No. Of Items By Publication of Year
No. BIBID YEAR Title Copy
11001872540โครงการการตัดสินเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารระดับสูงขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Strategic decisions of managers in the Thai 2
21002582540Clothes washers1
31002602540Environmentally sound paper1
41006442540อิทธิพลของนักจัดรายการวิทยุที่มีต่อการแก้ไขปัญหาชีวิตของเยาวชนไทย = Influence of radio disc jockeys on Thai youth in solving personal problems / อัปสร1
51019872540อาหารไทยลดน้ำหนัก / ยุวดี จอมพิทักษ์1
61032092540มายองเนสและสลัดครีม / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม2
71032132540เป็ดสดแช่เย็นและเป็ดสดเยือกแข็ง / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม2
81032142540มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม : ข้อกำหนดสุขลักษณะสำหรับผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเค็มหรือแห้ง2
91035152540คู่มือข้อสอบ GMAT1
101035202540วิชาการบัญชี1
111036102540มะเขือเทศในภาชนะบรรจุ / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม2
121036602540หอยลายกระป๋อง / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2
131039712540ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ = General requitements for calibration and testing laboratories accreditation / สำน2
141039732540ISO/IEC GUIDE 61 : 19962
151039762540ISO/IEC GUIDE 62 : 19962
161043062540ชุดมรดกไทย เล่มที่ 31
171043212540หุ่นละครเล็ก : สื่อลีลาศิลป์ สืบทอดจิตวิญญาณไทย / สน สีมาตรัง, เยาวนุช เวศร์ภาดา และ พัชรี ศกศวัตเมฆินทร์ 2
18104464254090 ปี ปูชนียบุคคล สัญญา ธรรมศักดิ์2
191052442540ข้อคิดเพื่อครอบครัว / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์2
201052522540ข้อคิดเพื่อชัยชนะ... / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์4
21105462540กลยุทธ์ในการฝึกอบรม / พัฒนา สุขประเสริฐ2
221058912540คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ / อำพน เจริญชีวิน2
231067402540คู่มือการเรียบเรียงปริญญานิพนธ์ / บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ1
241068252540เที่ยวเมืองฝรั่ง / ไมตรี ลิมปิชาติ1
2510812540เทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรม / กิดานันท์ มลิทอง2
261085092540มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม : กำหนดสุขลักษณะสำหรับผลไม้แห้ง.2
271091912540Engineering education in Thailand1
281106552540เจลาติน / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2
291142282540ความผิดฐานลักทรัพย์ รับของโจร ยักยอกทรัพย์ / ปริญญา จิตรการนทีกิจ1
30116332540ทฤษฎีและตัวอย่างโจทย์เศรษฐศาสตร์มหภาค / ยูยีน เอ ดิยูลิโอ ; แปลและเรียบเรียงโดย อนุสรณ์ สรพรหม2
311168212540ถนนไปสู่สิงคโปร์ / ธัญญา ผลอนันต์ ; ขวัญฤดี ผลอนันต์, บรรณาธิการ 1
32117502540การวางแผนกลยุทธ์และนโยบายธุรกิจ2
331175852540ในหลวงกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ / วรนุช อุษณกร1
34121062540ภูมิปัญญาชาวบ้านสี่ภูมิภาค : วิถีชีวิตและกระบวนการเรียนรู้ของชาวบ้านไทย / เอกวิทย์ ณ ถลาง2
351216032540เปรียบเทียบยุทธศิลป์ : ซุนวูกับเหมาเจ๋อตง / บุญศักดิ์ แสงระวี, แปล1
361221742540ข้อกำหนดความปลอดภัยในอาคารเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายตามมาตรฐานสหประชาชาติ = Storage of hazardous materials : a technical guide for safe warehousing of2
371222422540U.S.A. style ใช้ภาษาอย่างอเมริกันชน 1
381228682540การค้นคว้าและเขียนรายงาน / ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย1
391231832540เอกสารประกอบการจัดทำ Once From ครั้งที่ 11
401235932540เครื่องหมายการค้าตามหลักฮวงจุ้ย2
411237812540คู่มือการปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี1
42123862540ศิลปะมวยไทย2
431247572540วิชาการสอบบัญชี 2 / กรมทะเบียนการค้า1
441249582540ธรรมนูญชีวิต : พุทธจริยธรรมเพื่อชีวิตที่ดีงาม = A constitution for living : buddhist principles for a fruitful and harmonious life / พระธรรมปิฎก (ป.อ.1
451273262540ทางสายพระจันทร์เสี้ยว / ประภัสสร เสวิกุล1
461273812540เรียนรู้ AutoCAD ด้วยตนเอง / ปณิธาน พีรพัฒนา1
47127852540พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2538 / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร...คนอื่น ๆ1
481283632540นโยบายการกระจายอำนาจการปกครองและการบริหารให้แก่ท้องถิ่น : การวิเคราะห์ประสิทธิผลและปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในจัง1
491286842540โทรศัพท์ประทับใจ = Effective telephone communication / นฤมล และเกียรติ สิมะกุล1
501287722540คำอธิบายเรียงมาตราประมวลกฎหมายอาญา : ภาค 2 ความผิดมาตรา 107 ถึงมาตรา 205 ประกอบด้วยคำพิพากษาฎีกา พ.ศ. 2500 ถึง พ.ศ. 2538 / สุปัน พูลพัฒน์ 1
511292122540Introduction to kinesiology1
521292662540สถิติประยุกต์ทางการแพทย์ / เติมศรี ชำนิจารกิจ1
531294202540มหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 12 เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี1
541295332540ศัพท์คณิตศาสตร์ : ฉบับราชบัณฑิตยสถาน1
551296512540จีน : ประวัติศาสตร์โบราณคดี ผู้คนและวัฒนธรรม.1
561296832540ลอดลายกัลยา / จตุพล ชมภูนิช1
571304812540เอกสารการสอนชุดวิชา ประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจอาหาร เล่ม... 2
581304852540เอกสารการสอนชุดวิชา การปลอดภัย ควบคุมคุณภาพบริหารห้องปฏิบัติการ เล่ม... 2
591306642540งานมหามงคลปฏิบัติธรรมบำเพ็ญกุศล ฉลองสมณศักดิ์... 1
601323652540เอกสารการสอนชุดวิชา หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น [แผ่นวีดิทัศน์]18
611330852540รอบรู้ Modem / สุพจน์ ปุณณชัยยะ1
621337062540ลักษณะพุทธศาสนา / สมเด็จพระญาณสังวร (สุวฑฒโน)1
631338242540จะใช้คำไหนดี "show me" / อุษา วัชรินทร์เสวี1
641342942540วันปรีดี พนมยงค์ 11 พฤษภาคม 25402
651357482540เอกภพกับมนุษย์ / สิปปนนท์ เกตุทัต1
66136882540Corel Draw2
671373292540กระบวนพยุหยาตราชลมารค1
681378532540เศรษฐกิจหมู่บ้านไทยในอดีต / ฉัตรทิพย์ นาถสุภา1
691398052540เสริมสวยเสริมสาว / วรรษวรรณ [นามแฝง] ; วิทยา ประทุมธารารัตน์, บรรณาธิการ 1
701413132540รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย / จัดทำโดย ศูนย์บริการข้อมูลและกฎหมาย สำนักงานเลขาวุฒิสภา 1
71141642540ISO/IEC GUIDE 65 : 19963
721424452540ตำรารำ / ผกาวรรณ เดชเทวพร 1
731436982540มนต์รักนักเรียนนอก / ณ' ฤทธิ์ 1
741439562540หัวใจที่มาทางไปรษณีย์ : รวมเรื่องเล่าจากแสตมป์ / วินนี่ เดอะ ปุ๊ 1
751444112540ธรรมะนอกธรรมาสน์ / เสฐียรพงษ์ วรรณปก 1
761459562540อนุสรณ์งานศพ (บุญเจือ องคประเสริฐ). 1
771478012540สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ / คณะผู้จัดทำ จิราภรณ์ สถาปนะวรรธนะ...[และคนอื่นๆ] ; ผู้คนคว้าเรียบเรียง ฐิตินันท์ กาฬดิษฐ์...[และคนอื่นๆ] 1
781478022540ปฎิรูปการเรียนรู้ผู้เรียนสำคัญที่สุด / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ; สุมน อมรวิวัฒน์, บรรณาธิการ 1
791500502540ทางเสือ / ศิลา โคมฉาย1
80150412540โลกพิสดารแดนพิศวง1
811534602540ยักษ์ใจดี = The BFG / โรอัลด์ ดาห์ล ; แปลโดย สาลินี คำฉันท์ 1
821560932540ชุดวรรณกรรมอมตะ 1
831570292540การปฎิรูปการศึกษาประเทศเวียดนาม / ไพฑูรย์ สินลารัตน์...[และคนอื่นๆ] 1
841593312540ตำราอาหารต้านมะเร็ง ตามแนวธรรมชาติบำบัด 1
85183172540best practices in reengineering2
86190932540บ้านเมืองและประเทศไทยในสายพระเนตร / ธิดา สาระยา2
87221792540พฤติกรรมผู้บริโภคทางการตลาด / ธงชัย สันติวงษ์4
88222642540พลังแห่งสีและคีตบำบัด / ทิพยอาภา, แปล1
89222672540the little bookroom1
90224462540คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยประกันภัย2
9122592540ครบเครื่องเรื่องการสื่อสารการตลาด / เสรี วงษ์มณฑา4
92228832540Effective Japanese usage guide3
93230142540สรรค์สร้างสิ่งพิมพ์ด้วย pagemaker 6.0 / กิดานันท์ มลิทอง2
94230582540การโฆษณาเชิงปฏิบัติ / เสรี วงษ์มณฑา4
95230592540การจัดการทรัพยากรมนุษย์ / อำนวย แสงสว่าง6
96240432540หลักการทำงานหาที่เสียและซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน / อีริก ไคลเนิร์ต ; แปลโดย สุทธิพงศ์ ศรีกรารมณ์2
9729812540Macromedia freehand 5-5.51
98299342540คู่มือบริหารกายชายและหญิงตามหลักโยคะศาสตร์1
99303952540รอยเสด็จ : เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พุทธศักราช 2498 / บรรณาธิการโดยสุนีย์ เลี่ยวเพ็ญวงษ์ และ กุลธิดา ท้วมสุข2
100307182540การควบกิจการและการครอบงำกิจการ / อัญญา ขันธวิทย์2
101316312540ผลึกความคิด 60 ปี คณิต ณ นคร3
102320742540ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค = Macroeconomic theory / ประพันธ์ เศวตนันทน์5
103322482540คำถามและแนวคำตอบข้อสอบสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ 29 ปีการศึกษา 25192
104322492540คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา / สนิท สนั่นศิลป์3
10532611254040 ปีสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก / สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก1
106326412540การแพทย์แผนไทยกับการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อเอดส์ / กัญจนา ดีวิเศษ...[และคนอื่น ๆ]2
107326992540ประวัติศาสตร์การสงครามของไทยในสงครามมหาเอเชียบูรพา2
108329612540การวิเคราะห์โครงข่ายไฟฟ้า / กีรติ ชยะกุลศีรี4
109332972540หลักวิชาชีพนักกฎหมาย2
110336412540เสื้อผ้านุ่งเมืองวัฒนธรรมแต่งกายเมืองลำปาง / ศักดิ์ รัตนชัย1
111341262540หัสคดีคำกลอนผ่อนคลายเครียด / สามารถ ศักดิ์เจริญ1
112344812540จุลเศรษฐศาสตร์ : ทฤษฎีและการประยุกต์ / ธีระพงษ์ วิถิตเศรษฐ3
113346792540How to develop your practical intelligence for success in living2
114356822540Computer Simplified2
115357402540ภาษาอังกฤษเข้าปริญญาโททุกสถาบัน : ทดสอบ-เฉลยข้อสอบพร้อมคำอธิบาย3
116366242540รอบรู้ประเทศไทย / รวบรวมโดย วารี อัมไพรวรรณ 1
117387902540The little PC book2
118387942540วินโดวส์ 95 และโปรแกรมชุด ออฟฟิศ 95 / ณรงค์ชัย ปัญญานนทชัย2
119387972540อิตาลี สเปน แลตเวีย ทิเบต 1
120388052540สนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการต้อนรับ / นิรามิส อรุโณทอง2
121388112540สนทนาภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานในโรงแรม / จินตนา วิศิษฎ์ธรรมศรี2
122388592540ทัศนะไอที / ครรชิต มาลัยวงศ์5
12339222540คู่มืออ่านรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ : โครงสร้างและหลักการของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 / รวบรวมโดยคณิน บุญสุวรรณ1
124397382540ชวนชมไม้งามนามมงคล / บรรณาธิการโดย เปรมปรี ณ สงขลา2
125397392540คู่มือไวน์ / กมลศักดิ์ ตั้งธรรมนิยม2
126397572540เว้าเรื่องไวน์ / ส. นพพร2
127415782540กฎหมายอาญาภาค 2-3 / โดย หยุด แสงอุทัย, ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ์, บรรณาธิการ4
128419592540การบริหารของคงคลังระบบ MRP / พิภพ ลลิตาภรณ์2
129424242540ใครฆ่าพระเจ้าตากสิน / วรมัย กบิลสิงห์2
130424362540คำอธิบายกฎหมายอาญาภาค 1 / เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์2
131426612540สีมากถา : สมุดข่อยวัดสุทัศนเทพวราราม / น ณ. ปากน้ำ2
132426682540ประดิดประดอย / ปรางทอง1
133428852540ตำนานสุดยอดนักผจญภัยสำรวจโลก / อัจฉรา ลิมุเมธี2
134428952540กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาพื้นฐานความรู้ทั่วไป : พื้นฐานความรู้ทั่วไป ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า เซมิคอนดักเตอร์ชิป พันธุ์พืช2
135429012540ความรู้ทั่วไปสำหรับนักบริหาร2
136429142540คำอธิบายกฎหมายล้มละลาย / ปรีชา พานิชวงศ์2
137430952540Creating Cool Web Applets With Java4
138435762540กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล / วิจิตรา [ฟุ้งลัดดา] วิเชียรชม2
139436052540วิวัฒนาการการเมืองการปกครองไทย / ลิขิต ธีรเวคิน4
140436562540เรือนมยุรา / แก้วเก้า2
141438562540ศึกษาภาษิตและร้อยกรอง / ฐะปะนีย์ นาครทรรพ2
142439552540คำอธิบายหลักกฎหมายนิติกรรมสัญญา / จำปี โสตถิพันธุ์2
143439582540คำอธิบายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะตัวแทน นายหน้า จ้างทำของ / จักรพงษ์ เล็กสกุลไชย2
144448392540มานุษยวิทยากับประวัติศาสตร์ / สุเทพ สุนทรเภสัช2
145448412540กำเนิดนวนิยายในประเทศไทย / วิภา เสนานาญ กงกะนันทน์1
146448962540การเขียนโปรแกรมภาษาปาสคาลเบื้องต้น / ตะวัน ขุนอาสา และ นภัทร วัจนเทพินทร์1
147451652540Cost accounting... 4
148452592540วางกลยุทธ์อย่างไรให้สินค้าใหม่เป็นที่ยอมรับของตลาด / ปานอนันต์ เทพบุศย์2
149453232540กฎหมายปกครองคำบรรยายสรุปบทความรายงานการศึกษา / กมลชัย รัตนสกาววงศ์2
150454632540เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสัตว์ทะเล / สุรินทร์ มัจฉาชีพ1
151455602540ชุดความรู้ภาษาอังกฤษ2
15246042540Edible multipurpose tree species1
153460422540การตลาดเพื่อสังคม / พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช3
154461402540ครบรอบ 27 ปีสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 / สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 2
155461822540Schaum's Outline Series : Theory and Problems of Basic Mathematics with Applications to Science and Technology2
156461912540เตรียมสอบเข้าศึกษาต่อปริญญาโททั้งในประเทศและต่างประเทศ2
157461962540ทฤษฎีและตัวอย่างโจทย์โครงสร้างข้อมูล / ซีมัวร์ ลิปชูทซ์ ; แปลโดย อุม จีนประดับ และ สมคิด เรืองธนะสกุลไทย4
158462142540อาหารจากพืชพรรณ / วัลยา ภู่ภิญโญ4
159462152540คู่มือเลือกซื้อไวน์ / พีระ บุญจริง2
160463042540เรียนรู้และเข้าใจการทำงาน Local Area Networks / สแตน แชทท์ ; เรียบเรียงโดย กฤษฎา สิงหวงศ์6
161463252540สวิตเซอร์แลนด์2
162463372540ซุ้มสะบันงา / โบตั๋น2
163463742540ดอกไม้เพลิงโบราณ : มหัศจรรย์แห่งภูมิปัญญาไทย / สิทธา สลักคำ2
164463782540เออร์กอนอมิกส์ : วิศวกรรมมนุษย์ปัจจัย / สุทธิ์ ศรีบูรพา2
165463842540คติสยาม / พลูหลวง2
166463882540คุกชีวิตในพันธนาการ / อรสม สุทธิสาคร1
167464132540ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 25404
168464462540มาตรฐานการบัญชีรวมเล่มฉบับที่ 1-312
169464692540การบัญชีเพื่อการจัดการ / อรวรรณ กิจปราชญ์20
170464812540การประชาสัมพันธ์ / วิรัช ลภิรัตนกุล.2
171465222540วิถีไทยการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม / ชาญวิทย์ เกษตรศิริ1
172465932540ศาสตร์และศิลป์เกี่ยวกับโต๊ะอาหาร / ขวัญแก้ว วัชโรทัย2
173465962540คอมพิวเตอร์ : คู่มือศึกษาคอมพิวเตอร์สำหรับนักคอมพิวเตอร์หน้าใหม่ / มาร์กาเร็ต สตีเฟน และ รีเบคคา ทรีย์ส ; แปลโดย วีรภัทร จันทรวรรณกูล2
174465992540TV 20001
175466052540อาหารสุขภาพ / สโรช รัตนากร ; บรรณาธิการโดย บรรเทิง นราภิรมย์1
176468152540ภูมิศาสตร์ประเทศไทย / อรนุช ทะละวงษ์1
177468192540ความรู้เรื่องพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ / สหัส สิงหวิริยะ2
178468202540ข้อความคิดและหลักการพื้นฐานในกฎหมายมหาชน : รวมบทความบางเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายปกครองและกฎหมายรัฐธรรมนูญ / วรพจน์ วิศรุตพิชญ์6
179468312540ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ2
180468662540กลยุทธ์การตัดสินใจ / สิริวุฒิ บูรณพิร2
181469122540การประชาสัมพันธ์ : หลักและวิธีปฏิบัติ / วิจิตร อาวะกุล2
182469232540ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น2
183470652540ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้พรีเซนเตอร์ดาราทางโทรทัศน์กับการตัดสินใจซื้อสินค้าของวัยรุ่น : ศึกษาเฉพาะนักศึกษาสถาบันราชภัฎ / วิรุฬหรัตน์ ผลทวี5
184470762540ปัญหาเกี่ยวกับการพ้นสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร : ศึกษากรณีการถูกขับออกจากพรรคการเมือง / ยุทธนา ศรีตะบุตร4
185470802540The study of Thai investor's investment in the securities exchange of Thailand5
186470932540ทางด่วนข้อมูล : ข้อเสนอเพื่อการพัฒนาประเทศ / สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์...และคนอื่นๆ5
187470942540Iron and steel heat-treatment engineering2
188471142540ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของบรรษัทข้ามชาติญี่ปุ่นในจังหวัดปทุมธานี / วรรณา คูณชัยพานิชย5
189471172540ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการเจริญเติบโตของสินทรัพย์รวมกับอัตราการเจริญเติบโตของกำไรสุทธิของบริษัทเงินทุนที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / สุวิมล ล4
190471542540The Photoshop 4.0 Web workshop1
191471692540หลายลีลาศิลปะการพูด / สุเมธ แสงนิ่มนวล3
192471922540ปัจจัยการสื่อสารที่มีผลต่อการซื้อเครื่องสำอางของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร / ชัชพร เหล่าวีระไชย5
193471962540ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้บริการของร้านสะดวกซื้อในเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร / วุฒิศักดิ์ ดาวยก5
194472202540ผู้หญิงเชิญทางนี้ / นงลักษณ์ สุทธิวัฒนพันธ์1
195472312540วิพากษ์การใช้ภาษาไทย : รวมบทความจากคอลัมน์ปากกาขนนกสังเกตภาษาและจับตาภาษาไทย / ปรีชา ช้างขวัญยืน2
196472632540โลโก้ logo2
197472692540การละเล่นของไทย / มนตรี ตราโมท2
198473322540การวิจัยทางสังคมศาสตร์ / เพ็ญแข แสงแก้ว2
199473412540คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยบุคคล / ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล3
200473812540กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน / อรรถสิทธิ์ ชื่นสงวน...[และคนอื่น ๆ]4
201473962540กบฏกริชบาหลี : อยู่อย่างยิ่งใหญ่ ตายอย่างมีเกียรติ / ธีรภาพ โลหิตกุล2
202474122540สมเดช โรจน์คุรีเสถียร, ผู้แต่งร่วม.2
203474152540TQM Living handbook... 40
204474182540การวิจัยการตลาด / ศิริวรรณ เสรีรัตน์4
205474202540Networking The Small Office2
206474222540ไมโครซอฟต์แอกเซส 97 สเต็ปบายสเต็ป = Microsoft Access 97 Step by Step / วาสนา ไตรพฤฒิธัญญา และปิยะ นิมิตยาสกุล 2
207474312540หลักการเขียนโปรแกรมภาษาปาสคาล / สมจิตร อาจอินทร์3
208474412540ภูมิศาสตร์ท่องเที่ยวภาคใต้ / กิตติพร วีรสุธีกุล และ พิณกนก วีรสุธีกุล2
209474462540บันทึกจากนักอ่านถึงนักอ่าน : กระบวนที่ 3 / ทัศน์ทรง ชมภูมิ่ง 1
210474482540พฤติกรรมผู้บริโภค / ศุภร เสรีรัตน์2
211475152540อุดมศึกษาไทย : วิกฤตและทางออก รายงานฉบับสมบูรณ์ / สุธรรม อารีกุล... [และคนอื่น ๆ] 3
212475672540จาริกบุญ จารึกธรรม 2
213476172540การปรับพฤติกรรม : ทฤษฎีและการประยุกต์ / ประเทือง ภูมิภัทราคม2
214476342540Cost accounting2
215476352540ทฤษฎีและตัวอย่างโจทย์แคลคูลัส / แฟรงค์ ไอยเรศ และเอลเลียตต์ เมนเดลสัน ; วัลลภ เฉลิมสุวิวัฒนาการ, ผู้แปล2
216477202540อเมริกา [ฝั่งตะวันออก] : คู่มือนักเดินทาง / ดุษฎี เฮย์มอนด์2
217477352540ชาลวกน้ำร้อน / เทอดศักดิ์ เดชคง1
218477372540กฎหมายครอบครัว / วิระดา สมสวัสดิ์4
219477482540ภาษาอังกฤษ 2
220478052540The Pirates of Tarutao1
221478312540การวิเคราะห์งบการเงิน / วีรี เวชวิมล2
222478532540วัฒนธรรมองค์การ : แนวคิดงานวิจัยและประสบการณ์ / สุนทร วงศ์ไวศยวรรณ2
223478902540การประเมินผลโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ / สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์2
224478922540ทฤษฎีและตัวอย่างโจทย์คณิตศาสตร์วิศวกรรมและวิทยาศาสตร์5
225478992540การจัดการองค์การ / บุญทัน ดอกไธสง4
226479312540คู่มือท่องโลกอินเตอร์เน็ต / ไคโด พิทเตอร์...[และคนอื่น ๆ] ; แปลโดย พรศักดิ์ อุรัจฉัทชัยรัตน์ 2
2274794325409 in 1 รู้เฟื่องเรื่องศัพท์การบริหารธุรกิจ4
228479442540เที่ยวชวา / มนันยา2
229479582540ทฤษฎีและตัวอย่างโจทย์การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C plus plus / จอห์น ฮับบาร์ด ; แปลและเรียบเรียงโดย เบญจพร ศักดิ์ศิริ2
230479932540ชุมทางเขาชุมทอง / ส. อาสนจินดา1
231479952540The harse whisperer1
232479962540ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน / บุญมา ต๊ะวิชัย1
233479982540วิปลาสมาตกรรม / สรจักร ศิริบริรักษ์1
234480152540ทฤษฎีและตัวอย่างโจทย์เศรษฐศาสตร์จุลภาค / โดมินิค ซาลวาเตอร์ ; แปลโดย สมพงษ์ อรพินท์2
235480162540Microsoft Access 97 At a Glance1
236480812540วิทยาการสำหรับวิทยากร / อ้อน ประนอม2
237481612540จิตวิทยาทั่วไป / ถวิล ธาราโภชน์ และศรัณย์ ดำริสุข2
238481692540การฝึกอบรมบุคลากรในองค์การ / ชูชัย สมิทธิไกร6
239481872540ทฤษฎีบุคลิกภาพและการปรับตัว / นพมาศ ธีระเวคิน2
240481962540กฎหมายล้มละลาย : หลักกฎหมายและแนวปฏิบัติ / วิชา มหาคุณ2
241482802540การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ Ecotourism / วรรณพร วณิชชานุกร1
242483412540Souls and the universe2
243483432540ศิลปะการนำของผู้นำยุคใหม่ : 118 เรื่องที่จะดึงศักยภาพของท่านและบุคคลรอบข้าง / ประชุม โพธิกุล2
244483442540ยุทธวิธีเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ / ระวีวรรณ เสวตามร2
245485332540ทฤษฎีและตัวอย่างโจทย์ฟิสิกส์สำหรับวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ / แดร์ เอ. เวลลส์ และฮาโรลด์ เอส สลูเซอร์ ; แปลและเรียบเรียงโดย วิรุฬ ปั่นโภชา2
246486232540หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาคเชิงฝึกฝน / อี. เดวิด อีเมอรี ; แปลโดย สุกัญญา นิธังกร และ หงษ์ฟ้า ทรัพย์บุญเรือง2
247486692540Design web graphics with HTML 3.22
248486732540พลานุภาพแห่งวรรณกรรม / พิทยา ว่องกุล2
249486762540Competing for the future2
250486792540จอร์จ โซรอส : นักบุญคนบาปราชาตลาดเงิน / ศิริพงษ์ วิทยวิโรจน์1
251487052540การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย SPSS for windows / กัลยา วานิชย์บัญชา3
252487062540การปฏิรูปภาคราชการ : แนวคิดและยุทธศาสตร์ / สมาน รังสิโยกฤษฎ์2
253487322540การตลาดเชิงปฏิบัติ / เสรี วงษ์มณฑา4
254487782540เทคนิคงานเลขานุการ / ปรารมภ์ นพคุณ1
255488252540ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ / บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ 3
256488332540รู้ไว้ก่อนไปสิงคโปร์ / วิโรจน์ ถิรคุณ2
257488442540ครูดีเด่นผู้ส่งเสริมและพัฒนาการใช้ภาษาไทย : ระดับมัธยมศึกษาประจำปีพ.ศ. 2539 4
258488552540เอ็กเซล 97 ผู้นำสเปรดซีตยุคใหม่ / วีรวรรณ นิลศิริสุข2
259488582540สร้างงานมัลติมีเดียด้วย ไดเร็คเตอร์1
260488682540คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ อินทิกรัลและการประยุกต์3
261489182540การพัฒนานักกฎหมายมหาชนกับการพัฒนาประเทศไทย / ชาญชัย แสวงศักดิ์2
262489362540มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย2
263489622540กลยุทธ์การทำชีวิตให้มีความสุขและประสบความสำเร็จ / ถาวร โชติชื่น2
264489632540ตอบปัญหาชีวิตและครอบครัว / วิทยา นาควัชระ2
265489672540นักบริหารการผลิตยุค 2000 ปฏิวัติแนวคิดสู่โรงงานที่เป็นเลิศ / วิฑูรย์ สิมะโชคดี2
266490012540สื่อมวลชนดลชีวิต / สมควร กวียะ2
267491282540สารพันปัญหาภาษีระหว่างประเทศ... / พล ธีรคุปต์8
268492522540ทฤษฎีและกลยุทธ์การพัฒนาสังคม / สัญญา สัญญาวิวัฒน์1
269492592540กฎหมายหนี้ 4
270492852540คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ / วิษณุ เครืองาม1
271493012540สรุปสาระสำคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร... [และคนอื่น ๆ] 2
272493432540รวมกฎหมายแรงงานและพระราชบัญญัติโอนอำนาจและกิจการของกระทรวงมหาดไทยไปเป็นกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม พ.ศ.2536 / สุพล ด้วยตั้งใจ...[และคนอื่น ๆ] รวบรว2
273493772540กฎหมายว่าด้วยนิติกรรม / ไชยยศ เหมะรัชตะ2
274493802540หลักกฎหมายตั๋วเงิน / สหธน รัตนไพจิตร2
275494072540ศึกษากฎหมายแนวใหม่ เล่ม 1 วิธีไล่สายกฎหมายอาญา2
276494852540การภาษีอากร / สมคิด บางดม2
277494882540Advertising and Sales promotion4
278495012540คู่มือภาษาอังกฤษจุฬาฯสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2
279495142540กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับพิเศษในวาระเกษียณอายุราชการ / คณิต ณ นคร1
280495522540คำอธิบายโดยย่อประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิดและความรับผิดทางละเมิดตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 / ศักดิ์ สนองชาต2
281496022540ไม้ผลเศรษฐกิจ / คีรี อำพันสวัสดิ์2
282496782540งบประมาณเพื่อการวางแผนและควบคุมผลกำไรสำหรับผู้บริหารและนักลงทุน / เพ็ญศิริ ภู่อุทัย1
283497782540การโฆษณาและการส่งเสริมการตลาด / ศิริวรรณ เสรีรัตน์2
284497882540การบัญชีภาษีอากรฉบับปรับปรุงใหม่ VAT 10 เปอร์เซ็นต์ / สมเดช โรจน์คุรีเสถียร ; บรรณาธิการโดยณรงค์ฤทธิ์ เอกสุข1
285497932540คู่มือข้อสอบเตรียมสอบปริญญาโท GMAT ความรู้ทั่วไปทางบริหารธุรกิจ2
286498002540ศัพท์การบริหารการศึกษา2
287498052540การบริหารทรัพยากรบุคคลเรื่องการวางแผนอาชีพและแผนสืบทอดตำแหน่ง2
288498102540ความรักกับเงินตรา / บุษยมาส2
289498142540อาหารโบราณ1
290498162540อ่อนเยาว์ตลอดกาลด้วยอาหารสดชื่นสดใสสุขภาพดีทั้งกายและใจ / อังค์วรา1
291498332540รู้เรื่องโรค1
292498832540กฎหมายการบัญชี : ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 285 พ.ศ. 2515 ล้ำ พ.ศ. 25503
293499192540การสื่อสารมวลชน / ยุพา สุภากุล4
294499232540108 การประชาสัมพันธ์ A-Z / เสรี วงษ์มณฑา5
295500622540เอกสารการสอนชุดวิชา 32302 2
296502272540การจัดโครงสร้างส่วนราชการ / สมาน รังสิโยกฤษฎ์2
297502942540หลักการประชาสัมพันธ์ / ลักษณา สตะเวทิน2
298503092540พระพุทธศาสนาในอาเซีย / พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตโต)1
299503112540หลักการบัญชีชั้นกลาง 1 / สงกรานต์ ไกยวงษ์ 3
300503142540วิทยาศาสตร์กับชีวิตประจำวัน / ปิยวรรณ แสงสว่าง, สุพัณณี ชวนสนิท17
301503232540สถิติ / มัลลิกา บุนนาค...[และคนอื่นๆ]4
302503272540New model English-Thai dictionary / สอ เสถบุตร4
303503282540การแปลเบื้องต้น / ทิพา เทพอัครพงศ์3
304504072540เศรษฐศาสตร์จุลภาค / โดยภารดี ประเสริฐลาภ...[และคนอื่น ๆ]2
305504162540อาหารทำขาย / วัลยา ภู่ภิญโญ2
306504232540ระบบการศึกษากับชุมชนกรอบความคิดและข้อเสนอเพื่อการศึกษาวิจัย / อุทัย ดุลยเกษม และ อรศรี งามวิทยาพงศ์2
307504262540ข้อเสนอกรอบความคิดในการปฏิรูปการเมืองไทย / คณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตย3
308505402540เภสัชกรรมไทยรวมสมุนไพร / วุฒิ วุฒิธรรมเวช1
309506892540Basic Mathematics3
310506922540ประวัติและการลีลาศ / รังสฤษฏิ์ บุญชลอ1
311508532540กฎหมายธุรกิจ / วิษณุ เครืองาม...[และคนอื่นๆ] 1
312509002540ตำราฮวงจุ้ยไทยชัยภูมิศาสตร์ / สมเจตน์ แสงคำ ณ เวียงกำพู1
313510362540Keys to Success1
314510472540แคมป์คาร์ : ตาก2
315510562540ภาคกลาง : แหล่งท่องเที่ยว1
316510982540สู่เส้นทางรัก / แพทย์เชิงดอย1
317512322540ท่องโลกกว้าง1
318513762540โจทย์ 3000 ข้อฟิสิกส์ / อัลวิน ฮาลเปอร์น ; ทิพวิมล ทองอ่อน, แปลและเรียบเรียงโดย...[และคนอื่นๆ]3
319515992540นิบาตชาดก... 10
320517332540แนวทางการจัดระบบการควบคุมภายใน2
321517722540ตะวันทอแสง / ปิยะพร ศักดิ์เกษม1
322521702540คู่มือการบริหารปลายนิ้วและสมอง / ม. อึ้งอรุณ2
323526102540รวมกฎหมายแรงงาน / รวบรวมโดยวิจิตรา [ฟุ้งลัดดา] วิเชียรชม1
324526382540คู่มือเตรียมสอบปริญญาโทเศรษฐศาสตร์1
325527652540ฟิสิกส์แผนใหม่ : ความรู้พื้นฐานสำหรับนักฟิสิกส์ / ธำรง เมธาศิริ4
326529012540เพื่อความเข้าใจในแผ่นดิน1
327534852540ไทยศึกษา / ฐิติมา อนุกูลวรรธกะ1
328536352540จดหมายธุรกิจและบันทึกสั้น / บังอร สว่างวโรรส3
329538042540ภาษาทัศนา / ปราณี กุลละวณิชย์...[และคนอื่นๆ]3
330539242540ประมวลกฎหมาย : หลักกฎหมายและพื้นฐานการเข้าใจ / คณิต ณ นคร2
331539582540A new Thai dictionary : with bilingual explanation1
332539732540การบริหารการตลาด / สุปัญญา ไชยชาญ1
333540902540คลินิกแพทย์ประจำครอบครัวยุคโลกาภิวัฒน์1
334542002540บทบัณฑิตย์ สารบัญ เล่ม 9 พ.ศ. 2479-24801
335542892540Capability and competitiveness of Thai private sector in technology-based manufacturing relative to comparable countries2
336547002540การบริหารโครงการและการศึกษาความเป็นไปได้ / ฐาปนา ฉิ่นไพศาล, อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ1
337547342540คู่มือ graphic design ออกแบบสิ่งพิมพ์ / รวบรวมโดย ประพันธ์ งามเนตร1
338548552540การจัดการมลพิษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ1
339548662540บทบาทประสิทธิภาพและการฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมชายหญิงในภาคเหนือ / เบญจพรรณ เอกะสิงห์...[และคนอื่น ๆ] 1
340548672540เศรษฐกิจสังคมและระบบการผลิตของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในภาคเหนือ /เบญจพรรณ เอกะสิงห์...[และคนอื่น ๆ]1
341548892540Lessons from the winners1
342550702540คู่มือการปฏิบัติงานควบคุมปัญหาเหตุรำคาญสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข1
343550712540คู่มือการปฏิบัติงานควบคุมกิจการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข1
344551692540รายงานผลการวิจัย เรื่อง ปัญหาความยากจนของบุคคลและครัวเรือนในชุมชนแออัดในเขตกรุงเทพมหานคร2
345558392540The civil procedure code2
346558642540คดีอาญา / ณรงค์ นิติจันทร์ ; บรรณาธิการโดย ถวิล มนัสจันทร์2
347562072540รวมบทความวิชาการเกี่ยวกับภาษาไทย /สุริยา รัตนกุล1
348562452540Black Fox1
349563452540เอกสารการสอนชุดวิชา 60222 2
350564952540คณิตคิดลัดคิดเร็ว / ศรีสุรางค์ สำเภาเงิน2
351565182540บรรณานุกรมภาษาไทยกลุ่มประเทศในอินโดจีน เวียดนาม กัมพูชา และลาว [พ.ศ.2518-2539] / เขียน ธีระวิทย์, ผู้รวบรวม1
352566412540ประสบการณ์วิชาชีพการโรงแรมและภัตตาคาร / ประกายรัตน์ ภัทรธิติ...และคนอื่นๆ4
353566492540บรรณารักษ์ไทย : สายสัมพันธ์และสถานภาพพ.ศ.2536-25403
354566682540ชีววิทยา... / เชาวน์ ชิโนรักษ์ และ พรรณี ชิโนรักษ์ 9
355566832540Authentic performance and portfolio assessment of learners for educational reform2
356567392540จอมพล ป.พิบูลสงคราม / อนันต์ พิบูลสงคราม 2
357567722540แรงงานสัมพันธ์ / ระวัง เนตรโพธิ์แก้ว และ อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว 11
358571802540สมบัติทางกายภาพและวิศวกรรมของชีววัสดุ1
3595718125401 A 315 Material handling engineering2
360571972540ที่ระลึกในพิธีเปิดหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก กาญจนบุรี วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม พุทธศักราช 25401
361622392540My best friend's wedding [Videodisc]2
362636802540โปรแกรมรวมกฎหมาย for window ระดับ 7 [ซีดี-รอม] : กฎหมายและคำพิพากษา5
363648052540The saint [Videodisc]2
364660482540รู้รอบตัวชุด ใต้พื้นปฐพี1
365660492540The Royal Department of Mines and Geology [Digital videodisc]1
366660532540สืบสายปิโตรเลียม สร้างสรรค์สังคมไทย [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล]1
367662772540เอเลี่ยน 4 ฝูงมฤตยูเกิดใหม่ [แผ่นวีดิทัศน์] = Alien resurrection [Videodisc] / Directed by Jean-Pierre Jeunet 2
368662792540แมด ซิตี้ [แผ่นวีดิทัศน์] : 2 ใหญ่คลั่งพล่านเมือง = Mad city [Videodisc] / Directed by Costa Gavras 2
369671002540แมนฮัตตัน อุดมการณ์เขย่าเมือง [แผ่นวีดิทัศน์] = Night falls on Manhattan [Videodisc] / Directed by Sidney Lumet 2
370671012540สุภาพบุรุษเลือดเดือด [แผ่นวีดิทัศน์] = Made men [Videodisc] / Directed by Don Close 2
371680692540ความฝันอันสูงสุด1
372680712540Push me again [CD-ROM]1
373680722540นอนสต๊อปบิ๊กฟัน.2 ชุด ฟันแด๊นซ์ [ซีดี-รอม]1
374680732540นอนสต๊อปบิ๊กฟัน.3 บิ๊กร็อค [ซีดี-รอม]1
375680742540ฮ็อตโหวต ชุด 15 [ซีดี-รอม]1
376680752540เพราะใจ [ซีดี-รอม]1
377680762540อันเนื่องมาจากความรัก [ซีดี-รอม]1
378680772540คนอื่นอีกมากมาย.2 ต่างบ้าน ต่างคน บนเฉลียง [ซีดี-รอม]1
379680782540The best of mam [CD-ROM]1
380680792540Best of the best Varunee [CD-ROM]1
381680802540Love Theme [CD-ROM]1
382680812540ไอดี-ฮิต [ซีดี-รอม]1
383680822540ไอดี-ฮ็อท [ซีดี-รอม]1
384680832540OK-Hits [CD-ROM]1
385680842540รักแล้วรักเลย ชุดรวมฮิต [ซีดี-รอม]1
386680852540TURQUOISE [CD-ROM]1
387680862540ขอแค่คิดถึง [ซีดี-รอม]1
388680872540AMP.-DA. [CD-ROM]1
389680882540หนึ่งเดียวคนนี้ [ซีดี-รอม]1
390680902540ร็อคเขย่าโลก [ซีดี-รอม]1
391680912540บันทึกการแสดงสด ไลฟ์ อัญชลี [ซีดี-รอม]1
392680922540THIS LONELY ME [CD-ROM]1
393680932540เพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง คู่กรรม [ซีดี-รอม]1
394680942540THIS SONG'S FOR YOU [CD-ROM]1
395680952540รวมกันเฉพาะกิจ [ซีดี-รอม]1
396680972540A CORNER [ซีดี-รอม]1
397680982540นันทิดา รวมฝันวันวาน [ซีดี-รอม]1
398680992540SOFT BOX.1 KITA 1986-1989 [CD-ROM]1
399681002540แฮปปี้มอส ชุดรวมฮิต [ซีดี-รอม]1
400681012540TATA 1,000,000 COPIES CELEBRATION [CD-ROM]1
401681022540BEAU 1,000,000 COPIES CELEBRATION. [CD-ROM]1
402681032540เฟมมีนิน [ซีดี-รอม]1
40368105254012 ปีก [ซีดี-รอม]1
404681062540ดั่งเธอมีเวทมนตร์ [ซีดี-รอม]1
405681072540THE CARPENTERS PROFILE. [CD-ROM]1
406682042540ซอฟท์บ็อก.2 1990-1993 [ซีดี-รอม]1
407682052540รวมเพลงแทนคำบอกรัก [ซีดี-รอม]1
408682062540HOTVOTE Vol.14 [CD-ROM]1
409682072540จากฉันถึงเธอ [ซีดี-รอม]1
410682082540อดีตรัก [ซีดี-รอม]1
411682092540ชีวิตใหม่ [ซีดี-รอม]1
412682102540HOTVOTE Vol.17 [CD-ROM]1
413682112540SHA-LA-LA THE 1 DANCE MIX. [CD-ROM]1
414682122540แกรมมี่คอลเลคชั่น 1983-1993.3 [ซีดี-รอม]1
415682132540คลับเอ็กซ์ [ซีดี-รอม]1
416682152540ต้นฉบับ.4 รวมสุดยอดเพลงประทับใจ [ซีดี-รอม]1
417682172540SANGNANG REMIX [CD-ROM]1
418682182540ด้วยหัวใจอย่างเดียว [ซีดี-รอม]1
419682192540GRAMMY IN CHORUS. [CD-ROM]1
420682202540TERESA TENG. Vol.1 [CD-ROM]1
421682212540TERESA TENG. Vol.2 [CD-ROM]1
422682222540TERESA TENG. Vol.3 [CD-ROM]1
423682232540TERESA TENG. Vol.4 [CD-ROM]1
424682242540TERESA TENG. Vol.5 [CD-ROM]1
425682252540TERESA TENG. Vol.6 [CD-ROM]1
426682262540TERESA TENG. Vol.7 [CD-ROM]1
427682272540TERESA TENG. Vol.8 [CD-ROM]1
428682282540TERESA TENG. Vol.9 [CD-ROM]1
429682292540TERESA TENG. Vol.10 [CD-ROM]1
430682302540EVITA Soundtrack [CD-ROM]1
431682312540LOVE ALBUM. [CD-ROM]1
432682322540THE GOLDIES TOP 20. [CD-ROM]1
433682332540คนเช็ดเงา [ซีดี-รอม]1
434682842540ลูกทุ่งพันล้าน [ซีดี-รอม]1
435682852540เพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง สิบแปด:แปดสิบ เพื่อนซี้ไม่มีซั้ว [ซีดี-รอม]1
436682862540เพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง จงรัก [ซีดี-รอม]1
437682872540เพื่อชีวิตร้องลูกทุ่ง ชุด 2 [ซีดี-รอม]1
438682882540เพลงประกอบละครล่องจุ้น [ซีดี-รอม]1
439682892540แกรมมี่เบสท์ออฟอคูสติค ชุด 3 [ซีดี-รอม]1
440682902540ร็อกฮิต. [ซีดี-รอม]1
441682912540รักหวานหยด [ซีดี-รอม]1
44268293254015 ปี ก็มีปากหมา.2 [ซีดี-รอม]1
443682942540รวมฮิตนกแล [ซีดี-รอม]1
444682952540เพลงประกอบภาพยนตร์ 2499 อันธพาลครองเมือง [ซีดี-รอม]1
445682962540รวมฮิตบอยสเก๊าท์ [ซีดี-รอม]1
446682982540Big Fun Non Stop [CD-ROM]1
447683002540CJL Friends Club [CD-ROM]1
448683012540Impact CD-2Sound Effect [CD-ROM]1
449683022540แกรมมี่โกลเด้น ชุด 2 [ซีดี-รอม]1
450683032540แกรมมี่โกลเด้น [ซีดีรอม]1
451683042540RADIO EDIT. [CD-ROM]1
452700112540สรุปผลการใช้บังคับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 [ซีดี-รอม]1
453700282540กลเกมอำมหิต [แผ่นวีดิทัศน์] = Hard eight [Videodisc] / Directed by Paul Thomas Anderson 2
454707322540เดอะ โพสต์แมน คนแผ่นดินวินนาศ 2013 [แผ่นวีดิทัศน์] = The postman [Videodisc] / Directed by Kevin Costner 3
455713262540วรรณคดีฝรั่งเศส สมัยคริสต์สตวรรษที่ 17 / จินตนา ดำรงค์เลิศ1
456716032540เรียนรู้วิธีฝึกสมองอย่างสร้างสรรค์1
457719242540คำวินิจฉัยสำนักงานอัยการสูงสุด ข้อหารือปัญหากฎหมายและสัญญาของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2537-25392
458720632540รู้หรือไม่ / ดุจลดา1
459720882540คุณยายหุ่นกระบอก / ยูร กมลเสรีรัตน์1
460722402540สัมมนาการจัดตั้งองค์กรกลางด้านการพัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยว1
461722722540มงกุฎแห่งเกียรติ / อ้อม ประนอม1
462724962540ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้จากประสบการณ์ / รวบรวมโดย สมศักดิ์ รักไพบูลย์สมบัติ3
463725432540แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2540-2544) 3
464725632540เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการเกษตร3
465725652540ประมวลสาระชุดวิชา การพัฒนาหลักสูตรและวิทยวิธีทางการสอน4
466725782540ประมวลสาระชุดวิชา การจัดระบบทางการศึกษา4
467726102540เอกสารการสอนชุดวิชาการถ่ายภาพงานพิมพ์3
468726212540แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชา เทคโนโลยีก่อนพิมพ์1
469726222540เอกสารการสอนชุดวิชากระบวนการพิมพ์พื้นนูนและพื้นราบ2
470726232540กระบวนการพิมพ์พื้นนูนและพื้นราบ. แบบฝึกปฏิบัติ = Relief and planographic printing process / จันทนา ทองประยูร1
471726282540เอกสารการสอนชุดวิชาธุรกิจการพิมพ์และการจัดพิมพ์2
472726292540แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชา ธุรกิจการพิมพ์และการจัดพิมพ์1
473726302540เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการพิมพ์2
474726312540ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการพิมพ์ : แบบฝึกปฏิบัติ = Professional experience in printing technology / สุณี ภู่สีม่วง1
475732362540แนวการศึกษาชุดวิชา การจัดระบบทางการศึกษา2
476747222540การขอพิจารณาคดีใหม่ พ.ร.บ.รื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ การทำหนังสือทูลเกล้าถวายฎีกา2
477769062540การซื้อหุ้นคืนโดยบริษัทผู้ออกหุ้น (ตามกฎหมายสหรัฐอเมริกา) / ลัดดาวรรณ เอกชนนิยม1
47877252540เรียนรู้ภาษา HTML กับการเขียนโฮมเพจสำหรับผู้เริ่มต้น / วิทยา เรืองพรวิสุทธิ์1
479779752540สาระเพื่อการศึกษาในสื่อมวลชน / สุกัญญา สุดบรรทัด และ สุรางคนา ณ นคร3
4807852540ปัญญาวิวัฒน์ : กำเนิดและวิวัฒนาการแห่งปัญญาของมนุษย์ชาติในอดีต / สมัคร บุราวาศ1
481792562540Report writing and library usage1
482793802540ดั่งดาวเดือน / ช่อลัดา2
483795812540สยามแห่งความหลัง / ชาลี เอี่ยมกระสินธุ์1
484798932540เถ้าแก่รุ่นใหม่ : หนทางเป็นเจ้าของธุรกิจอย่างมืออาชีพของคนหนุ่มสาว / จินตนา บุญบงการ2
485799092540ตรีเทวปกรณ์ : พระคเณศ พระลักษมี พระสรัสวดี / กิตติ วัฒนะมหาตม์1
486799922540ทฤษฎีงานฝึกฝีมือ 1-2 / วีระ รัตนไชย1
487802142540Personnel administration terminology1
488808412540คู่มือการวิจัยการเขียนรายงานการวิจัยและวิทยานิพนธ์ / บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์4
489818202540เหตุต้น-ผลกรรม1
490819982540หอพระสมุดวชิรญาณสำหรับพระนคร2
491820022540รายงานการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาครั้งที่ 151
4928272540ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ.2526 ปรับปรุงใหม่พ.ศ.2539 / รวบรวมโดยธีระพล อรุณะกสิกร...[และคนอื่นๆ]2
493827162540ที่ระลึกในพิธีเปิดหอสมุดแห่งชาติกาญจนาภิเษกสงขลาวันพุธที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช 25401
494827232540Wat Bangkhunthiannai1
495827382540สารานุกรมเมืองโบราณ : มณฑปพระพุทธบาทสระบุรี / วิยะดา ทองมิตร1
496828602540แผนการจัดการอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ระยะที่ 2 [2541-2550] บทสรุปสำหรับผู้บริหาร1
497828612540แผนการจัดการอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุยระยะที่ 2 [2541-2550] บทสรุปสำหรับผู้บริหาร1
498829422540สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นภาคเหนือ : ประเภทเรือนอยู่อาศัย1
499829472540ทะเบียนโบราณสถานทั่วราชอาณาจักร (2534-2539) / บรรณาธิการโดย พัชนี จันทรสาขา 2
500829492540เงินตราล้านนาและผ้าไท1
501829602540ระบบการวัฒนธรรม1
502829862540ธัมมวัจนโวหารไทย / ปรีชา ช้างขวัญยืน 1
503829872540การเปลี่ยนแปลงถ้อยคำและความหมายของสำนวนไทย / ไขสิริ ปราโมช ณ อยุธยา1
504830062540พุทธศาสนามหายาน : นิกายหลัก / สมภาร พรมทา1
505830472540สารคดีชุดถิ่นทองของไทย : นครราชสีมา1
506830482540สารคดีชุดถิ่นทองของไทย : ปราจีนบุรี1
507830582540สารคดีชุดถิ่นทองของไทย : สิงห์บุรี1
508830912540ประชากรศาสตร์ : สาระสำคัญโดยสังเขป /เพ็ญพร ธีระสวัสดิ์2
509831582540มรดกไทยจังหวัดฉะเชิงเทรา1
510832472540ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ / สุภาพ บุณยะรัตเวช, เกษร วีรชาโต 5
511833532540Satellite communication2
512836802540Impact of cable television towards the rights of the child2
513838442540Weed science2
514856132540การวิจัยตลาด / เพ็ญศรี เขมะสุวรรณ 2
515857132540พินิจภาษา... / นววรรณ พันธุเมธา 1
51685752540ศรีสรรพ์อัญมณี / มณิขจิต2
517858502540แนวทางในการยกร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดักฟังทางโทรศัพท์และการปรับปรุงกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง / กมลชัย รัตนสกาววงศ์ และ วรพจน์ วิศรุตพิชญ์ 1
518864152540สาระสำคัญของกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ / จัดทำโดย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา1
519865772540กิจกรรมดนตรีสำหรับครู / ณรุทธ์ สุทธิจิตต์2
5208702540การใช้ Microsoft Powerpoint 97 เมนู 2 ภาษา / สิทธิชัย ประสานวงศ์1
521880272540แจกยิ้มใสให้โลกสวย / น้ำอบ1
522881312540เย็นสบายชายน้ำ / สมเด็จพมระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมรี1
523883182540อนุกรมวิธานสัตว์... ฉบับราชบัณฑิตยสถาน / ราชบัณฑิตยสถาน1
524886832540เอกสารการสอนชุดวิชาการพัฒนาบุคลากรในงานโรงแรมและภัตตาคาร4
525886842540แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาการพัฒนาบุคลากรในงานโรงแรมและภัตตาคาร1
526890512540คู่มือการชมบั้งไฟพญานาคจังหวัดหนองคาย1
527892072540วีฟวาอิตาเลีย / นายภูเขาทอง1
528893832540การบริหารทรัพยากรมนุษย์ = Human resource management / พยอม วงศ์สารศรี1
529895582540ประมวลพระราชบัญญัติกฎระเบียบคำสั่งและประกาศเกี่ยวกับวิทยุคมนาคม / สวัสดิการกรมไปรษณีย์โทรเลข1
530896322540การปรับปรุงเครื่องพิมพ์สี [Flexo] ในอุตสาหกรรม / ปิยวิทย์ มหาโพธิ์, นิรุจน์ ทรัพย์ยิ่ง2
531896412540การศึกษาระบบการคงคลังสินค้า [กระดาษดราฟท์] / นภสินธิ์ หาญณรงค์ชัย, ธีรยุทธ์ อัจฉริยาวิทย์กุล2
532902652540ราชอาณาจักรไทยในรอบ 5 ทศวรรษแห่งการครองราชย์ / กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร 1
533902692540เดอะอายแคนดี้ 3.01 เฮาเวิร์กช๊อป = The eye candy 3.01 how workshop / พิเชษฐ์ รังษีรัตนา 2
534902752540แมคโครมีเดีย กราฟฟิก 2 in 1 / พิเชษฐ์ รังษีรัตนา1
535902762540เดอะโฟโต้ช็อป 5.0 เท็กซ์เวิร์กช็อป / พิเชษฐ์ รังษีรัตนา 1
536902802540เดอะ อิลลัสเทรเตอร์ 7.0 แท็กซ์ เวิร์กช็อป / พิเชษฐ์ รังษีรัตนา1
537905132540Peanut diseases2
538905322540การเลือกและจัดหาทรัพยากรห้องสมุด / ธาดาศักดิ์ วชิรปรีชาพงษ์5
539914732540รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 25401
540922892540รายงานการวิจัยสถาบันเรื่องการศึกษาความเป็นไปได้1
541924212540สอนลูกให้ปลอดภัย / เพนตากอน1
542932492540วิสัยทัศน์อุตสาหกรรมไทย 2020 / อัจฉรา จันทร์ฉาย...[และคนอื่นๆ]1
543933362540ชีวิตและทรัพยากรแห่งแผ่นดินใต้เบื้องพระยุคลบาท / กุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ ; บรรณาธิการโดย สุภัทร สวัสดิรักษ์1
544934972540เขาชื่อกานต์ / สุวรรณี สุคนธา1
545941522540ทางออก / โครงการพบกันครึ่งทาง1
546946052540การย้ายถิ่นข้ามชาติในภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟิกปัญหาและแนวโน้ม / แปลโดยอังคณา กมลเพ็ชร์...[และคนอื่นๆ] ; บรรณาธิการโดย สภางค์ จันทวานิช2
547948972540ศิลปกรรมการทำอาหารมังสวิรัต เจ 107 อย่าง2
548950072540วิศวกรรมปฐพี / สุรฉัตร สัมพันธารักษ์.2
549951132540รวมหลักไวยากรณ์อังกฤษฉบับสมบูรณ์ / โดย ชำนาญ ศุภนิตย์ ; จอห์น อาร์. แบ็คล์ และ สุทิน พูลสวัสดิ์1
550953092540คู่มือ GMAT เข้าปริญญาโทบริหารธุรกิจ [MBA] ทุกสถาบัน : ฉบับสมบูรณ์ / ทศพร คล้ายอุดม และสุทิน พูลสวัสดิ์1
551953132540คณิตศาสตร์ SAT [Schalastic assessment test] / ทศพร คล้ายอุดม และสุทิน พูลสวัสดิ์1
552958872540เออร์กอนอมิกส์ : วิทยาการจัดสภาพงานเพื่อการเพิ่มผลผลิตและความปลอดภัย / วิฑูรย์ สิมะโชคดี และ กฤษฎา ชัยกุล2
553958882540Anata no zero sai sho shudau3
554961992540เอกสารประกอบการสอนวิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป / คณะมนุษยศาสตร์ มหวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 1
555965742540The best test preparation1
556965762540Reading comprehension for graduates1
557972922540คนดังในอดีต / ส. พลายน้อย ; บรรณาธิการโดย ถวิล มนัสน้อม 1
558981022540ซีดี-รอม แนะนำหลักสูตร ปีการศึกษา 2546 [ซีดี-รอม] สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ1
559982452540การประมวลแฟ้มข้อมูล / ยุพิน ไทยรัตนานนท์2
560992202540เปิดประตูสู่เคมี / แจน ชิสโฮล์ม และแมรี่ จอห์นสัน ; แปลโดย อุทิศ สายสิงห์ และ สุนทร มโนพญา3
561996152540MA2131