No. Of Items By Publication of Year
No. BIBID YEAR Title Copy
11000082544อินไซท์ Visual Basic และ VB.NET / นันทนี แขวงโสภา2
21001242544สงครามสุดท้าย? เมื่อมหาอำนาจจัดระเบียบโลก / จักรภพ เพ็ญแข1
31003532544สถานภาพและบทบาทของราชการบริหารส่วนภูมิภาคในอนาคต / สมคิด เลิศไพฑูรย์...[และคนอื่นๆ]1
41003762544สัมมนาทิศทางเศรษฐกิจไทยปี 2544 วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2543 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 1
51004642544คู่มือต้านมะเร็งด้วยการแพทย์แผนไทย / บรรณาธิการโดย เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ1
61006382544A study of psychological factors and social background influencing English learning achievement of first-year engineering students at private universi1
71006392544An analysis of researches on cooperatives during the year 1987-19991
81006422544การเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตข้าวโดยการใช้ปุ๋ยเคมีและการผลิตข้าวโดยการใช้ปุ๋ยชีวภาพจุลินทรีย์อีเอ็มที่จังหวัดอุบลราชธานี = A comparative study on cost o3
91006612544ทรัพยากรพืชในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้... : ไม้ไผ่ 1
101006772544รายงานการศึกษาวิจัย [ฉบับสมบูรณ์] เรื่องระบบการตรวจสอบการทุจริตในสถาบันการเงิน1
111006782544ระบบการตรวจสอบการทุจริตในสถาบันการเงิน / วีระพงษ์ บุญโญ ภาส, ไพฑูรย์ คงสมบูรณ์ และ สำเรียง เมฆเกรียงไกร1
121007982544เปิดร้านบนอินเทอร์เน็ต [ซีดี-รอม] : ฉบับเถ้าแก่ทำเอง / อภิชัย เรืองศิริปิยะกุล2
131007992544การพัฒนา ASP ด้วยฐานข้อมูล Access 97/2000 [ซีดี-รอม] / ธนพล ฉันจรัสวิชัย2
141008282544Astral projection & psychic empowerment1
151008372544พจนานุกรมภาษาพูดญี่ปุ่น-ไทย / เอ็ดวาร์ด จี ไซเดนสติคเกอร์ และ มิชิฮิโร มัตสุโมโต ; ปราณี จงสุจริตธรรม, แปลและแต่งเพิ่มเติม1
161008722544รวมกฎหมายแรงงาน / รักบุญ คงสำราญ ; สมชาย มรกตศรีวรรณ และ ขัตติยะ แพนเดช2
171009612544ปัญหากฎหมายศุลกากรและข้อวิเคราะห์ / ชูชาติ อัศวโรจน์2
181009742544กฎหมายล้มละลายภาคปฏิบัติและคู่มือเตรียมสอบคำถาม / พิชัย นิลทองคำ2
191013122544ข้อบังคับระเบียบการจ่ายเงินรางวัลในคดีจับกุมผู้กระทำผิดจราจรพ.ศ.2544 / บุญเลียบ เนิดน้อย2
201014632544รวมประมวลกฎหมาย [ซีดี-รอม]2
211016032544ลดความอ้วนส่วนล่างของร่างกาย / ปาจรีย์ นุพงษ์1
221018122544Build web page by Java script / ณัฏฐวีร์ เพชรไม้ และ อรรถพล เอื้ออารีวิวัฒน์2
231018712544ชุดภาษีอากร2
241018732544หลักการลงทุน / เพชรี ขุมทรัพย์2
251022632544กฎหมายการค้าและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ / พรชัย ด่านวิวัฒน์4
261023142544คำสั่งศาลปกครองสูงสุด / รวบรวมโดย อำพน เจริญชีวินทร์3
271023182544คำอธิบายพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพ.ศ.2541 / วิชัย โถสุวรรณจินดา2
281024242544จุดเทียนคนละดวง : ประวัติศาสตร์การต่อสู้อำนาจนิยมเชิงอุปถัมภ์ที่ข้าราชการไทยทุกคนต้องจดจำเป็นอุทาหรณ์1
291025962544มหาวิทยาลัยชินวัตร : ปรัชญาและแนวคิดสู่มิติใหม่ทางการศึกษา / ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์, สุนทร บุญญาธิการ และ แสงสันติ์ พานิช1
301026112544เภสัชวิทยาพื้นฐานและคลินิกของต่อมไร้ท่อ / มาลียา มโนรถ1
311026722544การปฏิรูปการบริหารจัดการของไทยในยุคโลกาภิวัฒน์ : ข้อเสนอจากข้าราชการระดับผู้บริหารถึงนายกรัฐมนตรี = Thailand global management and reform : recommenda1
321028812544รายงานการสัมมนาโครงการสัมมนาสังเคราะห์สถานภาพองค์ความรู้พื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง1
331029132544น้ำสับปะรด 2
341030872544Microsoft visual basic 6.0 [CD-ROM]2
351031452544รำเพยหวัง / เมธา เมธี2
361031742544คู่มือการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ / ซิมบา ชาน ... [และคนอื่น ๆ]1
371032112544มอก. 142-2530 2
381032212544การใช้สิทธิของประชาชนตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 / สมชัย วัฒนการุณ1
391032232544คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งภาคบังคับคดีว่าด้วยวิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา / ปิติกุล จีระมงคลพาณิช2
401032282544คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1- ภาค 2 / ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์2
411032802544ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย : ข้อแนะนำทั่วไปเกี่ยวกับหลักการระบบและเทคนิคในทางปฏิบัติ / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม2
421032922544เกลือบริโภค / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม2
431032932544เกลือบริโภคบริสุทธิ์ / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม2
441032942544สุรากลั่น / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม2
451032952544ไวน์ / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม2
461032962544เบียร์ / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม2
471032972544ภาชนะและเครื่องใช้อะคริลิกพลาสติกสำหรับอาหาร / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม2
481035122544การบัญชีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ = Real estate accounting / สมเดช โรจน์คุรีเสถียร1
491035172544สู่ความเป็นเลิศในการทำงานเป็นทีม = Insearch of excellence in team work / โสภณ ภูเก้าล้วน1
501035192544หลายมนุษย์ / รุ่งมณี เมฆโสภณ1
511036062544ISO 760-19782
521036162544มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม : กลูโคสซีรัป 2
531036292544น้ำมันปาล์มสำหรับบริโภค / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม2
541036512544แป้งสาลีเอนกประสงค์ / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2
551036632544พริกแห้ง / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2
561036642544พริกป่น / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2
571038142544Science and technology indicators for policy and priority setting2
581038202544เอกสารการสอนชุดวิชา 323213
591042742544การเลิกจ้างที่ถูกกฎหมายและเป็นธรรม / วิชัย โถสุวรรณจินดา และชนินาฎ ณ เชียงใหม่2
601043082544ปกิณกะศิลปะไทยในสายตา น.ณ ปากน้ำ1
611043252544ปกิณกะศิลปะไทยในสายตา น. ณ ปากน้ำ1
621043532544พลังแห่งชีวิต : พ่อ = Chicken Soup for the Father's Soul แจ๊ก แคนฟีลด์ ... [และคนอื่น ๆ] ; แปลโดย งามพรรณ เวชชาชีวะ 1
631044812544ฎีกาติดดาว วิ.อาญาพ.ศ.2529-2543 / รวบรวมโดย สุรพันธ์ อรัญนารถ1
641044932544กฎหมายอาญาระหว่างประเทศ / พรชัย ด่านวิวัฒน์4
651044972544ธุรกิจประกันวินาศภัย : ปัญหาอยู่ที่ไหน1
661045002544Thai assets management corporation (TAMC) 1
671045052544รู้สิทธิ์ไม่ติดคุก : เมื่ออ่านหนังสือเล่มนี้แล้วท่านจะไม่ติดคุก / รุ่งโรจน์ รื่นเริงวงศ์1
681045182544สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติประกันสังคมพ.ศ.2533 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม [ฉบับที่ 2] พ.ศ.2517 และ [ฉบับที่ 1] พ.ศ.2542 และพระราชบัญญัติ1
691047152544รายการเวทีชาวบ้าน ชุดที่ 51
701049792544จิตสังหาร / คฑาหัสต์ บุษปะเกศ ; ณภัทร เทพพรรธนะ บรรณาธิการ1
711053142544ถล่มศูนย์ทุนนิยมโลก / ยุค ศรีอาริยะ2
721053502544Behind the painting [Digital videodisc]1
731053712544เคล็ดลับตกแต่งภายในตามหลักฮวงจุ้ย / มาโนช ประภาษานนท์1
741053722544เคล็ดลับการแก้ฮวงจุ้ยด้วยตนเอง / มาโนช ประภาษานนท์1
751054802544เกมประกอบวิชาการใช้ห้องสมุดและชุมชนห้องสมุด / มนฑิรา พานิชยิ่ง และ สายพิณ นาประจุล2
761058832544กระจกหลายด้านฉายประวัติศาสตร์ / บรรณาธิการโดย กาญจนี ละอองศรี และ ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ1
771058842544ลืมโคตรเหง้าก็เผาแผ่นดิน / บรรณาธิการโดย กาญจนี ละอองศรี และ ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ1
781058852544หาอยู่หากิน : เพื่อค้าเพื่อขายเศรษฐกิจไทยรัตนโกสินทร์ ตอนต้น 1
791066092544พจนานุกรมรากศัพท์คำเสริมหน้าและคำเสริมท้าย / ศรีทิพย์ เบญจาภา รวบรวม1
801066372544บินไปนอกปอกเปลือกฝรั่ง / เกียรติประถม สินรุ่งเรืองกุล1
811066692544Love on a diet [Digital videodisc]1
821067222544นิราศสุพรรณ / หมื่นพรหมสมพัตสร (มี)5
831067382544รวมบทคัดย่อการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองปีการศึกษา... หลักสูตรปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยนเรศวร นอกจังหวั2
841068132544การสร้างตราสินค้าดีแทค / รติวดี สิริมุนินท์1
851068942544งานแปลของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ; อันดับที่ 1831
861069302544บนเส้นทางภูบรรทัด : ตำนานการต่อสู้ด้วยกำลังอาวุธของประชาชน พัทลุง-ตรัง-สตูล2
871072682544พจนานุกรมไทย-อังกฤษสำหรับนักเรียน1
881074472544แบบว่าโลกนี้มีน้ำเต้าหู้กับครูระเบียบ [แผ่นวีดิทัศน์] / กำกับการแสดงโดย พงศ์แก้ว สงวนไทย และ ชัชวาลย์ คล้องช้าง2
891076022544การพูดภาษาอังกฤษตามหลักภาษาศาสตร์ / พิณทิพย์ ทวยเจริญ2
901076042544วิหารล้านนา / วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์2
911076942544เล่าเรื่องในไตรภูมิ / เสฐียรโกเศศ5
921077012544คือคนดลใจ / ธีรภาพ โลหิตกุล1
931077072544อาหารรสเยี่ยม / บรรณาธิการโดย มณทิพย์ สิทธิพิพัฒน์1
941077102544Temples in Bangkok-Thonburi1
951077482544CD writer professional 2 in 1 [CD-ROM]1
961077492544Microsoft powerPoint 2000 [CD-ROM]1
971081822544หนึ่งวันเดียวกัน / วินทร์ เลียววาริณ1
981084952544หัวผักกาดเค็มปรุงรส / สำนักงานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2
991084972544กะทิผง / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2
1001085012544ไก่สดเยือกแข็ง / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2
1011085212544รวมย่อคำสั่งศาลปกครองสูงสุดพ.ศ.2544 ปีที่ 1 เล่มที่ 1 (มีนาคม - ธันวาคม 2544) / สำนักงานศาลปกครอง3
1021085232544รวมคำพิพากษาและคำสั่งศาลปกครองสูงสุดพ.ศ.2544 ปีที่ 1 เล่มที่ 1 (มีนาคม - ธันวาคม 2544) / สำนักงานศาลปกครอง3
1031086132544ความฝัน / หลวงวิจิตรวาทการ2
1041086952544Modern managemetn series3
1051087032544Act on it : solving 101 of the toughest managment challenges2
1061087442544วิธีวัดค่าบุคลิกภาพและเชาวน์อารมณ์ EQ / วิคเตอร์ ซีรีเบรียคอฟ ; แปลโดย ศรีเวศร2
1071087642544ชุดจิตวิทยาการร่วมรัก1
1081088792544ออกกำลังกายคลายเครียด / นวลอนงค์ ชัยปิยะพร1
1091088862544บ้านเก่า / โชคชัย บัณฑิต2
1101089052544รวมศัพท์และภาษิตกฎหมายลาติน-ไทย / พิชัยศักดิ์ หรยางกูร1
1111090632544Economic and business statistic [CD-ROM] / กัญจนา อินทรัตศิริกุล1
1121091092544การสร้างและพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการขนาดย่อมและขนาดกลางที่ประสบความสำเร็จของธุรกิจเอกชนไทย / ไว จามรมาน1
1131093002544นิสัยสดชื่น / ปราชญา กล้าผจัญ2
1141093182544Report of the 2000 household soico-economic survey [CD-ROM] : Central region1
1151094172544ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณและระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ / รวบรวมโดย สมชาย บำรุงทรัพย์ และ นัฐวิภา ผลเกลี้ยง2
1161094192544ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุพ.ศ.2535 : ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.25421
1171094272544ชนะใจจราจร : กฎหมายสำหรับคนขับรถและเดินถนน / สมพร พรหมหิตาธร2
1181094292544คู่มือทำความเข้าใจพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพ.ศ.2541 [หลักการ สาระสำคัญ และข้อสังเกตุ] / เถทิง ชีวนรวณิชย์2
1191094482544ย่อหลักกฎหมายปืน / สมพร พรหมหิตาธร2
1201095332544Mechanical engineering quick reference2
1211096132544Active and passive analog filter design1
1221097072544วิสัยทัศน์พระองค์วรรณฯ : ครบ 110 ปี วันประสูติ 25 สิงหาคม 25441
1231097862544อยู่อย่างพุทธ1
1241097992544โครงการเผยแพร่หนังสือเก่าประวัติศาสตร์ ศาสนา และการเมือง1
1251098052544ฮวงจุ้ยตกแต่งบ้าน / อำนวยชัย ปฏิพัทธ์เผ่าพงศ์1
1261099672544ทำเนียบองค์การที่ปฏิบัติงานด้านผู้สูงอายุในประเทศไทย [พ.ศ.2544] / เมืองทอง แขมมณี1
1271101502544ผ่าแผน 9 สร้างบ้านไม่ตรงแบบ / วิวัฒน์ชัย อัตถากร1
1281102042544โครงการวิจัยที่ 6 เรื่อง แนวทางการปรับปรุงโครงสร้างการกำกับดูแลตลาดทุนและสถาบันการเงินไทย1
1291102412544กรีนคอนซูเมอร์ / กรรณิการ์ พรมเสาร์1
1301102552544How the web was won1
1311102562544This wired home : the microsoft guide to home networking1
1321106292544ลำไยในภาชนะบรรจุ / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2
1331106542544น้ำเก๊กฮวยเข้มข้น / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2
1341115532544จิตรกรรมพื้นฐาน / โกสุม สายใจ2
1351115602544เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ : การแสงศิลปกรรมย้อนหลัง = Kiettisak a petrospective2
136111928254414 ตุลาสงครามประชาชน (คนล่าจันทร์)4
1371119492544ครุ่นคิดพินิจนึก / เจตนา นาควัชระ1
1381124742544ประมวลรัษฎากรแก้ไขเพิ่มเติมถึงพระราชบัญญัติฯ ฉบับที่ 36 พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึงพระราชกำหนดฯ ฉบับที่ 17 พ.ศ.2540 : พร้อมคำพิพากษาฏีกาโดยย่อ / รวบรวม2
1391126712544ชีวิตสดใส : แนวคิดในการมองโลกอย่างสดชื่น เบิกบาน ทำงานเป็นสุข / ปราชญา กล้าผจัญ3
1401128892544ไม่ชอบ serious, go to shopping ดีกว่า : easy ways for Thais to instantly their English / มาร์ค เจ กรายเกล2
1411129282544ภาพเทพเจ้า1
1421129992544ออกกำลังสร้างบุคลิก / นวลอนงค์ ชัยปิยะพร1
1431130162544คู่มือการดูแลความงามด้วยตนเอง / บรรณาธิการโดย รัชนี ศิลปบรรเลง1
1441131422544รักลูกอย่างไรดี / นิดดา หงษ์วิวัฒน์1
1451131462544ในบ้านในเรือน / ศรีสมร คงพันธุ์1
1461131642544หลักการบัญชี 2 = Principle of accounting 2 / วิภาดา ศุภรพันธ์...[และคนอื่น ๆ]2
1471133062544โครงการสมุดภาพและข้อมูลเสริมการเรียนการสอน3
1481133102544ความรู้จากแผ่นดิน ชุดจังหวัด1
1491133262544อาหารทะเล1
1501133322544อาหารฝาอบ1
1511134412544ไขข้อข้องใจเกี่ยวกับการประกันชีวิต / กรมการประกันภัย1
1521135212544การบริหารเวลา : หลักในการจัดการและเป็นนายของเวลา / ปราชญา กล้าผจัญ1
1531135412544ศิลปะแห่งการสร้างภาพลักษณ์ = Your total image / ฟิลิปปา เดวีส์ ; แปลและเรียบเรียงโดย กิติกร มีทรัพย์ และ เพียงจันทร์ เศวตศรีสกุล2
1541135422544สร้างทางชีวิตลิขิตชะตาตนเอง : การกำหนดโชคชะตาและถนนสู่ความสำเร็จของตนเอง = Building your own road / โลอิส โวล์ฟ-มอร์แกน ; แปลโดย ม. พุ่มสวรรณ2
1551136992544สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 / กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ1
1561142332544ไวยากรณ์อังกฤษ1
1571143122544คู่สร้าง / ม.มธุการี1
1581143132544เมฆสลาย / ม. มธุการี1
1591143142544หลงในรัก / ม. มธุการี1
1601146702544คู่มือบริหารงานบริหารคน / ถาวร โชติชื่น2
1611148622544หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 / กระทรวงศึกษาธิการ1
16211495925444 Mat : การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับธรรมชาติการเรียนรู้ของผู้เรียน / เธียร พานิช1
1631150152544Lasers : principles and applications2
1641151812544คู่มือการสร้างและการใช้เกมประกอบการอบรม / วารินทร์ อักษรนำ1
1651151822544ใช้รถอย่างไรให้ประหยัดน้ำมัน : กลวิธีในการประหยัดน้ำมันอย่างง่าย ๆ1
1661151842544พูดดีเป็นศรีแก่ตน / สุขุม นวลสกุล1
1671155302544สอนภาษาสมการชีวิต / ชาตรี สำราญ1
1681158152544ISO 9000:2000 - QMS vocabulary1
1691162612544ผู้มาเยือน / กิ๊ตตี้1
1701164332544108 วิธีมอบน้ำใจให้แก่กัน / สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ1
1711164742544ละครคือชีวิต ชีวิตคือละคร / ชนประคัลภ์ จันทร์เรือง5
1721165562544ชีวิตมันสมองและการต่อสู้ของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการ / พิมาน แจ่มจรัส1
1731165762544รัฐธรรมนูญ 2540 จาก"ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์สู่ธัมมิกสิทธิมนุษยชน" / จรัญ โฆษณานันท์2
1741166702544การจัดการธุรกิจชุมชนกรณีศึกษาโรงสีข้าวของชุมชนสหกรณ์การเกษตรอุตรดิตถ์ จำกัด = An analysis of community business management : a case study of Rice Mill2
1751166722544การศึกษาเปรียบเทียบวิสัยทัศน์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ระหว่างธุรกิจไทยกับต่างชาติในยุคโลกไร้พรมแดน = A comparative study of the human resource managemen1
1761179432544แนวทางการแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจไทยของรัฐบาลชวน 2 พฤศจิกายน 2540-ธันวาคม 2543 / ธารินทร์ นิมมานเหมินท์, พิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล และ พิสิฐ ลี้อาธรรม1
1771180132544ในหลวงผู้ทรงพระอัจฉริยภาพ / วรนุช อุษณกร1
1781186462544ภาษาจีนเรียนได้ด้วยตนเอง / สมชาย ชีวสุนทร1
1791186942544ปรัชญาการศึกษา1
1801187442544ครูยุคปฏิรูป / สมเชาว์ เกษประทุม1
1811189462544ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร = A study of Bangkok residents' attitude and behavior towards electricity usage /3
1821200582544108 คำถามสารพันคำตอบศิลปะและออกแบบ / อนันต์ ประภาโส3
1831205652544ภาษาจีนเรียนได้ด้วยตนเอง [ซีดี-รอม] / สมชาย ชีวสุนทร1
1841206362544คำอธิบายพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2528 ข้อกำหนดคดีภาษีอากร พ.ศ.2544 / เธียรไท สุนทรนันท์ และ สุวัฒน์ ไวยุพัฒนธี1
1851216102544ประมวลรัษฎากรแก้ไขเพิ่มเติมถึงพระราชบัญญัติฯ ฉบับที่ 36 พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึงพระราชกำหนดฯ ฉบับที่ 17 พ.ศ.2540 : พร้อมคำพิพากษาฏีกาโดยย่อและแนววิน3
1861217702544การพัฒนาคนพิการด้วยศิลปะ / ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์2
1871221652544ภาษาไทย 1 / พัชนี มานะวาณิชเจริญ1
1881222352544ครูจ้อน ไทรวิมาน ครูดนตรีผู้ยิ่งใหญ่แห่งบางพลี / ศักดิ์ชัย นิรัญทวี2
1891224422544คู่มือตรวจสอบการปฏิบัติงาน = Operational audit manual / เจริญ เจษฎาวัลย์1
1901224432544คู่มือการป้องกันและสืบสวนสอบสวนการทุจริต = Fraud prevention and investigation handbook / เจริญ เจษฎาวัลย์1
1911226222544การลดเวลาปรับเปลี่ยนเครื่องจักร = Set up time / นำพล ตั้งทรัพย์4
1921226912544การศึกษาทางไกลในระดับอุดมศึกษาของไทย = Higher distance education in Thailand / สมประสงค์ วิทยเกียรติ1
1931228782544ธรณีวิทยาประเทศไทย : เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 / กรมทรัพยากรธรณี2
1941229372544LW 3091
1951229392544กฎหมายอาญา / ประสิทธิ์ จงวิชิต 1
1961229402544ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 ภาค 3 อุทธรณ์และฎีกา / สุรชัย สุวรรณปรีชา1
1971229822544ประมวลรัษฎากรแก้ไขเพิ่มเติมถึงพระราชบัญญัติฯ ฉบับที่ 36 พ.ศ.2548แก้ไขเพิ่มเติมถึงพระราชกำหนดฯ ฉบับที่ 17 พ.ศ.2540 : พร้อมคำพิพากษาฏีกาโดยย่อ / รวบรวมโ1
1981233112544เจาะเทคนิคลับ Pirch 981
1991236652544สุริโยไท : ประวัติศาสตร์จากภาพยนตร์ / พิเศษ เจียจันทร์พงษ์1
2001236672544เจาะลึกภาพยนตร์สุริโยทัยผ่านจินตนาการท่านมุ้ย / นิตย์ อโนไท3
2011238582544เครือข่ายการสื่อสารของกลุ่มการเมืองท้องถิ่นใน จ.ชลบุรี = Communication network of local politicl group in Chonburi province / พรรณสิริ จิตรรัตน์1
2021242652544ชีวิตนักเรียนไทยในต่างแดน1
2031243592544Course Builder การสร้างแบบทดสอบในเว็บไซต์ / พูลศรี เวศย์อุฬาร์1
2041244072544คนเดินตรอก / วีรพงษ์ รามางกูร1
2051246612544ธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีประเทศไทย : เอกสารประกอบภาพ ชุดที่ 1 / บรรณาธิการโดย ธนิศร์ วงศ์วานิช1
206125952544ปฎิรูปการศึกษาอย่างไร เพื่อใคร เพื่ออะไร1
2071266692544อีคิว : ความฉลาดทางอารมณ์ / สมทรง สุวรรณเลิศ ; บรรณาธิการ กาญจนา วณิชรมณีย์ และ วนิดา ชนินทยุทธวงศ์2
2081267322544จิตวิทยาทั่วไป / มุกดา ศรียงค์... [และคนอื่น ๆ]1
2091267382544ธุรกิจบัณฑิตย์โพลล์ปีการศึกษา... 12
21012702544Opening source PERL PHP ASP2
2111270082544ศักยภาพของธุรกิจชุมชนประเทศไทยในช่วงเศรษฐกิจถดถอย (พ.ศ.2539-2541) = Potential of Thailand community firm during 1996-1998 / สุเทพ พันประสิทธิ์1
2121272902544ขมิ้นชัน = Curcuma Longa L. / ปราณี ชวลิตธำรง... [และคนอื่น ๆ] 1
2131273392544การประเมินเพื่อพัฒนางานการศึกษาทั่วไปของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย = Evaluation for the improvement of general education of Chulalongkorn University / ไพฑู2
2141273502544Tadpole ลูกอ๊อด / อารียา ชุมสาย1
2151273562544เหลื่อมไหมลายเหมย / ประภัสสร เสวิกุล1
2161273642544นาฏกรรมในเงามืด / หลวงเมือง1
2171273662544ฆ่าผัวมันเสีย (เอาเมียมันมา...ตาละลา) / มนันยา, แปล1
2181273722544Electronic, computer, telecommunication and information technology (ECTI)1
2191273832544คู่มือระบบทำความเย็น = Refrigeration handbook / ชัชวาล ตัณฑกิตติ1
2201277352544คู่มือเรียน Visual Basic 6 / ฉันทวุฒิ พืชผล และ พิชิต สันติกุลานนท์1
2211278872544ตราไว้ในดวงจิต / โบตั๋น1
2221278992544การปฏิรูประบบงานศาลยุติธรรม / ธานินทร์ กรัยวิเชียร1
2231280892544สิเรียม / สิเรียม โอแกน1
22412809025442,000 สุภาษิตไทย / เอกรัตน์ อุดมพร1
2251280922544ชุดรวมข้อสอบภาษาอังกฤษ 7 สถาบัน1
2261281942544ขุนเขา ทะเล กรีซ : บันทึกถึงทะเล ภูเขา และตำนานกรีซโบราณ / สุทธิชัย คุณาเจริญ1
2271282522544วิมานไฟ / กฤษณา อโศกสิน1
2281283112544เกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทยและเกณฑ์การประเมิน : พุทธศักราช 2544 / สำนักมาตรฐานอุดมศึกษา สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย1
2291284132544เรื่องเล่าจากดาวดวงหนึ่ง / พิษณุ ศุภ. ; พัดชา ศุภนิมิตร, ภาพ2
2301284162544อันนี้...อรรณพ / อรรณพ กิตติกุล2
2311286862544สมัครงานอย่างมืออาชีพ = Professional job application / เกียรติ สิมะกูร1
2321290942544คัมภีร์เจ้าสัวภาค 2 มุมมองธนินท์ เจียรวนนท์ / อธิวัฒน์ ทรัพย์ไพฑูรย์1
2331291042544Construction technique1
2341291162544เอกสารชุดการปฏิรูปการศึกษา : วาระแห่งชาติ1
2351291812544Visual Basic1
2361291822544การพยาบาลทารกแรกเกิดภาวะวิกฤต / รัชตะวรรณ โอฬาพิริยกุล1
2371292012544Nursing care in dermatologic procedures1
2381293172544กระโถนข้างธรรมาสน์ฉบับพิเศษ : ใต้ฟ้าอิระวดี1
2391298672544มหัศจรรย์นอกพิภพ...ชีวิตจากนอกโลก / วรรณจันทร์1
2401305052544คมคำความคิดของพลตรี หลวงวิจตรวาทการ : บทคัดสรรว่าด้วยเกร็ดชีวิตและข้อคิดเตือนใจ / วิจิตรา รังสิยานนท์1
2411306192544เอกสารการสอนชุดวิชา การตลาดระหว่างประเทศ เล่ม... 2
2421307012544การใช้อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น / ชัยวุฒิ จันมา1
2431307722544คู่มือสอบเนติบัณฑิตกฎหมายรัฐธรรมนูญ / มานิต จุมปา1
2441310702544รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างความเข้มแข็งมุ่งสู่คุณภาพการจัดการศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ครั้งที่ 1 (ภาคใต้)1
2451310712544รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างความเข้มแข็งมุ่งสู่คุณภาพการจัดการศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ครั้งที่ 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)1
246131322544การออกแบบเพื่อเพิ่มศักยภาพด้วย Microsoft windows DNA = Designing for scalability with microsoft window DNA / โดย ซุนด์บลาด สเทน, แพร์ ซุนด์บลาด ; แปลแ1
2471316292544Auto-data1
2481318302544หลักเกณฑ์และแนวทางการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ1
2491322112544การบัญชีขั้นกลาง 1. เอกสารการสอนชุดวิชา / ศิลปพร ศรีจันเพชร2
2501323582544เอกสารการสอนชุดวิชา 32436 [แผ่นวีดิทัศน์]2
2511323822544การพัฒนาระบบมาตรฐานสากลของประเทศไทยด้านการจัดการและสัมฤทธิ์ผลของงานภาครัฐ / สถาบันมาตรฐานสากลภาครัฐแห่งประเทศไทย1
2521323932544แก่นแท้ดนตรีไทย / ชนิตร ภู่กาญจน์1
2531324072544GMAT พร้อมเฉลยอย่างละเอียด1
2541324242544ขนมมงคล 1 ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง / นพวรรณ จงสุขสันติกุล1
2551324452544ความหมายของดอกไม้ / นิคกี้ หิรัญพัฒน์1
2561324592544เกมเฮ มันส์ฮา ปาร์ตี้มหาสนุก / รวิกานต์1
2571330002544หนังสือชุดช่างยนต์1
2581330882544องค์ความรู้การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน1
2591331032544จริยธรรมและมรรยาททนายความ / คณะกรรมการมรรยาททนายความ และ คณะทำงานส่งเสริมและประสานงานสอบสวนคดีมารรยาททนายความ2
2601331092544ลายคำล้านนา / สุรพล ดำริห์กุล1
261133362254422 กฎเหล็กการสร้างแบรนด์ = The 22 immutable laws of branding / อัล รีส์ และ ลอร่า รีส์ ; บุริม โอทกานนท์ และ สิทธิพร ชื่นชุ่มจิตร์, แปล1
2621333882544ปกิณกคดี1
2631334862544คู่มือเตรียมสอบปริญญาโทนิติศาสตร์ / รวบรวมและจัดทำโดย สิงห์ทอง บัวชุม1
2641334922544ฮวงจุ้ยและทรัพยากรที่ยิ่งใหญ่ของประเทศไทย / ประดิษฐ์ พีระมาน1
2651335082544ประวัติศาสตร์อิสลามและโลกมุสลิม = History of Islam / อับดุร รออุผ ; บรรจง บินกาซัน, แปลและเรียบเรียง1
2661335192544การใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปเพื่อจัดทำบัญชี [ซีดี-รอม]1
2671335482544Learner's English : basic vocabulary basic / วิชัย เชิดชีวศาสตร์, บรรณาธิการ1
2681335492544การใช้คำผิด/วิธีแก้ไข / วิชัย เชิดชีวศาสตร์, บรรณาธิการ1
2691335502544การเขียนประโยคสนทนาแบบสัมฤทธิ์ผล / วิชัย เชิดชีวศาสตร์, บรรณาธิการ1
2701336052544รายงานฉบับสมบูรณ์ การศึกษาเพื่อจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชนคีรีวง ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา ชุมชนกรุงชิง ตำบลกรุงชิง กิ่งอำเภอนบพิตำ จ1
2711336682544ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของไทย / พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ1
2721337432544ลึก (ไม่) ลับกับลัดดา / แถมสิน รัตนพันธุ์1
2731337622544เล่าเท่าที่รู้ / วีระ ธีรภัทร1
2741337752544ชีพจรไพร / ปริญญากร วรวรรณ1
2751340162544รู้จักญี่ปุ่น... / ปรียา อิงคาภิรมย์2
2761342612544การจัดการเชิงกลยุทธ์ / วิชิต อู่อ้น1
2771343232544การสำรวจภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (แยกกลุ่มตัวอย่าง แยกพื้นที่) / พรทิพย์ พิมลสินธุ์1
2781349252544ชีวิตธุรกิจเสรี = An enterprising life / เจย์ แวน แอนเดล1
2791349352544ม้วนเดียวไม่เคยพอ : lighting / มังกรดำ1
2801349362544Digital photography : เทคนิคการถ่ายภาพดิจิตอลฉบับสมบูรณ์ / ประสิทธิ์ จันเสรีกร1
28113552544การใช้งาน Microsoft SQL Server 2000 step by step = Microsoft SQL Server 2000 programming step by step / รีเบคกา ริออร์แดน ; แปลโดย วรัชญ์ กิจชระภูมิ 2
2821358022544วรรณกรรมปริทัศน์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง / กลุ่มพัฒนากรอบแนวคิดทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง.1
2831364622544วัดรอยเท้าช้าง / พีรศักดิ์ วรสุนทโรสถ1
2841366722544หลักสถิติ 1 / นิดา ชาญบรรยง ; คณะวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
2851368602544มือปืน [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล] / กำกับการแสดงโดย ม.จ. ชาตรีเฉลิม ยุคล1
2861368932544มือปืน 2 [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล] : สาละวิน / กำกับการแสดงโดย ม.จ. ชาตรีเฉลิม ยุคล1
2871372432544สารคดีสัญจร2
2881372442544เมืองในเมฆ / มะตะวอ และ มะสะลุม2
2891373482544โลกนาถทีปนี / พระพรหมโมลี (วิลาศ ญาณวโร)1
2901373492544อนุสรณ์งานศพ พระพรหมโมลี (วิลาศ ญาณวโร)1
2911373502544วิปัสสนาวงศ์ / พระพรหมโมลี (วิลาศ ญาณวโร)1
2921373512544อนุสรณ์งานศพ (พระพรหมโมลี (วิลาศ ญาณวโร)1
2931373522544อนุสรณ์งานศพ (พระพรหมโมลี (วิลาศ ญาณวโร))1
2941373532544วิปัสสนาทีปนี / พระพรหมโมลี (วิลาศ ญาณวโร)1
2951373542544วิมุตติรัตนมาลี เล่ม... / พระพรหมโมลี (วิลาศ ญาณวโร)2
2961373552544กรรมทีปนี เล่ม... / พระพรหมโมลี (วิลาศ ญาณวโร)2
2971373692544คู่มือนักเดินทางลอนดอน1
2981374572544การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกันระหว่างห้องสมุดภายในประเทศ = The utilization of information te1
2991375682544พิชัยสงคราม E-Commerce / นภพล กมลวิลาศเสถียร1
3001379112544คำแนะนำ : การนำมาตรฐานการควบคุมภายในไปใช้ในเชิงปฏิบัติ / คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 1
3011379352544อ่านป๋วย = Reading Puey / นิพนธ์ แจ่มดวง, รวบรวม 1
3021381772544มองภาษาเชิงสร้างสรรค์ / ประยอม ซองทอง 2
3031381822544นิราศบรมบรรพต (ภูเขาทอง กรุงเทพฯ) / พระพินิจหัดถการ 1
3041384452544ข้าวไทย 1
3051384482544การบัญชีรัฐบาล : รหัส 200-439. เอกสารประกอบการสอน / สงกรานต์ ไกยวงษ์ 1
3061386832544คู่มือเตรียมสอบปริญญาโทนิติศาสตร์มหาบัณฑิต : ฉบับสมบูรณ์ / คณาจารย์ภาควิชานิติศาสตร์ สถาบัน Opinion 1
30713902544ชื่อหมู่บ้านในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย : การศึกษาเบื้องต้น = Toponyms in the western region of Thailand : a preliminary study of village names / สุจ1
3081392862544ผ้าสีสุดท้าย / พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (ไชยบูลย์ ธมฺมยโย) 1
3091393512544เพิร์ล ฮาร์เบอร์ : บันทึกแห่งศตวรรษที่ 20 / เมฆตะวัน คุณะดิลก 1
3101393762544อนุสรณ์งานศพ (อุบล โพธิสุนทร) 1
3111393772544อเมซอนดอตคอม = Amazon.com : get big fast / โรเบิร์ต สเป็กเตอร์ 1
3121393822544ความคิดเสรีของมีชัย / มีชัย ฤชุพันธุ์ 1
3131393832544เจ้าสัว 1
3141398202544Data structure. 1
3151403912544เจรจาการค้าอย่างไรให้เป็นมืออาชีพ / มโนรถ กุศลศักดิ์ 1
3161405372544การบริหารสินเชื่อ / ภิเษก ชัยนิรันดร์ 1
3171405752544เรือนรักเรือนทาส / ชัยเจริญ ดวงพัตรา1
3181405802544มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ / วิรุฬห์ ทองอำภา 1
3191411092544ถวิลหา / ขรรค์ชัย บุนปาน... [และคนอื่น ๆ] 1
3201412982544การเพิ่มบทบาทให้เอกชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างและบำรุงรักษา / วิศณุ ทรัพย์สมพล...[และคนอื่นๆ] 1
3211416252544คู่มือการจัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม / เปรมจิตต์ เหมินทร์, ชวรัตน์ รุกขพันธุ์ และธัญญารัตน์ พฤนท์พิตรทาน 1
3221416322544นิตยสารใกล้หมอ 1
3231416332544กลยุทธ์การเพิ่มยอดขายหนังสือพิมพ์เดลินิวส์หลังวิกฤตเศรษฐกิจ : ศึกษาข่าว "ใบ้หวย" / ธนวรรณ ไพนุพงศ์ 1
3241418522544คู่มือส่งเสริมการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตและกิจกรรมเครือข่าย / ทวีป บุตรโพธิ์... [และคนอื่น ๆ] 1
3251419942544พุทธประวัติสำหรับนักศึกษา / ภิกษุสีลาจาระ ; แปลและเรียบเรียงโดย พุทธทาสภิกขุ 1
3261423512544คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ / ปราชญา กล้าผจัญ 2
3271436572544ตำนานแห่งเครื่องราง = The story of the amulet / อี. เนสบิต ; ธารพายุ, ผู้แปล 1
3281436622544ตายล่วงหน้า ฆ่าทีหลัง / นพดล เวชสวัสดิ์ และ บุญญรัตน์, แปล ; เรืองเดช จันทรคีรี, บรรณาธิการ 1
3291436642544คมความคิดจากผู้ชนะ / สุรัตนา, เรียบเรียง 1
3301437112544ดวงแก้วในดวงใจ : หนังสือรวมเพลงพระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี / สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ อัครราชกุมา1
3311437672544เศรษฐศาสตร์มหภาควิเคราะห์ : ทฤษฎีและนโยบาย / มนตรี โสคติยานุรักษ์ 1
3321437682544หนังสือเจตจำนง ฉบับที่ 1-8 / วรพล โสคติยานุรักษ์, ผู้รวบรวม 1
3331440252544นิทานธรรมคดี / พระราชวชิรโมลี (โสรัจจ์ มหาโสรจฺโจ) 1
3341444452544เจตนาประชาราษฎร์ / ส.ศิวรักษ์ 1
3351445562544ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง วิธีพิจารณาความอาญา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ร.บ.ให้นำวิธีพิจารณาคว1
3361445592544การบริหาร : คู่มือและแบบทดสอบ / สมยศ นาวีการ 1
3371459492544ตกปลาทะเล. 1
3381461932544ซูสีไทเฮา / คึกฤทธิ์ ปราโมช 1
3391465222544การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม = Partclpatory learning process / วราลักษณ์ ไชยทัพ 1
3401465252544การเชื่อมโยงความรู้และประสบการณ์ภาคสนามสู่นโยบาย / ประภาส ปิ่นตบแต่ง และ สุรินทร์ อันพรม, บรรณาธิการ 1
3411465262544พัฒนาการเครือข่ายชุมชนลดเหล้าลดความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก / นิตยา พิริยะพงษ์พันธ์, บรรณาธิการ 1
3421465372544OTOP เรื่องเล่าจากภูมิปัญญาไทย / สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 1
3431472952544จอนิ โอ่โดเชา ครูภูมิปัญญไทย ปราชญ์นักสู้แห่งภูเขา 1
3441472962544วิหารที่ว่างเปล่า / เสกสรรค์ ประเสริฐกุล. 1
3451475942544โอซากา...ไม่ไกลแต่เก๋ = Osaka not do far but so good / สุพจน์ โลห์คุณสมบัติ 1
3461476342544หัวใจติดปีกตีนติดดิน / ภาณุ มณีวัฒนกุล 1
3471476352544สาระจากชีวิต 1
3481476382544Click ชีวิตวัยรุ่นไทยยุดปี 2000 1
3491477192544เปิดกรุ / ณเพ็ชรภูมิ 1
3501477232544Big story / สนธิ ลิ้มทองกุล 1
3511486782544ชุดยุทธจักรจีน 1
3521486812544กระบี่พิโรธ / โก้วเล้ง ; แปลโดย น. นพรัตน์ 1
3531493092544กฎหมายแพ่ง 3 : ครอบครัว- มรดก เล่ม... เอกสารการสอนชุดวิชา / ประสพสุข บุญเดช ...[และคนอื่นๆ] 2
3541495112544ความเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย [แผ่นวีดิทัศน์] : สัตว์หลากหลายชนิดอันน่าทึ่ง 1
3551499562544ไขปัญหาภาษาไทย / ประยอม ซองทอง 1
3561509942544481 ข้อคิดเพื่อชีวิตที่มีความสุข = Life's little instruction book / เอช แจ็คสัน บราวน์ ; อัชชา เสวกคเชนทร์, แปลและเรียบเรียง 1
3571522352544บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 / สำนักมาตรฐานงบประมาณ 1
3581522382544ต้องมีอะไรถึงออกแบบได้ 1
3591525472544Request for interpretation of the judgment of 15 june 1962 in the case concerning the temple of preah vihear (cambodia v. Thailand) / International co2
3601533872544ขบวนการหมาจุด = 101 dalmatians / โดดี้ สมิธ ; แปลโดย สาลินี คำฉันท์ 1
3611534642544อานหัก = The broken saddle / เจมส์ อัลดริดจ์ ; สุทธิ โสภา, แปล 1
3621534702544เพลงดวงดาว / วาวแพร ; บรรณาธิการโดย ผุสดี นาวาวิจิต ; รูปประกอบ โดย เฉลิมชาติ เจริญดียิ่ง 1
3631534972544ผีเกาหลี = Ghosts of Korea / อิม บาง และยี ริยุค ; แปลโดย ผุสดี นาวาวิจิต และ ปาริฉัตร เสมอแข 1
3641535012544เงือกน้อยและเรื่องอื่นๆ = The little mermaid and other stories / ฮันส์ คริสเตียน แอนเดอร์เสน ; แปลโดย ผกาวดี อุตตโมทย์ ; รูปประกอบโดย กัลยาณี ปรัชญานุ1
3651542402544คู่มือการชันสูตรพลิกศพตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2542 / สำนักงานศาลยุติธรรม 1
3661544162544โอดิสซี / โฮเมอร์ ; แปลโดย ส่งศรี ศรีจันทราพันธุ์ และ ปราณี ศิริจันทพันธ์ 1
3671568712544คมปัญญาจากยอดวรรณกรรมจีน / จักรภัทร จิรัฐธรรม. 1
3681568742544ปรากฏการณ์บนฝ้า เพดาน / ซิกส์ด็อกส์ 1
3691573912544สุเกรณี สาวบาลี / อา.อา. ปันยี ติสนา ; ฮามัม สุปรียาดี, รังสิมา รุ่งเรือง, ผู้แปล 2
3701581092544รหัสหัวใจ / ภัสศวัส 1
371158282544การวิจัยดำเนินการ : การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ / สมเกียรติ เกตุเอี่ยม2
3721584572544เคล็ดไม่ลับในการเข้าวัด : วัดเป็นสถานภาพที่ให้ประโยชน์ทางปัญญา / บรรลือ ดีเวช, ดวงใจ ธิตยารักษ์ 1
3731586752544จากรัฐชาติสู่รัฐตลาด แนวความคิดเกี่ยวกับรัฐและสังคมในยุคโลกานุวัตร / ชัยอนันต์ สมุทวณิช 1
3741587082544L/C and B/C เอกสารธนาคารเพื่อการนำเข้า-ส่งออก / อาวุธ โพธิ์เล็ก 1
3751587342544อนุสรณ์งานศพ (โกศล โพธิสุวรรณชาติ) 1
3761587452544บารมีในชีวิตประจำวัน / สุจินต์ บริหารวนเขตต์ 1
3771595092544กฎหมายพาณิชยนาวี ตอน 1 / ไผทชิต เอกจริยกร 2
3781595102544กฎหมายพาณิชยนาวี ตอน 2 / ไผทชิต เอกจริยกร 2
3791602432544บนเส้นทางสู่วิสัยทัศน์ใหม่ 1
3801603992544UTCC mini MBA in marketing 1
3811604002544การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ / ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ 1
3821604012544กลยุทธ์การบริหารการตลาดแบบครบวงจร / ธีรพันธ์ โล่ห์ทองคำ 1
3831604022544Case study 4.0 : อ่านเกม อ่านกลยุทธ์ วิเคราะห์ธุรกิจไทย / ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย 1
384178872544กรณีศึกษากฎหมายการแข่งขันทางการค้า : พฤติกรรมของผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอำนาจเหนือตลาด = A case study on trade competition law : the behavior of the domi3
385190972544การเปิดรับและการใช้ประโยชน์ของนักศึกษากรุงเทพมหานครในการชมรายการวัฒนธรรมไทยทางวิทยุโทรทัศน์ = Exposure and uses of Bangkok students in viewing Thai cu3
386194072544เหล้าพื้นบ้าน : ภูมิปัญญาไทยและสิทธิอันชอบธรรมกับการแก้ไขปัญหาความยากจน / ประเวศ วะสี... [และคนอื่นๆ ]1
387225972544The mahavessantara-jataka : a sociocultural analysis1
388231052544Models for effective business letters2
389251462544คู่มือการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการประเภทเหมืองแร่หินปูนและอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์1
390270672544รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ [e-Government]2
391272462544ค้นพบเมืองเก่ากรุงศรีวิชัยจมอยู่ภายใต้กรุงสยาม [เสี้ยมหลอก๊ก] / ธ. ธีรทาส1
392287152544Human development report [Thai version]1
393306502544ความรับผิดชอบในทางสัญญาและละเมิด : ศึกษากรณีความคาบเกี่ยวกันของความรับผิด = Contract and tort : a study on concurrent liability / ไพรัช โชติบัณฑ์3
39430742544เรียนรู้เทคนิคการใช้ Macromedia Authorware 61
39531002544Feminist look at cooking programs on Thai television3
396320622544แทนคุณแผ่นดินเกิดเทิดทูนค่าภาษาไทย / เปรม ติณสูลานนท์ 1
397334012544รูปแบบใหม่ของการบริหารจัดการที่ดีในมหาวิทยาลัย / รัชนา ศานติยานนท์2
39833442544เอกสารการสอนชุดวิชาพื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย24
399339322544โครงสร้างภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานสำหรับนักศึกษาไทย = Basic structures of English for Thai students / วัสพล วงษ์ดีไทย1
400352492544VRML เทคนิคการสร้างกราฟิก 3 มิติบนอินเทอร์เน็ต1
40136592544เพลงโคราช1
40237192544ภาคผนวก 7 รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดเตรียมระบบพัฒนาประสิทธิภาพของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา1
403377612544ประมวลกฎหมายอาญาฉบับสมบูรณ์ /ไพโรจน์ วายุภาพ ผู้รวบรวม2
404393282544Cockatoo1
40539784254425 ปี วิทยาลัยแสงธรรม1
406415392544เอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีสารนิเทศเบื้องต้น = Introduction to information technology5
407425092544กลยุทธ์การค้าชาวจีนโพ้นทะเล / มัตสุโมโต คาสุโอะ ; แปลและเรียบเรียงโดย ธีรลักษณ์ ธาวนพงษ์3
408440272544เอกสารประกอบการสอนวิชาสื่อและการสร้างสารเพื่องานประชาสัมพันธ์ [602-322]5
40948672544สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ไทยใหญ่ / วีระพงศ์ มีสถาน1
410488302544ฟาสต์ฟู๊ดธุรกิจ / หนุ่มเมืองจันท์5
411494392544ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เจ้าฟ้าอัจฉริยคีตศิลปิน2
412496552544Personality development4
413503392544มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ : พลังปัญญา / อัควิทย์ เรืองรอง, บรรณาธิการ2
4145095525442000 solved problems in electronics1
415519262544พัฒนาการการนำเสนอรายการข่าวโทรทัศน์ของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อ.ส.ม.ท. [2529-2542] = The development presentation on news programs of Thai TV cha3
416523122544Iran : land people and culture1
417530192544รายงานการวิจัย การศึกษาตลอดชีวิตเพื่อสังคมไทยในศตวรรษที่ 211
418531042544สมุทรสัญจร คู่มือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล เกาะฝั่งอ่าวไทย2
419531442544ภาษีมรดกและภาษีการให้โดยเสน่หา : วิเคราะห์ความเหมาะสมในการนำมาใช้จัดเก็บในประเทศไทย = Inheritance tax and gift tax : analysis of the expediency of the3
420534912544การทำบุญให้ทาน / วศิน อินทสระ1
421534962544ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย... / สมพงษ์ ใจดี8
422542452544คู่มืองานบริการระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับย่อ) พ.ศ.25441
423542602544การเมืองการปกครองไทยตามรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน / โกวิท สุรัสวดี...[และคนอื่นๆ] ; บรรณาธิการโดย อมร รักษาสัตย์2
424554132544พุทธวิถีในการสอน /พระธรรมปิฎก [ป.อ. ปยุตโต]1
425554152544Personality and speech development1
426554162544The development of thai critical listening skill of english major student, faculty of humanities Dhurakijpundit University1
427554182544Iran the cradle of civilization1
428554212544An analysis of Thai language usage in printed media for the printing business1
429555942544การเขียนเชิงสร้างสรรค์ = Creative writing / ปัทมา สุวรรณน้อย4
430556722544แอ๊ดวานซ์ วิชวล เบสิก 6 ทีช ยัวเซลฟ์ = Advanced visual basic 6 teach yourself / สมศักดิ์ ศรีขจรเกียรติ. 2
431558662544หลักกฎหมายอาญา / แสวง บุญเฉลิมวิภาส4
432559292544ผศ. ดร. ศิโรจน์ ผลพันธิน ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นระดับอุดมศึกษา รางวัลคุรุสภา ประจำปี 25432
433560352544ข้อมูลนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา ... / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี3
434560432544ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ : กระบวนการตัดสินใจผลกระทบและการประเมิน1
435564182544การประเมินมูลค่าตรายี่ห้อในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ / วิทวัส รุ่งเรืองผล 1
436564232544รายงานการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไปสู่เกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.25442
437564272544รพี'44 /เอก ขำอินทร์, บรรณาธิการ3
438565332544สารนิเทศและการศึกษาค้นคว้า : คู่มือการเข้าถึงสื่อสารนิเทศประเภทต่าง ๆ การใช้ห้องสมุดตลอดจนการศึกษาค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ตการทำรายงานภาคนิพนธ์4
439565382544Information for study skills and research4
440566132544การเรียนรู้อย่างมีความสุข : สารเคมีในสมองกับความสุข / ศันสนีย์ ฉัตรคุปต์1
441566442544การติดตามผลการดำเนินการจัดการศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ระดับบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนปี... 1
442569442544รวมกฎหมายปกครอง / รวบรวมโดย สุรพล นิติไกรพจน์... [และคนอื่น ๆ] 1
443569522544วิธีไล่สายกฎหมายอาญา เล่ม 1 /วินัย เลิศประเสริฐ3
444570252544Harry Potter 3
445571122544การบัญชีชั้นสูง / สุชาติ เหล่าปรีดา และ วิศิษฏ์ วชิรลาภไพฑูรย์ 2
446571182544เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ / ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล5
447571462544The hotel5
448571982544Government budget2
449572032544ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาลปกครอง / วรพจน์ วิศรุตพิชญ์ 2
45061132544เอกสารการสอนชุดวิชาวิวัฒนาการการเมืองไทย12
451659072544พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว [ซีดี-รอม] / สถาบันพระปกเกล้า1
452662882544The enigma of the Swastika [Videodisc]1
453670312544เมืองมายา นครที่โลกลืม [แผ่นวีดิทัศน์] = Lost kingdom of the maya [Videodisc] : Unlock the secrets of on ancient civilization1
454670372544อียิปต์ [แผ่นวีดิทัศน์] : ดินแดนแห่งฟาโรห์ = Egypt [Videodisc] : Secrets of the pharaohs1
455671842544Africa's deadly dozen [Videodisc]1
456672422544พระเจ้าซาร์แห่งรัสเซีย [แผ่นวีดิทัศน์] = Russia' s last Tsar [Videodisc]1
457688122544ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย ปีที่ 3 [2542] แผ่นที่ 2 [ซีดี-รอม] / ศูนย์บริการสารสนเทศทางเทคโนโลยี1
458690382544Angkor, the past glory [CD-ROM]1
459690612544ท่องเที่ยวภาคกลางและภาคตะวันออก [ซีดี-รอม]2
460691062544ท่องเที่ยวภาคเหนือ [ซีดี-รอม]3
461691692544The Forests of Thailand [CD-ROM]1
462691832544สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี [ซีดี-รอม]1
463692192544เจาะแก่นภาษา Visual studio self learning in C & C++ [ซีดี-รอม]2
464692422544Quick step mechanical desktop 3.0 [CD-ROM]1
465694542544คู่มือการใช้ฟรีโฮมเพจ และฟรีเซิร์ฟเวอร์ [ซีดี-รอม] / ธนพล ฉันจรัสวิชัย2
466698742544เจาะโหด อัฟกานิสถาน [แผ่นวีดิทัศน์] = Afghanistan [Videodisc]1
467698772544มัมมี่สุสานพันปี [แผ่นวีดิทัศน์] = Ancient graves [Videodisc] : Voices of the dead1
468699392544The Dragons of Galapagos [Videodisc]1
469700162544Mackenna' s cold [Videodisc] 2
470701102544เปลี่ยนร่างกลายพันธุ์ [แผ่นวีดิทัศน์] = The body changers [Videodisc]1
471711912544The National Parks of Thailand [CD-ROM]2
472713652544รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง (กรณีศึกษาจังหวัดเพชรบุรี)2
473713662544ภูมิศาสตร์กับวิถีชีวิตไทย / ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)4
474715952544ท่องตัวบทแนวใหม่เคล็ดลับสูตรย่อวิธีท่องตัวบทกฎหมายอาญา [มาตราสำคัญ] / วินัย เลิศประเสริฐ 4
475716052544คำอธิบายกฎหมายลักษณะพยานว่าด้วยพยานเอกสาร / ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์2
476717452544ล้มละลายพิสดาร : ฉบับปรับปรุงใหม่ 2544 / วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์1
477717462544คู่มือสอบ ป.วิ.พ.ว่าด้วยการพิจารณาโดยขาดนัดคดีมโนสาเร่และคดีไม่มีข้อยุ่งยากตามพรบ.แก้ไขเพิ่มเติมป.วิ.พ. ใหม่ / วิรัช เมฆอรุโณทัย5
478717502544คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะเก็บของในคลังสินค้าประณีประนอมยอมความการพนันและขันต่อบัญชีเดินสะพัด [เอกเทศสัญญา 3] / สมภพพิสิษฐ สุขพิสิษฐ4
479717522544คู่มือเตรียมคดีแพ่ง / สมพร พรหมหิตาธร2
480717552544คู่มือปฏิบัติงานดำเนินคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง / สมพร พรหมหิตาธร2
481717642544ระบบเกษตรอนุรักษ์ของโครงการพัฒนาที่สูงไทย-เยอรมัน = Conservation Farming System : Thai-German Highland development project / โอภาวดี เข็มทอง1
482717652544Specific law series2
483717662544คำสอนชั้นปริญญาโท : กฎหมายเปรียบเทียบกับประมวลกฎหมายนานาประเทศภาค 1 ความทั่วไปและภาค 2 ลักษณะละเมิด / ไพจิตร ปุญญพันธุ์4
484717672544กฎหมายว่าด้วยค้ำประกัน จำนอง จำนำ 2
485717782544ผลกระทบของการย้ายถิ่นต่อสภาวการณ์ของแรงงานข้ามชาติ : กรณีศึกษาประเทศไทย / วิพรรณ ประจวบเหมาะ...[และคนอื่น ๆ]1
486717972544เศรษฐศาสตร์มหภาค / บุญคง หันจางสิทธิ์1
487718342544การวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัวด้วย SPSS for windows / กัลยา วานิชย์บัญชา2
488718372544เทคนิคการพยากรณ์การวิเคราะห์อนุกรมเวลา / ศิริลักษณ์ สุวรรณวงศ์2
489718732544ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีคนที่ 23 / รุจน์ มัณฑิรา 1
490718742544Dictionary of law and relevant words English-Thai1
491718792544การฟ้องคดี ล้มละลายวิธีปฏิบัติในศาลล้มละลายกลาง / พิชัย นิลทองคำ2
492718802544กฎหมายลักษณะพยานว่าด้วยการดำเนินคดีแพ่ง-อาญา และฎีกาในปัญหาที่น่าสนใจ / สุพิศ ปราณีตพลกรัง4
493718812544คำอธิบายสัญญาธุรกิจควบคุมตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพ.ศ.2522 : สัญญาธุรกิจให้เช่าซื้อ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า สัญญาธุรกิจบัตรเคร2
494718822544การวิเคราะห์สถิติ : สถิติเพื่อการตัดสินใจ / กัลยา วานิชย์บัญชา2
495718862544ป.อาญา มหัศจรรย์ : สาระสำคัญ คำอธิบาย ประกอบฎีกา ตัวอย่างข้อสอบ2
496718882544ป.พ.พ. มหัศจรรย์4
497718902544คู่มือใช้งานฉบับสมบูรณ์ Windows Me / กรภัทร์ สุทธิดารา และ อรรนพ ขันธิกุล2
498719252544รวมคำพิพากษาศาลฎีกาข้อเท็จจริงในคดีแพ่ง เรียงตามมาตรา ป.พ.พ. บรรพ 1 - บรรพ 6 / รวบรวมโดย จิตฤดี วีระเวสส์ 2
499719282544ลักษณะของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา : พื้นฐานความรู้ทั่วไป / ไชยยศ เหมะรัชตะ3
500719302544กฎหมายสิทธิบัตร : แนวความคิดและบทวิเคราะห์ / จักรกฤษณ์ ควรพจน์3
501719382544คู่มือกฎหมายลักษณะนิติกรรมสัญญา / จำปี โสตถิพันธุ์2
502719402544นิติเวชศาสตร์การชันสูตรศพ4
503719412544โฆษณาอย่างไรให้ถูกใจและถูกต้อง / ไพโรจน์ อาจรักษา2
504719582544องค์การเอกชนเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค / สุษม ศุภนิตย์2
505719652544ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาคบังคับคดี 2
506719782544Environmental2
507719872544ฉีกหน้าวิทยาศาสตร์ = Alternative science1
508719882544การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ = International business management / กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์2
509719942544คัมภีร์ Flash 5 / โสรชัย นันทวัชรวิบูลย์, บัซรี หะยีมะสาและ1
510719952544101 วิธีโปรโมตเว็บ / ศุภชัย สุขะนินทร์2
511719972544Meta revolution a must for leader2
512719992544เทคนิคการใช้ Microsoft Excel 2000 / บุญมา ศรีสมนึก 1
513720072544ก้าวสู่โลกอินเตอร์เน็ตฉบับสมบูรณ์ / กรภัทร์ สุทธิดารา2
514720322544พินิจวรรณคดี : รวมบทความวิชาการด้านวรรณคดี / นิยะดา เหล่าสุนทร2
515720362544วรรณคดีอยุธยาตอนต้น : ลักษณะร่วมและอิทธิพล = The early Ayudhya poetry : characteristics and influence / ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต3
516720602544ดรีมส์โปรเจกต์โครงการฝันไขมันต่ำ1
517720702544การจัดทำงบกระแสเงินสดงบกระแสเงินสดรวม = Statement of cash flows consolidated statement of cash flows2
518720742544คู่มือกิจกรรมประยุกต์ใช้ตามข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2000 /ณัฐกาญจน์ สุวรรณปฏิกรณ์2
519720792544การผลิตสื่อโทรทัศน์และสื่อคอมพิวเตอร์ : กระบวนการสร้างสรรค์และเทคนิคการผลิต / วิภา อุตมฉันท์3
520720902544โดเรมีอดีต /ศุภาศิริ สุพรรณเภสัช1
521720962544Brandage and branding5
522721052544เด็กเรียนรู้ได้อย่างไร : เรียนรู้ภาษาไทยโดยอาศัยสิ่งแวดล้อมเป็นสื่อ /ชาตรี สำราญ1
523721062544ครูรู้ได้อย่างไรว่าเด็กเกิดการเรียนรู้ / โดย ชาตรี สำราญ1
524721142544พจนานุกรมศัพท์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอังกฤษ - ไทย / ทองใบ ธีรานันทางกูร [หงษ์เวียงจันทร์] 2
525722052544คู่มือการลงรายการดรรชนีวารสารภาษาไทยที่เครื่องอ่านได้ / พรทิพย์ โรจนพิทยากร, บรรณาธิการ...[และคนอื่น ๆ]1
526722352544เทคโนโลยีสำหรับชนบท... 8
527722482544ข้อมูลพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25431
528722502544รวมกฎหมายเก่าเกี่ยวกับที่ดิน 100 ปี กรมที่ดิน 17 กุมภาพันธ์ 25441
529722522544วิวัฒนาการการออกโฉนดที่ดินและงานทะเบียนที่ดิน 100 ปี กรมที่ดิน 17 กุมภาพันธ์ 25441
530722612544แฟลช 5 เวิร์คช็อป : เทคนิคและลูกเล่นฉบับปฏิบัติการ / พิพัฒน์ คูณคงทรัพย์ ; บรรณาธิการโดย กฤษณะ สถิตย์1
531722652544นโยบายเศรษฐกิจรัฐบาลทักษิณ2
532722662544ประชาชนต้องเป็นใหญ่ในแผ่นดิน / สมพร จันทรชัย, บรรณาธิการ 1
533723332544ทันโลกหลังวิกฤตเศรษฐกิจธุรกิจการเงิน / พสุ พาณิชศุภผล, บรรณาธิการ3
534723372544พุทโธโลยี : หลวงพ่อจรัญสอนการเจริญพระกรรมฐานด้วยสติปัฏฐาน 4 / พระราชสุทธิญาณมงคล [จรัญ ฐิตธมโม] ; บรรณาธิการโดย นิคม จาตุรันต์1
535723382544พุทโธโลยี : หลวงพ่อจรัญชี้แนะแก้ปัญหาชีวิตด้วยการเจริญพระกรรมฐาน / พระราชสุทธิญาณมงคล [จรัญ ฐิตธมโม] ; บรรณาธิาการโดย นิคม จาตุรันต์1
536723432544คำสัญญาที่ว่างเปล่าจากนักเลือกตั้ง2
537723442544ประสบการณ์การจัดการไฟป่าโดยองค์กรชุมชน / บรรณาธิการโดย อัจฉรา รักยุติธรรม1
538723582544เอกสารประกอบการสอนวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย3
539723702544Sebum-Irebun dakega nazetsuyoi6
540723782544เตรียมสอบ ทบทวน สรุปย่อ วิธีไล่สายกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา4
541724532544คู่มือกู้ชาติทางออกจากวิกฤต / วุฒิพงษ์ เพรียบจริยวัฒน์1
542724652544เศรษฐศาสตร์มหภาค / อมรทิพย์ แท้เที่ยงธรรม2
543724662544การจัดการธุรกิจขนาดย่อม / อำนาจ ธีระวนิช 6
544724682544แพลงก์ตอนพืช / ลัดดา วงศ์รัตน์2
545724942544หนังสือชุดความรู้1
546724952544เขตพื้นที่การศึกษาสู่การปฏิบัติ1
547724972544บทบาทไทยในเวทีเศรษฐกิจโลก : แนวทางการสร้างอำนาจต่อรองและความสามารถในการแข่งขัน / ศุภชัย พานิชภักดิ์1
548725042544แนวทางแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจไทยของรัฐบาลชวน 2 พฤศจิกายน 2540 - ธันวาคม 2543 / ธารินทร์ นิมมานเหมินท์, พิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล และ พิสิฐ ลี้อาธรรม1
549725092544อรรถาภิธานศัพท์เศรษฐศาสตร์4
550725212544เอกสารประกอบการสอนการเงินธุรกิจ [110-331]4
551725222544การบัญชีสินทรัพย์ / เยาวรักษ์ [รัตนเพียรธัมมะ] สุขวิบูลย์8
552725242544การบริหารงานบุคลและแรงงานสัมพันธ์3
553725322544รายงานการประชุมวิชาการสุขภาพจิต ปี 2543 สุขภาพจิตดีด้วยอีคิว1
554725362544ความสามารถของเยาวชนไทยบนเวทีโลก : ผลจากการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการปี 2539-25431
555725472544การย้ายถิ่นข้ามชาติกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอาเซียน : นโยบายและผลกระทบ / พัชราวลัย วงศ์บุญสิน...[และคนอื่น ๆ]1
556725932544ผลกระทบของมาตรการการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการค้า [TRIMs] ต่อมาตรการทางกฎหมายด้านการลงทุนจากต่างประเทศของไทย = Impacts of trade-related investment measu3
557725982544เจาะลึกข้อกำหนดใหม่ ISO 9001 : 2000 / พิภพ ลลิตาภรณ์2
558725992544Safety first ปลอดภัยไว้ก่อน2
559726082544เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพิมพ์3
560726352544คำอธิบายกฎหมายแรงงานสัมพันธ์2
561726362544Intellectual property law series2
562726392544การวางแผนการตลาด / เพลินทิพย์ โกเมศโสภา 2
563726402544การจัดการการเงิน = Fundamentals of financial management / ยูจีน เอฟ. บริกแฮมและโจเอล เอฟ. ฮุสตัน ; แปลและเรียบเรียงโดย เริงรัก จำปาเงิน15
564726412544เปิดโลก MBA2
565726422544การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ฉบับสมบูรณ์ / สุปัญญา ไชยชาญ7
566726542544อินไซท์ แอ็คเซส 2000 : คู่มือระบบจัดการฐานข้อมูลแบบ รีเรชั่นแนล ฉบับสมบูรณ์ / นันทนี แขวงโสภา และ วศิน เพิ่มทรัพย์ 2
567726582544คู่มือและเทคนิคการใช้ แมคโครมีเดีย ไฟเออร์เวิร์ค / ภัททิรา เหลืองวิลาศ2
568726602544กลยุทธ์การบุกเบิกพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ฉบับ SME2
569726642544Lightwave 6.5 epsiode I2
570726662544คอมพิวเตอร์กับงานสำนักงาน...โปรแกรมประมวลผลคำ 1-2 / รุ่งทิวา ศิรินารารัตน์ 4
571726682544เขย่าเว็บไซต์ให้เร้าใจสไตล์ แมคโครมีเดีย แฟรช 5.0 / มาโนช ลักษณกิจ, วิมลพร เรียนแจ้ง, เกศมณี เที่ยงธรรม 2
572726692544Cyberlaw กฎหมายกับอินเตอร์เน็ต4
573726702544มือใหม่เริ่มเขียนโปรแกรมด้วย Visual Basic 2
574726712544รวมการใช้แก้ไขปัญหาซอฟต์แวร์ใน PC2
575726722544เฮาทู สร้างสรรค์สื่อสิ่งพิมพ์ด้วย Adobe PageMaker 6.5 plus4
576726742544อัพเกรด พีซี เปลี่ยนคอมเก่าเป็นคอมใหม่ / วทัญญู มั้นประเสริฐ และ ภีรพล คชาเจริญ 2
577726752544PC confidential2
578726762544PC entertainment3
579726782544ทรัพยากรพืชในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้3
580726802544Recreation and tourism industry2
581726812544เกษตรยั่งยืน : วิถีการเกษตรแห่งอนาคต = Farming for the future / โคน เรจน์ทจีส, เบอร์ทัส ฮาเวอร์คอร์ท และ แอน เวอร์เตอร์-เบเยอร์ ; แปลโดย วิฑูรย์ ปัญญา2
582726822544ย่ำฮอลลีวู้ดพิสูจน์ฝัน / อิสระ อมรเวช1
583726842544ย่ำยุโรปเรียนหนังสือตอนเรียนฟรีที่เยอรมนี1
584726852544ทฤษฎีกราฟ / ชะเอม สายทอง2
585726862544เรียนรู้เพื่อเป็นครูคุณภาพ / ชูศรี ตันพงศ์2
586726922544Psychology in daily life1
587726932544ประวัติศาสตร์สิบสองจุไท / ภัททิยา ยิมเรวัต 2
588726962544Collins cobuild new student's dictionary2
589726992544Calculus I : for engineering and science : students handbook 14
590727042544ใครฆ่าพระเจ้ากรุงธน1
591727052544ครุฑดำ1
592727082544สี่ยอดหญิงงามผู้พลิกประวัติศาสตร์จีน / ถาวร สิกขโกศล1
593727112544ไม้กั้นลม / จำปี ถวายเลิศ1
594727162544รวมพลคนอ่านนวนิยายประกวดรางวัลซีไรต์ พ.ศ.25431
595727172544วิวัฒนาการสังคมไทยกับหัสนิยายชุดพลนิกร กิมหงวน ของป. อินทรปาลิต / วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร4
596727212544พุทธเศรษฐศาสตร์ : วิวัฒนาการทฤษฎีและการประยุกต์กับเศรษฐศาสตร์สาขาต่าง ๆ / อภิชัย พันธเสน2
597727222544วิเคราะห์นโยบายของรัฐบาล พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชินวัตร กับนายชวน หลีกภัย / กวี วงศ์พุฒ2
598727232544แปลแปลงและแปรรูปบทละคร / จักรกฤษณ์ ดวงพัตรา2
599727282544ผลงานวิจัยและพัฒนาประจำปี 25431
600727332544ประเทศคู่ค้าสำคัญที่มีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจไทย1
601727382544บันทึกไว้ด้วยใจภักดิ์ = In loving memory1
602727392544ฉลอง 100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี1
603727402544รายงานประจำปี... / สมาคมประกันวินาศภัย3
604727412544วิวัฒนาการและสถานภาพขององค์ความรู้สาขาการประชาสัมพันธ์ในประเทศไทย /อุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต1
605727502544เสียงเกษตรกร : ปลดพันธนาการเกษตรกรรายย่อย / บรรณาธิการโดย พฤกษ์ เถาวถวิล1
606727562544วันนริศ 28 เมษายน : ไห้วสมเด็จครูนายช่างใหญ่แห่งกรุงสยาม สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์2
607727582544พ่ายพิษ : บันทึก 9 กรณีวิกฤตยุคสังคมเสี่ยงภัย / อภิญญา ตันทวีวงศ์, บรรณาธิการ1
608727632544English writing technique2
609727682544อย่าเพิ่งท้ออย่าเพิ่งแพ้ถ้าอยากเก่งภาษาอังกฤษ / มาลีวัลย์ คาร์เตอร์1
610727692544English practical writing2
611727702544วิธีพูดภาษาอังกฤษเหมือนฝรั่ง / แอนดรูว์ บิ๊กส์ 3
612727712544Better grammar2
613727732544ภาษาญี่ปุ่นมัคคุเทศก์ 1 / คาซูมิ ศรีจักรวาฬ...[และคนอื่น ๆ]2
614727782544ทำทุกอย่างได้ในคอมพิวเตอร์ / บรรณาธิการโดย เกศินี สุทธาวรางกูล...[และคนอื่น ๆ]1
615727802544The new marketing paradigm : integrated marketing communications6
616728172544รวมคำบรรยาย ภาค...สมัยที่ 54 ปีการศึกษา 2544 / จรัญ ภักดีธนากุล, บรรณาธิการ 34
617728222544ภาวะผู้นำ / รังสรรค์ ประเสริฐศรี 3
618728422544พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติและการมีส่วนร่วมของนักเรียนนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อโครงการรวมพลังหาร 2 = Communication behavior attiude and3
619728432544การสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจ ณ จุดขายและการตัดสินใจซื้อของลูกค้ากรณีศึกษา : บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็สคอมมูนิเคชั่น = Marketing communication affe3
620728442544สิทธิของผู้ซื้อที่ดินได้จากการขายทอดตลาดตามคำสั่งศาล : ศึกษาเฉพาะกรณีการขายทอดตลาดถูกเพิกถอน = Rights of the purchaser of land auctioned by court orde3
621728452544ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการสำรวจและการทำเหมืองแร่ตามพระราชบัญญัติแร่พ.ศ.2510 = The legal problems concerning prospecting and mining according to minerals 3
622728462544พฤติกรรมและค่านิยมในการบริโภคข่าวสารจากสื่อในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจของนิสิตนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร = Behavior and value in media consuming of college st3
623728472544ความพึงพอใจของผู้โดยสารที่มีต่อการสื่อสารระหว่างบุคคลของพนักงานต้อนรับฯ สายการบินไทยศึกษากรณี : ผู้โดยสารที่ใช้เส้นทางบินในทวีปเอเชีย = Passengers' sa3
624728482544การเปิดรับสื่อความรู้ทัศนคติและการปฏิบัติตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ของเกษตรกร : กรณีศึกษาจังหวัดอยุธยา = Media exposure knowledge and practice relating 3
625728492544การศึกษาประสิทธิผลของสื่อประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยรังสิต และมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ที่มีต่อการตัดสินใจเล3
626728522544การนำเสนอเนื้อหาการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาลชวน หลีกภัย ของหนังสือพิมพ์ระดับชาติและหนังสือพิมพ์ระดับท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ = A comparative study3
627728542544พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารความรู้ทัศนคติและการมีส่วนร่วมในโครงการปีท่องเที่ยวไทย 2541-2542 [Amazing Thailand 1998-1999] ของประชาชนในเขตกรุงเทพ = Media 3
628728552544ความสนใจทางการเมืองกับการรับรู้ของผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งในกรุงเทพมหานครต่อบทบาทของคณะกรรมการการเลือกตั้ง [กกต.] = Political interest and elector'3
629728562544การเปิดรับข่าวสารความรู้และทักษะการปฏิเสธยาบ้าของนักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี = Media exposure knowledge and amphatamine refusal skills among seco3
630728572544ปัจจัยการสื่อสารการตลาดและการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียมแผ่นพ่นสีสำเร็จรูปของบริษัทโอเตฟาล ไทย จำกัด = Marketing communication factors and purcha3
631728582544รายการไอคิว 180 กับการเปิดรับชมการรับรู้ประโยชน์และความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร = The viewing behavior and perception o3
632728592544การตลาดผ้าไหมไทยในเขตกรุงเทพมหานคร = Thai silk marketing in Bangkok / รสสุคนธ์ อัศววิญญเดช3
633728602544กระบวนการสื่อสารพื้นอดีต : ศึกษากรณีพระสุพรรณกัลยาและพันท้ายนรสิงห์ = The communication process in the revitalization of the past : The cases of Phra 3
634728632544วิเคราะห์วิสัยทัศน์ร่วมของรายการโทรทัศน์และลูกค้าเลมอนฟาร์ม = Rhetorical visions of lemon farm's as defined by television and lemon farm's clients / ส3
635728642544An analysis and prediction of financial bankruptcy probability of fifty four finance and securities companies in Thailand during 1992-19963
636728832544ลักษณะที่เป็นจริงกับลักษณะที่พึงประสงค์ของการเสนอข่าวอาชญากรรมของหนังสือพิมพ์ในทัศนะของประชาชน เจ้าหน้าที่ตำรวจ และนักหนังสือพิมพ์ = Existing and desi3
637730342544ข้าวในศิลปะและวัฒนธรรม1
638730392544รายงานผลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่.... 1
639730432544Office managemnent1
640730462544รายงานการศึกษาวิจัยการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษากรณีศึกษานิวซีแลนด์2
641730482544ก้าวสู่การลงทุนในตลาดตราสารหนี้1
642730572544การเปิดรับการจดจำและความคิดเห็นของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อสื่อโฆษณาภายในรถไฟฟ้าและภายในบริเวณสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส = Exposure recall and o3
643731392544Marketing strategy2
644731592544ภาษีสรรพากร : คำอธิบายประมวลรัษฎากร / ไพจิตร โรจนวานิช, ชุมพร เสนไสย และ สาโรช ทองคำ2
645731602544ประมวลรัษฎากร 25442
646731672544การเงินธุรกิจ = Business finance / อภิชาติ พงศ์สุพัฒน์2
647731692544การบัญชีสินทรัพย์ / ธารินี พงศ์สุพัฒน์2
648731712544ป.วิแพ่ง มหัศจรรย์2
649731732544กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน / พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช4
650731742544ดอกเบี้ย เบี้ยปรับ /ธนะชัย ผดุงธิติ2
651731752544Foundation of photography4
652731762544การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม / ธีระชัย สุขสด2
653731782544กำเนิดทุนนิยมเทียมในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ = The rise of Ersatz capitalism in South-East Asia / โยะชิฮะระ คุนิโอะ ; แปลโดย รัศมิ์ตรา ขันติกุล, ชูศรี ม2
654731842544เรียงความบทความวิชาการฉบับที่ได้รับรางวัลเงินทุนภูมิพลตั้งแต่พ.ศ.2534-25412
655732142544การพยากรณ์เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ / อัจฉรา จันทร์ฉาย4
656732152544Active performance sales management2
657732182544The 12 simple secrets of microsoft management2
658732322544ผ่าทางตันขุมทรัพย์แสนล้านสัมปทานสื่อสาร /ชูชาติ สว่างสาลี2
659732342544Business ethics2
660732402544New directions in humanities : acollection of academic papers in celebration of the twentieth anniversary of the faculty of humanities the university 2
661734432544จริยศาสตร์ [ศาสตร์ที่ว่าด้วยคุณความดีและศิลปะในการต้ดสินใจ] / วศิน อินทสระ2
662737812544รวมบทความทางการประเมินโครงการ / สมหวัง พิธิยานุวัฒน์, บรรณาธิการ 2
663737832544เอกสารประกอบการสอนการผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง [604-442]4
664737992544Java ฉบับพื้นฐาน / กิตติ ภักดีวัฒนะกุล 2
665738312544เทคนิคการใช้งาน Windows 95-98 / ร็อบ ยัง ; แปลโดย ศรุติ สถิรอังกูร 2
666738402544ASP 3.0 programming2
667738422544Software requirement2
668738442544เทคนิคบริหารและรับงานเขียนโปรแกรม / วราภรณ์ พรหมวิอินทร์ บรรณาธิการ จิระ จริงจิตร2
669738452544Small business solutions for networking2
670738482544การอัพเกรดสู่ Microsoft Windows 2000 = MCSE training kit upgrading to Microsoft Windows 2000 / วอลเลซ ริค ; แปลโดย อโณทัย นอบไทย 2
671738662544ตัดต่อวิดีโอสร้างช็อตเด็ดให้ได้ดั่งใจด้วย Movie maker ใน windows me / สิทธิชัย วรปัญญากุล ; บรรณาธิการโดย จิระ จริงจิตร2
672740772544การประชุมนักบัญชีทั่วประเทศ ครั้งที่ 171
673741012544Chichi ga ko ni kataru showashi2
674741022544หลักกฎหมายอาญา : ภาคความผิด / ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ2
675741092544ข่าวที่ไม่เป็นข่าว /ธนาพล อิ๋วสกุล, บรรณาธิการ4
676741392544แคนโต้2
677741422544สนุกกับงานวิจัย / สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ 2
678741432544ชุดธุรกิจอิเลคทรอนิกส์1
679741522544The new global leaders4
680741532544The end of marketing as we know it2
681741552544The 3 keys to empowerment : releasing the power within people for astonishing results4
682741612544การตลาดเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้ชนะในสหัสวรรษใหม่ = MBA marketing by globis corp / บรรณาธิการโดย คาซึเอะ เรียวอิจิ ; แปลและเรียบเรียงโดย รังสรรค์ เลิศในสัต2
683741682544กฤษณะ on stage 31
684741692544ฝ่าพายุหนี้ / สมลักษณ์ ศรีมาลี1
685741752544Failing forward : turning mistakes into stepping stones for success2
686741792544คู่มือนักท่องเว็บไซต์ไทย-ต่างประเทศ / แสงชัย ฤกษ์วรัญญู และ เกรียงศักดิ์ นิมิตชัยกิจกุล 2
687743762544ข้อบกพร่องในงานหล่อโลหะสาเหตุและวิธีการแก้ไข / จอห์น ที.เอช พรีส...[และคนอื่น ๆ]1
688744032544Ethical issues in research involving human subjects1
689744062544การตลาดระหว่างประเทศ / ศศิวิมล สุขบท10
690744422544The simultaneous enforcement of alien business act B.E.2542 and investment promotion act B.E.25203
691744432544มาตรการหลีกเลี่ยงการควบคุมผู้กระทำผิดตามข้อกำหนดโตเกียว : การนำมาใช้ในประเทศไทย = Non-custodial measures under the Tokyo rules : an implementation in 3
692744442544Comparative study of marketing mix for local hotels and foreign hotels in Bangkok metropoitan area3
693744452544ทัศนคติและพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลข่าวสารในเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของนิสิตนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร = Attitudes and information-seeking behavior3
694744462544อาชญากรรมทางเศรษฐกิจกับสภาพบังคับทางอาญา : ศึกษากรณีความผิดเกี่ยวกับการเงินการธนาคาร = Economic crime and criminal law enforcement : a case study on v3
695744472544การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์เปรียบเทียบระหว่างมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร = The use of information technology for public relations c3
696744482544ผู้มีสิทธิฟ้องคดีปกครอง = Persons entitled to institute an administrative case / วิริยะ วัฒนสุชาติ3
697744492544การพัฒนาวิธีการทดสอบการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของธนาคารออมสิน = Testing process development for learning organization of the government savings ban3
698744502544Study of opinions of management of sports authority of Thailand3
699744512544การพิจารณาคดีด้วยความรวดเร็วต่อเนื่องและเป็นธรรม : ศึกษาเฉพาะกรณีมาตรา 179 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา = Speedy continuous and fairness trial 3
700744522544พฤติกรรมการออมของครัวเรือนในประเทศไทย = Households saving behavior in Thailand / สิทธิพงศ์ พรหมทอง3
701744532544Enforcement of the law on trade competition : a case study of UBC3
702744542544ความผิดฐานลักทรัพย์ : ศึกษาเฉพาะกรณีการเอาไปซึ่งทรัพย์ = Theft : study on the use of term taking away/ ปฐมพงษ์ บุญหนุน 3
703744552544มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการแข่งขันทางการค้า : ศึกษาเฉพาะกรณีการบังคับใช้พฤติกรรมการผูกขาดและลดการแข่งขัน = Measures of the trade competition law : 3
704744562544An analysis on distributing structure of state lottery3
705744572544การรับทราบข่าวสารความรู้ความตระหนักและการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นที่มีต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษาเกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรี = Information3
706744582544ปัจจัยที่กำหนดความล้มเหลวทางธุรกิจกรณีศึกษา : บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = Determining factors of business failures : a case study o3
707744592544ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกอ่านหนังสือพิมพ์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร = Factors affecting the choice to read the newspapers of people in Bangkok /3
708744602544การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของธุรกิจการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบให้เปล่า = A feasibility study of free internet service providers / ปิติฤดี ศิริสัมพันธ์3
709744612544การรับรู้และยอมรับต่อเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ในฐานะนวตกรรมใหม่ของธุรกิจขายตรงหลายชั้น = Perception and acceptance of internet as innovation in multi-le3
710744622544การรับรู้และทัศนคติต่อบทบาทของนักแสดงที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศในละครโทรทัศน์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร = Perception and attitud3
711744632544แหล่งข่าวสารที่รับรู้เกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าประเภทหนังสือผ่านเว็บไซต์และปัจจัยการตัดสินใจซื้อ = Awarencess of information sources relating to book s3
712744642544การตลาดมุ่งเน้นความสัมพันธ์เทคโนโลยีและความจงรักภักดีของลูกค้าต่อธุรกิจกรณีศึกษา : การใช้ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารกรุงเทพ = Customer relationship 3
713744652544คำพิพากษาฎีกา 2544 / บรรณาธิการโดย ไพโรจน์ วายุภาพ12
714745052544คัมภีร์เจ้าสัวธนินท์ เจียรวนนท์ / อธิวัฒน์ ทรัพย์ไพบูลย์1
715746812544รายงานการวิจัยเกี่ยวกับโรคเอดส์1
716746822544รวมบทความวิชาการ : นิเทศศาสตร์การตลาดแนวคิดและกรณีศึกษา1
717746852544Effects of home health care on perceievd self-care abilities and quality of life of HIV and AIDS patients1
718746862544Study of Antioxidants of Thai Medicinal Herbs and Vegetable Plants for Health Promaotion of HIV+ and AIDS Patients1
719746872544ความจำเป็นผลดีผลเสียของกฎหมายเกี่ยวกับเอดส์ / วชิระ สิงหะคเชนทร์...[และคนอื่น ๆ]1
720746882544เทคโนโลยีด้านดินปุ๋ยและเครื่องจักรกลการเกษตร1
721746962544ยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ศึกษา : บทเรียนจากประเทศอังกฤษและญี่ปุ่น1
722746972544การปฏิรูปวิทยาศาสตร์ศึกษา : กรณีศึกษาเวียดนาม / สิปปนนท์ เกตุทัต 2
723746982544รายงานการสัมมนาเรื่องการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542 : ข้อคิดจากกรณีศึกษาของต่างประเทศ1
724747002544ป่าไม้ไทย : บทสรุปของอำนาจและผลประโยชน์ /ตฤตณัย นพคุณ2
725747142544กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ / รวบรวมโดย พิชัย นิลทองคำ 2
726747162544หลักวิธีปฏิบัติปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับคดีลิขสิทธิ์ในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง / สุพิศ ปราณีตพลกรัง2
727747192544รวมกฎหมายยาเสพติดและคำพิพากษาศาลฎีกาที่น่าสนใจ / รวบรวมโดย น้ำแท้ มีบุญสล้าง, กิตติ มีบุญสล้าง6
728747232544คำอธิบายกฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 / สีหนาท ประยูรรัตน์2
729747242544วิธีพิจารณาความแพ่ง อาญาเปรียบเทียบ2
730747272544Internet sharing สำหรับระบบ Lan ในองค์กรและร้าน Internet cafe2
731747282544การลงรายการหนังสือและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง : ตามหลักเกณฑ์ AACR2 /สุพัฒน์ ส่องแสงจันทร์4
732747302544Clinic internet2
733747322544WebCam ถ่ายทอดสดผ่านอินเตอร์ เน็ต2
734747332544ใช้เครื่องมือใน Adobe photoshop 6 อย่างมืออาชีพ / พลับพลึง ภาษี, สิทธิชัย ประสานวงศ์ ; บรรณาธิการ2
735747342544Computer tips and equipment2
736747352544การติดตั้งระบบเครือข่ายและการแชร์อินเทอร์เน็ตด้วยตนเอง / กอบเกียรติ สระอุบล2
737747392544ประกอบ PC step by step / ชิษณุพงศ์ ธัญญลักษณ์ และ ปิยะ นากสงค์1
738747402544เจาะลึก ล้วงตับ Windows Me แบบถึงกึ๋น / ธานินทร์ เอื้อรักสกุล และ เกศมณี เที่ยงธรรม2
739747412544ไขปัญหามือใหม่หัดใช้คอมฯ / นิทัศน์ สุทธิสถิตย์ และ ดุลยวัฒน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา2
740747422544พ่อรวยสอนลูก4
741747432544สร้างไดนามิกเว็บเพจด้วย Dreamweaver and UltraDev 4 / ชาตพล นภาวารี 2
742747442544คู่มือการเขียนโปรแกรม Microsoft Visual Basic version 6.0 : ฉบับเพื่อการใช้งานจริง / ธาริน สิทธิธรรมชารี 2
743747452544คู่มือการเขียนโปรแกรม Microsoft Advanced Visual basic version 6.0 ฉบับเพื่อการใช้งานจริง / โดย ธาริน สิทธิธรรมชารี และ สุรสิทธิ์ คิวประสพศักดิ์ 2
744747472544สร้างเว็บเพจอย่างไร้ขีดจำกัด ASP Active Server Page / โดย ธวัชชัย สุริยะทองธรรม, ธาริน สิทธิธรรมชาลี และ ประชา พฤกษ์ประเสริฐ2
745747482544ติดตั้งใช้งานโฮมเน็ตเวิร์กด้วยตนเอง / ดิเรก วงษ์วานิช2
746747492544แชร์อินเทอร์เน็ต 2 เครื่องด้วยสายเส้นเดียว / กอบเกียรติ สระอุบล2
747747502544ไมโครมีเดีย แฟล็ซ 5 อิน อะ คลาสรูม ฉบับฝึกฝีมือ = Macromedia flash 5 in A classroom ฉบับฝึกฝีมือ / เบนซ์ อุตตมธนินทร์, พีรพล สุระพงษ์ชัย 2
748747512544แอ็ควานซ์ ดรีมเวฟเวอร์ สำหรับนักออกแบบเว็บมืออาชีพ / ชาตพล นภาวารี 2
749747532544ไมโครซอฟต์ออฟฟิศ 2000 วิชัวสรี : เรียนการใช้งานด้วยตนเอง = Master Microsoft office 2000 visually แปลโดย ทรงศักดิ์ ลิ้มสิริสันติกุล 1
750747542544เทคนิคแก้ไขปัญหาฮาร์ดดิสก์และกู้ข้อมูล : นำเสนอแบบ visual guide step by step / ประเสริฐ รุ่งทรัพย์พาณิชย์2
751747552544Windows Me เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พีซีและอินเทอร์เน็ต1
752747562544เสกสรรงานศิลป์ด้วย Illustrator 9.0 โปรแกรมยอดฮิตสำหรับสร้างงานกราฟิก / มาโนช ลักษณกิจ, วิมลพร เรียนแจ้ง, เกศมณี เที่ยงธรรม2
753747572544Perl บนฟรีเซิร์ฟเวอร์2
754747582544คู่มือเรียน Macromedia Dreamweaver 3.0 step by step / วิชัย ตฤษณาภัทร และ นฤดน ชัยสกุลสุรินทร์ 2
755747692544กฎหมายลักษณะพยาน2
756747732544อินไซท์ SQL server 7 / อำไพ สินลิขิตกุล 2
757748072544เอกสารประกอบการสอนธุรกิจการเดินทางทางอากาศ [553-316]4
758748412544The proof of time dimension as vector by mathematics1
759748422544หนังสือประกาศโฆษณาการจดทะเบียนการประดิษฐ์และออกอนุสิทธิบัตร 254411
760748432544กองทุนคุณภาพการศึกษาของฮ่องกง1
761748442544ภูมิปัญญาและละครไทย1
762748452544ทำเนียบนักวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ1
763748462544การจัดการศึกษาทางเลือกรูปแบบศูนย์การเรียนโดยโรงพยาบาลและสถาบันทางการแพทย์ / ประนอม ศรีไพรวัลย์1
764748492544การออกแบบและวิเคราะห์อัลกอริทึม / สมชาย ประสิทธิ์จูตระกูล2
765748602544การค้นคว้าและเขียนรายงาน4
766749302544Harry Potter and the goblet of fire4
767749552544คำพิพากษาศาลฎีกา 2544 / สำนักงานศาลยุติธรรม12
768754842544ระบบการเลือกตั้งกับการเมืองไทยยุคใหม่ : พร้อมการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรา2
769757452544การเมืองภาคประชาชน : มองจากชีวิตและผลงานของศรีบูรพา / วิทยากร เชียงกูล2
770759932544รายงานการปฏิรูปการศึกษาต่อประชาชน1
771762752544ภาคผนวก 2 ร่างกฎหมายลำดับรองที่จะต้องตราขึ้นใช้บังคับทันทีในระบบบริหารการศึกษาใหม่1
772764672544สถิติและดัชนีการศึกษาไทยเปรียบเทียบกับนานาชาติ... 1
773768892544Woman and child labour1
774771642544การศึกษาวิจัยสถานภาพทางการเงินและงบประมาณของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน / มานิต บุญประเสริฐ...[และคนอื่น ๆ]1
775772572544Documentary research on human resource management2
776774422544บทบาทที่พึงประสงค์ของวัดและพระสงฆ์กับการพัฒนาสังคมไทย1
777777592544คำถาม-คำตอบ ระบบ GSP สหรัฐอเมริกา1
778779912544จากทุนผูกขาดสู่วินาศกรรม / บรรณาธิการโดย ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ 2
779779932544Basic and Advance Excel 2002 1
7807802544100 ปี ท่าน ก. เขาสวนหลวง [พ.ศ.2444-2544] 1
781780412544กวีนิพนธ์ในฐานะพลังทางปัญหาของสังคมร่วมสมัย : ประสบการณ์จากวรรณคดีไทย อังกฤษ อเมริกัน ฝรั่งเศส และเยอรมัน [เล่มที่ 4]2
782780512544คุณธรรมของครู / ผกา สัตยธรรม1
783780522544ทำไมต้องเรียนไวยากรณ์อังกฤษ / ประเพศ ไกรจันทร์1
784781182544ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ / เชื้อ ชูขำ.2
785781332544พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจและปัจจัยประกอบการตัดสินใจการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครปีพ.ศ.2543 = Media exposure behavi3
786781342544การศึกษาสภาพการบริการของสำนักงานบริการฝ่ายนครหลวงที่ 3 ขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยภายหลังได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9002 = A study of the service 3
787781352544พฤติกรรมการเปิดรับและความคิดเห็นของผู้ชมโทรทัศน์ที่มีต่อรายการเหตุบ้านการเมือง = The viewers exposure behavior and opinion on the television program h3
788781472544ศักยภาพของการแข่งขันทางด้านราคาของผู้ประกอบการคอมพิวเตอร์ภายในประเทศภายใต้ข้อตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศ = Price competitiveness of domes3
789781502544Evaluation of public relations media : the public relations campaign project for lubrication oil of the National energy policy board3
790781592544Legal measures on the control of credit granting of the commercial bank under the commercial banking act, B.E.25053
791781602544Appeal against questions of facts in criminal case3
792781612544อำนาจดำเนินคดีละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา = Power to proceed with the intellectual property infringement case/ อนันตศักดิ์ อบแสงทอง 3
793781622544Study of the management process of accounting firms3
794781632544Legal problems concerning privatization : a case study of The Airport Authority of Thailand3
795781642544ความผิดอันยอมความได้กับความผิดอาญาแผ่นดิน [ศึกษาตามกฎหมายอาญาสารบัญญัติ] = Compoundable and non-compoundable offence a study on substantive criminal l3
796781662544กองทุนตามกฎหมายเกี่ยวกับแรงงานในประเทศไทย = Labour funds under the Thai labour law / พิชัย ศรีไทย3
797781672544พฤติกรรมการเปิดรับสื่อมวลชนความรู้และทัศนคติที่มีต่ออาหารและโภชนาการของผู้หญิงวัยกลางคนในเขตกรุงเทพมหานคร = Meddle-aged women's behavior of accepting 3
798781682544บทบาทของพนักงานคดีปกครองในการดำเนินงานของศาลปกครอง = The role of administrative court official in administrative court affairs / ทศวรรณ ลำดับวงศ์ 3
799781772544มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการเผยแพร่ผลการสำรวจประชามติของการเลือกตั้ง = Measure of law in control of publicizing the result of surveying public opini3
800781782544Legal measures on the control of investment in other business of commercial bank under the commercial banking act B.E.25053
801781802544มาตรการทางกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม = Legal measures hindering business operation of small and medium enterpri3
802781812544การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของผู้ใช้อินเทอร์เนตสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร = The uses and gratifications of public internet of users in Bnagkok area/ ช3
803781822544รัฐบาลใหม่กับการจัดการปัญหาความขัดแย้งในสังคม1
804781832544แพทย์แผนจีนในชีวิตประจำวัน / วิทวัส วัณนาวิบูล1
805781842544Analysis of Japanese foreign direct investment behavior in Thailand3
806781922544การสื่อสารระหว่างบุคคลภายในสถานสงเคราะห์เด็กหญิงจังหวัดสระบุรี = Interpersonal communications inside Saraburi provincial relief and comfort home for d3
807781942544The effectiveness of public relations strategy of the roval communication project by the electricity generating authority of Thailand [EGAT] : a compa3
808781952544กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจของตัวแทนประกันชีวิตผู้หญิงที่มีการนำเสนอประกันชีวิตให้กับเจ้าของธุรกิจขนาดย่อม = Persuasive communication strategi3
809781972544The structure of supreme audit instituiton in accordance with the provisions of constitution of the kingdom of Thailand B.E.25403
810782412544Measures on health protection and safety of workers at work under the labour protection act : a case study of construction work3
811782422544Agricultural finance1
812782552544ปัญหาด้านการเงินของแรงงานไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศ1
813782572544ข้อควรรู้เกี่ยวกับศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง1
814782682544EQ ของคุณเป็นอย่างไร1
815782882544เอกสารประกอบการสอนวิชาการผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นต้น [604-441]4
816782892544หลักการค้าปลีก [130-434] / เพ็ญสิน แขมมณี 4
817782922544เอกสารประกอบการสอนเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น [300-133]4
818782982544การวางแผนและควบคุมการเงิน [110-435] / ลีลา พรเจริญ 4
819783742544หลักเกณฑ์การลงรายการชื่อบุคคล1
8207893254484 ปีจุฬาฯ ปิติสมโภช1
821792602544การอ่านและการสร้างนิสัยรักการอ่าน / ศรีรัตน์ เจิงกลิ่นจันทร์1
822792612544ภาษาไทย 2001 / นิตยา กาญจนะวรรณ2
823792622544ผลกระทบของสัญญาณวิทยุและโทรทัศน์ข้ามพรมแดนระหว่างไทย-ลาว / วิภา อุตมฉันท์2
824792642544โครงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2
825792652544บทสนทนาภาษาอังกฤษชุดท่องเที่ยว / แวนดา 2
826792702544พจนานุกรมศัพท์คอมพิวเตอร์ฉบับนิสิตนักศึกษา / ทักษิณา สวนานนท์2
827792722544ศัพท์นิติศาสตร์อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน1
828792732544การปกครองส่วนท้องถิ่นกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม / นันทวัฒน์ บรมานันท์ และ แก้วคำ ไกรสรพงษ์4
829792742544การวิเคราะห์ธาตุอาหารพืช / ศรีสม สุวรรณวงศ์2
830792752544ต้นไม้ ผักหญ้า อาหาร และสมุนไพร : รวบรวมความรู้อาหารและสมุนไพรเพื่อบริโภคและประโยชน์กับชีวิต / วัลยา ภู่ภิญโญ2
831792772544Ecotourism cultural diversity and natural resource management2
832792782544คู่มือเที่ยวไทยอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม จังหวัดชัยภูมิ1
833792792544อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง จังหวัดจันทบุรี / ศรัทธา ลาภวัฒนเจริญ1
834792802544อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา จังหวัดกระบี่1
835792812544อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน1
836792822544อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง จังหวัดเชียงใหม่ / หัสชัย บุญเนือง1
837792832544คู่มือท่องเที่ยวภาคตะวันออกทะเลไม่เคยหลับ1
838792892544เงาใจ / ชูวงศ์ ฉายะจินดา1
839792912544Life table a powerful demographic tool2
840792922544มนุษย์กับวัฒนธรรม / ยศ สันตสมบัติ2
841792952544100 คำถาม-คำตอบ เมื่อมีปัญหา ISO 9000 / มัสสุยุกิ ฮาจิวารา ; แปลโดย สุธรรม ธีระวัฒนชัย3
842792962544เปิดโฉม TOEFL computer-based test [CBT] 2
843792972544เจาะข้อสอบ Toefl computer-based test [CBT] 2
844793382544ท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ [ซีดี-รอม]3
845793392544ท่องเที่ยวภาคใต้ [ซีดี-รอม]3
846793402544E-Commerce [CD-ROM]2
847793412544กำเนิดโลก [ซีดี-รอม]1
848793462544จาวา ฉบับโปรแกรมเมอร์ / กิตติ ภักดีวัฒนะกุล2
849793472544A new English-Thai dictionary1
850793482544อักขรานุกรมนามสกุลพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว2
851793492544ต้นไม้ยาน่ารู้ / ธงชัย เปาอินทร์ และ นิวัตร เปาอินทร์1
852793502544หวงเหอ อู่อารยธรรม / สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี1
853793512544Coinage of the Rattanakosin Era A.D. 1982-19991
854793522544Medals of the Rattanakosin Era A.D. 1982-19991
855793602544สังคมและวัฒนธรรมไทย = Thai society and culture / วราคม ทีสุกะ3
856793622544อาหาร เครื่องดื่ม และการบริการในภัตตาคาร /ปิยวรรณ กลั่นกลิ่น1
857793632544Evidence-Based clinical practice guideline periodic health examination and maintenance in Thailand1
858793652544โรคตับจากสุรา / เฟื่องเพชร เกียรติเสวี1
859793672544ปลูกสมุนไพรใช้เอง / ยุวดี จอมพิทักษ์1
860793682544โคลนนิ่ง : เทคโนโลยีสะท้านโลก / บรรณาธิการโดย ยงยุทธ ยุทธวงศ์ และ ศุภชัย หล่อโลหการ1
861793692544คู่มือนักอ่านและผู้ใฝ่การเรียนรู้ / วิทยากร เชียงกูล1
862793702544Self-actualization for Thai teachers1
863793712544Psychology for training adult1
864793732544โจทย์ประกอบการเรียน ฟิสิกส์... / จรัส บุญยธรรมา3
865793742544Plant physiology2
866793752544วัฒนธรรมบริโภคของแรงงานรับจ้างในชุมชนชนบท : อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส / วัฒนา สุกัณศีล2
867793782544ดวงเดือนในห้วงน้ำ / วิมล ไทรนิ่มนวล 1
868793792544น้ำแข็งใส่น้ำหวาน / ช่อลัดา1
869793832544แรงงานสัมพันธ์ : กุญแจแห่งความร่วมมือระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง / วิชัย โถสุวรรณจินดา1
870793842544รวมกฎหมายปฏิรูประบบสถาบันการเงิน /รวบรวมโดย ณรงค์ เตโชชัยงาม2
871793852544กฎหมายและข้อควรระวังของแพทย์ พยาบาล / แสวง บุญเฉลิมวิภาส 1
872793872544ปฏิบัติเครื่องรับวิทยุ AM-FM /ประพันธ์ พิพัฒนสุข, วิลาวัลย์ โฉมเฉลา และ สุพันธ์ พัพัฒนสุข1
873793892544คู่มือวงจรวิทยุเทป-ซีดี-วีซีดี 1 : เพื่อการศึกษาค้นคว้าตรวจซ่อมประกอบการศึกษาวิชาวิทยุเทป ซีดี วีซีดี1
874793902544ทฤษฎีการติดตั้งไฟฟ้าในและนอกอาคาร / ประพันธ์ พิพัฒนสุข และ ไวพจน์ ศรีธัญ1
875793912544ใบงานปฏิบัติหม้อแปลงไฟฟ้า /รณฤทธิ์ ชื่นอุทัย1
876793922544เส้นทางสู่นักวิจัยมืออาชีพ / สมเกียรติ วัฒนศิริวิชัยกุล และ วีรวรรณ เล็กสกุลไชย ; บรรณาธิการ1
877793932544Statistics for research1
878793942544ไอเอสโอ 9000 : 2000 = ISO 9000 : 2000 / วิฑูรย์ สิมะโชคดี1
879793952544ระบบหลักประกันสุขภาพ : ประสบการณ์จาก 10 ประเทศ / เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์1
880793962544ข้อเสนอระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า1
881793972544การบริหารการพัฒนา : ความหมาย เนื้อหา แนวทาง และปัญหา /ติน ปรัชญพฤทธิ์2
882793982544ระบบประกันคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร HACCP / สุวิมล กีรติพิบูล2
883793992544วิสัยทัศน์และกลยุทธ1
884794002544วิบากกรรมกองเรือไทย : เบื้องลึกโซ่ตรวนที่มัดตราสังการค้าส่งออกไทยตลอดศก. / ชูชาติ สว่างมาลี1
885794012544เส้นทางจากกลยุทธ์สู่การปฏิบัติด้วย balanced scorecard และ key performance indicators / พสุ เดชะรินทร์2
886794022544Systematic thinking and mind mapping1
887794032544คำอธิบายสัญญาว่าด้วยเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C) และทรัสต์รีซีท (T/R) /วิชัย ตันติกุลานันท์4
888794062544สูตรสำเร็จการจัดฝึกอบรม / สมชาติ กิจยรรยง 4
889794112544การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าครั้งที่ 1 เรื่อง การเมืองการบริหาร และการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยต้นศตวรรษหน้า1
890794132544เมืองไทยสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง / แถมสุข นุ่มนนท์1
891794182544ไทยกับพม่า : ข้อควรทำและไม่ควรทำ = Thailand- Burma : do and don't / อัมพร จิรัฐติกร ; บรรณาธิการ 1
892794202544กลยุทธ์การจัดทำบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งระบบ /สมเดช โรจน์คุรีเสถียร1
893794212544ระบบบัญชี / วิไล วีระปรีย และ จงจิตต์ หลีกภัย4
894794222544การประชาสัมพันธ์ / วิรัช ลภิรัตน์กุล3
895794232544ยกเครื่องสื่อไทย / บรรณาธิการโดย วิภา อุตมฉันท์ 5
896794412544เว็บดีไซน์เนอร์ซีรีส์1
897794562544คำอธิบายกฎหมายทั่วไป / ณัฐวัสส์ อิศรางกูร ณ อยุธยา2
898794582544กฎหมายพาณิชยนาวี ตอน 2 / ไผทชิต เอกจริยกร 1
899794592544การขนส่งของทางทะเล2
900794602544พรีไบโอ 1 แบบฉบับยอดคุณแม่ [ซีดี-รอม]1
901794642544พระธรรมนูญศาลยุติธรรม / ชุมพล จันทราทิพย์ และ สมลักษณ์ จัดกระบวนพล4
902794652544กฎหมายการจัดสรรที่ดิน2
903794662544เอกสารทางวิชาการชุดการสร้างความเข้าใจการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการฟ้องให้จดทะเบียนและลักษณะสิทธิครอบครอง1
904794672544การบัญชีบริหาร / เบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ 2
905794682544สถิติเพื่อการตัดสินใจ / ศรีเพ็ญ ทรัพย์มนชัย2
906794692544การบัญชีภาษีอากร = Tax accounting / ยุพดี ศิริวรรณ2
907794712544Accounting manual for managers4
908794732544คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน2
909794742544คณิตศาสตร์ปรนัย2
910794752544ทรัพยากรพืชในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้3
911794762544Prosea ทรัพยากรพืชในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ 6 หวาย2
912794772544Prosea ทรัพยากรพืชในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ 9 พืชที่ให้คาร์โบไฮเดรตที่ไม่ใช่เมล็ด3
913794782544Prosea ทรัพยากรพืชในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ 10 ธัญพืช2
914794792544Prosea ทรัพยากรพืชในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ 19 พืชน้ำมันหอม3
91579483254430 ปี ไทยคดีศึกษา1
916794842544ความรู้คู่บ้านการทำเซรามิกอย่างง่ายด้วยวิธีขึ้นรูปแบบแผ่น / ศรรินทร์ ตันติเวชยานนท์1
917794862544เงาอดีต1
918794872544วนสารฉบับพิเศษ รวมแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ1
919794882544ประชาธิปไตยแบบรัฐสภาในอังกฤษ = British parliamentary democracy / พฤทธิ์สาณ ชุมพล ; บรรณาธิการโดย พรสวรรค์ วัฒนางกูร1
920794892544ประวัติ/สุนทรพจน์ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร : นายกรัฐมนตรีคนที่ 13 / วีรพล จ้อยทองมูล, และ นิคม ชาวเรือ1
921794902544บทสุดท้ายทีวีเสรี / เทพชัย หย่อง 1
922794922544ชีวิตด้านที่สาม / ขวัญ เพียงหทัย1
923794952544Living the simple life1
924794962544แสงตะวันในสายหมอก / นิธินันท์1
925795002544เมืองนิมิตร / เรียมเอง 1
926795012544ปลายทางที่ 8 / พิพัฒน์ พสุธารชาติ1
927795022544สุริโยไท / เปี๊ยก โปสเตอร์1
928795032544ภาพยนตร์ไทย1
929795042544บันเทิงคดี2
930795092544สู้เพื่อศพ / พรทิพย์ โรจนสุนันท์2
931795362544Lost souls [Videodisc]2
932795492544Family laws1
9337955025443 ทศวรรษเนชั่นจากกลิ่นหมึกสู่ดิจิทัล / ธนวัฒน์ ทรัพย์ไพบูลย์1
934795512544ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อศักยภาพในการทำวิจัยของอาจารย์ในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเอกชน = Factors affecting the potentiality in doing researches of lecturers 3
935795522544รายงานการขุดค้นเมืองโบราณฟ้าแดดสงยางอำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ = Report on the excavation at muang fa daed song yang Kamalasai district, Kalasin pr1
936795532544ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพและการคุ้มครองทางสังคมในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 [พ.ศ.2545-2549]2
937795562544รายงานการสำรวจข้อมูลพื้นฐาน รอบที่ 1 (2543) = Report of baseline survey round 1 (2000) / สุรีย์พร พันทึ่ง...และคนอื่นๆ ; บรรณาธิการโดย วรชัย ทองไทย แล1
938795572544บทบาทของมาตรการภาษีอากรที่มีต่อการกระจายรายได้ของประเทศไทย / จิระ บุรีคำ.1
939795582544ข้อมูลและนโยบายของแหล่งความร่วมมือกับต่างประเทศ1
940795612544เส้นทางเที่ยวไทย ฉบับจังหวัดตรัง / บรรณาธิการโดย หัสชัย บุญเนือง1
941795652544ขับรถเที่ยวไปในนิวซีแลนด์ / สันต์ ใจยอดศิลป์1
942795662544เดี่ยวเขมร / สัจภูมิ ละออ1
943795762544ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทยตั้งแต่แรกเริ่มจนสิ้นสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 / จำเริญลักษณ์ ธนะวังน้อย4
944795772544เสือภูเขาแรมทาง / อภินันท์ บัวหภักดี 3
945795782544ทุนนิยมฟองสบู่ : ปรัชญาและทางออก /สุชีลา ตันชัยนันท์...[และคนอื่น ๆ]4
946795802544Burma : history and politics4
947795832544Thai economy the phoenix returns1
948795862544กรุงเทพมหานครนคร 1
949796072544การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและเกษตรกรรมยั่งยืน / สมพันธ์ เตชะอธิก...[และคนอื่น ๆ]2
950796082544น้ำมัน / บรรณาธิการโดย ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ2
951796502544จินตนาการไม่รู้จบ = The neverending story / มิฆาอิล เอ็นเด้ ; แปลโดยรัตนา รัตนดิลกชัย 1
952796512544Who killed the robins family1
953796542544Services marketing4
954796552544อุตสาหกรรมท่องเที่ยวสู่ศตวรรษที่ 21 = 21st century tourism industry / ปรีชา แดงโรจน์ 2
955796562544Writing a marketing plan2
956796572544Strategy + marketing for entrepreneurs2
957796582544e-business innovation2
958796592544สถิติเพื่อการวิจัยโดยใช้คอมพิวเตอร์ / เพ็ญแข แสงแก้ว 2
959796652544หลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนวินัยข้าราชการตามกฎก.พ.ฉบับที่ 18 (พ.ศ.2540) : ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณาพร้อมด้วยตัวอย่างสำนวนการสอบสวนวินัย / รวบรวมโดย เมธา ว1
960796662544พระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทยพ.ศ.25441
961796722544การร่างฟ้องคดีแพ่ง4
962796732544Foundation of education2
963796742544เปรียบเทียบการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาพ.ศ.2541 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2542 (ฉบับที่ 3) พ.ศ2
964796752544แผนและโครงการ /รวบรวมและเรียบเรียงโดย ธีรยุทธ พึ่งเทียร และ สุรพล สุยะพรหม2
965796762544จิตวิทยาการเรียนการสอน / ชาติชาย พิทักษ์ธนาคม2
966796772544สนทนาอังกฤษคำกลอน 2000 ประโยค / รวบรวมโดย แนม บุญสิทธิ1
967796992544วิธีอ่านคนแบบจีน / สวี่เจ๋อเหยียน ; แปลโดย ธีรลักษณ์ ชาวนพงษ์1
968797282544การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญาในประเทศไทย / สุชิน เพ็ชรักษ์1
969797292544พระผู้ทรงเอื้ออาทรต่อสรรพชีวิต1
970797302544แนวทางการปฏิรูปการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.25423
971797312544รายงานการสัมมนาเรื่องเหตุใดเวียดนามจึงประสบผลสำเร็จด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา1
972797322544มหาวิทยาลัยเพื่ออุตสาหกรรม : แนวทางใหม่เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต / ครรชิต มาลัยวงศ์1
973797332544ศิลปะกับเยาวชน1
974797342544ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาไทย / กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ 2
975797352544SMEs สร้างไทยมั่นคง2
976797372544ผ้าทอพื้นเมืองการสำรวจผู้ผลิตทั่วประเทศ / ปัญญา วิจินธนสาร...[และคนอื่น ๆ]1
977797792544คำอธิบายกฎหมายอาญาภาค 12
978797802544พื้นฐานวิศวกรรมการส่องสว่าง / ไชยะ แช่มช้อย2
979797912544ครูต้นแบบ3
980797952544เถ้าลอยลิกไนต์ในงานคอนกรีตกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม1
981797962544การเตรียมตัวรับเศรษฐกิจใหม่2
982797982544คณิตศาสตร์มหัศจรรย์ : คู่มือการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ / ศักดา บุญโต...[และคนอื่น ๆ]1
983798002544เก่งดีมีสุข : คู่มือการให้บริการด้านแนะแนวและจิตวิทยาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ / อุษณีย์ โพธิสุข...[และคนอื่น ๆ]1
984798012544รายงานวิจัยรูปแบบการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านแนะแนวและจิตวิทยา1
985798022544สร้างสรรค์นักคิด : คู่มือการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านทักษะความคิดระดับสูง / อุษณีย์ โพธิสุข...[และคนอื่น ๆ]1
986798032544รายงานการวิจัยรูปแบบการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านทักษะความคิดระดับสูง1
987798042544รายงานการวิจัยรูปแบบการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ1
988798052544รายงานการวิจัยรูปแบบการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านภาษาไทย1
989798062544สนุกกับภาษาไทย : คู่มือการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านภาษาไทย / สำอาง หิรัญบูรณะ1
990798072544รายงานการวิจัยรูปแบบการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษ1
991798082544จุดประกายภาษาอังกฤษ : คู่มือการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษ / สำอาง หิรัญบูรณะ...[และคนอื่น ๆ]1
992798092544รายงานการวิจัยรูปแบบการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์1
993798102544ผลิตศิลปินน้อย : คู่มือการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ / วิรุณ ตั้งเจริญ1
994798112544รายงานสรุปการสัมมนาเรื่องการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา1
995798132544สุดยอดการตรวจสอบทางการตลาดและการขาย / อนุวัฒน์ มลายอริศูนย์1
996798162544คู่มือเตรียมสอบผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)2
997798172544การบริหารโครงการ / มยุรี อนุมานราชธน4
998798192544Project management and feasibility study1
999798202544Thai labour : 35 years along Thailand's economic growth4
1000798212544ยุทธศาสตร์การปฏิรูป การบริหารราชการแผ่นดิน2
1001798222544การบริหารองค์กรไม่แสวงหากำไร : หลักการและการปฏิบัติ = Managing the non-profit organization : principles and practices / ปีเตอร์ เอฟ ดรัคเกอร์ ; แปลโดย2
1002798232544100 เครื่องมือการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ / วรภัทร์ ภู่เจริญ1
1003798252544100 ปัญหาในการสั่งงานและแนวทางแก้ไข / สมิต สัชฌุกร1
1004798302544Amway amazing way2
1005798442544การเงิน การบัญชีที่ผู้บริหารต้องรู้ / ธวัชชัย พืชผล2
1006798472544ชุดการจัดการและองค์การยุคใหม่2
1007798512544การบริหารการผลิต = Production management / พูลสุข สังข์รุ่ง...[และคนอื่น ๆ]2
1008798562544การจัดการเอกสาร2
1009798582544การควบคุมคุณภาพ / ศิริพร ขอพรกลาง2
1010798662544การบัญชีชั้นกลาง 1 2
1011798702544การบัญชีภาษีอากร / สุพาดา สิริกุตตา 4
1012798722544Pertnership accounting2
1013798832544How to think like a ceo2
1014798852544คุณธรรมสำหรับนักบริหาร : หน้าที่-คุณลักษณะพิเศษและวิธีการบริหารงานด้วยธรรมะ / พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมมจิตโต)1
1015798862544จริยธรรมทางธุรกิจ = Business ethics / สุภาพร พิศาลบุตร3
1016798872544เคล็ดลับสู่การเป็นผู้นำจะเป็นผู้ชนะหรือผู้แพ้1
1017798922544เถ้าแก่มือโปร : เคล็ดลับ 21 ข้อสำหรับผู้บริหารในโลกยุคไร้พรมแดน / วิลเลียม อี ไฮเนคกี้ และ โจนาธาน มาร์ช ; แปลโดย จีระ หงส์ลดารมย์ และ บุณรัตน์ อภิชาต1
1018798992544ธุรกิจกับกฎหมาย / พงศ์ธร บุญอารีย์2
1019799082544อิเล็กทรอนิกส์กำลัง... / โคทม อารียา3
1020799112544การบริหารสำหรับองค์การยุคใหม่ 2
102179924254425 ประเด็นความผิดและข้อพึงระวัง ภงด.501
1022799312544เทคนิควางแผนภาษีให้ประหยัดและถูกต้อง /ปรัชญา ไทยกล้า2
1023799352544ปฏิรูปการเรียนรู้ผู้เรียนสำคัญที่สุด1
1024799482544Macromedia flash 5 in a classroom [CD-ROM]2
1025799492544Perl บนฟรีเซิร์ฟเวอร์ [ซีดี-รอม]2
1026799762544Great romances of the 20th Century [Videodisc]1
1027799772544การตลาดระหว่างประเทศ = International marketing / อดุลย์ จาตุรงคกุล, ดลยา จาตุรงคกุล6
1028799782544รักอมตะก้องโลก 3 [แผ่นวีดิทัศน์] = Great romances of the 20th Century [Videodisc] Grace Kelly and Prince Rainier. Richard Burton and Elizabeth Taylor.1
1029799792544รักอมตะก้องโลก 2 [แผ่นวีดิทัศน์] = Great romances of the 20th Century [Videodisc] George VI and The Queen mother. Edward VIII and Mrs. Simpson1
1030799802544Pearl Harbor [Videodisc]1
1031799812544The killing game [Videodisc]1
1032799822544Flexible manufacturing systems2
1033799832544Critters and night critters [Videodisc]1
1034799872544ไดอาน่า ราชินีในดวงใจ [แผ่นวีดิทัศน์] = Diana Queen of hearts [Videodisc] / ลอร์ดริชาร์ด แอทเทนโบโร2
1035800212544Management by results in higher education : ministry of education [Finland]2
1036800222544รายงานการวิจัยแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยโทรสนเทศ [Virtual university] ของประเทศไทย2
1037800232544ชีวประวัติย่อของนายปรีดี พนมยงค์ / บรรณาธิการโดย วิษณุ วัรัญญู2
1038800312544จิตรกรรมฝาผนังหนึ่งในสยาม1
1039800322544อยู่อย่างสง่า / วิทยา นาควัชระ3
1040800332544เขาทำหนังสือกันอย่างไร1
1041800372544ข้อมูลสำเร็จรูป CD-ROM publication และข้อมูล online ของแหล่งสารนิเทศทั่วประเทศ2
1042800382544พุทธธรรมฉบับเดิม / พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต)2
1043800462544การประชุมใหญ่สามัญและประชุมวิชาการประจำปี 2544 เรื่องการปฏิรูปห้องสมุดเพื่อการศึกษายุคใหม่ วันที่ 10-14 ธันวาคม 2544 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร1
1044800532544ทฤษฎีและปฏิบัติไฟฟ้ายานยนต์ /ประสานพงษ์ หาเรือนชีพ2
1045800772544ใช้ยา - ต้องรู้ / โดย เรวดี ธรรมอุปกรณ์ และ สาริณีย์ กฤติยานันท์1
1046800872544ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษากรณีศึกษาอาศัยบ้านเช่าหรือหอพักเอกชนระหว่างเรียน1
1047800922544ไมโครซอฟท์วินโดว์เอ็กซ์พี = Microsoft windows XP 1
1048800942544ดีซี 21 : การแบ่งหมู่หนังสือและแผนภูมิการแบ่งหมู่ระบบทศนิยมของดิวอี้ จากต้นฉบับพิมพ์ครั้งที่ 21 / พวา พันธุ์เมฆา 5
1049801192544นโยบายแนวทางและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา1
1050801572544ชีวิตและงานทูลกระหม่อมบริพัตร / นวรัตน์ เลขะกุล2
1051801602544การประเมินผลการพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 81
1052801632544วิทยาลัยชุมชน : รูปแบบสถาบันอุดมศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญา / ทองอินทร์ วงศ์โสธร...[และคนอื่น ๆ]2
1053802152544สรีรวิทยาการพัฒนาการพืช / สัมฤทธิ์ เฟื่องจันทร์1
1054802162544สร้างภาพ 3 มิติ และ Animation ด้วย LightWave [6.5] / อนุรักษ์ วิไลวัลย์ และ ดนุพล กิ่งสุคนธ์2
1055802192544โครงสร้างในงานสถาปัตยกรรม = Structure in architecture / ชวลิต นิตยะ2
1056802202544Elementary surveying1
1057802212544Electronic circuits2
1058802222544Surimi1
1059802232544วิศวกรรมโทรคมนาคม / ลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ2
1060802242544อินไซด์เอ็กเซล = Inside Excel / สมศักดิ์ ศรีขจรเกียรติ 2
1061802252544เชื้อเพลิงและการเผาไหม้ / กัญจนา บุณยเกียรติ2
1062802262544Computer numerical control2
1063802272544คู่มือการลดและควบคุมเสียงดังในโรงงาน / วิฑูรย์ สิมะโชคดี2
1064802282544เจาะระบบ TCP/IP จุดอ่อนของโปรโตคอลและวิธีป้องกัน / เรืองไกร รังสิพล2
1065802292544คู่มือการสร้างภาพกราฟิกด้วยโปรแกรม Adobe illustrator 9.0 / ดนุพล กิ่งสุคนธ์2
10668023025443ดีเอส แม็กซ์ 4 = 3DS max 4 / ปิยะบุตร สุทธิดารา ; บรรณาธิการโดย ดนุพล กิ่งสุคนธ์2
1067802312544พลังงานและเมแทบอลิซึม / พัชรา วีระกะลัส2
1068802322544กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา : ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า คุ้มครองแบบผังภูมิของวงจรรวม / อำนวย แสงสว่าง2
1069802352544พจนานุกรมไทย ฉบับพิสดาร / สมพร เจริญพงศ์1
1070802362544หลักการและเทคนิคการประเมินทางการศึกษา2
1071802372544หลักการวิเคราะห์โครงการ : ทฤษฎีและวิธีปฏิบัติเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ / หฤทัย มีนะพันธ์7
1072802382544การจัดการโลจิสติกส์ = Fundamentals of logistics management / เดาก์ลัส เอ็ม แลมเบอร์ต, เจมส์ อาร์ สต็อค, ลิซ่า เอ็ม เอ็ลล์แรม ; แปลโดย กมลชนก สุทธิวาทน6
1073802392544Modern human resources management in practice2
1074802402544ว่านยา เสน่ห์มหามงคล เล่ม 1 / ธวัชชัย อินทุใส และ รัชนัย อินทุใส1
1075802412544สำนวนและภาษิตอังกฤษที่นำสัตว์มาเปรียบ / รัชนี ซอโสตถิกุล1
1076802422544Dictionnaire commercial Thai-Francais1
1077802432544นิเทศศาสตร์กับการประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาด / วิรัช ลภิรัตนกุล4
1078802452544Business alliances strategy1
1079802462544การพัฒนาเศรษฐกิจภาคเหนือตอนบนประเทศไทย1
1080802472544แนวคิดเศรษฐกิจชุมชน : ข้อเสนอทางทฤษฎีในบริบทต่างสังคม / ฉัตรทิพย์ นาถสุภา2
1081802482544ทฤษฎีพึ่งพาและเทววิทยาแห่งการปลดปล่อย / ทวีวัฒน์ ปุณฑริกวิวัฒน์1
1082802492544วิเคราะห์ระบบโลกในสหัสวรรษใหม่ / ยุค ศรีอาริยะ3
1083802512544เศรษฐศาสตร์การเมือง (เพื่อชุมชน) ; /v ฉบับที่ 172
108480260254475 ปี กรมประมง1
1085802622544สตรีศึกษา 2 : ผู้หญิงกับประเด็นต่าง ๆ / กนกศักดิ์ แก้วเทพ ; บรรณาธิการ2
1086802632544พิษเพลิงเคมี บันทึก 10 ปี โศกนาฏกรรมคลองเตย /สุกรานต์ โรจนไพรวงศ์, บรรณาธิการ1
1087802642544ฝ่าคลื่นชีวิต1
1088802662544สาระน่ารู้ภูมิปัญญาไทย / รวบรวมโดย พิณ เกื้อกูล2
1089802672544เปิดวิสัยทัศน์ต่างแดน / ไพลิน กาญจนภานุพันธุ์1
1090802682544รายงานการวิจัยแนวทางการบริหารจัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา1
1091802692544การพัฒนาเครือข่ายการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทย1
1092802832544ประวัติวิทยาศาสตร์เชิงการทดลองกรณีศึกษาของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด1
1093802842544การล้มเลิกทฤษฎีฟลอจิสตัน : การปฏิวัติทางเคมีในช่วงปี ค.ศ. 1775-17891
1094802852544การพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับอุณหภูมิและความร้อนในระยะต้น : การเกิดขึ้นและเสื่อมลงของทฤษฎีแคลอรี่1
1095802862544ทฤษฎีอะตอมโมเลกุล1
1096802872544พืชและบรรยากาศ1
1097802892544การศึกษาเกี่ยวกับการหมักของปาสเตอร์1
1098802902544การศึกษาเกี่ยวกับการเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติของปาสเตอร์และหินตาล1
1099802922544การพัฒนาแนวคิดหลักเกี่ยวกับประจุไฟฟ้า : ไฟฟ้าตั้งแต่สมัยกรีกจนถึงสมัยคูลอมป์1
1100802942544Hong kong1
1101802962544รายงานผลการประชุมสมัชชาการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้2
1102802982544ราชธรรมนำชีวี / ปราณี ปราบริปู, อำไพพรรณ น้อยหนูจัตุรัส1
1103802992544หลักกรรมและการเวียนว่ายตายเกิด / วศิน อินทสระ1
1104803002544เคหพยาบาล / ฉวีวรรณ อารยาพันธ์1
1105803022544สัมปทานในกิจการสาธารณูปโภค / พรายพล คุ้มทรัพย์ และ สมัย โกรทินธาคม2
1106803052544การจัดทำ Targeting Map สำหรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของประเทศไทย1
1107803062544ความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานคุมประพฤติ1
1108803072544การประเมินผลครึ่งแผนปฏิบัติการ 5 ปี (พ.ศ. 2540-2544) 1
1109803102544ประวัติความเป็นมาและผลงานของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พ.ศ.2476 ถึงพ.ศ.2544 / ประภาศน์ อวยชัย1
1110803112544การนำ Benchmarking มาใช้ในสถาบันอุดมศึกษาไทย : ประสบการณ์ของออสเตรเลีย2
1111803192544รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประมวลกฎหมาย พระราชบัญญัติ [ซีดี-รอม] ; Cyberlaws [CD-ROM]2
1112803202544มัลติมีเดีย ซีดีรอม1
1113803212544มัลติมีเดียซีดีรอม1
1114803232544ไวลด์อเมริกา [แผ่นวีดิทัศน์] : พลิกตำนานมหัศจรรย์ = Wild America [Videodisc] : Amazing legends 1
1115803242544ไวลด์อเมริกา [แผ่นวีดิทัศน์] : สัตว์ที่โปรดปรานของเรา = Wild America [Videodisc] : Our favorite animals 1
1116803252544ไวลด์อเมริก [แผ่นวีดิทัศน์] : ทางรอดที่ยิ่งใหญ่ = Wild America [Videodisc] : Great escapes 1
1117803262544ไวลด์อเมริกา [แผ่นวีดิทัศน์] : ชีวิตต้องสู้ = Wild America [Videodisc] : Spectacular shoudowns 1
1118803522544Timeline1
1119803632544The commercial bank management 4
1120803682544อาร์ทิมิสฟาวล์ = Artemis fowl / อีออยน์ โคลเฟอร์ ; แปลโดย ชมนารถ 2
1121803752544หนังสือลำดับที่ 4 โครงการปริญญาโทสาขารัฐศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2
1122803762544สุดยอดเจ้าสัวไทยภาค 2 ผู้เกรียงไกรในยุคธุรกิจไร้พรมแดน /ธนวัฒน์ ทรัพย์ไพบูลย์ ; บรรณาธิการโดย ณภัทร เทพพรรธนะ1
1123803772544เตรียมตัวครู...สู่การประกันคุณภาพ /ชาตรี สำราญ1
1124803802544คู่มือท่องเที่ยวนครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว1
1125803822544เที่ยวชานกรุงฯ1
1126803832544สาหร่ายปลายตะเกียบ / รงค์ วงษ์สวรรค์1
11278038525442540 จุดเปลี่ยนประเทศไทย /กนกศักดิ์ แก้วเทพ และ นวลน้อย ตรีรัตน์ บรรณาธิการ.2
1128803872544เกร็ดจากประวัติศาสตร์ที่ไม่ค่อยมีใครได้รู้เรื่องเล่าเจ้าแผ่นดินสยาม2
1129803912544101 คัมภีร์ฝ่าวิกฤติ /รวบรวมโดย อรรถการ สัตยาพาณิชย์2
1130803932544Le scaphandre et le papillon1
1131803952544แผนซ้อนกล = The brethren / จอห์น กริแชม ; ปิยดา ปิยะมาลย์มาศ, แปล1
1132803982544โทรคมนาคม2
1133804062544มัลติมีเดียเทคโนโลยีกับโรงเรียนในศตวรรษที่ 21 /พรพิไล เลิศวิชา2
1134804142544The life of birds [Videodisc]10
1135804242544พีเพิล1
1136804252544ท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล ขุมคลังสาธารณกุศลพันล้าน / พิมพ์พันธุ์ หาญสกุล, ชัยวัฒน์ เปรมจันทร์1
1137805762544คู่มือการจัดและตกแต่งห้องนอน1
1138805772544การบริหารและจัดการองค์กรอุตสาหกรรม5
1139805782544คู่มือผู้ตรวจประเมินคุณภาพ ISO 9001: 2000 / สิทธิศักดิ์ พฤกษ์ปิติกุล2
1140805792544การพัฒนาจัดทำและการปรับเข้าสู่ ISO 9001:2000 /ประเสริฐ สุทธิประสิทธิ์2
1141805802544กระบวนการผลิต / ชลิตต์ มธุรสมนตรี... [และคนอื่น ๆ] 2
1142805832544MATLAB สำหรับแก้ปัญหาเชิงวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม / จารุทัศน์ วงษ์สันต์2
1143805842544การวัดละเอียด2
1144805852544Matrix theory and linear algebral2
1145805872544การจัดทำระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001-2000. ฉบับปฏิบัติการ = Registered lead auditor ISO 9000 and ISO 14001 / ธีระพันธ์ พลมณี2
1146805892544เทคนิคการใช้สถิติเพื่อการวิจัย / ชูศรี วงศ์รัตนะ4
1147805912544โปรแกรม Mathematica สำหรับแคลคูลัสตัวแปรเดี่ยว / จารุทัศน์ วงษ์สันต์2
1148805932544เครื่องชี้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาค / รัตนา สายคณิต2
1149805942544มาตรฐานการจัดการทางการเงิน 7 Hardles กับการจัดทำงบประมาณระบบใหม่2
1150805952544การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมสำหรับการวิจัย / ศิริชัย กาญจนวาสี, ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์ และ ดิเรก ศรีสุโข 2
1151805962544สถิติขั้นสูงสำหรับการวิจัย /สำราญ มีแจ้ง2
1152806332544โปรแกรมคอมพิวเตอร์การควบคุมของคงคลัง / พิภพ ลลิตาภรณ์2
1153806362544Visual C++ 6.0 ฉบับโปรแกรมเมอร์4
1154806372544เรียนรู้และใช้งานไมโครคอมพิวเตอร์ / ปราโมทย์ ลือนาม2
1155806392544XML กับการพัฒนาโซลูชันระดับสูง2
1156806402544แอดวานซ์แฟลช แอคชั่นสคริป์ = Advanced Flash ActionScipt / กำพล ลีลาภรณ์ 2
1157806422544My SQL ระบบฐานข้อมูลสำหรับอินเทอร์เน็ต2
1158806442544Microsoft Visual interDev 6.0 enterprise developer's workshop2
1159806452544การเขียนโปรแกรม Microsoft Outlook และ Exchange = Programming microsoft outlook and exchange / โทมัส รีสโซ ; แปลโดย รัชยานนท์ ชูตระกูล และ สหชาติ เลิศศ2
1160806462544Programing distributed applications with com+ ด้วย microsoft visual Basic 6.02
1161806472544XML and soad programming for biz talk server2
1162806482544อินไซท์ Macromedia Dreamwaver 4 ฉบับสมบูรณ์ step by step / มานิตา เจริญปรุ และ วงศ์ประชา จันทร์สมวงศ์ 2
1163806492544เรียนรู้เทคนิคการใช้ Macromedia Dreamweaver 4 / ภัททิรา เหลืองวิลาศ2
1164806512544สร้างโฮมเพจด้วยตนเองง่ายฟรีและมีสไตล์ / กฤษณะ สถิตย์3
1165806522544เรียนรู้เทคนิคการใช้งาน 3D studio max 4 : 3ds max 4 / พูนศักดิ์ ธนพันธ์พาณิช6
1166806612544ออราเคิล / ทรงพล บูรณะโอสถ 2
1167806812544การเขียนโปรแกรมและอัลกอริทึม (กรณีตัวอย่างภาษาซี) / สานนท์ เจริญฉาย 1
1168806822544คู่มือโครงสร้างและระบบไมโครคอมพิวเตอร์ / วิทยา สุคตบวร2
1169806832544UML วิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ4
1170807262544ตลาดนัดแฟรนไชส์ ชุด 2 / เอื้อมพร ปานเพ็ชร์ เรียบเรียง1
1171807272544การบริหารเชิงกลยุทธ์ / สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์2
1172807282544ก้าวสู่ Game developer มือโปรกับ direct x /มานพ พรเพียรวิชานนท์ ; บรรณาธิการโดย พิษณุ กาญจนรุจิวุฒิ 1
1173807302544เพิ่มพลังอินเทอร์แอคทีฟคูณสามให้เว็บเพจด้วย ASP / สุรัตน บัณฑิตลักษณะ ; วิทยา ต่อศรีเจริญ, บรรณาธิการ2
1174807312544สร้างเว็บเพจอย่างมืออาชีพด้วย HomeSite / โดย พณรังสี สู่ความดี ; บรรณาธิการ กฤษณะ สถิตย์2
1175807862544การบัญชีการเงิน / อรุณี อย่างธารา ...[และคนอื่น ๆ] 2
1176807872544ความรู้เรื่องพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ.2535 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2542 / สหัส สิงหวิริยะ2
1177807892544การสอบบัญชี / พยอม สิงห์เสน่ห์2
1178807932544การบัญชีต้นทุน / กิ่งกนก พิทยานุคุณ, สุนทรี จรูญ, รวีวัลย์ ภิยโยพนากุล2
1179807952544E-commerce strategies2
1180807962544คำอธิบายกฎหมายแก้ไขฟื้นฟูเศรษฐกิจ พระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. 2544 / ธนะชัย ผดุงธิติ 2
1181807972544การบัญชีชั้นกลาง 2 = Intermediate accounting II / สวัสดิ์ พุ่มภักดี และ วันชัย ประเสริฐศรี2
1182807982544Auditing2
1183808002544หลักการบัญชีขั้นต้น / ไพบูลย์ ผจงวงศ์2
1184808012544การบัญชีชั้นสูง II /พยอม สิงห์เสน่ห์2
1185808032544ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 25441
1186808062544หนึ่งทศวรรษไอทีจุฬาฯ : การเพิ่มศักยภาพการจัดการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ = 10 th annivrsary seminar in exchancing management systems with information tech1
1187808072544การวางแผนภาษีอากร / ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม 2
1188808092544Accounting system design2
1189808112544Accounting for inventories2
1190808122544ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย : หักอย่างไรให้ถูกต้องและครบถ้วน / สุเทพ พงษ์พิทักษ์1
1191808132544การตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค2
1192808212544การออกแบบและพัฒนา CAI multimedia ด้วย Authorware / พรเทพ เมืองแมน2
1193808222544คู่มือการใช้โปรแกรม1
1194808232544คัมภีร์ Windows me and office xp / ภูสิทธิ์ รัตน์ปิยะสุนทร และ พิชยา รัตน์ปิยะสุนทร ; บรรณาธิการโดย พงษ์ระพี เตชพาหพงษ์2
1195808262544ไมโครซอฟต์วิสิโอ 2000 เขียนผังงานและแบบแปลนโดยฉับพลัน = Microsoft visio 2000 เขียนผังงานและแบบแปลนโดยฉับพลัน / ชัชวาล ศุภเกษม2
1196808292544การใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปเพื่อจัดทำบัญชี2
1197808302544วัฒนธรรมข้าวและพลังอำนาจชุมชนรอบทะเลสาบสงขลา / วิมล ดำศรี และ ไพรินทร์ รุยแก้ว2
1198808312544เจ้าชาวบ้าน ม.ร.ว.อคิน รพีพัฒน์ / วิมล อังสุนันทวิวัฒน์1
1199808372544Luang Prabang My Beloved2
1200808442544ค้นคำเค้นความ... : ข้อเขียนว่าด้วยความหมายและที่มาของคำในภาษาไทย / ล้อม เพ็งแก้ว3
1201808462544การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับธรรมชาติการเรียนรู้ของผู้เรียน1
1202808472544Education capitalism and globalization2
1203808482544กว่าจะเป็นสารคดี /ธีรภาพ โลหิตกุล2
1204808492544การสื่อสารกับการเมือง / สุรพงษ์ โสธนะเสถียร1
1205808502544นายรอบรู้ อร่อยทั่วไทย1
1206808672544อิเล็กทรอนิกส์รถยนต์ / พงษ์ศักดิ์ บุญธรรมกุล2
1207808682544ทฤษฎีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น / เชื้อ ชูขำ2
1208808692544An introduction to occupational medicine3
1209808702544ครอบครัว : พ่อแม่คือผู้นำ /นิคม วรรณราชู1
1210808712544วิธีคิดเชิงซ้อนในการวิจัยชุมชน : พลวัตและศักยภาพของชุมชนในการพัฒนา / อานันท์ กาญจนพันธุ์2
1211808722544มิติชุมชน : วิธีคิดท้องถิ่นว่าด้วยสิทธิ อำนาจ และการจัดการทรัพยากร / อานันท์ กาญจนพันธุ์2
1212808732544ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติและนโยบายความมั่นคง : มุมมองไทยยุโรปและนานาชาติ / บรรณาธิการพรสวรรค์ วัฒนางกูร1
1213808742544A handbook of Thai Politics2
1214808762544ทางรอดจากมหาสงครามนิวเคลียร์ในศตวรรษใหม่ / บรรยง บุญฤทธิ์1
1215808782544Character above all2
1216808792544วันโลกาวินาศ / รุจน์ มัณฑิรา1
1217808802544ยุทธการถล่มอเมริกา / รุจน์ มัณฑิรา 1
1218808812544สนทนาภาษาอังกฤษขั้นสูง = Higher English conversation / สุนทร โคตรบรรเทา 2
1219808822544สำนวนสะเด็ด : การเสริมความรู้ภาษาอังกฤษแนวใหม่ = Everyday expressions / เศรษฐวิทย์ 1
1220808862544การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ = International business management / กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์4
1221808872544การเงินธุรกิจ (ฉบับสมบูรณ์) / ฐาปนา ฉิ่นไพศาล2
1222808882544The systematic retail business2
1223808912544คำอธิบายหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาว่าด้วยการดำเนินคดีในขั้นตอนก่อนการพิจารณา / เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ 2
1224808922544คำอธิบายกฎหมายลักษณะหนี้ /อรพรรณ พนัสวัฒนา2
1225808932544กฎหมายที่ดิน : อธิบายเรียงมาตราตามแนวประกาศของคณะปฏิวัติ กฎกระทรวง ระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ระเบียบ คำสั่งของกรมที่ดิน และกระทรวงมหาดไทย 4
1226808942544ศาลปกครอง : คำอธิบายพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ.2542 ฉบับสมบูรณ์ พร้อมตัวบท ระเบียบ แบบฟอร์มและตัวอย่างคำฟ้อง / กฤตยชญ์ ศิ2
1227808952544ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ / บรรเจิด สิงคะเนติ 4
1228808962544ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย : การร่างสัญญา 2
1229808972544กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค / รวบรวมโดย ธนา เบญจาทิกุล6
1230808982544พิเคราะห์ฎีกาน่ารู้ เล่ม 12
1231809042544Forms and systems of quality child care services in Thailand : an indepth case study1
1232809082544Benchmarking : a manual for Australian universities2
1233809092544กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของประชาชน1
1234809102544งานคุมประพฤติกับชุมชน1
1235809112544การระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการไกล่เกลี่ย1
1236809152544ใต้ร่มพระบารมี 20 ปี กปร.1
1237809172544โครงการอนุรักษ์พระคัมภีร์ล้านนาปริวรรตและวิเคราะห์เนื้อหา / สมหมาย เปรมจิตต์...[และคนอื่นๆ ]1
1238809302544วารสารวิชาการภาษาต่างประเทศที่จัดทำในประเทศไทย1
1239809582544การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารนิเทศ /จินดารัตน์ เบอร์พันธ์2
1240810972544Web marketing2
1241810992544ชีวิตที่ลำบากเป็นชีวิตที่เจริญ / สันติ ตั้งรพีพากร 1
1242811022544มรดกศาสตราจารย์ / ดิ๊ค คิง-สมิธ ; แปลโดย วัชรินทร์ อำพัน1
1243811062544ครบครันเรื่องวรรณยุกต์ เอก โท ตรี จัตวา / พิศศรี กมลเวชช5
1244811072544Story life style kampung1
1245811092544As films go by pry pansang1
1246811122544อาหารชีวจิต : ตำรับอาหารบ้านคุณชูเกียรติ / ผกา เส็งพานิช1
1247811152544เรื่องหมีหมี : เรื่องเล่าจากคนรักหมี1
1248811212544Book 2001 เทคนิคการผลิตหนังสือด้วยพีซี2
1249811352544ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ / จิตติมา เทียมบุญประเสริฐ4
1250811432544การบริหารเชิงกลยุทธ์ = Strategic management /สมยศ นาวีการ2
1251811472544คนไม่ยอมจำนน ตำนานคน 6 ตุลาฯ / พิรุณ ฉัตรนิชกุล ; บรรณาธิการโดย ชลธิรา สัตยาวัฒนา3
1252811482544วิชชาแปดประการ / พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ1
1253811492544คนนอก / วิวัฒน์ พันธวุฒิยานนท์2
1254811502544คนเล็ก ๆ / ขวัญใจ เอมใจ.1
1255811552544พ่อรวยสอนลูก # 2 : เงินสี่ด้าน3
1256811602544อ่านเกมอ่านกลยุทธ์วิเคราะห์ธุรกิจไทย / ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย3
1257811612544IMC and marketing communication : กลยุทธ์สื่อสารการตลาด2
1258811622544จากความฉลาดทางอารมณ์สู่สติและปัญญา /เทอดศักดิ์ เดชคง 3
1259811632544ความฉลาดทางอารมณ์ / เทอดศักดิ์ เดชคง1
1260811642544Awarencess therapy1
1261812062544ครบรอบ 25 ปี สำนักงานป.ป.ส.1
1262812122544การแปลงสภาพการการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย [ป.ต.ท. เป็นบริษัท ป.ต.ท. จำกัด มหาชน]2
1263812142544การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาครั้งที่ 19 เรื่องบรรณารักษ์ห้องสมุดเสมือนการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์2
1264812172544Follwing the royal path towards sufficieney economy : the new dimension of agricultural economic development1
1265812192544นิยามคำศัพท์กีฬา2
1266812282544สะกดจิตบำบัด / ชนาธิป ศิริปัญญาวงศ์1
1267812292544Idioms and phrases1
1268812302544เทคนิคการสร้างเว็บ E-commerce ยุคใหม่ / ชาตพล นภาวารี2
1269812312544ง่ายเหลือเชื่อหนูก็ทำได้ Microsoft Windows Me = Do it yourself Microsoft Windows Me / บีเจ-เอิร์น-อีริค ฮาร์ทสแวง2
1270812332544เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง step by step Microsoft Windows XP / แปลโดย ภาณุฤทธิ์ ยุกตะทัต และ สุรพงษ์ โศภนกิจ 2
1271812352544สร้างระบบสารสนเทศบนเว็บด้วย FrontPage 2002 / กิตติ ภักดีวัฒนะกุล, ทวีศักดิ์ กาญจนสุวรรณ 4
1272812362544เอเอสพีฉบับโปรแกรมเมอร์ /กิตติ ภักดีวัฒนะกุล และ จำลอง ครูอุตสาหะ1
1273812372544คู่มือจอมยุทธฉบับท่องยุทธจักรเว็บไซต์ 2002 / โดย ชินแส .com2
1274812382544สร้างเว็บมัลติมีเดียด้วย Swish 2.0 / กิตติ ภักดีวัฒนะกุล [และคนอื่น ๆ]2
1275812402544Object-Oriented ฉบับพื้นฐาน4
1276812442544รวมสุดยอดยูทิลิตี้ประจำเครื่อง PC / เกรียงศักดิ์ นิมิตชัยกิจกุล ; บรรณาธิการ กรภัทร์ สุทธิดารา2
1277812452544ตัดต่อภาพยนตร์อย่างมืออาชีพด้วย adobe premiere 6.0 / โดย ประภาวรรณ ตระกูลเกษมสุข ; บรรณาธิการ ดนุพล กิ่งสุคนธ์2
1278812772544Language of the Tribes in Xekong province Southern Laos a foundation for research and development1
1279812782544ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน / ยศ สันตสมบัติ2
1280812792544โครงยวนพ่าย1
1281812802544พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทยสมัยสุโขทัยไตรภูมิกถา2
1282812812544Tu Dien Thai Lan-Viet1
1283812822544ปทานุกรมปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 [ฉบับสมบูรณ์ ฉบับแรกของประเทศไทย] / ถวัลย์ มาศจรัส1
12848128325447 เซียนซามูไร : ปรัชญา ความคิด และชีวิตคนโทรทัศน์ไทย1
1285812842544เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : สังเขปประวัติศาสตร์ / มิลตัน ออสบอร์น ; แปลโดย มัทนา เกษกมล, พรรณงาม เง่าธรรมสาร และ ธนาลัย (สุขพัฒน์ธี) ลิมปรัตนคีรี6
1286812852544ตะกร้าทิ้งผงแห่งความคิด / นายหนูใหญ่ ; เรียบเรียงโดยธนวัฒน์ ทรัพย์ไพบูลย์1
1287812862544ระบบการผลิตพืช1
1288812882544ทะเลเดือด / สุรพงษ์ บุนนาค1
1289812892544การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม / นิเทศ ตินณะกุล1
1290812902544เทคนิคการกินไม่ให้อ้วน slim fast1
1291812932544พลังประชาชนไร้พรหมโบกมือลาโลกาภิวัฒ์4
1292812952544วิทยานิพนธ์ยอดเยี่ยม /อภิชาต ศักดิเศรษฐ์2
1293812962544พัฒนาการการศึกษาไทย : อดีต ปัจจุบัน และในสหัสวรรษใหม่ / สมหมาย จันทร์เรือง1
1294812972544พาไปดูฝรั่งเขาออกเสียง = American way of pronunciation / เศรษฐวิทย์ 2
1295812982544พจนานุกรมวิสามานยนามไทย : วัด วัง ถนน สะพาน ป้อม / กนกวลี ชูชัยยะ1
1296812992544คนกล้า / วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์1
1297813042544ศาสตร์และศิลป์แห่งวรรณคดี / รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ 2
1298813052544พลังไทและเศรษฐกิจใหม่2
1299813062544ท้าวศรีสุดาจันทร์ / รพีพร1
1300813092544ดีแต่เกิดพี่ตู้1
1301813102544อาชญากรรมรัฐในวิกฤตการเปลี่ยนแปลง / ใจ อึ๊งภากรณ์... [และคนอื่นๆ]1
1302813112544ฮัลโหล โกอินเตอร์ /เสน่ห์ ศรีสุวรรณ1
1303813122544การปกครองท้องถิ่นฝรั่งเศส / นันทวัฒน์ บรมานันท์1
1304813132544ศัพทานุกรมช้าง / วีระ ทรรทรานนท์1
1305813142544ดูแลอย่างไรให้อยู่กับลูกหลานนาน ๆ เมื่อเป็นมะเร็ง / หวงฉวนกุ้ย ; แปลโดยสุภาณี ปิยสุนทรา1
1306813152544จิตจักรวาล ซีรีส์ 2.2
1307813162544ทฤษฎีและความรู้ในยุคโลกาภิวัฒน์1
1308813172544The complete guide to sensible eating1
1309813182544ก๋วยเตี๋ยวเรือ : สาระน่ารู้และเส้นทางทำกิน / สุนทร เย็นกล้า1
1310813202544ทางรอดของประเทศไทย1
1311813212544อารยะของแผ่นดิน / นิพัทธ์ เพ็งแก้ว2
1312813232544ภาษาสยามสำนวนไทย / ล้อม เพ็งแก้ว4
1313813242544เที่ยวสามแผ่นดิน / ภาณุ มณีวัฒนกุล1
13148168725444 ปี รัฐธรรมนูญกับการเมืองภาคประชาชน / ธนาพล อิ๋วสกุล...[และคนอื่น ๆ]1
1315816892544ใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย1
1316816902544การพัฒนาสังคม1
1317816912544เครื่องมือและแนวคิดทางการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ / นิวัต โชติวงษ์2
1318816922544รสนิยม : ภาษาในสังคมไทยยุคบริโภคนิยม / สมรักษ์ ชัยสิงห์กานานนท์1
1319816932544สาระน่ารู้เกี่ยวกับชีวิตมุสลิม / อามีนะห์ ดำรงผล1
1320816942544สัจจะสวนกระแส / อุดม รัตนิน.1
1321816962544ผลงานดีเด่นของบุคลากรจุฬาฯ ที่ได้รับรางวัลในปี พ.ศ. 2543 1
1322816982544การให้ความคุ้มครองผู้ลี้ภัยและการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน2
1323819972544หอสมุดแห่งชาติ : การแบ่งส่วนราชการ / สุวคนธ์ ศิริวงศ์วรวัฒน์2
1324820012544การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีห้องสมุดโรงเรียนประถมศึกษาในภาคตะวันตก1
1325820062544The development of Thai emotional intelligence screening test for ages 12 to 602
1326820092544แนวทางการพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไปสู่เกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา 2543 / สุริทอง ศรีสะอาด1
1327820142544แหล่งข้อมูลอีสาน 2001 และเว็บไซต์ที่น่าสนใจ1
1328820182544เรียนต่อที่ฝรั่งเศส = Study in France with EduFrance / อภิชาติ ชามาตย์2
1329820732544ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับนวกรรมบริการส่งอาหารถึงที่ [Delivery] ศึกษาเฉพาะธุรกิจอาหารที่ใช้เบอร์โทรศัพท์หมายเลขเดียวส่งทั่วกรุงเทพมหานคร = Factors affe1
1330820952544The American cultural transmission of Hollywood films1
1331822022544พาวเวอร์พูลยุทธการปล้นค่าไฟฟ้าประชาชน1
1332822192544ความรู้เรื่องโรคมะเร็งสำหรับประชาชน1
1333823462544เที่ยวไปในอวกาศ [ซีดี-รอม] : เรียนรู้เรื่องราวของดวงดาวต่างๆ ในอวกาศ1
1334823472544คำพิพากษาศาลฎีกา ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2500-2543 [ซีดี-รอม] / ณัฐวัสส์ อิศรางกูร ณ อยุธยา2
1335823482544คำพิพากษาศาลฎีกา ประมวลกฎหมาย วิธีการพิจารณาความอาญา พ.ศ. 2477-2543 [ซีดี-รอม] / ณัฐวัสส์ อิศรางกูร ณ อยุธยา2
1336823492544คำพิพากษาศาลฎีกา ประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่ง [ซีดี-รอม]2
1337823502544คำพิพากษาศาลฎีกา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. 2477-2543 [ซีดี-รอม] / ณัฐวัสส์ อิศรางกูร ณ อยุธยา2
1338823512544700 พระราชบัญญัติ [ซีดี-รอม]1
1339823552544เทคนิควางแผนภาษีให้ประหยัดและถูกต้อง [ซีดี-รอม]2
1340823942544วิสัยทัศน์กัมพูชาสปป. ลาว เวียดนาม และการปรับตัวของนักลงทุนไทย1
1341823982544ปลาบึก : บันทึกเส้นทางอนุรักษ์ปลาบึก สู่ทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน2
1342823992544กระบวนการยุติธรรมทางเลือก : แนวคิดใหม่ในการแก้ไขเด็กกระทำผิด1
1343825622544การปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศต่าง ๆ สหราชอาณาจักรสวีเดน ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ไทย / สมาน รังสิโยกฤษฎ์2
1344825632544การติดต่อสื่อสารขององค์การ / สมยศ นาวีการ 2
1345825652544ภาษาไทยวิชาที่ถูกลืม / ม.ล. บุญเหลือ เทพยสุวรรณ2
1346825662544สำนวนการเขียน / พรพรรณ ธารานุมาศ2
1347826102544ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการสอนแบบ "สรรค์สร้างความรู้" / สมบัติ การจนารักพงค์1
1348826112544ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการสอนแบบ "บูรณาการร่วมคิดร่วมทำ" / สารภี มณีจินดา1
1349826122544ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการสอนแบบ "แบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง" / สุพัฒน์ กฤชอาคม1
1350826132544ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการสอนแบบ "การแสวงหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้" / เฉลิม พรกระแส1
1351826142544ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการสอนแบบ "การจัดกระบวนการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้การระดมความคิดเพื่อ1
1352826152544ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการสอนแบบ "เทคนิคการสอนภาษาไทยเป็นภาษาที่สองแบบรับภาษาบูรณาการกับเทคน1
1353826162544ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการสอนแบบ "รูปแบบการเรียนการสอนและการประเมินผลจากสภาพจริงวิชาคณิตศาสต1
1354826172544ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการสอนแบบ "เทคนิคการสอนให้คิดโยงสู้ชีวิตจริงโดยอาศัยสิ่งแวดล้อมเป็นสื1
1355826182544ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการสอนแบบ "มุ่งประสบการณ์ภาษาบูรณาการผสมผสานองค์ความรู้คู่คุณธรรม" / 1
1356826192544ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการสอนแบบ "นวัตกรรมกระบวนการกลุ่มแบบประเมินผลการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรี1
1357826202544ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการสอนแบบ "ทักษะชีวิตแบบมีส่วนร่วม" / สมใจ ปราบผล1
1358827132544การจัดซื้อ / สุพรรัตน์ วงษ์ศรี 9
135982742544คู่มือการให้บริการการขออนุญาตตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์บริการเพื่อการลงทุนพ.ศ.2525 [ฉบับปรับปรุงแก้ไข]2
1360827422544จุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบสแกนนิงประตูสู่โลกระดับจุลภาค / บัญชา ธนบุญสมบัติ และศุภกาญจน์ คำมณี1
1361827432544การพัฒนาข้อทดสอบอิงวัตถุประสงค์แบบอุดมวัดความสามารถสูงสุดและการกระทำปกติทางภาษาอังกฤษ / อัจฉรา วงศ์โสธร2
1362827452544ปกป้องผิวคุณจากสิ่งแวดล้อม : ยืดอายุชิ้นส่วนโดยเทคนิคการพ่นเคลือบด้วยเปลวพลาสม่า / ปนัดดา นิรนาทล้ำพงศ์1
1363827722544คู่มือการเขียนโปรแกรมและใช้งาน Visual C++ 6.0 ฉบับโปรแกรมเมอร์ [ซีดี-รอม] / ยุทธนา ลีลาศวัฒนกุล4
1364827732544Microsoft visual interDev enterprise 6.0 developer's workshop [CD-ROM]2
1365827832544คู่มือสำหรับผู้ต้องการศึกษา Photoshop 6 / กรภัทร์ สุทธิธาดา และ ดนุพล กิ่งสุคนธ์ 3
1366827852544ต้นแบบคัมภีร์สร้างงาน Flash ด้วยตนเอง2
1367827952544ใส่ลูกเล่นให้เว็บไซต์ด้วย Java script / โดยทวีชัย หงษ์สุมาลย์, สงวนชัย สุวรรณชีวะศิริ ; บรรณาธิการ กฤษณะ สถิตย์1
1368827962544ฟรอนท์เพจ 2002 ฉบับพื้นฐาน = FrontPage 2002 ฉบับพื้นฐาน / กิตติ ภักดีวัฒนะกุล 1
1369828002544Internet marketing ก้าวสู่ความสำเร็จบนธุรกิจ.com1
1370828102544Plants for decoration1
1371828132544เรียนลัดโปรแกรม CorelDRAW 10 ภายใน 10 ชั่วโมง / เฉลิมพล เหล่าเที่ยง ; บรรณาธิการโดย ดนุพล กิ่งสุคนธ์1
1372828152544การจัดการธุรกิจขนาดย่อม / กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์ 1
1373828182544ครบเครื่องธุรกิจปลาสวยงาม / ศุภชัย นิลวานิช 1
1374828192544คัมภีร์มืออาชีพเลี้ยงปลากัดให้สวย-เก่ง / ศุภชัย นิลวานิช 1
1375828212544สร้างเว็บเพจแบบมืออาชีพด้วย HTML3
1376828222544การวิจัยเชิงปริมาณทางสังคมศาสตร์ / ธนัน อนุมานราชธน 2
1377828232544สร้างสรรค์งานกราฟิกด้วย Adobe photoshop 6 / ปิยะบุตร สุทธิดารา ; บรรณาธิการโดย ดนุพล กิ่งสุคนธ์1
1378828252544ประกอบ PC ใหม่ ง่าย...นิดเดียวฉบับสมบูรณ์ / ภีรพล คชาเจริญ ; บรรณาธิการโดย อรรณพ ขันธิกุล1
1379828272544Video CD ทำได้ด้วยตนเอง1
1380828282544เรียนลัด Macromedia Flash 5 / มานิตา เจริญปรุ และ วงศ์ประชา จันทร์สมวงศ์1
1381828292544เฮา ทู แฮค 2 = How to Hack 2 / ทศพร กนกนุวัตร์ 2
1382828322544คู่มือประกอบและเซ็ตอัพ PC ที่ใช้งานได้จริง ประกอบคอมพิวเตอร์1
1383828332544จัดสรรฮาร์ดดิสก์และข้อมูลด้วย Partition magic pro 6.0 และเทคนิคการติดตั้งระบบ / ไพบูลย์ เปียศิริ1
1384828352544โคลนนิ่งฮาร์ดดิสก์และแบ่งพาร์ติชันด้วย Ghost and partitionmagic1
1385828362544โคลนนิ่งซีดีด้วยเครื่อง CD-RW / เกียรติประถม สินรุ่งเรืองกุล, อวยพร โกมลวิจิตรกุล1
1386828392544รวมเทคนิควิธีการแปลงไฟล์และเขียนแผ่น CD / กฤษณะ สถิตย์2
1387828402544คำถามที่คุณมีคำตอบที่คุณต้องการ โรคอัลไซเมอร์และภาวะสมองเสื่อม1
1388828432544ไข่มุกแห่งทะเลจีนใต้ : เกาะไหหลำดินแดนแห่งบรรพบุรุษของเรา / อุดม วิมลวัฒนา1
1389828502544180 เกร็ดความรู้กฎหมายก่อสร้าง /ชนันต์ แดงประไพ, ทรงกิติ พุ่มชุมพล2
1390828512544หลักการแปรรูปอาหารเบื้องต้น / นิธิยา รัตนาปนนท์3
1391828522544ภาษาไทยถิ่น /วิไลศักดิ์ กิ่งคำ2
1392828562544ภาษาไทยวันนี้ /กาญจนา นาคสกุล2
1393828572544อ่านไทยอย่างไรให้ถูกต้อง / สุทธิชัย ปทุมล่องทอง2
1394828592544ภาษีการออมการลงทุนและการระดมทุนในตลาดการเงินของไทย2
1395828622544ผลกระทบทางเศรษฐกิจของการพัฒนาระบบมาตรวิทยา / สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ และ วีระชาติ กิเลนทอง2
1396828632544โครงการวิจัยเรื่องสภาพปัญหาและแนวโน้มของแรงงานเด็กในประเทศไทย และผลกระทบต่อโอกาสในอนาคตของแรงงานเด็ก1
1397828782544ประกอบการเรียน1
1398828792544Theory and problems of modern physics4
1399828832544ปฏิบัติไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น / เชื้อ ชูขำ1
1400828862544วงจรทรานเชียนต์และลาปลาซทรานส์ฟอร์ม / เฉลิม มัติโก1
1401828962544วิศวกรรมใยแก้วนำแสง / ปรีชา ยุพาพิน1
1402828982544Hydraulic system2
1403828992544Process capability analysis [PCA]2
1404829002544Bullseye : hitting your strategic targets through high-impact measurement2
1405829022544Digital capital2
1406829042544เอเซียบูรพา : หน้าต่างสู่โลกกว้าง / มัลลิกา พงศ์ปริการ, บรรณาธิการ ; ผู้แปลโดย พวงนิล คำปังสุ์1
1407829052544การออกแบบภายในขั้นพื้นฐาน : หลักการพิจารณาเบื้องต้น / กิติ สินธุเสก2
1408829112544คำอธิบายกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน : Edvidence / สมชาย รัตนชื่อสกุล 2
1409829122544กฎหมายระหว่างประเทศ... / ประสิทธิ์ เอกบุตร2
1410829132544คู่มือกฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา / กำชัย จงจักรพันธ์2
1411829142544กฎหมายเบื้องต้นทางธุรกิจ / ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ2
1412829152544หลักความรับผิดก่อนสัญญา / จำปี โสตถิพันธุ์2
1413829162544รวมกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ2
1414829172544รวมกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ2
1415829182544รวมกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน2
1416829192544พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 25401
1417829202544คำอธิบายวิธีพิจารณาคดีปกครอง : พร้อมทั้งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ.2543 [และที่แก้ไขเพิ่มเติม] / อั2
1418829232544คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง / ชาญชัย แสวงศักดิ์2
1419829242544คำอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล : ภาคนำ แนวความคิดทั่วไปเกี่ยวกับนิติสัมพันธ์ของเอกชนที่มีลักษณะระหว่างประเทศ / พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุน3
1420829252544Legal research methodology2
1421829262544สิทธิทางวิธีพิจารณาความอาญาตามรัฐธรรมนูญ / จิรนิติ หะวานนท์2
1422829272544กฎหมายแรงงานกับการบริหารงานบุคคล 2 สำหรับนักบริหาร ผู้จัดการฝ่ายบุคคล และลูกจ้างทุกคน การเลิกจ้างและการลาออก2
1423829282544พจนานุกรมศัพท์กฎหมายไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน2
1424829292544คำอธิบายกฎหมายสัญชาติไทย : ภายใต้พ.ร.บ.สัญชาติพ.ศ.2508 ซึ่งถูกแก้ไขโดยพ.ร.บ.สัญชาติ [ฉบับที่ 2 และ 3] พ.ศ.2535 / พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร2
1425829302544รวมบทบัญญัติแห่งกฎหมายไทยและเอกสารสำคัญเกี่ยวกับคนต่างด้าวในประเทศไทย / พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร2
1426829322544กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ วิชาเอกเทศสัญญา 2 ยืมและฝากทรัพย์ 2
1427829342544การบริหารกระบวนการยุติธรรม / กุลพล พลวัน 4
1428829362544การทดสอบทางจิตวิทยา / ม.ร.ว. สมพร สุทัศนีย์2
1429829552544หลากหลายวิธีกับการใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอน1
1430829632544สวัสดีจากเกาหลี / จีนนี เจ. ปาร์ค...[และคนอื่น ๆ] ; จินดา เจริญรักษ์ บรรณาธิการ ; กวี วรกวิน...[และคนอื่น ๆ] แปล 1
1431829642544ยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ : ศักยภาพของคนไทย1
1432829672544ปัญหาปฏิรูปการศึกษา2
1433829692544ศรีธนญชัยไทย-เยอรมัน : การศึกษาเปรียบเทียบนิทานมุขตลกศรีธนญชัยกับทิลล์ ออยเลนชะปีเกล / ศิริพร ศรีวรกานต์2
1434829712544อ่านลิลิตพระลอ : ฉบับวิเคราะห์และถอดความ / ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต2
1435829722544วรรณคดีอเมริกันศตวรรษที่ยี่สิบระยะต้นถึงกลางศตวรรษ [ภาคที่แปด-บทที่หนึ่งและบทที่สอง] / ฉันทนา ไชยชิต2
1436829752544ชุดวรรณคดีอมตะของไทยสำนวนร้อยแก้ว1
1437829762544กามนิต-วาสิฎฐี ฉบับสมบูรณ์ = The Pilgrim Kamanita / คาร์ล อดอลฟ เจลลิรูป ; แปลโดย เสฐียรโกเศศ และ นาคะประทีป 2
1438829772544ชุดนิทานเอกอมตะของโลก1
1439829892544รามเกียรติ์ / เปรมเสรี 1
1440829902544กวีนิพนธ์รักของกวีเอกหญิงอเมริกันร่วมสมัย / สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์2
1441829912544Introduction to semantics2
1442829922544Buddha Dharma in modern Thai poetry2
1443829932544ทักษะการสื่อสาร / กุณฑลีย์ ไวทยะวณิช...[และคนอื่น ๆ]2
1444829942544Evaluation in Thai language2
1445829962544ภาคผนวก 9 รายละเอียดการดำเนินงานของสำนักงานปฏิรูปการศึกษาและข้อมูลที่สำคัญ1
1446829982544ปรัชญา / พระทักษิณาคณาธิการ2
1447830052544ปรัชญากรีก : บ่อเกิดภูมิปัญญาตะวันตก / พระราชวรมุนี (ประยูร ธมมจิตโต)1
1448830132544เสด็จฯ เยือนประเทศปากีสถานพ.ศ.25051
1449830712544What uncle sam really wants2
1450830722544Feel the fear and do it anyway1
1451830732544Voices of our ancestors1
1452830742544เส้นทางนี้เศรษฐีจอง : เคล็ดลับความสำเร็จของเศรษฐีและผู้ชนะ /อภิเชษฐ์ นวภัทร์2
1453830752544คมคิดคำปราชญ์ : ประมวลวาทะสอนใจของบรรดาปราชญ์แต่โบราณกาล / รวบรวมโดย กายสิทธิ์ พิศนาคะ2
1454830762544ตัวอย่างการเขียนเรื่องบันเทิงคดีและสารคดีสำหรับเด็กและเยาวชน / ถวัลย์ มาศจรัส2
1455830772544สารคดีนำเที่ยวชุดอิตาลีรำลึก / เสริมศักดิ์ สารชวนะกิจ2
1456830782544The status of reaearch in history in Thailand 1960-19922
1457830792544กลยุทธ์การค้าของคนจีน / จำลอง พิศนาคะ, แปลและเรียบเรียง2
1458830812544When I'm learning in Zen school2
1459830822544ชุดภูมิปัญญาจีน2
1460830832544ตื่นเถิดชาวไทย /สุรศิลป์ อมรสุรศิริ ; ทองแถม นาถจำนง บรรณาธิการ1
1461830842544สังคมและวัฒนธรรม / ประเสริฐ แย้มกลิ่นฟุ้ง...[และคนอื่น ๆ]6
1462830852544ชนบทไทย : การพัฒนาสู่ประชาสังคม / บุนนาค ตีวกุล2
1463830872544Man and society6
1464830952544ทฤษฎีไร้ระเบียบกับทางแพร่งของสังคมสยาม = Chaos theory / ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์4
1465830962544วิทยาศาสตร์กับความจริงในวัฒนธรรมไทย / เสมอชัย พูลสุวรรณ4
1466831142544ใครนำไทยไป... / ประเทือง แก้วสุข1
1467831152544สื่อการสอนและฝึกอบรม : จากสื่อพื้นฐานถึงสื่อดิจิทัล / กิดานันท์ มลิทอง2
1468831162544จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การเบื้องต้น / สิริอร วิชชาวุธ4
1469831182544เทคนิคการอ่านภาษากายในธุรกิจและชีวิตประจำวัน / ยุพเรศ วินัยธร2
1470831312544คู่มือทนายความการดำเนินคดีแพ่งและคดีล้มละลาย / กนกศักดิ์ เวชยานนท์6
1471831722544The red album loso [CD-ROM]1
1472831732544Cat in the mood [CD-ROM]1
1473831742544Tri angel and the college band [CD-ROM]1
1474831752544คอนเสิร์ตหวานใจ ไม่มี ง งู Tata Young [แผ่นวีดิทัศน์] / บริษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด1
1475831772544LOSO คอนเสิร์ตเพื่อเพื่อน [แผ่นวีดิทัศน์]2
1476831782544Microphonism 21
1477831792544คดีเด็ด [แผ่นวีดิทัศน์] : แฟ้มหมายเลข 1 / บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด1
1478831802544คดีเด็ด [แผ่นวีดิทัศน์] : แฟ้มหมายเลข 2 / บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด1
1479831812544คดีเด็ด [แผ่นวีดิทัศน์] : แฟ้มหมายเลข 3 / บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด1
1480832142544จิตวิทยาทั่วไป / สุชา จันทน์เอม1
1481832152544จิตวิทยาเพื่อการเรียนรู้ / กุญชรี ค้าขาย 3
1482832212544แบคทีเรียที่เกี่ยวข้องกับโรค /นงลักษณ์ สุวรรณพินิจ2
1483832252544หลักสถิติ / กัลยา วานิชย์บัญชา2
1484832302544ความน่าจะเป็นและสถิติ : สรุปเนื้อหาโจทย์แบบฝึกหัดและเฉลย / ดำรงค์ ทิพย์โยธา2
1485832312544ความน่าจะเป็นและสถิติ / ภรณี เจริญภักตร์2
1486832322544สถิติเบื้องต้น / สายชล สินสมบูรณ์ทอง 2
1487832342544Pollution environment4
1488832362544Schaum's outline2
1489832382544สมการเชิงอนุพันธ์ = Differential equations / พรชัย สาตรวาหา2
1490832422544Bioinformatics2
1491832432544คู่มือปฏิบัติการนิเวศวิทยาน้ำจืด / นันทนา คชเสนี2
1492832442544The Thai textile industries2
1493832452544การเขียนโปรแกรม Microsoft outlook และ Exchange [ซีดี-รอม]2
1494832462544แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ด้านคุณภาพอากาศ / นพภาพร พานิช และ แสงสันติ์ พานิช2
1495832492544สัตววิทยา = Zoology / บพิธ จารุพันธุ์, นันทพร จารุพันธุ์2
1496832892544การกำจัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัสทางชีวภาพ / ธงชัย พรรณสวัสดิ์2
1497832902544Chemistry of water, wastewater and analysis2
1498833042544มะเร็ง : เสริมรักษาเคมีรังสีบำบัดด้วยธรรมชาติวิธี /บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล1
1499833072544ล้อมวงชงชา : ตั้งกาต้มสมุนไพร เครื่องดื่มสุขภาพ-จากน้ำคั้นผักถึงเครื่องยาจีน / บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล ; บรรณาธิการโดย ลลิตา ธีระสิริ 2
1500833082544ยอดยาสมุนไพร : จากหมอพื้นบ้านทั่วประเทศ / ภาณุทรรศน์1
1501833092544ฝังเข็ม / สมนึก ศิริพานทอง และ มานพ ประภาษานนท์1
1502833102544ตับอักเสบไวรัสซี / นิทราพร รุจนวิศาล และ บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล 2
1503833122544ล้างพิษ 30 วัน ไขมันลด / บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล และ ลลิตา ธีระสิระ เขียน 2
150483314254450 สารเสริมและวิตามินกินแทนยา1
1505833182544Looking good1
1506833242544สุขศาลาพืชสมุนไพร : ตำรับการปรุงยาเพื่อสุขภาพและความงาม / กระยาทิพย์ เรือนใจ1
1507833252544สมุนไพรยา : ยาไทยที่ควรรู้1
1508833262544เภสัชพฤกษ์ / อุทัย โสธนะพันธุ์1
1509833302544ผักพื้นบ้าน : เคล็ดลับของคนอายุยืน /เมฆ จันทน์ประยูร1
1510833582544มาตรฐาน ว.ส.ท2
1511833592544ศัพท์วิทยาการวิศวกรรมโยธา / คณะกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมโยธา สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์2
1512833692544มาตรฐาน ว.ส.ท2
1513834802544รายงานผลการวิเคราะห์ดัชนีผลิตภาพแรงงาน1
1514835222544โครงการติดตามตรวจสอบและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ : คู่มือการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการท่าเทียบเรือขนาดมากกว่า 500 ตันกรอส1
1515835322544การอ้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือใช้สิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามมาตรา 28 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 / อุดม รัฐอมฤต, นพนิธิ สุริยะ แ1
1516835362544ภาคผนวก 3 รายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างการจัดองค์กรและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานใหม่ในกระทรวงการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม1
1517835372544ภาคผนวก 5 รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดระบบทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา1
1518835802544Portraits of Thailand2
1519835812544Seascapes of Thailand [CD-ROM] : A collection of fantastic seascapes in all regions of Thailanda3
1520835822544Attractions of Thailand [CD-ROM] : Acollection of famous Thai temples, landmarks and architectural constructions2
1521835832544Thai lifestyle [CD-ROM] : Pictures of simple and peaceful lifestyle, superbly reflecting the uniqueness of Thai style.2
1522835842544Thai contemporary lifestyle [CD-ROM]1
1523836302544ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย ปีที่ 4 [2543] แผ่นที่ 1 [ซีดี-รอม] / ศูนย์บริการสารสนเทศทางเทคโนโลยี1
1524836392544เมืองโบราณ [แผ่นวีดิทัศน์]1
1525836412544วีซีดีคาราโอเกะ Love of the year 2001 [แผ่นวีดิทัศน์]1
1526836482544วีดีโอซีดีคาราโอเกะ ภาพการแสดงสดคอนเสิร์ตเปิด Smile Club [แผ่นวีดิทัศน์]2
1527836512544พิราบแดง / สุวัฒน์ วรดิลก1
1528836702544ภาคผนวก 1 ร่างพระราชบัญญัติที่ต้องเสนอต่อรัฐสภาเพื่อตราขึ้นใช้บังคับ1
1529836712544Factors affecting the empowerment of communities in rural Thailand1
1530836722544H.M. king Prajadhipok : a pictorial biography1
1531836772544ทฤษฎีและปฏิบัติการทางจิตวิทยาสังคม1
1532836782544จิตวิทยาแนะแนวและการปรึกษา / เริงชัย หมื่นชนะ 1
1533836792544โครงการอาณาบริเวณศึกษา 5 ภูมิภาค1
1534836852544ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 / ยศศักดิ์ โกไศยกานนท์3
1535836872544Corporate debt restructuring : lessons from the aftermath of Thai economic crisis2
1536836882544ศัพท์บัญญัติการศึกษา1
1537836892544Kantana 50th anniversary the leader of entertainment1
1538836902544วิสัยทัศน์และกรอบการปฏิรูประบบราชการ2
1539836912544การปฏิรูประบบราชการของต่างประเทศ2
1540837362544กฎหมายความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง = Laws concerning safety of employees at work/ อุดม กลิ่นแก้ว 3
1541837372544Problems facing women affected by bigamous marriages in good faith : preventive and remedial measures and human rights3
1542837392544วิชาชีพนิยมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร = Professionalism and professional ethics of hospital pharmacists in the 3
1543837402544An analysis of external debt servicing capacity of Thailand3
1544837422544คณะกรรมการการเลือกตั้งศึกษากรณีขอบเขตอำนาจในการไม่ประกาศรับรองรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้รับคะแนนอยู่ในเกณฑ์ที่ได้รับเลือกตั้งให้เป็นสมาชิกวุฒิส3
1545837442544ระบบการจ้างเหมาของอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องโทรสารในประเทศไทย = Subcontracting system in Thai facsimiles industry / รุ่งนภา เจริญชยานันต์3
1546837452544ผลการดำเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรมช่วงก่อนและหลังวิกฤตเศรษฐกิจกรณีศึกษา : บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = Corporate performance of set l3
1547837462544ปัจจัยจูงใจและพฤติกรรมการเปิดรับหนังสือพิมพ์ออนไลน์ของนักศึกษา : ศึกษาเฉพาะนักศึกษาปริญญาโทในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ = Motives factors and behavior 3
1548837492544องค์การบริหารส่วนตำบลกับการกระจายอำนาจการจัดการทรัพยากรป่าไม้ = Tambon administrative organization and the decentralization of forestry management / เ3
1549837502544การป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายศึกษาในกรณีการป้องกันในเคหสถาน = A lawful defense : defense of the dwelling / กฤษณะ กรุตกรานต์ 3
1550837512544การเปิดรับข่าวสารความรู้ทัศนคติและพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ [Ecotourism] ของนักท่องเที่ยวชาวไทย = Media exposure knowledge attitude and behaviour3
1551837522544ธุรกิจชุมชน : การศึกษาการรวมกลุ่มเพื่อทำธุรกิจของกลุ่มแม่บ้านในหมู่ที่ 1 ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา = Study of corporation for b3
1552837532544สื่อพื้นบ้านในฐานะทุนวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวที่พักทางวัฒนธรรม [โฮมสเตย์] : ศึกษาเฉพาะกรณีบ้านปราสาทจังหวัดนครราชสีมา = Folk media as cultur3
1553837912544ปฏิรูปการศึกษาไทยในมุมประชาชน1
1554837922544รวมกฎหมายพิเศษ2
1555837992544บทบาทของผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาในการควบคุมการใช้อำนาจของฝ่ายปกครอง = Parliament ombudsman's roles in controlling the use of power of the administra3
1556838002544การคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพ.ศ.2541 = Health and safety protections for pregn3
1557838012544การส่งเสริมการตลาดของธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร = The promotion of Bnagkok bank public company limited in Bangkok metropolitan area3
1558838362544พุทธจริยศาสตร์ : พุทธจริยศาสตร์ จริยศาสตร์ และจริยธรรม / พระเทวินทร์ เทวินโท2
155983843254439 ต้นแบบใหม่ธุรกิจไทย : MGA / ชูศักดิ์ เดชเกรียงไกร, นิทัศน์ คณะวรรณ, ธีรพล แซ่ตั้ง2
1560838522544แนวนโยบายการจัดการน้ำสำหรับประเทศไทย / โดย มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด...[และคนอื่น ๆ]2
1561838542544พันธุศาสตร์ปฏิบัติการ2
1562838732544Human being and environment2
1563838752544สวัสดิการผู้สูงอายุ1
1564838762544พฤติกรรมผู้บริโภค / ศุภร เสรีรัตน์2
1565838802544Database system and design2
1566838832544คุณภาพคือความยั่งยืน / วิฑูรย์ สิมะโชคดี1
1567838862544ขุมปัญญา / ของปรีดี พนมยงค์1
1568838882544ไทศึกษาในจีน1
1569838902544สุภาษิตพังเพยไทยโบราณสู่สุภาษิตไทยยุคใหม่1
1570838932544Visionary business : an entreprenur's guide to success4
1571838942544วัยฝันวันเยาว์ / พิบูลศักดิ์ ละครพล1
1572839492544การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ AutoCAD / สุภาพ รอดละมูล 4
1573839502544วิศวกรรมและการบริหารความปลอดภัยในโรงงาน / วิฑูรย์ สิมะโชคดี และ วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์6
1574839532544จลนพลศาสตร์และการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์เคมี / วิโรจน์ บุญอำนวยวิทยา1
1575839542544เครื่องยนต์หัวฉีด EFI / นพดล เวชวิฐาน1
1576839572544รถฟาร์มแทรกเตอร์ : ล้อและยาง / นัย บำรุงเวช1
1577839592544วิศวกรรมระบบท่ออุตสาหกรรม / ตระการ ก้าวกสิกรรม4
1578839612544ดิจิตอลและการออกแบบวงจรลอจิก / สุวัฒน์ รอดผล 4
1579839632544การศึกษาวัสดุโดยเทคนิคดิฟแฟรกชัน : พื้นฐานสำหรับฟิสิกส์ เคมี วัสดุศาสตร์ และวิศวกรรม / บัญชา ธนบุญสมบัติ2
1580839852544อโดบี โฟโตช็อบ 6 เรียนลัดด้วยภาคปฏิบัติ / ชัชวาล ศุภเกษม 4
1581840002544Body system [CD-ROM]1
1582840062544พลังงานปรมาณู กันยายน 2544 [ซีดี-รอม] / สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 1
1583840072544เมื่อปลาจะกินดาว [ซีดี-รอม] : รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม 12 เรื่อง ในรอบปี 2544 / ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม1
1584840082544สยามสามารถ [ซีดี-รอม] / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี1
1585840192544Airpollution [Videodisc]1
1586840202544EM น้ำมหัศจรรย์ [แผ่นวีดิทัศน์]1
1587840222544พลังงาน 2000 [แผ่นวีดิทัศน์] ตอนที่ 1, ญี่ปุ่นสวรรค์ของโลกตะวันออก ตอนที่ 2, ญี่ปุ่นรากหญ้าแห่งความหวัง ตอนที่ 3, เดนมาร์ก ทางเลือกบนทางรอด ตอนที่ 4, 5
1588840252544เดี่ยวไมโครโฟน 4 [แผ่นวีดิทัศน์]2
1589840302544ธรรมะรอบกองไฟ /ขวัญ เพียงหทัย2
1590840322544การพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจในชนบทฉบับรวมชุด / สัญญา สัญญาวิวัฒน์2
1591841882544Knowledge management strategies4
1592842872544A study English teachnig model with an emphasis on the learner centered approach by using storyline method for Rajabhat institute students : a case st1
1593842962544Vanishing Bangkok1
1594844712544คนกับศิลปะ3
1595844722544คนกับศิลปะ4
1596844732544คนกับศิลปะ4
1597844742544คนกับศิลปะ4
1598844752544คนกับศิลปะ4
1599844802544ราชสำนักสยาม พ.ศ.2411-2453... 4
1600844862544Legend of cartoons and comics1
1601844902544นักเรียนนอกรุ่นสุดท้าย / วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร1
1602844922544ป.อินทรปาลิตนักประพันธ์เอก ผู้เขียนหนังสือได้ทุกรส / พลตระเวน ; เริงไชย พุทธาโร บรรณาธิการ1
1603845492544คู่มือการรักษาโรคเบาหวานด้วยตนเอง / อาเบะ ทะทสึมิ ; แปลและเรียบเรียงโดย พนิดา กุลประสูติดิลก1
1604845542544วิชั่น 2002 ปริทัศน์ / สุวินัย ภรณวลัย2
1605845592544การสื่อข่าววิทยุและโทรทัศน์ / สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ4
1606845962544ศาสตร์แห่งสื่อและวัฒนธรรมศึกษา / กาญจนา แก้วเทพ4
1607846702544รวมสูตรสำเร็จพิชิตความยากจนการผลิตน้ำผลไม้และสมุนไพรพร้อมดื่ม / เชษฐา ใจใส1
1608846782544การศึกษาตามอัธยาศัย1
1609846842544สิบทะเล / ธิดารัตน์ น้อยสุวรรณ เรื่องและภาพ1
1610846852544ส้มสีม่วง / ดาวกระจาย 1
1611847932544Computers communications and information : a user's introduction : comprehensive version / Sarah E. Hutchinson and Stacey C. Sawyer1
1612847942544Public relations writing : form and style / Doug Newsom and Bob Carrell1
1613848012544เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารสถาบันอุดมศึกษา / ปทีป เมธาคุณวุฒิ2
1614848022544หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา / พิชิต ฤทธิ์จรูญ2
1615848202544สนทนาภาษาจีนกลางเรียนด้วยตนเอง / ชิวศิ่วเหรียญ1
1616848212544ภาษาจีนระดับต้น... / เหยิน จิ่งเหวิ่น 3
1617848312544ทุนเรียนฟรีมีทั่วโลก / ศักดิ์รพี วดีศิริศักดิ์1
1618848412544ภาษาไทยธุรกิจ / แก้วตา กรุงวงศ์2
1619848442544มหันตภัยจากวัตถุเคมี : ความเสี่ยงและอันตราย / ภิญโญ พานิชพันธ์, เอื้อนพร ภู่เพ็ชร์, ธีระศักดิ์ พงศ์พาไกร2
1620848472544พจนานุกรมไทยฉบับใหม่ / เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ1
1621848532544Change leader2
1622848552544Spoken English2
1623848572544วิธีทำการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา : รวมตัวอย่างดัชนี เกณฑ์และรายงานประเมินตัวเอง อุทุมพร [ทองอุไทย] จามรมาน 1
1624848622544Pascal programming2
1625848632544การบริหารเชิงกลยุทธ์ : แนวคิดและทฤษฎี / สุพานี สฤษฎ์วานิช2
1626848732544กฎหมายธุรกิจ / สมคิด บางโพ 2
1627848992544พรรณไม้ในสวนหลวง ร.9 [ซีดี-รอม]1
1628849022544กวีนิพนธ์ในฐานะพลังทางปัญญาของสังคมร่วมสมัย : ประสบการณ์จากวรรณคดีไทย อังกฤษ อเมริกัน ฝรั่งเศส และเยอรมัน2
1629849192544Consolidated financial statements problems and cases (new accounting standards)4
1630849212544Import and export accounting2
1631849242544พจนะภาษา / เปลื้อง ณ นคร2
1632850132544กระบวนการและเทคนิคการลดค่าใช้จ่ายพลังงาน สำหรับอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม / วัชระ มั่งวิทิตกุล3
1633850142544ปฏิรูปสื่อเพื่อสังคม : หลักคิดและบทเรียนจากนานาประเทศ / วิภา อุตมฉันท์4
1634850182544โครงการพัฒนาตำราศูนย์บริการเอกสารวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2
1635850192544มโนธรรมสำนึกสำหรับสังคมร่วมสมัย /ส. ศิวรักษ์2
1636850682544Portraits of Thaiand1
1637850692544การสัมมนาระบบนิเวศป่าชายเลนแห่งชาติครั้งที่ 111
1638850742544คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญฉบับพิเศษ... 2
1639850792544ผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลมีนาคม-พฤศจิกายน 25441
1640850822544ศิลป์ : ยินยลสัมผัส / ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์1
1641850902544ศาลรัฐธรรมนูญไทย1
1642851242544Tycoon โลกออนไลน์1
1643852022544โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช : 2 ทศวรรษแห่งการพัฒนา / มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 2
1644852832544ความรู้เรื่องเมืองไทย2
16458529825449 พระคุ้มครอง [แผ่นวีดิทัศน์] / กำกับการแสดงโดย ธีระธร สิริพันธ์วรากรณ์2
16468529925442000 AD [Videodisc]2
1647853022544Dungeons and dragons [Videodisc]2
1648853162544The animal [Videodisc]2
1649853242544A Step to the past [Videodisc]26
1650853272544ก้าวสู่ game developer มือโปรกับ direct x [ซีดี-รอม]1
1651853322544อโดบี โฟโตช็อบ 6 เรียนลัดด้วยภาคปฏิบัติ [ซีดี-รอม] = Adobe photoshop 6 [CD-ROM] / ชัชวาล ศุภเกษม4
1652853392544Statistical yearbook Thailand [CD-ROM]4
1653853412544ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย / บรรณาธิการโดย มานิตย์ จุมปา1
1654853522544ประกอบคอมพิวเตอร์ ฉบับสมบูรณ์ [ซีดี-รอม]1
1655853552544E-Commerce Engine 1.0 [CD-ROM1
1656853562544คู่มือจอมยุทธฉบับท่องยุทธจักรเว็บไซต์ [ซีดี-รอม]2
1657853572544วีอาร์เอ็มแอล เทคนิคการสร้างกราฟิก 3 มิติ บนอินเตอร์เน็ต [ซีดี-รอม] / ชีวาวัฒน์ บุญศิวนนท์.1
1658853582544การออกแบบเพื่อเพิ่มศักยภาพด้วย Microsoft windows DNA [ซีดี-รอม]1
1659853632544วีดีโอซีดี ทำได้ด้วยตนเอง [ซีดี-รอม] / ดิเรก วงษ์วานิช1
1660853792544รายงานเพื่อการปฏิรูปการศึกษาเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดำเนินการตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.25422
1661853882544วิเคราะห์เครือข่ายการสื่อสารธุรกิจชุมชนกรณีศึกษาโรงสีข้าวของชุมชนสหกรณ์การเกษตรอุตรดิตถ์ จำกัด = An analysis of communication networks in community bu1
1662853912544Small but work / วิทวัส รุ่งเรืองผล3
1663854412544กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม2
1664854462544Indicators of good governance2
1665854952544Contemporary literature1
1666856142544การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ / ศิริชัย พงษ์วิชัย2
1667856162544สถิติเพื่อการตัดสินใจ / มัลลิกา บุนนาค2
1668856172544หลักสถิติ / ส่องศรี ทิพยารัตน์...[และคนอื่น ๆ]2
1669856432544ภาษาจีนระดับต้น 1-2 [ซีดี-รอม] / เหยิน จิ่งเหวิน2
1670856992544ยอดวรรณกรรมสมัยสุโขทัย / อุทัย ไชยานนท์2
1671857002544บทละครเรื่อง รามเกียรติ์ / พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย1
1672857022544ตำนานดอกกุหลาบ 1
1673857032544The mahabharata1
1674857042544วรรณคดีสมัยกรุงธนบุรี / เอกรัตน์ อุดมพร 1
1675857052544วรรณคดีสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ : รัชกาลที่ 1-2-3 / เอกรัตน์ อุดมพร1
1676857062544วรรณคดีสมัยสุโขทัย / เอกรัตน์ อุดมพร1
1677857082544นิราศเรือนจำ [ฉบับดั้งเดิม] /กวี รังสิวรารักษ์2
1678857112544พจนานุกรมภาษาไทยฉบับสมบูรณ์ / ปรีชา นันตาภิวัฒน์2
1679857192544การเขียนสารคดี / ชลอ รอดลอย2
1680857272544กฎหมายลิขสิทธิ์ : พร้อมด้วยพระราชบัญญัติ พ.ศ.2537 / ธัชชัย ศุภผลศิริ3
1681857312544มรดกและพินัยกรรม 2
1682857342544ทักษะดนตรี 1 / จรินทร์ เทพสงเคราะห์2
1683857372544ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 1-6 : ฉบับทันสมัย / รวบรวมโดย น้ำแท้ มีบุญสล้าง 3
1684857382544ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับทันสมัย / รวบรวมโดยน้ำแท้ มีบุญสร้าง2
1685858492544แผนปฏิบัติการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแห่งชาติ2
1686858542544หลักกฎหมายปกครองเยอรมัน / กมลชัย รัตนสกาววงศ์ ; บรรณาธิการโดย พรสวรรค์ วัฒนากูร5
1687858772544ความหลากหลายของเรือนพื้นถิ่นไทย1
1688858812544Macroeconomics theories & policies3
1689858822544เศรษฐศาสตร์มหภาค ทฤษฎีและนโยบาย ฉบับมาตรฐาน = macroeconomics theories & policies /ริชาร์ด ที โฟรเยน ; แปลโดย จิราภรณ์ ชาวงษ์ ; บรรณาธิการโดย พิศมัย จา2
1690858852544Standard English usage2
1691858882544อยุธยายศยิ่งฟ้า : ว่าด้วยวิถีชีวิตของไพร่ฟ้าข้าไทสมัยกรุงศรีอยุธยา1
1692859112544SharePoint team services4
1693859132544Business data communications2
1694859152544ไมโครซอฟต์ วินโดว์ 2000 โปรเฟ็สชันนัล : เอ็มซีเอสอี เทรนนิ้ง คิดส์ ฉบับภาษาไทย = Microsoft windows 2000 professional : MCSE training kit ฉบับภาษาไทย /2
1695859162544เรียนรู้เทคนิค 3D...ง่าย ๆ สไตล์ light wave 6.5 / โดยพูนศักดิ์ ธนพันธ์พาณิช1
1696859212544500 ถาม-ตอบ Microsoft Visual Basic / ธงชัย พยุงภร, บุษกร กู้หลี และ เชาวลิต กรพิพัฒน์ ; บรรณาธิการโดย ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ 2
1697859322544ดูหนังฟังเพลงร้องคาราโอเกะด้วย Winamp และโปรแกรมต่าง ๆ / จีราวุธ วารินทร์, สัจจะ จรัสรุ่งรวีวร และ กรภัทร์ สุทธิดารา2
1698859362544เจาะลึก 3D studio max animation workshop / พูนศักดิ์ ธนพันธ์พาณิช2
1699859872544แบบเรียนสำเร็จรูปภาษาไทย เสียงคำความหมาย / วาสนา บุญสม ; บรรณาธิการโดย สมบัติ ตั้งก่อเกียรติ2
1700859922544เรื่องหมาหมาของคารา / คารา1
1701859952544พฤติกรรมและความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปิดรับสื่อต่างๆ เพื่อการเข้าถึงเว็บไซต์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ = Media exposure behavior and opinions 3
17028602544ภาคผนวก 6 รายละเอียดในเรื่องกรอบการยกร่างกฎหมายลำดับรองที่สำคัญของกระทรวงการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรมที่จะต้องตราใช้บังคับภายหลัง1
1703860242544ภาษาอังกฤษติดคอร์ด : ภาคเรียนรู้คำศัพท์ / เฉลิมกิติ จักรพันธุ์1
1704860252544ภาษาอังกฤษติดคอร์ด : ภาคสร้างประโยคสนทนา / เฉลิมกิติ จักรพันธุ์1
1705861202544หยดน้ำ / มีชัย ฤชุพันธุ์1
1706861612544ก้าวแรกสู่การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์2
1707861632544เทคนิคการวิเคราะห์งบการเงินบริษัทจดทะเบียน2
1708862302544Media expasure behavior and opinions relating to web sites access of Dhurakijpundit University students [CD-ROM]3
1709862332544จอมยุทธหมากรุก [แผ่นวีดิทัศน์]13
1710862362544โคมวิเศษ [แผ่นวีดิทัศน์]20
1711862372544Satang [Videodisc]2
1712862412544รวมโปรเจ็กต์ ASP เพื่อการสร้างเว็บไซต์ที่สมบูรณ์ / มณีโชติ สมานไทย ; สัจจะ จรัสรุ่งรวีวร, บรรณาธิการ2
1713862712544วิ.อาญามหัศจรรย์1
1714862912544Research method : a practical guidebook 4
1715863022544การงบประมาณ : หลักทฤษฎีและแนววิเคราะห์เชิงปฏิบัติ / นงลักษณ์ สุทธิวัฒนพันธ์.4
1716864182544รายงานประจำปี... [ซีดี-รอม] = Annual report... [CD-ROM] / การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย2
1717865412544ชุดพัฒนาสังคมตามแนวพระราชดำริ2
1718865422544อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารขนาดกลางและขนาดย่อม / มลศิริ วิโรทัย และ ปาริฉัตร หงสประภาส2
1719865432544ศิลปวัฒนธรรมศิลปกรรมและศิลปาชีพ / วิรุณ ตั้งเจริญ.2
1720865442544สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ / พินิติ รตะนานุกูล...[และคนอื่น ๆ]2
1721865452544สมุนไพรตามแนวพระราชดำริ / ชวนี ทองโรจน์...[และคนอื่นๆ]2
1722865502544การวิจัยทางศิลปะและศิลปะประยุกต์ / ภรดี พันธุภากร2
1723865542544พฤติกรรมการสอนดนตรี / ณรุทธ์ สุทธจิตต์2
1724865562544สมุนไพรในป่าฝน... 1
1725865572544Industrial microbiology2
1726865582544Plant materials in Thailand2
1727865612544เศรษฐศาสตร์พอเพียง /ธำรงค์ อุดมไพจิตรกุล, สุภาพรรณ สิริแพทย์พิสุทธิ์ และ ชลวิทย์ เจียรจิตต์2
1728865642544อินไซท์ Access XP 2002 / นันทนี แขวงโสภา2
1729865662544การบัญชีเพื่อการจัดการและการบริหารเชิงกลยุทธ์ / สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์4
1730865672544Tax accounting for BOI business1
1731865722544General accounting2
1732865832544พลวัตชุมชนไทยในสมัยโลกาภิวัฒน์ / บรรณาธิการโดยอาภรณ์ จันทร์สมวงศ์2
1733866342544การวางระบบบัญชีให้มีประสิทธิภาพ4
1734866822544เพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ให้เหนือชั้นด้วย Dreamweaver 4 advance / พณรังสี สู่ความดี ; บรรณาธิการ กฤษณะ สถิตย์ 2
1735866832544เรียนรู้และเทคนิคการใช้ Photoshop 6.01 / พูนศักดิ์ ธนพันธ์พาณิช. 3
1736866882544รู้แจ้งเห็นจริง Photoshop advance ครอบคลุมเวอร์ชั่น 6.01 / พูนศักดิ์ ธนพันธ์พาณิช. 1
1737866992544คู่มือการใช้งาน Linux ฉบับ Admin / ภัทรพงศ์ น้อยเรือง และ ประภาพร ช่างไม้1
1738867092544การบรรณาธิกรหนังสือพิมพ์และนิตยสาร : Newspaper and magazine editing / สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ 2
1739867112544Ordinary differentiae equation2
1740867192544พฤติกรรมการบริหารองค์การสาธารณะ / วันชัย มีชาติ1
1741867202544เที่ยวไปกินไปในต่างแดน : พม่า เขมร ลาว สิงคโปร์ ภูฏาน ญี่ปุ่น อินเดีย บังคลาเทศ / ทวีทอง หงษ์วิวัฒน์ และ ยอดแต้ว อักษรา1
1742867212544จุดตัดทางประวัติศาสตร์ / เกษม ศิริสัมพันธ์2
1743867272544จิตวิทยาและพฤติกรรมผู้บริโภค : ฉบับมาตรฐาน / ปริญ ลักษิตานนท์.2
1744867292544เปิดฟ้าส่องโลก... / นิติภูมิ นวรัตน์14
1745868192544สนามแม่เหล็กไฟฟ้า / มงคล ทองสงคราม.4
1746868392544พลศาสตร์และการควบคุมกระบวนการ / พรพจน์ เปี่ยมสมบูรณ์.2
1747868412544100 ถาม-ตอบระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี = Jit donyu 100 no Q and A / ฮิโรยุกิ ฮิราโนะ ; บัณฑิต ประดิษฐานุวงษ์, ผู้แปล 2
1748868622544นิยามศัพท์การตลาดฉบับ Kotler = Principles of marketing / ฟิลลิป คอตเลอร์ และ แกรี่ อาร์มสตรอง ; แปลโดย วารุณี ตันติวงศ์วาณิช...[และคนอื่นๆ]1
1749869412544เทคนิคส่งออกให้รวย / สายัณห์ จันทร์วิภาสวงศ์2
1750869632544Family therapy and family counseling1
1751870092544The Wedding planner [Videodisc]2
1752870212544Sweet and lowdown [Videodisc]2
1753870232544Cindy Crawford [Videodisc]1
1754870712544Wind resource assessment of Thailand1
1755870762544โครงการนำร่องการใช้หน้ากากกรองฝุ่นหินแบบประยุกต์ในกลุ่มคนงานโม่บดย่อยหิน / วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์ สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์ และ วราศรี สีตลพฤกษ์ 1
1756870812544คำอธิบายกฎหมายอาญา 2 มาตรา 107 ถึงมาตรา 275 / ชัยวัฒน์ ศิริวัฒนกุล 1
1757870912544แผนการปฏิรูปการศึกษาของประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิลยู-บุช / พรทิพย์ สุวรรณโรจน์1
1758870922544กรอบคุณวุฒิทางการศึกษาแห่งชาติกับการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของประเทศนิวซีแลนด์ / แปลโดย ธีรวิทย์ ภิญโญณัฐกานต์ และวิภัสรินทร์ ประพันธสิริ1
1759870932544ราชภัฎ : มหาวิทยาลัยของประชาชน / เรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์ ; บรรณาธิการโดย ประยงค์ คงเมือง1
1760870992544วิศวกรรมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า / โมไนย ไกรฤกษ์2
1761871002544สุราในสังคมไทย : โครงการศึกษาปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อหามาตรการทางเลือกป้องกันแก้ไข / อดิศวร์ หลายชูไทย2
1762871152544Two girls and a guy [Videodisc]2
1763871532544ไฟฟ้าอุตสาหกรรม2
1764872212544Business and stock exchange dictionary2
1765872282544พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพ.ศ.25352
1766872872544ปลาหางนกยูง1
1767872952544การแลกเปลี่ยนและการค้าข้าวบริเวณชุมชนรอบทะเลสาบสงขลา / ชวลิต อังวิทยาธร2
1768872962544การปฏิสัมพันธ์ระหว่างศาสนิกที่ปรากฎในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส / รัตติยา สาและ1
1769872972544โครงสร้างและพลวัตวัฒนธรรมภาคใต้กับการพัฒนา / สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์2
1770873002544ภูมิปัญญาการปราบปรามของพล.ต.ต.ขุนพันธรักษ์ราชเดช / วีระ แสงเพชร1
1771873042544ประวัติศาสตร์ไทใหญ่ พื้นไทตอนกลาง / เจ้ายันฟ้าแสนหวี ; เรียบเรียงโดย นันทสิงห์ ; แปลโดย สมปอง ไตตุมแก่น และ ฉัตรทิพย์ นาถสุภา 4
1772873052544ประวัติศาสตร์สิบสองปันนา / ยรรยง จิระนคร และ รัตนาพร เศรษฐกุล 2
1773873062544เชื้อเครือเจ้าแสนหวีสิบสองปันนา / เรียบเรียงโดย เท่าคว่าง แซ้ง และ อ้ายศา ; ปริวรรต-แปล โดย เรณู วิชาศิลป์ ; ตรวจทานโดย กรรณิการ์ พันชนะ 2
1774873082544ประวัติศาสตร์ไทใหญ่ / สมพงศ์ วิทยาศักดิ์พันธ์.2
1775873092544ไป่เยว่2
1776873102544จักรวาลทัศน์ ฟ้า-ขวัญ-เมือง คัมภีร์โบราณไทยอาหม2
1777874622544แนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มสตรีและเยาวชนสหกรณ์ : กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์เพื่อกำหนดแนวทางการนำเข้าสู่ระบบตลาด / สมเกียรติ ฉายโซน1
1778874702544การสัมมนาทางวิชาการเรื่องความปลอดภัยของอาหารสำหรับผู้บริโภค1
1779874782544แผนแม่บทพัฒนาการท่องเที่ยวภาคกลางตอนบน1
1780874812544สิทธิสวัสดิการ : มิติใหม่ในการบริหารแรงงานไทย1
1781874842544กรณีศึกษา : การต่อสู้เพื่ออยู่รอดของ SMEs และประชาชน4
1782875622544ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสารเคมีที่ใช้ในการฆ่าเชื้อโรคในระบบประปาหมู่บ้าน / ศิริวัฒนา ตอวิวัฒน์...[และคนอื่น ๆ]1
1783875642544วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดตาก1
1784875652544วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดภูเก็ต1
1785875672544วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดพะเยา1
1786875682544วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดนครนายก1
1787875692544ชุดวัฒนธรรมพัฒนาทางการประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญา1
1788875702544วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1
1789875712544วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดสระบุรี1
1790875722544วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดปทุมธานี1
1791875732544วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดระนอง1
1792875742544วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดเพชรบุรี1
1793875752544วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดลำปาง1
1794875762544วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดสิงห์บุรี1
1795875772544วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดสมุทรสาคร1
1796875782544วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์1
1797875792544วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดเลย1
1798875802544วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดศรีสะเกษ1
1799875812544วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดอุบลราชธานี1
1800875822544วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดกำแพงเพชร1
1801875832544วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดสงขลา1
1802875842544วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดชลบุรี1
1803875862544วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดบุรีรัมย์1
1804875872544วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดปราจีนบุรี1
1805875882544วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดอุท้ยธานี1
1806875892544วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดพัทลุง1
1807875902544วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดมุกดาหาร1
1808875912544วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดนครปฐม1
1809875922544วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดสุราษฎร์ธานี1
1810875932544วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดนครศรีธรรมราช1
1811875942544วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดสุโขทัย1
1812875952544วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดสุรินทร์1
1813875962544วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดสมุทรสงคราม1
1814875972544วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดจันทบุรี1
1815875982544วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดชัยภูมิ1
1816877752544ปิดทางแฮกเกอร์ : เผยความลับในการรักษาความปลอดภัยให้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ = Hacking exposed : network security secrets and solutions / โจเอล สแคมเบรย์, 3
1817877762544เลือกซื้อประกอบและติดตั้ง PC / นิยม เชื้อไทย และ สิทธิชัย ประสานวงศ์1
1818877812544ไมโครซอฟต์ วินโดวส์ เอ็กพี ซูเปอร์ไกด์ = Microsoft Windows XP superguide / สิทธิชัย ประสานวงศ์ 1
1819877852544คู่มือออกแบบเว็บไซต์ฉบับมืออาชีพ3
1820877862544คู่มือโปรแกรมภาษา C สำหรับผู้เริ่มต้น / วิทยา เรืองพรวิสุทธิ์1
1821878152544การจัดการทรัพยากรมนุษย์ = Human resource management / อำนวย แสงสว่าง6
1822878762544เพาเวอร์พอยท์ 2002 วิชวล ไกด์ สเต็ป บาย สเต็ป = PowerPoint 2002 visual guide step by step / จีราวุธ วารินทร์ 2
1823878782544เทคนิคการเขียนโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลด้วยวิสชวลฟอกซ์โปร / ปัญญาพล หอระตะ2
1824878792544มือใหม่สร้างเว็บอย่างมืออาชีพ Dreamweaver 4 ฉบับสมบูรณ์ / กฤษณะ สถิตย์ 2
1825878872544ระบบฐานข้อมูล / สมจิตร อาจอินทร์ และ งามนิจ อาจอินทร์ 2
1826878902544Learner centered education management2
1827878912544Super web directory3
1828878952544Key management ideas : thinking that changed the management world2
1829878972544มองลอดแว่น / วิทยา ตัณฑสุทธิ์1
1830879062544Differentiate or die2
1831879122544Management challenges for the 21st century2
1832879262544The President's man [Videodisc]2
1833879272544The Proposition [Videodisc]2
1834879282544Endurance [Videodisc]2
1835879382544รวมโปรเจ็กต์ ASP เพื่อการสร้างเว็บไซต์ที่สมบูรณ์ [ซีดี-รอม] / มณีโชติ สมานไทย บรรณาธิการโดย สัจจะ จรัสรุ่งรวีวร2
1836879882544คลีนิกคนอ้วน / กมลพรรธน์ เมฆวรวุฒิ และ อัมพร ชัยศิริรัตน์1
1837880142544ล่องน้ำไนล์ / สังคม ฮอหรินทร์ 1
1838880322544คู่มือการสร้างเว็บเพจแบบมืออาชีพด้วย FrontPage 2000 / ประภาพร ช่างไม้ ; บรรณาธิการ สัจจะ จรัสรุ่งรวีวร 1
1839880342544เรียนเขียนแบบ AutoCAD กับมืออาชีพ ฉบับ Workshop / สัญญา นามี ; บรรณาธิการ สัจจะ จรัสรุ่งรวีวร 1
1840880392544ใส่เทคนิคพิเศษให้ภาพยนตร์ด้วย Adobe After effects 5.0 / ประภาวรรณ ตระกูลเกษมสุข ; บรรณาธิการโดย ดนุพล กิ่งสุคนธ์1
1841880422544พื้นฐานการเขียนสคริปต์และสร้าง Web Application ด้วย PHP & MySQL / วรรณิภา เนตรงาม ; บรรณาธิการโดย สัจจะ จรัสรุ่งรวีวร1
1842880472544ขออภัย...มือใหม่หัดคลิก [อินเตอร์เน็ต] / กิติกร อนุเธียร์ ; บรรณาธิการ กรภัทร์ สุทธิดารา และ เกรียงศักดิ์ นิมิตชัยกิจกุล1
1843880502544แก้ปัญหาฮาร์ดดิสก์และกู้ข้อมูลง่ายนิดเดียว / ภีรพล คชาเจริญ ; บรรณาธิการ อรรณพ ขันธิกุล1
1844880512544Speed learning เรียนรู้การสร้างภาพกราฟิกด้วย Illustrator 9.01
1845881002544การวิเคราะห์องค์ประกอบของความไม่เท่าเทียมกันของรายได้ระหว่างพื้นที่จังหวัดตามแผนกับจังหวัดนอกแผนพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก = An analysis of compo1
1846881302544เอกสารประกอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 25441
1847881342544เมื่อข้าพเจ้าเป็นนักเรียนนอก / สมเด็จพระเทพรัตรราชสุดฯสยามบรมราชกุรี1
1848881672544Macromedia authorware 6 workshop2
1849881702544การบัญชีชั้นกลาง 2 = Intermediate accounting 2 / นุชจรี พิเชษฐกุล2
1850881732544การบัญชีชั้นสูง / นิยะดา วิเศษบริสุทธิ์ 4
1851881862544Wind resource assessment of Thailand [CD-ROM]1
1852881932544พ่อรวยเก่งดังสอนลูก / จิรพรรณ อัญญะโพธิ์ และ เฉลิมพล จรัสรักษา ; บรรณาธิการโดย พิชัย ศิริจันทนันท์1
1853881972544สุดยอดคัมภีร์การบริหารธุรกิจที่เยี่ยมยุทธ์ ธนินทร์ เจียรวน นท์ พระยาภิรมย์ภักดี / อธิวัฒน์ ทรัพย์ไพทูรย์4
1854882232544งบกระแสเงินสดและการบัญชีสำหรับเงินสด / กชกร เฉลิมกาญจนา 4
1855882242544คู่มือเตรียมสอบ CPA [Certified public accountants] / สุชาติ เหล่าปรีดา, สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ และ วิศิษฏ์ วชิรลาภไพฑูรย์4
1856882822544โครงการตำราและสื่อการสอนคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย4
1857883012544ศัพท์รัฐศาสตร์ : ฉบับราชบัณฑิตยสถาน / ราชบัณฑิตยสถาน1
1858883072544ถาษาถิ่นกับศิลาจารึก1
1859883082544การปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย1
1860883252544ไขความลึกลับ ISO 9001 ฉบับปี 2000 / สุพงศ์ นิ่มกุลรัตน์.2
1861883262544ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมตะวันตก : คริสเตียนตอนต้นถึงสมัยใหม่ / วิจิตร เจริญภักตร์.2
1862883272544สื่อสาร2
18638832825445 ส ที่คนไทยไม่รู้จัก / สุวัฒน์ แซ่ดั่น 3
1864883292544ISO 14000 สำหรับผู้บริหาร2
1865883362544กลศาสตร์วิศวกรรม ภาคพลศาสตร์ = Engineering mechanics dynamics / วีระศักดิ์ กรัยวิเชียร...[และคนอื่นๆ]2
1866883382544การตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบการภาคปฏิบัติ / วชิรวิชญ์ มธุรสสุวรรณ2
1867883412544Machine design2
1868883492544เชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น / ประเสริฐ เทียนนิมิตร, ขวัญชัย สินทิพย์สมบูรณ์ และ ปานเพชร ชินินทร2
1869884882544การสำรวจอุทกธรณีสถานที่เจาะบ่อบาดาลโดยใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ กรณีศึกษาจังหวัดนครนายก / ธนะศักดิ์ ประเสริฐศรี1
1870884922544รายงานการสัมมนาประจำปีที่ประชุมคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 191
1871885042544วัดประจำ 9 รัชกาลจักรีวงศ์ / ทัศนีย์ ยาวะประภาษ 1
1872885422544คุยกับพระผู้หญิง / สามเณรีธัมมนันทา [ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์]1
1873885442544ธรรมะของทักษิณ / ฮ. นิกฮู้กี้1
1874885472544คู่มือวิธีเทียบเคียง-แข่งดี = Benchmarking workbook / เบ็ง คาร์ลอฟ ; แปลโดย ณัฐพงศ์ เกศมาริช2
1875885492544กินอย่างไรไม่แก่เร็ว / นิพิท จินดากุล1
1876885532544Writing a better business plan handbook2
1877885572544คนรักสัตว์ / ทศพร นักเบศร์1
1878885602544หลักการประกอบอาหาร / อบเชย วงศ์ทอง และ ขนิษฐา พูนผลกุล2
1879885632544แผนการตลาด / วารินทร์ สินสูงสุด และ วันทิพย์ สินสูงสุด2
1880885822544เปิดร้านบนอินเทอร์เน็ต : ฉบับเถ้าแก่ทำเอง / อภิชัย เรืองศิริปิยะกุล2
1881885832544การพัฒนา ASP ด้วยฐานข้อมูล Access 97/2000 /ธนพล ฉันจรัสวิชัย 2
1882886522544แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาสังคมและวัฒนธรรมไทย1
1883886582544แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาวิวัฒนาการการเมืองไทย1
1884886592544เศรษฐกิจไทย [ฉบับปรับปรุง] = Thai economy / ศุภรัตน์ เลิศพาณิชย์กุล... [และคนอื่นๆ] 4
1885886602544แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาเศรษฐกิจไทย1
1886886652544เอกสารการสอนชุดวิชาศิลปะกับสังคมไทย4
1887886682544แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาแนวคิดไทย1
1888886702544แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว1
1889886762544แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาการรักษาพยาบาลเบื้องต้น1
1890886782544แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาการบริหารงานความปลอดภัย1
1891886882544จุลชีววิทยาปฏิบัติการ / กัญจนา ธีระกุล1
1892886912544แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาพื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย1
1893886932544Thailand and foreign relations1
1894886992544การฝึกวอลเลย์บอล 2000 / อภิศักดิ์ ขำสุข2
1895887462544Research on leakage detecting equipment for water distribution main of rural water supply system1
1896887472544การหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการลดปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำประปาของกรมอนามัยในเขตภาคเหนือโดยใช้สารเคมี / เทวารักษ เครือคล้าย...[และคนอื่น]1
1897888012544รวมเว็บไซต์เพื่อการศึกษา / ทีมบรรณาธิการหนังสือคอมพิวเตอร์2
1898888702544คู่มือการจัดทำโครงการและการจัดกิจกรรมห้องสมุด / มณฑิรา พานิชยิ่ง2
1899888722544ไทยรัฐนำเที่ยวทั่วไทย / นกขมิ้น2
1900888732544การออกเสียงสระและเสียงพยัญชนะในภาษาอังกฤษ / ปรารมภ์รัตน์ โชติกเสถียร2
1901888762544ปกิณกะ-ปฏิรูปห้องสมุด / แม้นมาศ ชวลิต.1
1902888782544วรรณคดีและวรรณคดีวิจารณ์ / วิทย์ ศิวะศริยานนท์ ; บรรณาธิการ โดย วริยา ศ. ชินวรรโณ3
1903888792544รวมบทความทางวิชาการและบทแปลวรรณกรรมตะวันตก2
1904888852544100 ถาม-ตอบ 5 ส / นิยม ดีสวัสดิ์มงคล 1
1905888872544หลักการบริหาร / เสนาะ ติเยาว์2
1906888892544การพัฒนาต้นแบบการบริการสาธารณะที่เป็นเลิศ : กรณีศึกษาจากต่างประเทศ / วรเดช จันทรศร2
1907889312544BRT research reports 20012
1908890042544100 ปี ดาราศาสตร์โลก / ชัยวัฒน์ คุประตกุล 2
1909890062544ฝันให้พรุ่งนี้...ไม่มีศพ / พรทิพย์ โรจนสุนันท์1
1910890092544บันทึกชีวิตรักมิตร ชัยบัญชา กิ่งดาว ดารณี เขียน1
1911890122544คำอธิบายประมวลศัพท์ธุรกิจที่ใช้ทั่วไปในภาษาอังกฤษ / ม.ร.ว. สฤษดิคุณ กิติยากร1
1912890162544ปทานุกรมศัพท์ : กีฬา พลศึกษา และวิทยาศาสตร์การกีฬา / ถนอม วงศ์ กฤษณ์เพ็ชร์ และ กุลธิด า เชิงฉลาด2
1913890422544Super resume1
1914890492544มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม / จิราภรณ์ คชเสนี 1
1915890502544ลูกหว้า / ช่อลัดดา2
1916890582544Rapid development2
1917890602544Data structures and advanced programming2
1918890662544พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ.25441
1919890702544แนวข้อสอบกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 25401
1920890742544พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคมพ.ศ.25441
1921890822544กลยุทธ์ชี้ทางรอด 13 เจ้าพ่อ dotcom ระดับโลก = The internet entrepreneurs / คริสโตเฟอร์ ไพรซ์ ; แปลโดย ณัฐพงศ์ พันธเกียรติไพศาล และ ดาว ไวรักษ์สัตว์1
1922890842544การรีไซเคิลเพื่อประหยัดพลังงาน1
1923890862544จักรวาลและอวกาศ / นิพนธ์ ทรายเพชร1
1924890882544Siam commerce : essay on trade and commerce of ancient Siam1
19258908925445S audit1
1926890952544นิทานไทย / ส. พลายน้อย2
1927891112544การวิเคราะห์เชิงปริมาณ / สุทธิมา ชำนาญเวช2
1928891192544ขอบฟ้าขลิบทอง / อุชเชนี. 3
1929891282544ปีศาจ / เสนีย์ เสาวพงศ์.1
1930891322544จับตาย : รวมเรื่องเอก / มนัส จรรยงศ์. 2
1931891362544ผู้ดับดวงอาทิตย์ / จันตรี ศิริบุญรอด. 2
1932891402544การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาต่อกระบวนการเรียนการสอนของสถาบันราชภัฎธนบุรี / วิไล ตั้งจิตสมคิด1
1933891482544การวิเคราะห์และพัฒนาโปรแกรมการจัดการพื้นที่ข้อมูลสำหรับบริการนักศึกษาในระบบเครือข่ายอินทราเน็ตและอินเทอร์เน็ต / รัศแก้ว ศรีสด, พัชนี เดชประเสริฐ และ อ1
1934891862544ฝรั่งเศส / บรรณาธิการ นิศารัตน์ สีตะสุวรรณ1
1935891892544คู่มือนัดเดินทาง สวิตเซอร์แลนด์1
1936891962544คู่มือนักเดินทางฉบับพกพาสิงคโปร์2
1937892242544กรีนแลนด์ เกาะสีขาวและเที่ยวสบาย ๆ ในไอซแลนด์ / วีณา รุธิรพงศ์1
1938892262544เสน่ห์นอร์เวย์ 2 / พิมพิไล1
1939892272544บุกป่าแอฟริกา / วีณา รุธิรพงษ์1
1940892282544ตะลอนทัวร์ เที่ยวออสเตรเลียตะวันตก / กุญชริกา กุญชร ณ อยุธยา1
1941892292544พูดฝรั่งเรื่องไทยไทย / คารีน่า โชติรวี1
1942892412544เที่ยวรอบโลกชุดดินแดนในฝันอังกฤษ1
1943892992544กฎหมายแรงงาน2
1944893002544ความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ดูจากสนธิสัญญาและข้อตกลงในรอบ 100 ปี / บรรณาธิการโดย พัชรี สิโรรส , ชูศรี มณีพฤกษ์ และ เค็นเนท เจ แฮลเลอร์ 2
1945893072544เศรษฐศาสตร์การจัดการ / นราทิพย์ ชุติวงศ์ ; ชลัยพร อมรวัฒนา บรรณาธิการ 2
1946893102544ย่อหลักกฎหมายแรงงาน : พื้นฐานความรู้ทั่วไปกฎหมายแรงงาน2
1947893132544พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 กฎกระทรวงและประกาศที่เกี่ยวข้อง [ไทย-อังกฤษ] = Labour protection Act B.E.2541 [A.D.1998] and its ministerial reg2
1948893182544คู่มือการศึกษาวิชากฎหมายการค้าระหว่างประเทศว่าด้วยการรับขนของทางทะเลและการประกันภัยทางทะเล / อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ2
1949893432544Australian popular courses for Thai students 20021
1950893532544ปฏิบัติการงานโรงแรม = Hotel operations / เกียรติ สิมะกูร1
1951893712544MacBasic III เรียนรู้ระบบและการใช้แมคอินทอช1
1952893942544Critical care1
1953893972544ชุดสิ่งแวดล้อม1
1954893982544The ozone layer1
1955893992544The African elephant1
1956894002544Urban air pollution1
1957894012544The contamination of food1
1958894022544The freshwater pollution1
1959894032544The impact of ozone depletion1
1960894042544ปรากฏการณ์เอลนิโญ = The EI Nino phenomenon / แปลโดย นิภา ภิรมย์... [และคนอื่นๆ] 1
1961894052544ธารน้ำแข็งกับสิ่งแวดล้อม = Glaciers and the environment / แปลโดย ประกอบ อยู่ชมบุญ...[และคนอื่น ๆ] 1
1962894062544The impact of climate change1
1963894072544Global biodiversity1
1964894082544The pollution of lakes and reservoirs1
1965894092544ชุดสิ่งแวดล้อมโลก1
1966894122544พุทธสาวกพุทธสาวิกา : ประมวลประวัติพระเถระพระเถรีสมัยพุทธกาล / เสฐียรพงษ์ วรรณปก1
1967894142544อัลบั้มผลงาน : ศาสตราจารย์พูน เกษจำรัส ศิลปินแห่งชาติ 1
1968894342544อนุสรณ์เหม เวชกร ระลึกถึงหนึ่งร้อยปีเหม เวชกร1
1969894392544พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดพ.ศ.2535 : แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2544 พร้อมกฎกระทรวง รวบรวมโดย ธีระพภ อรุณะกสิกร...[และคนอื่นๆ]2
1970894512544แกตต์และองค์การการค้าโลก (WTO / ทัชชมัย ฤกษะสุต. 2
1971894542544ประมวลกฎหมายรัษฎากรพุทธศักราช 2481 : พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากรพ.ศ.2528 ข้อกำหนดคดีภาษีอากรพ.ศ.25444
1972894582544พระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. 2544 พร้อมพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทยพ.ศ. 2544 วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 25443
1973894612544พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ.2534 : แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2543 / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร...[และคนอื่นๆ]1
1974894692544พระราชบัญญัติล้มละลายพุทธศักราช 2483 : ปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2544 / รวบรวมโดย วินัย เลิศประเสริฐ 3
1975894702544พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ วิชาชีพเวชกรรม สถานพยาบาล วิชาชีพทันตกรรม / พรทิพย์ คำพอ, เรียบเรียง2
1976894712544ระเบียบข้อบัญญัติควบคุมอาคาร2
1977894722544กฎหมายสาธารณสุขพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย / พรทิพย์ คำพอ รวบรวมเรียบเรียง2
1978894742544คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 5 : ครอบครัว / ไพโรจน์ กัมพูลสิริ2
1979894802544บทบาทของสหประชาชาติในสหัสวรรษใหม่ / ประภัสสร์ เทพชาตรี บรรณาธิการ2
1980894892544Handbook of structured selection interview : from principles to good practices1
1981894902544สะท้อนภาพสังคมเยอรมันผ่านวรรณกรรมเทโอดอร์ ฟอนทาเน่ / ฤดี พลานุเวช1
1982894912544เรียนรู้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้วย PC Arcview / สุเพชร จิรขจรกุล2
1983894952544วิธีเขียนรายงาน / เจริญ เจษฎาวัลย์2
1984894962544หลักการสื่อสารการตลาด / ชมพูนุช นุตาคม2
1985895002544Filmvirus 21
1986895032544Victory over debt2
1987895122544วิพากษ์คอมพิวเตอร์ : เทวรูปแห่งยุคสมัย / ไมเคิล แชลลิส ; แปลโดย พระไพศาล วิสาโล และสมควร ใฝ่งามดี2
1988895132544พจนานุกรมวิศวไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์1
1989895282544โลกน่ารู้จากแผนที่ : เอเซีย1
1990895322544สรีรวิทยาของพืช = Plant physiology สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์2
1991895572544Global launch of the world no tobacco day 2000 in Thailand1
1992895612544The 22nd ASEAN inter-parliamentary organization general assembly 2-7 September 20011
1993895622544ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติพ.ศ.2544 และแก้ไขเพิ่มเติม [ฉบับที่ 2] พ.ศ.2544 / สำนักงานคณะกรรมการกองทุน1
1994895652544การประกันคุณภาพในสถานศึกษาเพื่อพร้อมรับการประเมินภายนอก / ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมอาชีวศึกษา 1
1995895662544ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมืองระหว่างวันที่ 1 มิ.ย.- 31 ส.ค. 25441
1996895712544การดำเนินงานวัฒนธรรมของประเทศนิวซีแลนด์ / กาสัก เต๊ะขันหมาก1
1997895722544การปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในระดับอุดมศึกษา : กรณีศึกษาการเรียนการสอนสาขาวิชาสังคมศาสตร์ / ธรรมรักษ์ การพิศิษฏ์ 1
1998896032544สัญชาตญาณมรณะ / ชนาธิป ศิริปัญญาวงศ์ 1
1999896102544รายงานการศึกษาโครงการสนับสนุนบทบาทขององค์กรความร่วมมือของประชาชนในการพัฒนาในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดและอำเภอ1
2000896602544Quick learning เร่งความเร็วเพิ่มประสิทธิภาพพีซี-Maximum PC2
2001896642544เจาะลึกเคล็ดลับกำจัดไวรัส / จักรกฤษณ์ นพคุณ2
2002896702544Remote Anything ควบคุมคอมพิวเตอร์ระยะไกล2
2003896712544เติมลูกเล่นให้เว็บเพจ... / ชาตพล นภาวารี.1
2004896772544ไขอาชีพสำหรับคนไอที / ศุภชัย สุขะนินทร์2
2005896792544Easy learning คู่มือคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 20022
2006896812544เทคนิคการบันทึกข้อมูลลงแผ่น CD2
2007896832544คุณหมอช่างเม้าท์ / นพดล สโรบล1
2008896952544ไท้เก๊ก โยคะ สมาธิ : อุบายวิธีสู่ความสงบเย็น / สุพล โล่ห์ชิตกุล1
2009897022544เรื่องหมาหมา / ปิยะชาติ มงคลไชยสิทธิ์1
2010897032544ประสาคนรักหมา / สิริกุล พลายแก้ว1
2011897042544หมาต่างมุม / บัญชร ชวาลศิลป์1
2012897672544English conversation for students 5 [CD-ROM]1
2013897702544การเขียนโปรแกรมสำหรับ Client/Server ด้วย Visual Basic 6 และ ASP, VBScript, Access, SQL server / เจนวิทย์ เหลืองอร่าม, ปิยวิทย์ เหลืองอร่าม 2
2014897712544เรียนรู้เทคนิค Microsoft Access ฉบับ Programing / ณัฐพล อุ่นยัง 2
2015897852544ทิปส์แอนทริคส์สร้างลูกเล่นด้วยวิชวลเบสิค = Tips & Tricks สร้างลูกเล่นด้วย Visual Basic / พณัส ปัทมสราวุธ 2
2016897862544UML ภาษามาตรฐานเพื่อผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ / ชาลี วรกุลพิพัฒน์ และ เทพฤทธิ์ บัณฑิตวัฒนาวงศ์ 6
2017897922544Master talking dictionary 4.0 [CD-ROM]2
2018898132544บทคัดย่องานวิจัยประจำปี...คณะวิทยาศาสตร์ / มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ1
2019898292544รายงานการวิจัยเรื่องระบบความเชื่อและแบบแผนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพทางเพศของหญิงที่อยู่ในการค้าประเวณี1
2020898302544กระบวนการต่อสู้กับการลดทอนความเป็นมนุษย์ของสาวคาราโอเกะ / ขวัญฤทัย จ่างจำรัส1
2021898312544ชีวิตความเจ็บปวดของลูกสาวชาวเขาผู้ถูกขายกรณีศึกษา : ลูกสาวลาหู่ที่ถูกครอบครัวขายเป็นสินค้า / ชลดา มนตรีวัต1
2022898322544รายงานการวิจัย เรื่อง ตามรอยหญิงบำเรอกามในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 21
2023898332544การเคลื่อนไหวในพื้นที่สาธารณะของผู้หญิงในการจัดการป่าชุมชนจังหวัดลำพูน / วิเศษ สุจินพรัหม1
2024898342544การสร้างความหมายว่าด้วยเครือญาติและครอบครัวในเครือข่ายทางสังคมของผู้หญิงอิวเมี่ยน [เย้า] ภายใต้วิถีการผลิตเชิงพาณิชย์และระบบสังคมที่ให้อำนาจผู้ชายเป็น1
2025898352544รายงานการวิจัย เรื่องบทบาทของผู้หญิงชาวบ้านในการพัฒนา : กรณีศึกษาบทบาทของผู้หญิงในเครือข่ายชุมชนเมือง1
2026898362544รายงานการวิจัยเรื่อง ผู้หญิงในภาพยนตร์ : กระบวนการผลิตซ้ำภาพลักษณ์ของผู้หญิงในสังคมไทย1
2027898372544รายงานการวิจัยเรื่อง แม่ค้า : ปากปลาร้าหรือเทพธิดาของบ้าน1
2028898382544รายงานการวิจัย เรื่องมิติทางสังคมวัฒนธรรม : การตัดสินใจเลือกวิธีคุมกำเนิดของหญิงชายในจังหวัดเชียงใหม่1
2029898722544นักเรียนเรท R นักศึกษาเรท X... 2
2030900442544ปรับแต่ง Palm เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด / ทรงเกียรติ ภาวดี ; บรรณาธิการโดย วิทยา ต่อศรีเจริญ1
2031900452544คู่มือการใช้โปรแกรม Pro/engineer 2000i2 parametric solid modeling and assembly / ชัชวินท์ อัมรี2
2032900502544แบบตัวพิมพ์ไทย1
2033900622544Easy win : accounting system made easy for windows2
2034900652544Managing the testing process2
2035900662544ถอดรหัส.NET+Web services / สราวุธ อ้อยศรีสกุล ; บรรณาธิการโดย วิทยา ต่อศรีเจริญ2
2036900822544เขียนโปรแกรมบน Palm ด้วย Code Warrior / ปราโมทย์ พลังสันติกุล2
2037901512544ทฤษฎีสมการเบื้องต้น / สุพรรณ เพ็งชัย2
2038901522544ปกิณกะคณิตศาสตร์ / ฉวีวรรณ เศวตมาลย์1
2039901542544Discrete mathematics2
2040901602544คู่มือการใช้งาน Protel 99 / บัณฑิต จามรภูติ1
2041901682544เจาะข้อสอบปริญญาโทภาษาอังกฤษภาค Listening comprehension1
2042901752544วิทยาศาสตร์น่ารู้1
2043901882544พจนานุกรมวิทยาศาสตร์ / นีล อาร์ดลีย์1
2044901892544ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ /อำนาจ เจริญศิลป์1
2045901902544กล้องจุลทรรศน์ฉบับสมบูรณ์ / ชูศิลป์ อัตชู และ วนิดา ธนประโยชน์ศักดิ์ แปล1
2046902112544เล่นกับคน / สุขุม นวลสกุล1
2047902572544งานวิจัยเรื่องความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการปฏิบัติงานของอาจารย์ที่ปรึกษาสถาบันราชภัฏราชบุรี1
2048903912544สรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้ / จริงแท้ ศิริพานิช 1
2049903942544ทางรอด SMEs ยุคใหม่ตอนสารพันวันละยุทธ์2
2050903982544เจาะลึกคอมพิวเตอร์ II / ไพบูรย์ เปียศิริ2
2051904032544เขียนจดหมายภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง / สมลักษณ์ สว่างโรจน์2
2052904122544ดับสุริยาที่หว้ากอ / พิมาน แจ่มจรัส1
2053904362544ใส่เทคนิคพิเศษให้ภาพยนตร์ด้วย Adobe afftereffect 5.0 [ซีดี-รอม] / ประภาวรรณ ตระกูลเกษมสุข1
2054904392544คู่มือการใช้งานโปรแกรม macromedia Firewoks 4 ฉบับสมบูรณ์2
2055904462544คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ 2541-2544 [ซีดี-รอม] / สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ1
2056904672544เล่าเรื่องพม่ารามัญ / ส. พลายน้อย 3
2057904682544ผู้หญิงกับผู้ชาย / ส. พลายน้อย2
2058904722544พระบาทสมเด็จฯ พระจอมเกล้าพระเจ้ากรุงสยาม / ส. พลายน้อย 2
2059904742544เกร็ดสนุกชาวสยาม / เอนก นาวิกมูล2
2060905012544ปฐพีวิทยาเบื้องต้น3
2061905082544ปรับปรุงพันธุ์พืช : ความหลากหลายของแนวคิด / กฤษฎา สัมพันธารักษ์2
2062905112544สัณฐานวิทยาของเมล็ดวัชพืชในประเทศไทย / ดวงพร สุวรรณกุล และรังสิต สุวรรณเขตนิคม2
2063905182544การศึกษาเบื้องต้นประชาคมสิ่งมีชีวิตพื้นทะเล / จิตติมา อายุตตะกะ2
2064905272544เครื่องหมายและสัญลักษณ์ในคริสต์ศิลป์ = Singns and symbols in Christian arts / จอร์จ เพอร์กูสัน เขียน ; กุลวดี มกราภิรมย์ แปลและเรียบเรียง 2
2065905382544การบัญชีการเงิน / พันธิภา ศรีนามเมือง 2
2066905752544กลุ่มกฎหมายธุรกิจ / รวบรวมโดย เกษม สรศักดิ์เกษม2
2067905802544คำอธิบายพระธรรมนูญศาลยุติธรรมฉบับปัจจุบัน / สมภพพิสิษฐ สุขพิสิษฐ2
2068905812544แบบคำฟ้องคดีอาญา : เรียงมาตราตามประมวลกฎหมายอาญาและความผิดอาญาตามพระราชบัญญัติต่าง ๆ 18 ฉบับ รวมทั้งแบบคำร้องต่าง ๆ และการเขียนอุทธรณ์-ฎีกา / สนอง แก่4
2069905822544The thai asset management corporation law [TAMC[4
2070905882544ข้อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา2
2071905962544คู่มือการใช้งาน ASP digest / พนิดา จันทร์กระจ่าง2
2072906012544เริ่มต้นเรียนรู้การใช้งาน Internet เบื้องต้น / นิภากรณ์ คำเจริญ2
2073906042544เจาะลึกเทคโนโลยีใหม่ Microsoft.NET framework2
2074906252544เจาะลึกคดีเด็ด กำหนดคำวิชาชีพของทนายความ : ประกอบด้วยพระราชบัญญัติทนายความพ.ศ.2528 พร้อมด้วยตัวอย่างคำพิพากษาศาลฎีกาตั้งแต่ปี 2526-2543 / สมบัติ วงศ์ก2
2075906332544การต่อสู้คดีแพ่งและคดีอาญาเชิงกลยุทธ์ /เรียบเรียงโดย พิชัย นิลทองคำ และ ภาสกร ญาณสุธี3
2076906352544การดำเนินคดีในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ / สุพิศ ปราณิตพลกรัง6
2077906402544ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา : ฉบับสมบูรณ์พร้อมหมายเหตุท้ายมาตราที่สำคัญ สรุปย่อข้อกฎหมายท้ายมาตราที่สำคัญ หลักกฎหมายรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้อง / รวบร2
2078906422544ประมวลกฎหมายที่ดินทรัพย์และทรัพย์สิน : ตามประมวลกฎหมาย แพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 และ บรรพ 4 พ.ร.บ. การเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม 1
2079906472544กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 / รวบรวมโดย พิชัย นิลทองคำ2
2080907962544พูดอังกฤษฉบับสมัครงาน2
2081907972544พูดอังกฤษฉบับฝึกพูดด้วยตนเอง2
2082907982544พูดอังกฤษฉบับเที่ยวกรุงเทพ / กิตติยา ถมยางกูร, บรรณาธิการ2
2083908112544สุดยอดโปรแกรมบันเทิง ดูหนัง ฟังเพลง1
2084908902544วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เล่ม... เอกสารการสอนชุดวิชา / ชัยทิพย์ วนิชานนท์ ... [และคนอื่น ๆ]4
2085908962544สถิติและการวิจัยทางคหกรรมศาสตร์ = Statistics and research in home economics / เทียนฉาย กีระนันทน์. 4
2086908992544การผลิตและการใช้อาหาร / วิชัย หฤทัยธนาสันต์ ... [และคนอื่น ๆ] 4
2087909042544เอกสารการสอนชุดวิชา ผลิตภัณฑ์อาหาร4
2088909052544เอกสารการสอนชุดวิชา การประกันคุณภาพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร4
2089909882544CIG to new product development4
2090909992544ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น / อัจฉรา ธารอุไรกุล, ทัดดาว ศีลคุณ และภคินี อุปถัมภ์2
2091910502544Behind the paintingl [Videodisc]2
2092912262544ผังชุมชนและการใช้ที่ดินสายอารยธรรมเขมรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1
2093913172544สมเด็จย่ากับเปตอง / สมาคมสหพันธ์เปตองแห่งประเทศไทย1
2094913182544ข้อมูลอาชีพ2
2095913222544ฟลุ๊กแมวของตะแง้ว / บุษบา มหัตถพงศ์1
2096913272544การประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่องทางเลือกที่สามทางการอุดมศึกษาไทย : ดุลยภาพระหว่างโลกาภิวัฒน์และท้องถิ่นนิยม1
2097913442544Best web sites : Episode 41
2098913572544บทละครนอกเรื่อง แก้วหน้าม้า กรมหลวง ภูวเนตรนริทรฤทธิ์; บรรณาธิการโดย เรวดี ฐิตะโลหิต และ บุญเตือน ศรีวรพจน์1
2099913602544ราชาพิลาปคำฉันท์ บรรณาธิการโดย บุญเตือน ศรีวรพจน์1
2100913622544ต้นทางฝรั่งเศส1
2101913632544ตำราม้าของเก่ากับตำราลักษณม้า / หม่อมเจ้าทองทีฆายุ ทองใหญ่1
2102913692544รายงานผลการวิเคราะห์ผลิตภาพแรงงานปี... / กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน2
2103913722544รายงานผลการวิเคราะห์ค่าจ้างรายได้และชั่วโมงทำงานปี... / กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน3
2104913752544ไขปัญหาปริศนาฮวงจุ้ยตามหลักเหตุและผล มาโนช ประภาษานนท์1
2105913762544โคลงโลกนิติ : ฉบับถอดความร้อยแก้ว1
2106915762544อโดบี อิลลัสเตรเตอร์ 9.0 [ซีดี-รอม] : สร้างภาพประกอบแบบมืออาชีพ1
2107916842544การเขียนโปรแกรมสำหรับ Client Server ด้วย Visual Basic 6 และ ASP, VBScript, Access, SQL Server [ซีดี-รอม] / เจนวิทย์ เหลืองอร่าม และปิยวิทย์ เหลืองอร่า2
2108917272544การออกเสียงสระและเสียงพยัญชนะในภาษาอังกฤษ [ซีดี-รอม] / ปรารมภ์รัตน์ โชติกเสถียร2
2109918102544Garuda1
2110918602544หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม... / ณรงค์ ใจหาญ8
2111918802544หลักบูรณาการทางการศึกษาตามนัยแห่งพุทธธรรม / สุมน อมรวิวัฒน์1
2112918832544ปลานานาพันธุ์อาหารจานอร่อย1
2113918842544รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดทำแผนผังพัฒนาเขตกรุงเทพมหานคร : เขตจตุจักร 1
2114918962544รัฐศาสตร์ไทยกับศักยภาพในการจัดการความขัดแย้ง / จัดโดยคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สมาคมรัฐศาสตร์แห่งประเทศไทยและภาควิชารัฐศา2
2115918992544เวทีนี้ที่หายไป...รวมบทความนักศึกษารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่1
2116919372544การหาแนวทางพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพเพื่อควบคุมและป้องกันภาวะทุพโภชนาการของคลินิกโภชนาการ (กรณีศึกษาในชมรมผู้สูงอายุ ตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดชล2
2117919382544โครงการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารและโภชนาการผู้สูงอายุในจังหวัดฉะเชิงเทรา = Eating behavior and nutrition of elder in Chachoengsao province / โดย อุท2
2118919742544คุยสู่กันฟังธุรกิจ MLM1
2119919752544Leadership's personality1
21209198025449 ส กุญแจแห่งความสำเร็จพัฒนาท้องถิ่น / สุเมธ แสงนิ่มนวล1
2121919902544The mircacle of motivation1
2122920142544American dreams2
2123920462544ขนมเพิ่มรายได้ : ตำรับลุงขาวไขอาชีพ / มูลนิธิลุงขาวไขอาชีพ1
2124920482544อาหารชุดสุขภาพ ข้าวผัด1
2125920492544เคล็ดลับน่ารู้คู่บ้านและครอบครัว / แปลโดย ธนารัชต์ โสตะจินดา...[และคนอื่น ๆ]1
2126920552544บำบัดโรคด้วยการแพทย์ทางเลือก / แปลโดย ลลิตา ธีระสิริ และ นิทราพร รุจนวิศาล1
2127920622544ชิมไปบ่นไป / สมัคร สุนทรเวช 2
2128920932544The feng shui handbook1
2129920952544ความรู้เรื่องจีนจากตัวเลข / จิตรา ก่อนันทเกียรติ1
2130921612544กลยุทธ์การบริหารการตลาดแบบครบวงจร 3
2131921622544การผูกจอง1
2132922022544การเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุด / กอบแก้ว โชติกุญชร...[และคนอื่น ๆ]3
2133922062544พจนานุกรมศัพท์ธรณีวิทยา : ฉบับราชบัณฑิตยสถาน2
2134922082544ย้อนรอยปริศนา...รองเท้าดอกบัวทองคำ / ปารวี ไพบูลย์ยิ่ง1
2135922422544เรียนรู้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้วย PC Arcview [ซีดี-รอม] : Sampleav2
2136922512544เอกสารประกอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 [ซีดี-รอม]1
2137922622544Nikita [Videodisc]2
2138922652544SE-ED's modern Thai-English dictionary min edition1
2139922842544เลี้ยงไก่พื้นเมืองไทยสู้ภัยเศรษฐกิจ1
2140924342544สถานะสตรีศึกษา : ชาตินิยมในสตรีศึกษาไทยรายงานความล้มเหลวในการทบทวนเอกสารสตรีศึกษาภาษาไทยระหว่างพ.ศ.2522-2542 / พริศรา แซ่ก้วย1
2141924482544กว่าจะได้เป็นมืออาชีพลูกจ้างนายธนาคาร / อุทัย อัครพัฒนากูล1
2142924692544สิทธิประโยชน์และสวัสดิการของข้าราชการ1
2143924882544พลาสติก 1 / ทานตวรรณ เต็กชื่น, นิรันดร์ จันรัสมี และ อดิศักดิ์ แก้วใส2
2144924892544อิเล็กทรอนิกส์กำลัง 2 : ภาคปฏิบัติ / นภัทร วัจนเทพินทร์2
2145925042544ทฤษฎีอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป / อนันท์ คัมภิรานนท์...[และคนอื่น ๆ]2
2146925052544การควบคุมมอเตอร์ / สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ2
2147925122544เครื่องส่งวิทยุ2
2148925132544ทฤษฎีเครื่องกลไฟฟ้า 2 : เครื่องกลไฟฟ้าซิงโครนัสและเครื่องกลไฟฟ้าเหนี่ยวนำ / นภัทร วัจนเทพินทร์ และ ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ2
2149925972544คู่มืออ่านลายเซ็น เส้นสายปลายปากกา1
2150926352544รวยรินกลิ่นชา / เรืองรอง รุ่งรัศมี1
2151926532544พระราชอารมณ์ขันจากพระโอษฐ์ /วิลาศ มณีวัต1
2152926932544ยุทธวิธีการประชาสัมพันธ์ / จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์2
2153927052544Don't cry Nanking [Videodisc]2
2154927202544วงจรดิจิตอล [ดิจิตอลเทคนิค] / นฤพนธ์ หอธรรมรัตน์ และ วิฑูร มลิวัลย์2
2155927312544Needing you [Videodisc]2
2156927332544Where the heart is [Videodisc]2
2157927902544English conversation 1 [CD-ROM]2
2158927912544English conversation 2 [CD-ROM]3
2159927922544Business conversation for office and business [CD-ROM]3
2160927932544English conversation for job [CD-ROM]3
2161927952544English conversation for travel [CD-ROM]1
2162928152544รวมกฎหมายมหาชนว่าด้วยการปฏิบัติราชการและสิทธิหน้าที่ของประชาชน : รัฐธรรมนูญ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง / รวบรวมโดยสุนีย์ มัลลิกะมาลย์, โกเม2
2163928312544สังคีตลักษณ์และการวิเคราะห์ / ณัชชา โสคติยานุรักษ์1
2164928322544หนังสือในโครงการจัดพิมพ์เผยแพร่รายงานการวิจัย1
2165928332544อังกฤษพกพา / นาฏยา วิพุธศิริ2
2166928452544ขุนช้างขุนแผน (ฉบับอ่านใหม่) 2
2167928472544ละครคือชีวิต / เสาวรี1
2168928512544อะไรจะดีไปกว่านี้ / ดำรงค์ อารีกุล1
2169928542544เกาะลอย...หมู่บ้านประหลาด / ไพบูลย์ พันธุ์เมือง 1
2170928572544คู่มือประชาชนการเตรียมตัวมาตรวจทางห้องปฏิบัติการ / นวพรรณ จารุรักษ์2
2171928642544สังคมวิทยาครอบครัว /สัญญา สัญญาวิวัฒน์2
2172928992544รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการประเมินผลแผนงานรณรงค์ให้คนไทยเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ "ไทยเที่ยวไทย"1
2173929032544ค่าชดเชยตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน = Severance pay under labour law / รัชดาภรณ์ ทองสุข3
2174929102544ความรู้รอบตัวทั่วไป : ฉบับปรับปรุงใหม่ / รวบรวมโดย ชุลีพร สุสุวรรณ1
2175929142544วิเคราะห์ความเสี่ยงในการก่อหนี้ของสหกรณ์การเกษตร / ศูนย์สารสนเทศ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์1
2176929272544ตำราประกอบการสอนและการวิจัย การศึกษาเชิงคุณภาพ : เทคนิคการวิจัยภาคสนาม2
2177929472544หมึกแดง Cook book / ม.ล.ศิริเฉลิม สวัสดิวัตน์1
2178929532544คำอธิบายกฎหมายความรับผิดในผลิตภัณฑ์2
2179929542544กฎหมายคุ้มครองแรงงาน / วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม.2
2180932272544การเสริมสร้างการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เพื่อความเป็นเลิศในระบบการศึกษาของไทย : ยุทธศาสตร์ในการสร้างบุคลากรทางวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศในยุคโลกาภิว1
2181932282544รายงานผลการวิจัยเรื่องบทบาทของการวิจัยและพัฒนาที่มีต่อการดำเนินงานของภาคธุรกิจเอกชนไทย1
2182932302544รายงานฉบับสมบูรณ์ทัศนคติ1
2183932322544บริษัทข้ามชาติกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ / สุปราณี ศรีฉัตราภิมุข...[และคนอื่น ๆ]1
2184932482544อ่านเกม อ่านกลยุทธ์ วิเคราะห์ธุรกิจไทย 33
2185932602544หนังสือในโครงการจัดพิมพ์เผยแพร่หนังสือและเอกสารทีทรงคุณค่า1
2186932642544อาหาร : ทรัพย์และศิลป์แผ่นดินไทย = Thai cuisine : treasure and art of the land / แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย...[และคนอื่น ๆ] 2
2187932712544เข้าใจและใช้งาน XML ฉบับโปรแกรมเมอร์ / ศุภชัย สมพานิช ; บรรณาธิการโดย สัจจะ จรัสรุ่งรวีวร2
2188933522544เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาพนิ่งและภาพยนตร์ = Introduction to photography and film4
2189933532544ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาพนิ่งและภาพยนตร์ : แบบฝึกปฏิบัติ = Introduction to pho tography and film / นิพนธ์ ศุขปรีดี...คนอื่นๆ1
2190933672544วิทยานิพนธ์ = Thesis / สมจินต์ สันถว รักษ์...[และคนอื่น ๆ] 4
2191933682544แนวการศึกษาชุดวิชาวิทยานิพนธ์ = Thesis1
2192933712544วิธีไล่สายกฎหมายอาญา เล่ม 22
2193933992544บรรณารักษ์ห้องสมุดเสมือน [ซีดี-รอม] : การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ / สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี1
2194935082544วิทยานิพนธ์ : แนวการศึกษาชุดวิชา = Thesis / ฐาปนา ฉิ่นไพศาล1
2195935092544วิทยานิพนธ์ = Thesis / ฐาปนา ฉิ่นไพศาล...[และคนอื่น ๆ] 6
2196936732544Out kold [Videodisc]2
2197937232544การสอนแบบสมดุล / วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา1
2198938562544ประมวลคำย่อศัพท์เทคนิค คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต สารสนเทศ และโทรคมนาคม / พันธ์ศักดิ์ ศรีทรัพย์2
2199938732544The process of becoming Thai people1
2200938792544ประเทศจีน : หน้าต่างสู่โลกกว้าง / แปลโดย ชุติมา ศิริ สมรรถการ ; ชนิดา ศักด ิ์ศิริสัมพันธ์, บรรณาธิการ1
2201938802544บ่วง-สื่อ-ยู่-อี่1
2202938812544ทำเนียบเจ้าแม่และผู้วิเศษของจีน / จิตรา ก่อนันทเกียรติ1
2203939162544หลักการบัญชีเบื้องต้น = Principles of accounting / สมใจ จันทร์เต็ม1
2204939172544Financial statements analysis1
2205939202544หลักมนุษย์1
2206939272544กฎหมายมาตรฐานอาหารสากลและกฏหมายแรงงาน / สุภางค์ เรืองฉาย1
2207940362544วาทะของโอปราห์ วินฟรีย์ : พิธีกรรายการทอล์กโชว์อันดับ 1 ของโลกและผู้หญิงที่ร่ำรวยที่สุดของอเมริกา = Oprah Winfrey speaks : insight from the world's mo2
2208940742544การจัดการธุรกิจประกันภัย2
2209940782544การบันทึกเสียงด้วยตนเอง2
2210940932544เทคโนโลยิ้ม สวัสดีความเครียด1
2211941142544คู่มือการประเมินผลภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานศึกษา : = การออกแบบการประเมินผลภายใน / สุวิมล ว่องวาณิช3
2212941242544คินทาโรเจ้าหนูจอมพลัง / รวบรวมโดย ซายุมิ คาวาอุจิ ; แปลโดย วัฒนา พัฒนพงศ์1
2213941252544ชุดวรรณกรรมเยาวชน--ญี่ปุ่น1
2214941532544หนังสือกตัญญูกตเวทิตาทาน เล่มที่ 1 จาก จิต -- สู่ -- จิต ธาตุรู้ -- สู่ ธาตุรู้ ด้วย [ธรรมะ -- ปัจจัตตัง !1
2215941832544เก่ง ASP.net ให้ครบสูตร / สุรัตน์ บัณฑิตลักษณะ ; บรรณาธิการโดย วิทยา ต่อศรีเจริญ2
2216941842544เริ่มคิด-เริ่มสร้าง-เริ่มใช้ XML / สราวุธ อ้อยศรีสกุล ; บรรณาธิการโดย วิทยา ต่อศรีเจริญ2
2217942282544Journeys with the cancer conqueror1
2218942292544เมื่อหมอเป็นมะเร็ง4
2219944772544คำถาม-คำตอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 2
2220944792544คำถาม-คำตอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง / พิพัฒน์ จักรางกูร2
2221944802544กฎหมายอาญา : คำถาม-คำตอบ 2
2222944852544หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง / พิพัฒน์ จักรางกูร2
2223944892544กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะละเมิด 2
2224944902544คำอธิบายโดยย่อประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิดและความรับผิดทางละเมิดความพระราชบัญญัติความเป็นผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 / ศักดิ์ สนอง2
2225945292544ซีดี-รอม สอนการใช้โปรแกรม Microsoft outlook XP [ซีดี-รอม]1
2226945352544The '70s [Videodisc]2
2227945532544ดั่งหนึ่งเม็ดทราย / โบตั๋น1
2228945552544นครโลหะหนาว / นันท์ นันทคุณ2
2229945602544ชีวิตนี้มหัศจรรย์ยิ่งนัก / เฉก ธนะสิริ 2
2230945642544ห้วงมหรรณพ / คึกฤทธิ์ ปราโมช2
2231945702544ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมชนชาติไทย2
2232945732544ตลาดแรงงานไทยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผลกระทบจากเศรษฐกิจถดถอยในปลายทศวรรษที่ 90 : รายงานผลสังเคราะห์ / สุภางค์ จันทวานิช2
2233945762544สรรพสิ่งล้วนวิจัย2
2234946042544ธรรมาภิบาลการมีส่วนร่วมของประชาชนและกระบวนการทางด้านสิ่งแวดล้อม2
2235946322544คดีเด็ด แฟ้มหมายเลข 4 [แผ่นวีดิทัศน์]1
2236946332544คดีเด็ด แฟ้มหมายเลข 5 [แผ่นวีดิทัศน์]1
2237946342544คดีเด็ด แฟ้มหมายเลข 6 [แผ่นวีดิทัศน์]1
2238946352544คดีเด็ด แฟ้มหมายเลข 7 [แผ่นวีดิทัศน์]1
2239946362544คดีเด็ด แฟ้มหมายเลข 8 [แผ่นวีดิทัศน์]1
2240946372544คดีเด็ด แฟ้มหมายเลข 9 [แผ่นวีดิทัศน์]1
2241946382544คดีเด็ด แฟ้มหมายเลข 10 [แผ่นวีดิทัศน์]1
2242946392544คดีเด็ด แฟ้มหมายเลข 11 [แผ่นวีดิทัศน์]1
2243946402544คดีเด็ด แฟ้มหมายเลข 12 [แผ่นวีดิทัศน์]1
2244946412544คดีเด็ด แฟ้มหมายเลข 13 [แผ่นวีดิทัศน์]1
2245946422544คดีเด็ด แฟ้มหมายเลข 14 [แผ่นวีดิทัศน์]1
2246946432544คดีเด็ด แฟ้มหมายเลข 15 [แผ่นวีดิทัศน์]1
2247946442544คดีเด็ด แฟ้มหมายเลข 16 [แผ่นวีดิทัศน์]1
2248946452544คดีเด็ด แฟ้มหมายเลข 17 [แผ่นวีดิทัศน์]1
2249946462544คดีเด็ด แฟ้มหมายเลข 18 [แผ่นวีดิทัศน์]1
2250946472544คดีเด็ด แฟ้มหมายเลข 19 [แผ่นวีดิทัศน์]1
2251946482544คดีเด็ด แฟ้มหมายเลข 20 [แผ่นวีดิทัศน์]1
2252946492544คดีเด็ด แฟ้มหมายเลข 21 [แผ่นวีดิทัศน์]1
2253946502544คดีเด็ด แฟ้มหมายเลข 22 [แผ่นวีดิทัศน์]1
2254946952544Get cater [Videodisc] : The truth hurts2
2255948312544ชุด ศาสนากับชีวิต1
2256948422544โครงกระดูกในตู้ / ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช1
2257948432544บันเทิงเริงรมย์ / ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช1
2258948442544หนูไม่ใช่โสเภณี / ผกามาศ ปรีชา1
22599484925446 ตุลา เราคือผู้บริสุทธิ์ / กลุ่มผดุงธรรม1
2260948542544คำตอบอยู่ที่ตัวคุณเอง / พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ.1
2261948782544Reduction of electrical energy by power factor correction1
2262948912544คู่มือมนุษย์ : ฉบับสมบูรณ์ / พุทธทาสภิกขุ1
2263949622544จาก 14 ถึง 6 ตุลาคม / ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และ ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์, บรรณาธิการ2
2264951012544พระพุทธศาสนาในสถานการณ์โลกปัจจุบัน / พระเทพโสภณ (ประยูร ธมมฺจิตโต) 5
2265951092544การประชุมวิชาการเรื่องการออกแบบและก่อสร้างงานโยธาระบบไฟฟ้าใต้ดิน โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล1
2266951882544Canadian collection1
2267951892544Japan [Videodisc] : The Island empire1
2268951902544Thailand [Videodisc] : The golden kingdom1
2269951912544Discovering the USA [Videodisc]2
2270951922544Tibets [Videodisc] : Hidden Kingdom1
2271951932544Walking with beasts [Videodisc]1
2272951942544Weirdnature [Videodisc] : Science is stranger than myth1
2273951952544นโยบายในการพัฒนาระบบอุดมศึกษา [ซีดี-รอม]2
2274955612544นามสกุลนานาสาระ / ชมรมคนรักวัง1
2275956432544Stolen harvest1
2276958132544นิทานโบราณคดี / สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ; ปัญญา นิตยสุวรรณ บรรณาธิการ1
2277958142544ธ สถิตในดวงใจไทยทั้งชาติ / สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ1
2278958222544Buddhist questions and answers2
2279958852544เครื่องกลไฟฟ้า 42
2280958892544Anata no shokuba no anzen tenken2
2281959002544แม้ไม้คุณภาพ : เจาะ HA year 2000 / กฤษฎ์ อุทัยรัตน์1
2282959012544คู่มือการตรวจประเมินคุณภาพโรงพยาบาล1
2283959032544คิดใหม่ ทำใหม่ ด้วยไคเซ็น2
2284959042544ต้องอย่างนี้ซิ ! ถึงจะปรับปรุงงานได้จริง2
2285959052544ก้าวสู่ HA1
2286959062544คู่มือการบริหารตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 / ณัฐกิจ แสงประดับ 1
2287959092544ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล / มานพ ตันตระบัณฑิตย์, สำลี แสงห้าว และ สุทิน จิตร์เจริญ2
2288962182544การอบรมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่โน้ตเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว / สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ1
2289962242544นิติศาสตร์แนวพุทธ / พระธรรมปิฎก [ป.อ. ปยุตฺโต] 1
2290963942544คลื่นมายา / ม. มธุการี 1
2291964042544ตามรักตามล่า / ชูวงศ์ ฉายะจินดา 1
2292964062544ทัณฑ์กามเทพ / ชูวงศ์ ฉายะจินดา1
2293964072544นิยายนิรภัย / แก้วเก้า1
2294964212544พลอยเก้าสี / แก้วเก้า1
2295964232544พี.อาร์.หมายเลขหนึ่ง / ชูวงศ์ ฉายะจินดา1
2296964242544พุดสามสี / นายา1
2297964262544เพลงดอกฝัน / กนกวลี พจนปกรณ์1
2298964292544มหามายา / กนกวลี พจนปกรณ์1
2299964302544มัจจุรีพักร้อน / อรุณรุ่ง1
2300964592544ลิขิตฟ้า...อาญาสวรรค์ / นุสมล1
2301964662544กรุ่นกลิ่นรัก / เข็มพลอย1
2302964672544ราตรีประดับดาว / ว. วินิจฉัยกุล1
2303964682544www.คุณย่า.com1
2304964732544มายา-เสน่หาอลเวง / ชูวงศ์ ฉายะจินดา1
2305964772544สื่อสยุมพร / ชูวงศ์ ฉายะจินดา1
2306964922544ชุดความรู้เที่ยงคืน2
2307966002544Step by step personality makeover [Videodisc]1
2308967092544เรียนรู้สู่ครูมืออาชีพ / สุวิทย์ มูลดำ และ อรทัย มูลคำ2
2309967132544คู่มือ Photoshop 6.0 ฉบับเทคนิค2
2310967162544ชุดก้าวทันโลกไอทียุคใหม่2
2311967182544บันได 12 ขั้นสร้างสรรค์เว็บไซต์ให้ฮิต / ทศพล กนกนุวัตร2
2312967192544รวมซอสเด็ดทำให้เว็บน่าสนใจ2
2313967212544สร้างเว็บไซต์ง่ายนิดเดียวด้วย HTML / ธวัชชัย โคตรพจน์2
2314967242544เทคนิคการออกแบบงานกราฟิก / พงษ์ศักดิ์ ไชยทิพย์4
2315969902544ทะเลาะกับหนัง พรพิมล ลิ่มเจริญ1
2316971182544Visual Basic 62
2317971602544คำอธิบายกฎหมายลิขสิทธิ์ / อรพรรณ พนัสพัฒนา2
2318971632544Law on intellectual property and international trade court2
2319971652544คู่มือพยานหลักฐานในคดีอาญา / สมพร พรหมหิตาธร1
2320971922544เสรีไท เสรีเยาวชน [แผ่นวีดิทัศน์] : เมื่อเด็กไทยใจญี่ปุ่นต้องเผชิญกับกองทัพลูกพระอาทิตย์ กำกับการแสดงโดย บุญส่ง นาคภู่1
2321972872544รัฐบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ ปรีดี พนมยงค์ / นาวี รังสิวรารักษ์ 1
2322972882544เรียนรู้ชีวิต ดร.พนม พงษ์ไพบูลย์ : จากบันทึกเรื่องก้าวไปข้างหน้าจากเด็กชายชาวนามาเป็นปลัดกระทรวงศึกษาธิการ / บุญญรักษ์ 1
2323972952544ผลของวิกฤตการณ์เศรษฐกิจต่อปรัชญาและระบบการจัดการของไทย / ไว จามรมาน 1
2324973232544Webmaster กับการบริหารเว็บไซต์2
2325973302544คู่มือการเขียนโปรแกรมและใช้งาน Visual Basic 6 : เริ่มต้นเขียนโปรแกรมได้ง่าย ๆ แม้ไม่มีพื้นฐานมาก่อน / สัจจะ จรัสรุ่งรวีวร 2
2326973312544ตื่นตาตื่นใจกับกราฟิกสำหรับเว็บไซต์ด้วย Macromedia Freehand 10 / มาโนช เที่ยงธรรม และ เกศมณี เที่ยงธรรม2
2327973482544คนบ้าข่าว / สุทธิชัย หยุ่น2
2328973602544ทำเนียบเทพเจ้าของจีน / จิตรา ก่อนันทเกียรติ1
2329974352544ศัพท์บัญญัติและนิยามมลพิษทางอากาศ / สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย1
2330974362544หลักนิเวศวิทยา / จิราภรณ์ คชเสนี6
2331974462544สี่แผ่นดิน เล่ม... / ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช 2
2332975092544ชุดวิจิตวิทยาน่ารู้1
2333975912544ป้าจ๋า โก้ ติ๊ดตี่ น่ะจ๊ะ / ชมัยภร แสงกระจ่าง1
2334975922544Mawlum cing Isam : bodies and voices in a modernized performing art from Northeast Thailand1
2335975942544Herbal beberages1
2336976302544ปลดหนี้ / สุรชัย กำพลานนท์วัฒน์1
2337976532544English conversation for family1
2338976642544English wordbuildings from prefixes and roots1
2339976912544Emotional management1
2340976942544เหลียวหลังแลหน้าปัญญาชนไทย / ส. ศิวรักษ์1
2341976952544ทุ่งหญ้าสีน้ำเงิน / พิบูลศักดิ์ ละครพล1
2342977012544อันนา คาเรนินา / เลียฟ ตอลสตอย ; สดใส แปล1
2343978062544In the purview of history1
2344978722544Norton utilities 2001 [CD-ROM]1
2345979742544พุทธทาสที่ข้าพเจ้ารู้จักในทางการเมือง / ทักษิณ ชินวัตร1
2346979842544ศักยภาพอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับจีน1
2347981622544แนวคิดและแนวปฏิบัติสำหรับครูมัธยมเพื่อการปฏิรูปการศึกษา บรรณาธิการโดย พิมพันธ์ เดชะคุปต์, สุวัฒนา อุทัยรัตน์ และ กมลพร บัณฑิตยานนท์ 2
2348981642544วิธีวิทยาการประเมิน : ศาสตร์แห่งคุณค่า / สมหวัง พิธิยานุวัฒน์3
2349981672544นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้สำหรับครูยุคปฏิรูปการศึกษา6
2350981702544วิธีทำประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน [รวมเกณฑ์ประเมินและตัวอย่างรายงาน] / อุทุมพร [ทองอุไทย] จามรมาน2
2351981722544ความรู้คู่คุณธรรมรวมบทความเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมและการศึกษา / บรรณาธิการโดย ไพฑูรย์ สินลารัตน์2
2352981732544ปรัชญาการศึกษาไทย 2411-2475 / วิทย์ วิศทเวทย์1
2353981772544โฉมหน้าการศึกษาไทยในอนาคต : แนวคิดสำคัญของการปฏิรูปในพระราชบัญญัติการศึกษา / วิชัย ตันศิริ2
2354981782544Classical test theory2
2355983232544สวนสวยกินได้ / พรพิมล เรืองศิริ1
2356983802544รายงานผลการวิจัยเรื่อง การยกระดับความสามารถในการรับและสั่งสมองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของบุคลากรทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในธุรกิจข้ามชาติ1
2357983892544มรดกเครื่องดินเผาไทยตุ๊กตาและประติมากรรม / เฉลียว ปิยะชน1
2358983922544ซาลาดิน 1197 บินลาเดน 2001 / พิชัย วาศนาส่ง1
2359983952544คล้องแขนเดิน / วนาโศก1
2360983962544ชุมชนนิยม : ฝ่าวิกฤตชุมชนล่มสลาย / เกรียงศักดิ์ เจริฐวงศ์ศักดิ์1
2361984422544คณิตศาสตร์วิศวกรรมและวิทยาศาตร์2
2362984872544พ่อรวยสอนลูก # 3 : สอนลูกให้รวย3
2363985062544A bug's life [Videodisc]2
2364985462544ความรู้เกี่ยวกับการปลูกผัก1
2365985592544อ่านแล้วรวย / c อาภาภรณ์ โชติกเสถียร 2
2366986012544สายพันธุ์และการเลี้ยงปลาทอง : เชิงธุรกิจฉบับสมบูรณ์ / ธนากร ฤทธิ์ไธสง1
2367986422544หลักราชการ / พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว4
2368986442544Adobe golive โปรแกรมสำหรับพัฒนาเว็บไซต์2
2369986462544Microsoft SQL server 20001
2370986612544ประมวลสาระชุดวิชาหลักการและแนวคิดทางการแนะแนว3
2371986622544ประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยทางการแนะแนว3
2372986752544ประมวลสาระชุดวิชาปรัชญาและหลักการศึกษานอกระบบ3
2373986762544ประมวลสาระชุดวิชาการวางแผนการกำกับดูแลและการประเมินการศึกษานอกระบบ3
2374986772544ประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษานอกระบบ4
2375986982544ประมวลสาระชุดวิชา 32701 4
2376987072544ประมวลสาระชุดวิชาการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนางานสาธารณสุข2
2377987092544ประมวลสาระชุดวิชาการจัดการคุณภาพน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม2
2378987102544ประมวลสาระชุดวิชาวิทยานิพนธ์...วิชาเอกการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม3
2379987112544ประมวลสาระชุดวิชา ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค เล่ม... 9
2380987122544ประมวลสาระชุดวิชา ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค เล่ม... 6
2381987142544ประมวลสาระชุดวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร3
2382988322544ภูมิปัญญาในวิถีชีวิตชาวล้านนา / สิริกร ไชยามา1
2383988372544เอกสารประกอบการประชุมนักบัญชีทั่วประเทศครั้งที่ 17 การผสมผสานความรู้ : ความท้าทายของนักบัญชี = Integrated knowledge challenges for accountants1
2384988392544การสอบบัญชี2
2385988402544การประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชีกับการควบคุมภายใน ระบบสารสนเทศที่ใช้คอมพิวเตอร์4
2386990382544I dare you2
2387990592544พลังแผ่นดิน ขจัดสิ้นยาเสพติด [ซีดี-รอม]1
2388991522544เปิดโลกสู่ ICRC2
2389991942544ควบคุมอาคารพ.ศ.25442
2390991972544APEC center for technology foresight3
2391992172544เทคนิคทางเคมี / ประเสริฐ ศรีไพโรจน์2
2392992232544Soil fertility2
2393992662544จุลชีววิทยาช่องปากและที่มาของโรคฟันผุโรคปริทันต์และโรคในช่องปาก / จินตกร คูวัฒนสุชาติ2
2394992702544Teaching and learning strategies in food and nutrition4
23959927125443000 solved problems in chemistry2
2396992742544ชุดโครงการสร้างความเข็มแข็งชุมชน1
2397992862544โรคศัตรูไม้ประดับและวิธีการกำจัดแบบชีวภาพ / อนงค์ จันทร์ศรีกุล2
2398992872544พฤกษาหายาก / ไพโรจน์ บุญผูก2
2399992962544คลื่นเสียงการประยุกต์ / สุชาติ แซ่เฮง2
2400992972544ตำราการใช้ยาและสมุนไพร / บรรณาธิการโดย ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ2
2401993072544สรีรวิทยาไม้ดอก / โสระยา ร่วมรังษี2
2402993092544จีเอ็มโอ / ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร2
2403993162544พรรณไม้พื้นบ้านอีสาน... / เรียบเรียงโดย สุทธิรา ขุมกระโทก และอุษา กลิ่นหอม1
2404993192544ชุดดอกไม้ของฉัน1
2405994462544Don't cry Nanking [Digital Videodisc]1
2406995782544150 ปีคบเพลิงบีซีซี / พิษณุ อรรฆภิญญ์1
2407996822544พันธุกรรมและการถ่ายทอด... / สุภาพร สุกสีเหลือง1
2408997802544เสียดาย 2 [แผ่นวีดิทัศน์] : หนูอยากตาย / กำกับการแสดงโย ม.จ. ชาตรีเฉลิม ยุคล2
2409997812544กล่อง [แผ่นวีดิทัศน์] / กำกับการแสดงโดย ม.จ. ชาตรีเฉลิม ยุคล.2
2410999862544กับข้าวจานทะเล / กับข้าวจานทะเล1
2411999992544Archives of PC Magazine [CD-ROM]1