No. Of Items By Publication of Year
No. BIBID YEAR Title Copy
11000082544อินไซท์ Visual Basic และ VB.NET / นันทนี แขวงโสภา2
21001242544สงครามสุดท้าย? เมื่อมหาอำนาจจัดระเบียบโลก / จักรภพ เพ็ญแข1
31003532544สถานภาพและบทบาทของราชการบริหารส่วนภูมิภาคในอนาคต / สมคิด เลิศไพฑูรย์...[และคนอื่นๆ]1
41003762544สัมมนาทิศทางเศรษฐกิจไทยปี 2544 วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2543 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 1
51004642544คู่มือต้านมะเร็งด้วยการแพทย์แผนไทย / บรรณาธิการโดย เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ1
61006382544A study of psychological factors and social background influencing English learning achievement of first-year engineering students at private universi3
71006392544An analysis of researches on cooperatives during the year 1987-19991
81006422544การเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตข้าวโดยการใช้ปุ๋ยเคมีและการผลิตข้าวโดยการใช้ปุ๋ยชีวภาพจุลินทรีย์อีเอ็มที่จังหวัดอุบลราชธานี = A comparative study on cost o3
91006612544ทรัพยากรพืชในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้... : ไม้ไผ่ 1
101006772544รายงานการศึกษาวิจัย [ฉบับสมบูรณ์] เรื่องระบบการตรวจสอบการทุจริตในสถาบันการเงิน1
111006782544ระบบการตรวจสอบการทุจริตในสถาบันการเงิน / วีระพงษ์ บุญโญ ภาส, ไพฑูรย์ คงสมบูรณ์ และ สำเรียง เมฆเกรียงไกร1
121007982544เปิดร้านบนอินเทอร์เน็ต [ซีดี-รอม] : ฉบับเถ้าแก่ทำเอง / อภิชัย เรืองศิริปิยะกุล2
131007992544การพัฒนา ASP ด้วยฐานข้อมูล Access 97/2000 [ซีดี-รอม] / ธนพล ฉันจรัสวิชัย2
141008282544Astral projection & psychic empowerment1
151008372544พจนานุกรมภาษาพูดญี่ปุ่น-ไทย / เอ็ดวาร์ด จี ไซเดนสติคเกอร์ และ มิชิฮิโร มัตสุโมโต ; ปราณี จงสุจริตธรรม, แปลและแต่งเพิ่มเติม1
161008722544รวมกฎหมายแรงงาน / รักบุญ คงสำราญ ; สมชาย มรกตศรีวรรณ และ ขัตติยะ แพนเดช2
171009612544ปัญหากฎหมายศุลกากรและข้อวิเคราะห์ / ชูชาติ อัศวโรจน์2
181009742544กฎหมายล้มละลายภาคปฏิบัติและคู่มือเตรียมสอบคำถาม / พิชัย นิลทองคำ2
191013122544ข้อบังคับระเบียบการจ่ายเงินรางวัลในคดีจับกุมผู้กระทำผิดจราจรพ.ศ.2544 / บุญเลียบ เนิดน้อย2
201014632544รวมประมวลกฎหมาย [ซีดี-รอม]2
211016032544ลดความอ้วนส่วนล่างของร่างกาย / ปาจรีย์ นุพงษ์1
221018122544Build web page by Java script / ณัฏฐวีร์ เพชรไม้ และ อรรถพล เอื้ออารีวิวัฒน์2
231018712544ชุดภาษีอากร2
241018732544หลักการลงทุน / เพชรี ขุมทรัพย์2
251022632544กฎหมายการค้าและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ / พรชัย ด่านวิวัฒน์4
261023142544คำสั่งศาลปกครองสูงสุด / รวบรวมโดย อำพน เจริญชีวินทร์3
271023182544คำอธิบายพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพ.ศ.2541 / วิชัย โถสุวรรณจินดา2
281024242544จุดเทียนคนละดวง : ประวัติศาสตร์การต่อสู้อำนาจนิยมเชิงอุปถัมภ์ที่ข้าราชการไทยทุกคนต้องจดจำเป็นอุทาหรณ์1
291025962544มหาวิทยาลัยชินวัตร : ปรัชญาและแนวคิดสู่มิติใหม่ทางการศึกษา / ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์, สุนทร บุญญาธิการ และ แสงสันติ์ พานิช1
301026112544เภสัชวิทยาพื้นฐานและคลินิกของต่อมไร้ท่อ / มาลียา มโนรถ1
311026722544การปฏิรูปการบริหารจัดการของไทยในยุคโลกาภิวัฒน์ : ข้อเสนอจากข้าราชการระดับผู้บริหารถึงนายกรัฐมนตรี = Thailand global management and reform : recommenda1
321028812544รายงานการสัมมนาโครงการสัมมนาสังเคราะห์สถานภาพองค์ความรู้พื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง1
331029132544น้ำสับปะรด 2
341030872544Microsoft visual basic 6.0 [CD-ROM]2
351031452544รำเพยหวัง / เมธา เมธี2
361031742544คู่มือการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ / ซิมบา ชาน ... [และคนอื่น ๆ]1
371032112544มอก. 142-2530 2
381032212544การใช้สิทธิของประชาชนตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 / สมชัย วัฒนการุณ1
391032232544คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งภาคบังคับคดีว่าด้วยวิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา / ปิติกุล จีระมงคลพาณิช2
401032282544คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1- ภาค 2 / ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์2
411032802544ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย : ข้อแนะนำทั่วไปเกี่ยวกับหลักการระบบและเทคนิคในทางปฏิบัติ / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม2
421032922544เกลือบริโภค / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม2
431032932544เกลือบริโภคบริสุทธิ์ / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม2
441032942544สุรากลั่น / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม2
451032952544ไวน์ / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม2
461032962544เบียร์ / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม2
471032972544ภาชนะและเครื่องใช้อะคริลิกพลาสติกสำหรับอาหาร / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม2
481035122544การบัญชีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ = Real estate accounting / สมเดช โรจน์คุรีเสถียร1
491035172544สู่ความเป็นเลิศในการทำงานเป็นทีม = Insearch of excellence in team work / โสภณ ภูเก้าล้วน1
501035192544หลายมนุษย์ / รุ่งมณี เมฆโสภณ1
511036062544ISO 760-19782
521036162544มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม : กลูโคสซีรัป 2
531036292544น้ำมันปาล์มสำหรับบริโภค / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม2
541036512544แป้งสาลีเอนกประสงค์ / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2
551036632544พริกแห้ง / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2
561036642544พริกป่น / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2
571038142544Science and technology indicators for policy and priority setting2
581038202544เอกสารการสอนชุดวิชา 323213
591039282544การศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย / พิศาล สร้อยธุหร่ำ1
601042742544การเลิกจ้างที่ถูกกฎหมายและเป็นธรรม / วิชัย โถสุวรรณจินดา และชนินาฎ ณ เชียงใหม่2
611043082544ปกิณกะศิลปะไทยในสายตา น.ณ ปากน้ำ1
621043252544ปกิณกะศิลปะไทยในสายตา น. ณ ปากน้ำ1
631043532544พลังแห่งชีวิต : พ่อ = Chicken Soup for the Father's Soul แจ๊ก แคนฟีลด์ ... [และคนอื่น ๆ] ; แปลโดย งามพรรณ เวชชาชีวะ 1
641044812544ฎีกาติดดาว วิ.อาญาพ.ศ.2529-2543 / รวบรวมโดย สุรพันธ์ อรัญนารถ1
651044932544กฎหมายอาญาระหว่างประเทศ / พรชัย ด่านวิวัฒน์4
661044972544ธุรกิจประกันวินาศภัย : ปัญหาอยู่ที่ไหน1
671045002544Thai assets management corporation (TAMC) 1
681045052544รู้สิทธิ์ไม่ติดคุก : เมื่ออ่านหนังสือเล่มนี้แล้วท่านจะไม่ติดคุก / รุ่งโรจน์ รื่นเริงวงศ์1
691045182544สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติประกันสังคมพ.ศ.2533 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม [ฉบับที่ 2] พ.ศ.2517 และ [ฉบับที่ 1] พ.ศ.2542 และพระราชบัญญัติ1
701047152544รายการเวทีชาวบ้าน ชุดที่ 51
711049792544จิตสังหาร / คฑาหัสต์ บุษปะเกศ ; ณภัทร เทพพรรธนะ บรรณาธิการ1
721053142544ถล่มศูนย์ทุนนิยมโลก / ยุค ศรีอาริยะ2
731053502544Behind the painting [Digital videodisc]1
741053712544เคล็ดลับตกแต่งภายในตามหลักฮวงจุ้ย / มาโนช ประภาษานนท์1
751053722544เคล็ดลับการแก้ฮวงจุ้ยด้วยตนเอง / มาโนช ประภาษานนท์1
761054802544เกมประกอบวิชาการใช้ห้องสมุดและชุมชนห้องสมุด / มนฑิรา พานิชยิ่ง และ สายพิณ นาประจุล2
771058832544กระจกหลายด้านฉายประวัติศาสตร์ / บรรณาธิการโดย กาญจนี ละอองศรี และ ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ1
781058842544ลืมโคตรเหง้าก็เผาแผ่นดิน / บรรณาธิการโดย กาญจนี ละอองศรี และ ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ1
791058852544หาอยู่หากิน : เพื่อค้าเพื่อขายเศรษฐกิจไทยรัตนโกสินทร์ ตอนต้น 1
801066092544พจนานุกรมรากศัพท์คำเสริมหน้าและคำเสริมท้าย / ศรีทิพย์ เบญจาภา รวบรวม1
811066372544บินไปนอกปอกเปลือกฝรั่ง / เกียรติประถม สินรุ่งเรืองกุล1
821066692544Love on a diet [Digital videodisc]1
831067222544นิราศสุพรรณ / หมื่นพรหมสมพัตสร (มี)5
841067382544รวมบทคัดย่อการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองปีการศึกษา... หลักสูตรปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยนเรศวร นอกจังหวั2
851068132544การสร้างตราสินค้าดีแทค / รติวดี สิริมุนินท์1
861068942544งานแปลของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ; อันดับที่ 1831
871069302544บนเส้นทางภูบรรทัด : ตำนานการต่อสู้ด้วยกำลังอาวุธของประชาชน พัทลุง-ตรัง-สตูล2
881072682544พจนานุกรมไทย-อังกฤษสำหรับนักเรียน1
891074472544แบบว่าโลกนี้มีน้ำเต้าหู้กับครูระเบียบ [แผ่นวีดิทัศน์] / กำกับการแสดงโดย พงศ์แก้ว สงวนไทย และ ชัชวาลย์ คล้องช้าง2
901076022544การพูดภาษาอังกฤษตามหลักภาษาศาสตร์ / พิณทิพย์ ทวยเจริญ2
911076042544วิหารล้านนา / วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์2
921076942544เล่าเรื่องในไตรภูมิ / เสฐียรโกเศศ5
931077012544คือคนดลใจ / ธีรภาพ โลหิตกุล1
941077072544อาหารรสเยี่ยม / บรรณาธิการโดย มณทิพย์ สิทธิพิพัฒน์1
951077102544Temples in Bangkok-Thonburi1
961077482544CD writer professional 2 in 1 [CD-ROM]1
971077492544Microsoft powerPoint 2000 [CD-ROM]1
981081822544หนึ่งวันเดียวกัน / วินทร์ เลียววาริณ1
991084952544หัวผักกาดเค็มปรุงรส / สำนักงานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2
1001084972544กะทิผง / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2
1011085012544ไก่สดเยือกแข็ง / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2
1021085212544รวมย่อคำสั่งศาลปกครองสูงสุดพ.ศ.2544 ปีที่ 1 เล่มที่ 1 (มีนาคม - ธันวาคม 2544) / สำนักงานศาลปกครอง3
1031085232544รวมคำพิพากษาและคำสั่งศาลปกครองสูงสุดพ.ศ.2544 ปีที่ 1 เล่มที่ 1 (มีนาคม - ธันวาคม 2544) / สำนักงานศาลปกครอง3
1041086132544ความฝัน / หลวงวิจิตรวาทการ2
1051086952544Modern managemetn series3
1061087032544Act on it : solving 101 of the toughest managment challenges2
1071087442544วิธีวัดค่าบุคลิกภาพและเชาวน์อารมณ์ EQ / วิคเตอร์ ซีรีเบรียคอฟ ; แปลโดย ศรีเวศร2
1081087642544ชุดจิตวิทยาการร่วมรัก1
1091088792544ออกกำลังกายคลายเครียด / นวลอนงค์ ชัยปิยะพร1
1101088862544บ้านเก่า / โชคชัย บัณฑิต2
1111089052544รวมศัพท์และภาษิตกฎหมายลาติน-ไทย / พิชัยศักดิ์ หรยางกูร1
1121090632544Economic and business statistic [CD-ROM] / กัญจนา อินทรัตศิริกุล1
1131091092544การสร้างและพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการขนาดย่อมและขนาดกลางที่ประสบความสำเร็จของธุรกิจเอกชนไทย / ไว จามรมาน1
1141093002544นิสัยสดชื่น / ปราชญา กล้าผจัญ2
1151093182544Report of the 2000 household soico-economic survey [CD-ROM] : Central region1
1161094172544ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณและระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ / รวบรวมโดย สมชาย บำรุงทรัพย์ และ นัฐวิภา ผลเกลี้ยง2
1171094192544ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุพ.ศ.2535 : ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.25422
1181094272544ชนะใจจราจร : กฎหมายสำหรับคนขับรถและเดินถนน / สมพร พรหมหิตาธร2
1191094292544คู่มือทำความเข้าใจพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพ.ศ.2541 [หลักการ สาระสำคัญ และข้อสังเกตุ] / เถทิง ชีวนรวณิชย์2
1201094482544ย่อหลักกฎหมายปืน / สมพร พรหมหิตาธร2
1211095332544Mechanical engineering quick reference2
1221096132544Active and passive analog filter design1
1231097072544วิสัยทัศน์พระองค์วรรณฯ : ครบ 110 ปี วันประสูติ 25 สิงหาคม 25441
1241097412544A study of Bangkok metropolitan private university lecturers non-participating problems in continuing education projects1
1251097862544อยู่อย่างพุทธ1
1261097992544โครงการเผยแพร่หนังสือเก่าประวัติศาสตร์ ศาสนา และการเมือง1
1271098052544ฮวงจุ้ยตกแต่งบ้าน / อำนวยชัย ปฏิพัทธ์เผ่าพงศ์1
1281099672544ทำเนียบองค์การที่ปฏิบัติงานด้านผู้สูงอายุในประเทศไทย [พ.ศ.2544] / เมืองทอง แขมมณี1
1291101502544ผ่าแผน 9 สร้างบ้านไม่ตรงแบบ / วิวัฒน์ชัย อัตถากร1
1301102042544โครงการวิจัยที่ 6 เรื่อง แนวทางการปรับปรุงโครงสร้างการกำกับดูแลตลาดทุนและสถาบันการเงินไทย1
1311102412544กรีนคอนซูเมอร์ / กรรณิการ์ พรมเสาร์1
1321102552544How the web was won1
1331102562544This wired home : the microsoft guide to home networking1
1341106292544ลำไยในภาชนะบรรจุ / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2
1351106542544น้ำเก๊กฮวยเข้มข้น / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2
1361115532544จิตรกรรมพื้นฐาน / โกสุม สายใจ2
1371115602544เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ : การแสงศิลปกรรมย้อนหลัง = Kiettisak a petrospective2
138111928254414 ตุลาสงครามประชาชน (คนล่าจันทร์)4
1391119492544ครุ่นคิดพินิจนึก / เจตนา นาควัชระ1
1401124742544ประมวลรัษฎากรแก้ไขเพิ่มเติมถึงพระราชบัญญัติฯ ฉบับที่ 36 พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึงพระราชกำหนดฯ ฉบับที่ 17 พ.ศ.2540 : พร้อมคำพิพากษาฏีกาโดยย่อ / รวบรวม2
1411126712544ชีวิตสดใส : แนวคิดในการมองโลกอย่างสดชื่น เบิกบาน ทำงานเป็นสุข / ปราชญา กล้าผจัญ3
1421128892544ไม่ชอบ serious, go to shopping ดีกว่า : easy ways for Thais to instantly their English / มาร์ค เจ กรายเกล2
1431129282544ภาพเทพเจ้า1
1441129992544ออกกำลังสร้างบุคลิก / นวลอนงค์ ชัยปิยะพร1
1451130162544คู่มือการดูแลความงามด้วยตนเอง / บรรณาธิการโดย รัชนี ศิลปบรรเลง1
1461131422544รักลูกอย่างไรดี / นิดดา หงษ์วิวัฒน์1
1471131462544ในบ้านในเรือน / ศรีสมร คงพันธุ์1
1481131642544หลักการบัญชี 2 = Principle of accounting 2 / วิภาดา ศุภรพันธ์...[และคนอื่น ๆ]2
1491133062544โครงการสมุดภาพและข้อมูลเสริมการเรียนการสอน3
1501133102544ความรู้จากแผ่นดิน ชุดจังหวัด1
1511133262544อาหารทะเล1
1521133322544อาหารฝาอบ1
1531134412544ไขข้อข้องใจเกี่ยวกับการประกันชีวิต / กรมการประกันภัย1
1541135212544การบริหารเวลา : หลักในการจัดการและเป็นนายของเวลา / ปราชญา กล้าผจัญ1
1551135412544ศิลปะแห่งการสร้างภาพลักษณ์ = Your total image / ฟิลิปปา เดวีส์ ; แปลและเรียบเรียงโดย กิติกร มีทรัพย์ และ เพียงจันทร์ เศวตศรีสกุล2
1561135422544สร้างทางชีวิตลิขิตชะตาตนเอง : การกำหนดโชคชะตาและถนนสู่ความสำเร็จของตนเอง = Building your own road / โลอิส โวล์ฟ-มอร์แกน ; แปลโดย ม. พุ่มสวรรณ2
1571136992544สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 / กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ1
1581142332544ไวยากรณ์อังกฤษ1
1591143122544คู่สร้าง / ม.มธุการี1
1601143132544เมฆสลาย / ม. มธุการี1
1611143142544หลงในรัก / ม. มธุการี1
1621146702544คู่มือบริหารงานบริหารคน / ถาวร โชติชื่น2
1631148622544หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 / กระทรวงศึกษาธิการ1
16411495925444 Mat : การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับธรรมชาติการเรียนรู้ของผู้เรียน / เธียร พานิช1
1651150152544Lasers : principles and applications2
1661151812544คู่มือการสร้างและการใช้เกมประกอบการอบรม / วารินทร์ อักษรนำ1
1671151822544ใช้รถอย่างไรให้ประหยัดน้ำมัน : กลวิธีในการประหยัดน้ำมันอย่างง่าย ๆ1
1681151842544พูดดีเป็นศรีแก่ตน / สุขุม นวลสกุล1
1691155302544สอนภาษาสมการชีวิต / ชาตรี สำราญ1
1701158152544ISO 9000:2000 - QMS vocabulary1
1711162612544ผู้มาเยือน / กิ๊ตตี้1
1721164332544108 วิธีมอบน้ำใจให้แก่กัน / สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ1
1731164742544ละครคือชีวิต ชีวิตคือละคร / ชนประคัลภ์ จันทร์เรือง5
1741165562544ชีวิตมันสมองและการต่อสู้ของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการ / พิมาน แจ่มจรัส1
1751165762544รัฐธรรมนูญ 2540 จาก"ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์สู่ธัมมิกสิทธิมนุษยชน" / จรัญ โฆษณานันท์2
1761166702544การจัดการธุรกิจชุมชนกรณีศึกษาโรงสีข้าวของชุมชนสหกรณ์การเกษตรอุตรดิตถ์ จำกัด = An analysis of community business management : a case study of Rice Mill2
1771166722544การศึกษาเปรียบเทียบวิสัยทัศน์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ระหว่างธุรกิจไทยกับต่างชาติในยุคโลกไร้พรมแดน = A comparative study of the human resource managemen1
1781172752544ภาษาชักจูงในโฆษณาทางโทรทัศน์ : กรณีศึกษาภาษาระดับข้อความตามแนววัจนปฏิบัติศาสตร์ = Persuasive discourse in Thai television commercials : a pragmatic ap1
1791179432544แนวทางการแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจไทยของรัฐบาลชวน 2 พฤศจิกายน 2540-ธันวาคม 2543 / ธารินทร์ นิมมานเหมินท์, พิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล และ พิสิฐ ลี้อาธรรม1
1801180132544ในหลวงผู้ทรงพระอัจฉริยภาพ / วรนุช อุษณกร1
1811186462544ภาษาจีนเรียนได้ด้วยตนเอง / สมชาย ชีวสุนทร1
1821186942544ปรัชญาการศึกษา1
1831187442544ครูยุคปฏิรูป / สมเชาว์ เกษประทุม1
1841189462544ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร = A study of Bangkok residents' attitude and behavior towards electricity usage /3
1851200582544108 คำถามสารพันคำตอบศิลปะและออกแบบ / อนันต์ ประภาโส3
1861205652544ภาษาจีนเรียนได้ด้วยตนเอง [ซีดี-รอม] / สมชาย ชีวสุนทร1
1871206362544คำอธิบายพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2528 ข้อกำหนดคดีภาษีอากร พ.ศ.2544 / เธียรไท สุนทรนันท์ และ สุวัฒน์ ไวยุพัฒนธี1
1881216102544ประมวลรัษฎากรแก้ไขเพิ่มเติมถึงพระราชบัญญัติฯ ฉบับที่ 36 พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึงพระราชกำหนดฯ ฉบับที่ 17 พ.ศ.2540 : พร้อมคำพิพากษาฏีกาโดยย่อและแนววิน3
1891217702544การพัฒนาคนพิการด้วยศิลปะ / ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์2
1901221652544ภาษาไทย 1 / พัชนี มานะวาณิชเจริญ1
1911222352544ครูจ้อน ไทรวิมาน ครูดนตรีผู้ยิ่งใหญ่แห่งบางพลี / ศักดิ์ชัย นิรัญทวี2
1921222452544กำลังใจ 2 / พระจุลนายก (สุชาติ อภิชาโต)1
1931224422544คู่มือตรวจสอบการปฏิบัติงาน = Operational audit manual / เจริญ เจษฎาวัลย์1
1941224432544คู่มือการป้องกันและสืบสวนสอบสวนการทุจริต = Fraud prevention and investigation handbook / เจริญ เจษฎาวัลย์1
1951226222544การลดเวลาปรับเปลี่ยนเครื่องจักร = Set up time / นำพล ตั้งทรัพย์4
1961226912544การศึกษาทางไกลในระดับอุดมศึกษาของไทย = Higher distance education in Thailand / สมประสงค์ วิทยเกียรติ1
1971228782544ธรณีวิทยาประเทศไทย : เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 / กรมทรัพยากรธรณี2
1981229372544LW 3091
1991229392544กฎหมายอาญา / ประสิทธิ์ จงวิชิต 1
2001229402544ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 ภาค 3 อุทธรณ์และฎีกา / สุรชัย สุวรรณปรีชา1
2011229822544ประมวลรัษฎากรแก้ไขเพิ่มเติมถึงพระราชบัญญัติฯ ฉบับที่ 36 พ.ศ.2548แก้ไขเพิ่มเติมถึงพระราชกำหนดฯ ฉบับที่ 17 พ.ศ.2540 : พร้อมคำพิพากษาฏีกาโดยย่อ / รวบรวมโ1
2021232062544Ricardian equivalence และการบริโภคมวลรวมของครัวเรือนไทย = Ricardian equivalence and private consumption : a case study in Thailand / ภาวณี บำรุงศรี1
2031232072544ความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตและปัจจัยแรงงานจำแนกตามระดับการศึกษาของไทย = Relationship between output and labour classified by educational attainment in T2
2041232082544ตราสารอนุพันธ์กับการบริหารความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศภายใต้สถานการณ์แบบมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอน = Derivatives and foreign exchan1
2051232102544เปรียบเทียบพฤติกรรมการออมของครัวเรือนก่อนและระหว่างเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในประเทศไทย = A comparison of household-saving behavior before and during the econ1
2061232122544ผลกระทบของนโยบายการคลังโดยใช้บัญชีเมตริกซ์สังคม = The effects of fiscal policy on the social accounting matrix / สุรีย แซ่เบ๊ 2
2071233112544เจาะเทคนิคลับ Pirch 981
2081235572544อุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวน : ศึกษาเฉพาะกรณีสถานีตำรวจภูธรสังกัดกองบังคับการตำรวจภูธร จังหวัดนนทบุรี = Obstacles in the investigators' 1
2091236652544สุริโยไท : ประวัติศาสตร์จากภาพยนตร์ / พิเศษ เจียจันทร์พงษ์1
2101236672544เจาะลึกภาพยนตร์สุริโยทัยผ่านจินตนาการท่านมุ้ย / นิตย์ อโนไท3
2111238582544เครือข่ายการสื่อสารของกลุ่มการเมืองท้องถิ่นใน จ.ชลบุรี = Communication network of local politicl group in Chonburi province / พรรณสิริ จิตรรัตน์1
2121242652544ชีวิตนักเรียนไทยในต่างแดน1
2131243592544Course Builder การสร้างแบบทดสอบในเว็บไซต์ / พูลศรี เวศย์อุฬาร์1
2141244072544คนเดินตรอก / วีรพงษ์ รามางกูร1
2151246612544ธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีประเทศไทย : เอกสารประกอบภาพ ชุดที่ 1 / บรรณาธิการโดย ธนิศร์ วงศ์วานิช1
216125952544ปฎิรูปการศึกษาอย่างไร เพื่อใคร เพื่ออะไร1
2171266692544อีคิว : ความฉลาดทางอารมณ์ / สมทรง สุวรรณเลิศ ; บรรณาธิการ กาญจนา วณิชรมณีย์ และ วนิดา ชนินทยุทธวงศ์2
2181267322544จิตวิทยาทั่วไป / มุกดา ศรียงค์... [และคนอื่น ๆ]1
2191267382544ธุรกิจบัณฑิตย์โพลล์ปีการศึกษา... 12
22012702544Opening source PERL PHP ASP2
2211270082544ศักยภาพของธุรกิจชุมชนประเทศไทยในช่วงเศรษฐกิจถดถอย (พ.ศ.2539-2541) = Potential of Thailand community firm during 1996-1998 / สุเทพ พันประสิทธิ์1
2221272902544ขมิ้นชัน = Curcuma Longa L. / ปราณี ชวลิตธำรง... [และคนอื่น ๆ] 1
2231273392544การประเมินเพื่อพัฒนางานการศึกษาทั่วไปของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย = Evaluation for the improvement of general education of Chulalongkorn University / ไพฑู2
2241273502544Tadpole ลูกอ๊อด / อารียา ชุมสาย1
2251273562544เหลื่อมไหมลายเหมย / ประภัสสร เสวิกุล1
2261273642544นาฏกรรมในเงามืด / หลวงเมือง1
2271273662544ฆ่าผัวมันเสีย (เอาเมียมันมา...ตาละลา) / มนันยา, แปล1
2281273722544Electronic, computer, telecommunication and information technology (ECTI)1
2291273832544คู่มือระบบทำความเย็น = Refrigeration handbook / ชัชวาล ตัณฑกิตติ1
2301277352544คู่มือเรียน Visual Basic 6 / ฉันทวุฒิ พืชผล และ พิชิต สันติกุลานนท์1
2311278872544ตราไว้ในดวงจิต / โบตั๋น1
2321278992544การปฏิรูประบบงานศาลยุติธรรม / ธานินทร์ กรัยวิเชียร1
2331280892544สิเรียม / สิเรียม โอแกน1
23412809025442,000 สุภาษิตไทย / เอกรัตน์ อุดมพร1
2351280922544ชุดรวมข้อสอบภาษาอังกฤษ 7 สถาบัน1
2361281942544ขุนเขา ทะเล กรีซ : บันทึกถึงทะเล ภูเขา และตำนานกรีซโบราณ / สุทธิชัย คุณาเจริญ1
2371282522544วิมานไฟ / กฤษณา อโศกสิน1
2381283112544เกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทยและเกณฑ์การประเมิน : พุทธศักราช 2544 / สำนักมาตรฐานอุดมศึกษา สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย1
2391284132544เรื่องเล่าจากดาวดวงหนึ่ง / พิษณุ ศุภ. ; พัดชา ศุภนิมิตร, ภาพ2
2401284162544อันนี้...อรรณพ / อรรณพ กิตติกุล2
2411286862544สมัครงานอย่างมืออาชีพ = Professional job application / เกียรติ สิมะกูร1
2421289712544บทเรียนคอมพิวเตอร์การสอนอินเตอร์แอคทีพมัลติมีเดีย พร้อมชุดปฏิบัติการทดลองควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ วิชาการออกแบบวงจรดิจิตอล = Interactive multimedia compu1
2431290942544คัมภีร์เจ้าสัวภาค 2 มุมมองธนินท์ เจียรวนนท์ / อธิวัฒน์ ทรัพย์ไพฑูรย์1
2441291042544Construction technique1
2451291162544เอกสารชุดการปฏิรูปการศึกษา : วาระแห่งชาติ1
2461291812544Visual Basic1
2471291822544การพยาบาลทารกแรกเกิดภาวะวิกฤต / รัชตะวรรณ โอฬาพิริยกุล1
2481292012544Nursing care in dermatologic procedures1
2491293172544กระโถนข้างธรรมาสน์ฉบับพิเศษ : ใต้ฟ้าอิระวดี1
2501298672544มหัศจรรย์นอกพิภพ...ชีวิตจากนอกโลก / วรรณจันทร์1
2511305052544คมคำความคิดของพลตรี หลวงวิจตรวาทการ : บทคัดสรรว่าด้วยเกร็ดชีวิตและข้อคิดเตือนใจ / วิจิตรา รังสิยานนท์1
2521306192544เอกสารการสอนชุดวิชา การตลาดระหว่างประเทศ เล่ม... 2
2531307012544การใช้อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น / ชัยวุฒิ จันมา1
2541307722544คู่มือสอบเนติบัณฑิตกฎหมายรัฐธรรมนูญ / มานิต จุมปา1
2551310702544รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างความเข้มแข็งมุ่งสู่คุณภาพการจัดการศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ครั้งที่ 1 (ภาคใต้)1
2561310712544รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างความเข้มแข็งมุ่งสู่คุณภาพการจัดการศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ครั้งที่ 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)1
257131322544การออกแบบเพื่อเพิ่มศักยภาพด้วย Microsoft windows DNA = Designing for scalability with microsoft window DNA / โดย ซุนด์บลาด สเทน, แพร์ ซุนด์บลาด ; แปลแ1
2581316292544Auto-data1
2591318302544หลักเกณฑ์และแนวทางการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ1
2601322112544การบัญชีขั้นกลาง 1. เอกสารการสอนชุดวิชา / ศิลปพร ศรีจันเพชร2
2611323582544เอกสารการสอนชุดวิชา 32436 [แผ่นวีดิทัศน์]2
2621323822544การพัฒนาระบบมาตรฐานสากลของประเทศไทยด้านการจัดการและสัมฤทธิ์ผลของงานภาครัฐ / สถาบันมาตรฐานสากลภาครัฐแห่งประเทศไทย1
2631323932544แก่นแท้ดนตรีไทย / ชนิตร ภู่กาญจน์1
2641324072544GMAT พร้อมเฉลยอย่างละเอียด1
2651324242544ขนมมงคล 1 ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง / นพวรรณ จงสุขสันติกุล1
2661324452544ความหมายของดอกไม้ / นิคกี้ หิรัญพัฒน์1
2671324592544เกมเฮ มันส์ฮา ปาร์ตี้มหาสนุก / รวิกานต์1
2681330002544หนังสือชุดช่างยนต์1
2691330882544องค์ความรู้การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน1
2701331032544จริยธรรมและมรรยาททนายความ / คณะกรรมการมรรยาททนายความ และ คณะทำงานส่งเสริมและประสานงานสอบสวนคดีมารรยาททนายความ2
2711331092544ลายคำล้านนา / สุรพล ดำริห์กุล1
272133362254422 กฎเหล็กการสร้างแบรนด์ = The 22 immutable laws of branding / อัล รีส์ และ ลอร่า รีส์ ; บุริม โอทกานนท์ และ สิทธิพร ชื่นชุ่มจิตร์, แปล1
2731333882544ปกิณกคดี1
2741334862544คู่มือเตรียมสอบปริญญาโทนิติศาสตร์ / รวบรวมและจัดทำโดย สิงห์ทอง บัวชุม1
2751334922544ฮวงจุ้ยและทรัพยากรที่ยิ่งใหญ่ของประเทศไทย / ประดิษฐ์ พีระมาน1
2761335082544ประวัติศาสตร์อิสลามและโลกมุสลิม = History of Islam / อับดุร รออุผ ; บรรจง บินกาซัน, แปลและเรียบเรียง1
2771335192544การใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปเพื่อจัดทำบัญชี [ซีดี-รอม]1
2781335482544Learner's English : basic vocabulary basic / วิชัย เชิดชีวศาสตร์, บรรณาธิการ1
2791335492544การใช้คำผิด/วิธีแก้ไข / วิชัย เชิดชีวศาสตร์, บรรณาธิการ1
2801335502544การเขียนประโยคสนทนาแบบสัมฤทธิ์ผล / วิชัย เชิดชีวศาสตร์, บรรณาธิการ1
2811336052544รายงานฉบับสมบูรณ์ การศึกษาเพื่อจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชนคีรีวง ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา ชุมชนกรุงชิง ตำบลกรุงชิง กิ่งอำเภอนบพิตำ จ1
2821336682544ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของไทย / พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ1
2831337432544ลึก (ไม่) ลับกับลัดดา / แถมสิน รัตนพันธุ์1
2841337622544เล่าเท่าที่รู้ / วีระ ธีรภัทร1
2851337752544ชีพจรไพร / ปริญญากร วรวรรณ1
2861340162544รู้จักญี่ปุ่น... / ปรียา อิงคาภิรมย์2
2871342612544การจัดการเชิงกลยุทธ์ / วิชิต อู่อ้น1
2881343232544การสำรวจภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (แยกกลุ่มตัวอย่าง แยกพื้นที่) / พรทิพย์ พิมลสินธุ์1
2891349252544ชีวิตธุรกิจเสรี = An enterprising life / เจย์ แวน แอนเดล1
2901349352544ม้วนเดียวไม่เคยพอ : lighting / มังกรดำ1
2911349362544Digital photography : เทคนิคการถ่ายภาพดิจิตอลฉบับสมบูรณ์ / ประสิทธิ์ จันเสรีกร1
29213552544การใช้งาน Microsoft SQL Server 2000 step by step = Microsoft SQL Server 2000 programming step by step / รีเบคกา ริออร์แดน ; แปลโดย วรัชญ์ กิจชระภูมิ 2
2931358022544วรรณกรรมปริทัศน์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง / กลุ่มพัฒนากรอบแนวคิดทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง.1
2941364622544วัดรอยเท้าช้าง / พีรศักดิ์ วรสุนทโรสถ1
2951366722544หลักสถิติ 1 / นิดา ชาญบรรยง ; คณะวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
2961368602544มือปืน [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล] / กำกับการแสดงโดย ม.จ. ชาตรีเฉลิม ยุคล1
2971368932544มือปืน 2 [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล] : สาละวิน / กำกับการแสดงโดย ม.จ. ชาตรีเฉลิม ยุคล1
2981372432544สารคดีสัญจร2
2991372442544เมืองในเมฆ / มะตะวอ และ มะสะลุม2
3001373482544โลกนาถทีปนี / พระพรหมโมลี (วิลาศ ญาณวโร)1
3011373492544อนุสรณ์งานศพ พระพรหมโมลี (วิลาศ ญาณวโร)1
3021373502544วิปัสสนาวงศ์ / พระพรหมโมลี (วิลาศ ญาณวโร)1
3031373512544อนุสรณ์งานศพ (พระพรหมโมลี (วิลาศ ญาณวโร)1
3041373522544อนุสรณ์งานศพ (พระพรหมโมลี (วิลาศ ญาณวโร))1
3051373532544วิปัสสนาทีปนี / พระพรหมโมลี (วิลาศ ญาณวโร)1
3061373542544วิมุตติรัตนมาลี เล่ม... / พระพรหมโมลี (วิลาศ ญาณวโร)2
3071373552544กรรมทีปนี เล่ม... / พระพรหมโมลี (วิลาศ ญาณวโร)2
3081373692544คู่มือนักเดินทางลอนดอน1
3091374572544การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกันระหว่างห้องสมุดภายในประเทศ = The utilization of information te1
3101375682544พิชัยสงคราม E-Commerce / นภพล กมลวิลาศเสถียร1
3111379112544คำแนะนำ : การนำมาตรฐานการควบคุมภายในไปใช้ในเชิงปฏิบัติ / คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 1
3121379352544อ่านป๋วย = Reading Puey / นิพนธ์ แจ่มดวง, รวบรวม 1
3131381772544มองภาษาเชิงสร้างสรรค์ / ประยอม ซองทอง 2
3141381822544นิราศบรมบรรพต (ภูเขาทอง กรุงเทพฯ) / พระพินิจหัดถการ 1
3151384452544ข้าวไทย 1
3161384482544การบัญชีรัฐบาล : รหัส 200-439. เอกสารประกอบการสอน / สงกรานต์ ไกยวงษ์ 1
3171386832544คู่มือเตรียมสอบปริญญาโทนิติศาสตร์มหาบัณฑิต : ฉบับสมบูรณ์ / คณาจารย์ภาควิชานิติศาสตร์ สถาบัน Opinion 1
31813902544ชื่อหมู่บ้านในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย : การศึกษาเบื้องต้น = Toponyms in the western region of Thailand : a preliminary study of village names / สุจ1
3191392862544ผ้าสีสุดท้าย / พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (ไชยบูลย์ ธมฺมยโย) 1
3201393512544เพิร์ล ฮาร์เบอร์ : บันทึกแห่งศตวรรษที่ 20 / เมฆตะวัน คุณะดิลก 1
3211393762544อนุสรณ์งานศพ (อุบล โพธิสุนทร) 1
3221393772544อเมซอนดอตคอม = Amazon.com : get big fast / โรเบิร์ต สเป็กเตอร์ 1
3231393822544ความคิดเสรีของมีชัย / มีชัย ฤชุพันธุ์ 1
3241393832544เจ้าสัว 1
3251398202544Data structure. 1
3261403912544เจรจาการค้าอย่างไรให้เป็นมืออาชีพ / มโนรถ กุศลศักดิ์ 1
3271405372544การบริหารสินเชื่อ / ภิเษก ชัยนิรันดร์ 1
3281405752544เรือนรักเรือนทาส / ชัยเจริญ ดวงพัตรา1
3291405802544มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ / วิรุฬห์ ทองอำภา 1
3301411092544ถวิลหา / ขรรค์ชัย บุนปาน... [และคนอื่น ๆ] 1
3311412982544การเพิ่มบทบาทให้เอกชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างและบำรุงรักษา / วิศณุ ทรัพย์สมพล...[และคนอื่นๆ] 1
3321416252544คู่มือการจัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม / เปรมจิตต์ เหมินทร์, ชวรัตน์ รุกขพันธุ์ และธัญญารัตน์ พฤนท์พิตรทาน 1
3331416322544นิตยสารใกล้หมอ 1
3341416332544กลยุทธ์การเพิ่มยอดขายหนังสือพิมพ์เดลินิวส์หลังวิกฤตเศรษฐกิจ : ศึกษาข่าว "ใบ้หวย" / ธนวรรณ ไพนุพงศ์ 1
3351416342544การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรมโปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลระหว่างวิธีการสอนแบบอุปนัยและนิรมัย = A comparison of training achievement in using Microsof1
3361418522544คู่มือส่งเสริมการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตและกิจกรรมเครือข่าย / ทวีป บุตรโพธิ์... [และคนอื่น ๆ] 1
3371419942544พุทธประวัติสำหรับนักศึกษา / ภิกษุสีลาจาระ ; แปลและเรียบเรียงโดย พุทธทาสภิกขุ 1
3381423512544คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ / ปราชญา กล้าผจัญ 2
3391436572544ตำนานแห่งเครื่องราง = The story of the amulet / อี. เนสบิต ; ธารพายุ, ผู้แปล 1
3401436622544ตายล่วงหน้า ฆ่าทีหลัง / นพดล เวชสวัสดิ์ และ บุญญรัตน์, แปล ; เรืองเดช จันทรคีรี, บรรณาธิการ 1
3411436642544คมความคิดจากผู้ชนะ / สุรัตนา, เรียบเรียง 1
3421437112544ดวงแก้วในดวงใจ : หนังสือรวมเพลงพระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี / สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ อัครราชกุมา1
3431437672544เศรษฐศาสตร์มหภาควิเคราะห์ : ทฤษฎีและนโยบาย / มนตรี โสคติยานุรักษ์ 1
3441437682544หนังสือเจตจำนง ฉบับที่ 1-8 / วรพล โสคติยานุรักษ์, ผู้รวบรวม 1
3451440252544นิทานธรรมคดี / พระราชวชิรโมลี (โสรัจจ์ มหาโสรจฺโจ) 1
3461444452544เจตนาประชาราษฎร์ / ส.ศิวรักษ์ 1
3471445562544ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง วิธีพิจารณาความอาญา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ร.บ.ให้นำวิธีพิจารณาคว1
3481445592544การบริหาร : คู่มือและแบบทดสอบ / สมยศ นาวีการ 1
3491448492544การตอบสนองของผู้บริโภคต่อโฆษณาเปรียบเทียบของสินค้าที่แบ่งตามแนวคิด The FCB Grid = Consumers' response towards comparative advertisements, classified a1
3501459492544ตกปลาทะเล. 1
3511461932544ซูสีไทเฮา / คึกฤทธิ์ ปราโมช 1
3521465222544การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม = Partclpatory learning process / วราลักษณ์ ไชยทัพ 1
3531465252544การเชื่อมโยงความรู้และประสบการณ์ภาคสนามสู่นโยบาย / ประภาส ปิ่นตบแต่ง และ สุรินทร์ อันพรม, บรรณาธิการ 1
3541465262544พัฒนาการเครือข่ายชุมชนลดเหล้าลดความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก / นิตยา พิริยะพงษ์พันธ์, บรรณาธิการ 1
3551465372544OTOP เรื่องเล่าจากภูมิปัญญาไทย / สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 1
3561472952544จอนิ โอ่โดเชา ครูภูมิปัญญไทย ปราชญ์นักสู้แห่งภูเขา 1
3571472962544วิหารที่ว่างเปล่า / เสกสรรค์ ประเสริฐกุล. 1
3581475942544โอซากา...ไม่ไกลแต่เก๋ = Osaka not do far but so good / สุพจน์ โลห์คุณสมบัติ 1
3591476342544หัวใจติดปีกตีนติดดิน / ภาณุ มณีวัฒนกุล 1
3601476352544สาระจากชีวิต 1
3611476382544Click ชีวิตวัยรุ่นไทยยุดปี 2000 1
3621477192544เปิดกรุ / ณเพ็ชรภูมิ 1
3631477232544Big story / สนธิ ลิ้มทองกุล 1
3641486782544ชุดยุทธจักรจีน 1
3651486812544กระบี่พิโรธ / โก้วเล้ง ; แปลโดย น. นพรัตน์ 1
3661493092544กฎหมายแพ่ง 3 : ครอบครัว- มรดก เล่ม... เอกสารการสอนชุดวิชา / ประสพสุข บุญเดช ...[และคนอื่นๆ] 2
3671495112544ความเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย [แผ่นวีดิทัศน์] : สัตว์หลากหลายชนิดอันน่าทึ่ง 1
3681499562544ไขปัญหาภาษาไทย / ประยอม ซองทอง 1
3691509942544481 ข้อคิดเพื่อชีวิตที่มีความสุข = Life's little instruction book / เอช แจ็คสัน บราวน์ ; อัชชา เสวกคเชนทร์, แปลและเรียบเรียง 1
3701522352544บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 / สำนักมาตรฐานงบประมาณ 1
3711522382544ต้องมีอะไรถึงออกแบบได้ 1
3721525472544Request for interpretation of the judgment of 15 june 1962 in the case concerning the temple of preah vihear (cambodia v. Thailand) / International co2
3731533872544ขบวนการหมาจุด = 101 dalmatians / โดดี้ สมิธ ; แปลโดย สาลินี คำฉันท์ 1
3741534642544อานหัก = The broken saddle / เจมส์ อัลดริดจ์ ; สุทธิ โสภา, แปล 1
3751534702544เพลงดวงดาว / วาวแพร ; บรรณาธิการโดย ผุสดี นาวาวิจิต ; รูปประกอบ โดย เฉลิมชาติ เจริญดียิ่ง 1
3761534972544ผีเกาหลี = Ghosts of Korea / อิม บาง และยี ริยุค ; แปลโดย ผุสดี นาวาวิจิต และ ปาริฉัตร เสมอแข 1
3771535012544เงือกน้อยและเรื่องอื่นๆ = The little mermaid and other stories / ฮันส์ คริสเตียน แอนเดอร์เสน ; แปลโดย ผกาวดี อุตตโมทย์ ; รูปประกอบโดย กัลยาณี ปรัชญานุ1
3781542402544คู่มือการชันสูตรพลิกศพตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2542 / สำนักงานศาลยุติธรรม 1
3791544162544โอดิสซี / โฮเมอร์ ; แปลโดย ส่งศรี ศรีจันทราพันธุ์ และ ปราณี ศิริจันทพันธ์ 1
3801568712544คมปัญญาจากยอดวรรณกรรมจีน / จักรภัทร จิรัฐธรรม. 1
3811568742544ปรากฏการณ์บนฝ้า เพดาน / ซิกส์ด็อกส์ 1
3821573912544สุเกรณี สาวบาลี / อา.อา. ปันยี ติสนา ; ฮามัม สุปรียาดี, รังสิมา รุ่งเรือง, ผู้แปล 2
3831581092544รหัสหัวใจ / ภัสศวัส 1
384158282544การวิจัยดำเนินการ : การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ / สมเกียรติ เกตุเอี่ยม2
3851584572544เคล็ดไม่ลับในการเข้าวัด : วัดเป็นสถานภาพที่ให้ประโยชน์ทางปัญญา / บรรลือ ดีเวช, ดวงใจ ธิตยารักษ์ 1
3861586752544จากรัฐชาติสู่รัฐตลาด แนวความคิดเกี่ยวกับรัฐและสังคมในยุคโลกานุวัตร / ชัยอนันต์ สมุทวณิช 1
3871587082544L/C and B/C เอกสารธนาคารเพื่อการนำเข้า-ส่งออก / อาวุธ โพธิ์เล็ก 1
3881587342544อนุสรณ์งานศพ (โกศล โพธิสุวรรณชาติ) 1
3891587452544บารมีในชีวิตประจำวัน / สุจินต์ บริหารวนเขตต์ 1
3901595092544กฎหมายพาณิชยนาวี ตอน 1 / ไผทชิต เอกจริยกร 2
3911595102544กฎหมายพาณิชยนาวี ตอน 2 / ไผทชิต เอกจริยกร 2
392178872544กรณีศึกษากฎหมายการแข่งขันทางการค้า : พฤติกรรมของผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอำนาจเหนือตลาด = A case study on trade competition law : the behavior of the domi3
393190972544การเปิดรับและการใช้ประโยชน์ของนักศึกษากรุงเทพมหานครในการชมรายการวัฒนธรรมไทยทางวิทยุโทรทัศน์ = Exposure and uses of Bangkok students in viewing Thai cu3
394194072544เหล้าพื้นบ้าน : ภูมิปัญญาไทยและสิทธิอันชอบธรรมกับการแก้ไขปัญหาความยากจน / ประเวศ วะสี... [และคนอื่นๆ ]1
395225972544The mahavessantara-jataka : a sociocultural analysis1
396231052544Models for effective business letters2
397251462544คู่มือการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการประเภทเหมืองแร่หินปูนและอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์1
398270672544รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ [e-Government]2
399272462544ค้นพบเมืองเก่ากรุงศรีวิชัยจมอยู่ภายใต้กรุงสยาม [เสี้ยมหลอก๊ก] / ธ. ธีรทาส1
400287152544Human development report [Thai version]1
401298812544แนวโน้มภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนภายใต้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.25421
402306502544ความรับผิดชอบในทางสัญญาและละเมิด : ศึกษากรณีความคาบเกี่ยวกันของความรับผิด = Contract and tort : a study on concurrent liability / ไพรัช โชติบัณฑ์3
40330742544เรียนรู้เทคนิคการใช้ Macromedia Authorware 61
40431002544Feminist look at cooking programs on Thai television3
405320622544แทนคุณแผ่นดินเกิดเทิดทูนค่าภาษาไทย / เปรม ติณสูลานนท์ 1
406334012544รูปแบบใหม่ของการบริหารจัดการที่ดีในมหาวิทยาลัย / รัชนา ศานติยานนท์2
40733442544เอกสารการสอนชุดวิชาพื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย24
408339322544โครงสร้างภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานสำหรับนักศึกษาไทย = Basic structures of English for Thai students / วัสพล วงษ์ดีไทย1
409352492544VRML เทคนิคการสร้างกราฟิก 3 มิติบนอินเทอร์เน็ต1
41036592544เพลงโคราช1
41137192544ภาคผนวก 7 รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดเตรียมระบบพัฒนาประสิทธิภาพของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา1
412377612544ประมวลกฎหมายอาญาฉบับสมบูรณ์ /ไพโรจน์ วายุภาพ ผู้รวบรวม2
413393282544Cockatoo1
41439784254425 ปี วิทยาลัยแสงธรรม1
415415392544เอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีสารนิเทศเบื้องต้น = Introduction to information technology5
416425092544กลยุทธ์การค้าชาวจีนโพ้นทะเล / มัตสุโมโต คาสุโอะ ; แปลและเรียบเรียงโดย ธีรลักษณ์ ธาวนพงษ์3
417440272544เอกสารประกอบการสอนวิชาสื่อและการสร้างสารเพื่องานประชาสัมพันธ์ [602-322]5
41848672544สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ไทยใหญ่ / วีระพงศ์ มีสถาน1
419488302544ฟาสต์ฟู๊ดธุรกิจ / หนุ่มเมืองจันท์5
420494392544ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เจ้าฟ้าอัจฉริยคีตศิลปิน2
421496552544Personality development4
42249812544The consumer's exposure and retention of marketing information and the consumption of fast-food telephone services1
423503392544มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ : พลังปัญญา / อัควิทย์ เรืองรอง, บรรณาธิการ2
4245095525442000 solved problems in electronics1
425519262544พัฒนาการการนำเสนอรายการข่าวโทรทัศน์ของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อ.ส.ม.ท. [2529-2542] = The development presentation on news programs of Thai TV cha3
426523122544Iran : land people and culture1
427530192544รายงานการวิจัย การศึกษาตลอดชีวิตเพื่อสังคมไทยในศตวรรษที่ 211
428531042544สมุทรสัญจร คู่มือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล เกาะฝั่งอ่าวไทย2
429531442544ภาษีมรดกและภาษีการให้โดยเสน่หา : วิเคราะห์ความเหมาะสมในการนำมาใช้จัดเก็บในประเทศไทย = Inheritance tax and gift tax : analysis of the expediency of the3
430534912544การทำบุญให้ทาน / วศิน อินทสระ1
431534962544ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย... / สมพงษ์ ใจดี8
432542452544คู่มืองานบริการระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับย่อ) พ.ศ.25441
433542602544การเมืองการปกครองไทยตามรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน / โกวิท สุรัสวดี...[และคนอื่นๆ] ; บรรณาธิการโดย อมร รักษาสัตย์2
434554132544พุทธวิถีในการสอน /พระธรรมปิฎก [ป.อ. ปยุตโต]1
435554152544Personality and speech development1
436554162544The development of thai critical listening skill of english major student, faculty of humanities Dhurakijpundit University1
437554182544Iran the cradle of civilization1
438554212544An analysis of Thai language usage in printed media for the printing business1
439555942544การเขียนเชิงสร้างสรรค์ = Creative writing / ปัทมา สุวรรณน้อย4
440556722544แอ๊ดวานซ์ วิชวล เบสิก 6 ทีช ยัวเซลฟ์ = Advanced visual basic 6 teach yourself / สมศักดิ์ ศรีขจรเกียรติ. 2
441556742544จากบ้าน : เสียงจากเยาวชนผู้ลี้ภัย / แปลโดย เบญจรัตน์ แซ่ฉั่ว และ พรสุข เกิดสว่าง2
442558662544หลักกฎหมายอาญา / แสวง บุญเฉลิมวิภาส4
443559292544ผศ. ดร. ศิโรจน์ ผลพันธิน ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นระดับอุดมศึกษา รางวัลคุรุสภา ประจำปี 25432
444560352544ข้อมูลนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา ... / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี3
445560432544ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ : กระบวนการตัดสินใจผลกระทบและการประเมิน1
446564182544การประเมินมูลค่าตรายี่ห้อในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ / วิทวัส รุ่งเรืองผล 1
447564232544รายงานการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไปสู่เกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.25442
448564272544รพี'44 /เอก ขำอินทร์, บรรณาธิการ3
449565332544สารนิเทศและการศึกษาค้นคว้า : คู่มือการเข้าถึงสื่อสารนิเทศประเภทต่าง ๆ การใช้ห้องสมุดตลอดจนการศึกษาค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ตการทำรายงานภาคนิพนธ์4
450565382544Information for study skills and research4
451566132544การเรียนรู้อย่างมีความสุข : สารเคมีในสมองกับความสุข / ศันสนีย์ ฉัตรคุปต์1
452566442544การติดตามผลการดำเนินการจัดการศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ระดับบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนปี... 1
453569442544รวมกฎหมายปกครอง / รวบรวมโดย สุรพล นิติไกรพจน์... [และคนอื่น ๆ] 1
454569522544วิธีไล่สายกฎหมายอาญา เล่ม 1 /วินัย เลิศประเสริฐ3
455570252544Harry Potter 3
456571122544การบัญชีชั้นสูง / สุชาติ เหล่าปรีดา และ วิศิษฏ์ วชิรลาภไพฑูรย์ 2
457571182544เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ / ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล5
458571462544The hotel5
459571982544Government budget2
460572032544ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาลปกครอง / วรพจน์ วิศรุตพิชญ์ 2
46161132544เอกสารการสอนชุดวิชาวิวัฒนาการการเมืองไทย12
462659072544พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว [ซีดี-รอม] / สถาบันพระปกเกล้า1
463662882544The enigma of the Swastika [Videodisc]1
464670312544เมืองมายา นครที่โลกลืม [แผ่นวีดิทัศน์] = Lost kingdom of the maya [Videodisc] : Unlock the secrets of on ancient civilization1
465670372544อียิปต์ [แผ่นวีดิทัศน์] : ดินแดนแห่งฟาโรห์ = Egypt [Videodisc] : Secrets of the pharaohs1
466671842544Africa's deadly dozen [Videodisc]1
467672422544พระเจ้าซาร์แห่งรัสเซีย [แผ่นวีดิทัศน์] = Russia' s last Tsar [Videodisc]1
468688122544ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย ปีที่ 3 [2542] แผ่นที่ 2 [ซีดี-รอม] / ศูนย์บริการสารสนเทศทางเทคโนโลยี1
469690382544Angkor, the past glory [CD-ROM]1
470690612544ท่องเที่ยวภาคกลางและภาคตะวันออก [ซีดี-รอม]2
471691062544ท่องเที่ยวภาคเหนือ [ซีดี-รอม]3
472691692544The Forests of Thailand [CD-ROM]1
473691832544สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี [ซีดี-รอม]1
474692192544เจาะแก่นภาษา Visual studio self learning in C & C++ [ซีดี-รอม]2
475692422544Quick step mechanical desktop 3.0 [CD-ROM]1
476694542544คู่มือการใช้ฟรีโฮมเพจ และฟรีเซิร์ฟเวอร์ [ซีดี-รอม] / ธนพล ฉันจรัสวิชัย2
477698742544เจาะโหด อัฟกานิสถาน [แผ่นวีดิทัศน์] = Afghanistan [Videodisc]1
478698772544มัมมี่สุสานพันปี [แผ่นวีดิทัศน์] = Ancient graves [Videodisc] : Voices of the dead1
479699392544The Dragons of Galapagos [Videodisc]1
480700162544Mackenna' s cold [Videodisc] 2
481701102544เปลี่ยนร่างกลายพันธุ์ [แผ่นวีดิทัศน์] = The body changers [Videodisc]1
482711912544The National Parks of Thailand [CD-ROM]2
483713652544รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง (กรณีศึกษาจังหวัดเพชรบุรี)2
484713662544ภูมิศาสตร์กับวิถีชีวิตไทย / ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)4
485715952544ท่องตัวบทแนวใหม่เคล็ดลับสูตรย่อวิธีท่องตัวบทกฎหมายอาญา [มาตราสำคัญ] / วินัย เลิศประเสริฐ 4
486716052544คำอธิบายกฎหมายลักษณะพยานว่าด้วยพยานเอกสาร / ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์2
487717452544ล้มละลายพิสดาร : ฉบับปรับปรุงใหม่ 2544 / วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์1
488717462544คู่มือสอบ ป.วิ.พ.ว่าด้วยการพิจารณาโดยขาดนัดคดีมโนสาเร่และคดีไม่มีข้อยุ่งยากตามพรบ.แก้ไขเพิ่มเติมป.วิ.พ. ใหม่ / วิรัช เมฆอรุโณทัย5
489717502544คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะเก็บของในคลังสินค้าประณีประนอมยอมความการพนันและขันต่อบัญชีเดินสะพัด [เอกเทศสัญญา 3] / สมภพพิสิษฐ สุขพิสิษฐ4
490717522544คู่มือเตรียมคดีแพ่ง / สมพร พรหมหิตาธร2
491717552544คู่มือปฏิบัติงานดำเนินคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง / สมพร พรหมหิตาธร2
492717642544ระบบเกษตรอนุรักษ์ของโครงการพัฒนาที่สูงไทย-เยอรมัน = Conservation Farming System : Thai-German Highland development project / โอภาวดี เข็มทอง1
493717652544Specific law series2
494717662544คำสอนชั้นปริญญาโท : กฎหมายเปรียบเทียบกับประมวลกฎหมายนานาประเทศภาค 1 ความทั่วไปและภาค 2 ลักษณะละเมิด / ไพจิตร ปุญญพันธุ์4
495717672544กฎหมายว่าด้วยค้ำประกัน จำนอง จำนำ 2
496717782544ผลกระทบของการย้ายถิ่นต่อสภาวการณ์ของแรงงานข้ามชาติ : กรณีศึกษาประเทศไทย / วิพรรณ ประจวบเหมาะ...[และคนอื่น ๆ]1
497717972544เศรษฐศาสตร์มหภาค / บุญคง หันจางสิทธิ์1
498718342544การวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัวด้วย SPSS for windows / กัลยา วานิชย์บัญชา2
499718372544เทคนิคการพยากรณ์การวิเคราะห์อนุกรมเวลา / ศิริลักษณ์ สุวรรณวงศ์2
500718732544ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีคนที่ 23 / รุจน์ มัณฑิรา 1
501718742544Dictionary of law and relevant words English-Thai1
502718792544การฟ้องคดี ล้มละลายวิธีปฏิบัติในศาลล้มละลายกลาง / พิชัย นิลทองคำ2
503718802544กฎหมายลักษณะพยานว่าด้วยการดำเนินคดีแพ่ง-อาญา และฎีกาในปัญหาที่น่าสนใจ / สุพิศ ปราณีตพลกรัง4
504718812544คำอธิบายสัญญาธุรกิจควบคุมตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพ.ศ.2522 : สัญญาธุรกิจให้เช่าซื้อ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า สัญญาธุรกิจบัตรเคร2
505718822544การวิเคราะห์สถิติ : สถิติเพื่อการตัดสินใจ / กัลยา วานิชย์บัญชา2
506718862544ป.อาญา มหัศจรรย์ : สาระสำคัญ คำอธิบาย ประกอบฎีกา ตัวอย่างข้อสอบ2
507718882544ป.พ.พ. มหัศจรรย์4
508718902544คู่มือใช้งานฉบับสมบูรณ์ Windows Me / กรภัทร์ สุทธิดารา และ อรรนพ ขันธิกุล2
509719252544รวมคำพิพากษาศาลฎีกาข้อเท็จจริงในคดีแพ่ง เรียงตามมาตรา ป.พ.พ. บรรพ 1 - บรรพ 6 / รวบรวมโดย จิตฤดี วีระเวสส์ 2
510719282544ลักษณะของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา : พื้นฐานความรู้ทั่วไป / ไชยยศ เหมะรัชตะ3
511719302544กฎหมายสิทธิบัตร : แนวความคิดและบทวิเคราะห์ / จักรกฤษณ์ ควรพจน์4
512719382544คู่มือกฎหมายลักษณะนิติกรรมสัญญา / จำปี โสตถิพันธุ์2
513719402544นิติเวชศาสตร์การชันสูตรศพ4
514719412544โฆษณาอย่างไรให้ถูกใจและถูกต้อง / ไพโรจน์ อาจรักษา2
515719582544องค์การเอกชนเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค / สุษม ศุภนิตย์2
516719652544ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาคบังคับคดี 2
517719782544Environmental2
518719872544ฉีกหน้าวิทยาศาสตร์ = Alternative science2
519719882544การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ = International business management / กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์2
520719942544คัมภีร์ Flash 5 / โสรชัย นันทวัชรวิบูลย์, บัซรี หะยีมะสาและ1
521719952544101 วิธีโปรโมตเว็บ / ศุภชัย สุขะนินทร์2
522719972544Meta revolution a must for leader2
523719992544เทคนิคการใช้ Microsoft Excel 2000 / บุญมา ศรีสมนึก 1
524720072544ก้าวสู่โลกอินเตอร์เน็ตฉบับสมบูรณ์ / กรภัทร์ สุทธิดารา2
525720322544พินิจวรรณคดี : รวมบทความวิชาการด้านวรรณคดี / นิยะดา เหล่าสุนทร2
526720362544วรรณคดีอยุธยาตอนต้น : ลักษณะร่วมและอิทธิพล = The early Ayudhya poetry : characteristics and influence / ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต4
527720602544ดรีมส์โปรเจกต์โครงการฝันไขมันต่ำ1
528720702544การจัดทำงบกระแสเงินสดงบกระแสเงินสดรวม = Statement of cash flows consolidated statement of cash flows2
529720742544คู่มือกิจกรรมประยุกต์ใช้ตามข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2000 /ณัฐกาญจน์ สุวรรณปฏิกรณ์2
530720792544การผลิตสื่อโทรทัศน์และสื่อคอมพิวเตอร์ : กระบวนการสร้างสรรค์และเทคนิคการผลิต / วิภา อุตมฉันท์3
531720902544โดเรมีอดีต /ศุภาศิริ สุพรรณเภสัช1
532720962544Brandage and branding5
533721052544เด็กเรียนรู้ได้อย่างไร : เรียนรู้ภาษาไทยโดยอาศัยสิ่งแวดล้อมเป็นสื่อ /ชาตรี สำราญ1
534721062544ครูรู้ได้อย่างไรว่าเด็กเกิดการเรียนรู้ / โดย ชาตรี สำราญ1
535721142544พจนานุกรมศัพท์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอังกฤษ - ไทย / ทองใบ ธีรานันทางกูร [หงษ์เวียงจันทร์] 2
536722052544คู่มือการลงรายการดรรชนีวารสารภาษาไทยที่เครื่องอ่านได้ / พรทิพย์ โรจนพิทยากร, บรรณาธิการ...[และคนอื่น ๆ]1
537722352544เทคโนโลยีสำหรับชนบท... 8
538722482544ข้อมูลพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25431
539722502544รวมกฎหมายเก่าเกี่ยวกับที่ดิน 100 ปี กรมที่ดิน 17 กุมภาพันธ์ 25441
540722522544วิวัฒนาการการออกโฉนดที่ดินและงานทะเบียนที่ดิน 100 ปี กรมที่ดิน 17 กุมภาพันธ์ 25441
541722612544แฟลช 5 เวิร์คช็อป : เทคนิคและลูกเล่นฉบับปฏิบัติการ / พิพัฒน์ คูณคงทรัพย์ ; บรรณาธิการโดย กฤษณะ สถิตย์1
542722652544นโยบายเศรษฐกิจรัฐบาลทักษิณ2
543722662544ประชาชนต้องเป็นใหญ่ในแผ่นดิน / สมพร จันทรชัย, บรรณาธิการ 1
544723332544ทันโลกหลังวิกฤตเศรษฐกิจธุรกิจการเงิน / พสุ พาณิชศุภผล, บรรณาธิการ3
545723372544พุทโธโลยี : หลวงพ่อจรัญสอนการเจริญพระกรรมฐานด้วยสติปัฏฐาน 4 / พระราชสุทธิญาณมงคล [จรัญ ฐิตธมโม] ; บรรณาธิการโดย นิคม จาตุรันต์1
546723382544พุทโธโลยี : หลวงพ่อจรัญชี้แนะแก้ปัญหาชีวิตด้วยการเจริญพระกรรมฐาน / พระราชสุทธิญาณมงคล [จรัญ ฐิตธมโม] ; บรรณาธิาการโดย นิคม จาตุรันต์1
547723432544คำสัญญาที่ว่างเปล่าจากนักเลือกตั้ง2
548723442544ประสบการณ์การจัดการไฟป่าโดยองค์กรชุมชน / บรรณาธิการโดย อัจฉรา รักยุติธรรม1
549723582544เอกสารประกอบการสอนวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย3
550723702544Sebum-Irebun dakega nazetsuyoi6
551723782544เตรียมสอบ ทบทวน สรุปย่อ วิธีไล่สายกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา4
552724532544คู่มือกู้ชาติทางออกจากวิกฤต / วุฒิพงษ์ เพรียบจริยวัฒน์1
553724652544เศรษฐศาสตร์มหภาค / อมรทิพย์ แท้เที่ยงธรรม2
554724662544การจัดการธุรกิจขนาดย่อม / อำนาจ ธีระวนิช 6
555724682544แพลงก์ตอนพืช / ลัดดา วงศ์รัตน์2
556724942544หนังสือชุดความรู้1
557724952544เขตพื้นที่การศึกษาสู่การปฏิบัติ1
558724972544บทบาทไทยในเวทีเศรษฐกิจโลก : แนวทางการสร้างอำนาจต่อรองและความสามารถในการแข่งขัน / ศุภชัย พานิชภักดิ์1
559725042544แนวทางแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจไทยของรัฐบาลชวน 2 พฤศจิกายน 2540 - ธันวาคม 2543 / ธารินทร์ นิมมานเหมินท์, พิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล และ พิสิฐ ลี้อาธรรม1
560725062544ปัญหาจริยธรรมของธุรกิจการขายตรง กรณีศึกษาทัศนะของผู้บริหารพนักงานขายและผู้บริโภค / ปนัดดา บุญวิวัฒน์1
561725092544อรรถาภิธานศัพท์เศรษฐศาสตร์4
562725212544เอกสารประกอบการสอนการเงินธุรกิจ [110-331]4
563725222544การบัญชีสินทรัพย์ / เยาวรักษ์ [รัตนเพียรธัมมะ] สุขวิบูลย์8
564725242544การบริหารงานบุคลและแรงงานสัมพันธ์3
565725322544รายงานการประชุมวิชาการสุขภาพจิต ปี 2543 สุขภาพจิตดีด้วยอีคิว1
566725362544ความสามารถของเยาวชนไทยบนเวทีโลก : ผลจากการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการปี 2539-25431
567725472544การย้ายถิ่นข้ามชาติกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอาเซียน : นโยบายและผลกระทบ / พัชราวลัย วงศ์บุญสิน...[และคนอื่น ๆ]1
568725932544ผลกระทบของมาตรการการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการค้า [TRIMs] ต่อมาตรการทางกฎหมายด้านการลงทุนจากต่างประเทศของไทย = Impacts of trade-related investment measu3
569725982544เจาะลึกข้อกำหนดใหม่ ISO 9001 : 2000 / พิภพ ลลิตาภรณ์2
570725992544Safety first ปลอดภัยไว้ก่อน2
571726082544เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพิมพ์3
572726352544คำอธิบายกฎหมายแรงงานสัมพันธ์2
573726362544Intellectual property law series2
574726392544การวางแผนการตลาด / เพลินทิพย์ โกเมศโสภา 2
575726402544การจัดการการเงิน = Fundamentals of financial management / ยูจีน เอฟ. บริกแฮมและโจเอล เอฟ. ฮุสตัน ; แปลและเรียบเรียงโดย เริงรัก จำปาเงิน15
576726412544เปิดโลก MBA2
577726422544การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ฉบับสมบูรณ์ / สุปัญญา ไชยชาญ7
578726542544อินไซท์ แอ็คเซส 2000 : คู่มือระบบจัดการฐานข้อมูลแบบ รีเรชั่นแนล ฉบับสมบูรณ์ / นันทนี แขวงโสภา และ วศิน เพิ่มทรัพย์ 2
579726582544คู่มือและเทคนิคการใช้ แมคโครมีเดีย ไฟเออร์เวิร์ค / ภัททิรา เหลืองวิลาศ2
580726602544กลยุทธ์การบุกเบิกพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ฉบับ SME2
581726642544Lightwave 6.5 epsiode I2
582726662544คอมพิวเตอร์กับงานสำนักงาน...โปรแกรมประมวลผลคำ 1-2 / รุ่งทิวา ศิรินารารัตน์ 4
583726682544เขย่าเว็บไซต์ให้เร้าใจสไตล์ แมคโครมีเดีย แฟรช 5.0 / มาโนช ลักษณกิจ, วิมลพร เรียนแจ้ง, เกศมณี เที่ยงธรรม 2
584726692544Cyberlaw กฎหมายกับอินเตอร์เน็ต4
585726702544มือใหม่เริ่มเขียนโปรแกรมด้วย Visual Basic 2
586726712544รวมการใช้แก้ไขปัญหาซอฟต์แวร์ใน PC2
587726722544เฮาทู สร้างสรรค์สื่อสิ่งพิมพ์ด้วย Adobe PageMaker 6.5 plus4
588726742544อัพเกรด พีซี เปลี่ยนคอมเก่าเป็นคอมใหม่ / วทัญญู มั้นประเสริฐ และ ภีรพล คชาเจริญ 2
589726752544PC confidential2
590726762544PC entertainment3
591726782544ทรัพยากรพืชในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้3
592726802544Recreation and tourism industry2
593726812544เกษตรยั่งยืน : วิถีการเกษตรแห่งอนาคต = Farming for the future / โคน เรจน์ทจีส, เบอร์ทัส ฮาเวอร์คอร์ท และ แอน เวอร์เตอร์-เบเยอร์ ; แปลโดย วิฑูรย์ ปัญญา2
594726822544ย่ำฮอลลีวู้ดพิสูจน์ฝัน / อิสระ อมรเวช1
595726842544ย่ำยุโรปเรียนหนังสือตอนเรียนฟรีที่เยอรมนี1
596726852544ทฤษฎีกราฟ / ชะเอม สายทอง2
597726862544เรียนรู้เพื่อเป็นครูคุณภาพ / ชูศรี ตันพงศ์2
598726922544Psychology in daily life1
599726932544ประวัติศาสตร์สิบสองจุไท / ภัททิยา ยิมเรวัต 2
600726962544Collins cobuild new student's dictionary2
601726992544Calculus I : for engineering and science : students handbook 14
602727042544ใครฆ่าพระเจ้ากรุงธน1
603727052544ครุฑดำ1
604727082544สี่ยอดหญิงงามผู้พลิกประวัติศาสตร์จีน / ถาวร สิกขโกศล1
605727112544ไม้กั้นลม / จำปี ถวายเลิศ1
606727162544รวมพลคนอ่านนวนิยายประกวดรางวัลซีไรต์ พ.ศ.25431
607727172544วิวัฒนาการสังคมไทยกับหัสนิยายชุดพลนิกร กิมหงวน ของป. อินทรปาลิต / วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร4
608727212544พุทธเศรษฐศาสตร์ : วิวัฒนาการทฤษฎีและการประยุกต์กับเศรษฐศาสตร์สาขาต่าง ๆ / อภิชัย พันธเสน2
609727222544วิเคราะห์นโยบายของรัฐบาล พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชินวัตร กับนายชวน หลีกภัย / กวี วงศ์พุฒ2
610727232544แปลแปลงและแปรรูปบทละคร / จักรกฤษณ์ ดวงพัตรา2
611727282544ผลงานวิจัยและพัฒนาประจำปี 25431
612727332544ประเทศคู่ค้าสำคัญที่มีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจไทย1
613727382544บันทึกไว้ด้วยใจภักดิ์ = In loving memory1
614727392544ฉลอง 100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี1
615727402544รายงานประจำปี... / สมาคมประกันวินาศภัย3
616727412544วิวัฒนาการและสถานภาพขององค์ความรู้สาขาการประชาสัมพันธ์ในประเทศไทย /อุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต1
617727502544เสียงเกษตรกร : ปลดพันธนาการเกษตรกรรายย่อย / บรรณาธิการโดย พฤกษ์ เถาวถวิล1
618727562544วันนริศ 28 เมษายน : ไห้วสมเด็จครูนายช่างใหญ่แห่งกรุงสยาม สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์2
619727582544พ่ายพิษ : บันทึก 9 กรณีวิกฤตยุคสังคมเสี่ยงภัย / อภิญญา ตันทวีวงศ์, บรรณาธิการ1
620727632544English writing technique2
621727682544อย่าเพิ่งท้ออย่าเพิ่งแพ้ถ้าอยากเก่งภาษาอังกฤษ / มาลีวัลย์ คาร์เตอร์1
622727692544English practical writing2
623727702544วิธีพูดภาษาอังกฤษเหมือนฝรั่ง / แอนดรูว์ บิ๊กส์ 3
624727712544Better grammar2
625727732544ภาษาญี่ปุ่นมัคคุเทศก์ 1 / คาซูมิ ศรีจักรวาฬ...[และคนอื่น ๆ]2
626727782544ทำทุกอย่างได้ในคอมพิวเตอร์ / บรรณาธิการโดย เกศินี สุทธาวรางกูล...[และคนอื่น ๆ]1
627727802544The new marketing paradigm : integrated marketing communications6
628728172544รวมคำบรรยาย ภาค...สมัยที่ 54 ปีการศึกษา 2544 / จรัญ ภักดีธนากุล, บรรณาธิการ 34
629728222544ภาวะผู้นำ / รังสรรค์ ประเสริฐศรี 3
630728422544พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติและการมีส่วนร่วมของนักเรียนนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อโครงการรวมพลังหาร 2 = Communication behavior attiude and3
631728432544การสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจ ณ จุดขายและการตัดสินใจซื้อของลูกค้ากรณีศึกษา : บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็สคอมมูนิเคชั่น = Marketing communication affe3
632728442544สิทธิของผู้ซื้อที่ดินได้จากการขายทอดตลาดตามคำสั่งศาล : ศึกษาเฉพาะกรณีการขายทอดตลาดถูกเพิกถอน = Rights of the purchaser of land auctioned by court orde3
633728452544ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการสำรวจและการทำเหมืองแร่ตามพระราชบัญญัติแร่พ.ศ.2510 = The legal problems concerning prospecting and mining according to minerals 3
634728462544พฤติกรรมและค่านิยมในการบริโภคข่าวสารจากสื่อในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจของนิสิตนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร = Behavior and value in media consuming of college st3
635728472544ความพึงพอใจของผู้โดยสารที่มีต่อการสื่อสารระหว่างบุคคลของพนักงานต้อนรับฯ สายการบินไทยศึกษากรณี : ผู้โดยสารที่ใช้เส้นทางบินในทวีปเอเชีย = Passengers' sa3
636728482544การเปิดรับสื่อความรู้ทัศนคติและการปฏิบัติตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ของเกษตรกร : กรณีศึกษาจังหวัดอยุธยา = Media exposure knowledge and practice relating 3
637728492544การศึกษาประสิทธิผลของสื่อประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยรังสิต และมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ที่มีต่อการตัดสินใจเล3
638728522544การนำเสนอเนื้อหาการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาลชวน หลีกภัย ของหนังสือพิมพ์ระดับชาติและหนังสือพิมพ์ระดับท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ = A comparative study3
639728542544พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารความรู้ทัศนคติและการมีส่วนร่วมในโครงการปีท่องเที่ยวไทย 2541-2542 [Amazing Thailand 1998-1999] ของประชาชนในเขตกรุงเทพ = Media 3
640728552544ความสนใจทางการเมืองกับการรับรู้ของผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งในกรุงเทพมหานครต่อบทบาทของคณะกรรมการการเลือกตั้ง [กกต.] = Political interest and elector'3
641728562544การเปิดรับข่าวสารความรู้และทักษะการปฏิเสธยาบ้าของนักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี = Media exposure knowledge and amphatamine refusal skills among seco3
642728572544ปัจจัยการสื่อสารการตลาดและการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียมแผ่นพ่นสีสำเร็จรูปของบริษัทโอเตฟาล ไทย จำกัด = Marketing communication factors and purcha3
643728582544รายการไอคิว 180 กับการเปิดรับชมการรับรู้ประโยชน์และความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร = The viewing behavior and perception o3
644728592544การตลาดผ้าไหมไทยในเขตกรุงเทพมหานคร = Thai silk marketing in Bangkok / รสสุคนธ์ อัศววิญญเดช3
645728602544กระบวนการสื่อสารพื้นอดีต : ศึกษากรณีพระสุพรรณกัลยาและพันท้ายนรสิงห์ = The communication process in the revitalization of the past : The cases of Phra 3
646728632544วิเคราะห์วิสัยทัศน์ร่วมของรายการโทรทัศน์และลูกค้าเลมอนฟาร์ม = Rhetorical visions of lemon farm's as defined by television and lemon farm's clients / ส3
647728642544An analysis and prediction of financial bankruptcy probability of fifty four finance and securities companies in Thailand during 1992-19963
648728832544ลักษณะที่เป็นจริงกับลักษณะที่พึงประสงค์ของการเสนอข่าวอาชญากรรมของหนังสือพิมพ์ในทัศนะของประชาชน เจ้าหน้าที่ตำรวจ และนักหนังสือพิมพ์ = Existing and desi3
649730342544ข้าวในศิลปะและวัฒนธรรม1
650730392544รายงานผลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่.... 1
651730432544Office managemnent1
652730462544รายงานการศึกษาวิจัยการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษากรณีศึกษานิวซีแลนด์2
653730482544ก้าวสู่การลงทุนในตลาดตราสารหนี้1
654730572544การเปิดรับการจดจำและความคิดเห็นของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อสื่อโฆษณาภายในรถไฟฟ้าและภายในบริเวณสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส = Exposure recall and o3
655731392544Marketing strategy2
656731592544ภาษีสรรพากร : คำอธิบายประมวลรัษฎากร / ไพจิตร โรจนวานิช, ชุมพร เสนไสย และ สาโรช ทองคำ2
657731602544ประมวลรัษฎากร 25442
658731672544การเงินธุรกิจ = Business finance / อภิชาติ พงศ์สุพัฒน์2
659731692544การบัญชีสินทรัพย์ / ธารินี พงศ์สุพัฒน์2
660731712544ป.วิแพ่ง มหัศจรรย์2
661731732544กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน / พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช4
662731742544ดอกเบี้ย เบี้ยปรับ /ธนะชัย ผดุงธิติ2
663731752544Foundation of photography4
664731762544การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม / ธีระชัย สุขสด2
665731782544กำเนิดทุนนิยมเทียมในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ = The rise of Ersatz capitalism in South-East Asia / โยะชิฮะระ คุนิโอะ ; แปลโดย รัศมิ์ตรา ขันติกุล, ชูศรี ม2
666731842544เรียงความบทความวิชาการฉบับที่ได้รับรางวัลเงินทุนภูมิพลตั้งแต่พ.ศ.2534-25412
667732142544การพยากรณ์เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ / อัจฉรา จันทร์ฉาย4
668732152544Active performance sales management2
669732182544The 12 simple secrets of microsoft management2
670732322544ผ่าทางตันขุมทรัพย์แสนล้านสัมปทานสื่อสาร /ชูชาติ สว่างสาลี2
671732342544Business ethics2
672732402544New directions in humanities : acollection of academic papers in celebration of the twentieth anniversary of the faculty of humanities the university 2
673734432544จริยศาสตร์ [ศาสตร์ที่ว่าด้วยคุณความดีและศิลปะในการต้ดสินใจ] / วศิน อินทสระ2
674737812544รวมบทความทางการประเมินโครงการ / สมหวัง พิธิยานุวัฒน์, บรรณาธิการ 2
675737832544เอกสารประกอบการสอนการผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง [604-442]4
676737992544Java ฉบับพื้นฐาน / กิตติ ภักดีวัฒนะกุล 2
677738312544เทคนิคการใช้งาน Windows 95-98 / ร็อบ ยัง ; แปลโดย ศรุติ สถิรอังกูร 2
678738402544ASP 3.0 programming2
679738422544Software requirement2
680738442544เทคนิคบริหารและรับงานเขียนโปรแกรม / วราภรณ์ พรหมวิอินทร์ บรรณาธิการ จิระ จริงจิตร2
681738452544Small business solutions for networking2
682738482544การอัพเกรดสู่ Microsoft Windows 2000 = MCSE training kit upgrading to Microsoft Windows 2000 / วอลเลซ ริค ; แปลโดย อโณทัย นอบไทย 2
683738662544ตัดต่อวิดีโอสร้างช็อตเด็ดให้ได้ดั่งใจด้วย Movie maker ใน windows me / สิทธิชัย วรปัญญากุล ; บรรณาธิการโดย จิระ จริงจิตร2
684738732544The consumer' perception on no.5 label of energy-efficency marketing mix and its impact on buying decision1
685738742544โครงการลงทุนธุรกิจค้าหนังสือหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Investment project on book selling business in front of Chiang mai university in Chiang mai pro1
686740772544การประชุมนักบัญชีทั่วประเทศ ครั้งที่ 171
687741012544Chichi ga ko ni kataru showashi2
688741022544หลักกฎหมายอาญา : ภาคความผิด / ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ2
689741092544ข่าวที่ไม่เป็นข่าว /ธนาพล อิ๋วสกุล, บรรณาธิการ4
690741392544แคนโต้2
691741422544สนุกกับงานวิจัย / สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ 2
692741432544ชุดธุรกิจอิเลคทรอนิกส์1
693741522544The new global leaders4
694741532544The end of marketing as we know it2
695741552544The 3 keys to empowerment : releasing the power within people for astonishing results4
696741612544การตลาดเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้ชนะในสหัสวรรษใหม่ = MBA marketing by globis corp / บรรณาธิการโดย คาซึเอะ เรียวอิจิ ; แปลและเรียบเรียงโดย รังสรรค์ เลิศในสัต2
697741682544กฤษณะ on stage 31
698741692544ฝ่าพายุหนี้ / สมลักษณ์ ศรีมาลี1
699741752544Failing forward : turning mistakes into stepping stones for success2
700741792544คู่มือนักท่องเว็บไซต์ไทย-ต่างประเทศ / แสงชัย ฤกษ์วรัญญู และ เกรียงศักดิ์ นิมิตชัยกิจกุล 2
701743762544ข้อบกพร่องในงานหล่อโลหะสาเหตุและวิธีการแก้ไข / จอห์น ที.เอช พรีส...[และคนอื่น ๆ]1
702744032544Ethical issues in research involving human subjects1
703744062544การตลาดระหว่างประเทศ / ศศิวิมล สุขบท10
704744202544The relationship between marketing communications factors and purchasing decision of pet food specitice on dog's and cat's food1
705744302544Communicating strategies of web site brand identity and the exporter's behavior towards the use of web site : a case study of web site Thailand.com1
706744422544The simultaneous enforcement of alien business act B.E.2542 and investment promotion act B.E.25203
707744432544มาตรการหลีกเลี่ยงการควบคุมผู้กระทำผิดตามข้อกำหนดโตเกียว : การนำมาใช้ในประเทศไทย = Non-custodial measures under the Tokyo rules : an implementation in 3
708744442544Comparative study of marketing mix for local hotels and foreign hotels in Bangkok metropoitan area3
709744452544ทัศนคติและพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลข่าวสารในเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของนิสิตนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร = Attitudes and information-seeking behavior3
710744462544อาชญากรรมทางเศรษฐกิจกับสภาพบังคับทางอาญา : ศึกษากรณีความผิดเกี่ยวกับการเงินการธนาคาร = Economic crime and criminal law enforcement : a case study on v3
711744472544การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์เปรียบเทียบระหว่างมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร = The use of information technology for public relations c3
712744482544ผู้มีสิทธิฟ้องคดีปกครอง = Persons entitled to institute an administrative case / วิริยะ วัฒนสุชาติ3
713744492544การพัฒนาวิธีการทดสอบการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของธนาคารออมสิน = Testing process development for learning organization of the government savings ban3
714744502544Study of opinions of management of sports authority of Thailand3
715744512544การพิจารณาคดีด้วยความรวดเร็วต่อเนื่องและเป็นธรรม : ศึกษาเฉพาะกรณีมาตรา 179 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา = Speedy continuous and fairness trial 3
716744522544พฤติกรรมการออมของครัวเรือนในประเทศไทย = Households saving behavior in Thailand / สิทธิพงศ์ พรหมทอง3
717744532544Enforcement of the law on trade competition : a case study of UBC3
718744542544ความผิดฐานลักทรัพย์ : ศึกษาเฉพาะกรณีการเอาไปซึ่งทรัพย์ = Theft : study on the use of term taking away/ ปฐมพงษ์ บุญหนุน 3
719744552544มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการแข่งขันทางการค้า : ศึกษาเฉพาะกรณีการบังคับใช้พฤติกรรมการผูกขาดและลดการแข่งขัน = Measures of the trade competition law : 3
720744562544An analysis on distributing structure of state lottery3
721744572544การรับทราบข่าวสารความรู้ความตระหนักและการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นที่มีต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษาเกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรี = Information3
722744582544ปัจจัยที่กำหนดความล้มเหลวทางธุรกิจกรณีศึกษา : บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = Determining factors of business failures : a case study o3
723744592544ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกอ่านหนังสือพิมพ์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร = Factors affecting the choice to read the newspapers of people in Bangkok /3
724744602544การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของธุรกิจการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบให้เปล่า = A feasibility study of free internet service providers / ปิติฤดี ศิริสัมพันธ์3
725744612544การรับรู้และยอมรับต่อเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ในฐานะนวตกรรมใหม่ของธุรกิจขายตรงหลายชั้น = Perception and acceptance of internet as innovation in multi-le3
726744622544การรับรู้และทัศนคติต่อบทบาทของนักแสดงที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศในละครโทรทัศน์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร = Perception and attitud3
727744632544แหล่งข่าวสารที่รับรู้เกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าประเภทหนังสือผ่านเว็บไซต์และปัจจัยการตัดสินใจซื้อ = Awarencess of information sources relating to book s3
728744642544การตลาดมุ่งเน้นความสัมพันธ์เทคโนโลยีและความจงรักภักดีของลูกค้าต่อธุรกิจกรณีศึกษา : การใช้ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารกรุงเทพ = Customer relationship 3
729744652544คำพิพากษาฎีกา 2544 / บรรณาธิการโดย ไพโรจน์ วายุภาพ12
730744862544การพัฒนาต้นแบบระบบวัดผลความคืบหน้าโครงการกรณีตัวอย่างโครงการก่อสร้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค = Model development for project progress measurement system1
731744922544Strategy of marketing communication in recruitment website and media behavior of target audience in Bangkok1
732745052544คัมภีร์เจ้าสัวธนินท์ เจียรวนนท์ / อธิวัฒน์ ทรัพย์ไพบูลย์1
733746812544รายงานการวิจัยเกี่ยวกับโรคเอดส์1
734746822544รวมบทความวิชาการ : นิเทศศาสตร์การตลาดแนวคิดและกรณีศึกษา1
735746852544Effects of home health care on perceievd self-care abilities and quality of life of HIV and AIDS patients1
736746862544Study of Antioxidants of Thai Medicinal Herbs and Vegetable Plants for Health Promaotion of HIV+ and AIDS Patients1
737746872544ความจำเป็นผลดีผลเสียของกฎหมายเกี่ยวกับเอดส์ / วชิระ สิงหะคเชนทร์...[และคนอื่น ๆ]1
738746882544เทคโนโลยีด้านดินปุ๋ยและเครื่องจักรกลการเกษตร1
739746902544ปรีดีพนมยงค์ประดับไว้ในใจชน1
740746922544หนังสือที่ระลึกเนื่องในพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ทุ่งภูเขาทอง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันศุกร์ที่ 1 มิถุน1
741746962544ยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ศึกษา : บทเรียนจากประเทศอังกฤษและญี่ปุ่น1
742746972544การปฏิรูปวิทยาศาสตร์ศึกษา : กรณีศึกษาเวียดนาม / สิปปนนท์ เกตุทัต 5
743746982544รายงานการสัมมนาเรื่องการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542 : ข้อคิดจากกรณีศึกษาของต่างประเทศ1
744747002544ป่าไม้ไทย : บทสรุปของอำนาจและผลประโยชน์ /ตฤตณัย นพคุณ2
745747142544กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ / รวบรวมโดย พิชัย นิลทองคำ 2
746747162544หลักวิธีปฏิบัติปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับคดีลิขสิทธิ์ในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง / สุพิศ ปราณีตพลกรัง2
747747192544รวมกฎหมายยาเสพติดและคำพิพากษาศาลฎีกาที่น่าสนใจ / รวบรวมโดย น้ำแท้ มีบุญสล้าง, กิตติ มีบุญสล้าง6
748747232544คำอธิบายกฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 / สีหนาท ประยูรรัตน์2
749747242544วิธีพิจารณาความแพ่ง อาญาเปรียบเทียบ2
750747272544Internet sharing สำหรับระบบ Lan ในองค์กรและร้าน Internet cafe2
751747282544การลงรายการหนังสือและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง : ตามหลักเกณฑ์ AACR2 /สุพัฒน์ ส่องแสงจันทร์4
752747302544Clinic internet2
753747322544WebCam ถ่ายทอดสดผ่านอินเตอร์ เน็ต2
754747332544ใช้เครื่องมือใน Adobe photoshop 6 อย่างมืออาชีพ / พลับพลึง ภาษี, สิทธิชัย ประสานวงศ์ ; บรรณาธิการ2
755747342544Computer tips and equipment2
756747352544การติดตั้งระบบเครือข่ายและการแชร์อินเทอร์เน็ตด้วยตนเอง / กอบเกียรติ สระอุบล2
757747392544ประกอบ PC step by step / ชิษณุพงศ์ ธัญญลักษณ์ และ ปิยะ นากสงค์1
758747402544เจาะลึก ล้วงตับ Windows Me แบบถึงกึ๋น / ธานินทร์ เอื้อรักสกุล และ เกศมณี เที่ยงธรรม2
759747412544ไขปัญหามือใหม่หัดใช้คอมฯ / นิทัศน์ สุทธิสถิตย์ และ ดุลยวัฒน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา2
760747422544พ่อรวยสอนลูก4
761747432544สร้างไดนามิกเว็บเพจด้วย Dreamweaver and UltraDev 4 / ชาตพล นภาวารี 2
762747442544คู่มือการเขียนโปรแกรม Microsoft Visual Basic version 6.0 : ฉบับเพื่อการใช้งานจริง / ธาริน สิทธิธรรมชารี 2
763747452544คู่มือการเขียนโปรแกรม Microsoft Advanced Visual basic version 6.0 ฉบับเพื่อการใช้งานจริง / โดย ธาริน สิทธิธรรมชารี และ สุรสิทธิ์ คิวประสพศักดิ์ 2
764747472544สร้างเว็บเพจอย่างไร้ขีดจำกัด ASP Active Server Page / โดย ธวัชชัย สุริยะทองธรรม, ธาริน สิทธิธรรมชาลี และ ประชา พฤกษ์ประเสริฐ2
765747482544ติดตั้งใช้งานโฮมเน็ตเวิร์กด้วยตนเอง / ดิเรก วงษ์วานิช2
766747492544แชร์อินเทอร์เน็ต 2 เครื่องด้วยสายเส้นเดียว / กอบเกียรติ สระอุบล2
767747502544ไมโครมีเดีย แฟล็ซ 5 อิน อะ คลาสรูม ฉบับฝึกฝีมือ = Macromedia flash 5 in A classroom ฉบับฝึกฝีมือ / เบนซ์ อุตตมธนินทร์, พีรพล สุระพงษ์ชัย 2
768747512544แอ็ควานซ์ ดรีมเวฟเวอร์ สำหรับนักออกแบบเว็บมืออาชีพ / ชาตพล นภาวารี 2
769747532544ไมโครซอฟต์ออฟฟิศ 2000 วิชัวสรี : เรียนการใช้งานด้วยตนเอง = Master Microsoft office 2000 visually แปลโดย ทรงศักดิ์ ลิ้มสิริสันติกุล 1
770747542544เทคนิคแก้ไขปัญหาฮาร์ดดิสก์และกู้ข้อมูล : นำเสนอแบบ visual guide step by step / ประเสริฐ รุ่งทรัพย์พาณิชย์2
771747552544Windows Me เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พีซีและอินเทอร์เน็ต1
772747562544เสกสรรงานศิลป์ด้วย Illustrator 9.0 โปรแกรมยอดฮิตสำหรับสร้างงานกราฟิก / มาโนช ลักษณกิจ, วิมลพร เรียนแจ้ง, เกศมณี เที่ยงธรรม2
773747572544Perl บนฟรีเซิร์ฟเวอร์2
774747582544คู่มือเรียน Macromedia Dreamweaver 3.0 step by step / วิชัย ตฤษณาภัทร และ นฤดน ชัยสกุลสุรินทร์ 2
775747692544กฎหมายลักษณะพยาน2
776747732544อินไซท์ SQL server 7 / อำไพ สินลิขิตกุล 2
777748072544เอกสารประกอบการสอนธุรกิจการเดินทางทางอากาศ [553-316]4
778748412544The proof of time dimension as vector by mathematics1
779748422544หนังสือประกาศโฆษณาการจดทะเบียนการประดิษฐ์และออกอนุสิทธิบัตร 254411
780748432544กองทุนคุณภาพการศึกษาของฮ่องกง1
781748442544ภูมิปัญญาและละครไทย1
782748452544ทำเนียบนักวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ1
783748462544การจัดการศึกษาทางเลือกรูปแบบศูนย์การเรียนโดยโรงพยาบาลและสถาบันทางการแพทย์ / ประนอม ศรีไพรวัลย์1
784748492544การออกแบบและวิเคราะห์อัลกอริทึม / สมชาย ประสิทธิ์จูตระกูล2
785748602544การค้นคว้าและเขียนรายงาน4
786749302544Harry Potter and the goblet of fire4
787749552544คำพิพากษาศาลฎีกา 2544 / สำนักงานศาลยุติธรรม12
788754842544ระบบการเลือกตั้งกับการเมืองไทยยุคใหม่ : พร้อมการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรา2
789757452544การเมืองภาคประชาชน : มองจากชีวิตและผลงานของศรีบูรพา / วิทยากร เชียงกูล2
790759932544รายงานการปฏิรูปการศึกษาต่อประชาชน2
791762752544ภาคผนวก 2 ร่างกฎหมายลำดับรองที่จะต้องตราขึ้นใช้บังคับทันทีในระบบบริหารการศึกษาใหม่1
792764672544สถิติและดัชนีการศึกษาไทยเปรียบเทียบกับนานาชาติ... 1
793768892544Woman and child labour1
794771642544การศึกษาวิจัยสถานภาพทางการเงินและงบประมาณของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน / มานิต บุญประเสริฐ...[และคนอื่น ๆ]1
795772572544Documentary research on human resource management2
796774422544บทบาทที่พึงประสงค์ของวัดและพระสงฆ์กับการพัฒนาสังคมไทย1
797777592544คำถาม-คำตอบ ระบบ GSP สหรัฐอเมริกา1
798779912544จากทุนผูกขาดสู่วินาศกรรม / บรรณาธิการโดย ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ 2
799779932544Basic and Advance Excel 2002 1
8007802544100 ปี ท่าน ก. เขาสวนหลวง [พ.ศ.2444-2544] 1
801780412544กวีนิพนธ์ในฐานะพลังทางปัญหาของสังคมร่วมสมัย : ประสบการณ์จากวรรณคดีไทย อังกฤษ อเมริกัน ฝรั่งเศส และเยอรมัน [เล่มที่ 4]2
802780512544คุณธรรมของครู / ผกา สัตยธรรม1
803780522544ทำไมต้องเรียนไวยากรณ์อังกฤษ / ประเพศ ไกรจันทร์1
804781182544ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ / เชื้อ ชูขำ.2
805781332544พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจและปัจจัยประกอบการตัดสินใจการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครปีพ.ศ.2543 = Media exposure behavi3
806781342544การศึกษาสภาพการบริการของสำนักงานบริการฝ่ายนครหลวงที่ 3 ขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยภายหลังได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9002 = A study of the service 3
807781352544พฤติกรรมการเปิดรับและความคิดเห็นของผู้ชมโทรทัศน์ที่มีต่อรายการเหตุบ้านการเมือง = The viewers exposure behavior and opinion on the television program h3
808781472544ศักยภาพของการแข่งขันทางด้านราคาของผู้ประกอบการคอมพิวเตอร์ภายในประเทศภายใต้ข้อตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศ = Price competitiveness of domes3
809781502544Evaluation of public relations media : the public relations campaign project for lubrication oil of the National energy policy board3
810781592544Legal measures on the control of credit granting of the commercial bank under the commercial banking act, B.E.25053
811781602544Appeal against questions of facts in criminal case3
812781612544อำนาจดำเนินคดีละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา = Power to proceed with the intellectual property infringement case/ อนันตศักดิ์ อบแสงทอง 3
813781622544Study of the management process of accounting firms3
814781632544Legal problems concerning privatization : a case study of The Airport Authority of Thailand3
815781642544ความผิดอันยอมความได้กับความผิดอาญาแผ่นดิน [ศึกษาตามกฎหมายอาญาสารบัญญัติ] = Compoundable and non-compoundable offence a study on substantive criminal l3
816781662544กองทุนตามกฎหมายเกี่ยวกับแรงงานในประเทศไทย = Labour funds under the Thai labour law / พิชัย ศรีไทย3
817781672544พฤติกรรมการเปิดรับสื่อมวลชนความรู้และทัศนคติที่มีต่ออาหารและโภชนาการของผู้หญิงวัยกลางคนในเขตกรุงเทพมหานคร = Meddle-aged women's behavior of accepting 3
818781682544บทบาทของพนักงานคดีปกครองในการดำเนินงานของศาลปกครอง = The role of administrative court official in administrative court affairs / ทศวรรณ ลำดับวงศ์ 3
819781772544มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการเผยแพร่ผลการสำรวจประชามติของการเลือกตั้ง = Measure of law in control of publicizing the result of surveying public opini3
820781782544Legal measures on the control of investment in other business of commercial bank under the commercial banking act B.E.25053
821781802544มาตรการทางกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม = Legal measures hindering business operation of small and medium enterpri3
822781812544การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของผู้ใช้อินเทอร์เนตสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร = The uses and gratifications of public internet of users in Bnagkok area/ ช3
823781822544รัฐบาลใหม่กับการจัดการปัญหาความขัดแย้งในสังคม1
824781832544แพทย์แผนจีนในชีวิตประจำวัน / วิทวัส วัณนาวิบูล1
825781842544Analysis of Japanese foreign direct investment behavior in Thailand3
826781922544การสื่อสารระหว่างบุคคลภายในสถานสงเคราะห์เด็กหญิงจังหวัดสระบุรี = Interpersonal communications inside Saraburi provincial relief and comfort home for d3
827781942544The effectiveness of public relations strategy of the roval communication project by the electricity generating authority of Thailand [EGAT] : a compa3
828781952544กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจของตัวแทนประกันชีวิตผู้หญิงที่มีการนำเสนอประกันชีวิตให้กับเจ้าของธุรกิจขนาดย่อม = Persuasive communication strategi3
829781972544The structure of supreme audit instituiton in accordance with the provisions of constitution of the kingdom of Thailand B.E.25403
830782412544Measures on health protection and safety of workers at work under the labour protection act : a case study of construction work3
831782422544Agricultural finance1
832782552544ปัญหาด้านการเงินของแรงงานไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศ1
833782572544ข้อควรรู้เกี่ยวกับศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง1
834782682544EQ ของคุณเป็นอย่างไร1
835782882544เอกสารประกอบการสอนวิชาการผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นต้น [604-441]4
836782892544หลักการค้าปลีก [130-434] / เพ็ญสิน แขมมณี 4
837782922544เอกสารประกอบการสอนเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น [300-133]4
838782982544การวางแผนและควบคุมการเงิน [110-435] / ลีลา พรเจริญ 4
839783742544หลักเกณฑ์การลงรายการชื่อบุคคล1
8407893254484 ปีจุฬาฯ ปิติสมโภช1
841792602544การอ่านและการสร้างนิสัยรักการอ่าน / ศรีรัตน์ เจิงกลิ่นจันทร์1
842792612544ภาษาไทย 2001 / นิตยา กาญจนะวรรณ2
843792622544ผลกระทบของสัญญาณวิทยุและโทรทัศน์ข้ามพรมแดนระหว่างไทย-ลาว / วิภา อุตมฉันท์2
844792642544โครงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2
845792652544บทสนทนาภาษาอังกฤษชุดท่องเที่ยว / แวนดา 2
846792702544พจนานุกรมศัพท์คอมพิวเตอร์ฉบับนิสิตนักศึกษา / ทักษิณา สวนานนท์2
847792722544ศัพท์นิติศาสตร์อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน1
848792732544การปกครองส่วนท้องถิ่นกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม / นันทวัฒน์ บรมานันท์ และ แก้วคำ ไกรสรพงษ์4
849792742544การวิเคราะห์ธาตุอาหารพืช / ศรีสม สุวรรณวงศ์2
850792752544ต้นไม้ ผักหญ้า อาหาร และสมุนไพร : รวบรวมความรู้อาหารและสมุนไพรเพื่อบริโภคและประโยชน์กับชีวิต / วัลยา ภู่ภิญโญ2
851792772544Ecotourism cultural diversity and natural resource management2
852792782544คู่มือเที่ยวไทยอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม จังหวัดชัยภูมิ1
853792792544อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง จังหวัดจันทบุรี / ศรัทธา ลาภวัฒนเจริญ1
854792802544อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา จังหวัดกระบี่1
855792812544อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน1
856792822544อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง จังหวัดเชียงใหม่ / หัสชัย บุญเนือง1
857792832544คู่มือท่องเที่ยวภาคตะวันออกทะเลไม่เคยหลับ1
858792892544เงาใจ / ชูวงศ์ ฉายะจินดา1
859792912544Life table a powerful demographic tool2
860792922544มนุษย์กับวัฒนธรรม / ยศ สันตสมบัติ2
861792952544100 คำถาม-คำตอบ เมื่อมีปัญหา ISO 9000 / มัสสุยุกิ ฮาจิวารา ; แปลโดย สุธรรม ธีระวัฒนชัย3
862792962544เปิดโฉม TOEFL computer-based test [CBT] 2
863792972544เจาะข้อสอบ Toefl computer-based test [CBT] 2
864793382544ท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ [ซีดี-รอม]3
865793392544ท่องเที่ยวภาคใต้ [ซีดี-รอม]3
866793402544E-Commerce [CD-ROM]2
867793412544กำเนิดโลก [ซีดี-รอม]1
868793462544จาวา ฉบับโปรแกรมเมอร์ / กิตติ ภักดีวัฒนะกุล2
869793472544A new English-Thai dictionary1
870793482544อักขรานุกรมนามสกุลพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว2
871793492544ต้นไม้ยาน่ารู้ / ธงชัย เปาอินทร์ และ นิวัตร เปาอินทร์1
872793502544หวงเหอ อู่อารยธรรม / สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี1
873793512544Coinage of the Rattanakosin Era A.D. 1982-19991
874793522544Medals of the Rattanakosin Era A.D. 1982-19991
875793602544สังคมและวัฒนธรรมไทย = Thai society and culture / วราคม ทีสุกะ3
876793622544อาหาร เครื่องดื่ม และการบริการในภัตตาคาร /ปิยวรรณ กลั่นกลิ่น1
877793632544Evidence-Based clinical practice guideline periodic health examination and maintenance in Thailand1
878793652544โรคตับจากสุรา / เฟื่องเพชร เกียรติเสวี1
879793672544ปลูกสมุนไพรใช้เอง / ยุวดี จอมพิทักษ์1
880793682544โคลนนิ่ง : เทคโนโลยีสะท้านโลก / บรรณาธิการโดย ยงยุทธ ยุทธวงศ์ และ ศุภชัย หล่อโลหการ1
881793692544คู่มือนักอ่านและผู้ใฝ่การเรียนรู้ / วิทยากร เชียงกูล1
882793702544Self-actualization for Thai teachers1
883793712544Psychology for training adult1
884793732544โจทย์ประกอบการเรียน ฟิสิกส์... / จรัส บุญยธรรมา3
885793742544Plant physiology2
886793752544วัฒนธรรมบริโภคของแรงงานรับจ้างในชุมชนชนบท : อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส / วัฒนา สุกัณศีล2
887793782544ดวงเดือนในห้วงน้ำ / วิมล ไทรนิ่มนวล 1
888793792544น้ำแข็งใส่น้ำหวาน / ช่อลัดา1
889793832544แรงงานสัมพันธ์ : กุญแจแห่งความร่วมมือระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง / วิชัย โถสุวรรณจินดา1
890793842544รวมกฎหมายปฏิรูประบบสถาบันการเงิน /รวบรวมโดย ณรงค์ เตโชชัยงาม2
891793852544กฎหมายและข้อควรระวังของแพทย์ พยาบาล / แสวง บุญเฉลิมวิภาส 1
892793872544ปฏิบัติเครื่องรับวิทยุ AM-FM /ประพันธ์ พิพัฒนสุข, วิลาวัลย์ โฉมเฉลา และ สุพันธ์ พัพัฒนสุข1
893793892544คู่มือวงจรวิทยุเทป-ซีดี-วีซีดี 1 : เพื่อการศึกษาค้นคว้าตรวจซ่อมประกอบการศึกษาวิชาวิทยุเทป ซีดี วีซีดี1
894793902544ทฤษฎีการติดตั้งไฟฟ้าในและนอกอาคาร / ประพันธ์ พิพัฒนสุข และ ไวพจน์ ศรีธัญ1
895793912544ใบงานปฏิบัติหม้อแปลงไฟฟ้า /รณฤทธิ์ ชื่นอุทัย1
896793922544เส้นทางสู่นักวิจัยมืออาชีพ / สมเกียรติ วัฒนศิริวิชัยกุล และ วีรวรรณ เล็กสกุลไชย ; บรรณาธิการ1
897793932544Statistics for research1
898793942544ไอเอสโอ 9000 : 2000 = ISO 9000 : 2000 / วิฑูรย์ สิมะโชคดี1
899793952544ระบบหลักประกันสุขภาพ : ประสบการณ์จาก 10 ประเทศ / เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์1
900793962544ข้อเสนอระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า1
901793972544การบริหารการพัฒนา : ความหมาย เนื้อหา แนวทาง และปัญหา /ติน ปรัชญพฤทธิ์2
902793982544ระบบประกันคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร HACCP / สุวิมล กีรติพิบูล2
903793992544วิสัยทัศน์และกลยุทธ1
904794002544วิบากกรรมกองเรือไทย : เบื้องลึกโซ่ตรวนที่มัดตราสังการค้าส่งออกไทยตลอดศก. / ชูชาติ สว่างมาลี1
905794012544เส้นทางจากกลยุทธ์สู่การปฏิบัติด้วย balanced scorecard และ key performance indicators / พสุ เดชะรินทร์2
906794022544Systematic thinking and mind mapping1
907794032544คำอธิบายสัญญาว่าด้วยเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C) และทรัสต์รีซีท (T/R) /วิชัย ตันติกุลานันท์4
908794062544สูตรสำเร็จการจัดฝึกอบรม / สมชาติ กิจยรรยง 4
909794112544การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าครั้งที่ 1 เรื่อง การเมืองการบริหาร และการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยต้นศตวรรษหน้า1
910794132544เมืองไทยสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง / แถมสุข นุ่มนนท์1
911794182544ไทยกับพม่า : ข้อควรทำและไม่ควรทำ = Thailand- Burma : do and don't / อัมพร จิรัฐติกร ; บรรณาธิการ 1
912794202544กลยุทธ์การจัดทำบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งระบบ /สมเดช โรจน์คุรีเสถียร1
913794212544ระบบบัญชี / วิไล วีระปรีย และ จงจิตต์ หลีกภัย4
914794222544การประชาสัมพันธ์ / วิรัช ลภิรัตน์กุล3
915794232544ยกเครื่องสื่อไทย / บรรณาธิการโดย วิภา อุตมฉันท์ 5
916794412544เว็บดีไซน์เนอร์ซีรีส์1
917794562544คำอธิบายกฎหมายทั่วไป / ณัฐวัสส์ อิศรางกูร ณ อยุธยา2
918794582544กฎหมายพาณิชยนาวี ตอน 2 / ไผทชิต เอกจริยกร 1
919794592544การขนส่งของทางทะเล2
920794602544พรีไบโอ 1 แบบฉบับยอดคุณแม่ [ซีดี-รอม]1
921794642544พระธรรมนูญศาลยุติธรรม / ชุมพล จันทราทิพย์ และ สมลักษณ์ จัดกระบวนพล4
922794652544กฎหมายการจัดสรรที่ดิน2
923794662544เอกสารทางวิชาการชุดการสร้างความเข้าใจการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการฟ้องให้จดทะเบียนและลักษณะสิทธิครอบครอง1
924794672544การบัญชีบริหาร / เบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ 2
925794682544สถิติเพื่อการตัดสินใจ / ศรีเพ็ญ ทรัพย์มนชัย2
926794692544การบัญชีภาษีอากร = Tax accounting / ยุพดี ศิริวรรณ2
927794712544Accounting manual for managers4
928794732544คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน2
929794742544คณิตศาสตร์ปรนัย2
930794752544ทรัพยากรพืชในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้3
931794762544Prosea ทรัพยากรพืชในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ 6 หวาย2
932794772544Prosea ทรัพยากรพืชในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ 9 พืชที่ให้คาร์โบไฮเดรตที่ไม่ใช่เมล็ด3
933794782544Prosea ทรัพยากรพืชในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ 10 ธัญพืช2
934794792544Prosea ทรัพยากรพืชในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ 19 พืชน้ำมันหอม3
93579483254430 ปี ไทยคดีศึกษา1
936794842544ความรู้คู่บ้านการทำเซรามิกอย่างง่ายด้วยวิธีขึ้นรูปแบบแผ่น / ศรรินทร์ ตันติเวชยานนท์1
937794862544เงาอดีต1
938794872544วนสารฉบับพิเศษ รวมแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ1
939794882544ประชาธิปไตยแบบรัฐสภาในอังกฤษ = British parliamentary democracy / พฤทธิ์สาณ ชุมพล ; บรรณาธิการโดย พรสวรรค์ วัฒนางกูร1
940794892544ประวัติ/สุนทรพจน์ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร : นายกรัฐมนตรีคนที่ 13 / วีรพล จ้อยทองมูล, และ นิคม ชาวเรือ1
941794902544บทสุดท้ายทีวีเสรี / เทพชัย หย่อง 1
942794922544ชีวิตด้านที่สาม / ขวัญ เพียงหทัย1
943794952544Living the simple life1
944794962544แสงตะวันในสายหมอก / นิธินันท์1
945795002544เมืองนิมิตร / เรียมเอง 1
946795012544ปลายทางที่ 8 / พิพัฒน์ พสุธารชาติ1
947795022544สุริโยไท / เปี๊ยก โปสเตอร์1
948795032544ภาพยนตร์ไทย1
949795042544บันเทิงคดี2
950795092544สู้เพื่อศพ / พรทิพย์ โรจนสุนันท์2
951795362544Lost souls [Videodisc]2
952795492544Family laws1
9537955025443 ทศวรรษเนชั่นจากกลิ่นหมึกสู่ดิจิทัล / ธนวัฒน์ ทรัพย์ไพบูลย์1
954795512544ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อศักยภาพในการทำวิจัยของอาจารย์ในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเอกชน = Factors affecting the potentiality in doing researches of lecturers 3
955795522544รายงานการขุดค้นเมืองโบราณฟ้าแดดสงยางอำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ = Report on the excavation at muang fa daed song yang Kamalasai district, Kalasin pr1
956795532544ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพและการคุ้มครองทางสังคมในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 [พ.ศ.2545-2549]2
957795562544รายงานการสำรวจข้อมูลพื้นฐาน รอบที่ 1 (2543) = Report of baseline survey round 1 (2000) / สุรีย์พร พันทึ่ง...และคนอื่นๆ ; บรรณาธิการโดย วรชัย ทองไทย แล1
958795572544บทบาทของมาตรการภาษีอากรที่มีต่อการกระจายรายได้ของประเทศไทย / จิระ บุรีคำ.1
959795582544ข้อมูลและนโยบายของแหล่งความร่วมมือกับต่างประเทศ1
960795612544เส้นทางเที่ยวไทย ฉบับจังหวัดตรัง / บรรณาธิการโดย หัสชัย บุญเนือง1
961795632544หน้าต่างสู่โลกกว้าง : ออสเตรเลีย1
962795652544ขับรถเที่ยวไปในนิวซีแลนด์ / สันต์ ใจยอดศิลป์1
963795662544เดี่ยวเขมร / สัจภูมิ ละออ1
964795762544ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทยตั้งแต่แรกเริ่มจนสิ้นสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 / จำเริญลักษณ์ ธนะวังน้อย4
965795772544เสือภูเขาแรมทาง / อภินันท์ บัวหภักดี 3
966795782544ทุนนิยมฟองสบู่ : ปรัชญาและทางออก /สุชีลา ตันชัยนันท์...[และคนอื่น ๆ]4
967795802544Burma : history and politics4
968795832544Thai economy the phoenix returns1
969795862544กรุงเทพมหานครนคร 1
970796072544การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและเกษตรกรรมยั่งยืน / สมพันธ์ เตชะอธิก...[และคนอื่น ๆ]2
971796082544น้ำมัน / บรรณาธิการโดย ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ2
972796502544จินตนาการไม่รู้จบ = The neverending story / มิฆาอิล เอ็นเด้ ; แปลโดยรัตนา รัตนดิลกชัย 1
973796512544Who killed the robins family1
974796542544Services marketing4
975796552544อุตสาหกรรมท่องเที่ยวสู่ศตวรรษที่ 21 = 21st century tourism industry / ปรีชา แดงโรจน์ 2
976796562544Writing a marketing plan2
977796572544Strategy + marketing for entrepreneurs2
978796582544e-business innovation2
979796592544สถิติเพื่อการวิจัยโดยใช้คอมพิวเตอร์ / เพ็ญแข แสงแก้ว 2
980796652544หลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนวินัยข้าราชการตามกฎก.พ.ฉบับที่ 18 (พ.ศ.2540) : ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณาพร้อมด้วยตัวอย่างสำนวนการสอบสวนวินัย / รวบรวมโดย เมธา ว1
981796662544พระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทยพ.ศ.25441
982796722544การร่างฟ้องคดีแพ่ง4
983796732544Foundation of education2
984796742544เปรียบเทียบการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาพ.ศ.2541 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2542 (ฉบับที่ 3) พ.ศ2
985796752544แผนและโครงการ /รวบรวมและเรียบเรียงโดย ธีรยุทธ พึ่งเทียร และ สุรพล สุยะพรหม2
986796762544จิตวิทยาการเรียนการสอน / ชาติชาย พิทักษ์ธนาคม2
987796772544สนทนาอังกฤษคำกลอน 2000 ประโยค / รวบรวมโดย แนม บุญสิทธิ1
988796992544วิธีอ่านคนแบบจีน / สวี่เจ๋อเหยียน ; แปลโดย ธีรลักษณ์ ชาวนพงษ์1
989797282544การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญาในประเทศไทย / สุชิน เพ็ชรักษ์1
990797292544พระผู้ทรงเอื้ออาทรต่อสรรพชีวิต1
991797302544แนวทางการปฏิรูปการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.25423
992797312544รายงานการสัมมนาเรื่องเหตุใดเวียดนามจึงประสบผลสำเร็จด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา2
993797322544มหาวิทยาลัยเพื่ออุตสาหกรรม : แนวทางใหม่เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต / ครรชิต มาลัยวงศ์1
994797332544ศิลปะกับเยาวชน1
995797342544ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาไทย / กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ 2
996797352544SMEs สร้างไทยมั่นคง2
997797372544ผ้าทอพื้นเมืองการสำรวจผู้ผลิตทั่วประเทศ / ปัญญา วิจินธนสาร...[และคนอื่น ๆ]1
998797792544คำอธิบายกฎหมายอาญาภาค 12
999797802544พื้นฐานวิศวกรรมการส่องสว่าง / ไชยะ แช่มช้อย2
1000797912544ครูต้นแบบ3
1001797952544เถ้าลอยลิกไนต์ในงานคอนกรีตกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม1
1002797962544การเตรียมตัวรับเศรษฐกิจใหม่2
1003797982544คณิตศาสตร์มหัศจรรย์ : คู่มือการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ / ศักดา บุญโต...[และคนอื่น ๆ]1
1004798002544เก่งดีมีสุข : คู่มือการให้บริการด้านแนะแนวและจิตวิทยาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ / อุษณีย์ โพธิสุข...[และคนอื่น ๆ]1
1005798012544รายงานวิจัยรูปแบบการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านแนะแนวและจิตวิทยา1
1006798022544สร้างสรรค์นักคิด : คู่มือการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านทักษะความคิดระดับสูง / อุษณีย์ โพธิสุข...[และคนอื่น ๆ]1
1007798032544รายงานการวิจัยรูปแบบการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านทักษะความคิดระดับสูง1
1008798042544รายงานการวิจัยรูปแบบการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ1
1009798052544รายงานการวิจัยรูปแบบการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านภาษาไทย1
1010798062544สนุกกับภาษาไทย : คู่มือการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านภาษาไทย / สำอาง หิรัญบูรณะ1
1011798072544รายงานการวิจัยรูปแบบการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษ1
1012798082544จุดประกายภาษาอังกฤษ : คู่มือการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษ / สำอาง หิรัญบูรณะ...[และคนอื่น ๆ]1
1013798092544รายงานการวิจัยรูปแบบการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์1
1014798102544ผลิตศิลปินน้อย : คู่มือการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ / วิรุณ ตั้งเจริญ1
1015798112544รายงานสรุปการสัมมนาเรื่องการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา1
1016798132544สุดยอดการตรวจสอบทางการตลาดและการขาย / อนุวัฒน์ มลายอริศูนย์1
1017798162544คู่มือเตรียมสอบผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)2
1018798172544การบริหารโครงการ / มยุรี อนุมานราชธน4
1019798192544Project management and feasibility study2
1020798202544Thai labour : 35 years along Thailand's economic growth4
1021798212544ยุทธศาสตร์การปฏิรูป การบริหารราชการแผ่นดิน2
1022798222544การบริหารองค์กรไม่แสวงหากำไร : หลักการและการปฏิบัติ = Managing the non-profit organization : principles and practices / ปีเตอร์ เอฟ ดรัคเกอร์ ; แปลโดย2
1023798232544100 เครื่องมือการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ / วรภัทร์ ภู่เจริญ1
1024798252544100 ปัญหาในการสั่งงานและแนวทางแก้ไข / สมิต สัชฌุกร1
1025798302544Amway amazing way2
1026798442544การเงิน การบัญชีที่ผู้บริหารต้องรู้ / ธวัชชัย พืชผล2
1027798472544ชุดการจัดการและองค์การยุคใหม่2
1028798512544การบริหารการผลิต = Production management / พูลสุข สังข์รุ่ง...[และคนอื่น ๆ]2
1029798562544การจัดการเอกสาร2
1030798582544การควบคุมคุณภาพ / ศิริพร ขอพรกลาง2
1031798662544การบัญชีชั้นกลาง 1 2
1032798702544การบัญชีภาษีอากร / สุพาดา สิริกุตตา 4
1033798722544Pertnership accounting2
1034798832544How to think like a ceo2
1035798852544คุณธรรมสำหรับนักบริหาร : หน้าที่-คุณลักษณะพิเศษและวิธีการบริหารงานด้วยธรรมะ / พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมมจิตโต)1
1036798862544จริยธรรมทางธุรกิจ = Business ethics / สุภาพร พิศาลบุตร3
1037798872544เคล็ดลับสู่การเป็นผู้นำจะเป็นผู้ชนะหรือผู้แพ้1
1038798922544เถ้าแก่มือโปร : เคล็ดลับ 21 ข้อสำหรับผู้บริหารในโลกยุคไร้พรมแดน / วิลเลียม อี ไฮเนคกี้ และ โจนาธาน มาร์ช ; แปลโดย จีระ หงส์ลดารมย์ และ บุณรัตน์ อภิชาต1
1039798992544ธุรกิจกับกฎหมาย / พงศ์ธร บุญอารีย์2
1040799082544อิเล็กทรอนิกส์กำลัง... / โคทม อารียา3
1041799112544การบริหารสำหรับองค์การยุคใหม่ 2
104279924254425 ประเด็นความผิดและข้อพึงระวัง ภงด.501
1043799262544ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเลือกวิธีการทางสถิติในการวิจัยสื่อสารมวลชน = A decision support systems of statistical method selection for mass communications1
1044799312544เทคนิควางแผนภาษีให้ประหยัดและถูกต้อง /ปรัชญา ไทยกล้า2
1045799352544ปฏิรูปการเรียนรู้ผู้เรียนสำคัญที่สุด1
1046799482544Macromedia flash 5 in a classroom [CD-ROM]2
1047799492544Perl บนฟรีเซิร์ฟเวอร์ [ซีดี-รอม]2
1048799762544Great romances of the 20th Century [Videodisc]1
1049799772544การตลาดระหว่างประเทศ = International marketing / อดุลย์ จาตุรงคกุล, ดลยา จาตุรงคกุล6
1050799782544รักอมตะก้องโลก 3 [แผ่นวีดิทัศน์] = Great romances of the 20th Century [Videodisc] Grace Kelly and Prince Rainier. Richard Burton and Elizabeth Taylor.1
1051799792544รักอมตะก้องโลก 2 [แผ่นวีดิทัศน์] = Great romances of the 20th Century [Videodisc] George VI and The Queen mother. Edward VIII and Mrs. Simpson1
1052799802544Pearl Harbor [Videodisc]1
1053799812544The killing game [Videodisc]1
1054799822544Flexible manufacturing systems2
1055799832544Critters and night critters [Videodisc]1
1056799872544ไดอาน่า ราชินีในดวงใจ [แผ่นวีดิทัศน์] = Diana Queen of hearts [Videodisc] / ลอร์ดริชาร์ด แอทเทนโบโร2
1057800212544Management by results in higher education : ministry of education [Finland]2
1058800222544รายงานการวิจัยแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยโทรสนเทศ [Virtual university] ของประเทศไทย2
1059800232544ชีวประวัติย่อของนายปรีดี พนมยงค์ / บรรณาธิการโดย วิษณุ วัรัญญู2
1060800312544จิตรกรรมฝาผนังหนึ่งในสยาม1
1061800322544อยู่อย่างสง่า / วิทยา นาควัชระ3
1062800332544เขาทำหนังสือกันอย่างไร1
1063800362544Media exposure knowledge awareness and participation of people in Bangkok metropolitant administratiion for decreasing the quantity of garbage plan1
1064800372544ข้อมูลสำเร็จรูป CD-ROM publication และข้อมูล online ของแหล่งสารนิเทศทั่วประเทศ2
1065800382544พุทธธรรมฉบับเดิม / พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต)2
1066800462544การประชุมใหญ่สามัญและประชุมวิชาการประจำปี 2544 เรื่องการปฏิรูปห้องสมุดเพื่อการศึกษายุคใหม่ วันที่ 10-14 ธันวาคม 2544 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร1
1067800532544ทฤษฎีและปฏิบัติไฟฟ้ายานยนต์ /ประสานพงษ์ หาเรือนชีพ2
1068800772544ใช้ยา - ต้องรู้ / โดย เรวดี ธรรมอุปกรณ์ และ สาริณีย์ กฤติยานันท์1
1069800872544ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษากรณีศึกษาอาศัยบ้านเช่าหรือหอพักเอกชนระหว่างเรียน1
1070800922544ไมโครซอฟท์วินโดว์เอ็กซ์พี = Microsoft windows XP 1
1071800942544ดีซี 21 : การแบ่งหมู่หนังสือและแผนภูมิการแบ่งหมู่ระบบทศนิยมของดิวอี้ จากต้นฉบับพิมพ์ครั้งที่ 21 / พวา พันธุ์เมฆา 5
1072801192544นโยบายแนวทางและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา1
1073801572544ชีวิตและงานทูลกระหม่อมบริพัตร / นวรัตน์ เลขะกุล2
1074801602544การประเมินผลการพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 81
1075801632544วิทยาลัยชุมชน : รูปแบบสถาบันอุดมศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญา / ทองอินทร์ วงศ์โสธร...[และคนอื่น ๆ]2
1076802152544สรีรวิทยาการพัฒนาการพืช / สัมฤทธิ์ เฟื่องจันทร์1
1077802162544สร้างภาพ 3 มิติ และ Animation ด้วย LightWave [6.5] / อนุรักษ์ วิไลวัลย์ และ ดนุพล กิ่งสุคนธ์2
1078802192544โครงสร้างในงานสถาปัตยกรรม = Structure in architecture / ชวลิต นิตยะ2
1079802202544Elementary surveying1
1080802212544Electronic circuits2
1081802222544Surimi1
1082802232544วิศวกรรมโทรคมนาคม / ลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ2
1083802242544อินไซด์เอ็กเซล = Inside Excel / สมศักดิ์ ศรีขจรเกียรติ 2
1084802252544เชื้อเพลิงและการเผาไหม้ / กัญจนา บุณยเกียรติ2
1085802262544Computer numerical control2
1086802272544คู่มือการลดและควบคุมเสียงดังในโรงงาน / วิฑูรย์ สิมะโชคดี2
1087802282544เจาะระบบ TCP/IP จุดอ่อนของโปรโตคอลและวิธีป้องกัน / เรืองไกร รังสิพล2
1088802292544คู่มือการสร้างภาพกราฟิกด้วยโปรแกรม Adobe illustrator 9.0 / ดนุพล กิ่งสุคนธ์2
10898023025443ดีเอส แม็กซ์ 4 = 3DS max 4 / ปิยะบุตร สุทธิดารา ; บรรณาธิการโดย ดนุพล กิ่งสุคนธ์2
1090802312544พลังงานและเมแทบอลิซึม / พัชรา วีระกะลัส2
1091802322544กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา : ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า คุ้มครองแบบผังภูมิของวงจรรวม / อำนวย แสงสว่าง2
1092802352544พจนานุกรมไทย ฉบับพิสดาร / สมพร เจริญพงศ์1
1093802362544หลักการและเทคนิคการประเมินทางการศึกษา2
1094802372544หลักการวิเคราะห์โครงการ : ทฤษฎีและวิธีปฏิบัติเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ / หฤทัย มีนะพันธ์7
1095802382544การจัดการโลจิสติกส์ = Fundamentals of logistics management / เดาก์ลัส เอ็ม แลมเบอร์ต, เจมส์ อาร์ สต็อค, ลิซ่า เอ็ม เอ็ลล์แรม ; แปลโดย กมลชนก สุทธิวาทน6
1096802392544Modern human resources management in practice2
1097802402544ว่านยา เสน่ห์มหามงคล เล่ม 1 / ธวัชชัย อินทุใส และ รัชนัย อินทุใส1
1098802412544สำนวนและภาษิตอังกฤษที่นำสัตว์มาเปรียบ / รัชนี ซอโสตถิกุล1
1099802422544Dictionnaire commercial Thai-Francais1
1100802432544นิเทศศาสตร์กับการประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาด / วิรัช ลภิรัตนกุล4
1101802452544Business alliances strategy1
1102802462544การพัฒนาเศรษฐกิจภาคเหนือตอนบนประเทศไทย1
1103802472544แนวคิดเศรษฐกิจชุมชน : ข้อเสนอทางทฤษฎีในบริบทต่างสังคม / ฉัตรทิพย์ นาถสุภา2
1104802482544ทฤษฎีพึ่งพาและเทววิทยาแห่งการปลดปล่อย / ทวีวัฒน์ ปุณฑริกวิวัฒน์1
1105802492544วิเคราะห์ระบบโลกในสหัสวรรษใหม่ / ยุค ศรีอาริยะ3
1106802512544เศรษฐศาสตร์การเมือง (เพื่อชุมชน) ; /v ฉบับที่ 172
110780260254475 ปี กรมประมง1
1108802622544สตรีศึกษา 2 : ผู้หญิงกับประเด็นต่าง ๆ / กนกศักดิ์ แก้วเทพ ; บรรณาธิการ2
1109802632544พิษเพลิงเคมี บันทึก 10 ปี โศกนาฏกรรมคลองเตย /สุกรานต์ โรจนไพรวงศ์, บรรณาธิการ1
1110802642544ฝ่าคลื่นชีวิต1
1111802662544สาระน่ารู้ภูมิปัญญาไทย / รวบรวมโดย พิณ เกื้อกูล2
1112802672544เปิดวิสัยทัศน์ต่างแดน / ไพลิน กาญจนภานุพันธุ์1
1113802682544รายงานการวิจัยแนวทางการบริหารจัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา2
1114802692544การพัฒนาเครือข่ายการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทย1
1115802832544ประวัติวิทยาศาสตร์เชิงการทดลองกรณีศึกษาของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด1
1116802842544การล้มเลิกทฤษฎีฟลอจิสตัน : การปฏิวัติทางเคมีในช่วงปี ค.ศ. 1775-17891
1117802852544การพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับอุณหภูมิและความร้อนในระยะต้น : การเกิดขึ้นและเสื่อมลงของทฤษฎีแคลอรี่1
1118802862544ทฤษฎีอะตอมโมเลกุล1
1119802872544พืชและบรรยากาศ1
1120802892544การศึกษาเกี่ยวกับการหมักของปาสเตอร์1
1121802902544การศึกษาเกี่ยวกับการเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติของปาสเตอร์และหินตาล1
1122802922544การพัฒนาแนวคิดหลักเกี่ยวกับประจุไฟฟ้า : ไฟฟ้าตั้งแต่สมัยกรีกจนถึงสมัยคูลอมป์1
1123802942544Hong kong1
1124802962544รายงานผลการประชุมสมัชชาการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้2
1125802982544ราชธรรมนำชีวี / ปราณี ปราบริปู, อำไพพรรณ น้อยหนูจัตุรัส1
1126802992544หลักกรรมและการเวียนว่ายตายเกิด / วศิน อินทสระ1
1127803002544เคหพยาบาล / ฉวีวรรณ อารยาพันธ์1
1128803012544สติสัมปชัญญะ / พระอาจารย์เปลี่ยน ปญญาปทีไป1
1129803022544สัมปทานในกิจการสาธารณูปโภค / พรายพล คุ้มทรัพย์ และ สมัย โกรทินธาคม2
1130803052544การจัดทำ Targeting Map สำหรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของประเทศไทย1
1131803062544ความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานคุมประพฤติ1
1132803072544การประเมินผลครึ่งแผนปฏิบัติการ 5 ปี (พ.ศ. 2540-2544) 1
1133803102544ประวัติความเป็นมาและผลงานของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พ.ศ.2476 ถึงพ.ศ.2544 / ประภาศน์ อวยชัย1
1134803112544การนำ Benchmarking มาใช้ในสถาบันอุดมศึกษาไทย : ประสบการณ์ของออสเตรเลีย2
1135803192544รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประมวลกฎหมาย พระราชบัญญัติ [ซีดี-รอม] ; Cyberlaws [CD-ROM]2
1136803202544มัลติมีเดีย ซีดีรอม1
1137803212544มัลติมีเดียซีดีรอม1
1138803232544ไวลด์อเมริกา [แผ่นวีดิทัศน์] : พลิกตำนานมหัศจรรย์ = Wild America [Videodisc] : Amazing legends 1
1139803242544ไวลด์อเมริกา [แผ่นวีดิทัศน์] : สัตว์ที่โปรดปรานของเรา = Wild America [Videodisc] : Our favorite animals 1
1140803252544ไวลด์อเมริก [แผ่นวีดิทัศน์] : ทางรอดที่ยิ่งใหญ่ = Wild America [Videodisc] : Great escapes 1
1141803262544ไวลด์อเมริกา [แผ่นวีดิทัศน์] : ชีวิตต้องสู้ = Wild America [Videodisc] : Spectacular shoudowns 1
1142803522544Timeline1
1143803632544The commercial bank management 4
1144803682544อาร์ทิมิสฟาวล์ = Artemis fowl / อีออยน์ โคลเฟอร์ ; แปลโดย ชมนารถ 2
1145803752544หนังสือลำดับที่ 4 โครงการปริญญาโทสาขารัฐศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2
1146803762544สุดยอดเจ้าสัวไทยภาค 2 ผู้เกรียงไกรในยุคธุรกิจไร้พรมแดน /ธนวัฒน์ ทรัพย์ไพบูลย์ ; บรรณาธิการโดย ณภัทร เทพพรรธนะ1
1147803772544เตรียมตัวครู...สู่การประกันคุณภาพ /ชาตรี สำราญ1
1148803802544คู่มือท่องเที่ยวนครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว1
1149803822544เที่ยวชานกรุงฯ1
1150803832544สาหร่ายปลายตะเกียบ / รงค์ วงษ์สวรรค์1
11518038525442540 จุดเปลี่ยนประเทศไทย /กนกศักดิ์ แก้วเทพ และ นวลน้อย ตรีรัตน์ บรรณาธิการ.2
1152803872544เกร็ดจากประวัติศาสตร์ที่ไม่ค่อยมีใครได้รู้เรื่องเล่าเจ้าแผ่นดินสยาม2
1153803912544101 คัมภีร์ฝ่าวิกฤติ /รวบรวมโดย อรรถการ สัตยาพาณิชย์2
1154803932544Le scaphandre et le papillon2
1155803952544แผนซ้อนกล = The brethren / จอห์น กริแชม ; ปิยดา ปิยะมาลย์มาศ, แปล1
1156803982544โทรคมนาคม2
1157804062544มัลติมีเดียเทคโนโลยีกับโรงเรียนในศตวรรษที่ 21 /พรพิไล เลิศวิชา2
1158804142544The life of birds [Videodisc]10
1159804242544พีเพิล1
1160804252544ท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล ขุมคลังสาธารณกุศลพันล้าน / พิมพ์พันธุ์ หาญสกุล, ชัยวัฒน์ เปรมจันทร์1
1161805762544คู่มือการจัดและตกแต่งห้องนอน1
1162805772544การบริหารและจัดการองค์กรอุตสาหกรรม5
1163805782544คู่มือผู้ตรวจประเมินคุณภาพ ISO 9001: 2000 / สิทธิศักดิ์ พฤกษ์ปิติกุล2
1164805792544การพัฒนาจัดทำและการปรับเข้าสู่ ISO 9001:2000 /ประเสริฐ สุทธิประสิทธิ์2
1165805802544กระบวนการผลิต / ชลิตต์ มธุรสมนตรี... [และคนอื่น ๆ] 2
1166805832544MATLAB สำหรับแก้ปัญหาเชิงวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม / จารุทัศน์ วงษ์สันต์2
1167805842544การวัดละเอียด2
1168805852544Matrix theory and linear algebral2
1169805872544การจัดทำระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001-2000. ฉบับปฏิบัติการ = Registered lead auditor ISO 9000 and ISO 14001 / ธีระพันธ์ พลมณี2
1170805892544เทคนิคการใช้สถิติเพื่อการวิจัย / ชูศรี วงศ์รัตนะ4
1171805912544โปรแกรม Mathematica สำหรับแคลคูลัสตัวแปรเดี่ยว / จารุทัศน์ วงษ์สันต์2
1172805932544เครื่องชี้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาค / รัตนา สายคณิต2
1173805942544มาตรฐานการจัดการทางการเงิน 7 Hardles กับการจัดทำงบประมาณระบบใหม่2
1174805952544การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมสำหรับการวิจัย / ศิริชัย กาญจนวาสี, ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์ และ ดิเรก ศรีสุโข 2
1175805962544สถิติขั้นสูงสำหรับการวิจัย /สำราญ มีแจ้ง2
1176806332544โปรแกรมคอมพิวเตอร์การควบคุมของคงคลัง / พิภพ ลลิตาภรณ์2
1177806362544Visual C++ 6.0 ฉบับโปรแกรมเมอร์4
1178806372544เรียนรู้และใช้งานไมโครคอมพิวเตอร์ / ปราโมทย์ ลือนาม2
1179806392544XML กับการพัฒนาโซลูชันระดับสูง2
1180806402544แอดวานซ์แฟลช แอคชั่นสคริป์ = Advanced Flash ActionScipt / กำพล ลีลาภรณ์ 2
1181806422544My SQL ระบบฐานข้อมูลสำหรับอินเทอร์เน็ต2
1182806442544Microsoft Visual interDev 6.0 enterprise developer's workshop2
1183806452544การเขียนโปรแกรม Microsoft Outlook และ Exchange = Programming microsoft outlook and exchange / โทมัส รีสโซ ; แปลโดย รัชยานนท์ ชูตระกูล และ สหชาติ เลิศศ2
1184806462544Programing distributed applications with com+ ด้วย microsoft visual Basic 6.02
1185806472544XML and soad programming for biz talk server2
1186806482544อินไซท์ Macromedia Dreamwaver 4 ฉบับสมบูรณ์ step by step / มานิตา เจริญปรุ และ วงศ์ประชา จันทร์สมวงศ์ 2
1187806492544เรียนรู้เทคนิคการใช้ Macromedia Dreamweaver 4 / ภัททิรา เหลืองวิลาศ2
1188806512544สร้างโฮมเพจด้วยตนเองง่ายฟรีและมีสไตล์ / กฤษณะ สถิตย์3
1189806522544เรียนรู้เทคนิคการใช้งาน 3D studio max 4 : 3ds max 4 / พูนศักดิ์ ธนพันธ์พาณิช6
1190806612544ออราเคิล / ทรงพล บูรณะโอสถ 2
1191806812544การเขียนโปรแกรมและอัลกอริทึม (กรณีตัวอย่างภาษาซี) / สานนท์ เจริญฉาย 1
1192806822544คู่มือโครงสร้างและระบบไมโครคอมพิวเตอร์ / วิทยา สุคตบวร2
1193806832544UML วิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ4
1194807262544ตลาดนัดแฟรนไชส์ ชุด 2 / เอื้อมพร ปานเพ็ชร์ เรียบเรียง1
1195807272544การบริหารเชิงกลยุทธ์ / สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์2
1196807282544ก้าวสู่ Game developer มือโปรกับ direct x /มานพ พรเพียรวิชานนท์ ; บรรณาธิการโดย พิษณุ กาญจนรุจิวุฒิ 1
1197807302544เพิ่มพลังอินเทอร์แอคทีฟคูณสามให้เว็บเพจด้วย ASP / สุรัตน บัณฑิตลักษณะ ; วิทยา ต่อศรีเจริญ, บรรณาธิการ2
1198807312544สร้างเว็บเพจอย่างมืออาชีพด้วย HomeSite / โดย พณรังสี สู่ความดี ; บรรณาธิการ กฤษณะ สถิตย์2
1199807662544Analysis of the growth in the employed business magazines during the economic crisis1
1200807672544The study of knowledge understanding and attitude of the officer of the Ministry of foreign affairs to the public relations1
1201807722544A study of behavior uses and gratification of audience's saii throng ITV programme1
1202807732544Image perception of Leo beer contrast with Chang beer of the users in Bangkok1
1203807742544The relationship betweer singer's opinion leader role and students attitude about Drug of white school project in Bangkok1
1204807752544ความสอดคล้องระหว่างนโยบายการเสนอข่าวกับความต้องการรับชมรายการข่าวของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาสถานีโทรทัศน์ทีวีเสรีไอทีวี = Accordance betwee1
1205807762544Audience opinion toward MCOT's radio station-Eazy FM 105.51
1206807772544The correlation between media exposure about sanitary practice and knowledge attuide and participation in improving food cleanliness : a case study of1
1207807862544การบัญชีการเงิน / อรุณี อย่างธารา ...[และคนอื่น ๆ] 2
1208807872544ความรู้เรื่องพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ.2535 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2542 / สหัส สิงหวิริยะ2
1209807892544การสอบบัญชี / พยอม สิงห์เสน่ห์2
1210807932544การบัญชีต้นทุน / กิ่งกนก พิทยานุคุณ, สุนทรี จรูญ, รวีวัลย์ ภิยโยพนากุล2
1211807952544E-commerce strategies2
1212807962544คำอธิบายกฎหมายแก้ไขฟื้นฟูเศรษฐกิจ พระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. 2544 / ธนะชัย ผดุงธิติ 2
1213807972544การบัญชีชั้นกลาง 2 = Intermediate accounting II / สวัสดิ์ พุ่มภักดี และ วันชัย ประเสริฐศรี2
1214807982544Auditing2
1215808002544หลักการบัญชีขั้นต้น / ไพบูลย์ ผจงวงศ์2
1216808012544การบัญชีชั้นสูง II /พยอม สิงห์เสน่ห์2
1217808032544ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 25441
1218808062544หนึ่งทศวรรษไอทีจุฬาฯ : การเพิ่มศักยภาพการจัดการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ = 10 th annivrsary seminar in exchancing management systems with information tech1
1219808072544การวางแผนภาษีอากร / ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม 2
1220808092544Accounting system design2
1221808112544Accounting for inventories2
1222808122544ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย : หักอย่างไรให้ถูกต้องและครบถ้วน / สุเทพ พงษ์พิทักษ์1
1223808132544การตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค2
1224808212544การออกแบบและพัฒนา CAI multimedia ด้วย Authorware / พรเทพ เมืองแมน2
1225808222544คู่มือการใช้โปรแกรม1
1226808232544คัมภีร์ Windows me and office xp / ภูสิทธิ์ รัตน์ปิยะสุนทร และ พิชยา รัตน์ปิยะสุนทร ; บรรณาธิการโดย พงษ์ระพี เตชพาหพงษ์2
1227808262544ไมโครซอฟต์วิสิโอ 2000 เขียนผังงานและแบบแปลนโดยฉับพลัน = Microsoft visio 2000 เขียนผังงานและแบบแปลนโดยฉับพลัน / ชัชวาล ศุภเกษม2
1228808292544การใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปเพื่อจัดทำบัญชี2
1229808302544วัฒนธรรมข้าวและพลังอำนาจชุมชนรอบทะเลสาบสงขลา / วิมล ดำศรี และ ไพรินทร์ รุยแก้ว2
1230808312544เจ้าชาวบ้าน ม.ร.ว.อคิน รพีพัฒน์ / วิมล อังสุนันทวิวัฒน์1
1231808322544ภาพร่วมสมัย 2501-2544 / จีเส่ง หว่อง 1
1232808372544Luang Prabang My Beloved2
1233808442544ค้นคำเค้นความ... : ข้อเขียนว่าด้วยความหมายและที่มาของคำในภาษาไทย / ล้อม เพ็งแก้ว3
1234808462544การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับธรรมชาติการเรียนรู้ของผู้เรียน1
1235808472544Education capitalism and globalization2
1236808482544กว่าจะเป็นสารคดี /ธีรภาพ โลหิตกุล2
1237808492544การสื่อสารกับการเมือง / สุรพงษ์ โสธนะเสถียร1
1238808502544นายรอบรู้ อร่อยทั่วไทย1
1239808672544อิเล็กทรอนิกส์รถยนต์ / พงษ์ศักดิ์ บุญธรรมกุล2
1240808682544ทฤษฎีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น / เชื้อ ชูขำ2
1241808692544An introduction to occupational medicine3
1242808702544ครอบครัว : พ่อแม่คือผู้นำ /นิคม วรรณราชู1
1243808712544วิธีคิดเชิงซ้อนในการวิจัยชุมชน : พลวัตและศักยภาพของชุมชนในการพัฒนา / อานันท์ กาญจนพันธุ์2
1244808722544มิติชุมชน : วิธีคิดท้องถิ่นว่าด้วยสิทธิ อำนาจ และการจัดการทรัพยากร / อานันท์ กาญจนพันธุ์2
1245808732544ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติและนโยบายความมั่นคง : มุมมองไทยยุโรปและนานาชาติ / บรรณาธิการพรสวรรค์ วัฒนางกูร1
1246808742544A handbook of Thai Politics2
1247808762544ทางรอดจากมหาสงครามนิวเคลียร์ในศตวรรษใหม่ / บรรยง บุญฤทธิ์1
1248808782544Character above all2
1249808792544วันโลกาวินาศ / รุจน์ มัณฑิรา1
1250808802544ยุทธการถล่มอเมริกา / รุจน์ มัณฑิรา 1
1251808812544สนทนาภาษาอังกฤษขั้นสูง = Higher English conversation / สุนทร โคตรบรรเทา 2
1252808822544สำนวนสะเด็ด : การเสริมความรู้ภาษาอังกฤษแนวใหม่ = Everyday expressions / เศรษฐวิทย์ 1
1253808862544การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ = International business management / กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์4
1254808872544การเงินธุรกิจ (ฉบับสมบูรณ์) / ฐาปนา ฉิ่นไพศาล2
1255808882544The systematic retail business2
1256808912544คำอธิบายหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาว่าด้วยการดำเนินคดีในขั้นตอนก่อนการพิจารณา / เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ 2
1257808922544คำอธิบายกฎหมายลักษณะหนี้ /อรพรรณ พนัสวัฒนา2
1258808932544กฎหมายที่ดิน : อธิบายเรียงมาตราตามแนวประกาศของคณะปฏิวัติ กฎกระทรวง ระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ระเบียบ คำสั่งของกรมที่ดิน และกระทรวงมหาดไทย 4
1259808942544ศาลปกครอง : คำอธิบายพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ.2542 ฉบับสมบูรณ์ พร้อมตัวบท ระเบียบ แบบฟอร์มและตัวอย่างคำฟ้อง / กฤตยชญ์ ศิ2
1260808952544ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ / บรรเจิด สิงคะเนติ 4
1261808962544ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย : การร่างสัญญา 2
1262808972544กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค / รวบรวมโดย ธนา เบญจาทิกุล6
1263808982544พิเคราะห์ฎีกาน่ารู้ เล่ม 12
1264809042544Forms and systems of quality child care services in Thailand : an indepth case study1
1265809082544Benchmarking : a manual for Australian universities2
1266809092544กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของประชาชน1
1267809102544งานคุมประพฤติกับชุมชน1
1268809112544การระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการไกล่เกลี่ย1
1269809152544ใต้ร่มพระบารมี 20 ปี กปร.1
1270809172544โครงการอนุรักษ์พระคัมภีร์ล้านนาปริวรรตและวิเคราะห์เนื้อหา / สมหมาย เปรมจิตต์...[และคนอื่นๆ ]1
1271809302544วารสารวิชาการภาษาต่างประเทศที่จัดทำในประเทศไทย1
1272809582544การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารนิเทศ /จินดารัตน์ เบอร์พันธ์2
1273810972544Web marketing2
1274810992544ชีวิตที่ลำบากเป็นชีวิตที่เจริญ / สันติ ตั้งรพีพากร 1
1275811022544มรดกศาสตราจารย์ / ดิ๊ค คิง-สมิธ ; แปลโดย วัชรินทร์ อำพัน1
1276811062544ครบครันเรื่องวรรณยุกต์ เอก โท ตรี จัตวา / พิศศรี กมลเวชช5
1277811072544Story life style kampung1
1278811092544As films go by pry pansang1
1279811122544อาหารชีวจิต : ตำรับอาหารบ้านคุณชูเกียรติ / ผกา เส็งพานิช1
1280811152544เรื่องหมีหมี : เรื่องเล่าจากคนรักหมี1
1281811212544Book 2001 เทคนิคการผลิตหนังสือด้วยพีซี2
1282811352544ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ / จิตติมา เทียมบุญประเสริฐ4
1283811432544การบริหารเชิงกลยุทธ์ = Strategic management /สมยศ นาวีการ2
1284811472544คนไม่ยอมจำนน ตำนานคน 6 ตุลาฯ / พิรุณ ฉัตรนิชกุล ; บรรณาธิการโดย ชลธิรา สัตยาวัฒนา3
1285811482544วิชชาแปดประการ / พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ1
1286811492544คนนอก / วิวัฒน์ พันธวุฒิยานนท์2
1287811502544คนเล็ก ๆ / ขวัญใจ เอมใจ.1
1288811552544พ่อรวยสอนลูก # 2 : เงินสี่ด้าน3
1289811602544อ่านเกมอ่านกลยุทธ์วิเคราะห์ธุรกิจไทย / ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย3
1290811612544IMC and marketing communication : กลยุทธ์สื่อสารการตลาด2
1291811622544จากความฉลาดทางอารมณ์สู่สติและปัญญา /เทอดศักดิ์ เดชคง 3
1292811632544ความฉลาดทางอารมณ์ / เทอดศักดิ์ เดชคง1
1293811642544Awarencess therapy1
1294812062544ครบรอบ 25 ปี สำนักงานป.ป.ส.1
1295812122544การแปลงสภาพการการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย [ป.ต.ท. เป็นบริษัท ป.ต.ท. จำกัด มหาชน]2
1296812142544การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาครั้งที่ 19 เรื่องบรรณารักษ์ห้องสมุดเสมือนการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์2
1297812172544Follwing the royal path towards sufficieney economy : the new dimension of agricultural economic development1
1298812192544นิยามคำศัพท์กีฬา2
1299812282544สะกดจิตบำบัด / ชนาธิป ศิริปัญญาวงศ์1
1300812292544Idioms and phrases1
1301812302544เทคนิคการสร้างเว็บ E-commerce ยุคใหม่ / ชาตพล นภาวารี2
1302812312544ง่ายเหลือเชื่อหนูก็ทำได้ Microsoft Windows Me = Do it yourself Microsoft Windows Me / บีเจ-เอิร์น-อีริค ฮาร์ทสแวง2
1303812332544เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง step by step Microsoft Windows XP / แปลโดย ภาณุฤทธิ์ ยุกตะทัต และ สุรพงษ์ โศภนกิจ 2
1304812352544สร้างระบบสารสนเทศบนเว็บด้วย FrontPage 2002 / กิตติ ภักดีวัฒนะกุล, ทวีศักดิ์ กาญจนสุวรรณ 4
1305812362544เอเอสพีฉบับโปรแกรมเมอร์ /กิตติ ภักดีวัฒนะกุล และ จำลอง ครูอุตสาหะ2
1306812372544คู่มือจอมยุทธฉบับท่องยุทธจักรเว็บไซต์ 2002 / โดย ชินแส .com2
1307812382544สร้างเว็บมัลติมีเดียด้วย Swish 2.0 / กิตติ ภักดีวัฒนะกุล [และคนอื่น ๆ]2
1308812402544Object-Oriented ฉบับพื้นฐาน4
1309812442544รวมสุดยอดยูทิลิตี้ประจำเครื่อง PC / เกรียงศักดิ์ นิมิตชัยกิจกุล ; บรรณาธิการ กรภัทร์ สุทธิดารา2
1310812452544ตัดต่อภาพยนตร์อย่างมืออาชีพด้วย adobe premiere 6.0 / โดย ประภาวรรณ ตระกูลเกษมสุข ; บรรณาธิการ ดนุพล กิ่งสุคนธ์2
1311812772544Language of the Tribes in Xekong province Southern Laos a foundation for research and development1
1312812782544ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน / ยศ สันตสมบัติ2
1313812792544โครงยวนพ่าย1
1314812802544พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทยสมัยสุโขทัยไตรภูมิกถา2
1315812812544Tu Dien Thai Lan-Viet1
1316812822544ปทานุกรมปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 [ฉบับสมบูรณ์ ฉบับแรกของประเทศไทย] / ถวัลย์ มาศจรัส1
13178128325447 เซียนซามูไร : ปรัชญา ความคิด และชีวิตคนโทรทัศน์ไทย1
1318812842544เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : สังเขปประวัติศาสตร์ / มิลตัน ออสบอร์น ; แปลโดย มัทนา เกษกมล, พรรณงาม เง่าธรรมสาร และ ธนาลัย (สุขพัฒน์ธี) ลิมปรัตนคีรี6
1319812852544ตะกร้าทิ้งผงแห่งความคิด / นายหนูใหญ่ ; เรียบเรียงโดยธนวัฒน์ ทรัพย์ไพบูลย์1
1320812862544ระบบการผลิตพืช1
1321812882544ทะเลเดือด / สุรพงษ์ บุนนาค1
1322812892544การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม / นิเทศ ตินณะกุล1
1323812902544เทคนิคการกินไม่ให้อ้วน slim fast1
1324812932544พลังประชาชนไร้พรหมโบกมือลาโลกาภิวัฒ์4
1325812952544วิทยานิพนธ์ยอดเยี่ยม /อภิชาต ศักดิเศรษฐ์2
1326812962544พัฒนาการการศึกษาไทย : อดีต ปัจจุบัน และในสหัสวรรษใหม่ / สมหมาย จันทร์เรือง1
1327812972544พาไปดูฝรั่งเขาออกเสียง = American way of pronunciation / เศรษฐวิทย์ 2
1328812982544พจนานุกรมวิสามานยนามไทย : วัด วัง ถนน สะพาน ป้อม / กนกวลี ชูชัยยะ1
1329812992544คนกล้า / วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์1
1330813042544ศาสตร์และศิลป์แห่งวรรณคดี / รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ 2
1331813052544พลังไทและเศรษฐกิจใหม่2
1332813062544ท้าวศรีสุดาจันทร์ / รพีพร1
1333813092544ดีแต่เกิดพี่ตู้1
1334813102544อาชญากรรมรัฐในวิกฤตการเปลี่ยนแปลง / ใจ อึ๊งภากรณ์... [และคนอื่นๆ]1
1335813112544ฮัลโหล โกอินเตอร์ /เสน่ห์ ศรีสุวรรณ1
1336813122544การปกครองท้องถิ่นฝรั่งเศส / นันทวัฒน์ บรมานันท์1
1337813132544ศัพทานุกรมช้าง / วีระ ทรรทรานนท์1
1338813142544ดูแลอย่างไรให้อยู่กับลูกหลานนาน ๆ เมื่อเป็นมะเร็ง / หวงฉวนกุ้ย ; แปลโดยสุภาณี ปิยสุนทรา1
1339813152544จิตจักรวาล ซีรีส์ 2.2
1340813162544ทฤษฎีและความรู้ในยุคโลกาภิวัฒน์1
1341813172544The complete guide to sensible eating1
1342813182544ก๋วยเตี๋ยวเรือ : สาระน่ารู้และเส้นทางทำกิน / สุนทร เย็นกล้า1
1343813202544ทางรอดของประเทศไทย1
1344813212544อารยะของแผ่นดิน / นิพัทธ์ เพ็งแก้ว2
1345813232544ภาษาสยามสำนวนไทย / ล้อม เพ็งแก้ว4
1346813242544เที่ยวสามแผ่นดิน / ภาณุ มณีวัฒนกุล1
13478168725444 ปี รัฐธรรมนูญกับการเมืองภาคประชาชน / ธนาพล อิ๋วสกุล...[และคนอื่น ๆ]1
1348816892544ใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย1
1349816902544การพัฒนาสังคม1
1350816912544เครื่องมือและแนวคิดทางการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ / นิวัต โชติวงษ์2
1351816922544รสนิยม : ภาษาในสังคมไทยยุคบริโภคนิยม / สมรักษ์ ชัยสิงห์กานานนท์1
1352816932544สาระน่ารู้เกี่ยวกับชีวิตมุสลิม / อามีนะห์ ดำรงผล1
1353816942544สัจจะสวนกระแส / อุดม รัตนิน.1
1354816962544ผลงานดีเด่นของบุคลากรจุฬาฯ ที่ได้รับรางวัลในปี พ.ศ. 2543 1
1355816982544การให้ความคุ้มครองผู้ลี้ภัยและการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน2
1356819972544หอสมุดแห่งชาติ : การแบ่งส่วนราชการ / สุวคนธ์ ศิริวงศ์วรวัฒน์2
1357820012544การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีห้องสมุดโรงเรียนประถมศึกษาในภาคตะวันตก1
1358820062544The development of Thai emotional intelligence screening test for ages 12 to 602
1359820092544แนวทางการพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไปสู่เกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา 2543 / สุริทอง ศรีสะอาด1
1360820142544แหล่งข้อมูลอีสาน 2001 และเว็บไซต์ที่น่าสนใจ1
1361820182544เรียนต่อที่ฝรั่งเศส = Study in France with EduFrance / อภิชาติ ชามาตย์2
1362820712544The organization and management of newspapers in Thailand during the economic crisis1
1363820722544ศึกษาเปรียบเทียบาการบริหารงานข่าวของช่องยูบีซี 7 และช่องเนชั่นแชนแนล / ชลทิชา เจริญกิจ1
1364820732544ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับนวกรรมบริการส่งอาหารถึงที่ [Delivery] ศึกษาเฉพาะธุรกิจอาหารที่ใช้เบอร์โทรศัพท์หมายเลขเดียวส่งทั่วกรุงเทพมหานคร = Factors affe1
1365820742544Consumers's attitude toward humor advertising1
1366820752544Receptive behaviour of audiences on the channel 3's choorak choorod programme for the use in daily life1
1367820762544Lifestyles and attiudes of male readers toward men magazine : case study of ewquire magazine Thai edition1
1368820772544กระบวนการสื่อสารกับการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของชาวเขาศึกษาเฉพาะกรณีหมู่บ้านหนองเต่า ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ = Communication process and hill Tribe'1
1369820782544The factors that effect web sites accessing behavior of internet users in Bangkok1
1370820792544Media exposure knowledge and awareness in the right to know in official information act B.E.2540 : a case study of people in Bangkok metropolis1
1371820802544Integrated marketing communications of the wireless application protocol technology mobile phone influence to knowledge and attitude of mobile phone u1
1372820812544การรู้ข่าวสารและทัศนคติพฤติกรรมของผู้ซื้อสลากจากโครงการการรณรงค์ปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ซื้อฉลากไม่ให้ซื้อสลากเกินราคา = Perception how the1
1373820822544A study of the blind's expectations and gratifications on talking books in Bangkok1
1374820832544The study and analysis of public relations of private universities under the economic crisis1
1375820842544Information of the energy news in the 4 Thai Daily newspaper [Thairath Dailynews Khao-Sod and Matchon]1
1376820852544The survey of female attitude toward shelf vision and her buying behavior in supermarket : Bangkok branches1
1377820862544ความตระหนักของประชาชนในสิทธิความเป็นพลเมืองต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารสาธารณะตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.2540 = Public awareness of civil 1
1378820872544The image of cridit card from intermational banks has effected towards of the acceptance of credit card consuming behavior of Thai users's Bangkok reg1
1379820882544Factors concerned products communications with the blind1
1380820892544การสำรวจการรับรู้ข่าวสารประชาสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกอัตราค่าบริการโทรศัพท์พื้นฐานขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยพ.ศ.2543 = Survey on information e1
1381820902544Exposure to the campaign promoting the use of appropriste octane content in gasoline for the engine and Bnagkok drivers's behaviour in selecting the t1
1382820912544Television news management : M.C.O.T. channel 91
1383820922544การวิเคราะห์เนื้อหาคุณค่าข่าวของข่าวสั้นต้นชั่วโมงทางสถานีวิทยุกระจายเสียง = News value analysis : in case of a short news on radio / อุไร คงคาหลวง 1
1384820932544Sampling methods and sample sizes for content analysis of weekly business newspapers1
1385820942544The roles of father to raise children : a case study of Ban ruk look TV program1
1386820952544The American cultural transmission of Hollywood films1
1387820962544A desirable model for public radio broadcasting in Thailand1
1388820972544Motivation expectation application and satisfaction of business organizations in Bangkok and its suburban area to integrated services digital network 1
1389820992544The administration of sport news for supporting the development of national sport : a case study of the Dailynews1
1390821002544The office of the board of investment's image on the perspective of the university students in Bangkok area1
1391821012544พฤติกรรมการสื่อสารกับความรู้ความเข้าใจเรื่องการเลือกตั้งระบบใหม่ของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา = Communication behaviors and kn1
1392821022544การวิเคราะห์เนื้อหาเกี่ยวกับสุขภาพในนิตยสารเพื่อสุขภาพ : กรณีศึกษานิตยสารใกล้หมอ ชีวจิต และหมอชาวบ้าน = A content analysis of health in health magazin1
1393821032544Media exposure uses and gratifications of analgesic antipyretic information advertised in mass media of people in Bangkok1
1394821042544A study of radio Thailand's master and operation plans during 1999-20011
1395821052544The behavior of children in Bangkok on reading youth's literary amusement1
1396821062544Current usage and vision for communication computer management after year 20001
1397821072544บทบาทของนิตยสารในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม : ศึกษากรณีนิตยสารเพื่อสิ่งแวดล้อม = Roles of magazines in environmental reservation : a case of environmental1
1398822022544พาวเวอร์พูลยุทธการปล้นค่าไฟฟ้าประชาชน1
1399822192544ความรู้เรื่องโรคมะเร็งสำหรับประชาชน1
1400823462544เที่ยวไปในอวกาศ [ซีดี-รอม] : เรียนรู้เรื่องราวของดวงดาวต่างๆ ในอวกาศ1
1401823472544คำพิพากษาศาลฎีกา ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2500-2543 [ซีดี-รอม] / ณัฐวัสส์ อิศรางกูร ณ อยุธยา2
1402823482544คำพิพากษาศาลฎีกา ประมวลกฎหมาย วิธีการพิจารณาความอาญา พ.ศ. 2477-2543 [ซีดี-รอม] / ณัฐวัสส์ อิศรางกูร ณ อยุธยา2
1403823492544คำพิพากษาศาลฎีกา ประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่ง [ซีดี-รอม]2
1404823502544คำพิพากษาศาลฎีกา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. 2477-2543 [ซีดี-รอม] / ณัฐวัสส์ อิศรางกูร ณ อยุธยา2
1405823512544700 พระราชบัญญัติ [ซีดี-รอม]1
1406823552544เทคนิควางแผนภาษีให้ประหยัดและถูกต้อง [ซีดี-รอม]2
1407823942544วิสัยทัศน์กัมพูชาสปป. ลาว เวียดนาม และการปรับตัวของนักลงทุนไทย1
1408823982544ปลาบึก : บันทึกเส้นทางอนุรักษ์ปลาบึก สู่ทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน2
1409823992544กระบวนการยุติธรรมทางเลือก : แนวคิดใหม่ในการแก้ไขเด็กกระทำผิด1
1410824362544หนังสือที่ระลึกในการที่สภาผู้แทนราษฎรได้รับพระราชทานผ้าพระกฐินไปถวายพระภิกษุที่จำพรรษา ณ วัดราชผาติการามวรวิหาร กรุงเทพมหานคร วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2541
1411824812544ปัจจัยที่ทำให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าโรงเรียนอนุบาลเอกชนที่มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนทางด้านวิชาการ = Guardians's effective factors for letting their c1
1412824992544บทบาทการดำเนินกิจกรรมความปลอดภัยในการทำงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพในโรงงานอุตสาหกรรม = The role of professional safety officers in carryi1
1413825622544การปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศต่าง ๆ สหราชอาณาจักรสวีเดน ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ไทย / สมาน รังสิโยกฤษฎ์2
1414825632544การติดต่อสื่อสารขององค์การ / สมยศ นาวีการ 2
1415825652544ภาษาไทยวิชาที่ถูกลืม / ม.ล. บุญเหลือ เทพยสุวรรณ2
1416825662544สำนวนการเขียน / พรพรรณ ธารานุมาศ2
1417826102544ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการสอนแบบ "สรรค์สร้างความรู้" / สมบัติ การจนารักพงค์1
1418826112544ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการสอนแบบ "บูรณาการร่วมคิดร่วมทำ" / สารภี มณีจินดา1
1419826122544ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการสอนแบบ "แบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง" / สุพัฒน์ กฤชอาคม1
1420826132544ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการสอนแบบ "การแสวงหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้" / เฉลิม พรกระแส1
1421826142544ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการสอนแบบ "การจัดกระบวนการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้การระดมความคิดเพื่อ1
1422826152544ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการสอนแบบ "เทคนิคการสอนภาษาไทยเป็นภาษาที่สองแบบรับภาษาบูรณาการกับเทคน1
1423826162544ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการสอนแบบ "รูปแบบการเรียนการสอนและการประเมินผลจากสภาพจริงวิชาคณิตศาสต1
1424826172544ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการสอนแบบ "เทคนิคการสอนให้คิดโยงสู้ชีวิตจริงโดยอาศัยสิ่งแวดล้อมเป็นสื1
1425826182544ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการสอนแบบ "มุ่งประสบการณ์ภาษาบูรณาการผสมผสานองค์ความรู้คู่คุณธรรม" / 1
1426826192544ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการสอนแบบ "นวัตกรรมกระบวนการกลุ่มแบบประเมินผลการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรี1
1427826202544ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการสอนแบบ "ทักษะชีวิตแบบมีส่วนร่วม" / สมใจ ปราบผล1
1428827082544กำลังขวัญในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ : ศึกษากรณีสถาบันส่งเสริมงานสอบสวน = The morale of the police officials : a case study of institute of prose1
1429827092544Voting behavior of local people in the member of representative general election, 6 January 2001 : a case study of Krirk university's undergraduates1
1430827102544การสรรหาและการคัดเลือกนักบิน : ศึกษาเฉพาะกรณีกองบินตำรวจ = The aviators recruitment and selection process : a case study in police aviation division /1
1431827112544บทบาทของวัดที่พึงประสงค์ต่อชุมชน : ศึกษาเฉพาะกรณีวัดภาษี เอกมัย เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร = A satisfactory role of the temple towards community : a case 1
1432827132544การจัดซื้อ / สุพรรัตน์ วงษ์ศรี 9
143382742544คู่มือการให้บริการการขออนุญาตตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์บริการเพื่อการลงทุนพ.ศ.2525 [ฉบับปรับปรุงแก้ไข]2
1434827422544จุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบสแกนนิงประตูสู่โลกระดับจุลภาค / บัญชา ธนบุญสมบัติ และศุภกาญจน์ คำมณี1
1435827432544การพัฒนาข้อทดสอบอิงวัตถุประสงค์แบบอุดมวัดความสามารถสูงสุดและการกระทำปกติทางภาษาอังกฤษ / อัจฉรา วงศ์โสธร2
1436827452544ปกป้องผิวคุณจากสิ่งแวดล้อม : ยืดอายุชิ้นส่วนโดยเทคนิคการพ่นเคลือบด้วยเปลวพลาสม่า / ปนัดดา นิรนาทล้ำพงศ์1
1437827722544คู่มือการเขียนโปรแกรมและใช้งาน Visual C++ 6.0 ฉบับโปรแกรมเมอร์ [ซีดี-รอม] / ยุทธนา ลีลาศวัฒนกุล4
1438827732544Microsoft visual interDev enterprise 6.0 developer's workshop [CD-ROM]2
1439827832544คู่มือสำหรับผู้ต้องการศึกษา Photoshop 6 / กรภัทร์ สุทธิธาดา และ ดนุพล กิ่งสุคนธ์ 3
1440827852544ต้นแบบคัมภีร์สร้างงาน Flash ด้วยตนเอง2
1441827952544ใส่ลูกเล่นให้เว็บไซต์ด้วย Java script / โดยทวีชัย หงษ์สุมาลย์, สงวนชัย สุวรรณชีวะศิริ ; บรรณาธิการ กฤษณะ สถิตย์1
1442827962544ฟรอนท์เพจ 2002 ฉบับพื้นฐาน = FrontPage 2002 ฉบับพื้นฐาน / กิตติ ภักดีวัฒนะกุล 1
1443828002544Internet marketing ก้าวสู่ความสำเร็จบนธุรกิจ.com1
1444828102544Plants for decoration1
1445828132544เรียนลัดโปรแกรม CorelDRAW 10 ภายใน 10 ชั่วโมง / เฉลิมพล เหล่าเที่ยง ; บรรณาธิการโดย ดนุพล กิ่งสุคนธ์1
1446828152544การจัดการธุรกิจขนาดย่อม / กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์ 1
1447828182544ครบเครื่องธุรกิจปลาสวยงาม / ศุภชัย นิลวานิช 1
1448828192544คัมภีร์มืออาชีพเลี้ยงปลากัดให้สวย-เก่ง / ศุภชัย นิลวานิช 1
1449828212544สร้างเว็บเพจแบบมืออาชีพด้วย HTML3
1450828222544การวิจัยเชิงปริมาณทางสังคมศาสตร์ / ธนัน อนุมานราชธน 2
1451828232544สร้างสรรค์งานกราฟิกด้วย Adobe photoshop 6 / ปิยะบุตร สุทธิดารา ; บรรณาธิการโดย ดนุพล กิ่งสุคนธ์1
1452828252544ประกอบ PC ใหม่ ง่าย...นิดเดียวฉบับสมบูรณ์ / ภีรพล คชาเจริญ ; บรรณาธิการโดย อรรณพ ขันธิกุล1
1453828272544Video CD ทำได้ด้วยตนเอง1
1454828282544เรียนลัด Macromedia Flash 5 / มานิตา เจริญปรุ และ วงศ์ประชา จันทร์สมวงศ์1
1455828292544เฮา ทู แฮค 2 = How to Hack 2 / ทศพร กนกนุวัตร์ 2
1456828322544คู่มือประกอบและเซ็ตอัพ PC ที่ใช้งานได้จริง ประกอบคอมพิวเตอร์1
1457828332544จัดสรรฮาร์ดดิสก์และข้อมูลด้วย Partition magic pro 6.0 และเทคนิคการติดตั้งระบบ / ไพบูลย์ เปียศิริ1
1458828352544โคลนนิ่งฮาร์ดดิสก์และแบ่งพาร์ติชันด้วย Ghost and partitionmagic1
1459828362544โคลนนิ่งซีดีด้วยเครื่อง CD-RW / เกียรติประถม สินรุ่งเรืองกุล, อวยพร โกมลวิจิตรกุล1
1460828392544รวมเทคนิควิธีการแปลงไฟล์และเขียนแผ่น CD / กฤษณะ สถิตย์2
1461828402544คำถามที่คุณมีคำตอบที่คุณต้องการ โรคอัลไซเมอร์และภาวะสมองเสื่อม1
1462828432544ไข่มุกแห่งทะเลจีนใต้ : เกาะไหหลำดินแดนแห่งบรรพบุรุษของเรา / อุดม วิมลวัฒนา1
1463828502544180 เกร็ดความรู้กฎหมายก่อสร้าง /ชนันต์ แดงประไพ, ทรงกิติ พุ่มชุมพล2
1464828512544หลักการแปรรูปอาหารเบื้องต้น / นิธิยา รัตนาปนนท์3
1465828522544ภาษาไทยถิ่น /วิไลศักดิ์ กิ่งคำ2
1466828562544ภาษาไทยวันนี้ /กาญจนา นาคสกุล2
1467828572544อ่านไทยอย่างไรให้ถูกต้อง / สุทธิชัย ปทุมล่องทอง2
1468828592544ภาษีการออมการลงทุนและการระดมทุนในตลาดการเงินของไทย2
1469828622544ผลกระทบทางเศรษฐกิจของการพัฒนาระบบมาตรวิทยา / สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ และ วีระชาติ กิเลนทอง2
1470828632544โครงการวิจัยเรื่องสภาพปัญหาและแนวโน้มของแรงงานเด็กในประเทศไทย และผลกระทบต่อโอกาสในอนาคตของแรงงานเด็ก1
1471828782544ประกอบการเรียน1
1472828792544Theory and problems of modern physics4
1473828832544ปฏิบัติไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น / เชื้อ ชูขำ1
1474828862544วงจรทรานเชียนต์และลาปลาซทรานส์ฟอร์ม / เฉลิม มัติโก1
1475828962544วิศวกรรมใยแก้วนำแสง / ปรีชา ยุพาพิน1
1476828982544Hydraulic system2
1477828992544Process capability analysis [PCA]2
1478829002544Bullseye : hitting your strategic targets through high-impact measurement2
1479829022544Digital capital2
1480829042544เอเซียบูรพา : หน้าต่างสู่โลกกว้าง / มัลลิกา พงศ์ปริการ, บรรณาธิการ ; ผู้แปลโดย พวงนิล คำปังสุ์1
1481829052544การออกแบบภายในขั้นพื้นฐาน : หลักการพิจารณาเบื้องต้น / กิติ สินธุเสก2
1482829112544คำอธิบายกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน : Edvidence / สมชาย รัตนชื่อสกุล 2
1483829122544กฎหมายระหว่างประเทศ... / ประสิทธิ์ เอกบุตร2
1484829132544คู่มือกฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา / กำชัย จงจักรพันธ์2
1485829142544กฎหมายเบื้องต้นทางธุรกิจ / ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ2
1486829152544หลักความรับผิดก่อนสัญญา / จำปี โสตถิพันธุ์2
1487829162544รวมกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ2
1488829172544รวมกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ2
1489829182544รวมกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน2
1490829192544พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 25401
1491829202544คำอธิบายวิธีพิจารณาคดีปกครอง : พร้อมทั้งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ.2543 [และที่แก้ไขเพิ่มเติม] / อั2
1492829232544คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง / ชาญชัย แสวงศักดิ์2
1493829242544คำอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล : ภาคนำ แนวความคิดทั่วไปเกี่ยวกับนิติสัมพันธ์ของเอกชนที่มีลักษณะระหว่างประเทศ / พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุน3
1494829252544Legal research methodology2
1495829262544สิทธิทางวิธีพิจารณาความอาญาตามรัฐธรรมนูญ / จิรนิติ หะวานนท์2
1496829272544กฎหมายแรงงานกับการบริหารงานบุคคล 2 สำหรับนักบริหาร ผู้จัดการฝ่ายบุคคล และลูกจ้างทุกคน การเลิกจ้างและการลาออก2
1497829282544พจนานุกรมศัพท์กฎหมายไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน2
1498829292544คำอธิบายกฎหมายสัญชาติไทย : ภายใต้พ.ร.บ.สัญชาติพ.ศ.2508 ซึ่งถูกแก้ไขโดยพ.ร.บ.สัญชาติ [ฉบับที่ 2 และ 3] พ.ศ.2535 / พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร2
1499829302544รวมบทบัญญัติแห่งกฎหมายไทยและเอกสารสำคัญเกี่ยวกับคนต่างด้าวในประเทศไทย / พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร2
1500829322544กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ วิชาเอกเทศสัญญา 2 ยืมและฝากทรัพย์ 2
1501829342544การบริหารกระบวนการยุติธรรม / กุลพล พลวัน 4
1502829362544การทดสอบทางจิตวิทยา / ม.ร.ว. สมพร สุทัศนีย์2
1503829552544หลากหลายวิธีกับการใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอน1
1504829632544สวัสดีจากเกาหลี / จีนนี เจ. ปาร์ค...[และคนอื่น ๆ] ; จินดา เจริญรักษ์ บรรณาธิการ ; กวี วรกวิน...[และคนอื่น ๆ] แปล 1
1505829642544ยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ : ศักยภาพของคนไทย1
1506829672544ปัญหาปฏิรูปการศึกษา2
1507829692544ศรีธนญชัยไทย-เยอรมัน : การศึกษาเปรียบเทียบนิทานมุขตลกศรีธนญชัยกับทิลล์ ออยเลนชะปีเกล / ศิริพร ศรีวรกานต์2
1508829712544อ่านลิลิตพระลอ : ฉบับวิเคราะห์และถอดความ / ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต2
1509829722544วรรณคดีอเมริกันศตวรรษที่ยี่สิบระยะต้นถึงกลางศตวรรษ [ภาคที่แปด-บทที่หนึ่งและบทที่สอง] / ฉันทนา ไชยชิต2
1510829752544ชุดวรรณคดีอมตะของไทยสำนวนร้อยแก้ว1
1511829762544กามนิต-วาสิฎฐี ฉบับสมบูรณ์ = The Pilgrim Kamanita / คาร์ล อดอลฟ เจลลิรูป ; แปลโดย เสฐียรโกเศศ และ นาคะประทีป 2
1512829772544ชุดนิทานเอกอมตะของโลก1
1513829892544รามเกียรติ์ / เปรมเสรี 1
1514829902544กวีนิพนธ์รักของกวีเอกหญิงอเมริกันร่วมสมัย / สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์2
1515829912544Introduction to semantics2
1516829922544Buddha Dharma in modern Thai poetry2
1517829932544ทักษะการสื่อสาร / กุณฑลีย์ ไวทยะวณิช...[และคนอื่น ๆ]2
1518829942544Evaluation in Thai language2
1519829962544ภาคผนวก 9 รายละเอียดการดำเนินงานของสำนักงานปฏิรูปการศึกษาและข้อมูลที่สำคัญ1
1520829982544ปรัชญา / พระทักษิณาคณาธิการ2
1521830052544ปรัชญากรีก : บ่อเกิดภูมิปัญญาตะวันตก / พระราชวรมุนี (ประยูร ธมมจิตโต)1
1522830132544เสด็จฯ เยือนประเทศปากีสถานพ.ศ.25051
1523830712544What uncle sam really wants2
1524830722544Feel the fear and do it anyway1
1525830732544Voices of our ancestors1
1526830742544เส้นทางนี้เศรษฐีจอง : เคล็ดลับความสำเร็จของเศรษฐีและผู้ชนะ /อภิเชษฐ์ นวภัทร์2
1527830752544คมคิดคำปราชญ์ : ประมวลวาทะสอนใจของบรรดาปราชญ์แต่โบราณกาล / รวบรวมโดย กายสิทธิ์ พิศนาคะ2
1528830762544ตัวอย่างการเขียนเรื่องบันเทิงคดีและสารคดีสำหรับเด็กและเยาวชน / ถวัลย์ มาศจรัส2
1529830772544สารคดีนำเที่ยวชุดอิตาลีรำลึก / เสริมศักดิ์ สารชวนะกิจ2
1530830782544The status of reaearch in history in Thailand 1960-19922
1531830792544กลยุทธ์การค้าของคนจีน / จำลอง พิศนาคะ, แปลและเรียบเรียง2
1532830812544When I'm learning in Zen school2
1533830822544ชุดภูมิปัญญาจีน2
1534830832544ตื่นเถิดชาวไทย /สุรศิลป์ อมรสุรศิริ ; ทองแถม นาถจำนง บรรณาธิการ1
1535830842544สังคมและวัฒนธรรม / ประเสริฐ แย้มกลิ่นฟุ้ง...[และคนอื่น ๆ]6
1536830852544ชนบทไทย : การพัฒนาสู่ประชาสังคม / บุนนาค ตีวกุล2
1537830872544Man and society6
1538830952544ทฤษฎีไร้ระเบียบกับทางแพร่งของสังคมสยาม = Chaos theory / ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์4
1539830962544วิทยาศาสตร์กับความจริงในวัฒนธรรมไทย / เสมอชัย พูลสุวรรณ4
1540831142544ใครนำไทยไป... / ประเทือง แก้วสุข1
1541831152544สื่อการสอนและฝึกอบรม : จากสื่อพื้นฐานถึงสื่อดิจิทัล / กิดานันท์ มลิทอง2
1542831162544จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การเบื้องต้น / สิริอร วิชชาวุธ4
1543831182544เทคนิคการอ่านภาษากายในธุรกิจและชีวิตประจำวัน / ยุพเรศ วินัยธร2
1544831312544คู่มือทนายความการดำเนินคดีแพ่งและคดีล้มละลาย / กนกศักดิ์ เวชยานนท์6
1545831722544The red album loso [CD-ROM]1
1546831732544Cat in the mood [CD-ROM]1
1547831742544Tri angel and the college band [CD-ROM]1
1548831752544คอนเสิร์ตหวานใจ ไม่มี ง งู Tata Young [แผ่นวีดิทัศน์] / บริษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด1
1549831772544LOSO คอนเสิร์ตเพื่อเพื่อน [แผ่นวีดิทัศน์]2
1550831782544Microphonism 21
1551831792544คดีเด็ด [แผ่นวีดิทัศน์] : แฟ้มหมายเลข 1 / บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด1
1552831802544คดีเด็ด [แผ่นวีดิทัศน์] : แฟ้มหมายเลข 2 / บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด1
1553831812544คดีเด็ด [แผ่นวีดิทัศน์] : แฟ้มหมายเลข 3 / บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด1
1554832142544จิตวิทยาทั่วไป / สุชา จันทน์เอม1
1555832152544จิตวิทยาเพื่อการเรียนรู้ / กุญชรี ค้าขาย 3
1556832212544แบคทีเรียที่เกี่ยวข้องกับโรค /นงลักษณ์ สุวรรณพินิจ2
1557832252544หลักสถิติ / กัลยา วานิชย์บัญชา2
1558832302544ความน่าจะเป็นและสถิติ : สรุปเนื้อหาโจทย์แบบฝึกหัดและเฉลย / ดำรงค์ ทิพย์โยธา2
1559832312544ความน่าจะเป็นและสถิติ / ภรณี เจริญภักตร์2
1560832322544สถิติเบื้องต้น / สายชล สินสมบูรณ์ทอง 2
1561832342544Pollution environment4
1562832362544Schaum's outline2
1563832382544สมการเชิงอนุพันธ์ = Differential equations / พรชัย สาตรวาหา2
1564832422544Bioinformatics2
1565832432544คู่มือปฏิบัติการนิเวศวิทยาน้ำจืด / นันทนา คชเสนี2
1566832442544The Thai textile industries2
1567832452544การเขียนโปรแกรม Microsoft outlook และ Exchange [ซีดี-รอม]2
1568832462544แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ด้านคุณภาพอากาศ / นพภาพร พานิช และ แสงสันติ์ พานิช2
1569832492544สัตววิทยา = Zoology / บพิธ จารุพันธุ์, นันทพร จารุพันธุ์2
1570832892544การกำจัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัสทางชีวภาพ / ธงชัย พรรณสวัสดิ์2
1571832902544Chemistry of water, wastewater and analysis2
1572833042544มะเร็ง : เสริมรักษาเคมีรังสีบำบัดด้วยธรรมชาติวิธี /บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล1
1573833072544ล้อมวงชงชา : ตั้งกาต้มสมุนไพร เครื่องดื่มสุขภาพ-จากน้ำคั้นผักถึงเครื่องยาจีน / บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล ; บรรณาธิการโดย ลลิตา ธีระสิริ 2
1574833082544ยอดยาสมุนไพร : จากหมอพื้นบ้านทั่วประเทศ / ภาณุทรรศน์1
1575833092544ฝังเข็ม / สมนึก ศิริพานทอง และ มานพ ประภาษานนท์1
1576833102544ตับอักเสบไวรัสซี / นิทราพร รุจนวิศาล และ บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล 2
1577833122544ล้างพิษ 30 วัน ไขมันลด / บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล และ ลลิตา ธีระสิระ เขียน 2
157883314254450 สารเสริมและวิตามินกินแทนยา1
1579833182544Looking good1
1580833242544สุขศาลาพืชสมุนไพร : ตำรับการปรุงยาเพื่อสุขภาพและความงาม / กระยาทิพย์ เรือนใจ1
1581833252544สมุนไพรยา : ยาไทยที่ควรรู้1
1582833262544เภสัชพฤกษ์ / อุทัย โสธนะพันธุ์1
1583833302544ผักพื้นบ้าน : เคล็ดลับของคนอายุยืน /เมฆ จันทน์ประยูร1
1584833582544มาตรฐาน ว.ส.ท2
1585833592544ศัพท์วิทยาการวิศวกรรมโยธา / คณะกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมโยธา สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์2
1586833692544มาตรฐาน ว.ส.ท2
1587834802544รายงานผลการวิเคราะห์ดัชนีผลิตภาพแรงงาน1
1588835222544โครงการติดตามตรวจสอบและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ : คู่มือการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการท่าเทียบเรือขนาดมากกว่า 500 ตันกรอส1
1589835312544สิทธิมนุษยชนกับกระบวนการยุติธรรมไทย : ศึกษาผู้ต้องหาและความเห็นของพนักงานสอบสวน กรณีผู้ต้องหาใช้สิทธิตั้งทนายความหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจเข้าฟังการสอบปาก1
1590835322544การอ้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือใช้สิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามมาตรา 28 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 / อุดม รัฐอมฤต, นพนิธิ สุริยะ แ1
1591835362544ภาคผนวก 3 รายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างการจัดองค์กรและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานใหม่ในกระทรวงการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม1
1592835372544ภาคผนวก 5 รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดระบบทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา1
1593835802544Portraits of Thailand2
1594835812544Seascapes of Thailand [CD-ROM] : A collection of fantastic seascapes in all regions of Thailanda3
1595835822544Attractions of Thailand [CD-ROM] : Acollection of famous Thai temples, landmarks and architectural constructions2
1596835832544Thai lifestyle [CD-ROM] : Pictures of simple and peaceful lifestyle, superbly reflecting the uniqueness of Thai style.2
1597835842544Thai contemporary lifestyle [CD-ROM]1
1598836302544ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย ปีที่ 4 [2543] แผ่นที่ 1 [ซีดี-รอม] / ศูนย์บริการสารสนเทศทางเทคโนโลยี1
1599836392544เมืองโบราณ [แผ่นวีดิทัศน์]1
1600836412544วีซีดีคาราโอเกะ Love of the year 2001 [แผ่นวีดิทัศน์]1
1601836482544วีดีโอซีดีคาราโอเกะ ภาพการแสดงสดคอนเสิร์ตเปิด Smile Club [แผ่นวีดิทัศน์]2
1602836512544พิราบแดง / สุวัฒน์ วรดิลก1
1603836702544ภาคผนวก 1 ร่างพระราชบัญญัติที่ต้องเสนอต่อรัฐสภาเพื่อตราขึ้นใช้บังคับ1
1604836712544Factors affecting the empowerment of communities in rural Thailand1
1605836722544H.M. king Prajadhipok : a pictorial biography1
1606836772544ทฤษฎีและปฏิบัติการทางจิตวิทยาสังคม1
1607836782544จิตวิทยาแนะแนวและการปรึกษา / เริงชัย หมื่นชนะ 1
1608836792544โครงการอาณาบริเวณศึกษา 5 ภูมิภาค1
1609836852544ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 / ยศศักดิ์ โกไศยกานนท์3
1610836872544Corporate debt restructuring : lessons from the aftermath of Thai economic crisis2
1611836882544ศัพท์บัญญัติการศึกษา1
1612836892544Kantana 50th anniversary the leader of entertainment1
1613836902544วิสัยทัศน์และกรอบการปฏิรูประบบราชการ2
1614836912544การปฏิรูประบบราชการของต่างประเทศ2
1615837362544กฎหมายความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง = Laws concerning safety of employees at work/ อุดม กลิ่นแก้ว 3
1616837372544Problems facing women affected by bigamous marriages in good faith : preventive and remedial measures and human rights3
1617837392544วิชาชีพนิยมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร = Professionalism and professional ethics of hospital pharmacists in the 3
1618837402544An analysis of external debt servicing capacity of Thailand3
1619837422544คณะกรรมการการเลือกตั้งศึกษากรณีขอบเขตอำนาจในการไม่ประกาศรับรองรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้รับคะแนนอยู่ในเกณฑ์ที่ได้รับเลือกตั้งให้เป็นสมาชิกวุฒิส3
1620837442544ระบบการจ้างเหมาของอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องโทรสารในประเทศไทย = Subcontracting system in Thai facsimiles industry / รุ่งนภา เจริญชยานันต์3
1621837452544ผลการดำเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรมช่วงก่อนและหลังวิกฤตเศรษฐกิจกรณีศึกษา : บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = Corporate performance of set l3
1622837462544ปัจจัยจูงใจและพฤติกรรมการเปิดรับหนังสือพิมพ์ออนไลน์ของนักศึกษา : ศึกษาเฉพาะนักศึกษาปริญญาโทในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ = Motives factors and behavior 3
1623837492544องค์การบริหารส่วนตำบลกับการกระจายอำนาจการจัดการทรัพยากรป่าไม้ = Tambon administrative organization and the decentralization of forestry management / เ3
1624837502544การป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายศึกษาในกรณีการป้องกันในเคหสถาน = A lawful defense : defense of the dwelling / กฤษณะ กรุตกรานต์ 3
1625837512544การเปิดรับข่าวสารความรู้ทัศนคติและพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ [Ecotourism] ของนักท่องเที่ยวชาวไทย = Media exposure knowledge attitude and behaviour3
1626837522544ธุรกิจชุมชน : การศึกษาการรวมกลุ่มเพื่อทำธุรกิจของกลุ่มแม่บ้านในหมู่ที่ 1 ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา = Study of corporation for b3
1627837532544สื่อพื้นบ้านในฐานะทุนวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวที่พักทางวัฒนธรรม [โฮมสเตย์] : ศึกษาเฉพาะกรณีบ้านปราสาทจังหวัดนครราชสีมา = Folk media as cultur3
1628837912544ปฏิรูปการศึกษาไทยในมุมประชาชน1
1629837922544รวมกฎหมายพิเศษ2
1630837992544บทบาทของผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาในการควบคุมการใช้อำนาจของฝ่ายปกครอง = Parliament ombudsman's roles in controlling the use of power of the administra3
1631838002544การคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพ.ศ.2541 = Health and safety protections for pregn3
1632838012544การส่งเสริมการตลาดของธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร = The promotion of Bnagkok bank public company limited in Bangkok metropolitan area3
1633838362544พุทธจริยศาสตร์ : พุทธจริยศาสตร์ จริยศาสตร์ และจริยธรรม / พระเทวินทร์ เทวินโท2
163483843254439 ต้นแบบใหม่ธุรกิจไทย : MGA / ชูศักดิ์ เดชเกรียงไกร, นิทัศน์ คณะวรรณ, ธีรพล แซ่ตั้ง2
1635838522544แนวนโยบายการจัดการน้ำสำหรับประเทศไทย / โดย มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด...[และคนอื่น ๆ]2
1636838542544พันธุศาสตร์ปฏิบัติการ2
1637838732544Human being and environment2
1638838752544สวัสดิการผู้สูงอายุ1
1639838762544พฤติกรรมผู้บริโภค / ศุภร เสรีรัตน์2
1640838802544Database system and design2
1641838832544คุณภาพคือความยั่งยืน / วิฑูรย์ สิมะโชคดี1
1642838862544ขุมปัญญา / ของปรีดี พนมยงค์1
1643838882544ไทศึกษาในจีน1
1644838902544สุภาษิตพังเพยไทยโบราณสู่สุภาษิตไทยยุคใหม่1
1645838932544Visionary business : an entreprenur's guide to success4
1646838942544วัยฝันวันเยาว์ / พิบูลศักดิ์ ละครพล1
1647839492544การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ AutoCAD / สุภาพ รอดละมูล 4
1648839502544วิศวกรรมและการบริหารความปลอดภัยในโรงงาน / วิฑูรย์ สิมะโชคดี และ วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์6
1649839532544จลนพลศาสตร์และการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์เคมี / วิโรจน์ บุญอำนวยวิทยา1
1650839542544เครื่องยนต์หัวฉีด EFI / นพดล เวชวิฐาน1
1651839572544รถฟาร์มแทรกเตอร์ : ล้อและยาง / นัย บำรุงเวช1
1652839592544วิศวกรรมระบบท่ออุตสาหกรรม / ตระการ ก้าวกสิกรรม4
1653839612544ดิจิตอลและการออกแบบวงจรลอจิก / สุวัฒน์ รอดผล 4
1654839632544การศึกษาวัสดุโดยเทคนิคดิฟแฟรกชัน : พื้นฐานสำหรับฟิสิกส์ เคมี วัสดุศาสตร์ และวิศวกรรม / บัญชา ธนบุญสมบัติ2
1655839852544อโดบี โฟโตช็อบ 6 เรียนลัดด้วยภาคปฏิบัติ / ชัชวาล ศุภเกษม 4
1656840002544Body system [CD-ROM]1
1657840062544พลังงานปรมาณู กันยายน 2544 [ซีดี-รอม] / สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 1
1658840072544เมื่อปลาจะกินดาว [ซีดี-รอม] : รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม 12 เรื่อง ในรอบปี 2544 / ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม1
1659840082544สยามสามารถ [ซีดี-รอม] / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี1
1660840192544Airpollution [Videodisc]1
1661840202544EM น้ำมหัศจรรย์ [แผ่นวีดิทัศน์]1
1662840222544พลังงาน 2000 [แผ่นวีดิทัศน์] ตอนที่ 1, ญี่ปุ่นสวรรค์ของโลกตะวันออก ตอนที่ 2, ญี่ปุ่นรากหญ้าแห่งความหวัง ตอนที่ 3, เดนมาร์ก ทางเลือกบนทางรอด ตอนที่ 4, 5
1663840252544เดี่ยวไมโครโฟน 4 [แผ่นวีดิทัศน์]2
1664840302544ธรรมะรอบกองไฟ /ขวัญ เพียงหทัย2
1665840322544การพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจในชนบทฉบับรวมชุด / สัญญา สัญญาวิวัฒน์2
1666841882544Knowledge management strategies4
1667842872544A study English teachnig model with an emphasis on the learner centered approach by using storyline method for Rajabhat institute students : a case st1
1668842962544Vanishing Bangkok1
1669844712544คนกับศิลปะ3
1670844722544คนกับศิลปะ4
1671844732544คนกับศิลปะ4
1672844742544คนกับศิลปะ4
1673844752544คนกับศิลปะ4
1674844802544ราชสำนักสยาม พ.ศ.2411-2453... 4
1675844862544Legend of cartoons and comics1
1676844902544นักเรียนนอกรุ่นสุดท้าย / วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร1
1677844922544ป.อินทรปาลิตนักประพันธ์เอก ผู้เขียนหนังสือได้ทุกรส / พลตระเวน ; เริงไชย พุทธาโร บรรณาธิการ1
1678845492544คู่มือการรักษาโรคเบาหวานด้วยตนเอง / อาเบะ ทะทสึมิ ; แปลและเรียบเรียงโดย พนิดา กุลประสูติดิลก1
1679845542544วิชั่น 2002 ปริทัศน์ / สุวินัย ภรณวลัย2
1680845592544การสื่อข่าววิทยุและโทรทัศน์ / สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ4
1681845962544ศาสตร์แห่งสื่อและวัฒนธรรมศึกษา / กาญจนา แก้วเทพ4
1682846702544รวมสูตรสำเร็จพิชิตความยากจนการผลิตน้ำผลไม้และสมุนไพรพร้อมดื่ม / เชษฐา ใจใส1
1683846782544การศึกษาตามอัธยาศัย1
1684846842544สิบทะเล / ธิดารัตน์ น้อยสุวรรณ เรื่องและภาพ1
1685846852544ส้มสีม่วง / ดาวกระจาย 1
1686847932544Computers communications and information : a user's introduction : comprehensive version / Sarah E. Hutchinson and Stacey C. Sawyer1
1687847942544Public relations writing : form and style / Doug Newsom and Bob Carrell1
1688848012544เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารสถาบันอุดมศึกษา / ปทีป เมธาคุณวุฒิ2
1689848022544หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา / พิชิต ฤทธิ์จรูญ2
1690848202544สนทนาภาษาจีนกลางเรียนด้วยตนเอง / ชิวศิ่วเหรียญ1
1691848212544ภาษาจีนระดับต้น... / เหยิน จิ่งเหวิ่น 3
1692848312544ทุนเรียนฟรีมีทั่วโลก / ศักดิ์รพี วดีศิริศักดิ์1
1693848412544ภาษาไทยธุรกิจ / แก้วตา กรุงวงศ์2
1694848442544มหันตภัยจากวัตถุเคมี : ความเสี่ยงและอันตราย / ภิญโญ พานิชพันธ์, เอื้อนพร ภู่เพ็ชร์, ธีระศักดิ์ พงศ์พาไกร2
1695848472544พจนานุกรมไทยฉบับใหม่ / เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ1
1696848532544Change leader2
1697848552544Spoken English2
1698848572544วิธีทำการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา : รวมตัวอย่างดัชนี เกณฑ์และรายงานประเมินตัวเอง อุทุมพร [ทองอุไทย] จามรมาน 1
1699848622544Pascal programming2
1700848632544การบริหารเชิงกลยุทธ์ : แนวคิดและทฤษฎี / สุพานี สฤษฎ์วานิช2
1701848732544กฎหมายธุรกิจ / สมคิด บางโพ 2
1702848992544พรรณไม้ในสวนหลวง ร.9 [ซีดี-รอม]1
1703849022544กวีนิพนธ์ในฐานะพลังทางปัญญาของสังคมร่วมสมัย : ประสบการณ์จากวรรณคดีไทย อังกฤษ อเมริกัน ฝรั่งเศส และเยอรมัน2
1704849192544Consolidated financial statements problems and cases (new accounting standards)4
1705849212544Import and export accounting2
1706849242544พจนะภาษา / เปลื้อง ณ นคร2
1707850132544กระบวนการและเทคนิคการลดค่าใช้จ่ายพลังงาน สำหรับอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม / วัชระ มั่งวิทิตกุล3
1708850142544ปฏิรูปสื่อเพื่อสังคม : หลักคิดและบทเรียนจากนานาประเทศ / วิภา อุตมฉันท์4
1709850182544โครงการพัฒนาตำราศูนย์บริการเอกสารวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2
1710850192544มโนธรรมสำนึกสำหรับสังคมร่วมสมัย /ส. ศิวรักษ์2
1711850682544Portraits of Thaiand1
1712850692544การสัมมนาระบบนิเวศป่าชายเลนแห่งชาติครั้งที่ 111
1713850702544คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานผู้ปฏิบัติงานครัวโรงแรมในกรุงเทพมหานคร = Desired characteristics of cooks in Bangkok hotels / วารี ศิริระเวทย์กุล1
1714850742544คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญฉบับพิเศษ... 2
1715850792544ผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลมีนาคม-พฤศจิกายน 25441
1716850822544ศิลป์ : ยินยลสัมผัส / ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์1
1717850902544ศาลรัฐธรรมนูญไทย1
1718851242544Tycoon โลกออนไลน์1
1719852022544โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช : 2 ทศวรรษแห่งการพัฒนา / มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 2
1720852832544ความรู้เรื่องเมืองไทย2
17218529825449 พระคุ้มครอง [แผ่นวีดิทัศน์] / กำกับการแสดงโดย ธีระธร สิริพันธ์วรากรณ์2
17228529925442000 AD [Videodisc]2
1723853022544Dungeons and dragons [Videodisc]2
1724853162544The animal [Videodisc]2
1725853242544A Step to the past [Videodisc]26
1726853272544ก้าวสู่ game developer มือโปรกับ direct x [ซีดี-รอม]1
1727853322544อโดบี โฟโตช็อบ 6 เรียนลัดด้วยภาคปฏิบัติ [ซีดี-รอม] = Adobe photoshop 6 [CD-ROM] / ชัชวาล ศุภเกษม4
1728853392544Statistical yearbook Thailand [CD-ROM]4
1729853412544ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย / บรรณาธิการโดย มานิตย์ จุมปา1
1730853522544ประกอบคอมพิวเตอร์ ฉบับสมบูรณ์ [ซีดี-รอม]1
1731853552544E-Commerce Engine 1.0 [CD-ROM1
1732853562544คู่มือจอมยุทธฉบับท่องยุทธจักรเว็บไซต์ [ซีดี-รอม]2
1733853572544วีอาร์เอ็มแอล เทคนิคการสร้างกราฟิก 3 มิติ บนอินเตอร์เน็ต [ซีดี-รอม] / ชีวาวัฒน์ บุญศิวนนท์.1
1734853582544การออกแบบเพื่อเพิ่มศักยภาพด้วย Microsoft windows DNA [ซีดี-รอม]1
1735853632544วีดีโอซีดี ทำได้ด้วยตนเอง [ซีดี-รอม] / ดิเรก วงษ์วานิช1
1736853792544รายงานเพื่อการปฏิรูปการศึกษาเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดำเนินการตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.25422
1737853872544Marketing strategy of private kindergartens in Bangkok2
1738853882544วิเคราะห์เครือข่ายการสื่อสารธุรกิจชุมชนกรณีศึกษาโรงสีข้าวของชุมชนสหกรณ์การเกษตรอุตรดิตถ์ จำกัด = An analysis of communication networks in community bu1
1739853912544Small but work / วิทวัส รุ่งเรืองผล3
1740854412544กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม2
1741854462544Indicators of good governance2
1742854842544ประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรบุคคลในการบิน : ศึกษาเฉพาะกรณีกองบิน 6 ฝูงบิน 601 กองทัพอากาศ = Effectiveness of crew resource management : a case study of1
1743854952544Contemporary literature1
1744856142544การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ / ศิริชัย พงษ์วิจัย2
1745856162544สถิติเพื่อการตัดสินใจ / มัลลิกา บุนนาค2
1746856172544หลักสถิติ / ส่องศรี ทิพยารัตน์...[และคนอื่น ๆ]2
1747856432544ภาษาจีนระดับต้น 1-2 [ซีดี-รอม] / เหยิน จิ่งเหวิน2
1748856992544ยอดวรรณกรรมสมัยสุโขทัย / อุทัย ไชยานนท์2
1749857002544บทละครเรื่อง รามเกียรติ์ / พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย1
1750857022544ตำนานดอกกุหลาบ 1
1751857032544The mahabharata1
1752857042544วรรณคดีสมัยกรุงธนบุรี / เอกรัตน์ อุดมพร 1
1753857052544วรรณคดีสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ : รัชกาลที่ 1-2-3 / เอกรัตน์ อุดมพร1
1754857062544วรรณคดีสมัยสุโขทัย / เอกรัตน์ อุดมพร1
1755857082544นิราศเรือนจำ [ฉบับดั้งเดิม] /กวี รังสิวรารักษ์2
1756857112544พจนานุกรมภาษาไทยฉบับสมบูรณ์ / ปรีชา นันตาภิวัฒน์2
1757857192544การเขียนสารคดี / ชลอ รอดลอย2
1758857272544กฎหมายลิขสิทธิ์ : พร้อมด้วยพระราชบัญญัติ พ.ศ.2537 / ธัชชัย ศุภผลศิริ3
1759857312544มรดกและพินัยกรรม 2
1760857342544ทักษะดนตรี 1 / จรินทร์ เทพสงเคราะห์2
1761857372544ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 1-6 : ฉบับทันสมัย / รวบรวมโดย น้ำแท้ มีบุญสล้าง 3
1762857382544ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับทันสมัย / รวบรวมโดยน้ำแท้ มีบุญสร้าง2
1763858492544แผนปฏิบัติการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแห่งชาติ2
1764858542544หลักกฎหมายปกครองเยอรมัน / กมลชัย รัตนสกาววงศ์ ; บรรณาธิการโดย พรสวรรค์ วัฒนากูร5
1765858772544ความหลากหลายของเรือนพื้นถิ่นไทย1
1766858812544Macroeconomics theories & policies3
1767858822544เศรษฐศาสตร์มหภาค ทฤษฎีและนโยบาย ฉบับมาตรฐาน = macroeconomics theories & policies /ริชาร์ด ที โฟรเยน ; แปลโดย จิราภรณ์ ชาวงษ์ ; บรรณาธิการโดย พิศมัย จา2
1768858852544Standard English usage2
1769858882544อยุธยายศยิ่งฟ้า : ว่าด้วยวิถีชีวิตของไพร่ฟ้าข้าไทสมัยกรุงศรีอยุธยา1
1770859112544SharePoint team services4
1771859132544Business data communications2
1772859152544ไมโครซอฟต์ วินโดว์ 2000 โปรเฟ็สชันนัล : เอ็มซีเอสอี เทรนนิ้ง คิดส์ ฉบับภาษาไทย = Microsoft windows 2000 professional : MCSE training kit ฉบับภาษาไทย /2
1773859162544เรียนรู้เทคนิค 3D...ง่าย ๆ สไตล์ light wave 6.5 / โดยพูนศักดิ์ ธนพันธ์พาณิช1
1774859212544500 ถาม-ตอบ Microsoft Visual Basic / ธงชัย พยุงภร, บุษกร กู้หลี และ เชาวลิต กรพิพัฒน์ ; บรรณาธิการโดย ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ 2
1775859322544ดูหนังฟังเพลงร้องคาราโอเกะด้วย Winamp และโปรแกรมต่าง ๆ / จีราวุธ วารินทร์, สัจจะ จรัสรุ่งรวีวร และ กรภัทร์ สุทธิดารา2
1776859362544เจาะลึก 3D studio max animation workshop / พูนศักดิ์ ธนพันธ์พาณิช2
1777859872544แบบเรียนสำเร็จรูปภาษาไทย เสียงคำความหมาย / วาสนา บุญสม ; บรรณาธิการโดย สมบัติ ตั้งก่อเกียรติ2
1778859922544เรื่องหมาหมาของคารา / คารา1
1779859952544พฤติกรรมและความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปิดรับสื่อต่างๆ เพื่อการเข้าถึงเว็บไซต์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ = Media exposure behavior and opinions 3
17808602544ภาคผนวก 6 รายละเอียดในเรื่องกรอบการยกร่างกฎหมายลำดับรองที่สำคัญของกระทรวงการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรมที่จะต้องตราใช้บังคับภายหลัง1
1781860242544ภาษาอังกฤษติดคอร์ด : ภาคเรียนรู้คำศัพท์ / เฉลิมกิติ จักรพันธุ์1
1782860252544ภาษาอังกฤษติดคอร์ด : ภาคสร้างประโยคสนทนา / เฉลิมกิติ จักรพันธุ์1
1783861202544หยดน้ำ / มีชัย ฤชุพันธุ์1
1784861612544ก้าวแรกสู่การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์2
1785861632544เทคนิคการวิเคราะห์งบการเงินบริษัทจดทะเบียน2
1786862302544Media expasure behavior and opinions relating to web sites access of Dhurakijpundit University students [CD-ROM]3
1787862332544จอมยุทธหมากรุก [แผ่นวีดิทัศน์]13
1788862362544โคมวิเศษ [แผ่นวีดิทัศน์]20
1789862372544Satang [Videodisc]2
1790862412544รวมโปรเจ็กต์ ASP เพื่อการสร้างเว็บไซต์ที่สมบูรณ์ / มณีโชติ สมานไทย ; สัจจะ จรัสรุ่งรวีวร, บรรณาธิการ2
1791862712544วิ.อาญามหัศจรรย์1
1792862912544Research method : a practical guidebook 4
1793863022544การงบประมาณ : หลักทฤษฎีและแนววิเคราะห์เชิงปฏิบัติ / นงลักษณ์ สุทธิวัฒนพันธ์.4
1794864182544รายงานประจำปี... [ซีดี-รอม] = Annual report... [CD-ROM] / การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย2
1795865412544ชุดพัฒนาสังคมตามแนวพระราชดำริ2
1796865422544อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารขนาดกลางและขนาดย่อม / มลศิริ วิโรทัย และ ปาริฉัตร หงสประภาส2
1797865432544ศิลปวัฒนธรรมศิลปกรรมและศิลปาชีพ / วิรุณ ตั้งเจริญ.2
1798865442544สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ / พินิติ รตะนานุกูล...[และคนอื่น ๆ]2
1799865452544สมุนไพรตามแนวพระราชดำริ / ชวนี ทองโรจน์...[และคนอื่นๆ]2
1800865502544การวิจัยทางศิลปะและศิลปะประยุกต์ / ภรดี พันธุภากร2
1801865542544พฤติกรรมการสอนดนตรี / ณรุทธ์ สุทธจิตต์2
1802865562544สมุนไพรในป่าฝน... 1
1803865572544Industrial microbiology2
1804865582544Plant materials in Thailand2
1805865612544เศรษฐศาสตร์พอเพียง /ธำรงค์ อุดมไพจิตรกุล, สุภาพรรณ สิริแพทย์พิสุทธิ์ และ ชลวิทย์ เจียรจิตต์2
1806865642544อินไซท์ Access XP 2002 / นันทนี แขวงโสภา2
1807865662544การบัญชีเพื่อการจัดการและการบริหารเชิงกลยุทธ์ / สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์4
1808865672544Tax accounting for BOI business1
1809865722544General accounting2
1810865832544พลวัตชุมชนไทยในสมัยโลกาภิวัฒน์ / บรรณาธิการโดยอาภรณ์ จันทร์สมวงศ์2
1811866342544การวางระบบบัญชีให้มีประสิทธิภาพ4
1812866822544เพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ให้เหนือชั้นด้วย Dreamweaver 4 advance / พณรังสี สู่ความดี ; บรรณาธิการ กฤษณะ สถิตย์ 2
1813866832544เรียนรู้และเทคนิคการใช้ Photoshop 6.01 / พูนศักดิ์ ธนพันธ์พาณิช. 3
1814866882544รู้แจ้งเห็นจริง Photoshop advance ครอบคลุมเวอร์ชั่น 6.01 / พูนศักดิ์ ธนพันธ์พาณิช. 1
1815866992544คู่มือการใช้งาน Linux ฉบับ Admin / ภัทรพงศ์ น้อยเรือง และ ประภาพร ช่างไม้1
1816867092544การบรรณาธิกรหนังสือพิมพ์และนิตยสาร : Newspaper and magazine editing / สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ 2
1817867112544Ordinary differentiae equation2
1818867192544พฤติกรรมการบริหารองค์การสาธารณะ / วันชัย มีชาติ1
1819867202544เที่ยวไปกินไปในต่างแดน : พม่า เขมร ลาว สิงคโปร์ ภูฏาน ญี่ปุ่น อินเดีย บังคลาเทศ / ทวีทอง หงษ์วิวัฒน์ และ ยอดแต้ว อักษรา1
1820867212544จุดตัดทางประวัติศาสตร์ / เกษม ศิริสัมพันธ์2
1821867272544จิตวิทยาและพฤติกรรมผู้บริโภค : ฉบับมาตรฐาน / ปริญ ลักษิตานนท์.2
1822867292544เปิดฟ้าส่องโลก... / นิติภูมิ นวรัตน์14
1823868192544สนามแม่เหล็กไฟฟ้า / มงคล ทองสงคราม.4
1824868392544พลศาสตร์และการควบคุมกระบวนการ / พรพจน์ เปี่ยมสมบูรณ์.2
1825868412544100 ถาม-ตอบระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี = Jit donyu 100 no Q and A / ฮิโรยุกิ ฮิราโนะ ; บัณฑิต ประดิษฐานุวงษ์, ผู้แปล 2
1826868622544นิยามศัพท์การตลาดฉบับ Kotler = Principles of marketing / ฟิลลิป คอตเลอร์ และ แกรี่ อาร์มสตรอง ; แปลโดย วารุณี ตันติวงศ์วาณิช...[และคนอื่นๆ]1
1827869412544เทคนิคส่งออกให้รวย / สายัณห์ จันทร์วิภาสวงศ์2
1828869632544Family therapy and family counseling1
1829870092544The Wedding planner [Videodisc]2
1830870212544Sweet and lowdown [Videodisc]2
1831870232544Cindy Crawford [Videodisc]1
1832870712544Wind resource assessment of Thailand1
1833870762544โครงการนำร่องการใช้หน้ากากกรองฝุ่นหินแบบประยุกต์ในกลุ่มคนงานโม่บดย่อยหิน / วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์ สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์ และ วราศรี สีตลพฤกษ์ 1
1834870812544คำอธิบายกฎหมายอาญา 2 มาตรา 107 ถึงมาตรา 275 / ชัยวัฒน์ ศิริวัฒนกุล 1
1835870912544แผนการปฏิรูปการศึกษาของประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิลยู-บุช / พรทิพย์ สุวรรณโรจน์1
1836870922544กรอบคุณวุฒิทางการศึกษาแห่งชาติกับการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของประเทศนิวซีแลนด์ / แปลโดย ธีรวิทย์ ภิญโญณัฐกานต์ และวิภัสรินทร์ ประพันธสิริ1
1837870932544ราชภัฎ : มหาวิทยาลัยของประชาชน / เรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์ ; บรรณาธิการโดย ประยงค์ คงเมือง1
1838870992544วิศวกรรมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า / โมไนย ไกรฤกษ์2
1839871002544สุราในสังคมไทย : โครงการศึกษาปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อหามาตรการทางเลือกป้องกันแก้ไข / อดิศวร์ หลายชูไทย2
1840871152544Two girls and a guy [Videodisc]2
1841871532544ไฟฟ้าอุตสาหกรรม2
1842872212544Business and stock exchange dictionary2
1843872282544พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพ.ศ.25352
1844872872544ปลาหางนกยูง1
1845872952544การแลกเปลี่ยนและการค้าข้าวบริเวณชุมชนรอบทะเลสาบสงขลา / ชวลิต อังวิทยาธร2
1846872962544การปฏิสัมพันธ์ระหว่างศาสนิกที่ปรากฎในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส / รัตติยา สาและ1
1847872972544โครงสร้างและพลวัตวัฒนธรรมภาคใต้กับการพัฒนา / สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์2
1848873002544ภูมิปัญญาการปราบปรามของพล.ต.ต.ขุนพันธรักษ์ราชเดช / วีระ แสงเพชร2
1849873042544ประวัติศาสตร์ไทใหญ่ พื้นไทตอนกลาง / เจ้ายันฟ้าแสนหวี ; เรียบเรียงโดย นันทสิงห์ ; แปลโดย สมปอง ไตตุมแก่น และ ฉัตรทิพย์ นาถสุภา 4
1850873052544ประวัติศาสตร์สิบสองปันนา / ยรรยง จิระนคร และ รัตนาพร เศรษฐกุล 2
1851873062544เชื้อเครือเจ้าแสนหวีสิบสองปันนา / เรียบเรียงโดย เท่าคว่าง แซ้ง และ อ้ายศา ; ปริวรรต-แปล โดย เรณู วิชาศิลป์ ; ตรวจทานโดย กรรณิการ์ พันชนะ 2
1852873082544ประวัติศาสตร์ไทใหญ่ / สมพงศ์ วิทยาศักดิ์พันธ์.2
1853873092544ไป่เยว่2
1854873102544จักรวาลทัศน์ ฟ้า-ขวัญ-เมือง คัมภีร์โบราณไทยอาหม2
1855874622544แนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มสตรีและเยาวชนสหกรณ์ : กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์เพื่อกำหนดแนวทางการนำเข้าสู่ระบบตลาด / สมเกียรติ ฉายโซน1
1856874702544การสัมมนาทางวิชาการเรื่องความปลอดภัยของอาหารสำหรับผู้บริโภค1
1857874782544แผนแม่บทพัฒนาการท่องเที่ยวภาคกลางตอนบน1
1858874812544สิทธิสวัสดิการ : มิติใหม่ในการบริหารแรงงานไทย1
1859874842544กรณีศึกษา : การต่อสู้เพื่ออยู่รอดของ SMEs และประชาชน4
1860874852544Factors affecting the employees morales of performance : Cementhai sale and marketing co.,ltd.1
1861874862544A study of the morale of revenue officers while performing their duties in Samutsakhon province2
1862874932544Branch managers leadership behavior as viewed by subordibnates : a study of the siam commercial bank public company limited under regional office 28 [2
1863874942544ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นของผู้ผลิตผู้จำหน่ายและผู้บริโภคที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดของเครื่องจักรสานไม้ไผ่ : กรณีศึกษาตำบลบางเจ้าฉ่า จังหวัดอ่างทอง2
1864874962544การศึกษาความต้องการพัฒนาบุคลากรของสถาบันราชภัฎในเขตกรุงเทพมหานคร = A study of needs for personnel development of Rajabhat institutes in the Bangkok me2
1865874972544ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการบริหารสถานศึกษา : เขตการศึกษา 5 กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ = Factors affecting the achievement of school administr2
1866874982544Consumers attitudes in Bangkok toward buying counterfeits CDs2
1867875502544Opinons of the provincial electricity authority area 3 central [Nakonphathom] personnels toward the training process2
1868875512544Factors affecting the good morale teachers performances : educational region 1 the office of the national primary education commission2
1869875522544Leadership of branch manager effecting on the employees performances of the Siam commercial bank public company limited under regional office 28 [Suph2
1870875532544Factors affecting the official's morale of performance of electricity generating authority of Thailand2
1871875622544ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสารเคมีที่ใช้ในการฆ่าเชื้อโรคในระบบประปาหมู่บ้าน / ศิริวัฒนา ตอวิวัฒน์...[และคนอื่น ๆ]1
1872875642544วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดตาก1
1873875652544วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดภูเก็ต1
1874875672544วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดพะเยา1
1875875682544วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดนครนายก1
1876875692544ชุดวัฒนธรรมพัฒนาทางการประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญา1
1877875702544วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1
1878875712544วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดสระบุรี1
1879875722544วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดปทุมธานี1
1880875732544วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดระนอง1
1881875742544วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดเพชรบุรี1
1882875752544วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดลำปาง1
1883875762544วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดสิงห์บุรี1
1884875772544วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดสมุทรสาคร1
1885875782544วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์1
1886875792544วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดเลย1
1887875802544วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดศรีสะเกษ1
1888875812544วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดอุบลราชธานี1
1889875822544วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดกำแพงเพชร1
1890875832544วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดสงขลา1
1891875842544วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดชลบุรี1
1892875862544วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดบุรีรัมย์1
1893875872544วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดปราจีนบุรี1
1894875882544วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดอุท้ยธานี1
1895875892544วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดพัทลุง1
1896875902544วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดมุกดาหาร1
1897875912544วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดนครปฐม1
1898875922544วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดสุราษฎร์ธานี1
1899875932544วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดนครศรีธรรมราช1
1900875942544วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดสุโขทัย1
1901875952544วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดสุรินทร์1
1902875962544วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดสมุทรสงคราม1
1903875972544วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดจันทบุรี1
1904875982544วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดชัยภูมิ1
1905877752544ปิดทางแฮกเกอร์ : เผยความลับในการรักษาความปลอดภัยให้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ = Hacking exposed : network security secrets and solutions / โจเอล สแคมเบรย์, 3
1906877762544เลือกซื้อประกอบและติดตั้ง PC / นิยม เชื้อไทย และ สิทธิชัย ประสานวงศ์1
1907877812544ไมโครซอฟต์ วินโดวส์ เอ็กพี ซูเปอร์ไกด์ = Microsoft Windows XP superguide / สิทธิชัย ประสานวงศ์ 1
1908877852544คู่มือออกแบบเว็บไซต์ฉบับมืออาชีพ3
1909877862544คู่มือโปรแกรมภาษา C สำหรับผู้เริ่มต้น / วิทยา เรืองพรวิสุทธิ์1
1910878152544การจัดการทรัพยากรมนุษย์ = Human resource management / อำนวย แสงสว่าง6
1911878762544เพาเวอร์พอยท์ 2002 วิชวล ไกด์ สเต็ป บาย สเต็ป = PowerPoint 2002 visual guide step by step / จีราวุธ วารินทร์ 2
1912878782544เทคนิคการเขียนโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลด้วยวิสชวลฟอกซ์โปร / ปัญญาพล หอระตะ2
1913878792544มือใหม่สร้างเว็บอย่างมืออาชีพ Dreamweaver 4 ฉบับสมบูรณ์ / กฤษณะ สถิตย์ 2
1914878872544ระบบฐานข้อมูล / สมจิตร อาจอินทร์ และ งามนิจ อาจอินทร์ 2
1915878902544Learner centered education management2
1916878912544Super web directory3
1917878952544Key management ideas : thinking that changed the management world2
1918878972544มองลอดแว่น / วิทยา ตัณฑสุทธิ์1
1919879062544Differentiate or die2
1920879122544Management challenges for the 21st century2
1921879262544The President's man [Videodisc]2
1922879272544The Proposition [Videodisc]2
1923879282544Endurance [Videodisc]2
1924879382544รวมโปรเจ็กต์ ASP เพื่อการสร้างเว็บไซต์ที่สมบูรณ์ [ซีดี-รอม] / มณีโชติ สมานไทย บรรณาธิการโดย สัจจะ จรัสรุ่งรวีวร2
1925879882544คลีนิกคนอ้วน / กมลพรรธน์ เมฆวรวุฒิ และ อัมพร ชัยศิริรัตน์1
1926880142544ล่องน้ำไนล์ / สังคม ฮอหรินทร์ 1
1927880322544คู่มือการสร้างเว็บเพจแบบมืออาชีพด้วย FrontPage 2000 / ประภาพร ช่างไม้ ; บรรณาธิการ สัจจะ จรัสรุ่งรวีวร 1
1928880342544เรียนเขียนแบบ AutoCAD กับมืออาชีพ ฉบับ Workshop / สัญญา นามี ; บรรณาธิการ สัจจะ จรัสรุ่งรวีวร 1
1929880392544ใส่เทคนิคพิเศษให้ภาพยนตร์ด้วย Adobe After effects 5.0 / ประภาวรรณ ตระกูลเกษมสุข ; บรรณาธิการโดย ดนุพล กิ่งสุคนธ์1
1930880422544พื้นฐานการเขียนสคริปต์และสร้าง Web Application ด้วย PHP & MySQL / วรรณิภา เนตรงาม ; บรรณาธิการโดย สัจจะ จรัสรุ่งรวีวร1
1931880472544ขออภัย...มือใหม่หัดคลิก [อินเตอร์เน็ต] / กิติกร อนุเธียร์ ; บรรณาธิการ กรภัทร์ สุทธิดารา และ เกรียงศักดิ์ นิมิตชัยกิจกุล1
1932880502544แก้ปัญหาฮาร์ดดิสก์และกู้ข้อมูลง่ายนิดเดียว / ภีรพล คชาเจริญ ; บรรณาธิการ อรรณพ ขันธิกุล1
1933880512544Speed learning เรียนรู้การสร้างภาพกราฟิกด้วย Illustrator 9.01
1934880582544ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเสพยาบ้าของเยาวชนชุมชนแออัดคลองเตย กรุงเทพมหานคร : ศึกษาเฉพาะกรณีสถานีตำรวจท่าเรือ กองบังคับการตำรวจน้ำ = Factors influence on1
1935880592544การนำระบบบริหารคุณภาพ ISO 9002 มาใช้กับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด = The implemantation of ISO 9002 in provincial industrial offices / อรรณพ กลิ่นทอง.1
1936880602544The comparative perception of organizational climate : a case study of Japan airline (Bangkok)1
1937880612544ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้านการแก้ไขฟื้นฟูของเจ้าพนักงานเรือนจำ : ศึกษาเฉพาะกรณีเรือนจำและทัณฑสถานในเขตกรุงเทพมหานคร = Factors affecting reha1
1938880622544บทบาทของคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (วิปรัฐบาล) ในกระบวนการนิติบัญญัติไทย = The role of the government whips in Thai legislative process / จันทร1
1939880642544ความพึงพอใจของผู้เสียหาย คดีข่มขืนกระทำชำเราที่มีต่อการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวน = Satisfaction of rape victims on the procedure of the investigators1
1940880652544ความคิดเห็นของพนักงานสายสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ที่มีต่อนโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของธนาคารแห่งประเทศไทย = The opinion of officers of information an1
1941880662544ทัศนคติของประชาชนต่อการระงับข้อพิพาทโดยการประนอมข้อพิพาท : ศึกษาเฉพาะกรณีเขตอำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี = The attitude of the people toward a distr1
1942880672544อาชญากรรมเศรษฐกิจการหลีกเลี่ยงภาษีมูลค่าเพิ่ม : กรณีศึกษาเจ้าหน้าที่สรรพากรในเขตกรุงเทพมหานคร = Economic crime, evasion of value added taxes : a case 1
1943880682544การมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมของสมาชิกตำรวจชุมชนประจำตำบล : ศึกษาเฉพาะพื้นที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางบัวทอง = The partcipation in crime previention1
1944880692544Job factor relating strees of televesion ews department's staff, mass communication organization of Thailand (TV 9 M.C.O.T.)1
1945880702544การเข้าสู่บทบาททางการเมืองของสตรีไทย : ในทรรศนะของผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสตรีปี 2544 = The political recruitment of Thai woman : in the view of 21
1946880712544ความคิดเห็นของข้าราชการตำรวจสายป้องกันปราบปรามที่มีต่อการตรวจค้นตามรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2540 : ศึกษาเฉพาะกรณีตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี = The opinions o1
1947880722544ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกสัมฤทธิ์ผลทางการเมืองกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของข้าราชการตำรวจจราจร สังกัดกองบังคับการตำรวจจราจร = The relationship be1
1948880732544ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดแบบอนุรักษ์นิยมกับระบบอุปถัมภ์และการปกครองระบอบประชาธิปไตย : ศึกษาจากทัศนคติของประธานองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตภาคกลาง = The1
1949880742544People's attitudes toward the election of the Governor of Bangkok metropolitan administration : a case study of Bangsu district1
1950880752544Organization communication : a case study of Siam Commercial Bank [PCL] head office1
1951880762544นักการเมืองที่ดีในทัศนคติของเจ้าอาวาสในเขตกรุงเทพมหานคร = Good politicians according to attitude of abbots of buddhist monasteries in Bangkok metropol1
1952880772544การสำรวจรูปแบบประชาพิจารณ์ในประเทศไทย = A survey of public hearing pattern in Thailand / ปริชัย ดาวอุดม.1
1953880782544ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนตำบลของสมาชิกสภาและคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล : ศึกษาเฉพาะกรณี อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง = Know1
1954880792544บทบาทของศาลรัฐธรรมนูญในการปฏิรูปการเมือง = The role of the constitutional court in political reform / นฤมล ธรรมครองอาตม์1
1955880812544ความคิดเห็นของเยาวชนกระทำผิดที่มีต่อสถานบริการ : ศึกษาเฉพาะกรณีบ้านมุทิตา = The opinions of jurenile delinquents towards night spots : a case study in1
1956880822544พระสงฆ์กับบทบาทในการป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชน : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดมหาสารคาม = Buddhist monks'roles in narcotics prevention of community : a case 1
1957880832544ปัจจัยที่มีผลต่อความแออัดในเรือนจำ = Factors affecting overcrowding in the prison / ปนัดดา แพรสีดำ.1
1958880842544การมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมของกำนันและผู้ใหญ่บ้านในจังหวัดพิจิตร = Participation on crime prevention of subdistric and village headman in Phich1
1959880862544ปัจจัยเกี่ยวกับผู้นำที่มีผลต่อประสิทธิผลขององค์การ : ศึกษาเฉพาะกรณีผู้จัดการสาขาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร = Factors of leader affecting the1
1960880872544คุณสมบัติของนักการเมืองที่ดีในทัศนคติของข้าราชการทหารบกในหน่วยกำลังรบของกองพลในกรุงเทพมหานคร = Qualifactions of good politicians in the attitudes of a1
1961880882544ความรู้ของประชาชนในจังหวัดนครสวรรค์ต่อการทำประชาพิจารณ์ = The knowlege of people in Nakhon Sawan province toward public hearing / ฐิติวัฒน์ พรพิบูลย์1
1962880892544ราชการส่วนภูมิภาคที่เหมาะสมต่อการปกครองท้องถิ่นในความคิดเห็นของนายอำเภอ = Provicial administration suitable to local administration in the opinions of1
1963880902544โครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต เกษียณก่อนกำหนด : กรณีศึกษาเฉพาะข้าราชการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ = The early retirement project : a case study of the Kasets1
1964880922544ผลกระทบของค่าใช้จ่ายรัฐบาลและปริมาณเงินที่มีต่อการแก้ปัญหาการว่างงานซึ่งเกิดจากอุปสงค์รวมมีไม่พอเพียงของประเทศไทย = The effect of goverment expenditur1
1965880932544การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลกระทบของการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวคิดอุตสาหกรรมนิยมกับแนวคิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมแบบสมดุลที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง1
1966880942544An analysis of domestic resource in electricity production1
1967880952544Factors influencing the foreign exchange rate and forcasting of the baht1
1968880962544การวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิภาพการดำเนินงานของท่าเรือรัฐวิสาหกิจและท่าเรือเอกชน = An analysis on the operation's efficiency between public enterpri1
1969880972544การวิเคราะห์ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ของอาหารเสริม (นม) ประเภทต่าง ๆ ที่ใช้ในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการประถมศึก1
1970880982544ปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณเงินให้สินเชื่อเพื่อการเกษตรของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร = Factors affecting agriculture credit of bank of Agricultur1
1971880992544การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อดุลยภาพและการปรับตัวของอัตราแลกเปลี่ยน = An analysis of factors affecting equilibrium and excharge rate adjustment / มณีรั1
1972881002544การวิเคราะห์องค์ประกอบของความไม่เท่าเทียมกันของรายได้ระหว่างพื้นที่จังหวัดตามแผนกับจังหวัดนอกแผนพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก = An analysis of compo1
1973881012544Evalution of loss due to football gambling of students in Bangkok1
1974881032544การศึกษาถึงความสามารถในการส่งออกสินค้าของไทยไปญี่ปุ่น = A study of export capability of Thailand's goods to Japan / เพ็ญศรี ค้าเจริญ1
1975881042544การวิเคราะห์ข้อได้เปรียบของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในนิคมอุตสาหกรรมที่สนามบินอู่ตะเภา = The analysis of advantages of electroics industry in global tr1
1976881302544เอกสารประกอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 25441
1977881342544เมื่อข้าพเจ้าเป็นนักเรียนนอก / สมเด็จพระเทพรัตรราชสุดฯสยามบรมราชกุรี1
1978881672544Macromedia authorware 6 workshop2
1979881702544การบัญชีชั้นกลาง 2 = Intermediate accounting 2 / นุชจรี พิเชษฐกุล2
1980881732544การบัญชีชั้นสูง / นิยะดา วิเศษบริสุทธิ์ 4
1981881862544Wind resource assessment of Thailand [CD-ROM]1
1982881932544พ่อรวยเก่งดังสอนลูก / จิรพรรณ อัญญะโพธิ์ และ เฉลิมพล จรัสรักษา ; บรรณาธิการโดย พิชัย ศิริจันทนันท์1
1983881972544สุดยอดคัมภีร์การบริหารธุรกิจที่เยี่ยมยุทธ์ ธนินทร์ เจียรวน นท์ พระยาภิรมย์ภักดี / อธิวัฒน์ ทรัพย์ไพทูรย์4
1984882232544งบกระแสเงินสดและการบัญชีสำหรับเงินสด / กชกร เฉลิมกาญจนา 4
1985882242544คู่มือเตรียมสอบ CPA [Certified public accountants] / สุชาติ เหล่าปรีดา, สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ และ วิศิษฏ์ วชิรลาภไพฑูรย์4
1986882822544โครงการตำราและสื่อการสอนคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย4
1987883012544ศัพท์รัฐศาสตร์ : ฉบับราชบัณฑิตยสถาน / ราชบัณฑิตยสถาน1
1988883072544ถาษาถิ่นกับศิลาจารึก1
1989883082544การปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย1
1990883252544ไขความลึกลับ ISO 9001 ฉบับปี 2000 / สุพงศ์ นิ่มกุลรัตน์.2
1991883262544ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมตะวันตก : คริสเตียนตอนต้นถึงสมัยใหม่ / วิจิตร เจริญภักตร์.2
1992883272544สื่อสาร2
19938832825445 ส ที่คนไทยไม่รู้จัก / สุวัฒน์ แซ่ดั่น 3
1994883292544ISO 14000 สำหรับผู้บริหาร2
1995883362544กลศาสตร์วิศวกรรม ภาคพลศาสตร์ = Engineering mechanics dynamics / วีระศักดิ์ กรัยวิเชียร...[และคนอื่นๆ]2
1996883382544การตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบการภาคปฏิบัติ / วชิรวิชญ์ มธุรสสุวรรณ2
1997883412544Machine design2
1998883492544เชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น / ประเสริฐ เทียนนิมิตร, ขวัญชัย สินทิพย์สมบูรณ์ และ ปานเพชร ชินินทร2
1999884882544การสำรวจอุทกธรณีสถานที่เจาะบ่อบาดาลโดยใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ กรณีศึกษาจังหวัดนครนายก / ธนะศักดิ์ ประเสริฐศรี1
2000884922544รายงานการสัมมนาประจำปีที่ประชุมคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 191
2001885042544วัดประจำ 9 รัชกาลจักรีวงศ์ / ทัศนีย์ ยาวะประภาษ 1
2002885422544คุยกับพระผู้หญิง / สามเณรีธัมมนันทา [ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์]1
2003885442544ธรรมะของทักษิณ / ฮ. นิกฮู้กี้1
2004885472544คู่มือวิธีเทียบเคียง-แข่งดี = Benchmarking workbook / เบ็ง คาร์ลอฟ ; แปลโดย ณัฐพงศ์ เกศมาริช2
2005885492544กินอย่างไรไม่แก่เร็ว / นิพิท จินดากุล1
2006885532544Writing a better business plan handbook2
2007885572544คนรักสัตว์ / ทศพร นักเบศร์1
2008885602544หลักการประกอบอาหาร / อบเชย วงศ์ทอง และ ขนิษฐา พูนผลกุล2
2009885632544แผนการตลาด / วารินทร์ สินสูงสุด และ วันทิพย์ สินสูงสุด2
2010885822544เปิดร้านบนอินเทอร์เน็ต : ฉบับเถ้าแก่ทำเอง / อภิชัย เรืองศิริปิยะกุล2
2011885832544การพัฒนา ASP ด้วยฐานข้อมูล Access 97/2000 /ธนพล ฉันจรัสวิชัย 2
2012886522544แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาสังคมและวัฒนธรรมไทย1
2013886582544แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาวิวัฒนาการการเมืองไทย1
2014886592544เศรษฐกิจไทย [ฉบับปรับปรุง] = Thai economy / ศุภรัตน์ เลิศพาณิชย์กุล... [และคนอื่นๆ] 4
2015886602544แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาเศรษฐกิจไทย1
2016886652544เอกสารการสอนชุดวิชาศิลปะกับสังคมไทย4
2017886682544แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาแนวคิดไทย1
2018886702544แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว1
2019886762544แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาการรักษาพยาบาลเบื้องต้น1
2020886782544แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาการบริหารงานความปลอดภัย1
2021886882544จุลชีววิทยาปฏิบัติการ / กัญจนา ธีระกุล1
2022886912544แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาพื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย1
2023886932544Thailand and foreign relations1
2024886992544การฝึกวอลเลย์บอล 2000 / อภิศักดิ์ ขำสุข2
2025887142544ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) / สันติ ปทุมเทศวิพัฒน์... [และคนอื่น ๆ] 1
2026887152544Factors to have the behavior on taking service internet cafe of prople in Ratchaburi province1
2027887172544ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ของประชากรในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี / สุรพันธ์ เชาว์กุลจรัสศิริ1
2028887182544ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการของสำนักงานที่ดิน : จังหวัดราชบุรี/ พรทิพย์ บุญเจริญ...[และคนอื่น ๆ] 2
2029887192544ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงบริษัท เค.พี.เอ็น ออยส์ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี / รุ้งศิริ วิริยะยุทมา2
2030887202544ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการตามโครงการฝากบ้านกับตำรวจ : สถานีตำรวจนครบาลประชาชื่น / ขนิษฐา กิตติภูมิชัย...[และคนอื่น ๆ] 2
2031887212544ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการสาธารณสุขตามโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค : โรงพยาบาลปทุมธานี / ชัยวัฒน์ ศรีสวัสดิ์...[และคนอื่น ๆ] 2
2032887222544ความคิดเห็นของข้าราชการที่มีต่อภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชาโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า นนทบุรี / วรัญญา ขาวเหลือง1
2033887232544Factors effect opinion levels of quality of working life of operational workers in electronic industrial1
2034887252544Factors influencing customers attitudes toward the budget and finance office management case study : Ayutthaya provincial police1
2035887272544ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธร : สถานีตำรวจภูธรสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร / คมศร ศรีส2
2036887292544ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการบ่อน้ำร้อนของวัดวังขนายทายิการาม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี / ทรงกรด ชวรัตนวงศ์1
2037887302544ระดับความคิดเห็นต่อบรรยากาศขององค์การที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของพนักงานบริษัท ฮิตาชิ เฟอร์ไรท์ [ประเทศไทย] จำกัด / สุปรียา ดิษฐโพธิ์ 1
2038887312544ทัศนคติต่องานกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครปฐม / ธีระ ลิมปิจักร์ 1
2039887322544การศึกษาพฤติกรรมความต้องการสินค้าและบริการในร้านสหการของสถานศึกษาของนักเรียน-นักศึกษาโรงเรียนสหวิทย์พณิชยการจังหวัดสุพรรณบุรี / นงพรพรรณ คล้ายสังข์1
2040887332544ทัศนคติของข้าราชการตำรวจชั้นประทวนที่มีต่อภาวะผู้นำของผู้บังคับกองร้อยและสารวัตรของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 / บุณยรัสน์ คงกล้า1
2041887352544ความพึงพอใจของเจ้าของรถที่มีต่อการให้บริการของสถานตรวจสภาพรถเอกชน : จังหวัดระยอง / ชาญชัย สุขะธรรมโม1
2042887362544ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานการสื่อสารแห่งประเทศไทยสำนักงานใหญ่ / พิชัย มหากัลยาณกุล3
2043887382544Factors affecting the decision making on marketing proportion towards standard water tank purchasing of prople in Ratchaburi province1
2044887402544ความคิดเห็นของผู้ประกอบการต่อระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม : อำเภอเมืองกาญจนบุรี / ระวีวรรณ นุชดำรงค์2
2045887462544Research on leakage detecting equipment for water distribution main of rural water supply system1
2046887472544การหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการลดปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำประปาของกรมอนามัยในเขตภาคเหนือโดยใช้สารเคมี / เทวารักษ เครือคล้าย...[และคนอื่น]1
2047888012544รวมเว็บไซต์เพื่อการศึกษา / ทีมบรรณาธิการหนังสือคอมพิวเตอร์2
2048888702544คู่มือการจัดทำโครงการและการจัดกิจกรรมห้องสมุด / มณฑิรา พานิชยิ่ง2
2049888722544ไทยรัฐนำเที่ยวทั่วไทย / นกขมิ้น2
2050888732544การออกเสียงสระและเสียงพยัญชนะในภาษาอังกฤษ / ปรารมภ์รัตน์ โชติกเสถียร2
2051888762544ปกิณกะ-ปฏิรูปห้องสมุด / แม้นมาศ ชวลิต.1
2052888782544วรรณคดีและวรรณคดีวิจารณ์ / วิทย์ ศิวะศริยานนท์ ; บรรณาธิการ โดย วริยา ศ. ชินวรรโณ3
2053888792544รวมบทความทางวิชาการและบทแปลวรรณกรรมตะวันตก2
2054888852544100 ถาม-ตอบ 5 ส / นิยม ดีสวัสดิ์มงคล 1
2055888872544หลักการบริหาร / เสนาะ ติเยาว์2
2056888892544การพัฒนาต้นแบบการบริการสาธารณะที่เป็นเลิศ : กรณีศึกษาจากต่างประเทศ / วรเดช จันทรศร2
2057889312544BRT research reports 20012
2058890042544100 ปี ดาราศาสตร์โลก / ชัยวัฒน์ คุประตกุล 2
2059890062544ฝันให้พรุ่งนี้...ไม่มีศพ / พรทิพย์ โรจนสุนันท์1
2060890092544บันทึกชีวิตรักมิตร ชัยบัญชา กิ่งดาว ดารณี เขียน1
2061890122544คำอธิบายประมวลศัพท์ธุรกิจที่ใช้ทั่วไปในภาษาอังกฤษ / ม.ร.ว. สฤษดิคุณ กิติยากร1
2062890162544ปทานุกรมศัพท์ : กีฬา พลศึกษา และวิทยาศาสตร์การกีฬา / ถนอม วงศ์ กฤษณ์เพ็ชร์ และ กุลธิด า เชิงฉลาด2
2063890422544Super resume1
2064890492544มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม / จิราภรณ์ คชเสนี 1
2065890502544ลูกหว้า / ช่อลัดดา2
2066890582544Rapid development2
2067890602544Data structures and advanced programming2
2068890662544พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ.25441
2069890702544แนวข้อสอบกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 25401
2070890742544พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคมพ.ศ.25441
2071890822544กลยุทธ์ชี้ทางรอด 13 เจ้าพ่อ dotcom ระดับโลก = The internet entrepreneurs / คริสโตเฟอร์ ไพรซ์ ; แปลโดย ณัฐพงศ์ พันธเกียรติไพศาล และ ดาว ไวรักษ์สัตว์1
2072890842544การรีไซเคิลเพื่อประหยัดพลังงาน1
2073890862544จักรวาลและอวกาศ / นิพนธ์ ทรายเพชร1
2074890882544Siam commerce : essay on trade and commerce of ancient Siam1
20758908925445S audit1
2076890952544นิทานไทย / ส. พลายน้อย2
2077891112544การวิเคราะห์เชิงปริมาณ / สุทธิมา ชำนาญเวช2
2078891192544ขอบฟ้าขลิบทอง / อุชเชนี. 3
2079891282544ปีศาจ / เสนีย์ เสาวพงศ์.1
2080891322544จับตาย : รวมเรื่องเอก / มนัส จรรยงศ์. 2
2081891362544ผู้ดับดวงอาทิตย์ / จันตรี ศิริบุญรอด. 2
2082891402544การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาต่อกระบวนการเรียนการสอนของสถาบันราชภัฎธนบุรี / วิไล ตั้งจิตสมคิด1
2083891482544การวิเคราะห์และพัฒนาโปรแกรมการจัดการพื้นที่ข้อมูลสำหรับบริการนักศึกษาในระบบเครือข่ายอินทราเน็ตและอินเทอร์เน็ต / รัศแก้ว ศรีสด, พัชนี เดชประเสริฐ และ อ1
2084891862544ฝรั่งเศส / บรรณาธิการ นิศารัตน์ สีตะสุวรรณ1
2085891892544คู่มือนัดเดินทาง สวิตเซอร์แลนด์1
2086891962544คู่มือนักเดินทางฉบับพกพาสิงคโปร์2
2087892242544กรีนแลนด์ เกาะสีขาวและเที่ยวสบาย ๆ ในไอซแลนด์ / วีณา รุธิรพงศ์1
2088892262544เสน่ห์นอร์เวย์ 2 / พิมพิไล1
2089892272544บุกป่าแอฟริกา / วีณา รุธิรพงษ์1
2090892282544ตะลอนทัวร์ เที่ยวออสเตรเลียตะวันตก / กุญชริกา กุญชร ณ อยุธยา1
2091892292544พูดฝรั่งเรื่องไทยไทย / คารีน่า โชติรวี1
2092892412544เที่ยวรอบโลกชุดดินแดนในฝันอังกฤษ1
2093892992544กฎหมายแรงงาน2
2094893002544ความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ดูจากสนธิสัญญาและข้อตกลงในรอบ 100 ปี / บรรณาธิการโดย พัชรี สิโรรส , ชูศรี มณีพฤกษ์ และ เค็นเนท เจ แฮลเลอร์ 2
2095893072544เศรษฐศาสตร์การจัดการ / นราทิพย์ ชุติวงศ์ ; ชลัยพร อมรวัฒนา บรรณาธิการ 2
2096893102544ย่อหลักกฎหมายแรงงาน : พื้นฐานความรู้ทั่วไปกฎหมายแรงงาน2
2097893132544พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 กฎกระทรวงและประกาศที่เกี่ยวข้อง [ไทย-อังกฤษ] = Labour protection Act B.E.2541 [A.D.1998] and its ministerial reg2
2098893182544คู่มือการศึกษาวิชากฎหมายการค้าระหว่างประเทศว่าด้วยการรับขนของทางทะเลและการประกันภัยทางทะเล / อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ2
2099893432544Australian popular courses for Thai students 20021
2100893532544ปฏิบัติการงานโรงแรม = Hotel operations / เกียรติ สิมะกูร1
2101893712544MacBasic III เรียนรู้ระบบและการใช้แมคอินทอช1
2102893942544Critical care1
2103893972544ชุดสิ่งแวดล้อม1
2104893982544The ozone layer1
2105893992544The African elephant1
2106894002544Urban air pollution1
2107894012544The contamination of food1
2108894022544The freshwater pollution1
2109894032544The impact of ozone depletion1
2110894042544ปรากฏการณ์เอลนิโญ = The EI Nino phenomenon / แปลโดย นิภา ภิรมย์... [และคนอื่นๆ] 1
2111894052544ธารน้ำแข็งกับสิ่งแวดล้อม = Glaciers and the environment / แปลโดย ประกอบ อยู่ชมบุญ...[และคนอื่น ๆ] 1
2112894062544The impact of climate change1
2113894072544Global biodiversity1
2114894082544The pollution of lakes and reservoirs1
2115894092544ชุดสิ่งแวดล้อมโลก1
2116894122544พุทธสาวกพุทธสาวิกา : ประมวลประวัติพระเถระพระเถรีสมัยพุทธกาล / เสฐียรพงษ์ วรรณปก1
2117894142544อัลบั้มผลงาน : ศาสตราจารย์พูน เกษจำรัส ศิลปินแห่งชาติ 1
2118894342544อนุสรณ์เหม เวชกร ระลึกถึงหนึ่งร้อยปีเหม เวชกร1
2119894392544พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดพ.ศ.2535 : แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2544 พร้อมกฎกระทรวง รวบรวมโดย ธีระพภ อรุณะกสิกร...[และคนอื่นๆ]2
2120894512544แกตต์และองค์การการค้าโลก (WTO / ทัชชมัย ฤกษะสุต. 2
2121894542544ประมวลกฎหมายรัษฎากรพุทธศักราช 2481 : พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากรพ.ศ.2528 ข้อกำหนดคดีภาษีอากรพ.ศ.25444
2122894582544พระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. 2544 พร้อมพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทยพ.ศ. 2544 วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 25443
2123894612544พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ.2534 : แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2543 / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร...[และคนอื่นๆ]1
2124894692544พระราชบัญญัติล้มละลายพุทธศักราช 2483 : ปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2544 / รวบรวมโดย วินัย เลิศประเสริฐ 3
2125894702544พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ วิชาชีพเวชกรรม สถานพยาบาล วิชาชีพทันตกรรม / พรทิพย์ คำพอ, เรียบเรียง2
2126894712544ระเบียบข้อบัญญัติควบคุมอาคาร2
2127894722544กฎหมายสาธารณสุขพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย / พรทิพย์ คำพอ รวบรวมเรียบเรียง2
2128894742544คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 5 : ครอบครัว / ไพโรจน์ กัมพูลสิริ2
2129894802544บทบาทของสหประชาชาติในสหัสวรรษใหม่ / ประภัสสร์ เทพชาตรี บรรณาธิการ2
2130894892544Handbook of structured selection interview : from principles to good practices1
2131894902544สะท้อนภาพสังคมเยอรมันผ่านวรรณกรรมเทโอดอร์ ฟอนทาเน่ / ฤดี พลานุเวช1
2132894912544เรียนรู้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้วย PC Arcview / สุเพชร จิรขจรกุล2
2133894952544วิธีเขียนรายงาน / เจริญ เจษฎาวัลย์2
2134894962544หลักการสื่อสารการตลาด / ชมพูนุช นุตาคม2
2135895002544Filmvirus 21
2136895032544Victory over debt2
2137895122544วิพากษ์คอมพิวเตอร์ : เทวรูปแห่งยุคสมัย / ไมเคิล แชลลิส ; แปลโดย พระไพศาล วิสาโล และสมควร ใฝ่งามดี2
2138895132544พจนานุกรมวิศวไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์1
2139895282544โลกน่ารู้จากแผนที่ : เอเซีย1
2140895322544สรีรวิทยาของพืช = Plant physiology สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์2
2141895572544Global launch of the world no tobacco day 2000 in Thailand1
2142895612544The 22nd ASEAN inter-parliamentary organization general assembly 2-7 September 20011
2143895622544ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติพ.ศ.2544 และแก้ไขเพิ่มเติม [ฉบับที่ 2] พ.ศ.2544 / สำนักงานคณะกรรมการกองทุน1
2144895652544การประกันคุณภาพในสถานศึกษาเพื่อพร้อมรับการประเมินภายนอก / ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมอาชีวศึกษา 1
2145895662544ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมืองระหว่างวันที่ 1 มิ.ย.- 31 ส.ค. 25441
2146895712544การดำเนินงานวัฒนธรรมของประเทศนิวซีแลนด์ / กาสัก เต๊ะขันหมาก1
2147895722544การปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในระดับอุดมศึกษา : กรณีศึกษาการเรียนการสอนสาขาวิชาสังคมศาสตร์ / ธรรมรักษ์ การพิศิษฏ์ 1
2148896032544สัญชาตญาณมรณะ / ชนาธิป ศิริปัญญาวงศ์ 1
2149896102544รายงานการศึกษาโครงการสนับสนุนบทบาทขององค์กรความร่วมมือของประชาชนในการพัฒนาในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดและอำเภอ1
2150896602544Quick learning เร่งความเร็วเพิ่มประสิทธิภาพพีซี-Maximum PC2
2151896642544เจาะลึกเคล็ดลับกำจัดไวรัส / จักรกฤษณ์ นพคุณ2
2152896702544Remote Anything ควบคุมคอมพิวเตอร์ระยะไกล2
2153896712544เติมลูกเล่นให้เว็บเพจ... / ชาตพล นภาวารี.1
2154896772544ไขอาชีพสำหรับคนไอที / ศุภชัย สุขะนินทร์2
2155896792544Easy learning คู่มือคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 20022
2156896812544เทคนิคการบันทึกข้อมูลลงแผ่น CD2
2157896832544คุณหมอช่างเม้าท์ / นพดล สโรบล1
2158896952544ไท้เก๊ก โยคะ สมาธิ : อุบายวิธีสู่ความสงบเย็น / สุพล โล่ห์ชิตกุล1
2159897022544เรื่องหมาหมา / ปิยะชาติ มงคลไชยสิทธิ์1
2160897032544ประสาคนรักหมา / สิริกุล พลายแก้ว1
2161897042544หมาต่างมุม / บัญชร ชวาลศิลป์1
2162897672544English conversation for students 5 [CD-ROM]1
2163897702544การเขียนโปรแกรมสำหรับ Client/Server ด้วย Visual Basic 6 และ ASP, VBScript, Access, SQL server / เจนวิทย์ เหลืองอร่าม, ปิยวิทย์ เหลืองอร่าม 2
2164897712544เรียนรู้เทคนิค Microsoft Access ฉบับ Programing / ณัฐพล อุ่นยัง 2
2165897852544ทิปส์แอนทริคส์สร้างลูกเล่นด้วยวิชวลเบสิค = Tips & Tricks สร้างลูกเล่นด้วย Visual Basic / พณัส ปัทมสราวุธ 2
2166897862544UML ภาษามาตรฐานเพื่อผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ / ชาลี วรกุลพิพัฒน์ และ เทพฤทธิ์ บัณฑิตวัฒนาวงศ์ 6
2167897922544Master talking dictionary 4.0 [CD-ROM]2
2168898132544บทคัดย่องานวิจัยประจำปี...คณะวิทยาศาสตร์ / มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ1
2169898292544รายงานการวิจัยเรื่องระบบความเชื่อและแบบแผนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพทางเพศของหญิงที่อยู่ในการค้าประเวณี1
2170898302544กระบวนการต่อสู้กับการลดทอนความเป็นมนุษย์ของสาวคาราโอเกะ / ขวัญฤทัย จ่างจำรัส1
2171898312544ชีวิตความเจ็บปวดของลูกสาวชาวเขาผู้ถูกขายกรณีศึกษา : ลูกสาวลาหู่ที่ถูกครอบครัวขายเป็นสินค้า / ชลดา มนตรีวัต1
2172898322544รายงานการวิจัย เรื่อง ตามรอยหญิงบำเรอกามในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 21
2173898332544การเคลื่อนไหวในพื้นที่สาธารณะของผู้หญิงในการจัดการป่าชุมชนจังหวัดลำพูน / วิเศษ สุจินพรัหม1
2174898342544การสร้างความหมายว่าด้วยเครือญาติและครอบครัวในเครือข่ายทางสังคมของผู้หญิงอิวเมี่ยน [เย้า] ภายใต้วิถีการผลิตเชิงพาณิชย์และระบบสังคมที่ให้อำนาจผู้ชายเป็น1
2175898352544รายงานการวิจัย เรื่องบทบาทของผู้หญิงชาวบ้านในการพัฒนา : กรณีศึกษาบทบาทของผู้หญิงในเครือข่ายชุมชนเมือง1
2176898362544รายงานการวิจัยเรื่อง ผู้หญิงในภาพยนตร์ : กระบวนการผลิตซ้ำภาพลักษณ์ของผู้หญิงในสังคมไทย1
2177898372544รายงานการวิจัยเรื่อง แม่ค้า : ปากปลาร้าหรือเทพธิดาของบ้าน1
2178898382544รายงานการวิจัย เรื่องมิติทางสังคมวัฒนธรรม : การตัดสินใจเลือกวิธีคุมกำเนิดของหญิงชายในจังหวัดเชียงใหม่1
2179898722544นักเรียนเรท R นักศึกษาเรท X... 2
2180900442544ปรับแต่ง Palm เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด / ทรงเกียรติ ภาวดี ; บรรณาธิการโดย วิทยา ต่อศรีเจริญ1
2181900452544คู่มือการใช้โปรแกรม Pro/engineer 2000i2 parametric solid modeling and assembly / ชัชวินท์ อัมรี2
2182900502544แบบตัวพิมพ์ไทย1
2183900622544Easy win : accounting system made easy for windows2
2184900652544Managing the testing process2
2185900662544ถอดรหัส.NET+Web services / สราวุธ อ้อยศรีสกุล ; บรรณาธิการโดย วิทยา ต่อศรีเจริญ2
2186900822544เขียนโปรแกรมบน Palm ด้วย Code Warrior / ปราโมทย์ พลังสันติกุล2
2187901512544ทฤษฎีสมการเบื้องต้น / สุพรรณ เพ็งชัย2
2188901522544ปกิณกะคณิตศาสตร์ / ฉวีวรรณ เศวตมาลย์1
2189901542544Discrete mathematics2
2190901602544คู่มือการใช้งาน Protel 99 / บัณฑิต จามรภูติ1
2191901682544เจาะข้อสอบปริญญาโทภาษาอังกฤษภาค Listening comprehension1
2192901752544วิทยาศาสตร์น่ารู้1
2193901882544พจนานุกรมวิทยาศาสตร์ / นีล อาร์ดลีย์1
2194901892544ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ /อำนาจ เจริญศิลป์1
2195901902544กล้องจุลทรรศน์ฉบับสมบูรณ์ / ชูศิลป์ อัตชู และ วนิดา ธนประโยชน์ศักดิ์ แปล1
2196902112544เล่นกับคน / สุขุม นวลสกุล1
2197902572544งานวิจัยเรื่องความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการปฏิบัติงานของอาจารย์ที่ปรึกษาสถาบันราชภัฏราชบุรี1
2198903912544สรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้ / จริงแท้ ศิริพานิช 1
2199903942544ทางรอด SMEs ยุคใหม่ตอนสารพันวันละยุทธ์2
2200903982544เจาะลึกคอมพิวเตอร์ II / ไพบูรย์ เปียศิริ2
2201904032544เขียนจดหมายภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง / สมลักษณ์ สว่างโรจน์2
2202904122544ดับสุริยาที่หว้ากอ / พิมาน แจ่มจรัส1
2203904362544ใส่เทคนิคพิเศษให้ภาพยนตร์ด้วย Adobe afftereffect 5.0 [ซีดี-รอม] / ประภาวรรณ ตระกูลเกษมสุข1
2204904392544คู่มือการใช้งานโปรแกรม macromedia Firewoks 4 ฉบับสมบูรณ์2
2205904462544คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ 2541-2544 [ซีดี-รอม] / สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ1
2206904672544เล่าเรื่องพม่ารามัญ / ส. พลายน้อย 3
2207904682544ผู้หญิงกับผู้ชาย / ส. พลายน้อย2
2208904722544พระบาทสมเด็จฯ พระจอมเกล้าพระเจ้ากรุงสยาม / ส. พลายน้อย 2
2209904742544เกร็ดสนุกชาวสยาม / เอนก นาวิกมูล2
2210905012544ปฐพีวิทยาเบื้องต้น3
2211905082544ปรับปรุงพันธุ์พืช : ความหลากหลายของแนวคิด / กฤษฎา สัมพันธารักษ์2
2212905112544สัณฐานวิทยาของเมล็ดวัชพืชในประเทศไทย / ดวงพร สุวรรณกุล และรังสิต สุวรรณเขตนิคม2
2213905182544การศึกษาเบื้องต้นประชาคมสิ่งมีชีวิตพื้นทะเล / จิตติมา อายุตตะกะ2
2214905272544เครื่องหมายและสัญลักษณ์ในคริสต์ศิลป์ = Singns and symbols in Christian arts / จอร์จ เพอร์กูสัน เขียน ; กุลวดี มกราภิรมย์ แปลและเรียบเรียง 2
2215905382544การบัญชีการเงิน / พันธิภา ศรีนามเมือง 2
2216905752544กลุ่มกฎหมายธุรกิจ / รวบรวมโดย เกษม สรศักดิ์เกษม2
2217905802544คำอธิบายพระธรรมนูญศาลยุติธรรมฉบับปัจจุบัน / สมภพพิสิษฐ สุขพิสิษฐ2
2218905812544แบบคำฟ้องคดีอาญา : เรียงมาตราตามประมวลกฎหมายอาญาและความผิดอาญาตามพระราชบัญญัติต่าง ๆ 18 ฉบับ รวมทั้งแบบคำร้องต่าง ๆ และการเขียนอุทธรณ์-ฎีกา / สนอง แก่4
2219905822544The thai asset management corporation law [TAMC[4
2220905882544ข้อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา2
2221905962544คู่มือการใช้งาน ASP digest / พนิดา จันทร์กระจ่าง2
2222906012544เริ่มต้นเรียนรู้การใช้งาน Internet เบื้องต้น / นิภากรณ์ คำเจริญ2
2223906042544เจาะลึกเทคโนโลยีใหม่ Microsoft.NET framework2
2224906252544เจาะลึกคดีเด็ด กำหนดคำวิชาชีพของทนายความ : ประกอบด้วยพระราชบัญญัติทนายความพ.ศ.2528 พร้อมด้วยตัวอย่างคำพิพากษาศาลฎีกาตั้งแต่ปี 2526-2543 / สมบัติ วงศ์ก2
2225906332544การต่อสู้คดีแพ่งและคดีอาญาเชิงกลยุทธ์ /เรียบเรียงโดย พิชัย นิลทองคำ และ ภาสกร ญาณสุธี3
2226906352544การดำเนินคดีในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ / สุพิศ ปราณิตพลกรัง6
2227906402544ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา : ฉบับสมบูรณ์พร้อมหมายเหตุท้ายมาตราที่สำคัญ สรุปย่อข้อกฎหมายท้ายมาตราที่สำคัญ หลักกฎหมายรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้อง / รวบร2
2228906422544ประมวลกฎหมายที่ดินทรัพย์และทรัพย์สิน : ตามประมวลกฎหมาย แพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 และ บรรพ 4 พ.ร.บ. การเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม 1
2229906472544กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 / รวบรวมโดย พิชัย นิลทองคำ2
2230907962544พูดอังกฤษฉบับสมัครงาน2
2231907972544พูดอังกฤษฉบับฝึกพูดด้วยตนเอง2
2232907982544พูดอังกฤษฉบับเที่ยวกรุงเทพ / กิตติยา ถมยางกูร, บรรณาธิการ2
2233908112544สุดยอดโปรแกรมบันเทิง ดูหนัง ฟังเพลง1
2234908902544วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เล่ม... เอกสารการสอนชุดวิชา / ชัยทิพย์ วนิชานนท์ ... [และคนอื่น ๆ]4
2235908962544สถิติและการวิจัยทางคหกรรมศาสตร์ = Statistics and research in home economics / เทียนฉาย กีระนันทน์. 4
2236908992544การผลิตและการใช้อาหาร / วิชัย หฤทัยธนาสันต์ ... [และคนอื่น ๆ] 4
2237909042544เอกสารการสอนชุดวิชา ผลิตภัณฑ์อาหาร4
2238909052544เอกสารการสอนชุดวิชา การประกันคุณภาพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร4
2239909882544CIG to new product development4
2240909992544ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น / อัจฉรา ธารอุไรกุล, ทัดดาว ศีลคุณ และภคินี อุปถัมภ์2
2241910502544Behind the paintingl [Videodisc]2
2242912262544ผังชุมชนและการใช้ที่ดินสายอารยธรรมเขมรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1
2243913172544สมเด็จย่ากับเปตอง / สมาคมสหพันธ์เปตองแห่งประเทศไทย1
2244913182544ข้อมูลอาชีพ2
2245913222544ฟลุ๊กแมวของตะแง้ว / บุษบา มหัตถพงศ์1
2246913262544Development to model and mechanisms to monitor the autonomous public universites1
2247913272544การประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่องทางเลือกที่สามทางการอุดมศึกษาไทย : ดุลยภาพระหว่างโลกาภิวัฒน์และท้องถิ่นนิยม1
2248913442544Best web sites : Episode 41
2249913572544บทละครนอกเรื่อง แก้วหน้าม้า กรมหลวง ภูวเนตรนริทรฤทธิ์; บรรณาธิการโดย เรวดี ฐิตะโลหิต และ บุญเตือน ศรีวรพจน์1
2250913602544ราชาพิลาปคำฉันท์ บรรณาธิการโดย บุญเตือน ศรีวรพจน์1
2251913622544ต้นทางฝรั่งเศส1
2252913632544ตำราม้าของเก่ากับตำราลักษณม้า / หม่อมเจ้าทองทีฆายุ ทองใหญ่1
2253913692544รายงานผลการวิเคราะห์ผลิตภาพแรงงานปี... / กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน2
2254913722544รายงานผลการวิเคราะห์ค่าจ้างรายได้และชั่วโมงทำงานปี... / กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน3
2255913752544ไขปัญหาปริศนาฮวงจุ้ยตามหลักเหตุและผล มาโนช ประภาษานนท์1
2256913762544โคลงโลกนิติ : ฉบับถอดความร้อยแก้ว1
2257915762544อโดบี อิลลัสเตรเตอร์ 9.0 [ซีดี-รอม] : สร้างภาพประกอบแบบมืออาชีพ1
2258916842544การเขียนโปรแกรมสำหรับ Client Server ด้วย Visual Basic 6 และ ASP, VBScript, Access, SQL Server [ซีดี-รอม] / เจนวิทย์ เหลืองอร่าม และปิยวิทย์ เหลืองอร่า2
2259917272544การออกเสียงสระและเสียงพยัญชนะในภาษาอังกฤษ [ซีดี-รอม] / ปรารมภ์รัตน์ โชติกเสถียร2
2260918102544Garuda1
2261918602544หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม... / ณรงค์ ใจหาญ8
2262918802544หลักบูรณาการทางการศึกษาตามนัยแห่งพุทธธรรม / สุมน อมรวิวัฒน์1
2263918822544รายงานสรุปสำหรับผู้บริหารโครงการจัดทำแผนผังพัฒนาเขตกรุงเทพมหานคร : เขตจตุจักร1
2264918832544ปลานานาพันธุ์อาหารจานอร่อย1
2265918842544รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดทำแผนผังพัฒนาเขตกรุงเทพมหานคร : เขตจตุจักร 1
2266918962544รัฐศาสตร์ไทยกับศักยภาพในการจัดการความขัดแย้ง / จัดโดยคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สมาคมรัฐศาสตร์แห่งประเทศไทยและภาควิชารัฐศา2
2267918992544เวทีนี้ที่หายไป...รวมบทความนักศึกษารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่1
2268919372544การหาแนวทางพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพเพื่อควบคุมและป้องกันภาวะทุพโภชนาการของคลินิกโภชนาการ (กรณีศึกษาในชมรมผู้สูงอายุ ตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดชล2
2269919382544โครงการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารและโภชนาการผู้สูงอายุในจังหวัดฉะเชิงเทรา = Eating behavior and nutrition of elder in Chachoengsao province / โดย อุท2
2270919742544คุยสู่กันฟังธุรกิจ MLM1
2271919752544Leadership's personality1
22729198025449 ส กุญแจแห่งความสำเร็จพัฒนาท้องถิ่น / สุเมธ แสงนิ่มนวล1
2273919902544The mircacle of motivation1
2274920142544American dreams2
2275920462544ขนมเพิ่มรายได้ : ตำรับลุงขาวไขอาชีพ / มูลนิธิลุงขาวไขอาชีพ1
2276920482544อาหารชุดสุขภาพ ข้าวผัด1
2277920492544เคล็ดลับน่ารู้คู่บ้านและครอบครัว / แปลโดย ธนารัชต์ โสตะจินดา...[และคนอื่น ๆ]1
2278920552544บำบัดโรคด้วยการแพทย์ทางเลือก / แปลโดย ลลิตา ธีระสิริ และ นิทราพร รุจนวิศาล1
2279920622544ชิมไปบ่นไป / สมัคร สุนทรเวช 2
2280920932544The feng shui handbook1
2281920952544ความรู้เรื่องจีนจากตัวเลข / จิตรา ก่อนันทเกียรติ1
2282921612544กลยุทธ์การบริหารการตลาดแบบครบวงจร 3
2283921622544การผูกจอง1
2284922022544การเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุด / กอบแก้ว โชติกุญชร...[และคนอื่น ๆ]3
2285922062544พจนานุกรมศัพท์ธรณีวิทยา : ฉบับราชบัณฑิตยสถาน2
2286922082544ย้อนรอยปริศนา...รองเท้าดอกบัวทองคำ / ปารวี ไพบูลย์ยิ่ง1
2287922422544เรียนรู้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้วย PC Arcview [ซีดี-รอม] : Sampleav2
2288922512544เอกสารประกอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 [ซีดี-รอม]1
2289922622544Nikita [Videodisc]2
2290922652544SE-ED's modern Thai-English dictionary min edition1
2291922842544เลี้ยงไก่พื้นเมืองไทยสู้ภัยเศรษฐกิจ1
2292923742544การศึกษาปัจจัยด้านผู้อ่านและกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดกับการตัดสินใจซื้อนิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยและนิตยสารสตรีไทย = The study of factors of maki1
2293923802544การสื่อสารการตลาดของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย [ททท.] และการตัดสินใจไปท่องเที่ยวเชิงนิเวศของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร = Marketing communication of tour1
2294923842544พฤติกรรมการเปิดรับและความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ขายหนังสือบนอินเทอร์เน็ตของผู้บริโภค = The customers' use and gratification of bookshop websites / จินดารัต1
2295923922544Media exposure of marketing communication insurance companies and decision making of the insured to buy motor insurance1
2296923952544Imge of the Viriyah Insurance company Ltd. : a case study on voluntay car insured in Bangkok1
2297924342544สถานะสตรีศึกษา : ชาตินิยมในสตรีศึกษาไทยรายงานความล้มเหลวในการทบทวนเอกสารสตรีศึกษาภาษาไทยระหว่างพ.ศ.2522-2542 / พริศรา แซ่ก้วย1
2298924482544กว่าจะได้เป็นมืออาชีพลูกจ้างนายธนาคาร / อุทัย อัครพัฒนากูล1
2299924572544บันทึกย่อหัวข้อธรรม2
2300924692544สิทธิประโยชน์และสวัสดิการของข้าราชการ1
2301924882544พลาสติก 1 / ทานตวรรณ เต็กชื่น, นิรันดร์ จันรัสมี และ อดิศักดิ์ แก้วใส2
2302924892544อิเล็กทรอนิกส์กำลัง 2 : ภาคปฏิบัติ / นภัทร วัจนเทพินทร์2
2303925042544ทฤษฎีอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป / อนันท์ คัมภิรานนท์...[และคนอื่น ๆ]2
2304925052544การควบคุมมอเตอร์ / สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ2
2305925122544เครื่องส่งวิทยุ2
2306925132544ทฤษฎีเครื่องกลไฟฟ้า 2 : เครื่องกลไฟฟ้าซิงโครนัสและเครื่องกลไฟฟ้าเหนี่ยวนำ / นภัทร วัจนเทพินทร์ และ ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ2
2307925582544การวิเคราะห์อัตราดอกเบี้ยซื้อคืน : กรณีศึกษาพันธบัตรรัฐบาลของธนาคารพาณิชย์ = An analysis of interest rate in repurchasing market : a case study of gov1
2308925972544คู่มืออ่านลายเซ็น เส้นสายปลายปากกา1
2309926352544รวยรินกลิ่นชา / เรืองรอง รุ่งรัศมี1
2310926532544พระราชอารมณ์ขันจากพระโอษฐ์ /วิลาศ มณีวัต1
2311926932544ยุทธวิธีการประชาสัมพันธ์ / จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์2
2312927052544Don't cry Nanking [Videodisc]2
2313927202544วงจรดิจิตอล [ดิจิตอลเทคนิค] / นฤพนธ์ หอธรรมรัตน์ และ วิฑูร มลิวัลย์2
2314927312544Needing you [Videodisc]2
2315927332544Where the heart is [Videodisc]2
2316927902544English conversation 1 [CD-ROM]2
2317927912544English conversation 2 [CD-ROM]3
2318927922544Business conversation for office and business [CD-ROM]3
2319927932544English conversation for job [CD-ROM]3
2320927952544English conversation for travel [CD-ROM]1
2321928152544รวมกฎหมายมหาชนว่าด้วยการปฏิบัติราชการและสิทธิหน้าที่ของประชาชน : รัฐธรรมนูญ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง / รวบรวมโดยสุนีย์ มัลลิกะมาลย์, โกเม2
2322928312544สังคีตลักษณ์และการวิเคราะห์ / ณัชชา โสคติยานุรักษ์1
2323928322544หนังสือในโครงการจัดพิมพ์เผยแพร่รายงานการวิจัย1
2324928332544อังกฤษพกพา / นาฏยา วิพุธศิริ2
2325928452544ขุนช้างขุนแผน (ฉบับอ่านใหม่) 2
2326928472544ละครคือชีวิต / เสาวรี1
2327928512544อะไรจะดีไปกว่านี้ / ดำรงค์ อารีกุล1
2328928542544เกาะลอย...หมู่บ้านประหลาด / ไพบูลย์ พันธุ์เมือง 1
2329928572544คู่มือประชาชนการเตรียมตัวมาตรวจทางห้องปฏิบัติการ / นวพรรณ จารุรักษ์2
2330928642544สังคมวิทยาครอบครัว /สัญญา สัญญาวิวัฒน์2
2331928992544รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการประเมินผลแผนงานรณรงค์ให้คนไทยเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ "ไทยเที่ยวไทย"1
2332929032544ค่าชดเชยตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน = Severance pay under labour law / รัชดาภรณ์ ทองสุข3
2333929102544ความรู้รอบตัวทั่วไป : ฉบับปรับปรุงใหม่ / รวบรวมโดย ชุลีพร สุสุวรรณ1
2334929142544วิเคราะห์ความเสี่ยงในการก่อหนี้ของสหกรณ์การเกษตร / ศูนย์สารสนเทศ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์1
2335929272544ตำราประกอบการสอนและการวิจัย การศึกษาเชิงคุณภาพ : เทคนิคการวิจัยภาคสนาม2
2336929472544หมึกแดง Cook book / ม.ล.ศิริเฉลิม สวัสดิวัตน์1
2337929532544คำอธิบายกฎหมายความรับผิดในผลิตภัณฑ์2
2338929542544กฎหมายคุ้มครองแรงงาน / วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม.2
2339932272544การเสริมสร้างการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เพื่อความเป็นเลิศในระบบการศึกษาของไทย : ยุทธศาสตร์ในการสร้างบุคลากรทางวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศในยุคโลกาภิว1
2340932282544รายงานผลการวิจัยเรื่องบทบาทของการวิจัยและพัฒนาที่มีต่อการดำเนินงานของภาคธุรกิจเอกชนไทย1
2341932302544รายงานฉบับสมบูรณ์ทัศนคติ1
2342932322544บริษัทข้ามชาติกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ / สุปราณี ศรีฉัตราภิมุข...[และคนอื่น ๆ]1
2343932482544คลังข้อสอบ [ชุดคำเฉลย จัดพิมพ์ในเล่มระเบียบการ] 40
2344932602544หนังสือในโครงการจัดพิมพ์เผยแพร่หนังสือและเอกสารทีทรงคุณค่า1
2345932642544อาหาร : ทรัพย์และศิลป์แผ่นดินไทย = Thai cuisine : treasure and art of the land / แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย...[และคนอื่น ๆ] 2
2346932712544เข้าใจและใช้งาน XML ฉบับโปรแกรมเมอร์ / ศุภชัย สมพานิช ; บรรณาธิการโดย สัจจะ จรัสรุ่งรวีวร2
2347933482544การปรับเปลี่ยนทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนรอบสวนอุตสาหกรรมโรจนะ อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา = The social and cultural adjustment of the communiti1
2348933522544เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาพนิ่งและภาพยนตร์ = Introduction to photography and film4
2349933532544ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาพนิ่งและภาพยนตร์ : แบบฝึกปฏิบัติ = Introduction to pho tography and film / นิพนธ์ ศุขปรีดี...คนอื่นๆ1
2350933672544วิทยานิพนธ์ = Thesis / สมจินต์ สันถว รักษ์...[และคนอื่น ๆ] 4
2351933682544แนวการศึกษาชุดวิชาวิทยานิพนธ์ = Thesis1
2352933712544วิธีไล่สายกฎหมายอาญา เล่ม 22
2353933992544บรรณารักษ์ห้องสมุดเสมือน [ซีดี-รอม] : การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ / สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี1
2354935082544วิทยานิพนธ์ : แนวการศึกษาชุดวิชา = Thesis / ฐาปนา ฉิ่นไพศาล1
2355935092544วิทยานิพนธ์ = Thesis / ฐาปนา ฉิ่นไพศาล...[และคนอื่น ๆ] 6
2356936732544Out kold [Videodisc]2
2357937232544การสอนแบบสมดุล / วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา1
2358938562544ประมวลคำย่อศัพท์เทคนิค คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต สารสนเทศ และโทรคมนาคม / พันธ์ศักดิ์ ศรีทรัพย์2
2359938732544The process of becoming Thai people1
2360938792544ประเทศจีน : หน้าต่างสู่โลกกว้าง / แปลโดย ชุติมา ศิริ สมรรถการ ; ชนิดา ศักด ิ์ศิริสัมพันธ์, บรรณาธิการ1
2361938802544บ่วง-สื่อ-ยู่-อี่1
2362938812544ทำเนียบเจ้าแม่และผู้วิเศษของจีน / จิตรา ก่อนันทเกียรติ1
2363939162544หลักการบัญชีเบื้องต้น = Principles of accounting / สมใจ จันทร์เต็ม1
2364939172544Financial statements analysis1
2365939202544หลักมนุษย์1
2366939272544กฎหมายมาตรฐานอาหารสากลและกฏหมายแรงงาน / สุภางค์ เรืองฉาย1
2367940362544วาทะของโอปราห์ วินฟรีย์ : พิธีกรรายการทอล์กโชว์อันดับ 1 ของโลกและผู้หญิงที่ร่ำรวยที่สุดของอเมริกา = Oprah Winfrey speaks : insight from the world's mo2
2368940742544การจัดการธุรกิจประกันภัย2
2369940782544การบันทึกเสียงด้วยตนเอง2
2370940932544เทคโนโลยิ้ม สวัสดีความเครียด1
2371941142544คู่มือการประเมินผลภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานศึกษา : = การออกแบบการประเมินผลภายใน / สุวิมล ว่องวาณิช3
2372941242544คินทาโรเจ้าหนูจอมพลัง / รวบรวมโดย ซายุมิ คาวาอุจิ ; แปลโดย วัฒนา พัฒนพงศ์1
2373941252544ชุดวรรณกรรมเยาวชน--ญี่ปุ่น1
2374941532544หนังสือกตัญญูกตเวทิตาทาน เล่มที่ 1 จาก จิต -- สู่ -- จิต ธาตุรู้ -- สู่ ธาตุรู้ ด้วย [ธรรมะ -- ปัจจัตตัง !1
2375941832544เก่ง ASP.net ให้ครบสูตร / สุรัตน์ บัณฑิตลักษณะ ; บรรณาธิการโดย วิทยา ต่อศรีเจริญ2
2376941842544เริ่มคิด-เริ่มสร้าง-เริ่มใช้ XML / สราวุธ อ้อยศรีสกุล ; บรรณาธิการโดย วิทยา ต่อศรีเจริญ2
2377942282544Journeys with the cancer conqueror1
2378942292544เมื่อหมอเป็นมะเร็ง4
2379944772544คำถาม-คำตอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 2
2380944792544คำถาม-คำตอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง / พิพัฒน์ จักรางกูร2
2381944802544กฎหมายอาญา : คำถาม-คำตอบ 2
2382944852544หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง / พิพัฒน์ จักรางกูร2
2383944892544กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะละเมิด 2
2384944902544คำอธิบายโดยย่อประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิดและความรับผิดทางละเมิดความพระราชบัญญัติความเป็นผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 / ศักดิ์ สนอง2
2385945292544ซีดี-รอม สอนการใช้โปรแกรม Microsoft outlook XP [ซีดี-รอม]1
2386945352544The '70s [Videodisc]2
2387945532544ดั่งหนึ่งเม็ดทราย / โบตั๋น1
2388945552544นครโลหะหนาว / นันท์ นันทคุณ2
2389945602544ชีวิตนี้มหัศจรรย์ยิ่งนัก / เฉก ธนะสิริ 2
2390945642544ห้วงมหรรณพ / คึกฤทธิ์ ปราโมช2
2391945702544ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมชนชาติไทย2
2392945732544ตลาดแรงงานไทยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผลกระทบจากเศรษฐกิจถดถอยในปลายทศวรรษที่ 90 : รายงานผลสังเคราะห์ / สุภางค์ จันทวานิช2
2393945762544สรรพสิ่งล้วนวิจัย2
2394946042544ธรรมาภิบาลการมีส่วนร่วมของประชาชนและกระบวนการทางด้านสิ่งแวดล้อม2
2395946322544คดีเด็ด แฟ้มหมายเลข 4 [แผ่นวีดิทัศน์]1
2396946332544คดีเด็ด แฟ้มหมายเลข 5 [แผ่นวีดิทัศน์]1
2397946342544คดีเด็ด แฟ้มหมายเลข 6 [แผ่นวีดิทัศน์]1
2398946352544คดีเด็ด แฟ้มหมายเลข 7 [แผ่นวีดิทัศน์]1
2399946362544คดีเด็ด แฟ้มหมายเลข 8 [แผ่นวีดิทัศน์]1
2400946372544คดีเด็ด แฟ้มหมายเลข 9 [แผ่นวีดิทัศน์]1
2401946382544คดีเด็ด แฟ้มหมายเลข 10 [แผ่นวีดิทัศน์]1
2402946392544คดีเด็ด แฟ้มหมายเลข 11 [แผ่นวีดิทัศน์]1
2403946402544คดีเด็ด แฟ้มหมายเลข 12 [แผ่นวีดิทัศน์]1
2404946412544คดีเด็ด แฟ้มหมายเลข 13 [แผ่นวีดิทัศน์]1
2405946422544คดีเด็ด แฟ้มหมายเลข 14 [แผ่นวีดิทัศน์]1
2406946432544คดีเด็ด แฟ้มหมายเลข 15 [แผ่นวีดิทัศน์]1
2407946442544คดีเด็ด แฟ้มหมายเลข 16 [แผ่นวีดิทัศน์]1
2408946452544คดีเด็ด แฟ้มหมายเลข 17 [แผ่นวีดิทัศน์]1
2409946462544คดีเด็ด แฟ้มหมายเลข 18 [แผ่นวีดิทัศน์]1
2410946472544คดีเด็ด แฟ้มหมายเลข 19 [แผ่นวีดิทัศน์]1
2411946482544คดีเด็ด แฟ้มหมายเลข 20 [แผ่นวีดิทัศน์]1
2412946492544คดีเด็ด แฟ้มหมายเลข 21 [แผ่นวีดิทัศน์]1
2413946502544คดีเด็ด แฟ้มหมายเลข 22 [แผ่นวีดิทัศน์]1
2414946952544Get cater [Videodisc] : The truth hurts2
2415948312544ชุด ศาสนากับชีวิต1
2416948422544โครงกระดูกในตู้ / ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช1
2417948432544บันเทิงเริงรมย์ / ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช1
2418948442544หนูไม่ใช่โสเภณี / ผกามาศ ปรีชา1
24199484925446 ตุลา เราคือผู้บริสุทธิ์ / กลุ่มผดุงธรรม1
2420948542544คำตอบอยู่ที่ตัวคุณเอง / พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ.1
2421948782544Reduction of electrical energy by power factor correction1
2422948912544คู่มือมนุษย์ : ฉบับสมบูรณ์ / พุทธทาสภิกขุ1
2423949622544จาก 14 ถึง 6 ตุลาคม / ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และ ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์, บรรณาธิการ2
2424951012544พระพุทธศาสนาในสถานการณ์โลกปัจจุบัน / พระเทพโสภณ (ประยูร ธมมฺจิตโต) 5
2425951092544การประชุมวิชาการเรื่องการออกแบบและก่อสร้างงานโยธาระบบไฟฟ้าใต้ดิน โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล1
2426951222544พัฒนาการของภาพยนตร์โฆษณาเครื่องสำอางมิสทีน / จิราพร ลี้เจริญงาม1
2427951882544Canadian collection1
2428951892544Japan [Videodisc] : The Island empire1
2429951902544Thailand [Videodisc] : The golden kingdom1
2430951912544Discovering the USA [Videodisc]2
2431951922544Tibets [Videodisc] : Hidden Kingdom1
2432951932544Walking with beasts [Videodisc]1
2433951942544Weirdnature [Videodisc] : Science is stranger than myth1
2434951952544นโยบายในการพัฒนาระบบอุดมศึกษา [ซีดี-รอม]2
2435955612544นามสกุลนานาสาระ / ชมรมคนรักวัง1
2436955772544พระปริตรธรรม / พระคันธสาราภิวงศ์1
2437956432544Stolen harvest1
2438958132544นิทานโบราณคดี / สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ; ปัญญา นิตยสุวรรณ บรรณาธิการ1
2439958142544ธ สถิตในดวงใจไทยทั้งชาติ / สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ1
2440958222544Buddhist questions and answers2
2441958852544เครื่องกลไฟฟ้า 42
2442958892544Anata no shokuba no anzen tenken2
2443959002544แม้ไม้คุณภาพ : เจาะ HA year 2000 / กฤษฎ์ อุทัยรัตน์1
2444959012544คู่มือการตรวจประเมินคุณภาพโรงพยาบาล1
2445959032544คิดใหม่ ทำใหม่ ด้วยไคเซ็น2
2446959042544ต้องอย่างนี้ซิ ! ถึงจะปรับปรุงงานได้จริง2
2447959052544ก้าวสู่ HA1
2448959062544คู่มือการบริหารตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 / ณัฐกิจ แสงประดับ 1
2449959092544ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล / มานพ ตันตระบัณฑิตย์, สำลี แสงห้าว และ สุทิน จิตร์เจริญ2
2450962182544การอบรมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่โน้ตเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว / สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ1
2451962242544นิติศาสตร์แนวพุทธ / พระธรรมปิฎก [ป.อ. ปยุตฺโต] 1
2452963942544คลื่นมายา / ม. มธุการี 1
2453964042544ตามรักตามล่า / ชูวงศ์ ฉายะจินดา 1
2454964062544ทัณฑ์กามเทพ / ชูวงศ์ ฉายะจินดา1
2455964072544นิยายนิรภัย / แก้วเก้า1
2456964212544พลอยเก้าสี / แก้วเก้า1
2457964232544พี.อาร์.หมายเลขหนึ่ง / ชูวงศ์ ฉายะจินดา1
2458964242544พุดสามสี / นายา1
2459964262544เพลงดอกฝัน / กนกวลี พจนปกรณ์1
2460964292544มหามายา / กนกวลี พจนปกรณ์1
2461964302544มัจจุรีพักร้อน / อรุณรุ่ง1
2462964592544ลิขิตฟ้า...อาญาสวรรค์ / นุสมล1
2463964662544กรุ่นกลิ่นรัก / เข็มพลอย1
2464964672544ราตรีประดับดาว / ว. วินิจฉัยกุล1
2465964682544www.คุณย่า.com1
2466964732544มายา-เสน่หาอลเวง / ชูวงศ์ ฉายะจินดา1
2467964772544สื่อสยุมพร / ชูวงศ์ ฉายะจินดา1
2468964922544ชุดความรู้เที่ยงคืน2
2469966002544Step by step personality makeover [Videodisc]1
2470967092544เรียนรู้สู่ครูมืออาชีพ / สุวิทย์ มูลดำ และ อรทัย มูลคำ2
2471967132544คู่มือ Photoshop 6.0 ฉบับเทคนิค2
2472967162544ชุดก้าวทันโลกไอทียุคใหม่2
2473967182544บันได 12 ขั้นสร้างสรรค์เว็บไซต์ให้ฮิต / ทศพล กนกนุวัตร2
2474967192544รวมซอสเด็ดทำให้เว็บน่าสนใจ2
2475967212544สร้างเว็บไซต์ง่ายนิดเดียวด้วย HTML / ธวัชชัย โคตรพจน์2
2476967242544เทคนิคการออกแบบงานกราฟิก / พงษ์ศักดิ์ ไชยทิพย์4
2477969902544ทะเลาะกับหนัง พรพิมล ลิ่มเจริญ1
2478971182544Visual Basic 62
2479971602544คำอธิบายกฎหมายลิขสิทธิ์ / อรพรรณ พนัสพัฒนา2
2480971632544Law on intellectual property and international trade court2
2481971652544คู่มือพยานหลักฐานในคดีอาญา / สมพร พรหมหิตาธร1
2482971922544เสรีไท เสรีเยาวชน [แผ่นวีดิทัศน์] : เมื่อเด็กไทยใจญี่ปุ่นต้องเผชิญกับกองทัพลูกพระอาทิตย์ กำกับการแสดงโดย บุญส่ง นาคภู่1
2483972872544รัฐบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ ปรีดี พนมยงค์ / นาวี รังสิวรารักษ์ 1
2484972882544เรียนรู้ชีวิต ดร.พนม พงษ์ไพบูลย์ : จากบันทึกเรื่องก้าวไปข้างหน้าจากเด็กชายชาวนามาเป็นปลัดกระทรวงศึกษาธิการ / บุญญรักษ์ 1
2485972952544ผลของวิกฤตการณ์เศรษฐกิจต่อปรัชญาและระบบการจัดการของไทย / ไว จามรมาน 1
2486973232544Webmaster กับการบริหารเว็บไซต์2
2487973302544คู่มือการเขียนโปรแกรมและใช้งาน Visual Basic 6 : เริ่มต้นเขียนโปรแกรมได้ง่าย ๆ แม้ไม่มีพื้นฐานมาก่อน / สัจจะ จรัสรุ่งรวีวร 2
2488973312544ตื่นตาตื่นใจกับกราฟิกสำหรับเว็บไซต์ด้วย Macromedia Freehand 10 / มาโนช เที่ยงธรรม และ เกศมณี เที่ยงธรรม2
2489973482544คนบ้าข่าว / สุทธิชัย หยุ่น2
2490973602544ทำเนียบเทพเจ้าของจีน / จิตรา ก่อนันทเกียรติ1
2491974352544ศัพท์บัญญัติและนิยามมลพิษทางอากาศ / สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย1
2492974362544หลักนิเวศวิทยา / จิราภรณ์ คชเสนี6
2493974462544สี่แผ่นดิน เล่ม... / ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช 2
2494975092544ชุดวิจิตวิทยาน่ารู้1
2495975912544ป้าจ๋า โก้ ติ๊ดตี่ น่ะจ๊ะ / ชมัยภร แสงกระจ่าง1
2496975922544Mawlum cing Isam : bodies and voices in a modernized performing art from Northeast Thailand1
2497975942544Herbal beberages1
2498976302544ปลดหนี้ / สุรชัย กำพลานนท์วัฒน์1
2499976532544English conversation for family1
2500976642544English wordbuildings from prefixes and roots1
2501976912544Emotional management1
2502976942544เหลียวหลังแลหน้าปัญญาชนไทย / ส. ศิวรักษ์1
2503976952544ทุ่งหญ้าสีน้ำเงิน / พิบูลศักดิ์ ละครพล1
2504977012544อันนา คาเรนินา / เลียฟ ตอลสตอย ; สดใส แปล1
2505978062544In the purview of history1
2506978722544Norton utilities 2001 [CD-ROM]1
2507979742544พุทธทาสที่ข้าพเจ้ารู้จักในทางการเมือง / ทักษิณ ชินวัตร1
2508979842544ศักยภาพอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับจีน1
2509981622544แนวคิดและแนวปฏิบัติสำหรับครูมัธยมเพื่อการปฏิรูปการศึกษา บรรณาธิการโดย พิมพันธ์ เดชะคุปต์, สุวัฒนา อุทัยรัตน์ และ กมลพร บัณฑิตยานนท์ 2
2510981642544วิธีวิทยาการประเมิน : ศาสตร์แห่งคุณค่า / สมหวัง พิธิยานุวัฒน์3
2511981672544นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้สำหรับครูยุคปฏิรูปการศึกษา6
2512981702544วิธีทำประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน [รวมเกณฑ์ประเมินและตัวอย่างรายงาน] / อุทุมพร [ทองอุไทย] จามรมาน2
2513981722544ความรู้คู่คุณธรรมรวมบทความเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมและการศึกษา / บรรณาธิการโดย ไพฑูรย์ สินลารัตน์2
2514981732544ปรัชญาการศึกษาไทย 2411-2475 / วิทย์ วิศทเวทย์1
2515981772544โฉมหน้าการศึกษาไทยในอนาคต : แนวคิดสำคัญของการปฏิรูปในพระราชบัญญัติการศึกษา / วิชัย ตันศิริ2
2516981782544Classical test theory2
2517983232544สวนสวยกินได้ / พรพิมล เรืองศิริ1
2518983802544รายงานผลการวิจัยเรื่อง การยกระดับความสามารถในการรับและสั่งสมองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของบุคลากรทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในธุรกิจข้ามชาติ1
2519983892544มรดกเครื่องดินเผาไทยตุ๊กตาและประติมากรรม / เฉลียว ปิยะชน1
2520983922544ซาลาดิน 1197 บินลาเดน 2001 / พิชัย วาศนาส่ง1
2521983952544คล้องแขนเดิน / วนาโศก1
2522983962544ชุมชนนิยม : ฝ่าวิกฤตชุมชนล่มสลาย / เกรียงศักดิ์ เจริฐวงศ์ศักดิ์1
2523984422544คณิตศาสตร์วิศวกรรมและวิทยาศาตร์2
2524984872544พ่อรวยสอนลูก # 3 : สอนลูกให้รวย3
2525985062544A bug's life [Videodisc]2
2526985462544ความรู้เกี่ยวกับการปลูกผัก1
2527985592544อ่านแล้วรวย / c อาภาภรณ์ โชติกเสถียร 2
2528986012544สายพันธุ์และการเลี้ยงปลาทอง : เชิงธุรกิจฉบับสมบูรณ์ / ธนากร ฤทธิ์ไธสง1
2529986422544หลักราชการ / พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว4
2530986442544Adobe golive โปรแกรมสำหรับพัฒนาเว็บไซต์2
2531986462544Microsoft SQL server 20001
2532986612544ประมวลสาระชุดวิชาหลักการและแนวคิดทางการแนะแนว3
2533986622544ประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยทางการแนะแนว3
2534986752544ประมวลสาระชุดวิชาปรัชญาและหลักการศึกษานอกระบบ3
2535986762544ประมวลสาระชุดวิชาการวางแผนการกำกับดูแลและการประเมินการศึกษานอกระบบ3
2536986772544ประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษานอกระบบ4
2537986982544ประมวลสาระชุดวิชา 32701 4
2538987072544ประมวลสาระชุดวิชาการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนางานสาธารณสุข2
2539987092544ประมวลสาระชุดวิชาการจัดการคุณภาพน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม2
2540987102544ประมวลสาระชุดวิชาวิทยานิพนธ์...วิชาเอกการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม3
2541987112544ประมวลสาระชุดวิชา ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค เล่ม... 9
2542987122544ประมวลสาระชุดวิชา ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค เล่ม... 6
2543987142544ประมวลสาระชุดวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร3
2544988322544ภูมิปัญญาในวิถีชีวิตชาวล้านนา / สิริกร ไชยามา1
2545988372544เอกสารประกอบการประชุมนักบัญชีทั่วประเทศครั้งที่ 17 การผสมผสานความรู้ : ความท้าทายของนักบัญชี = Integrated knowledge challenges for accountants1
2546988392544การสอบบัญชี2
2547988402544การประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชีกับการควบคุมภายใน ระบบสารสนเทศที่ใช้คอมพิวเตอร์4
2548990382544I dare you2
2549990592544พลังแผ่นดิน ขจัดสิ้นยาเสพติด [ซีดี-รอม]1
2550991522544เปิดโลกสู่ ICRC2
2551991942544ควบคุมอาคารพ.ศ.25442
2552991972544APEC center for technology foresight3
2553992172544เทคนิคทางเคมี / ประเสริฐ ศรีไพโรจน์2
2554992232544Soil fertility2
2555992662544จุลชีววิทยาช่องปากและที่มาของโรคฟันผุโรคปริทันต์และโรคในช่องปาก / จินตกร คูวัฒนสุชาติ2
2556992702544Teaching and learning strategies in food and nutrition4
25579927125443000 solved problems in chemistry2
2558992742544ชุดโครงการสร้างความเข็มแข็งชุมชน1
2559992862544โรคศัตรูไม้ประดับและวิธีการกำจัดแบบชีวภาพ / อนงค์ จันทร์ศรีกุล2
2560992872544พฤกษาหายาก / ไพโรจน์ บุญผูก2
2561992942544ค่ำคืนในผืนป่าคุณค่าใหม่บนเส้นทางป่าตะวันตก / บรรณาธิการโดย พงษ์เทพ ทับเที่ยง2
2562992962544คลื่นเสียงการประยุกต์ / สุชาติ แซ่เฮง2
2563992972544ตำราการใช้ยาและสมุนไพร / บรรณาธิการโดย ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ2
2564993072544สรีรวิทยาไม้ดอก / โสระยา ร่วมรังษี2
2565993092544จีเอ็มโอ / ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร2
2566993162544พรรณไม้พื้นบ้านอีสาน... / เรียบเรียงโดย สุทธิรา ขุมกระโทก และอุษา กลิ่นหอม1
2567993192544ชุดดอกไม้ของฉัน1
2568994462544Don't cry Nanking [Digital Videodisc]1
2569995782544150 ปีคบเพลิงบีซีซี / พิษณุ อรรฆภิญญ์1
2570996822544พันธุกรรมและการถ่ายทอด... / สุภาพร สุกสีเหลือง1
2571997802544เสียดาย 2 [แผ่นวีดิทัศน์] : หนูอยากตาย / กำกับการแสดงโย ม.จ. ชาตรีเฉลิม ยุคล2
2572997812544กล่อง [แผ่นวีดิทัศน์] / กำกับการแสดงโดย ม.จ. ชาตรีเฉลิม ยุคล.2
2573999392544Effective media for evangelism by catholic churches in Bangkok area1
2574999402544Study of Bangkok voters political information perception and voting behavior in regarding to Thai Rak Thai party1
2575999602544The role of entertainment news television programs affecting movie going decision for adolescents in Bangkok1
2576999612544The current situation and trend of internet usage as a marketing communication tool for E-commerce in Thailand1
2577999862544กับข้าวจานทะเล / กับข้าวจานทะเล1
2578999992544Archives of PC Magazine [CD-ROM]1