัว
3080113199จริยธรรมและจรรยาบรรณสำหรับครู = Ethic and codes of conduct for teachers / พิมพ์พรรณ เทพสุเมธานนท์, นวลละออ แสงสุข และ นุชนาถ สุนทรพันธุ์
3081113269การเขียนบทวิทยุโทรทัศน์ = Television script writing / สุภาณี นิตย์เสมอ
3082113241ไวยากรณ์ไทยในภาษาศาสตร์ = Thai grammar in linguistics / อุดม วโรตม์สิกข์ดิตถ์
3083113176ชีวเคมี 2 = Biochemistry 2 / สุนันทา ภิญญาวัธน์
3084113240ภาษาศาสตร์เบื้องต้น = Introduction to linguistics / อุดม วโรตม์สิกขดิตถ์
3085113183เคมีอนินทรีย์ 1 = Inorganic chemistry 1 / จารุมาลย์ ผาสุกวนิช
3086113232ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำดรรชนีและสาระสังเขป = Introduction to indexing and abstracting / เพชราภรณ์ จันทรสูตร์
3087113170ศิลปะวิจักษณ์ = Art appreciation / พรพรรณ จันทโรนานนท์
3088113288การควบคุมทางสังคม = Social control / จันทร์เพ็ญ อมรเลิศวิทย์
3089113190เคมีสิ่งแวดล้อม = Environmental chemistry / กุลยา โอตากะ
3090113181เคมีอินทรีย์ 2 = Organic chemistry 2 / วารุณี ยงสกุลโรจน์
3091113186เคมีอินทรีย์ 4 = Organic chemistry 4 / ธนานิธ เสือวรรณศรี
3092113197เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 = Microeconomics 1 / กาญจนา สงวนวงศ์วาน และ อสัมภินพงศ์ ฉัตราคม
3093113229ธุรกิจระหว่างประเทศและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ = International business and economic changes / ศิณีย์ สังข์รัศมี
3094113182ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 = Organic chemistry laboratory / วารุณี ยงสกุลโรจน์
3095113228การติดต่อสื่อสารทางธุรกิจระหว่างประเทศ = International business communication / ศิณีย์ สังข์รัศมี
3096113286ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา 1 = Research methods in sociology and anthropology 1 / จีรพรรณ กาญจนจิตรา
3097113184ปฏิบัติการอินทรีย์เคมี 1 = Organic chemistry laboratory 1 / ธิติมา รุกขไชยศิริกุล
3098113287ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา 2 = Research methods in sociology and anthropology 2 / จีรพรรณ กาญจนะจิตรา
3099113234การเขียนโปรแกรมขั้นสูงและโครงสร้างข้อมูล = Advanced programming and information structures / สมพิศ โกศัลวัฒน์
3100113231ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการหน่วยงานบริการสารสนเทศ = Introduction to the management of information agencies / สุนีย์ กาศจำรูญ
3101112043ศาลปกครองกับครู อาจารย์ และผู้บริหารการศึกษา / ชาญชัย แสวงศักดิ์
3102113275เทคนิคการแนะแนว = Techniques in guidance / จำเนียร ช่วงโชติ
3103113255กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลและคดีอาญา = Private and criminal international law / ประกอบ ประพันธ์เนติวุฒิ
3104113295การอ่านเชิงวิเคราะห์วิจารณ์ด้านหลักสูตรและการสอน = Critical reading in curriculum and instruction / วัชรี บูรณสิงห์ และ นิรมล ศตวุฒิ
3105113294การสอนเพื่อพัฒนาค่านิยมและจริยธรรม = Teaching for values and moral development / อารมณ์ ฉนวนจิตร
3106114437มือใหม่หัดเขียน cartoon / สำราญ ผลดี
3107113243ภาษาศาสตร์และการเขียน 1 = Linguistics and writing 1 / เพ็ญศรี รังสิยากูล
3108113214การอ่านเพื่อความเข้าใจ 1 = Reading comprehension 1 / เตือนใจ จุลดุลย์
3109113282กระบวนการนิติบัญญัติ = Legislative process / จุฑารัตน์ บางยี่ขัน และ สนธิ์ บางยี่ขัน
3110113213ภาษาฝรั่งเศสระดับพื้นฐาน 4 : หนังสืออ่านนอกเวลา = Fundamental French 4 : external reading / อุษา กรทับทิม, อลิศรา กลับเจริญ และ วัชรา วิศิษฐ์กิจการ
3111113167เทคนิคการผลิตงานโฆษณา 1 = Advertising production technique 1 / สุรเสกข์ พงษ์หาญยุทธ
3112113198วิจัยทางเศรษฐศาสตร์ = Economic research methodology / กาญจนา ธรรมาวาท
3113113274ทักษะการสัมภาษณ์ = Intake interview skills / จตุรพร ลิ้มมั่นจรืง
3114113298กฎข้อบังคับในการจัดระเบียบการขนส่ง = Transportation regulations / ทัศนีย์ สิราริยกุล
3115113236อัลกอริทึมเพื่อการวิเคราะห์เชิงตัวเลข = Algorithms numerical method / ระพีพรรณ พิริยะกุล
3116113237อัลกอริทึมเพื่อการวิเคราะห์เชิงตัวเลข = Algorithms numerical method / ระพีพรรณ พิริยะกุล
3117113192โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม = Data structures and algorithms / สมพิศ โกศัลวัฒน์
3118113200การศึกษาในประเทศไทย = Education in Thailand / พิมพ์พรรณ เทพสุเมธานนท์, ธงชัย สมบูรณ์ และ ผ่องพรรณ เกิดนวล
3119113205เรื่องสั้นประเภทเน้นการพัฒนาบุคลิกภาพของตัวละคร = The short story of character / ชูทิพย์ นาภู
3120113178เคมีอินทรีย์สังเคราะห์ = Organic synthesis / อภิชาติ สุขสำราญ, มยุรี ชวนกำเนิดการ และ ธนานิธ เสือวรรณศรี
3121113177เคมีอินทรีย์วิเคราะห์ = Organic analysis / สมยศ สุทธิไวยกิจ
3122113257กฎหมายทหาร = Military law / ประสิทธิ์ ใจชื่น
3123113203เรื่องสั้นอังกฤษและอเมริกันประเภทเน้นการดำเนินเรื่อง = The short story of plot / ชูทิพย์ นาภู
3124112769ลักษณนาม / สุทธิชัย ปทุมล่องทอง
3125113169วัฒนธรรมและบุคลิกภาพ = Culture and personality / จงจิตต์ โศภนคณาภรณ์
3126113171ปฏิบัติการสันฐานวิทยาของพืช = Plant morphology / ศุภโชติ เดชะราช
3127113193โครงสร้างทางคอมพิวเตอร์และโปรแกรมภาษาแอสแซมบลี = Computer organization and assembly language programming / พรชัย จิตต์พานิชย์
31281119441 พระกาฬตำนานหนังไทย / บัญชา พรหมอักษร
3129111943สี่แผ่นดิน / นิธิ วติวุฒิพงศ์
3130113172ระบบกำจัดของเสีย = Waste treatment system / อรไท สุขเจริญ
3131113296การบรรจุหีบห่อและการเก็บรักษา = Packaging and storage / เกสรี จุ้ยชุม
3132113242ความรู้เบื้องต้นทางอรรถศาสตร์ = Introduction to sematics / พัชรี พลาวงศ์
3133115096ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้พฤติกรรมการบริโภคอาหารชีวจิตของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร = Relationship between perception and cheewajit eating behaviour of consumers in Bangkok / บุศราคัม อิ่มเอิบธรรม
3134115095การวิเคราะห์ทางเลือกของระบบการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา : กรณีศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร = An analysis of alternative personal income tax collection system : a case study of Bangkok area / กฤติกา อินทุสงเคราะห์
3135115201ยุทธศาสตร์และยุทธวิธีการสื่อสารเพื่อกำหนดภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน : ศึกษาเฉพาะชุมชนรอบเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช = Communication strategy and tactics to establish the image of eco-tourism by the communities : case study in communities in the Khao Luang area Nakornsrithammaraj province / สุรางคนา ณ นคร
3136113963อาหารเป็นอาชีพ : ขนมหวาน / บรรณาธิการ นลิน คูอมรพัฒนะ
3137113319อาหารอบ ย่าง บาร์บีคิว / บรรณาธิการ นลิน คูอมรพัฒนะ
3138111910โครงการจัดทำยุทธศาสตร์และแนวทางในการเตรียมความพร้อมของภาคอุตสาหกรรมไทยอันเนื่องมาจากการเจรจา WTO รอบใหม่ที่กรุงโดฮา : ภาคการลงทุน / เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ และ วีรวัลย์ ไพบูลย์จิตต์อารี
3139116032ประชุมจารึกภาคที่ 8 จารึกสุโขทัย [ซีดี-รอม]
3140116034ประชุมหมายรับสั่งภาค 5 ตอนที่ 1 สมัยกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จ.ศ.1213 [ซีดี-รอม]
3141113421การอนุรักษ์ศิลปโบราณวัตถุเบื้องต้น / ชมพูนุท ประศาสน์เศรษฐ
3142113444ธรรมบรรยาย / เรณู ทัศณรงค์
3143114661การศึกษาและสร้างแบบจำลองหม้อแปลงไฟฟ้าโดยใช้โปรแกรม PSCAD/EMTDC = Study and configuration of transformer model using PSCAD/EMTDC / สุรชัย แสงสาคร, เกรียงไกร เกลี้ยกล่อม และ ภิญโญ ปานดำ
3144113726งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น / บัญฑิต ทองสัมฤทธิ์, ทวี พันธ์มาศ
3145116224สาระน่ารู้เกี่ยวกับการศึกษาต่างประเทศ
3146115529การเรียนรู้สู่พลังจิตใจ / เทอดศักดิ์ เดชคง
3147116029กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการบริหารลูกค้าสัมพันธ์กับความพึงพอใจของลูกค้า : กรณีศึกษา GSM Advance บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด [มหาชน] = The communication strategies for customer relationship management and the customer's satisfaction : a case study of the GSM Advance by Advance Info Service Co.,Ltd. [Public Company] / อาภาวี มหัธนโชติ
3148116021ภาพลักษณ์ของรถยนต์โตโยต้าโคโรลล่าอัลติสใหม่ในความคิดเห็นของผู้ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร = Image of New Toyota Corolla Altis in the opinion of personal car users in Bangkok metropolitan area / โสฬส เจริญวัฒนานนท์
3149116023การประเมินผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของการสวมหมวกนิรภัยรถจักรยานยนต์ในเขตกรุงเทพมหานคร = Evaluation of economic benefits of wearing motorcycle saffty helmets in Bangkok area / วรรณี เหลืองโชคชัย
3150116004พฤติกรรมการใช้น้ำและการจัดการน้ำทิ้งของประชาชน : ศึกษาเฉพาะกรณีในเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร = People's behavior of consuming water and draining waster water management : a case study of Nongjork district Bangkok Metropolitan / สัญญา มุ่งหมาย
3151114662การศึกษาการทำงานซ้ำโดยใช้โปรแกรม PSCAD/EMTDC เพื่อการศึกษาสภาวะชั่วครู่ของระบบจำหน่าย = Study and contiquration of multiple run by PSCAD/EMTDC / นพรัตน์ ดวงเทพ และ เด่นชัย จันทร์กระจ่าง
3152113375การศึกษาและสร้างแบบจำลองแหล่งจ่ายแรงดันและโหลดโดยใช้โปรแกรม PSCAD/EMTDC = Study and configuration of voltage source and load model by PSCAD / EMTDC / ปัญญาพล อ้นแก้ว และ กิตติชัย สุวรรณสอน
3153114660การศึกษาและการจำลองทางซอฟต์แวร์ของการชดเชยค่ากำลังไฟฟ้าเสมือนของสายส่ง = Study and simulation of line compensation / วรเวทย์ วิไลลักษณ์ และ โกสินทร์ ทองทิพย์
3154116616พีซีทูเดย์ ซีดี [ซีดี-รอม] : ปีที่ 2 ฉบับที่ 24 ; พี ซีทูเดย์ ซีดี [ซีดี-รอม] : รวมบราวเซอร์สำหรับชาวไอทีพันธุ์ใหม่ที่ไม่เคยตกยุค
3155114962เสรีภาพทางวัฒนธรรมในโลกที่หลากหลายวันนี้ / ซากิโกะ ฟูกุดะ - พาร์...[และคนอื่น ๆ]
3156116727ประสิทธิภาพของศาลในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาไทย = Efficiency of Thai court in criminal justice administration / ธานี วรภัทร์
3157116002ปัญหาและสาเหตุการทำร้ายช้างป่า กรณีศึกษา : ชุมชนหมู่บ้านเกาะบุก ตำบลหนองเป็ด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี = The causes of the injuries of wild elephants : a case study of Korbook Village, Tambol Nongpett Amphur Srisawatt Changwat Kanchanaburi / เกรียงไกร วินิชบุตร
3158116026การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อรายได้จากการท่องเที่ยวของประเทศไทย : กรณีศึกษารายได้จากนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น เยอรมนี อังกฤษ สหรัฐอเมริกา และจีน = Factors affecting Thailand tourism revenue : a case study of tourists from Japan, Germany, United Kingdom, United States, and China / กัญญาพร จิตต์จำนงค์
3159114801คุณภาพชีวิตของผู้หญิงนั่งชั่วโมงในสถานบริการเขตบางรัก กรุงเทพมหานคร = Quality of life of the cocktail lounge hostesses Bangkok district, Bangkok metropolitan / สมเกียรติ ตั้งนรกิจ
3160116648พฤติกรรมการเปิดรับสื่อเพื่อการสื่อสารการตลาดมีผลต่อภาพลักษณ์ของโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมใช้วันทูคอล = Media exposure for marketing communication to effect image of One-2-Call mobile / วิมาลา สุธีอดิศัย
3161116632พฤติกรรมและความต้องการการออกกำลังกายของประชาชนและความสัมพันธ์กับนโยบายในการเสริมสร้างสุขภาพของรัฐ ศึกษาเฉพาะกรณีเขตปทุมวัน = Behaviors and needs of people in doing exercise and health promotion policy : a case study of Pathumwan district / วิชัย ตันติวรวงศ์
3162117317ภาวะการขาดแคลนแรงงานในจังหวัดสงขลา กรณีศึกษาเฉพาะอุตสาหกรรมอาหารทะเลและยางพารา
3163115837การปฏิรูปการเงินรายย่อย : การเงินอย่างยั่งยืนสำหรับคนยากจน บทเรียนจากอินโดนีเซีย อุตสาหกรรมที่กำลังเติบโต / มาร์เกอริต เอส โรบินสัน
3164117176การบ้าน-การเมือง เรื่อง...ไซเตส : การจัดการสัตว์ป่าและพืชป่าของไทยในกระแสโลก / บรรณาธิการ อำไพ หรคุณารักษ์
3165116986ความผูกพันต่อองค์การ : ศึกษาเฉพาะกรณีบริษัทในกลุ่มอินเตอร์คอนซัลแตนท์ = Organizational commitment : a case study of companies in the Interconsultants Group / ปรัชญา พานทอง
3166117281ความรู้พื้นฐานทางสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น / จัดโดย ภาควิชาสังคมศาสตร์และภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ ร่วมกับหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
3167115769ป่าสองน้ำคนสองวัฒนธรรม : รวบรวมบทความ หลักคิด แนวทาง ปฏิบัติการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น / โกมล สนั่นก้อง
3168117292การพูดเพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพ / ฐนสจันทร์ วงศ์สุวรรณ
3169117181หอมขาวทางเลือกสู่ทางรอดคนแม่สุริน / สุทธิลักาณ์ มงคลทรัพย์...[และคนอื่น ๆ]
3170117188กริชรามันห์ มหาศาสตราภรณ์หล่อหลอมเอกบุรุษ / ทีมงานหน่วยประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคใต้ตอนล่าง ; บรรณาธิการ เกศสุดา สิทธิสันติกุล
3171117186เบิกฟ้า มัณฑนา โมรากุล / บรรณาธิการ จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ
3172117310มณีรัตน์ : อัญมณีแห่งไพรสณฑ์ / ชมรมพุทธศาสน์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
3173117817บูรพภาคพระธรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
3174117172ความขัดแย้งระหว่างรัฐ ทุน และท้องถิ่น : ศึกษาจากการจัดการทรัพยากรธรรมชาติบริเวณตำบลเกาะเพชร และตำบลท่าซอม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช / ขจรจบ กุสุมาวลี
3175114682ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด : ศึกษาเฉพาะกรณีกรมกำลังพลทหารอากาศ = Factors affecting to participation in early retirement plans : a case stud of Directorate of Personnel Royal Thai Air Force / พีรพงษ์ มาทอง
3176116979ความคิดเห็นของบุคลากรต่อสภาพการบริหารโรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในจังหวัดสิงห์บุรี = Opinion of personnel to environmental administration of Prariyattidhamma school in Singburi province / สุพสิทธิ์ ตระกูลปาน
3177117312ความร่วมมือในการพัฒนาระบบเครือข่ายห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ : การพัฒนาระบบเครือข่ายงานวิจัย / ประดิษฐา ศิริพันธ์
3178116988การใช้ภาษาเปรียบเทียบในข่าวหนังสือพิมพ์ธุรกิจ กรณีศึกษาหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ = The use of comparative language for the news in business newspapers a case study in Thansettakij Newspaper / อุไรวรรณ กมลรัตนา
3179117187กุดขาคีม การจัดการน้ำฉบับไทบ้าน / พรทวี ยอดมงคล...[และคนอื่น ๆ]
3180117175วัฒนธรรมตาลโตนด : กระบวนการสร้างชุมชนเข้มแข็ง / พรรณิภา โสตถิพันธุ์...[และคนอื่น ๆ]
3181117182ยุทธศาสตร์ CDM : การแก้ปัญหาภาวะเรือนกระจกอย่างมีส่วนร่วม / สุธาวัลย์ เสถียรไทย...[และคนอื่น ๆ]
3182117183ทบทวนสถานการณ์และองค์ความรู้เกี่ยวกับการค้าบริการที่เกี่ยวเนื่องกับสุขภาพ / ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา...[และคนอื่น ๆ]
3183117814วรรณกรรมพระยาตรัง / พระยาตรัง
3184117818ชุมนุมเรื่องพระลอ / บรรณาธิการ เรวดี ฐิตะโลหิต
3185118238ด้วยพลังแห่งรัก [ซีดี-รอม]
3186115207คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เรียงมาตราว่าด้วยประนีประนอมยอมความ การพนันและขันต่อ บัญชีเดินสะพัด ประกันภัย บรรพ 3 มาตรา 850-897 / เสาวนีย์ อัศวโรจน์...[และคนอื่น ๆ]
3187117547การค้าระหว่างประเทศ : ทิศทางประเทศไทยในบริบทโลก / คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์ ร่วมกับ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
3188102670ผู้นำอำนาจและการเมืองในองค์การ = Leader power and politics in organization / จุมพล หนิมพานิช
318988279เอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์ของกระทรวงทหารเรือ [ฝรั่งเศส] เกี่ยวกับประเทศสยาม... / สันต์ ท. โกมลบุตร, แปล
3190116640กลวิธีการเล่าเรื่องและการใช้ภาษาในข่าวหนังสือพิมพ์ กรณีดาบตำรวจสุวิชัย รอดวิมุต = Narrating styles for newspaper reports on the case of police senior sergeant major Suvichai Rodwimud / สิริกัญญ์ อินทรประเสริฐ
3191118758พีซี แมกะซีน ไทยแลนด์ 2547 [ซีดี-รอม] : Technology insight = PC Magazine Thailand 2004 [CD-ROM]
3192117879ถนนนี้คือชัยชนะ = You can win... / เฉกชนม์
3193117885การบริหารงานขององค์การธุรกิจภาพยนตร์ไทยในยุคปัจจุบัน = The administration of Thai film business organization in the present era. / ธนพร โสภณ
3194117924การปฏิบัติตามแผนพัฒนาตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบล : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลชอนไพร อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ = The implementation of sub-district administrative organization development plan : a case study of Chonpai sub-district administrative organization Muang District, Petchaboon Province / จตุรพร บุญเหมือน
3195111807บังหมาด คนจนผู้ยิ่งใหญ่ [แผ่นวีดิทัศน์] : ออกอากาศ 30 พฤศจิกายน 2547 / อภิวัฒน์ วัฒนางกูร , ประสาน อิงคนันท์ และ สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ
3196111574ผ่าขุมทรัพย์ graphic designer / สุนีย์ เตชะวัฒนสมบูรณ์ ; บรรณาธิการ ปิยะบุตร สุทธิดารา
3197116498หญิงชายวัยทองสุขภาพและปัญหา / พิชัย เจริญพานิช
3198116496ประพาสราชสถาน / พระราชนิพนธ์ใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
3199116534หัวใจนักคิด = The art of systems thinking / โจเซฟ โอ' คอนเนอร์ และ ไอแอน แมคเดอมอทท์ ; แปลโดย วีรวุธ มาฆะศิรานนท์ และ ณัฐพงศ์ เกศมาริษ
3200115172อินไซท์ Dream weaver MX 2004 / วงศ์ประชา จันทร์สมวงศ์ และ ดวงพร เกี๋ยงคำ
3201118708บทบาทของผู้นำทางศาสนากับการพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง = The religious leaders' role and strong-community development / พระธีระพล ชัยยะนุภาพ
3202118684ความคิดเห็นต่อการให้บริการประนอมหนี้ : ศึกษาเฉพาะกรณีฝ่ายบริหารหนี้ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ = Opinion in making a compromise : a case study of government Housing Bank, Head Office / พจนธนกร ตันสกุล
3203118936การพลัดถิ่นฐานภายในประเทศและการคุ้มครองในพม่าแถบตะวันออก / องค์การมนุษยธรรมชายแดนไทย-พม่า
3204119049จริยธรรมในการนำเสนอข่าวอาชญากรรมของสถานีโทรทัศน์ ช่อง 11 News 1 = The ethics of broadcasting crime News on 11 News 1 Channel / สิริพร ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
3205117088ปรัชญาในวรรณคดีสมัยรัตนโกสินทร์ / สำเริง บุญเรืองรัตน์
3206116559กล้าฉลาด / หลิวชิ่งเจา ; แปลโดย ทิภาพร เยี่ยมวัฒนา
3207119045การรับชมและการนำข่าวโทรทัศน์ไปใช้ในการสอนของข้าราชการครูระดับประถมศึกษา อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี = Reception and the application of television news in the teaching of primary school teachers in Thanyaburi district Prathumthanee province / วสุรัตน์ เพิ่มผล
3208119561การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวไทยแบบครบวงจร = The potential development of integrated Thai tourisms / ระพีพรรณ ทองห่อ...[และคนอื่น ๆ]
3209119190อินไซท์ Dream weaver MX 2004 [ซีดี-รอม] / วงศ์ประชา จันทร์สมวงศ์ และ ดวงพร เกี๋ยงคำ
3210115768เครือข่าย : ธรรมชาติ ความรู้ และการจัดการ / พระมหาสุทิตย์ อาภากโร (อบอุ่น) ; บรรณาธิการโดย ปาริชาติ วลัยเสถียร
3211115755คิดอย่างสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ / รวบรวมโดย อธิวัฒน์ ทรัพย์ไพบูลย์
3212109491วิถีแห่งลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน...= Logistics and supply chain pathways... / วิทยา สุหฤทดำรง
3213118379สถิติวิศวกรรม = Engineering statistics / สายชล สินสมบูรณ์ทอง
3214116065งานดีเคล็ดลับสัมภาษณ์งาน = The interview for good jobs / กุณฑีรา กวักเพฑูรย์ คูโนลต์
3215115777มิติแนวคิดเศรษฐกิจไทย : บนเส้นทางจากวิกฤตสู่อนาคต / ศุภชัย พานิชภักดิ์...[และคนอื่น ๆ]
3216116718ชื่อดีมีความหมาย / สำรวย นักการเรียน และ สาวิตรี แสนสว่าง
3217116400เทพนิยายโจนส์... = Fairy tales fantatic stories... / เทอร์รี โจนส์ ; แปลโดย วัชรินทร์ อำพัน
3218109603วัสดุวิศวกรรม = Engineering materials / แม้น อมรสิทธิ์
3219119520การพัฒนาศักยภาพสินค้าที่ระลึกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย = The potential development of souvenirs for Thailand tourism promotion / ภัทรฤดี สุพัฒโสภณ ... [และคนอื่น ๆ]
3220116074มิตรไมตรีไม่มีประมาณ : คู่มือให้การปรึกษาและจิตบำบัดแนวภาวนา = How to be a help instead of a nuisance / คาเรน คิสเซล เวเกลา ; ดวงหทัย ชาติพุทธิกุล, แปล ; ไพรินทร์ โชติสกุลรัตน์, บรรณาธิการ
3221118695ก้าวไปตามใจฝัน : ค้นหาเป้าหมายในชีวิตและเป้าหมายในการทำงานของคุณ = Follow your heart / แอนดรูว์ แมตทิวส์ ; วีรญา หุมาญณ์, แปล ; งามพรรณ เวชชาชีวะ, บรรณาธิการ
3222118651สนทนาภาษาญี่ปุ่นฉบับได้ผลเร็ว / พนิดา กุลประสูตริดิลก, แปล
3223117029กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ : 20 สวัสดิการพนักงานเพื่อการวางแผนด้านแรงงาน ระบบบัญชี และภาษีอากร / เพิ่มบุญ แก้วเขียว
3224118656เรียนจีนกลางกับหวังเหม่ยลี่... / เฉิงเซี่ยงเหวิน, รติพร แซ่จ้าง และ ชุ่นเสว่ทาว
3225120634คำรับรองการปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคกลางและภาคตะวันออก
3226118748กิจกรรมการใช้พจนานุกรม : ชุบชีวิตใหม่ในห้องเรียน / โจน ไรท์ ; แปลโดย สุไร พงษ์ทองเจริญ
3227115287ล้างพิษวันหยุด / กังสดาล กานพลู
3228120561เรียนจีนกลางกับหวังเหม่ยลี่ [ซีดี-รอม] / เฉิงเซี่ยงเหวิน, รติพร แซ่จ้าง และ ชุ่นเสว่ทาว
3229118745จิตวิทยาและจิตวิทยาพัฒนาการ / บรรณาธิการ บุญศรี ไพรัตน์
3230118662พูดญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน... / วราลี สิทธิจินดาวงศ์ และ จารุรักษ์ กิตติสิรพันธุ์ ; บรรณาธิการโดย ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ
3231120615ทางสายวัฒนธรรม / สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์
323298509โดราเอมอน [แผ่นวีดิทัศน์] : โนบิตะและอัศวินแดนวิหค = Doraemon [Videodisc]
3233113305ผักหัวและผักฝัก = Roots, beans and peas / ระพีพรรณ ใจภักดี
3234112878เร็วง่ายอร่อย : ตำรับอาหารจานเดียวปรุงง่ายเสร็จแล้ว = Swift simple and savoury one-dish meal / บรรณาธิการ ณัฐยา เต็งมงคล
3235112731Adobe indesign CS [CD-ROM] : Classroom in a book
3236120566พูดญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน [ซีดี-รอม] / วราลี สิทธิจินดาวงศ์ และ จารุรักษ์ กิตติสิรพันธุ์ ; บรรณาธิการโดย ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ
3237118889คู่มือการจัดงานเลี้ยง / ศรีสมร คงพันธุ์ ; บรรณาธิการโดย นลิน คูอมรพัฒนะ
3238121541การสร้างและประมวลผลข้อมูลจากแบบสอบถาม / สรชัย พิศาลบุตร, เสาวรส ใหญ่สว่าง และ ปรีชา อัศวเดชานุกร
3239119182Adobe photoshop CS : classroom in a book / แปลและเรียบเรียงเป็นภาษาไทยโดย ไพฑูรย์ ประมวลชัยกุล ; บรรณาธิการ ไพโรจน์ เวชชพิพัฒน์
3240121946ชีวิตในราชการของข้าพเจ้า / ยรรยง ศุนาลัย
3241108666โลกสีขาวของพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ / บุญกรม ดงบังสถาน
3242109974การปริวรรตวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ประเภทหนังสือบุด เรื่องนิราศเมืองทลุง / พิทยา บุษรารัตน์
324370365บนเส้นทางหมายเลข 9 [แผ่นวีดิทัศน์] : บันทึกชะตากรรมผู้คนและผืนดินจากหมอชิตถึงเวียดนาม / นพดล พัฒนเมฆินทร์ บรรยาย ; นพนันทน์ อนุรัตน์ บทสารคดี-ถ่ายภาพ-ลำดับภาพ
324470363ตกแต่งตึกแถวทาวน์เฮ้าส์ให้น่าอยู่ [แผ่นวีดิทัศน์]
324570344คู่มือการเลี้ยงและเพาะพันธุ์ [แผ่นวีดิทัศน์] : ปลาการ์ตูน ; ปลาการ์ตูน [แผ่นวีดิทัศน์] ; Clownfish [Videodisc]
324670345โลกของคนรักปลาทะเล [แผ่นวีดิทัศน์]
324770347เทคนิคการถ่ายภาพสารคดี [แผ่นวีดิทัศน์] ธีรภาพ โลหิตกุล
3248109478จิตรกรกราฟิกสวยด้วย Adobe Illustrator CS / ธีรวัฒน์ จิตต์เนื่อง
3249116314การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร / สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
325070335ออกกำลังกายลดเฉพาะส่วน [แผ่นวีดิทัศน์]
3251121054ตำราระบบบำบัดมลพิษอากาศ / นพภาพร พานิช... [และคนอื่น ๆ]
3252106350กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ / อภิญญา เลื่อนฉวี
3253122252ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสืบค้น / นันทา วิทวุฒิศักดิ์
3254120745หลักและศิลปะการถ่ายภาพ = Principles and art of photography / สุทิน โรจน์ประเสริฐ
3255120753การบัญชีชั้นต้น 1 / อัมพร เที่ยงตระกูล, สมหมาย สุขสุเดช และ สุปราณี หรรษาจักรตรี
3256120456Character studio 4 for 3ds studio max / พีรพล อริยรัตนา
3257120464การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรมเชิงวิศวกรรม / ณรงค์ พิทักษ์ทรัพย์สิน
3258120773เศรษฐมิติเบื้องต้น / ดวงจันทร์ วรคามิน
3259111914โครงการจัดทำยุทธศาสตร์และแนวทางในการเตรียมความพร้อมของภาคอุตสาหกรรมไทยอันเนื่องมาจากการเจรจา WTO รอบใหม่ที่กรุงโดฮา : การจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ / สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ และ เทียนสว่าง ธรรมวณิช
3260114224คำถามคำตอบ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เล่ม ... : ระดับเด็กกลาง
3261113423วิถีแม่น้ำ วิถีป่า ของปกากญอสาละวิน : งานวิจัยปกากญอ
3262115186พูดอย่างเซียน / รัชเขต วีสเพ็ญ
3263113337อาหารหลายรส / บรรณาธิการ นลิน คูอมรพัฒนะ
3264113763การทำความเย็นและการปรับอากาศ = Refrigeration and air-condition / อัคครัตน์ พูลกระจ่าง
3265103529ฮีโร่การตลาด = Marketing hero : แนวคิดสู่กรณีศึกษาความสำเร็จ / สุวัฒน์ ทองธนากุล
3266113329อาหารครอบครัว / ศรีสมร คงพันธุ์
3267114432เทคนิคการปั้นดินไทย / ธนศร จิตรอาจ
3268108177บุ๊คไวรัส = Bookvirus / สนธยา ทรัพย์เย็น
3269111911โครงการจัดทำยุทธศาสตร์และแนวทางในการเตรียมความพร้อมของภาคอุตสาหกรรมไทยอันเนื่องมาจากการเจรจา WTO รอบใหม่ที่กรุงโดฮา : การปรับปรุงกฎกติกาความตกลงว่าด้วยการทุ่มตลาด / เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ และ กิรติพงศ์ แนวมาลี
3270111912โครงการจัดทำยุทธศาสตร์และแนวทางในการเตรียมความพร้อมของภาคอุตสาหกรรมไทยอันเนื่องมาจากการเจรจา WTO รอบใหม่ที่กรุงโดฮา : ภาคการเกษตร / นิพนธ์ พัวพงศกร และ สมเกียรติ เรืองจันทร์
3271111909โครงการจัดทำยุทธศาสตร์และแนวทางในการเตรียมความพร้อมของภาคอุตสาหกรรมไทยอันเนื่องมาจากการเจรจา WTO รอบใหม่ที่กรุงโดฮา : ภาคการค้าบริการ / เดือนเด่น นิคมบริรักษ์, สุณีพร ทวรรณกุล และ วีรวัลย์ ไพบูลย์จิตต์อารี
3272113148โครงการจัดทำยุทธศาสตร์และแนวทางในการเตรียมความพร้อมของภาคอุตสาหกรรมไทยอันเนื่องมาจากการเจรจา WTO รอบใหม่ที่กรุงโดฮา : การเข้าสู่ตลาดสินค้าที่ไม่ใช่สินค้าเกษตร / สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ และ ธราธร รัตนนฤมิตศร
3273111913โครงการจัดทำยุทธศาสตร์และแนวทางในการเตรียมความพร้อมของภาคอุตสาหกรรมไทยอันเนื่องมาจากการเจรจา WTO รอบใหม่ที่กรุงโดฮา : มาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี / สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์, ธราธร รัตนนฤมิตศร และ เบญจมาศ ยศปัญญา
3274111915โครงการจัดทำยุทธศาสตร์และแนวทางในการเตรียมความพร้อมของภาคอุตสาหกรรมไทยอันเนื่องมาจากการเจรจา WTO รอบใหม่ที่กรุงโดฮา : สิ่งแวดล้อม / อัจฉรี ชไตน์มึลเลอร์, เรวดี จรุงรัตนาพงศ์ และ ปนัดดา กัลปพฤกษ์
3275111916โครงการจัดทำยุทธศาสตร์และแนวทางในการเตรียมความพร้อมของภาคอุตสาหกรรมไทยอันเนื่องมาจากการเจรจา WTO รอบใหม่ที่กรุงโดฮา : การปรับปรุงกฎระเบียบว่าด้วยการอุดหนุน / เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ และ กิรติพงศ์ แนวมาลี
3276111918โครงการจัดทำยุทธศาสตร์และแนวทางในการเตรียมความพร้อมของภาคอุตสาหกรรมไทยอันเนื่องมาจากการเจรจา WTO รอบใหม่ที่กรุงโดฮา : กระบวนการระงับข้อพิพาท / เดือนเด่น นิคมบริรักษ์
3277111917โครงการจัดทำยุทธศาสตร์และแนวทางในการเตรียมความพร้อมของภาคอุตสาหกรรมไทยอันเนื่องมาจากการเจรจา WTO รอบใหม่ที่กรุงโดฮา : นโยบายการแข่งขันทางการค้า / เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ และ สุณีพร ทวรรณกุล
3278111920โครงการจัดทำยุทธศาสตร์และแนวทางในการเตรียมความพร้อมของภาคอุตสาหกรรมไทยอันเนื่องมาจากการเจรจา WTO รอบใหม่ที่กรุงโดฮา : การอำนวยความสะดวกทางการค้า / เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ และ วีรวัลย์ ไพบูลย์จิตต์อารี
3279111919โครงการจัดทำยุทธศาสตร์และแนวทางในการเตรียมความพร้อมของภาคอุตสาหกรรมไทยอันเนื่องมาจากการเจรจา WTO รอบใหม่ที่กรุงโดฮา : กฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า / สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ และ เบญจมาศ ยศปัญญา
3280111921โครงการจัดทำยุทธศาสตร์และแนวทางในการเตรียมความพร้อมของภาคอุตสาหกรรมไทยอันเนื่องมาจากการเจรจา WTO รอบใหม่ที่กรุงโดฮา : ผลกระทบของข้อตกลงต่อภาคอุตสาหกรรม / สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ และ ธราธร รัตนนฤมิตศร
3281113420เมืองยั่งยืนในเอเชีย : แนวคิดและประสบการณ์จากเมืองนาราและบาหลี = Sustainable cities in Asia : cases of Nara and Bali / ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์ เจริญเมือง
3282116000ปัจจัยสนับสนุนความสำเร็จในการดำเนินงานของสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ : ศึกษาเฉพาะกรณี สหกรณ์การเกษตรวิเศษชัยชาญ จำกัด จังหวัดอ่างทอง = Factors supporting for the success operation of the distinguised national co-operation : a case study of agricultural co-operation of Viset-Chichan Limited and Thong provice
3283115666รักเอยจริงหรือที่ว่าหวาน / มนทกานติ์ เชื่อมชิต
3284114021การสัมมนาพิเศษร่างมาตรฐานการบัญชี / สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
3285113440มาตรฐานกลางของรายการและจำนวนเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายอันจำเป็นเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่บริษัทประกันภัยหรือกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยต้องจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยจากรถ / กรมการประกันภัย
3286113873Life on earth / พงศกร ปัตตพงษ์...[และคนอื่น ๆ]
3287113308วัดพระศรีรัตนศาสดารามและ พระบรมมหาราชวัง = The temple of the Emerald Buddha and the Grand Palace / นิดดา หงษ์วิวัฒน์
3288113373ภูมิปัญญาไทย : วิถีไทย = Thai wisdom : Thai ways of life / บรรณาธิการ วิบูลย์ ลี้สุวรรณ
3289115728อีโมชั่นส์ ออฟ เดอะ ไวโอลีน ชุดที่ 2 [ซีดี-รอม] : แอมแปร์ ซินเดอเรลลา = Emotions of the violin Vol. 2 [CD-ROM] : Ampere Cinderella
3290113388การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตลาดสุราภายใต้นโยบายสุราเสรี = Analysis on change in market structure under liquor liberalization policy / รัตนา จีนกลาง
3291115528เทคนิคการวัดแสงฉบับสมบูรณ์ / ประสิทธิ์ จันเสรีกร
3292116020การสร้างสีสันข่าวเศรษฐกิจในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ = The coloring of economics news in Thairath Newspaper / ธันยกร เจนภาษา
3293141624คุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหาร / ธานินทร์ กรัยวิเชียร
3294116003ปัญหาในการปฏิรูประบบราชการของสำนักงานเขต กลุ่มรัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร = The problem of administrative reform of district offices : a case study of The Rattanakosin Group Bangkok metropolis / กิตพล เชิดชูกิจกุล
3295116028กลวิธีการตั้งชื่อรายการโทรทัศน์ = Title invention for Thai TV programs / ปัทมา เรืองศรี
3296115998การมีส่วนร่วมของพนักงานระดับปฏิบัติการต่อการแปรรูปองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย = Operational worker's participation towards the privatization of telephone organization of Thailand / สุรพงษ์ เนตรทัศน์
3297113374การศึกษาและสร้างแบบจำลองวงจรแปรผันพลังงานด้วยอุปกรณ์เพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์โดยใช้โปรแกรม PSCAD/EMTDC = Study and configuration of converter circuit with power electronic devices using PSCAD/EMTDC / ประจักร ศรีวิมล
3298116027ปริจเฉทการรายงานข่าวของรายการระเบียงข่าวทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อ.ส.ม.ท. = The discourse of "Rabiang-Khaw" on Channel 3 / เขมลักษณ์ อินลออ
3299100192พระจอมปิ่น 200 ปีพระบิดาวิทยาศาสตร์ไทย 196 ปีสมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ / สุวรรณ เพชรนิล
3300115817การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม = Total productive maintenance [TPM] / ธานี อ่วมอ้อ
3301116030การศึกษาและการจำลองทางซอฟต์แวร์ของการชดเชยค่ากำลังไฟฟ้าเสมือนของสายส่ง [ซีดี-รอม] = Study and simulation of line compensation [CD-ROM] / วรเวทย์ วิไลลักษณ์ และ โกสินทร์ ทองทิพย์
3302116318การวิจัยไทย : วิวัฒนาการสู่อนาคต / จินตนาภา โสภณ
3303115805การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล : แนวทางสร้างความพึงพอใจแก่พนักงาน = Human resource focus : a guide to create employee satisfaction / ธัญญา ผลอนันต์
3304116641การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศโดยใช้หลักการ UML บนฐานข้อมูลเชิงวัตถุ = Information system design and implementation using UML on OODB / ณพัชร์วดี แสงบุญนำ
3305116247ทัศนคติของผู้มีส่วนได้เสียกับธุรกิจท่องเที่ยวชายแดนไทย-มาเลเซีย : กรณีจังหวัดสงขลา = The stakehokder attitudes with Thai-Malaysia border tourism business : case study of Songkhla province / อมรรัตน์ ผลศิริ
3306116740พลังสังคมไทยในทศวรรษหน้า [ซีดี-รอม] : ทางเลือกกับความเป็นจริง = Thai socail forces in the next decade [CD-ROM] : a real alternative ; การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาสังคมวิทยา ครั้งที่ 2 พลังสังคมไทยในทศวรรษหน้า [ซีดี-รอม] : ทางเลือกกับความเป็นจริง
3307116262การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายไทย : ศึกษาเปรียบเทียบพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ. 2534 กับบทบัญญัติความผิดเกี่ยวกับการค้าในประมวลกฎหมายอาญา = The protection of trademark under Thai law : a comparative analysis between the trademark act B.E. 2534 and the provision of offences relating to trade under the criminal code / นฤนาท รัตนโชติวงศ์กุล
3308115569ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร = Factors affecting consumer purchasing behavior for personal computer in Bangkok / จตุรภัทร สุนทรัช
3309116755ศิลปะสุโขทัย : บทวิเคราะห์หลักฐานโบราณคดีจารึกและศิลปกรรม = Sukhothai art : a view from archaeological art and epigraphic evidence / ศักดิ์ชัย สายสิงห์
3310116630ความคิดเห็นของข้าราชการครูต่อการบริหารการจัดการศึกษาที่ดำเนินการตามนโยบายการกระจายอำนาจการจัดการศึกษาไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี = Teacher's opinion towards educational administration in accordance with the policy of power decentralization of educational administration to local administration organizations : a case study of Klongluang district, Pathumtani / ยุวดี ชูจันทร์
3311115575นวัตกรรมที่นอนเครื่องนอนเพื่อสุขภาพ / ฐานเศรษฐกิจ
3312114807การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและความผิดพลาดในการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย = An analysis of errors and mistakes in Thai writing made by first-year students of the university of the Thai Chamber of Commerce / บุญศิริ ภิญญาธินันท์ และ ดลฤทัย ขาวดีเดช
3313117291คณะองคมนตรี
3314116642การศึกษาภาพลักษณ์ของตำรวจในบทความประจำในหนังสือพิมพ์ภาษาไทยรายวัน = A study of the image of the Thai police persented in articles of daily Thai newspapers / อทพินท์ภัค สันติชนาธิปัต
3315117179ลดเหล้างานศพจุดเริ่มต้นสู่การจัดระเบียบสังคม...บ้านดง / เกศสุดา สิทธิสันติกุล, ภัทรา มาน้อย และ ทีมวิจัยโครงการจัดระเบียบสังคมบ้านดง ตำบลนายาว อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
3316117170คืนโรงเรียนสู่ชุมชน...เชื่อมสายใยชีวิตและการเรียนรู้ / กชกร ชิณะวงศ์ และ ไพรัช ใหม่ชมภู และทีมวิจัยโครงการการพัฒนาหลักสูตรเพื่อท้องถิ่นระดับโรงเรียนในพื้นที่อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
3317116992กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเพื่อสร้างตราสินค้าและรักษาคุณค่าตราสินค้าจิม ทอมป์สัน = The marketing communication strategies for Jim Thompson branding and brand equity existent / ผ้าไหม สุคันธรัตน์
3318117161วรรณกรรมทักษิณ : วรรณกรรมพินิจ / สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ และ ชวน เพชรแก้ว
3319114220รวมคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด พ.ศ.2545-2546 / รวบรวมโดย อำพน เจริญชีวินทร์
3320117167กฎหมายตราสามดวง : แว่นส่องสังคมไทย... / วินัย พงศ์ศรีเพียร, บรรณาธิการ
3321117235ประสบการณ์และกลยุทธ์ของผู้บริหารในการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน / บรรณาธิการ ทิศนา แขมมณี และ ภาษิต ประมวลศิลป์ชัย
3322107663ความคิดเห็นของข้าราชการกรมสวัสดิการทหารบกต่อแนวทางแก้ปัญหาการก่อความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ = Opinions of the officers in Army Welfare Department about polity to resolve the unrest in 3 Southern provinces / หยาดพิรุณ ส่อสืบ
3323116989รูปแบบการสื่อสารการตลาดของบริษัทประกันชีวิตหลังการเปิดเสรี = Marketing communication forms of life insurance companies after market liberalization / วชิราพร พินิจมงคลการ
3324116995การวิเคราะห์โครงสร้างการแข่งขันอุตสาหกรรมปลากะตักทอดกรอบ = The industrial structure analysis of anchovy business / สุรัสวดี ทองเชื่อม
3325117178วิถีการดูแลรักษาสุขภาพในระบบการแพทย์พื้นบ้านล้านนา / บรรณาธิการ ยิ่งยง เทาประเสริฐ
33261171736 ปีทองสุดท้ายของโอกาสการแข่งขันทางเศรษฐกิจ : ผลจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร / เกื้อ วงศ์บุญสิน, บรรณาธิการ
3327117904รายงานประจำปี... [ซีดี-รอม] = Annual report... [CD-ROM] / บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
3328117905รายงานประจำปี... [ซีดี-รอม] = Annual report... [CD-ROM] / ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
3329117923รายงานประจำปี... [ซีดี-รอม] = Annual report... [CD-ROM] / ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
3330117920ความฝันเรื่องที่ห้า ปลวก [ซีดี-รอม] ; ปลวก [ซีดี-รอม] / กุนเทอร์ ไอซ์
3331117193พลังการวิจารณ์ : ทัศนศิลป์ / จักรพันธ์ วิลาสินีกุล, ดวงฤทัย เอสะนาชาตัง และ วันทนีย์ ศิริพัฒนานันทกูร
3332117233พลังการวิจารณ์ : สังคีตศิลป์ / รังสิพันธุ์ แข็งขัน, ดุสิต จรูญพงษ์ศักดิ์ และ บวรพงศ์ ศุภโสภณ
3333116991กลวิธีการสื่อสารและการใช้ภาษาในประกาศและคำสั่ง : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย = Communicative strategy and language used in the announcement and commandment : a case study in UTCC / ฉลวย มรรคชีวะ
3334116993บทความแฝงโฆษณาเพื่อสุขภาพใน "คลินิกมติชน" = Advertorials for health in the "Matichon Daily Newspaper Clinic" / หทัยรัตน์ ประคองเค้า
3335116990กลวิธีการนำเสนอของหนังสือการ์ตูนเรื่อง "คำสาปฟาโรห์" = Technique for presentation in comic book "Pharaoh's Curse" / สุภัท สง่าพันธ์ไชย
3336115598สถานการณ์การใช้น้ำบาดาลบริเวณพื้นที่ด้านเหนือของที่ราบภาคกลางตอนล่าง [ปี 2543-2545] / สุจริต คูณธนกุลวงศ์...[และคนอื่น ๆ]
3337117244เด็กไทยวันนี้ เป็นอยู่อย่างไร / ลัดดา เหมาะสุวรรณ...[และคนอื่น ๆ]
3338117001การศึกษาวิจัยผลิตภาพแรงงานความสัมพันธ์ระหว่างค่าจ้างที่แท้จริงและอัตราการจ้างงานและการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสมัยใหม่ / สุมาลี สันติพลวุฒิ...[และคนอื่น ๆ]
3339116983ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2544 ในด้านการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย = A study of problems and obstacles of the Election Commission for the House of Representatives, 2001 on investigation and adjudication / ดิเรก โฉมยงค์
3340118288เรียนแต่งภาพสวยด้วย Photoshop CS [ซีดี-รอม] = Photoshop CS [CD-ROM]
334198428การชันสูตรพลิกศพ : ปัญหาและแนวทางแก้ไข = Postmortem examinations : problems and solutions / เลอศักดิ์เชษฐ เดชะราช
3342118290โฟโต้ ทราเวล [ซีดี-รอม] = Photo travel [CD-ROM]
3343114425ประสิทธิผลของโครงการตำรวจชุมชนสัมพันธ์ในกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 : กรณีศึกษาเฉพาะสถานีตำรวจภูธรในจังหวัดนนทบุรี = The effectiveness of police community relation project in the provincial Police Region 1 : a case study of Police Stations in Nonthaburi / วิชัยนาวิน อนันต์
3344109330ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ e-learning [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล] : วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2547 ; โครงการอบรมการเรียนการสอนระบบ e-learning หลักสูตรที่ 1 เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ e-learning [ซีดี-รอม] : วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2547
3345109331แนวคิดและรูปแบบในการพัฒนาบทเรียนสำหรับ Web-based e-learning [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล] : วันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 2547 และวันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2547 ; โครงการอบรมการเรียนการสอนระบบ e-learning หลักสูตรที่ 2 เรื่องแนวคิดและรูปแบบในการพัฒนาบทเรียนสำหรับ ...
3346117810สุธนูกลอนสวด / บรรณาธิการ บุญเตือน ศรีวรพจน์
3347115248ด้วยพลังแห่งรัก / คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ
3348109297การบริหารเพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้ / บรรณาธิการ ธีระ รุญเจริญ ปราชญา กล้าผจัญ และ สัมมา รธนิธย์
3349117532เก็บตกจากโลกกว้างถูลู่ถูกังในอังกฤษ / รัศมี ธันยธร (เอ๊ด โจนาธาน)
3350117884การศึกษาพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร = The study of political behaviors of people in Ladprao district, Bangkok / เสกสรร เลิศรังษี
3351117895การคุมความประพฤติเด็กและเยาวชน = Supervision of the juvenile probationers / พระมหาบุญยืน ประทุม
3352117886ทัศนคติของประชาชนต่อโครงการแยกมูลฝอยก่อนนำทิ้งในพื้นที่เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร = People's attitude towards the garbages-separating project : a case study of Klong Sam Wa district Bangkok metropolis / ณัฐพงศ์ สถานสุข
3353117890การจัดการพื้นที่เขตกันชนแบบผสมผสาน ศึกษากรณี : ชุมชนรอบอุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ = The buffer zone integrated management a case study : Huay-Yang Waterfall National Park Vicinity Community Area, Prachuab Kirikhan province / ธนิต บำรุงกุล
3354117929ประสิทธิผลของภาพและคำเตือนบนซองบุหรี่ = Effectiveness of warning images and messages on cigarette packs / ธารทิพย์ บุญชัย
3355117887ปัญหาการดำเนินนโยบายของหมอดินอาสาประจำตำบลของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 = Evaluation on land development regional office 8's volunteer soil doctor policy implementation / พิศิษฐ์ ชี้เชิญ
3356119061ข้อมูลพื้นฐานเพื่อการผังเมือง
3357116533ดัชนีวัดผลสำเร็จธุรกิจและการประเมินองค์กรแบบสมดุลภาคที่ 3 : คิดเชิงกลยุทธ์ = KPIS : key performance indicators, BSC : the balanced scorecard / ดนัย เทียนพุฒ
3358118685ประสิทธิผลของโครงการกองทุนหมู่บ้าน : ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลนครปากเกร็ด = Effectivenees of village fund project : a case study of Pakkret municipality / จุมพฏ สงประเสริฐ
3359118777การยอมรับการนำระบบบริหารคุณภาพ ISO 9000 มาใช้ในองค์กร : ศึกษาเฉพาะกรณีบริษัท เดอะเพ็ท จำกัด = Adoption of quality management systems ISO 9000 in organization : a case study in the Pet Company Limited / พรรษกร รอดบรรจบ
3360118783ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีวินัยในองค์กร : ศึกษาเฉพาะกรณีบริษัท อาหารสยาม จำกัด [มหาชน] = Organizational factors which relate to discipline of employee : a case study of Siam Food Product Co. Ltd. / รุ่งนภา งาตัน
3361118773ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในนโยบายป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภายใต้รัฐบาลพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร = Factors affecting on the success of drug protection and suppression policy implementation under police lieutenant colonel Taksin Shinawatra goverment / บูรณศักดิ์ บูรณศิลป์
3362115758สุดยอดนักวิทยาศาสตร์สำคัญของโลก = Top ten scientists in the world
3363105468ความเข้าใจในเรื่องพระเจ้าอโศกและอโศกาวทาน / แปลโดย ส. ศิวรักษ์.
336486151ป้องกันตนเองจากการพัฒนาที่ทำลายล้าง : คู่มือเพื่อความเข้าใจต่อแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมฉบับใหม่ของธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (JBIC) / ฟูกูดะ เคนจิน และ โอฮาชิ ทามากิ
3365119040ผลการประยุกต์ใช้ระบบคุณภาพ ISO9000 ของบริษัท เดอะ เพ็ท จำกัด, 2547 = Implication of quality system ISO9000 in The Pet Company Limited, 2004 / สมพร ปานทองคำ
3366119032ความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อการนำนโยบายปฏิรูปการศึกษาไปปฏิบัติ : กรณีศึกษาโรงเรียนบดินทรเดชา [สิงห์ สิงหเสนี] = Parents' opinions on implementation of new education reformation policy : a case study of Bodindecha School [Sing Singhaseni] / วารุณี ตันติวรวงศ์
3367117174มองข้ามบ่านักเขียน : เรื่องสั้นไทยในทัศนะนักวิจารณ์ / บรรณาธิการโดย สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์
3368118681ความเครียดและผลกระทบที่มีต่อผู้ชำนาญการตรวจพิสูจน์หลักฐานในกองพิสูจน์หลักฐานสำนักงานวิทยาการตำรวจ = Stress and its effects to scientific crime detection division specialists office of forensic science / ดวงหทัย เลาหเวชรานันท์
3369119024ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่มีต่อความอยู่รอดของมหาวิทยาลัยเอกชน อ. = The impact of changing the policy of the education-loan fund project on the survival of the University A. / กันยาย วัธนวิสิต
3370116568เถ้าแก่แค่เอื้อม / วิทยา มานะวาณิชเจริญ
3371116536นโยบายการจัดการทรัพยากรป่าชายเลนของประเทศไทย [พ.ศ.2504-2546] = The management policy of mangrove resources in Thailand (1961-2003) / ชาญชัย งามเจริญ
3372119052มาตรการในการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนภายหลังปล่อยจากศูนย์ฝึกอบรม = Aftercare services for juvenile delinquents from the training center / สุรีรัตน์ สมนึก
3373119042ปัญหาและแนวทางแก้ไขความรุนแรงในครอบครัว = Family violence it's problems and solution / วริศนันท์ ภูน้ำทรัพย์
337498617ไมโครซอฟซ์วินโดว์สเซิร์ฟเวอร์ 2003 คู่มือดูแลระบบและบริการบนเครือข่าย / สุทธา ศรีวิริยาจารย์
3375117091จริยศาสตร์ / สำเริง บุญเรืองรัตน์
3376119047กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจเพื่อให้เกิดการทำประกันชีวิตของตัวแทนประกันชีวิตของบริษัท กรุงไทย แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด = Presursive communication strategies of Krungthai AXA Live Insurance Representtatives / นิตา โพธาธนาพงษ์
3377114754รวมผลงานวิจัยกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด : พร้อมบทประเมินสถานภาพเพื่อพัฒนาการวิจัย / สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
3378119521การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น = The potential development of arts, culture and local wisdom tourism / รสิกา อังกูร...[และคนอื่น ๆ]
3379119523การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ = The potential development of health tourism / ปาลีรัตน์ การดี...[และคนอื่น ๆ]
3380119039การเปลี่ยนแปลงองค์การ : กรณีศึกษาการโอนสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองไปสังกัดกระทรวงยุติธรรม = Organizational change : a case of tranfering immigration office from National Police Agency to Ministry of Justice / เลิศศักดิ์ แสนสุทธิ
3381117740เทเบิลเทนนิส = Tabletennis
3382117741ว่ายน้ำ = Swimming
3383119035การศึกษาวิเคราะห์คุณค่าทางวัฒนธรรมของภาพยนตร์เรื่องขุนแผน = The analytical study of the cultural values of the movies "Kunpan" / อัจฉริยะ ศรีทา
3384119051ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรของบุคลากรสถาบันสันติราษฏร์บริหารธุรกิจ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิรโสภาพัณณวดี = Opinion and suggestions of faculty, staff and management of Santirat Institute of Business Administration on internal public relations / กริน ชวลิตวงษ์พร
3385118682นโยบายการแก้ปัญหาการละเมิดสิทธิของนักแสดงตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 = Policy of solving problems in enforcement concerning the infringment of performer's rights according to the copyright act B.E.2537 / จิตติมาฆ์ สุขพัฒน์
3386118683การจัดการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญสำหรับผู้ต้องขัง = Non-formal general education management for the prisoners / ณรงค์ สีใจออน
3387119043ปัญหาในการปรับตัวของครูและนักเรียนให้เข้ากับการเรียนการสอนตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนขจรโรจน์วิทยา = The problem's of teachers and students' concerning self-adaptation to teaching and learning processes according to the policy of education reform : a case study of Khajornroj Witthaya School / กฤษณะ ถาวร
3388119036การประเมินผลโครงการอบรมคุณธรรมค่ายคุณธรรมของนักเรียนมัธยมศึกษา : กรณีศึกษาในเขตพื้นที่พุทธมณฑล ตำบลศาลายา อำเภอศาลายา จังหวัดนครปฐม = The evaluation of the success of dhamma teaching for high-school students project, case study in Salaya sub-district, Buddhamonthon district, Nakhon Pathom province / พระมหาภักดี โพธิ์สิงห์
3389115764สวัสดิการสังคมฉบับชาวบ้าน : แนวคิด นโยบาย แนวทางปฏิบัติ / อภิญญา เวชยชัย และ ศิริพร ยอดกมลศาสตร์ ; บรรณาธิการโดย ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ
3390115756วิญญาณผู้นำ : จากรากฐานสู่การพัฒนา / ระพี สาคริก
3391117588พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช รัชกาลที่ 9 : พ.ศ.2489-ปัจจุบัน / บุษบง โควินท์
3392120326โยคะลีลา [แผ่นวีดิทัศน์] / อรชุมา ฟองวัฒนากุล
3393120630คำรับรองการปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคใต้
3394120631คำรับรองการปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
3395120633สรุปภาพรวมการจัดทำยุทธศาสตร์
3396120635คำรับรองการปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3397117027มิติใหม่ของงบการเงินและการวิเคราะห์ / วรศักดิ์ ทุมมานนท์
3398117023คู่มือไหว้พระธาตุเจดีย์ประจำปีเกิด / ทศพล จังพานิชย์กุล
3399115291ชินบัญชร : ตำนาน 15 อรหันต์ พร้อมด้วยตำนานภิกษุณี / ประเสริฐ บุญตา
3400116073เงินตราแห่งอนาคต : วิถีใหม่สู่การรังสรรค์ความมั่งคั่งงานและโลกอันชาญฉลาด : The future of money / เบอร์นาร์ด ลีตาร์ ; จินตลา วิเศษกุล, แปล
3401119556การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวไทยแบบครบวงจร [แผ่นวีดิทัศน์] = The potential development of integrated Thai tourisms [แผ่นวีดิทัศน์] ; รายงานชุดโครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวไทยแบบครบวงจร [แผ่นวีดิทัศน์] / ระพีพรรณ ทองห่อ ... [และคนอื่น ๆ]
3402118465พูดจีนกลางในชีวิตประจำวัน [ซีดี-รอม]
3403118735กลยุทธ์การสอนคิดอนาคต / สุวิทย์ มูลคำ
3404118696กิจกรรมการแปล : มิติใหม่ในการสอนภาษา = Translation / อเลน ดัฟฟ์ ; แปลโดย จินดา ศรีรัตนสมบุญ
3405118663พูดจีนกลางในชีวิตประจำวัน... / วราลี สิทธิจินดาวงศ์, จารุรักษ์ กิตติสิริพันธ์ และ พรรณจรี สิริมงคลสกุล ; บรรณาธิการโดย ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ
3406118056ราชพัสตราภรณ์
3407120931การจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว / ราณี อิสิชัยกุล
3408121798เพลิดเพลินกับการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรม Moho / ภัททิรา เหลืองวิลาศ
3409121796ก้าวสู่อาชีพผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในองค์กร (ภาคปฏิบัติ) / อาณัติ รัตนถิรกุล
3410121799ติดตั้งและใช้งาน Hi speed internet / อรรณพ ขันธิกุล และ อำนาจ มีมงคล
3411121407แผนชีวิตชุมชน / พรรณทิพย์ เพชรมาก
3412121850คนตาทิพย์... "ตุ้ย เอ็กซเรย์" / พ.สวัสดิ์พร
3413121806ผ้าทอพื้นเมืองภาคเหนือ (ล้านนา) / กรมศิลปากร
341470442สี่แผ่นดิน [แผ่นวีดิทัศน์] / กำกับการแสดงโดย ม.ล.พันธุ์เทวนพ เทวกุล
3415120625พระคุณพ่อ / เกษ ภาคสุวรรณ
3416119161เทคนิคการแปลไทยเป็นอังกฤษ = Technique of translating Thai to English / ธนพล จาดใจดี
3417121762เปิดสำรับตำรับจีน = Chinese food / สมนึก องค์รัตนะคณา ; บรรณาธิการโดย สันติ วิริยะรังสฤษฏ์
341870364รวมเรื่องน่ารู้เพื่อคนรักเครื่องเสียงและโฮมเธียเตอร์ [แผ่นวีดิทัศน์] ; Home theater [Videodisc] / วิจิตร บุญชู
341966634ปริศนาศิลาจารึก [แผ่นวีดิทัศน์]
3420122260การพัฒนา สาธิตและเผยแพร่เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับผลิตผลทางการเกษตร = A research report on development, demonstration and dissemination of solar crop dryers / เสริม จันทร์ฉาย...[และคนอื่นๆ]
3421120276เทคนิคการสอนงาน / สมิต สัชฌุกร
3422122173โครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอ่าวน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้ศูนย์บริการการเกษตรตามพระราชดำริ คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ประจำปีงบประมาณ 2547 / คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
3423122261การพัฒนาแผนที่และฐานข้อมูลศักยภาพแสงสว่างธรรมชาติจากภาพถ่ายดาวเทียมสำหรับประเทศไทย / เสริม จันทร์ฉาย...[และคนอื่น ๆ]
3424120724กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม / อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์
3425120730การสื่อสารมวลชนเปรียบเทียบ (610-418, RT 314) / อุษา บิ๊กกิ้นส์
3426120740การบัญชีธนาคาร / นงนิภา ตุลยานนท์
3427120729ระบบการจัดการคุณภาพ / ชุติระ ระบอบ
342866834คนต่างลิขิต [แผ่นวีดิทัศน์] / อภิวัฒน์ วัฒนางกูร , ประสาน อิงคนันท์ และ สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ
3429120731ข่าวและสถานการณ์ปัจจุบัน
3430120376Windows XP ฉบับสมบูรณ์ / วิทยา สงวนวรรณ และ ณาตยา ฉาบนาค
3431120746ทักษะการใช้ภาษาไทย 2. เอกสารคำสอน = Thai usage skill II [TH 102]
3432123044การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรมเชิงวิศวกรรม [ซีดี-รอม] / ณรงค์ พิทักษ์ทรัพย์สิน
3433113532การศึกษาเฉพาะกรณี = Case studies / ปราชญา กล้าผจัญ...[และคนอื่น ๆ]
3434122970ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ : ศึกษาเฉพาะกรณีกองกำกับการสายตรวจ กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ / ศาสตรา อ่อนรัศมี
3435122557บ้านชีวาทิตย์ บ้านพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อคุณภาพชีวิต ผลิตพลังงาน = BIO-solar home powered by the sun / สุนทร บุญญาธิการ
3436124424ไกด์เพื่อชีวิต สะพายเป้โบกรถลุยเดี่ยวสามประเทศนักสู้ติดดิน / ธงชัย ลิขิตชลธาร
3437124423กระตุกหนวดพญามังกร สะพายเป้ลุยกับเตี่ยสองประเทศ จีน ฮ่องกง / ธงชัย ลิขิตชลธาร
3438124436มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการประกอบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (เวอร์ชั่น 1) ประจำปี... / คณะอนุกรรมการด้านความมั่นคง ภายใต้คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
3439100251เล่าเรื่องสมมติในอดีต / อำนวย วีรวรรณ
3440122190การตรวจประเมินตนเองและการปฏิบัติการตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ = Getting started with the Baldrige National quality program criteria for performance excellence : a guide to self-assessment and action / สมชาติ น้อยสิริสุข และ อภิรดี ไชยศรี ผู้แปลและเรียบเรียง
344170023รายงานการวิจัยและบทสรุปสำหรับผู้บริหารประจำปีงบประมาณ 2547 [ซีดี-รอม]
3442116186iPAQ & O2 utilities / ทรงศักดิ์ ลิ้มสิริสันติกุล
3443121750ภาษาอังกฤษในสำนักงาน = Office English / นฤมล
3444114976สถิติผลการดำเนินงานและฐานะการเงินรายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปี ... [ซีดี-รอม]
344599364คำพิพากษาฎีกา 2547 / บรรณาธิการโดย ไพโรจน์ วายุภาพ
344689949โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาความรู้และทักษะด้าน ICT ของข้าราชการ. รายงานเบื้องต้น / สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3447109357คู่มือสำหรับผู้ปฏิบัติงานในด้านงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการโดยชุมชน = Manual for CBR planners / มายา โทมัส และเอ็ม. เจ. โทมัส ; แปลโดย ดวงกมล วัฒนสุข พรชำนิ
3448123197ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองศรีราชา = Satisfaction in carrying out their duties of immigration officers / รสนา วงษ์สุวรรณ์
3449109919กองทัพกู้ชาติของพระเจ้าตากสินและเมืองจันทบุรี / ธวัช ปุณโณทก
3450123460วิมานวาสนา เล่ม... / ซิเบ๊เชี่ยงฮ้ง ; แปลโดย น.นพรัตน์
3451123946พิชิตความสำเร็จสไตล์ ดร.อดิศัย โพธารามิก / อดศัย โพธารามิก
3452125437คำวินิจฉัยคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ : กรณีอัยการสูงสุดมีคำร้องขอให้คณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคการเมือง (พรรคไทยรักไทย พรรคพัฒนาชาติไทย และพรรคแผ่นดินไทย) / สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
3453123947ก้าวย่างตามเส้นทางที่ทรงทำ/ธรรม / อัจฉราพร กมุทพิสมัย
3454124390เด็กชายเล / ชลลดา ปะการัง
345549426น้ำกับการแก้ปัญหาความยากจน / ประกอบ วิโรจนกูฎ
345697524วรรณทัศน์ / มาโนช ดินลานสกูล
345795630การอ่านและการเขียนบันเทิงคดี / มาโนช ดินลานสกูล
3458124570กฎหมายอาญาภาคทั่วไป / คณิต ณ นคร
3459118403รายงานธุรกิจประกันภัยในประเทศไทย... [ซีดี-รอม] = Annual insurance report of Thailand... [CD-ROM] ; รายงานธุรกิจประกันภัยไทย... [ซีดี-รอม]
3460103523ทฤษฎีการบัญชี / เมธากุล เกียรติกระจาย และ ศิลปพร ศรีจั่นเพชร
346196031การประชุมเอเปก ณ ประเทศไทย = APEC in Thailand
346296171วังเทวะเวสม์ / ธนาคารแห่งประเทศไทย
3463104585RMF & LTF ลดภาษีได้ 600,000 บาท
3464104590RMF LTF
346583395ศัพท์ศิลปประดิษฐ์ / สมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
3466117272โครงการผลิตสื่อการสอนการแจกแจงตัวแปรสุ่ม / มนชยา เจียงประดิษฐ์
3467117257โครงการผลิตสื่อการสอนความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับดอกเบี้ย / วีรวรรณ ศักดาจิวะเจริญ
3468117919บัลลังก์เมฆ [ซีดี-รอม] : เดอะมิวสิคัล
346986454พระพุทธพจน์ : คำบรรยายธรรมตามพระไตรปิฎก / สุชาติ นาคอ่อน
3470124826อ่านแล้วอย่าทำตาม : คู่มือคนอยากสวยและหล่อ
3471126818ประยงค์ รณรงค์ แมกไซไซ 2004 : สาขาผู้นำชุมชนรางวัลของคนทำงานด้วยชีวิตและจิตวิญญาณ
347269891สัตว์โคตรนักฆ่า [แผ่นวีดิทัศน์] : เร็วท้านรก = Killer instinct [Videodisc] : Speed
347367192สัตว์โคตรนักฆ่า [แผ่นวีดิทัศน์] : พันธุ์หมาป่า = Killer instincts [Videodisc] : Dogs
347469941ล่าอาณาจักรงูสายรุ้ง [แผ่นวีดิทัศน์] = Quest for the rainbow serpent [Videodisc]
3475126659หลักการบัญชี. เอกสารการสอนชุดวิชา = Principles of accounting / ธนชัย ยมจินดา... [และคนอื่น ๆ]
3476126735รวมพลตามรอยกู้ชาติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน : 4 มกราคม 2547 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / สมาคมชาวกรุงศรีอยุธยา
3477126812การจัดการการเงิน... เอกสารการสอนชุดวิชา = Financial management... / สุรศักดิ์ นานานุกูล
347869858รายงานประจำปี ... [ซีดี-รอม] = Annual report... [CD-ROM] / บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
347967252รายงานประจำปี ... [ซีดี-รอม] = Annual report... [CD-ROM] / บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
348098382หนังสือประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตร 2547 = Patent gazette / สำนักสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา
3481116707ครู ใหญ่ นภายน คุยเฟื่องเรื่องวัยเด็ก / ใหญ่ นภายน
3482127193สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3483127370ความขัดแย้ง : หลักการและเครื่องมือแก้ปัญหา / วันชัย วัฒนศัพท์
3484127363กรรมพยากรณ์ตอนชนะกรรม / ดังตฤณ
3485127368ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับสันติวิธีและธรรมชาติของความขัดแย้งในสังคมไทย / ฉันทนา บรรพศิริโชติ หวันแก้ว
3486127369คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจของชุมชน = A guide book for involving citizens in community decision making / เจมส์ แอล เครตัน ; แปลโดย วันชัย วัฒนศัพท์
3487123668พลังการวิจารณ์ : ศิลปะการละคร / ปาริชาติ จึงวิวัฒนาภรณ์... [และคนอื่น ๆ]
3488123666ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ : การศึกษาว่าด้วย 10 ตระกูลสำคัญ / กฤษดา เกิดดี
3489128146การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ = International business management / กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์
3490145397สคบ. กับการคุ้มครองผู้บริโภค / สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
3491128251ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริหารตามนโยบายกรุงเทพมหานคร 2547 ครั้งที่... / ศูนย์วิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
3492128421ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543 = Legal problems on enforcement of land apportionment Act B.E.2543 / พรชัย ธนากิจพาณิชย์
3493128274แนวทางการพัฒนารูปแบบบัญชีของธนาคารหมู่บ้านตามแนวพระราชดำริ : กรณีศึกษาธนาคารหมู่บ้านจังหวัดกาญจนบุรี = Accounting model development of the community bank as initated by His Majesty the King / ดารณี เอื้อชนะจิต
3494103392ที่ดินชนบทและเมืองในรอบ 50 ปี = Role of land in Thailand's urban-rural tranformation / ไพโรจน์ วงศ์วิภานนท์, เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว, กองเงิน สุทธิพิทักษ์
3495128554พูดจาภาษาหุ้น เล่ม... / ฐปนี แก้วแดง ; บรรณาธิการ วิษณุ โชลิตกุล
3496128688แบบฟอร์มสารพัดของฝ่ายบุคคล = Personnel files & forms / อนุพันธ์ กิจพันธ์พานิช
3497128680ปฏิบัติการงานโรงแรม = Hotel operations / เกียรติ สิมะกูร
3498128681ภาษาอังกฤษในงานโรงแรม = Hotel English for Thais / อนุพันธ์ กิจพันธ์พานิช
349999382บทคัดย่อโครงงานนักศึกษาปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตรคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / รวบรวมโดย คุณวุฒิ เทียมทอง
3500128687พูดและเขียนอย่างผู้จัดการ = How to speak & write as a manager / อนุพันธ์ กิจพันธ์พานิช
3501128763ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 เล่ม... : ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ จ้างทำของ ยืม ฝากทรัพย์ ค้ำประกัน จำนอง จำนำ / สมชัย ฑีฆาอุตมากร
3502105519สอนน้อง...ให้เป็นเถ้าแก่ ตอน 2 ตอน เคล็ดลับความสำเร็จ / วิโรจน์ กุศลมโนมัย.
3503107912สอนน้อง...ให้เป็นเถ้าแก่ [แผ่นวีดิทัศน์] ตอน 2, เคล็ดลับความสำเร็จ / วิโรจน์ กุศลมโนมัย
3504128908สมุดภาพโคลงฤาษีดัดตน
3505122696ตรวจบัญชีสันติภาพ : แนวคิดและประสบการณ์จากเอเชียใต้ = Peace audit : idea and experiences from South Asia / รณพีร์ ซามัดดาร์ : แปลโดย เกษียร เตชะพีระ
3506121186รายงานประจำปี... [ซีดี-รอม] = Annual report... [CD-ROM] / บริษัทชินคอร์ปอเรชั่น จำกัด [มหาชน]
3507109618ตรรกะแห่งการพิสูจน์ = How to read and do proof / แดเนียล โซโล
3508133191โครงการจัดทำข้อมูลอุตสาหกรรมเชิงเปรียบเทียบเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสาขาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ 2 [ซีดี-รอม] / สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
3509113291ปัญหาการใช้ภาษาไทย / นิตยา กาญจนะวรรณ
3510104795รู้จักระบบการผลิตแบบลีน = Introduction to lean manufacturing / นิพนธ์ บัวแก้ว
3511129499100 วิธีกินให้สวยใสไร้โรค / อโนมา สอนบาลี
3512131166เพชรพระอุมา ตอน ป่าโลกล้านปี เล่ม... / พนมเทียน
3513131167เพชรพระอุมา ตอน อาถรรพณ์นิทรานคร เล่ม... / พนมเทียน
3514130633สถิติเศรษฐศาสตร์และเศรษฐมิติเบื้องต้น เล่ม.... เอกสารการสอนชุดวิชา / ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์... [และคนอื่น ๆ]
3515129472สถิติกับชีวิตประจำวัน / สุชาดา กีระนันทน์... [และคนอื่น ๆ]
3516130013สมุนไพรกินได้ 100 ชนิด ต้านโรค-บำรุงสุขภาพ / เปรม แสงแก้ว
3517131162เพชรพระอุมา ตอน ไพรมหากาฬ เล่ม... / พนมเทียน
3518132021เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ / ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล
3519132458เสริมสร้างสุขภาพดีอายุยืน / พฤกษ์ นิมิตพรอนันต์
3520120274การบริหารความเสี่ยงโลจิสติกส์และซัพพลายเชน / เจริญ เจษฎาวัลย์
3521132439นวดเพื่อสุขภาพและความงาม / เปรม แสงแก้ว
3522108154โครงการศึกษาวิวัฒนาการและแนวโน้มของศาสตร์ในสาขาวิศวกรรมโทรคมนาคมประเภทไร้สาย = Study project for evolution and trend of wireless communication engineering / ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
3523109604การออกแบบเครื่องจักรกล = Mechanical engineering design / โจเซฟ เอดวาร์ด ซิกเลย์, ; แปลและเรียบเรียงโดยภาณุฤทธิ์ ยุกตะทัต
3524133304คำแนะนำและประมวลจริยธรรมผู้ไกล่เกลี่ย / สำนักระงับข้อพิพาท สำนักงานศาลยุติธรรม
3525120757วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต / ปิยวรรณ แสงสว่าง...[และคนอื่น ๆ]
3526115939เรื่องเล่าสาวทันตะ / วิริยา ออประยูร
3527122967ปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของลูกค้าในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา : กรณีศึกษาผู้ซื้อสลากในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร / พัสน์นันท์ ไพรีเกรง
3528120453การจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ด้วยโปรแกรม ArcView 3.2a-3.3 / อุทัย สุขสิงห์
3529123332บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา [ซีดี-รอม] ; ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา [ซีดี-รอม]
3530115854ภาษาอังกฤษเบื้องต้นสำหรับนักกฎหมาย = Introdution to English for lawyers / จันทรลักษณ โชติรัตนดิลก
3531122756แผนกลยุทธ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พ.ศ.2547-2556) / คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
3532120318กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา / สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
3533124168พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2541
3534123203ผลกระทบของธนาคารพาณิชย์ต่างชาติต่อผลการประกอบการของธนาคารพาณิชย์ไทยและความอ่อนไหวต่อปัจจัยทางเศรษฐกิจของไทย = Impacts of foreign bank competitive on Thai Commercial Bank's performance and Thai economic factors influence on foreign bank lending volatility / เอกรินทร์ เลาจริยกุล
3535122991รายงานการศึกษาข้อมูลเชิงวิชาการ กรณีศึกษาเหมืองแร่เพื่อกำหนดข้อเสนอเชิงนโยบาย / บรรณาธิการโดย ศศิน เฉลิมลาภ และ น้ำอ้อย เกียรติวงศ์ทอง
3536123306ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา / ภารณี จินดารัตนวรกุล
3537121141เทคนิคการค้นคว้า การเก็บความ การเรียบเรียงข้อมูล เพื่อเขียนรายงานและผลงานทางวิชาการอย่างเป็นระบบ และมีขั้นตอนที่เป็นรูปธรรม / วัลลภ สวัสดิวัลลภ
3538122506อธิราชา : พระนเรศวรเจ้าแห่งเผ่าไทย
3539123231ผลกระทบของการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศต่อระบบเศรษฐกิจไทย : วิเคราะห์โดยใช้ตารางปัจจัยการผลิต-ผลผลิต = The economic impacts of international tourists' expenditure on the Thai economy : an input-output analysis / อัตถพร เอกอรมัยผล
3540123226การใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการกระจายรายได้ของครัวเรือน : กรณีศึกษาจังหวัดลำปาง = Local government expenditures and household income distribution : a case study of Lampang province / วิวรรธน์ เก่งถนอมศักดิ์
3541123204การประเมินประสิทธิภาพการทำงานของเทศบาล 527 แห่ง โดยเทคนิค Data Evelopment Analysis (DEA) = Effciency evaluation of 527 municpalities with Data Envelopment Analysis technique (DEA) / ดราภรณ์ เดชพลมาตย์
3542122968ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความต้องการการพัฒนาขีดความสามารถของข้าราชการครูในระบบปฏิรูปการศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย / ราชิต คล้ายวัน
3543122969ความพึงพอใจต่อการบริหารโครงการฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ ของกระทรวงยุติธรรม / บรรจง ทาไธสง
354445589ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย / ชนะ ประณมศรี
3545124547แก้วกัลยาแห่งแผ่นดิน / ทมยันตี
354667039นวดกดจุดสะท้อนเท้าที่ถูกต้องเพื่อสุขภาพ [แผ่นวีดิทัศน์] / สมบูรณ์ รุ่งโรจน์สกุลพร
3547124712ภาพนิ่งจากฟิล์มภาพยนตร์ รัชกาลที่ 7 = Still photographs from King Prajadhipok's cinematic film
3548122228บ่บั๊ดบ่ย้งก้ง วัฒนธรรมไทยจีน : ไม่รู้ต้องแสวง / แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย
3549122445คู่มือการจัดตั้งและการบริหารหน่วยงานตรวจสอบภายใน : ฉบับสมบูรณ์ / เจริญ เจษฎาวัลย์
355080172บทบาทคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคล / สุรสีห์ โกศลนาวิน
3551122621การดำเนินคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง : ศึกษาเฉพาะในขั้นตอนพนักงานอัยการ / คัมภีร์ แก้วเจริญ
3552124482เทคนิคการจัดรายการเพลงทางวิทยุกระจายเสียง = Technique of music program for radio broadcasting / อุไร คงคาหลวง
355370095มือใหม่หัดเล่นโกะ [แผ่นวีดิทัศน์] / อนุวัฒน์ อมรถกลสุเวช
3554124727หนังสือการจัดการเลือกตั้ง ส.ส. และส.ว. ปัญหาและแนวทางแก้ไข / ปริญญา นาคฉัตรีย์
3555100951ไทยสิบสองปันนา / บุญช่วย ศรีสวัสดิ์
3556122226การแต่งกายสมัยรัตนโกสินทร์ = Thai costume in the Rattanakosin period / เอนก นาวิกมูล
3557124490บทบาทคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ = The role of National Human Rights Commission Thailand / เสน่ห์ จามริก ; วีระ สมบูรณ์, แปล
3558124465ความได้เปรียบเชิงแข่งขันของอุตสาหกรรมกุ้งแช่แข็งของไทย = The competitive advantage of Thailand' s frozen shrimp / มนสิทธิ์ หลักชัยมงคล
3559115923เด็กๆ แห่งหมู่บ้านเควง-อีบุรี = Children of Kwaeng-I-Bu-Ri Village / อุไรวรรณ จิตเป็นธม คิม
3560124480การวิเคราะห์ความมั่นคงของธนาคารพาณิชย์ไทยด้วยแบบจำลอง Hazard = Predicting Thai Bank failure using Hazard model / อภิญญา คุณธรรมดี
3561124516ผลกระทบของมาตรการกีดกันการนำเข้ากุ้งแช่แข็งไทยที่มีสารตกค้างของสหภาพยุโรป = The impact of European Sanitary measure on Thailand's shrimp industry / นิติพงศ์ ศิวพรเสถียร
3562124515ผลกระทบของโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคต่อรายได้และภาวะการอุดหนุนผู้ป่วยของโรงพยาบาลสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ = The impact of the 30 baht universal healthcare scheme on the revenue and patients subsidization of Sun Pa Tong Hospital, Chiangmai Province / กนกวรรณ กันทะวงศ์วาร
356388182ประสิทธิผลของนโยบายและมาตรการการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ / ยงยุทธ ขจรธรรม, พิมพา ขจรธรรม และ บัณฑิต ศรไพศาล
3564124479ประสิทธิภาพทางเทคนิคของบริษัทประกันวินาศภัย = Technical effciency : non-life insurance / สิรินาต กู้สกุลไพบูลย์
3565124522ผลกระทบจากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่อรายได้และการจ้างงานของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : กรณีศึกษาโดยใช้แบบจำลองปัจจัยการผลิต-ผลผลิตภาค = The effect of tourist's expenditure for the income and employment in the North East of Thailand : reginal input-output table / ภาคภูมิ สินุธก
3566115922โจรข้างบ้าน = Wareraga rinjin no hanzai / มิยาเบะ มิยุกิ ; ยุวลักษณ์ (ลิขิตธนวัฒน์) มูระเซะ, แปล
356788218กรณีศึกษา best practices TQC winner 2004 / สำนักเลขานุการคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิต
3568124478พฤติกรรมการแข่งขันของบริษัทหลักทรัพย์ในช่วงก่อนและหลังการเปิดเสรีค่าธรรมเนียมการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ = The competition among securities firms before and after commission liberalization / พรรณี เรืองแววมณี
3569120062ศิลปะไทย / วิญญู คงฉิม
357089907รวมบทความสมศ. ปี 2544-2546 / สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
357189176ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการค้นคว้า / อาภากร ธาตุโลหะ
357289920ตำราการแพทย์พื้นบ้านล้านนาสาขาหมอยา / บรรณาธิการโดย ยิ่งยง เทาประเสิรฐ และ กันยานุช เทาประเสริฐ
357389922ตำราการแพทย์พื้นบ้านล้านนาสาขาหมอกายบำบัด / ดำเนินการวิจัยโดย วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกับ เครือข่ายสุขภาพและหมอเมืองในเขตภาคเหนือตอนบน ; บรรณาธิการ ยิ่งยง เทาประเสริฐ และ กันยานุช เทาประเสริฐ
357489950โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของข้าราชการ. รายงานฉบับสมบูรณ์ / ศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3575105041ดิจิตอล แคมเมอร์ร่า ไทยแลนด์ [ซีดี-รอม] : ฉบับที่ 10 กันยายน 2547
357689933ตำราการแพทย์พื้นบ้านล้านนาสาขาหมอพิธีกรรมบำบัด / ดำเนินการวิจัยโดย วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกับ เครือข่ายสุขภาพและหมอเมืองในเขตภาคเหนือตอนบน ; บรรณาธิการ ยิ่งยง เทาประเสริฐ และ กันยานุช เทาประเสริฐ
3577123175บันทึกอีสานผ่านเลนส์ / วิโรฆ ศรีสุโร
3578123949รวมความรู้ในการใช้ภาษาไทย : ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
357969986โรแมนติก โชว์เคส [แผ่นวีดิทัศน์] : คาราโอเกะ = Romantic showcase [Videodisc] : Karaoke
3580123945CSI : ไขปมคดีปริศนาตอนนรกเย็น = CSI : crime scene investigation 'cold burn' / แมกซ์ อัลลัน คอลลินส์ ; สรศักดิ์ สุบงกช, แปลและเรียบเรียง
3581123944CSI : ไขปมคดีปริศนาตอนเมืองคนบาป = CSI : crime scene investigation 'sin city' / แม็กซ์ อัลลัน คอลลินส์ ; สรศักดิ์ สุบงกช, แปลและเรียบเรียง
3582123720กลยุทธ์ของธุรกิจก่อสร้างขนาดเล็กและขนาดกลางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในสภาวะเศรษฐกิจถดถอย = The strategies of the small-medium construction business in Bangkok metropolitan region in the recession economy / กันธิชา ศักดิ์กองกูล
3583123941ซิมเซ่งอีพยัคฆ์ลำพอง เล่ม... / อึ้งเอ็ง ; แปลโดย ว. ณ เมืองลุง
3584123942ล่ายมทูตซิมเซ่งอี เล่ม... / อึ้งเอ็ง ; แปลโดย ว. ณ เมืองลุง
3585107582การเมืองการปกครองไทย พ.ศ.1762-2500 / สมบัติ ธำรงธัญวงศ์
3586123573รู้จักกับ TRIZ ทฤษฎีการแก้ปัญหาในการประดิษฐ์ = An introduction to TRIZ the Russian theory of inventive problem solving / โดย สแตน แคบแลน ; แปลโดย วัชร ดิสสะมาน ; บรรณาธิการโดย ธัญญา ผลอนันต์
358799010เสี้ยวหนึ่งของความทรงจำ
3588117073หลักการพัฒนาเศรษฐกิจ = Principles of economic development / สุดใจ ทูลพานิชย์กิจ
358999380ศาลรัฐธรรมนูญกับการพัฒนาประชาธิปไตยในระบบนิติรัฐ / กุลพล พลวัน...[และคนอื่นๆ]
359030176กฎหมายอาญาภาคทั่วไป [ซีดี-รอม] / คณิต ณ นคร
3591123646เสน่ห์สาวซ่อนรูป = Playing for time / บาร์บารา บริดตัน ; อิสรี, แปล
3592122984ลางจุมพิต = Just one kiss / คาโรล ดีน ; พฤกษา แปล
3593117142บ้านของเต่าทะเล / ก้องเกียรติ กิตติวัฒนาวงศ์
359498331สืบสานศิลปกรรมไทย / วิทย์ พิณคันเงิน
359565948กินอย่างไรไม่อ้วน [แผ่นวีดิทัศน์] / เฉก ธนะสิริ
359698330ประยุกต์ศิลป์ของไทย / วิทย์ พิณคันเงิน
3597126808ธุรกิจบัณฑิตย์โพลล์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
3598101803ทัศนคติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อรายการนายกฯ ทักษิณคุยกับประชาชน = The Bangkok residents' attitude on prime minister Taksin talk radio program / อภิสิทธิ์ แซ่พู่
359967243แกะรอยอเล็กซานเดอร์มหาราช [แผ่นวีดิทัศน์] = Beyond the movie Alexander the great [Videodisc] : The man behind the myth
3600103481รายงานประจำปี... [ซีดี-รอม] = Annual report... [CD-ROM] / บริษัทบางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
3601126928ตะกั่ว = Lead / สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ
3602109103How to become a great boss กฎของเจ้านายเพื่อสรรหาและรักษาลูกน้องชั้นยอดเอาไว้ / เจฟฟรีย์ เจ. ฟอกซ์ ; แปลโดย ภัฑราพร ฟูสกุล
3603114002การบริหารงานวิชาการ= Academic affairs administration / ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์
3604106875การนิเทศการสอนแผนใหม่= Supervision of instruction / ชาญชัย อาจินสมาจาร
3605127143พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3606116665ศัพทานุกรมนิวเคลียร์ / สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
360718312สิรินวมินทร์บรมราชินีนาถ
3608123859เครือข่ายการสื่อสารกับศักยภาพการดำรงอยู่ของชุมชน ศึกษากรณี ต.ทุ่งขวาง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี / สมสุข หินวิมาน, กำจร หลุยยะพงศ์ และ เธียรชัย อิศรเดช
3609109549ปั้นหนังเป็นตัว : ตำรานอกระบบว่าด้วยการเขียนบทหนัง = Which lie did I tell more adventures in the screen trade / วิลเลียม โกลด์แมน ; แปลและเรียบเรียงโดย ธิดา ผลิตผลการพิมพ์
3610105502ซีอีโอ ขี้โรค = CEO illness / มิสเตอร์คิวซี
3611127212เพื่อชีวิตที่ดี : วินัยชาวพุทธ การศึกษาเริ่มต้น เมื่อคนกินอยู่เป็น วาสนาสร้างเองได้ ทำอย่างไรจะหายโกรธ / พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต)
3612127216นรก-สวรรค์ในพระไตรปิฎก / พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต)
3613127215พุทธวิธีในการสอน / พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต)
3614127217ทุกข์สำหรับเห็น แต่สุขสำหรับเป็น / พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต)
3615127322การจัดการความขัดแย้งและการ"ขอโทษ" / แคทเธอรีน มอริส ; แปลและเรียบเรียงโดย วันชัย วัฒนศัพท์ บรรพต ตันธีรวงศ์ และ ศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์
3616127532ย่อหลักกฎหมายแรงงาน : พื้นฐานความรู้ทั่วไปกฎหมายแรงงาน / วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม
3617127726จรรยาบรรณนักวิจัยและแนวทางปฏิบัติ
3618107035คู่มือเรียน Visual basic 6 / ฉัททวุฒ พีชผล, พิชิต สันติกุลานนท์ และ พร้อมเลิศ หล่อวิจิตร
3619127622ประชาคมน่านกับการจัดการความรู้ / ชาตรี เจริญศิริ... [และคนอื่น ๆ]
3620127450ใครๆ ก็เป็นผู้ดีได้...ไม่ยากเลย / สโรชา
3621127560เครื่องแต่งกายละครและการพัฒนา : การแต่งกายยืนเครื่องละครในของกรมศิลปากร / ชวลิต สุนทรานนท์... [และคนอื่น ๆ]
362212769836 ปี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ / มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
3623128070พัฒนาการและอนาคตของแนวคิดและการใช้การสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานในประเทศไทย = The development and future of integrated marketing communications concept and utilization in Thailand / กิ่งกาญจน์ ภัทรธรรมมาศ
3624128056ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของตราสินค้าแบบองค์รวม = Brand scorecard indicators / ธาตรี ใต้ฟ้าพลู
3625128054การรับรู้และการยอมรับศูนย์บริการสารสนเทศชุมชนในชุมชนชนบทไทย = Perception and adoption of telecenters in Thai rural community / ศรัณย์ธร ศศิธนากรแก้ว
3626127671กลยุทธ์...การสอนคิดประยุกต์ / สุวิทย์ มูลคำ
3627127374ปัญหาความขัดแย้งแนวทางการป้องกันและแก้ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดจากการดำเนินการโครงการขนาดใหญ่ / ศูนย์สันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า ; บรรณาธิการ วันชัย วัฒนศัพท์, ถวิลวดี บุรีกุล, ศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์
362867501การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ โครงการความร่วมมือ มก.-ธ.ก.ส. ปีบัญชี... [ซีดี-รอม]
3629103920ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารและการจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้านกองพันทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
3630105719ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อนโยบายประกันภัยเอื้ออาทร กรณีศึกษา : ประชาชนในเขตจังหวัดนนทบุรี / ขนิษฐา ป่าตาล
3631103891การวิเคราะห์ผลกระทบของกองทุนหมู่บ้านที่มีต่อคุณภาพชีวิต สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน : ศึกษาเฉพาะกรณี กองทุนชุมชนหมู่บ้านพัฒนาหมู่ที่ 7-ฉิมพลี ชุมชนริมทางรถไฟชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร / จินดารัตน์ สิงห์โต
3632103918ทัศนคติของข้าราชการที่มีผลต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการต่อองค์การและการปฏิบัติงาน : กรณีศึกษาข้าราชการสำนักงานราชเลขาธิการ / อดุลย์ สิทธิกูล
3633128393ปัญหาเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายสำหรับผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตในประเทศไทย [ซีดี-รอม] = The legal problems for credit and business in Thailand [CD-ROM] / ขวัญชัย ตั้งพิรุฬห์ธรรม
3634128308พยานพิสดาร : ฉบับปรับปรุงใหม่ปี 2547 / วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
3635128396เสริมใจด้วยใยเหล็ก / อมรากุล อินโอชานนท์
3636128400ปรุงรักให้หวานแล้วน้ำตาลจะไม่ขม / บุณรดา จิรกิตต์
3637118751ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การสื่อสารกับความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานบริษัท คลาเรียนท์ เคมิคอลซ [ประเทศไทย] จำกัด = Relationship between the perception of communication and job satisfaction of the employee in Clariant Chemicals (Thailand) Ltd. / ดวงพร ประเสริฐทรง
363899017คู่มือผู้บริโภค 2547 : ปีรณรงค์ความปลอดภัยด้านอาหาร (Food safety)
3639104904อิทธิพลของความพยายามและความคาดหวังของพนักงานรัฐวิสาหกิจต่อผลลัพธ์ : กรณีศึกษาบริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จังหวัดสงขลา = The influence of effort and expectation of state enterprise's employees toward outcome : case study of TOT corporation in Songkhla province / วรา เกยุรินทร์
3640106074พฤติกรรมการสื่อสารและความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อวัฒนธรรมการบริหารการจัดการขอสถาบันวิชาการทศท. บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) = Behavioral communications and opinions of the TOT academy officers towards the managerial cultures / จิตวัฒน์ สัมฤทธิ์
3641108463การยอมรับการนำหลักบรรษัทภิบาลมาใช้ในบริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) : ศึกษาเฉพาะกรณีสำนักปรับเปลี่ยนองค์กรบริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด [มหาชน] = Adoption of good corporate governance principles in TOT corporation public company limited : a case study in transformation management department, TOT corporation public company limited / สุรภี แย้มน้อย
3642128234การสำรวจพฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ = Behavior and need of Thai eco-tourism in Thailand / สุพรรัตน์ วงษ์ศรี และ นันทวัน รามเดชะ
3643128392ปัญหาเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายสำหรับผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตในประเทศไทย = The legal problems for credit and business in Thailand / ขวัญชัย ตั้งพิรุฬห์ธรรม
3644128474ความทรงจำจากพระพุทธเจ้าหลวง = Episodes from King Rama V's Reign / ชาลี เอี่ยมกระสินธุ์
3645128566เส้นทางดนตรีชีวิต อิทธิ พลางกูร / บุษกร ลิขิตศิลปกุล
3646101544เทวากับซาตาน = Angels and demons / แดน บราวน์ ; อรดี สุวรรณโกมล และอนุรักษ์ นครินทร์, แปล
3647128783รายงานผลการพัฒนาระบบราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2547 ฉบับสมบูรณ์
3648104929ค้นหาตน ค้นพบงาน = Test your own aptitude / จิม บาร์เร็ตต์ และ เจฟฟ์ วิลเลียมส์ เขียน ; วิสุทธิตรา วานิชสมบัติ, แปล
3649128723รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 / สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
3650128907สอนน้อง...ให้เป็นเถ้าแก่ [แผ่นวีดิทัศน์] ตอนที่, ประสบการณ์ธุรกิจ / วิโรจน์ กุศลมโนมัย
3651128964การพัฒนาโปรแกรมการจำลองสถานการณ์เพื่อการควบคุมหุ่นยนต์เคลื่อนที่แบบ differential-drive = Development of simulation program for controlling a differential-drive mobile robot / วีระ รัตนงาม
3652128976การวิเคราะห์องค์ประกอบที่มีผลต่อความไม่มีเสถียรภาพของการอาร์กในสูญญากาศโดยใช้รูปแบบของจุดแคโทด = An analysis of instability phenomena in vacuum arc by cathode spot model / สุรพล เอี่ยมแสงมงคล
3653132975คู่มือระบบมาตรฐานงานชุมชน : เครื่องชี้วัดการพัฒนาแบบบูรณาการที่ใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง / คณะกรรมการจัดทำระบบมาตรฐานงานพัฒนาผู้นำชุมชน กลุ่ม/องค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชนและชุมชน
3654124280เพชรพระอุมา ตอน ไอ้งาดำ เล่ม... / พนมเทียน
3655133081สัญญาณรัก = Signals / โจเอล รอธสไชล์ด ; มณฑานี ตันติสุข, ผู้แปล
3656131171เพชรพระอุมา ตอน นาคเทวี เล่ม... / พนมเทียน
3657131169เพชรพระอุมา ตอน มงกุฎไพร เล่ม... / พนมเทียน
3658131163เพชรพระอุมา ตอน จอมผีดิบมันตรัย เล่ม... / พนมเทียน
3659107994กราฟฟิติ (graffiti) : การสื่อสารความหมายและอัตลักษณ์ = Graffiti : communication, meanings and identities / จารุณี สุวรรณรัศมี
3660114983รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินชุมนุมสหกรณ์ทุกประเภท ประะจำปี ... [ซีดี-รอม]
3661119503การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและสิ่งแวดล้อม / ศรีศักดิ์ สุนทรไชย...[และคนอื่นๆ]
3662129076การสร้างสรรค์งานวิทยานิพนธ์และดุษฏีนิพนธ์ / สิทธิ์ ธีรสรณ์
366310791114 ตุลา บันทึกประวัติศาสตร์ เดินประชาธิปไตย [แผ่นวีดิทัศน์] = October 14, 1973 student uprising [Videodisc] : Democracy walking tour June 24, 2001
3664129685ไซบีเรียน ฮัสกี้ / เสริมธรรม ยศสัมพันธ์
3665129605หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2547
3666130459ทฤษฎีและนโยบายการเงิน เล่ม.... เอกสารการสอนชุดวิชา / รัชฎาพร เลิศโภคานนท์... [และคนอื่น ๆ]
3667133377คู่มือการเป็นเศรษฐี / อาภาภรณ์ โชติกเสถียร
3668133390เปลี่ยนวิธีคิด...พลิกชีวิตคุณ = Change your thinking change your life / ไบรอัน เทรซี่
3669109601การถ่ายเทความร้อน = Heat transfer / แจ๊ก พี ฮอลแมน ; แปลและเรียบเรียงโดย ธนาคม สุนทรชัยนาคแสง
3670133104คู่มือพุทธบริษัท ทำวัตร เช้า-เย็น แปลและสวดมนต์พิธีบางบท
3671131161เพชรพระอุมา ตอน ดงมรณะ เล่ม... / พนมเทียน
367266983การสอนการคิดแก้ปัญหา [แผ่นวีดิทัศน์]
3673106061การสื่อสารกับการสร้างระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง และการสร้างชุมชนเข้มแข็งในชุมชนบ้านนาทะเล ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ = Communication and the creation of self-sufficiency economy and community strength in The NA Thalae community, Laplae district, Uttaradit province / ชลิตดา สุขสวัสดิ์
3674133502แด่ครูดีเด่นของศิษย์ : รวมบทความของลูกศิษย์อาจารย์โรจนี
3675109111การบัญชีการเงิน / พยอม สิงห์เสน่ห์ และ นรีนุช เมฆวิชัย
367666764อาจารย์ที่พึงประสงค์ [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล]
367766765เทคนิคการสอนให้ผู้เรียนมีความสุข [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล]
367866769การประเมินผลการเรียน [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล]
367966784การสอนการคิดแก้ปัญหา [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล]
368066929อาจารย์ที่พึงประสงค์ [แผ่นวีดิทัศน์]
368166931เทคนิคการสอนให้ผู้เรียนมีความสุข [แผ่นวีดิทัศน์]
368266941การสอนการคิดวิเคราะห์ [แผ่นวีดิทัศน์]
368366947Teaching digital natives [Videodisc] ; Changing the memorization Paradigm in Thai Universities [Videodisc] = การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ด้านความจำในมหาวิทยาลัยไทย [แผ่นวีดิทัศน์]
368466985การอภิปรายเชิงวิเคราะห์ [แผ่นวีดิทัศน์]
368567085การออกข้อสอบและการตัดเกรด [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล]
368667030การประเมินผลการเรียน [แผ่นวีดิทัศน์]
368767079การใช้สื่อการสอน [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล]
368867083หลักการบรรยาย [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล]
368967116การใช้สื่อการสอน [แผ่นวีดิทัศน์]
369067117หลักการบรรยาย [แผ่นวีดิทัศน์]
369168396ฝึกพูดญี่ปุ่นแบบมือใหม่ [แผ่นวีดิทัศน์] = Common japanese conversation [Videodisc]
3692108443การวางแผนและการควบคุมทางการบริหาร / สุรัสวดี ราชกุลชัย
369390655ฎีกา 5 ปี กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : รวมคำพิพากษาฎีกาที่สำคัญและน่าสนใจ ตั้งแต่ปี 2542 ถึงปัจจุบัน พร้อมข้อสังเกต / รวบรวมโดย นิธิ ศรีนาราง
369498489การประเมินระบบ 360 องศา / ดนัย เทียนพุฒ
369599789เทคนิคและการใช้งานโปรแกรม Pladao Office 2.0 [ซีดี-รอม] ; Microsoft Excel 2003 [CD-ROM]
3696102768เจาะหลัก-ฎีกา อาญาทันสมัย ฉบับบูรณาการ / โดย เดอะ จัสติก กรุ๊ป
3697104331การวิเคราะห์และออกแบบระบบ = Modern systems analysis and design / เจฟฟี เอ ฮอพเฟอร์ ; แปลและเรียบเรียงโดยจิตติมา วงศ์วุฒินันท์, นิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา และ ปัญจราศี ปุณณชัยยะ
3698104678ตำนานกรีก-โรมัน (ฉบับสมบูรณ์) / มาลัย [จุฑารัตน์]
369910528510 ปีกองวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
370010551636 ปี มธบ. : สัมมนาวิชาการกึ่งทศวรรษวิถีชีวิตชุมชนไทยหลังวิกฤตเศรษฐกิจ / คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
3701120739การอ่านภาษาฝรั่งเศส HT 257/555-311. เอกสารคำสอนวิชา / สุณีย์ วุฒิชนม์
3702129102หลงทางไปกลับมาใหม่ได้อีกครั้ง = Lost and found / ไลล์ ซัสส์แมน, แซม ดีป และ อเล็กซ์ สไตเบอร์ ; แปลโดย สุพินดา สุวรรณศรี
3703129103SAP R/3 : ABAP programming / ประพจน์ สุขมานนท์
3704129110คู่มือเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าให้ถูกกฎหมาย / รวบรวมโดย ไพร พรรณไม้หอม
3705129192ตารางเลขผู้แต่งหนังสือภาษาไทยสำเร็จรูป = Thai author table of the national library of Thailand
3706129195ดื่มน้ำ คิดถึง แม่น้ำ / สายัณห์ เล็กอุทัย
3707129615สูจิบัตรงานฉลองวาระครบรอบ 36 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
3708129877Hitech marketing / สมวงศ์ พงศ์สถาพร
3709131119การบริหารโครงการ : แนวทางสู่ความสำเร็จ / รัตนา สายคณิต
3710131164เพชรพระอุมา ตอน จอมพราน เล่ม... / พนมเทียน
3711131170เพชรพระอุมา ตอน แต่ปางบรรพ์ เล่ม... / พนมเทียน
3712131261การบริหารและการจัดการโรงแรม = Hotel and motel management and operations / วิลเลี่ยม เอส เกรย์ และ ซาลวาทอร์ ซี ลิกูโอรี ; บังอร ฉัตรรุ่งเรือง และ วรพล วัฒนเหลืองอรุณ, แปลและเรียบเรียง
3713132397เสียงกระซิบสังหาร = Majutsu wa sasayaku / มิยาเบะ มิยูกิ ; แปลโดย บัณฑิต ประดิษฐานุวงษ์
3714132440ตำรับเด็ดอาหารจานด่วน / นายเปรี้ยวหวาน
3715132457เมนูอาหารสมุนไพร : เพื่อความงามและอายุวัฒนะ / เปรม แสงแก้ว
3716132935The famous military sayings
3717133444บุคลิกภาพเชิงบวก = Personality plus / ฟลอเรนซ์ ลิทธอเออร์ ; แปลโดย นราธิป นัยนา
3718109944พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ.2547 / รวบรวมโดย สุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ ... [และคนอื่น ๆ]
3719133429ต่างเธอต่างฉัน : เอ็นเนียแกรมสานสัมพันธ์ = Are you my type, am I yours? : relationships made easy through the enneagram / เรนนี บารอน และ อลิซาเบ็ท เวเกิล, เขียน ; วาจาสิทธิ์ ลอเสรีวานิช, แปล
3720100194ประมวลรัษฎากรแก้ไขเพิ่มเติมถึงพระราชบัญญัติฯ ฉบับที่ 35 พ.ศ.2544 แก้ไขเพิ่มเติมถึงพระราชกำหนดฯ ฉบับที่ 17 พ.ศ.2540 พร้อมคำพิพากษาฏีกาโดยย่อ / รวมรวบโดย อาภรณ์ นารถดิลก และโกเมนทร์ สืบวิเศษ
3721100423ความฉลาดทางอารมณ์ในองค์การ / ชาญชัย อาจินสมาจาร
3722133663รัฐประศาสนศาสตร์ : ขอบข่ายและการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ / วีระศักดิ์ เครือเทพ, บรรณาธิการ
3723133736ท่องแดนวิทยาศาสตร์ / ยงยุทธ ยุทธวงศ์
3724106053การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบของการปรับโครงสร้างการบริหารองค์การของโรงพิมพ์ธนบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย = A study of the opinions of the impact of restructuring the administration processes of note printing works Bank of Thailand / สนใจ ไทยรวมมิตร
372566058รายงานประจำปี... [ซีดี-รอม] = Annual report... [CD-ROM] / บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
372670081รายงานประจำปี... [ซีดี-รอม] = Annual report... [CD-ROM] / สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
3727129386การดูแลและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ / ประสิทธิ์ บัวทวี
3728134298พฤติกรรมและความคิดเห็นในการเปิดรับชมรายการธรรมะทางโทรทัศน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย = Exposure and opinion of students at Mahamakut Buddhist University toward dharma programs on television / พระมหามนัส กิตติสาโร
3729134306การอภัยโทษ = Pardon / พระมหาสุนทร เลิศไกร
373099028พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535
3731134331หน้าที่พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข / วรทิพย์ มีมาก และ ชีวินทร์ ฉายาชวลิต
3732134653วิกฤตยิ่งยวดของอุดมศึกษาไทย : มหาวิทยาลัยจะอยู่รอดได้อย่างไร ในศตวรรษที่ 21 / จรัส สุวรรณเวลา
3733134551ยอดสัตว์จอมเขมือบ [แผ่นวีดิทัศน์]
3734134552ตำรับชาววังขนมไทย 1 [แผ่นวีดิทัศน์]
3735134553ตำรับชาววังขนมไทย 2 [แผ่นวีดิทัศน์]
3736134554ตำรับชาววังขนมไทย 3 [แผ่นวีดิทัศน์]
3737134555ตำรับชาววังขนมไทย 4 [แผ่นวีดิทัศน์]
3738106079การเปิดรับข่าวสารและการใช้ประโยชน์จากข่าวสารของแรงงานต่างจังหวัดที่เข้ามาทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร = Information exposure and informaion utilization of upcountry workers living in Bangkok / สรศักดิ์ สมแสวง
3739135144สมุดภาพแห่งกรุงเทพมหานคร 222 ปี = Portraits of Bangkok 222 years
3740101635รู้ลึกโรคภูมิแพ้ : วิธีเอาชนะโรคภูมิแพ้ด้วยตนเอง / พิพัฒน์ ชูวรเวช และ นพมาศ ชูวรเวช
3741106656นราธิวาส / สมัย สุทธิธรรม
3742109598กลศาสตร์วิศวกรรม = Vector mechnaics for engineers statics / เฟอร์ดินานด์ พี. เบียร์ และ อี. รัสเซลล์ จอห์นสตัน ; แปลและเรียบเรียงโดยอดุลย์ พัฒนภักดี
3743110602ความทรงจำในการตามเสด็จต่างประเทศทางราชการ = In memory of the state visit of His Majesty the King / สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
3744135280October : No.3 political economy & international relations / ภิญโญ ไตรสุรยธรรมา, บรรณาธิการ
3745135301ความสุขมวลรวมประชาชาติ : มุ่งสู่กระบวนทัศน์ใหม่ในการพัฒนา = Gross national happiness : towards an Asian network for new paradigms in development / ศูนย์ภูฐานศึกษา ; เจษณี สุขจิรัตติกาล
3746117237จากอาณานิคมสู่ทุนนิยม : บันทึกการเยือนนิคารากัวและคอสตาริกา / ฉัตรทิพย์ นาถสุภา
374734785ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย : โอกาสส่งออกของไทย / กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
3748104171โภชนศาสตร์สาธารณสุข เอกสารการสอนชุดวิชา / สมชาย ดุรงค์เดช ... [และคนอื่น ๆ]
3749134305ตำรวจชุมชนสัมพันธ์ : แนวคิด ทฤษฎี และแนวทางปฏิบัติ / อาคม บุญแสง
3750135999เจ้าสาว / เคท คาร์โก ; มนันยา, ผู้แปล
3751136003เหยื่อมายา = Cat's prey / โดโรธี อีเด็น ; มนันยา, ผู้แปล
3752134270น้ำไหลนิ่ง / พระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภทฺโท)
3753136098คำอธิบายทฤษฎีและหลักกฎหมายภาษีอากร / ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล
3754137602รวมกฎหมายที่ประชาชนควรรู้
3755136260บทสำรวจ พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535 สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไข / สมชาย ปรีชาศิลปกุล
3756103275การประเมินความสอดคล้อง : ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองบุคลากร = Conformity assessment : general requirements for bodies operating certification of persons / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
3757113392เปรียบเทียบโครงสร้างและความสามารถในการส่งออกของไทยในช่วงก่อนและหลังวิกฤติเศรษฐกิจโดยวิธี "ส่วนแบ่งตลาดคงที่" = Comparison of Thailand's export structure prior to and after the economic in 1997 : a constant market share approach / นิศารัตน เขียนนิล
3758113834การศึกษาความคิดเห็นด้านความพร้อมของสภาพแวดล้อมภายในองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ต่อการรองรับการถ่ายโอนภารกิจด้านสาธารณสุขในเขตพื้นที่จังหวัด ปริมณฑล กรุงเทพฯ = A study of the tambon administration organization within Bangkok Metropolitan region on health decentralization / ภคภัค หิรัณยรัศมี
3759106068การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของการเลี้ยงกวางเชิงธุรกิจ : กรณีศึกษาของกวางพันธุ์รูซ่ากับพันธุ์ม้า = An analysis of costs and returns on commercial deer farming : a case studies of rusa and samba deer / ภควัน ศาสตรานรากุล
3760113832ความคิดเห็นของผู้บริหารระดับต้นและพนักงานระดับปฏิบัติการที่มีต่อการจัดการตามหลักการจัดการของ Henri Fayol กรณีศึกษา บริษัท ฮิตาชิ โกลบอล สตอเรจ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด = The opinion of primary management level and operator level in management theory of Henri Fayol a case study of Hitachi Global Storage Technologies (Thailand) Limited. / โสภา นาคสะโร
3761106046ปัญหาการดำเนินงานของบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2540 / เกษม มานะสาคร
3762106067อนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติค.ศ. 2000 ศึกษาเฉพาะกรณีความผิดฐานฟอกเงินเปรียบเทียบกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 = Convention on transnation organized crime : a study of money laundering offense comparing with anti money laundering control act B.E. 2542 / สุปัญญา แพใหญ่
3763132271การนำนโยบายหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไปปฏิบัติ : กรณีศึกษา "เครื่องปั้นดินเผา" ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี = The implemention of one tambon one product policy = a case study of the pottery industry in tambon Ko Kret, In Pak Kret district, Nonthaburi / อภิสิทธิ์ พวงประเสริฐ
3764117742เปตอง / พันธ์ศักดิ์ วอนวงษ์
3765137115สไลด์ประกอบการเสวนาเรื่องภาพเก่าเล่าเรื่องมหาวิทยาลัยของเรา ครั้งที่ 2 36 ปี มธบ. ที่ข้าพเจ้ารู้จัก [ซีดี-รอม] : วันที่ 25 พฤษภาคม 2547
3766137117ทำเนียบรุ่นและภาพถ่ายโครงการเพิ่มศักยภาพอาจารย์รุ่น 1 [ซีดี-รอม] : 16-18 มี.ค. 2547
3767109081คู่มือเลือกแบบบ้านและตกแต่ง / บรรณาธิการโดย วรนิตย์ พริ้มพราย ... [และคนอื่น ๆ]
376867246มรสุมหฤโหด [แผ่นวีดิทัศน์] : กระแสลม = Wild weather [Videodisc] : Wind
376967247มร