No. of Bibs by Publication Year
No. BIBID Title
12806ทฤษฎีบริหาร / เจริญผล สุวรรณโชติ
2129426การบริหารงานบุคคล / เสนาะ ติเยาว์
3130581การบริหารเชิงกลยุทธ์ / สมยศ นาวีการ
4158816การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ / ศิริชัย พงษ์วิชัย
5143270ประวัติศาสตร์ศิลปะจีน / กำจร สุนพงษ์ศรี
6135993คำอธิบายกฎหมายลักษณะพยาน / เข็มชัย ชุติวงศ์
7132856คู่มือกฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา / กำชัย จงจักรพันธ์
8131176หลักกฎหมายมหาชนเบื้องต้น / สมยศ เชื้อไทย
9130925ลัทธิเศรษฐกิจการเมือง / ฉัตรทิพย์ นาถสุภา
10131744ขบถ ร.ศ. 121 / เตช บุนนาค
11131768กฎหมายเบื้องต้นทางธุรกิจ / ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
12130613การศึกษาการทำงาน : หลักการและกรณีศึกษา / วันชัย ริจิรวนิช
13158914หลักกฎหมายอาญา / แสวง บุญเฉลิมวิภาส
14130918กระบวนการเป็นเมืองกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในประเทศกำลังพัฒนา / ดารณี ถวิลพิพัฒน์กุล
15131635สถิติธุรกิจ / สรชัย พิศาลบุตร
16130118การวิจัยเพื่อการประชาสัมพันธ์ / พรทิพย์ พิมลสินธุ์
17131179คำอธิบายกฎหมายปกครอง / ชาญชัย แสวงศักดิ์
18142214การใช้ห้องสมุด / พิมลพรรณ ประเสริฐวงษ์ เรพเพอร์...[และคนอื่นๆ]
19130086คำอธิบายกฎหมายแรงงาน / เกษมสันต์ วิลาวรรณ
20136102คำอธิบายกฎหมายลักษณะพยาน / โสภณ รัตนากร
21143383พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
22158975คำอธิบายโดยย่อประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิดและความรับผิดทางละเมิดความพระราชบัญญัติความเป็นผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 / ศักดิ์ สนองชาติ
23130114กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน / พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช
24135503หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง / บรรเจิด สิงคะเนติ
25138303ประมวลกฎหมายอาญา : หลักกฎหมายและพื้นฐานการเข้าใจ / คณิต ณ นคร
26152304ประมวลกฎหมายอาญา : หลักกฎหมายและพื้นฐานการเข้าใจ / คณิต ณ นคร
27133507วิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ / สันติ ชินานุวัติวงศ์
28159009คำอธิบายกฎหมายอาญาภาคความผิดและลหุโทษ / ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
29158909คำอธิบายกฎหมายครอบครัวการหมั้น / รัศฎา เอกบุตร
30129897ออมก่อนรวยกว่า / นวพร เรืองสกุล
31120272คำอธิบายกฎหมายปกครองว่าด้วยการจัดระเบียบราชการบริหาร / มานิตย์ จุมปา
32132301กฎหมายอาญาภาคทั่วไป / คณิต ณ นคร
33128769ประมวลกฎหมายที่ดิน
34132306กฎหมายอาญาภาคทั่วไป [ซีดี-รอม] / คณิต ณ นคร
35136261ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ / สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
36130497การคลังเพื่อสังคม : จินตนาการและการวิจัยเพื่อสังคมที่ดีกว่า / ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์
37132063หลักกฎหมายธุรกิจ / พินิจ ทิพย์มณี
38130511การคลังท้องถิ่น : รวมบทความวิจัยเพื่อเพิ่มพลังให้ท้องถิ่น / ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์
39127160นี่คืองานสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ / โสภณ พรโชคชัย, บรรณาธิการ
4069800พีซีทูเดย์ ซีดี [ซีดี-รอม] : ปีที่ 4 ฉบับที่ 45 มกราคม 2551 ; พีซีทูเดย์ ซีดี [ซีดี-รอม] : รับปีใหม่กับโปรแกรมทำภาพสไลด์โชว์
41127200พระบวรราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระปวเรนทราเมศ มหิศเรศรังสรรค์ พระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว 7 มกราคม 2551 / อรุณ สันธนาภรณ์
42127292จัดทัพลงทุนด้วย ETF / ธนัยวงศ์ กีรติวานิชย์
43127305สีสันพรรณพฤกษ์ รำลึกถึงครู ศ.ศิลป์ พีระศรี = The splendour of nature "In the memory of my greatest teacher Professor Silpa Bhirasri" / จรูญ บุญสวน
44127296การบ้านการเมืองเรื่องบุหรี่ : บันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ 3
4569787พีซีทูเดย์ ซีดี [ซีดี-รอม] : ปีที่ 4 ฉบับที่ 46 กุมภาพันธ์ 2551 ; พีซีทูเดย์ ซีดี [ซีดี-รอม] : 5 โปรแกรม แปลงหนังเด็ด ๆ ลงมือถือ
46127299คู่มือแนวทางการดำเนินงานถนนสายวัฒนธรรม / อมรรัตน์ ลีเพ็ญ, ปรารถนา มงคลธวัช และ คมฤทธิ์ เฉียบแหลม
47127473ฝากรักไว้กับสายลม / ตันหยง
4869782รายการชีวิตท่านกับประกันสังคม [ซีดี-รอม] : ครั้งที่ 3 - 4/2551
49127591ถูกต้องเป็นธรรม
50127483ภาษาและวัฒนธรรมไทยทรงดำ / วิลาวัลย์ ปานทอง... [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการ วรวรรธน์ ศรียาภัย
51127439แนวคิดการจัดตั้งองค์กรควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจโดยการรับเรื่องร้องทุกข์ / พงษ์ธร ธัญญสิริ ; บรรณาธิการโดย กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
52127608วิ.อาญาพิสดาร เล่ม... : ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2551
53127542เอกสารประกอบการบรรยายสรุป หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 50 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 20 / ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
54127574รวมสุดยอดเว็บไซท์ที่ไม่ควรพลาด Hot Web 2008 / บรรณาธิการ กิรสนา หัวนะราษฎร์
55127564Java GUI using NetBeans / วรเศรษฐ สุวรรณิก
56127538ภาระหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีคนที่ 24 พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ / สำนักนายกรัฐมนตรี
57127514รวมเด็ดเศรษฐกิจ / ชาติชาย พาราสุข
58127489ระบบและกลไกการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ผู้ปกครองในการพัฒนาผู้เรียน = A system and mechanism for supporting parent involvement in children's enhancement / รัตนา ดวงแก้ว
5969755ธรรมะเดลิเวอรี่ ชุดที่ 13 [แผ่นวีดิทัศน์] = Dhamma delivery 13 [Videodisc] ; ธรรมะเดลิเวอรี่ ชุดที่ 13 [แผ่นวีดิทัศน์] : ธรรมะนำชีวิต ; ธรรมะนำชีวิต [แผ่นวีดิทัศน์] / พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต
6069775ไอเลิฟยูทู [แผ่นวีดิทัศน์] : คาราโอเกะ = I love u 2 [Videodisc] : Karaoke
6167382บีคอส ออฟ เลิฟ [แผ่นวีดิทัศน์] : คาราโอเกะ = Because of love [Videodisc] : Karaoke
6267383วูแมน สตอรี่ [แผ่นวีดิทัศน์] : คาราโอเกะ = Woman story [Videodisc] : Karaoke
6369771มูฟวิ่ง ออน [แผ่นวีดิทัศน์] : คาราโอเกะ = Moving on [Videodisc] : Karaoke
6467384ฮิต ทู ฮิต เม แอนด์ น็อตโตะ [แผ่นวีดิทัศน์] : คาราโอเกะ = Hit 2 hit Me & Notto [Videodisc] : Karaoke
6569772หม่ำ เดี่ยว หัวเหลี่ยม หัวแหลม [แผ่นวีดิทัศน์] / กำกับการแสดงโดย พาณิชย์ สดสี และ เพ็ชรทาย วงษ์คำเหลา
6669773ก่อนบ่าย เดอะ มูฟวี่ [แผ่นวีดิทัศน์] : รักนะ พ่อต๊ะติ๊งโหน่ง ; รักนะ พ่อต๊ะติ๊งโหน่ง [แผ่นวีดิทัศน์] / กำกับการแสดงโดย เป็ด เชิญยิ้ม
6767390ผีจ้างหนัง [แผ่นวีดิทัศน์] / กำกับการแสดงโดย ทรงศักดิ์ มงคลทอง
6869758รักแห่งสยาม [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล] = The love of Siam [Digital videodisc] / กำกับการแสดงโดย ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล
69127730สรุปย่อรายงานการวิจัยและพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2
70127497การสัมมนาวิชาการระดับชาติ UTCC ONWARD / มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
71127624ภูมิปัญญาวิถีชุมชนวิถีธรรมชาติ / ศยามล ไกยูรวงศ์ ; เกษร สิทธิหนิ้ว, บรรณาธิการ
72127617หนึ่งทศวรรษ WTO / รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ และ สมบูรณ์ ศิริประชัย, บรรณาธิการ
73127609ล้มละลายพิสดาร : ฉบับปรับปรุงใหม่ปี 2551 / วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
74127749คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีนายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรีแถลงต่อรัฐสภา วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2551
75127786สู่ปีที่ 5 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแม่พิมพ์
76127801Club UK
7712774178 ปี วันวิทยุกระจายเสียงไทย / สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
78127732กัลยาณกิจ ประสิทธิ์ศิลปากร : สมุดภาพจดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ 7 รอบ / สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
79127884การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายมลายูในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยและชาวมาเลเซียเชื้อสายไทยในรัฐกลันตันประเทศมาเลเซีย = Intercultural communication to Malay-Thai in Southern Thailand and Thai-Malaysian in Kelantan, Malaysia
80127785พระบรมราโชวาทและกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช / รวบรวมโดย กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
81127869คู่มือการสร้างหนังสือ E-book / กรรณิการ์ จินดารัตน์... [และคนอื่น ๆ]
82127898วาทกิจของ วิจิตร ศรีสอ้าน
8367443พีซีทูเดย์ ซีดี [ซีดี-รอม] : ปีที่ 4 ฉบับที่ 47 มีนาคม 2551 ; พีซีทูเดย์ ซีดี [ซีดี-รอม] : 5 โปรแกรม ดูดเพลง ดูดคลิปได้ทุกเว็บ
8469748นอนหลับให้พอเพียง [แผ่นวีดิทัศน์] ; โครงการรณรงค์นอนหลับให้พอเพียง [แผ่นวีดิทัศน์]
8567450ฟูดส์ โฟกัส ไทยแลนด์ แอนนิเวอร์ซารี่ [ซีดี-รอม] = 2nd Food focus Thailand anniversary [CD-ROM]
8667453สวรรค์ [แผ่นวีดิทัศน์] : ภพภูมิแห่งการเสวยผลบุญ
87127727Render of V-ray / ซอ โฮจุน ; เรียบเรียงโดย สกนธ์ ม่วงสุน และ สุรพงษ์ ธุวะชาวสวน
88127738Fast Growing Companies ทางสว่างธุรกิจปี 2551
89127782จินตนาการความเป็นไทย / กฤตยา อาชวนิจกุล... [และคนอื่น ๆ]
90127798สาระสำคัญงานวิจัยวัฒนธรรม เล่ม... / สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
91127963รางวิวัฒน์ พัฒนาเมือง : การขนส่งระบบรางเพื่อคุณภาพชีวิตของชาวกรุงเทพมหานคร = Evolution of the rail : development of the city : rail transport for the better life of Bangkok Residents
92127879หลักกฎหมายจากคำพิพากษาคดีปกครองต่างประเทศ เล่มที่... / โดย สำนักวิชาการและความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักงานศาลปกครอง
93127896สมัครจาบจ้วง "ป๋าเปรม" ถึง "นอมินี" ทักษิณ / วัชระ เพชรทอง
94127790จีนกับการปฏิบัติตามเงื่อนไขการเข้าเป็นสมาชิก WTO รายงาน USTR ปี 2549 / สุนทร ตันมันทอง ; บรรณาธิการโดย รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ และ สมบูรณ์ ศิริประชัย
9569742พีซีทูเดย์ ซีดี [ซีดี-รอม] : ปีที่ 4 ฉบับที่ 48 เมษายน 2551 ; พีซีทูเดย์ ซีดี [ซีดี-รอม] : 5 โปรแกรม ฟังเพลงสำหรับคนหูทอง
96127895มาตรฐานการบริการอาหารฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว = Halal food services standard for tourism / สำนักพัฒนาบริการท่องเที่ยว สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว
97127791ฝากหัวใจข้าไว้...ที่ไล่โว่ / สลิลทิพย์ เชียงทอง
98127792บ้าน : รวมเรื่องเล่าจากธรรมชาติ บันดาลใจจากโพธิวิชชาลัยสู่โลกใบใหญ่ที่ไม่ใช่ของเรา / มงคล วงศ์กาฬสินธุ์... [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการ สิทธิเดช โรหิตะสุข
99127816การบัญชีบริหาร = Managerial accounting / วันฤดี สุขสงวน, ธารินี พงศ์สุพัฒน์ และ นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ
100127702กฎหมายเอกชนเปรียบเทียบเบื้องต้น : จารีตโรมันและแองโกลแซกซอน / ประชุม โฉมฉาย
101127701กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม... / คนึง ฦาไชย ; แก้ไขเพิ่มเติมโดย ไพโรจน์ วายุภาพ และ ณรงค์ ใจหาญ
102127832ปลดล็อกความคิดสู่ชีวิตสดใส = Don't believe it for a minute! / อาร์นอลด์ เอ. ลาซารัส, คลิฟฟอร์ด เอ็น. ลาซารัส และ แอลเล็น เฟย์ ; นุชนาฎ และ สุวันชัย หวนนากลาง, แปล
103127689การบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ = Strategic performance management / ณรงค์ แสนทอง
104127688สร้างนิสัยดี ฆ่านิสัยเสีย = Banish bad habits forever / เวร่า ไฟเฟอร์ ; เรียบเรียงโดย คงคา วารี
105127833DIY mind map : พูดและคิดภาษาอังกฤษจากจิตใต้สำนึกอย่างอัตโนมัติ / วชรวรรณ ฤทธิรงค์ ; พัลลภา จือเหลียง, ผู้เรียบเรียง
106127687คู่มือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ / รวบรวมและเรียบเรียงโดย สุวัฒน์ ศิรินิรันดร์
107128013พยานหลักฐาน / สมชัย ฑีฆาอุตมากร
108128026การนำคดีขึ้นสู่ศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 44/1 = Filing of civil case in connection with an offence under section 44/1 of the criminal procedure code / ศิวาพร ศักดาศิโรรัตน์
10969713การขยายกำหนดเกษียณอายุและการออมสำหรับวัยเกษียณอายุ [ซีดี-รอม] = The extension of working age and saving scheme for retirement [CD-ROM]
11069714ศัพทานุกรมโบราณคดี [ซีดี-รอม]
111127690การบริหารการตลาดของ Kellogg = Kellogg on marketing / ดอน ไอโคบัคซี, บรรณาธิการ ; แปลและเรียบเรียงโดย ณัฐยา สินตระการผล
11267499ธรรมบรรยายบาปที่สุดของบาป เป็นสุดยอดแห่งมลทินทั้งหลาย [ซีดี-รอม] / พระอาจารย์สุรชัย ฉันทสูโร
113127980ผจญภัยใต้อุโมงค์ = Tunnels volumes 1 / ร็อดเดริก กอร์ดอน และ ไบรอัน วิลเลียมส์ ; งามพรรณ เวชชาชีวะ, แปล
11467505พีซีทูเดย์ ซีดี [ซีดี-รอม] : ปีที่ 5 ฉบับที่ 49 พฤษภาคม 2551 ; พีซีทูเดย์ ซีดี [ซีดี-รอม] : 5 โปรแกรมฟรี บันทึกวิทยุออนไลน์เสียงใสปิ๊ง
11567506โครงการรณรงค์ การใช้เวลาว่างร่วมกันของครอบครัว [ซีดี-รอม]
116128022ชีวิตเป็นอย่างนี้ / อมรา มลิลา
117128101รัฐบาลใหม่ต้องทำอะไร...ต่อไป? / คณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของวุฒิสภา ร่วมกับ สำนักงานเวลาธิการวุฒิสภา
118128150การขยายกำหนดเกษียณอายุและการออมสำหรับวัยเกษียณอายุ = The extension of working age and saving scheme for retirement / ยงยุทธ แฉล้มวงษ์... [และคนอื่น ๆ]
119127900เอกสารสรุปการประชุมชี้แจงนโยบายของรัฐบาลและแนวทางการจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2551 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล / สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
120128153คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ครอบครัว / ไพโรจน์ กัมพูสิริ
121128140คู่มือท่องเที่ยววัดสำคัญประจำรัชกาล / สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว
122128213มหัศจรรย์สวนผลไม้ เที่ยวไป ชิมไป
123128214เที่ยวหลากหลายทะเลไทย
124128215พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551
125128010มาตรการทางกฎหมายในเรื่องการบริหารจัดการด้านกีฬาของประเทศไทย = Legal measurements for sports management of Thailand / ฉัตรฐิภัค เรือนคำ
126124852รายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญของกระทรวง รัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ตุลาคม 2549-ธันวาคม 2550
127128201มายาคติและอุดมการณ์ในโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งของพรรคไทยรักไทยในการเลือกตั้งทั่วไปวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2548 : การวิเคราะห์ด้วยวิธีสัญวิทยา = Myths and ideology in Thai Rak Thai Party's February 6, 2005 general election advertisements : a semiotic analysis / อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์
128128102รายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ / สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา
129128208โครงการความร่วมมือด้านเชื้อเพลิงชีวภาพระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกาภายใต้แผนงานงบประมาณการบริหารราชการในต่างประเทศ โครงการสนับสนุนภารกิจประเทศแบบบูรณาการ / พิศมัย เจนวนิชปัญจกุล... [และคนอื่น ๆ]
130128313รวมกฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน
131128322การบัญชีการเงิน = Financial accounting / แจน อาร์. วิลเลี่ยม...[และคนอื่น ๆ] ; แปลและเรียบเรียง ปรีเปรม นนทลีรักษ์...[และคนอื่น ๆ]
132128202การศึกษาเปรียบเทียบเทคโนโลยีการผลิตเอทานอลของสหรัฐอเมริกาและไทย / ธีรภัทร ศรีนรคุตร... [และคนอื่น ๆ]
13369708เกร็ดความรู้ การเลือกใช้สแตนเลส [แผ่นวีดิทัศน์] ; Stainless discovery [Videodisc]
13467512สารคดีร่วมอนุรักษ์ป่าชายเลนไทย [แผ่นวีดิทัศน์]
13567513สารคดีชุดคุณค่าของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง [แผ่นวีดิทัศน์]
1361283708 ทศวรรษ รัชกาลที่ 9 = Eight decades of his Majesty King Bhumibol Adulyadej's reign / บริษัททีโอที จำกัด (มหาชน)
137128295อายุความในฐานะเงื่อนไขให้อำนาจดำเนินคดี : ศึกษาเฉพาะขั้นตอนนำคดีขึ้นสู่ศาล = Statute of limitations as a prerequisite for prosecution : study on the pre-trial stage / ปวีณา วิโรจน์ธนะชัย
138128275ความเป็นไปได้ในการโอนภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ / จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย... [และคนอื่น ๆ]
13964489หลักสูตรและคู่มือการศึกษา... [ซีดี-รอม] / บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
14064758การประชุมวิชการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 [ซีดี-รอม] : ณ โรงแรมโรสการ์เด้น ริเวอร์ไซด์ (สวนสามพราน) นครปฐม = The 4th conference on Energy Network of Thailand (E-NETT) [CD-ROM]
141128207การศึกษาปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการกระทำความผิดซ้ำในคดียาเสพติด = Factors causing repeated offences in drug cases / จำเนียร ชุณหโสภาค
142128411คำพิพากษาฎีกา 2551 / ไพโรจน์ วายุภาพ, บรรณาธิการ , ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์, ผู้ช่วยบรรณาธิการ
14369702ปืนใหญ่โบราณในประวัติศาสตร์ชาติไทย [ซีดี-รอม] = Ancient cannon in Thai history [CD-ROM]
144115950การเจรจารอบโดฮาให้ประโยชน์แก่ประเทศด้อยพัฒนาจริงหรือ? / รังสรรค์ ธนพรพันธุ์ และ สมบูรณ์ ศิริประชัย, บรรณาธิการ
14569704โครงการศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมของต่างประเทศ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับประเทศไทย [ซีดี-รอม]
146128339ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลตำบลพันดอน อำเภอกุมวาปี จังหวัดอุดรธานี / อัญชลี ศรีนวล และ สามารถ เพชรหนู
14767559เอสเอ็มเอส เอ็มเอ็มเอส ทูลบาร์ [ซีดี-รอม] = sms mms Toolbar [CD-ROM]
148128447รางวัลชูเกียรติ อุทกะพันธุ์
149128410จงทำและจงอย่าทำในการวิจัยสังคม = Dos and don'ts in doing social research / พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ, บรรณาธิการ
150128255มารคแห่งปัญญามารคของมารค ตามไท : รวมบทความของมารค ตามไท ระหว่างพ.ศ.2521-2547 / มารค ตามไท
15169701คริตกะจ๋า บ้าสุดสุด [แผ่นวีดิทัศน์] / กำกับการแสดงโดย กรัณย์ คุ้มอนุวงศ์
15269698สลัดตาเดียวกับเด็ก 200 ตา [แผ่นวีดิทัศน์] / กำกับการแสดงโดย ธนิตย์ จิตนุกูล
15367621ดรีมทีม [แผ่นวีดิทัศน์] / กำกับการแสดงโดย เรียว กิตติกร
15467622รักสยามเท่าฟ้า [แผ่นวีดิทัศน์] / กำกำการแสดงโดย ธนิต จิตต์นุกูล
15569695แรมโบ้ 4 นักรบพันธุ์เดือด [แผ่นวีดิทัศน์] = Rambo 4 [Videodisc] / Directed by Sylvester Stallone
15667651เดอะ สตาร์ ค้นฟ้าคว้าดาว ปีที่ 4 [แผ่นวีดิทัศน์] : คาราโอเกะ = The Star 4 [Videodisc] : Karaoke
15769694โฟร์ มด อิน วันเดอร์แลนด์ [แผ่นวีดิทัศน์] : คาราโอเกะ = Four Mod in wonderland [Videodisc] : Karaoke
158128513การเรียนการสอนเชิงก้าวหน้า รวมบทบรรยายและบทความ
15967653คนเล็กของเล่นใหญ่ [แผ่นวีดิทัศน์] = CJ7 [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย โจวซิงฉือ
16069689สามก๊ก ขุนศึกเลือดมังกร [แผ่นวีดิทัศน์] = Three Kingdoms [Videodisc] : Resurrection of the dragon / กำกับการแสดงโดย แดเนียล ลี
161128510บินไปบินกลับ ขับรถเที่ยว / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
162128448พุทธธรรมกับงานสังคมสงเคราะห์ = Buddhadhamma and social work / ประเสริฐ ปอนถิ่น
163128461ชีวิตที่มีความสุขของครูกับเงิน / สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
164128485คอนกรีตเทคโนโลยี / บริษัททีพีไอ คอนกรีต จำกัด
165128451เมทาดาทา (Metadata) สำหรับลงรายการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) (ฉบับปรับปรุงแก้ไข) / สุวันนา ทองสีสุขใส
16669686ไอ แอม เลเจนด์ [แผ่นวีดิทัศน์] : ข้าคือตำนานพิฆาตมหากาฬ = I am Legend [Videodisc] / Directed by
167128511บทบาทและแนวคิดในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาเมือง ชุมชน และสถาปัตยกรรมตามแนวพระราชดำริ = His Majesty the King's roles and concepts in royally-initated urban, community and architecture development / วิมลสิทธิ์ หรยางกูร
16869498เพื่อนกันเฉพาะวันพระ [แผ่นวีดิทัศน์] / กำกับการแสดงโดย ธรธร สิริพันธ์วราภรณ์
169128445การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตรากำลังกับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา / รัตนา ศรีเหรัญ
170128462รวมบทความวิจัยคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ / คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
171128438เทคนิคและวิธีการจัดการเรียนการสอน / อัญชลี เซ่งตระกูล และ ทักษิณา วงศ์ใหญ่
172128439การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 = The 4th conference on Energy Network of Thailand (E-NETT) / ห้องปฏิบัติการวิจัยพลังงานแสงอาทิตย์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
173128449การเสวนารำลึกถึงชีวิตและผลงานนายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ : นายแพทย์นักพัฒนาเพื่อความเป็นธรรมในสังคม / บรรณาธิการโดย สินธุ์สวัสดิ์ ยอดบางเตย
17467662ซิลเดอเรลลา วอต วีเมน วอนต์ [แผ่นวีดิทัศน์] : คาราโอเกะ = Cinderella what women want [Videodisc] : Karaoke
17569684แอบโซลูต บอดี้สแลม [แผ่นวีดิทัศน์] : คาราโอเกะ = Absolute Body Slam [Videodisc] : Karaoke
176128216คลังหลวงแห่งประเทศไทย / บรรณาธิการโดย พระสุดใจ ทันตมโน...[และคนอื่นๆ]
17769685ธรรมะเดลิเวอรี่ ชุดที่ 14 [แผ่นวีดิทัศน์] = Dhamma delivery 14 [Videodisc] ; ธรรมะเดลิเวอรี่ ชุดที่ 14 [แผ่นวีดิทัศน์] : ธรรมะกับวัยรุ่น ; ธรรมะกับวัยรุ่น [แผ่นวีดิทัศน์] / พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต
17867664ธรรมะเดลิเวอรี่ ชุดที่ 16 [แผ่นวีดิทัศน์] = Dhamma delivery 16 [Videodisc] ; ธรรมะเดลิเวอรี่ ชุดที่ 16 [แผ่นวีดิทัศน์] : ธรรมะสอนหญิง ; ธรรมะสอนหญิง [แผ่นวีดิทัศน์] / พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต
17967665ธรรมะเดลิเวอรี่ ชุดที่ 17 [แผ่นวีดิทัศน์] = Dhamma delivery 17 [Videodisc] ; ธรรมะเดลิเวอรี่ ชุดที่ 17 [แผ่นวีดิทัศน์] : ธรรมะกตัญญู ; ธรรมะกตัญญู [แผ่นวีดิทัศน์] / พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต
180128203การศึกษาเปรียบเทียบเทคโนโลยีการผลิตไบโอดีเซลของสหรัฐอเมริกาและไทย / พนิดา เทพขุน...[และคนอื่นๆ]
181128458แนวทางการจัดทำประมวลกฎหมายการศึกษา / ชนิตา รักษ์พลเมือง
182128482ผ้าตระกูลไต = Tai textiles / ทรงพันธ์ วรรณมาศ
183128478คู่มือการสรรหาและคัดเลือกสังคมแห่งการเรียนรู้ต้นแบบ / นภมณฑล สิบหมื่นเปี่ยม
184128477คู่มือการสรรหาและคัดเลือกครูภูมิปัญญาไทย / นภมณฑล สิบหมื่นเปี่ยม
185128551หลักประกันด้านรายได้สำหรับผู้สูงอายุไทย / วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์... [และคนอื่น ๆ]
186128452Metadata / สุวันนา ทองสีสุขใส
187128574กำแพงเม็ดทราย / จงจิต นิมมานนรเทพ และ สกุล บุณยทัต
188128559กรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษาในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) ที่สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2545-2559) : ฉบับสรุป / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
18967666พีซีทูเดย์ ซีดี [ซีดี-รอม] : ปีที่ 5 ฉบับที่ 50 มิถุนายน 2551 ; พีซีทูเดย์ ซีดี [ซีดี-รอม] : 5 โปรแกรม กู้ไฟล์หาย
190128646การประชุมทางวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 10 วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2551 [ซีดี-รอม] = The 10th symposium on graduate research, KKU [CD-ROM] ; The 10th Graduate research conference, KKU [CD-ROM]
191128463เหตุหย่า : ศึกษากรณีการจงใจละทิ้งร้าง = Divorce : the case study of willfully desertion / ธวัชชัย มิตรโกสุม
192128546การประชุมทางวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 10 วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2551 = The 10th symposium on graduate research, KKU / บัณฑิตวิทยา
19369682ประวัติพระพุทธรูปทองคำ [ซีดี-รอม] : พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร : สื่อมัลติมีเดียประกอบการเรียนการสอนหลักสูตรนักธรรมชั้นตรี
194128573แสงฉายแห่งสายลม / ผู้เรียบเรียง จงจิต นิมมนานนรเทพ และ สกุล บุณยทัต
195128623การส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันการศึกษาของญี่ปุ่น [ซีดี-รอม] ; รายงานการวิจัย เรื่อง การส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันการศึกษาของญี่ปุ่น [ซีดี-รอม] / ชนิตา รักษ์พลเมือง...[และคนอื่น ๆ ]
196128624การส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันการศึกษาของสหรัฐอเมริกา [ซีดี-รอม] ; รายงานการวิจัย เรื่อง การส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันการศึกษาของสหรัฐอเมริกา [ซีดี-รอม] / ชนิตา รักษ์พลเมือง...[และคนอื่น ๆ ]
19769679การบรรยายวิชาการ วาระประชาชน เรื่อง น้ำมัน [ซีดี-รอม] / มนูญ ศิริวรรณ
19867672ธรรมบรรยายเพื่อการเจริญสติภาวนาเก็บอารมณ์ 1 [ซีดี-รอม] : เห็นธรรม บรรลุธรรม / หลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ
199128648พุทธวัจน์ : คำสอนจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้า
20067673สาระธรรมจากพระสูตร 1 [ซีดี-รอม] / สุภีร์ ทุมทอง
20169677คู่มือมนุษย์ [ซีดี-รอม] / พุทธทาสภิกขุ
202128599วารสารพุทธธรรม [วารสาร]
20367679รายการชีวิตท่านกับประกันสังคม [ซีดี-รอม] : ครั้งที่ 9 - 10/2551
20467680เพลงแบบประภาสด้วยคน [ซีดี-รอม]
205128649รวมพระธรรมเทศนา ที่พึ่งอันเกษม / พระสุรศักดิ์ เขมรังสี
206128645กินแบบดิฉัน / ป้าสี่
207128620การส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันการศึกษาของสหรัฐอเมริกา / ชนิตา รักษ์พลเมือง
208128621การส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันการศึกษาของออสเตรเลีย / ชนิตา รักษ์พลเมือง
209128622การส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันการศึกษาของสาธารณรัฐเกาหลี / ชนิตา รักษ์พลเมือง และ อุบลวรรณ หงษ์วิทยากร
21055383โครงการศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมของต่างประเทศเพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับประเทศไทย / ไว จามรมาน... [และคนอื่น ๆ]
211128650ธรรมะภาคปฏับิติ / สนอง วรอุไร
212128644เริ่มต้นภาวนา / สุภีร์ ทุมทอง
213128476สู่ประชาธิปไตยที่ปลดปล่อย : ความสำคัญของการถ่ายโอนอำนาจ กรณีจังหวัดชายแดนใต้ มินดาเนา และปาปัวตะวันตก / ซีเซลเลีย บายเลสโจ และ คูลปาลาตา ดุตตา ; แปลโดย สันติ นิลแดง
214128647สนทนาภาษาธรรม เล่ม... / สนอง วรอุไร
215128638อยุธยาศึกษา : ตลาดวิชาสำหรับครู-อาจารย์ = Ayutthaya studies handbook for teachers and students / บรรณาธิการโดย ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
216128636สาละวิน-แม่โขง : ผู้คน ผืนน้ำและสุวรรณภูมิของอุษาคเนย์ = Salween-Mekong : peoples, waters and the golden land of Suvarnabhumi/Southeast Asia / บรรณาธิการโดย ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
217128479ณ ใต้ : งานวิจัยจากชุมชนชายแดนใต้สู่นโยบายสาธารณะ / บรรณาธิการโดย มณี วรรธนเจริญกิจ
218128635แม่โขง-สาละวิน : ผู้คน ผืนน้ำและสุวรรณภูมิของอุษาคเนย์ = Mekong-Salween : peoples, waters and the golden land of Suvarnabhumi/Southeast Asia / บรรณาธิการ ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
219128651การบัญชีขั้นต้น 1 = Accounting 1 / อดิศร เลาหวณิช และ ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร
220128720Detox ล้างพิษเพื่อชีวิตที่สดใส
221128306รายงานการวิจัยประเมินผลการดำเนินงานโรงเรียนในฝัน : 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน / จริยา เสถบุตร... [และคนอื่น ๆ]
222128757หลุมพรางการปฏิรูปสื่อ / สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
223128714เปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยน / วรัตดา ภัทโรดม
224128716เดอะท็อปซีเคร็ต = The top secret / สม สุจีรา
225128815ศัพท์บัญญัติชื่อแร่และศัพท์บัญญัติชื่อธาตุ : ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
2266966750 บทเพลงฟังสบาย ๆ ต่อเนื่องเต็มอิ่ม [ซีดี-รอม] ; Chill out 50 บทเพลงฟังสบาย ๆ ต่อเนื่องเต็มอิ่ม [ซีดี-รอม]
22767688เพลงเขาเราร้อง 1 [ซีดี-รอม]
22869663เพลงเขาเราร้อง 2 [ซึดึ-รอม]
22967690ธรรมะเดลิเวอรี่ ชุดที่ 18 [แผ่นวีดิทัศน์] = Dhamma delivery 18 [Videodisc] ; ธรรมะเดลิเวอรี่ ชุดที่ 18 [แผ่นวีดิทัศน์] : ธรรมะในรั้วมหาวิทยาลัย ; ธรรมะในรั้วมหาวิทยาลัย [แผ่นวีดิทัศน์] / พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต
230128727ตุ๊กตา 1,000 ตัว = One thousand dolls / สุดไผท เมืองไทย
231128712การสร้างเสริมสุขภาพ : แนวคิด หลักการ และบทเรียนของไทย = Health promotion in Thailand / บรรณาธิการโดย อำพล จินดาวัฒนะ, สุรเกียรติ อาชานานุภาพ และ สุรณี พิพัฒน์โรจนกมล
232128724ทิศทางการรณรงค์ขับเคลื่อนสู่สังคมปลอดเหล้า : บทสังเคราะห์จากปฏิบัติการเครือข่ายศาสนาและชุมชน / บุญอยู่ ขอพระประเสริฐ, ชมพูนุท สวนกระต่าย และ องอาจ ฤทธิ์ทองพิทักษ์
23343078เคล็ดลับดับทุกข์ / กนตสิริ ภิกขุ
234128722พระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.2551 / กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
23567691บันทึกการแสดงสด คิ้ม ไรเดอร์ วี เอส เอ๊กซ์ เมน อิน คอนเสิร์ต [แผ่นวีดิทัศน์] : วันที่ 9-11 พฤษภาคม 2551 รอยัล พารากอน ฮอลล์ = Kim raider vs x-men in concert [Videodisc]
23669660เพื่อนเจ้าสาว 27 วิวาห์ [แผ่นวีดิทัศน์] : เมื่อไรจะได้เป็นเจ้าสาว = 24 Dresss [Videodisc] / Directed by Anne, Fletcher
237128442ArchitectExpo.com buyers' guide 2008
238128456พระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตย / สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
23969662เทวดาท่าจะเท่ง [แผ่นวีดิทัศน์] = Tengs angel [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย วิโรจน์ ทองชิว
24012887545 ปี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย = The 45th Anniversary of University of the Thai Chamber of Commerce
24112887810 ปี ศาลรัฐธรรมนูญไทย : สู่ทศวรรษใหม่ของนิติรัฐไทย
242128880แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ.2551-2554 และแผนปฏิบัติการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ.2551-2554
243127865ผลงานทางวิชาการด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม : ในการสัมมนาทางวิชาการเพื่อการพัฒนาการศึกษาด้านนิติศาสตร์ตามโครงการสัมมนาทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการพัฒนากระบวนการยุติธรรมระหว่างคณะนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยภาครัฐและภาคเอกชนและสำนักงานกิจการยุติธรรม ครั้งที่ 3
244128721ผลการประเมินศักยภาพและทิศทางการรณรงค์งดเหล้า : องค์กรเครือข่ายด้านศาสนาและชุมชน บทสรุปสำหรับผู้บริหาร / บุญอยู่ ขอพรประเสริฐ, ชมพูนุท สวนกระต่าย และ องอาจ ฤทธิ์ทองพิทักษ์
245128736ยุทธศาสตร์และแผนแม่บทเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม (2550-2554) / จินางค์กูร โรจนนันต์... [และคนอื่น ๆ]
24669648รวมเพลงรักจาก 7 ศิลปินหญิงเสียงคุณภาพ [แผ่นวีดิทัศน์] : คาราโอเกะ = Divas in lovs [Videodisc] : Karaoke
24767713โรส ศิรินทิพย์ มาย อินสไปเรชั่น [แผ่นวีดิทัศน์] : คาราโอเกะ = Rose My inspiration [Videodisc] : Karaoke
24869647เพลงเราเขาร้อง 1 [แผ่นวีดิทัศน์] : คาราโอเกะ
24967712เพลงเราเขาร้อง 2 [แผ่นวีดิทัศน์] : คาราโอเกะ
25067710รักสามเศร้า [แผ่นวีดิทัศน์] : คาราโอเกะ
25169652โมบาย มาย เลิฟ [แผ่นวีดิทัศน์] : คาราโอเกะ = Mobile my love [Videodisc] : Karaoke
25267711รวมซิงเกิลเพลงฮ็อตล่าสุดจากจีเอ็มเอ็มแกรมมี่ 2 [แผ่นวีดิทัศน์] : คาราโอเกะ = Grammy single hot 2 [Videodisc] : Karaoke
25369653คาราโอเกะ แกรมมี่ ฮ๊อต ซิงเกิล [แผ่นวีดิทัศน์] : คาราโอเกะ = Grammy hot single [Videodisc] : Karaoke
25469654นาค [แผ่นวีดิทัศน์] /กำกับการแสดงโดย ณัฐพงศ์ รัตนโชคศิริกุล
25567718เมนูอีซีน ฉบับที่ 73 [ซีดี-รอม] : กุมภาพันธ์ 2551 = MenuEzine V.73 [CD-ROM] : February 2008
25667715พีซีทูเดย์ ซีดี [ซีดี-รอม] : ปีที่ 5 ฉบับที่ 51 กรกฎาคม 2551 ; พีซีทูเดย์ ซีดี [ซีดี-รอม] : 5 โปรแกรม Defrag เครื่องชั้นดีเพื่อคุณ
25769642ดนตรีกวีศิลป์ [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล] : ออกอากาศวันที่ 12 กรกฏาคม 2551 เวลา 21 : 00-22: 00 น. ตอนที่ 21, เพลงรักชาติ
258128856การถอดถอนจากตำแหน่ง
25969643บทเรียนอีเลิร์นนิ่งทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับประชาชน ครั้งที่ 1 [ซีดี-รอม] / ศูนย์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
26067721ซิมโฟนี ออน ทัวร์ [แผ่นวีดิทัศน์] : เกาะเกร็ด = Symphony on tour [Videodisc]
26169709ซิมโฟนี ออน ทัวร์ [แผ่นวีดิทัศน์] : เที่ยวอัมพวา = Symphony on tour [Videodisc]
26269614ชีวิตที่ออกแบบได้ [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล] : สุรา พิษร้ายของสังคมไทย = Design for life [Digiatal videodisc]
263128732อัจฉริยะ...เรียนสนุก / วนิษา เรซ ; บรรณาธิการโดย พาฝัน ศุภวานิช
26469615ชีวิตที่ออกแบบได้ [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล] : เสียงเงียบ = Design for life [Digiatal videodisc]
26567723ยูนิเวอร์ซิตี้ โนเกีย มิวสิค เฟสติวัล [ซีดี-รอม] = University Nokia Music Festival [CD-ROM]
266128870บริหารให้สดสวย ต้องร่ำรวย...อารมณ์ขัน / ปราชญา กล้าผจัญ
267128770คำอธิบายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันภัย / อำนวย สุภเวชย์
268128871บริหารให้สุดมันส์ ต้องหมั่น...ขบขันหัวเราะ / ปราชญา กล้าผจัญ
2694423080 ศูนย์เรียนรู้เชิงคุณธรรม
270128768แนวทางการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษ : บทเรียนต่างประเทศ / เฉลียงศรี พิบูลชล... [และคนอื่น ๆ]
271120798คำคม...คารมปราชญ์ / ปราชญา กล้าผจัญ
272128756การประเมินผลการอุดมศึกษา = Evaluating higher education / จีนนี ลามูเออร์-รอนทูโพโล ; แปลและเรียบเรียงโดย วันทนีย์ ไทยเที่ยง
27369616รอบรู้เรืองเมทาดาทาและดับลินคอร์ [ซีดี-รอม] / ประดิษฐา ศิริพันธ์ สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์ และฐิติมา ธรรมบำรุง
274128877ศาลรัฐธรรมนูญกับการปฏิบัติพันธกิจตามหลักนิติธรรม / กาญจน์ วรกุล... [และคนอื่น ๆ]
275128872เสี้ยวหนึ่งแห่งชีวิต / ปราชญา กล้าผจัญ
27669612รายงานผลการดำเนินงานโครงการรวบรวมความรู้พื้นฐานและจัดทำสื่อเพื่อพัฒนาการประดิษฐ์คิดค้นสาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย [ซีดี-รอม]
277128873การบริหารภายใต้สภาวการณ์การมี...ทรัพยากรจำกัด / ปราชญา กล้าผจัญ
278128775การประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียมเพื่อการวิเคราะห์การล้มละลายของสถาบันการเงินที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / วรวัฒน์ เชิญสวัสดิ์
279121105ผู้หญิงปกป้องสิทธิมนุษยชน
280128947กังหันน้ำชัยพัฒนา : น้ำพระราชหฤทัย...น้ำใส...ให้ชีวิต
281129002การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
2821290054 ปี คณะกรรมการคุรุสภา : ก้าวแรกที่มุ่งมั่น สานฝันสู่ความเป็นเลิศ
28361060โครงการความร่วมมือในการสนับสนุนทุนวิจัยระหว่าง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ปี 2547-2551 [ซีดี-รอม] : สุขภาพคนไทยกับงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ ; สุขภาพคนไทยกับงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ [ซีดี-รอม]
284129016งานประกาศรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ครั้งที่ 9 ประจำปี 2551
28523795คู่มือการพัฒนาจิตอาสาพนักงานในองค์กรธุรกิจ : สู่ความสุขในวิถีการทำงาน = Employee volunteer handbook / วรรณา ประยุกต์วงศ์ และ ปวีณา ประยุกต์วงศ์
286565เรื่องเล่าจิตอาสา : ความดีของคนเล็กๆ ที่มีจิตอาสา / อรสม สุทธิสาคร, จารุประภา วะสี และ มัณฑนา บรรณาธรรม
28746132ล้มรัฐบาล เลิกรัฐธรรมนูญ สืบทอดอำนาจเผด็จการทางการเมือง / โสภณ เพชรสว่าง และ ทนงศักดิ์ ม่วงมณี
28871254แก่นแท้พระพุทธศาสนา / อริโย ภิกขุ
28971256ลงทุนดีมีสุขใจได้มูลค่า / อัญญา ขันธวิทย์
290133096ความคาดหวังต่อกระทรวงยุติธรรมปีงบประมาณ พ.ศ.2551 / อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์
29171238เมทธิล เอทธิล คีโตน / นงลักษณ์ เรืองวิเศษ... [และคนอื่น ๆ]
29271236ไดคลอร์วอส / นงลักษณ์ เรืองวิเศษ... [และคนอื่น ๆ]
293132922การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยธนาคารพาณิชย์กับมาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล = Personal data disclosure by commercial bank under legal measures regarding the protection of personal data / ปิยะพร วงศ์เบี้ยสัจจ์
29471241แอมโมเนีย แอนไฮดรัส / นงลักษณ์ เรืองวิเศษ... [และคนอื่น ๆ]
29571240ฟอสจีน / นงลักษณ์ เรืองวิเศษ... [และคนอื่น ๆ]
29671242ไดเมทโธเอท / นงลักษณ์ เรืองวิเศษ... [และคนอื่น ๆ]
29771237โพรไพลีนออกไซด์ / นลักษณ์ เรืองวิเศษ... [และคนอื่น ๆ]
298131910มาตรการทางกฎหมายว่าด้วยการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวที่เกิดจาการใช้โทรศัพท์และโทรสารในธุรกิจขายตรง = Legal measures to prevent the violation of the right to privacy by telemarketing / สุภา พงศ์หล่อพิศิษฎ์
29971244ฟอร์เมทาเนท / สุเทพ เรืองวิเศษ... [และคนอื่น ๆ]
30071234ไดคลอโรมีเทน / สุเทพ เรืองวิเศษ... [และคนอื่น ๆ]
30171243เตตระคลอโรเอทธิลีน / สุเทพ เรืองวิเศษ... [และคนอื่น ๆ]
30271239กรดไนตริก / สุเทพ เรืองวิเศษ... [และคนอื่น ๆ]
30371235อะซีโตน / สุเทพ เรืองวิเศษ... [และคนอื่น ๆ]
30471223สร้างเว็บไซต์ให้ครบสูตรด้วย Joomla! [ซีดี-รอม] สาธิต ชัยวิวัฒน์ตระกูล ; วิทยา ต่อศรีเจริญ บรรณาธิการ
30568606สร้างเศรษฐกิจไทยด้วยความคิดสร้างสรรค์ [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล] = Creative Thailand [Digital videodisc] : Building Thailand 's economy with creativity ; Creative Thailand [Digital videodisc]
306128183คำพิพากษาศาลฎีกา 2551 / บรรณาธิการโดย พรเพชร วิชิตชลชัย
307132835รวมความตกลง : ความตกลงเพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน / กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
308132144การหยุดนับอายุความ : ศึกษากรณีผู้กระทำความผิดหลบหนี = Tolling and interrupting limitation in criminal law : case study on fugitive offender / สุระทิน ชัยทองคำ
309130499ท้องถิ่น : ภาคีคุณธรรมนำท้องถิ่นพัฒนา / ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์ ; รวบรวมและเรียบเรียงโดย สุวิมล ว่องวาณิช, วิจิตรา ทองงอก, ไปรยา เอราววรรณ์ และ สาธิดา สกุลรัตนกุลชัย
310132867กำเนิดและวิวัฒนาการของคนแต้จิ๋วอดีตถึงปัจจุบัน / อดุลย์ รัตนมั่นเกษม
311133133การศึกษาความเป็นไปได้การตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ = The feasibility study of manufacturing bottle water by Dhurakij Pundit university / ปิยพงศ์ พิรุณ
312133138ปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ การประปานครหลวง = Factors affecting stress at work of operation staff of metropolitan waterworks authority / บังอร อยู่ฉ่ำ
313133124ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการ ADSL ของบริษัท TOT ของกลุ่นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ = Factors affecting the selection on TOT's ADSL internet services studen group in Dhurakij Pundit university / ชาตรี สุวรรณกาญจน์
314133130การศึกษารูปแบบกำกับดูแลเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนในอินเทอร์เน็ตโดยสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย = The study of Thai webmaster association regulating model for teenager unsuitable internet content / ภัสนันท์ เดชะปรากรม
315133131การเลือกและประเมินผู้ขายโดยใช้เทคนิคกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ : กรณีศึกษาโรงงานสิ่งทอ = An application of AHP in vendor evaluation and selection : a case study of a textile factory / เฉลิมศรี แซ่ลิ่ม
316132143มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการกำหนดข้อมูลทางโภชนาการของส่วนประกอบของอาหารในรายการอาหาร (เมนู) : ศึกษาเฉพาะธุรกิจอาหารที่มีการควบคุมโดยรัฐ = Law enforcement of food ingredients and nutrition for food business controlled by the government / อรุณี ศรีทิพโยวาท
317133099เส้นทางเกษตรกรรมยั่งยืน / เดชา ศิริภัทร
31871328คู่มือสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม / สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (สบท.)
31971261การประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์ของการใช้ยากลุ่ม HMG-COA reductase inhibitor (statin) เพื่อป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดชนิดปฐมภูมิ / ยุพิน ตามธีรนนท์, ปัณรสี ขอนพุดซา
320132913ปัญหาเกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ ศึกษากรณีตามมาตรา 15 (2) และ (3) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 = Problems concerning the exercising of state official's discretion prohibiting the disclosure of information, a case study in section 15 (2) and (3) of the official information act, B.E.2540 / สมบัติ โชติวงศ์
321132921นโยบายรัฐในการควบคุมอาชญากรรมแชร์ลูกโซ่ที่แฝงในธุรกิจขายตรง = The government policy in controlling crime against chain loan in direct sales / สายฝน รัตนภิรมย์
322132926บทบาทเจ้าหน้าที่และมุมมองทางกฎหมายและจริยธรรมของบล็อกเกอร์และสมาชิกในเว็บบล็อก = Role and legal and ethical overview of blogger and weblog member / เสรี สืบสงวนวงศ์
323133139การเลือกตำแหน่งที่ตั้งโรงงานโดยใช้กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ : กรณีศึกษาโรงงานผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า = Selection of factory location using the analytical hierarchy process : a case study of an electrical appliance factory / เรืองสิทธิ์ โกวิทยาพันธุ์
324133143การประยุกต์ใช้การควบคุมกระบวนการผลิตโดยใช้หลักการทางสถิติ : กรณีศึกษา อุตสาหกรรมอาหาร = An application of statistical process control (SPC) : a case study of a food factory / กรปภาวิน ศรีบุตตา
325133119การศึกษาพฤติกรรมการใช้โปรแกรม Windows Live Messenger บนเครือข่ายอินเทอรเน็ตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม = A study of behavior using windows live messenger program on internet network of Nakhon Pathom rajabhat university students / รุ่งธรรม สุขเสนา
326132142ความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีต่อการใช้บริการรีสอร์ทขนาดเล็กในจังหวัดสงขลา = Tourists'opinion about the marketing mix factors of small resort services in songkla province / พัชรพล ตุลยนิษกะ
327131919ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทำงานกับความผูกพันต่อองศ์การของพนักงานการประปานครหลวง = The relationship between working motivation and organizational commitment of metropolitan waterworks authority staff / ชมพูนุท สุบรรณรักษ์
328131160สร้างเว็บแบบมืออาชีพด้วย Joomla / อัครวุฒิ ตำราเรียง, พิศาล เชื้อชาติไทย, ศุภชัย แต่สกุล
329132918อำนาจหน้าที่ของศาลเยาวชนและครอบครัวในคดีความรุนแรงในครอบครัว = The role and responsibility of the juvenile and family court in the domestic violence case / สมภาพ ผลเจริญ
330132920ขอบเขตของการยกเว้นโทษในกรณีการถอนตัวจากการพยามยามกระทำความผิด = The retreat from attempt for wrong doing / ธารทิพย์ แสงหิ่งห้อย
33171329ปัญหาการใช้ภาษาไทย / นิตยา กาญจนะวรรณ
332132854การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ = A comparison of learning achievement and activity participation of Dhurakij Pundit students / ชะเอิ้น พิศาลวัชรินทร์
33371325ความเป็นมาของทฤษฎีแบ่งแยกดินแดนในภาคใต้ไทย / ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ
334133117ปัญหาทางกฎหมายในการใช้ดุลยพินิจของพนักงานสอบสวนเกี่ยวกับการรวบรวมพยานวัตถุ พยานผู้เชี่ยวชาญ และหลักนิติวิทยาศาสตร์ : ศึกษากรณีคดีจราจรทางบก = Legal issues in the use of discretion by investigating officials as to the gathering of real evidence expert witness and forensic science : case study on road traffic litigation / เสวก มณีกุต
335115415Basic of Flash ActionScript / อนรรฆนงค์ คุณมณี ; บรรณาธิการโดย สัจจะ จรัสรุ่งรวีวร
336132893เข็มทิศการเงิน / กาญจนา หงษ์ทอง
337132892รวยด้วยกองทุนรวม / สรวิศ อิ่มบำรุง
338132890Money Pro เงินก้อนโตคุณทำได้ / วิวรรณ ธาราหิรัญโชติ
339131763สนทนาอังกฤษธุรกิจ / สรรเสริญ สุวรรณประเทศ
34067765นอกกะลาโอสถ [แผ่นวีดิทัศน์] / ประสาน อิงคนันท์, นเรศ หาญพันธ์พงษ์และ ดวงธิดา นครสันติภาพ
341132891Money shortcuts / กาญจนา หงษ์ทอง และ สรวิศ อิ่มบำรุง
342130151การสื่อสารประเด็นสาธารณะและการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย / ปาริชาต สถาปิตานนท์
343130164เคล็ดลับสอบ TOEIC (New TOEIC) / ธนพล (ลำดวน) จาดใจดี
344130175ระบบการจัดเก็บและการสืบค้นสารสนเทศด้วยคอมพิวเตอร์ = Information storage and retrieval systems / ศุภชัย ตั้งวงศ์ศานต์
345130217ดัชนีชี้วัดความเป็นวิชาชีพของผู้สื่อข่าวการเมืองไทย = The indexes of the professionalism of Thai political journalists / บุญอยู่ ขอพรประเสริฐ
34671179วิเคราะห์เจาะลึกอัตราส่วนทางการเงิน = Key management ratios / เซียแรน วอลซ์ ; แปลโดย เฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค์
34713795หลักการวิเคราะห์อาหารด้วยประสาทสัมผัส / ปราณี อ่านเปรื่อง
348133145การใช้ภาษาอังกฤษ [ซีดี-รอม] = Interaction [CD-ROM] ; เอกสารการสอนชุดวิชา 10171 [ซีดี-รอม] / ลภา จินตนเสรี... [และคนอื่น ๆ]
349131238อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว / นิศา ชัชกุล
350131008การเปรียบเทียบวิธีการสร้างตัวเลขสุ่มเมื่อนำไปประมาณค่าพารามิเตอร์ของการแจกแจงของตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่องและการแจกแจงของตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่อง = The comparative of random number generation when estimate parameter of continuous random variable distribution and discrete random variable distribution / นภาภรณ์ จันทรศัพท์
351130173สถิติเพื่อธุรกิจ / ปรีชา อัศวเดชานุกร และ เสาวรส ใหญ่สว่าง
352130448การจัดการวัสดุและการจัดซื้อ เล่ม.... เอกสารการสอนชุดวิชา / สุชาติ ศุภมงคล... [และคนอื่น ๆ]
353130121แนวทางการเขียนตอบข้อสอบกฎหมายสำหรับผู้เริ่มต้นศึกษากฎหมาย / มุนิทร์ พงศาปาน
354130447การวิเคราะห์โครงการ เล่ม.... เอกสารการสอนชุดวิชา / ภาสมา สุทธิพงศ์... [และคนอื่น ๆ]
355130140คลินิคบัตรเครดิตและการรับสภาพหนี้ : สัญญาบัตรเครดิต การคิดดอกเบี้ย เบี้ยปรับการผิดนัด การรับสภาพหนี้ การฟ้อง ศาลที่รับฟ้อง ทางแก้เมื่อแพ้คดี การปลอมและใช้บัตรเครดิตปลอม / ภาสกร ญาณสุธี
356130435การจัดการงานขนส่งสิ้นค้า เล่ม.... เอกสารการสอนชุดวิชา / ไชยยศ ไชยมั่นคง... [และคนอื่น ๆ]
357132010คู่มือเรียน Ajax / พร้อมเลิศ หล่อวิจิตร
358131560โครงการประเมินโครงการเด็กไทยปลอดภัย 3 / เจือจันทร์ จงสถิตอยู่, พิณสุดา สิริธรังสี และ ชาญ ตันติธรรมถาวร
359133141ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตในการทำงานของนายทหารชั้นประทวนชาย สังกัดกรมการข่าวทหาร กองบัญชาการทัพไทย = Factors influencing to quality of working life of male non commission officer in directorate of joint intelligence royal Thai armed forces / ทิพย์รัตน์ ภักดีกุล
360133140การรับรู้ภาพลักษณ์ของเครื่องดื่มประเภทสุราที่ผ่านสื่อโทรทัศน์ = Image perception of liquor drink through television media / พงศ์พิชาญ พรสินธนรัชต์
361133137กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในภาวะวิกฤต = Public relations strategy on image building of the Suvarnabhumi airport in crisis / คณัสมน เครือวรรณ
362133136การลดขั้นตอนกระบวนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องยนต์โดยใช้วิธีการศึกษาการทำงานบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) = The decrease of engine lubricant service process by using motion and time study / สหัสา นิลกำแหง
363133129ความคิดเห็นที่มีต่อความน่าเชื่อถือของข้อมูลข่าวสารในเว็บบล็อกกรณีศึกษา : พนักงานบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) = Sentiment and reliability of message in weblog a case study of CAT telecom public company limited personals / พรศักดิ์ สนธิกิติ
364132173สภาพการสอนวิชาพลศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของครูพลศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร = Conditions regarding child-centered instruction of physical education teachers in the private institutions. institution in Bangkok / อธิพชร์ ดาดี
365132970เกียรติประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นายกรัฐมนตรีประเทศเพื่อนบ้าน
366132946การวิเคราะห์การก่อเกิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยปฏิฐานนิยมและหลังปฏิฐานนิยม / สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์
367132916การใช้ดุลพินิจของคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545 กรณีผู้ที่เคยผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด = The use of discretionary power of the subcommittee on the implementation o...
368132923สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุขจากรัฐ : ศึกษาเฉพาะกรณีการใช้สิทธิเหนือสิทธิบัตรยา = The accessibility of service of public health from government : methodology compulsory licensign (CL) / จิรวัฒน์ ตั้งเจริญถาวร
36971226แผนยุทธศาสตร์คุรุสภาในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) / บุญส่ง นาวารักษ์... [และคนอื่น ๆ]
37071227การติดตามและประเมินผล : แนวทางสู่การปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัด / อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์
371132914ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคลในการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาด้วยการใช้เทคนิคพิเศษ = Legal issues in the protection of individual rights and liberty in the special investigative techniques in the criminal cases / ศศิประภา ไผ่งาม
372132917ความผิดอันเกิดจากการฝ่าฝืนคำสั่งทางปกครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 = The offense arising from the violation of an administrative order under the labor protection Act, B.E.2541 (1998) / ราณี อินทศร
373129785คำอธิบายกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน / พรเพชร วิชิตชลชัย
374131412การวิเคราะห์ตัวแปรคู่ : ในการวิจัยขั้นสูงทางการบริหารการศึกษา / วินัย คำสุวรรณ
375129829คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน / สามารถ วรากรวรวุฒิ... [และคนอื่น ๆ]
376130131หลักการวิศวกรรมโทรคมนาคม / ลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ
377117377การหาขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมสำหรับการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร = The optimal sample size for public opinion survey of Bangkok residents / กิตยาการ อิศรางกูร ณ อยุธยา
378131282การเปรียบเทียบเทคนิคการพยากรณ์เชิงสถิติเมื่อข้อมูลมีการเคลื่อนไหวแบบไม่เชิงเส้น = A comparison of nonlinear time series statistical forecasting technics / กนิษฐา ยิ้มนาค
379132909สิทธิการมีที่ปรึกษากฎหมายในคดีอาญา : ศึกษาเฉพาะกรณีการตั้งที่ปรึกษากฎหมายในศาลเยาวชนและครอบครัว = Rights to legal adviser in criminal case for juvenile and family court / สุชาติ แนวประเสริฐ
380132915ปัญหาทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดี = Question of law on protecting the right and liberies of persons confined during the course of trying case / อุดมศักดิ์ สงเคราะห์
381132919มาตรการทางกฎหมายในการเรียกร้องค่าอุปการะเลี้ยงดูศึกษาเฉพาะกรณี : คู่สมรส = Legel measures in the dependent care claims case study : spouse / กฤตภาส สุวรรณศรี
382132912การคุ้มครองเกียรติ : ศึกษาคุณธรรมทางกฎหมายในความผิดฐานดูหมิ่นเปรียบเทียบความผิดฐานหมิ่นประมาท = Protection of the honour : a study of legal virtues in offences on the grounds of insult in comparison with defamation / เฉลิมชัยศรี เพ็ญตระกูลชัย
383132479การศึกษาความสัมพันธ์ระห่วางเครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจของไทยกับมูลค่าการส่งออกและนำเข้า 10 รายการแรกของไทยกับเขตเศรษฐกิจไต้หวัน = The study the relationship between Thailand and Taiwan economic zone on Thailand's economic indicators of the value of export and import the first 10 items / สุวิจักขณ์ แผ่นสุวรรณ
384131915ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์จำเป็นที่ใช้ในการผลิตยาเสพติด = Problems of lawenforcement of precursors and essential chemicals which are necessary to produce narcotics / ไกรเลิศ ดาวเรือง
385132139ผู้เสียหายกับการมีส่วนร่วมในคดีอาญา = The injured persons and their participartion in criminal cases / สุพรัตตรา ยุรชาติ
386131912มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาต่อผู้กระทำความผิดที่ให้ข้อมูลที่สำคัญและเป็นประโยชน์ตาม พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 = Legal measure on rights protection in criminal justice procedures for beneficial offenders under narcotics Act B.E.2522 / อุดมชัย โลหณุต
387131914ปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินพ.ศ. 2543 : กรณีศึกษาว่าด้วยการหลีกเลี่ยงไม่ขออนุญาตจัดสรรที่ดิน = Problem in enforcement of the law according to land development Act, B.C.2543 (2000) : case study on avoidance from seeking approval for development in land / สุดารัตน์ บุญสร้าง
388132907อำนาจดำเนินคดีอาญาของเจ้าพนักงานศุลกากร = Authority to file criminal cases of customs officers / ชลิตา วิลาสรัตน์
389132924ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการคาร์แคร์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร = Marketing mix of service business influences consumer behavior in using car care services within Bangkok / ณภัทร ศรียาภัย
390132908มาตรการทางกฎหมายในการรับบุตรบุญธรรมแบบสมบูรณ์ = The law measure in order to completely adopt the child / สุริยา ชินะกาญจน์
391132910ปัญหาระบบการสรรหาคณะกรรมการ "กสช" ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2543 = Problems of the NBC committee selection procedure under organizations by wave frequencies allocation and supervision of radio broadcasting business, television broadcasting business and telecommunications business Act. B.E.2543 / วรวรรธน์ เอกพงษ์พันธุ์
392132995เครือข่ายองค์กรด้านเด็กกับการป้องกันและแกัไขปัญหาการละเมิดทางเพศต่อเด็กในจังหวัดภาคเหนือตอนบน : กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ / วิชุลดา มาตันบุญ
393132962รังสีอัตราไวโอเลตจากดวงอาทิตย์ในประเทศไทย / เสริม จันทร์ฉาย
394132874เขียนแบบทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมด้วย AutoCAD 2009 เรียนลัดเป็นเร็ว : ประยุกต์ใช้ได้กับเวอร์ชั่น 2002-2009 / อภิรัตน์ บางศิริ
395132951ความปลอดภัยในการใช้สารเคมีและการปฏิบัติตัวในห้องปฏิบัติการ / วรพรรณ สิทธิถาวร... [และคนอื่น ๆ]
396132972อนุสรณ์งานประจำปี ปิดทองรูปหล่อหลวงพ่อวัดใต้และเทศน์มหาชาติ 4-6 เมษายน 2551
397130219ความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลอฮอล์ พ.ศ.2551 = Opinion of people in Bangkok on the alcoholic beverage control act. 2551 / พาสินี ยิ้มแย้ม
398132343ความพึงพอใจต่อสวัสดิการของพนักงานระดับปฏิบัติการในโรงแรมชั้นพิเศษเขตกรุงเทพมหานคร = Gratification to welfares provided for personnel working at deluxe hotels in Bangkok metropolis / ชนนิกานต์ ไทยประยูร
399131503เหตุออกหมายจับ : ศึกษากรณีเหตุความร้ายแรงในการออกหมายจับ = Grounds for issuing a warrant of arrest : study on serious grounds for issuing a warrant of arrest / ชัยวัฒน์ วัฒนะ
400123773ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร = Marketing mix factors affecting the food supplement consuming behavior in Bangkok / วงค์เดือน หุ่นทอง
401131000ร้านอาหารญี่ปุ่นสมัยใหม่ : พื้นที่การสื่อสารความหมายอัตลักษณ์และความเป็นญี่ปุ่น = Modern Japanese Restaurant : communication space of meaning identity and Japanization / วุฒินันท์ สุนทรขจิต
402133053การพัฒนาสารเคลือบต่อต้านจุลินทรีย์จากไคโตแซนผสมน้ำมันหอมระเหยจากตะไคร้เพื่อยืดอายุการเก็บไข่ไก่ / วัลภา กล้างาม
403133054การพัฒนากรรมวิธีในการผลิตกะปิ / วิมลมาศ เชียงสอน
404133057การใช้น้ำมันหอมระเหยจากตะไคร้ที่ผลิตเชิงการค้าเพื่อยับยั้งเชื้อแบคทีเรียเอ็ชเชอริเชีย โคไล ในเนื้อสันในไก่ดิบปรุงรสแช่เย็น / นฤมล กิ่งรัตน์
405130259บันทึกประสบการณ์การมีส่วนร่วมของพ่อแม่ผู้ปกครองในการพัฒนาผู้เรียน กรณีศึกษาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร / ปรีดาวรรณ อินทวิมลศรี ; อรุณศรี ละอองแก้ว, บรรณาธิการ
406130021คู่มือการเปลี่ยนผ่านการศึกษาตามหลัก "สัตตศิลา" / ไพฑูรย์ สินลารัตน์... [และคนอื่น ๆ]
407130260บันทึกประสบการณ์การมีส่วนร่วมของพ่อแม่ผู้ปกครองในการพัฒนาผู้เรียน กรณีมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว / ธนากร คมกฤส ; อรุณศรี ละอองแก้ว, บรรณาธิการ
408130262บันทึกประสบการณ์การมีส่วนร่วมของพ่อแม่ผู้ปกครองในการพัฒนาผู้เรียน กรณีโรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 / จำนงค์ แจ่มจันทร์วงษ์ และ รสนา ศิริสวัสดิ์ ; อรุณศรี ละอองแก้ว, บรรณาธิการ
409129786ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา : ฉบับอ้างอิง ตัวบท คำอธิบาย และเอกสารอ้างอิง เรียงมาตรา / สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
410130971มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภค : ศึกษากรณี สถานบริการลดความอ้วน = Legal measures of consumer protection right : a case study of weight control center / พรชนิตว์ ศรีชู
411131046การศึกษาปัญหาคลื่นความถี่รบกวนของวิทยุชุมชนต่อรายการโทรทัศน์ = Study problem of radio frequency interference of the community radio upon television program / สุธิชัย ลัดดางาม
412133059การใช้ข้าวแดงอังคักทดแทนข้าวเจ้าหุงสุกเพื่อพัฒนาคุณภาพไส้กรอกเปรี้ยว / สุชาดา รักถาวร
413133058ผลของสารสกัดธรรมชาติจากเปลือกสับปะรดต่อการยับยั้งการเกิดสีน้ำตาลในผลิตภัณฑ์แอปเปิลตัดแต่ง / เอกชัย ประดับลาย
414133055ผลของการใช้แป้งกล้วยต่อเนื้อสัมผัสของพิซซ่า / อลิษา สืบนุกูล
415133056การพัฒนาคุกกี้ลูกสำรองจากแป้งสาลีผสมแป้งลูกเดือย / กรรณิกา พันธนวาทิน
416131315การพัฒนาโปรแกรมระบบผู้เชี่ยวชาญในการเลือกใช้เครื่องจักรให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมน็อตสกรู = Expert system development of machine selection for product compatibility : a case study of bolt, screw industry / นุสนธ์ ชลมูณี
417124885ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของทหารในสังกัด กองพลทหารราบที่ 2 กองพันทหารราบที่ 1 รักษาพระองค์ = Factors affecting job satisfaction in the 3 southernmost provinces of the 2nd infantry division the 1st infantry battalion king's guard / กมล สดมณี
418132969การดูแลเด็กปฐมวัย : บทบาทสถานเลี้ยงดูเด็ก / มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ... [และคนอื่น ๆ]
419133007คัมภีร์นักปกครอง 2551 / พงศ์โพยม วาศภูติ
420133030จริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ / ธานินทร์ กรัยวิเชียร
421133046ธรรมะพารวย / ว.วชิรเมธี
422133052ตอบแทนรักด้วยรัก / ภัทริน ซอโสตถิกุล
423132548การประยุกต์ใช้ระบบการวางแผนทรัพยากรการผลิตในกระบวนการฉีดพลาสติก กรณีศึกษา : โรงงานฉีดพลาสติก / วรพจน์ บรรจงทรัพย์
424130134Database programming ด้วย VB 2008 & VC# 2008 / ศุภชัย สมพานิช ; บรรณาธิการโดย สัจจุ จรัสรุ่งรวีวร
425124248คู่มือทนายความ ฉบับประสบการณ์ : ทนายใหม่และผู้ที่สนใจควรมีไว้ศึกษา / จุติ สวนรักษา, วันชัย สอนศิริ และ เดชฤทธิ์ สรโรจน์
426132543การสื่อสารภายในและการรับรู้ภาพลักษณ์องค์การในทัศนะของพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทย = Intercommunication and organizational image perception of employees working for the state railway of Thailand / กฤตพล สุนทรวราภาส
427133250ศึกปิงปอง ดึ๋งดั๋งสนั่นโลก [แผ่นวีดิทัศน์] = Balls of fury [Videodisc] / Directed by Robert Ben Garant
428129393ระบบการศึกษาของราชอาณาจักรสวีเดน / สุรศักดิ์ หลาบมาลา และ รสสุคนธ์ มกรมณี, แปล
429133251Flash CS3 ฉบับสมบูรณ์ [ซีดี-รอม] / พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร.
43071209การประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียมเพื่อการพยากรณ์ ระดับผลการเรียนวิชาเลือก : กรณีศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ = An application of artificial neural network to predict elective subjects results : case study of the students in bachelor degree of business information technology programme at Dhurakij Pundit University / ประวัฒน์ เปรมธีรสมบูรณ์
431131092การทำกล่องกระดาษสา
432133114การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ชุมสายดีแอลซี กรณีศึกษา : บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) = Analysis and design of maintenance system for DLC exchange equipment case study : TOT company limited / เกรียงศักดิ์ คงธรรม
433713191, 2-ไดคลอโรอีเทน / สุเทพ เรืองวิเศษ... [และคนอื่น ๆ]
434133128การวิเคราะห์โครงสร้างค่าใช้จ่ายของภาคครัวเรือนในประเทศไทย = An analysis of household's expenditure structure inThailand / เยาวลักษณ์ สมคำ
435133125การไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ : ศึกษาเฉพาะกรณีการนำหลักเกณฑ์การควบคุมตัวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใช้บังคับ = The national anti-corruption commission's inquiry : a case study of the application of custody criteria under the criminal procedure code / วรพล ปลั่งดี
436133115หลักการใช้ดุลพินิจของศาลในการปรับลดเบี้ยปรับที่สูงเกินส่วน = Principle on using the discretion of the court to reduce the penalty is disproportionately high / วาสนา เครือสา
437133122ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการ TOT netcall ของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กรณีศึกษา : นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ = The factor that affect people's decision to use the TOT netcall of TOT public company limited case study : students of Dhurakij Pundit university / ชูศักดิ์ งามมีศรี
438133196Flash CS3 ฉบับสมบูรณ์ / พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร
439130130สาระสำคัญเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด พ.ศ.2549
440124272คำอธิบายกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน / จรัญ ภักดีธนากุล
44167950สร้างเอฟเฟกต์ภาพยนตร์ระดับมืออาชีพด้วยตัวเอง After Effects CS3 [ซีดี-รอม] ; After Effects CS3 [CD-ROM] / สกล คำปันนา ; ดอนธนะ โค้วศิริกุลกิจ, บรรณาธิการ
442131501รูปแบบการสื่อสารออนไลน์ในเว็บ Blog กรณีศึกษา : Bloggang และ OK Nation Blog = Patterns of the online communication in web blog case study of bloggang and ok nation blog / จักรกฤษณ์ มะสะพันธุ์
443123867รัฐธรรมนูญไทย / คณิน บุญสุวรรณ
444130280เครียดนักก็คลายหน่อย = Heal your troubled mind / ซาบิน่า โดซานี่ และ อลิซาเบต วิลสัน ; เรียบเรียงโดย กุลภา เลิศทวีพรกุล
445133295บัณฑิตอุดมคติ : ทางรอดของสังคมไทย
446131660การสื่อสารภายในบริษัทระหว่างประเทศภายใต้ภาวะเปลี่ยนแปลง : กรณีศึกษาการสื่อสารกลยุทธ์องค์การ = Organizational communication of change in multinational corporation : communication of corporate strategy / นันทพร วงษ์เชษฐา
447129800เราหลงลืมอะไรบางอย่าง / วัชระ สัจจะสารสิน
448130929การสื่อสาร การเมืองและประชาธิปไตยในสังคมพัฒนาแล้ว / เสถียร เชยประทับ
449131314กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของนิตยสารทีวีพูล = Marketing communication strategy of TV Pool Magazine / ธิญาดา พรรณบัว
450131670การอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนัง วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร / สมศักดิ์ แตงพันธ์
451131544มาลัยสามชาย เล่ม... / ว. วินิจฉัยกุล
452131510การพัฒนาต้นแบบระบบฐานข้อมูลการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กร กรณีศึกษา : บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด = The development of database prototype system for computer hardware repair and maintenance case study : Bangkok commercial asset management company limited / หัสฎา แก้วผุดผ่อง
453131486การศึกษาความพึงพอใจและความต้องการด้านขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1 = A study of satisfaction and need for morale suport of educational personnel under the nonthaburi educational service area office 1 / บุษบง วรรณอารยันชัย
454131508การศึกษาแนวทางในการปรับปรุงเครื่องปรับอากาศในอาคารที่พักอาศัยเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน = The study on the perspective of improvement of air conditioning system in residential building for energy conservation / เชษฐ์ ตั้งทรงจิตรากุล
455131491การศึกษาแนวโน้มของวิทยุชุมชนในอุดมคติในทศวรรษหน้าช่วงปี พ.ศ. 2552-2561 = A study of trends on the ideal of community radio in the next decade (B.E.2552-2561) / ทรงศักดิ์ กิตติวราพล
456131513ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน= Factors that influence the purchasing decision on mobile phone of Kasetsart university students, Bangkhen campus / ธารทอง กุลวงศ์วิทย์
457131356โครงการสำรวจความคาดหวังและความต้องการของกลุ่มผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ของกรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2551
458131628บทความวิชาการศรีนครินทรวิโรฒวิชาการครั้งที่ 2 ประจำปี 2551
459124274คำอธิบายกฎหมายปกครองว่าด้วยหลักทั่วไป / มานิตย์ จุมปา
460130091หลักการและมาตรการป้องกันภัยจากคลอรีน : ฉบับปรับปรุง
461128997ทิศทางของพิธีสารเกียวโตและอนุสัญญาบาเซล : บทวิเคราะห์การเจรจาด้านการค้าและสิ่งแวดล้อม / นิรมล สุธรรมกิจ
462131587ศัพท์กล้วย : พจนานุกรมที่แสดงบทนิยามของศัพท์ที่เกี่ยวกับกล้วย / ณรงค์ โฉมเฉลา
463131588ศัพท์มะพร้าว : พจนานุกรมที่แสดงบทนิยามของศัพท์ที่เกี่ยวกับมะพร้าว / ณรงค์ โฉมเฉลา
464131589ศัพท์ข้าว : พจนานุกรมที่แสดงบทนิยามของศัพท์ที่เกี่ยวกับข้าว / ณรงค์ โฉมเฉลา
465130371เทคนิคการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ / สมชาติ กิจยรรยง และ อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง
46667831การบริการที่เหนือชั้น [แผ่นวีดิทัศน์] = Superior service [Videodisc]
467130656เจาะหลัก-ฎีกา ล้มละลายและฟื้นฟูกิจการลูกหนี้ / The Justice Group, ผู้รวบรวม
468131482คู่มือ Word 2007 ฉบับสมบูรณ์ / ดวงพร เกี๋ยงคำ
469132019วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ / โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์
470129060ราชกิจจานุเบกษาฉบับทะเบียนการค้า 2551... [ซีดี-รอม]
47120572โรงไฟฟ้าแก่งคอย 2
472131474คู่มือการใช้งาน Microsoft Word 2007 / ณาตยา ฉาบนาค ; บรรณาธิการโดย ธารี บางแก้ว และ ธีรวัฒน์ จิตต์เนื่อง
473130255แหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประโยชน์ในการวิจัย (ฉบับปรับปรุง) / กลุ่มกิจการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
474131177กฎหมายรัฐธรรมนูญ / บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ
475130210บทบาทของรายการสารคดีโทรทัศน์กับการพัฒนาเยาวชน : รายการ "สานรัก คนเก่งหัวใจแกร่ง" = Roles of documentary television program with youth development : Sarnrak Kon Keng Hua Jai Krang program / ฟารีดา เจะเอาะ
476130196ภาพยนตร์ไทยกับการสร้างอัตลักษณ์ชุมชนภาคใต้ = Film and identify : a social construction of Southern Thailand / นิลิณี หนูพินิจ
477132377ย่อหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : ครอบครัว / ไพโรจน์ กัมพูสิริ
478131308พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารทัศนคติและความพึงพอใจของผู้ชมที่มีต่อการสื่อสารทางการตลาดของโรงภาพยนตร์เครือเอส เอฟ ซีเนม่า ซิตี้ = Media exposure behavior, attitude and satisfaction of a viewer's towards marketing communication of SF Cinema City / พรรณรวี วรรณรัตน์
479128272กลยุทธ์เด็ด เคล็ดการลงทุนใน...SET 50 index options เล่ม... / ภาคภูมิ ภาคย์วิศาล
480131649การวิจัยทางธุรกิจ / สรชัย พิศาลบุตร
481133064เขียนแบบทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมด้วย AutoCAD 2009 เรียนลัดเป็นเร็ว [ซีดี-รอม] : ประยุกต์ใช้ได้กับเวอร์ชั่น 2002-2009 ; AutoCAD 2009 เรียนลัดเป็นเร็ว [ซีดี-รอม] /อภิรัตน์ บางศิริ
482130120ภูมิธรรมและบทบาทของพนักงานอัยการ / คณิต ณ นคร
483130488สถิติผลการดำเนินงานและฐานะการเงินกลุ่มเกษตรกรทุกรูปแบบในรอบ 5 ปี [ซีดี-รอม]
48468604106 ปี กรมชลประทาน [ซีดี-รอม] / กรมชลประทาน
48569050ไมค์ ไอดอล [ซีดี-รอม] = Mic Idol [CD-ROM]
48667968ธรรมะเดลิเวอรี่ ชุดที่ 23 [แผ่นวีดิทัศน์] = Dhamma delivery 23 [Videodisc] ; ธรรมะเดลิเวอรี่ ชุดที่ 23 [แผ่นวีดิทัศน์] : ธรรมะสามัคคี ; ธรรมะสามัคคีพอเพียง [แผ่นวีดิทัศน์] / พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต
48769469ธรรมะเดลิเวอรี่ ชุดที่ 21 [แผ่นวีดิทัศน์] = Dhamma delivery 21 [Videodisc] ; ธรรมะเดลิเวอรี่ ชุดที่ 21 [แผ่นวีดิทัศน์] : รักในวัยเรียน ; รักในวัยเรียน [แผ่นวีดิทัศน์] / พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต
488133370โลกในดวงตาข้าพเจ้า / มนตรี ศรียงค์
489129838การเขียนแบบวิศวกรรม (IE 214/202). เอกสารคำสอน / วีระ ศรีอริยะกุล และ วุฒิกรณ์ จริยตันติเวทย์
490129441การประเมินประสิทธิผลของการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย / สมชาย สุขสิริเสรีกุล
491129925การวิจัยและพัฒนาเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุจังหวัดกาญจนบุรี = Research and development of a health promotion program for the elderly in Kanchanaburi / วาทินี บุญชะลักษี... [และคนอื่น ๆ]
492130266จัดรูปกาย ให้ใจเป็นสุข / นิว แดง ใบเล่ ; ทักษ์ศิล ฉัตรแก้ว, บรรณาธิการ
4931696ตำนานความฝัน : การค้นพบสิ่งประดิษฐ์ของบุคคลดังและเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์โลก / ชูชาติ ทรัพย์สุทธิพร
494129779รักสวยรักงาม = Beauty addict / ชลลดา เมฆราตรี
495130607รายได้และค่าใช้จ่ายความแตกต่างของหลักบัญชีกับหลักภาษีอากรที่ต้องปรับปรุงกำไรสุทธิ / สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
496130605การบัญชีภาษีอากรสำหรับธุรกิจนำเข้าและส่งออก = Import & export tax accounting / สมเดช โรจน์คุรีเสถียร... [และคนอื่น ๆ]
497130096Biotechnology เทคโนโลยีมหัศจรรย์เพื่อชีวิต = Tokoton yasashii seimei kogaku no hon / อิซะโอะ คะรุเบะ ; แปลและเรียบเรียงโดย ศักดา ดาดวง
498130165การจัดการโฆษณา / ทัศไนย สุนทรวิภาต
499130192การเปิดรับสื่อความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมใช้สิทธิของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร = Media exposure, knowledge and right-claiming behaviors among consumers in Bangkok Metropolis / อารดา อินทรหะ
500130220การเปิดรับสื่อ ความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร = Media exposure, knowledge, attitude and participation in associated with solving global warming problem of people in Bangkok Metropolitan administration / ปิยะวดี ทองบุ
501131420ความลับทางภาษี / สมเดช โรจน์คุรีเสถียร...[และคนอื่นๆ]
502130562เจาะระบบ Network 2nd Edition / จตุชัย แพงจันทร์ และ อนุโชต วุฒพรพงษ์ ; บรรณาธิการ อรรณพ ขันธิกุล
503131090การทำสาแหรกกระจาดหาบ
504131096การจักสานสุ่มไก่
505131013การจักสานบุ้งกี๋
506131082การจักสานกระบุง
507131086การจักสานตะกร้า
508131421เลขานุการยุคใหม่ที่นายคาดหวัง / สมิต สัชฌุกร และภรณี วินิจฉัยกุล
509123801ปัญหาทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคยานยนต์ใหม่ที่มีความชำรุดบกพร่อง : ศึกษาเปรียบเทียบกับประเทศสหรัฐอเมริกา / วีรศักดิ์ วรอิตตานนท์
510131054ปัญหาการเป็นผู้ประกันตนของแรงงานนอกระบบตามกฎหมายประกันสังคม = Insured person problems of informal workers in accordance to social security act / ทรงพล โลหะมาศ
511130582คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม... / ธานิศ เกศวพิทักษ์
51244466นวัตกรรมการสร้างสื่อบทเรียนแบบปฏิสัมพันธ์ e-Learning ด้วย Adobe Captivate / บัณฑิต พฤฒเศรณี
513130202ภาพตัวแทนคนจนในรายการเกมโชว์ทางโทรทัศน์ = Representation of poor people in TV / ขวัญฟ้า ศรีประพันธ์
514130194วาทกรรม "ครอบครัว" ของบุคคลสาธารณะ : ศึกษากรณีครอบครัวดารา = Discourse analysis of celebrities's family : the case of stars / ทัศนีย์ สมมิตร์
515130205การสื่อสารทางการเมืองของพระสงฆ์ไทย กรณีศึกษาพระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน) พ.ศ.2544-2548 = The Thai Monks' political communication : a case study of Venerable Phra Dhammavisuddhimonkon (Luangta Mahabua Yarnasumpunno) 2001-2005 / เบญจา มังคละพฤกษ์
516151218การบริหารการเงิน / นภาพร นิลาภรณ์กุล
517115428การออกแบบการวิจัย : วิธีการเชิงปริมาณเชิงคุณภาพ และผสมผสานวิธีการ / องอาจ นัยพัฒน์
518132361นวดแผนไทย [แผ่นวีดิทัศน์] = Thai traditional massage [Videodisc] ; เอกสารการสอนชุดวิชา นวดแผนไทย [แผ่นวีดิทัศน์] ; เอกสารการสอนชุดวิชา 55310 [แผ่นวีดิทัศน์] / อภิชาติ ลิมติยะโยธิน.
519129898วิกฤตโลกร้อนเรื่องจริงหรือตื่นตูม? / ชัยวัฒน์ คุประตกุล
520131173111 กูรูบริหารจัดการอุตสาหกรรมโลก / เอกชัย บุญยาทิษฐาน
521130147สร้างงาน 3d Animation กับ 3ds Max 2009 10 ชม. / ดนุพล กิ่งสุคนธ์, บรรณาธิการ
522130199ความคาดหวัง การใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจ จากการใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (ADSL) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สังกัดกรุงเทพมหานคร = Expectancy uses and gratifications of the Hi-Speed Internet (ADSL) in Bangkok Metropolitan administration primary school / ประภาภรณ์ พลายมณี
523130465การจัดการการเงิน เล่ม.... เอกสารการสอนชุดวิชา / ยุวดี ไชยศิริ
524130288เปลี่ยนตัวเองให้เป็นอย่างที่อยากเป็น = Life coach / แพม ริชาร์ดสัน ; เรียบเรียงโดย เริง เจริญ
525131047บทบาททนายความในคดีอาญา : ศึกษาในชั้นสอบสวนและชั้นพิจารณา = Role of lawyer in criminal cases : a comparative study in investigation process and consideration process / ประเวช อยู่ยง
526129892การมีส่วนร่วมในคดีอาญาของประชาชน = The participation of the layperson in criminal cases / ชาติ ชัยเดชสุริยะ... [และคนอื่น ๆ]
527131002กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์โดยวิธีการประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชนเพื่อหันเหคดีเด็กและเยาวชนโดยไม่ต้องขึ้นสู่ศาลเยาวชนและครอบครัว = Restorative justice with family and community groups conferencing to divert the case of child and juvenile offences don't reach the juvenile and family courts / อัจฉรียา ชูตินันทน์
528130981การนำเสนอข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ถูกกล่าวหาเข้าสู่คดีอาญา = The introduction of factual evidence made favor of the accused in the criminal procedure / สรรค์ชัย สุทธิคนึง
529132544การศึกษาการใช้พลังงานทางอ้อมในระบบปรับอากาศแบบแยกส่วนที่มีการเดินท่อยาว / ประยุทธ์ ฤทธิเดช
530129286พลังงานลม : ประโยชน์ศักยภาพและเทคโนโลยี / รัดเกล้า พันธุ์อร่าม และยอดชาย เตียเปิ้น
531131158เครื่องถ้วยเบญจรงค์ / ภุชชงค์ จันทวิช
53264525ธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ให้สัมภาษณ์ แนวคิดในการพัฒนาเศรษฐกิจไทย [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล] : รายการจับเข่าคุย โดย สรยุทธ์ สุทัศนะจินดา ตอน ทฤษฎีร่ำรวย สไตล์เจ้าสัวซีพี ออกอากาศวันจันทร์ที่ 31 มีนาคม และวันจันทร์ที่ 7 เมษายน 2551 ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
533130834ร้อยพรรณพฤกษา กล้วยไม้ 2 / เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล ; เรียบเรียงข้อมูล ยุภาวดี กรกฎ
534129363การศึกษาวิจัยเพื่อขยายผลสู่สาธารณะเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำ ดิน ป่า และการเกษตร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : บทสรุปรายงานการศึกษา / วรเดช จันทรศร... [และคนอื่น ๆ]
535129344การวิจัยและพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง / อภิชัย พันธเสน
536130970มาตรการทางกฎหมายในการขอให้มีการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ : ศึกษากรณี ลูกหนี้ร้องขอโดยสมัครใจ = Legal measure in applying for business reorganization voluntary case / ปัทมา วุฒิประชารัฐ
537130966Secrets of CEOs : เคล็ดลับผู้บริหารระดับโลก
538131251สู่ชัยชนะ / แจ็ค เวลซ์ และ ซูซี เวลซ์ ; ญาณินี, แปล
539130381Honda วิถีแห่งผู้นำยนตกรรมระดับโลก = Honda-"rashisa" no kakushin / เท็ตสึโอะ อุเมะทานิ... [และคนอื่น ๆ] ; แปลโดย ไชยยันต์ สาวนะชัย
540108195TOYOTA มหาอำนาจยานยนต์หมายเลข 1 : บทเรียนล้ำค่าว่าด้วยความเป็นผู้นำจากผู้ผลิตรถยนต์ใหญ่สุดของโลก สำหรับผู้ที่ปรารถนาความสำเร็จในชีวิตโดยเฉพาะ = How TOYOTA became # 1 : leadership lessons from the world's greatest car company / เดวิด มากี้, แปล วิรัฐ เลิศพัฒนา
541129191เศรษฐกิจการเงินสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามปี 2550 และแนวโน้มปี 2551 / ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
542128895พุทธมงคลอานิสงส์ / พระชุมพล พลปญโญ
543130932คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชน : การตัดสินใจที่ดีกว่าโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม / เจมส์ แอล เครย์ตัน ; วันชัย วัฒนศัพท์, ถวิลวดี บุรีกุล และ เมธิศา พงษ์ศักดิ์ศรี
544131157เครื่องถ้วยสังคโลก / ภุชชงค์ จันทวิช
545131472รวมสุดยอด Office 2007 / ไพบูลย์ เปียศิริ
546129136สร้างงานแอมิเนชั่นให้มีชีวิตด้วย Flash Basic / อัศวิน โอกาด้า
547131095การปั้นตุ๊กตาชาววัง
548131083การทำเครื่องปั้นดินเผา
549131151120 คำถาม-ตอบ สัมภาษณ์งาน : เตรียมความพร้อมฝ่าด่านทดสอบอรหันต์ / ดับบลิว มิคานอน
550128734ตำราวิชาการอาหารเพื่อสุขภาพ / ไมตรี สุทธจิตต์... [และคนอื่น ๆ]
55167926สร้างงานพรีเซนเตชั่นอย่างมืออาชีพด้วย PowerPoint 2007 [ซีดี-รอม] ; PowerPoint 2007 [CD-ROM] / สกล คำปันนา ; ดอนธนะ โค้วศิริกุลกิจ, บรรณาธิการ
552129134Professional Web Design : เรียนรู้กระบวนการสร้างและออกแบบ website ทั้งระบบอย่างมืออาชีพ / กฤติญา สกุลเสาวภาค... [และคนอื่น ๆ]
553131087การจักสานตะกร้อ
554130628นวดแผนไทย เล่ม.... เอกสารการสอนชุดวิชา / อภิชาติ ลิมติยะโยธิน... [และคนอื่น ๆ]
555116192บทบาทของพนักงานอัยการต่อการใช้ดุลพินิจของศาลในการกำหนดโทษ = The role of attorneys in the use of court decitions on the allocation of penaltys / พิชญ์ ลือวณิชกิจ
556131141คู่มือ PowerPoint 2007 ฉบับสมบูรณ์ / ดวงพร เกี๋ยงคำ
557131019กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดธุรกิจร้านหนังสือออนไลน์ของไทย : กรณีศึกษาเว็บไซต์แจ่มใสดอทคอม = Marketing communication strategies for book online business in Thailand / ทรรศนีย์ อัครทัตคะ
558131514การลดสัดส่วนของเสียในกระบวนการฉีดพลาสติกโดยใช้การควบคุมกระบวนการด้วยหลักการทางสถิติ = Defective proportion reduction in plastic injection molding process using statistical process control / จิระเดช ดิสสัน
559116185การใช้เครื่องมือควบคุมคุณภาพเพื่อลดของเสียในกระบวนการเป่าฟิล์ม กรณีศึกษา : โรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน = The utilization of quality control equipment for decreasing hazardous waste in the blown film process : a case study of the flexible packaging factories / ปัญญา ชื่นทรัพย์
560130681การลดของเสียในกระบวนการขึ้นรูปเน็ท โดยหลักการควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ = Defects reduction in process forming net by statistics process control / คมสัน ศรีประสิทธิ์
561130919การวางแผนและการจัดรายการนำเที่ยว / บังอร ฉัตรรุ่งเรือง
562130218การสื่อสารองค์การบริษัทตัวแทนโฆษณาในประเทศไทยภายใต้การบริหารงานของกลุ่มบริษัทโฮลดิ้ง : กรณีศึกษาการสื่อสารเพื่อการบริหารงานโฆษณาระหว่างประเทศ = Organizational communication of advertising agencies subsidiary of international holding companies : a case study of communication for global account management / สุทธิลักษณ์ หวังสันติธรรม
563130923พฤติกรรมการบริหารองค์การสาธารณะ / วันชัย มีชาติ
564133432ดนตรีบำบัด
56569418จัดการอีเมล์และงานส่วนตัวด้วย Outlook 2007 [ซีดี-รอม] ; Outlook 2007 [CD-ROM] / เอกชัย วงษ์ศิริ ; ดอนธนะ โค้วศิริกุลกิจ, บรรณาธิการ
566130957ตรวจจับข้อผิดพลาดทางการเงิน = Financial crisis / ธวัชชัย มงคลสกุลฤทธิ์
567131391การเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก / มนสภรณ์ วิฑูรเมธา
568131201แวะมาเยือน / เพชรลดา สิงหเสนี
569133435โครงการวิจัยการดำเนินชีวิตครอบครัวของครอบครัวที่ประสบภัยสึนามิ
570131335หนี้สินครู : กรณีศึกษาข้าราชการครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1 / สินชัย มาสำราญ
571131639ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา : ระเบียบวาระแห่งชาติ (พ.ศ.2551-2555) / สุทธศรี วงษ์สมาน
572130927เทคนิคการเขียนรายงานวิจัย / สิทธิ์ ธีรสรณ์
57368163บรรยายพิเศษเรื่องอนาคตเศรษฐกิจไทย [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล] : วันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน 2551 ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ; ทางเลือกสุดท้าย ทางรอดของประเทศไทย [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล] : วันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน 2551 ณ สถาบันพัฒนาข้าราชก...
57469472ธรรมะเดลิเวอรี่ ชุดที่ 22 [แผ่นวีดิทัศน์] = Dhamma delivery 22 [Videodisc] ; ธรรมะเดลิเวอรี่ ชุดที่ 22 [แผ่นวีดิทัศน์] : ธรรมะกับความพอเพียง ; ธรรมะกับความพอเพียง [แผ่นวีดิทัศน์] / พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต
575131669กฎหมายลักษณะอาชญาบางมาตร ซึ่งผู้มิได้ถือเอาวิชชากฎหมายเป็นอาชีพควรทราบ / แร่ม พรหโมบล บุณยประสม
576129834การจัดการการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน / เลิศพร ภาระสกุล
577130238การบูรณาการการแพทย์แผนไทย : ระบบยาไทยและยาจากสมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุข / จิราพร ลิ้มปานานนท์... [และคนอื่น ๆ]
578130710การบูรณาการการแพทย์แผนไทย : บทบาทวัดกับการดูแลสุขภาพชุมชน / รัชนี จันทร์เกษ... [และคนอื่น ๆ]
579130623แนวคิดและทฤษฎีการแพทย์แผนไทย เล่ม.... เอกสารการสอนชุดวิชา / เฉลิมพล เกิดมณี... [และคนอื่น ๆ]
580130760ส่องสมอง มองโลกจิต = Introducing mind & brain / แองกัส เกลลาทลีย์ ; สันต์ สิงหภักดี, แปล
581132848การบัญชีระหว่างประเทศ เล่ม.... เอกสารการสอนชุดวิชา / พรรณนิภา รอดวรรณะ...[และคนอื่นๆ]
582133340การเปิดรับข่าวสาร พฤติกรรมการใช้บริการและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสำนักงานประักันสังคม : กรณีศึกษาศูนย์บริการข้อมูลประกันสังคม 1506 ในเขตกรุงเืทพมหานคร = Information exposure, behavior and satisfaction of the service users of the social security office : a case study of the Service Users of the SSO Hotline 1506 in Bangkok / สุกฤติ กมลวัฒนา
583133313ประสิทธิภาพของการรณรงค์ในโครงการ DNA (Drink No Alcohol) สายพันธุ์ใหม่ไร้แอลกอฮอล์ = The effectiveness of DNA (Drink No Alcohol) project-new generation with no alcohol / เนติพรรณ ศรีมาจันทร์
584133341การวิเคราะห์เนื้อหาและรูปแบบรายการข่าวช่วยชาวบ้านทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 = Analysis of the contents and pattern from of "Chuay Chaw Ban" new show on the Television Channel 7 / ศิวพงศ์ เหมือนพะวงศ์
585133314การเพิ่มประสิทธิผลโดยรวมของกระบวนการผลิตฟิล์มพลาสติก = Overall equipment effectiveness improvement of blow film production / บวรภณฐ์ ขันทอง
586133336การจัดการพลังงานในอาคารหอสมุดสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต = Energy management in Surat Osathanugrah Library at Bangkok University, Rangsit Campus / สุวเดช แก้วช่วย
587133310การศึกษาการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดนนทบุรี = A study of health promoting school operation of basic education institutions in Nonthaburi province / สุชัญญา ดุษฎีอำไพ
588133319มาตรการและความรับผิดของผู้จำหน่ายกระแสไฟฟ้า : ศึกษากรณีผลกระทบต่อผู้บริโภคประเภทที่อยู่อาศัย = Measures and liability of power supplier : case study on impact on the consumer in the household / วิชัย พัชรเกษสกุล
589133315ความสำคัญของสำนวนการสอบสวนในคดีอาญา = Importance of investigation examination file in criminal case / กวินท์ อัครภักดี
590133346ฝึกออกแบบและสร้างงานกราฟิกด้วย Illustrator CS3 workshop [ซีดี-รอม] : ใช้ได้กับ CS1 และ CS2 / ชลมารค พันธุ์สมบัติ.
591133322การรวบรวมพยานหลักฐานในชั้นเจ้าพนักงาน : ศึกษากระบวนการได้มาซึ่งถ้อยคำของบุคคลก่อนหรือหลังตกเป็นผู้ต้องหา = Collecting evidence at the authority level : a study of the process for acquiring statements of a person before or after becoming an accused / สุวัฒน์ อุตส่าห์พานิช
592133309ปัญหาทางกฎหมายที่มีผลกระทบต่อมูลเหตุจูงใจในการสมรส = Legal problems influencing motive for marriage registration / ธีรวรรณ กลุไพศาลธรรม
593133308ปัญหาทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านที่อยู่อาศัย : ศึกษาเฉพาะกรณีการซื้อบ้านจัดสรร = Legal problems concerning consumer protection in the aspect of residential real estate : case study on house purchase in residential development / อนุพงษ์ มานะกิจรุ่งเรือง
594133318การระงับข้อพิพาททางแพ่งของแพทย์เกี่ยวกับเวชปฏิบัติ = Dispute solution in cases of liability for medical practice / ณัฐนันท์ สุดประเสริฐ
595133316การศึกษาข้อเสนอการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม = The study of reference interconnection offer for telecommunications network / กนกวรรณ อุ่นจิตต์
596133334ความต้องการเสริมทักษะทางการนิเทศของศึกษานิเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1 = Needs for the supervisory incremental skills of the supervisors under the Nonthaburi Educational Service Area Office 1 / วนิดา คล่องคำนวณการ
597133335การพัฒนาระบบลงทะเบียนนักศึกษาด้วยเทคโนโลยี WAP กรณีศึกษา : บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ = Development of WAP-Based student registration system case study : Department of Computer and Communication Technology, Graduate School, Dhurakij Pundit University / ปัณณิกา เสาวพาน
598130378FMEA : การวิเคราะห์อาการขัดข้องและผลกระทบ = Failure mode and effect analysis / กิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ
599133290โครงการพัฒนาฐานข้อมูลอุตสาหกรรมเชิงเปรียบเทียบเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สาขาอุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนัง : รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ / สามารถ เจียสกุล
600129839ปฏิบัตการวงจรดิจิตอลและลอจิก ปฏิบัติการวงจรดิจิทัลและตรรกะ / ปุณยวีร์ จามจรีกุล
601131022การพัฒนาระบบการติดต่อสื่อสารทางวิทยุของตำรวจผ่านเครือข่ายไอพี = Development of IP-based police radio communication system / เนติรัฐ ศรีชมภู
602133299การฝึกปฏิบัติการเขียนโครงการวิจัยเพื่อการพัฒนางานกิจกรรมนักศึกษา / คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา สสอท. คณะอนุกรรมการฝ่ายพัฒนาบุคลากรด้านกิจการนักศึกษา สสอท.
603131494ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเอกชนในทัศนะของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 และผู้ปกครองในเขตกรุงเทพมหานคร = The images of private university to high school studensts' attitude for mathayom six and students' parents in Bangkok area / นันธิการ์ จิตรีงาม
604133351ฝึกสร้างมัลติมีเดียและแอนิเมชั่นจากตัวอย่างจริง Flash CS3 workshop [ซีดี-รอม] ; Flash CS3 workshop [CD-ROM] / ชลมารค พันธุ์สมบัติ
605131483คู่มือ Office 2007 ฉบับสมบูรณ์ / ดวงพร เกี๋ยงคำ
606130461เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและการจัดการการเงิน เล่ม.... ประมวลสาระชุดวิชา / สมจินต์ สันถวรักษ์... [และคนอื่น ๆ]
607132925การศึกษาวิธีการทำงานและการปรับปรุงโลจิสติกส์ภาคการผลิตชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ไม้ = Method study and manufacturing logistics improvement a wood furniture parts / กัญจนา เบ็ญจศิริวรรณ
60871358ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริกับหลักธรรมในพระพุทธศาสนา / เรียบเรียงโดย มนูญ มุกข์ประดิษฐ์
60971360ประวัติศาสตร์และศิลปะแห่งอาณาจักรขอมโบราณ / สมศักดิ์ จันทร์วัฒนกุล
610133132การปรับปรุงระบบการจัดการคลังสินค้าสำหรับโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ = Improvent of warehouse management for an electronics factory / ประภากร อุ่นอินทร์
611133127การขัดกันของหน้าที่กับกระบวนการยุติธรรมในชั้นเจ้าพนักงาน = The incompatible principle of duty and judiciary at the stage of the officials / ประวีร์ยุทธ ภูแสวงศักดิ์กุล
612133126มาตรการดำเนินการกับทรัพย์สินขององค์กรที่สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย = Legal measure to enforce on the properties of the financial supporter (non-for-profit organization) to the terrorism / วชิรศักดิ์ กรรณสูต
613133123ปัญหากรณีจำเลยยอมรับพยานหลักฐานของโจทก์ในคดีอาญา = Problem on admission of the prosecutor's evidence by the accused in criminal case / คำปูน ภูธรศรี
614133120การบังคับคดีอาญา : ศึกษาการบังคับโทษปรับ = Legal enforcement in criminal cases : a study of the legal enforcement of fines / สกุลรัตน์ ทิพย์บุญทรัพย์
615133118คุณภาพการให้บริการและการตระหนักรู้ต่อตราสินค้าเรย์ของลูกค้า = Quality service and perception toward ray product / ศศิภา แก้วหนู
616129942มหกรรมแข่งเรือสัมผัสวิถีวัฒนธรรมไทย
617129939มหัศจรรย์สองฝั่งโขงเชื่อมโยงสองวัฒนธรรม
618132871คู่มือเรียนสร้างและบริหารเว็บไซต์ด้วย Mambo / ปิยะ นากสงค์
619130167การประกันภัยในอุตสาหกรรมขนส่งสินค้าและบริการโลจิสติกส์ / ประมวล จันทร์ชีวะ
620129673ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการพัฒนา / บรรณาธิการ ณดา จันทร์ชม
621130203มายาคติของผู้หญิงในภาพถ่ายของนิตยสารแนวอิโรติกไทย = Feminine myth and erotic images in Thai Magazines / วิโรจน์ สุทธิสีมา
622123803การจัดลำดับการผลิตและการจัดตารางการผลิตโดยมีผลรวมของเวลาล่าช้าของงานและเวลาที่งานเสร็จก่อนกำหนดเป็นตัวชี้วัด กรณีศึกษา : โรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนพลาสติก = Production scheduling and sequencing with total earliness and tardiness penalties : a case study of a plastic parts factory / ธารทิพ อินทร์ผัว
623130763ปัญหาวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 เปรียบเทียบกับวิธีพิจารณาคดีมโนสาเร่และการดำเนินคดีแบบกลุ่ม = Problems on consumer protection procedure under the consumer protection procedure Act B.E.2008 compare with petty case and class action / ปรัชญา บัณฑิตอาภรณ์
624133195ออกแบบเวกเตอร์กราฟิก และสื่อสิ่งพิมพ์ด้วย Illustrator CS3 ฉบับสมบูรณ์ / ชลมารค พันธุ์สมบัติ, ปิยะ นากสงค์
625133194ฝึกออกแบบและสร้างงานกราฟิกด้วย Illustrator CS3 workshop : ใช้ได้กับ CS1 และ CS2 / ชลมารค พันธุ์สมบัติ ; พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร, บรรณาธิการ
626133098จากปฏิวัติเขียวสู่พันธุวิศวกรรม : บทเรียนสำหรับอนาคตเกษตรกรรมไทย / วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ... [และคนอื่น ๆ]
62771257In the eye of power / ณัฐวิทย์ ณ นคร
628131286ผลกระทบของความรู้ความสามารถของนักบัญชี การสนับสนุนของผู้บริหารและแรงกดดันจากสังคม ที่มีต่อประสิทธิภาพการบัญชีสิ่งแวดล้อมของธุรกิจที่ได้รับ ISO 14001 สาขาอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทย = The effects of accountants' competency, executives' support and social pressures on environmental accounting efficiency of ISO 14001 certificate business in production industry in Thailand / อัมพร เที่ยงตระกูล
629130067จิตวิทยาทั่วไป เล่ม.... เอกสารการสอนชุดวิชา = General psychology / จรรยา สุวรรณทัต... [และคนอื่น ๆ]
630129732พ่อสอนให้ลูกเอาตัวรอด / ยงยุทธ ขำคง
631130160หลักการและทฤษฎีการบริหารการศึกษา / สุนทร โคตรบรรเทา
632131149เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น : เศรษฐศาสตร์สำหรับบุคคลทั่วไป / วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน
633115408คดีผู้บริโภค วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค
634131767คำอธิบายวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค ทฤษฎี : ปฏิบัติ / วินัย หนูโท
635132104วิกฤตชายแดนใต้ใครว่าแก้ไม่ได้ / อับดุชชะกูร บินชาฟิอีย์
636131252คัมภีร์ฝ่ามรสุมเศรษฐกิจทำการค้าอย่างไรจึงรวยแสนล้านของเจ้าสัว เฉลียว อยู่วิทยา บุรุษที่รวยอันดับ 1 ของประเทศไทย / ถนอมศักดิ์ จิรายุสวัสดิ์
637131543คู่มือ Word 2007 ฉบับสมบูรณ์ [ซีดี-รอม]
638131475ครบทุกเรื่อง Office 2007 : เข้าใจง่ายทำได้จริงแบบ step by step / ธัชชัย จำลอง
63967861การอนุรักษ์หนังสือ [แผ่นวีดิทัศน์] / นวภรณ์ ซังบุดดา และ ประนอม เพ็งพันธ์
640130256Foresight research โดยการสังเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์จากผลงานวิจัย : สาขาเทคโนโลยีอุบัติใหม่ / กลุ่มกิจการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
641131470พลิกฝ่ามือสร้างธุรกิจไทย เล่ม... / นิทัศน์ คณะวรรณ... [และคนอื่น ๆ]
642129821การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษาจาวา (Java) / ปิยนุช ชัยพรแก้ว
643131311ความรับผิดของแพทย์ในเวชปฏิบัติ : กรณีศึกษาปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขการดำเนินคดีแพ่งในศาล = The accountability of practical doctor : the case study of problems obstacles and how to solve civil case prosecution in court / สุวัฒน์ คีรีวิเชียร
644129351หายใจให้เป็นสุข / สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
645129460หลักการตีความกฎหมายมหาชน / กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านคดีและวิชาการ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
646133203ฝึกสร้างมัลติมีเดียและแอนิเมชั่นจากตัวอย่างจริง Flash CS3 workshop / ชลมารค พันธุ์สมบัติ
647133202ครบเครื่องเรื่องการสร้างโมเดลคน (Realistic artist-character) ด้วยโปรแกรม 3ds Max / สุชีพ วงษ์ตาแสง
648133205Flash ActionScript / กำพล ลีลาภรณ์
649130958การบริหารความเสี่ยงด้านการเงินระหว่างประเทศ / จิระยุทธ พิมพ์แสง, รวบรวมและเรียบเรียง
650132527ทบทวนปรับปรุงกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ศึกษาเฉพาะกฎหมายลักษณะละเมิด / พินิจ ทิพยมณี
651130149ระบบฐานข้อมูล / โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์
652129805ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย / คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
653130281เพิ่มพลังสมองด้วย NLP สูตรจัดระบบความคิด = Brilliant NLP / เดวิด โมลเดน และ แพต ฮัตชินสัน ; เรียบเรียงโดย ประดิษฐ์ ภิญโญภาสกุล
654133113ศักราช น้ำอุดม ข้าวสมบูรณ์ / กรมชลประทาน
655133093ชื่อหมู่บ้านในอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย / สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ และ รุ่งวิมล รุ่งโรจน์สุวรรณ
656130168การวิจัยการตลาด = Marketing reserch / กุณฑลีย์ รื่นรมย์
657131637รายงานการศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและแนวโน้มบริบทการเปลี่ยนแปลงสังคมโลกและสังคมไทยภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ ด้านสังคม / สุวรรณี คำมั่น
658131636รายงานการศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและแนวโน้มบริบทการเปลี่ยนแปลงสังคมโลกและสังคมไทยภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ ด้านเศรษฐกิจและลักษณะของการผลิตและการบริการ / สุวรรณี คำมั่น
659131644รายงานการศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและแนวโน้มบริบทการเปลี่ยนแปลงสังคมโลกและสังคมไทยภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน / จิรวรรณ เตียรถ์สุวรรณ... [และคนอื่น ๆ]
660131643รายงานการศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและแนวโน้มบริบทการเปลี่ยนแปลงสังคมโลกและสังคมไทยภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม / ภัทรพงศ์ อินทรกำเนิด... [และคนอื่น ๆ]
661131638รายงานการศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและแนวโน้มบริบทการเปลี่ยนแปลงสังคมโลกและสังคมไทยภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ ด้านประชากร / ปราโมทย์ ประสาทกุล... [และคนอื่น ๆ]
662131380การส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันการศึกษาของสหราชอาณาจักร (อังกฤษ) / ชนิตา รักษ์พลเมือง... [และคนอื่น ๆ]
663131360คู่มือการส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันการศึกษา / ชนิตา รักษ์พลเมือง... [และคนอื่น ๆ]
664131745120 ปี ความสัมพันธ์การฑูตไทย-ญี่ปุ่น : เอเชียตะวันออกกับอุษาคเนย์ (2430-2550) / ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และ กาญจนี ละอองศรี, บรรณาธิการ
665131202จิตวิทยาความฉลาดและความคิดสร้างสรรค์ / วิทยากร เชียงกูล
666129947สอนแกะเพลง/เล่นตามเพลง (หลักสูตรขั้นสูง) / เรียบเรียงเนื้อหา ; มนัส พันธุวงศ์ราช (อาจารย์แดง กีต้าร์)
667133116มาตรการทางกฎหมายในการจัดตั้งกองทุนเพื่อคุ้มครองผู้ประสบภัยทางนิวเคลียร์ = Legal measures in set up fund for protect nuclear injurer / ณัฐรัตน์ เวียงธีรวัฒน์
668132911มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนในคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม = Legal measures concerning compensation in environmental cases / ชวัลกานติ์ เกราะแก้ว
669129672สู่การอุดมศึกษาหลังโลกาภิวัฒน์ / บรรณาธิการโดย ไพฑูรย์ สินลารัตน์, ธีระ นุชเปี่ยม และ นันทวัน รามเดชะ
670129753เทคโนโลยีการบินและกิจการท่าอากาศยาน / นระ คมนามูล
671131631จาก 14 ถึง 6 ตุลา / ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และ ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์, บรรณาธิการ
672131351คู่มือเตรียมสอบ CPA วิชาการบัญชี 2 / สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ
673130473การสื่อสารการตลาด เล่ม.... เอกสารการสอนชุดวิชา / ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์
674130154แนวข้อสอบวิชากฎหมายล้มละลาย / เมธา วาดีเจริญ
675130139กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน / สมคิด บางโม
676130424น้ำผักและน้ำผลไม้เพื่อสุขภาพ / วนัชพร วิณิชชานนท์
677130146กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ / อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์
67813240260 ปี เศรษฐกิจไทย 60 ปี เศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ / ปกป้อง จันวิทย์, บรรณาธิการ
679130689การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ที่มีต่อการเรียนการสอนผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ = The study of satisfaction of Suan Dusit Rajabhat University students with teaching and learning through videoconferencing / ยุพาพร มาชม
680129741เที่ยวให้รู้ เปิดประตูสมอง / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
681132194รูปแบบการดำเนินชีวิตของนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ปีการศึกษา 2551 / เยาวลักษณ์ ราชแพทยาคม, นันทวัน รามเดชะ, พัชรินทร์ บุญเทียม
682130451การบัญชีต้นทุนและการบัญชีเพื่อการจัดการ เล่ม.... เอกสารการสอนชุดวิชา / วิจิตรา พูลเพิ่มทรัพย์... [และคนอื่น ๆ]
68317271ผมจะเป็นคนดี ก่อร่างสร้างธุรกิจ : วิกรม กรมดิษฐ์ / เรียบเรียง ; ประภัสสร เสวิกุล
68418107โครงการศึกษาเชิงเปรียบเทียบศักยภาพในเชิงคู่แข่งและคู่ค้าระหว่างประเทศเวียดนามและไทยในกลุ่มสินค้าอาหารทะเลแปรรูป / ณัฐชา เพชรดากูล... [และคนอื่น ๆ]
68531369การบริหารเชิงกลยุทธ์ : แนวความคิดทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ในธุรกิจ / เขมมารี รักษ์ชูชีพ
68634496ทิพยมนต์อานาปานสติภาวนามัย แบบที่ 1-แบบที่ 2 วิชชาจรณสัมปันโน / พระสุทธิธรรมรังสี คัมภีรเมธาจารย์ (พระอาจารย์ลี ธมมธโร)
68741200ระบบการบริหารจัดการงานอาสาสมัคร ศึกษากรณี : มูลนิธิพุทธฉือจี้ ไต้หวัน / ศุภรัตน์ รัตนมุขย์
68865931พลัส พร็อพเพอร์ตี้ โฟกัส [ซีดี-รอม] : รายงานการวิจัยครึ่งปี กรกฎาคม - ธันวาคม 2551 = Plus property focus [CD-ROM] : half - year research paper July - December 2008 / บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
68965963รายงานประจำปี... [ซีดี-รอม] = Annual report... [CD-ROM] / ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
69066034ทางลัดสู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจ [แผ่นวีดิทัศน์] = Benchmarking [Videodisc]
69166143อบรมเทคนิคการสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2550 [แผ่นวีดิทัศน์] : การสอนแบบกลุ่มย่อย ; การสอนแบบกลุ่มย่อย [แผ่นวีดิทัศน์]
69266152อบรมเทคนิคการสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2550 [แผ่นวีดิทัศน์] : การออกข้อสอบ ; การออกข้อสอบ [แผ่นวีดิทัศน์]
69366665แผนสังหารตำนานจอมโจร เจสซี่ เจมส์ [แผ่นวีดิทัศน์] = The assassination of Jasse James [Videodisc] / Directed by Andrew Dominik
69466749โครงการพัฒนาฐานข้อมูลอุตสาหกรรมเชิงเปรียบเทียบเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สาขาอุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนัง [ซีดี-รอม]
69566773อบรมเทคนิคการสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2550 [แผ่นวีดิทัศน์] : การเขียนวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ; การเขียนวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม [แผ่นวีดิทัศน์]
69666991อบรมเทคนิคการสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2550 [แผ่นวีดิทัศน์] : การใช้สื่อการเรียนรู้ ; การใช้สื่อการเรียนรู้ [แผ่นวีดิทัศน์]
69767459วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล]
69867694In the name of the king [Videodisc] = ศึกนักรบกองพันปีศาจ [แผ่นวีดิทัศน์] / Directed by Uwe Boll
69967696ยอดนักสืบจิ๋วโคนัน [แผ่นวีดิทัศน์] : เผชิญหน้าองค์กรชุดดำ = Conan live action [Videodisc] : Confrontation with the men in black / Directed by
70067708หนึ่งฟัดหนึ่ง ใหญ่ต่อใหญ่ [แผ่นวีดิทัศน์] = The forbidden kingdom [Videodisc] /กำกับการแสดงโดย ร็อบ มินคอฟฟ์
70167759หอมแท้กระเทียมไทย [แผ่นวีดิทัศน์] / ประสาน อิงคนันท์, ภัทราพร สังข์พวงทองและ นิโลบล ยะกันมูล
70267761นกเขาลูกคอเงินล้าน [แผ่นวีดิทัศน์] / ประสาน อิงคนันท์, ภัทราพร สังข์พวงทอง
70367770เอกชัย วรรณแก้ว [แผ่นวีดิทัศน์] : ผู้เขียนชีวิตด้วยปลายเท้า /สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ และ แก้วตา ปริศวงศ์
70467774ชายอดมนุษย์ 7 สี [แผ่นวีดิทัศน์] / สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ และ แก้วตา ปริศวงศ์
70567777สเต็ปโดนใจ หัวใจโดนเธอ [แผ่นวีดิทัศน์] = Step up 2 [Videodisc] : The streets / Directed by Jon Chu
70667779ฮีโร่แฝงร่างสุดขอบโลก [แผ่นวีดิทัศน์] = Nim 's Island [Videodisc] / Directed by Jennifer Flackett and Mark Levin
70767784ดีดีที #44 [ซีดี-รอม] = DDT #44 [CD-ROM] ; CDD #44 [CD-ROM]
70867785ศึกษาวิเคราะห์และเตือนภัย SMEs รายสาขา (วต.) [ซีดี-รอม] = SMEs Sectors Analysis and Warning (SAW) [CD-ROM]
70967787พีซีทูเดย์ ซีดี [ซีดี-รอม] : ปีที่ 5 ฉบับที่ 53 กันยายน 2551 ; พีซีทูเดย์ ซีดี [ซีดี-รอม] : 5 โปรแกรม ดีวีดีคอลเล็กชั่นสำหรับคนชอบสะสมหนังแผ่น
71067792โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา [ซีดี-รอม ]
71167793รายงานการวิจัยการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ [ซีดี-รอม]
71267794คู่มือครูการเรียนการสอนภาษาไทยในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ [ซีดี-รอม]
71367797ตำนานสไปเดอร์วิก [แผ่นวีดิทัศน์] : เปิดคัมภีร์ข้ามมิติมหัศจรรย์ = The Spiderwick Chronicles [Videodisc] / Directed by Mark Waters
71467798รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาผลกระทบการขยายอายุการทำงานของภาคเอกชน [ซีดี-รอม] = Final report A study on impacts of extending working age of workers in private sector [CD-ROM]
71567800เซ็กซ์แอนด์เดอะซิตี้ [แผ่นวีดิทัศน์] = Sex and the city [Videodisc] : The movie / Directed by Michael Patrick King
71667804ไอรอนแมน มหาประลัย คน เกราะ เหล็ก [แผ่นวีดิทัศน์] = Iron man [Videodisc] / Directed by Jon Favreau
71767805สามก๊ก โจโฉแตกทัพเรือ [แผ่นวีดิทัศน์] = Red cliff, The Battle of Red Cliff [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย จอห์น วู
71867806รวมพลก๊วนนักเตะจิ๋ว 4 [แผ่นวีดิทัศน์] = The wild soccer bunch [Videodisc] / Directed by Joachim Masannek
71967807ห่าล้างโลก [แผ่นวีดิทัศน์] = Doomsday [Videodisc] / Directed by
72067808สี่แพร่ง [แผ่นวีดิทัศน์] ; เหงา [แผ่นวีดิทัศน์] ; ยันต์สั่งตาย [แผ่นวีดิทัศน์] ; คนกลาง [แผ่นวีดิทัศน์] ; Last flight [แผ่นวีดิทัศน์] / ยงยุทธ ทองกองทุน, ภาคภูมิ วงศ์ภูม, บรรจง ปิสัญธนะกูล, ปวีณ ภูริจิตปัญญา
72167809เกิดมาโหดตามพินัยกรรม 2 [แผ่นวีดิทัศน์] = Brothers [Videodisc]
72267811สืบลับเค้นปมอันตราย [แผ่นวีดิทัศน์] = Gone baby gone [Videodisc] / Directed by Ben Affleck
72367812แอนโดรเมด้า สงครามสยบไวรัสล้างโลก [แผ่นวีดิทัศน์] = The Andromeda strain [Videodisc] / Directed by Mikael Salomon
72467813อัลบั้มแห่งมิตรภาพ ความรัก ความผูกพันที่ไม่มีวันสิ้นสุด [แผ่นวีดิทัศน์] : คาราโอเกะ = Friendship forever [Videodisc] : Karaoke
72567814เดอะ ซิตี้ ออฟ เลิฟ [ซีดี-รอม] = The city of love [CD-ROM] : Enjoy 24 love songs from top of the charts in Easy style
72667815ซอง รี-คอลเล็คชั่น [ซีดี-รอม] = Song re-collection [CD-ROM]
72767818พีซีทูเดย์ ซีดี [ซีดี-รอม] : ปีที่ 5 ฉบับที่ 54 ตุลาคม 2551 ; พีซีทูเดย์ ซีดี [ซีดี-รอม] : 5 โปรแกรมเก็บทุกช็อตบนหน้าจอคอมพ์
72867824ปิดเทอมใหญ่ หัวใจว้าวุ่น [แผ่นวีดิทัศน์] = Hormones [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย ทรงยศ สุขมากอนันต์
72967825ขุมทรัพย์สุดขอบฟ้า 4 [แผ่นวีดิทัศน์] : อาณาจักรกะโหลกแก้ว = Indiana Jones and the Kingdom of the crystal skull [Videodisc] / Directed by Steven Spielbert
73067827เพลงเดี่ยว [ซีดี-รอม] : ครูทานตะวัน นวรัตน ณ อยุธยา เล่นขิม ครูสุพัชรินทร์ วัฒนพันธุ์ ขับร้อง
73167828รายงานการวิจัยวัฒนธรรมองค์การของมหาวิทยาลัยรามคำแหงในช่วง 12 ปี (พ.ศ. 2537-2549) [ซีดี-รอม] = The organizational culture of Ramkhamhaeng University during the 12-year period (1994-2006)
73267829การวัดความพึงพอใจของลูกค้า [แผ่นวีดิทัศน์] : มุมมองใหม่จาก ISO 9001
73367830ยกหัวใจให้ ยัยตัวร้าย [แผ่นวีดิทัศน์] = My sassy girl [Videodisc] / Directed by Yanin Samuell
73467835วันบัญญัติวีรบุรุษ [แผ่นวีดิทัศน์] = Days of glory [Videodisc] / Directed by Rachid Bouchareb
7356783621 เกมเดิมพัน อัจฉริยะ [แผ่นวีดิทัศน์] = 21 [Videodisc] / Directed by Robert Luketic
73667837พรอม ไนท์ คืนตายก่อนหวีด [แผ่นวีดิทัศน์] = Prom night [Videodisc] : A night to die for / Directed by Nelson McCormick
73767838สปีด เรซเซอร์ ไอ้หนุ่มสปีดเขย่าฟ้า [แผ่นวีดิทัศน์] = Speed Racer [Videodisc] / Directed by Andy Wachowski and Larry Wachowski
73867839ฝ่าสมรภูมิเดือด หุบเขา ฮวงชิ [แผ่นวีดิทัศน์] = Escape from Huang Shi [Videodisc] / Directed by Roger Spottiswoode
73967840Hellboy II [Videodics] : The golden Army = เฮลล์บอย 2 ฮีโร่พันธุ์นรก [แผ่นวีดิทัศน์] / Directed by Guillermo Del Toro
74067841แฮนค็อค ฮีโร่ขวางนรก [แผ่นวีดิทัศน์] = Hancock [Videodisc] / Directed by Peter Berg
74167842ดิ่งทะลุสะดือโลก [แผ่นวีดิทัศน์] = Journey to the center of the earth [Videodisc] / Directed by Eric Brevig
74267844สะบายดี หลวงพระบาง [แผ่นวีดิทัศน์] = Good morning Luang Prabang [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย ศักดิ์ชาย ดีนาน
74367845เจาะข่าวลึกมาเจอรัก [แผ่นวีดิทัศน์] = Leatherheads [Videodisc] / Directed by George Clooney
74467848บันทึกการแสดงสด แบบ เบิร์ด เบิร์ด โชว์ 2008 เมจิค เมโมรี่ส์ [แผ่นวีดิทัศน์] = Magic memories [Videodisc]
74567849แก้ม [ซีดี-รอม] = Gam [CD-ROM]
74667850พีซีทูเดย์ ซีดี [ซีดี-รอม] : ปีที่ 5 ฉบับที่ 55 พฤศจิกายน 2551 ; พีซีทูเดย์ ซีดี [ซีดี-รอม] : สุดยอด 5 โปรแกรม จูนอัพวิสต้า ให้แรงแซงทุกโค้ง
74767857โต๊ะข่าวกัมพูชา เวียดนาม ลาว พม่า มาเลเซีย ประจำเดือนตุลาคม ปี 2551 [ซีดี-รอม]
74867858โต๊ะข่าวกัมพูชา เวียดนาม ลาว พม่า มาเลเซีย ประจำเดือนสิงหาคม ปี 2551 [ซีดี-รอม]
74967859โต๊ะข่าวกัมพูชา เวียดนาม ลาว พม่า มาเลเซีย ประจำเดือนพฤษภาคม ปี 2551 [ซีดี-รอม]
75067860เที่ยวให้รู้เปิดประตูสมอง [ซีดี-รอม] = Learning through traveling [CD-ROM]
75167862อุทยานแห่งชาติแห่งการเรียนรู้ [ซีดี-รอม] = National Park [CD-ROM] : Nature & education
75267864พ่อครับ ผมรักพ่อ [แผ่นวีดิทัศน์] = My father [Videodisc]
75367866รักนี้คือทุกสิ่ง [แผ่นวีดิทัศน์] = Across the universe [Videodisc] / Directed by Julie Taymor
75467871คุโรซากิ ปล้นอัจฉริยะ [แผ่นวีดิทัศน์] = Kurosagi [Videodisc] ; The Black Swindler [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย ยาสุฮารุ อิชิอิ
75567901คืนโหด คนแปลกหน้า [แผ่นวีดิทัศน์] = The strangers [Videodisc] / Directed by Bryan Bertino
75667902บุญชู ไอ - เลิฟ - สระ - อู [แผ่นวีดิทัศน์] ; บุญชู 9 [แผ่นวีดิทัศน์] / กำกับการแสดงโดย บัณฑิต ฤทธิ์ถกล
75767903วิทริโอ [แผ่นวีดิทัศน์] : ไลฟ์ อิน คอนเสิร์ต = Vietrio [Videodisc] : Live in consert
75867904เดอะ เบสท์ ฮิตส์ ออฟ เป๊ก [แผ่นวีดิทัศน์] : คาราโอเกะ = The best hits of Peck [Videodisc] : Karaoke
75967905บันทึกการแสดงสด กรีน คอนเสิร์ต ครั้งที่ 11 เซเวน ดีวาส์ [แผ่นวีดิทัศน์] = Green concert # 11 Seven Divas [Videodisc]
76067907เรดิโอโดรม [ซีดี-รอม] = RadioDrome [CD-ROM]
76167910พีซีทูเดย์ ซีดี [ซีดี-รอม] : ปีที่ 5 ฉบับที่ 55 ธันวาคม 2551 ; พีซีทูเดย์ ซีดี [ซีดี-รอม] : สุดยอด 5 โปรแกรม แปลงไฟล์วิดีโอครอบจักรวาล
76267913สกอ. สานต่อ ชีวิตพอเพียง [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล]
76367915หลักเกณฑ์การกำกับดูแลเงินกองทุนตาม Basel II [ซีดี-รอม]
76467916ตามน้ำพระทัยไปสุดหล้า [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล]
76567917พิธีฌาปนกิจท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ 14 ธันวาคม 2551 [แผ่นวึดิทัศน์ระบบดิจิตอล] : ณ วัดพระศรีมหาธาตุ
76667925ออกแบบและสร้างงานกราฟิกเวคเตอร์ด้วย Illustrator CS3 [ซีดี-รอม] ; Illustrator CS3 [CD-ROM] / สกล คำปันนา ; ดอนธนะ โค้วศิริกุลกิจ, บรรณาธิการ
76767927สร้างเอกสารอย่างมืออาชีพด้วย Word 2007 [ซีดี-รอม] ; Word 2007 [CD-ROM] / สกล คำปันนา ; ดอนธนะ โค้วศิริกุลกิจ, บรรณาธิการ
76867951สร้าง E-book สำเร็จรูปง่าย ๆ ด้วย Flip Album [ซีดี-รอม] ; Flip Album [CD-ROM] / สกล คำปันนา ; ดอนธนะ โค้วศิริกุลกิจ, บรรณาธิการ
76967952ฮีโร่เพชฌฆาต ล่าข้ามโลก [แผ่นวีดิทัศน์] = Bangkok dangerous [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย แดนนี่ แปง และ อ๊อกไซด์ แปง
77067953เดี่ยว 7.5 (เชียงใหม่ม่วนขนาด) [แผ่นวีดิทัศน์] = Stand up comedy 7.5 [Videodisc]
77167954หลับเป็น ตื่นตาย [แผ่นวีดิทัศน์] = Awake [Videodisc] / Directed by Joby Harold
77267958สตาร์ วอร์ส สงครามโคลน [แผ่นวีดิทัศน์] = Star wars [Videodisc] : : The clone wars / Directed by Dave Filoni
77367961สเต๊ป บราเธอร์ส ถึงหน้าแก่แต่ใจยังเอ๊าะ [แผ่นวีดิทัศน์] = Step Brothers [Videodisc] / Directed by Adam McKay
77467966ปืนใหญ่จอมสลัด [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล] = Queen of Langkasuka [Digital videodisc] / กำกับการแสดงโดย นนทรีย์ นิมิบุตร
77567967หมอล็อต หมอสัตว์ป่า [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล] / สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ
77667969ป้าเวิน พริตตี้ สำเพ็ง [แผ่นวีดิทัศน์] / สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ และ ประสาน อิงคนันท์
77767970วิถีแห่งซิกข์ [แผ่นวีดิทัศน์] / สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ และ ประสาน อิงคนันท์
77867971ซูซาน ความรักไม่มีพรมแดน [แผ่นวีดิทัศน์] / สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ และ แก้วตา ปริศวงศ์
77967972ยายทิ้ง คุณยายมหัศจรรย์ [แผ่นวีดิทัศน์] / สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ และ แก้วตา ปริศวงศ์
78067973ลุงเหลือ ยอดนักประดิษฐ์สติเฟื่อง [แผ่นวีดิทัศน์] / สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ และ ประสาน อิงคนันท์
78168111มิติทางสังคมวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อความรุนแรงในเด็กและเยาวชน [ซีดี-รอม] ; รายงานการวิจัยมิติทางสังคมวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อความรุนแรงในเด็กและเยาวชน [ซีดี-รอม] / มัลลิกา มัติโก และ เสาวคนธ์ พีระพันธ์
78268112การศึกษาแนวทางและความเป็นไปได้ในการนำมาตรการลงโทษระดับกลางมาใช้เพื่อเป็นมาตรการทางเลือกในการลงโทษผู้กระทำผิดในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทย [ซีดี-รอม] ; รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์... [ซีดี-รอม] / ศักดิ์ชัย เลิศพานิชพันธ์
78368114คู่มือการใช้ Matichon e-library [ซีดี-รอม]
78468115100 ปี ไกลบ้าน [ซีดี-รอม] : ตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง ตอนที่ 1-52 / พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
78568118การจัดการเรียนการสอนบนเว็บด้วย Moodle 1.9 สำหรับผู้สอน [ซีดี-รอม] / ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
78668120ข้อมูลพื้นฐานสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม [ซีดี-รอม] / ศูนย์อินโดจีนศึกษา วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
78768121โต๊ะข่าวกัมพูชา เวียดนาม ลาว พม่า มาเลเซีย ประจำเดือนมกราคม - ตุลาคม 2551 [ซีดี-รอม] ; รวมโต๊ะข่าวกัมพูชา เวียดนาม ลาว พม่า มาเลเซีย ประจำเดือนมกราคม - ตุลาคม 2551 [ซีดี-รอม]
78868122เทปบันทึกการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ไทยมองเพื่อนบ้าน เพื่อนบ้านมองไทย [แผ่นวีดิทัศน์] : วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2551 ณ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ; การประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ไทยมองเพื่อนบ้าน เพื่อนบ้านมองไทย [แผ่นวีดิทัศน์] : วันศุกร์ที่ 22 ส...
78968123หน่วยงานกระทรวงวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีสำหรับลงรายการสารสนเทศภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ [ซีดี-รอม]
79068124วัดในอำเภอบางบัวทอง [ซีดี-รอม] / พิศาล บุญผูก
79168125วัดในอำเภอไทยน้อย [ซีดี-รอม] / พิศาล บุญผูก
79268132โต๊ะข่าวกัมพูชา เวียดนาม ลาว พม่า มาเลเซีย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2551 [ซีดี-รอม]
79368149โปงลาง สะดิ้ง ลำซิ่งส่ายหน้า [แผ่นวีดิทัศน์] / กำกับการแสดงโดย ฤกษ์ชัย พวงเพชร
79468152โยบิ เทพธิดาจิ้งจอก 5 หาง [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล] = Yobi the Five Tailed Fox [Digital videodisc] ; Cobby the Fox [Digital videodisc] / Directed by Lee Seong-Gang
79568157ศึกเทพมังกรพิภพสมุทร [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล] = Tales from earthsea [Digital videodisc] / Directed by Goro Miyazaki
79668166รวมโปรแกรมดูด (ดาวน์โหลด) สารพัดไฟล์ [ซีดี-รอม] / ชนะ เทศทอง
79768170ค่านิยมการทำงานของคนไทยในเขตชนบทของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ [ซีดี-รอม] = Work values of the northeast people of Thailand [CD-ROM] ; รายงานการวิจัยเรื่องค่านิยมการทำงานของคนไทยในเขตชนบทของ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ [ซีดี-รอม] / พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ และ วัชรพล ศุภจักรวัฒนา
79868173หนังสือกฎหมายเก่า [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล] : ชุดที่ 1
79968238ธรรมะนาฏกรรมแห่งแผ่นดินเมืองอุบลราชธานีศรีวนาลัย [แผ่นวีดิทัศน์] : นางจัมปาและอัญญาอโศก 17-18 กรกฎาคม 2551 ณ วัดทุ่งศรีเมือง
80068308พิธีเปิดสถานีข่าวโทรทัศน์ 24 ชม. TNN [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล] : วันอังคารที่ 9 กันยายน 2551 ; ปาฐกถาพิเศษ มุมมองการพัฒนาเศรษฐกิจไทย [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล] : โดย คุณธนินท์ เจียรวนนท์
80168325การสอนแบบโครงงาน [แผ่นวีดิทัศน์]
80268344การประเมินผลการเรียนรู้ [แผ่นวีดิทัศน์]
80368345การวิจัยในชั้นเรียน [แผ่นวีดิทัศน์]
80468346พิธีปิดการประเมินคุณภาพอาจารย์ผู้สอน [แผ่นวีดิทัศน์]
80568347การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก [แผ่นวีดิทัศน์]
80668351รายงานการดำเนินการเพื่อสิ่งแวดล้อม ประจำปี... [ซีดี-รอม] / ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
80768352หนังสือชี้ชวนเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน / บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
80868354ขุมทรัพย์ซอฟต์แวร์เพื่อใช้งานในองค์กร [ซีดี-รอม] / บุญเลิศ อรุณพิบูลย์
80968356รายงานประจำปี... [ซีดี-รอม] = Annual report... [CD-ROM] / บริษัท ไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
81068357วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ [ซีดี-รอม]
81168361ปราสาทเขาพระวิหาร [แผ่นวีดิทัศฯ์] : รายการกรองสถานการณ์ สถานีโทรทัศน์ NBT วันพุธที่ 9 กรกฏาคม 2551
81268425วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร [ซีดี-รอม] : ปีที่ 40 ฉบับที่ 1 (พิเศษ) มกราคม-เมษายน 2552 = Agricultural science journal [CD-ROM] : Vol. 40 No. 1 January-April 2009 ; การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 2 [ซีดี-รอม] : วันที่ 21-2...
81368427รายงานประจำปี... [ซีดี-รอม] = Annual report... [CD-ROM] / บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
81468431วิถีวิจัย [ซีดี-รอม] : นวัตกรรมเพื่อชีวิต ; เอกสารประกอบการประชุมวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 4 [ซีดี-รอม] : วิถีวิจัย นวัตกรรมเพื่อชีวิต วันที่ 19-20 ธันวาคม 2551 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ; เอกสารประกอบการประชุมวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ ... [ซีดี-รอม]
81568450ตะลุยออสเตรเลีย [แผ่นวีดิทัศน์] : ท่องเกาะโบราณล้านปี = Wild Australia [Videodisc] : Island Arks
81668451โลกอัศจรรย์ของแมลง [แผ่นวีดิทัศน์] : แมลงพันธมิตร = Life in the undergrowth [Videodisc] : intimate realation
81768452ตะลุยแอฟริกา [แผ่นวีดิทัศน์] : คลื่นชายฝั่ง = Wild Africa [Videodisc]
81868453ตะลุยแอฟริกา [แผ่นวีดิทัศน์] : บุกป่าดงดิบ = Wild Africa [Videodisc]
81968454ตะลุยแอฟริกา [แผ่นวีดิทัศน์] : ขุนเขาเสียดฟ้า = Wild Africa [Videodisc]
82068456ตะลุยออสเตรเลีย [แผ่นวีดิทัศน์] : ท่องป่าหฤโหด = Wild Australia [Videodisc] : Gum tree country
82168509เติมหัวใจให้สังคม [แผ่นวีดิทัศน์] : ครั้งที่ 5 20 สิงหาคม 2551 ; ก่อฐานสานความสุข [แผ่นวีดิทัศน์] ; ศิลปกรรมต้นแบบ [แผ่นวีดิทัศน์] : พุทธศิลป์ของการเรียนรู้คุณธรรม ; มิตรภาพบำบัด พลังแห่งมิตร บำบัดใจ บำรุงกาย [แผ่นวีดิทัศน์] ; ศิลปะที่งดงาม ศิลปะที่ ...
82268616พระพุทธเจ้า [แผ่นวีดิทัศน์] = The buddha [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์
82369094เติมหัวใจให้สังคม [แผ่นวีดิทัศน์] : ครั้งที่ 2 ; จิตอาสาฆ่ามะเร็ง [แผ่นวีดิทัศน์] ; ชะตาชีวิตจิตอาสา [แผ่นวีดิทัศน์] ; สปอตเกษตรผสมผสาน [แผ่นวีดิทัศน์] ; ยุวชนจิตอาสา [แผ่นวีดิทัศน์]
82469095เติมหัวใจให้สังคม [แผ่นวีดิทัศน์] : ครั้งที่ 3 ; สุขจากการให้ [แผ่นวีดิทัศน์] ; ให้ด้วยใจเบิกบาน [แผ่นวีดิทัศน์] ; บทเรียนดี ๆ ที่ รพ. ละงู [แผ่นวีดิทัศน์] ; วังแดง เส้นทางธุรกิจเพื่ออิสรภาพ [แผ่นวีดิทัศน์] ; สวรรค์เป็นจริงที่นามะเฟือง [แผ่นวีดิทัศน์]
82569096เติมหัวใจให้สังคม [แผ่นวีดิทัศน์] : ครั้งที่ 4 11 กรกฎาค 2551 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ; สร้างงานศิลป์ สานความดี สู่ใจดวงน้อย [แผ่นวีดิทัศน์] ; ศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบำบัด มิตรช่วยมิตร เพื่อนช่วยเพื่อน [แผ่นวีดิทัศน์] ; แผนที่คนดี แบ่งปันหนัง...
82669103เติมหัวใจให้สังคม [แผ่นวีดิทัศน์] : ครั้งที่ 6 8 ตุลาคม 2551 ; ชีวิตต้องสู้ [แผ่นวีดิทัศน์] ; โรงเรียนวิถีพอเพียง [แผ่นวีดิทัศน์] ; อาสาเพื่อสังคม [แผ่นวีดิทัศน์] ; สุขจากงานที่หนองสาหร่าย [แผ่นวีดิทัศน์] ; ครูผู้สร้างครอบครัวเข้มแข็ง [แผ่นวีดิทัศน์] ; ครูตำรวจข้างถนน [แผ่นวีดิทัศน์]
82769104รายงานประจำปี... [ซีดี-รอม] = Annual report... [CD-ROM] /กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
82869166โลกอัศจรรย์ของแมลง [แผ่นวีดิทัศน์] : แมลงล้อลม = Life in the undergrowth [Videodisc] : talking to the air
82969168โลกอัศจรรย์ของแมลง [แผ่นวีดิทัศน์] : แมลงโซโซตี้ = Life in the undergrowth [Videodisc] : supersocieties
83069229เอกสารประกอบระหว่างการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 9 (พ.ศ. 2551) [ซีดี-รอม] : วันที่ 2-3 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ณ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
83169243สโตน เดอะ คอลเล็คชั่น [ซีดี-รอม] = Stone the collection [CD-ROM]
83269248วีดิทัศน์สรุปผลงานวุฒิสภา ประจำปี 2551 [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล] / สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
83369251ข้อมูลสถิติประจำปี... [ซีดี-รอม] = Fact Book... [CD-ROM] / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
83469256การสื่อสารข้อมูล [ซีดี-รอม] : ทีซีพี/ไอพี = Data communications [CD-ROM] : TCP/IP / บงการ หอมนาน
83569258รายงานประจำปี... [ซีดี-รอม] = Annual report... [CD-ROM] / บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
83669263การพัฒนาผู้เรียน [แผ่นวีดิทัศน์]
83769264สัมมนาเทคนิคการสอน [แผ่นวีดิทัศน์]
83869265การเสริมศักยภาพการสอนของชุมชนผู้สอนคุณภาพ [แผ่นวีดิทัศน์] ; โครงการสัมมนา เรื่อง การเสริมศักยภาพการสอนของชุมชนผู้สอนคุณภาพ [แผ่นวีดิทัศน์] : การประชุมครั้งที่ 3 ; สอนอย่างไรให้มีคุณภาพ [แผ่นวีดิทัศน์] ; เทคนิคการสอนของอาจารย์ผู้สอนคุณภาพ [แผ่นวีดิทัศ...
83969266ครูของแผ่นดิน ระพี สาคริก [แผ่นวีดิทัศน์] / สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ และ ประสาน อิงคนันท์
84069296รายงานประจำปี... [ซีดี-รอม] = Annual report... [CD-ROM] / บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
84169324วันกตัญญู [ซีดี-รอม] / พระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมโม)
84269326Database programming ด้วย VB 2008 & VC#2008 [CD-ROM] / ศุภชัย สมพานิช ; บรรณาธิการโดย สัจจะ จรัสรุ่งรวีวร
84369329การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ลูกค้า ธ.ก.ส. โครงการความร่วมมือ มก.-ธ.ก.ส. ปีบัญชี 2550 [ซีดี-รอม]
84469330ขาเทียมช้างอันแรกของโลก [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล] ; รางวัลแม็กไซไซ [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล]
84569342หนุมาน คลุกฝุ่น [แผ่นวีดิทัศน์] / กำกับการแสดงโดย ศักดิ์ชัย ศรีบุญนาค
84669345บิ๊กแอส เลิฟ [แผ่นวีดิทัศน์] : คาราโอเกะ = Big ass love [Videodisc] : Karaoke
84769349รักใสหัวใจเกินร้อย [แผ่นวีดิทัศน์] = Boys Over Flowers [Videodisc] : F4 Final / Directed by Yasuharu Ishii
84869358โต๊ะข่าวกัมพูชา เวียดนาม ลาว พม่า มาเลเซีย ประจำเดือนธันวาคม 2551 [ซีดี-รอม]
84969366ท้องถิ่นปากเกร็ด [ซีดี-รอม] / พิศาล บุญผูก
85069367การประชุมสัมมนาวิพากษ์การอุดมศึกษาไทย [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล] / พระธรรมโกศาจารย์ [ปัญญานันทภิกขุ]
85169372สถาปัตยปาฐะ ครั้งที่ 7 [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล] ; การประชุมวิชาการนานาชาติ สถาปัตยปาฐะ ครั้งที่ 7 [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล] ; สถาปนิกกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล]
85269374ข้อมูลพื้นฐานสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว [ซีดี-รอม] / ศูนย์อินโดจีนศึกษา วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
85369376วารสารอินโดจีนศึกษา เพื่อนของไทย [ซีดี-รอม]
85469379สำนึกและความรับผิดชอบของอาจารย์ในการสร้างบัณฑิตคุณภาพ [แผ่นวีดิทัศน์] / สภาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
85569381รายงานผลการศึกษาโครงการศึกษาวิจัย เพื่อขยายการคุ้มครองแรงงานให้แก่แรงงานนอกระบบ [ซีดี-รอม] ; โครงการศึกษาวิจัย เพื่อขยายการคุ้มครองแรงงานให้แก่แรงงานนอกระบบ [ซีดี-รอม]
85669383แงะฝาหอยอร่อยอย่างแรง [แผ่นวีดิทัศน์] / ประสาน อิงคนันท์, นเรศ หาญพันธ์พงษ์และ ดวงธิดา นครสันติภาพ
85769387ขนมกลมเกลียวใตัจันทร์เดียวกัน [แผ่นวีดิทัศน์] / ประสาน อิงคนันท์, นเรศ หาญพันธ์พงษ์และ ดวงธิดา นครสันติภาพ
85869389กลยุทธ์ในการสร้างจริยธรรมและคุณธรรมอาจารย์เพื่อการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ [แผ่นวีดิทัศน์] / สภาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
85969390สุดยอดตาล หวานสะเด็ด [แผ่นวีดิทัศน์] / ประสาน อิงคนันท์, นเรศ หาญพันธ์พงษ์และ ดวงธิดา นครสันติภาพ
86069392คนหาปลา แห่งมหานทีสี่พันดอน [แผ่นวีดิทัศน์] / สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ
86169393แผ่นดินพระเจ้าอยู่หัว [แผ่นวีดิทัศน์] : ภาพในหลวงในดวงใจไทย / สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ และ ประสาน อิงคนันท์
86269394สไบทอง [แผ่นวีดิทัศน์] : เด็กหญิงหัวใจทองคำ / สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ
86369396เฟรนด์ชิฟ เธอกับฉัน [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล] / กำกับการแสดงโดย ไร ท์ เบรนทีม
86469397เงาะป่า [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล] : คนในโลกที่กาลเวลาไม่เคลื่อนไหว / สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ
86569398เดอะ เบอร์มิวด้า ทรายแองเกิล [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล] = The Bermuda triangle [Digital videodisc]
86669400แคลอรีส์ บลาห์ บลาห์ ไฮ-ซีซัน [ซีดี-รอม] = Calories Blah Blah Hi-Season [CD-ROM]
86769403แผ่นดินไหวยังต้านรักนี้ไว้ไม่อยู่ [แผ่นวีดิทัศน์] = The cutting edge [Videodisc] : Chasing the dream / Directed by Stuart Gillard
86869404หวานขม [แผ่นวีดิทัศน์] = Bittersweet [Videodisc] : BoydPod The short film / กำกับการแสดงโดย ทรงยศ สุขมากอนันต์...[และคนอื่น ๆ ]
86969405มัมมา มีอา [แผ่นวีดิทัศน์] = Mamma Mia [Videodisc] : The movie / Directed by
87069406เดอะ เจน ออสเต็น บุ๊ก คลับ ชมรมคนเหงารัก [แผ่นวีดิทัศน์] = The Jane Austen Book Club [Videodisc] / Directed by Robin Swicord
87169407บาโบ ฉันจำได้ [แผ่นวีดิทัศน์] = Babo [Videodisc]
87269408อย่าแหย่โซฮาน [แผ่นวีดิทัศน์] = You don't mess with the Zohan [Videodisc] / Directed by Dennis Dugan
87369409แอ้มด่วนป่วนเพื่อนซี้ [แผ่นวีดิทัศน์] = My best friend' s girl [Videodisc] / Directed by Howard Deutch
87469411ปริศนาฆาตกรรม โรเบิร์ต เอฟ เคนเนดี้ [แผ่นวีดิทัศน์] = Bobby [Videodisc] / Directed by Emilio Estevez
87569412บ้านผีปอบ 2008 [แผ่นวีดิทัศน์] / กำกับการแสดงโดย บรรหาร ไทธนบูรณ์
87669413คู่อริ ริเคลมแม่ [แผ่นวีดิทัศน์] = Mr. Woodcock [Videodisc] / Directed by Craig Gillespie
87769414สร้างงานในรูปแบบตารางอย่างมืออาชีพด้วย Excel 2007 [ซีดี-รอม] ; Excel 2007 [CD-ROM] / เอกชัย วงษ์ศิริ ; ดอนธนะ โค้วศิริกุลกิจ, บรรณาธิการ
87869415เริ่มต้นเรียนรู้หลักการออกแบบฐานข้อมูลด้วยตัวเอง Database design basic [ซีดี-รอม] ; Database design basic [CD-ROM] / ดอนธนะ โค้วศิริกุลกิจ, บรรณาธิการ
87969417เรียนรู้การตัดต่องานวีดีโออย่างมืออาชีพด้วย Premiere Pro CS3 [ซีดี-รอม] ; Premiere Pro CS3 [CD-ROM] / เอกชัย วงษ์ศิริ ; ดอนธนะ โค้วศิริกุลกิจ, บรรณาธิการ
88069419สร้างงานไดอะแกรมอย่างง่ายถึงระดับสากลด้วย Visio 2007 [ซีดี-รอม] ; Visio 2007 [CD-ROM] / เอกชัย วงษ์ศิริ ; ดอนธนะ โค้วศิริกุลกิจ, บรรณาธิการ
88169422เขียนแบบ 3 มิติ ระดับมืออาชีพด้วย SolidWorks version 2008 [ซีดี-รอม] ; SolidWorks version 2008 [CD-ROM] / สกล คำปันนา ; ดอนธนะ โค้วศิริกุลกิจ, บรรณาธิการ
88269423สารคดีพระประวัติ และพระกรณียกิจ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล]
88369435ดีดีที #47 [ซีดี-รอม] = DDT #47 [CD-ROM] ; CDD #47 [CD-ROM]
88469436โรสโชว์ [ซีดี-รอม] = Rose show [CD-ROM]
88569437เดอะ เวรี่ เบสท์ ออฟ คัฟเวอร์ ไนท์ ไลฟ์ แอนด์ อีซี่ [ซีดี-รอม] = The very best of cover night Live & easy [CD-ROM]
88669438บทเพลงเพื่อนพึ่งพายามยาก [ซีดี-รอม]
88769439ฮีโร่เพฌชฆาตสั่งตาย [แผ่นวีดิทัศน์] = Wanted [Videodisc] / Directed by Timur Bekmambetov
88869441เบสท์ ออฟ เดอะ เยียร์ 2008 [แผ่นวีดิทัศน์] : คาราโอเกะ = Best of the year 2008 [Videodisc] : Karaoke
88969442วอลล์ อี หุ่นจิ๋วหัวใจเกินร้อย [แผ่นวีดิทัศน์] = Wall E [Videodisc] / Directed by Andrew Stanton
89069443โลงต่อตาย [แผ่นวีดิทัศน์] / กำกับการแสดงโดย เอกชัย เอื้อครองธรรม
89169444กังฟูแพนด้า [แผ่นวีดิทัศน์] : จอมยุทธ์พลิกล็อค ช็อคยุทธภพ = Kung Fu Panda [Videodisc] / Directed by John Stevenson and Mark Osborne
89269446คนไฟลุก [แผ่นวีดิทัศน์] = Burn [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย ปีเตอร์ มนัส
89369448แบทแมน อัศวินรัตติกาล [แผ่นวีดิทัศน์] = The dark knight [Videodisc] / Directed by Christopher Nolan
89469449กั๊กใจให้เพื่อนเลิฟ [แผ่นวีดิทัศน์] = Made of honor [Videodisc] / Directed by Paul Weiland
89569455ทุกข์คนบนถนน [แผ่นวีดิทัศน์] : เรื่องของทุกคนบนถนน ; สารคดีทุกข์คนบนถนน [แผ่นวีดิทัศน์] ; ร่วมสร้างถนนปลอดภัย [แผ่นวีดิทัศน์]
89669457แหล่งเรียนรู้บนโลกไร้พรมแดนแบบยกกำลังสอง [ซีดี-รอม]
89769458โต๊ะข่าวกัมพูชา เวียดนาม ลาว พม่า มาเลเซีย ประจำเดือนกันยายน ปี 2551 [ซีดี-รอม]
89869459โต๊ะข่าวกัมพูชา เวียดนาม ลาว พม่า มาเลเซีย ประจำเดือนกรกฎาคม ปี 2551 [ซีดี-รอม]
89969460โต๊ะข่าวกัมพูชา เวียดนาม ลาว พม่า มาเลเซีย ประจำเดือนเมษายน ปี 2551 [ซีดี-รอม]
90069462ผลิดอกออกผล 9 ปี แห่งการปฏิรูปการศึกษา [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล] : วันที่ 19-20 สิงหาคม 2551 ณ Convention Center โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพมหานคร
90169467เรียกเขาว่าอีกา [แผ่นวีดิทัศน์] = Crows episode zero [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย ทาคาชิ มิอิเกะ
90269471ธรรมะเดลิเวอรี่ ชุดที่ 19 [แผ่นวีดิทัศน์] = Dhamma delivery 19 [Videodisc] ; ธรรมะเดลิเวอรี่ ชุดที่ 19 [แผ่นวีดิทัศน์] : ธรรมะข้าราชการ ; ธรรมะข้าราชการ [แผ่นวีดิทัศน์] / พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต
90369475สตาร์เกท ข้ามมิติทะลุจักรวาล [แผ่นวีดิทัศน์] = Stargate continuum [Videodisc] / Directed by Martin Wood
90469477เฉือนคม คนพันธุ์โหด [แผ่นวีดิทัศน์] = We own the night [Videodisc] / Directed by James Gray
90569478สโนว์บั๊ดดี้ส์ แก๊งน้องหมาป่วนขั้วโลก [แผ่นวีดิทัศน์] = Snow buddies [Videodisc] / Directed by Robert Vince
90669481สองชีวิตหนึ่งโศกนาฎกรรมบรรจบ [แผ่นวีดิทัศน์] = Reservation road [Videodisc] / Directed by Terry George
90769485เทวดาตกมันส์ [แผ่นวีดิทัศน์] / กำกับการแสดงโดย อาทิตย์ ศรีภูมิ
90869486ว้อ หมาบ้ามหาสนุก [แผ่นวีดิทัศน์] / กำกับการแสดงโดย บรรจง สินธนมงคลกุล.
90969487ดีดีที #46 [ซีดี-รอม] = DDT #46 [CD-ROM] ; CDD #46 [CD-ROM]
91069491เครื่องมือนักคิด พิชิตปัญหา [แผ่นวีดิทัศน์]
91169494โครงการศึกษาวิจัยรับมือสิ่งท้าทายอุบัติใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับประเทศไทยในอนาคต [ซีดี-รอม]
91269496ชุดผลงานวิจัยเด่น 10 ปี สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า [ซีดี-รอม] / สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า
91369497ไอซ์ วิท ยู [ซีดี-รอม] = Ice with u [CD-ROM]
91469500บาบิลอน เอ.ดี. ภารกิจดุ กุมชะตาโลก [แผ่นวีดิทัศน์] = Babylon A.D [Videodisc] / Directed by Mathieu Kassovitz
91569501อัลบั้มแห่งมิตรภาพ ความรัก ความผูกพันที่ไม่มีวันสิ้นสุด [ซีดี-รอม] = Friendship forever [CD-ROM] : Special album
91669502เอกซื แอล ฮิตส์ 4 [ซีดี-รอม] = XL hits 4 [CD-ROM]
91769503ตื่นแล้ว ตายยาก 2 [แผ่นวีดิทัศน์] : ผ่าฝูงพันธุ์ตายยาก = Lost boys [Videodisc] : The tribe / Directed by P.J. Pesce
91869504เมมโมรี่ รักหลอน [แผ่นวีดิทัศน์] /กำกับการแสดงโดย ต่อพงศ์ ตันกำแหง
91969505รักสามเศร้า [แผ่นวีดิทัศน์] = The last moment [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย ยุทธเลิศ ลิปปภาค
92069507เก็ท สมาร์ท พย้คฆ์ฉลาด เก็กไม่เลิก [แผ่นวีดิทัศน์] = Get Smart [Videodisc] / Directed by Peter Segal
92169510ก่อนปีศาจ ปิดบาปบัญชี [แผ่นวีดิทัศน์] = Before the devil khows you' re dead [Videodisc] / Directed by Sidney Lumet
92269511ศรัทธาฝังเลือด [แผ่นวีดิทัศน์] = There will be blood [Videodisc] / Directed by Paul Thomas Anderson
92369512รักยิ่งใหญ่ หัวใจให้เธอ [แผ่นวีดิทัศน์] = Tokyo Tower [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย โจจิ มัตสึโอกะ
92469513ส้มตำ [แผ่นวีดิทัศน์] = Somtum [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย นนทกร ทวีสุข
92569514อาข่าผู้น่ารัก [แผ่นวีดิทัศน์] / กำกับการแสดงโดย สุกัญญา วงศ์สถาปัตย์
92669515สะใภ้บรื๋อ [แผ่นวีดิทัศน์] / กำกับการแสดงโดย ธนิตย์ จิตนุกูล และ เสรี พงศ์นิธิ
92769516สามหัวใจ ในหนึ่งลิขิตสวรรค์ [แผ่นวีดิทัศน์] = Heaven can wait [Videodisc] / Directed by
92869519บัลลังก์รัก ฉาวโลก [แผ่นวีดิทัศน์] = The other boleyn girl [Videodisc] / Directed by Justin Chadwick
92969521การประชุมวิชาการการบริหารและการจัดการ ครั้งที่ 4 [ซีดี-รอม] : วันที่ 16-17 ตุลาคม 2551ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ / มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
93069525ดีดีที #45 [ซีดี-รอม] = DDT #45 [CD-ROM] ; CDD #45 [CD-ROM]
93169526โครงการนำร่องศึกษาความเหมาะสมในการทำงานของแรงงานหลังเกษียณอายุ ปี 2551 [ซีดี-รอม]
93269530พระไตรปิฎกเสียง พระมหาปรินิพพานสูตร [ซีดี-รอม]
93369533หนุ่มฟุ้งสาวเฟี้ยวเปรี้ยวรักที่เวกัส [แผ่นวีดิทัศน์] = What happens in Vegas [Videodisc] / Directed by Tom Vaughan
93469534เปิดพิภพนักรบจอมคน [แผ่นวีดิทัศน์] = The new world [Videodisc] / Directed by Terrence Malick
93569537แผ่นดินพระเจ้าอยู่หัว [แผ่นวีดิทัศน์] : ภาพในหลวงในดวงใจ / สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ และ ประสาน อิงคนันท์
93669597บุญหลาย [แผ่นวีดิทัศน์] : พ่อค้าหัวใจไม่พิการ / สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ และ ปริศนา ปริศวงศ์
93769602ความลับคับกระดอง [แผ่นวีดิทัศน์] / ประสาน อิงคนันท์, ภัทราพร สังข์พวงทองและ นิโลบล ยะกันมูล
93869710ในดวงใจนิรันดร์ [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล]
93969750เจาะข่าวเด่น อภิรักษ์ ประกาศยุติบทบาทผู้ว่าฯ กทม. (ข่าว ทีวี3, TPBS, บรรยากาศอำลา) [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล]
94071162อบรมเทคนิคการสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2550 [แผ่นวีดิทัศน์] : แนะนำโครงการและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ; แนะนำโครงการและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ [แผ่นวีดิทัศน์] ; [แผ่นวีดิทัศน์]
94171163อบรมเทคนิคการสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2550 [แผ่นวีดิทัศน์] : ทฤษฎีและจิตวิทยาการเรียนรู้ ; ทฤษฎีและจิตวิทยาการเรียนรู้ ; [แผ่นวีดิทัศน์]
94271164อบรมเทคนิคการสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2550 [แผ่นวีดิทัศน์] : ภารกิจอาจารย์ที่คาดหวัง ; ภารกิจอาจารย์ที่คาดหวัง [แผ่นวีดิทัศน์] ; บทบาทอาจารย์ที่พึงประสงค์ [แผ่นวีดิทัศน์]
94383129ความเป็นครู [แผ่นวีดิทัศน์]
94488185ฟุดฟิด for fly / สรยุทธ อยู่คำ
94591687พีซีทูเดย์ ซีดี [ซีดี-รอม] : ปีที่ 5 ฉบับที่ 52 สิงหาคม 2551; พีซีทูเดย์ ซีดี [ซีดี-รอม] : เฟ้นหาผู้ช่วยแปลภาษากับ 5 โปรแกรม สุดยอดดิกชันนารี
946130720กว่าจะได้เป็นมืออาชีพลูกจ้างนายธนาคาร / อุทัย อัครพัฒนากูล
94799162เพเนโลปี้ [แผ่นวีดิทัศน์] : รักแท้ ขอแค่ปาฏิหาริย์ = Penelope [Videodisc] / Directed by Mark Palansky
948106236เดี่ยวไมโครโฟน 7 [แผ่นวีดิทัศน์] = Stand up comedy 7 [Videodisc] ; เดี่ยว 7 [แผ่นวีดิทัศน์]
949112545กลไกการขับเคลื่อนการวิจัยแห่งชาติ (CRO) : เอกสารประกอบการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2551 (Thailand research expo 2008) วันที่ 15 กันยายน 2551 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ /c รวบรวมโดย พิกุล ชุ่มชาติ, สุภาพร ...
950115413ติดตั้งและบริหาร Windows Web Hosting ใช้งานในองค์กร (ภาคปฏิบัติ) / อาณัติ รัตนถิรกุล
951116188การศึกษาพฤติกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้าของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี / สมเกียรติ สุขุมพันธ์
952116194ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับค่าสินไหมทดแทนเพื่อการขาดไร้อุปการะในคดีละเมิด = Legal problems relating to enforcement of compensation for loss of support in tort / สุธีรา ประชุมรัตน์
953116256คติธรรมแห่งชีวิต / พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
954117946มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : พลังปัญญาเพื่อพัฒนาประเทศ
955122066คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันภัย / ไชยยศ เหมะรัชตะ
956122068พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.2551
957123670แบบจำลองสถานการณ์เพื่อประเมินและปรับปรุงระบบการตรวจสอบรถในคลังสินค้าของบริษัทผลิตรถยนต์ / อดุลย์ นงภา
958123671การศึกษาการใช้อินเทอร์เน็ตบนเครือข่ายอย่างปลอดภัย = Using internet education on the network safely / ชานนท์ คราประยูร
959123672การศึกษาปัญหาคลื่นความถี่รบกวนระหว่างกันของวิทยุสมัครเล่น / นิเวศ ยอดมิ่ง
960123769การศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแถบประชาชน 245 เมกะเฮิรตซ์ ในจังหวัดนนทบุรี = A study of user behavior of radio communications hand-held on the citizen band 245 MHz in nonthaburi province / กัมปนาท เกษรเกศรา
961123770วิเคราะห์ปัญหาในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยประกันภัย : ศึกษากรณีความเป็นโมฆียกรรมและระยะเวลาในการเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิต = Problems analysis on civil and commercial code concerning on insurance : a case study on the voidable act and refund period of life insurance policy / บัวรินทร์ คำษา
962123771การประเมินความเป็นไปได้ทางการเงินและเศรษฐกิจของโครงการผลิตกระแสไฟฟ้า : กรณีก๊าซชีวภาพของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบ = The evaluation of the financial and economicfeasibility oftheelectricity generation project : a case of biogas from crude palm oil plant / ขนิษฐา สุทธิเสวันต์
963123772ห้องสมุดรักการอ่าน : คลังปัญญาแห่งชุมชนวัดเขาสาป / เยาวลักษณ์ ทองชัยภูมิ และ สมสกุล บุญกำพร้า
964123776ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้บริการเสริมสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ = Influential factors in the purchasing decision on value added services for mobile telephone of Dhurakij Pundit university students / วรนล สายทวี
965123777การศึกษาความเป็นไปได้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวต่อการให้บริการอินเตอร์เน็ต กรณีศึกษา การให้บริการอินเตอร์เน็ตผ่านเทคโนโลยี Wimax และ Wifi Mesh Network / สิทธิกร กังสดาลย์
966123778ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานการผลิตตามแนวคิด Six Sigma : กรณีศึกษา บริษัท คิว ดี พี (ประเทศไทย ) จำกัด = Factors influencing production operating performance after using six sigma : a case study of Q.D.P. (Thailand) Limited / ภาณุพงษ์ ฤทธิ์สมจิต
967123782การศึกษา : สอนดี ทำดี มีคุณธรรม นำความรู้. เอกสารประกอบการประชุมกลุ่มย่อย กลุ่ม "การศึกษา" / พงษ์สุวรรณ ศรีสุวรรณ และ ดวงเนตร ธรรมกุล, รวบรวมและเรียบเรียง
968123783สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย : เข้าถึงธรรมชาติโลกสะอาดด้วยมือเรา. เอกสารประกอบการประชุมกล่มย่อย กลุ่ม "สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย" / ศิวะพร ภู่พันธ์, รวบรวมและเรียบเรียง
969123784การเมืองภาคพลเมือง : ธรรมาธิปไตยจุดเปลี่ยนสู่สังคมเข้มแข็ง. เอกสารประกอบการประชุมกลุ่มย่อยกลุ่ม "การเมืองภาคพลเมือง" / อโนมา โรจาพงษ์, รวบรวมและเรียบเรียง
970123799การปรับปรุงการให้บริการในแผนกอายุรกรรมหัวใจโดยใช้แบบจำลองช่วยในการตัดสินใจ / รพี อุดมทรัพย์
971123800การศึกษารูปแบบการจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุของภาคเอกชน = A study of radio frequency assignment model for private sector / อนุชา คงกล้า
972123802การเปรียบเทียบการใช้บริการ CAT Internet Service ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) จำแนกตามผู้ใช้บริการ กรณีศึกษาสำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตตะวันตก = A comparative of using in CAT Internet Service of CAT Telecom Public Company Limited according to user in case study of CAT Western Customer Service Offic / พิษณุ นิ่มครุธ
973123804การศึกษารูปแบบการกำกับดูแลเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนในอินเทอร์เน็ตของภาครัฐ / ณัฏฐชาติ พวงสุดรัก
974123863จีน : สังคมนิยมหรือทุนนิยม / ว. พลกุล
975123865รัฐประศาสนศาสตร์ : ว่าด้วยกฎหมายปกครอง / จักษ์ พันธ์ชูเพชร
976123970การพัฒนาเมืองและชนบทประยุกต์ / วิรัช วิรัชนิภาวรรณ
977123971ทฤษฎีการนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ / วรเดช จันทรศร
978124831สายธารประวัติศาสตร์ประชาธิปไตยไทย / สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ
979124889การวิเคราะห์โครงการ แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชา
980124890การจัดการวัสดุและการจัดซื้อ แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชา
981124891เศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพื่อการจัดการ แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชา
982124899การจัดการการเงิน แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชา
983124902เศรษฐศาสตร์การเงิน. แนวการศึกษาชุดวิชา / สมจินต์ สันถรักษ์... [และคนอื่น ๆ]
984124904ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค. แนวการศึกษาชุดวิชา / ณรงค์ศักดิ์ ธนวิบูลย์ชัย
985127346กัลยาณิวัฒนาลัย [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล]
986127747ครองธรรม ครองไทย [ซีดี-รอม] : คุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต ตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
987127870คู่มือการสร้างหนังสือ e-book [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล] ; I Love Library [Digital videodisc] / กรรณิการ์ จินดารัตน์... [และคนอื่น ๆ]
988128550รายงานการพิจารณาศึกษากรณีปัญหาพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ / โดย คณะกรรมาธิการการศาสนา จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทำหน้าที่วุฒิสภา
989128761สิทธิของผู้ว่าจ้างในการเลิกสัญญาจ้างทำของ = The rights of an employer to rescind the contract for work / ไกรวิณี สุนทรมน
990128804ประสบการณ์การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของผู้พลัดถิ่นภายในประเทศ / พจนาถ อินทรมานนท์, สกาวเดือน บุญงาม และ สุภินันทชัย แซ่ลี
991128812จดจารพระมหากรุณา พระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพื่อปวงประชาร่มเย็น
992128886Training roadmap ตาม competency...เขาทำกันอย่างไร ? / ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์
993128887เทคนิคการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ = Creative problem solving / ทากาฮาชิ มาโกโตะ ; แปลดดย รังสรรค์ เลิศในสัตย์
994128894การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน / อารีย์วรรณ พูลทรัพย์
995128914งานรำลึก 63 ปี วันสันติภาพไทย วันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม 2551 / วาณี พนมยงค์-สายประดิษฐ์, บรรณาธิการ
996128945การสำรวจทัศนะเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้วิชาต่างๆ ภายใต้ขอบข่ายรัฐประศาสนศาสตร์ของนักวิชาการและผู้บริหารองค์การภาครัฐ : กรณีศึกษาองค์การภาครัฐจังหวัดนนทบุรี = The exploration viewpoint about application of public administration's scope of academic and public organization administrator : case study of Nonthaburi's public organization / จุลศักดิ์ ชาญณรงค์
997128963สังคมเศรษฐกิจไทยใน USTR special 301 report / สุนทร ตันมันทอง
998129004เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยนโยบายเขตการค้าเสรีของไทย / ธรรมวิทย์ เทอดอุดมธรรม
999129018ข้อตกลงการค้าเสรีของประเทศในอุษาคเนย์ / สมคิด พุทธศรี
1000129019จีนกับการปฏิบัติตามเงื่อนไขการเข้าเป็นสมาชิก WTO รายงาน USTR ปี 2550 / ชนัญนิษฐ์ ลาภวิไล
1001129020การตอบโต้ทางการค้าของสหรัฐฯ ผ่านมาตรา 301 และสิทธิจีเอสพี : ศึกษากรณีการบังคับใช้สิทธิตามสิทธิบัตรยาของไทย / จักรกฤษณ์ ควรพจน์
1002129080เก็จแก้วกัลยา / ปรีดี พิศภูมิวิถี
1003129135Computer arts & graphic design : เส้นทางสู่นักกราฟิกมืออาชีพ / กษิรา ศิริวัฒนากุล และ วราคณา ธนสิริตระกูล
1004129137จดหมายเหตุดนตรี 5 รัชกาล : งานวิจัยเอกสารและลำดับเหตุการณ์ พุทธศักราช 2411-2549 เล่ม... / พูนพิศ อมาตยกุล
1005129171สรุปผลการประชุมสมัชชาใหญ่ของสมาคมการประกันสังคมระหว่างประเทศ (ISSA) ครั้งที่ 29 และบทความทางวิชาการด้านประกันสังคม
1006129189แนวคิดและเทคนิคการใช้ชีวิตและทำงานในชนบท : กลั่นกรองบทเรียน แลกเปลี่ยนเป็นความรู้ / อรศรี งามวิทยาพงศ์...[และคนอื่นๆ]
1007129214กฎหมายแรงงาน 2551 / บรรณาธิการโดย ทิพสุคนธ์ วงษ์เมือง... [และคนอื่น ๆ]
1008129217โครงการนำร่องศึกษาความเหมาะสมในการทำงานของแรงงานหลังเกษียณอายุ / สมรักษ์ รักษาทรัพย์, ถวิล นิลใบ และ นงนุช อินทรวิเศษ
1009129219มาตรการทางกฎหมายในการเรียกร้องค่าเสียหายทางแพ่งของกลุ่มบุคคลที่มีสิทธิอันเนื่องมาจากข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเดียวกัน = Legal measures in claiming civil damages by persons entitled to certain rights due to similar facts and legal issues / อัครดิษฐ์ ชโลปถัมภ์
1010129227ระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ระยะที่ 1 = CFSAWS : ss (Cooperative Financial Surveillance and Warning System : ss)
1011129231ระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ระยะที่ 1 [ซีดี-รอม] = CFSAWS : ss (Cooperative Financial Surveillance and Warning System : ss) [CD-ROM]
1012129232ยุทธศาสตร์และมาตการในการนำประเทศไทยเข้าสู่สังคม-เศรษฐกิจฐานความรู้ / พิณสุดา สิริธรังศรี, ทิพย์อนงค์ เลื่อนพุควัฒน์ และ รัชนี พึ่งพาณิชย์กุล
1013129233ผลการสำรวจข้อมูลชุมชนแออัดพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล : ฉบับร่าง
1014129234Value creation ทฟแรื / สุวิทย์ เมษินทรีย์
1015129273เทศน์มหาชาติดนตรีไทยอุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ / ลาวัณย์ ไกรเดช
1016129289ปุจฉา-วิสัชนา กฎหมายแรงงานพร้อมแนวปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 / เกษมสันต์ วิลาวรรณ, สุภชัย มนัสไพบูลย์ และ อรรถพล มนัสไพบูลย์
1017129293พพ.819
1018129322การวิจัยนำร่องการใช้ตัวบ่งชี้คุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา / นงลักษณ์ วิรัชชัย, บุบผา เมฆศรีทองคำ และ ธีรวัฒน์ ฆะราช
1019129326เครือข่ายการวิจัยทางการศึกษา / พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์... [และคนอื่น ๆ]
1020129331รายงานผลการอบรมโครงการอบรม orientation หลักสูตรกัมพูชาศึกษา ระหว่างวันที่ 4-7 มีนาคม 2551 ณ จังหวัดตราด-เกาะกง-สีหนุวิลล์ ประเทศกัมพูชา / ศรีรัตน์ วาทีสาธกกิจ และ สุทธวรรณ อินทรพาณิช
1021129332รายงานผลการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.... เพื่อไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ / โดยคณะกรรมการดำเนินการรับฟังควมคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ... เพื่อไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
1022129345จิตพอเพียง : เครื่องมือวัดทางจิตพฤติกรรมศาสตร์ / ดวงเดือน พันธุมนาวิน
1023129348การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมในประเทศไทยและต่างประเทศ / ดุจเดือน พันธุมนาวิน
1024129352บทพระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก / สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ; บรรณาธิการโดย สุวคนธ์ ศิริวงศ์วรวัฒน์ และ อรชา เผือกสุวรรณ
1025129356กาพย์กลอน...สอนคุณธรรมตามแนวพระราชดำรัส
1026129357เรียงถ้อย ร้อยคำ...บอกเล่าความดีของคนที่รู้จัก
1027129358พยัคฆ์ร้ายหวานใจ / ตันหยง
1028129367วาดเส้นสาย ถ่ายทอดความซื่อตรง...ถวายองค์นวมินทร์
1029129368เปิดขอบฟ้าคุณธรรมจริยธรรม การประชุมวิชาการและเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านคุณธรรมจริยธรรม
1030129376รายงานผลตรวจสอบและศึกษาการดำเนินงานของกองทุนเพื่อการฟื่นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินในสังกัดธนาคารแห่งประเทศไทย / คณะกรรมาธิการวิสามัญตรวจสอบและศึกษาการดำเนินงานของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ในสังกัดธนาคารแห่งประเทศไทย สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
1031129403ทุ่งดอกเบี้ย / นวพร เรืองสกุล
1032129404100 ปี ชีวีงามสง่า / วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา
1033129405คู่มืออนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (ICERD) / กัลปาลัตตา ดุตตา, พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ, ญาดา หัตถธรรมนูญ
103412941060 ไอเดียนายอำเภอ : เสธฯ อส. ชุดที่ 16 / บรรณาธิการโดย บุญรอด ศรีสมบัติ
1035129414โครงการสำรวจวิจัยผู้ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยระบบ เอ.เอ็ม. ความถี่ 837 กิโลเฮิร์ตซ / เสกสรรค์ ทองคำบรรจง และ อัจฉราพรรณ กันสุยะ
1036129415การใช้บุพบทโดยไม่จำเป็นในหนังสือพิมพ์ไทย = An over-use of preposition in Thai newspapers / สิริลักษณ์ หุ่นศรีงาม
1037129417การเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินของงบการเงินบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = A disclosure of non-financial information of financial statement of securities sector companies listed in the Stock Exchange of Thailand / สุฎิกา รักประสูติ
1038129422การวิจัยและพัฒนาตัวบ่งชี้คุณธรรมจริยธรรม / นงลักษณ์ วิรัชชัย, ชยุตม์ ภิรมย์สมบัติ และศจีมาจ ณ วิเชียร
1039129428จดจารพระมหากรุณา พระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพื่อปวงประชาร่มเย็น [ซีดี-รอม]
104012943030 ปี มสธ.ก้าวไกลรับใช้สังคม / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1041129435การวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงคุณธรรมจริยธรรมของคนไทย / นงลักษณ์ วิรัชชัย และ รุ่งนภา ตั้งจิตรเจริญกุล
1042129439การสำรวจและสังเคราะห์ตัวบ่งชี้คุณธรรมจริยธรรม / นงลักษณ์ วิรัชชัย, ศจีมาจ ณ วิเชียร, พิศสมัย อรทัย
1043129440การบริหารจัดการความเสี่ยงของกองทุนประกันชราภาพในประเทศไทยและผู้จ่ายเงินสมทบและผลกระทบที่มีต่อการพัฒนาประเทศ / สมชาย สุขสิริเสรีกุล
1044129445มรดกแผ่นดินนวมินทรมหาราชา / คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
1045129446โครงการศึกษาวิจัยรับมือสิ่งท้าทายอุบัติใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับประเทศไทยในอนาคต / นเรศ ดำรงชัย... [และคนอื่น ๆ]
1046129447การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป 2550 กรณีการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัด / ชนาธิป บุณยเกตุ... [และคนอื่น ๆ]
1047129448พระราชหัตถเลขารัชกาลที่ 5 ที่เกี่ยวกับการพัฒนาประเทศ / กองบรรณาธิการ ทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา... [และคนอื่น ๆ]
1048129449พระราชหัตถเลขารัชกาลที่ 5 ที่เกี่ยวกับการพัฒนาประเทศ [ซีดี-รอม]
1049129452นักการเมืองถิ่นจังหวัดยโสธร / พิชญ์ สมพอง
1050129453นักการเมืองถิ่นจังหวัดเลย / ไชยวุฒิ มนตรีรักษ์
1051129454นักการเมืองถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ / รักฎา เมธีโภคพงษ์ และ วีระ เลิศสมพร
1052129458รางวัลแห่งความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม / ถวิลวดี บุรีกุล... [และคนอื่น ๆ]
1053129476งานเสรีไทยในสหรัฐอเมริกาในส่วนที่เกี่ยวกับข้าพเจ้าระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง / บุญรอด บิณฑสันต์
1054129477ความจริงจากคนท้ายน้ำ : จากจีนตอนใต้ถึงชายแดนไทย-ลาว / โครงการแม่น้ำเพื่อชีวิต ; สุมาตร์ ภูลายยาว, บรรณาธิการ
1055129481การท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม : จุดเปลี่ยนอันดามันสู่ความยั่งยืน / เทิดชาย ช่วยบำรุง
1056129482เชียงรายรำลึก : ฐานรากสู่อนาคตการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน / เทิดชาย ช่วยบำรุง
1057129485กฎหมายและจริยธรรมสื่อมวลชน [CA 205]. เอกสารคำสอนวิชา = Laws and ethics of mass media / อนุพจน์ พนาพรศิริกุล
1058129488สาละวิน : สายน้ำสามแผ่นดิน / โครงการแม่น้ำเพื่อชีวิต โครงการฟื้นฟูนิเวศวิทยาในภูมิภาคอินโดจีนและพม่า ศูนย์ข่าวสาระวิน
1059129491ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารระบบสารสนเทศสำนักงานทรัพยากรมนุษย์ที่นำมาใช้ในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน / บุญอนันต์ พินัยทรัพย์
1060129492งานราชทัณฑ์เปรียบเทียบ : มาตรการในการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง / สุทัสสา สุขสว่าง... [และคนอื่น ๆ]
1061129497การประชุมวิชาการการบริหารและการจัดการ ครั้งที่ 4 / มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
1062129504เพศวิถีในสื่อนิยม : บริบทเสี่ยงและเสริมต่อสุขภาวะทางเพศ / พิมพ์วัลย์ บุญมงคล...[และคนอื่นๆ] ; บรรณาธิการโดย กุลภา วจนสาระ และ กฤตยา อาชวนิจกุล
1063129505คำถามยอดฮิตในคอลัมน์ถามตอบเรื่องเพศ / ญาณาธร เจียรรัตนกุล ; บรรณาธิการโดย กุลภา วจนะสาระ และ กฤตยา อาชวนิจกุล
1064129506ชีวิต ตัวตน และเรื่องเพศ ของสาวประเภทสอง / สิทธิพันธ์ บุญญาภิสมการ, รณภูมิ สามัคคีคารมย์ และพิมพ์วัลย์ บุญมงคล ; บรรณาธิการโดย กุลภา วจนสาระ และกฤตยา อาชวนิจกุล
1065129507ประวัติศาสตร์ของเพศวิถี : ประวัติศาสตร์เรื่องเพศ/เรื่องเพศในประวัติศาสตร์ไทย / ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์ ; บรรณาธิการโดย กุลภา วจนสาระ และ กฤตยา อาชวนิจกุล
1066129508วิธีคิดเรื่องเพศวิถีของรัฐไทย / วราภรณ์ แช่มสนิท ; บรรณาธิการโดย กุลภา วจนสาระ และ กฤตยา อาชวนิจกุล
1067129509วาทกรรมเรื่องเพศในหลักสูตรเพศศึกษาแนวใหม่ : มุมมอง การต่อรอง และการประยุกต์ใช้ / มลฤดี ลาพิมล...[และคนอื่นๆ] ; บรรณาธิการโดย กุลภา วจนสาระ และ กฤตยา อาชวนิจกุล
1068129510มีเรื่องเพศแบบไหนในห้องสมุดและข่าว : หนังสือ เอกสารวิชาการ ข่าว และบทความในฐานข้อมูลสุขภาวะทางเพศ / กุลภา วจนสาระ
1069129511หนังสือโป๊ตลาดล่าง : ความรู้ มายาคติ และจินตนาการในเรื่องเพศ / ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์ ; บรรณาธิการโดย กุลภา วจนสาระ และ กฤตยา อาชวนิจกุล
10701295136 เดือนที่มุ่งมั่นสานความฝันให้เป็นจริง / กระทรวงศึกษาธิการ
1071129515การรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกสาธารณะของประชาชนผ่านองค์กรภาครัฐ องค์กรธุรกิจเอกชน และองค์กรไม่แสวงหากำไร = Public relations campaingns urge people's public consciousness throuth public, private, and non-profit alliances / เสาวณีย์ ฉัตรแก้ว
1072129516จิตสำนึกสาธารณะ : อำนาจแห่งเรื่องเล่าบ้านทรายขาว = Public consciousness : the power of the Saikhao narrative / วิไลวรรณ จงวิไลเกษม
1073129517สารานุกรมพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรอบ 60 ปีแห่งการครองราชย์
1074129518พ่อแม่ครูอาจารย์ : ชีวประวัติ คติธรรม และปฏิปทา / พระมหาธีรนาถ อัคคธีโร
1075129532การศึกษาศักยภาพระบบเตือนภัยทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร / สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1076129534หลากหลายวิถี...สร้างคนดีสู่สังคม / โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1077129536แนวทางการบริหารโรงเรียนนิติบุคคลในกำกับของรัฐ กรณีโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) / พิศาล สร้อยธุหร่ำ... [และคนอื่น ๆ]
1078129537แผนงานวิจัย ความร่วมมือวิจัยพัฒนาและส่งเสริมพืชวงศ์ถั่วและพืชพลังงานในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง โครงการวิจัยย่อยที่ 1 โครงการความร่วมมือวิจัยฝึกอบรมและส่งเสริมการผลิตถั่วเหลืองในประเทศสหภาพพม่า = Collabortive research, training and extension to promote soybean production in the Union of Myanmar / นันทวรรณ สโรบล... [และคนอื่น ๆ]
1079129538แผนงานวิจัย ความร่วมมือวิจัยพัฒนาและส่งเสริมพืชวงศ์ถั่วและพืชพลังงานในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง โครงการวิจัยย่อยที่ 2 ความร่วมมือวิจัยและพัฒนาพืชวงศ์ถั่วและพืชพลังงานกับมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน = Collabortive research and development of legumes and ...
1080129540โครงการศึกษาศักยภาพและโอกาสของสินค้าส่งออกไทยในตลาดกลุ่มอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง ปีที่ 2 = The study about potential and opportunities of the Thailand' export goods in Greater Mekong Sub-region Market Phase II / อัครพงศ์ อั้นทอง อร จุนถิระพงศ์ และ นรินทร์ พันธ์เขียว
1081129542ระบบการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมระดับจังหวัด : ทำอย่างไรให้เป็นจริง / ถวิลวดี บุรีกุล
1082129543แนวทางพัฒนาความเข้มแข็งของสภาท้องถิ่น / ธนิษฐา สุขะวัฒนะ
1083129544สตรีกับการเมือง : ความเป็นจริงพื้นที่ทางการเมืองและการขับเคลื่อน / ธนิษฐา สุขะวัฒนะ
1084129545สร้างการปกครองท้องถิ่นให้เป็นรากฐานพัฒนาประชาธิปไตย / ธนิษฐา สุขะวัฒนะ
1085129546ผนึกกำลังสร้างสรรค์งานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน / วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า
1086129551การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
1087129552โครงการศึกษาผลกระทบการขยายอายุการทำงานของภาคเอกชน = A study on impacts of extending working age of workers in private sector / ยงยุทธ แฉล้มวงษ์
1088129553วัฒนธรรมองค์การของมหาวิทยาลัยรามคำแหงในช่วง 12 ปี (พ.ศ.2537-2549) = The organizational culture of Ramkhamhaeng University during the 12-year period (1994-2006) / รังสรรค์ แสงสุข
1089129597พจนานุกรมภาษาถิ่นใต้ พุทธศักราช 2550 ฉบับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา
1090129611การดำเนินงานเทียบโอนผลการศึกษาระดับอุดมศึกษา / สุมาลี สังข์ศรี... [และคนอื่น ๆ]
1091129612เส้นทางสู้สู่ประกันสังคม : ประวัติศาสตร์การต่อสู้และการปฏิรูปกฎหมายประกันสังคม / นภาพร อติวานิชยพงศ์... [และคนอื่น ๆ]
1092129616ประมวลผลงานของสำนักศิลปกรรม (พ.ศ.2543-2547) / สำนักศิลปกรรม ราชบัณฑิตยสถาน
1093129623การวิจัยกับการแก้ปัญหาวิกฤตชาติ
1094129624การวิจัยกับการแก้ปัญหาวิกฤตชาติ [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล] ; การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2551 [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล]
1095129625ทำเนียบผลงานทางวิชาการ อาจารย์คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2551
1096129633องค์ความรู้มุสลิมศึกษาในประเทศไทย พ.ศ.2518-2550 / อิศรา ศานติศาสน์, ศศากร ศรัณยพงศ์ และ อรฉัตร นิยมสุข
1097129635หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 / บริษัทจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
1098129641คู่มือการดำเนินงานเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
1099129643กลวิธีและการใช้ภาษาเพื่อสร้างอารมณ์ขันในละครคั่นรายการวาไรตี้เกมโชว์ "ชิงร้อยชิงล้าน" = The strategies and the use of humour language in the series breaks of the variety game show "Ching Roy Ching Laan" / ฐานิตย์ เอี่ยมอุตมะ
1100129648คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม / งานวิจัยและพัฒนาระบบประกันคุณภาพ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
1101129650ห้องสมุดเฉพาะ / ศิริพร ศรีเชลียง
1102129663ท่องไปในไพรกว้าง / บุหลัน รันตี
1103129668เที่ยวไปในป่าลึก / บุหลัน รันตี
1104129671รวมกฎหมายสมัยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2549, 2550 และ 2551
1105129675พระพุทธศาสนากับสังคมไทย / สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
1106129676มาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ = Standard for air-conditioning and ventilation systems
1107129677โครงการประชุมวิชาการของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2551
1108129727การพัฒนาศักยภาพห้องสมุดยุคใหม่ = Development of library potential in the new age
1109129681คู่มือการจัดหมวดหมู่และทำเครื่องมือช่วยค้นเอกสารจดหมายเหตุ / สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ; ชวนพิศ เต็งอำนวย บรรณาธิการ...[และคนอื่นๆ]
1110129720รายงานกิจการ / มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
1111129721การอนุรักษ์หนังสือ / นวภรณ์ ซังบุดดา และ ประนอม เพ็งพันธ์
1112129722หนึ่งใจ เดียวกัน [แผ่นวีดิทัศน์] = Where the miracle happens [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย สิริปปกรณ์ วงศ์จริยวัตร
1113129725ศาสตร์การเขียน / สุทิติ ขัตติยะ
1114129730สมเด็จพระภคินีนาถกัลยาณิวัฒนาเจ้าฟ้าแผ่นดินในระบอบประชาธิปไตย / ศรีศักร วัลลิโภคดม
1115129731ผลิดอกออกผล 9 ปี แห่งการปฏิรูปการศึกษา
1116129737รวมพลังผลักดันสู่ความสำเร็จ / มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
1117129745ระบบการตรวจสอบและรับรองสินค้าอาหารนำเข้าและส่งออกระหว่างประเทศของ Codex = Codex committee on food import and export inspection and certificaiton systems (CCFICS) / เบญจมาศ ปัทมาลัย แปลและเรียบเรียง
1118129746การเจรจาการค้าบริการใน WTO / พิมพ์ชนก วอนขอพร
1119129747ผลกระทบจากการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ที่มีต่อภาคเกษตรกรรมและดุลการค้าไทย / โรจน์ลักษณ์ ปรีชา, พัชรี วชิรเดชวงศ์ และ สุภาภรณ์ วัฒนาอุดมชัย, ผู้วิจัยร่วม
1120129748ข้อมูลพื้นฐานสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม / ศูนย์อินโดจีนศึกษา วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
1121129749ข้อมูลพื้นฐานสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว / ศูนย์อินโดจีนศึกษา วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
1122129750กลยุทธ์การสร้างเสริมสุขภาพวัยรุ่น / สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์
1123129751บรรจุภัณฑ์โลหะ = Metal packaging / ปุ่น คงเจริญเกียรติ และ สมพร คงเจริญเกียรติ
1124129755การประเมินผลการลงทุนพัฒนาฝีมือทักษะแรงงานที่มีต่อรายได้และการกระจายรายได้ของแรงงานไทย / สมชาย สุขสิริเสรีกุล
1125129756ผลกระทบของเขตการค้าเสรีของประเทศไทยที่มีต่อแรงงานไทย / สมชาย สุขสิริเสรีกุล
1126129757การประเมินผลการลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย / สมชาย สุขสิริเสรีกุล
1127129758มาตรฐานระบบการตรวจสอบและออกใบรับรองด้านอาหารของ Codex (CCFICS) และข้อเสนอในการพัฒนาระบบการตรวจรับรองอาหารส่งออกของไทย = Codex committee on food import and export inspection and certification systems (CCFECS) / ยุทธนา นรภูมิพิภัชน์
1128129774การสื่อสารทางการตลาด / สิทธิ์ ธีรสรณ์
1129129780ตามรอยพ่อใช้พลังงานอย่างพอเพียง / จรรยา เงินมูล, บรรณาธิการ
1130129787การใช้ภาษาอังกฤษ เล่ม.... เอกสารการสอนชุดวิชา / ลภา จินตนเสรี... [และคนอื่น ๆ]
1131129792ภาษาอังกฤษสำหรับครู เล่ม.... เอกสารการสอนชุดวิชา = English for language teachers / พงษ์ศรี เลขะวัฒนะ... [และคนอื่น ๆ]
1132129798อภืนิหารตำนานแห่งนาร์เนีย [แผ่นวีดิทัศน์] : เจ้าชายแคสเปี้ยน = The Chronicles of Narnia Prince Caspian [Videodisc] / Directed by Andrew Adamson
1133129801ร่วมสร้างสรรค์แบ่งปันความรู้ออนไลน์ด้วยวิกิ : Dokuwiki / บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ และ วาทินี แซ่ลิ้ม
1134129802การบัญชีปฏิบัติการ / ธีรเดช อังธีระปัญญา
1135129806กฎหมายและการบริหารข้อพิพาทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เล่ม... / อรุณ ศิริจานุสรณ์
1136129809การบริหารความขัดแย้งและเทคนิคการเจรจาต่อรอง [GM 313]. เอกสารคำสอนวิชา / อรวรรณ สุทธิพิทักษ์
1137129812เทคนิคการนำเสนองานโฆษณา (AD 320). เอกสารคำสอนวิชา / ลักษมี คงลาภ
1138129814การวิจัยวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ (RT 310). เอกสารประกอบการสอนวิชา
1139129815วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค/ วิลาวัณย์ วโรภาษ
1140129816ข่าวและสถานการณ์ปัจจุบัน [JR 201]. เอกสารคำสอนวิชา
1141129817การสัมมนาวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ / พิทักษ์ศักดิ์ ทิศาภาคย์
1142129822รู้ทันประเทศไทย / เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง
1143129826สถิติและการวิจัยทางสังคมศาสตร์ / ปัทมวดี นันทนาเนตร์... [และคนอื่น ๆ]
1144129827หลักการตลาดเพื่อการท่องเที่ยว (HT 206). เอกสารประกอบการสอน / อัศวิน แสงพิกุล
1145129828วิธีวิจัยพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว [HT 308]. เอกสารคำสอนวิชา / สินธวา คามดิษฐ์
1146129832ไทยศึกษา / สุทธิพงศ์ ปานเพ็ชร์
1147129833หลักการตลาดเพื่อการท่องเที่ยว (HT 206). เอกสารคำสอนวิชา / อนันต์ เชี่ยวชาญกิจการ
1148129835การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (HT 315). เอกสารคำสอนวิชา / ดาวศุกร์ บุญญะศานต์
1149129837คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง = Discrete mathematics / ไพบูลย์ พฤกษ์สุนันท์
1150129840ทฤษฎีการคำนวณ (CE 314). เอกสารคำสอนวิชา / ไพบูลย์ พฤกษ์สุนันท์
1151129847ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป เล่ม...: เอกสารการสอนชุดวิชา = General principles of law / คมสัน โพธิ์คง... [และคนอื่น ๆ]
1152129849กฎหมายพาณิชย์ 1 เล่ม...: เอกสารการสอนชุดวิชา = Commercial law 1
1153129850กฎหมายพาณิชย์ 1 [ซีดี-รอม] = Commercial law 1 [CD-ROM] / ศรีราชา เจริญพานิช.
1154129852กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1 เล่ม...: เอกสารการสอนชุดวิชา = Procedural law 1 / ประคนธ์ พันธุวิชาติกุล... [และคนอื่น ๆ]
1155129854ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย เล่ม...: เอกสารการสอนชุดวิชา = English for lawyers / สมุทร เซ็นเชาวนิช... [และคนอื่น ๆ]
1156129858กฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม...: เอกสารการสอนชุดวิชา = International law / จตุรนต์ ถิระวัฒน์... [และคนอื่น ๆ]
1157129864คณะนักร้องประสานเสียงสวนพลูเสนอการแสดงขับร้องประสานเสียง Touch of Love
1158129866รายงานการประชุมสมัชชาคุณภาพการศึกษา / บรรณาธิการโดย วรัยพร แสงนภาบวร และ สุวิมล เล็กสุขศรี
1159129871ดั่งดวงแก้วส่องฟ้าสาธารณสุข
1160129875การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SMEs : กรณีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1161129876คณะกรรมาธิการ
1162129880แย้ม...ยิ้มจากใจ (2) มิติแห่งชีวิต : มิติแห่งเหรียญเงินตรา / จุไรรัตน์ วรรณศิริ, บรรณาธิการ
1163129881แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ / จัดทำโดย ; กลุ่มงานผลิตเอกสาร สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
1164129882อาทิตย์คุณธรรมของการศึกษาไทย : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ / ถวัลย์ มาศจรัส, ผู้เรียบเรียง
1165129884การศึกษาวิเคราะห์พระเครื่องในฐานะเป็นกุศโลบายในการปฏิบัติธรรม = Analytical study of buddhist amulets as a skillful means for dhamma practice / รอบทิศ ไวยสุศรี
1166129885วิถีชุมชนสี่แยกทางน้ำ : วิถีเมืองวิถีคนชุมชนที่แปรเปลี่ยน = The way of life of the community around the canal intersection : the city, the people, and the community transformation / วันวร จะนู
1167129887การวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน 6-7 พฤศจิกายน 2551
1168129890การเฝ้าระวังพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในประเทศไทย = A surveillance of drinking behaviors and other health-risk behaviours among high school students in Thailand / สาวิตรี อัษณวงศ์กรชัย, อโนชา หมึกทอง, ถนอมศรี อินทนนท์, บรรณาธิการ
1169129891โครงสร้างระบบการติดตามและประเมินผลแทนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (2545-2564) / วิพรรณ ประจวบเหมาะ... [และคนอื่น ๆ]
1170129893หวนอาลัย พูนศุข พนมยงค์ / สุดา พนมยงค์...[และคนอื่นๆ]
1171129894หวนอาลัย พูนศุข พนมยงค์ [ซีดี-รอม]
1172129899พระปิยโสทรเชษฐภคินี : ร้อยกรองน้อมสำนึกพระกรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ / คณะกรรมการฝ่ายจัดทำจดหมายเหตุและหนังสือที่ระลึกในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ...
1173129904RMF & LTF : ทางเลือกของคนฉลาดออม
1174129905กล้าฝัน...ตามรอยทางของตัวเอง / วิมล อังสุนันทวิวัฒน์, วิบูลย์ สุขใจ และ ศิริกุล เลากัยกุล
1175129912พจนานุกรมศัพท์พอลิเมอร์ : ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
1176129913พจนานุกรมศัพท์พอลิเมอร์ [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล] : ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
1177129914พระมิ่งขวัญ แก้วกัลยา ธ เมตตาคนพิการ / สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
1178129915พระมิ่งขวัญ แก้วกัลยา ธ เมตตาคนพิการ [ซีดี-รอม]
117912992470 ปี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ = 70th anniversary Thammasat business school / คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1180129926แบบแผนและแนวโน้มการอยู่อาศัยของวัยรุ่น : การวิเคราะห์ข้อมูลสำมะโนประชากร พ.ศ.2513-2543 = Patterns and trends in living arrangement of young adutts : an analysis of censue data 1970-2000 / ชาย โพธิสิตา... [และคนอื่น ๆ]
1181129927รากฐานพลังงานไทย / ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์
1182129930ป่าชุมชน : ความมั่นคงแห่งชาติท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงและภาวะโลกร้อน / บรรณาธิการโดย ระวี ถาวร
1183129931ป่าชุมชน : กระบวนการเรียนรู้ในการจัดการทรัพยากรอย่างมีส่วนร่วมของสังคมไทย / บรรณาธิการโดย ระวี ถาวร, นิตยา เมี้ยนมิตร และ รังสรรค์ เกตุอ๊อด
1184129933ก้าวสู่ปีที่ 31 บนเส้นทางวิทยบริการ = Reaching the 31st year of car / สถาบันวิทยาบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1185129934โครงการศึกษาวิจัยเพื่อขยายการคุ้มครองแรงงานให้แก่แรงงานนอกระบบ
1186129935พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
1187129936การพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต = Living library / ศุภมาส ณ ถลาง
1188129937รวมพลังสู่ความเป็นเลิศ : ความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษใหม่ / มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.)
1189129938จุดเปลี่ยน"การให้" สู่ "องค์กรที่ยั่งยืน"
1190129940ทัวร์บุญแห่เทียนพรรษา
1191129941ครอบครัวหรรษาพาแม่เที่ยว
1192129945สมรรถนะครูและแนวทางการพัฒนาครูในสังคมที่เปลี่ยนแปลง / พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และ พรทิพย์ แข็งขัน
1193129948สอนแกะเพลง/เล่นตามเพลง (หลักสูตรขั้นสูง) [แผ่นวีดิทัศน์] ; สอนแกะเพลง/เล่นตามเพลงขั้นสูง [แผ่นวีดิทัศน์]
1194129950สมุดรายนามสมาชิกสมาคมพ่อค้าผ้าไทย ประจำปี... [ซีดี-รอม] = List of Thai Textile Merchants Association Member'... [CD-ROM] ; Thai Textile Merchants Association [CD-ROM]
1195129992แม่คือครูคนแรกของโลก ครูเป็นพระเจ้าผู้สร้างโลก / พุทธทาสภิกขุ
1196129995หนังสือที่รำลึกงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
1197129996รอยทางแห่งพระปณิธาน / บุหลง ศรีกนก
1198129997ความทรงจำแห่งชีวิต / คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
1199130003บ้านรวย บ้านจน บ้านดี บ้านร้าย ทำนายชะตาบ้าน เสริมชะตาคน / สมจินตนา
1200130008Regional workshop 2007-2008 / วิระดา สมสวัสดิ์, บรรณาธิการ
1201130014ความพร้อมด้านกฎหมายของประเทศไทยในการรับรองอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมีให้บุคคลสูญหาย / คณะทำงานยุติธรรมเพื่อสันติภาพ
1202130016Rmf & Ltf : กองทุนคู่แฝดที่มีแต่ได้
1203130017Rmf & Ltf : ออมสร้างอนาคต รับประโยชน์สองต่อ
1204130018การศึกษาแนวทางการสร้างจิตสำนึกด้านพลังงานให้กับผู้ใช้บริการของอาคารประเภทโรงแรมโดยใช้วิธีการให้ส่วนลดจากการอนุรักษ์พลังงาน = A guidance to build energy awareness of hotel's customer an energy cost-based discount approach / พิพัฒน์ บุญเข็ม
1205130019เบื้องลึกเบื้องหลังความสัมพันธ์ไทย-ไต้หวันภายใต้นโยบายจีนเดียว / องอาจ เดชอิทธิรัตน์ ; พรชัย ตระกูลวรานนท์, บรรณาธิการ
1206130022พัฒนาการการจัดทำทะเบียนราษฎรและสำมะโนประชากรในประเทศไทย = The development of population registration and population census in Thailand / รศรินทร์ เกรย์, อมรรัษฏ์ บุนนาค และ เรวดี สุวรรณนพเก้า
1207130053อารยธรรมมนุษย์ เล่ม.... เอกสารการสอนชุดวิชา = Human civilization / ปัณฉัตร สินธุสอาด
1208130056ศิลปะกับสังคมไทย เล่ม.... ประมวลสาระชุดวิชา = The arts and Thai society / พัทยา สายหู... [และคนอื่น ๆ]
1209130085การนำเสนอผลงานวิจัยระดับภูมิภาค ครั้งที่ 1 : ภาคเหนือ = The 1st regional research expo : Northern Thailand / สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ
1210130089รัชตมงคล 25 ปี มหาวิทยาลัยคริสเตียน = The Silver Jubilee of Christian University of Thailand / มหาวิทยาลัยคริสเตียน
1211130090รายงานการวิจัยประเมินผลคุณธรรม 8 ประการของผู้เรียน : เจตคติและพฤติกรรม / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
1212130094สบายๆ เมื่อจับไมค์พูดอังกฤษ = Public speaking in English / งามพริ้ง รุ่งโรจน์ดี
1213130109Digimarketing เปิดโลกนิวมีเดียและการตลาดดิจิทัล = The essential guide to new media & digital marketing
1214130112ใครว่าโลกกลม : ฉบับปรับปรุงและเพิ่มเติมเนื้อหา (release 3.0) = The world is flat : a brief history of the twenty-first century / ธอมัส แอล เฟรดแมน ; แปลโดย รอฮีม ปรามาท และ พูนลาภ อุทัยเลิศอรุณ
1215130116กฎหมายใกล้ตัว / เจษฎ์ โทณะวณิก
1216130117ย้อนอดีตล้านนา : ตอน รวมเรื่องน่ารู้จากแผนที่เมืองนครเชียงใหม่ / วรชาติ มีชูบท
1217130124คู่มือฉุกเฉินสำหรับสู้ความคดีอิทธิพลและคดีมรดกร้อยล้านและวิธีสู้ความด้วยตนเองโดยไม่ต้องใช้ทนายความ / สุรทัศน์ ห์ลีละเมียร
1218130127อะไรเอ่ยลิขสิทธิ์ / จุมพล ภิญโญสินวัฒน์
1219130128ภูฏาน = Bhutan : Himalayan Mountain Kingdom / ฟรองซวส ปงมาเร ; แปลโดย พวงนิล คำบังส์
1220130132สร้างสุดยอด 3D ด้วย 3ds max9 / อนุรักษ์ ภู่เนตร ; บรรณาธิการโดย ไพบูลย์ เปียศิริ
1221130133รวมโปรแกรมดูด (ดาวน์โหลด) สารพัดไฟล์ / ชนะ เทศทอง
1222130137เจาะหลัก-ฎีกา แพ่งทันสมัย เล่ม... / The justice group, ผู้รวบรวม
1223130138เจาะหลัก-ฎีกา อาญาทันสมัย / กลุ่มพลังวิชาการเพื่ออนาคต
1224130142การเขียนเอกสารสำนักงาน : ฉบับปรับปรุง / ประภัสสร ภัทรนาวิก
1225130144การบริหารราชการไทยกับการเมือง / ดิเรก ถึงฝั่ง
1226130148ง่ายใช้เลยมือใหม่หัดใช้คอมพิวเตอร์ให้เก่ง ฉบับ Windows Vista & Office 2007 / อวยพร โกมลวิจิตรกุล
1227130150คู่มือโปรแกรมภาษา SCILAB สำหรับผู้เริ่มต้น / ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์
1228130152พิพิธภัณฑ์ภาคสนามประสบการณ์จากคนลองทำ / บรรณาธิการโดย ศิริพร ศรีสินธุ์อุไร
1229130153ยุทธวิธีการวางแผนสื่อโฆษณา / พรจิต สมบัติพานิช
1230130156แนวคิดหลักกฎหมายและคำพิพากษากฎหมายกับธุรกิจ / ศักดา ธนิตกุล
1231130157ธุรกิจเบื้องต้น = Business a changing world / โอ.ซี. เฟอร์เรลล์ และ เกอร์เฟรย์ เฮิร์ท ; แปลและเรียบเรียงโดย พรพรหม พรหมเพศ
1232130158การเขียนบทโฆษณา = Copy writing / จริยา ปันทวังกูร
1233130159การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม / ทัศนีย์ ลักขณาภิชนชัช... [และคนอื่น ๆ]
1234130161การจัดการขนส่ง / คำนาย อภิปรัชญาสกุล
1235130163การพัฒนาบุคคลและการฝึกอบรม / ยงยุทธ เกษสาคร
1236130169กลยุทธ์การบริหารการเงินบุคคล / สุขใจ น้ำผุด และ อนุชนาฏ เจริญจิตรกรรม
1237130170การเมืองใหม่ ชีวิตใหม่ / ทัศนัย จินดาวนิช
1238130176การวิเคราะห์ข้อมูลและการใช้สถิติในงานวิจัย / ชูศักดิ์ จรูญสวัสดิ์
1239130177การออกแบบร่างผลิตภัณฑ์ / ปานฉัตท์ อินทร์คง
1240130185ออมน้อยก็รวยได้ = Saving on a shoestring / บาร์บาร่า โอ'เนลล์ ; เรียบเรียงโดย มัทยา ดีจริงจริง
1241130186แสนสุขหลังเกษียณ = Enjoy retirement / เจเน็ต บัตเวลล์ ; เรียบเรียงโดย ธีรทร วัฒนกูล
1242130189การบริหารการจัดการสถานีโทรทัศน์รัฐสภาเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน = The parliamentary television station management for the public political participation / ณัฐาศิริ สุขภาพ
1243130190ทรรศนะต่อภาพโป๊เปลือยของดาราในนิตยสารที่มีผลต่อวัยรุ่นไทย = The attitude toward nudity in Thai Magazines and its influences upon teenagers / สรรคสันต์ สุทิศทัศนกุล
1244130191ภาพลักษณ์โรงพยาบาลกลางในการรับรู้ของผู้เข้ารับบริการ = The image of the Bangkok Metropolitan Administration General Hospital perceived by the clients / นงนุช ใจชื่น
1245130226เพลงเพื่อแผ่นดิน / อุกฤษ มงคลนาวิน
1246130227ขอเป็นคนดี [ซีดี-รอม] ; เพลงเพื่อแผ่นดิน [ซีดี-รอม]
1247130228ขอเป็นคนดี [ซีดี-รอม] ; เพลงเพื่อแผ่นดิน [ซีดี-รอม]
1248130232จากงานวิจัยสู่ตำราและบทความ / ไพฑูรย์ สินลารัตน์ และ วันเพ็ญ ผินเผือก, บรรณาธิการ
1249130235คู่มือการผลิตถ่านคุณภาพสูงและน้ำส้มควันไม้เพื่อใช้ในครัวเรือน / สุพรชัย มั่งมีสิทธิ์
12501302366 ปี CIFS / สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม
1251130242คนไข้หัวหมอหรือหมอหัวดื้อ / สายพิน หัตถีรัตน์
1252130252ออกแบบอย่างอีสาน : ทางออกจากข้อจำกัด = ISAN design : results from limitations / ตะวัน พงษ์บุรุษ ; บรรณาธิการ ภาณุ บุรุษรัตนพันธุ์
1253130254Life ของขวัญของชีวิต / สิริกานต์ ผลงาม, บรรณาธิการ
1254130257Foresight research โดยการสังเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์จากผลงานวิจัย : สาขาการพัฒนาเศรษฐกิจ / กลุ่มกิจการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
1255130258Foresight research โดยการสังเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์จากผลงานวิจัย : สาขาพลังงาน / กลุ่มกิจการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
1256130263บันทึกประสบการณ์การมีส่วนร่วมของพ่อแม่ผู้ปกครองในการพัฒนาผู้เรียน กรณีโรงเรียนเกษมพิทยา แผนกอนุบาล / วรนาท รักสกุลไทย ; อรุณศรี ละอองแก้ว, บรรณาธิการ
1257130264บันทึกประสบการณ์การมีส่วนร่วมของพ่อแม่ผู้ปกครองในการพัฒนาผู้เรียน กรณีโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย / อรุณี นาคทัต
1258130270บทบาทและพิธีกรรมของการทำนายที่มีผลต่อการดำรงชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ลัวะ (ปลั้ง) ในหมู่บ้านห้วยน้ำขุ่น อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย = The role and ritual in life divination of Lua (Plang) at Huay Nam Khun Village Mae Fah Luang District, Chiang Rai / พลวัฒ ประพัฒน์ทอง
1259130271Art and cultural studies / พลวัตร ประพัฒน์ทอง
1260130272วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงกับการเปลี่ยนแปลง = Museum and Mekong Basin / พลวัฒ ประพัฒน์ทอง
1261130274กติกาการตัดสิน Wood ball / รวบรวมโดย อารยา ถาวรสวัสดิ์
126213027952 ไอเดียเด็ดโปรโมตเว็บให้รวย Google = Get into bed with Google / จอน สมิท ; เรียบเรียงโดย วิสารัท ทองประเสริฐ
1263130283ชีวิตงาม / หม่อมหลวงจิตติ นพวงศ์ และ เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
1264130286สอนเด็กยุคใหม่ให้ฉลาดทางการเงิน = Raising money smart kids / เจเน็ต บอดนาร์ ; เรียบเรียงโดย อมรรัตน์ ศรีสุรินทร์
1265130287วิธีรอดตายจากภัยพิบัติ = Disaster survival / ไบรอัน เบี๊ยด, เรียบเรียงโดย นิพนธ์ ชินพิพัฒน์
1266130290การประชุมวิชาการนานาชาติ สถาปัตยปาฐะครั้งที่ 7 สถาปนิกกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ
1267130308100 เล่มหนังสือดีวิทยาศาสตร์ / ชัยวัฒน์ คุประตกุล... [และคนอื่น ๆ]
1268130311อมยิ้มฉบับยกขบวนฮา / นายป่วน ; บรรณาธิการ มนูญ เจ้ยจู
1269130317การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมคลองเปรมประชากร = Participation of people in the environmental preservation of the Premprachakorn Canal Communities / อนุชา สถิตย์พงษ์
1270130332แก่นภาษาพาสนุก / อนุชิต ล้ำยอดมรรคผล และ สถาพร ฉันท์ประสูตร
1271130380กลยุทธ์การตลาดลองเทล = Long Tail marketing / โยชิฮิโระ สึงายะ ; แปลโดย ประวัติ เพียรเจริญ
1272130382ร้านไหนกำไรมากกว่า = Gyozaya to kokyu french deha dochiraga mokaruka / อัทสึมุ ฮายาชิ ; แปลโดย รังสรรค์ เลิศในสัตย์
1273130408คนเหมือนเอนทรานซ์ / ชาญพิชิต พงศ์ทองสำราญ
1274130409วาดดอกไม้สไตล์โฟล์คอาร์ต / จุฑารัตน์ (โคโซริค) ผูกพานิช
1275130413ลิงเฝ้าสวน / สุธาสินี ศุภศิริสินธุ์
1276130415ดอกไม้ตัดปักด้วยรักและไอเดีย / เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล
1277130418รู้จักกันและกัน ฉันกับแมว = Me and my pet : cats / เบลินดา เวเบอร์ ; อาสยา ฐกัดกุล, แปล
1278130431การควบคุมและการตรวจงานก่อสร้าง เล่ม.... เอกสารการสอนชุดวิชา / กมลวรรณ ลิมปนากร... [และคนอื่น ๆ]
1279130433เครื่องจักรกลและอุปกรณ์การก่อสร้าง เล่ม.... เอกสารการสอนชุดวิชา / โสภณ แสงไพโรจน์... [และคนอื่น ๆ]
1280130434การจัดการการขายและการกระจายสิ้นค้า เล่ม.... เอกสารการสอนชุดวิชา / เชาว์ โรจนแสง
1281130439กฎหมายและมาตรฐานด้านอาชีวอนามัยและและความปลอดภัย เล่ม.... เอกสารการสอนชุดวิชา / สิริพันธ์ พลรบ... [และคนอื่น ๆ]
1282130440กฎหมายและมาตรฐานด้านอาชีวอนามัยและและความปลอดภัย เล่ม.... แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชา
1283130442การบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เล่ม.... เอกสารการสอนชุดวิชา / สุดาว เลิศวิสุทธิไพบูลย์... [และคนอื่น ๆ]
1284130444การเขียนภาษาอังกฤษ เล่ม.... เอกสารการสอนชุดวิชา / วิภา ฌานวังศะ... [และคนอื่น ๆ]
1285130446ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เล่ม.... เอกสารการสอนชุดวิชา / อนัญญา สิทธิอำนวย
1286130464เศรษฐศาสตร์การเงิน เล่ม.... ประมวลสาระชุดวิชา / สมจินต์ สันถวรักษ์... [และคนอื่น ๆ]
1287130468ทฤษฎีและการวิจารณ์ภาพยนตร์เบื้องต้น เล่ม.... เอกสารการสอนชุดวิชา / วิระชัย ตั้งสกุล
1288130469ศิลปะภาพถ่ายและภาพยนตร์ เล่ม.... เอกสารการสอนชุดวิชา / ปิยกุล เลาวัณย์ศิริ... [และคนอื่น ๆ]
1289130471การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น เล่ม.... เอกสารการสอนชุดวิชา / พรสิทธิ์ พัฒธนานุรักษ์... [และคนอื่น ๆ]
1290130487รายงานประจำปี... [ซีดี-รอม] = Annual report ... [CD-ROM] / บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
1291130489หนังสือกฎหมายเก่า [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล]
1292130498ชุมชน : รวมพลังชีวิต หลายพลังความคิด พลิกฟื้นชุมชน / อธิวัฒน์ เปล่งสอาด ; รวบรวมและเรียบเรียง สุวิมล ว่องวาณิช, สาธิดา สกุลรัตนกุลชัย, วิจิตรา ทองงอก, ทัศน์ศิรินทร์ สว่างบุญ
1293130500เด็กและเยาวชน : สังคมมีคุณค่าจากต้นกล้าคุณธรรม / เลขา ปิยะอัจฉริยะ ; รวบรวมและเรียบเรียง สุวิมล ว่องวาณิช, ขวัญเมือง แก้วดำเกิง, ศักดิ์สิทธิ์ ทองงอก, ไปรยา เอราวรรณ์ และ สาธิดา สกุลรัตนกุลชัย
1294130513สรุปหลักกฎหมายจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดเพื่อเสริมสร้างแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดี พ.ศ.2550 / สมชัย จารุจินดา
1295130515เติมเต็มความรู้ รู้คิด รู้ทำ : เอกสารเสริมความรู้นักวิจัยในโครงการวิจยและประเมินสมัชชาคุณธรรม : ศักยภาพและโอกาสเพื่อเพิ่มพูนคุณธรรม / นงลักษณ์ วิรัชชัย... [และคนอื่น ๆ]
1296130516วิถีฎีกามหาชน : วาทกรรมว่าด้วยสังคม, กฎหมายและความยุติธรรมในประเทศไทย = Re suprema discretio ex publicum : congregatio lex et jus operandi in Thailand / จุลกิจ รัตนมาศทิพย์
1297130519กรอบโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์กรเชิงบูรณาการ เล่ม... / สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, ผู้แปล ; นวพร เรืองสกุล, ผู้เรียบเรียง.
1298130603เจาะลึกการกรอกแบบ ภ.ง.ด.50 และ 51 และเทคนิคการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล / สมเดช โรจน์คุรีเสถียร...[และคนอื่นๆ]
1299130604การวางแผนภาษีหัก ณ ที่จ่าย / สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
1300130606เจาะลึกการวางแผนภาษีของธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ / สมเดช โรจน์คุรีเสถียร... [และคนอื่น ๆ]
1301130608กลยุทธ์การวางแผนภาษีและการจัดทำบัญชีของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และรับเหมาก่อสร้าง = Tax planning strategies : real estate & construction / สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
1302130610จากวัฒนธรรมแบบโตโยต้าสู่วัฒนธรรมแบบลีน = Creating a lean culture : tools to sustain lean conversions / เดวิด แมนน์ ; แปลโดย วิทยาสุหฤทดำรง, อธิศานต์ วายุภาพ และ ยุพา กลอนกลาง
1303130617สถิติวิจัยและการประเมินผลการศึกษา เล่ม.... เอกสารการสอนชุดวิชา / เทียนฉาย กีระนันท์... [และคนอื่น ๆ]
1304130630จรรยาวิชาชีพและกฎหมายเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย เล่ม.... เอกสารการสอนชุดวิชา / ศิริพงษ์ แพทยานนท์... [และคนอื่น ๆ]
1305130634วิธีการวิจัยทางสหกรณ์ เล่ม.... ประมวลสาระชุดวิชา / ปัญญา หิรัญรัศมี
1306130648เจาะหลัก-ฎีกา กฎหมายปกครอง กฎหมายรัฐธรรมนูญ : สรุปหลักและฎีกาตามกฎหมายปกครองและกฎหมายรัฐธรรมนูญ อธิบายทุกลักษณะที่ใช้ออกข้อสอบ ใช้เป็นคู่มือเตรียมสอบทุกสนาม เพิ่มฎีกาสำคัญและฎีกาใหม่ / The Justice Group, ผู้รวบรวม
1307130649เจาะหลัก-ฎีกา กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา / The justice group, ผู้รวบรวม
1308130651การศึกษาปัญหาการให้บริการ และการใช้บริการโทรศัพท์สาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร = A study of problems of services and utilizations of public telephone in Bangkok metropolitan area / ชยุต ตรีวารี
1309130654เจาะหลัก-ฎีกา วิ แพ่งทันสมัย เล่ม... / The justice group, ผู้รวบรวม
1310130665กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ เพื่อส่งเสริมการตลาดในสถานบันอุดมศึกษาเอกชนไทย = Integrated marketing communication strategy for maketing promotion in Thai private higher education institutes / สายชล ดาษนิกร
1311130666การตีความรัฐธรรมนูญของศาลรัฐธรรมนูญไทย : ศึกษากรณี การตีความที่แตกต่างจากเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ = Constitutional interpretation of the Thai constitutional court : a case study of constitutional interpretation in which different from the purpose ofconstitution / อนงนาต ชีวานันทกุล
1312130667การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในเขตกรุงเทพมหานคร = A study of the DPU students' Hi-Speed internet use demand and its related issues territory of Bangkok / นิธิ เพชรเรืองทอง
1313130674มาตรการส่งเสริมระบบทวิภาคีในสถานประกอบการตามกฏหมายแรงงานสัมพันธ์ : ศึกษากรณี การร่วมปรีกษาหารือ = Measures for promoting biparties system in a workplace under the labour relations law : a case study of the joint consultation / วรรณวิภา โสมานันท์
1314130685มาตรการทางกฎหมาย ในการส่งเสริมให้สตรีมีส่วนร่วมทางการเมือง = Legal measures to increase women's participation in politics / อารีวรรณ จตุทอง
1315130688วันเวลาแห่งความหวาดกลัว : การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการรับรู้ของเด็กต่อการดำเนินชีวิตในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย
131613069037 ปี มหาวิทยาลัยรามคำแหง / มหาวิทยาลัยรามคำแหง
1317130691การศึกษาพฤติกรรมการใช้และผลกระทบจากการเล่นเกมออนไลน์ตามความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี = A study of utilization behavior and affect of playing game online according to junior secondary school students opinions of Suan Kulab Nontaburi school / นพพันธ์ เลิศศุภวารี
1318130692นิทรรศการศิลปกรรมแลกเปลี่ยน 3 สถาบัน = 3 Universities art exchange exhibition / ภาควิชาวิจิตรศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1319130699คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี : นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา วันจันทร์ที่ 29 ธันวาคม 2551
1320130700คณิตเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น เล่ม... / รัฐวิชญ์ จิวสวัสดิ์.
1321130707ไหว้พระประธาน 76 จังหวัด
1322130708ภัยพิบัติใกล้ตัว / อนันต์ วรธิติพงศ์
1323130711ข้อมูลพื้นฐานราชอาณาจักรกัมพูชา
1324130712Healthy body & healthy mind : สุขภาพ สบายใจ / ภัทรพร อภิชิต
1325130715Gender ความหลากหลายทางเพศ : หนังสือกึ่งนิตยสารวิชาการ เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องเพศที่ดีขึ้น / ผู้จัดทำ กัลยา ลักษณเกียรติ... [และคนอื่น ๆ]
1326130718ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด เล่ม... / ชาติ ภิรมย์กุล
1327130728การจูงใจที่เป็นเลิศ = Supermotivation : a blueprint for energizing your organization from top to bottom / ดีน อาร์ สปิทเซอร์ ; แปลโดย ยุทธนา ไชยจูกุล
1328130732รวมกฎกระทรวง : กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
1329130733ฉลาดซื้อ : รวมผลทดสอบผลิตภัณฑ์ 2008 330 ยี่ห้อที่คุณเลือกซื้อได้โดยไม่ต้องเดา / สุภาภรณ์ อัษฎมงคล, บรรณาธิการ.
1330130735ด้วยพระบรมราชศรัทธาแห่งองค์มหาเจษฎาราชเจ้า / พระภิกษุไกรศรี กิตติสิริ จันทรปัญญา
1331130736รัชกาลที่ 3 แห่งบรมจักรีมหากษัตริยานุสรณ์ / พระภิกษุไกรศรี กิตติสิริ จันทรปัญญา
1332130737ท้องถิ่นปากเกร็ด / พิศาล บุญผูก
1333130739การใช้วิธีทบทวนในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผลการเรียนของนักศึกษาในวิชาการบัญชีภาษีอากร คณะการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ = The development of tutorial on the tax accounting for faculty of accountancy Dhurakij Pundit University students / นงนิภา ตุลยานนท์, พรรณิกา แจ้งสุวรรณ, สุพิชา ศรีสุคนธ์
1334130748สายเกินไปไหม / แทโกะ กันชา ; พิภพ อุดมอิทธิพงศ์, ผู้แปล
1335130749แสงหนึ่งส่องสว่าง ณ กลางใจ / ขวัญเรือน อภิมณฑ์, บรรณาธิการ.
1336130751ก่อนพสุธาปรากฎ / เขมานันทะ ; บรรณาธิการ นิพัทธ์พร เพ็งแก้ว
1337130753หิมะกลางฤดูร้อน = Snow in the summer / พระโชติกะ ; แปลโดย มณฑาทิพย์ คุณวัฒนา
1338130755วัดในอำเภอบางบัวทอง = Temples in Bangbuathong Nonthaburi / พิศาล บุญผูก ; วรนุช สุนทรวินิต, บรรณาธิการ
1339130756รักซ้อนซ่อนเลือด = Toriaezu no satsujin / อาคากะวา จิโร ; วิยะดา คะวะงุช์, แปล
1340130758ศิลปกรรมพระประวัติและพระกรณียกิจในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
1341130761มาตรการคุ้มครองผู้บริโภคที่ได้รับอันตรายจากสินค้า : ศึกษากรณีการเรียกร้องค่าเสียหายและค่าสินไหมทดแทนจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย = Measures to protect consumers form dangerous goods : a case study of claiming damage and compensation / วัชชีรา ตปนิยนันท์
1342130762ระบบการชดเชยความเสียหายจากการใช้บริการทางการแพทย์โดยไม่ต้องรับผิด = No-fault compensation schemes for medical service / มีนวรา ตันติภาคย์
1343130769วัดในอำเภอไทยน้อย = Temples in Sainoi, Nonthaburi / พิศาล บุญผูก
1344130779สรุปผลการประชุมสัมมนาทางวิชาการสำหรับนักคณิตศาสตร์ประกันภัยและเจ้าหน้าที่สถิติ ณ เมืองลีมาสซอล สาธารณรัฐไซปรัส ระว่างวันที่ 28 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2551 และข้อมูลการประกันสังคมของสาธารณรัฐไซปรัส
1345130780ประกาศชาติอารยะย้ำโลกล้วนสรรเสริญ : สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์กับพระกรณียกิจด้านศิลปวัฒนธรรม
134613078140 ปีที่ระลึกความสัมพันธ์ทางการฑูตไทย-เปรู = 40 Anos Aniversario de las relaciones diplomaticas Reino de Tailandia - Republica del Peru
1347130782พระบรมธรรมิกราช / รวบรวมและเรียบเรียงโดย ธนัช สุขวิมลเสรี
1348130786การประเมินโครงการ / จิระศักดิ์ สาระรัตน์
1349130788รายงานผลการพัฒนาการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุพ.ศ.2546 มาตรา 11 (8) (9) (10) และ (12)
1350130798เครื่องประกอบพระอิสริยยศ : สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ / ณัฏฐภัทร จันทริช... [และคนอื่น ๆ]
1351130799เครื่องประกอบพระอิสริยยศ [ซีดี-รอม] : สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
1352130832ไม้ดอกหอมในวรรณคดีไทย / วัชรพงศ์ หงษ์สุวรรณ
1353130833ปาล์ม / อิศรา แพงสี
1354130835เดอะลาสต์เลกเชอร์ = The last lecture / แรนดี เพาช์ และ เจฟฟรีย์ ซาสโลว์ ; แปลโดย วนิษา เรซ
1355130922หลักการมัคคุเทศก์ / ฉันทัช วรรณถนอม
1356130930ลับลวงพราง ภาคพิสดาร / วาสนา นาน่วม
1357130931การนำวิธีการเพื่อความปลอดภัยมาใช้ในคดีอาญา : ศึกษาการแสวงหาข้อเท็จจริงประกอบการดำเนินคดี = The application of safety measures in criminal cases : gathering facts in the conduct of a case / แคทลียา วิเศษรัตน์
1358130934บทบาทและอำนาจหน้าที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติต่อการแก้ไขปัญหาการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม = Roles and duties of office of the National Anti-Corruption Commission for problem solving of conflict between private interest and public interest / สนธยา ยาพิณ
1359130935การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา / อดุลย์ จาตุรงคกุล
1360130937พฤติกรรมการออมและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจออมเงินประเภทการประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร = An analysis of saving behavior and factors affecting to life insurance saving of people in Bangkok / อรอนงค์ สนธิไทย
1361130941การวิเคราะห์การเมืองและระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ เล่ม.... ประมวลสาระชุดวิชา / พลศักดิ์ จิรไกลศิริ... [และคนอื่น ๆ]
1362130945ปัญหาเฉพาะเชิงนโยบายสาธารณะ เล่ม.... ประมวลสาระชุดวิชา / ปรัชญา เวสารัชช์... [และคนอื่น ๆ]
1363130964Winning negotiation : เทคนิคและศิลปะในการเจรจาต่อรอง
1364130965MD ชี้ชะตาธุรกิจ / กัลณพัฒน์ รัศมีเมฆินทร์
1365130972Brand positioning / กันต์ฐศิษฏ์ เลิศไพรงาม
1366130973Foreign exchange risk management / หทัยชนก จรณะ, บรรณาธิการ
1367130974กฎหมายการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ / หทัยชนก จรณะ, บรรณาธิการ
1368130976At working attitude / ปริน จินตพยุงกุล, บรรณาธิการ
1369130977อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ : ศึกษากรณี การฉ้อโกงประกันภัยรถยนต์ = Economic crime : case study on the automobile insurance defraud / เกริกชัย ฉันทจิตต์
1370130982มาตรการเยียวยาความเสียหายแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติผู้ได้รับความเสียหายในประเทศไทย = Measures of remedy for foreigners tourists who suffer damage in Thailand / ภัทริน รินทร์ธราศรี
1371130995การสร้างภาพความเป็นชายแบบ "เมโทรเซ็กส์ชวล" ในภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ [ซีดี-รอม] = The construction of "metrosexual" male representation in television commercial movie [CD-ROM]
1372130996การพัฒนาฐานข้อมูลด้านพลังงานสำหรับอาคารโดยใช้แผนที่พลังงานแบบตาราง = Development of energy database for buildings using table energy map / ทนงศักดิ ศิริยงค์
1373130997การพัฒนาฐานข้อมูลด้านพลังงานสำหรับอาคารโดยใช้แผนที่พลังงานแบบตาราง [ซีดี-รอม] = Development of energy database for buildings using table energy map [CD-ROM] ; โปรแกรมแผนที่พลังงานมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ [ซีดี-รอม]
1374130999จิตสำนึกของเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐต่อการแก้ไขปัญหาสาธารณะที่ได้รับการร้องเรียนผ่านสื่อมวลชน = The consciousness of Thai Government Officials in solving public problem informed by mass media / พิทักษ์ศักดิ์ ทิศาภาคย์
1375131004มุมมองของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานครต่อการใช้เวลาว่างในยุควัฒนธรรมทุนนิยม = The perspective of youth to spend their leisure time in capitalism culture / ธีราพร ทวีธรรมเจริญ
1376131010วัฒนธรรมองค์การของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามความคิดเห็นของข้าราชการในสังกัด = The opinions of government official to the organizational culture of business department and development ministry of commerce / พันนิพา สุขผึ้ง
1377131011การเข้าสู่ตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้มีชื่อเสียงที่มีผลงานทางโทรทัศน์ = The entry of television celebrities into the membership of the house of representatives / อริสรา กำธรเจริญ
1378131015การศึกษาระบบ NMS (network management system) เพื่อลดปัญหาเหตุขัดข้องการให้บริการของชุมสาย DLC (digital loop carrier) = A study of network management system in order to reduce the problems about service obstruction of digital loop carrier / มงคลชัย เทพมง
1379131016การพัฒนาระบบสารสนเทศพลังงานสำหรับอาคารเอนกประสงค์ขนาดใหญ่ = Development of building energy information for a multi-purposed commercial building / สุรพงษ์ เอี่ยมขอพึ่ง
1380131018การพัฒนาอาร์เอฟไอดีแอพพลิเคชั่นสำหรับการจัดการเลขทะเบียนรถยนต์ = The development of RFID-based application for car license number management / นภัทร รัตนนาคินทร์
1381131021การคัดเลือกโครงการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนทางพิเศษ กรณีศึกษาทางพิเศษบูรพาวิถี = The selection of preventive project for accident on expressway the case study of Burapha Withi Expressway / ธนานี ไต่เมฆ
1382131030การศึกษาความคิดเห็นและความต้องการมีส่วนร่วมของบุคลากรต่อแผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉินประจำปี ของสถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. (วังน้อย) = A study of opintions and cooperation needs of staff towads the annual protection and emergency plans of PTT research and technology institute at wong noi / สราวุฒิ พึ่งพงษ์
1383131040กลยุทธ์การสื่อสารการขายในธุรกิจขายตรง = Selling communication strategies in direct sales business / ศิวิไลซ์ ทองสมบูรณ์
1384131044การสื่อสารข้อมูลแบบกลุ่ม กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต = IP multicast for Suan Dusit Rajabhat university / ไพฑูรย์ นามเสนา
1385131051อำนาจพิเศษในการเข้าถึงข้อมูล : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการดำเนินคดีอาญาทั่วไปกับการดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ = Special authority in accessing information : comparison study between ordinary criminal cases and cases proceeded under the special investigation act / โสฬส เมฆอาภา
1386131055แนวทางการบริหารงานพัสดุ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1 = Guidelines for supply management in basic education institutions nonthaburi educational service area office 1 / คมคาย น้อยสิทธิ์
1387131060กลยุทธ์สำคัญสำหรับความยั่งยืนด้านพลังงานของประเทศไทย / ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์
1388131065คู่มือการดำเนินงานการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุในชุมชน
1389131073การศึกษาพันธกรณีและความพร้อมของประเทศไทยในการปฏิบัติตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ.2003 / แสวง บุญเฉลิมวิภาส... [และคนอื่น ๆ]
1390131074รายงานวิจัยและประเมินผลโครงการสมัชชาคุณธรรม : ศักยภาพและโอกาสเพื่อเพิ่มพูนคุณธรรม / นงลักษณ์ วิรัชชัย... [และคนอื่น ๆ]
1391131075หลักการแพร่ภาพและการกระจายเสียง / เอกธิดา เสริมทอง
1392131077การทำกระดาษจากวัสดุธรรมชาติ
1393131079การทำสวิง
1394131080การลงรักปิดทอง
1395131081การทำสีจากวัสดุธรรมชาติ
1396131085การทำสุ่มปลา
1397131088การทำผ้ามัดย้อม
1398131089การประดิษฐ์กระทง
1399131091การจักสานหมวก
1400131093การจักสานชะลอม
1401131094การทำกล่องผ้าไหม
1402131097การจักสานงอบ
1403131120นโยบายสาธารณะ : แนวความคิดการวิเคราะห์และกระบวนการ / สมบัติ ธำรงธัญวงศ์
1404131122การบริหารโครงการ / มยุรี อนุมานราชธน
1405131128ล่าสุสานอะเล็กซานเดอร์ = The venetian betrayal / สตีฟ เบอร์รี ; โสภณา, แปล
1406131129ปริศนาหอสมุดอะเล็กซานเดรีย = The Alexandria link / สตีฟ เบอร์รี่ ; ศศมาภา, แปล
1407131135เดินสู่อิสรภาพ / ประมวล เพ็งจันทร์
1408131143เดินสู้ทุกข์ / พระไพศาล วิสาโล
1409131146เศรษฐกิจรากหญ้า / วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร
1410131152จากสายน้ำสู่นคร / ประกาศิต คนไว
1411131153เมรุมายา / ศันสนีย ศีตะปันย์
1412131155แว้งที่รัก / ชบาบาน
1413131159เครื่องลายคราม / ภุชชงค์ จันทวิช
1414131182เรียนลัดการตลาด MBA Harvard = What is marketing / อัลวิน เจ ซิลก์ ; ปฏิพล ตั้งจักรวรานนท์ และ วีรวุธ มาฆะศิรานนท์, แปล
1415131241กฎแห่งกระจก = A rule of a mirror / โยชิโนริ โนงูจิ ; ทิพย์วรรณ ยามาโมโตะ, แปล
1416131243การพับริบบิ้นเหรียญโปรยทาน / ศุภลักษณ์ ทัพทวี
1417131246รางวัลชีวิต ชวนคิด ชวนขัน / จรัญ จันทลักขณา
1418131248พลิกชีวิตจากหายนะสู่ความสำเร็จ... / สมคิด ลวางกูร
1419131250ยุทธศาสตร์ขุมทรัพย์บนดินของเจ้าสัว ธนินท์ เจียรวนนท์ / ถนอมศักดิ์ จิรายุสวัสดิ์
1420131253กลยุทธ์การลงทุนอาณาจักรแสนล้านของเจ้าสัว เจริญ สิริวัฒนภักดี / ถนอมศักดิ์ จิรายุสวัสดิ์
1421131255เมื่อผู้หญิงอยากเป็นใหญ่ ดร.จรวยพร ธรณินทร์ / มนตรี แสนสุข
1422131256ยุทธศาสตร์การตลาดระดับไฮโซเดอะมอลล์ สยามพารากอน ผีเสื้อเหล็ก ศุภลักษณ์ / ถนอมศักดิ์ จิรายุสวัสดิ์
1423131257กลยุทธ์การบริหารการจัดการธุรกิจเงินแสนล้านของบัณฑูร ล่ำซำ / ถนอมศักดิ์ จิรายุสวัสดิ์
1424131258เทอดชัย ชีวะเกตุ : หมอผู้เติมเต็มชีวิตใหม่แก่ผู้พิการขาขาด / ปรุง พวงนัดดา
1425131260กฎแห่งความโชคดี / บัณฑิต อึ้งรังษี
1426131283พัฒนาการ วิถีการดำเนินชีวิต การอยู่อาศัย กิจกรรม และการใช้ประโยชน์ที่ดินชุมชน ซอยประชาชื่น-นนทบุรี 8 / อรุณ ศิริจานุสรณ์
1427131287บทบาทรายการโทรทัศน์สำหรับเด็กกับการสร้างจิตสำนึกสาธารณะ / อุษา บิ้กกิ้นส์
1428131288บทบาทรายการโทรทัศน์สำหรับเด็กกับการสร้างจิตสำนึกสาธารณะ [ซีดี-รอม] = Roles of children television programs and public consciousness [CD-ROM] ; รายงานผลการวิจัย โครงการวิจัยชุด "การสื่อสารจิตสำนึกสาธารณะ" เรื่อง บทบาทรายการโทรทัศน์สำหรับเด็กกับการสร้างจิตสำนึกสาธารณะ [ซีดี-รอม] / อุษา บิ้กกิ้นส์.
1429131290เดินสู่อิสรภาพ [ซีดี-รอม] ; การเดินทางสู่ความเป็นมนุษย์ที่แท้ [ซีดี-รอม] / ประมวล เพ็งจันทร์.
1430131291คู่มือ PowerPoint 2007 ฉบับสมบูรณ์ [ซีดี-รอม] / ดวงพร เกี๋ยงคำ.
1431131312การศึกษาสภาพและความต้องการในการพัฒนาอาจารย์ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน = The study of status and needs in faculty development of Private Higher Education Institutions / กษิมา วัฒนกุล
1432131316การตอบสนองด้านการตลาดบริการของผู้ใช้บริการโทรศัพท์สาธารณะแบบหยอดเหรียญเปรียบเทียบระหว่างบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กับบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในเขตกรุงเทพมหานคร = The response of marketing service of public telephone (coin only) customer, comparison between TOT and True Corporation in Bangkok Metropolitan area / ศุภกิจ อินโต
1433131318การรักษาความปลอดภัยเครือข่ายไร้สาย กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต / บุญฤทธิ์ ชมสุทธา
1434131320การศึกษาความเป็นไปได้โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กแม่ลาง จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Feasibility study of Mae Lang small hydro power project Mae Hong Sorn province / ยศนันท์ กลัดเกษา
1435131321การนำวิธีการต่อรองคำรับสารภาพมาปรับใช้ : ศึกษากรณีคดีทุจริตประพฤติมิชอบ = The application of plea bargaining : counter corruption case / วุฒิพันธ์ พ่วงพันธ์
1436131324บริบททางสังคมและบริบททางวัฒนธรรมเกาหลีที่ปรากฎในละครซีรีย์เกาหลีเรื่อง สะดุดรักที่พักใจ Full House = Korean social and cultural contexts as shown on TV Drama series "Full House" / นันทดา ดอกแก้ว
1437131327การศึกษาการยอมรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ตามความคิดเห็นของพนักงานบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร = The study of the acceptance of electronic commerce according to the opinions of staffs of CAT Telecom Public Company Limited in Bangkok / นวลสวาท ศุขกาย
1438131328การพัฒนาระบบฐานข้อมูล การซ่อมบำรุงของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ : กรณีศึกษา อาคารสัจจา เกตุทัต / เหล็กกล้า ศรีสุริยชัย
1439131329การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมฝ่ายธรรมศึกษา สำนักเรียนคณะจังหวัดนนทบุรี ภาค 1 = Education management in dhamma program, Dhammasuksa Section, of Phrapariyattidhamma Schools in Nonthaburi province area 1 / พระครูศรีกิตติวรากร
1440131330การพัฒนาโปรแกรมเพื่อจัดเส้นทางรถเจาะบ่อน้ำบาดาล = Programming development solution for groundwater well drill machine transportation routing / มีชัย แสงสุขีลักษณ์
1441131331การรับรู้ข่าวสารของวัยรุ่นต่อการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ = The thai teenagers' acknowledgement of information on campaigns to promote the non-smoking norm / ธาดา เศรษฐบุตร
1442131332การประยุกต์ใช้การควบคุมกระบวนการด้วยหลักทางสถิติในกระบวนการเป่าพลาสติก : กรณีศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก / กรชวัล อุ่นใจ
1443131334แนวทางการพัฒนาคุณธรรมที่พึงประสงค์ของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 = Guidelines for desirable moral development of teachers under the Pathumthani educational service area office 2 / จุรีรัตน์ สิทธิโชค
1444131342บันทึกเลือด 7 ตุลา : กลางเสียงปืนและแก๊สน้ำตา / วริษฐ์ ลิ้มทองกุล และ ดวงพร วงศ์ชูเครือ, บรรณาธิการ
1445131344ประวัติและวัตถุมงคล หลวงปู่เย่อ โมสโก / สมชาย ปรางค์นวรัตน์
1446131345ความเชื่อ : หนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก / พระสุรีสมโพธิ (กเสม ภทฺทธมฺโม)
1447131346อิทธิบาท 4 : หนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก / พร มลิทอง
1448131347ศิลปะ : หนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก / อาภรณ์ ดิลกโสภณ
1449131348ศาสนคุณ : หนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก / หม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัย ดิศกุล
1450131349ความเป็นผู้ว่าง่าย : หนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก / ศักดิ์ แวววิริยะ
1451131350การบูชาคนที่ควรบูชา : หนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก / เกษม บุญศรี
1452131357นักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา / ลักขณา ดอกเขียว, บรรณาธิการ
1453131359การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท โดยคณะรัฐมนตรี / นวลจันทร์ ทัศนชัยกุล
1454131364รวมมาตรฐานสากลว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต / สำนักการต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
1455131366ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษา/หน่วยงานต่างประเทศ / รวบรวมและจัดทำ ศิริพร วิริยะอัครเดชา
1456131367แรงจูงใจในการเรียนรู้ของนักเรียนนายร้อยตำรวจ ขณะศึกษาอยู่ในโรงเรียนนายร้อยตำรวจ = The learning motivations of Police Cadets in Royal Thai Police Cadet Academy / พงษ์พิษณุ ภักดีณรงค์
1457131368อยากทันสมัยสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ของไทย 2510-2530
1458131381การส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันการศึกษาของไทย / ชนิตา รักษ์พลเมือง... [และคนอื่น ๆ]
1459131382นโยบายการส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันการศึกษา / ชนิตา รักษ์พลเมือง... [และคนอื่น ๆ]
1460131385มิติทางสังคมวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อความรุนแรงในเด็กและเยาวชน / เพ็ญจันทร์ ประดับมุข-เชอร์เรอร์...[และคนอื่น ๆ]
1461131390กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา / ไพฑูรย์ สินลารัตน์
1462131392การใช้สื่อการเรียนรู้ / จงกล แก่นเพิ่ม
1463131395การพัฒนาผู้เรียน / วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา
1464131398การเสริมศักยภาพการสอนของชุมชนผู้สอนคุณภาพ ปีการศึกษา 2551
1465131399ผลการวิจัยมหกรรมวิจัยในชั้นเรียน
1466131415รวมบทความแนวคิดทางอาชีวศึกษาและการศึกษาผู้ใหญ่ / สุวัฒน์ วัฒนวงศ์
1467131416ความเป็นอิสระของมหาวิทยาลัยไทย / จรัส สุวรรณเวลา
1468131417ภาวะผู้นำในองค์การการศึกษา / สุนทร โคตรบรรเทา
1469131425การสร้างคำในภาษาไทยสมัยอยุธยา : วิธีสร้างคำประสม / ราตรี ธันวารชร
1470131471การใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์ เวิร์ด 2007 / นฤชิต แววศรีผ่อง และ วิเชียร วิสุงเร
1471131476มือใหม่ Word 2007 ใช้งานอย่างมือโปร / ภัททิรา เหลือวิลาศ
1472131492สภาพและปัญหาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1 = State and problems of information technology management in secondary schools in Nonthaburi educational service area office 1 / นันทวัฒ สุบรรณรัตน์
1473131493ปัญหาทางกฎหมายของผู้ซื้อห้องชุดจากการขายทอดตลาดโดยเจ้าพนักงานบังคับคดี = The legal problems of the condominium act for the buyer of apartment from the auction organized by the legal execution official / บุษกร ตั้งจิตพัฒนกุล
1474131497การสร้างความเป็นจริงทางสังคมของรายการ "เรื่องจริงผ่านจอ" และการรับรู้ของผู้ชม = Social construction of reality by TV program called "Ruang Jing Pan Jor" and the perception of viewers / เขมริน จุลมาศ
1475131498สภาพปัจจุบัน สภาพที่ยอมรับได้ และความคาดหวัง เกี่ยวกับการใช้ระบบอินทราเน็ตของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ = A present status, minimum requirements and expections of provincial electricity authority officers at the head office towards intranet utilization / ฐิติรัตน์ พละสรร
1476131504ความคิดเห็นของผู้ผู้ใช้อาคารที่มีต่อระบบสาธารณูปโภคภายในอาคารโทรคมนาคม 30 ชั้น กสท. = Opinion of who use a building in public utility building system in the telecommunication 30 floors building, CAT / วิเชษฐ์ ลี้สกุล
1477131509การศึกษาปัญหาคลื่นความถี่รบกวนของวิทยุชุมชนต่อการควบคุมจราจรทางอากาศของวิทยุการบิน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล = Problems study of community radio frequency interference upon air traffic control of aeronautical radio in Bangkok and perimeter / พงศกร แก้วจันทร์เหนือ
1478131511การประมาณค่าเวลามาตรฐานและค่าอัตราผลผลิตโดยวิธีการสังเคราะห์กรณีศึกษา : งานประกอบและติดตั้งโครงหลังคาเหล็กแบบสมาร์ททรัส (Smart Truss) และงานมุงหลังคาด้วยกระเบื้องซีแพคโมเนีย (CPAC Monior) = An estimation of standard time and productivity by using a synthesis method : a case study of smart truss and CPAC monier installation / ธรรมนูญ สังขรักษ์
1479131512การคัดเลือกให้ผู้บริการทางด้านโลจิสติกส์ของบริษัทเครื่องพิมพ์ขนาดใหญ่โดยใช้เทคนิควิเคราห์แบบมีลำดับขั้น = The customer's selection for outsource logistics of printing machine company by AHP analysis / ธิติมา แก้วบพิธ
1480131515การส่งเสริมรายการโทรทัศน์ผ่านทาง World Wide Web ของสถานีโทรทัศน์ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 และสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 = A case study of promotional strategies of television program through the official website : comparing with the royal Thai army radio, television channel 5, Bangkok broadcasting, and television channel 7 / นิภาพร สัมผัส
1481131516การประมาณค่าเวลามาตรฐานและค่าอัตราผลผลิตโดยวิธีการสังเคราะห์กรณีศึกษา [ซีดี-รอม] : งานประกอบและติดตั้งโครงหลังคาเหล็กแบบสมาร์ททรัส (Smart Truss) และงานมุงหลังคาด้วยกระเบื้องซีแพคโมเนีย (CPAC Monior) = An estimation of standard time and productivity by using a synthesis method [CD-ROM] : a case study of smart truss and CPAC monier installation
1482131547โลดแล่นไอเดีย & นวัตกรรมในทะเลสีน้ำเงิน / ดนัย เทียนพุฒ
1483131548การพัฒนาภาวะผู้นำ = 5D leadership / สก็อต แคมป์เบล และ เอลเลน ซามีซ์
1484131556ประวัติการเมืองไทยสยาม พ.ศ.2475-2500 / ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
1485131557ประวัติการเมืองไทยสยาม พ.ศ.2475-2500 [แผ่นวีดิทัศน์] = A political of Thailand-Siam 1932-1957 [Videodisc] ; ประวัติศาสตร์นอกตำราจากสยามเป็นไทย [แผ่นวีดิทัศน์] : นามนั้นสำคัญมากฉะนี้หรือ ? ; From Siam to Thailand [Videodisc] : What in a mame ? ; Bird's eye view [Videodisc]
1486131563เอกสารรวบรวมบทคัดย่อ [ซีดี-รอม] ; Abstract collection [CD-ROM] ; TISD 2008 [CD-ROM] ; The 2nd technology and innovation for sustainable development conference January 28-29, 2008 [CD-ROM] ; การประชุมวิชาการเทคโนโลยี และนวัตกรรมสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 28-29 มกราคม 2551 [ซีดี-รอม]
1487131564การอนุรักษ์จิตรกรรมและประติมากรรม / สุวิช ชมชื่น
1488131604ความคุ้มค่าของการส่งเสริมแรงงานไทยไปต่างประเทศ = Advantages and disadvantages of Thai labour exporting promotion / ชไมพร รุ่งฤกษ์ฤทธิ์, วิภาดา สุวรรณประภา และ สุชาดา สนามชวด
1489131608ประชากรวัยกลางคน : การเตรียมความพร้อมเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพในสังคมผู้สูงอายุใน 10-20 ปีข้างหน้า / สมบุญ ยมนา... [และคนอื่น ๆ]
1490131611การประชุมทางวิชาการ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 4 : การบริหารนวัตกรรม วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2551 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
1491131613ความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร = Recreation activities participation needs of student at Rajamangala University of Technology Phra Nakhon / ชัยชนะ มิตรสัมพันธ์
1492131614ความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร [ซีดี-รอม] = Recreation activities participation needs of student at Rajamangala University of Technology Phra Nakhon [CD-ROM] / ชัยชนะ มิตรสัมพันธ์
1493131618การป้องกันประเทศไทย 2551 / กระทรวงกลาโหม
1494131622Earn concept เคล็ดลับความมั่งคั่ง / ธนภัทร รุ่งธนาภิรมย์
1495131632ลำดับเหตุการณ์ทางการเมืองไทย : 14 ตุลาคม 2516 - 6 ตุลาคม 2519 / ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และ ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์
149613163314 ตุลา บันทึกประวัติศาสตร์ [แผ่นวีดิทัศน์] ; จาก 14 ถึง 6 ตุลา [แผ่นวีดิทัศน์] ; ลำดับเหตุการณ์ทางการเมืองไทย : 14 ตุลาคม 2516 - 6 ตุลาคม 2519 [แผ่นวีดิทัศน์] ; เดินประชาธิไตย [แผ่นวีดิทัศน์] : ราษฎรเดินนำราชดำเนิน 24 มิถุนายน 2544
1497131640สภาวะการขาดแคลนครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาและข้อเสนอแนวทางแก้ไข / สุทธศรี วงษ์สมาน, พิณสุดา สิริธรังศรี และ สอาดลักษม์ จงคล้ายกลาง
1498131648การวิจัยตลาด / สรชัย พิศาลบุตร
1499131650พระทรงเป็นพลังแผ่นดิน
1500131652สู่การเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
1501131661กัลยาณมิตร / ประภาภัทร นิยม, บรรณาธิการ
1502131662การใช้สิทธิทางศาลของบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญมาตรา 28 ในกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว / บรรเจิด สิงคะเนติ
1503131663การพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ข้อบังคับหรือการกระทำของบุคคลตามรัฐธรรมนูญซึ่งเสนอโดยศาลหรือผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา / สมคิด เลิศไพฑูรย์
1504131668โบราณคดีเครื่องถ้วยสยามแหล่งเตาเมืองน่านและเตาพะเยา = Archaeology of ceramics in Siam : Nan & Phayao Kiln sites / สายันต์ ไพรชาญจิตร์
1505131671การอนุรักษ์ประติมากรรม / สมศักดิ์ แตงพันธ์... [และคนอื่น ๆ]
1506131672การอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนัง / สมศักดิ์ แตงพันธ์... [และคนอื่น ๆ]
1507131742พระ sun ของฉันพระจันทร์ของเธอ / ฐิติยา พจนาพิทักษ์
1508131743ใกล้แผ่นฟ้าที่ซาปา / ชาธร สิทธิเคหภาค
1509131746Exclusive การเมืองเรื่องเขาพระวิหาร / อนุชา แป๊ะพรรณวรรณ
1510131749ขันทีในราชสำนัก : รอยเปื้อนในหน้าประวัติศาสตร์ / ชญา ปิยะชาติ
1511131750ถึงร้อยดาวพราวพรายกระจายแสง / จิตร ภูมิศักดิ์
1512131754นั่งพรมชมเมืองแขก เล่ม... / วราห์ วรเวช
1513131756วิเคราะห์เปรียบเทียบไทย จีน ญี่ปุ่น ในยุคจักรวรรดินิยมใหม่ / วุฒิชัย มูลศิลป์
1514131757กบฏกรุงศรีอยุธยา / จิตรสิงห์ ปิยะชาติ
1515131759คู่มือการใช้เครื่องหมายวรรคตอน / ประเพศ ไกรจันทร์
1516131760การวิจัยเชิงบูรณาการการแบบองค์รวม / นงนภัส คู่วรัญญู เที่ยงกมล
1517131762เทคนิคการบริหารสำหรับนักบริหารการศึกษามืออาชีพ / วีระยุทธ ชาตะกาญจน์
1518131766ระเบียบวิธีวิจัยทางสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ / ศศิพัฒน์ ยอดเพชร
1519131913การสำรวจความคิดเห็นของผู้ดูแลอาคารต่อระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ = Surveying the opinions of building user of fire alarm system / นภพล สังข์เกษม
1520131917การเพิ่มผลิตภาพโดยใช้ทฤษฎีข้อจำกัดสำหรับอุตสาหกรรมผลิตวงจรรวม = Productivity improvement by using theory of constraints for integrated circuit manufacturing / วีรภรณ์ พันธ์นุช
1521131918มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองแรงงานที่ทำงานบางช่วงเวลา = The legal protection measure of part-time workers / ศิริธร วังกาวี
1522132003พัฒนาเว็บไซต์ด้วย ASP.NET 2.0 วิเคราะห์ปัญหา-ออกแบบระบบ-เขียนโปรแกรม = ASP.NET 2.0 website programming problem-design-solution / มาร์โก เบลลินนาโซ ; เรียบเรียงโดย ริสารัท ทองประเสริฐ
1523132004พัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นด้วย Ajax ภาคปฏิบัติ = Ajax in practice / เดฟ เครน, แบร์ บิบโบลท์ และ จอร์ด ซอนเนเวลด์ ; เรียบเรียงโดย ศิรส สุภาวิตา
1524132005สร้างรายงานอย่างมืออาชีพด้วย Crystal reports 2008 ฉบับสมบูรณ์ / พงษ์พันธ์ ศิวิลัย
1525132006การเขียนโปรแกรม VBA และมาโครบน Access 2007 / ธนพล ฉันจรัสวิชัย
1526132012CSR ที่แท้ / โสภณ พรโชคชัย
1527132020ติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ intranet/internet ฉบับผู้เริ่มต้น / พิศาล พิทยาธุรวิวัฒน์
1528132055ประชุมภาพเมืองไทย / เอนก นาวิกมูล
1529132056คู่มือเขียนโปรแกรมสำหรับระบบฐานข้อมูล Oracle11g [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล] / ศุภชัย จิวะรังสินี และ ขจรศักดิ์ สังข์เจริญ
1530132057สร้างรายงานอย่างมืออาชีพด้วย Crystal reports 2008 ฉบับสมบูรณ์ [ซีดี-รอม] / พงษ์พันธ์ ศิวิลัย
1531132058พัฒนาเว็บไซต์ด้วย ASP.NET 2.0 วิเคราะห์ปัญหา-ออกแบบระบบ-เขียนโปรแกรม [ซีดี-รอม] = ASP.NET 2.0 website programming problem-design-solution [CD-ROM] / มาร์โก เบลลินนาโซ ; เรียบเรียงโดย ริสารัท ทองประเสริฐ
1532132065ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 : แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2548 / ธีระพล อรุณะกสิกร... [และคนอื่น ๆ], รวบรวม
1533132103ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร [ซีดี-รอม] ; เอกสารการสอนชุดวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร [ซีดี-รอม] ; เอกสารการสอนชุดวิชา 10111 [ซีดี-รอม] / อนัญญา สิทธิอำนวย.
1534132140การดำเนินงานระบบสารสนเทศของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 = The operation of information system of schools under the office of pathumthani educational areas 2 / พิไลภรณ์ ตระกูลพันธุ์เลิศ
1535132141การลดของเสียในกระบวนการผลิตชุดประกอบสายไฟ : กรณีศึกษาบริษัทประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ = Defective products reduction in manufacture wiring harness : a case study company in electrical and electronics industry / วรรณา ทองสุข
1536132145การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี = The human resource development in nonthaburi provincial administrative organization / เบญจวรรณ นิวาศานนท์
1537132146ปัญหาทางกฎหมายในการร้องขอต่อศาลเพื่อสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดตามพระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. 2544 = Legal issues on request for final receivership process accord to the emergency decree on Thai asset management corporation B.E.2544 (2001) / สุมิตร เวชวิมล
1538132147กรณีศึกษาการนำชุมสายโทรศัพท์ระบบ DLC (Digital loop carrier) มาใช้ทดแทนชุมสายโทรศัพท์ระบบ RSU (Remote switching unit) ใน บมจ. ทีโอที = Case land telephone exchange system study DLC (Digital loop carrier) come to use pay back telephone system exchange RSU (Remote switching unit) in company public limited telephone organization of Thailand / ดลฤทธิ์ จำรูญสิริวัฒนนา
1539132148ความคิดเห็นต่อบรรยากาศองศ์การของข้าราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่วนกลางกระทรวงมหาดไทย = The opinions of organizational atmosphere of the officers in department of disaster prevention and mitigation, of interior / ปริวัชร วัชรวิภา
1540132149ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิในการประกอบอาชีพของลูกจ้าง = Legal problems on limitation of employee's rights to undertake his career / กฤตย์ชัย สืบวิเศษ
1541132312ธรรมะขงจื๊อ : สอนคนให้เป็นคน / ทองแถม นาถจำนง และ ปกรณ์ ลิมปนุสรณ์
1542132357วิธีการวิจัยทางสหกรณ์ [แผ่นวีดิทัศน์] = Research methodology in cooperatives [Videodisc] ; เอกสารการสอนชุดวิชา 92423 [แผ่นวีดิทัศน์] ; เอกสารการสอนชุดวิชา วิธีการวิจัยทางสหกรณ์ [แผ่นวีดิทัศน์] / ปัญญา หิรัญรัศมี และ โอภาวดี เข็มทอง
1543132399ความเสมอภาค : ความเสมอภาค--ร่วมใจรัก ร่วมใจพัฒนา สู่สังคมอบอุ่น. เอกสารประกอบการประชุมกลุ่มย่อย กลุ่ม "เฉพาะ" / ศิริพร ประนมพนธ์, รวบรวมและเรียบเรียง
1544132400สามกษัตริย์ / อภิวันท์ ประตน้อม
1545132408นวัตกรรมและผลงานวิจัยดีเด่นในโอกาสครบรอบ 40 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ / นิรันดร์ สุมาลี
1546132435การประเมินผลการดำเนินงานโครงการกองทุนดูแลผู้สูงอายุที่ขาดที่พึ่ง / สมสุดา ผู้พัฒน์ และ จุฬารัตน์ วัฒนะ
1547132449สื่อ : สื่อคุณธรรมสร้างสรรค์สังคม
1548132450การเกษตร : เกษตรวิถีธรรมวิถีไทย
1549132451ศาสนิกสัมพันธ์ : เข้าถึงหลักธรรม นำคำสอนสู่ชีวิต รวมพลังสร้างสันติ / วิไลวรรณ ถึกไทย... [และคนอื่น ๆ]
1550132452การศึกษา : สอนดี ทำดี มีคุณธรรมนำความรู้
1551132453สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย : เข้าถึงธรรมชาติโลกสะอาดด้วยมือเรา
1552132454การเมืองภาคพลเมือง : ธรรมาธิปไตยจุดเปลี่ยนสู่สังคมเข้มแข็ง
1553132455ธุรกิจคุณธรรม : ปลุกจิตสำนึกผนึกความรับผิดชอบตอบสังคม
1554132456ความเสมอภาค : ร่วมใจรัก ร่วมใจพัฒนา สู่สังคมอบอุ่น
1555132464เด็กและเยาวชน : สังคมมีคุณค่าจากต้นกล้าคุณธรรม. เอกสารประกอบการประชุมกลุ่มย่อย กลุ่ม "เด็กและเยาวชน" / ขวัญเมือง แก้วดำเกิง, ศักดิ์สิทธิ์ ฤทธิสน และ ไปรยา เอราวรรณ์, รวบรวมและเรียบเรียง
1556132465ชุมชน : รวมพลังชีวิต หลายพลังความคิด พลิกฟื้นชุมชน. เอกสารประกอบการประชุมกลุ่มย่อย กลุ่ม "ชุมชน" / สาธิดา สกุลรัตนกุลชัย, วิจิตรา ทองงอก และ ทัศน์ศิรินทร์ สว่างบุญ, รวบรวมและเรียบเรียง
1557132466ท้องถิ่น : ภาคีคุณธรรม นำท้องถิ่นพัฒนา. เอกสารประกอบการประชุมกลุ่มย่อย กลุ่ม "ท้องถิ่น" / วิจิตรา ทองงอก, ไปรยา เอราวรรณ์ และ สาธิดา สกุลรัตนกุลชัย, รวบรวมและเรียบเรียง
1558132467สื่อ : สื่อคุณธรรมสร้างสรรค์สังคม. เอกสารประชุมกลุ่มย่อย กลุ่มสื่อ / ชนะศึก นิชานนท์ และ ทัศน์ศิรินทร์ สว่างบุญ, รวบรวมและเรียบเรียง
1559132468การเกษตร : เกษตรวิถีธรรมวิถีไทย. เอกสารประกอบการประชุมกลุ่มย่อย กลุ่ม "การเกษตร" / ณรงค์ฤทธิ์ อินทนาม, รวบรวมและเรียบเรียง
1560132469ศาสนิกสัมพันธ์ : เข้าถึงหลักธรรม นำคำสอนสู่ชีวิต รวมพลังสร้างสันติ / จริยา ชื่นศิริมงคล และ ธัญญาภรณ์ เลาหะเพ็ญแสง, รวบรวมและเรียบเรียง
1561132478สร้างปฏิญาณคุณธรรม : หัวใจสำคัญของสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 3 สร้างสังคม รู้ รัก สามัคคี วิถีไทย. เอกสารประกอบการประชุมกลุ่มย่อย เล่มนำ
1562132518หัวใจแห่งคำถามสำหรับยุทธศาสตร์การบริหาร = Key management questions / แลมเบิร์ต, แลม ; เรียบเรียงโดย อมรรัตน์ ศรีสุรินทร์
1563132519Samsung ปะทะ Sony : เบื้องหลังสมรภูมิเพื่อเป็นที่สุดในระดับโลกของบริษัทยักษ์ใหญ่อิเล็กทรอนิกส์ = Sony us Samsung : the inside story of the electronics giants' battle for global supremacy / ซี-จิน, ชาง ; วิทยา สุหฤทดำรง และ พนิดา เกษมวรพงศ์กุล, ผู้แปล
1564132523บริหารคนในทศวรรษหน้า / ดนัย เทียนพุฒ
1565132524ขับเคลื่อนกลยุทธ์ : การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จ = Making strategy work / ลอเรนซ์ จี เรบินิเอก ; จักร ติงศภัทิย์, ผู้แปล
1566132533การถอดถอนจากตำแหน่งตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต = The removal from office on organic act on counter corruption / วินัย รุ่งรักสกุล
1567132534ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 : ศึกษาเฉพาะกรณีการกำกับดูแลตัวแทนประกันชีวิตและนายหน้าประกันชีวิต = Problems on enforcement of life insurance act B.E.1992 : with specific reference in the regulation and supervision life insurance agents and brokers / รุ่งอรุณ จันทร์พลู
1568132536กระบวนการสื่อสารเรื่องร้องเรียนศูนย์ประสานการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนจากประชาชนของกระทรวงอุตสาหกรรม = Communication process of complaints to complaint center of ministry of industry / ณัช จันทนะ
1569132537การศึกษาความคิดเห็นของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการเลือกผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (ADSL) ในเขตกรุงเทพมหานคร = A study of opinions of Kasetsart university students affecting selection ADSL internet service provider in Bangkok metropolitan area / สุเมธ สุขสวัสดิ์
1570132539บทบาทและอำนาจหน้าที่ของอัยการและพนักงานสอบสวนคดีพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ = The role of public procecutor and inquiry in special case the following of special investigation law / ปัณฑ์พิสิษฐ์ วิสาลเสสถ์
1571132549สภาพปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 = Tate of problems and ways to solve administration of budget to support basic needs of poor students in fundamental schools under the office of educational area of pathumthani area 2 / อุไร รับพร
1572132550ปัจจัยชี้นำดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม = An analysis of industrial leading indicators / กมลพรรณ บัวพันธุ์
1573132567เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและการจัดการการเงิน แนวการศึกษาชุดวิชา / สมจินต์ สันถรักษ์
1574132569การศึกษาแนวทางและความเป็นไปได้ในการนำมาตรการลงโทษระดับกลางมาใช้เพื่อเป็นมาตรการทางเลือกในการลงโทษผู้กระทำผิดในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทย / ศักดิ์ชัย เลิศพานิชพันธุ์... [และคนอื่น ๆ]
1575132965การศึกษาต้นทุนผลกระทบทางสังคม สุขภาพ และเศรษฐกิจ ของการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย / มนทรัตน์ ถาวรเจริญทรัพย์... [และคนอื่น ๆ]
1576132977ชื่อหน่วยงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับลงรายการสารสนเทศภาษาไทย / ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1577132979บทคัดย่อ โครงการประชุมทางวิชาการและเสนอผลงานวิจัย "ศิลปากรวิจัย" ครั้งที่ 2 "วิจัย+สร้างสรรค์" / จัดทำโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร
1578132986ประมวลเหตุการณ์การจัดทำรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 / จัดทำโดย คณะกรรมการศึกษาประเด็นการยกร่างรัฐธรรมนูญ สำนักงานเลขาธิการการสภาผู้แทนราษฎร
1579133036เศรษฐศาสตร์ภาษีอากรไทย / บุญธรรม ราชรักษ์
1580133374มือใหม่หัดใช้ iPhone ฉบับสมบูรณ์ / ทรงศักดิ์ ลิ้มสิริสันติกุล
1581133369คู่ใจไอโฟน / วิโรจน์ เรืองแสงศิลป์
1582133305การคุ้มครองลูกจ้างในการร่วมเจรจาต่อรองตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ = Protection of an employee involved in the negotiation under labour relations law / นิติพร ตันวิไลย
1583133442จับจุดเจ้านาย / พลชัย เพชรปลอด
1584133306การประยุกต์ใช้ระบบซ่อมบำรุงเชิงป้องกันเครื่อง Multimeter ในกระบวนการซ่อมบำรุงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของกองทัพเรือ = Application of multimeter preventive maintenance in Royal Thai Navy electronics maintenance process / พูนเพิ่ม วารีรัตน์
1585133307ศึกษาความต้องการในการพัฒนาตนเองของครูประถมศึกษาโรงเรียนไผทอุดมศึกษา = A study on needs for self development of primary education teachers of Pataiudomsuksa School / ผกาวรรณ ศิริสานต์
1586133320การพัฒนาต้นแบบเอ็มคอมเมิร์ชแอพพลิเคชั่นสำหรับร้านค้าโทรศัพท์เคลื่อนที่ = Development of M-commerce application prototype for mobile phon shop / กิตตินันต์ ปรีชาวิทย์
1587133371การดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยการแพทย์ผสมผสาน / สำนักการแพทย์ทางเลือก กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
1588133255โดราเอมอน โนบิตะ [แผ่นวีดิทัศน์] : ตะลุยอวกาศ ; Doraemon [Videodisc]
1589133200Illustrator CS3 basic / วสันต์ พึ่งพูลผล ; เกียรติพงษ์ บุญจิตร, บรรณาธิการ
1590133317ความสำคัญผิดในเหตุที่กฎหมายให้อภัย = Mistake excuse / ศศิธร สังขมงคล
1591133324ความคิดเห็นด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ในเขตกรุงเทพมหานคร = Opinions toward marketing mix of print media business in Bangkok / เรวัตร์ เลยหยุด
1592133333สภาพและปัญหาการดำเนินงานการวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนบางบัวทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรีเขต 2 = State and problems according to classroom research by the teachers of Bangbuathong School under the Nonthaburi Educational Service Area 2 Office / นนทกาญจน์ จันทร์เฮง
1593133477ศิลปะอลังการงานลอยกระทง / เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล
1594133483สรุปย่อหลักกฎหมายล้มละลายและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (พ.ศ.2551-2552) / จิตฤดี วีระเวสส์
1595133509การสืบสวนคดีอาญา / วุฒิ วิทิตานนท์
1596133427111 ข้อบกพร่อง : แนวทางปรับปรุงการเขียนรายงานประเมินโครงการ / พิสณุ ฟองศรี
1597133512108 ข้อบกพร่อง : แนวทางปรับปรุงการเขียนรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ / พิสณุ ฟองศรี
1598133448ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับศาลปกครอง / นวลจันทร์ ทัศนชัยกุล
1599116402รายงานผลการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 12 / รุจิรา สุนทรีรัตน์
1600133375การสร้างความอยู่ดีมีสุข : การทำบัญชีครัวเรือน / ภูวไนย พุ่มไทรทอง... [และคนอื่น ๆ]
1601134960เที่ยวสวรรค์ / พระจี้กง ; บัญชา ศิริไกร, แปล
1602132002คู่มือเขียนโปรแกรมสำหรับระบบฐานข้อมูล Oracle 11g / ศุภชัย จิวะรังสินี และ ขจรศักดิ์ สังข์เจริญ
1603133484ประมวลข้อมูลในเว็บไซต์สำนักราชเลขาธิการ [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล]
1604133615เพาะล่ำทำบึ้ก [แผ่นวีดิทัศน์] / ประสาน อิงคนันท์ ดวงธิดา นครสันติภาพ และ ณเรศ หาญพันธ์พงษ์
1605133472เทคนิคการวาดภาพบุคคลสำคัญ / ลาภ อำไพรัตน์
1606133617สาคูอยู่ไหน [แผ่นวีดิทัศน์] / ประสาน อิงคนันท์ ภ้ทราพร สังข์พวงทอง และ นิโลบล ยะกันมูล
1607133506การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการจัดการทางธุรกิจ / วินัย พุทธกูล
1608133494การบัญชีขั้นกลาง 1 / สนธยา เรืองหิรัญ
1609133618จราจรมหานครที่ไม่เคยหลับ [แผ่นวีดิทัศน์] / ประสาน อิงคนันท์ ดวงธิดา นครสันติภาพ และ ณเรศ หาญพันธ์พงษ์
1610133338การศึกษาการวางแผนการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศแบบที่ใช้เครื่องทำน้ำเย็น = A study of preventive maintenance planning for chiller system / โสภณ คงแก้ว
1611133311ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการโทรศัพท์ขั้นพื้นฐานและอินเทอร์เน็ตของโครงการขยายบริการโทรศัพท์ 565,500 เลขหมาย บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กรณีศึกษา : ผู้ใช้บริการในเขตพื้นที่ชุมสายโทรศัพท์บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี = Factors affecting quality of pl...
1612133323ความรับผิดเพื่อละเมิดของผู้ก่อมลพิษทางสิ่งแวดล้อม = Tortious liability of the environmental polluter / สันต์ชัย เหล่าสันติสุข
1613133619อร่อยไม่เม้มไข่เค็มไชยา [แผ่นวีดิทัศน์] / ประสาน อิงคนันท์ ภ้ทราพร สังข์พวงทอง และ นิโลบล ยะกันมูล
1614133620ล่องเรือ แล่นใบ ต้านลม [แผ่นวีดิทัศน์] / ประสาน อิงคนันท์ ภ้ทราพร สังข์พวงทอง และ นิโลบล ยะกันมูล
1615133621ละครเวที ศาสตร์และศิลป์ [แผ่นวีดิทัศน์] / ประสาน อิงคนันท์ ดวงธิดา นครสันติภาพ และ ณเรศ หาญพันธ์พงษ์
1616133622ปิดตำนานโทรเลขไทย [แผ่นวีดิทัศน์] / ประสาน อิงคนันท์ ภ้ทราพร สังข์พวงทอง และ นิโลบล ยะกันมูล
1617133540เพราะมุ่งมั่นจึงเป็นฉันในวันนี้ ดร.นิลวรรณ เพชรบูรณิน / เจริญชัย สุขวณิช
1618133639ปอยส่างลอง เณรน้อยแห่งศรัทธา [แผ่นวีดิทัศน์] / ประสาน อิงคนันท์ ดวงธิดา นครสันติภาพ และ ณเรศ หาญพันธ์พงษ์
1619133641เปิดกะลาหากบ [แผ่นวีดิทัศน์] / ประสาน อิงคนันท์ ดวงธิดา นครสันติภาพ และ ณเรศ หาญพันธ์พงษ์
1620131916การเห็นคุณค่าในตนเองของเยาวชนที่ผ่านการฝึกอบรมด้วยกิจกรรมลูกเสือกรณีศึกษา : ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา = Building the value of self-esteem in youth by training through boy scout activity : the case study of ฺBan Ubekka juvenile vocational training centre for boys / อุดม สุขทอง
1621133642มังกรกตัญญู [แผ่นวีดิทัศน์] / ประสาน อิงคนันท์ ภ้ทราพร สังข์พวงทอง และ นิโลบล ยะกันมูล
1622133643ซู สตอรี่ เรื่องนี้มีแต่สัตว์ [แผ่นวีดิทัศน์] ; Zoo story เรื่องนี้มีแต่สัตว์ [แผ่นวีดิทัศน์] / ประสาน อิงคนันท์ ดวงธิดา นครสันติภาพ และ ณเรศ หาญพันธ์พงษ์
16231336444 ล้อเลื่อนกับ 2 เพื่อนร่วมทาง [แผ่นวีดิทัศน์] / ประสาน อิงคนันท์ ภ้ทราพร สังข์พวงทอง และ นิโลบล ยะกันมูล
1624133645อาชาแห่งสยาม [แผ่นวีดิทัศน์] / ประสาน อิงคนันท์ ภ้ทราพร สังข์พวงทอง และ นิโลบล ยะกันมูล
1625133646คนเหินหาว เจ้าเวหา [แผ่นวีดิทัศน์] / ประสาน อิงคนันท์ ดวงธิดา นครสันติภาพ และ ณเรศ หาญพันธ์พงษ์
1626133669เส้นใยศรัทธามหากฐิน [แผ่นวีดิทัศน์] / ประสาน อิงคนันท์ ภ้ทราพร สังข์พวงทอง และ นิโลบล ยะกันมูล
1627132160แนวทางการพัฒนาการดำเนินการยกย่องครูภูมิปัญญาไทยในการจัดการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจ และสังคมในท้องถิ่นอย่างครบวงจร / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
1628133523ชั่วโมงแห่งความคิดดี / พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก ; บรรณาธิการ ดนัย จันทร์เจ้าฉาย
1629133343การวิเคราะห์และออกแบบระบบรับแจ้งเหตุศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 = Analysis and design of emergency call system for 191 Emergency Call Center / สุพงษ์ ศรีนวล
1630133337การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเครื่องมือของกองศูนย์สอบเทียบเครื่องมือองค์การเภสัชกรรม = Development of rational database system of Instruments in Calibration Center Divisionl GPO / ปรัชญา ชาตินักรบ
1631133347ออกแบบเวกเตอร์กราฟิก และสื่อสิ่งพิมพ์ด้วย Illustrator CS3 ฉบับสมบูรณ์ [ซีดี-รอม] ; Illustrator CS3 ฉบับสมบูรณ์ [ซีดี-รอม] / ชลมารค พันธุ์สมบัติ และ ปิยะ นากสงค์
1632133562พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ.2518 พระราชบัญญัติจัดระเบียบปฏิบัติราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ.2518 รวมกฎ ก.ร. / จุฬีวรรณ เติมผล, รวบรวม
1633133715ธัมมะ ธรรมดา อมรา มลิลา
163444588ธรรมศาสตรปกรณ : จาด้วยแบ่งคัวตระกูล ผัวเมียพ่อแม่ลูก กฎหมายโบราณล้านนาว่าด้วยครอบครัวและมรดก / ราชบัณฑิตยสถาน
1635133814ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมชในเงาเวลาของ'รงค์ วงษ์สวรรค์ / รงค์ วงษ์สวรรค์
1636133069โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลจดทะเบียนชาวไร่อ้อยและหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย : รายงานฉบับสมบูรณ์
1637133626การจัดการเชิงกลยุทธ์ = Strategic management / มิเชล เอ ฮิทท์, อาร์ ดูอาน ไอร์แลน และ โรเบิร์ต อี ออสคิสสัน ; ผู้แปลและเรียบเรียง เอกชัย อภิศักดิ์กุล และ ทรรศนะ บุญขวัญ
1638133556หลักการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ / สมชนก (คุ้มพันธุ์) ภาสกรจรัส
1639128874บนเส้นทางสายบริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / สุชาดา กีระนันทน์
164013370845 พรรษาของพระพุทธเจ้า / สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฒโน)
1641133717รวมธรรมนำจิตสู่แสงสว่างทางชีวิต / พระอาจารย์ธรรมรัติ ธมมรโต
1642133721ปัญหาและทางออกของการเมืองไทย / วิทยากร เชียงกูล
1643133654ผลของสารสกัดธรรมชาติที่เตรียมจากเปลือกแตงโมต่อการยับยั้งการเกิดน้ำตาลของผลิตภัณฑ์แอปเปิลที่ผ่านการตัดแต่ง / มธุรส ไตรสินธุ์
1644133193มือใหม่ Flash CS3 ใช้งานอย่างมือโปรฯ / ภัททิรา เหลืองวิลาศ
1645132927สร้างกราฟิกมือโปรด้วย Illustrator CS3 / ณาตยา ฉาบนาค ; ธารี บางแก้ว และธีรวัฒน์ จิตต์เนื่อง, บรรณาธิการ
1646133505การบัญชีชั้นสูง 2 / ผกาพรรณ พรหมสาขา ณ สกลนคร
1647133821ปฏิบัติการ 485 วัน ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ปลดชนวนวิกฤตพลังงาน / นฤตย์ เสกธีระ... [และคนอื่น ๆ]
1648133912เปลี่ยนขยะพิษคืนชีวิตโลก [แผ่นวีดิทัศน์] / สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ วิชัย จงประสิทธิ์พร และ คมสัน นันทจิต
1649133913หูฟัง หูพัง [แผ่นวีดิทัศน์] ; หูฟังคู่คิด เพื่อนสนิททำหูพัง [แผ่นวีดิทัศน์] / สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ วิชัย จงประสิทธิ์พร และ คมสัน นันทจิต
1650133811พิศรัฐธรรมนูญ / วุฒิสาร ตันไชย, บรรณาธิการ
1651133914ยา ชะตากรรมคนไทย [แผ่นวีดิทัศน์] ; ยา [แผ่นวีดิทัศน์] : ชะตากรรมคนไทย / สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ วิชัย จงประสิทธิ์พร และ คมสัน นันทจิต
1652133916โรงเรียนหนูครูไม่พอ [แผ่นวีดิทัศน์] / สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ วิชัย จงประสิทธิ์พร และ คมสัน นันทจิต
1653133917หนึ่งคนเปลี่ยนหนึ่งจุดเปลี่ยน [แผ่นวีดิทัศน์] ; 1 คนเปลี่ยน = 1 จุดเปลี่ยน ; คนเปลี่ยน = 1 จุดเปลี่ยน [แผ่นวีดิทัศน์] / สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ วิชัย จงประสิทธิ์พร และ คมสัน นันทจิต
1654133922พิชิตป่วยด้วยการนอน [แผ่นวีดิทัศน์] / สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ วิชัย จงประสิทธิ์พร และ คมสัน นันทจิต
1655133923ถวายให้ได้บุญหรือบาป [แผ่นวีดิทัศน์] / สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ วิชัย จงประสิทธิ์พร และ คมสัน นันทจิต
1656133924ผลไม้เคลือบยาพิษ [แผ่นวีดิทัศน์] / สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ วิชัย จงประสิทธิ์พร และ คมสัน นันทจิต
1657133925ปลาซัคเกอร์ [แผ่นวีดิทัศน์] / สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ วิชัย จงประสิทธิ์พร และ คมสัน นันทจิต
1658133926ชุดชั้นในแนบเนื้อ [แผ่นวีดิทัศน์] / สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ วิชัย จงประสิทธิ์พร และ คมสัน นันทจิต
1659133927ไม่เอาน้ำมันทอดซ้ำ [แผ่นวีดิทัศน์] / สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ วิชัย จงประสิทธิ์พร และ คมสัน นันทจิต
1660133928มหันตภัยอาหารดิบ [แผ่นวีดิทัศน์] / สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ วิชัย จงประสิทธิ์พร และ คมสัน นันทจิต
1661133929ก่อนน้ำมันจะหมดโลก [แผ่นวีดิทัศน์] / สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ วิชัย จงประสิทธิ์พร และ คมสัน นันทจิต
1662133930ของเล่นอันตราย [แผ่นวีดิทัศน์] / สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ วิชัย จงประสิทธิ์พร และ คมสัน นันทจิต
1663133932ขยะถุงพลาสติก [แผ่นวีดิทัศน์] / สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ วิชัย จงประสิทธิ์พร และ คมสัน นันทจิต
1664133939กินทิ้งกินขว้าง [แผ่นวีดิทัศน์] / สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ วิชัย จงประสิทธิ์พร และ คมสัน นันทจิต
1665133940อร่อยลิ้นต้องไม่อร่อยร้าย [แผ่นวีดิทัศน์] / สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ วิชัย จงประสิทธิ์พร และ คมสัน นันทจิต
1666133655การออกแบบแสงละครเวทีเรื่องปลาย่าง / ทศพล วิพลกุล
1667133801คู่มือการอนุรักษ์เอกสารจดหมายเหตุ : การอนุรักษ์เอกสารจดหมายเหตุโดยการแปลงรูปแบบข้อมูลเข้าสู่ระบบดิจิตอล / นัยนา แย้มสาขา... [และคนอื่น ๆ] ; สาคร พิพวนนอก, ผู้เรียบเรียง
1668133777จารึกในจังหวัดเชียงราย / ศรีเลา เกษพรหม, อภิรดี เตชะศิริวรรณ
1669133652การศึกษาอัตราการอยู่รอดของโปรไบโอติคในผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตบางชนิดที่ขายตามท้องตลาด / นงค์ลักษณ์ อาญาเมือง
1670133650การพัฒนาผลิตภัณฑ์เค้กกล้วยหอมจากแป้งสาลีทดแทนด้วยแป้งเผือก / นราลัย งามนัก
1671133651การสกัดเวย์โปรตีนจากผลพลอยได้ของกระบวนการผลิตเกาดาซีส / เกษรินทร์ โสดา
1672133661เปิดม่านคนดังหวังวัง / ภราดร ศักดา
1673133768การจัดการความรู้ด้านการสอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม / โดยความร่วมมือระหว่างเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลาง เพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
1674133979รายงานการศึกษาการพัฒนาภาคมหานครแบบบูรณาการเสนอต่อคณะกรรมการศึกษาการพัฒนาภาคมหานครแบบบูรณาการ (กรุงเทพมหานคร นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร)
1675130024คำอธิบายกฎหมายอาญาภาค 1 : บทบัญญัติทั่วไป / เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์
1676133653การประยุกต์ใช้สารเคลือบบริโภคได้จากสตาร์ชเพื่อยืดอายุการเก็บข้าวโพดฝักอ่อน / นฤมล ชินรัตน์
1677133649ผลของการใช้น้ำซาวข้าวต่อการยับยั้งการเกิดสีน้ำตาลในผลไม้แอปเปิลตัดแต่ง / วลัยภรณ์ ศรีวงษ์
1678133941ขวดใส ๆ ทำร้ายโลก [แผ่นวีดิทัศน์] / ปาริชาต สถาปิตานนท์ วิชัย จงประสิทธิ์พร และ คมสัน นันทจิต
1679133946ออกกำลังกายทางรอดเพื่อสุขภาพ [แผ่นวีดิทัศน์] / ประสาน อิงคนันท์ และ สัมพันธ์ เณรรอด
1680133947ชุมชนเป็นสุข [แผ่นวีดิทัศน์] ; วังตะกอ ชุมชนเป็นสุข [แผ่นวีดิทัศน์] / ประสาน อิงคนันท์ และ สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ
1681133948สมุนไพร [แผ่นวีดิทัศน์] / ประสาน อิงคนันท์ ภัทราพร สังข์พวงทองและ นิโลบล ยะกันมูล
1682133949ผักปลอดสารพิษ [แผ่นวีดิทัศน์] / ประสาน อิงคนันท์
1683133950นมแม่ [แผ่นวีดิทัศน์] : มหัศจรรย์อาหารมื้อแรกของลูก / ประสาน อิงคนันท์
1684133952เคลื่อนพลคนพอเพียง [แผ่นวีดิทัศน์] / ประสาน อิงคนันท์ และ สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ.
1685133954ลุงนิล คนของความสุข [แผ่นวีดิทัศน์] / ประสาน อิงคนันท์
1686134090การประเมินผลวาระแห่งชาติด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ กระทรวงยุติธรรม
1687132983ครอบครัวสบายสไตล์ล้านนา พ.ศ.2550 วิถีชีวิตและการดูแลสุขภาพเด็ก = Healthy families under Lan Na traditions lifestyle and healthcare of the children / พรรณเพ็ญ เครือไทย
1688133142การศึกษาความต้องการของผู้ขอรับใบอนุญาตวิทยุสำหรับประชาชนย่านความถี่ 245 เมกกะเฮิรตซ์ = A study of applicants requirements for citizen band 245 MHz radio license / วนุต ศรีจันทร์บาล
1689133326การนำกิจการมาเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อ : ศึกษาเฉพาะกรณีการบังคับเอากับกิจการ = Collateral enterprise processing for the solicitation of credit : case study on the execution enterprise / บงกช ชาญศิลป์
1690134141บทสรุป : 40 ปี รัฐศาสตร์จุฬาฯ รุ่น 19
1691133342ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการ ไอ พี วีพีเอ็น : กรณีศึกษาผู้ใช้บริการในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร = Factors affecting options to use I PVPN service : case study service users in Bangkok metropolis area / ผานิต วีระหงส์
1692133990ปลวก...การป้องกันและกำจัด / จารุณี วงศ์ข้าหลวง และ ขวัญชัย เจริญกรุง
1693134038โลกร้อนกับประเทศไทย / ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์ เจริญเมือง
1694133321การใช้พื้นที่สื่อของแหล่งข่าวและการปิดกั้นการแทรกแซงการทำข่าวของหนังสือพิมพ์ กรณีความขัดแย้งทางการเมืองหลังการรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 = The use of new space by news sources and the censoring and interfering in newspaper reporting in the case of the political conflict after the coup d'tat of September 19, 2006 / สุจิตรา วรุณโณ
1695134064ทุนทางสังคมของผู้หญิง : ความยั่งยืนของประชาธิปไตย / ถวิลวดี บุรีกุล
1696133880ชุมนุมภาษิตนานาชาติ / พิชยศักดิ์ หรยางกูร
1697134108คู่มือปฏิบัติการวิเคราะห์อาหาร / ลัชชาภรณ์ ธรรมธีรเสถียร และ ธีรชัย เราเจริญพร
1698134201รักใสหัวใจเกินร้อย [แผ่นวีดิทัศน์] = Boys over flowers [Videodisc]
1699134136ความเป็นอิสระขององค์กรตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 : รายงานการศึกษาวิจัย / ชลัช จงสืบพ้นธ์... [และคนอื่น ๆ]
1700134055สรุปการบรรยายพิเศษองค์ความรู้ในวงงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ / วัชรา ไชยสาร... [และคนอื่น ๆ]
1701133983การประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ / มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
1702133977หนังสือ 10 ปี ทศวรรษเพื่อเด็กและภูมิปัญญาของครอบครัว / สายฤดี วรกิจโภคาทร, บัญญัติ ยงย่วน และ สาวิตรี ทยานศิลป์, บรรณาธิการ
1703133985ปัจจัยทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมของโลกมุสลิมและโอกาสของประเทศไทย (ปีที่ 2) / อิศรา ศานติศาสน์
1704134140สรุปรายงานการวิจัย ชุดโครงการวิจัย "ไทย-ตะวันออกกลาง" / อิศรา ศานติศาสน์... [และคนอื่น ๆ]
1705133360กินอย่างไรจึงจะมีสุขภาพดี / จิระวิทย์ ศุภนันทกานต์ และ สุทธิวัสส์ คำภา
1706133476เส้นสายลายไทย ชุดเงือก กินรี มักกะลีผล / เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล
1707133475เส้นสายลายไทย ชุดหัตถศิลปะภัณฑ์ (เครื่องสูง) / เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล
1708133121การวิเคราะห์ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการนำระบบการวางแผนทรัพยากรสำหรับองค์กร (ระบบ ERP) มาใช้ในศูนย์กระจายสินค้า : กรณีศึกษาศูนย์กระจายสินค้าอุปโภค บริโภค = Analysis of key success factors of enterprise resource planning (ERP) system in a consumer product distribution center : a case study of a distribution center (consumer goods) / ชุติมา เพ็ญนภาภรณ์
1709133135การศึกษาโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับอ่างเก็บน้ำเขื่อนปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ = A study on Pranburi pumped storage project Prachubkirikhan province / คม ผาติประชา
1710134240ฐานข้อมูลคนไข้เพื่อช่วยในการตรวจรักษาในโรงพยาบาลรัฐบาลแห่งหนึ่งผ่านเครือข่ายพื้นที่ท้องถิ่นไร้สาย เฟสที่ 1 = Patient database for aiding treatment in a government's hospital through wireless local area network : first phase / ปุณยวีร์ จามจรีกุล
1711133339การศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจการให้บริการงานวิศวกรรมสำหรับโรงพยาบาล = Feasibility study of business for hospital engineering service / สุวัฒน์ ศิรินิรันดร์
1712133332การจัดการโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมกุ้ง : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมกุ้งในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม = Supply chain management in shrimp industry : a SME case study of a shrimp processing factory / บวรวิทย์ โรจน์สุวรรณ
1713134260ภาวะผู้นำและความเครียดในการปฏิบัติงานของข้าราชการกองบินตำรวจ กรุงเทพมหานคร = The leadership styles and job stress in operation of Police Aviation Division in Bangkok / สุกัญญา เขียวรัตน์
1714134241กลยุทธ์การวางแผนและการสร้างสรรค์สื่อจดหมายตรงขององค์กรเพื่อสาธารณประโยชน์ในการสร้างจิตสำนึกสาธารณะเพื่อการระดมทุนและทัศนคติของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อสื่อจดหมายตรง = Strategies of planning and creating direct mail for nonprofit organizations by building public consciousness for fundraising program and attitude of target group towards direct mail / วิลาวัลย์ วโรภาษ
1715134327โทรคมนาคมใต้ร่มเงา กทช. / ประสิทธิ ประพิณมงคลการ ; ชูชาติ สว่างสาลี, บรรณาธิการ
1716134320ชีวิตเป็นสุข / เรียบเรียงโดย วิทยา ชื่นแสงสว่าง
1717133471คู่มือสอบภาค ก. เข้ารับราชการ : ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการทั่วไป / รวบรวมโดยวีระชัย คำล้าน
1718133488คู่มือเตรียมสอบ อบจ./เทศบาล/เมืองพัทยา/อบต. ภาค ข : ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง กฎหมาย ระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ / เรียบเรียงโดยจีระ งอกศิลป์
1719133481คู่มือเตรียมสอบบรรจุข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ : ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป / เรียบเรียงโดยจีระ งอกศิลป์... [และคนอื่น ๆ]
1720134373เทคโนโลยีเนื้อสัตว์ / สัญชัย จตุรสิทธา
1721134318วิทยาศาสตร์ของพระพุทธศาสนาอันประเสริฐ / รุ่งเรือง ลิ้มชูปฏิภาณ์
1722134341คือพ่อพระคือผู้ให้...อุเทน เตชะไพบูลย์ / นรุตม์, รวบรวมและเรียบเรียง
1723134329การกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมและสื่อประสม / ประสิทธิ์ ประพิณมงคลการ, สุภาวดี อร่ามวิทย์ และ ชัยเชษฐ์ สายวิจิตร ; ชูชาติ สว่างสาลี, บรรณาธิการ
1724134333การบริหารองค์การ. แนวการศึกษาชุดวิชา / พิพัฒน์ ไทยอารี
1725134332การบริหารองค์การ. ประมวลสาระชุดวิชา / พิพัฒน์ ไทยอารี
1726134457เทคโนโลยีอาหารหมัก / จารุวรรณ มณีศรี
1727134456สารพิษรอบตัว / ไมตรี สุทธจิตต์
1728134455เอนไซม์ดัดแปรคาร์โบไฮเดรตในอุตสาหกรรม / เปี่ยมสุข พงษ์สวัสดิ์
1729134330โครงการรับจำนำข้าวเปลือกปี 2547-2548 และทางเลือกในการใช้กลไกตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า / ชัยพัฒน์ สหัสกุล
1730134451อนาคตกำหนดได้ / ปาริชาติ สถาปิตานนท์
1731134348การทำงานเชิงอาสาสมัคร / ธนา นิลชัยโกวิทย์... [และคนอื่น ๆ]
1732134352จิตตศิลป์ / ธนา นิลชัยโกวิทย์... [และคนอื่น ๆ]
1733134351การเผชิญความตายอย่างสงบ / ธนา นิลชัยโกวิทย์... [และคนอื่น ๆ]
1734134350วิธีคิดกระบวนระบบ / ธนา นิลชัยโกวิทย์... [และคนอื่น ๆ]
1735134345งานพลังกลุ่มและความสุข / ธนา นิลชัยโกวิทย์
1736134344ชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงร่วม / ธนา นิลชัยโกวิทย์... [และคนอื่น ๆ]
1737134349นิเวศน์ภาวนา / ธนา นิลชัยโกวิทย์... [และคนอื่น ๆ]
1738134346นพลักษณ์เพื่อการพัฒนาตน / ธนา นิลชัยโกวิทย์... [และคนอื่น ๆ]
1739134347การเจริญสติวิปัสสนา / ธนา นิลชัยโกวิทย์... [และคนอื่น ๆ]
1740134321การระงับข้อพิพาททางสิ่งแวดล้อมตามระบบกฎหมายต่างประเทศ / บรรณาธิการ สุนทรียา เหมือนพะวงศ์
1741134396ผมเรียนชีวิตผ่านสื่อครับ : การพัฒนาทักษะชีวิตเยาวชนโดยกระบวนการสื่อมวลชนศึกษา / เรียบเรียงโดย พรรณิภา โสตถิพันธุ์
1742134393กรอบแผนระยะยาว มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2552-2567
1743134501คอนเสิร์ตบาวเบญเพศ [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล]
1744134316หัวใจของการพัฒนาชีวิต / รุ่งเรือง ลิ้มชูปฏิภาณ์
1745134421ถ่านหิน : พลังงานสะอาด? / ศุภรา จันทร์ชิดฟ้า
1746128881นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 4 : การบริหารนวัตกรรม = Abstracts of 4th Naresuan research conference
1747134683PTT group in downstream business / จัดทำโดย ส่วนสื่อสารธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น ฝ่ายสื่อสารองค์กร
1748134184คู่มือการจัดการลอจิสติกส์และการกระจายสินค้า = The handbook of logistics and distribution management / Alan Rushton, Phil Crocher และ Peter Bake ; วิทยา สุหฤทดำรง, วิชัย รุ่งเรืองอนันต์ และ บุญทรัพย์ พานิชการ, ผู้แปล
1749134666มหาสุขาวตีวยูหสูตร / พระวิศวภัทร เซี่ยเกี๊ยก, แปล
1750134541แจ๊ส แดนซ์ เพื่อหุ่นสวย FIT & FIRM [แผ่นวีดิทัศน์]
1751134536รายงานประจำปี... [ซีดี-รอม] = Annual report... [CD-ROM] / หน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร กระทรวงสาธารณสุข
175276469สมบัติทางวิศวกรรมของอาหารและวัสดุชีวภาพ / อัมพวัน ตั๊นสกุล
1753134927ใต้ร่มโพธิญาณ พระโพธิญาณเถร / พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท)
1754134651Pre modern / ไชยันต์ ไชยพร ; บรรณาธิการโดย รวี สิริอิสสระนันท์
1755134977นิทรรศการศิลปกรรม "วิถีแห่งชีวิต" ในวาระเกษียณอายุราชการ ชัยนันท์ ชะอุ่มงาม
1756135024รายงานผลการดำเนินงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในรอบวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี (10 พฤศจิกายน 2547 - 9 พฤศจิกายน 2551)
17571283698 ทศวรรษ รัชกาลที่ 9 [ซีดี-รอม] = Eight decades of His Majesty King Bhumibol Adulyadej's reign [CD-ROM]
1758128368Eight decades of His Majesty King Bhumibol Adulyadej's reign [CD-ROM] = 8 ทศวรรษ รัชกาลที่ 9 [ซีดี-รอม]
1759128946ปัจฉิมบทพันธกิจการตรวจสอบแทนประชาชน : คตส. คณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ 30 ก.ย.2549-30 มิ.ย.2551
1760135135กล้วยไม้ไทย... : สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ = Thai Native Orchids... : Queen Sirikit Botanic Garden
1761135003Endless stainless / ประธาน ธีระธาดา และ กัลยา ตันติยาสวัสดิกุล, บรรณาธิการ
1762134976คุณภาพเครื่องยาไทย : จากงานวิจัยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน / นพมาศ สุนทรเจริญนนท์ และ นงลักษณ์ เรืองวิเศษ
1763135025แนวทางการส่งเสริมภาพยนตร์ไทย / คณะผู้จัดทำ อภินันท์ โปษยานนท์ และ สมศักดิ์ เชาวน์ธาดาพงศ์
1764132180โครงการศึกษาสถานการณ์การผลิตและคุณภาพความปลอดภัยของนมแพะพาสเจอร์ไรส์ ปีงบประมาณ... / อรสา จงวรกุล, ธิดา กันสุวีโร และ สุฌานี หวันตาหลา
1765134964คู่มือตรวจซ่อมจอมอนิเตอร์ 1 ฉบับสมบูรณ์ / ศักดา ทิพย์เจริญ
1766134992ตำรายาสมุนไพรของไทลื้อในจีน / ไพฑูรย์ ดอกบัวแก้ว และ ไชยยง รุจจนเวท
1767134991ภาพลวงตากับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฉลาดสุด ๆ / สุชาติ สุภาพ
1768133631MATLAB การประยุกต์ใช้งานทางวิศวกรรมไฟฟ้า / สัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ... [และคนอื่น ๆ]
1769133554สร้างเศรษฐกิจไทยด้วยความคิดสร้างสรรค์ = Building Thailand's Economy with creativity
1770150899กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 / วินัย ล้ำเลิศ
1771135506กฎหมายรัฐธรรมนูญ : แนวคิดและประสบการณ์ของต่างประเทศ / ชาญชัย แสวงศักดิ์
17721353236 องศาโลกาวินาศ = Six degrees / มาร์ก ไลนัส, เขียน ; ศิริพงษ์ วิทยวิโรจน์ และ พลอยแสง เอกญาติ, แปล
1773135311การปฏิรูปการศึกษาไทยในยุคปฏิรูปการปกครอง / กระทรวงศึกษาธิการ
1774135306การศึกษาในวิถีชุมชน : การสังเคราะห์ประสบการณ์ในชุดโครงการวิจัยด้านการศึกษากับชุมชน / อมรวิชช์ นาครทรรพ... [และคนอื่น ๆ]
1775135305ธรรมเนียมเกี่ยวกับพระศาสนาและการคณะสงฆ์ / สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
1776135516การรับฟังพยานหลักฐานคดีอาญา : บทวิเคราะห์และวิจารณ์ พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 28) พ.ศ2551 / ธีสุทธิ์ พันธ์ฤทธิ์
1777134075ข้าราชการข้าของแผ่นดิน / สีมา สีมานันท์
1778133827สูตรคำนวณ(ไม่ลับ)ในการบริหารคน / ไพศาล เตมีย์
1779135273เรารักษ์เจ้าพระยา / สุพัฒนี ภาณุรัตน์... [และคนอื่น ๆ]
1780135289แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน / สนานจิตร สุคนธทรัพย์... [และคนอื่น ๆ]
1781135096พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 พร้อมกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุงปี 2551) / จัดทำโดย กองควบคุมอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
1782134290100 ปี อังกะลุงกรุงสยาม 13-17 สิงหาคม 2551= 100th anniversary of Angkalung Thailand August 13-17, 2008
1783134268ฝันให้เป็น ต้องทำได้จริง : จากกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ = A dream with a deadline turning strategy into action / ญาคส์ โฮโรวิทซ์ และ อานน์ วาเลอรี โอลซง-โกรโบซ ; รัชนี เอนพีระศักดิ์, ผู้แปล
1784135798ทางออกการปรับรื้อโครงสร้างระบบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ
178552728รวมบทความพิเศษและคำพิพากษาฎีกา ปี... / วิวัฒน์ สรรพคุณ, บรรณาธิการ
1786130445ธุรกิจคุณธรรม : ปลูกจิตสำนึกผนึกความรับผิดชอบตอนแทนสังคม. เอกสารประกอบการประชุมกลุ่มย่อย กลุ่ม "ธุรกิจคุณธรรม" / ธนินทร์ รัตนโอฬาร, รวบรวมและเรียบเรียง
1787130501ครอบครัว : แหล่งหล่อหลอมคุณธรรมด้วยความรัก / สุวิมล ว่องวาณิช, อธิวัฒน์ เปล่งสอาด, บุณยาพร ฉิมพลอย และ อัญชลี ภัทรพิชญธรรม, รวบรวมและเรียบเรียง
1788132463ครอบครัว : แหล่งหล่อหลอมคุณธรรมด้วยความรัก. เอกสารประกอบการประชุมกลุ่มย่อย กลุ่ม ครอบครัว / อธิวัฒน์ เปล่งสอาด, บุณยาพร ฉิมพลอย และ ชลี ภัมรพิชญธรรม, รวบรวมและเรียบเรียง
1789135962เซ็ปติมัส ฮีป ปาฏิหาริย์หมายเลขเจ็ด เล่ม 3 : ตอน จอมขมังเวช = Septimus heap book three : physik / แองจี เสจ ; พลอย โจนส์, แปล
1790133798ภาพถ่ายทางอากาศ 7 ปราสาทหินมหัศจรรย์แห่งอีสาน = The aerial views of Seven Khmer Sanctuaries Wonders of Northeastern Thailand / อภิวันทน์ อดุลยพิเชฏฐ์, บรรณาธิการ ; อาภัสรา จารุภา, แปล
1791133685การเมืองและวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อม : การแสดงผลงานศิลปะ : ภาพถ่ายและศิลปะ 2 มิติ
1792133803การพัฒนาเครือข่ายบริการองค์ความรู้และสารสนเทศดิจิทัลสู่ชุมชน / สมพร พุทธาพิทักษ์ผล
1793132178สำรวจสถานการณ์ความพร้อมของสถานที่ผลิตขนมจีนเพื่อบังคับใช้มาตรฐาน GMP กฎหมาย ปีงบประมาณ 2551
1794134326สะท้อนสังคมผ่านคมความคิด นายอานันท์ ปันยารชุน : รวมคำกราบบังคมทูลถวายรายงาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และคำกล่าวเปิดการสัมมนาวิชาการ ประจำปีของ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2535-2549
1795136007มือใหม่สร้างเว็บไซต์ Photoshop+Dreamweaver [ซีดี-รอม] / ประภาพร ช่างไม้
1796135745ปัญหา 108 ... / พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก
1797134254ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการค้ายาเสพติดของผู้ต้องขังก่อนต้องโทษ : กรณีศึกษาทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น / ประมูล ประเสริฐสุข
1798134256ประสิทธิผลการให้บริการของศูนย์บริการรถยนต์มิตซูบิชิ : ศึกษาเฉพาะกรณี บริษัท กฤษฎากลการ (ประเทศไทย) จำกัด สาขารามอินทร / อัคริยา ศัลยานุบาล
1799134245ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดซ้ำของเด็กและเยาวชน : กรณีศึกษาศูนย์แรกรับเด็กและเยาวชนชายบ้านเมตตา สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร / มงคลชัย รัตนจารุเรือง
1800134257ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม : ศึกษากรณีชุมชนศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น / จารุวัฒ สัจนวน
1801134250ทัศนคติของผู้ต้องขังต่อการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยด้านการฝึกวิชาชีพ : กรณีศึกษาทัณฑสถานหญิงกลาง / ฉวีวรรณ เกษร
1802134248การมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมของประชาชน : กรณีศึกษา ชุมชนวัดชัยมงคล เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร / พระธวัช รัชตปัญญา
1803134244พฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการบัตรเครดิต กรณีศึกษา : พนักงาน บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ / พรสุภา ชาวสามหน่อ
1804134252การกระทำความผิดของลูกจ้างชาวพม่าต่อชีวิตและร่างกายของนายจ้าง : ศึกษากรณีผู้ต้องขังในเรือนจำกลางนครปฐม / พระประสิทธิ์ วงประสูต
1805134251การกระทำความผิดคดียาเสพติดของเด็กและเยาวชน : กรณีศึกษาสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ / มาลี สุขประเสริฐ
1806134253การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพการบริการระหว่าง บมจ. ธนาคารธนชาติ สาขาตลาดยิ่งเจริญ และ บมจ. ธนาคารออมสิน สาขาตลาดสะพานใหม่ กรุงเทพมหานคร / ปกป้อง เกาะฎีระ
1807132263บูชาพญาแถน
1808132264บรรพบุรุษของเรา
1809132265ฮีตฮอยเฮา
1810132266สมบัติตายาย
1811135998ปริศนาหัวกะโหลก = Grave secrets / เครี รีชส์ ; มนันยา, แปล
1812134815การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินคดีพิเศษ = The opportunity for the public to the take part in special case proceeding / ศรีปริญญา ธูปกระจ่าง และ อัครเมศวร์ ทองนวล
1813135988เกาสมอง / ดำรงค์ วงษ์โชติปิ่นทอง
1814135989เกามนุษย์ / ดำรงค์ วงษ์โชติปิ่นทอง
1815135991เกาเวลา / ดำรงค์ วงษ์โชติปิ่นทอง
1816135992เกาโลก / ดำรงค์ วงษ์โชติปิ่นทอง
1817132281ฉลองขวัญ 80 ปี ขวัญแก้ว วัชโรทัย : 3 กันยายน 2551
1818135984มือใหม่สร้างเว็บไซต์ Photoshop + Dreamweaver / ประภาพร ช่างไม้ ; บรรณาธิการ ดนุพร กิ่งสุคนธ์
1819135979เคล็ดลับและมารยาทในการมอบของขวัญ / โนริโกะ ฮิวาชิตะ, เรียบเรียง ; มิกิ ฮิโต, ภาพ ; ยุวลักษณ์ ลิขิตธนวัฒน์ มูระเชะ, แปล
1820132254แนวคิดกำหนดทางออก = Si lu jue ding chu lu = mentality determines outlet
1821136236บล็อกเกอร์มือใหม่ [แผ่นวีดิทัศน์] : เป็นบล็อกเกอร์ไม่ง่ายอย่างที่คิด / บารมี นวนพรัตน์สกุล
1822136258ย้อนตำนานร้านอร่อย [แผ่นวีดิทัศน์] / ไชยแสง กิระชัยวนิช
1823135741การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาสุขภาวะ
1824130069Thai Journal of Forestry [journal]
1825128433สี่สิบปีรวมพลังผลักดันความสำเร็จ = 40 years of strength and still growing strong / มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
1826129155วันรำลึกผู้ก่อตั้ง อาจารย์ ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ 22 กันยายน 2551 : จากวันวานสู่...กาลปัจจุบัน
1827129764ที่ระลึกงานวันถวายผ้ากฐิน ณ วัดเทพประทาน ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จ.จันทบุรี วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2551 / มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
1828129976พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551
1829136520รายงานประจำปี... [ซีดี-รอม] = Annual report... [CD-ROM] / บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
183013509815 ปี พัฒนางาน บริการด้วยใจ 23 กันยายน 2551 / กรมการจัดหางาน
18316782315 ปี พัฒนางาน บริการด้วยน้ำใจ [ซีดี-รอม] / กรมการจัดหางาน
1832134726ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2551 / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
1833136263ไทลื้อ อัตลักษณ์แห่งชาติพันธุ์ไท / โครงการพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมและชาติพันธุ์ล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1834136266ไทยอง ชีวิต ศรัทธา สล่าแผ่นดิน / โครงการพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมและชาติพันธุ์ล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1835136264ไทใหญ่ ความเป็นใหญ่ในชาติพันธุ์ / โครงการพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมและชาติพันธุ์ล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1836136251วิเคราะห์คนไทยที่มีความคิดสร้างสรรค์ / อมรากุล อินโอชานนท์
183713623930 ปราสาทขอมในเมืองพระนคร / สรศักดิ์ จันทร์วัฒนกุล
1838136453เส้นทางอริยะ / พระอรหันต์จี้กง ; บัญชา ศิริไกร, แปล
1839136465ไหว้พระขอพร 99 วัด / ณัฐจักร รักรวยนิรันทร์, บรรณาธิการ
1840136494ครบรอบ 2 ปี กรมกิจการชายแดนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย / กรมกิจการชายแดนทหาร
1841136469เที่ยวเต็มร้อยกับ 100 คนดัง / สาธิตา โสรัสสะ และ สุชาติ ศรีตะมา
184213228013 ปี การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม : จากโรงเรียนวังไกลกังวล หัวหิน หนึ่งเดียวในโลก ตั้งแต่ พ.ศ.2538 / มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ; เรื่องโดย โศรดา ดุ๊ก
1843132284บทบาทสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาท้องถิ่น / วิษณุ เครืองาม ; ประสิทธิ์ ฤทธาภิมรมย์, บรรณาธิการ
1844132298รวมบทคัดย่อการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 11 = The 11th National graduate research conference / บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
1845132296คู่มือมาตรฐานวัคซีนสำหรับสัตว์ปีก / จารุณี สาตรา
1846136336Sony DVD architect สร้างสรรค์ DVD ทุกสไตล์ด้วยตัวเอง / ภานุมาศ สุวรรณ์ ; อุเทน พรมแดง, บรรณาธิการ
1847136835ปิดเทอมใหญ่ หัวใจว้าวุ่น [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล] = Hormones [Digital videodisc] / กำกับการแสดงโดย ทรงยศ สุขมากอนันต์
1848133396Business.com : top 1,000 companies : Crisis survivors : case stuides from leading companies
184913699536 ปี สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหง [ซีดี-รอม] / สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
185037139พระพุทธศาสนาได้ให้อะไรแก่เรา? / พระเทพดิลก (ระแบบ ฐิตญาโณ)
1851137214แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2552-2555
1852133521ประมวลภาพกิจกรรมสำคัญ ประจำปี ... [ซีดี-รอม] : กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
185313720110 ปี กกต. ก้าวต่อไปเพื่อประชาธิปไตยที่ยั่งยืน / สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
1854137197สรุปหลักกฎหมายจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดเพื่อเสริมสร้างแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดี พ.ศ.2551 / มนูญ พิบูลรัตนากุล
1855137007การเปิดรับเว็บไซต์และความคิดเห็นต่อสิทธิเด็กที่ปรากฎในเว็บไซต์ของสมาชิกเว็บไซต์ www.tkpark.or.th = Website members' exposure and opinions about child's rights content in www.tkpark.or.th / สายใจ วันดี
1856136410พจนานุกรมพุทธศาสน์ : ฉบับประมวลศัพท์ / พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
1857137222หนทางสู่ความสุข : แนวทางตามสามัญสำนึกเพื่อการใช้ชีวิตที่ดีขึ้น = The way to happiness / แอล รอน ฮับบาร์ด
1858137336ป่าสร้างชุมชน ชุมชนสร้างป่า หนึ่งทศวรรษรางวัลลูกโลกสีเขียว 2542-2551 / วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์, ศรีสุรางค์ มาศศิริกุล พรวิไล คารร์
1859136668แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติฉบับที่ 3 พ.ศ.2550-2554 / คณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
186030454หนังหุ้มกระดูก : ถลกหนังควานหากระดูกแห่งมายาคติ เรื่องความพิการในงานภาพยนตร์ / โอปอล์ ประภาวดี
186113665536 ปี สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง / สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
1862137576คู่มือจริยศาสตร์ตามหลักวิชาการสากล / กีรติ บุญเจือ
1863129754หนังสือที่ระลึกพิธีเปิดอาคารสิรินธร / บรรณาธิการโดย ประเทือง จินตสกุล
1864137154ไตรสิกขา เบื้องต้น : เพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนา และสันติภาพสากล / สุพจน์ ทองนพคุณ, รวบรวม
1865137642นักสืบ = Spies / ไมเคิล เฟรยน์ ; แปลโดย นันทวัน เติมแสงสิริศักดิ์
1866137483ประภาคารของความคิดริเริ่ม ต้นกล้าแห่งความอดทน / ฟองทิพย์ นราจีนรณ
1867137082บทบาททางการเมืองของกลุ่มวะห์ดะฮ์ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ / นัจมุดดีน อูมา
1868137857วิถีวิจัย [ซีดี-รอม] : ทศวรรษที่ 5 สู่ความเป็นเลิศ ; เอกสารประกอบการประชุมวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 5 [ซีดี-รอม] : วิถีวิจัย ทศวรรษที่ 5 สู่ความเป็นเลิศ วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2552 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ; เอกสารประกอบการประชุมวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ ... [ซีดี-รอม]
1869137874เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ [ซีดี-รอม] = International Standard Book Number (ISBN) [CD-ROM]
1870137998มิติหญิง-ชาย : ความแตกต่างบนความเหมือน
1871138008ธรรมนูญชีวิต 9 ประการ ตามรอยพระยุคลบาท
1872138042หลายชีวิตบนรถเมล์ สาย 154 [แผ่นวีดิทัศน์] / สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ และแก้วตา ปริศวงศ์
1873138104ชีวิตใหม่สไบทอง [แผ่นวีดิทัศน์] / สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ
1874138105ครูหวานกับสวนแห่งความสุข [แผ่นวีดิทัศน์] / สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ และ ประสาน อิงคนันท์
1875133955แผ่นดินวิกฤต [แผ่นวีดิทัศน์] / ประสาน อิงคนันท์
1876133951แฮปปี้ เวิร์ค เพลส [แผ่นวีดิทัศน์] = Happy work place [Videodisc] / ประสาน อิงคนันท์ และแก้วตา ปริศวงศ์
1877138108ธนาคารต้นไม้ [แผ่นวีดิทัศน์] / ประสาน อิงคนันท์
1878138109หัวใจความเป็นมนุษย์ [แผ่นวีดิทัศน์] / ประสาน อิงคนันท์
1879138139หัวใจใหม่ ชีวิตใหม่ [แผ่นวีดิทัศน์] / ประสาน อิงคนันท์
1880138144โรงเรียนดีมีสุข [แผ่นวีดิทัศน์] / ประสาน อิงคนันท์
1881138150เหยื่อความรุนแรง [แผ่นวีดิทัศ] / ประสาน อิงคนันท์
1882137813พุทธวัจน์ : ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ / กองตำราคณะธรรมทาน ธรรมทานมูลนิธิ, แปล
1883137914การดูแลบำรุงรักษารถโดยสารเชิงป้องกันเพื่อการลดใช้น้ำมันและมลพิษ (สำหรับผู้บริหาร) / สยาม อรุณศรีมรกต
1884137979คู่มือแนวทางการจัดการสารพีซีบี / นุชิดา รุ่งถาวรวงศ์
1885137933ลวดลายพุทธศิลป์น่าน / เธียรชาย อักษรดิษฐ์, สุรสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ์ และ ภานุพงษ์ เลาหสม
188666266ดีดีที #37 [ซีดี-รอม] = DDT #37 [CD-ROM] ; CDD #37 [CD-ROM]
188766623คู่มือการลงทุน [ซีดี-รอม] : บีโอไอ 2551 ; Investment information [CD-ROM] : A guide to investment information and support on investment ; BOI 2008 [CD-ROM]
188867305ดีดีที #36 [ซีดี-รอม] = DDT #36 [CD-ROM] ; CDD #36 [CD-ROM]
188967444ดีดีที #38 [ซีดี-รอม] = DDT #38 [CD-ROM] ; CDD #38 [CD-ROM]
189067451โปรแกรมรวมกฎหมายและคำพิพากษาฏีกา ระดับ 9 [ซีดี-รอม] : กฎหมาย+ฎีกาย่อสั้น+ฎีกาย่อยาว (ชุดเต็ม) ; โปรแกรมรวมกฎหมายและคำพิพากษาฏีกา ระดับ 9 for windows 98, ME, NT, 2000, XP, VISTA, LAN Version 3.0 [ซีดี-รอม] : กฎหมาย+ฎีกาย่อสั้น+ฎีกาย่อยาว (ชุดเต็ม)
189167561เจงกิสข่าน [แผ่นวีดิทัศน์] = Genghis Khan [Videodisc] : To the ends of the Eart and sea
189267650แกรมมี่ นัมเบอร์วัน ดาวน์โหลด [แผ่นวีดิทัศน์] : คาราโอเกะ = Grammy number on download [Videodisc] : Karaoke
189367693อรหันต์ซัมเมอร์ [แผ่นวีดิทัศน์] = Orahun summer [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย ภวัต พนังคศิริ
189467703ทัช ยอดรักนักกีฬา [แผ่นวีดิทัศน์] = Touch [Videodisc]
189569395การ์ฟิลด์ทะลุมิติป่วน [แผ่นวีดิทัศน์] = Garfield gets real [Videodisc]
189669699ดีดีที #41 [ซีดี-รอม] = DDT #41 [CD-ROM] ; CDD #41 [CD-ROM]
189769732ดีดีที #39 [ซีดี-รอม] = DDT #39 [CD-ROM] ; CDD #39 [CD-ROM]
189882782ดีดีที #40 [ซีดี-รอม] = DDT #40 [CD-ROM] ; CDD #40 [CD-ROM]
1899138138พลเมืองในโลกที่ถูกลืม [แผ่นวีดิทัศน์] / ประสาน อิงคนันท์ และสัมพันธ์ เณรรอด
1900138147พยาบาลชุมชน [แผ่นวีดิทัศน์] / ประสาน อิงคนันท์ และสัมพันธ์ เณรรอด
1901129026โครงการความร่วมมือในการสนับสนุนทุนวิจัยระหว่าง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ปี 2547-2551 : สุขภาพคนไทยกับงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์
1902130166เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ / สมุทร เซ็นเชาวนิช
1903138202การสื่อสารทางการเมือง. ประมวลสาระชุดวิชา / ชวนะ ภวกานันท์...[และคนอื่นๆ]
1904137939ใครๆ ก็ไปเที่ยวออสเตรเลีย / อดิศักดิ์ จันทร์ดวง
1905137978กรรมวิธีดั้งเดิมในการผลิตงานช่างพุทธศิลป์น่าน / สมเจตน์ วิมลเกษม และ สราวุธ รูปิน ; บรรณาธิการโดย ม.ร.ว. รุจยา อาภากร
1906137916การดูแลบำรุงรักษารถโดยสารเชิงป้องกันเพื่อการลดใช้น้ำมันและมลพิษ (สำหรับช่างเทคนิค) / สยาม อรุณศรีมรกต
1907138001พฤติกรรมเสี่ยงและการป้องกันในนักเรียนวัยรุ่นไทยและญี่ปุ่น = Risk behaviors and prevention in Thai and Japanese adolescent students / นวลฉวี ประเสริฐสุข
1908138013การบัญชีขั้นกลาง I : สินทรัพย์ / ปิติพัฒน์ ฉัตรอัครพัฒน์
1909137923บารัค โอบามา ประธานาธิบดีสหรัฐคนที่ 44? / ไพรัตน์ พงศ์พาณิชย์... [และคนอื่น ๆ]
1910137919เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ / จันทนา หล่อวิทยา, บรรณาธิการ
1911138002คนคืออะไร ใครคือคน (ฉบับสมบูรณ์สำหรับชาวพุทธ)
1912137964การปฏิรูปทางการเมือง / คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ มูลนิธิ Konrad Adenauer Stiftung
1913137915การจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการรถโดยสาร / สยาม อรุณศรีมรกต
1914137832ปัญญาไทย / พิมพร ชูรอด
1915138260รายงานการออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลและระบบการประมวลผลข้อมูลสำหรับการประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ / ศิริชัย กาญจนวาสี... [และคนอื่น ๆ]
1916138243ใครสร้างพระพุทธชินราช? / กิ่งแก้ว อัตถากร
1917138306HR & happy workplace 8 / สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
1918138170การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม : คำชี้แจงข้อเท็จจริงของศาสตราจารย์ นายแพทย์อดุลย์ วิริยเวชกุล ราชบัณฑิต ต่อเอกสารไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งให้สมาชิก มมส. โดย ศ. (พิเศษ) ดร.ภาวิช ทองโรจน์ เฉพาะในส่วนที่กล่าวพาดพิง / อดุลย์ วิริยเวชกุล
1919138241เฮอร์เมทิคา : อมตธรรมนำโลก = The Hermetica : the lost wisdom of the pharaohs / ทิโมธี ฟรีค และ ปีเตอร์ แกนดี้, เขียน ; กิ่งแก้ว อัตถากร, แปล
1920138227การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2547-2551 / กมเลศน์ สันติเวชชกุล
1921138312การปรับเปลี่ยนความเชื่อทางศาสนาและความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างหญิงชาย / จำปาทอง โพธิ์จันธิราช ; บรรณาธิการโดย วิระดา สมสวัสดิ์
1922138707รายงานประจำปี... [ซีดี-รอม] / คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1923138606การศึกษาทางจลนพลศาสตร์ของเนื้อหมูแบบตัดตามเส้นใยโดยใช้ไอน้ำร้อนยวดยิ่ง = Kinetic investigation of pork longitudinal section slice drying using superheated steam / วิมล ไทยอำมาตย์, ประโยชน์ อั้งเจ๋า และ กสิกร มาดี
1924138769พุทธวัจน์ คู่มือโสดาบัน
1925138674การโฆษณาและการส่งเสริมการตลาด = Advertising and promotion : an integrated marketing communications / ไมเคิล เอ. เบลช์ และ จอร์จ อี เบลช์ ; แปลและเรียบเรียง กมล ชัยวัฒน์
1926114525การบริหารงานสื่อวิทยุกระจายเสียง / สุรพงษ์ โสธนะเสถียร และ โกศล สงเนียม
1927138873การบริหารงานสื่อวิทยุกระจายโทรทัศน์ / สุรพงษ์ โสธนะเสถียร และ อิทธิศักดิ์ พลอยศิริชล
1928138883โยคะเพื่อสุขภาพ [แผ่นวีดิทัศน์] = Healthyl yoga [Videodisc] / เบญจามณี คำเมือง
1929138808หนังหน้าไฟ (แช็ก) / ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์
1930138725โครงการศึกษาวิจัยวัสดุก่อสร้างบ้านชนบทกรณีศึกษาเรื่องไม้โตเร็ว (ระยะที่ 3) : การศึกษาความเป็นไปได้ของรูปแบบการบริหารจัดการด้านการตลาดการแปรรูปไม้โตเร็วในระบบอุตสาหกรรมชุมชนกรณีศึกษาภาคตะวันออก อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2550 / พงษ์ศักดิ์ ภัสสรมณี... [และคนอื่น ๆ]
1931138755โครงการศึกษาเพื่อส่งเสริมคุณภาพการเกษตรและเพิ่มมูลค่าเกษตรในชุมชน / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
1932138630ร่วมแก้วิกฤติพลังงานชาติ : ด้วยงานวิจัย วช. / สุนันทา สมพงษ์, สุภาพร จินดา และ จุฑามาศ วาสิกรัตน์, บรรณาธิการ
1933138731แบบก่อสร้างบ้านแฝด 2 ชั้น ระบบไฮบริด : การศึกษาและวิจัยการออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อรับแรงแผ่นดินไหวในระบบอุตสาหกรรมชิ้นส่วนสำเร็จรูป / การเคหะแห่งชาติ
1934138729แบบก่อสร้างบ้านเดี่ยว 2 ชั้น ระบบไฮบริด : การศึกษาและวิจัยการออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อรับแรงแผ่นดินไหวในระบบอุตสาหกรรมชิ้นส่วนสำเร็จรูป / การเคหะแห่งชาติ
1935138730แบบก่อสร้างบ้านแถว 2 ชั้น ระบบไฮบริด : การศึกษาและวิจัยการออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อรับแรงแผ่นดินไหวในระบบอุตสาหกรรมชิ้นส่วนสำเร็จรูป / การเคหะแห่งชาติ
1936138728แบบก่อสร้างอาคารมาตรฐาน 5 ชั้น ระบบไฮบริด : การศึกษาและวิจัยการออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อรับแรงแผ่นดินไหวในระบบอุตสาหกรรมชิ้นส่วนสำเร็จรูป / การเคหะแห่งชาติ
1937138879วิธีวิทยาการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ / องอาจ นัยพัฒน์
1938138767ถอดรหัสลับสมองเงินล้าน = Secrets of the millionaire mind / ที. ฮาร์ฟ เอคเคอร์ ; แปลโดย พูนลาภ อุทัยเลิศอรุณ และ บุญศรี ศรีบุญรัตนชัย
1939138315หมาป่าฝรั่งเศสกับลูกแกะสยาม : ภัยคุกคามของฝรั่งเศสต่อความเป็นเอกราชของสยาม ปี ค.ศ. 1858-1907 = The French wolf and the Siamese lamb / แพทริค ทัก ; กฤษฎา สุทธานินทร์, ผู้แปล
194013167330 ปี สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ / สุธารัตน์ เกษร, บรรณธิการ
1941138766จิตใต้สำนึก : พลังที่สร้างสวรรค์หรือไม่ก็นรกของคุณ = Mind magic : techniques for tranforming your life / มาร์ธา ไฮแอทท์ ; แปลโดย อานันท์ ชินบุตร
1942139191ครบทุกเรื่อง Office 2007 [ซีดี-รอม] : เข้าใจง่ายทำได้จริงแบบ step by step / ธัชชัย จำลอง.
1943138602การศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิที่มีผลต่อการอบแห้งข้าวเปลือกด้วยเทคนิคฟลูอิไดเซชันโดยการใช้ไอน้ำร้อนยวดยิ่ง = A study of temperature affecting of drying using superheated steam on paddy drying fluidization technique / ภิญโญ หาญชนะ, ธนาธิป แซ่ลี้ และ บดินทร์ แก้วใน
1944147660แพ้ได้ แต่ไม่ยอม / หนุ่มเมืองจันท์
1945138645บันทึกความทรงจำบางเรื่อง พ.ศ. 2497-2550 / สินธุ์สวัสดิ์ ยอดบางเตย
1946138896มิตรแท้ทุกยาม : รวมบทร้อยกรองของ อ.ล้อม เพ็งแก้ว / ล้อม เพ็งแก้ว
1947133485สรุปย่อหลักกฎหมาย ป.วิ.อ. (พ.ศ.2551-2552) / จิตฤดี วีระเวสส์
1948138248การศึกษาความพร้อมของสถาบันการศึกษาของไทยในการรองรับนโยบายการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน / จุไรรัตน์ แสงบุญนำ ... [และคนอื่น ๆ]
1949138639หลากความคิด...ชีวิตคนทำงาน
1950139052พูดอังกฤษเป็นเร็ว... / อิสรีย์ แจ่มขำ และ เบญจมินทร์ ตันกิตติกร
1951139053พูดอังกฤษเป็นเร็ว... [แผ่นวีดิทัศน์] ; English conversation... [Videodisc] / อิสรีย์ แจ่มขำ และ เบญจมินทร์ ตันกิตติกร
1952138430พระราชวังแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ / ธนาคม บรรณกิจ
1953139421เศรษฐพิลึก = Freakonomics / สตีเวน ดี. เลวิทท์ และ สตีเฟน เจ. ดับเนอร์ ; แปลโดย พูนลาภ อุทัยเลิศอรุณ
1954138603การศึกษาจลนพลศาสตร์การอบแห้งกล้วยหอมด้วยไอน้ำร้อนยวดยิ่ง = Kinetic investigation banana slice drying using superheated steam / สง่า กออุดม, สุทธิพงษ์ ลิ้มเอง และ ชยุต โยงรัมย์
1955139204ปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะความเป็นมืออาชีพของนักวิชาชีพบัญชีไทยในบริบทของผู้สอบบัญชีภาษีอากรและผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต = A study on the factors affecting the professional skills of Thai accounting professional-in the context of tax auditors and certified public accountants / สงกรานต์ ไกยวงษ์
1956139399ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ / วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์
1957139495ภูมิปัญญาไทย / ปราณี ตันตยานุบุตร
1958139259การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกและอากาศโดยใช้ปัญหาเป็นฐานในการสอน = The study of achievement in science and technology for quality of life and society subject on the topic of the changing of plate tectonics and weather by using problem-based learning / วิสุทธิ์ ตรีเงิน
1959139355ลูกน้องโง่เป็นเหยื่อของเจ้านายฉลาด เจ้านายฉลาดเป็นเหยื่อของลูกน้องแกล้งโง่ / ศิริวรรณ ช้างพลาย
1960139287วาดสวย...ด้วยสีไม้ / ชุลีรัตน์ เลือดน้ำชล
1961139530โทรคุยไม่อั้น เม้าส์มันส์ทั่วโลกกับ Skype / กาญจนา ตันวิสุทธิ์ ; บรรณาธิการโดย กิตติ ภูวนิธิธนา
1962140150การพัฒนาประเทศไทยสู่การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ [ซีดี-รอม] = Developing Thailand toward knowledge society [CD-ROM] ; การประชุมวิชาการประจำปี 2551 เรื่อง การพัฒนาประเทศไทยสู่การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (Developing Thailand toward knowledge society) [ซีดี-รอม] / สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
1963139806การก่อการร้ายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ / ชัยโชค จุลศิริวงศ์ ; บรรณาธิการโดย สุรชาติ บำรุงสุข
1964139793ไลฟ์บ็อกซ์ : กล่องบุญ 4 / ภัทริน ซอโสตถิกุล
1965139984ธงชาติไทย / กองทัพบก
1966139397กัลยาณยศแห่งกัลยา / คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1967139671ชีวิตใสวัยเกษียณ / ประทุมพร วัชรเสถียร
1968140051ย่างก้าวมั่นคงเพื่อชีวิตดี / มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ
1969140083เรียนต่ออินเดีย มหาสมุทรแห่งปัญญา / ธนิษฐา แดนศิลป์
1970140053บริหารคนโดยองค์รวม / มิชิตา จำปาเทศ รอดสุทธิ
1971138189เป้าหมายและยุทธศาสตร์การศึกษาท้องถิ่น / ประภาพรรณ ไชยวงศ์...[และคนอื่นๆ]
1972140059อานาปานทีปนี : วิธีเจริญอานาปานสติ / พระญาณธชเถระ (แลดีสยาดอ) รจนา
1973140303รอยอินทร์ เล่ม... / โรสลาเรน
1974139988การเสียดินแดนของไทยในยุคล่าอาณานิคมของประเทศมหาอำนาจตะวันตก / กรมยุทธการทหารบก
1975140048Teen-Ager / มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ...[และคนอื่นๆ]
1976140049พ่อแม่ต้องรู้ / มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ...[และคนอื่นๆ]
1977140047ครอบครัวมั่นคง / มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ...[และคนอื่นๆ]
1978140050วัยรุ่น วัย(น่า)รัก / มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ...[และคนอื่นๆ]
1979140475ภาวะผู้นำ / รังสรรค์ ประเสริฐศรี
1980140476องค์การและการจัดการ / นิรมล กิติกุล
1981140389ตลาดสาธารณรัฐประชาชนจีน / กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
1982140395ประสบการณ์การเจรจาการค้าใน 18 ประเทศ / มโนรถ กุศลศักดิ์
1983140463พูดอย่างไรชนะใจคนฟัง / นงลักษณ์ สุทธิวัฒนพันธ์
1984140464อาจารยสักการ : ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ / ธัญรัด จันทร์ปลั่ง, อัจฉรา ไชยูปถัมภ์ และ วิสูตร โพธิ์เงิน
1985140459คู่มือการจาริกแสวงบุญสังเวชนียสถาน 4 ตำบล ประเทศอินเดีย และประเทศเนปาล / อิสระ สุวรรณบล และ จำเนียร ผะคังคิว
1986140474ส่งออกเริ่มจาก 0 สู่ความสำเร็จ / ทรงเดช ตันสุรัต
1987140488คู่มือการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนในการป้องกันการทุจริต / โครงการประชาศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
1988128182รวมคำบรรยาย ภาค...สมัยที่ 61 ปีการศึกษา 2551 / ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์, บรรณาธิการ
1989134698Healing light : Thirty messages of love, hope and courage / Alexandra Villard de Borchgrave ; Monsan Mamude, translator
1990139906แผนที่ทางหลวงประเทศไทย ฉบับปรับปรุงใหม่ 2552 = Thailand highway map : new edition 2009 / สมาคมสโมสรกรมทางหลวง
1991128960กลยุทธ์การพัฒนาผู้เรียน : ประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง / บรรณาธิการโดย จิราภรณ์ ศิริทวี และ ดนุชา ปนคำ
1992140731รวมผลงานการจัดการความรู้ จากภาคีเครือข่าย แผนงานสร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย (สสพ.) [ซีดี-รอม] : วันที่ 20-21 มิถุนายน 2551 เวลา 10 : 00-19 : 00 น ณ Hall 1 โรงแรม Centara Grand
1993140749โครงการสร้างสุขให้ชีวิตด้วยจิตอาสา [แผ่นวีดิทัศน์] / พระครูอุดมประชาธร
1994140750ภาพยนตร์คนจิตอาสา [แผ่นวีดิทัศน์]
1995140751จิตอาสา [แผ่นวีดิทัศน์] / ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยมหิดล
1996140535คุณบิดามารดา สุดพรรณนามหาศาล / พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต)
1997140534รวยครบสูตรด้วย eBay / อนุชา ลีวรกุล ; บรรณาธิการโดย ธนวัช วัชรวงศ์
1998140449เยือนถิ่นจีนโพ้นทะเล / สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
1999140652คน, พิการ, สื่อ, สาร, สังคม : นานาทัศนะว่าด้วยความพิการและพื้นที่สื่อสารทางสังคม / โอปอล์ ประภาวดี
2000140551การวิเคราะห์งบการเงิน / อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์
2001140733อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ / เกษร สิทธิหนิ้ว... [และคนอื่น ๆ]
2002140728ทรัพย์สินทางปัญญาน่ารู้และวิธีการประเมินมูลค่า / ปรีดา ยังสุขสถาพร
2003140744นินทานายแบงก์ : จากคอลัมน์ยอดฮิต แมวมอง / สันติ วิริยะรังสฤษฏ์, บรรณาธิการ
2004140656กรณีปราสาทพระวิหาร : จากมรดกอาณานิคมสู่มรดกโลก / อานันท์ หาญพาณิชย์พันธ์, บรรณาธิการ
2005140657อัจฉริยะตาราง 9 ช่อง พัฒนากาย พัฒนาสมอง / เจริญ กระบวนรัตน์
2006140576ทิศทางอนาคตและยุทธศาสตร์การเตรียมตัวประเทศไทยในระยะ 10 ปีข้างหน้า / สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2007140886กึ่งศตวรรษกฎแห่งกรรมของ ท. เลียงพิบูลย์ / ท. เลียงพิบูลย์ ; รักพงษ์ แซ่โซว, รวบรวม
2008140816พระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันตธาตุ / พระบัวพรรณ วรญาโณ
2009140446ไทยทำ ไทยกิน กับข้าวฝรั่ง / สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2010140659พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 / กรมสุขภาพจิต
2011140708รวมบทคัดย่องานวิจัยที่ดำเนินการแล้วเสร็จปีงบประมาณ พ.ศ.2547-2550 / สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2012139648ธัมมจักกัปปวัตนสูตร / พระโสภณมหาเถระ (มหาสีสยาดอ) ; พระพรหมโมลี (สมศักดิ์ อุปสโม), ตรวจชำระ ; พระคันธสาราภิวงศ์, แปลและเรียบเรียง
2013140924โครงการศึกษาวิจัยออกแบบอาคารที่พักอาศัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม : บ้านพักอาศัย (บ้านเดี่ยว) 2 ชั้น / การเคหะแห่งชาติ / การเคหะแห่งชาติ
2014140923โครงการศึกษาวิจัยออกแบบอาคารที่พักอาศัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม : บ้านพักอาศัย (บ้านแฝด) 2 ชั้น / การเคหะแห่งชาติ / การเคหะแห่งชาติ
2015140925โครงการศึกษาวิจัยออกแบบอาคารที่พักอาศัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม : อาคารพักอาศัยรวม 4 ชั้น / การเคหะแห่งชาติ / การเคหะแห่งชาติ
2016140922โครงการศึกษาวิจัยออกแบบอาคารที่พักอาศัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม : บ้านพักอาศัย (บ้านแถว) 2 ชั้น / การเคหะแห่งชาติ / การเคหะแห่งชาติ
2017140971เปิดตำนาน 7 ทศวรรษ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม / เยาวภา บัวเวช... [และคนอื่น ๆ]
2018141172วิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ : การวิจัยปัญหาปัจจุบันและการวิจัยอนาคตกาล / สุชาต ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ และ กรรณิการ์ สุขเกษม
2019140990แนวความคิดและทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ / ศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา
2020141199รายงานประจำปี... [ซีดี-รอม] = Annual report... [CD-ROM] / บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2021141017ทักษะภาษาเพื่อการสื่อสาร / กอบกาญจน์ วงศ์วิสิทธิ์
2022141061ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์ / ยุทธพงษ์ ลีลากิจไพศาล
2023140709โครงการศึกษาออกแบบรายละเอียดการจัดตั้งศูนย์จัดการขยะมูลฝอยครบวงจร (เชียงราย) / กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2024129558การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ / ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน
2025141062ชีวิตนี้ขอเป็นข้าพระบาท ทาสประชาชน / ประพันธ์ คูณมี ; ใกล้รุ่ง ทิพนา, เรียบเรียง
202669216รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี... [ซีดี-รอม] = Annual report... [CD-ROM] / คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
2027141176แบบจำลองสมการโครงสร้าง : การใช้โปรแกรม LISREL, PRELIS และ SIMPLIS (เทคนิคการวิเคราะห์เชิงปริมาณที่นิยมใช้กันมากในปัจจุบัน) / สุชาต ประสิทธิ์รัฐสินธุ์... [และคนอื่น ๆ]
2028140528พรรณไม้ ม.อุบล เล่ม 1 / มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2029131619ประมวลกฎหมายระเบียบข้าราชการพลเรือนพุทธศักราช 2471-2551 / สำนักงาน ก.พ.
2030141744คู่มือ Windows Vista & Office 2007 / ณัฐพงศ์ ฐิติมานะกุล... [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการโดย ธารี บางแก้ว
2031131642รายงานการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวโน้มบริบทการเปลี่ยนแปลงสังคมโลกและสังคมไทย ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ ด้านการเมืองการปกครอง
2032141741สุดยอด CFO ไทย : survive & success / ภัชราพร ช้างแก้ว, ฐิติเมธ โภคชัย
2033141417หลักการเขียนวิจารณ์วรรณกรรม / ประคอง เจริญจิตรกรรม
2034141419การสร้างเครื่องมือวัดตัวแปรในการวิจัยทางสังคมศาสตร์ : แนวทางสู่การปฏิบัติ / สุวิมล ติรกานันท์
2035141423การสร้างแบรนด์ของ Kellogg = Kellogg on branding / อลิซ เอ็ม ไทบาวท์ และทิม คาลกินส์, บรรณาธิการ ; แปลและเรียบเรียงโดย ปฏิพล ตั้งจักรวรานนท์
2036141766ยิ้มนี้...ให้พ่อ : รวม 80 เรื่องเล่าประทับใจจากการบริการภาครัฐ / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
2037141874ระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชนของไทย / เอกวิทย์ มณีธร
2038141771ครบทุกเรื่อง Windows Vista & Office 2007 : เข้าใจง่าย ทำได้จริง แบบ step by step / สุธีร์ นวกุล
2039141879การตรวจสอบและการควบคุมด้านคอมพิวเตอร์ทางบีญชี / อุษณา ภัทรมนตรี
2040141594กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่งและคู่มือคำชี้แจงประกอบกรมธรรม์ประกันภัย / สมาคมประกันวินาศภัย
2041141629บารมีคุ้มเกล้า ชาวสหกรณ์ไทย / กรมส่งเสริมสหกรณ์
2042141903ดนตรีบรรเลงสำหรับคนป่วย [ซีดี-รอม] ; ดนตรีฟังสบาย [ซีดี-รอม] : ดนตรีบรรเลงสำหรับคนป่วย ; = Music for health vol. 1- vol. 2 [CD-ROM]
2043141919รักหมดใจ [แผ่นวีดิทัศน์] = Love songs [Videodisc] / ขับร้องโดย สุนิตา ลีติกุล...[และคนอื่น ๆ]
2044137693นิทรรศการศิลปกรรมบูรณาการ ครั้งที่ 2 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2045141824รายงานผลที่สำคัญสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานศึกษา พ.ศ. 2551 / สำนักสถิติเศรษฐกิจและสังคมและประชามติ 3 สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2046142012นรกในคำสอนของพระพุทธศาสนา / สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
2047142013สวรรค์ในคำสอนของพระพุทธศาสนา / สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
2048142036การพระศาสนา / สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
2049142037กรีฑา (ฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุด) / โดย ฝ่ายวิชาการ บริษัท สกายบุ๊กส์ จำกัด
2050142068วิธีใช้งานโปรแกรมฐานข้อมูลชุมชนระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการชุมชน [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล] / ณัฐพล จันทร์แก้ว
2051142072การเตรียมองค์กรเพื่อรับการตรวจประเมินตามแนวทาง TQA / พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์
2052142091การบริหารผลการปฏิบัติงาน = Performance management / ไบรอัน เจ. ฮอลล์ ; แปลโดย สุรีพร พึ่งพุทธคุณ
2053142061การทำหนังสือบอกกล่าว-ทวงถาม / ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์
2054142147เขียนฅน : เขียนสารคดีแบบ "ฅ.คน" / บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด ; กฤษกร วงค์กรวุฒิ, บรรณาธิการ
2055128858ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง : ฉบับทันสมัย แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร
2056128857ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา : ฉบับทันสมัย แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร... [และคนอื่น ๆ]
2057158973คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1 ถึง ภาค 3 / จักรพงษ์ เล็กสกุลไชย
205869680เสียงอ่านหนังสือทางพ้นทุกข์ [ซีดี-รอม] / เด็กน้อยในแดนธรรม
2059132884คำพิพากษาศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ คดีปราสาทพระวิหาร พ.ศ. 2505 : บันทึกการต่อสู้คดี ฉบับสมบูรณ์ / หนุมาน กรรมฐาน, บรรณาธิการ
2060142268ชีววิทยาเบื้องต้น / ณพพร ดำรงศิริ
2061142215พูดอย่างฉลาด : คู่มือพัฒนาทักษะการพูดอย่างชาญฉลาด / ยุดา รักไทย และ ปานจิตต์ โกญจนาวรรณ
2062142471การสื่อสารดิจิทัล / พรชัย ทรัพย์นิธิ
2063142476การประมวลผลสัญญาณดิจิตอลด้วย MATLAB / ชูชาติ ปิณฑวิรุจน์
2064142472การประมวลผลภาพเชิงดิจิตอล / ฟูศักดิ์ ชีวสุวิทย์
2065142474การประมวลผลภาพดิจิตอลขั้นสูงด้วย MATLAB / ชูชาติ ปิณฑวิรุจน์
2066129138ชีวิตที่หมุนไปไม่หยุดยั้ง = Always roaming with a hungry heart / สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2067139746กำจัดจุดโกง : คู่มือเอาตัวรอดในยุคบริโภคนิยม / มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
2068143008งานสัมฤทธิ์ชีวิตรื่นรมย์ [ซีดี-รอม] / ไตรภพ ลิมปพัทธ์ และ ว. วชิรเมธี
20691431751001 วิธีกล้าคิดริเริ่มในที่ทำงาน = 1001 ways to take initiative at work / บ็อบ เนลสัน ; แปลโดย ธนรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ และ พรหมเทพ ชัยกิตติวณิชย์
2070143308กลับมาเถิดศีลธรรม [ซีดี-รอม] / ขับร้องโดย จีวัน
2071143334มินิคอนเสิร์ต เปิดโลกเย็น [ซีดี-รอม] / ขับร้องโดย จีวัน
2072143385มินิคอนเสิร์ต เปิดโลกเย็น [ซีดี-รอม] / ขับร้องโดย จีวัน
2073143370กลับมาเถิดศีลธรรม [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล] ; บันทึกการแสดงสด มหรสพทางวิญญาณ กลับมาเถิดศีลธรรม [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล] ; Live concert 20th anniversary จีวัน Band [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล] / ขับร้องโดย จีวัน
2074143384พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน
2075143377บันทึกการแสดงสด มินิคอนเสิร์ต เปิดโลกเย็น [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล] : เนื่องในโอกาส 102 ปี ชาตกาล พุทธทาสภิกขุ / ขับร้องโดย จีวัน
2076143259การเรียนรู้ร่วมกันแบบมีเข็มมุ่งสู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง / สุนัย เศรษฐ์บุญสร้าง
2077143365แนวคิดรัฐประศาสนศาสตร์และทฤษฎีระบบราชการ / วิเชียร วิทยอุดม
2078143367เคล็ดลับและมารยาทในโต๊ะอาหาร = Tabekata no manner to kotsu / ทาดาชิ วาตานาเบะ ; แปลโดย ยุวลักษณ์ ลิขิตธนวฒน์ มูระเซะ
2079143454เคล็ดลับชีวิตเปลี่ยนด้วยสุขภาพดี / ช่อเพชร จิตรสกุล เอื้ออาภรณ์ และ ณรงค์ชัย โพธิ์ ปริสุทธิ์
2080143663เร่ง รัก รุนแรง : โลกชายขอบของนักบิด / ปนัดดา ชำนาญสุข
2081143846ใช้หัวคิด = Use your head / โทนี บูซาน ; ธัญญา ผลอนันต์, ผู้แปล
2082143694ย้อนรอยสิทธิความเป็นคนของผู้หญิง / มาลี พฤกษ์พงศาวลี ; บรรณาธิการโดย วิมล อังสุนันทวิวัฒน์
2083143703กินเพื่อสุขภาพ / ชวลิต รัตนกุล
2084143827ร่วมแรงร่วมใจสร้างอาชีพเสริมให้เกษตรกรปลูกหญ้าแพงโกล่า / เฉลิมพล แซมเพชร
2085143841แปดเป็ง ประเพณีนมัสการพระเจ้าตนหลวง เมืองพะเยา / พระครูโสภณปริยัติสุธี (ศรีบรรดร ถิรธมฺโม)
2086144342ท่องกันดีนัก...รู้จักกันหรือเปล่า? / พนิตนาฏ ชูฤกษ์
2087144344อยากอ่านอังกฤษออก...ครูจะบอกวิธีให้ / พนิตนาฏ ชูฤกษ์
2088135133116 ปี วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ 1 เมษายน พุทธศักราช 2551 / กระทรวงศึกษาธิการ
2089144257ประมวลภาพไปรษณียบัตร รัชกาลที่ 5 / ไกรฤกษ์ นานา
2090144050การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนทางไกลระดับปริญญาบัณฑิต สาชาวิชาการตลาด สำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) = Distance learning curriculum development for Bachelor's Degree in Marketing for Small and Medimu Enterprises (SMEs) / พนารัตน์ แซ่ลิ้ม
2091144011รัก / สุดารำไฟ สุนทรรังษ์ จาง ; กรวรรณ คันโธ, ผู้รวบรวม
20921445183 สเต็ป พูดอังกฤษให้สำเนียงเหมือนฝรั่ง [แผ่นวีดิทัศน์] ; 3 steps พูดอังกฤษให้สำเนียงเหมือนฝรั่ง [แผ่นวีดิทัศน์] / เบญจมินทร์ ตันกิตติกร
2093144573คิดและเขียนให้เป็นบทภาพยนตร์ / นิวัฒน์ ศรีสัมมาชีพ
2094143960รักจากไป...แต่หัวใจอยู่ได้ / นัดตะวัน
2095144026ดังตฤณวิสัชนา ฉบับรู้จักรัก / ดังตฤณ
209614485350 สำนวนจีนพูดติดปาก [แผ่นวีดิทัศน์]
2097144848โอเคเนชั่นบล็อกในฐานะวารสารศาสตร์ภาคพลเมือง = OKNation blog as citizen journalism / นิดา หมอยาดี
2098144854ภาวะผู้นำและการจัดการภายในองค์กร [แผ่นวีดิทัศน์] = Good governance & competitiveness program [Videodisc] ; หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร ภาวะผู้นำและการจัดการภายในองค์กร [แผ่นวีดิทัศน์] / ผลิน ภู่จรูญ
2099144537กฎหมายที่ควรรู้ / สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทย.
2100144557เริ่มต้นกับดีบีทู เอ็กส์เพรส-ซี : หนังสือเพื่อชุมชนโดยชุมชน / ราอูล ชอง ; เอียน แฮคส์ และ เรฟ อะฮุจา
2101144492ความฝันอันสูงสุด ผู้กองแคน-ร.ต.อ.ธรณิศ ศรีสุข / ตวงพร อัศววิไล
2102144488KPI...ทำให้ง่ายๆ / วรภัทร์ ภู่เจริญ, จีระพงศ์ พรกุล และธนกฤต จรัสรุ่งชวลิต
2103144549ชีวิตนี้น้อยนัก วิธีสร้างบุญบารมี / สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
2104144493ตุลาการวิบัติ : หายนะประเทศไทย / วิรัตน์ สุคนธ์กานต์
2105144490คือมรดกแห่งความทรงจำ : อันเนื่องด้วยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ / ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
2106145106ขำหนอหมอกับเณร [แผ่นวีดิทัศน์] / พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา
2107145085ลีลาการเรียนรู้-ลีลาการสอน / ทิศนา แขมมณี
2108145086ทักษะ 5C เพื่อการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ / พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสุข
2109144722มณฑลสาธารณะบนอินเตอร์เน็ตของวัยรุ่นในช่วงการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) 2550 / นฤดล สืบสุนทรชัย
2110144724การศึกษาวัฒนธรรมไทยผ่านภาพยนตร์เรื่องโหมโรง / ธนากร ภัทรปิยะกุล
2111144828สัญญา ธรรมศักดิ์ ผู้นำทางการเมืองที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม / เยาวภา ประคองศิลป์
2112144721พฤติกรรมการใช้ MMS (Multimedia Messaging Service) ในการรับ-ส่งและเก็บข้อมูลคลิปมือถือของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร / พงษ์นรินทร์ พฤกษ์ศรีรัตน์
2113144827ครองตนดีมีสุข / พระเทพดิลก
211466725ถอดรหัสวิญญาณ [แผ่นวีดิทัศน์] = Soul 's code [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย อัศจรรย์ สัตโกวิท
211567387เวทเทรสส์ รักแท้ไม่ใช่ขนมหวาน [แผ่นวีดิทัศน์] = Waitress [Videodisc] / Directed by Adrienne Shelly
211667389ปลุกเด็กแสบกำราบเด็กซ่าส์ [แผ่นวีดิทัศน์] = Shredder man rules [Videodisc] / Directed by Savage Steve Holland
211767393รักเรา กัลปาวสาน [แผ่นวีดิทัศน์] = Secret [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย เจย์ โช
211867438ธรรมะเดลิเวอรี่ ชุดที่ 12 [แผ่นวีดิทัศน์] = Dhamma delivery 12 [Videodisc] ; ธรรมะเดลิเวอรี่ ชุดที่ 12 [แผ่นวีดิทัศน์] : เด็กรุ่นใหม่หัวใจธรรมะ ; เด็กรุ่นใหม่หัวใจธรรมะ [แผ่นวีดิทัศน์] / พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต
211967620รักครั้งใหม่ หัวใจแอ๊บแบ๊ว [แผ่นวีดิทัศน์] = I could never be your [Videodisc] / Directed by Amy Heckerling
212067623ป.ล. ผมจะรักคุณตลอดไป [แผ่นวีดิทัศน์] = P.S. I love you [Videodisc] / Directed by Richard LaGravenese
212167649มฤตยู หมอกกินมนุษย์ [แผ่นวีดิทัศน์] = The Mist [Videodisc] / Directed by Frank Darabont
212267655สียามา [แผ่นวีดิทัศน์] = Village of warriors [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย ปรีชา สงสกุล
212367656ตำนานผู้พิทักษ์กับมหาสงครามแห่งมนตรา [แผ่นวีดิทัศน์] = The seeker [Videodisc] : The dark is rising / Directed by David Cunningham
212467657จอมใจบัลลังก์เลือด [แผ่นวีดิทัศน์] = An Empress and the warriors [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย เฉินเสี่ยวตง
212567658เดอะ ดาร์จิริ่ง ลิมิเต็ด ทริปประสานใจ [แผ่นวีดิทัศน์] = The darjeeling limited [Videodisc] / Directed by Wes Anderson
212667689สัญญา 20000 วัน แม้สิ้นใจ ไม่ขอลืม [แผ่นวีดิทัศน์] = Love in the time of cholera [Videodisc] / Directed by Mike Newell
212767692กระชากเกียรติ เหยียบอัปยศ [แผ่นวีดิทัศน์] = In the valley of Elah [Videodisc] / Directed by Paul Haqqis
212867698ป๊ะป๋าปราบป่วนก๊วนยกบ้าน [แผ่นวีดิทัศน์] = Dan in real life [Videodisc] / Directed by Peter Hedges
212967702ลองของ 2 [แผ่นวีดิทัศน์] = Art of the devil 2 [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย ก้องเกียรติ โขมศิริ, อรรถ ธรรมตระกูล และ ยศพงษ์ ผลทรัพย์
213067707วอร์เกมส์ 2 สงครามออนไลน์ รหัสทลายโลก [แผ่นวีดิทัศน์] = Wargames [Videodisc] : The dead code / Directed by Stuart Gillard
213167709จูโน่ โจ๋ป่องใจเกินร้อย [แผ่นวีดิทัศน์] = Juno [Videodisc] / Directed by Jason Reitman
213269657เสี้ยววินาทีสังหาร [แผ่นวีดิทัศน์] = Vantage Point [Videodisc] / Directed by Pete Travis
213369658ฮอร์ตันกับโลกจิ๋วสุดมหัศจรรย์ [แผ่นวีดิทัศน์] = Dr.Suess Horton Hears a Who [Videodisc] / Directed by Jimmy Hayward, Steve Martino
213469661กอด [แผ่นวีดิทัศน์] = Handle Me With Care [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย คงเดช จาตุรันต์รัศมี
213569683ล่าคนดุในเมืองเดือด [แผ่นวีดิทัศน์] = No country for old men [Videodisc] / Directed by Joel Coen and Ethan Coen
213669687จัมพ์เปอร์ คนโดดกระชากมิติ [แผ่นวีดิทัศน์] = Jumper [Videodisc] / Directed by Doug Liman
213769688บ้านผีเปิบ [แผ่นวีดิทัศน์] = Ghost pebb [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย พงศ์ชยุตม์ ศิริสุขวงศา
213869692วันวิบัติอสูรกายถล่มโลก [แผ่นวีดิทัศน์] = Cloverfield [Videodisc] / Directed by Matt Reeves
213969766ดราก้อน วอร์ส [แผ่นวีดิทัศน์] : วันสงครามมังกรล้างพันธุ์มนุษย์ = Dragon wars [Videodisc] : D-War / Directed by Hyung Rae Shim
214069769กล้า หยุด โลก [แผ่นวีดิทัศน์] = Brave [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย ธนภณ มลิวัลย์
2141127647บันทึกของหม่าเอี้ยน = Le journal de Ma Yan / ปิแอร์ อาสกิ ; ปานชีวา บุตราช
2142128298ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการเฟรมลิงค์ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) = Factors affecting the selection of framelink services of CAT Telecom Public Company Limited and TOT Public Company Limited / อรพินท์ ศรีจิรสโรช
2143145436สถิต ณ ดวงใจ
2144145231สาขาแห่งอนาคต : วิเคราะห์ เจาะลึกทุกหลักสูตร ทุกสถาบัน "เรียนจบหางานง่าย รายได้ดี" / วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์.
2145145209สมุดภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดในจังหวัดสมุทรสงคราม / สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
2146117373ระบบตรวจจับวัตถุชาญฉลาดผ่านโครงข่ายพื้นที่ท้องถิ่นไร้สายโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์และกรรมวิธีสัญญาณดิจิทัล : ขั้นตอนวิธีดิจิทัล = Intelligent object-detection system via wireless local area network using artificial intelligence and digital signal processing : digital algorithm / บงการ หอมนาน
2147145618วารสารสถาบันขงจื่อ (ฉบับภาษาจีน-ไทย) [วารสาร]
2148145230ภาษาคน ภาษาธรรม / พุทธทาสภิกขุ
2149145950เส้นทางเกียรติยศ จากราชการสู่ถนนการเมือง / วิชัย ตันศิริ
2150146477พลเอกวินัย ภัททิยกุล ปลัดกระทรวงกลาโหม กับเรื่องราวในวันวานที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน
2151146817ทุกข์ไม่มี ดีเลิศแล อย่าทำผิด [ซีดี-รอม]
2152146127รอยทรายใต้ดาว / รพัด
2153146869ชีพจรโลกกับสุทธิชัย หยุ่น [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล] : เมืองจอร์จทาวน์ เกาะปินัง ประเทศมาเลเซีย มรดกโลกแห่งใหม่ของเอเชีย [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล] ; เมืองจอร์จทาวน์ เกาะปินัง ประเทศมาเลเซีย [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล]
2154146136เปลวหิมะ / เจติยา
2155146122เมื่อรักมาพักร้อน / วรินดา อลอนโซ
2156137819ผมจะเป็นคนดี : ย่อจากเล่ม "ไฟฝัน...วันเยาว์" และ "ก่อร่างสร้างธุรกิจ" / วิกรม กรมดิษฐ์ ; ประภัสสร เสวิกุล, เรียบเรียง
2157146613สถิติเพื่อการวิจัย / ระพินทร์ โพธิ์ศรี
2158146584สถิติเพื่อการวิจัย / สมเดช บุญประจักษ์
2159146612การวิจัยเชิงบูรณาการแบบองค์รวม / นงนภัส คู่วรัญญู เที่ยงกมล
2160146610สถิติเพื่อการวิจัย [ซีดี-รอม] = Statistics for research [CD-ROM] / ระพินทร์ โพธิ์ศรี
2161158974คำอธิบาย ยืม ฝากทรัพย์ / ไผทชิต เอกจริยกร
2162146799ประเพณีเกี่ยวกับชีวิต / เสฐียรโกเศศ
2163146540ชุมชนจัดการทรัพยากรชายฝั่งให้ยั่งยืน : กรณีศึกษาชุมชนประสบภัยพิบัติสึนามิในพื้นที่จังหวัด กระบี่ พังงา และระนอง / มูลนิธิรักษ์ไทย ; รวบรวมและเรียบเรียงโดย ชาญยุทธ เทพา, รัตนา จงวิลัยวรรณ
2164146539ทรัพยากรชีวภาพเส้นทางสู่เศรษษฐกิจพอเพียงชุมชนเข้มแข็ง / วิสุทธิ์ ใบไม้, จุฬารัตน์ นิรัติศยกุล และ โอปอล์ ประภาวดี
2165147198คู่มือขับรถเบื้องต้น / ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ, บรรณาธิการ
2166146475เมืองกาญจน์ที่ผมรัก / วิภาตา รุจทิฆัมพร
2167146452อาญาพิสดาร : ฉบับปรับปรุงใหม่ 2551 / วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
2168146476ทำไมผู้ชายถึงหลงรักกะหรี่ / ฮ. นิกฮูกี้
2169147197คู่มือขับรถเบื้องต้น [แผ่นวีดิทัศน์] / ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ, บรรณาธิการ
2170147110PMQA การพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศ / สำนักบริหารการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
2171147117ปฎิวัติคนปฎิวัติองค์กร / ชูศักดิ์ เดชเกรียงไกรกุล, นิทัศน์ คณะวรรณ, ธีรพล แซ่ตั้ง
2172146544Law of attraction พลังเนรมิต : กฎแห่งการดึงดูดความมั่งคั่ง โชคลาภ ความสำเร็จ / วิศิษฐ์ ศรีพิบูลย์
2173146567สร้างสุขพอเพียงและยั่งยืน / วิมล กิจวานิชขจร
2174147136โรงพยาบาลปลอดบุหรี่ต้นแบบ : ถอดบทเรียน / กรองจิต วาทีสาธกกิจ, บรรณาธิการ
2175147287ธนาคารความสุข / พิทยากร ลีลาภัทร์
2176147331อิสรภาพบนเส้นบรรทัด 13 นักโทษประหาร / ผู้ต้องขังเรือนจำกลางบางขวาง ; สุวัฒน์ อัศวไชยชาญ, บรรณาธิการ
2177146474พระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 / สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2178147279หนึ่งปีในออกซฟอร์ด / น้ำข้าว
2179147699เสียงในความทรงจำ / วรพจน์ พันธุ์พงศ์
2180147698สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามเกม / จันทร์พันธ์ ขวัญมงคล
2181147725กรุ่นกลีบความสุข / ประเวศ วะสี...[ และคนอื่นๆ]
2182147632ความดีที่คุณทำได้ / อรสุม สุทธิสาคร
2183147152ลมหายใจบนไหล่เขา / ชิ สุวิชาน...[และคนอื่นๆ]
2184147653ไม่ตั้งใจแต่ทำไมจึงสุข / หนุ่มเมืองจันท์
2185147317การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบต้นทุนวงจรชีวิตทางเศรษฐศาสตร์ของระบบผลิตน้ำร้อนแบบต่าง ๆ = Comparative analysis of economic life cycle cost of various water heating systems / ภาณุศักดิ์ มูลศรี
2186147711อำนาจแห่งความว่าง ความว่างแห่งอำนาจ / เสกสรรค์ ประเสริฐกุล
2187147324บทความรายงานวิจัยศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตและศาสนศาสตรมหาบัณฑิต / บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ; พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม, บรรณาธิการ
2188147116คู่มือเทคนิคการปรับปรุงและพัฒนาองค์การเวอร์ชั่น 1.0 : ชุดเครื่องมือการพัฒนาองค์กร (Organizatiom improvement toolkits) ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ.
2189147690พลังดนตรีชาร์จพลังสมอง / สุภาวดี หาญเมธี, บรรณาธิการ
2190147334จิตวิญญาณมุ่งมั่นไม่ยอมแพ้ = Indomitable spirit / เอพีเจ อับดุล กาลัม ; สุวิทย์ วิบูลย์เศรษฐ์, ผู้แปล
2191147320การศึกษาอุปทานและกลไกตลาดของเครื่องผลิตน้ำร้อนแสงอาทิตย์และปัจจัยสำคัญที่เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการส่งเสริมพัฒนาภายในประเทศ = Study of solar water heating supply side and market mechanism and key penetration / ธัชพล จุ้งเจริญ
2192147629ยั้งคิดย้ำธรรม / พระไพศาล วิสาโล
2193147626น้ำใสกะโหลก / ปราบดา หยุ่น
2194147700จิต 5 ปั้นยอดมนุษย์ = Five minds for the future / ฮาวเวิร์ด การ์ดเนอร์ ; แปลและเรียบเรียงโดย เสาวลักษณ์ อัศวเทววิช, วีรวุธ มาฆะศิรานนท์
2195147897พลังดนตรีชาร์จพลังสมอง [ซีดี-รอม] / สุภาวดี หาญเมธี, บรรณาธิการ
2196147681ZBrush for modeling / พูนศักดิ์ ธนพันธ์พาณิช
2197147928เล่นแร่แปรหุ้น : เจาะตลาดผ่านงานวิจัย / อาณัฐ ลีมัคเดช
2198148266ขบวนการประชาสัมคมกับการพัฒนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย = Civil society movement and developmwnt in northeast Thailand
2199147832เราต่างมีกระเป่าเดินทางของตัวเอง / จักรพันธุ์ ขวัญมงคล
2200147808ธรรมาภิบาลในการจัดการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้งระดับจังหวัด / อมรา พงศาพิชญ์
2201146462เตะสุดชีวิต / สาทิส อินทรกำแหง
2202148297การพัฒนาองค์การ / สุนันทา เลาหนันทน์
2203146520ความเป็นคนความเป็นครู / สมปรารถนา วงศ์บุญหนัง และ สิทธิเดช โรหิตะสุข
2204147277หมา (อยู่) วัด / โสมประภัสร์ ขันธ์สุวรรณ
2205148309เตะสุดชีวิต [แผ่นวีดิทัศน์] / สาทิส อินทรกำแหง
2206147108ลักษณะสำคัญขององค์กร : ชุดเครื่องมือการพัฒนาองค์การ (Organizatiom improvement toolkits) ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ / พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ และ สังวร รัตนรักษ์
2207128950การจัดการเชิงกลยุทธ์ / สุธีรา อะทะวงษา
2208129728ตำรากฎหมายปกครองว่าด้วยกฎหมายปกครองทั่วไป / วิษณุ วรัญูญู, ปิยะศาสตร์ ไขว้พันธุ์ และ เจตน์ สถาวรศีลพร
2209147049ภาพลักษณ์มวยไทยในสายตาชาวต่างชาติและกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของค่ายมวยไทย / สุชาติ อิทธิวรรณพงศ์
2210147054การศึกษาลักษณะอารมณ์ขันในละครตลกสถานการณ์ (situation comedy) กรณีศึกษาละครเรื่อง เป็นต่อ / อรัญญา ประทุมทอง
2211148300คู่มือแนวทางปฎิบัติงานคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร / สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
2212147115ผลลัพธ์การดำเนินการ : ชุดเครื่องมือการพัฒนาองค์กร (Organizatiom improvement toolkits) ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ / สิทธิศักดิ์ พฤกษ์ปิติกุล
2213148682หยุนคงนักพรตล่าวิญญาณ : ตอนบันทึกเซียน / จางเฉ่า ; แปลโดย หย่งชุน
2214148684หยุนคงนักพรตล่าวิญญาณ : ตอนตำนานแห่งนิรันดร์ / จางเฉ่า ; แปลโดย หย่งชุน
2215149745สมเด็จเจ้าฟ้าพัฒนาห้องสมุดและการรู้หนังสือปวงชนชาวไทย [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล] / สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
2216148355วัดมูลค่าหุ้นด้วยตัวคุณเอง / นรินทร์ โอฬารกิจอนันต์
2217130827กฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม... / ประสิทธิ์ เอกบุตร
2218148886ตลาดหุ้นไทย : The survial kit / นรินทร์ โอฬารกิจอนันต์
2219147833จากนายร้อย จปร. สู่เสธ (เสนาธิการทหารบก) / อภิสิทธิ์ บุศยารัศมี
2220149124อลเวงรัก..ครอบครัวกำมะลอ / เพชรไพลิน
2221149116วัวพันหลักรักพันใจ / อุรัสยา
2222148431แพ่งพิสดาร เล่ม...: ฉบับปรับปรุงปี 2551 / วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
2223149871เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยไคเซ็น = Shigoto ga dondon umaku iku "kaizen" no kyokasho / โยชิฮารา ยาสุฮิโกะ ; แปลและเรียบเรียงโดย สุลภัส เครือกาญจนา
2224149896การสอนที่มีประสิทธิภาพระดับอุดมศึกษา / อัจฉรา วัฒนาณรงค์
2225149931การประกันภัยทางทะเล : กรณีศึกษา / สุพจน์ ชววิวรรธน์
2226148942ป่าพิศวง / โอคุดะ ฮิเดะโอะ ; รัตน์จิต ทองเปรม, แปล
222769522รายงานคุณภาพชีวิตของคนไทยปี 2551จากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) / ศูนย์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบทกระทรวงมหาดไทย กรมการพัฒนาชุมชน
2228149781ISO 22000 food safety management system = Zukai ISO 22000 no subete / มัตสึยูกิ ฮากิวาระ ; ผู้แปลและเรียบเรียง, สุวิมล กีรติพิบูล ; ผู้แปล, สมชาย พิพัฒน์ธนกุล.
2229149943การประกันภัยทางทะเล : กรณีศึกษา [ซีดี-รอม] / สุพจน์ ชววิวรรธน์
2230150115คู่มือคลายเครียด (ฉบับปรับปรุงใหม่)
2231148870คู่มือการจัดกิจกรรมศาสนสัมพันธ์ในสถานศึกษา / บรรณาธิการโดย ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ... [และคนอื่นๆ]
2232148180การพัฒนาวินัยในตนเองของนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาลัยชัยภูมิตามแนวทางไตรสิกขา / ตรัยรักษ์ วรัทย์หินเกิด
2233148894ราตรีประชาธิปไตย / องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2234148888เกร็ดความรู้เกี่ยวกับอาเซียน / กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
2235148348รวยด้วยหุ้นและการลงทุน / พิชัย ยอดพฤติการ
2236150029แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน / วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์
2237150080ลิขิตรักต่างมิติ = If could see me now / เซเซเลีย อะเฮิร์น ; ชณัณกร เพ็ชรวัฒนา, ผู้แปล
2238150125ความสุขของเรามีเท่ากัน / ฤทธิรงค์ ; บรรณาธิการโดย สิริกานต์ ผลงาม
2239150079ความลับใต้ทะเลสาบ = Lakeside / ฮิงาชิโนะ เคโงะ ; บัณฑิต ประดิษฐานุวงษ์, ผู้แปล
2240150016เมืองนี้มีความลับ = The stepford wives / ไอรา เลวิน ; แปลโดย ตะวัน พงศ์บุรุษ
2241150155คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ ประกันภัย / พรชัย สุนทรพันธุ์
2242150085ลูกไม้แห่งบ้านดงตะเคียนงาม / ณัฐวัฒน์ อุทธังการ
2243150075นางร้ายไอโซ = Lipstick jungle / แคนเดซ บุชเนลล์ ; โสภาพรรณ รัตนัย, ผู้แปล
2244150044การวิเคราะห์และออกแบบระบบ / โดย ฝ่ายผลิตหนังสือตำราวิชาการคอมพิวเตอร์
2245149991ดอกไม้ใกล้หมอน / นภาลัย (ฤกษ์ชนะ) สุวรรณธาดา ; บรรณาธิการโดย ประสิทธิ์ ฤทธาภิรมย์
2246150471อาหารไทย...จากอดีตสู่ปัจจุบัน [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล] = Exploring Thai Flavours [Digital videodisc]
2247150475อาหารไทย...จากอดีตสู่ปัจจุบัน [ซีดี-รอม] = Exploring Thai Flavours [CD-ROM]
2248149996รู้วิเคราะห์เจาะเรื่องกองทุนรวม / ธนัยวงศ์ กีรติวานิชย์
2249150178ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค.../ สมชัย ฑีฆาอุตมากร.
2250150336จีบสาวแบบใหม่ยังไงก็ติด / เว็บมาสเตอร์จีบสาวดอทคอม.
2251150143บันทึกเกร็ดการก่อสร้างพระอุโบสถวัดโสธร / ฐิระวัตร กุลละวณิชย์
2252150898กฎหมายลักษณะพยาน = Law pf evidence / มรกต ศรีอรุณรัตน์
2253150987ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด / ภูมิ โชคเหมาะ
2254150902การทำฟาร์มโคเนื้อ / หนึ่งนุช สายปิ่น
2255150964ภาษาเงินได้ยุคคลธรรมดา / ธนพล ถาวรพานิช
2256150737การจัดการความรู้ของกรมทรัพยากรน้ำ ปี ... / กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2257131323จินตนาการทางเพศในหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นแนวอี-โรแมนติก = Sexual imagination in Japanese E-romantic (Erotic-romantic) comics / พัชรินทร์ นฤเบศไกรสีห์
2258151027ปอกเปลือก PR / ไพโรจน์ กุลละวณิชย์
2259151205การบัญชีเพื่อการจัดการ / ลำใย มากเจริญ
2260151210การบัญชีชั้นต้น 1 / เสนีย์ (อ่ำเจริญ) พวงยาณี
2261151216การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการเงิน / สุภา ทองคง
2262151208การบัญชีการบริหาร / เมธสิทธิ์ พูลดี
2263151201ระบบบัญชี / เมธสิทธิ์ พูลดี
2264151227จริยธรรมทางธุรกิจ / สมคิด บางโม
2265151068การพัฒนาอัญมณีไทยสู่แบรนด์สากล / บรรณาธิการโดย สุนันทา สมพงษ์ ... [และคนอื่นๆ]
2266151367การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ / บรรณาธิการ บรรลุ ศิริพานิช
2267151182การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม / ทรงศิริ วิชิรานนท์
2268151211การเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุด / รุ่งฤดี อภิวัฒนศร
2269130244หลวงปู่เล่าให้ฟัง / พระธรรมวราจารย์ (แบน กิตฺติสาโร)
2270152258บาติกเทคนิคผสม / จิรวรรณ จงสมบูรณ์
2271151735รักกันแน่แค่เท้าเปล่า
2272152295ทุนสร้างสรรค์ศิลปกรรม ศิลป์ พีระศรี ครั้งที่ 8 / มหาวิทยาลัยศิลปากร
2273128741อันเนื่องด้วยความตาย / บรรณาธิการ ศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ
2274151614รายงานการประเมินตนเองปี... / คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
2275152283ปัญญาญาณและปรีชาญาณ = Intuition and intellect / อิทธิพล ตั้งโฉลก
2276152042โครงการสารนิพนธ์ทางศิลปะการแสดงสาขาการออกแบบเครื่องแต่งกายเรื่องหลงทางที่บางพลัด / สุภาภรณ์ เรืองทอง.
2277152486ปอมเมอเรเนียน & ชิวาวา / กำพล กรประทีป
2278152041การกำกับการแสดงละครเวทีเรื่องระหว่างเมื่อวานกับวันพรุ่งนี้ / จิราสินี จันทร์สังสา
2279151726โครงการออกแบบปรับปรุงตกแต่งภายในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ = Interior design renovation project for national science museum/ ปาจรีย์ ตัณโสภาลักษณ์
2280151745การออกแบบเครื่องแต่งกายสำหรับละครเวทีเรื่องรักกันแน่แค่เท้าเปล่า / พชรชนก ตรีวุฒิ
2281152545ศาลไทยในอดีต / ประยุทธ สิทธิพันธ์
2282152541ผู้ชนะสิบทิศ เล่ม... / ยาขอบ
2283152073โครงการเสนอแนะออกแบบตกแต่งภายในพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้งานก่อสร้างสถาปัตยกรรมภายใน / พรชัย อรรถวุฒิปกรณ์
2284152403ปาฐกถาศิลป์ พีระศรี ครั้งที่ 13 ประจำปี พ.ศ. 2551 ศิลปะสมัยสุโขทัย ก่อนสมัย -ในสมัย-เมื่อสิ้นสมัย / สันติ เล็กสุขุม
2285139095วารสารวิชาการ ป.ป.ช. : ปีที่ 3 ฉบับ 1 มกราคม 2553 [ซีดี-รอม] = NCCC Journal : Vol. 3 No. 1 January 1, 2010 [CD-ROM]
2286142538วารสารวิชาการ ป.ป.ช. : ปีที่ 4 ฉบับ 1 มกราคม 2554 [ซีดี-รอม] = NCCC Journal : Vol. 4 No. 1 January 1, 2011 [CD-ROM]
2287152631เปลี่ยนตัวเองใหม่ใน 5 นาที / คะมิโอกะ โทเมาะ ; จินนี่ สาระโกเศศ, แปล
2288151555คำอธิบายประมวลศัพท์ธุรกิจที่ใช้ทั่วไปในภาษาอังกฤษ / ม.ร.ว.สฤษดิคุณ กิติยากร
2289153078การจัดการท่าอากาศยาน / บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา
2290152628นางชฎา / ภาคินัย
2291153079ธุรกิจการบิน / บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา
2292153656นามานุกรมนางในวรรณคดี / ธาดาพร.
2293153714พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก 2003 [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล]
2294133134การศึกษามาตรฐานครูคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 = A study of mathematics teachers' standards at the secondary education level in the basic education institutions ฺBangkok educational service area office 2 / สุภาพรรณ ใจรื่น
2295154009ไปตามเส้นทางของเรา / วรพจน์ พันธุ์พงศ์
2296154105สมมุติฐานความรัก / กัลฐิดา และ วีรันดา
2297154746รำวงมาตรฐาน (เมดเลย์) ฉบับกรมศิลปากร [ซีดี-รอม] = Circular Dancing [CD-ROM] / ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์
2298154619อารยธรรมโบราณโลกตะวันตก = Homework helper your ancient mesopotamia, Egypt , Greece, Rome / John Malam...[และคนอื่นๆ ] ; เอมอร เอาฬาร, ผู้แปล
2299155325อำนาจอันยิ่งใหญ่แห่งกรรม / สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
2300155197เข้าใจพม่า ผ่านประสบการณ์ของ ปกศักดิ์ นิลอุบล อดีตเอกอัครราชฑูต ณ กรุงย่างกุ้ง พ.ศ.2538-2551 / ปกศักดิ์ นิลอุบล
2301155294คู่มือตรวจซ่อมจอมอนิเตอร์ฉบับสมบูรณ์ / ศักดา ทิพย์เจริญ
2302155551หลักการจัดสัมมนาการศึกษา / สุทธนู ศรีไสย์.
2303157164ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ : แนวทางสู่การปฏิบัติ / สุวิมล ติรกานันท์
2304131322การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานกายภาพบำบัดด้วย UML กรณีศึกษา : โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า = System analysis and design of physical therapy system using UML case study : Pranangklao Hospital / สุทัศนา นาวิชิต
2305155611คู่มือการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2518 และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535 เล่ม 1 / สำนักพิทักษ์ระบบคุณธรรม สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
2306155591Bodyguide / Fitnessfirst
2307130108แบรนด์บาป : กลยุทธ์การตลาด บนความฉลาดสีดำ / ปาริชาติ ปถาปิตานนท์ และ ณัฐวิภา สินสุวรรณ
2308155622การประชุมวิชาการสุราระดับชาติ ครั้งที่ 4 "ยุติวิกฤติปัญหาสุราด้วยกฏหมาย" วันนที่ 26-27 พฤศจิกายน 2551 โรงแรมริชมอนด์ แคราย จ.นนทบุรี / ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา, รวบรวม
2309155840พรมสีเลือด : The blood of flowers / อานิตา อามีร์เรซวานี ; แปลโดย วิภาดา กิตติโกวิท
2310155855ส่าหรีสีเลือด : Calling out for you / คาริน ฟอสซั่ม ; แปลโดย คำเมือง
2311155850เรียกผมว่าไอ้สัตว์ = Animal's people / อินทรา สิงห์ ; แปลโดย วิภาดา กิตติโกวิท
2312155630ทางออกเชิงระบบกรณีคนไข้ฟ้องหมอ / อารยา ชูผกา
2313155510อนาคตเศรษฐกิจไทย ภายใต้ภูมิทัศน์ใหม่ทางเศรษฐกิจ / สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
2314155709พระราชหัตถเลขา รัชกาลที่ 5 : เสด็จประพาสมณฑลปราจีนบุรี และเอกสารประวัติศาสตร์ จังหวัดปราจีนบุรี / บรรณาธิการโดย สุจิตต์ วงษ์เทศ
2315155857ทรี คัพ ออฟ ที = Three cups of tea / เกร็ก มอร์เทนสัน และ เดวิด โอลิเวอร์ เรลิน ; คำเมือง, แปล
2316155851ผมชื่อ...หลิวอ้าย = English / หวาง กัง ; วิภาดา กิตติโกวิท, แปล
2317155849ทาส = Slave / เมนเด เนเซอร์ และ เดเมียน เลวิส ; ปนัดดา โฆษจันทร, แปล
2318155842กู๊ดมอร์นิ่งเหล่าซือ = Meanwhile don't push squeeze / โรเบิร์ด เบอโรลด์ ; คำเมือง, แปล
2319155841เบบี้จี = Babyji / อาภา ทเวศร ; วัฒนิจ คงธนารัตน์, แปล
2320155711มาตรฐานการเรียนการสอนระดับปริญญาเอกสาขารัฐประศาสนศาสตร์ในประเทศไทย / จัดโดยโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ; อุทัย เลาหวิเชียร, บรรณาธิการ
2321155807เริ่มคิด-เริ่มสร้าง-เริ่มใช้ XML / สราวุธ อ้อยศรีสกุล ; บรรณาธิการโดย วิทยา ต่อศรีเจริญ และ สุทธิพงษ์ คุรุหงษา
2322155864เทศน์มหาชาติและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา / เรียบเรียงข้อมูล ประสิทธิ์ จ้อยร่อย ; รวบรวมข้อมูล พวงเพ็ญ โพธิกาญจนวัตร...[และคนอื่นๆ]
2323156012คำอธิบายพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525 เรียงตามมาตรา / วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์.
2324155826ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ : ฉบับปรับปรุงใหม่ / ไพบูลย์ เกียรติโกมล และณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์.
2325155592Bodyfuel / Finessfirst
2326123675ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคายางพาราในจังหวัดสุราษฎร์ธานี = Factors affecting natural rubber price in SuratThani province / ศิริวรรณ ปรีชา
2327132538การพัฒนาต้นแบบระบบคำร้องอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเอกสารมหาวิทยาลัยกรณีศึกษา : แผนกทะเบียนและสถิตินักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ = Development of e-Requesting prototype system for university artifacts case study : student registration & statistical department Rajamangala university of technology tawan-ok (chakrapong phuvanart)/ วรัญญา เดชพงษ์
2328123779การพัฒนาระบบการให้บริการอินเทอร์เน็ตทีวี กรณีศึกษา : ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ = The development of internet protocal television service system case study : Dhurakij Pundi University Educational Technology center / สาโรจน์ เชิงฉลาด
2329156214ภาษาจีนกลาง 1 / กิตติ พรพิมลวัฒน์
2330156314ภาษาจีนกลาง 1 [ซีดี-รอม] / กิตติ พรพิมลวัฒน์
2331156056บุหงาปารี เล่ม.../ วินทร์ เลียววาริณ
2332156115การปรับตัวธุรกิจเอสเอ็มอีในยุค..ข้าวยากหมากแพง / ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ; พังงา แสนสินไทย, บรรณาธิการ
2333146529ทำเนียบกองทุนหมุนเวียนเพื่อการฟื้นฟูอาชีพ / มูลนิธิรักษ์ไทย
2334137375งานวิจัยพื้นฐาน ฐานรากของการพัฒนาประเทศตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เล่มที่...
2335157273คู่มือการใช้งาน Indesign CS3 / พูนศักดิ์ ธนพันธ์พาณิช
2336132052โฆษณาไทย เล่ม...
2337132411จดหมายเหตุประชาชน : ข่าวสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สิ้นพระชนม์จากหนังสือพิมพ์ เล่ม...
2338133547เทศกาลปล่อยแสง คิด ทำ กิน...
2339156831การควบคุมอัตโนมัติและการประยุกต์ใช้พีแอลซี (ขั้นกลาง) / อนุชา หิรัญวัฒน์, นฤพนธ์ พนากุลชัยวิทย์ และสมชัย ตรีรัตนจารุ
2340157003ไม่ขอรับเกียรติใดๆ ทั้งสิ้น 95 ปี 4 เดือน 9 วัน พูนศุข พนมยงค์ / ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์
2341134668ร้อยใจไทยภักดี พระบรมราชจักรีวงศ์ : แผ่นดินไทย บนเส้นทางประวัติศาสตร์ = Tribute to the royal house of chakri : Thailand and its history
2342157125ไม่ขอรับเกียรติใดๆ ทั้งสิ้น 95 ปี 4 เดือน 9 วัน พูนศุข พนมยงค์ [แผ่นวีดิทัศน์] / ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์
2343157146หลักวิชาชีพนักกฎหมาย ท่านอาจารย์จิตติ พร่ำวอนสอนอะไร / พิเชษฐ เมาลานนท์
2344156838คำอธิบายพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 / ชาญณรงค์ ปราณีจิตต์
2345156840ธรรมะ Delivery happy 24 ชม. / พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต
2346131254มองซีอีโอโลก ภาค 3 : อเมริกันยังครองโลก / วิกรม กรมดิษฐ์ ; วิมล ไทรนิ่มนวล, เรียบเรียง
2347157021แฉเอกสาร "ลับที่สุด" ปราสาทพระวิหาร พ.ศ. 2505-2551 / บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
2348157364กลยุทธ์การตั้งราคา = The strategy and tactics of pricing / Thomas T. Nagle and Reed K. Holden ; เรียบเรียงโดย สุวินัย ต่อศิริสุข
2349129856กฎหมายภาษีอากร 1 เล่ม...: เอกสารการสอนชุดวิชา / มานิต นิธิประทีป
2350130052ทักษะชีวิต : เอกสารการสอนชุดวิชา / เสาวภา ไพทยวัฒน์...[และคนอื่น ๆ]
2351158602รวมสุดยอดโปรแกรมฮิต เขียนแผ่นแปลงไฟล์ ก๊อปปี้ซีดี /ดีวีดี ฉบับสมบูรณ์ [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล] / อัมรินทร์ เพ็ชรกุล
2352158592ภาพถ่ายนกในเมืองไทย = A photographic guide to birds of Thailand / ประสิทธิ์ จันเสรีกร
2353157571ซอฟต์แวร์พัฒนาระบบฐานข้อมูล / สัมพันธุ์ จันทร์ดี
2354157798ขออวยพรให้อายุยืนถึงหมื่นปี สุขภาพดี ชีวิตยืนยาว หัวใจเป็นสุข / ยุคล โรจนกิจ
2355158009Digital sculpting : ปั้นโมเดลสวยด้วย ZBrush / ยงเกียรติ กาญจนพายัพ
2356158112ใช้ให้เป็นเล่นให้เพลิน ipod + itunes พ่วงด้วย ipod touch / ภานุมาศ สุวรรณ์
2357130291Linux format Issue 119 [Digital videodisc]
2358157838ภูมิปัญญาสถาปัตยกรรม ชุดที่ 1 / อาวุธ อังคาวุธ
2359157386ขะแมร์ - ไทย มิตรหรือศัตรู? / สุวัฒน์ กิขุนทด, ทรงฤทธิ์ โพนเงิน และ สุภลักษณ์ กาญจนขุนดี
2360157358กัลยาณิวัฒนาสักการะ / มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2361158760อมตภาพ / เบญจามินทร์
2362158756รอยเท้าบนผืนทราย / ชฎาพร (moony)
2363158156แฟรงเกนสไตน์ หรือ โพรเมธิอัสยุคใหม่ = Frankenstein of the modern prometheus / แมรี เชลลีย์ ; นาลันทา คุปต์, แปล
2364158157แดรกคิวลาจอมผีดิบ = Dracula / แบรม สโตเกอร์ ; อ. สายสุวรรณ, แปล
2365131500การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นตามหลักการทางวิศวกรรมเว็บกรณีศึกษา : เว็บแอปพลิเคชั่นการให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการศูนย์คอมพิวเตอร์ = Web engineering-based web application development a case study : knowledge base computer center management web application / ธัญญลักษณ์ เจียรละม่อม
2366129645เอกสารเฮนเรี เบอร์นีย์ เล่ม...
2367129823ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร / สมพร โกมารทัต
2368157137ทำไมโรงแรมจึงล้มเหลว / กมล รัตนวีระกุล
2369160255การจัดการและพฤติกรรมองค์การ = Management
2370160288อังกฤษอัพเกรด Phrasal verbs ฝรั่งเลือกใช้คนไทย Update
2371160304สำนวนอังกฤษใช้บ่อย
2372159193เทคนิคภาพสวยด้วย photoshop / ทัศยาภรณ์ เกื้อนุ่น
2373159246รวมสุดยอดโปรแกรมเล่นเน็ต / ณัฐวุฒิ ปิยบุปผชาติ
2374159274หลักการตลาด / ฉัตยาพร เสมอใจ และ ฐิตินันท์ วารีวนิช
2375159244หลักการใช้ Tenses / ยงยุทธ์ วิริยายุทธังกุร
2376159326สู่เส้นทางมรณะ / Philip Pullman ; เอื้อนทิพย์ พีระเสถียร แปล
2377159243สมบัติเทพไฉ่ซิ้งเอี๊ย / เทียนเสี้ยวหลง
2378159517คู่มือเตรียมสอบความรู้ความสามารถทั่วไป / วินัย ธรรมศิลป์, จิรภาส ชยานันท์ และ จีระ เจริญสุขวิมล
2379160216ฆ่าวัวตัวนั้นซะ : วิธีกำจัดข้ออ้างให้สิ้นสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน = Once upon a Cow / Camilo Cruz ; อมรรัตน์ ศรีสุรินทร์, แปลและเรียบเรียง
2380158718คู่มือการลงทุนในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี พ.ศ. 2551 / สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
2381159979คู่มือการนวดไทยในการสาธารณสุขมูลฐาน / โครงการฟื้นฟูการนวดไทย
2382158778บทความบริหารกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) = Executive report Framework of the Second 15-Year Long Range Plan on Higher Education of Thailand / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
2383158829Case study 11.0 : เมื่อ Blue Ocean กลายเป็น Red Ocean / ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย, อาทิตย์ โกวิทวรางกูร
2384158612WIN มายาจิต "ผมไม่ใช่ผู้วิเศษ" / วิน เอี่ยมอ่อง ; เรียบเรียง สุวิมล โต่นวุธ
2385121619การใช้น้ำเพื่อสุขภาพ
2386158827เริ่มต้นชีวิตใหม่ให้ตัวเอง / เฌอมาณย์ รัตนพงศ์ตระกูล
2387159109พลังจิต พิชิตโรค สร้างได้ใน 30 วัน / บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล
2388158749รู้จริง รู้ชัด ไวรัสตับอักเสบ = Viral hepatitis / มาลินี ศรีคำม้วน
2389158738เอาชนะไวรัสตับอักเสบ C / ทวีศักดิ์ แทนวันดี
2390158757ปฏิบัติการพันธุ์ซ่าส์ ฉบับเรียลลิตี้ / White cream
2391158746จะมืดกี่ด้านก็ผ่านได้ / เพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ, เรียบเรียง ; กรรณิกา ธรรมเกษร, เล่าเรื่อง
2392158706HR professional : บทบาทที่ต้องเปลี่ยนสู่มืออาชีพ การบริหารทรัพยากรบุคคล / สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
2393159333How to สู้มะเร็ง / ธนากร โรจนทัพพะ ; บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล, บรรณาธิการ
2394159350เลี้ยงลูกให้ไร้โรค : Superkids ผลิตไม่ยาก / ลลิตา ธีระสิริ
2395159506กฎหมายพาณิชยนาวี ตอน 3 / ไผทชิต เอกจริยกร
2396159409อ่านก่อนคลอด : ข้อควรรู้และปฏิบัติระหว่างตั้งครรภ์ / ลลิตา ธีระสิริ
2397158874ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง : ฉบับกฎหมายแก้ไขใหม่ ปี พ.ศ. 2551 พร้อมคำพิพากษาศาลฎีกา ปี พ.ศ. 2548-2551 / รวบรวมโดย ปฏิกรณ์ คงพิพิธ
2398158838CSR : สร้างธุรกิจด้วยพลังวิสัยทัศน์ = Visionary business : an entreprenur's guide to success / มาร์ก อัลเลน, เขียน ; ไพโรจน์ ภูมิประดิษฐ์, แปล
2399158881การสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรมและจริยธรรม / สมพร เทพสิทธา
2400132869สร้างเว็บไซต์ให้ครบสูตรด้วย Joomla! / สาธิต ชัยวิวัฒน์ตระกูล ; วิทยา ต่อศรีเจริญ, บรรณาธิการ
2401159896คู่มือดำเนินการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา / จุฑามาศ เจริญธรรม...[และคนอื่นๆ]
2402159185สามก๊ก / เจ้าพระยาพระคลัง (หน)
2403158910ถาม-ตอบเอกเทศสัญญา 2 : จ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน ยืม ฝากทรัพย์ เจ้าสำนักโรงแรม ตัวแทน-นายหน้า / ไผทชิต เอกจริยกร
2404159704รวมกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา / สรวิศ ลิมปรังษี, บรรณาธิการ
2405159231คำอธิบายเช่าทรัพย์-เช่าซื้อ / ไผทชิต เอกจริยกร
2406159015คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะละเมิด : พร้อมด้วยภาคผนวกตารางความรับผิดต่าง ๆ ค่าสินไหมทดแทนและนิรโทษกรรมพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และหลักกฎหมายลักษณะละเมิดข้อสันนิษฐานความผิดทางกฎหมายพร้อมด้วยภาคผนวก / ไพจิตร ปุญญพันธุ์
2407159018คู่มือเขียนโปรแกรมกราฟิกด้วย C# และ GDI+ / ขันชัย กิ่งกังวาลย์
2408159233คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 4 ว่าด้วยทรัพย์สิน / วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์.
2409160069จิตวิทยาการสื่อสาร / กิตติ กันภัย
2410160340เขียนให้เป็น : ชนะด้วยปลายปากกา / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
2411159114คู่มือกินเจและมังสวิรัติให้ถูกวิธี / บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล
2412131317การสื่อสารแบบมีส่วนร่วม กรณีศึกษาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเขาสมอคอน อ.ท่าวุ้ง ต.เขาสมอคอน จ.ลพบุรี = The participative communications a case study of Khao Samokhon community self sufficiency economy learning center / ภาณุพงศ์ ภูโต
2413130195พฤติกรรมการอ่าน ความคาดหวัง และความพึงพอใจของประชาชนจังหวัดสงขลาต่อการอ่านข่าวสารที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้จากหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา = Reading behavior, expectations and gratifications of Songkhla residents toward the news about the unrest situation in Thailand's Southern Border Provinces of Songkhla's local newspapers / ธนภัทร เต็มรัตน์
2414130197ความรู้ ความเข้าใจ ความคิดเห็น และพฤติกรรมการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ของผู้ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร = Knowledge, understanding, comments and gasohol using behavior of the owners of personal cars in Bangkok area / พรรณทิพา สุปรีดานุวัฒน์
2415130200พฤติกรรมการอ่านการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจที่มีต่อหนังสือธรรมะประยุกต์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร = Reading behavior, use and satisfaction on applied Dhamma book of people in Bangkok Metropolis / สุปราณี เทียนเล็ก
2416130201การเปิดรับรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการของเยาวชนกับการนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน = Juveniles' perception of television programs relevant to eight basic virtues and the utilization to their daily life / ศิรประภา พันธุ์รินทร์
2417130204กลไกการควบคุมกันเองของอุตสาหกรรมโฆษณาไทย = Self-regulatory mechanism in the Thai advertising industry / วิมลรัตน์ รุกขวรกุล
2418130206พฤติกรรมการใช้ ความคาดหวังและความพึงพอใจของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อการทำหน้าที่ของอินเทอร์เน็ต = Internet usage behavior, expectation and gratifications of people in Bangkok : functional analysis / ญาดา มะลิทอง
2419130207ปัจจัยแห่งความอยู่รอดของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ศึกษาเฉพาะกรณีหนังสือพิมพ์ศรีราชา = The factors for the survival of local newspaper : the study case of Sriracha Newspaper / ภูมิพิช ชมชื่น
2420130208วาทกรรมของหนังสือพิมพ์ไทยในสงครามอิรัก 2003 = Media discourse of Thai newspaper in Iraq War 2003 / วิไลวรรณ ซึ้งปรีดา
2421130209การเปิดรับและผลกระทบของรายการด้านโภชนาการทางโทรทัศน์ที่มีต่อความรู้ทัศนคติและพฤติกรรมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร = The exposure and effects of nutrition television programmes to viewers's knowledge attitude and behavior in Bangkok Metropolitan / ประวีณา ชมภูพันธ์
2422130211การวิเคราะห์วาทกรรมปัญหาการฟ้องร้องแพทย์ผ่านทางรายการสนทนาทางโทรทัศน์ : ศึกษากรณีรายการถึงลูกถึงคน = Discourse analysis of medical lawsuit problems on television talk show : a case study of Tueng Luke Tueng Kon program / ปวีณา แปลงประวัติ
2423130212ปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องรับโทรทัศน์ และการเปิดรับเครื่องมือสื่อสารการตลาดของเครื่องรับโทรทัศน์ซัมซุงของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร = Factors for making decision in buying television set and accepting marketing communication tools of Sumsung television of consumers in Bangkok Metropolis / จิรพัฒน์ โทพล
2424130475การบริหารงานสื่อสิ่งพิมพ์ เล่ม.... เอกสารการสอนชุดวิชา / สุกานดา วรพันธุ์พงศ์... [และคนอื่น ๆ]
2425130480การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน เล่ม.... เอกสารการสอนชุดวิชา / จุไร ทัพวงษ์... [และคนอื่น ๆ]
2426131009ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้สอบบัญชีภาษีอากร = Legal problems related to certified public accountants and tax auditors / สุมนฑา ชอบงาม
2427131285การถอดบทเรียนกระบวนการสื่อสารของกลุ่มเยาวชนในจิตสำนึกสาธารณะ = The lessons learned from the youths' group communication process regarding public consciousness / กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ
2428131413วิจัยเชิงคุณภาพทางการศึกษา / รัตนะ บัวสนท์
2429131909ปัญหาความรับผิดของผู้ซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาดกรณีไม่ชำระราคาส่วนที่ขาด = Legal problems on liability of person purchasing property from public auction and failing to make payment for the remaining price / สายพิรุณ วัฒนวงศ์สันติ
2430132547การประเมินการใช้พลังงานในระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ / ชัยชาญ อึ้งโสภาพงษ์
2431132988ศึกษายางรักเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี / จัดทำโดย กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ; ศิริชัย หวังเจริญตระกูล, บรรณาธิการ
2432131379การส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันการศึกษาของสิงคโปร์ / ชนิตา รักษ์พลเมือง, อุบลวรรณ หงษ์วิทยากร
2433134259ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการคัดแยกประเภทขยะมูลฝอยของประชาชนในชุมชนเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร / สรพล สุวรรณจิตร
2434134247ความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี / ศรชัย กันตาพันธ์
2435136903หนังสือภาพ : โครงสร้างการเล่าเรื่องกับการสื่อสารความหมายสำหรับเด็ก = Picture books : narrative structure and meaning for young children / วิมลิน มีศิริ
2436136790การใช้อินเทอร์เน็ตในงานคัดเลือกและจัดหาทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล = The use of the internet in information resources selection and acquisition of Private Higher Education Institution Libraries in Bangkok and Suburbs / ขนิษฐา ภมรพิพิธ
2437137370พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พุทธศักราช 2505 (แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2535) : ศึกษากรณีปัญหาทางการปกครองคณะสงฆ์ = The sangha act B.E.2505 and amended B.E.2535 : a case study of the sangha administration problems / พระวิทูล วงค์อิ่น
2438136714อริยวินัย : วิถีชีวิตที่นำสู่ความเป็นอิสระ / พระมหาบุญเลิศ ฐานทินโน...[และคนอื่นๆ], เรียบเรียง
2439138148บุ๊ค สตาร์ท มหัศจรรย์หนังสือเล่มแรกของลูก [แผ่นวีดิทัศ] ; Book start มหัศจรรย์หนังสือเล่มแรก [แผ่นวีดิทัศน์] / ประสาน อิงคนันท์
2440138727การศึกษาและวิจัยการออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อรับแรงแผ่นดินไหวในระบบอุตสาหกรรมชิ้นส่วนสำเร็จรูป : รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์-รายงานบทสรุปผู้บริหาร / เป็นหนึ่ง วานิชชัย... [และคนอื่น ๆ]
2441139295หนึ่งมิตรชิดใกล้ : สร้างกำลังใจ เสริมคุณค่าชีวิต / นิติกานต์ สุกิน, ชนรัตน์ ขุนณรงค์ และ ธนาทิพ ฉัตรภูติ
2442139987คู่มือการสอนอบรมวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย / พีรพล สงนุ้ย... [และคนอื่น ๆ]
2443139985ถิ่นกำเนิดของชนชาติไทย : การศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับถิ่นกำเนิดของชนชาติไทย / กองประวัติศาสตร์ทหาร กรมยุทธการทหารบก
2444140046จากบวรสู่ศูนย์การเรียนรู้ / มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ
2445140732อนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตรายและการกำจัด / เกษร สิทธิหนิ้ว
2446147321การหาสภาวะที่เหมาะสมของระบบผนังเย็นโดยใช้เทคนิคไฟไนต์เอลิเมนต์ = Optimization of cooling wall system using finite element technique / จิรศักดิ์ ศรีนิ่ม
2447149102นเรศวรวิจัยครั้งที่ 9 [ซีดี-รอม] ; เอกสารประกอบการประชุมวิชาการนเรศวร ครั้งที่ 9 [ซีดี-รอม] : ความรู้สู่เชิงพาณิชย์ นำเศรษฐกิจไทยก้าวไกลอาเซียน ; ความรู้สู่เชิงพาณิชย์ นำเศรษฐกิจไทยก้าวไกลอาเซียน [ซีดี-รอม] ; Researcj-based commercialization for ASEAN Economic Development [CD-ROM]
2448147109การนำองค์กร : ชุดเครื่องมือการพัฒนาองค์กร (Organizatiom improvement toolkits) ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ / พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์
2449147118การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ : ชุดเครื่องมือการพัฒนาองค์กร (Organizatiom improvement toolkits) ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ / พสุ เดขะรินทร์
2450147113การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล : ชุดเครื่องมือการพัฒนาองค์กร (Organizatiom improvement toolkits) ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ / บดินทร์ วิจารณ์
2451147112การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ : ชุดเครื่องมือการพัฒนาองค์กร (Organizatiom improvement toolkits) ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ / บดินทร์ วิจารณ์
2452147114การจัดการกระบวนการ : ชุดเครื่องมือการพัฒนาองค์กร (Organizatiom improvement toolkits) ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ / รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม
2453147111การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ชุดเครื่องมือการพัฒนาองค์กร (Organizatiom improvement toolkits) ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ / วิพุธ อ่องสกุล
2454152465อุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์... / บริษัท เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) จำกัด
2455155710ถอดรหัส DNA โตโยต้า : Inside the mind of TOYOTA : management principles for enduring growth / ซาโตชิ ฮีโน, แอนดริว ดิลลอน, ; วิทยา สุหฤทดำรง, ธีรกร เกียรติบรรลือ, แปล
2456158776วันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 21 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 28 มกราคม 2551 / มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ