No. Of Items By Publication of Year
No. BIBID YEAR Title Copy
11001872540โครงการการตัดสินเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารระดับสูงขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Strategic decisions of managers in the Thai 2
21002582540Clothes washers1
31006442540อิทธิพลของนักจัดรายการวิทยุที่มีต่อการแก้ไขปัญหาชีวิตของเยาวชนไทย = Influence of radio disc jockeys on Thai youth in solving personal problems / อัปสร1
41019872540อาหารไทยลดน้ำหนัก / ยุวดี จอมพิทักษ์1
51032092540มายองเนสและสลัดครีม / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม1
61032132540เป็ดสดแช่เย็นและเป็ดสดเยือกแข็ง / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม1
71032142540มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม : ข้อกำหนดสุขลักษณะสำหรับผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเค็มหรือแห้ง1
81035152540คู่มือข้อสอบ GMAT1
91035202540วิชาการบัญชี1
101036102540มะเขือเทศในภาชนะบรรจุ / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม1
111036602540หอยลายกระป๋อง / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1
121039712540ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ = General requitements for calibration and testing laboratories accreditation / สำน2
131039732540ISO/IEC GUIDE 61 : 19962
141039762540ISO/IEC GUIDE 62 : 19962
151043062540ชุดมรดกไทย เล่มที่ 31
161043212540หุ่นละครเล็ก : สื่อลีลาศิลป์ สืบทอดจิตวิญญาณไทย / สน สีมาตรัง, เยาวนุช เวศร์ภาดา และ พัชรี ศกศวัตเมฆินทร์ 2
17104464254090 ปี ปูชนียบุคคล สัญญา ธรรมศักดิ์2
181052442540ข้อคิดเพื่อครอบครัว / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์1
191052522540ข้อคิดเพื่อชัยชนะ... / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์4
20105462540กลยุทธ์ในการฝึกอบรม / พัฒนา สุขประเสริฐ2
211058912540คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ / อำพน เจริญชีวิน2
221068252540เที่ยวเมืองฝรั่ง / ไมตรี ลิมปิชาติ1
231085092540มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม : กำหนดสุขลักษณะสำหรับผลไม้แห้ง.1
241106552540เจลาติน / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1
251142282540ความผิดฐานลักทรัพย์ รับของโจร ยักยอกทรัพย์ / ปริญญา จิตรการนทีกิจ1
26116332540ทฤษฎีและตัวอย่างโจทย์เศรษฐศาสตร์มหภาค / ยูยีน เอ ดิยูลิโอ ; แปลและเรียบเรียงโดย อนุสรณ์ สรพรหม2
271168212540ถนนไปสู่สิงคโปร์ / ธัญญา ผลอนันต์ ; ขวัญฤดี ผลอนันต์, บรรณาธิการ 1
28117502540การวางแผนกลยุทธ์และนโยบายธุรกิจ2
291175852540ในหลวงกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ / วรนุช อุษณกร1
30121062540ภูมิปัญญาชาวบ้านสี่ภูมิภาค : วิถีชีวิตและกระบวนการเรียนรู้ของชาวบ้านไทย / เอกวิทย์ ณ ถลาง2
311216032540เปรียบเทียบยุทธศิลป์ : ซุนวูกับเหมาเจ๋อตง / บุญศักดิ์ แสงระวี, แปล1
321221742540ข้อกำหนดความปลอดภัยในอาคารเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายตามมาตรฐานสหประชาชาติ = Storage of hazardous materials : a technical guide for safe warehousing of2
331222422540U.S.A. style ใช้ภาษาอย่างอเมริกันชน 1
341228682540การค้นคว้าและเขียนรายงาน / ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย1
351231832540เอกสารประกอบการจัดทำ Once From ครั้งที่ 11
361235932540เครื่องหมายการค้าตามหลักฮวงจุ้ย2
37123862540ศิลปะมวยไทย2
381247572540วิชาการสอบบัญชี 2 / กรมทะเบียนการค้า1
391249582540ธรรมนูญชีวิต : พุทธจริยธรรมเพื่อชีวิตที่ดีงาม = A constitution for living : buddhist principles for a fruitful and harmonious life / พระธรรมปิฎก (ป.อ.1
401273262540ทางสายพระจันทร์เสี้ยว / ประภัสสร เสวิกุล1
411283632540นโยบายการกระจายอำนาจการปกครองและการบริหารให้แก่ท้องถิ่น : การวิเคราะห์ประสิทธิผลและปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในจัง1
421286842540โทรศัพท์ประทับใจ = Effective telephone communication / นฤมล และเกียรติ สิมะกุล1
431287722540คำอธิบายเรียงมาตราประมวลกฎหมายอาญา : ภาค 2 ความผิดมาตรา 107 ถึงมาตรา 205 ประกอบด้วยคำพิพากษาฎีกา พ.ศ. 2500 ถึง พ.ศ. 2538 / สุปัน พูลพัฒน์ 1
441292122540Introduction to kinesiology1
451292662540สถิติประยุกต์ทางการแพทย์ / เติมศรี ชำนิจารกิจ1
461295332540ศัพท์คณิตศาสตร์ : ฉบับราชบัณฑิตยสถาน1
471296512540จีน : ประวัติศาสตร์โบราณคดี ผู้คนและวัฒนธรรม.1
481296832540ลอดลายกัลยา / จตุพล ชมภูนิช1
491304812540เอกสารการสอนชุดวิชา ประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจอาหาร เล่ม... 2
501304852540เอกสารการสอนชุดวิชา การปลอดภัย ควบคุมคุณภาพบริหารห้องปฏิบัติการ เล่ม... 2
511306642540งานมหามงคลปฏิบัติธรรมบำเพ็ญกุศล ฉลองสมณศักดิ์... 1
521323652540เอกสารการสอนชุดวิชา หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น [แผ่นวีดิทัศน์]18
531330852540รอบรู้ Modem / สุพจน์ ปุณณชัยยะ1
541337062540ลักษณะพุทธศาสนา / สมเด็จพระญาณสังวร (สุวฑฒโน)1
551338242540จะใช้คำไหนดี "show me" / อุษา วัชรินทร์เสวี1
561342942540วันปรีดี พนมยงค์ 11 พฤษภาคม 25402
571357482540เอกภพกับมนุษย์ / สิปปนนท์ เกตุทัต1
581373292540กระบวนพยุหยาตราชลมารค1
591378532540เศรษฐกิจหมู่บ้านไทยในอดีต / ฉัตรทิพย์ นาถสุภา1
601398052540เสริมสวยเสริมสาว / วรรษวรรณ [นามแฝง] ; วิทยา ประทุมธารารัตน์, บรรณาธิการ 1
611413132540รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย / จัดทำโดย ศูนย์บริการข้อมูลและกฎหมาย สำนักงานเลขาวุฒิสภา 1
62141642540ISO/IEC GUIDE 65 : 19963
631424452540ตำรารำ / ผกาวรรณ เดชเทวพร 1
641436982540มนต์รักนักเรียนนอก / ณ' ฤทธิ์ 1
651439562540หัวใจที่มาทางไปรษณีย์ : รวมเรื่องเล่าจากแสตมป์ / วินนี่ เดอะ ปุ๊ 1
661444112540ธรรมะนอกธรรมาสน์ / เสฐียรพงษ์ วรรณปก 1
671459562540อนุสรณ์งานศพ (บุญเจือ องคประเสริฐ). 1
681478012540สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ / คณะผู้จัดทำ จิราภรณ์ สถาปนะวรรธนะ...[และคนอื่นๆ] ; ผู้คนคว้าเรียบเรียง ฐิตินันท์ กาฬดิษฐ์...[และคนอื่นๆ] 1
691478022540ปฎิรูปการเรียนรู้ผู้เรียนสำคัญที่สุด / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ; สุมน อมรวิวัฒน์, บรรณาธิการ 1
701500502540ทางเสือ / ศิลา โคมฉาย1
71150412540โลกพิสดารแดนพิศวง1
721534602540ยักษ์ใจดี = The BFG / โรอัลด์ ดาห์ล ; แปลโดย สาลินี คำฉันท์ 1
731560932540ชุดวรรณกรรมอมตะ 1
741570292540การปฎิรูปการศึกษาประเทศเวียดนาม / ไพฑูรย์ สินลารัตน์...[และคนอื่นๆ] 1
751593312540ตำราอาหารต้านมะเร็ง ตามแนวธรรมชาติบำบัด 1
761608262540ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับสมบูรณ์ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2540 / รวบรวมโดย พรชัย สุนทรพันธุ์ 1
771612592540Prevention and Suppression of Prostitution Act B.E. 2539 (1996) 1
781614352540พระราชดำรัสในโอกาสต่างๆ 1
79183172540best practices in reengineering2
80190932540บ้านเมืองและประเทศไทยในสายพระเนตร / ธิดา สาระยา2
81221792540พฤติกรรมผู้บริโภคทางการตลาด / ธงชัย สันติวงษ์4
82222642540พลังแห่งสีและคีตบำบัด / ทิพยอาภา, แปล1
83222672540the little bookroom1
84224462540คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยประกันภัย2
8522592540ครบเครื่องเรื่องการสื่อสารการตลาด / เสรี วงษ์มณฑา4
86228832540Effective Japanese usage guide2
87230582540การโฆษณาเชิงปฏิบัติ / เสรี วงษ์มณฑา4
88240432540หลักการทำงานหาที่เสียและซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน / อีริก ไคลเนิร์ต ; แปลโดย สุทธิพงศ์ ศรีกรารมณ์2
8929812540Macromedia freehand 5-5.51
90299342540คู่มือบริหารกายชายและหญิงตามหลักโยคะศาสตร์1
91303952540รอยเสด็จ : เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พุทธศักราช 2498 / บรรณาธิการโดยสุนีย์ เลี่ยวเพ็ญวงษ์ และ กุลธิดา ท้วมสุข2
92307182540การควบกิจการและการครอบงำกิจการ / อัญญา ขันธวิทย์2
93316312540ผลึกความคิด 60 ปี คณิต ณ นคร3
94320742540ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค = Macroeconomic theory / ประพันธ์ เศวตนันทน์2
95322492540คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา / สนิท สนั่นศิลป์3
9632611254040 ปีสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก / สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก1
97326412540การแพทย์แผนไทยกับการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อเอดส์ / กัญจนา ดีวิเศษ...[และคนอื่น ๆ]2
98326992540ประวัติศาสตร์การสงครามของไทยในสงครามมหาเอเชียบูรพา2
99329612540การวิเคราะห์โครงข่ายไฟฟ้า / กีรติ ชยะกุลศีรี4
100332972540หลักวิชาชีพนักกฎหมาย2
101336412540เสื้อผ้านุ่งเมืองวัฒนธรรมแต่งกายเมืองลำปาง / ศักดิ์ รัตนชัย1
102341262540หัสคดีคำกลอนผ่อนคลายเครียด / สามารถ ศักดิ์เจริญ1
103344812540จุลเศรษฐศาสตร์ : ทฤษฎีและการประยุกต์ / ธีระพงษ์ วิถิตเศรษฐ3
104346792540How to develop your practical intelligence for success in living2
105356822540Computer Simplified2
106357402540ภาษาอังกฤษเข้าปริญญาโททุกสถาบัน : ทดสอบ-เฉลยข้อสอบพร้อมคำอธิบาย2
107366242540รอบรู้ประเทศไทย / รวบรวมโดย วารี อัมไพรวรรณ 1
108387902540The little PC book1
109387972540อิตาลี สเปน แลตเวีย ทิเบต 1
110388052540สนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการต้อนรับ / นิรามิส อรุโณทอง2
111388112540สนทนาภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานในโรงแรม / จินตนา วิศิษฎ์ธรรมศรี2
112388592540ทัศนะไอที / ครรชิต มาลัยวงศ์4
11339222540คู่มืออ่านรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ : โครงสร้างและหลักการของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 / รวบรวมโดยคณิน บุญสุวรรณ1
114397382540ชวนชมไม้งามนามมงคล / บรรณาธิการโดย เปรมปรี ณ สงขลา2
115397392540คู่มือไวน์ / กมลศักดิ์ ตั้งธรรมนิยม2
116397572540เว้าเรื่องไวน์ / ส. นพพร2
117415782540กฎหมายอาญาภาค 2-3 / โดย หยุด แสงอุทัย, ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ์, บรรณาธิการ4
118419592540การบริหารของคงคลังระบบ MRP / พิภพ ลลิตาภรณ์2
119424242540ใครฆ่าพระเจ้าตากสิน / วรมัย กบิลสิงห์2
120424362540คำอธิบายกฎหมายอาญาภาค 1 / เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์2
121426612540สีมากถา : สมุดข่อยวัดสุทัศนเทพวราราม / น ณ. ปากน้ำ2
122426682540ประดิดประดอย / ปรางทอง1
123428852540ตำนานสุดยอดนักผจญภัยสำรวจโลก / อัจฉรา ลิมุเมธี2
124428952540กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาพื้นฐานความรู้ทั่วไป : พื้นฐานความรู้ทั่วไป ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า เซมิคอนดักเตอร์ชิป พันธุ์พืช2
125429012540ความรู้ทั่วไปสำหรับนักบริหาร2
126429142540คำอธิบายกฎหมายล้มละลาย / ปรีชา พานิชวงศ์2
127430952540Creating Cool Web Applets With Java2
128435762540กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล / วิจิตรา [ฟุ้งลัดดา] วิเชียรชม2
129436052540วิวัฒนาการการเมืองการปกครองไทย / ลิขิต ธีรเวคิน4
130436562540เรือนมยุรา / แก้วเก้า2
131438562540ศึกษาภาษิตและร้อยกรอง / ฐะปะนีย์ นาครทรรพ2
132439582540คำอธิบายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะตัวแทน นายหน้า จ้างทำของ / จักรพงษ์ เล็กสกุลไชย2
133448392540มานุษยวิทยากับประวัติศาสตร์ / สุเทพ สุนทรเภสัช1
134448412540กำเนิดนวนิยายในประเทศไทย / วิภา เสนานาญ กงกะนันทน์1
135451652540Cost accounting... 4
136452592540วางกลยุทธ์อย่างไรให้สินค้าใหม่เป็นที่ยอมรับของตลาด / ปานอนันต์ เทพบุศย์2
137453232540กฎหมายปกครองคำบรรยายสรุปบทความรายงานการศึกษา / กมลชัย รัตนสกาววงศ์2
138454632540เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสัตว์ทะเล / สุรินทร์ มัจฉาชีพ1
139455602540ชุดความรู้ภาษาอังกฤษ2
14046042540Edible multipurpose tree species1
141461822540Schaum's Outline Series : Theory and Problems of Basic Mathematics with Applications to Science and Technology2
142461912540เตรียมสอบเข้าศึกษาต่อปริญญาโททั้งในประเทศและต่างประเทศ2
143461962540ทฤษฎีและตัวอย่างโจทย์โครงสร้างข้อมูล / ซีมัวร์ ลิปชูทซ์ ; แปลโดย อุม จีนประดับ และ สมคิด เรืองธนะสกุลไทย4
144462142540อาหารจากพืชพรรณ / วัลยา ภู่ภิญโญ2
145462152540คู่มือเลือกซื้อไวน์ / พีระ บุญจริง2
146463042540เรียนรู้และเข้าใจการทำงาน Local Area Networks / สแตน แชทท์ ; เรียบเรียงโดย กฤษฎา สิงหวงศ์6
147463252540สวิตเซอร์แลนด์2
148463372540ซุ้มสะบันงา / โบตั๋น2
149463742540ดอกไม้เพลิงโบราณ : มหัศจรรย์แห่งภูมิปัญญาไทย / สิทธา สลักคำ2
150463842540คติสยาม / พลูหลวง2
151463882540คุกชีวิตในพันธนาการ / อรสม สุทธิสาคร1
152464132540ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 25403
153464462540มาตรฐานการบัญชีรวมเล่มฉบับที่ 1-312
154464692540การบัญชีเพื่อการจัดการ / อรวรรณ กิจปราชญ์3
155464812540การประชาสัมพันธ์ / วิรัช ลภิรัตนกุล.2
156465222540วิถีไทยการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม / ชาญวิทย์ เกษตรศิริ1
157465932540ศาสตร์และศิลป์เกี่ยวกับโต๊ะอาหาร / ขวัญแก้ว วัชโรทัย2
158465962540คอมพิวเตอร์ : คู่มือศึกษาคอมพิวเตอร์สำหรับนักคอมพิวเตอร์หน้าใหม่ / มาร์กาเร็ต สตีเฟน และ รีเบคคา ทรีย์ส ; แปลโดย วีรภัทร จันทรวรรณกูล1
159465992540TV 20001
160466052540อาหารสุขภาพ / สโรช รัตนากร ; บรรณาธิการโดย บรรเทิง นราภิรมย์1
161468152540ภูมิศาสตร์ประเทศไทย / อรนุช ทะละวงษ์1
162468192540ความรู้เรื่องพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ / สหัส สิงหวิริยะ2
163468202540ข้อความคิดและหลักการพื้นฐานในกฎหมายมหาชน : รวมบทความบางเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายปกครองและกฎหมายรัฐธรรมนูญ / วรพจน์ วิศรุตพิชญ์6
164468312540ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ1
165468662540กลยุทธ์การตัดสินใจ / สิริวุฒิ บูรณพิร2
166469122540การประชาสัมพันธ์ : หลักและวิธีปฏิบัติ / วิจิตร อาวะกุล2
167469232540ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น2
168470652540ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้พรีเซนเตอร์ดาราทางโทรทัศน์กับการตัดสินใจซื้อสินค้าของวัยรุ่น : ศึกษาเฉพาะนักศึกษาสถาบันราชภัฎ / วิรุฬหรัตน์ ผลทวี2
169470762540ปัญหาเกี่ยวกับการพ้นสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร : ศึกษากรณีการถูกขับออกจากพรรคการเมือง / ยุทธนา ศรีตะบุตร1
170470802540The study of Thai investor's investment in the securities exchange of Thailand5
171470932540ทางด่วนข้อมูล : ข้อเสนอเพื่อการพัฒนาประเทศ / สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์...และคนอื่นๆ2
172470942540Iron and steel heat-treatment engineering2
173471142540ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของบรรษัทข้ามชาติญี่ปุ่นในจังหวัดปทุมธานี / วรรณา คูณชัยพานิชย1
174471172540ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการเจริญเติบโตของสินทรัพย์รวมกับอัตราการเจริญเติบโตของกำไรสุทธิของบริษัทเงินทุนที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / สุวิมล ล1
175471542540The Photoshop 4.0 Web workshop1
176471692540หลายลีลาศิลปะการพูด / สุเมธ แสงนิ่มนวล3
177471922540ปัจจัยการสื่อสารที่มีผลต่อการซื้อเครื่องสำอางของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร / ชัชพร เหล่าวีระไชย1
178471962540ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้บริการของร้านสะดวกซื้อในเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร / วุฒิศักดิ์ ดาวยก1
179472202540ผู้หญิงเชิญทางนี้ / นงลักษณ์ สุทธิวัฒนพันธ์1
180472312540วิพากษ์การใช้ภาษาไทย : รวมบทความจากคอลัมน์ปากกาขนนกสังเกตภาษาและจับตาภาษาไทย / ปรีชา ช้างขวัญยืน2
181472632540โลโก้ logo2
182472692540การละเล่นของไทย / มนตรี ตราโมท2
183473322540การวิจัยทางสังคมศาสตร์ / เพ็ญแข แสงแก้ว2
184473812540กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน / อรรถสิทธิ์ ชื่นสงวน...[และคนอื่น ๆ]4
185473962540กบฏกริชบาหลี : อยู่อย่างยิ่งใหญ่ ตายอย่างมีเกียรติ / ธีรภาพ โลหิตกุล2
186474122540สมเดช โรจน์คุรีเสถียร, ผู้แต่งร่วม.2
187474152540TQM Living handbook... 35
188474182540การวิจัยการตลาด / ศิริวรรณ เสรีรัตน์4
189474202540Networking The Small Office2
190474412540ภูมิศาสตร์ท่องเที่ยวภาคใต้ / กิตติพร วีรสุธีกุล และ พิณกนก วีรสุธีกุล2
191474462540บันทึกจากนักอ่านถึงนักอ่าน : กระบวนที่ 3 / ทัศน์ทรง ชมภูมิ่ง 1
192474482540พฤติกรรมผู้บริโภค / ศุภร เสรีรัตน์1
193475152540อุดมศึกษาไทย : วิกฤตและทางออก รายงานฉบับสมบูรณ์ / สุธรรม อารีกุล... [และคนอื่น ๆ] 1
194476172540การปรับพฤติกรรม : ทฤษฎีและการประยุกต์ / ประเทือง ภูมิภัทราคม2
195476342540Cost accounting2
196476352540ทฤษฎีและตัวอย่างโจทย์แคลคูลัส / แฟรงค์ ไอยเรศ และเอลเลียตต์ เมนเดลสัน ; วัลลภ เฉลิมสุวิวัฒนาการ, ผู้แปล2
197477202540อเมริกา [ฝั่งตะวันออก] : คู่มือนักเดินทาง / ดุษฎี เฮย์มอนด์2
198477352540ชาลวกน้ำร้อน / เทอดศักดิ์ เดชคง1
199477372540กฎหมายครอบครัว / วิระดา สมสวัสดิ์4
200477482540ภาษาอังกฤษ 2
201478052540The Pirates of Tarutao1
202478312540การวิเคราะห์งบการเงิน / วีรี เวชวิมล2
203478532540วัฒนธรรมองค์การ : แนวคิดงานวิจัยและประสบการณ์ / สุนทร วงศ์ไวศยวรรณ2
204478922540ทฤษฎีและตัวอย่างโจทย์คณิตศาสตร์วิศวกรรมและวิทยาศาสตร์5
205478992540การจัดการองค์การ / บุญทัน ดอกไธสง4
206479312540คู่มือท่องโลกอินเตอร์เน็ต / ไคโด พิทเตอร์...[และคนอื่น ๆ] ; แปลโดย พรศักดิ์ อุรัจฉัทชัยรัตน์ 2
2074794325409 in 1 รู้เฟื่องเรื่องศัพท์การบริหารธุรกิจ2
208479442540เที่ยวชวา / มนันยา2
209479582540ทฤษฎีและตัวอย่างโจทย์การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C plus plus / จอห์น ฮับบาร์ด ; แปลและเรียบเรียงโดย เบญจพร ศักดิ์ศิริ2
210479932540ชุมทางเขาชุมทอง / ส. อาสนจินดา1
211479952540The harse whisperer1
212479982540วิปลาสมาตกรรม / สรจักร ศิริบริรักษ์1
213480812540วิทยาการสำหรับวิทยากร / อ้อน ประนอม2
214481612540จิตวิทยาทั่วไป / ถวิล ธาราโภชน์ และศรัณย์ ดำริสุข2
215481692540การฝึกอบรมบุคลากรในองค์การ / ชูชัย สมิทธิไกร6
216481872540ทฤษฎีบุคลิกภาพและการปรับตัว / นพมาศ ธีระเวคิน2
217481962540กฎหมายล้มละลาย : หลักกฎหมายและแนวปฏิบัติ / วิชา มหาคุณ2
218482802540การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ Ecotourism / วรรณพร วณิชชานุกร1
219483412540Souls and the universe2
220483432540ศิลปะการนำของผู้นำยุคใหม่ : 118 เรื่องที่จะดึงศักยภาพของท่านและบุคคลรอบข้าง / ประชุม โพธิกุล2
221485332540ทฤษฎีและตัวอย่างโจทย์ฟิสิกส์สำหรับวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ / แดร์ เอ. เวลลส์ และฮาโรลด์ เอส สลูเซอร์ ; แปลและเรียบเรียงโดย วิรุฬ ปั่นโภชา2
222486232540หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาคเชิงฝึกฝน / อี. เดวิด อีเมอรี ; แปลโดย สุกัญญา นิธังกร และ หงษ์ฟ้า ทรัพย์บุญเรือง2
223486692540Design web graphics with HTML 3.22
224486732540พลานุภาพแห่งวรรณกรรม / พิทยา ว่องกุล1
225486762540Competing for the future2
226486792540จอร์จ โซรอส : นักบุญคนบาปราชาตลาดเงิน / ศิริพงษ์ วิทยวิโรจน์1
227487052540การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย SPSS for windows / กัลยา วานิชย์บัญชา3
228487062540การปฏิรูปภาคราชการ : แนวคิดและยุทธศาสตร์ / สมาน รังสิโยกฤษฎ์2
229487322540การตลาดเชิงปฏิบัติ / เสรี วงษ์มณฑา4
230487782540เทคนิคงานเลขานุการ / ปรารมภ์ นพคุณ1
231488252540ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ / บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ 3
232488332540รู้ไว้ก่อนไปสิงคโปร์ / วิโรจน์ ถิรคุณ2
233488582540สร้างงานมัลติมีเดียด้วย ไดเร็คเตอร์1
234488682540คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ อินทิกรัลและการประยุกต์3
235489362540มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย2
236489622540กลยุทธ์การทำชีวิตให้มีความสุขและประสบความสำเร็จ / ถาวร โชติชื่น2
237489632540ตอบปัญหาชีวิตและครอบครัว / วิทยา นาควัชระ2
238489672540นักบริหารการผลิตยุค 2000 ปฏิวัติแนวคิดสู่โรงงานที่เป็นเลิศ / วิฑูรย์ สิมะโชคดี2
239491282540สารพันปัญหาภาษีระหว่างประเทศ... / พล ธีรคุปต์8
240492592540กฎหมายหนี้ 4
241492852540คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ / วิษณุ เครืองาม1
242493012540สรุปสาระสำคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร... [และคนอื่น ๆ] 1
243493432540รวมกฎหมายแรงงานและพระราชบัญญัติโอนอำนาจและกิจการของกระทรวงมหาดไทยไปเป็นกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม พ.ศ.2536 / สุพล ด้วยตั้งใจ...[และคนอื่น ๆ] รวบรว1
244493772540กฎหมายว่าด้วยนิติกรรม / ไชยยศ เหมะรัชตะ2
245493802540หลักกฎหมายตั๋วเงิน / สหธน รัตนไพจิตร2
246494072540ศึกษากฎหมายแนวใหม่ เล่ม 1 วิธีไล่สายกฎหมายอาญา2
247494852540การภาษีอากร / สมคิด บางดม2
248494882540Advertising and Sales promotion4
249495012540คู่มือภาษาอังกฤษจุฬาฯสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2
250495142540กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับพิเศษในวาระเกษียณอายุราชการ / คณิต ณ นคร1
251495522540คำอธิบายโดยย่อประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิดและความรับผิดทางละเมิดตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 / ศักดิ์ สนองชาต2
252496022540ไม้ผลเศรษฐกิจ / คีรี อำพันสวัสดิ์2
253497782540การโฆษณาและการส่งเสริมการตลาด / ศิริวรรณ เสรีรัตน์2
254497882540การบัญชีภาษีอากรฉบับปรับปรุงใหม่ VAT 10 เปอร์เซ็นต์ / สมเดช โรจน์คุรีเสถียร ; บรรณาธิการโดยณรงค์ฤทธิ์ เอกสุข1
255497932540คู่มือข้อสอบเตรียมสอบปริญญาโท GMAT ความรู้ทั่วไปทางบริหารธุรกิจ2
256498002540ศัพท์การบริหารการศึกษา2
257498052540การบริหารทรัพยากรบุคคลเรื่องการวางแผนอาชีพและแผนสืบทอดตำแหน่ง2
258498102540ความรักกับเงินตรา / บุษยมาส2
259498142540อาหารโบราณ1
260498162540อ่อนเยาว์ตลอดกาลด้วยอาหารสดชื่นสดใสสุขภาพดีทั้งกายและใจ / อังค์วรา1
261498332540รู้เรื่องโรค1
262498832540กฎหมายการบัญชี : ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 285 พ.ศ. 2515 ล้ำ พ.ศ. 25503
263499192540การสื่อสารมวลชน / ยุพา สุภากุล4
264499232540108 การประชาสัมพันธ์ A-Z / เสรี วงษ์มณฑา5
265500622540เอกสารการสอนชุดวิชา 32302 2
266502272540การจัดโครงสร้างส่วนราชการ / สมาน รังสิโยกฤษฎ์2
267502942540หลักการประชาสัมพันธ์ / ลักษณา สตะเวทิน2
268503092540พระพุทธศาสนาในอาเซีย / พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตโต)1
269503112540หลักการบัญชีชั้นกลาง 1 / สงกรานต์ ไกยวงษ์ 3
270503142540วิทยาศาสตร์กับชีวิตประจำวัน / ปิยวรรณ แสงสว่าง, สุพัณณี ชวนสนิท10
271503232540สถิติ / มัลลิกา บุนนาค...[และคนอื่นๆ]4
272503272540New model English-Thai dictionary / สอ เสถบุตร4
273503282540การแปลเบื้องต้น / ทิพา เทพอัครพงศ์3
274504072540เศรษฐศาสตร์จุลภาค / โดยภารดี ประเสริฐลาภ...[และคนอื่น ๆ]2
275504162540อาหารทำขาย / วัลยา ภู่ภิญโญ2
276504232540ระบบการศึกษากับชุมชนกรอบความคิดและข้อเสนอเพื่อการศึกษาวิจัย / อุทัย ดุลยเกษม และ อรศรี งามวิทยาพงศ์2
277504262540ข้อเสนอกรอบความคิดในการปฏิรูปการเมืองไทย / คณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตย3
278505402540เภสัชกรรมไทยรวมสมุนไพร / วุฒิ วุฒิธรรมเวช1
279506922540ประวัติและการลีลาศ / รังสฤษฏิ์ บุญชลอ1
280508532540กฎหมายธุรกิจ / วิษณุ เครืองาม...[และคนอื่นๆ] 1
281509002540ตำราฮวงจุ้ยไทยชัยภูมิศาสตร์ / สมเจตน์ แสงคำ ณ เวียงกำพู1
282510362540Keys to Success1
283510472540แคมป์คาร์ : ตาก2
284510562540ภาคกลาง : แหล่งท่องเที่ยว1
285510982540สู่เส้นทางรัก / แพทย์เชิงดอย1
286512322540ท่องโลกกว้าง1
287513762540โจทย์ 3000 ข้อฟิสิกส์ / อัลวิน ฮาลเปอร์น ; ทิพวิมล ทองอ่อน, แปลและเรียบเรียงโดย...[และคนอื่นๆ]3
288515992540นิบาตชาดก... 10
289517332540แนวทางการจัดระบบการควบคุมภายใน2
290517722540ตะวันทอแสง / ปิยะพร ศักดิ์เกษม1
291521702540คู่มือการบริหารปลายนิ้วและสมอง / ม. อึ้งอรุณ2
292526102540รวมกฎหมายแรงงาน / รวบรวมโดยวิจิตรา [ฟุ้งลัดดา] วิเชียรชม1
293526382540คู่มือเตรียมสอบปริญญาโทเศรษฐศาสตร์1
294527652540ฟิสิกส์แผนใหม่ : ความรู้พื้นฐานสำหรับนักฟิสิกส์ / ธำรง เมธาศิริ4
295529012540เพื่อความเข้าใจในแผ่นดิน1
296534852540ไทยศึกษา / ฐิติมา อนุกูลวรรธกะ1
297536352540จดหมายธุรกิจและบันทึกสั้น / บังอร สว่างวโรรส3
298538042540ภาษาทัศนา / ปราณี กุลละวณิชย์...[และคนอื่นๆ]2
299539242540ประมวลกฎหมาย : หลักกฎหมายและพื้นฐานการเข้าใจ / คณิต ณ นคร1
300539582540A new Thai dictionary : with bilingual explanation1
301539732540การบริหารการตลาด / สุปัญญา ไชยชาญ1
302540902540คลินิกแพทย์ประจำครอบครัวยุคโลกาภิวัฒน์1
303542892540Capability and competitiveness of Thai private sector in technology-based manufacturing relative to comparable countries1
304547002540การบริหารโครงการและการศึกษาความเป็นไปได้ / ฐาปนา ฉิ่นไพศาล, อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ1
305547342540คู่มือ graphic design ออกแบบสิ่งพิมพ์ / รวบรวมโดย ประพันธ์ งามเนตร1
306548552540การจัดการมลพิษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ1
307548662540บทบาทประสิทธิภาพและการฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมชายหญิงในภาคเหนือ / เบญจพรรณ เอกะสิงห์...[และคนอื่น ๆ] 1
308548672540เศรษฐกิจสังคมและระบบการผลิตของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในภาคเหนือ /เบญจพรรณ เอกะสิงห์...[และคนอื่น ๆ]1
309550702540คู่มือการปฏิบัติงานควบคุมปัญหาเหตุรำคาญสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข1
310550712540คู่มือการปฏิบัติงานควบคุมกิจการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข1
311551692540รายงานผลการวิจัย เรื่อง ปัญหาความยากจนของบุคคลและครัวเรือนในชุมชนแออัดในเขตกรุงเทพมหานคร1
312558392540The civil procedure code2
313558642540คดีอาญา / ณรงค์ นิติจันทร์ ; บรรณาธิการโดย ถวิล มนัสจันทร์2
314562072540รวมบทความวิชาการเกี่ยวกับภาษาไทย /สุริยา รัตนกุล1
315564952540คณิตคิดลัดคิดเร็ว / ศรีสุรางค์ สำเภาเงิน2
316566412540ประสบการณ์วิชาชีพการโรงแรมและภัตตาคาร / ประกายรัตน์ ภัทรธิติ...และคนอื่นๆ4
317566682540ชีววิทยา... / เชาวน์ ชิโนรักษ์ และ พรรณี ชิโนรักษ์ 9
318566832540Authentic performance and portfolio assessment of learners for educational reform2
319567392540จอมพล ป.พิบูลสงคราม / อนันต์ พิบูลสงคราม 2
320567722540แรงงานสัมพันธ์ / ระวัง เนตรโพธิ์แก้ว และ อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว 11
3215718125401 A 315 Material handling engineering2
322571972540ที่ระลึกในพิธีเปิดหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก กาญจนบุรี วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม พุทธศักราช 25401
323660482540รู้รอบตัวชุด ใต้พื้นปฐพี1
324660492540The Royal Department of Mines and Geology [Digital videodisc]1
325660532540สืบสายปิโตรเลียม สร้างสรรค์สังคมไทย [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล]1
326700112540สรุปผลการใช้บังคับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 [ซีดี-รอม]1
327713262540วรรณคดีฝรั่งเศส สมัยคริสต์สตวรรษที่ 17 / จินตนา ดำรงค์เลิศ1
328719242540คำวินิจฉัยสำนักงานอัยการสูงสุด ข้อหารือปัญหากฎหมายและสัญญาของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2537-25391
329720632540รู้หรือไม่ / ดุจลดา1
330720882540คุณยายหุ่นกระบอก / ยูร กมลเสรีรัตน์1
331722402540สัมมนาการจัดตั้งองค์กรกลางด้านการพัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยว1
332722722540มงกุฎแห่งเกียรติ / อ้อม ประนอม1
333724962540ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้จากประสบการณ์ / รวบรวมโดย สมศักดิ์ รักไพบูลย์สมบัติ3
334725632540เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการเกษตร3
335725652540ประมวลสาระชุดวิชา การพัฒนาหลักสูตรและวิทยวิธีทางการสอน4
336725782540ประมวลสาระชุดวิชา การจัดระบบทางการศึกษา4
337726282540เอกสารการสอนชุดวิชาธุรกิจการพิมพ์และการจัดพิมพ์2
338726302540เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการพิมพ์2
339747222540การขอพิจารณาคดีใหม่ พ.ร.บ.รื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ การทำหนังสือทูลเกล้าถวายฎีกา2
34077252540เรียนรู้ภาษา HTML กับการเขียนโฮมเพจสำหรับผู้เริ่มต้น / วิทยา เรืองพรวิสุทธิ์1
341779752540สาระเพื่อการศึกษาในสื่อมวลชน / สุกัญญา สุดบรรทัด และ สุรางคนา ณ นคร2
3427852540ปัญญาวิวัฒน์ : กำเนิดและวิวัฒนาการแห่งปัญญาของมนุษย์ชาติในอดีต / สมัคร บุราวาศ1
343792562540Report writing and library usage1
344793802540ดั่งดาวเดือน / ช่อลัดา2
345795812540สยามแห่งความหลัง / ชาลี เอี่ยมกระสินธุ์1
346799092540ตรีเทวปกรณ์ : พระคเณศ พระลักษมี พระสรัสวดี / กิตติ วัฒนะมหาตม์1
347799922540ทฤษฎีงานฝึกฝีมือ 1-2 / วีระ รัตนไชย1
348802142540Personnel administration terminology1
349808412540คู่มือการวิจัยการเขียนรายงานการวิจัยและวิทยานิพนธ์ / บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์4
350818202540เหตุต้น-ผลกรรม1
351819982540หอพระสมุดวชิรญาณสำหรับพระนคร1
352820022540รายงานการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาครั้งที่ 151
3538272540ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ.2526 ปรับปรุงใหม่พ.ศ.2539 / รวบรวมโดยธีระพล อรุณะกสิกร...[และคนอื่นๆ]2
354827162540ที่ระลึกในพิธีเปิดหอสมุดแห่งชาติกาญจนาภิเษกสงขลาวันพุธที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช 25401
355827232540Wat Bangkhunthiannai1
356827382540สารานุกรมเมืองโบราณ : มณฑปพระพุทธบาทสระบุรี / วิยะดา ทองมิตร1
357828612540แผนการจัดการอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุยระยะที่ 2 [2541-2550] บทสรุปสำหรับผู้บริหาร1
358829422540สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นภาคเหนือ : ประเภทเรือนอยู่อาศัย1
359829472540ทะเบียนโบราณสถานทั่วราชอาณาจักร (2534-2539) / บรรณาธิการโดย พัชนี จันทรสาขา 2
360829492540เงินตราล้านนาและผ้าไท1
361829602540ระบบการวัฒนธรรม1
362829862540ธัมมวัจนโวหารไทย / ปรีชา ช้างขวัญยืน 1
363829872540การเปลี่ยนแปลงถ้อยคำและความหมายของสำนวนไทย / ไขสิริ ปราโมช ณ อยุธยา1
364830062540พุทธศาสนามหายาน : นิกายหลัก / สมภาร พรมทา1
365830472540สารคดีชุดถิ่นทองของไทย : นครราชสีมา1
366830482540สารคดีชุดถิ่นทองของไทย : ปราจีนบุรี1
367830582540สารคดีชุดถิ่นทองของไทย : สิงห์บุรี1
368830912540ประชากรศาสตร์ : สาระสำคัญโดยสังเขป /เพ็ญพร ธีระสวัสดิ์2
369831582540มรดกไทยจังหวัดฉะเชิงเทรา1
370832472540ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ / สุภาพ บุณยะรัตเวช, เกษร วีรชาโต 5
371833532540Satellite communication2
372836802540Impact of cable television towards the rights of the child2
373838442540Weed science2
374856132540การวิจัยตลาด / เพ็ญศรี เขมะสุวรรณ 2
375857132540พินิจภาษา... / นววรรณ พันธุเมธา 1
37685752540ศรีสรรพ์อัญมณี / มณิขจิต2
377858502540แนวทางในการยกร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดักฟังทางโทรศัพท์และการปรับปรุงกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง / กมลชัย รัตนสกาววงศ์ และ วรพจน์ วิศรุตพิชญ์ 1
378864152540สาระสำคัญของกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ / จัดทำโดย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา1
379865772540กิจกรรมดนตรีสำหรับครู / ณรุทธ์ สุทธิจิตต์2
380880272540แจกยิ้มใสให้โลกสวย / น้ำอบ1
381881312540เย็นสบายชายน้ำ / สมเด็จพมระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมรี1
382883182540อนุกรมวิธานสัตว์... ฉบับราชบัณฑิตยสถาน / ราชบัณฑิตยสถาน1
383886832540เอกสารการสอนชุดวิชาการพัฒนาบุคลากรในงานโรงแรมและภัตตาคาร4
384890512540คู่มือการชมบั้งไฟพญานาคจังหวัดหนองคาย1
385892072540วีฟวาอิตาเลีย / นายภูเขาทอง1
386893832540การบริหารทรัพยากรมนุษย์ = Human resource management / พยอม วงศ์สารศรี1
387895582540ประมวลพระราชบัญญัติกฎระเบียบคำสั่งและประกาศเกี่ยวกับวิทยุคมนาคม / สวัสดิการกรมไปรษณีย์โทรเลข1
388896322540การปรับปรุงเครื่องพิมพ์สี [Flexo] ในอุตสาหกรรม / ปิยวิทย์ มหาโพธิ์, นิรุจน์ ทรัพย์ยิ่ง1
389896412540การศึกษาระบบการคงคลังสินค้า [กระดาษดราฟท์] / นภสินธิ์ หาญณรงค์ชัย, ธีรยุทธ์ อัจฉริยาวิทย์กุล2
390902652540ราชอาณาจักรไทยในรอบ 5 ทศวรรษแห่งการครองราชย์ / กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร 1
391902802540เดอะ อิลลัสเทรเตอร์ 7.0 แท็กซ์ เวิร์กช็อป / พิเชษฐ์ รังษีรัตนา1
392905132540Peanut diseases2
393905322540การเลือกและจัดหาทรัพยากรห้องสมุด / ธาดาศักดิ์ วชิรปรีชาพงษ์4
394914732540รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 25401
395922892540รายงานการวิจัยสถาบันเรื่องการศึกษาความเป็นไปได้1
396924212540สอนลูกให้ปลอดภัย / เพนตากอน1
397932492540วิสัยทัศน์อุตสาหกรรมไทย 2020 / อัจฉรา จันทร์ฉาย...[และคนอื่นๆ]1
398933362540ชีวิตและทรัพยากรแห่งแผ่นดินใต้เบื้องพระยุคลบาท / กุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ ; บรรณาธิการโดย สุภัทร สวัสดิรักษ์1
399934972540เขาชื่อกานต์ / สุวรรณี สุคนธา1
400948972540ศิลปกรรมการทำอาหารมังสวิรัต เจ 107 อย่าง2
401950072540วิศวกรรมปฐพี / สุรฉัตร สัมพันธารักษ์.2
402951132540รวมหลักไวยากรณ์อังกฤษฉบับสมบูรณ์ / โดย ชำนาญ ศุภนิตย์ ; จอห์น อาร์. แบ็คล์ และ สุทิน พูลสวัสดิ์1
403953092540คู่มือ GMAT เข้าปริญญาโทบริหารธุรกิจ [MBA] ทุกสถาบัน : ฉบับสมบูรณ์ / ทศพร คล้ายอุดม และสุทิน พูลสวัสดิ์1
404953132540คณิตศาสตร์ SAT [Schalastic assessment test] / ทศพร คล้ายอุดม และสุทิน พูลสวัสดิ์1
405958872540เออร์กอนอมิกส์ : วิทยาการจัดสภาพงานเพื่อการเพิ่มผลผลิตและความปลอดภัย / วิฑูรย์ สิมะโชคดี และ กฤษฎา ชัยกุล2
406958882540Anata no zero sai sho shudau3
407961992540เอกสารประกอบการสอนวิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป / คณะมนุษยศาสตร์ มหวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 1
408965742540The best test preparation1
409965762540Reading comprehension for graduates1
410972922540คนดังในอดีต / ส. พลายน้อย ; บรรณาธิการโดย ถวิล มนัสน้อม 1
411981022540ซีดี-รอม แนะนำหลักสูตร ปีการศึกษา 2546 [ซีดี-รอม] สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ1
412982452540การประมวลแฟ้มข้อมูล / ยุพิน ไทยรัตนานนท์2
413992202540เปิดประตูสู่เคมี / แจน ชิสโฮล์ม และแมรี่ จอห์นสัน ; แปลโดย อุทิศ สายสิงห์ และ สุนทร มโนพญา3
414996152540MA2131