No. Of Items By Publication of Year
No. BIBID YEAR Title Copy
11001422549รายงานประจำปี... [ซีดี-รอม] = Annual report... [CD-ROM] / บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) 2
21002112549การศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการทำข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนของหนังสือพิมพ์ข่าวสด : กรณีศึกษาข่าวเพชรซาอุฯ และข่าวการตายของนายห้างทอง ธรรมวัฒนะ = The compariso3
31007232549The effect of administrative orders issued by officials with defective powers : a comparative study of german french and Thai laws3
41007252549ปัญหาข้อสัญญาไม่เป็นธรรมของธนาคารพาณิชย์ : ศึกษาเฉพาะกรณีสัญญาบัตรเครดิต = The problem of unfair contract terms in commercial banks' : case study of t3
51007302549การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญในการตราพระราชกำหนด : ศึกษาเฉพาะกรณีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 = Review of constitutional legitimacy in issu3
61007322549การกระทำที่ไม่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าตามพระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545 = Non-infringing acts in respect of trade secrets 3
71010682549การสัมมนาระดับชาติเรื่องอุบัติเหตุจราจร "ชุมชนถนนปลอดภัย : มอเตอร์ไซค์ปลอดอุบัติเหตุ".1
81028592549The adjustment on conditions of highway concession contract : a case study on the Don Muang Toll Way project3
91028612549ความเป็นอิสระของศาลทหาร = Independence of military court / กันตพัฒน์ จิรวงศ์ณธิพร3
101028972549ธาลัสซีเมีย1
111030022549กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ของพรรคไทยรักไทยในภาวะวิกฤตการเมืองปี 2549 = Thai Rak Thai party's public relations strategy during the political crisis of 203
121035552549รูปแบบการใช้สื่ออินเตอร์เน็ตของกลุ่มวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร = Internet media using style of teenage group in Bangkok / นุชรีรัตน์ ขวัญคำ3
131035592549The study of influencing factors of consumer behavior on international phone services3
141035602549การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ส่วนบุคคลในการลงทุนทางการศึกษาของบัณฑิตคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ = The private cost and benefit analysis3
151040022549การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย = An analysis of the status of Islamic Bank of Thailand / วรนุช ทรัพย์สมปอง3
161042832549Quotations of educating children... 10
171043592549การวิเคราะห์เขตการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย = Free trade area Thailand-Australia analysis / รังสรรค์ คติการ3
181044582549รู้จักกับเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี / ทวีศักดิ์ กออนันตกูล... [และคนอื่น ๆ]2
191044602549ยอดยาหยี / อัจฉรียา1
201075652549การสอบสวนฟ้องร้อง : ศึกษาแนวทางพัฒนาการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและประสิทธิภาพของการสอบสวนฟ้องร้องในประเทศไทย = Inquiry and prosecution : study on the deve3
211076602549การยกสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อใช้สิทธิทางศาล / บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ2
221078952549อำนาจ สิทธิ ประโยชน์ตกทอดจากการแปรรูปรัฐวิสาหกิจเป็นบริษัทมหาชนจำกัด : ศึกษากรณีการแปรรูปองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย = Authorizations, rights and inh3
231079082549Administrative case problem about orders to appoint the internal investigated commission for government officers3
241079092549ปัญหากฎหมายในการคุ้มครองการทำงานและผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน = Legal problems on working and benefits protection of work3
251079882549Legal measures for prevention and suppression organized crimes : a study on forestry Act.B.E.24843
261087682549การบังคับใช้มาตรการปกป้องภายใต้ระบบการค้าโลก : ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข = Application of safeguard measures under the world trade system : problem3
271087722549เหยื่อ 3 [แผ่นวีดิทัศน์] : อย่าครู หนูเจ็บ / สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ ...[และคนอื่น ๆ] 1
281088362549ปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาและความพึงพอใจของพนักงาน บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ต่อการนำโปรแกรม SAP R/3 มาใช้ในระบบบัญชีลูกหนี้ = Faotors affecting employe3
291089332549Thai criminal code with international law of terrorism : focusing in the conventions and protocals involved3
301091692549Study in passive energy used of split type air condition sytem3
311091702549Factors affecting investment decision in securities exchange of investors in Bangkok metropolis and suburban B.E.25493
321093012549การศึกษาความรู้ความเข้าใจและเหตุผลเชิงจริยธรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี = Moral understanding and reasoning of undergraduate students / ปราณี ตันตยานุ3
331094672549Factors affecting the non performing loans of the welfare loans : a case study of government saving bang regional office 3 credit and financial servic3
341113742549ยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทย : วิกฤตหรือโอกาส / ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย1
351115202549Behavior of actors drinking alcohol in movies affects awareness and drinking behavior of audiences3
361115342549การประชาสัมพันธ์ การจัดทำเขตการค้าเสรีของไทยโดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ = Public relations of the trade negotiations department for Thai free trad3
371115352549Benefits and gratifications of audiences' exposure to T.V.5's program "Tamrab Thong"3
381115362549การรณรงค์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานของนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ = The campaign for electric power conservation of the students and offi3
391115372549มาตรการทางกฎหมายในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง : ศึกษาปัญหาการใช้เครื่องพันธนาการต่อผู้ต้องขังก่อนมีคำพิพากษาถึงที่สุด = Legal measures for the treatment o3
401115382549สิทธิการมีทนายความของผู้ต้องหาและจำเลยในคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลทหาร = The right to have a counsel of accused in case under military court / สรรเพชญ ชั3
411115392549การวิเคราะห์โครงสร้างตลาดและพฤติกรรมของผู้ผลิตในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มน้ำอัดลมในประเทศไทย = An analysis of market structure and manufacturer behaviour3
421115402549การวิเคราะห์ทางการเงินโครงการลงทุนผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดของการประปานครหลวง = A financial analysis of investment project for bottled portable water produ3
431115412549การตอบสนองทางการตลาดของก๊าซแอลพีจีตามความคิดเห็นของผู้บริโภคสำหรับรถยนต์นั่ง = Marketing responses to LPG gas according to automobile consumers opinio3
441115922549การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยใช้สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าของตลาดส่งออก กรณีศึกษา : บริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ เบทาโกร โฟรเ3
451115942549ทักษิณวิชาการ' 49 / มหาวิทยาลัยทักษิณ1
461115992549วิเคราะห์การกระจายตัวของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : กรณีศึกษาพฤติกรรมการส่งต่อจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของพนักงาน บมจ.แสนสิริ = The analysis of the diffuseness2
471116002549Legal measures for the labor protection outside the system : a case study of labor in small enterprises3
481116022549ความพึงพอใจการใช้บริการโทรศัพท์ตู้สาขาระบบอัตโนมัติของพนักงาน บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) = Employee of CAT telecom's satisfaction in the servi3
491117682549การวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร = The analysis of operation efficiency of savings cooperati1
501117842549The opinions of Thai teenage toward Korean cultural transference through television plays2
511122752549ทึ่งหนังไทย 3
521122772549เกาะสวาทหาดสวรรค์ [แผ่นวีดิทัศน์] / กำกับการแสดงโดย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ2
531125632549การวิเคราะห์ปัจจัยและพฤติกรรมการหางานทำของผู้ประกันตนกรณีว่างงานภายใต้โครงการประกันสังคม : กรณีศึกษาพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล = An analysis of f3
541125642549การวิเคราะห์โครงสร้างตลาดของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern trade) ช่วงก่อนและหลังการเปิดเสรีทางการค้า = Analyze on market structure of modern trade bef1
551125692549Impacts of Bird Flu on Thai frozen poutry export industry to major market in Europe and Asia, 2002-20051
561125702549การบริหารจัดการลงทุนในระบบเคเบิลใต้น้ำใยแก้วระหว่างประเทศ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) = The management of investment of international optical 3
571125732549Staff's behavior affecting telecommunication mega project management case study : CAT telecom CDMA2000-1x project3
581125742549การศึกษาแนวทางการเชื่อมต่อโครงข่ายของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ADSL ที่ไม่มีโครงข่ายโทรศัพท์พื้นฐาน = Study of local loop unbandling for i3
591127622549รู้เท่านี้ก็พอแล้ว (พาตัวใจกลับบ้านกันเถิด) ความรู้หยิบมือหนึ่งที่จะช่วยให้คุณไม่เสียชาติเกิด / ศุภวรรณ พิพัฒน์พรรณวงศ์ กรีน2
601128552549การจัดการจราจรของระบบงานให้เหมาะสมกับเครือข่ายบริเวณกว้างขององค์กรกรณีศึกษา : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย = Application traffic optimization over en3
611131092549อำนาจสืบสวนคดีอาญาของเจ้าพนักงาน : ศึกษามาตรการในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน = Powers of criminal investigation officials : a study on the me3
621132612549LW 4431
631133162549Legal measures for professional indemnity insurance : a case study of accounting professionals3
641133812549ทึ่งหนังไทย2
651134522549กายภาพบำบัดหยุดโรคด้วยตนเอง / มานพ ประภาษานนท์1
661135232549ปัญหาท้าทายสื่อมวลชนไทยในทศวรรษหน้า / สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ; บรรณาธิการ บรรยงค์ สุวรรณผ่อง2
671135302549กลวิธีอ่านใจคน : ศิลปะในการมองทะลุจิตใจคนจากบุคลิกท่าทางและการแสดงออก / ตอ ฮู เฟย ; คมสัน คณาพร, แปลและเรียบเรียง.2
681135312549การวิเคราะห์เนื้อหาและการส่งสาร จากสื่อ MMS โทรศัพท์มือถือของรายการร่วมมือร่วมใจทางสถานีโทรทัศน์ไอทีวี = The content analysis of news from MMS in ruam3
691135362549The representation and value of "Modern Women" in cleo magazine that have affect on reader's attitudes3
701135382549การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและผลกระทบของภาวะเงินเฟ้อที่มีต่อภาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา : พ.ศ.2529-2549 = Changes of personal in3
711136382549เศรษฐกิจพอเพียงในกระแสโลกาภิวัตน์ / เสน่ห์ จามริก1
721138052549The problem on citizens communion in the recall of local government administrators3
731138212549มาตรการทางกฎหมายในการให้ความคุ้มครองแรงงานต่างด้าว : ศึกษากรณีแรงงานภาคอุตสาหกรรม จังหวัดราชบุรี = Legal measures of the protection for alien labors3
74114007254949 young executive1
751141032549ก้าวสู่ปีที่ 62 : ก้าวเพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา1
761141952549อภิธัมมาวตาร : คัมภีร์อธิบายพระอภิธรรม1
771142102549หลักการวิเคราะห์และออกแบบระบบฐานข้อมูล / สมจิตร อาจอินทร์ และ งามนิจ อาจอินทร์ (พิสิษฐ์เจริญทัต)1
781146902549สิ่งดีที่สุดเพื่อตัวเรา1
791149512549การสร้างเขื่อนภายใต้รัฐบาลทหารพม่า : ประสบการณ์จากโครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำในรัฐคะเรนนีจากน้ำตกลอปิต๊ะถึงแม่น้ำสาละวิน / แปลโดย พิภพ อุดมอิทธิพงศ์1
801150572549พีซีทูเดย์ ซีดี [ซีดี-รอม] : 10 Reg cleaner1
811150892549Comnow [CD-ROM] : Vol. 6 No. 4 April 20061
821151672549TOEIC grammar1
831151702549MATLAB การประยุกต์ใช้งานทางวิศวกรรมไฟฟ้า / สัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ2
841151712549คู่มือรวย eBay2
851152222549หยุดหัวใจให้แฟรงกี้ [แผ่นวีดิทัศน์] = Dear Frankie [Videodisc] / Directed by Shona Auerbach 2
861152252549สงครามเลือดชิคาโก้ [แผ่นวีดิทัศน์] = One upon a time in the Hood [Videodisc] / Directed by Juan J. Frausto 2
871152262549แคมป์โฉดโปรดมรณะ [แผ่นวีดิทัศน์] = Campfire [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย Joseph Cedar 2
881152272549ก็ผมไม่อยากตายนี่หว่า [แผ่นวีดิทัศน์] = Autumn spring [Videodisc] / Directed by Vladimir Michalek 2
891152302549ติม เมทโทร [ซีดี-รอม]1
901152312549คนรู้ตัว [ซีดี-รอม]1
911153352549รายงานการศึกษา แนวทางการจัดสรรคลื่นความถี่สำหรับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย WiMAX ในประเทศไทย / สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ แ1
921153372549แผนแม่บทการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและเครือข่ายของประเทศไทย พ.ศ.2548-2552 / จัดทำโดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่1
931153392549ธรรมะ 3 อริยสงฆ์ / สมชาย ปรางค์นวรัตน์2
941153832549สถาบันอุดมศึกษาไทย2
951153852549วิศิษฏศิลปินปิ่นสยาม / สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ1
961154572549Chip CD-ROM 04/2006 [CD-ROM] 1
971154772549บทสรุปรวมผลงานวิจัยด้านสตรี / สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว1
981154902549การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับความอยู่ดีมีสุขในสังคมไทย 2
991154932549กำลังแห่งความมั่นคั่ง = The power of wealth / นิธิวดี มณีวัฒนา และ นพพร สีปราชานนท์1
1001155192549พจนานุกรมเศรษฐศาสตร์ / ภราดร ปรีดาศักดิ์1
1011155212549วิชาชีพประเมินค่าทรัพย์สิน / โสภณ พรโชคชัย2
1021155222549Testimony of the downstream people :b downstream impacts of hydropower and other development projects in the upper Mekong.1
1031155232549โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก) เอกสารวิชาการ2
1041155332549คู่มือปฏิบัติสำหรับผู้ตรวจสอบภายในและกรรมการตรวจสอบเพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี / สุวิมล กุลาเลิศ4
1051155532549เริ่มคิดใหม่สู่ทำใหม่กับสื่อพื้นบ้านเพื่องานสร้างเสริมสุขภาวะ / กาญจนา แก้วเทพ...[และคนอื่น ๆ]1
1061155702549GTT 2005 5th : GS1/TLAPS/Thai VCML1
107115580254920 ปี บรรณสาร พัฒนาการที่ภาคภูมิ / สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช2
1081157332549รายงานวิจัยธุรกิจ / อุตสาหกรรม เดือนกุมภาพันธ์ 2549 [ซีดี-รอม]1
1091157742549หลักธรรมหลักทำ ตามรอยพระยุคลบาท / สุเมธ ตันติเวชกุล2
1101157752549ตามรอยพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงทฤษฎีใหม่ / สุนทร กุลวัฒนวรพงศ์1
1111157852549ข้อคิดในการเล่นหุ้นจาก A ถึง Z / ตะวัน เอมตะวัน1
1121158062549Java เบื้องต้น1
1131158322549สื่อพื้นบ้านขานรับงานสุขภาพ / กาญจนา แก้วเทพ และ เธียรชัย ดิศรเดช1
1141158352549ดีดีที #14 [ซีดี-รอม] = DDT #14 [CD-ROM] ; CDD #14 [CD-ROM]1
115115839254977 ออสการ์ เบสท์ พิคเจอร์ [ซีดี-รอม] = 77 Oscar best pictures [CD-ROM]1
1161158402549Chip CD-ROM 3/2006 [CD-ROM]1
1171158422549PC World Thailand [CD-ROM] : Vol.3 No.31 March 20061
1181158432549พีซีทูเดย์ ซีดี [ซีดี-รอม] : กำจัดไวรัสกวนใจกับ 10 ฟรีแวร์แอนตี้ไวรัส1
1191158492549E-catalogs [CD-ROM]1
1201158652549OpenOffice.org1
1211158672549นิเทศศาสตร์2
1221158682549หลักการบัญชี = Principles of accounting / เสนีย์ (อ่ำเจริญ) พวงยาณี2
1231158722549ไอ.ซี.ยู. ทักษิโณมิกส์ / บรรณาธิการ จุไรรัตน์ แสนใจรักษ์1
1241158732549กูเกิล1
1251158742549Design patterns / กิตติพงษ์ กลมกล่อม ; บรรณาธิการโดย กิตติ ภักดีวัฒนะกุล2
1261158752549เทคโนโลยีสารสนเทศ = Information technology / พนิดา พานิชกุล ; บรรณาธิการ กิตติ ภักดีวัฒนะกุล2
1271158762549Mahidol University population projections for Thailand, 2005-2025 March 20061
1281158772549ล้วงลึก Nero Express มือใหม่หัดเขียนแผ่น CD/DVD / อวยพร โกมลวิจิตรกุล1
1291158782549เขียนแบบทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม AutoCAD 2006 / อินทรชิต หอวิจิตร ; พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร, บรรณาธิการ1
1301158792549Microsoft Access 20031
1311158812549Zukai nyumon jyuku suguwakaru! SCM supply chain management2
1321158862549สำนักเศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / กนกศักดิ์ แก้วเทพ, กาญจนา แก้วเทพ และ อานันท์ กาญจนพันธุ์1
1331158872549เส้นทางความสำเร็จของ 60 แบรนด์บนแผ่นดินไทย1
1341158882549เมืองไทยรายสัปดาห์สัญจร : ฉบับถวายคืนพระราชอำนาจ / สนธิ ลิ้มทองกุล และ สโรชา พรอุดมศักดิ์1
1351158922549Photoshop CS2 book1
1361158962549คู่กัดธุรกิจ / พัฐกานต์ เชียงน้อย...[และคนอื่น ๆ]1
1371158972549บันได 6 ขั้นสู่การเป็นองค์กรชั้นนำ / หริรักษ์ สูตะบุตร1
1381159002549รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ = e-Government / ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์1
1391159042549สำเพ็ง : ประวัติศาสตร์ชุมชนชาวจีนในกรุงเทพฯ / ปิยานาถ บุนนาค...[และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการโดย สุภางค์ จันทวานิช1
1401159312549โยเกิร์ต มหัศจรรย์นมหมัก [แผ่นวีดิทัศน์]1
1411159402549มาตรฐานการศึกษา [แผ่นวีดิทัศน์]1
1421159412549การจัดการศึกษาของศูนย์การเรียนรู้โดยครูภูมิปัญญาไทยและเครือข่าย [แผ่นวีดิทัศน์]1
1431159422549กระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยแหล่งเรียนรู้ชุมชน [แผ่นวีดิทัศน์]1
1441159432549การส่งเสริมให้เด็กไทยรักการอ่าน ครูคนแรกของลูก อ่านนิทานให้ลูกฟัง [แผ่นวีดิทัศน์]1
1451159442549การจัดการศึกษาของสถานประกอบการ [แผ่นวีดิทัศน์]1
1461159452549บทบาทความสัมพันธ์ ความเชื่อมโยงระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน ให้เด็กไทยมีความรู้ คู่คุณธรรมและจริยธรรมในการดำรงชีวิต [แผ่นวีดิทัศน์]1
1471159462549การศึกษาสำหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ [แผ่นวีดิทัศน์]1
1481159472549สารคดีเพื่อการปฏิรูปการศึกษา1
1491159482549ครูแห่งชาติ ครูต้นแบบ ครูผู้นำยุคปฏิรูป [แผ่นวีดิทัศน์]1
1501159492549การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [แผ่นวีดิทัศน์]1
1511159842549การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมาชำระหนี้ของผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กรณีศึกษา ผู้กู้ยืมที่จบการศึกษาระดับอุดมศึกษา = A study of fa3
1521159882549การศึกษาพฤติกรรมในการเลือกซื้อสุกรแม่พันธุ์ของเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร = To study of the purchasing behavior of the pig farmers in selecting the hybrid g1
1531160352549วิชาการสอบบัญชี5
1541160472549วิชาภาษีอากร8
1551160492549วิชาการบัญชี5
1561160502549จริยธรรมสำหรับนักบริหาร [แผ่นวีดิทัศน์]2
1571160622549อย่ายอมแพ้ตัวเอง : แล้วเธอจะไม่แพ้ใคร / หลี่ไต้ ; อธิคม สวัสดิญาณ, ผู้เรียบเรียง ; ปาลิไลยก์ ศรีวิศาล, บรรณาธิการ.1
1581160642549บันทึกกลางกองถ่ายคำพิพากษาของมหาสมุทร / นวรัตน์ รุ่งอรุณ3
159116066254925 คำถาม เบื้องหลังดีลเทคโอเวอร์ ชินคอร์ป / ม้านอก และเด็กนอกรอบ ; บรรณาธิการ ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา1
1601160682549ฮันส์ บรินเกอร์ และสเกตเงิน = Hans Brinker or the silver skates / แมรี แมปส์ ดอดจ์ ; แปลโดย แก้วคำทิพย์ ไชย1
1611160692549ปัญญาญาณไร้กาลเวลา : สาส์นจากผู้เฒ่าธิเบตถึงสังคมร่วมสมัย = The book of Tibetan elders : the life stories and wisdow of the great spiritual masters of2
1621160712549Coming collapse of Thailand1
1631160762549คนจิ๋วมุดมิติมหัศจรรย์ [แผ่นวีดิทัศน์] = Back to Gaya [Videodisc] / Directed by Lenard Fritz Krawinkel 2
1641160862549ทักษิณกับพวก / ประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์1
1651161022549Explosive city [Videodisc]2
1661161032549The red shoes [Videodisc]2
1671161042549Deepshock [Videodisc]2
1681161062549Nana [Videodisc]2
1691161072549King of the lost world [Videodisc]2
1701161132549Night watch [Videodisc]2
1711161142549Domino [Videodisc]2
1721161152549ลองของ [แผ่นวีดิทัศน์] / กำกับการแสดงโดย โรนิน ทีม2
1731161162549แสบ ซ่าส์ ซึ้ง [แผ่นวีดิทัศน์] = Little brother [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย ลิม ไทหยาง2
1741161172549Wasabi tuna [Videodisc]2
1751161192549The president's last bang [Videodisc]2
1761161202549Bad trip [Videodisc]2
1771161212549A light in dark places [Videodisc]2
1781161222549Heaven's soldiers [Videodisc]2
1791161232549Kingkong [Videodisc]3
1801161252549Noel [Videodisc]2
1811161282549เพราะรักครับผม [แผ่นวีดิทัศน์] / กำกับการแสดงโดย ธนพล ธนังกูล2
1821161302549หลักการ 5ส [แผ่นวีดิทัศน์]1
1831161342549Chicken little [Videodisc]2
1841161372549The promise [Videodisc]2
1851161532549Valiant [Videodisc]2
1861161542549Power pop girls [Videodisc] : Karaoke1
1871161552549The sis [Videodisc] : Karaoke1
1881161562549Anchalee remind [Videodisc] : Karaoke1
1891161572549Life & love [Videodisc] : Karaoke1
1901161582549Plam [Videodisc] : Karaoke1
1911161592549A little dream project [Videodisc] : Karaoke1
1921161602549Power 4 [Videodisc] : Karaoke1
1931161612549คืนเหงา [แผ่นวีดิทัศน์] : คาราโอเกะ1
1941161662549Peck one [Videodisc] : Karaoke1
1951161672549ผู้หญิงกลางสายฝน [แผ่นวีดิทัศน์] : คาราโอเกะ1
1961161822549สร้างเว็บแบบมืออาชีพด้วย Mambo open source content management system (CMS) version 4.5.2.3 / อัครวุฒิ ตำราเรียง1
197116183254949 ไอเดียสร้างธุรกิจใหม่ที่น่าสนใจ / เรวัต ตันตยานนท์1
1981161912549การประชาสัมพันธ์ / วิรัช ลภิรัตนกุล 2
1991161952549Ecological footprint2
2001162082549การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานเชิงวัตถุ UML2 / ธวัชชัย งามสันติวงศ์2
2011162102549นาฎยศิลป์รัชกาลที่ 9 / สุรพล วิรุฬห์รักษ์2
2021162112549ความรู้รอบตัวนานาเรื่องไทยไทย / วิริยะ สิริสิงห, บรรณาธิการ1
2031162122549กีฬาพื้นเมืองไทยภาคกลาง : ศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นมา วิธีเล่น และคุณค่า / ชัชชัย โกมารทัต1
2041162132549กีฬาพื้นเมืองภาคใต้ : ศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นมา วิธีเล่น และคุณค่า / ชัชชัย โกมารทัต1
2051162142549กีฬาพื้นเมืองไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นมา วิธีเล่น และคุณค่า / ชัชชัย โกมารทัต1
2061162152549กีฬาพื้นเมืองไทยภาคเหนือ : ศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นมา วิธีเล่น และคุณค่า / ชัชชัย โกมารทัต1
2071162162549Life extension revolution1
2081162172549ความรู้พื้นฐานเรื่องการรักษาความปลอดภัยสำหรับผู้บริหาร / เดชน์ จรูญเรืองฤทธิ์2
2091162182549คำอธิบายกฎหมายปกครองว่าด้วยการกระทำทางปกครองและการควบคุมการกระทำทางปกครอง... / มานิตย์ จุมปา4
2101162192549อุดมการณ์ทางการศึกษา : ทฤษฎีและภาคปฏิบัติ / วิชัย ตันศิริ6
2111162202549วิทยุชุมชน : คลื่นหนุนการสร้างพลังให้ท้องถิ่น / กาญจนา แก้วเทพ, บรรณาธิการ2
2121162212549พระบวรราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระปวเรนทราเมศ มหิศเรศรังสรรค์ พระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว 7 มกราคม 25491
2131162222549ญี่ปุ่น : ประเทศที่กำลังเปลี่ยนแปลง / ศิริพร วัชชวัลคุ1
2141162232549รายงานการประเมินผลการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เมื่ออาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2547 / สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง1
2151162252549คัมภีร์นักการตลาด = Marketer's toolkit / แพ็ททริค บาร์ไวส์ ; แปลและเรียบเรียงโดย ปฏิพล ตั้งจักรวรานนท์2
2161162382549การวิจัยแนวโน้มการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 / พันธณีย์ วิหคโต...[และคนอื่น ๆ]1
2171162492549คู่มือการใช้ห้องสมุดศาสตราจารย์หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล1
2181162502549กลยุทธ์อสังหาริมทรัพย์ยุคฟื้นฟูเศรษฐกิจ / มานพ พงศทัต1
2191162542549คู่มือเล่นหุ้นให้รวย / ครูเฒ่าเกาะช้าง1
2201162722549ซีดีรอมเพื่อการศึกษาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติในประเทศไทย2
2211162942549การประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์ครบ 1 ปี เหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยสึนามิทางสื่อโทรทัศน์ของกรมประชาสัมพันธ์ / สุทิติ ขัตติยะ, วิไลลักษณ์ สุวจิตตานนท์1
2221162952549การประเมินผลการประชาสัมพันธ์กองทุนสิ่งแวดล้อมทางสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ / สุทิติ ขัตติยะ และ วิไลลักษณ์ สุวจิตตานนท์1
2231162962549แกะรอยเส้นทางค้าเด็ก : 5 ชีวิตเด็กในธุรกิจขอทาน / วรเชษฐ เขียวจันทร์ และ เอกลักษณ์ หลุ่มชมแข1
2241163002549สุดยอดผู้บริหาร : รวมทุกมุมมองที่สำคัญด้านการจัดการที่จะช่วยให้คุณก้าวขึ้นสู่การเป็น "สุดยอดผู้บริหาร" = Executive excellence / ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี1
2251163262549เปิดประตูสู่แชงกรีลา / กาญจนา หงษ์ทอง1
2261163392549อุ๊ปส์ จากดวงดาวแห่งหัวใจ / เคิร์ต ฮอร์เทนฮูเบอร์ ; แปลโดย โฆสิต สุวินิจจิต1
2271163402549Oups [CD-ROM]1
2281163702549Windows mobile [CD-ROM] ; ครบเครื่องเรื่องโปรแกรมสำหรับ Windows Mobile 5 [ซีดี-รอม]1
2291163752549คู่มือการใช้ห้องสมุด ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล [ซีดี-รอม]1
2301163772549รายการชีวิตท่านกับประกันสังคม [ซีดี-รอม] : ครั้งที่ 7 - 6/25491
2311163802549ศัพท์นิวเคลียร์ : ฉบับประชาชน / สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ1
2321163812549สร้างเกมส์และงานอินเทอร์แอ็คทีฟด้วย Flash 8 actionscript [ซีดี-รอม] ; Flash 8 ActionScript [CD-ROM] / ธวัชชัย สุริยะทองธรรม และ ชิษณุพงศ์ ธัญญลักษณ์ ;2
2331164112549เจ้าฟ้านักสิ่งแวดล้อม [ซีดี-รอม]1
2341164122549พระทรงเป็นดวงแก้วส่องไทย [ซีดี-รอม]1
2351164162549รวมคำบรรยาย ภาค...สมัยที่ 59 ปีการศึกษา 2549 / ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์, บรรณาธิการ 14
2361164172549คำพิพากษาศาลฎีกา 2549 / บรรณาธิการโดย พรเพชร วิชิตชลชัย12
2371164262549ไทรบพม่า / นิพันธ์พร เพ็งแก้ว และ นวลแก้ว บูรพวัฒน์1
2381164282549Dong Phaya Yen-Khao Yai forest complex [Videodisc] : The natural world heritage site1
2391164312549เอรากอน : ตำนานนักสู้คู่มังกร = Erogon / คริสโตเฟอร์ เปาลินี ; สุดจิต ภิญโญยิ่ง, แปล1
2401164382549คู่มือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หลักการระบบสื่อสาร [ซีดี-รอม] / บงการ หอมนาน1
2411164392549PC world Thailand [CD-ROM] : Vol. 3 No. 32 April, 20061
2421164432549รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ [ซีดี-รอม] : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี ; รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี ... [ซีดี-รอม]2
2431164482549พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย [ซีดี-รอม]2
2441164622549การบรรยายพิเศษเรื่อง เพลงยาวของสุนทรภู่ และใครตรวจแก้ต้นฉบับนิราศสุพรรณ [แผ่นวีดิทัศน์] : ณ ห้องประชุมโสตทัศน์ 1 ชั้น 5 อาคารไสว สุทธิพิทักษ์อนุสรณ์ 2
2451164632549การบรรยายพิเศษเรื่อง ภาษีเงินได้นิติบุคคล [แผ่นวีดิทัศน์] : วันที่ 15 มีนาคม 2549 ณ ห้องประชุมอาคารสนั่น เกตุทัต 3-1 ; ภาษีเงินได้นิติบุคคล [แผ่นวีดิ3
2461164882549TOYOTA ในประเทศไทย1
24711648925497 habits of highly effective families1
2481164912549อัครดีลชินคอร์ป 7 หมื่นล้านซุกหุ้น "โคตรานุวัตร" / สุดใจ ชาญชาตรีรัตน์1
2491164992549ผมร่วงผมบางศีรษะล้านแก้ไขได้ / ดำเกิง ปฐมวาณิชย์, นริศ เจนวิริยะ และ สุรเดช พงษ์รัตนานุกูล1
2501165042549หัดพูดภาษาฝรั่งเศส (สำหรับคนไทย) [แผ่นวีดิทัศน์]1
2511165292549Thai brand : กรณีศึกษาการสร้าง รักษา และซ่อม 15 ไทยแบรนด์ / ชวพล ศิริพจนานนท์1
2521165392549เคล็ดไม่ลับสุดยอดผู้บริหารโครงการ = Project management / แกรี่ อาร์ ฮีร์เคนส์ ; แปลและเรียบเรียงโดย ศรชัย จาติกวณิช และ ประสิทธิชัย วีระยุทธวิไล 1
2531165412549การบริหารแบบมาสโลว = Maslow on management / อับราฮัม เอช. มาสโลว ; แปลโดย อานันท์ ชินบุตร1
2541165522549เคล็ดลับจับโกหก / คมสัน คณาพร1
2551165572549อ่านไวใน 7 วัน = Speed reading in a week / ตีนา กอนสแตนท์ ; ผู้แปล โอฬาร สุนทรภูษิต ; ผู้เรียบเรียง ธนิกานต์ มาฆะศิรานนท์1
2561165582549ศาสตร์แห่งการเปลี่ยนแปลงเพื่อความสำเร็จ อี้จิง / มนตรี ภู่มี1
2571165602549202 คิดวิธีชี้ทางรวยแบบครบเครื่อง 360 องศา / เกรียงศักดิ์ อวยพรเจริญชัย1
2581165612549อุดรูรั่ว [ในองค์กร] ก่อนลื่นล้ม : ระบบการควบคุมภายในสำหรับองค์กรธุรกิจ / ยรรยง ธรรมธัชอารี1
2591165632549รวยสารพัด อาชีพสารพัน / วรภรณ์ แก้วมณี...[และคนอื่น ๆ]1
2601165662549พิศวาสมรณะ [แผ่นวีดิทัศน์] = Affectionate murder [Videodisc]2
2611165782549วาดเส้นคนเหมือนและคาร์บอน = Drawing & carbon / วุฒิชัย วุฒิศิริโรจน์1
2621165792549ชุดภูมิปัญญาตะวันออก1
2631165802549สีทันดร / ม.ล.กุลรัตน์ เทวกุล1
2641165812549พระมหากษัตริย์โลกไม่ลืม... = King Chulalongkorn... / ไกรฤกษ์ นานา2
2651166352549ดีดีที #15 [ซีดี-รอม] = DDT #15 [CD-ROM]1
2661166902549ทางสายเอก : อธิษฐานบารมี / สนอง วรอุไร2
2671167162549เมื่อความตายไม่ใช่เหตุบังเอิญ = The search and the spirits of dharma / ประโยชน์ฐิติ นุตร์อำพันธ์1
2681167202549Tense : เข้าใจ Tense ภาษาอังกฤษอย่างทะลุปรุโปร่ง / สุธิดา วิมุตติโกศล ; บรรณาธิการโดย ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ1
2691167282549โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก) เอกสารข้อมูล2
2701167292549โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก) เอกสารข้อมูล2
2711167342549วิเคราะห์ผลกระทบตามแนวคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญตาม "โครงการเสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ในภารกิจของศาลรัฐธรรมนูญ" / มีชัย ฤชุพันธุ์2
2721167422549Be my guest [CD-ROM]1
2731167452549แคนลำโขง [ซีดี-รอม] : เพลงประกอบละครเรื่อง แคนลำโขง จากเป่า จิน จง1
2741167502549Relax [Videodisc] : Karaoke1
2751167522549เพลงรักเฟื่องอารมณ์ [แผ่นวีดิทัศน์] : คาราโอเกะ1
2761167652549Gift [Videodisc] : Karaoke1
2771167662549All over again [Videodisc] : Karaoke1
2781167672549Yes [Videodisc] : Karaoke1
2791167702549การเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุด = Report writing and library usage / อำไพวรรณ ทัพเป็นไทย1
2801167782549หัวแก้วหัวแหวน : คนหวงแหนสื่อพื้นบ้าน1
2811167952549รอฟ้า กำหนดรัก [แผ่นวีดิทัศน์] = Three leafed clover [Videodisc]16
2821168142549เดฟดาส ทาสหัวใจ [แผ่นวีดิทัศน์] = Devdas [Videodisc]3
2831168162549คู่ตะบันกำปั้นสะท้านโลก [แผ่นวีดิทัศน์] = Crying fist [Videodisc]2
2841168232549คนลิงเทวดา [แผ่นวีดิทัศน์] = A Chinese tall story [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย หลิวเจิ้นเหว่ย 2
2851168272549เดอะ เน็กเค็ด โชว์ 2 [แผ่นวีดิทัศน์] : เล่นกับน้า น้าเลียปาก2
2861168282549อุบายทำให้จิตสงบและกระจกส่องกรรมฐาน / สนอง วรอุไร1
2871168322549ดาบฆ่าปิศาจ [แผ่นวีดิทัศน์] = Ashura [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย โยจิโร่ ทากิตะ 2
2881168332549ข้าวเหนียว หมูปิ้ง [แผ่นวีดิทัศน์] / กำกับการแสดงโดย ศิวาภรณ์ พงษ์สุวรรณ2
2891168352549Feel her move feel her groove [Videodisc] : Karaoke1
2901168362549Frankenstein [Videodisc]2
291116837254926 ศตวรรษพระพุทธเจ้าสุดยอดซี.อี.โอ / นวพร เรืองสกุล1
2921168382549มาตรฐานการบัญชี : สาระสำคัญและตัวอย่างการเปิดเผยข้อมูล [มกราคม 2549] / อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์1
2931168402549การหาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับจรรยาบรรณธุรกิจ = Finding of relation between organizational culture and business ethics / เอกชัย อภิศักดิ์ก1
2941168412549Shining boy little Randy [Videodisc]2
2951168492549กรมพระราชวังบวรสถานมงคลสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ / สุนิสา มั่นคง และ สิทธิชัย พูดดี1
2961168512549Hinokio [Videodisc]2
2971168542549The hidden blade [Videodisc]2
2981168552549All about love [Videodisc]2
2991168572549Collapse [Videodisc]2
3001168582549An unfinished life [Videodisc]2
3011168592549In the name of the tiger [Videodisc]2
3021168622549แค่เพื่อนค่ะพ่อ [แผ่นวีดิทัศน์] / กำกับการแสดงโดย วีรพงษ์ กาญจนานิจ2
3031168632549เฟิสต์ แคลช คอนเสิร์ต [แผ่นวีดิทัศน์] = First Clash concert [Videodisc] : Seed live concert2
3041168642549เรด อาย ไม่ตาย แต่ไม่กลับ [แผ่นวีดิทัศน์] = Red eye [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย คิม ดอง บิน 2
3051168652549ซอว์ เกมต่อตาย ตัดเป็น 2 [แผ่นวีดิทัศน์] = Shaw 2 [Videodisc] / Directed by Darren Lynn Bousman 2
3061168662549พยัคฆ์ซีโร่ ดับเบิ้ลมหาประลัย [แผ่นวีดิทัศน์] = Double zero [Videodisc] / Directed by Gerard Pires 2
3071168672549เพาะพันธุ์โหดล่าโหด [แผ่นวีดิทัศน์] = Animal [Videodisc] / Directed by Roselyne Bosch 2
308116868254930 วัน ลุ้น ดรูว์ มาควงเดท [แผ่นวีดิทัศน์] = My date with Drew [Videodisc] / Directed by Jon Gunn...[et.al.] 2
3091168692549ดอกไม้ ราตรี ผืเสื้อ [แผ่นวีดิทัศน์] = Butterfly [Videodisc] / Directed by Yan Yan Mak 2
3101168702549ไฉไล [แผ่นวีดิทัศน์] = Chai-Lai [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย พจ อานนท์ 2
3111168712549วาไรตี้ ผีฉลุย [แผ่นวีดิทัศน์] / กำกับการแสดงโดย อังเคิล2
3121168722549ซามูไรปีศาจ อมตะ [แผ่นวีดิทัศน์] = Shira [Videodisc] : The Vampire samurai / Directed by Jeff Centauri and Simon Centauri 2
3131168752549นางฟ้าบาร์บี้ในดินแดนใต้สมุทร [แผ่นวีดิทัศน์] = Barbie fairytopia [Videodisc] / Directed by William Lau and Walter P. Martishius 2
3141168762549ปล้นโคตรฆาตกร [แผ่นวีดิทัศน์] = H.H. Holmes [Videodisc]2
3151168772549จอมคนผงาดโลก [แผ่นวีดิทัศน์] = Fearless [Videodisc] / Directed by Ronny Yu 2
3161168782549โนบิตะ โดราเอมอน ตะลุยอาหรับราตรี [แผ่นวีดิทัศน์]2
3171168792549ฝูงเพชฌฆาตใต้สมุทร [แผ่นวีดิทัศน์] = Blue demon [Videodisc] / Directed by Dan Grodnik 2
3181168802549The Family stone [Videodisc]2
3191168812549Barking dogs never bite [Videodisc]2
3201168822549Low life [Videodisc]2
3211168832549The tiger blade [Videodisc]2
3221169022549ผนึกพันธุ์อมตะ [แผ่นวีดิทัศน์] = Imnortal [Videodisc] / Directed by Enki Bilal 2
3231169032549เพนกวิน หัวใจจักรพรรดิ [แผ่นวีดิทัศน์] = The emperor's journey [Videodisc] / Directed by Luc Jacquet 2
3241169042549อิน เฮอร์ ชูส์ สอนสาวฮ็อต ให้หัดยืน [แผ่นวีดิทัศน์] = In her shoes [Videodisc] / Directed by Curtis Hanson 2
3251169182549คัมภีร์เจ้าของกิจการ = Entrepreneur's toolkit / แอลเฟร็ด อี. ออสบอร์น ; แปลและเรียบเรียงโดย ณัฐยา สินตระการผล2
3261169192549คัมภีร์การเงินสำหรับผู้จัดการ = Finance for managers / ซามู แอล ฮาเยส ; แปลและเรียบเรียงโดย คมสัน ขจรชีพพันธุ์งาม2
3271169212549การสื่อสารทางธุรกิจ = Business communication / แมรี มุนเตอร์ ; แปลและเรียบเรียง รุ่งกานต์ ชัยมงคล และ สุนีย์รัตน์ ลิมปนวิวิธ2
3281169222549ชุดหัวใจในการบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด = Harvard business essentials series2
3291169232549การจัดการภาวะวิกฤติ = Crisis management / ลาร์รี่ บาร์ตัน ; แปลและเรียบเรียงโดย ไพโรจน์ บาลัน2
3301169252549การบริหารจัดการเวลา = Time management / ไมเคิล โรเบอร์โต ; แปลและเรียบเรียงโดย สุรีพร พึ่งพุทธคุณ1
3311169262549กลวิธีปกครองคน = Power influence and persuasion / แคทลีน เค รีอาร์ดอน ; แปลโดย เจษฎา ทรงมิตร และ ธนิกานต์ มาฆะศิรานนท์1
3321169272549Kellogg on integrated marketing2
3331169282549Starting from "No"1
3341169292549ใช้หัวใจให้บริการ = The nordstrom way to customer service excellence / โรเบิร์ต สเปคเตอร์ และ แพททริค แม็คคาร์ทีย์1
3351169302549ผู้นำแห่งความสำเร็จ = Corporate catalysts / แดน คอฟลิน ; แปลและเรียบเรียงโดย ณัฐยา สินตระการผล และ วันดี ม่านศรีสุข1
3361169312549ขายอย่างไรถึงมัดใจลูกค้า = From selling to serving : the essence of client creation / ลู คาสซารา ; ผู้แปล เจษฎา ทรงมิตร ; ผู้เรียบเรียง วิบูลย์ จารุวง2
3371169322549ยอดคน 80/20 = The 80/20 individual : the nine essentials of 80/20 success at work / ริชาร์ด คอช ; แปลโดย อุรพี กรศรีทิพา และ นิพัฒน์ ภัทรธิติ1
3381169332549ผ่า DNA องค์กร = Organizational DNA / ลินดา โฮนอลด์ และ โรเบิร์ต เจ. ; แปลโดย ดวริต ตัณฑ์ศุภศิริ และ ณัฐยา สินตระการผล1
3391169342549สารพันปัญหาสัตว์เลี้ยง / บรรณาธิการ ชลลดา บูรณกาล...[และคนอื่น ๆ]1
3401169362549โปรแกรมดี ฟรีแวร์ ฉบับ Nokia series 60... / สุรศักดิ์ จินต์หิรัณย์กุล และ รัตนศิริ กิตติก้องนภางค์ 1
3411169512549Duck season [Videodisc]2
3421169632549แรงงานสัมพันธ์ / เกื้อจิตร ชีระกาญจน์10
3431169732549PC World Thailand [CD-ROM] : Vol.3 No.33 May 20061
34411697425495 ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต [แผ่นวีดิทัศน์]1
3451169752549องค์ประกอบการเพิ่มผลผลิต QCDSMEE [แผ่นวีดิทัศน์]2
3461169762549Productivity concept [Videodisc]1
3471169772549ดีดีที #16 [ซีดี-รอม] = DDT #6 [CD-ROM] ; CDD #16 [CD-ROM]1
3481170282549รวยและยิ่งใหญ่สไตล์พีแอนด์จี = Winning with the P&G 99 / ชาร์ลส์ แอล เด็คเกอร์ ; แปลโดย อัฏษมา1
3491170342549วิถีแห่งลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน / วิทยา สุหฤทดำรง 2
3501170352549ปฐมบทแห่งองค์ความรู้เรื่องสื่อพื้นบ้านสื่อสารสุข / กาญจนา แก้วเทพ, เธียรชัย อิศรเดช และ สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์1
3511170362549ผู้นำในการบริหารจัดการโลจิสติกส์ = Chief logistics officer / บุญทรัพย์ พานิชการ... (และคนอื่น ๆ)1
3521170372549เห็นโลกเป็นของว่าง / พุทธทาสภิกขุ1
3531170382549กลยุทธ์สร้างแบรนด์ทรงพลังด้วยรูป รส กลิ่น เสียง และสัมผัส = Brand sense build powerful brands though touch, teste, smell, sight and sound / มาร์ติน ลิ1
3541170482549แนวทางการควบคุมภายในที่ดี [ซีดี-รอม] / ณฐพร พันธุ์อุดม3
3551170682549กฎหมายล้มละลาย : ฉบับสมบูรณ์ / วิชา มหาคุณ5
3561170842549รางวัลของอดออม / จันทรี จันทรพันธุ์ ; ภาพโดย พิชญา งามเจริญ2
3571170852549กรุ๊งกริ๊ง / ภาวศุทธิ พงศ์เศรษฐไพศาล2
3581170862549ปรัชญาในวรรณคดีสมัยสุโขทัย / สำเริง บุญเรืองรัตน์1
3591170872549เรื่องเล่าของเจ้าหญิง / ธันยพร เสรีดีเลิศ2
3601170892549ปรัชญาในวรรณคดีสมัยอยุธยา / สำเริง บุญเรืองรัตน์1
3611170902549ปรัชญาในวรรณคดีสมัยธนบุรี / สำเริง บุญเรืองรัตน์1
3621170922549เพนกวินน้อย / ธัญนาถ เลิศปัญญาโยธิน และ วรางคณา ปัญจมวงศ์พันธุ์ ; ภาพโดย รติมน ชัยมังคโล2
3631170932549ฉันจะเก็บบ้างนะ / พีรียา พงษ์สาริกัน ; นันทวัน วาตะ, ภาพ2
3641170942549รู้วิเคราะห์เจาะเรื่องกองทุนรวม / ธนัยวงศ์ กีรติวานิชย์ และ ภัสรา ชวาลกร3
3651170982549หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน5
3661170992549พฤติกรรมการสื่อสารทางเว็บไซต์ไทยตำบลดอทคอมกับการทำธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของกลุ่มผู้ประกอบการโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในเขตกรุงเทพมหานคร = Co3
3671171002549เพื่อชาติ เพื่อ humanity : ภารกิจของวีรบุรุษเสรีไทย จำกัด พลางกูร ในการเจรจากับสัมพันธมิตร2
3681171042549คุยกันก่อนทักษิณล่ม / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์1
3691171102549การพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัย : กรณีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม / อดุลย์ วิริยเวชกุล1
3701171122549เรียนรู้กระบวนการสร้างทุนทางสังคมของชุมชน / นภาภรณ์ หะวานนท์ และ พิศมัย รัตนโรจน์สกุล1
3711171132549ทุนวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ / จารุวรรณ ขำเพชร... [และคนอื่น ๆ]1
3721171142549ทุนชุมชน : รากแก้วของการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม / มณีมัย ทองอยู่... [และคนอื่น ๆ]1
3731171152549ความรู้จากลุ่มน้ำลำพระเพลิง / นภาภรณ์ หะวานนท์... [และคนอื่น ๆ]1
3741171162549ชาวนาในยุคเศรษฐกิจเพื่อการค้า / พรเพ็ญ ศาสตริยาภรณ์1
3751171172549งานปั้นปูน / จารุวรรณ ขำเพชร... [และคนอื่น ๆ]1
3761171182549วงศาวิทยาว่าด้วยระบบการศึกษาไทย / ศรีชัย พรประชาธรรม1
3771171202549A comparative analysis of production efficiency of swine between open house and close house technology in Rachaburee province3
3781171402549การพัฒนามาตรฐานห้องสมุดประชาชนที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย / ชุติมา สัจจานันท์1
3791171452549สื่อมวลชนปริทัศน์ ฉบับ คู่มือการทำข่าวอ่อนไหว HIV/AIDS / สถาบันพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย2
3801171472549รายงานการติดตามประเมินผลการปฏิรูปการศึกษาด้านการบริหารและการจัดการศึกษาเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 25481
3811171512549จากฝึกหัดครูสู่___มหาวิทยาลัยราชภัฏ : 111 ปี วิวัฒน์พันธกิจ สร้างสรรพวิทยา ประทีปทองแห่งการพัฒนา ประเทืองค่าความเป็นไท1
3821171542549การสื่อสารเพื่อการจัดการองค์กรเกย์ในประเทศไทย / สุรพงษ์ โสธนะเสถียร และ พจนา ธูปแก้ว1
3831171552549การสื่อสารเพื่อการจัดการในชุมชน / สุรพงษ์ โสธนะเสถียร และ เกศกนก ชุ่มประดิษฐ์1
3841171562549การสื่อสารเพื่อการจัดการในองค์การธุรกิจ / สุรพงษ์ โสธนะเสถียร และ สถาพร สายเชื้อ1
3851171572549การสื่อสารเพื่อการจัดการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร / สุรพงษ์ โสธนะเสถียร และ สุภทรา โกไศยกานนท์1
3861171582549การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน : จากแนวคิดสู่ปฏิบัติการวิจัยในสังคมไทย / ปาริชาต สถาปิตานนท์...[และคนอื่น ๆ]1
3871171602549การเลี้ยวโค้งของการสื่อสารการเกษตรในไทย : ภาพรวมจากงานวิจัย 2544-2547 / กาญจนา แก้วเทพ...[และคนอื่น ๆ]1
3881171642549แด่การสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรของชุมชนในอนาคต / กาญจนา แก้วเทพ...[และคนอื่น ๆ]1
3891171682549สื่อสารเพื่อโลกสวย : บทเรียนจากการสื่อสารเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน / กาญจนา แก้วเทพ... [และคนอื่น ๆ]1
3901171692549การสื่อสารเพื่อการจัดการ / สุรพงษ์ โสธนะเสถียร1
3911171892549สังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง / ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์, ฐิติพร ศิริพันธ์ พันธเสน และ สุวัจฉรา เปี่ยมญาติ ; อภิชัย พันธเสน, บรรณาธิการ1
3921171902549หนึ่งมณฑล หนึ่งประเทศ : เศรษฐกิจจีน 11 มณฑลที่มีนัยสำคัญต่อไทย / วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน, อักษรศรี พานิชสาส์น และ อวยพร สุธาทองไทย1
3931172322549ชิพ ซีดี-รอม พ.ค./2549 [ซีดี-รอม] = Chip CD-ROM 5/2006 [CD-ROM]1
3941172342549เพลงพื้นบ้านกับการเผยแพร่ประชาธิปไตย [CD-ROM]2
3951172452549ใต้ฟากฟ้าแห่งการศึกษาสื่อบุคคลและเครือข่ายการสื่อสารภาพรวมจากงานวิจัย / กาญจนา แก้วเทพ ... [และคนอื่น ๆ]1
3961172662549สิ่งพิมพ์ สกศ.1
3971172672549สิ่งพิมพ์ สกศ.1
39811727825496 เดือนแห่งการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษารวมพลังปัญญา / กระทรวงศึกษาธิการ2
3991172852549การควบคุมสินค้าคงคลัง / อินทิรา เนขุนทด 1
4001172862549คุณพ่อเฉลิม สุขมาก : 6 สิงหาคม 2459 - 30 มีนาคม 25481
4011172932549การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพประชาชนของประเทศสมาชิกภายใต้รัฐธรรมนูญยุโรปและหลักการและแนวทางการสร้างพลวัตในคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ / สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ1
4021173022549กว่าจะมาเป็น...ศาลปกครอง / วรรธนวรรณ จันทรจนา2
4031173032549ประมวลกฎหมายอาญาฉบับทันสมัย / รวบรวมโดย น้ำแท้ มีบุญสร้าง3
4041173182549ฟิสิกส์ระดับอุดมศึกษา... [ซีดี-รอม] = Physics...[CD-ROM] / ฮัก ดี. ยัง และ โรเจอร์ เอ. ฟรีดแมน ; แปลและเรียบเรียง ปิยพงษ์ สิทธิคง4
4051173902549หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรตามแนวปฏิรูปการศึกษา / บรรณาธิการ พิมพันธ์ เดชะคุปต์, พรทิพย์ ศิริสมบูรณ์เวช และ รัชนีกร หงส์พนัส4
4061173912549การสอนคิดด้วยโครงงาน / พิมพันธ์ เดชะคุปต์, พเยาว์ ยินดีสุข และ ราเชน มีศรี4
4071174092549Modern entrepreneur handbook2
4081174142549แนวทางการปฏิบัติงานและการดำรงตนของผู้พิพากษาศาลยุติธรรม1
4091174212549การหนังสือพิมพ์ของฉัน / กุหลาบ สายประดิษฐ์ ; บรรณาธิการโดย สุชาติ สวัสดิ์ศรี4
4101174222549ชีวิตสอนอะไรแก่ข้าพเจ้า / กุหลาบ สายประดิษฐ์ (ศรีบูรพา) ; บรรณาธิการโดย รุ่งวิทย์ สุวรรณอภิชน 4
4111174242549การคลังเพื่อสังคม : จินตนาการและการวิจัยเพื่อสังคมที่ดีกว่า / ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์3
4121174302549งานบรรณาธิการหนังสือพิมพ์และนิตยสาร / นงลักษณ์ แช่มโชติ1
4131174322549ชุมชนคนไท / สุวัฒน์ คงแป้น, บรรณาธิการ1
4141174352549จิตวิญญาณแห่งความสุข / รินธรรม อโศกตระกูล... [และคนอื่น ๆ]1
4151174372549ยาเสพติด : ปัญหาชายแดนภาคตะวันออก ตราด เกาะช้าง สระแก้ว / พินิจ ลาภธนานนท์1
4161174552549เทิด ธ มหาราชครองไทย 60 ปี / ฐิติรัตน์ เกิดหาญ, ผู้รวบรวม1
4171174562549ธรรมะน่ารู้1
4181174592549ตามรอยบาทพระราชชนนี / อัครวัฒน์ โอสถานุเคราะห์1
4191174602549เทิดพระเกียรติ 60 ปี การครองสิริราชสมบัติ1
4201174612549ใต้ละอองธุลีพระบาทกับลัดดาซุบซิบ / แถมสิน อันตพันธุ์1
421117463254960 พระบรมราโชวาท แผนที่ชีวิต 80 ข้อคิดพระเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ยอดกตัญญู1
4221174852549คู่มือสร้างแรงจูงใจไร้ขีดจำกัด = 100 ways to motivate yourself / สตีฟ แชนเดลอร์ ; ทรงวิทย์ เขมเศรษฐ์, แปล4
4231174862549แม่น้ำยม : ป่าสักทอง...วิถีชีวิตของคนสะเอียบ / บรรณาธิการโดย สายัณน์ ข้ามหนึ่ง1
4241174872549เพียรสร้างกำลังใจ / ปรียาภา - เกวลิน2
4251174922549พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย 10 มิถุนายน 2549 [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล]1
4261174942549สหภาพยุโรปโฉมใหม่และ 25 ประเทศสมาชิก / บรรณาธิการโดย วิมลวรรณ ภัทโรดม3
4271174952549จิตวิทยาการปรับตัว / วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์2
4281175272549สถิติเบื้องต้นสำหรับสังคมศาสตร์ 1 = Elementary statistics for social sciences 1 / อินทิรา เนขุนทด1
4291175282549เทคนิคการทดลอง x-ray absorption spectroscopy ณ ห้องปฏิบัติการแสงสยาม / วันทนา คล้ายสุบรรณ์2
4301175332549การมีงานทำและรายได้ของกำลังคนระดับกลางและระดับสูง = Employment and income of medium and high manpower / ประดิษฐ์ ชาสมบัติ...[และคนอื่น ๆ]2
4311175452549สิ่งพิมพ์ สกศ.2
4321175462549กิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมโดยองค์กรนิสิตนักศึกษา 153 สถาบัน / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา1
433117583254929 ราชันย์ : พระราชประวัติพระมหากษัตริย์ 29 พระองค์ทั่วโลก / วสิษฐ เดชกุญชร, บรรณาธิการ2
4341175842549ตามหาคนในรูป ภาพมงคลในหลวงกับประชาชน... 3
4351175862549ในหลวงฯ กษัตริย์นักพัฒนาผู้ยิ่งใหญ่ / พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ2
4361176002549ยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทย : วิกฤตหรือโอกาส / ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย, มหาวิทยาลัยบูรพา, สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศ1
4371176172549คำพิพากษาฎีกา 2549 / ไพโรจน์ วายุภาพ, บรรณาธิการ.11
4381177342549ระบบฐานข้อมูล Oracle database 10g / ศุภชัย จิวะรังสินี และ ขจรศักดิ์ สังข์เจริญ3
4391177462549Taekwondo2
4401177682549พีซีทูเดย์ ซีดี [ซีดี-รอม] : รวมโปรแกรมกำจัดไฟล์คู่แฝด1
4411177812549PC world Thailand [CD-ROM] : Vol. 3 No. 34 June, 20061
4421177852549หนังสือที่ระลึกงาน "ร้อยใจใฝ่ธรรม รำลึก 100 ปี ชาตกาลท่านพุทธทาส" 25-27 พฤษภาคม 2549 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เพื่อร่วมเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณท่า2
4431178082549บันทึกประวัติศาสตร์เลือดสงครามโลกครั้งที่สอง... 1
4441178092549เศรษฐศาสตร์แบบเคนส์1
4451178112549ชีวิตนี้ใช่ว่าจะมีดีแต่อย่างเดียว = EQ+IQ=best brain management for successful life / อเล็กซานเดรีย เค. เชอร์รี่ ; แปลโดย อนันตชัย ศรีโคตร1
4461178132549Boost metabolism / ธนิสรา ยศวิทย์1
4471178152549มาจากที่ราบสูง / สุรชัย จันทิมาธร1
4481178212549เดินไปสู่หนไหน / สุรชัย จันทิมาธร1
4491178222549ความบ้ามาเยือน / สุรชัย จันทิมาธร1
4501178232549ตะวันสีแดง / สุรชัย จันทิมาธร1
4511178242549เล็กนั้นงาม : การศึกษาเศรษฐศาสตร์โดยให้ความสำคัญกับผู้คน = Small beautiful : a study of economics as if people mattered / อี.เอฟ.ชูมาเกอร์ ; แปลโดย กษ2
4521178252549100 ปี มาลัย ชูพินิจ : ลูกเขียนถึงพ่อและเรื่องเล่าชาว 32 ป.ล.1
4531178262549ชุดรวมข้อเขียนคัดสรรจากหน้าหนังสือพิมพ์1
4541178272549กาฬวิบัติ / อัลแบร์ กามู ; ประหยัด นิชลานนท์, ผู้แปล1
4551178282549รักษ์หัวใจ... 3
4561178292549SBS โรคจากการทำงานในตึก / สร้อยสุดา เกสรทอง1
4571178302549สอนลูกให้รู้จักคิด = How to teach your child to think deliberately / อรุณรัศมี ฉายศิลปไชย, บก.เรียบเรียง1
4581178312549ความน่าจะเป็นบนเส้นขนาน... / วินทร์ เลียววาริณ และ ปราบดา หยุ่น1
4591178322549กุหลาบในสวนเล็กๆ / ชมัยภร แสงกระจ่าง1
4601178332549ภาษาอังกฤษสำหรับงานร้านอาหารและภัตตาคารโรงแรม / อ.วันดี2
4611178342549ชีวประวัติห้านาที หลักคิด 12 นักธุรกิจไทย / สัญญลักษณ์ เทียมถนอม1
4621178352549คุณนั่นแหละคือผู้นำ ไม่มีใครใหญ่กว่าคุณ / ธรณี ศิริโสภณ1
4631178362549รัฐ-ชาติกับ (ความไร้) ระเบียบโลกชุดใหม่ = Nation-state and the new world (DIS) order / ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร2
464117842549โปรแกรมช่วยงานด้านกราฟิก Thaishow / อาจหาญ สัตยารักษ์2
4651178402549สรรนิพนธ์การทหารเหมาเจ๋อตุง / บรรณาธิการ : ประพต เศรษฐกานนท์1
4661178522549การสำรวจการตั้งครรภ์การเกิดและทารกแรกเกิดในโครงการกาญจนบุรี (2546) = Survey of pregnancy, birth, and early life in Kanchanaburi project / ภาณี วงษ์เอก1
4671178562549Chip CD-ROM 6/2006 [CD-ROM]1
4681178802549เสียงและทางเลือกของผู้หญิงติดเชื้อเอชไอวีในประเทศไทย / เบญจา ยอดดำเนิน - แอ็ตติกจ์ ... [และคนอื่น ๆ]1
4691179342549วิมุตตะมิติมหัศจรรย์แห่งโลกภายใน / สิริอัญญา2
4701179352549กระชากหน้ากากธุรกิจยาข้ามชาติ = The truth about the drug companies : how they deceive us and what to do about it / มาร์เซีย แอนเจลล์ ; บรรณาธิการ วิชั1
4711179372549ท่องโลกกวีเทิดอักษรสุนทรภู่ / ภิญโญ ศรีจำลอง2
4721179382549ต้นทางชุมชนประชาธิปไตย / วิทยาลัยการจัดการทางสังคม1
4731179402549ทฤษฎีความน่าเชื่อถือในงานวิศวกรรมโยธา = Theory of reliability in civil engineering / สงวน วงษ์ชวลิตกุล1
4741179412549ภาวะการตายภาพสะท้อนความมั่นคงของประชากร2
4751179422549Metadata : คู่มือการใช้มาตรฐาน Mods และ Mets สำหรับการพรรณนาและจัดการสารสนเทศในห้องสมุดดิจิทัล / นันทพร ธนะกูลบริภัณฑ์ และ อำนาจ ธรรมกิจ1
4761179702549กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา / คณิต ณ นคร13
4771180082549ต่างมอง ต่างมุม1
4781180102549ครองใจคน : หลากเหตุผลที่คนไทยรักในหลวง / อมิตา อริยอัชฌา 2
4791180112549การเสด็จขึ้นครองราชย์ พระราชพิธี คติ ความหมาย และสัญลักษณ์แห่ง "สมมติเทวราช" / นภาพร เล้าสินวัฒนา1
4801180152549พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช / มงคล แฝงสาเคน1
4811180162549แนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมประเภทโครงการด้านคมนาคม / อุษณีย์ ศิวาวุธ1
4821180282549การปกครองของไทยสมัยอยุธยาและต้นรัตนโกสินทร์1
4831180552549การบัญชีการเงิน = Financial accounting / แจน อาร์. วิลเลี่ยม...[และคนอื่น ๆ] ; แปลและเรียบเรียง พรสิริ ปุณเกษม...[และคนอื่น ๆ]10
4841180602549การปรับปรุงความพร้อมใช้งานของเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ = Equipment availability in electronic manufacturing service improvement/ ยุท3
4851180612549ระบบจดทะเบียนการโอนสิทธิเรียกร้อง = The registration system of the assignment of claims / พรประไพ ชัยวิวัธน์3
4861180622549วิวัฒนาการการสอบสวนคดีอาญา : ศึกษาบทบาทของพนักงานอัยการ = Development of criminal inquiry : study on the role of public prosecutor/ จิราธร เจริญวุฒิ 3
4871180632549สิทธิที่จะนิ่งของผู้ถูกกล่าวหาในคดีอาญา = The right to silence of an accused in a criminal case / กวีวรรณ์ จีนขจร3
4881181642549ทางลัด... สู่ล่าม / บุษบา บรรจงมณี2
489118187254919 คูณ 25 สูตรคูณหัวใจ [แผ่นวีดิทัศน์] = Romance [Videodisc] 20
4901182332549คู่มือผู้ประกอบการยุคใหม่ [ซีดี-รอม] = Modern entrepreneur handbook [CD-ROM]2
4911182352549แม่น้ำยม [แผ่นวีดิทัศน์] : ป่าสักทอง วิถีชีวิตของคนสะเอียบ / บรรณาธิการโดย สายัณน์ ข้ามหนึ่ง1
4921182632549ก๊อปปี้ซีดี [ซีดี-รอม]1
4931182642549เคล็ดลับอัพโหลดดาวน์โหลดโปรแกรมไม่ให้หลุด [ซีดี-รอม]1
4941182652549บีบอัดไฟล์คุณทำได้ง่ายนิดเดียว [ซีดี-รอม]1
4951182672549เคล็ดลับ!เพิ่มประสิทธิภาพ Windows XP [ซีดี-รอม]1
4961182682549คุยสนุก!แชทสนั่น!ด้วย MSN messenger [ซีดี-รอม]1
4971182692549สร้าง-ตัดต่อ วิดีโอส่วนตัวคุณทำได้ง่ายนิดเดียว [ซีดี-รอม]1
4981182702549Microsoft excel 2003 [CD-ROM]1
4991182712549มือใหม่หัดเล่นเกมออนไลน์ [ซีดี-รอม]1
5001182722549ตัดต่อเสียงคุณทำได้ง่ายนิดเดียว [ซีดี-รอม]1
5011182732549สร้างนามบัตรคุณทำได้ง่ายนิดเดียว [ซีดี-รอม]1
5021182742549Word 2003 [CD-ROM]1
5031182752549สร้างซีดี Midi คาราโอเกะด้วยตัวคุณเอง [ซีดี-รอม]1
5041182762549เคล็ดลับป้องกัน-กำจัดสปายแวร์ง่ายนิดเดียว [ซีดี-รอม]1
5051182772549แปลงวีซีดีเป็นดีวีดีคุณทำได้ง่ายนิดเดียว [ซีดี-รอม]1
5061182782549สร้างวีซีดีภาพถ่ายดูในทีวีง่ายนิดเดียว [ซีดี-รอม]1
5071182792549เคล็ดลับป้องกันกำจัดไวรัสง่ายนิดเดียว [ซีดี-รอม]1
5081182802549ก๊อปปี้ดีวีดีคุณทำได้ง่ายนิดเดียว [ซีดี-รอม]1
5091182812549เคล็บลับเพิ่มประสิทธิภาพ Internet [ซีดี-รอม]1
5101182822549สร้างไดอารี่ออนไลน์ [ซีดี-รอม]1
5111182832549สร้างแผ่นดีวีดีคุณทำได้ง่ายนิดเดียว [ซีดี-รอม]1
5121182842549รับส่งอีเมล์ด้วย Outlook express ง่ายนิดเดียว [ซีดี-รอม]1
5131182852549แชทสนั่น!คุยสนุก!ด้วย Yahoo! messenger [ซีดี-รอม]1
5141182862549โทรฟรีทั่วโลกด้วย Skype ง่ายนิดเดียว [ซีดี-รอม]1
5151182872549พรรณไม้หอม [ซีดี-รอม]1
5161183132549วิธีอยู่เหนือดวงและโอวาทสี่ของเหลียวฝาน / สนอง วรอุไร1
5171183142549โรงเรียนแพทย์ชนบท : คู่มือเวชศาสตร์ชุมชนภาคสนาม / บรรณาธิการโดย สายพิณ หัตถีรัตน์, สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ และ ฉันทนา ผดุงทศ2
5181183152549รายงานคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ : เอาชนะความรุนแรงด้วยพลังสมานฉันท์1
5191183162549บสย. 15 ปี หลักประกันเคียงคู่ผู้ประกอบการไทย / บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม3
5201183172549วันสำคัญในพระพุทธศาสนา / สุรีย์ มีผลกิจ, รวบรวมและเรียบเรียง1
5211183202549การใช้แบบจำลองประมาณการทางการเงินในโครงการกรอ.2
5221183222549รายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงวิชาการ : โครงการจัดทำแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2550-2554 / มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด...[และคนอื่น ๆ]1
5231183232549สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ : จดหมายเหตุงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 12 สิงหาคม 2547 / คณะกรรม2
5241183292549ทศพิธราชธรรมกับพระมหากษัตริย์ไทย2
5251183402549ฉะ แฉ ฉาว นักการเมืองไทย6
5261183802549สถิติวิศวกรรม = Engineering statistics / ดักลาส ซี มอนโกเมอรี และ จอร์จ ซี รังเคอร์ ; แปลและเรียบเรียงโดย ประไพศรี สุทัศน์ ณ อยุธยา และ พงศ์ชนัน เหลือ2
5271183812549เริ่มต้นการใช้งาน Catia v.5 / มนัส สังวรศิลป์ และ ธนพงศ์ ไชยชนะ4
5281183912549สมเด็จพระจักรพรรดิและสมเด็จพระจักรพรรดินีแห่งประเทศญี่ปุ่น / กระทรวงการต่างประเทศ1
5291183962549ประเมินผลการพัฒนาศักยภาพในการป้องกันแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด : จัดทำตัวชี้วัด / วันชัย วัฒนศัพท์...[และคนอื่น ๆ]1
5301184102549บันทึกประวัติศาสตร์พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี [แผ่นวีดิทัศน์] : 9-13 มิถุนายน 25492
5311184202549สำรวจเพื่อประมวลข้อมูลนักการเมืองถิ่น : จังหวัดสมุทรปราการ = The survey project for compilation of data on locally based politicians : Samutprakan pro1
5321184222549สำรวจเพื่อประมวลข้อมูลนักการเมืองถิ่น : จังหวัดสงขลา = The survey project for compilation of data on locally based politicians : Songkhla province / ภ2
5331184342549ตามรอยพระอาจารย์พรหม จิรปุญโญ พระอรหันต์แห่งบ้านดงเย็น1
5341184392549ครบ 100 ปี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสต้นเมืองกำแพงเพชร วันที่ 18 สิงหาคม พุทธศักราช 25491
5351184712549CDD #18 [CD-ROM]1
5361184722549Chip CD-ROM 7/2006 [CD-ROM]1
5371184752549PC world Thailand [CD-ROM] : Vol. 3 No. 35 July, 20061
5381184762549พีซีทูเดย์ ซีดี [ซีดี-รอม] : สไตล์คนอินเทรนด์1
5391184772549การจัดการเทคโนโลยีโทรคมนาคม = Telecommunication technology management / ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ2
5401184802549การส่งจ่ายกำลังไฟฟ้า = Transmission and distribution systems / มงคล ทองสงคราม2
5411184812549ทฤษฎีเครื่องวัดไฟฟ้า = Electrical measurements / มงคล ทองสงคราม2
5421184872549เครือข่ายโทรคมนาคม-อุปกรณ์เครือข่าย / ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ2
5431184932549เรียนจากแชมป์เพื่อเป็นแชมป์สำหรับองค์กรการศึกษา / สำนักเลขานุการคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ4
5441184942549รายงานผลการสัมมนา เรื่อง มหาวิทยาลัยจะรับใช้สังคมให้ดีขึ้นได้อย่างไร? : การออกนอกระบบกับประโยชน์สาธารณะ 2
54511857825499+1 หมอดูดัง / เพชรภี ปิ่นแก้ว1
5461185812549สมุนไพรกับโภชนบำบัด1
5471185832549ทำนายชีวิตจากตัวเลขวันเกิด / จุฑามาศ ณ สงขลา1
5481185852549ใต้ร่มพระบารมีปกเกล้า1
5491185862549ธรรมะกษัตริย์รัชกาลที่ 9 / ธัญญาภรณ์ ภู่ทอง ; บรรณาธิการโดย วินัย สิทธินุกูลชัย1
5501185872549ใต้เบื้องพระยุคลบาท / สุเมธ ตันติเวชกุล ; บรรณาธิการโดย สมหมาย ปาริจฉัตต์1
5511185882549สมเด็จพระราชาธิบดีรัชกาลที่ 9 = King of Thailand / พลาดิสัย สิทธิธัญกิจ1
5521185892549บันทึกประวัติศาสตร์ที่โลกไม่ลืม : 25 พระราชอาคันตุกะร่วมถวายพระพรชัยมงคล / ภูริทัต รัศมีเพชร1
5531185902549พระราชประวัติ 29 พระมหากษัตริย์ของโลก1
5541185912549ปรัชญาการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว / อุดมพร อมรธรรม1
5551185922549ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพระเจ้าอยู่หัว / อุดมพร อมรธรรม3
5561185932549ทำตามพ่อ / แทนไท ผดุงธรรม1
5571185942549ทรงพระเจริญ : = Long Live the King Bhumibol Adulyadej1
5581186042549ECC 30th year note books / เกชา ธีระโกเมน1
5591186102549ประวัติท่านอาจารย์มั่น ภูริทัตโต และมุตโตทัย1
5601186112549ร้อยแปดวิสาหกิจในชุมชนแนวทางวิจัยกลยุทธ์กรณีศึกษา = Enterprises in rural communities : research approach development policy strategies and 108 case st1
5611186152549การพัฒนากลไกสนับสนุนการสร้างธุรกิจใหม่ / ไว จามรมาน, สมบุญ ยมนา และ กิตติภูมิ วิเศษศักดิ์1
5621186382549ศัพท์ข่าวเช้านี้ [แผ่นวีดิทัศน์] : มกราคม 25494
5631186392549ศัพท์ข่าวเช้านี้ [แผ่นวีดิทัศน์] : กุมภาพันธ์ 25494
5641186402549พูดภาษาญี่ปุ่นได้ภายใน 2 วัน สำหรับผู้เริ่มต้น : จนพูดได้คุยเป็น1
5651186532549นาทีชีวิตครูจูหลิง / กันต์กวี1
5661186542549เจ้าชายจิกมีกษัตริย์ภูฏาณ 2008 / วัชระ วงศ์ตันตระ1
5671186572549ทำไม? ต้อง Dopod / จีราวุธ วารินทร์1
5681186582549กลโกงยุคใหม่ / ทศ คณนาพร ; บรรณาธิการโดย กาญจนา หงษ์ทอง1
5691186602549การแปลตามหลักภาษาศาสตร์ / วิษณุ กอปรสิริพัฒน์2
5701186612549Photoshop CS21
5711186722549พีซีทูเดย์ ซีดี [ซีดี-รอม] : Hot Hit e-Book รวมฮิต บทความเด็ดปี 481
5721186922549บนเส้นทางสู่ผู้พิพากษา / สาโรจน์ เกษมถาวรศิลป์2
5731186932549ออกแบบ สร้าง โปรโมท website step by step / พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร และ ปิยะ นากสงค์2
5741186982549คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ = Computing essentials / ทิโมที เจ. โอเลียรี่ และ ลินดา ไอ. โอเลียรี่ ; แปลและเรียบเรียงโดย ยาใจ โรจนวงศ์ชัย..2
5751187012549Inside Harry Potter... 1
5761187032549ครบเครื่องเรื่องโปรแกรมสำหรับ Windows Mobile 5 / ศิริพร เพียราธิสิทธิ์1
5771187042549มิติใหม่ทางการศึกษาเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ = Krishnamurti on education / กฤษณมูรติ ; แปลโดย พยับแดด4
5781187052549คู่มือควบคุมอารมณ์คน = Make peace with anyone / เดวิด เจ. ไลเบอร์แมน ; พูนลาภ อุทัยเลิศอรุณ แปลและเรียบเรียง1
5791187062549สุดยอดตำนานฟุตบอลโลก / แจ็คกี้1
5801187092549ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อาญา ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม การเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม ฉบับสมบูรณ์4
5811187142549หลัการพื้นฐานของกฎหมายปกครองและการกระทำทางปกครอง2
5821187162549ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และกฎหมายอาญา (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2549) พร้อมพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ.2546 / รวบรวมโดย สัก กอแสงเรือง2
5831187182549คำอธิบายกฎหมายปกครอง : หลักกฎหมายปกครอง คดีปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง / ถาวร เกียรติทับทิว2
5841187222549ประวัติการเมืองไทย 2475-2500 / ชาญวิทย์ เกษตรศิริ1
5851187232549สนธินอกสังเวียนสื่อ : คนกล้าของแผ่นดิน / เพ่งพินิจ1
5861187262549สังคมสื่อ สงครามการตลาด / อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว3
5871187272549สังหารหมู่ : ตายมากที่สุดในโลก / รวิโรจน์1
5881187282549ข้อตกลงการค้าเสรี2
5891187292549Pirate inside1
5901187302549แนะนำตัวอย่างไร...ได้เป็นส.ว. / เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง ... [และคนอื่น ๆ]1
5911187342549กลยุทธ์การสอนคิดบูรณาการ / สุวิทย์ มูลคำ2
5921187382549เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ขั้นสูงด้วย NX / วิทยา สงวนวรรณ2
5931187402549คู่มือสร้างอนาคตให้เป็นจริง = Manifest your destiny / เวย์น ไดเออร์ ; เอกชัย อัศวนฤนาท, แปล1
5941187412549กลเม็ดเจาะเซฟวัยทอง = Marketing to the old / อนันต์ ยศพลวัฒน์1
5951187422549Database programming ด้วย VB 2005 and VC#2005 ฉบับสมบูรณ์ / ศุภชัย สมพานิช ; บรรณาธิการโดย สัจจะ จรัสรุ่งรวีวร5
5961187472549มัคคุเทศก์ = Tour guiding / พิมพรรณ สุจารินพงศ์2
5971188122549มองชีวิตผ่านมะเร็ง / วรฑา วัฒนะชยังกูร (อภิวัฒน์ วัฒนางกูร) ; เรียบเรียงโดย นรุตม์1
5981188132549ชีวิตบนเส้นทางธรรม / ทศพร (ชัยประคอง) บุญเทวาพิทักษ์1
5991188142549100 วิธีทำให้คนยอมทำงานให้เรา : ด้วยความเต็มใจและมีแรงจูงใจที่ดี = 100 ways to motivate others : how great leaders can produce insane results without 1
6001188152549คู่มือบัณฑิตจบใหม่ / โชติกานต์ เที่ยงธรรม1
6011188172549มีชีวิตที่คิดไม่ถึง / ดังตฤณ1
6021188352549ภูฐาน : สวรรค์บนดิน / ส. ศิวรักษ์1
6031188362549กระเทยเย้ยเวที / เปรมปรีดา ปราโมช ณ อยุธยา1
6041188382549Dream is never die1
6051188402549สร้างงานด้วย Crystal reports XI ฉบับสมบูรณ์ / ศุภชัย สมพานิช ; บรรณาธิการ สัจจะ จรัสรุ่งรวีวร2
6061188452549การบริการอาหารและเครื่องดื่ม [แผ่นวีดิทัศน์] / ผลิตโดย ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์18
6071188512549ชุดนวนิยายไทย1
6081188542549กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา [ซีดี-รอม] / คณิต ณ นคร 13
6091188772549รักโคตรๆ / ธัญลักษณ์ จุลพงษ์1
61011887925491001 วิธีชาร์จแบตพนักงาน = 1001 ways to energize employees / บ๊อบ เนสสัน ; แปลโดย เริงศักดิ์ ปานเจริญ1
6111188802549เทคนิคการสร้างระบบบริการให้เป็นเลิศ = Customer service excellence / พิสิทธิ์ พิพัฒน์โภคากุล1
6121188822549แต่งอย่างไรที่ใช่คุณ Hip to be hep / ธัญนันท์ แดงเดช1
6131188832549Ipod2
6141188842549กรอบความคิดสำหรับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ = A framework for human resource management / เกร์ย เดสเลอร์ ; แปลและเรียบเรียงโดย ชำนาญ ปิยวนิชพงษ์, นพพร ศร2
6151188852549ส้มตำเป็นอาชีพ / บรรณาธิการ ศิริลักษณ์ รอตยันต์3
6161188862549สุภาษิต คำพังเพย สำนวนไทย / นลิน คู ; ภาพ โอม รัชเวทย์1
6171188872549คัพเค้กและชีสเค้ก = Cupcakes and cheesecakes / บรรณาธิการโดย ณัฐยา เต็งมงคล3
6181188912549ทศชาติชาดกกับจิตรกรรมฝาผนัง : เวสสันดรชาดก ภูริทัตตชาดก จันทกุมารชาดก นารถชาดก วิธุรชาดก / นิดดา หงษ์วิวัฒน์2
6191188922549พิพิธภัณฑ์ = A variety of museums1
6201188952549น้ำผักผลไม้ / บรรณาธิการ อบเชย อิ่มสบาย... [และคนอื่น ๆ]3
6211189002549เบาหวาน : อาหารลดน้ำตาลในเลือด / บรรณาธิการ นลิน คูอมรพัฒนะ3
6221189062549เดียว เจ้าหนูทศกัณฐ์ / ปิ่นอนงค์ เรียบเรียง1
6231189252549ปวงประชามหาปีติ : ประมวลภาพพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 8-13 มิถุนายน พุทธศักราช 2549 / คณะกรรมการอำน1
6241189272549แนวคิดการพัฒนาประเทศ / สรรเสริฐ วงศ์ชะอุ่ม2
6251189282549ชุดเก็บเกี่ยวรวง ผลิตผลพวงจากไร่ สพส. 1
6261189302549คุณลักษณะและกระบวนการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของประเทศเวียดนาม / นิติภูมิ นวรัตน์2
6271189382549ความเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมาธิการการแปรรูปรัฐวิสากิจ วุฒิสภา กรณี "การแปรรูป กฟผ." / คณะอนุกรรมาธิการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลการแปรรูป กฟผ.1
6281189392549สรุปผลการทำประชาพิจารณ์ "ปัญหาการแปรรูป กฟผ." / คณะอนุกรรมาธิการศึกษาและรับฟังปัญหาการแปรรูป กฟผ.1
6291189522549ประสบการณ์การสอนของอาจารย์ที่ผ่านการรับรองคุณภาพการสอน วันที่ 3-4 พฤษภาคม 2549 ณ มิชชั่นฮิลล์กอล์ฟคลับ เขาใหญ่ / ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาล2
6301189572549ภาษีสรรพากร : คำอธิบายประมวลรัษฎากร / ไพจิตร โรจนวานิช, ชุมพร เสนไสย และ สาโรช ทองคำ2
6311189582549คู่มือการขอรับทุนส่งเสริมการวิจัยของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ / มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์1
6321189602549จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การเบื้องต้น / ยะผาด วิวัฒน์พงษ์1
6331189622549บทคัดย่องานวิจัยโคราชศึกษา... / บรรณาธิการ นฤมล รักษาสุข1
6341190052549ประมวลภาพประวัติศาสตร์ พระราชพิธีและงานเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี2
6351190282549King of heart3
6361190562549CISA 1 workbook : คลังแบบทดสอบพร้อมเฉลย5
6371190602549ปัญญาชนสาธารณะแห่งสยาม ปัญญาชนเพื่อประชาชน / ลัดดา วิวัฒน์สุระเวช และ สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์, บรรณาธิการ1
6381190662549อาหารว่างไทย-ฝรั่ง : สไตล์ฟิงเกอร์ฟู้ด สำหรับงานเลี้ยง และกินเองอย่างมีรสนิยม = Appetizers & finger food for entertaining3
6391190672549อาหารอร่อย : รสมือท้องถิ่นทั่วไทย / บรรณาธิการโดย ศิริลักษณ์ รอตยันต์3
6401190702549LW 4231
6411190712549อาหารไทย3
6421190742549พาสต้า = Pasta / บรรณาธิการ ศิริลักษณ์ รอตยันต์, ธนิตา จีนสันเทียะ และ ณัฐยา เต็งมลคล3
6431190752549Mushroom recipes3
6441190762549ก๋วยเตี๋ยวเป็นอาชีพ / บรรณาธิการ เยาวภา ขวัญดุษฏี3
6451190802549ลดความอ้วน : อาหารแคลอรี่ต่ำ และไขมันน้อย / บรรณาธิการ นลิน คูอมรพัฒนะ3
6461190812549ปิ้ง ย่าง งบ / บรรณาธิการโดย ศิริลักษณ์ รอตยันต์3
6471190842549รสแซบสารพัดจาน / บรรณาธิการ ศิริลักษณ์ รอตยันต์3
6481190862549อาหารเช้าสารพัดสไตล์ / บรรณาธิการโดย ศิริลักษณ์ รอตยันต์3
6491190892549แกงจืดต้มส้ม : สารพัดต้มเค็มต้มหวาน / บรรณาธิการโดย ศิริลักษณ์ รอตยันต์3
6501193572549ธรรมาภิบาลกิจการไฟฟ้าในประเทศไทย : ตัวชี้วัดเพื่อรังสรรค์การปฏิบัติที่เป็นเลิศและส่งเสริมระบบการรับผิดต่อสาธารณะ / เดชรัต สุขกำเนิด...[และคนอื่น ๆ]1
6511195242549การแสดงภาพศิลปะครั้งแรกของ ไมตรี ลิมปิชาติ ณ พี ซี ซี อาร์ต เซ็นเตอร์ 4-19 กรกฎาคม 2549 / ไมตรี ลิมปิชาติ1
6521195262549เผยแผ่ : สงเคราะห์ : พัฒนา / พระพิศาลธรรมพาที (พระพยอม กัลยาโณ)1
6531195302549วิถีกุหลาบ สายประดิษฐ์ สืบชีวิต "ศรีบูรพา" / ไพลิน รุ้งรัตน์, บรรณาธิการ3
6541195322549จูงมือลูกเดิน : คำสอนที่สามารถพิสูจน์ได้ / ป. เจริญธรรม2
6551195332549ออมก่อนรวยกว่า / นวพร เรืองสกุล3
6561195342549Best tips of Tiger Woods1
6571195352549การประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ใน 3 จังหวัดภาคใต้ : ความสำเร็จ ผลกระทบ และข้อเสนอแนะ / จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย1
6581195372549สลายความขัดแย้งสังคมศาสตร์ที่หยั่งถึงธรรมชาติ / พระพรหมคุณาภรณ์ [ป.อ.ปยุตโต]2
6591195432549BrandAge ฉบับพิเศษ1
6601195522549วิเคราะห์ อุทธรณ์ ฎีกา การทุเลาการบังคับคดี... / ภาสกร ญาณสุธี2
6611195602549Database programming ด้วย VB 2005 & VC# 2005 [ซีดี-รอม]5
6621195982549การศึกษาต้นทุนผลิตของการเรียนการสอนในสถาบันอาชีวศึกษาเอกชน / เยาวลักษณ์ ราชแพทยาคม... [และคนอื่น ๆ]2
6631196012549แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 : สังคมที่มีความสุขอย่างยั่งยืน / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1
6641196112549การใช้นิวเคลียร์เทคนิคพัฒนากากตะกอนไปเป็นทรัพยากรใหม่ = The use of Nuclear technique for the development of new resources / ณัฐธยาน์ เปียแดง...[และคนอ3
6651196172549เรื่องที่อยากเล่าของนายอำเภอ / สมหวัง พ่วงบางโพ2
6661196202549อนาคตของลูกใครปลูกปั้น / ปราชญา กล้าผจัญ1
6671196222549หนังสือดี1
6681196232549การแสวงหาที่อยู่ของใจ / พระอาจารย์สาคร ธมฺมาวุโธ2
6691196252549รู้จักมีมารยาทกันซะมั่ง เด็กเปรต! / แดง ใบเล่1
6701196262549การคลังสาธารณะ = Public finance / สมส่วน เตชะพะโลกุล1
6711196832549Illustrator super workshop สำหรับเวอร์ชั่น 9-CS2 / ธีรวัฒน์ จิตต์เนื่อง1
6721196852549Photoshop effect ครอบคลุมเวอร์ชั่น 7-9 (CS2) / ไพรัช นากหอม1
6731196862549Nero 7 premium / สุจิตรา ฤทธิ์ดี1
6741197002549น้องสาวกะพี่ชายสองตัวร้ายประจำบ้าน / พรายจันทร์1
6751197012549กำลังใจ "ไม่มีขาย" / ธนพร จินโต1
6761197442549รายงานผลการวิจัยและพัฒนา การสร้างมโนทัศน์ เรื่อง การเคลื่อนที่แบบหมุน : โดยใช้กิจกรรมการทดลองและการสาธิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับสรุป) 1
6771198092549นครวัด : การประเมินค่าทางสถาปัตย์ / เกียรติขจร ชัยเธียร1
6781198792549พีซีทูเดย์ ซีดี [ซีดี-รอม] : ปีที่ 3 ฉบับที่ 28 ; พี ซีทูเดย์ ซีดี [ซีดี-รอม] : รวมบราวเซอร์สำหรับชาวไอทีพันธุ์ใหม่ที่ไม่เคยตกยุค1
6791198802549PC World Thailand [CD-ROM] : Vol.3 No.36 August 20061
6801198812549Chip CD-ROM 8/2006 [CD-ROM]1
6811199182549การศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถและนวัตกรรมการเรียนรู้ในประเทศไทย / บรรณาธิการ พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์3
6821199472549พม่า : ประวัติศาสตร์ อารยธรรม และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ / บุญเทียม พลายชมภู ; บรรณาธิการโดย ดนัย ไชยโยธา1
6831199482549ขอบคุณที่เหลียวมอง / สมสนุก มีไชย ; แปลโดย คำวอน บุนยะพอน1
6841200192549โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก) เอกสารวิชาการ3
6851200262549การศึกษาสมบูรณ์แบบ : คือวงกลมที่คุ้มครองโลกถึงที่สุด / พุทธทาสภิกขุ1
6861200502549การจัดแสง สี ในงานศิลปะการแสดง3
6871200552549ความสุขของกะทิ / งามพรรณ เวชชาชีวะ3
6881200922549โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก) เอกสารวิจัย2
6891202132549เจ้าสาวบ้านไร่ / จันทริกา1
6901202392549โครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม ศูนย์ประสานงานหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม2
6911202412549ครูใหญ่พาที... : บทบันทึกความทรงจำอันทรงคุณค่าแด่อนุชนรุ่นหลัง / กาญจนา หงษ์หยก, บรรณาธิการ2
6921202692549The best 50 love songs II [CD-ROM]1
6931202702549The best 50 love songs III [CD-ROM]1
6941202752549สองฝั่งเล : ประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาจากชุมชนริมห้วงน้ำอันดามันและทะเลอ่าวไทย / นิพัทธ์พร เพ็งแก้ว1
6951202782549พุทธทาส พุทธรรม / บรรณาธิการโดย พิทยา ว่องกุล1
6961202792549ถอดรหัสสกัดหลักฎีกา 10 ปี / อธิคม ถนัดกตัญญู2
6971202812549ศิลปการร่างคำคู่ความ : แบบทนายมืออาชีพ ตอนที่ 1 / วิเชียร ศิริมงคล2
6981202832549คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา / ศนันท์กรณ์ (จำปี) โสตถิพันธุ์3
6991202862549อธิบายศัพท์นิติกรรม-สัญญา / ศนันทักรณ์ (จำปี) โสตถิพันธุ์2
7001202872549รู้หลักไว้ใช้ทำสัญญา / ไชยยศ เหมะรัชตะ2
7011202882549คำอธิบายภาษีบำรุงท้องที่ / ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล2
7021202892549การพัฒนาหลักกฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย : ในคดีปกครองประเภทสิ่งแวดล้อม การผังเมือง อาคาร โรงงาน และเหตุเดือดร้อนรำคาญ / ภานุพันธ์ ช2
7031202922549Easy electronics เรียนรู้จากการทดลอง / วรรัตน์ ภัทรอมรกุล และ โกสินทร์ พัตรานนท์1
7041202932549เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว = Embedded technology / โดย Japan system house association ; บรรณาธิการแปลและเรียบเรียงโดย ธนารักษ์ ธีระมั่นคง ; แปลโดย มานพ วงศ2
7051202942549ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์ / ธีรวัฒน์ ประกอบผล 2
7061202982549วัฏจักรชีวิต / สุทัสสา อ่อนค้อม1
7071203022549รัฐธรรมนูญกับกระบวนการยุติธรรม / คณิต ณ นคร6
7081203052549Foreigners in relation to Siam... 4
7091203172549ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี พระมหากษัตริย์นักพัฒนาการศึกษาเพื่อชีวิตราษฎร / รวบรวมและเรียบเรียง วิชนี คุปตะวาทิน1
7101203222549English-Thai how to dictionary of accounting and auditing... 10
7111203242549คู่มือกระตุ้นความคิดให้ผลิตไอเดีย = How to get ideas / แจ๊ค ฟอสเตอร์ ; แปลโดย พูนลาภ อุทัยเลิศอรุณ และ อรทัย พันธพงศ์1
7121203252549บันทึกผู้ว่าฯ อภิรักษ์ โกษะโยธิน / อภิรักษ์ โกษะโยธิน ; วงศพัฒน์, เรียบเรียง1
7131203362549จีน : เศรษฐกิจการเมืองหลังยุคปฏิรูป / สมภพ มานะรังสรรค์2
7141203382549รัฐกับศาสนา : บทความว่าด้วยอาณาจักร ศาสนาจักร และเสรีภาพ / พิพัฒน์ พสุธารชาติ1
7151203392549โฮจิมินห์ : เทพเจ้าผู้ยังมีลมหายใจ / ศุขปรีดา พนมยงค์1
7161203402549นักสืบสุดเซี้ยวกับสาวเปรี้ยวสุดป่วน = Jinxed / เบท ไซออตต้า ; คาราเมล ลาเต้, แปล1
7171203412549General theory of macroeconomic policy management2
7181203422549การจัดการสิ่งแวดล้อม : หลักการและแนวคิด / มนัส สุวรรณ2
7191203432549ความรู้เกี่ยวกับความผิดปกติทางจิต ความเครียด สุขภาพจิต และการสังคมสงเคราะห์1
7201203462549การบริหารการพัฒนาองค์การสมัยใหม่โดยการใช้กระบวนการของการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ = Results based management : RBW2
7211203472549จริยธรรมทางธุรกิจ = Business ethics / สมคิด บางโม1
7221203482549พฤติกรรมองค์การสมัยใหม่ : แนวคิดและทฤษฎี / สุพานี สฤษฏ์วานิช2
7231203512549ทฤษฎีองค์การสมัยใหม่ = Modern organization theory / ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์2
7241203522549กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ องค์การการค้าโลก (WTO) : บททั่วไป / ทัชชมัย ฤกษะสุต2
7251203542549คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตัวแทนค้าต่างและนายหน้า / ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล 2
7261203552549ล้มละลาย พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ.2542 / รวบรวมโดย ณกรณ์ กุลพิโมกข์2
7271203562549มาตราการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา / ชาติ ชัยเดชสุริยะ4
7281203572549หลักกฎหมายตัวแทน-นายหน้า / ธานี วรภัทร์4
7291203582549Principle of law criminal procedure... 4
7301203592549คัมภีร์หย่าร้าง / ภาสกร ญาณสุธี2
7311203602549คำอธิบายวิชากฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไปว่าด้วยบุคคลธรรมดาและหลักทั่วไปว่าด้วยนิติบุคคล / กิตติศักดิ์ ปรกติ1
7321203622549ประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง : ฉบับทันสมัย แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2548 / รวบรวมโดย สุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์...(และคนอื่น ๆ)2
7331203642549ความรับผิดในผลิตภัณฑ์ / สุษม ศุภนิตย์ 2
7341203652549พจนานุกรมกฎหมาย : บรรจุคำตั้งแต่โบราณกาลถึงปัจจุบันกาล สำหรับความสะดวกในผู้ใคร่ศึกษาและต้องการทราบ / ขุน สมาหารหิตะคดี (โป๊ โปรคุปต์)2
7351203662549พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ / รวบรวม พิชัย นิลทองคำ2
7361203672549ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา : ฉบับทันสมัย แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2548 พร้อมกฎหมาย, ข้อบังคับประธานศาลฎีกา และระเบียบกระทรวงยุติธรรม / รวบรวมโดย ธีระพล2
7371203722549Authorware 7 เรียนรู้และประยุกต์ใช้งานสไตล์ Workshop / สมรัก ปริยะวาที1
7381203742549Windwos XP2
7391203752549สนุกง่ายได้ภาพสวยด้วย Photoshop & Plug-in / ชาตพล นภาวรี2
7401203772549สร้างสรรค์ปรุงแต่งเว็บไซท์ด้วย PHP / กอบเกียรติ สระอุบล1
7411203792549Windows XP ฉบับผู้ใช้งาน / ไพบูลย์ เปียศิริ1
7421203802549Microsoft Windows XP ฉบับสมบูรณ์ / สิทธิชัย ประสานวงศ์1
7431203812549Photoshop CS2 ฉบับเพื่อนผู้รู้ใจ / อนุรักษ์ ภู่เนตร ; บรรณาธิการ ไพบูลย์ เปียศิริ1
7441203822549กลเม็ดเทคนิค PHP สำหรับเวบไซท์ / กอบเกียรติ สระอุบล1
7451203832549Web programming ด้วย AJAX และ PHP / วิชา ศิริธรรมจักร์1
7461203842549คู่มือสร้างเว็บไซต์แบบมือโปรด้วยโปรแกรม Dreamweaver 8 ฉบับสมบูรณ์ / มาโนช ลักษณกิจ และ วินัย สุขอารีย์ชัย1
7471203852549Photoshop CS2 Workshop / อนุรักษ์ วิไลวัลย์ และ ฐิตารัตน์ รัชตะวรรณ ; บรรณาธิการ ปิยะบุตร สุทธิดารา2
7481203862549Excel รวมสุดยอดเทคนิคการใช้งานฐานข้อมูล1
7491203872549PowerPoint 20031
7501203882549Illustrator CS2 workshop / ชลมารค พันธุ์สมบัติ ; พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร, บรรณาธิการ1
7511203892549คู่มือสุดยอดโปรแกรมเขียนแผ่น CD/DVD ด้วย Nero7 Premium ฉบับสมบูรณ์ / โกเมศ ศรีมงคล ; บรรณาธิการโดย ดนุพล กิ่งสุคนธ์1
7521203952549Excel for Office1
7531203962549Flash 81
7541203972549เขียน CD/DVD ด้วย Nero7 premium / สิทธิชัย ประสานวงศ์1
7551203982549Flash 8 workshop / ดนัย ม่วงแก้ว ; บรรณาธิการ ปิยะบุตร สุทธิดารา2
7561203992549Tip & Trick Word Excel PowerPoint / กุลิสรา ใคร่ครวญ1
7571204002549Web flash สร้างเว็บแอนิเมชั่นสวยๆ ด้วยตนเอง / สุภชัย ชนะไชยะสกุล ; บรรณาธิการ ปิยะบุตร สุทธิดารา3
7581204012549Access 20031
7591204022549เขียนแผ่น ซีดี/ดีวีดี ได้ง่ายดังใจไม่มีพลาด Nero7 / อัมรินทร์ เพ็ชรกุล1
7601204032549Microsoft Office PowerPoint 20031
7611204042549คู่มือโปรแกรมสร้างตารางคำนวณด้วย Microsoft Office Excel 2003 ฉบับสมบูรณ์ / ภาษิต เครืองเนียม ; บรรณาธิการ โกเมศ ศรีมงคล1
7621204052549แผ่นดินอีสาน / สุรพล ดำริห์กุล1
7631204062549สังคมวิทยาการพัฒนา / จามะรี เชียงทอง1
7641204072549การศึกษาและการพัฒนาชุมชน = Education and community development / จินตนา สุจจานันท์1
7651204082549สังคมศาสตร์กับการพัฒนา / สมพงษ์ ดุลยอนุกิจ1
7661204092549สงครามเวียดนาม : สงครามกับความจริงของ "รัฐไทย" = Truth in the Vietnam war : the first casualty of war and the Thai state / พวงทอง รุ่งสวัสดิ์ทรัพย์ ภว1
7671204112549บุคคลในตำนานสังคมไทย / วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร1
7681204142549นักฆ่าสองฝั่งโขง / ยอด แปดทิศ1
7691204162549การเมืองไทย / สมบัติ ธำรงธัญวงศ์1
7701204212549พระอารามหลวงของไทย / สมบัติ จำปาเงิน1
7711204252549Proceeding of Suan Sunandha research symposium... 1
7721204332549Modern English grammar in the 21st century : perfect edition / จรรยา อินทร์อ๋อง1
7731204342549ปรัชญาวิทยาศาสตร์โดยสังเขป = Philosophy of science : a very short introduction / ซาเมียร์ โอคาชา ; แปลโดย จุไรรัตน์ จันทร์ธำรง1
7741204352549ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 1 = Thai for business communication 1 / สมบัติ ศิริจันดา2
7751204362549เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารจัดการ / นพดล อินนา2
7761204372549เปรียบเทียบสื่อมวลชนไทยกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน / นพดล อินนา4
7771204382549คู่มือโปรแกรม Sketch Up / ฐิติพัฒน์ ประทานทรัพย์2
7781204422549Bovernors Bank of Thailand... 1
7791204432549การวางแผนและควบคุมกำไร / กวี วงศ์พุฒ 2
7801204442549Government bond1
7811204502549การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ = Systems analysis and design / โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์2
7821204512549Mac OS X tools & utilities รวมสุดยอดโปรแกรมสำหรับ Mac OS X / ทรงศักดิ์ ลิ้มสิริสันติกุล1
7831204522549กะเทาะเปลือกวายร้าย Trojan ด้วย Visual Basic / ธีรศักดิ์ ฐานกุล1
7841204542549พัฒนาซอฟต์แวร์1
7851204582549FireFox2
7861204592549เก่ง Apache ให้ครบสูตร / บรรพต ดลวิทยากุล ; บรรณาธิการโดย วิทยา ต่อศรีเจริญ1
7871204602549การโปรแกรมภาษาซี = C programming / พนิดา พานิชกุล ; บรรณาธิการ กิตติ ภักดีวัฒนะกุล1
7881204612549เทคนิคและการประยุกต์ใช้งานสไตล์ชีท (CSS) / สุรเชษฐ์ วงศ์ชัยพรพงษ์ ; บรรณาธิการโดย กิตติ ภักดีวัฒนะกุล1
7891204622549ฝึกเขียนโปรแกรมจากรวมโจทย์ข้อสอบภาษา C / ประภาพร ช่างไม้2
7901204652549คู่มือใช้งาน Protel DXP / สุภัทรชัย สิงห์บาง1
7911204662549มือใหม่หัดใช้ TV card / ดิเรก วงษ์วานิช1
7921204722549คู่มือระบบยูนิกซ์ FreeBSD... / บัณฑิต จามรภูติ1
7931204742549Free สารพันบนมือถือ / ทักษพร อมรชัยทรัพย์1
7941204752549เปิดโลกธุรกิจออนไลน์ด้วย eBay / รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ ; บรรณาธิการโดย ชีพธรรม คำวิเศษณ์ และ นารีมาลย์ เจียงประดิฐ์1
7951204762549รวยด้วยคลิก Google AdSense ขุมทรัพย์บนโลกออนไลน์ / ปภาดา อมรนุรัตน์กุล ; บรรณาธิการ ภาวุฌ พงษ์วิทยภานุ1
7961204772549Google1
7971204782549แต่งเพลงด้วย cakewalk SONAR / ณัฐพร มักอุดมลาภ และ อภิรัตน์ เดชชำนาญ ; บรรณาธิการโดย ศุภสิทธิ์ นาคเสน1
7981204792549โปรแกรมสามัญประจำเครื่อง1
7991205852549งานเลี้ยงถวายพระกระยาหารค่ำแด่พระประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเทศ ณ พระที่นั่งบรมราชสถิตย์มโหฬารในหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง [แผ่นวีดิท2
8001205872549ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ / ศรีสมรัก อินทุจันทร์ยง2
8011205962549การวิเคราะห์หลักทรัพย์ : ทฤษฏีและภาคปฏิบัติ / กุลภัทรา สิโรดม3
8021205972549ก้าวแรกสู่การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ / บรรณาธิการ ผาณิต เกิดโชคชัย, วัฒนา ชวนสนิท และ ถิระนันท์ เอกพันธ์5
8031205992549ลมเปลี่ยนทิศ หมายเหตุประเทศไทย / บรรณาธิการ ภริตา วิริยะรังสฤษฏ์1
8041206002549แนวทางการควบคุมภายในที่ดี / ณฐพร พันธุ์อุดม2
8051206022549รายงานผลการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการใช้ซอฟต์แวร์ในงานบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)3
8061206162549จาก "กรือเซะ" ถึง "สึนามิ" / บรรณาธิการ ปรเมศวร์ กาแก้ว1
8071206282549การประเมินคุณภาพรายการโทรทัศน์ : โครงการรณรงค์ประหยัดพลังงานและรักการอ่านของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์ / สุทิติ ขัตติยะ2
8081206392549ประมวลคำประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี / มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา1
8091206422549สินค้าที่มีมาตรการนำเข้า-ส่งออก : เอกสารเผยแพร่ตามโครงการจัดตั้งศูนย์กลางข้อมูลเศรษฐกิจการค้าและการค้าชายแดนระดับจังหวัด งบประมาณปี 25491
8101206452549ศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ / ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์1
8111206572549รายงานการวิจัย ฉบับสมบูรณ์ การปรับปรุงโครงสร้างหนี้และฟื้นฟูกิจการของธุรกิจไทย3
8121206592549การสร้างพลังชุมชนโดยขบวนการพัฒนาชุมชน / พัฒน์ บุณยรัตพันธุ์1
8131206602549สื่อพื้นบ้านแข็งแกร่ง : สุขภาวะชุมชนเข้มแข็ง / กาญจนา แก้วเทพ...[และคนอื่น ๆ]1
8141206612549ยึดหลักปักแน่นกับงานสื่อบ้านสื่อสารสุขภาวะ / กาญจนา แก้วเทพ...[และคนอื่น ๆ]2
8151206622549การประชุมวิชาการสถิติประยุกต์ระดับชาติ ประจำปี... 1
8161206742549มือใหม่ขอเป็นเซียนดาวน์โหลด / สยาม สงวนรัมย์1
8171206752549มือใหม่ขอเป็นเซียนพ็อกเก็ตพีซี Windows Mobile 5 ฉบับสมบูรณ์ / สยาม สงวนรัมย์1
8181206762549สะใจ Tiger : รวมเทคนิคสารพัน1
8191206792549Solo Nokia ฉบับ 6708 / สุรศักดิ์ จินต์หิรัณย์กุล 1
8201206802549VoIP คุยออนไลน์ง่ายนิดเดียว / วิชัย เจริญโชคพาณิชย์ และ จรรยา แหยมเจริญ1
8211206812549เปลี่ยนใจใช้แมค : ซอฟต์แวร์สามัญประจำเครื่อง / ทรงศักดิ์ ลิ้มสิริสันติกุล1
8221206832549Pocket PC 20061
8231206842549ทำไมต้อง Symbian / ปัญญ์ ปุตตะลาดา ; บรรณาธิการโดย ศุภสิทธิ์ นาคเสน1
8241206852549แก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ 2006 ฉบับมือใหม่ / ธนศักดิ์ กาญจนรัตน์วารี1
8251206862549ช่างคอมมืออาชีพ1
8261206872549คู่มือช่างคอมพิวเตอร์ 2006 ฉบับสมบูรณ์ / อนิรุทธ์ รัชตะวราห์...[และคนอื่น ๆ]1
8271206882549โน้ตบุ๊ค1
8281206892549การทดลองทางวิศวกรรมกระบวนการสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร = Experiments in process engineering for agro-industry / รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต4
8291206912549พีซีทูเดย์ ซีดี [ซีดี-รอม] : ปีที่ 3 ฉบับที่ 29 ; พี ซีทูเดย์ ซีดี [ซีดี-รอม] : 5 โปรแกรมลบไฟล์แบบล้างบาง1
8301206972549PC World Thailand [CD-ROM] : Vol.3 No.37 September 20061
8311207062549ปกิณกะ1
8321207072549ปิ่นมุก / โสภี พรรณราย1
8331207192549Chip CD-ROM 9/2006 [CD-ROM]1
8341207212549การตลาดโรงแรม = Hotel marketing / มณฑกานติ แลนแคสเตอร์5
8351207332549HT 2061
8361207342549สารสนเทศเพื่อการค้นคว้า. เอกสารคำสอนวิชา / สอางศรี พรสุวรรณ...[และคนอื่น ๆ]1
8371207352549GE 1242
8381207372549EE 3142
8391207432549HR 3072
8401207492549PA 3043
8411207562549AD 3201
8421207582549เอกสารคำสอนภาษาฝรั่งเศส 1 [HT 351] 1
8431207642549ภาษาฝรั่งเศส 3. เอกสารคำสอน / คนึงรัตน์ จันทร์สุริยา2
8441207702549การเปิดเขตการค้าเสรี_ไทยจะไปทางไหน? / อังคณา รัชธร 2
8451207712549ลุ่มน้ำโขง : วิกฤตการพัฒนาและทางออก : เอกสารสรุปการสัมมนาวิชาการ = The Mekong Basin : crisis-development-alternatives / บรรณาธิการโดย ชาญวิทย์ เกษตรศิ1
8461207772549พจนานุกรมศัพท์สังคมวิทยา อังกฤษ-ไทย : ฉบับราชบัณฑิตยสถาน / ราชบัณฑิตยสถาน1
8471207782549ศัพท์ต่างประเทศที่ใช้คำไทยแทนได้ : ฉบับราชบัณฑิตยสถาน / ราชบัณฑิตยสถาน3
8481207792549ศัพท์คณิตศาสตร์ : ฉบับราชบัณฑิตยสถาน / ราชบัณฑิตยสถาน1
8491207882549รวมบทความกฎหมายมหาชนจากเว็บไซต์ www.pub.law.net ปีที่ 11 (พ.ศ.2554) 8
8501208772549ท้องถิ่นกับการจัดการศึกษา / ภิเษก จันทร์เอี่ยม1
8511209012549การศึกษาการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิตสินค้าของที่ระลึกในจังหวัดนครปฐมและจังหวัดใกล้เคียง / ทวีป ศิริรัศมี และ พรพิมล เดียมวัง1
8521209022549ทำงานกับคน... / ผัน จันทรปาน2
8531210362549Suvarnabhumi Airport1
8541210562549ประวัติศาสตร์การพิมพ์ประเทศไทย3
8551211192549คู่มือหลักสูตรสำหรับนักเรียนนิสิตนักศึกษา = Financial literacy for students curriculum handbook / สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไท1
8561211392549การลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ : มาร์ก และ ดับลิน คอร์ เมตาดาตา / รัตนา ณ ลำพูน2
8571211422549ชุดพื้นฐานมนุษยศาสตร์4
8581211432549หัวเรื่องภาษาไทย / พวา พันธุ์เมฆา2
8591211452549ห้องสมุด Dekkid.com : ศูนย์รวมความรู้ห้องสมุดยุคใหม่ / น้ำทิพย์ วิภาวิน2
8601211462549ศรีสวรินทิรานุสรณีย์ : น้อมรำลึกถึงสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า / มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า1
8611211472549Romance1
8621211482549ทะเลดาวในใจ / ฌามิวอาห์1
8631211492549ถนนสายนางฟ้า / ปริญญ์1
8641211502549ลดความดัน... / อรุณี หลูปรีชาเศรษฐ2
8651211512549คู่มือหลักสูตรสำหรับผู้ลงทุนและผู้ประกอบวิชาชีพในธุรกิจหลักทรัพย์ = Investment knowledge for investors & financial professionals curriculum handbook /1
8661211542549เรือนรักเรือนทาส / ชัยเจริญ ดวงพัตรา1
8671211552549อมฤตาลัย / จินตวีร์ วิวัธน์1
8681211562549รอให้ถึงอนุบาลก็สายเสียแล้ว = Yochien dewa ososugiru / มาซารุ อิบุกะ ; แปลโดย ธีระ สุมิตร และ พรอนงค์ นิยมค้า1
8691211572549สุดยอดธรรมะ : ฉบับพินัยกรรม... / วรยุทธ พิชัยศรทัต 3
8701211582549ซุ้มรับเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง / ยุวดี ศิริ, บรรณาธิการ1
871121159254949 ราชินีไทย / พิมาน แจ่มจรัส1
8721211602549เขียนผลงานทางวิชาการอย่างไร ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ / มานิตย์ จุมปา2
8731211612549รวยด้วยคอนโดมิเนียม = Condominium for rent / อภิชาติ สิริผาติ1
8741211622549Advance Yoga / ชมชื่น สิทธิเวช (ครูหนู) 1
8751211632549โยคะพิชิตโรค / เอนก ยุวจิตติ และ สุนีย์ ยุวจิตติ1
8761211652549ภูฏาน : มนต์เสน่ห์ในอ้อมกอดหิมาลัย / พิสมัย จันทวิมล1
8771211662549ภูฏาน...หุบเขาแห่งความฝัน / ชลิสา เดอซูซ่า1
8781211672549ภารกิจลับกับดักใจ / ณารา1
8791211682549ปฏิบัติการล่าตามหาหัวใจ / ณารา1
8801211702549วายร้ายคอเรสเตอรอล... / บรรณาธิการ นิติศักดิ์ อัศวโชคอนันท์2
8811211712549กระดูกพรุน1
8821211742549Seasons change : จากร้อนสู่ฝนจนหนาว / โสภณา เชาว์วิวัฒน์กุล, อลงกรณ์ คล้ายสีแก้ว และ ธีปนันท์ เพ็ชร์ศรี1
8831211752549ปู่เย็น เป็นอยู่ / พนิดา วสุธาพิทักษ์1
8841211762549เขียนฝันด้วยชีวิต / ประชาคม ลุนาชัย1
8851211772549เลี้ยงลูกให้เก่งและดี / พิภพ จิรภิญโญ1
8861211782549การประชุมวิชาการ การบริหารและการจัดการครั้งที่ 2 [ซีดี-รอม] : วันที่ 17-18 ตุลาคม 2549 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น จัดโดย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑ2
8871211812549CDD #21 [CD-ROM]1
8881211822549พี ซีทูเดย์ ซีดี [ซีดี-รอม] : อยากเล่นเน็ตปลอดภัยมาใช้ฟรีแอนตี้ไวรัสกันเถอะ1
8891211852549Chip CD-ROM 10/2006 [CD-ROM]1
8901212152549LW 44015
8911212342549คู่มือมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมพัฒนาโครงการก่อสร้างอาคาร / สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด1
8921212562549การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ = Operations management / เจย์ ไฮเซอร์ และ เบร์รี่ เรนเดอร์ ; แปลโดย จินตนัย ไพสณฑ์, รชฏ ขำบุญ, ชุติระ ระบอบ, วีรยา ภ17
8931212822549ศักยภาพการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ระบบความร้อนแบบรวมแสงในประเทศไทย = Potentials of concentrating solar power technologies in Thailand / เสริม จั1
8941212952549กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันทางการคลังของรัฐ = Public financial institution law / ภูมิ โชคเหมาะ 1
8951212992549LW 3081
8961213012549คำอธิบายเรียงมาตราประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท / ธีระ สิงหพันธุ์ 1
8971213062549LW 1041
8981213082549วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาและการบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง1
8991213242549มาตรการแทนการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญาที่เป็นผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติด = The diversion measures on properties crime3
9001213762549คุณธรรมจริยธรรมผู้นำรัฐ = Ethical agenda for national leaders / ปราชญา กล้าผจัญ5
9011213772549การจัดการกากอุตสาหกรรมเพื่ออนาคตลูกหลาน / กรมโรงงานอุตสาหกรรม1
9021213802549เส้นทางทรหด : ก่อนวันฟ้าเปลี่ยนวิถี / ภิกษุณีวรมัย กบิลสิงห์1
9031213812549ทุกอย่างอยู่ที่ใจ = Everything begins here...in our hearts / ธัมมนันทา ภิกษุณี1
9041213822549แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคมในกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม / สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ2
9051213832549มัทรีเทวีปกรณ์ : พระมหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี 4 ภาค / บรรณาธิการโดย อภิลักษณ์ เกษมผลกูล1
9061213852549ล่องใจ / ภัทราวดี มีชูธน...(และคนอื่น ๆ) ; บรรณาธิการ วิไล ธนสารอักษร1
9071213962549ทีทรรศน์สตรีนิยม / วิระดา สมสวัสดิ์1
9081213972549นิติศาสตร์แนวสตรีนิยม / วิระดา สมสวัสดิ์1
9091213982549อุตสาหกรรมไทย ใต้ร่มพระบารมี / กระทรวงอุตสาหกรรม1
9101214082549การพัฒนาระบบเอกสารการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004 สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม : พร้อมตัวอย่างระเบียบปฏิบัติ / สยาม อรุณศรีมรกต1
9111214092549การตรวจประเมินระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004 ภายในองค์กร / สยาม อรุณศรีมรกต และ ไกรชาติ ตันตระการอาภา1
9121214102549สู่วิถี "ข้าวตำ น้ำตัก" แห่งต้นน้ำแม่ลาว / ประพันธ์ สีดำ1
9131214112549สู่วิถี "ข้าวตำ น้ำตัก" แห่งต้นน้ำแม่ลาว [แผ่นวีดิทัศน์] / ประพันธ์ สีดำ1
9141214132549รายละเอียดเหล็กเสริมงานคอนกรีต / ประสงค์ ธาราไชย...(และคนอื่นๆ)2
9151214152549เหนือเกล้าชาวไทย / คณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี3
9161214242549ชุดเรื่องจากชีวิตจริง2
9171214402549Journal of Thai Hospitality & Tourism [journal]1
9181214642549ความรู้กฎหมายเบื้องต้น ความผิดเกี่ยวกับเพศ และการป้องกันตัวของสตรี / จิระประวัติ แบบประเสริฐ2
9191214662549ความรู้กฎหมายเบื้องต้น ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ และศิลปการป้องกันตัวจากอาวุธต่างๆ โดยใช้มือเปล่าและสิ่งที่หาได้รอบตัวสู่อาวุธ / จิร2
920121467254918 คนเด่น รอบทิศ ทั่วไทย / ศรัณยู กลิ่นจันทร์, รวบรวมและเรียบเรียง1
9211214682549กว่าจะถึงวันนี้ของหนังสือพิมพ์บ้านเรา / ศรัณยู กลิ่นจันทร์, รวบรวมเรียบเรียง2
9221214692549มาดามโบวารี / กุสตาฟ โฟลแบรต์ ; แปลโดย วิทย์ ศิวะศริยานนท์1
9231214722549ราชโยคะ : ศาสตร์เพื่อการรู้แจ้ง / ทรงยศ เปี่ยมใจ1
9241214752549วิตามินที่ (ร่างกาย) คุณต้องการ / ปรียา หมาดหลู1
9251214772549หางานในประเทศและต่างประเทศ / รัชนันต์ จินดาพงศ์1
9261214782549The famous temples in Thailand (English-Thai)1
9271214812549ศาลเตี้ย / มานะ สุ่มทอง1
9281214822549การทบทวนวรรณกรรม และกรอบแนวคิดการวิจัย = Literature review conceptual framework / วันทิพย์ สินสูงสุด1
9291214832549การวิจัยในขั้นเรียน : แนวคิดที่นำสู่การปฏิบัติได้จริง1
9301214852549ISO 9001 ระบบบริหารงานคุณภาพการศึกษา1
9311215122549โครงการสำรวจข้อมูลด้านการขนส่งและจราจรเพื่อจัดทำแผนแม่บทในเมืองภูมิภาค จังหวัดแพร่ : รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final report) / คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเ1
9321215192549ความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้ก๊าซ NGV ของผู้ใช้รถยนต์ไม่เกิน 7 ที่นั่งในเขตกรุงเทพมหานคร = The study of personal factors 1
9331215202549การศึกษาปัจจัยที่กำหนดรายได้ของนักจัดรายการวิทยุ = Factors of income determination of D.J. profession / เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว2
9341215222549เผชิญหน้าความท้าทาย : บททดสอบเศรษฐกิจและธุรกิจไทย / อนุสรณ์ ธรรมใจ...[และคนอื่น ๆ]1
9351215232549การเจรจาการค้าของญี่ปุ่น : จากการแก้ไขข้อพิพาทสู่ FTA = Japan's trade negotiations : from dispute settlements to FTAs / กิตติ ประเสริฐสุข1
9361215272549พฤติกรรมการอ่านและการรับข่าวหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐกับทัศนคติของนักศึกษาที่มีต่อเนื้อหาและรูปแบบของข่าวหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ : กรณีศึกษา1
9371215372549ปริศนารักจากกามเทพ / อัญชรีย์1
9381215392549รำลึก 1 ปี สึนามิ / กรุงเทพมหานคร2
9391215402549เพิ่มพลังธุรกิจด้วยไอซีทีโซลูชั่น = Empower your business with ICT solution / ทีมบรรณาธิการ EWORLD Magazine2
9401215422549ค่าของหัวใจ / กิ่งฉัตร1
9411215592549Management of Ph.D. programmes in communication of Thai Universities1
9421215602549การวิจัยเพื่อประเมินผลการดำเนินนโยบายการเงินการคลังของรัฐบาล = A study on the relative macroeconomic performances under the monetary and fiscal policy1
9431215622549รวมไทย รวมใจ ต้านภัยเสียง / สมฤดี นิโครวัฒนยิ่งยง... (และคนอื่น ๆ)1
9441215632549โครงสร้างอาคาร 2 (คอนกรีตเสริมเหล็ก) / สุชาติ เอื้อไตรรัตน์1
9451215642549สายอากาศแบบเฮลิกซ์สำหรับการใช้งานในเครือข่ายแลนไร้สาย = Helical antenna for wireless LAN application / ตรีรัตน์ เมตต์การุณ์จิต3
9461215652549หมาเฝ้าบ้านกับสุนัขละครสัตว์ / สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย2
9471215662549โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก) เอกสารเหตุการณ์ปัจจุบัน3
9481215672549ประชาธิปก-รำไพพรรณี ราชสดุดี / มูลนิธิประชาธิปก-รำไพพรรณี3
9491215682549ประชาธิปก-รำไพพรรณี ราชสดุดี [แผ่นวีดิทัศน์] / มูลนิธิประชาธิปก-รำไพพรรณี3
9501215822549กาลาปากอส = Galapagos1
9511217332549มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) [วารสาร]1
9521217342549วารสารแรงงาน [วารสาร]1
9531217442549ราชันกฎแห่งกรรม ท.เลียงพิบูลย์ / รักพงษ์ แซ่โซว2
9541217452549ความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิรูปการศึกษา / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา1
9551217462549พระโสภณมหาเถระ (มหาสีสยาดอ) / พระโสภณมหาเถระ (มหาสีสยาดอ) ; แปลโดย พระคันธสาราภิวงศ์1
9561217472549แง้มกะลา / ญภา3
9571217482549SET 50 index futures3
9581217492549สี่ทศวรรษ พัฒนบริหาร = 40th anniversary NIDA / สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์1
9591217532549120 ปี ศาลาว่าการกลาโหม [ซีดี-รอม]2
9601217572549สดุดีจอมทัพไทย [ซีดี-รอม] = A tribute to the Highest Commander of the Royal Thai Armed Forces [CD-ROM] / สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม2
9611217592549ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ IT 207. เอกสารคำสอน = Electronic business / กิ่งกาญจน์ สุขคณาภิบาล... (และคนอื่น ๆ)1
9621217642549เลิกเหล้า ชุมชนสร้างสุข : เรื่องจริงจากชุมชน "เลิกเหล้า" ลดความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก / บรรณาธิการ นิตยา พิริยะพงษ์พันธ์1
9631217652549โครงการศึกษาศักยภาพระบบโลจิสติกส์สำหรับข้าวไทย / พงษ์ชัย อธิคมรัตนกุล...[และคนอื่น ๆ]2
9641217692549งานส่งเสริมดนตรีไทยภาคใต้ ครั้งที่ 19 ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี / บรรณาธิการ จรินทร์ เทพสงเคราะห์1
9651217752549รายงานสรุปผลการประชุมโต๊ะกลมไทย-สหรัฐฯ ครั้งที่ 3 เรื่อง "การวิจัยนโยบายการปฏิรูประบบอุดมศึกษาและการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์"2
9661217792549เอกสารวิชาการลำดับที่ 29 วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น2
9671217802549ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิตอย่างยั่งยืน4
9681217812549รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย [ฉบับชั่วคราว] พ.ศ.25491
9691217822549ประติมากรรมทักษิณ ก้อนอิฐหรือโอกาส! : นายกรัฐมนตรีที่คุณไม่อาจลืมเขาลงได้ / ภาคิน สมมิตร 2
9701217842549การอภิวัฒน์ประเทศไทยกับแนวคิดดร.ปรีดี พนมยงค์ มองผ่านหลัก 6 ประการ / เรียบเรียงโดย พันธุ์อาจ ชัยรัตน์...(และคนอื่น ๆ)2
9711217852549จารยานุสรณ์... / มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม1
9721217862549กระบวนการเรียนรู้ในสังคมไทยและการเปลี่ยนแปลง : จากยุคชุมชนถึงยุคพัฒนาความทันสมัย / อรศรี งามวิทยาพงศ์1
9731217882549คู่มือการเสริมโป่งช้างและสัตว์ป่า / มูลนิธิช้างแห่งประเทศไทย1
9741217892549ยุทธศาสตร์สู่หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า = Win Win strategy / อภิญญา ตันทวีวงศ์... [และคนอื่น ๆ]2
9751217902549ปัจจัยจูงใจในการใช้ศูนย์สนเทศและหอสมุดของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ = Motivating factors of students of Dhurakij Pundit University in using Lib3
9761217922549รายงานผลการวิจัยและพัฒนา เรื่อง การพัฒนากิจกรรมประกอบบทเรียนโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (ฉบับสรุป)1
9771217932549มุ่งสร้างความเสมอภาคเพื่อโอกาสในการจ้างงานสำหรับผู้พิการโดยทางนิติบัญญัติแนวปฏิบัติ / สำนักงานแรงงานระหว่างประเทศ2
9781217942549ไฟฟ้าอุตสาหกรรม เรื่องน่ารู้สำหรับวิศวกร1
9791217952549เตาเผาถ่าน1
9801218002549เทพรัตนเมธี : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ / สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ2
9811218012549รายงานผลการดำเนินโครงการรวมไทย รวมใจ ต้านภัยเสียง ฉบับสมบูรณ์ / สมฤดี นิโครวัฒนยิ่งยง...[และคนอื่น ๆ]1
9821218022549สรุปการดำเนินงานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน วุฒิสภา 29 สิงหาคม 2548-21 มีนาคม 2549 / คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพ1
9831218032549การผลิตต้นกล้วยไข่พันธุ์เกษตรศาสตร์ 2 จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ / เบญจมาศ ศิลาย้อย, ศาลักษณ์ พรรณศิริ และ รมณีย์ เจริญทรัพย์1
9841218042549"สยาม" ที่ไม่ทันได้เห็น : รำลึก 100 ปี การถ่ายโอนดินแดน พระตะบอง เสียบราฐ นครวัด / ไกรฤกษ์ นานา2
9851218052549สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เฉลิมพระเกียรติทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี / สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ2
9861218072549PC World Thailand [CD-ROM] : Vol.3 No.38 October 20061
9871218082549บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัย สึนามิ = The role of public institutions of higher education in Tsunami diaster relief / พุฒ วีร2
9881218352549ต้มยำทำแกง / บรรณาธิการโดย ศิริลักษณ์ รอตยันต์2
9891218362549เรื่องเล่าคนล่าห่าน / โอฬาร ภัทรกอบกิตติ์ และ นพรัตน์ เทพวิวัฒน์จิต1
9901218372549สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม1
9911218402549การบริหารจัดการพิบัติภัย : คู่มือครู / บรรณาธิการ นิคม จารุมณี... [และคนอื่น ๆ]1
9921218412549สึนามิ : ประสบการณ์เด็กไทย / บรรณาธิการ เจือจันทร์ จงสถิตอยู่... [และคนอื่น ๆ]1
9931218422549การบริหารจัดการพิบัติภัย : คู่มือผู้บริหารสถานศึกษา / กระทรวงศึกษาธิการ1
9941218432549มหาวิทยาลัยชุมชน มศว ตรอน / โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ1
9951218442549ประมวลคำในพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ตั้งแต่พุทธศักราช 2493-2546 ที่เกี่ยวข้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง1
9961218472549กองทุนชุมชน1
9971218522549คู่มือวิศวกรไฟฟ้า / ลือชัย ทองนิล1
9981218552549สถานการณ์แบไรต์และการใช้ประโยชน์ต่อเนื่อง / มยุรี ปาลวงศ์1
9991218562549บทบาทของเทคโนโลยีต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม / เจริญภพ พรวิริยางกูร1
10001218572549ถ่านหินนำเข้าและการนำไปใช้ประโยชน์ / มงคล วิมลรัตน์1
10011218582549มูลค่าการส่งออกและการนำเข้าสินค้าอุตสาหกรรมพื้นฐานของไทยในระยะครึ่งปีแรกของปี พ.ศ.2549 (มกราคมถึงมิถุนายน) / มงคล วิมลรัตน์1
10021218632549การบริหารและการประเมินโครงการ / สุรพล หล่อตระกูล1
10031218662549ตามรอยพระพุทธเจ้าในแดนพุทธภูมิ1
10041218722549การประชุมวิชาการ... / บริษัท ปัญญา คอนซัลแตน? จำกัด, บริษัท พี แอนด์ ซี แมเนจเม้นท์ จำกัด และ บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จำกัด1
10051218862549ประเด็นการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ เพื่อนำไปสู่การปฏิรูปทางการเมือง2
10061218972549กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ว่าด้วยครอบครัว 2
10071218982549การประชุมวิชาการ การบริหารและจัดการ ครั้งที่ 2 เรื่อง ธรรมาภิบาลในธุรกิจเอสเอ็มอี [แผ่นวีดิทัศน์] : วันที่ 18 ตุลาคม 2549 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ ค2
10081219212549การกระจายช่องทางการตลาดและลอจิสติกส์ = Marketing channels of distribution and logistics / รวิพร ดูเจริญไพศาล1
10091219332549อีเลิร์นนิ่งระดับปริญญาผุดขึ้นมามากมาย : การศึกษาออนไลน์ในสหรัฐอเมริกา พ.ศ.2548 / ไอ เอลีน แอเลน และ เจฟฟ์ ซีแมน ; แปลโดย ศรีศักดิ์ จามรมาน1
10101219522549เอกสารวิชาการส่วนบุคคล เรื่อง ผลกระทบของระบบการเลือกตั้งแบบใหม่ตามรัฐธรรมนูญ ปี พ.ศ.2540 ที่มีต่อการพัฒนาประชาธิปไตยในประเทศไทย2
10111219622549เสด็จออกมหาสมาคม พระที่นั่งอนันตสมาคม 9 มิถุนายน 2549 [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล]1
10121219632549ใครว่าคนรวยไม่โกง ฉบับ ผมผิดด้วยหรือ / กอร์ปศักดิ์ สภาวสุ2
10131219742549นางฟ้าในหัวใจ / ซูซาน เอลิซาเบส ฟิลลิปส์ ; กันหา แก้วไทย1
10141219752549สาวจอมวางแผน / วราลี, แปล1
10151220192549การประชุมวิชาการประจำปี ของเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา เขตภาคกลาง เพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย เรื่อง "จิตสำนึกเพื่อส่วนรวม" วันที่ 25-26 สิงหาคม 2549 ณ ห้3
10161220392549พี ซีทูเดย์ ซีดี [ซีดี-รอม] : 5 โปรแกรมแบ็กอัพ ให้อุ่นใจ1
10171220522549บันทึกดูจิต ตอนหัดรู้หัดดู / สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา2
10181220722549กฎหมายธุรกิจ / สมคิด บางโพ 1
10191220862549การศึกษาปัจจัยกระทบต่อการส่งเสริมพาณิชยนาวีไทย = A study on factors effecting Thai maritime promotion / ณรายุ พิทยาปรีชานนท์1
10201220872549การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการซื้อบ้านจัดสรรกับปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมในจังหวัดนนทบุรี = An analysis of the relationship between residen3
10211220882549ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทย = An analysis on competitivenss of Thai jewelry industy / ชนานาถ ศรีเบญจพลางกูร3
10221220972549วิธีประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรตามแนวคิดมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ : กรณีศึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จำกัด = Performance measurement by1
10231221082549ปัจจัยกำหนดพฤติกรรมการเคลื่อนย้ายเงินทุนเข้าสุทธิของไทยในช่วงก่อนและหลังวิกฤตเศรษฐกิจ = The determinants of Thailand's net capital inflows before and 3
10241221182549การฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็นบุตร : ศึกษาหลักเกณฑ์ วิธีการฟ้องคดี และการนำสืบถึงความเป็นบิดาของบุตร = The action for legitimation : study on principle, p3
10251221222549มาตรการทางกฎหมายไทยในการคุ้มครองแรงงานเด็กในภาคเกษตรกรรม = Thailand's legal measures on child labour protection in agricultural sector / กาญจนา มั่งมี3
10261221242549มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว = Legal measures toward prevention and resolution of domestic violence / ฐะปะนีย์ จุฬารม3
10271221292549การศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านเศรษฐศาสตร์เพื่อการเชื่อมโยงระบบสายส่งไฟฟ้าวงรอบปิด = An economic feasibility study of closed loop circuit in power transm3
10281221332549มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองลูกจ้างกรณีนายจ้างควบรวมกิจการ = Legal measure on protection of employees in case of merger conducted by employers / ปัทม3
10291221342549มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมพรรคการเมืองไทย : ศึกษากรณีการบังคับให้ผู้สมัครส.ส. ต้องเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน = Legal measures to p3
10301221352549Legal problems arising from migrant workers movement into Thailand3
10311221372549ขอบเขตและมาตรฐานการใช้บังคับอาวุธปืนของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย = Extent and standard in using firearms by officials who ar3
10321221382549มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมบริษัทจัดหางาน ศึกษาเฉพาะกรณีการส่งแรงงานไทยไปทำงานในต่างประเทศ = Legal measures for regulating recruitment companies with 3
10331221392549Death penalty in Thailand : study for tread cancellation3
10341221412549ปัจจัยการสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ซูเปอร์เซ็นเตอร์และไฮเปอร์มาร์เก็ตในสมุทรปราการ = Marketing communicatio3
10351221512549ผลการศึกษาวิจัยโครงการศึกษาวิจัยเพื่อหาความต้องการฝึกอบรมด้านการตลาดท่องเที่ยว1
10361221522549รายงานการวิจัย ผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย การสำรวจกลุ่มวัยรุ่นระดับประเทศ รอบที่ 1 [พ.ศ.2548] ภายใต้โครงการ International Tobacco1
10371221532549บันทึกประเทศไทย 491
10381221552549การสัมมนาทางวิชาการประจำปีของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ครั้งที่ 3 / สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง1
10391221562549ตะโกนก้องจากพงไพร : รวมผลงานและความคิดของสืบ นาคะเสถียร / สืบ นาคะเสถียร1
10401221752549เทศน์มหาชาติ : ฉลองราชย์หกสิบทัศ สิริสวัสดิ์รัชสมัย2
10411221852549Cross-culture ฝรั่งไม่เข้าใจ คนไทยไม่เก็ท / คริสโตเฟอร์ ไรท์1
10421221892549เรียนจากแชมป์เพื่อเป็นแชมป์สำหรับองค์กรด้านการดูแลสุขภาพ / สำนักเลขานุการคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ4
10431221922549ถาม-ตอบ ศิลปะไทย : สารพันคำถามด้านศิลปะและประวัติศาสตร์ศิลปะไทย / น.ณ. ปากน้ำ1
10441221932549อยากให้ลูกเก่ง...ฝึกลูกด้วยโยคะ / นันทกา ทวีปกุล1
10451221942549นักล่าปราสาท : เที่ยวโบราณสถานขอมนอกเมืองพระนคร / วิชชุ เวชชาชีวะ1
10461221952549เสด็จเตี่ย "เกิดมาทั้งที มันก็ดีอยู่แต่เมื่อเป็น"1
10471221972549ไขปริศนาวิทยาการ / สุทัศน์ ยกส้าน1
10481221982549นครวัด-นครธม1
10491221992549จากไอน์สไตน์ถึงฮอว์คิง / ชัยวัฒน์ คุประตกุล1
10501222002549ประวัติศาสตร์โบราณคดี : เมืองอู่ทอง / ศรีศักร์ วัลลิโภดม1
10511222012549เงาตนบนรอยซาย / ม.ล.ปริญญากร วรวรรณ1
10521222022549สงสัยตายเพราะหมอ? / อรสม สุทธิสาคร1
10531222032549มุดใต้ดินเที่ยวปารีส / เรือใบสองสี1
10541222042549ทหารเหลือใช้สงคราม / ถาวร ช่วยประสิทธิ์2
10551222052549พระโพธิสัตว์กวนอิมในเมืองโบราณ / วิยะดา ทองมิตร1
10561222062549เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ : สุพรรณบุรี1
10571222072549เจ้าจอมก๊กออ1
10581222082549นครพนม สกลนคร / ยอด เนตรสุวรรณ1
10591222092549กินดี สุขภาพดี กับครูโยคะ / ถือศีล ดิฐวัฒน์โยธิน1
10601222102549หนองคาย / ยอด เนตรสุวรรณ1
10611222112549จิตร ภูมิศักดิ์ : คนยังคงยืนเด่นโดยท้าทาย / วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง1
10621222122549ไปตามฝัน...คนรักป่า / คมฉาน ตะวันฉาย1
10631222132549แหล่งเรียนรู้เรื่องเมืองไทย1
10641222142549ตามรอยพุทธทาสภิกขุ : เล่าใหม่หลังวัยสนธยา / วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง1
10651222152549ชุดความรู้ศิลปะไทย ; จิตรกรรมฝาผนัง1
10661222162549Thailand bird guide / รุ่งโรจน์ จุกมงคล1
10671222172549สิ่งประดิษฐ์ คิดได้ไง / ปิยวรรณ สุรัญชนาจิรสกุล และ ธนาวดี ลี้จากภัย1
10681222182549ศิลปะคลาสสิก : สถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม / กฤษณา หงษ์อุเทน1
10691222192549สนุกคิดคณิตศาสตร์ = The joy of mathematics / แพปพัส ทีโอนี ; แปลโดย กิตติกร นาคประสิทธิ์ และ โกสุม กรีทอง1
10701222202549นักเรียนนายร้อยไทยในเยอรมันยุคไกเซอร์ / สรศัลย์ แพ่งสภา1
10711222212549เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ : แพร่ / กฤษกร วงค์กรวุฒิ1
10721222222549สอนวิทย์ คิดสนุก... / บัญชา ธนบุญสมบัติ2
10731222372549รายงานผลการศึกษาความต้องการกำลังคนของกลุ่มอุตสาหกรรม / เพ็ญศรี อรุณรุ่งเรือง, รัชนี ศิลปบรรเลง และ ดวงทิพย์ วิบูลย์ศักดิ์ชัย2
10741222402549คือมรรคาแห่งปรัชญา / บรรณาธิการโดย คำแหง วิสุทธางกูร1
10751222492549การปริวรรตวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ประเภทหนังสือบุด เรื่องเมืองสิด [ขุนแกล้ว] แหมะแว / พิทยา บุษรารัตน์1
10761222502549การพัฒนา สาธิตระบบอบแห้งสำหรับผลิตภัณฑ์แปรรูปไม้และเครื่องจักรสาน [สำหรับผลิตภัณฑ์แปรรูปไม้] / ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์...[และคนอื่น ๆ]2
10771222592549โครงการพัฒนาสาธิตระบบอบแห้งสำหรับผลิตภัณฑ์แปรรูปไม้และเครื่องจักสาน [สำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน] / เสริม จันทร์ฉาย2
10781222672549เขียนแบบทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม AutoCAD 2006 ฉบับเรียนลัดเป็นเร็ว [ซีดี-รอม] ; AutoCAD 2006 ฉบับเรียนลัดเป็นเร็ว [ซีดี-รอม] / อินทรชิต หอวิจิตร1
10791222702549เมื่อปลาจะกินดาว 6 : รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม 11 เรื่อง ในรอบปี 2549 [ซีดี-รอม] 1
10801222732549รายงานการวิจัย การได้รับสิทธิในบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานจากรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 432
10811222742549Consigned legacy2
10821222762549การเสด็จพระราชดำเนินเยือนนิวซีแลนด์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 18-26 สิงหาคม 2505 = Royal visit to New Zealand o2
10831222772549การอบรมเลี้ยงดูลูกให้เป็นคนดี = Raising good children : helping your child through the stages of moral development / โธมัส ลิคโคนา ; แปลโดย สวัสดิ์ ปร1
10841222782549โครงการศึกษาชุมชนเข้มแข็งกระบวนการสร้างสรรค์คืนพลังสู่ชุมชน : หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ / บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ และ พลาพรรณ คำพรรณ์1
10851222812549คู่มือลักษณนาม จีน-ไทย / จริยา วาณิชวิริยะ2
10861222832549คู่มือเพื่อการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ3
10871222842549บทเพลงแห่งความขมขื่น / โอริสสา ไอราวัณวัฒน์2
10881222852549การประเมินผลการพัฒนาศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด : ประเมินฉุกเฉินช่วงสงกรานต์ / วันชัย วัฒนศัพท์...[และคนอื่น ๆ]2
10891222862549Conflict of interest2
10901222872549ทศธรรม : ตัวชี้วัดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี / ถวิลวดี บุรีกุล...[และคนอื่น ๆ]1
10911222882549ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม = Participatory democracy / บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และ ถวิลวดี บุรีกุล4
10921222892549นักการเมืองถิ่นจังหวัดปทุมธานี / พรชัย เทพปัญญา และ พงษ์ยุทธ สีฟ้า1
10931222902549นักการเมืองถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี / สุเชาวน์ มีหนองหว้า และ กิติรัตน์ สีหบัณฑ์1
10941222912549นักการเมืองถิ่นจังหวัดพิษณุโลก / ชาญณวุฒ ไชยรักษา1
10951222922549นักการเมืองถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ / นิรันดร์ กุลฑานันท์1
10961222932549นักการเมืองถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช / ณรงค์ บุญสวยขวัญ2
10971222942549นักการเมืองถิ่นจังหวัดปัตตานี / บูฆอรี ยีหมะ2
10981222952549บทบาทของวุฒิสภา : มุมมองของประชาชนและสมาชิกวุฒิสภา / นรนิติ เศรษฐบุตร...[และคนอื่น ๆ]2
10991223142549ประชาชาติยุคดิจิตอล = Digital nation / แอนโทนี เจ วิลเฮม ; แปลโดย เอกพงษ์ ตั้งศรีสงวน1
11001223152549การจัดการยุคใหม่ : กลยุทธ์การบริหารผลการดำเนินงาน = Modern management : a strategic approach for performance management / จักร ติงศภัทริย์1
11011223162549วิธีสร้างความสมดุลระหว่างกลยุทธ์และการควบคุม 2
11021223172549พลิกสมองเปลี่ยนโลก = A whole new mind / แดเนียล เอช. พิงค์ ; แปลโดย สุกัญญา สุดบรรทัด และ ทิพนันทา ตีระวนิช1
11031223182549วิถี 80/20 การดำเนินชีวิตอย่างมีสุข = Living the 80/20 way / ริชาร์ด คอช ; แปลโดย อุรพี ทรศรีพา ; เรียบเรียงโดย นิพัฒน์ ภัทรธิติ1
11041223192549สอนเด็กให้คิดเป็น = Teach your child how to think / เอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน ; แปลและเรียบเรียงโดย อรอุมา ราชคฤค์1
11051223202549คู่มือวัดความพึงพอใจของลูกค้า = How to measure customer satisfaction / ไนเกล ฮิลส์, จอห์น เบียร์ลีย์ และ ร็อบ แม็คโดกอล ; แปลโดย ปฏิพล ตั้งจักรวรานนท์1
11061223222549EQ ดีใน 7 วัน = Emotional intelligence in a week / จิล แดนน์ ; ผู้แปล ธนะ เอี่ยมอนันต์1
11071223232549การจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ = From conflict to creativity / ชาย แลนโด, บาร์บารา แลนโด และ ดาริส แลนโด ; แปลโดย นรินทร์ องค์อินทรี และ ธนิกานต์1
11081223242549ขายได้ใน 3 วิ! = The irresistible offer / มาร์ค จอยเนอร์ ; แปลโดย จินดารัตน์ บวรบริหาร ; เรียบเรียงโดย ฟารีดา เตชะวรินทร์เลิศ1
1109122325254950 กฎทองแห่งความสำเร็จ = The little stuff matters most / เบอร์นี่ บริลสไตน์ และ เดวิด เรนซิล ; แปลโดย อัฏษมา อนงคณะตระกูล และ นฤมล วีระวงศ์ชัย1
11101223262549ภาวะผู้นำองค์กรยุคใหม่ = Organizational leadership / ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี1
11111223272549Kellogg สุดยอดกลยุทธ์ = Kellogg on strategy / เดวิด เดรนอฟ และ โซเนีย มาเซียโน ; แปลโดย จักร ติงศภัทิย์1
11121223822549IT 2072
11131223842549ทางลัด... สู่ล่าม [ซีดี-รอม]4
11141223952549ก่อสร้างอาคารบรรยายด้วยภาพ = Building contruction illustrated / ฟรานซิส ดี.เค.ซิง และ คาสแซนดรา อดัมส์ ; แปลโดย กิติพงศ์ พลจันทร์ และ ทัต สัจจะวาที3
11151223962549ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ / วรรณี สหสมโชค3
11161223972549การพัฒนาและการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว = Tourism resources development and reservation / บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา4
11171223982549ธุรกิจนำเที่ยว = Tour business / บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา4
11181223992549การจัดนำเที่ยวและรายการนำเที่ยวภาคเหนือตอนบน = Tour organizing and tour program for upper-northern of Thailand / บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา และ ภูสวัสดิ์ สุ2
11191224002549ระเบียบวิธีวิจัยทางการท่องเที่ยว = Research methodology in tourism / บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, สุริยา ส้มจันทร์ และ จิระวงศ์ คงทอง2
11201224312549วัฏจักรชีวิต [ซีดี-รอม] / พระธรรมสิงหบุราจารย์ (จรัญ ฐิตธมฺโม)1
11211224352549ศาสตราจารย์ ดร.สิปปนนท์ เกตุทัต นักปฏิรูปการศึกษาไทย / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา4
11221224392549สารคดีประสบการณ์ชีวิตจากเครือข่ายคนพิการ2
11231224402549สารคดีประสบการณ์ชีวิตคนพิการ2
11241224572549อนาคตเริ่มตั้งแต่วันวาน / เสรี พงศ์พิศ2
11251224622549เส้นทาง ตัวตน คนชื่อ... บุญมี จันทรวงศ์ / บุญมี จันทรวงศ์1
11261224632549Miracle of being awake4
11271224642549รุกสยาม ในนามของพระเจ้า = Pour la plus grande gloire de dieu / มอร์กาน สปอร์แตช ; แปลโดย กรรณิกา จรรย์แสง1
11281224712549ความรุนแรงในสายหมอก : สิ่งที่เห็นและเป็นไปในสามจังหวัดชายแดนใต้ / ศุภรา จันทร์ชิดฟ้า1
11291224912549Advanced Excel เจาะลึก PivotTable และการประยุกต์ใช้งาน / วิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์2
11301224922549AutoCAD 2007 สำหรับงานเขียนแบบแปลน ภาคสมบูรณ์ / ชัชวาล ศุภเกษม2
11311224932549Excel 2003 / อัมรินทร์ เพ็ชรกุล2
11321224942549สร้าง/ตัดต่อ/ก็อบปี้ VCD & DVD ครบเครื่องเรื่องการทำวีซีดี/ดีวีดี ในเล่มเดียวกัน / อัมรินทร์ เพ็ชรกุล2
11331224952549Windows & Office2
11341224962549การสร้างซีดีรอม สื่อการสอนและงานพรีเซนเตชั่น / ปราโมช ภูจนา2
11351224982549เขียนแผ่นอย่างเซียน Nero 7 / ไพบูลย์ เปียศิริ2
11361224992549Macromedia Flash 8 / นายเน็ตไฮสปีด2
11371225012549การสำเนา DVD 5 และ DVD 9 โดยโปรแกรมฟรี / วีรวัฒน์ เหลืองชนะ2
11381225022549เรียนรู้และเทคนิคการใช้ Photoshop CS2 / ไพรัช นากหอม2
11391225032549คู่มือสร้างเว็บไซท์ด้วยตนเอง / ดวงพร เกี๋ยงคำ2
11401225072549เครื่องหมายการค้าที่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน : ศึกษาเฉพาะเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือรัฐประศาสโนบ3
11411225422549เรียนรู้การสร้างภาพยนตร์และโมเดล 3 มิติ = 3D animation ด้วย 3ds max / จุฑามาศ จิวะสังข์1
11421225432549Windows Vista / พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร และ อัมรินทร์ เพ็ชรกุล1
11431225442549เปลี่ยนใจใช้แมค ตอนวินโดวส์จ๋าลาที / ทรงศักดิ์ ลิ้มสิริสันติกุล1
11441225452549ทีเด็ด sketch up / สลิลทิพย์ ชีระภากร และ ทิพย์วรรณ สุภาควัฒน์1
11451225462549Freeware1
11461225482549Microsoft Office Word 2003 โปรแกรมสร้างและจัดการงานเอกสาร ฉบับสมบูรณ์1
11471225492549มือใหม่เก่งคอมพิวเตอร์ / โสภาพร สุขภิรมย์ และ อวยพร โกมลวิจิตรกุล1
11481225502549Microsoft Office Excel 2003 โปรแกรมสร้างและจัดการตารางคำนวณ ฉบับสมบูรณ์ / สิทธิชัย ประสานวงศ์1
11491225512549วิชามารเซียนโหลดฟรีด้วย Bittorrent / นันทวุฒิ ขยันการนาวี1
11501225522549เคล็ดลับช็อปคอมฯ ถูก / ชนะ เทศทอง1
11511225542549คู่มือ Mobile programming ฉบับผู้เริ่มต้น / ศุภกิจ ทองดี1
11521225552549ทำไม? ต้อง Mac OSX / จีราวุธ วารินทร์1
11531225562549ออกแบบโมเดล 3 มิติ ด้วย sketch up และการใช้งานร่วมกับ google earth / นพดล วศินสิทธิสุข, ปิยพงศ์ เผ่าวณิช และ อำพล ตั้งตราไพโรจน์1
11541225582549พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าในพระราชวงศ์จักรี / พลตรี หม่อมราชวงศ์ศุภวัฒย์ เกษมศรี และ รัชนี ทรัพย์วิจิตร1
11551225592549เมื่อคุณหมอไม่รู้จักสารอาหารเสริมบำบัดโรคความตายอาจกำลังครอบงำคุณ = What your doctor doesn't know about nutritional medicine may be killing you / เรย์1
11561225602549พระมหากษัตริย์ นักปกครอง นักกฎหมาย / ธนะชัย ผดุงธิติ2
11571225622549ใครว่าโลกกลม เล่ม... = The world is flat : a brief history of the twenty-first century... / ธอมัส แอล. เฟรดแมน 3
11581226232549Productivity Cornor Series4
11591226242549Productivity corner series4
11601226272549Light up / จำลักษณ์ ขุนนกแก้ว ; เรียบเรียงโดย สุกานดา แสงเดือน4
11611226372549PC World Thailand [CD-ROM] : Vol.3 No.39 November 20061
11621226392549ดวงใจแผ่นดิน : การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี = Heart of the Kingdom / บรรณาธิการ บุตรี วีระไวยทยะ1
11631226502549New education method : primary of gerneral law5
11641226582549ดอกไม้บานสื่อสารความดี [แผ่นวีดิทัศน์] : ตอนที่ 14-251
11651226592549ดอกไม้บานสื่อสารความดี [แผ่นวีดิทัศน์] : ตอนที่ 26-351
11661226602549ดอกไม้บานสื่อสารความดี [แผ่นวีดิทัศน์] : ตอนที่ 36-451
11671226772549พี ซีทูเดย์ ซีดี [ซีดี-รอม] : 5 โปรแกรมดาวน์โหลดแบบ Hi-speed1
11681226782549CDD #23 [CD-ROM]1
11691226862549การวิจัยทางการศึกษา / เชิดศักดิ์ โฆวาสินธุ์2
11701226902549มุสลิมก็มีหัวใจ / จารุณี จันทร์ลอยนภา, เอื้อมพร วงศ์จันทร์, พรอนงค์ ภาพชะนะ1
11711227352549วาทะดังตฤณ : ฉบับชวนคิด / ดังตฤณ1
11721227372549ถวายงานผ่านภาษา รวมบทสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ปี พ.ศ.2543-25482
11731227382549ซ่อมเฮลิคอปเตอร์ ฮ.6 (UH-1H)2
11741227392549วิเคราะห์แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงจากมุมมองของพระพุทธศาสนา / พระมหาศิริวัฒน์ อริยเมธี (จันต๊ะ)1
11751227432549ชาตกาล 100 ปี อาจารย์เจริญ จูฑะวิภาต1
11761227472549จิตอาสาพลังสร้างโลก : บทเรียนรู้จากขบวนการพุทธฉือจี้ไต้หวัน ขบวนการที่เป็นหัวใจของความเป็นมนุษย์ / อำพล จินดาวัฒนะ2
11771227482549รายงานฉบับสิ้นสุดโครงการความร่วมมือระหว่างธนาคารโลกและกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อการพัฒนาประเทศด้านการศึกษาภายใต้กองทุน ASEM = Thailand country developmen1
11781227492549เพื่อชีวิตที่ดี / พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)1
11791227502549การติดตามระบบนิเวศอย่างมีส่วนร่วม : บทเรียนปัจจุบันสู่ทิศทางในอนาคต = Participatory monitoring and assessment of ecosystem : lessons learned for devel2
11801227512549คุณลักษณะและกระบวนการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของประเทศเยอรมัน / ชุมพล เที่ยงธรรม2
11811227522549เสด็จฯ เยือนสหรัฐอเมริกา และประเทศแคนาดา พ.ศ.2510 / สำนักพระราชวัง1
11821227542549ร้อยใจเชิญพรชัย 8 รอบชนมายุวิวัฒน์ ศาสตราจารย์ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา1
11831227552549การหาตัวชี้วัดชุมชนปลอดอบายมุขอย่างยั่งยืน / วานา ประวาลพฤกษ์2
11841227592549ชุดศรัทธามหาชัย1
11851227612549การประเมินโครงการสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติและตลาดนัดคุณธรรม ครั้งที่ 1 = An evaluation of the 1st National Assemble Project on Moral and the Moral Market 2
11861227622549โครงการเร่งสร้างคุณลักษณะที่ดีของเด็กและเยาวชนไทย = An accelerated project for building good character of Thai children and youth / สุวิมล ว่องวาณิช..2
11871227632549สัจจะอธิษฐาน : ปณิธานทำความดีร่วมกัน / นงลักษณ์ วิรัชชัย, ดิเรก สุขสุนัย และ รุ่งนภา ตั้งจิตรเจริญกุล2
11881227642549หลักปฏิบัติสมถะและวิปัสสนากรรมฐาน / พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทธิ์)1
11891227662549การพัฒนาแนวทางการปฏิรูประบบการศึกษาของประเทศไทยด้วยหลักการ benchmarking / สมชาย สุขสิริเสรีกุล1
11901227672549การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจบนฐานความรู้ของประเทศไทย / สมชาย สุขสิริเสรีกุล1
11911227682549ธรรมสำหรับเด็ก : พื้นฐานแห่งชีวิตที่ถูกต้องสวยงาม / สุชีพ แข่งขัน1
11921227692549รายงานผลการศึกษา สภาพการทำงานทักษะฝีมือและความต้องการพัฒนาของกลุ่มผู้ใช้แรงงานด้านอัญมณีและเครื่องประดับจังหวัดจันทบุรี1
11931227702549ครบรอบ 1 ปี การประดิษฐานพระไตรปิฎกบาฬีอักษรโรมัน ณ ศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย1
11941227712549ชุดโครงการนโยบายและแผนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว2
11951227982549นักการเมืองไทย : จริยธรรม ผลประโยชน์ การคอร์รัปชัน สภาพปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ แนวทางแก้ไข / ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์3
11961228052549การเมืองการปกครองไทยในรอบ 60 ปี แห่งการครองสิริราชสมบัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว / บรรณาธิการโดย นรนิติ เศรษฐบุตร2
11971228102549รายงานฉบับสมบูรณ์ (ภาคผนวก) โครงการจัดทำแผนที่เครือข่ายวิสาหกิจ (Cluster Mapping) เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ1
11981228112549รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดทำแผนที่เครือข่ายวิสาหกิจ (Cluster Mapping) เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ1
11991228122549Executive summary Cluster Mapping Project : strengthening competitiveness in the production and service sectors1
12001228142549อิทธิพลของวัฒนธรรมข้ามชาติต่อการตลาดยุคโลภาภิวัตน์1
12011228252549พลอยประจำเดือนเกิด / พงศ์ศักดิ์ วิชิต1
12021228342549ครบเครื่องเรื่อง GPS / พิชญ จุลศิริ...[และคนอื่น ๆ]1
12031228432549วิถีแห่งเซียนหุ้นห่านทองคำ / เทพ รุ่งธนาภิรมย์3
12041228462549ระบบงานรัฐสภา / สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร2
12051228472549ต้นไม้แห่งโพธิ = The tree of enlightenment / ปีเตอร์ เดลลา สันตินา ; แปลโดย สมหวัง แก้วสุฟอง1
12061228482549สภาผู้แทนราษฎร1
12071228532549การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาให้เขตพื้นที่การศึกษาฉบับสรุป / วรรณ์ดี แสงประทีปทอง, กานดา พูนลาภทวี และ สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ์1
12081228552549คลื่นความเสี่ยงเศรษฐกิจ" ครึ่งปีหลัง 25491
12091228622549การเมืองการปกครองไทย 2549 = Thai politics forum 2006 / บรรณาธิการโดย ถวิลวดี บุรีกุล และ สุนีย์ อาภาวุฒิชัย1
12101228752549ความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ที่มีต่อการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิต = Opinions of Dhurakij Pundit University student of p3
12111228772549หลักการใช้อำนาจขององค์กรที่ต้องคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นของมนุษย์ สิทธิ และเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ / บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ2
12121228932549ความรู้ของแพทย์พื้นบ้านล้านนาและฐานข้อมูลแพทย์พื้นบ้านล้านนาของจังหวัดเชียงใหม่ / อัครพงศ์ อั้นทอง1
12131228982549เมื่อความทุกข์ไล่ล่าเด็ก : ข้อเท็จจริงจากงานวิจัยภาคสนามกับคำถามที่ท้าทายในการเสริมสร้างสุขภาวะให้เด็กไทย / อมรวิชช์ นาครทรรพ และ จุฬากรณ์ มาเสถียรวงศ1
12141229332549ชาดกและพุทธประวัติจากตู้ลายรดน้ำ / บุญเตือน ศรีวรพจน์3
12151229352549คณิตเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น = Introduction to mathematical economics / ศุภโชค โกยดุลย์2
12161229432549อรรถปริวรรต / วิบูลย์ แสงกาญจนวนิช1
12171229442549ปรัชญาหลังนวยุค / วิเศษ แสงกาญจนวนิช1
12181229462549การบริหารท่องเที่ยวเชิงกลยุทธ์ / สันติชัย เอื้อจงประสิทธิ์3
12191229472549เทศน์มหาชาติมหากุศลเฉลิมพระเกียรติถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว : เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 / คณะบรรณ3
12201229482549Rights of inmates under criminal procedures3
12211229502549เนี้ยบศีรษะจรดปลายเท้า / ศักดา ปั้นเหน่งเพ็ชร์2
12221229522549Royal spectacle for all the world1
12231229552549ผ่ากลยุทธ์สู่ความร่ำรวยและมั่งคั่งในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ = Gets rich in real estate / บุญชนะ บุญเลิศ1
12241229602549Human resources and labour law knowledge / สมเดช โรจน์คุรีเสถียร1
12251229612549รายงานวิจัยโครงการสำรวจความนิยมและความคิดเห็นการเปิดรับฟังรายการข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.) และการเปิดรับชมรายการข่าวทางสถานีวิทย1
12261229622549อนุกรมวิศวกรรมยานยนต์และการบินอวกาศ1
12271229642549กระจายศูนย์การผลิตไฟฟ้าไทย : สู่ระบบพลังงานที่ยั่งยืน = Decentralizing Thai power : towards a sustainable energy system / คริส กรีเซน และ จิมฟุตเนย์2
12281229652549มรดกของแผ่นดิน : เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว / ปฏิพัฒน์ พุ่มพงษ์แพทย์, วิสันธนี โพธิสุนทร และ เมธินี จิระวัฒนา4
12291229902549การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อโครงสร้างองค์การของส่วนราชการภาครัฐ / จุลศักดิ์ ชาญณรงค์2
12301230242549อนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศสมัยที่ 94 พ.ศ.25491
12311230292549รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ประจำปีงบประมาณ... [ซีดี-รอม] / กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร1
12321230342549สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา1
12331230372549ข้อแนะขององค์การแรงงานระหว่างประเทศสมัยที่ 92-93 พ.ศ.2547-2548 / สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1
12341230392549รายงานการจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายในของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร / กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 1
12351230472549Apache [CD-ROM] ; เก่ง Apache ให้ครบสูตร [ซีดี-รอม]1
12361230492549ฟรี สารพันบนมือถือ [ซีดี-รอม] / ทักษพร อมรชัยทรัพย์1
12371230512549รวมสุดยอดโปรแกรมสามัญประจำเครื่อง [ซีดี-รอม] / วิทยา มาลารัตน์1
12381230532549ฝึกเขียนโปรแกรมจากรวมโจทย์ข้อสอบภาษา C [ซีดี-รอม] / ประภาพร ช่างไม้ ; บรรณาธิการโดย สัจจะ จรัสรุ่งรวีวร1
12391230562549มือใหม่ขอเป็นเซียนดาวน์โหลด [ซีดี-รอม] / สยาม สงวนรัมย์1
12401230572549Windows mobile 5 [CD-ROM] ; มือใหม่ขอเป็นเซียนพ็อกเก็ตพีซี Windows Mobile 5 ฉบับสมบูรณ์ [ซีดี-รอม]1
12411230582549สนุกง่ายได้ภาพสวยด้วย Photoshop & Plug-in [ซีดี-รอม] / ชาตพล นภาวารี1
12421230592549Authorware 7 เรียนรู้และประยุกต์ใช้งานสไตล์ Workshop [ซีดี-รอม] / สมรัก ปริยะวาที1
12431230602549ติดตั้งและแก้ปัญหาฉบับช่างคอมมืออาชีพ 2006 [แผ่นวีดิทัศน์] / สุทธิพันธุ์ แสนละเอียด c / สุทธิพันธุ์ แสนละเอียด ; บรรณาธิการ ศุภสิทธิ์ นาคเสน1
12441230642549เขียนแผ่น ซีดี/ดีวีดี ได้ง่ายดังใจไม่มีพลาด Nero7 [ซีดี-รอม] / อัมรินทร์ เพ็ชรกุล1
12451230662549Microsoft excel [CD-ROM]1
12461230672549Macromedia flash 8 [CD-ROM]2
12471230692549คู่มือสุดยอดโปรแกรมเขียนแผ่น CD/DVD ด้วย Nero7 Premium ฉบับสมบูรณ์ [ซีดี-รอม] / โกเมศ ศรีมงคล ; บรรณาธิการโดย ดนุพล กิ่งสุคนธ์1
12481230702549Excel 2003 [CD-ROM]1
12491230712549สร้างงานพรีเซนเตชั่นอย่างมืออาชีพ PowerPoint 2003 ฉบับสมบูรณ์ [ซีดี-รอม] / ปิยะ นากสงค์ ; พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร, บรรณาธิการ1
12501230732549llustrator workshop CS2 [ซีดี-รอม] : ใช้ได้ทั้ง CS1 และ CS21
12511230742549คู่มือ Windwos XP ฉบับสมบูรณ์ [ซีดี-รอม] / วศิน เพิ่มทรัพย์... (และคนอื่น ๆ )2
12521230752549คู่มือสร้างเว็บไซต์แบบมือโปรด้วยโปรแกรม Dreamweaver 8 ฉบับสมบูรณ์ [ซีดี-รอม] / มาโนช ลักษณกิจ และ วินัย สุขอารีย์ชัย1
12531230762549เปลี่ยนใจใช้แมค [ซีดี-รอม] : ซอฟต์แวร์สามัญประจำเครื่อง / ทรงศักดิ์ ลิ้มสิริสันติกุล1
12541230772549เต็มอิ่ม Symbian [ซีดี-รอม] : ตอน Nokia N70/N71/N80 / วิโรจน์ เรืองแสงศิลป์1
12551230782549แก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ 2006 ฉบับมือใหม่ [ซีดี-รอม] / ธนศักดิ์ กาญจนรัตน์วารี1
12561230792549คู่มือช่างคอมพิวเตอร์ 2006 ฉบับสมบูรณ์ [ซีดี-รอม] / อนิรุทธ์ รัชตะวราห์...[และคนอื่น ๆ]1
12571230802549คัมภีร์ Notebook 2006 [ซีดี-รอม] / จักรกฤษณ์ นพคุณ1
12581230852549Digiart photoshop CS2 workshop [CD-ROM]2
12591231122549Chip CD-ROM 12/2006 [CD-ROM]1
12601231312549ใต้ร่มพระบารมี 60 ปีทรงครองราชย์ / บรรณาธิการ ประสาน วงศาโรจน์1
12611231332549การออกแบบสายอากาศเฮลิกส์สำหรับระบบเครือข่ายแลนไร้สาย = Helical antenna design for wireless lan system / ธนศักดิ์ วรรธนะวลัญช์ และ มีชัย เวชกุล1
12621231342549การสร้างแอพพลิเคชั่นด้านเสียงและภาพสำหรับโทรศัพท์ไอพีด้วย XML = Creation of voice and picture application for IP telephone with XML / กชกร โชติจันทราภ1
12631231352549พันธะเสน่หา / แซนดร้า มาร์ตัน ; แปลโดย วาลุกา1
12641231382549รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่... พ.ศ.2549 เล่ม... 6
12651231512549100 จานเด็ดทั่วไทย / ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)1
12661231522549รู้จักใช้ เข้าใจเงิน / วรากรณ์ สามโกเศศ6
12671231652549ธรรมบรรยายหลักสูตร 10 วัน (ฉบับย่อ) = The discourse summaries / โกเอ็นก้า ; เรียบเรียงโดย วิลเลียม ฮาร์ท ; สุทธี ชโยดม, แปลและเรียบเรียง1
12681231672549ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตและโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ : หน้าใหม่ในบันทึกประวัติศาสตร์ มธก. / อัจฉราพร กมุทพิสมัย, สุนทรี อาสะไวย์1
12691231692549อะนิเมะ คลาสลิก / ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์2
12701231702549ก้าวสู่ปีแห่งความสำเร็จ = The best year of your life / เด็บบี ฟอร์ด, สุริยา นภาพร แปล1
12711231712549บันทึกไม้น้อยกับเศรษฐกิจพอเพียง / วันวร จะนู... [และคนอื่น ๆ]2
12721231722549พจนานุกรมประกอบภาพคำศัพท์แฟชั่น / พรสนอง วงศ์สิงห์ทอง1
12731231742549ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพันธะผูกพันต่อองค์การ : กรณีการกีฬาแห่งประเทศไทย (ส่วนกลาง) = Factors affecting commitment to organization : sports authority of 3
12741231792549ชุดธรรมะในอากาศ 1
12751231802549สิ่งพิมพ์อันดับที่2
12761232772549เมียเก็บดยุค / แปลโดย เอกอร1
12771232862549พระพุทธเจ้าและพระธรรมสูตรฝ่ายมหายาน / แปลโดย วิศวภัทร มณีปัทมเกตุ2
1278123287254930 ปี ความสัมพันธ์ไทย-จีน 600 ปี ซำปอกง/เจิ้งเหอกับอยุธยาและอุษาคเนย์ / บรรณาธิการ ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และ สมถวิล ลือชาพัฒนพร1
12791232892549ดัชนีความสุขทางรอดของสังคมไทย / บรรณาธิการ เทอดศักดิ์ เดชคง1
12801232902549เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : สุวรรณภูมิ-อุษาคเนย์ภาคพิสดาร... 2
12811232922549รวมกฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน / ผู้รวบรวม เถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ... (และคนอื่น ๆ)2
12821232932549รายงานผลการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการกิจกรรมเกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเผยแพร่ผลการดำเนินงานส่วนหนึ่งของโครงการศึกษาวิจัยวัสดุก่อสร้า1
12831232942549รวมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย [2475-2549]3
12841232952549โครงการศึกษาประเมินผลสภาพทั่วไปของอาคารโครงการบ้านเอื้ออาทรที่ก่อสร้างด้วยระบบชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป / สุขแก้ว คำสอน (และคนอื่น ๆ)1
12851232962549คู่มือการฝึกอบรมและการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการก่อสร้างที่อยู่อาศัยโดยใช้วัสดุไม้โตเร็วอเนกประสงค์ เพื่อสนองพระราชดำริการปลูกป่า 3 อย่างให้1
12861232972549รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาวิธีการบริหารอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน กรณีศึกษา : อาคารชุดพักอาศัย 5 ชั้น ในโครงการเอื้ออาทร (การเคหะแห่งช1
12871232982549รายงานการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาวิจัยวัสดุก่อสร้างสำหรับบ้านชนบท กรณีศึกษาเรื่องไม้โตเร็วระยะที่ 2 = Research and development project on fa1
12881233072549Japan-Thailand economic partnership agreement2
12891233262549Health and wellness2
12901233312549Macromedia Dreamweaver 3 h [CD-ROM]1
12911234222549สิทธิและเสรีภาพของคนงานตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 : ศึกษาด้านการรวมตัวและเจรจาต่อรอง = Rights and liberties of workers according to the 3
12921234252549แบบฝึกหัดการวิเคราะห์ WHY-WHY : เจาะลึกเพื่อเอาชนะอย่างมุ่งมั่น / ฮิโตชิ โอกูระ ; แปลโดย สมชัย อัครทิวา3
12931234342549พระปริตรธรรม / พระคันธสาราภิวงศ์, แปล2
12941234362549คำแปลคู่มือการตรากฎหมาย (ระดับพระราชบัญญัติแห่งเครือรัฐออสเตรเลีย) = Legislation handbook / แปลโดย จิตรพรต พัฒนสิน1
12951234482549Study behavior to respond consciousness criterion conserve energy of office buildings3
12961234582549มหัศจรรย์แห่งเมล็ดพันธุ์ / บริษัทเจียไต๋ จำกัด2
12971234612549PC World Thailand [CD-ROM] : Vol.4 No.40 December 20061
12981234712549นิยายชุดพาฝัน1
12991234732549พินัยกรรมมรณะ / จูลี่ การ์วูด ; พิชญา, แปล1
13001234892549Flash 8 ActionScript2
13011234902549โลกนักบริหาร / สุชาดา สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา3
13021234922549การใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดโดยมิชอบในบริบทของกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ = Abuses of anti-dumping measures in the context of international trade laws3
13031234932549สี่สิบสามปีแห่งความระลึกถึง : ประสานมิตร รุ่น 10 16 ธ.ค. 49 สมุทรสงคราม / มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร รุ่น 102
13041234942549คู่มือนักการตลาดท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง / ศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย1
13051235202549Problems on extradition in the case of capital punishment3
13061235212549Role of the judge and problems in court annexed conciliation3
13071235242549Alien workers' rights that should be protected under labour law : case study illegal alien workers as per the cabinet's resolution date May 16th, 20063
13081235252549Application of the buddhist dhamma to support the general legal principles according to the civil and commercial code3
13091235492549คำสอนหลวงพ่อวัดท่าซุง / พระราชพรหมยาน (มหาวีระ ถาวโร)1
13101235642549Glorious celebrations of the reign... 4
13111235662549สายสัมพันธ์ 30 ปี ไทย-เม็กซิโก / กระทรวงการต่างประเทศ1
13121235722549เทคนิคการควบคุมดูแลด้วยการมอง = Visual management / ทาคาชิ วาตานาเบ ; แปลโดย สมชัย อัครทิวา4
13131235862549ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข วันอังคารที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 / คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอัน1
13141236282549แนวคิดในการพัฒนาโครงการและผลการดำเนินงาน โครงการศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร โครงการห้องสมุดมีชีวิต โครงการบริการอิเล็กทรอนิกส์ โครงการสำนักงานอิเล็กทรอนิ1
13151236362549การศึกษาการใช้ปัจจัยและองค์ประกอบความเสี่ยงในการประเมินความเสี่ยงในการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต = The factors and element of risk affecting the r3
13161236412549รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลธุรกิจและการพัฒนาธุรกิจบริการของจังหวัดนนทบุรีสู่ความเป็นเลิศ เสนอจังหวัดนนทบุรี3
13171236422549ศิลปะการจัดแสดงสินค้า / วัฒนะ จูฑะวิภาต10
13181236542549100 ความเชื่อเรื่องอาหารการกิน / บรรณาธิการ นิติศักดิ์ อัศวโชคอนันท์1
13191236572549Exercise@home / เอื้อมพร สกุลแก้ว1
13201236782549Crisis of the key1
13211236802549ประมวลกฎหมายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย1
13221236822549สารพันปัญหางานบุคคล / สุชาดา สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา3
13231236872549พจนานุกรมชื่อภูมิศาสตร์สากล เล่ม 1 (อักษร A-L) : ฉบับราชบัณฑิตยสถาน2
13241236882549พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย / บริษัท 3 เอ็ม ประเทศไทย จำกัด1
13251236912549การสอบบัญชี = Principles of auditing / สุชาย ยังประสิทธิ์กุล1
13261236922549คู่มือสอบ CPA : วิชากฎหมายเกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี / นิพนธ์ เห็นโชคชัยชนะ และ ศิลปพร ศรีจั่นเพชร1
13271236932549ทฤษฎีการบัญชี / นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ และ ศิลปพร ศรีจั่นเพชร1
13281236942549การสอบบัญชี / นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ และ ศิลปพร ศรีจั่นเพชร2
13291236952549รายงานการสอบบัญชี / สุชาย ยังประสิทธิ์กุล1
13301237272549รายงานการวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น2
13311237362549วิ.แพ่งพิสดาร เล่ม... : ฉบับปรับปรุงใหม่ปี 2550 / วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ 6
13321237382549วิ.อาญาพิสดาร เล่ม... : ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2550 / วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์4
13331237442549สุดยอดผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัด (Provincial star OTOP : PSO)1
13341237672549หน้าที่ของเด็กไทย (การอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย)2
13351237682549ตื่นรู้ที่ภูหลง / พระไพศาล วิสาโล1
13361237932549Se-Ed's new handy English-Thai dictionary1
13371238122549แนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ เรื่อง สิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ของชนชาวไทย / จารุวรรณ ดวงวิชัย...[และคนอื่น ๆ] 2
13381238132549แนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ เรื่อง รัฐสภา คณะรัฐมนตรี และการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ / ตวงรัตน์ เลาหัตถพงษ์ภูริ...(และคนอื่น ๆ)2
13391238142549แนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ เรื่อง คณะกรรมการการเลือกตั้ง เล่ม... / สมชาติ ธรรมศิริ, สมัชญ์ สมบัติพานิช และ ขวัญใจ สุชาติพงศ์กุล4
13401238152549แนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ เรื่อง ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา / สมชาติ ธรรมศิริ...(และคนอื่น ๆ)2
13411238162549แนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ2
13421238172549แนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ เรื่อง ศาลรัฐธรรมนูญ / พรภิวรรณ ชีวะเสริมส่ง...[และคนอื่น ๆ]2
13431238182549แนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ เรื่อง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ / ภาสกร เหล่าหล้า, ปิยะนาถ สระสงคราม และ วิภารัตน์ ถมยา2
13441238192549แนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ เรื่อง ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน / จารุวรรณ สุขุมาลพงษ์... [และคนอื่น ๆ] 2
13451238202549แนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ เรื่อง ประมวลเหตุการณ์การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 / อารยะหญิง จอมพลาพล...[และคนอื่น ๆ]2
13461238212549แนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ วิกฤติการณ์ทางการเมืองภายหลังประกาศพระราชกฤษฎีกายุบสภา พ.ศ.25492
13471238222549แนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ เรื่อง การเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยประชาชน / คุณวุฒิ ตันตระกูล...(และคนอื่น ๆ)2
13481238262549จากเศรษฐกิจพอเพียงสู่สุขภาพพอเพียง / สงวน นิตยารัมภ์พงศ์1
13491238272549บนเส้นทางสู่หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า / สงวน นิตยารัมภ์พงศ์1
13501238312549จดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ / กรมศิลปากร2
13511238322549กรอบแนวคิดการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ (พ.ศ.2550) = Conceptual framework of the new draft constitution of the Kingdom of Thailand / มนตรี รูปสุวรรณ5
13521238412549การเฝ้าระวังผู้ต้องขังคดียาเสพติดมิให้กระทำผิดซ้ำ = Re-offending preventive surveillance for ex-drug related offenders / เดชา สังขวรรณ... [และคนอื่น ๆ1
13531238542549การวัดสมรรถนะอธิบายได้...ง่ายนิดเดียว = Performance measurement explained / ปีจอน แอนเดอร์สัน และ ทอม แฟ็กเกอร์ฮอค ; แปลโดย วิทยา สุหฤทดำรง และ ชัชชาล3
13541238662549ประชาธิปไตยลัทธิสังคมนิยมของจีน / บุญศักดิ์ แสงระวี1
13551238842549Competency-based approach / นิสดารก์ เวชยานนท์1
13561239062549นบพระภูมิบาลบุญดิเรก : ลิลิตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช1
13571239262549พจนานุกรมคำยืมภาษาเขมรในภาษาไทย : ฉบับฉลองครบรอบ 55 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-กัมพูชา / ศานติ ภักดีคำ2
13581239282549เริ่มจาก 02
13591239292549การควบรวมกิจการ : โอกาสของธุรกิจไทย / กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์1
13601239432549เล่ห์ = Fade away / ฮาร์ลาน โคเบน ; แปลโดย อริณี เมธเศรษฐ1
13611239542549คู่มือสอบ CPA วิชาการบัญชี / นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ และศิลปพร ศรีจั่นเพชร1
13621239582549ระบบบัญชี / วิไล วีระปรีย, จงจิตต์ หลีกภัย และ ประจิต หาวัตร1
13631239592549การจัดทำบัญชีและงบการเงินตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 (และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง) / สุมนา เศรษฐนันท์1
13641239602549Intermediate accounting I1
13651239812549พี ซีทูเดย์ ซีดี [ซีดี-รอม] : 5 โปรแกรมสร้าง ส.ค.ส. ส่ง-ความ-สุข ด้วยฝีมือคุณเอง1
13661240052549ขบวนเรือพระราชพิธี [แผ่นวีดิทัศน์] / ประสาน อิงคนันท์ ดวงธิดา นครสันติภาพ และ จริยา มุ่งวัฒนา 2
13671240062549หกสิบปีกระเดื่องหล้า ประเลงสวรรค์ : รวมบทความทางภาษาไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ครบ 60 ปี / บรรณาธิการโดย สมเกียรติ รักษ์ม1
13681240092549ความรู้ H2O (น้ำ) [แผ่นวีดิทัศน์] / ประสาน อิงคนันท์ ภัทราพร สังข์พวงทองและ อุมาพร ตันติยาทร 4
13691240122549เพลานางเลือดขาว / ชัยวุฒิ พิยะกูล 1
13701240132549การตรวจสอบการทำงานของระบบบริหารจัดการสำนักวิทยบริการ ด้วยโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิท1
13711240152549การประเมินการใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ / ปัญญา สุขแสน1
13721240202549นักบินเส้นทางท้าฝัน [แผ่นวีดิทัศน์] / ประสาน อิงคนันท์ ดวงธิดา นครสันติภาพ และ จริยา มุ่งวัฒนา 2
13731240912549การบรรยายพิเศษโดยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ม.ร.ว.ปรีดียาธร เทวกุล [แผ่นวีดิทัศน์]1
13741240942549Chang sip mu2
13751240972549รายงานโครงการพัฒนาประชาคมเพื่อสุขภาพดีถ้วนหน้า1
13761241042549ดีดีที #24 [ซีดี-รอม] = DDT #24 [CD-ROM] ; CDD #24 [CD-ROM]1
13771241492549ระบบสุขภาพในท้องถิ่น : อนาคตระบบสุขภาพไทย / สงวน นิตยารัมภ์พงศ์2
13781241512549จุดเปลี่ยนประเทศไทย : เศรษฐกิจพอเพียงในกระแสโลกาภิวัฒน์ / สุวิทย์ เมษินทรีย์4
13791241612549ชุดความรู้โครงการนำร่อง "ยุติธรรมชุมชน"2
13801241632549แนวทางด้านนโยบายในการแก้ไขปัญหาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ / เอก ตั้งทรัพย์วัฒนา... (และคนอื่น ๆ)2
13811241672549การพัฒนาระบบการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ที่เหมาะสม = The development of a suitable labour relations promotion system / โชคชัย สุทธาเวศ... (และคนอื่น ๆ)2
13821241692549พระพุทธรูปปางต่างๆ / สมพร อยู่โพธิ์1
13831241752549พระพุทธาวตังสกะ มหาไวปุลยสูตร / แปลโดย วิศวภัทร มณีปัทมเกตุ1
13841241802549เศรษฐศาสตร์ไม่ยากอย่างที่คิด / วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน4
13851241842549ชุดพาฝัน1
13861241872549นางโจรสาวยวนสวาท / วิริณนา, แปล1
13871241932549ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฏร พ.ศ. 2544 ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกผู้แทนราษฏรและกรรมาธิการ พ.ศ.2542 ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ.25441
13881241982549พจนานุกรมศัพท์ภูมิศาสตร์ : ฉบับราชบัณฑิตยสถาน / ราชบัณฑิตยสถาน1
13891241992549มลพิษทางทะเลและชายฝั่ง = Marine and coastal pollution / สุวัจน์ ธัญรส1
13901242112549เด็กไทยในมิติวัฒนธรรม / อมรวิชช์ นาครทรรพ1
13911242152549สถิติเพื่อการบริหารจัดการ / วัชราภรณ์ สุริยาภิวัฒน์1
13921242162549ธุรกิจระหว่างประเทศ = International business / ไมเคิล อาร์. ซินโกตา, อิลก์กา เอ. รอนไกเนน และ ไมเคิล เอช. มอฟเฟตต์ ; แปลและเรียบเรียงโดย ลักคณา วรศิลป2
13931242172549การวิเคราะห์เชิงปริมาณ : เพื่อการจัดการและการตัดสินใจ / สุทธิมา ชำนาญเวช1
13941242182549เศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ / รัตนา สายคณิต และ พุทธกาล รัชธร1
13951242192549คู่มือการทำวิจัยในโรงเรียน / ไมตรี บุญทศ1
13961242212549A study of private school administrators and teachers' needs for services and supports from educational service area office in Samutprakarn province3
13971242612549ครบรอบ 60 ปี รศ.จินตนา บุญบงการ1
13981242642549กฐินพระราชทานของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปี 25491
13991242672549รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549 ข้อกำหนดคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ1
14001242972549An analysis of the constitutional court's rulings No.47/2547 (2004) and No.60/2548 (2005) : the Khunying Jaruwan case3
14011242982549Prescription problems in filing a lawsuit under the carriage of goods by sea act, B.E.2534 (1991)3
14021242992549มาตรการในการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคด้านสัญญาตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค : ศึกษากรณีสัญญาสำเร็จรูป = Legal measures protecting consumers' contractual 3
14031243002549มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมคนกลางประกันภัย กรณีศึกษาตามกฎหมายไทยและต่างประเทศ = Legal measures concerning the control of insurance intermediary case s3
14041243012549มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมระบบการชำระเงินในประเทศไทย = Legal measures on payment systems control in Thailand / กัลยดา กฤษณจินดา เคหะนาค3
14051243022549Civil liability and punitive damages in case of security price dumping according to the securities and exchange act, B.E.2535 (1992)3
14061243032549Method to enhance efficiency of commercial litigation in Thailand : an analysis of the bill for the establishment of the intellectual property and com3
14071243042549ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการนำเอกลักษณ์ของบุคคลผู้มีชื่อเสียงแสวงหาประโยชน์ในเชิงธุรกิจ = Legal problems relating to taking business advantages from unique3
14081243052549ปัญหาทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญาไม่เป็นธรรม : ศึกษากรณีสัญญาประกันวินาศภัย = Legal problems concerning consumer protection in part of unf3
14091243062549ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมไม้สักและไม้ยางในที่ดินของเอกชน = Legal problems on the control of teak and yang on private lands / เพ็ญวิชญ์ ศรีชัย3
14101243072549การปรับเปลี่ยนความผิดลหุโทษที่ไม่มีลักษณะเป็นความผิดอาญาโดยแท้ เป็นความผิดต่อกฎระเบียบของสังคม : ศึกษาเฉพาะความผิดลหุโทษในประมวลกฎหมายอาญา = The amend3
14111243082549อำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ = Criminal jurisdiction of the intellectual property and international trade c3
14121243092549ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้กระทำผิดเพื่อประกอบการดำเนินคดีอาญา = Facts relating to an offender for a criminal case proceeding / พรธิดา เอี่ยมศิลา3
14131243102549อำนาจในการสอบสวนคดีของกรมสอบสวนคดีพิเศษเกี่ยวกับการดำเนินคดีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ : ศึกษากรณีความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมในการซื้อขายหลักทรัพ3
14141243112549รูปแบบที่เหมาะสมขององค์กรกำกับดูแลกิจการไฟฟ้าในประเทศไทย = The appropriate from of regulatory agency for electricity in Thailand / นริศ ศรีนวล3
14151243122549การออกกฎของฝ่ายบริหาร = The administrative rulemaking / ประเสริฐ สุขสบาย3
14161243132549The legal problems concerning administrative enforcement to state office being responsible for the tort liability of the state officer act/focus on th3
14171243142549ปัญหาการทำประกันภัยเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา = Insurance problems relating to intellectual property right / ชุติกาญจน์ นพคุณ3
14181243152549ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ : ศึกษาเฉพาะกรณีการประปาส่วนภูมิภาค = Legal problems relating to corporatization of state enterprises : a stu3
14191243162549Offences and legal measures under sections 27 and 28 of the trade competition act, B.E.2542 (1999)3
14201243172549มาตรการทางกฎหมายในการประกันภัยพืชผลเกษตร = Legal measure in crop insurance / ศักดิ์ชัย ดีละม้าย3
14211243182549ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงการใช้บริการของลูกค้า : กรณีศึกษาโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบเติมเงิน = Factors influencing customer's switching 3
14221243192549ค่าสินไหมทดแทนกรณีละเมิดที่ก่อให้เกิดความเสียหายทางจิตใจ = Compensation of tort for mental distress / สินีกานต์ สิทธิ์เวทิศเดช3
14231243202549วิเคราะห์กระบวนการทางกฎหมายในการแปรรูปการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย = The analysis of legal procedure in corporatization of the electricity generating3
14241243362549บทบาทของสำนักราชเลขาธิการในกระบวนการข่าวในพระราชสำนัก = The role of the office of his majesty's principal private secretary in processing the court ci3
14251243372549การถ่ายโยงและแฟนของรายการ "Academy Fantasia" = Imitation and fan of TV program "Academy fantasia" / นวลพรรณ แจ่มรังษี3
14261243382549Communication strategy to attract audience's attendance to 999 banchoed outdoor film business3
14271243392549พัฒนาการของศาสตร์ในสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ [แผ่นวีดิทัศน์] = Development of radio and television knowledge [Videodisc] / อุษา บิ้กกิ้นส์3
14281243402549การสื่อสารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านทรงไทยปลายโพงพาง = Communications for promoting eco-tourism at Plai-Pong-Pang3
14291243412549การใช้และทัศนะเกี่ยวกับบรอดแบนด์ของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร = Usage and attitude on broadband of students in Bangkok metropolis / ณัฐธยาน์ จุลรักษา3
14301243422549Communication process for public participation in establishing the Halal food industrial estate in Pattani province3
14311243442549กระบวนการตัดสินใจซื้ออัญมณีของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร = The decision-making process of the consumer in purchasing gems in Bangkok / เอมอร เหล่าวัฒ3
14321243452549ความคิดเห็นที่มีต่อการพัฒนาองค์การของพนักงานบริษัทประกันวินาศภัยที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = Attitudes toward the organizational development3
14331243472549การจัดการเชิงกลยุทธ์ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน = Strategic management of Private University Libraries / ประสิทธชัย เดชขำ3
14341243492549Cooperative promotion department offcers' opiniions on their organization's human resources management : a case study for the central office3
14351243512549ภาพลักษณ์โรงงานยาสูบตามความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร = The image of Thailand Tobacco Monopoly by the opinion of the people in Bangkok / วัช3
14361243522549พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร = The consumer's behavior of bakery products in Bnagkok / เฉลิมพร นิรมล3
14371243532549การศึกษาความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อส่วนประสมการตลาดของผลิตภัณฑ์ผ้าลูกไม้ปักในเขตกรุงเทพมหานคร = A study of consumer's opinion in marketing mix of schif3
14381243552549ช่องทางการสื่อสารและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อน้ำพริกแกงสดของแม่ค้าข้าวแกงภายใน-ภายนอกบริเวณสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร =3
14391243582549วิธีการหาคำตอบที่เหมาะสมโดยประมาณสำหรับปัญหาปริมาณการสั่งซื้อหรือผลิตแบบประหยัดของสินค้าคงคลังหลายชนิดที่มีข้อจำกัดเชิงสมรรถภาพร่วมกัน = A heuristic a3
14401243612549การดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร = The internal quality assurance operation of secondary schools under 3
14411243632549การพัฒนาโปรแกรมคำนวณต้นทุนการผลิตและเวลาที่ใช้ผลิตสำหรับโรงงานผลิตกางเกงยีนส์สำเร็จรูป = The development of the calculation of capital and time progra3
14421243652549การศึกษาหาอุณหภูมิที่เหมาะสมของเร่ซิ่น ในการผลิตแผ่นวงจรไฟฟ้าเพื่อรองรับเทคโนโลยีการใช้สารทดแทนตะกั่ว = The study of proper sesin's temperature for pr3
14431243672549การพัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการทดสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนื่องมาจากอุปกรณ์หลักในเครื่องทดสอบ = Development a program to analyze fa3
14441243682549ปัจจัยจิตวิทยาที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อรถยนต์นำเข้า = The effect of psychological factors on the purchasing of imported cars / กนิษ รัตนนนท์3
14451243692549ปัจจัยทางธุรกิจที่มีอิทธิพลต่อระดับการเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำปีสำหรับการวิเคราะห์ทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในดัชนี 50 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ3
14461243712549การจัดการฐานข้อมูลหอพักนักศึกษา เพื่อช่วยในการตัดสินใจโดยใช้โปรแกรม Arcview GIS กรณีศึกษา : เขตพื้นที่บริเวณรอบมหาวิทยาลัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = The3
14471243752549การศึกษาพฤติกรรมผู้นำในโรงเรียนประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 = A study of leader behavior in elementary schools, Pathumthani edu3
14481243762549การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการทางการมองเห็นในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล= Education management for the blind in Bangkok metropolis and vicinities / อภิชา3
14491243782549Study of the managerial state of private schools offering chinese language in the basic education curriculum3
14501243802549โฮมีโอพาธี5
14511243812549รวบรวมองค์ความรู้การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย / กองการแพทย์ทางเลือก กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ; ภัคพร ช่วยคุณูปการ, บรรณาธิการ5
14521243822549คู่มือโยคะวัยรุ่นสำหรับฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง / บรรณาธิการโดย สิริพิมล อัญชลีสังกาศ5
14531243872549ลิขิตที่น่าคิด / บรรณาธิการโดย อรชุน ตันฤกษ์สถาพร1
14541244272549ผู้หญิงผู้ชายและงบประมาณของรัฐ = An overview on gender budgeting / เมทินี พงษ์เวช2
14551244282549แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อรองรับนโยบายรัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ.2550-2551 / กระทรวงศึกษาธิการ1
1456124432254960 ปี พระมหาบารมีเพื่อพัฒนาการศึกษาไทย / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา2
14571244342549หลักการตลาด...สมัยใหม่ = Modern...principle of marketing / สุดาพร กุณฑลบุตร1
14581244812549ตามรอยธุดงควัตรพระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีโล / รวบรวมและเรียบเรียงโดย ธิดาวรรณ-พิศิษฐ์ ไสยสมบัติ3
14591244912549ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพเนื้อหาของสื่อ1
14601244922549การคุ้มครองสิทธิการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐโดยผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา / สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา2
14611244952549หลักและศิลปะการถ่ายภาพ. เอกสารประกอบการสอนวิชา = Principles and art of photography / สุทิน โรจน์ประเสริฐ3
14621245402549เรียนรู้การสร้างภาพยนตร์และโมเดล 3 มิติ [ซีดี-รอม] / จุฑามาศ จิวะสังข์ 1
14631245412549เจาะความสามารถใหม่ ระบบปฏิบัติการ Windows Vista [ซีดี-รอม] / พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร 1
14641245432549รวมโปรแกรมดี Freeware [ซีดี-รอม]1
14651245442549วิชามารใช้งาน MP3 player + iPod [ซีดี-รอม] / พลธนดล วนประภาเวช1
14661245452549คู่มือ Mobile programming ฉบับผู้เริ่มต้น [ซีดี-รอม] / ศุภกิจ ทองดี1
14671245482549AutoCAD 2007 สำหรับงานเขียนแบบแปลน ภาคสมบูรณ์ [ซีดี-รอม] / ชัชวาล ศุภเกษม2
14681245492549หลักการมัคคุเทศก์ = Principle of tourist guide / บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา2
14691245522549กองทุนหมู่บ้านพลังหมู่บ้าน พลังชุมชน แก้ความยากจนของชาติ / คฑาทิพย์ ทิมาศาสตร์... (และคนอื่น ๆ)1
14701245532549การศึกษาและจริยธรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี / สาโรช บัวศรี1
14711245562549การเปรียบเทียบความต้องการใช้บริการการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลของพนักงานในอุตสาหกรรมรถยนต์และอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ / ทวีป ศิริรัศมี และ อภิ1
14721245572549ความพึงพอใจของผู้จัดและผู้เข้าชมงานต่อการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติในประเทศไทย / ทวีป ศิริรัศมี และ กรินทร์ ธรรมกร่าง1
14731245642549สร้างตารางงานและบริหารข้อมูลด้วย Excel 2003 [ซีดี-รอม] / อัมรินทร์ เพ็ชรกุล2
14741245662549มือใหม่หัดใช้หัดเล่น Windows & Office [ซีดี-รอม] / อัมรินทร์ เพ็ชรกุล2
14751245672549การสร้างซีดีรอม สื่อการสอนและงานพรีเซนเตชั่น [ซีดี-รอม]2
14761245682549เรียนรู้และเทคนิคการใช้ Photoshop CS2 [ซีดี-รอม] / ไพรัช นากหอม2
14771245692549การสำเนา DVD 5 และ DVD 9 โดยโปรแกรมฟรี [ซีดี-รอม] / วีรวัฒน์ เหลืองชนะ2
14781245712549กฎหมายอาญา ภาคความผิด / คณิต ณ นคร 5
14791245772549กฎหมายแรงงานในรัฐวิสาหกิจ (พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.2543) / เกษมสันต์ วิลาวรรณ5
14801245782549กฎหมายตอบโต้การทุ่มตลาดและกฎหมายตอบโต้การอุดหนุนของสหรัฐอเมริกา / ทัชชมัย ฤกษะสุต5
14811245792549การจัดการคุณภาพของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร = Quality management of school administrators under Bangkok metropolitan administration / ธนพร3
14821245802549คำอธิบายเช่าทรัพย์-เช่าซื้อ / ไผทชิต เอกจริยกร5
14831245932549บันทึกของศุภาสินี1
14841246062549150 เรื่องไม่เป็นเรื่อง1
14851246082549คู่มือการสหกรณ์ใต้เบื้องพระยุคลบาท : พระราชดำรัส และพระราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี1
14861246132549งานอนุรักษ์ต้นฉบับงานเดิม และศึกษากระบวนวิธีการทำงานของท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุ1
14871246262549วัฒนธรรมจีน : วันวานและวันนี้ / ยุพา คลังสุวรรณ์1
14881246272549การพัฒนาระบบขนส่งมวลชน / คณะกรรมาธิการการคมนาคม1
14891246512549พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันเกี่ยวเนื่องกับกฎหมาย ตั้งแต่พุทธศักราช 2506 ถึงพุทธศักราช 2545 / กระทรวงยุติธรรม1
14901246522549รายงานประจำปี... [ซีดี-รอม] = Annual report... [CD-ROM] / บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ็ จำกัด (มหาชน) 4
14911246552549สุดยอดวิธีป้องกันปัญหาล่วงหน้าแบบโตโยต้า3
14921246572549หนังสือประกอบภาพ มารยาทเด็กไทย2
14931246632549การบัญชีต้นทุน / ดวงมณี โกมารทัต2
14941246692549Chip CD-ROM 2/2007 [CD-ROM]1
14951246712549รายงานสัมมนาระดับชาติ การลงโทษประหารชีวิตในประเทศไทย1
14961246792549รายงานการประชุมวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ 22-23 พฤษภาคม 2549 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ / สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1
14971246892549การสร้างดุลยภาพของนักการเมืองและราชการ. รายงานฉบับสมบูรณ์ / วลัยพร รัตนเศรษฐ1
14981246952549Grammar and use 1 : a self-study method / สมร เกษสม1
14991247242549Influences of newspaper's political headlines on the government's stability1
15001247252549หลักพระพุทธศาสนากับการส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย / อภิชาติ ดำดี1
15011247282549การเมืองการปกครองสวิตเซอร์แลนด์ / สิริพรรณ นกสวน2
15021247382549ราชวงศ์โลก [แผ่นวีดิทัศน์] : ใต้ร่มบาทราษฎร์ปีติ [แผ่นวีดิทัศน์] = World monarchies [Videodisc] / บัณฑิต จันทศรคำ, บรรณาธิการ2
15031247412549รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย [ฉบับชั่วคราว] พุทธศักราช 2549 / สำนักงานกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา1
15041247462549นโยบายและยุทธศาสตร์วัฒนธรรมเพื่อเด็กไทย / อมรวิชช์ นาครทรรพ2
15051247472549ชุดโครงการวิถีการเรียนรู้ของคนไทย2
15061247632549คำสั่งคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข วันอังคารที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 / คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อั1
15071247722549รวมกฎหมายการศึกษา (ฉบับผู้ปฏิบัติ) เล่ม... / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา14
15081247732549การประชุมวิชาการวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์แห่งชาติครั้งที่ 10 = The 10 th National Computer Science and Engineering Conference / จัดโดย1
15091248052549Conditions of subjective punishment3
15101248072549การคุ้มครองสิทธิของผู้เสียภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร : ศึกษากรณีการขอคืนภาษีอากรเกินกว่าที่ควรต้องเสียหรือกรณีการขอคืนภาษีอากรที่ไม่มีหน้าที่ต้องเสีย = 3
15111248172549ญี่ปุ่น 360 องศา / ปราณี จงสุจิตธรรม, แปล1
15121248182549แปลญี่ปุ่น-ไทย (เบื้องต้น) / สมเกียรติ เชวงกิจวณิช2
15131248192549สำนวนและวลีในภาษาไทยที่คนญี่ปุ่นอยากรู้ / วิไล โตมรกุล1
15141248222549รายงานประจำปี... [ซีดี-รอม] = Annual report... [CD-ROM] / บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)4
15151249442549มาตรฐาน ว.ส.ท. ; 2002/491
15161249472549การเงินส่วนบุคคล : เงินทองของมีค่า หลักสูตรสำหรับอาชีวศึกษา / ธนัยวงศ์ กีรติวานิชย์1
15171249802549อิเล็กทรอนิกส์กำลัง = Power electronics / วีระเชษฐ์ ขันเงิน และ วุฒิพล ธาราธีรเศรษฐ์2
15181250552549CDD #26 [CD-ROM]1
15191250582549เปิดตำนานเบญจภาคี [แผ่นวีดิทัศน์] : พระรอด1
15201251642549รายงานประจำปี... [ซีดี-รอม] = Annual report ... [CD-ROM] / บริษัท ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน) 1
15211251652549รายงานประจำปี... [ซีดี-รอม] = Annual report... [CD-ROM] / บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) 2
15221251662549รายงานประจำปี... [ซีดี-รอม] = Annual report... [CD-ROM] / บริษัท หลักทรัพย์ภัทร จำกัด (มหาชน)3
15231251672549รายงานประจำปี... [ซีดี-รอม] = Annual report... [CD-ROM] / บริษัทโรงงานผ้าไทย จำกัด [มหาชน]2
15241251682549รายงานประจำปี... [ซีดี-รอม] = Annual report... [CD-ROM] / บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) 6
15251251692549รายงานประจำปี... [ซีดี-รอม] = Annual report... [CD-ROM] / บริษัทเอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรมจำกัด (มหาชน)3
15261251722549รายงานประจำปี... [ซีดี-รอม] = Annual report... [CD-ROM] / บริษัทไทยเอนจิน เมนูแฟ็คเจอริ่ง จำกัด [มหาชน]1
15271251772549รายงานประจำปี... [ซีดี-รอม] = Annual report... [CD-ROM] / ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 6
15281251852549รายงานประจำปี... [ซีดี-รอม] = Annual report ... [CD-ROM] / บริษัท โรงกลั่นน้ำมันระยอง จำกัด1
15291252392549รายงานประจำปี... [ซีดี-รอม] = Annual report ... [CD-ROM] / บริษัท ทุนธนชาต จำกัด [มหาชน]1
15301253982549องค์รวมแห่งชีวิต [ซีดี-รอม] : หน่วยที่ 1 การเรียน-การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย : สัปดาห์ที่ 3 การพัฒนาตนเองสู่ความสำเร็จ-บัณฑิตที่พึงประสงค์ = Holistic 10
15311254772549องค์รวมแห่งชีวิต [ซีดี-รอม] : หน่วยที่ 2 การเข้าใจตนเอง สัปดาห์ที่ 4-7 : สัปดาห์ที่ 4 เก่งดีมีสุข = Holistic of life [CD-ROM] ; การเข้าใจตนเอง [ซีดี-ร10
15321254782549รายงานประจำปี... [ซีดี-รอม] = Annual report... [CD-ROM] / บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม1
15331256272549องค์รวมแห่งชีวิต [ซีดี-รอม] : การเข้าใจตนเอง : การรู้จักตนเองและการยอมรับตนเอง10
15341257632549ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย ปีที่ 9 [2549] แผ่นที่ 1 [ซีดี-รอม] / ศูนย์บริการสารสนเทศทางเทคโนโลยี1
15351261252549Improvement process of supervision and examination of Thai financial institutions3
15361261452549การคุ้มครองสิทธิผู้ถูกคุมขังโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย = The protection of a person in illegal detention / กนกทิพย์ ใสสะอาด3
15371264632549รายงานประจำปี... [ซีดี-รอม] / สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์3
15381266092549ตำนานเทพและวีรบุรุษ กรีก-โรมัน-นอร์ส6
15391266632549อินไซท์ Flash 8 / บุญญดา ช้อนขุนทด3
15401266712549สหบรรณานุกรมสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช / รวบรวมโดย คณะทำงานร่วมเพื่อจัดทำสหบรรณานุกรมสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับพ2
15411266752549ภาษาอังกฤษสำหรับพยาบาล = English for nurses / สุวิมล ต่ออภิชาติตระกูล, พัทน์นลิน กันตะบุตร และ จินดารัตน์ เดอ เวชาวเวอร์1
15421266772549ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์ = English for tour guides / อัญชลี เสริใส่งสวัสดิ์, ต้องลักษณ์ เกษกาญจน์ และ ฮิลลารี คอนน่อน1
15431266782549ภาษาอังกฤษสำหรับทันตแพทย์ = English for dentists / วัฒนา วัฒนแพทย์... [และคนอื่น ๆ]1
15441266802549ภาษาอังกฤษสำหรับทันตแพทย์ [แผ่นวีดิทัศน์]1
15451266852549อินไซท์ Flash 8 [ซีดี-รอม] / บุญญาดา ช้อนขุนทด3
15461266952549วิมุตติมรรค / พระปราโมทย์ ปาโมชโช1
15471266982549วิถีแห่งความรู้แจ้ง : ฉบับรวมเล่ม / พระปราโมทย์ ปาโมชโช1
15481267112549Tense [แผ่นวีดิทัศน์] : เข้าใจ Tense ภาษาอังกฤษอย่างทะลุปรุโปร่ง5
15491267172549พระมหากษัตริย์พระผู้ทรงเป็นอุบาสกรัตนะ : King Bhumibol / เสฐียรพงษ์ วรรณปก1
15501267212549ศาสนศิลป์ของศาสนสถานริมฝั่งน้ำ : กรณีศึกษาชุมชนธนบุรี = Religious arts of sites on the riverine : a Thonburi Community case study / จิราภรณ์ มาตังคะ..1
15511267252549ทางเอก / พระปราโมทย์ ปาโมชโช1
15521267262549ประทีปส่องธรรม / พระปราโมทย์ ปราโมชฺโช1
15531267432549การใช้เพลงบรรเลงประกอบการสอนในวิชาหลักการตลาดภาคเรียนที่ 2/2549/ อัครเศรษฐ์ ตินตะโมระ 3
15541267492549ศรัทธามหาชัย'49 / มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช1
15551267502549จดหมายหิมพานต์ / สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์1
15561267792549เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตในท้องถิ่น / สนธยา พลศรี1
15571267802549แบคทีเรียแลคติก = Lactic acid bacteria / อัจฉรา เพิ่ม1
15581267822549การเก็บถนอมสัตว์น้ำ / นฤมล อัศวเกศมณี1
15591268052549การสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2549 ครั้งที่ 29 เรื่อง เศรษฐกิจไทยในกระแสการเปลี่ยนแปลงสังคมเศรษฐกิจโลก2
15601268282549ตลาดนัดศิลปะ = Art market / สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ; บรรณาธิการโดย วิมลลักษณ์ ชูชาติ และ บุญสืบ ขลิบเพ็ง1
15611268342549เอกสารทางวิชาการ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 25492
15621268412549อ่านสุภาษิตพระร่วง ฉบับวิเคราะห์และถอดความ / ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต1
15631268422549การสมพาสที่ผิดธรรมชาติในนิทานไทย : การศึกษาอนุภาคทางคติชนวิทยา / ปรียารัตน์ เชาวลิตประพันธ์1
15641268432549ความขัดแย้งและการประนีประนอมในตำนานปรัมปราไทย / ปรมินท์ จารุวร5
15651268442549Organization of information resources using metadata1
15661268492549พิธีกรรม ตำนาน นิทาน เพลง : บทบาทของคติชนกับสังคมไทย / บรรณาธิการโดย สุกัญญา สุจฉายา5
15671268752549พระราชดำริที่ทรงคุณค่า พระมิ่งขวัญการศึกษาขั้นพื้นฐานนครนายก ปีที่ 18 / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก1
15681268912549ผลการดำเนินงานโครงการเทศน์มหาชาติมหากุศลเฉลิมพระเกียรติถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว : เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธ2
15691269272549เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการของสารเคมีเฉพาะเรื่อง1
15701269302549ไซยาไนด์ = Cyanide / สุเทพ เรืองวิเศษ1
15711269672549อยู่ดี กินดี พอเพียง และเท่าเทียม = Well-being, sufficiency and equity / องค์การสหประชาติประจำประเทศไทย1
15721269682549คู่มือเกณฑ์มาตรฐานการดำเนินงานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ / มยุรี ผิวสุวรรณ... [และคนอื่น ๆ]1
15731271652549โครงการตลาดวิชามหาวิทยาลัยชาวบ้าน1
15741271672549Somdech Phra Srinagarindra parks2
15751271782549แผนที่ประวัติศาสตร์ (สยาม) ประเทศไทย / สุจิตต์ วงษ์เทศ1
15761271822549โครงการศึกษาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ : กรณีการปฏิบัติตามมาตรการบังคับใช้กฎหมาย 3ม 1ข 1ร : เล่มที่ 1 รายงานหลัก / มหาวิทยาลัยเทคโนโ1
15771271872549ต้นกำเนิดแบรนด์ : ค้นพบกฎธรรมชาติของนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และการอยู่รอดทางธุรกิจ = The origin of brands / อัล ไรส์ และ ลอร่า ไรส์ ; แปลโดย สมวงศ์ พงศ์สถาพร2
15781271882549100 สุดยอดแบรนด์โลก = Brand royalty / แมทท์ เฮก ; แปลโดย วัฒนา มานะวิบูลย์2
15791272072549ตามรอยพระบาทชาติมั่นคง / สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ; บรรณาธิการโดย อธิคม คุณวุฒิ1
15801272112549สิทธิชุมชน : กระบวนการยุติธรรมกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ 13 ธันวาคม 2549 / บรรณาธิการ ไพสิฐ พาณิชย์กุล และ วาทิศ โสตถิพันธุ์1
15811273312549สิริรัตนนารินนวมินทราธิราช / คณะผู้จัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ2
15821273332549การประเมินคุณภาพบัณฑิตแพทย์ธรรมศาสตร์รุ่นที่ 6-10 / พีระพงศ์ กิติภาวงศ์1
15831273402549หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป : หลักการและวิธีดำเนินการ / ไพฑูรย์ สินลารัตน์2
15841273412549สภาพปัจจุบันและแนวโน้มของวิชาการศึกษาทั่วไปในมหาวิทยาลัยไทย = Status and trends of general education in Thai Universities / ไพฑูรย์ สินลารัตน์2
15851273432549การประเมินหลักสูตรวิชาการศึกษาทั่วไปของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย = Evaluation of the general education curriculum of Chulalongkorn University / ไพฑูรย์ สิ2
15861273802549การประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนนำร่องและโรงเรียนเครือข่ายที่มีการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 / ไพฑูรย์ สินลารัตน์...1
15871274012549ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ = International trade business / สมพงษ์ เฟื่องอารมย์2
15881274312549การจัดการความรู้ ฉบับนักปฏิบัติ / วิจารณ์ พานิช1
15891274332549การจัดการความรู้3
15901274442549มดกับช้างบทเรียนการเป็นผู้นำตัวเอง = The ant and the elephant / วินซ์ โพสเซนที ; มรกต เบญจวัฒนานันท์, แปล2
15911274462549สิ่งพิมพ์ สกศ.1
15921274562549เนปาล-ภูฏาน1
15931274602549เรื่องน่าคิด ชีวิตคนทำงาน / ธีระชัย เชมนะสิริ 2
15941274622549องค์กรแห่งการตื่นรู้ = Awakening organization / เกศรา รักชาติ1
15951274632549การศึกษาค่าใช้จ่ายต่อหัวสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน / คณะทำงานวิจัยค่าใช้จ่ายตัวหัวสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน1
15961274652549แนวทางการถ่ายโอนบุคลากรด้านการศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / คณะอนุกรรมการด้านการถ่ายโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วน1
15971274692549แสนเสียดาย ด.เด็ก / นภัทร พุกกะณะสุต1
15981274862549สิ่งพิมพ์ สกศ.1
15991274882549สิ่งพิมพ์ สกศ.2
16001274942549การวางแผนการใช้จ่าย3
16011275092549การประเมินนโยบายกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา / สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ และ อารียา มนัสบุญเพิ่มพูล1
16021275122549แผนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา1
16031275392549การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการประเมินผลการจัดการศึกษา : ฉบับสรุป / สมบัติ อยู่เมือง [และคนอื่น ๆ]2
16041275492549พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าและบริการของประชากรในชุมชนรอบมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ / ฝ่ายพัฒนาทางด้านกายภาพ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์3
16051275542549การประเมินสถานการณ์การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายในบางพื้นที่ของจังหวัดเชียงราย = Accessing the situation of the worst forms of child labour in se1
16061275622549คู่มือการประยุกต์ใช้ GMP และ 5ส ในอุตสาหกรรมอาหาร / จันทร์นา สงวนรุ่งวงศ์ ; สุเรขา เหมือนประสาท, ผู้เรียบเรียง1
16071276142549รายงานประจำปี... [ซีดี-รอม] = Annual report... [CD-ROM]2
16081276192549Adobe InDesign CS2 : classroom in a book / แปลโดย ไพฑูรย์ ประมวลชัยกุล ; เรียบเรียงโดย ขจร พีรกิจ1
16091276232549ปริศนาแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่น / ยุวนุช ทินนะลักษณ์2
16101276342549LW4382
16111276352549GM3072
16121276372549พระธรรมนูญศาลยุติธรรม = Law on court organization / เดือน จิตรกร2
16131276392549ทฤษฎีเงินเฟ้อ = Theory of inflation / เสรี ลีลาลัย2
16141276402549กฎหมายว่าด้วยองค์การระหว่างประเทศ = Law on international organization / สมชัย ศิริสมบูรณ์เวช2
16151276432549AC1012
16161276672549การศึกษาเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ / ไพฑูรย์ สินลารัตน์2
16171277062549สัญชาติ2
16181277362549มหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติ ครั้งที่ 22
16191277372549งบการเงิน3
16201277502549The Second National Conference of Economics October 27, 20061
16211277802549ข้อมูลพื้นฐานเชิงพฤติกรรมโครงการส่งเสริมการสร้างพฤติกรรมป้องกันเอดส์ในกลุ่มลูกเรือประมงไทยในจังหวัดสงขลาและสมุทรสาคร1
16221277952549โครงการศึกษาข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนร่วมโดยตรง (Direct stakeholders) ต่อการมีส่วนร่วมในการปกครองส่วนท้องถิ่นของสตรีในประเทศไทย (ศึกษากรณีองค์การบริหารส่1
16231278072549จริยธรรมทางธุรกิจ = Business ethics / สุภาพร พิศาลบุตร2
16241278082549จริยธรรมธุรกิจ = Business ethics / เนตร์พัณณา ยาวิราช2
16251278112549คณิตศาสตร์สำหรับเศรษฐศาสตร์2
16261278242549จริยธรรมทางธุรกิจ = Business ethics / จินตนา บุญบงการ2
16271278302549การจัดการสินเชื่อ / กฤษฎา สังขมณี 10
16281278942549ฟันดี สุขภาพดี ชีวีมีสุข / คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหน่วยทันตกรรมพระราชทาน1
16291279032549การพัฒนากังหันลมขนาดเล็กแบบพกพา = A development of small size wind turbine / ภัชรพงษ์ นาคไทย และ สมเกียรติ ลำนวน2
16301279552549เมนูอาหารไข่1
16311279792549เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารสินเชื่อ4
16321280412549การแปรรูปเรือนจำในประเทศไทย = Privatization of jails in Thailand / นคร วัลลิภากร3
16331280462549ผู้นำทางวิชาการและการพัฒนาหลักสูตร / ภิเษก จันทร์เอี่ยม1
16341280712549สิ่งดีๆ ที่หลากหลาย-สไตล์ KM = Best practice-KM style / สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม3
16351280932549Basic English writing / The mentor group1
16361280982549การใช้บริการหนังสือพิมพ์ของผู้ใช้บริการห้องสมุดกลางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Newspaper service using at central library Chiang Mai University / นคร วสุวั1
16371281512549โครงการวิจัยแม่บท : การวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย2
16381282062549บันทึกการประชุมธรรมวิจัยที่สำนักปฏิบัติธรรมบุณย์กัญจนารามมูลนิธิ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 28-30 มกราคม พ.ศ.2521 / มูลนิธิแนบมหานีราน1
16391282092549รวมงานวิจัยพระจอมเกล้าลาดกระบังนิทรรศ 49 เทิดไท้ 60 ปี ครองราชย์ พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย 14-19 พฤศจิกายน 2549 / สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทห1
16401282172549การเปรียบเทียบความรู้และทัศนคติต่อการประกอบอาชีพอิสระของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ระหว่างมหาวิทยาลัยรัฐบาลและเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร = The comparisons of k3
16411282192549การนำเสนอข่าวภาวะวิกฤตคลื่นสึนามิของโทรทัศน์ไอทีวีกับการเปิดพื้นที่สาธารณะ ศึกษาเฉพาะกรณีการพัฒนาบ้านน้ำเค็ม จ.พังงา [ซีดี-รอม] = ITV's news station c3
16421282472549รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการถนนตัวอย่างด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม (ถนนสีเขียว) ระยะที่... 4
16431282572549เทศกาลที่มุสลิมร่วมไม่ได้ / มุรีด ทีมะเสน1
16441282672549รายงานผลการวิจัยเรื่อง การศึกษาการใช้ปัจจัยและองค์ประกอบความเสี่ยงในการประเมินความเสี่ยงในการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน3
16451283252549การวิเคราะห์ต้นทุนอุตสาหกรรมและการจัดทำงบประมาณ / จิรพัฒน์ เงาประเสริฐวงศ์6
16461283312549ขวัญในการปฏิบัติงานของบุคลากรบริษัท โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ จำกัดและในเครือ / สุเทพ ไชยรังศรี และ กันต์พจน์ แจ่มปรางค์ทอง1
16471283322549ศึกษาความพึงพอใจ ค่าตอบแทนพื้นฐาน ค่าตอบแทนจูงใจ และสวัสดิการของบุคลากรประจำ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 2/2549 / กนกจันทร์ รุ่งรัชตไพโรจน์ และ ปรีชา เท1
16481283952549เมนูพลังผลไม้1
16491284272549เอกสารการสอนชุดวิชา การผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง15
16501284402549Plus property focus [CD-ROM] : Half-Year research paper Issue July-December 20061
16511284642549ออมสินร้อยดวงใจเทิดไท้องค์ราชัน1
16521284812549ความรู้เกี่ยวกับสิ่งทอล้านนา / ทรงพันธ์ วรรณมาศ1
16531285402549สิ่งที่นายกรัฐมนตรีคนต่อไปควรทำ 10 ประการ / ประเวศ วะสี2
16541285672549เจาะข่าวนโยบายสาธารณะ / บรรณาธิการ อรุณี เอี่ยมสิริโชค1
16551285872549Effect of citric acid on quality of wet osmosed-carrot1
16561285902549อิทธิพลของสารให้ความคงตัวต่อคุณภาพของน้ำว่านหางจระเข้ = Effects of stabilizers on aloe vera juice qualities / สุนิสา รอดทอง1
16571285912549การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจากน้ำผลแก้วมังกรผสมโยเกิร์ตครีมข้น = Drinking product development from dragon fruit juice with stirred yoghurt / สุพจน์ เ1
16581285922549ผลของการใช้สารให้ความหวานต่อการเกิดเจลที่มีผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์เยลลี่จากน้ำผักผลไม้รวม = The effect of sweetener on quality of vegetable juice jell1
16591285932549Study effect of Calcium Sulphate and Magnesium Sulphate with Glucono-Delta-Iactone in processing of silken tofu1
16601285942549การศึกษาการผลิตแยมองุ่นโดยใช้ระดับความสุกที่แตกต่างกัน = The study of grapes jam production with different level to ripe / ศิรินทรา ปุสสวงษ์1
16611286002549ผลของไคโตซานที่มีต่อการยับยั้งเชื้อ เอสเซอริเซีย โคไล, บาซิลลัส ซีเรียส, แซคคาโรมัยซีส ซีรีวิซีอี และการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีภายภาพของผลิตภัณฑ์น้ำส1
16621286012549การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้ตะไคร้เสริมโปรตีนจากแป้งถั่วเหลือง = Development of lemongrass cookies supplementary protein from soy flour / ดวงชีวัน พวงมณี1
16631286022549การศึกษาอัตราส่วนของโลคัสต์บีนกัมและคาร์ราจีแนนที่มีผลต่อลักษณะเนื้อสัมผัสของเยลลี่น้ำผลไม้รวม = Study ratio of locust bean gum and carrageenan on tex1
16641286032549การพัฒนาผลิตภัณฑ์เค้กเนยสดจากเห็ดหอมแห้ง = Development of value-edded butter cake from black mushroom / นิตยา กัดมั่น1
16651286042549การผลิตแยมน้ำนมข้าวโพดหวานและศึกษาคุณสมบัติทางเคมี กายภาพและจุลินทรีย์ของแยมน้ำนมข้าวโพดหวาน = Sweet corn milk jam production and study of chemical, p1
16661286052549Study effect of soy flour on quality of Mayonnaise1
16671286062549การศึกษาผลของการทดแทนแป้งสาลีด้วยแป้งถั่วเหลืองในผลิตภัณฑ์เค้กเนย = The effect of soybean flour on qualities of butter cake / นฤมล พานทอง1
16681286072549ผลของสารให้ความคงตัวที่มีต่อคุณภาพของน้ำนมข้าวโพดผสมน้ำแครอท = Effects of stabilizers on corn milk mixed with carrot juice qualities / ศิริพรรณ บุญกัน1
16691286092549การพัฒนาข้าวเกรียบตำลึงใยอาหารสูง = Development of crispy ivy gourd with high fiber / ปัทมา โกวิทยากร1
16701286102549การศึกษากระบวนการทำแคบเห็ดผสมงาดำ = The study of staw mushroom mixing with sesame seed cracker processing / กัญจนพัฒศ์ รัตนสูงเนิน1
16711286112549การผลิตแยมผักรวมแคลอรี่ต่ำโดยใช้ซูคราโลสทดแทนซูโครสบางส่วน = Production of reduced-calorie mixed vegetable jam using partial substituted sucrose by su1
16721286122549ผลของอัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่างอินูลินและน้ำตาลซูโครสต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไอศกรีมกะทิ = Effect of optimum ratios between inulin and sucrose of quality1
16731286132549การคัดเลือกแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม์ไลเปสส่งออกนอกเซลล์ = Screening of extracellular lip ase-producing bacteria / นฤมล คำเปล่ง1
16741286142549Efficiency of SBR system in the removal of oil and and fat from food processing laboratory wastewater1
16751286152549การศึกษาการเปลี่ยนแปลงจำนวนจุลินทรีย์ในระบบบำบัดน้ำเสียแบบเอสบีอาร์ = The study of changing microorganism in sequencing batch reactor wastewater trea1
16761286162549การศึกษาบีโอดีและซีโอดีจากการบำบัดน้ำเสียโดยระบบเอสบีอาร์ = A study of bod and cod from wastewater treatment by sequencing bacth reactor system / ศตวร1
16771286562549โพธิปักขิยธรรม / พระคันธสาราภิวงศ์1
16781286712549วิถีแห่งโนบิตะ ชัยชนะของคนไม่เอาถ่าน / โยโกยาม่า ยาสุยุกิ1
16791286742549Profit plus with marketing2
16801286752549Cost planning to improve profit2
16811286782549กลยุทธ์พัฒนาโรงแรม = Towards a better hotel / เกียรติ สิมะกูร2
16821286852549ไหนผิดไหนถูก = English right & wrong / เกียรติ สิมะกูร2
16831287392549Microstrip antenna in cylindrical waveguide as a Microwave device at 2.4 GHz2
16841287532549คู่มืออุทยานแห่งชาติ เพื่อการอบรมเยาวชน1
16851287792549สมุทรกรณี = Marine affairs / ศรัณย์ เพ็ชร์พิรุณ1
16861287822549การพัฒนาระบบราชการไทย 2546-25492
16871288852549คู่มือการบริหารงานคณะสงฆ์ : ว่าด้วยพระราชบัญญัติกฎระเบียบอันเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานของคณะสงฆ์ / พระโสภิตกิตติธาดา1
16881289492549รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2549... 3
16891289522549คุณลักษณะและกระบวนการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของประเทศแคนาดา / อลิศรา ชูชาติ2
16901289532549คุณลักษณะและกระบวนการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ / สมชาย เสริมแก้ว2
16911289552549นิวซีแลนด์2
16921290372549เอกสารคำสอนวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย (LW 102)2
16931290692549เทคโนโลยีถนนยางมะตอย / วัชรินทร์ วิทยกุล1
16941290702549Da song Ti Xing Quan1
16951290712549มองสังคมผ่านวาทกรรม / กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์ และ จันทิมา เอียมานนท์1
16961290722549ฝรั่งเศส / กษิติ กมลนาวิน 1
16971290732549ประดิษฐ์หุ่นยนต์ lego mindstorms / โจ นะงะตะ ; นันท์ชญา มหาขันธ์ ; แปล1
16981290742549ลำดับขีดการเขียนตัวอักษรจีน 3500 คำฮั่น จื้อ กง / อภิชาติ สวัสดิ์ธนากุล1
16991290872549Competency ภาคปฏิบัติเขาทำกันอย่างไร / ธำรงค์ศักดิ์ คงคาสวัสดิ์1
17001290882549รวมเรื่องสั้นเกี่ยวกับคุณ.1
17011291842549Jungle child1
17021291852549อะไรนะ ? ความมั่นคงของมนุษย์ / ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม2
17031291862549คติธรรมนำชีวิต / รวบรวมโดย พระราชสิทธินายก2
17041291972549มั่งมี ถึงลูก ถึงหลาน / สายัณห์ เล็กอุทัย1
17051291982549แนวทางการปฏิบัติงานบุคลากรห้องผ่าตัด / สุภาพร เลิศร่วมพัฒนา1
17061292002549คู่มือ Adobe Illustrator CS2 classroom in a book.1
17071292152549อดีต ปัจจุบัน อนาคต วิทยาการเคมีและเภสัชไทย / บรรณาธิการโดย ยงยุทธ ยุทธวงศ์... [และคนอื่น ๆ]1
17081292242549คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติเฉพาะที่สำคัญ น่าสนใจ1
17091292292549คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติพ.ศ. 2548 เฉพาะ ที่น่าสนใจและสำคัญ [ซีดี-รอม] : พร้อมด้วยคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 25491
17101292442549คู่มือคำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายฉบับสมบูรณ์ / เพิ่มบุญ แก้วเขียว1
17111292602549ตำรวจพระ / ฮ. นิกฮูกี้1
17121292642549ปฏิบัติงานอย่างนี้ควรฟ้องศาลประชาชนดีไหม / สมเกียรติ พ่วงทรัพย์1
17131292682549กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ = Human anatomy / วิไล ชินธเนศ, ธันวา ตันสถิตย์ และ มนตกานต์ ตันสถิตย์1
17141292692549ความรู้ความสามารถทั่วไป ก.พ.3-4 1
17151292782549เสริมสร้างสู่สุขสันติ์ / พระเทพดิลก (ระแบบ ฐิตญาโณ)1
17161292822549สารสกัดจากพืชเพื่อควบคุมศัตรูพืช / รัตนาภรณ์ พรหมศรัทธา... [และคนอื่น ๆ]2
17171293332549รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษายุทธศาสตร์การค้าการลงทุนของประเทศไทย1
17181293812549รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส ค.ศ.19582
17191294232549ระเบียบวิจัยสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์ / สุจิตรา บุณยรัตพันธุ์1
17201294572549เทิดไท้ ธ ผู้...รังสฤษฏ์1
17211294682549แนวทางปฏิบัติ 7 ขั้นสู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง : จากแนวปฏิบัติสู่แนวคิดทางทฤษฎีของเศรษฐกิจพอเพียง / สุนัย เศรษฐ์บุญสร้าง2
17221294702549Policy analysis : scopes, concepts, theories and case studies3
17231294712549นโยบายสาธารณะเบื้องต้น / สุรสิทธิ์ วชิรขจร2
17241294732549ไอเอสโอ 9001 ปี 2000 ฉบับการ์ตูน5
17251295412549รัฐธรรมนูญสำหรับเยาวชน / สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า ; บรรณาธิการ ถวิลวดี บุรีกุลา, ภัคพงศ์ พหลโยธิน, ทวิติยา สินธุพงศ์2
17261295482549Apparel merchandising management1
17271295562549Strategic HRM : becoming a change agent1
17281295572549Strategic human resource development planning1
17291296102549ระบบการศึกษาของสมาพันธรัฐสวิส / แปลสรุปและเรียบเรียง สุรศักดิ์ หลาบมาลา, สิริวรรณ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา และ จิรวิทย์ ไทภูวไพบูลย์1
17301296382549Research and development of biological contamination-free frozen food to world kitchen1
17311296612549นรก 9 วันในแดนกะเหรี่ยง / บุหลัน รันตี1
17321296672549ค่ำคืนในเหมืองร้าง / บุหลัน รันตี1
17331296702549การจัดการสมัยใหม่ / รังสรรค์ ประเสริฐศรี 1
17341297342549วงกลมข้ามโคตร / ศุภวรรณ พิพัฒน์พรรณวงศ์ กรีน1
17351297752549Marketing logistics1
17361297892549เอกสารการสอนชุดวิชา 113053
17371298112549เอกสารคำสอนการบริหารสารสนเทศทางการตลาด 601-3152
17381298182549Data structures and algorithms with java2
17391298202549AC 2113
17401298952549ฝันดี ฝันร้าย ทำนายโชคลาภ / ปิ่น ประดิษฐากร1
17411299982549127 คำถามคำตอบดูแลสุขภาพป้องกันโรคภัย / พฤกษ์ นิมิตรพรอนันต์1
17421299992549ปลูกและใช้สมุนไพรใกล้ตัว / จิตรลดา ชมบุญ1
17431300012549อุบัติเหตุฉุกเฉินรับมืออย่างไร / อรรถพล บุนนาค1
17441300022549คมปัญญาจีน เส้นทางสู่ชัยชนะและความมั่งคั่ง / ลีหมิง ทรัพย์มหาศาล1
17451300042549ราชาศัพท์ / อนันยช1
17461300072549มือใหม่ไดเอต / ปาจรีย์ นุพงษ์1
17471300092549All about beauty1
17481300112549247 เคล็ดลับอายุยืนด้วยวิตามินและสารอาหารเพื่อสุขภาพ / พฤกษ์ นิมิตพรอนันต์1
17491300472549การจำแนกแบคทีเรียกลุ่มแอนแอโรบ / นันทนา อรุณฤกษ์6
17501300632549เอกสารการสอนชุดวิชาการพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน2
17511300952549Theories of counseling and psychotherapy1
17521301452549การพิทักษ์สิทธิ์ / ระพีพรรณ คำหอม1
17531302432549ฟ้องแพทย์ฉบับคดีดัง / ประทีป อ่าววิจิตรกุล1
17541302482549Digiart Photoshop CS2 สำหรับผู้เริ่มต้น / ปิยะบุตร สุทธิดารา และ ศิธร์ สุวรรณ์พาณิชย์ ; บรรณาธิการโดย ดนุพล กิ่งสุคนธ์1
17551302492549Digiart Photoshop CS2 สำหรับผู้เริ่มต้น [ซีดี-รอม]1
17561302732549Imagination of space and territory culture1
17571303412549การพัฒนางานด้วยระบบบริหารคุณภาพและเพิ่มผลผลิต / บรรจง จันทมาศ2
17581303612549Thailand logistics2
175913036225495S wo yatte shakki to shinasai1
17601303632549ไขปัญหาคนทำงานกับ HR มืออาชีพ / สุชาดา สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา2
17611303642549Ketteiban shippaigaku no housoku2
17621303652549คิดอย่างมีตรรกุ ชนะทุกเงื่อนไข2
17631303672549ระบบการวางแผนและควบคุมการผลิต / พิภพ ลลิตาภรณ์2
17641303682549R&D of products เพื่อการแข่งขันทางธุรกิจ2
17651303922549New business model strategy2
17661303932549Excellent sources for global business2
17671303942549Marketing management ง่ายเหมือนจับวาง / เรวัตร์ ชาตรีวิศิษฏ์3
17681304192549ศิลปะน่ารู้ในสองศตวรรษ / วิบูลย์ ลี้สุวรรณ1
17691304232549ไม้ดัดชั้นครู / อ. อโณทัย1
17701304362549เอกสารการสอนชุดวิชา การควบคุมคุณภาพและการจัดการสินค้าคงคลัง เล่ม... 6
17711304552549เอกสารการสอนชุดวิชา เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ เล่ม... 6
17721304952549แวะสแกนดิเนเวีย / ขจัดภัย บุรุษพัฒน์1
17731306012549กลยุทธ์การวางแผนภาษีเพื่อส่งเสริมการขาย = Sales promotion for tax planning strategies / สมเดช โรจน์คุรีเสถียร... [และคนอื่น ๆ]1
17741306202549เอกสารการสอนชุดวิชา การวิจัยสำหรับการแพทย์แผนไทย เล่ม... 2
17751307222549นิราศวัดราชโอรส / วรสกโก1
17761307232549กลยุทธ์การบริหาร2
17771307242549คดีทีพีโไอ2
17781307252549จริตมาร์เก็ตติ้ง : อาวุธลับ SMEs / ชวนะ มหิทธิชาติกุล-ภวกานันท์1
17791307522549The secret supper1
17801309112549ยึดรัฐบาล : สารคดีประวัติศาสตร์การเมือง มูลเหตุล้มรัฐบาล จอมพล ป. พิบูลสงคราม... 1
17811309362549Judicial review1
17821311382549เคล็ดลับเป็นเร็ว Windows XP / ณัฐพร มักอุดมลาภ1
17831311472549Fundamentals of futures and options markets2
17841311542549พญาอินทรี / จรัญ ยั่งยืน1
17851311812549คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง / ชาญชัย แสวงศักดิ์1
17861313432549ถามตอบ-สอบได้ กฎหมายภาษีอากร : ว่าด้วยโครงสร้างภาษีอากรและการบังคับใช้กฎหมายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล / จุมพล นันทศิริพล 5
17871313582549การกระทำผิดของเด็กและเยาวชนชิงทรัพย์และปล้นทรัพย์1
17881314012549การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิจัยในชั้นเรียน2
17891315582549รายงานการวิจัย เรื่อง การกระจายอำนาจทางการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์2
17901316012549ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 4 วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาและการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง4
17911316062549การเปิดรับวัฒนธรรมข้ามชาติกับภาระทางจริยธรรมของเยาวชนไทยในยุคการสื่อสารไร้พรมแดน / กิตติภูมิ วิเศษศักดิ์1
17921316552549เปิดโลกความรู้ พัฒนาทุนมนุษย์1
17931317482549สาระน่ารู้และความเป็นมาที่สำคัญในอดีตของอนุสาวรีย์ วัด สะพาน คลอง ถนน.1
17941317512549คำอธิบายประมวลกฎหมายอาญา : แยกองค์ประกอบ เรียงครบทุกมาตรา / สนิท สั่นศิลป์1
17951317552549การเมืองไทยสมัยสมเด็จพระนเรศวร / ชาดา นนทวัฒน์1
17961321972549การเลือกซื้อและดูแลรักษาอัญมณี / สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ1
17971322552549ปลูกหัวใจในสวนขวัญ / ฟ้าปรายฝน1
17981323142549อมตะนิทานไทย สองภาษา (ไทย-อังกฤษ)1
17991323152549Marketing management : an Asian perspective2
18001323642549เอกสารการสอนชุดวิชา เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ [แผ่นวีดิทัศน์]9
18011323912549รวยก่อน 302
18021324132549การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2549 และประชุมวิชาการสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่อง การจัดก1
18031324212549โครงการพัฒนาผู้บริหารประจำการ1
18041324222549เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง นักบริหารการศึกษามืออาชีพ : เส้นทางสู่ความสำเร็จ 3 ธันวาคม 25491
18051324432549ชาเครื่องดื่มสมุนไพรบำรุงสุขภาพ / ชาบัลวี1
18061324462549Give you my mind1
1807132608254938 ปี ที่หยั่งรากอย่างมั่นคง... [จุลสาร]1
18081328792549ใต้ร่มพระบารมีพระบรมธรรมิกมหาราชาพระบรมธรรมิกราชกับอักษรศาสตร์1
18091329382549กระบวนทัศน์ใหม่สำหรับการปฏิรูปการเมือง ครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2549-2550) / อมร จันทรสมบูรณ์1
18101329782549กฎแห่งกรรม ชุด บุญลดกรรม / ปฐมฌาณ1
18111330112549คู่มือการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา / สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา1
18121330432549หลักแนวคิดนโยบายและทิศทางการบริหารคน1
18131330682549Uneven dietary development : linking the policies and processes of globalization with the nutrition transtion, obesity and diet-related chronic diseas1
18141330892549สมุนไพรไทย ตอนที่ 4 / ก่องกานดา ชยามฤต1
18151331012549เพื่อความสวัสดีในที่ทั้งปวง / พระเทพดิลก (ระเบบ จิตญาโณ)1
18161331072549กลยุทธ์หุ้นเดย์เทรด / สมาร์ท เทรเดอร์1
18171332392549What happened on Island [Videodisc]2
18181332592549Biscuit teacher adn star candy [Videodisc]3
18191333022549มาตรการทางกฎหมายประกอบการดำเนินงานจัดระเบียบสังคม / รวบรวมโดย กองนิติการ สำนักงาน ป.ป.ส.1
18201333632549อัศวินสู้เพื่อแม่ / อรรถกร กีรติพันธุ์1
18211333782549วิธีชนะใจคนในทุกสถานการณ์ = The power of charm : how to win anyone over in any situation / ไบรอัน เทรซี่ และ รอน อาร์เดน ; นรินทร์ องค์อินทรี, แปล2
18221333822549ฝึกนิสัยพัฒนางานให้สำเร็จใน 1 สัปดาห์ = Successful work habits in a week / เจน สมิท ; เรียบเรียงโดย อมรรัตน์ ศรีสุรินทร์1
18231333832549บริหารงานให้สำเร็จใน 1 สัปดาห์ = Performance management in a week / ฟิล บากูเลย์ ; เรียบเรียงโดย กิตติกานต์ อิศระ1
18241334042549ผู้นำเป็นได้...ง่ายนิดเดียว = How to lead / โจ โอเวน ; แปลโดย ศรุตยา วงศ์วิเชียรชัย2
18251334052549ครบเครื่องเรื่องโปรแกรมสำหรับ Nokia N-series1
18261334112549อย่าปล่อยให้เวลาขโมยความสำเร็จไปจากคุณ / จิตต์ อินสว่าง1
18271334142549ฟ้าย่อมเคี่ยวกรำคนผู้นั้น ก่อนจะมอบภาระยิ่งใหญ่ให้ / นาน สินธุสวัสดิ์1
18281334222549ชีวิตง้ายง่าย = Simplify your life / แวร์เนอร์ ติกิ คุสเทนมาคเคอร์ และ โลธาร์ เจ. ไซแวร์ท, เขียน ; เจนจิรา เสรีโยธิน, แปล1
18291334392549ปั้นคนให้เก่งคน = Bringing out the best in yourself at work / จินเจอร์ ลาพิด บ็อกดา, เขียน ; วาจาสิทธิ์ ลอเสรีวานิช, แปล1
18301334412549ทำงานดีแต่นายไม่เห็น สื่อสารไม่เป็นก็ต้อง "แป้ก" อยู่กับที่ / กิตติ กีรติบุตร1
18311334782549นิติจิตเวชศาสตร์ / รณชัย คงสกนธ์1
18321335152549108 แบรนด์แห่งองค์กรนวัตกรรม / ธีรยุส วัฒนาศุภโชค2
18331335252549กรุงเทพฯ ตามกาลเวลา / อุษณีย์ ประวัง... [และคนอื่น ๆ], บรรณาธิการ1
18341335292549ปรัชญาการทำงาน1
18351335842549พูดเยอรมันเป็นเร็ว 1 / ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ, บรรณาธิการ ; นิรุบล สิริมงคล, เรียบเรียง1
18361335852549พูดเยอรมันเป็นเร็ว 1 [แผ่นวีดิทัศน์] / ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ, บรรณาธิการ ; นิรุบล สิริมงคล, เรียบเรียง4
18371336372549คู่มือการใช้สนามบินสุวรรณภูมิ [แผ่นวีดิทัศน์] / ประสาน อิงคนันท์ ภ้ทราพร สังข์พวงทอง และ นิโลบล ยะกันมูล1
18381336562549มนุษย์กับสังคม : ทฤษฎีและหลักประยุกต์ / ยุทธพงศ์ จันทรวรินทร์1
18391336792549ยอดคน [ซีดี-รอม] : กุญแจแห่งความสำเร็จ 20 ดอก5
18401336802549บริหารเวลาเพื่อความสำเร็จ [ซีดี-รอม] ; ใครว่าไม่มีเวลา [ซีดี-รอม] / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์6
18411337112549Open 51 / ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา, บรรณาธิการ1
18421337232549เก๊าะซารี : มิตรภาพและความตาย / ปกาศิต แมนไทยสงค์1
18431337372549ออกจากใจใช่ความคิดรู้ด้วยจิตใช่สมอง / พ. นวลจันทร์1
18441337382549ใบไม้กำมือเดียว / ศุภวรรณ พิพัฒพรรณวงศ์ กรีน2
18451337472549การต่อสู้ของทุนไทย เล่ม ... / ผาสุก พงษ์ไพจิตร, บรรณาธิการ3
18461338062549การบริหารไอทีมืออาชีพ / บุญมาก ศิริเนาวกุล2
18471338162549สมุนไพรไทย ตอนที่ 2 / ลีนา ผู้พัฒนพงศ์3
18481338232549พรุ่งนี้ยังไม่สายไป / นภัทร พุกกะณะสุต1
18491340462549บันทึกประสบการณ์ความสุข / นลินี ทวีสิน1
18501343532549หินหมากเป้ง1
18511343872549Plant genetic conservation project under the royal initiative of Her Royal Highness Priness Maha Chakri Sirindhorn1
18521344222549พลัง 3 : พลังใจ พลังพลเมือง สร้างพลังงาน / ประสาท มีแต้ม1
18531344292549ว่ายเวิ้งวรรณคดี / ล้อม เพ็งแก้ว2
18541344472549สัจธรรมของการดำรงชีวิต / ระพี สาคริก2
18551345432549เรียนรู้ชีวิตสัตว์โลก [แผ่นวีดิทัศน์] : ท่องสวรรค์เปิดโลกสัตว์ป่า1
18561345442549African elephant [Videodisc]1
18571345452549ช้างอาฟริกา [แผ่นวีดิทัศน์] : การผสมพันธุ์ของสัตว์โลก1
18581345462549ล่าเหยื่อหฤโหด [แผ่นวีดิทัศน์] : ล่าเพื่อฆ่า1
18591345472549Amazing world of the bird [Videodisc]1
18601345482549Amazing world of the Baboon [Videodisc]1
18611345492549มหัศจรรย์ใต้ทะเล [แผ่นวีดิทัศน์] : ฉลามเสือ1
18621345502549Amazing world of bug [Videodisc]1
18631345572549Job interview [Videodisc]1
18641345582549Wild life specials [Videodisc]2
18651345592549ราชันแห่งเวหา [แผ่นวีดิทัศน์]1
18661345602549โลกน่ารักของลิงแอฟริกา [แผ่นวีดิทัศน์]1
18671345612549ทำเนียบเอกสารวิจัย นักศึกษา วปอ. ประจำปีการศึกษา... [ซีดี-รอม] / วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ1
18681345632549Beautiful yoga [Videodisc]2
18691345672549Love story in Harvard [Videodisc]18
18701345812549การ์ตูนหรรษา Woody woodpecker 3 [แผ่นวีดิทัศน์] ; Woody woodpecker [Videodisc]1
18711345832549ชินจัง เดอะมูพวี่ 2 [แผ่นวีดิทัศน์] : บุกดินแดนคาวบอย1
18721346352549วาทะอมตะของนักปราชญ์จีน : ปรัชญาสำหรับการดำรงชีวิต / หวาง เว่ยมิน และ วิไลลักษณ์ บุญเคลือบ1
18731346362549การบริหารงานสไตล์พระเยซู : ภูมิปัญญาในอดีตสำหรับธุรกิจสมัยใหม่ = The management methods of Jesus : ancient wisdom for modern business / บ๊อบ ไบรเนอร์,1
18741346502549ตามรอยเจ้าสัว : เจริญ สิริวัฒนภักดี / ภูวเดช สินพงศพร 1
18751346632549หนึ่งในบทบาทของพระบรมศาสดาและบัณฑิตในทางพระพุทธศาสนา / เรียบเรียงโดย พระภิกษุคัมภีรญาณ1
18761348222549นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 21
18771349172549ธรรมสัจจะ / พุทธทาสภิกขุ1
18781349212549พุทธทาสอัจฉริยะเหนือกรรม1
18791349422549สันติภาพในเงามืดบนแผ่นดินปัตตานี / เอกราช มูเก็ม1
18801350402549Desert Dawn2
18811351342549The Sixtieth Anniversary Celebrations of His Majesty's Accession to the Throne1
18821351402549ประมวลข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 25401
18831351412549สรุปผลการสัมมนา เรื่อง การกำหนดประเด็นการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 25401
18841351432549โครงการเชิดชูเกียรติการสร้างสรรค์ศิลปกรรมของศิลปินไทย ประจำปี 2548-25491
18851352742549สถานีต่อไป...ไฮเทค : Next station... Hi-tech / กมล สุกิน... [และคนอื่น ๆ]1
1886135275254910 เคล็ดลับการสื่อสารธุรกิจแบบเหนือธรรมดา = 10 simple secrets of the world's greatest business communications / คาร์มิน กัลโล, แปลและเรียบเรียง วิรัช 1
18871352842549การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ / วิทยากร เชียงกูล1
18881352922549ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจเอกชน 2
18891353002549ธรรมเทศนาของ พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)1
18901353092549บันทึกเหตุการณ์สำคัญ สะเทือนสังคมไทย 289 ข่าวดัง : 3 ทศวรรษหนังสือพิมพ์มติชน พ.ศ.2521-25492
189113531225499 ย่างตามรอยเท้าพ่อ / มนทิรา จูฑะพุทธิ ; บรรณาธิการ1
18921353132549หลักการจัดการ = Management : a practical introduction / แองเจโล คินิคกี และ เบรน เค. วิลเลี่ยม ; แปลและเรียบเรียงโดย บุตรี จารุโรจน์... [และคนอื่น ๆ]2
189313531425499 ย่างตามรอยเท้าพ่อ [แผ่นวีดิทัศน์] ; คู่มือสร้างแรงบันดาลใจจาก "ในหลวง" ถึง "เยาวชน" [แผ่นวีดิทัศน์] / มนทิรา จูฑะพุทธิ ; บรรณาธิการ1
18941353192549ประสบการณ์ยิ่งใหญ่ในหมู่บ้านเล็กๆ / มาซาฮิโกะ โอโตชิ1
18951353202549มนุษย์ร้อยโรค / ปราชญา กล้าผจัญ1
18961353212549ไอน์สไตน์หลุมดำและบิกแบง : มหัศจรรย์ของมนุษย์และธรรมชาติ / ไพรัช ธัชยพงษ์1
18971353282549อสตางค์ ทุกขัง มรณัง? / อัจฉรา โยมสินธุ์2
18981353292549สิ่งพิมพ์อันดับที่ 7/25491
18991355022549เมืองห่อหมก [แผ่นวีดิทัศน์].2
19001355082549วาระประชาชน เศรษฐกิจคุณภาพ สังคมคุณธรรม [แผ่นวีดิทัศน์]1
19011355092549ประวัติศาสตร์ที่ยังไม่ได้ชำระ [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล]1
19021355102549พัฒนาการสังคมไทยจากวิกฤติ 6 ตุลา 19 จนถึงวิกฤต 19 กันยา 49 สังคมไทยก้าวหน้าหรือถอยหลัง [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล]1
19031355112549พระคัมภีร์อุปปาตะสันติ หรือ มหาสันติงหลวง [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล]1
19041355122549พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล] : อัครศิลปินแห่งแผ่นดินสยาม1
19051355132549จำรัส เกียรติก้อง [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล] : ช่างเขียนภาพเหมือนผู้ยิ่งใหญ่1
19061355142549หลวงประดิษฐไพเราะ [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล] : มหาดุริยกวี 5 แผ่นดิน1
19071355152549สมชาย อาสนจินดา [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล] : พระเอกนักประพันธ์1
19081355262549ท่านผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนี [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล] : ครูแห่งนาฏศิลป์ไทย1
19091355292549สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล] : นายช่างใหญ่แห่งกรุงสยาม1
19101355322549ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล] : บิดาแห่งศิลปะสมัยใหม่ 1
19111355502549กุหลาบ สายประดิษฐ์ [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล] : สุภาพบุรุษศรีบูรพา1
19121355512549หลวงวิจิตรวาทการ [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล] : นักสู้ผู้พากเพียร1
19131355522549ม.ร.ว. มิตรารุณ เกษมศรี [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล] : ครูช่างสถาปัตยกรรมไทย1
19141355532549พระเจนดุริยางค์ [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล] : ผู้วางรากฐานดุริยางคศิลป์ของไทย1
19151355542549พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล] : ธ ผู้สร้างศาสตร์และศิลป์แผ่นดินไทย1
19161357532549ธรรมชาติที่มหัศจรรย์ : สัจจธรรมภายในตัวมนุษย์... / ธัญญา ศิริเวทิน2
19171358012549การศึกษาวิจัยการจัดการศึกษาทั้งในที่ตั้งและนอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา / กิตติชัย วัฒนานิกร...[และคนอื่นๆ]2
19181358042549การศึกษาปัจจัยและเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก = University ranking : a study of criteria / แพรดาว ฟูพาณิชย์พฤกษ์...[และคนอื่นๆ]2
19191358632549คู่มือวิธีปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน (แนวหลวงปู่มหาศรีจันทร์ สุนทโร) / พระอาจารย์ประยูร เตชธมโม ; ฐาปนา บุญหล้า, เรียบเรียง1
19201364872549AC 3311
19211365282549Mummies [Videodisc] : real story1
19221365812549เยี่ยมชมมูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวัน [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล] : 26-30 เมษายน 2549 ; Visit to Tzu Chi Foundation Taiwan ROC. 26-30 April 2006 [Digital vi1
19231365822549การตรวจประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล] ; สรุปงานสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา : วันที่ 21-22, 25 กั1
19241365852549การตรวจประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ [แผ่นวีดิทัศน์] ; สรุปงานสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา : วันที่ 21-22, 25 กันยายน 25491
19251365882549มักกะลีผล [แผ่นวีดิทัศน์] / สุทัสสา อ่อนค้อม3
19261366112549ชีวิตและงานศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ / คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์1
19271366122549บุคคลหลากหลายวิพากษ์นักกฎหมาย1
19281367332549ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 2549 / รวบรวมและเรียบเรียงโดยกลุ่มนักวิชาการภาษีอากร2
19291367842549เคียงคู่พระบารมี / พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ1
19301368832549การค้นหาและวิเคราะห์เจาะลึก competency ภาคปฏิบัติ / ปิยะชัย จันทรวงศ์ไพศาล3
19311370452549สารคดีมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล]1
19321370592549แผนงานพัฒนาจิตเพื่อสุขภาพ [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล]2
19331371292549พระบรมราโชวาท [แผ่นวีดิทัศน์] : 5 ธันวาคม 25481
19341374542549หนังใหญ่วัดบ้านดอน / ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ, บรรณาธิการ 5
19351375812549ประมวลภาพพระราโชวาทด้านการศึกษาในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี [ซีดี-รอม] : ที่พระราชทานแก่บัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร พุทธศักราช 25251
19361375932549เอ็กซ์กะราช / เอกสาร เก่งทุกทาง1
19371375992549ประมงพื้นบ้านวิถีแห่งภูมิปัญญา / วรานุช สุทธิจันทร์นภา และ วิโรจน์ ควงยุตมงคล1
19381376892549กฎระเบียบและพิธีการนำเข้าสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ1
19391378282549เอกสารวิชาการ สมพ. 1 1
19401378632549เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน1
19411378642549หนังสือรวมบทความทางวิชาการจากการประชุมทางวิชาการนานาชาติ เรื่อง มรดกวัฒนธรรม : ไทยกับเพื่อนบ้าน1
19421379422549เด็กไร้สัญชาติ ??? / คณะอนุกรรมการศึกษามาตรการในการแก้ไขปัญหาเด็กไร้สัญชาติ ในคณะกรรมาธิการกิจการสตรี เยาวชน และผู้สูงอายุ วุฒิสภา 1
19431379772549เอกสารชุดสารเคมีเฉพาะเรื่อง (Monograph)1
19441380102549Cultural heritage : Thais and their neighbours = มรดกวัฒนธรรมไทย : ไทยกับเพื่อนบ้าน / Faculty of Archaeology Silpakorn University 1
19451380112549ความคิดพื้นฐานของเม็กก้าสกิลส์ / สายฤดี วรกิจโภคาทร 1
19461381722549สงครามผิว / ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช1
19471381842549การประชุมสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติและตลาดนัดคุณธรรม ครั้งที่ 1 วันที่ 28-30 ตุลาคม 2548 ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 1
19481381902549อ่าน-เขียนภาษาญี่ปุ่น ขั้นพื้นฐาน / โยชิโกะ ทซึรุโอะ 1
194913821325492589 : เราเพียงผู้มาเยือน / เชตวัน เตือประโคน 1
19501382152549เชิดพงษ์ สิริวิชช์ : ผสานความคิด พิชิตความขัดแย้ง / นเรศ สัตยารักษ์...[และคนอื่นๆ] 1
19511382172549หนังสือชุดงานคือความดี 1
19521382262549บันทึกของคุณตา / ประเสริฐ เรืองสกุล 1
19531382302549ทิศทางพลังงานไทย / นเรศ สัตยารักษ์...[และคนอื่นๆ] 1
19541382402549การวางระบบบัญชี / ประพันธ์ ศิริรัตน์ธำรง, อภิรักษ์ พุ่มกลิ่น และ กัญญา ประยูรสุข 1
19551382502549รายงานการติดตามประเมิลผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชา1
19561382952549การบัญชีขั้นกลาง II : การบัญชีหนี้สิน / ธารินี พงศ์สุพัฒน์ 1
19571383112549อนุสรณ์งานศพ (ธนา เอียการนา) 1
19581383252549ป่ามรดกไทย : อาณาจักรพรรณพืชและสรรพชีวิตแห่งป่าเขตร้อน / ชาธร สิทธิเคหภาค 1
19591384212549การบริหารจัดการโรงเรียนเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 1
19601386182549The 5th TRF undergraduate technology development exhibition [Digital videodisc] 2
19611386232549กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยยืม ฝากทรัพย์ เก็บของในคลังสินค้า ประนีประนอมยอมความ การพนันและขันต่อ / พิมพ์ใจ สระทองอุ่น 1
19621386242549คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์ / จุฑามาศ นิศารัตน์ 1
19631386252549การประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงาน ประจำปี 2549 / คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกร1
19641386292549สถิติและสถิติประยุกต์ 1
19651386342549ว่าด้วยการสืบพยาน : คู่มือที่ขาดไม่ได้สำหรับทนายความ / ไพศาล พืชมงคล 2
19661386402549เหยื่อ...เมาแล้วขับ / แท้จริง ศิริพานิช 1
19671388692549Peace of mind [CD-ROM]1
19681388712549Aerobic wow [Videodisc] 1
19691388802549เทคนิคการวิจัยเบื้องต้นจากทฤษฎีสู่การปฏิบัติจริง (สำหรับการเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา) 2
19701390402549Quick step to speak Korean... 2
19711390412549พูดเกาหลีเป็นเร็ว... [แผ่นวีดิทัศน์] ; Quick step to speak Korean... [Videodisc] / ลี พู ยอง และ วิภาวดี ปึงจิตต์วิสุทธิ์ 7
19721391822549อุทยานแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ [ซีดี-รอม] 1
19731391832549อุทยานแห่งชาติภาคเหนือด้านตะวันออก [ซีดี-รอม] 1
19741391842549อุทยานแห่งชาติภาคเหนือด้านตะวันตก [ซีดี-รอม] 1
19751391852549อุทยานแห่งชาติภาคใต้ฝั่งตะวันออก [ซีดี-รอม] 1
19761391992549สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ และงานศิลปะ = Le prince Mahidol et l'art / สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง นราธิวาสราชนครินทร์, บรรณาธิการ 1
19771392032549สัมมนาทิศทางเศรษฐกิจไทยปี 2549 วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2548 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ 1
19781392932549พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2542 / สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 1
19791393662549Crystal reports version 11 1
19801393672549Crystal Reports version 11 [CD-ROM] 1
19811397772549มวยไทเก็กการรำพัด [แผ่นวีดิทัศน์] / หม่าจูงอี้ 1
19821398102549ปรากฎการณ์สนธิ จากเสื้อสีเหลืองถึงผ้าพันคอสีฟ้า / คำนูญ สิทธิสมาน 1
19831398112549ปรากฎการณ์สนธิ จากเสื้อสีเหลืองถึงผ้าพันคอสีฟ้า [แผ่นวีดิทัศน์] / คำนูญ สิทธิสมาน 1
19841398602549คาถามหาเศรษฐี สวดแล้วรวย / ทศพล จังพานิชย์กุล, ผู้รวบรวม 1
19851399982549แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับตราสารอนุพันธ์ / สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2
19861400652549สำเร็จได้ด้วยใจ / สุทธิปภาโส ภิกขุ 1
19871400672549ยิ่งรู้จัก ยิ่งเคารพรักท่าน : ประวัติหลวงปู่ คุณยาย และวัดพระธรรมกาย / ระพีพรรณ ใจภักดี 1
19881400882549ศีล สมาธิ ปัญญา กับความพอเพียง [แผ่นวีดิทัศน์] 2
19891401262549ซากุระ = Sakura / นิชิ คานาโกะ ; แปลโดย ฤทัยวรรณ เกษสกุล 1
19901403012549พจนานุกรมศัพท์กฎหมายไทย / ธนะชัย ผดุงธิติ 1
19911403312549ทักษะการสื่อสารภาษาไทย. เอกสารคำสอนวิชา / ราศรี เพชรสุข... [และคนอื่น ๆ] 2
19921403342549สิทธิมนุษยชนศึกษา : ยุทธศาสตร์...สู่การสร้างวัฒนธรรม-วิถีชีวิต สิทธิมนุษยชนและสุจริตชน / สุทิน นพเกตุ 2
19931403872549หลักการกำกับดูแลกิจการของ OECD = OECD principles of corporate governance 2004 edition / องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาเศรษฐกิจ 1
19941403902549ตลาดแอฟริกา / กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ 1
19951403922549วันบุรฉัตร 14 กันยายน 2549 1
19961404382549จุดแกร่ง SMEs / กฤษติกา คงสมพงษ์ 2
19971404912549คำอธิบายวิชากฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป ความรู้กฎหมายทั่วไป 1
19981405242549เป้าหมายของชีวิต / พุทธทาสภิกขุ 1
19991405532549การบัญชีห้างหุ้นส่วน / นุชจรี พิเชฐกุล 1
20001405582549ขั้นตอนและวิธีการวิเคราะห์กรณีศึกษาเชิงกลยุทธ์ แผนธุรกิจเชิง 1
20011406452549บทโศลกแห่งพุทธะอิสระ / หลวงปู่พุทธะอิสระ 1
20021406462549พระพุทธบาทสี่รอย / รุ่งชัย วิริยะบัรพิตกุล, บรรณาธิการ 1
20031406482549แนวทางการเสนอข่าวเรื่องเพศ / จิตติมา ภาณุเตชะ, ณัฐยา บุญภักดี และ ธัญญาใจดี 1
20041407072549โครงการยกร่างกฎหมายเพื่อรองรับการดำเนินงานตามแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการควบคุมการเผาในที่โล่ง / ธีระ พงศ์อนันต์... [และคนอื่น ๆ] 1
20051407262549เรื่องราวของกูเกิล = The google story / เดวิด เอ. ไวส์ และ มาร์ก บัลซีด ; วิภาดา กิตติโกวิท, แปล 1
20061410102549คำซ้ำในภาษาจีนและภาษาไทย : การศึกษาเปรียบเทียบ / ฟู่ เจิงโหย่ว 1
20071416112549ก้าวต่อ 9 ยิ้มรับความสุข / บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด. 1
20081416122549Why ไหว้? / ชยสาโร ภิกขุ 1
20091418672549อาหารต้านมะเร็ง / เอื้อมพร สกุลแก้ว, บรรณาธิการ 1
20101418722549การบริหารจัดการการศึกษาตามหลักยุทธศาสตร์ "บวร" ของโรงเรียนประชาอุปถัมภ์ / มงคล คำสุยะ, สุริยันต์ สุวรรณราช และ นพดล สุตันติวณิชย์กุล 1
20111419082549โครงการเฉลิมพระเกียรติ ยิ้มนี้ให้พ่อ [ซีดี-รอม] 1
20121420002549อินเดีย 1
20131420042549ญาณเวศก์ธรรมสมุจย์ / กระจ่างศรี รักตะกนิษฐ 1
20141420892549Human resource management and development case study / อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ 1
20151421202549HR กับปัญหา OT / ไพศาล เตมีย์ ; บรรณาธิการโดย อัจฉรา เดชมณี 1
20161422222549เย็นลมป่า / ชวน หลีกภัย 2
20171423142549ปรีดี ป๋วยกับธรรมศาสตร์และการเมือง 1
20181423232549เหยียบโลกไว้ไม่ต้องเครียด / หนุ่มเมืองจันท์ 1
20191424682549การประมวลผลภาพดิจิตอล / กิตติ ไพฑูรย์วัฒนกิจ 1
20201428332549เสก โลโซ 10 years rock 2 [ซีดี-รอม] / ขับร้องโดย เสกสรร ศุขพิมาย 1
20211432492549วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ [วารสาร] 1
20221432872549การบัญชีห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด / ธารี หิรัญรัศมี3
20231435292549ข่มขืน...เสียงเงียบที่ต้องเปิดเผย / พัชรี จุลหิรัญ และ สุเพ็ญศรี พึ่งโคกสูง 1
20241436652549ชุด ASA วิชาการ 1
20251437002549ภพภูมิ / สุรีย์ จันทร์สิริธร ; บรรณาธิการโดย นภัสนันท์ พุ่มสุโข 1
20261437752549การจัดการงานส่วนหน้าของโรงแรม / ธารีทิพย์ ทากิ 1
20271440242549ภูฏานดินแดนแห่งพระพุทธศาสนา / เสฐียรพงษ์ วรรณปก 1
20281440762549นิยายรัก = Lover's concerto / มินจู ยู ; อันตน, ผู้แปล 1
20291440842549วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม / พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) 1
20301444052549โยคะ-พุทธศาสน์ / มนตรี สุบรรณพงษ์ 1
20311444092549ไปสืบพระพุทธศาสนาที่ศรีลังกา / เสฐียรพงษ์ วรรณปก 1
20321444702549สาวสุดเซอร์กับโปรแกรมเมอร์ปากร้าย / สิรินดา 1
20331445522549ฝันให้ไกล ไปให้ถึง / พระเทพดิลก (ระแบบ ฐิตญาโณ) 1
20341445662549ถาม-ตอบ อาญาจากฎีกาถึงปี 2548 / สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, ปณิธาน จารุวิเศษศรี 1
20351445692549มหาบุรุษ = A great man mahapurisa / เชมเย สยาดอ 1
20361448552549คู่มือการเรียนรู้ภาษาจีนด้วยตนเอง [แผ่นวีดิทัศน์] 3
20371451162549เล่นกีตาร์โปร่งเป็นเร็ว [แผ่นวีดิทัศน์] / แดง กีตาร์ 1
20381451172549เล่นตามเพลงสากลด้วยกีตาร์โปร่ง 1 [แผ่นวีดิทัศน์] / อมรฤทธิ์ บุญศรี 2
20391451182549เล่นตามเพลงสากลด้วยกีตาร์โปร่ง 2 [แผ่นวีดิทัศน์] / อมรฤทธิ์ บุญศรี 2
20401451582549สารานุกรมการเมืองไทย เล่มที่ 3 / นรนิติ เศรษฐบุตร, บรรณาธิการ 1
20411451942549สุนทรียะสนทนา วิกฤตความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยกับแพทย์ / สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 1
20421452332549การแปรรูปการศึกษา : สาเหตุ ผลสืบเนื่อง และนัยด้านการวางแผน = Education privatization : causes, consequences and planning implications / คลิฟ อาร์ เบลฟ2
20431456152549NIDA Case Research Journal [journal] 1
20441456162549วารสารวิชาการคุณธรรมความดี [วารสาร] 1
20451459462549ศัพท์นิติศาสตร์ อังกฤษ-ไทย ไทย-อังกฤษ : ฉบับราชบัณฑิตยสถาน / ราชบัณฑิตยสถาน 1
20461460932549สาระสำคัญและแนวทางการพัฒนาสภาผู้แทนราษฎรใน 10 ปี ข้างหน้า / วรเจตน์ ภาคีรัตน์ 1
20471461262549คุณเจ้านายจอมกวน v.s. คุณเลขาฯ ป่วนรัก / เสี้ยวตะวัน 1
20481461562549มองอังกฤษยุคใหม่ทีเปลี่ยนไป / วิไลลักษณ์ ถิรนุทธิ ; บรรณาธิการโดย สุปราณี คงนิรันดร์สุข 1
20491464302549ประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลบางพระ อำเภอบางพระ จังหวัดชลบุรี / ทัศนีย์ ทานตวณิช 1
20501464322549ศาสนเสวนาแนวคิดและประสบการณ์การสานเสวนาระหว่างศาสนาและการเมืองแนวลึกลับกับจริยธรรมของนักการเมืองจากมุมมองของศาสนิกชน / กองบรรณาธิการ ปาริชาด สุวรรณบุบ1
20511464452549บทบาทของศาสนิกในการสร้างความสมานฉันท์ / กองบรรณาธิการ ปาริชาด สุวรรณบุบผา...[และคนอื่นๆ] 1
20521465212549เวทีนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 4 การมีส่วนร่วมในการสร้างองค์ความรู้แก่นแท้ของหลักการ เข้าใจ เข้าถึงและพัฒนา / บรรณาธิการโดย อนุชาติ พวงสำ1
20531465792549สถิติเพื่อการวิจัย / ยุทธ ไกยวรรณ์ 2
20541470592549รายงานการสำรวจความรู้และพฤติกรรมสุขภาพ พ.ศ. ... / กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 1
20551470602549วิชาหลักการบริหารและการวางแผนสื่อสารมวลชน 1
20561471052549คดีเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน [แพ่ง-อาญา] / ทนงศักดิ์ ดุลยกาญจน์ และ พรรณพิไล พาหุสัจจะลักษณ์ 1
20571472642549เสริมสร้างวัยช่างคิดเป็นยอดนักประดิษฐ์น้อย = Book of ideas / ซง ยอง-อุก และชิน เจ-ซึง ; กิตติกานต์ อิศวะ, ผู้แปล 1
20581472672549บ้าโฆษณา (ฮาโคตรสนุก) / ครีเอทีฟหัวตืบ 1
20591472982549ตัดสินใจเลือกที่จะมีความสุข / เทอดศักดิ์ เดชคง ; บรรณาธิการโดย ประยงค์ คงเมือง 1
20601473022549โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยในชนบท (พื้นที่ภาคกลาง) จังหวัดฉะเชิงเทรา : รายงานฉบับสมบูรณ์ / นครินทร์ คลานุวัฒน์ 1
20611473272549ด้วยรักและอารมณ์ดี / เทอดศักดิ์ เดชคง 1
20621473622549การจัดตั้งศูนย์บริการร่วมสำหรับผู้ประกอบการที่อยู่อาศัย 1
20631473722549โครงการกำหนดสาระสำคัญสำหรับการรับรองโครงการพัฒนาชุมชนและที่อยู่อาศัยที่มีมาตรฐาน / บรรณโศภิษฐ์ เมฆวิชัย...[และคนอื่นๆ] 1
20641473822549รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง ความต้องการด้านสารสนเทศของรัฐสภาไทย 1
20651476302549ใช้ชีวิตชนิดรสกาแฟ / เทเรซา จุง ; นาริตะ, แปล 1
20661476362549หลุมดำ UNCENSORED 2 / กฤษฎา ศุภวรรธนะกุล 1
20671476372549ผู้ใหญ่วันมะรืน / หลานชาย 1
20681476472549เผยไต๋โฆษณา / สุทธิศักดิ์ สุจริตตานนท์ 1
20691476582549DNA มหัศจรรย์ 1
20701476662549เรียนรู้จากเรื่องร้าย / มาฬิศร์ เชยโสภณ 1
20711476702549ไอเดียถ่ายสะดวก / กิตติกร อนุเธียร 1
20721476712549สตีเว่น สปีลเบิร์ก พ่อมดฮอลลีวู้ด / ทอม พาวเวอร์ ; นัยนา รัตนวรรณ, แปล 1
20731476762549รวมความเรียงเรื่องย่อจากรายการคนค้นฅน ปีที่ 2 1
20741476772549ชุดปรัชญา-ศาสนา 1
20751476962549หันหน้าเข้าหากัน / มาร์การเร็ต เจ. วีตเลย์ ; บุลยา, แปล 1
20761476972549จากนาซ่าสู่รากหญ้า จากรากหญ้าสู่นาซ่า / วรภัทร์ ภู่เจริญ, สุทธินันท์ ปรัชญพฤกธิ์ 1
20771477292549อัศวินดำทหารเอกนเรศวร / อัศวินอโยธยา 1
20781477622549คนทีวี / บรรณาธิการโดย ภาสกร ช่อผกา...[และคนอื่นๆ] 1
20791477642549Power of packaging / นภวรรณ คณานุรักษ์ 1
20801477672549ก้าวเล็ก ๆ สู่ความยิ่งใหญ่ด้วยวิถีไคเซน / โรเบิร์ต มอเรอร์ ; แปลโดย ศุภางค์ จิระรัตนวรรณะ 2
20811477712549สเต็มเซลล์ ดีเอ็นเอและชีวจริยธรรม / ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ 1
20821477722549เด็กขี้สงสัยกับผู้ใหญ่หัวใจธรรมะ / มนทิรา จูฑะพุทธิ, บรรณาธิการ 1
20831480292549โครงการศึกษาและพัฒนาที่อยู่อาศัยในชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (1 พื้นที่) : รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร / พวงเพ็ญ วิบูลย์สวัสดิ์ 1
20841481582549ไขกุญแจความคิดนักประดิษฐ์รุ่นเยาว์ / สำนังกานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ; ฤทัย จงสฤษดิ์ และ โสภิดา พนานุสรณ์, บรรณาธิการ 1
20851481592549เปิดประตูความคิดกับนักฟิสิกส์รุ่นเยาว์ / สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ; ฤทัย จงสฤษดิ์ และ โสภิดา พนานุสรณ์, บรรณาธิการ 1
20861482462549การสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการดำเนินงานหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ปีการศึกษา 2548 (มิ.ย. -ก.พ. 49) / ศูนย์วิจัย มหาวิทยาล1
20871482472549ราชประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติเทิดไท้ครองราชย์ครบ 60 ปี / ธีระ รามสูต และคณะกรรมการจัดทำหนังสือมูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1
20881485492549ฮาลาลจานเด็ด [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล] 1
20891485662549ยอดฮิตนานาชาติ 1
20901485682549ยอดอาหารรวมรส 1
20911485712549ชุดสุดฮิตความอร่อย 1
20921488752549ศิลปธรรม : คู่มือากรสอนธรรมะโดยใช้ศิลปะเป็นสื่อในการเรียนการสอน / พระมหาสมโชค ธีรธมโม 2
20931489202549ทีเอที ทัวร์ริซึ่ม เจอร์นัล [วารสาร] 1
20941490412549พระอัจฉริยภาพแห่งแผ่นดิน / บัญชา อ่อนดี 1
20951490972549สายใยรักถักข้ามฟ้า / บุ๊คมาร์ค 1
20961490992549ณ ฟากฟ้านี้ หัวใจมีรัก / ณ มน 1
20971491142549รู้เพียงรัก / เมเปิ้ลสีขาว 1
20981491202549เพียงเพชร..เกล็ดดาว / พิมลพัทธ์ 1
20991491252549นางสาวใบไม้กับนายก้อนหิน / วลีวิไล 1
21001491312549ทำใจเสียบ้างแล้วทุกอย่างจะดีขึ้น / ชุติปัญโญ 1
21011491322549เหยื่อเมาแล้วขับ / แท้จริง ศิริพานิช. 1
21021491332549วิธีคิดที่ทำให้ชีวิตของคุณประสบความสำเร็จและแตกต่างกว่าคนอื่น = Don't eat the marshmallow yet the secret to sweet success in work and life / โจอาคิม เ1
21031491632549999 tears of love / มนต์สุนทร สุราช ; ชวินทร์ หงษ์สุนิรันดร, ผู้แปล 1
21041491642549เพียงสบตาเธอก็เผลอรัก / นายตั๋ม 1
21051499992549ตาม่องล่าย (แปดภาษา) 1
21061500132549เจอเมื่อไรหัวใจคลิกรัก = Boy meets girl / เม็ก แคบอต ; พรดี, แปล 1
21071500692549สูตรรักของนายเจี๋ยมเจี้ยม = Flovoe of the week / ทักเคอร์ ชอว์ ; รุ่งอรุณ สัมปัชชลิต, ผู้แปล 1
21081501162549พุทธประวัติตามรอยบาทพระศาสนา ณ แดนพุทธภูมิ / จันทร์จิรา จูมพลหล้า...[และคนอื่นๆ] 1
21091501472549วิเคราะห์ข้อสอบเก่า (เฉพาะส่วนวิเคราะห์) ข้อสอบเนติบัณฑิต ภาค... / สุพิศ ปราณีตพลกรัง 2
21101501822549คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก / พรชัย สุนทรพันธุ์1
2111150681254910 วันกับเจ้าชายในฝัน / ยิ่งยศ เทพจำนงค์ 1
21121509882549คำอธิบายวิชากฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป = Civil law : general principles / ปริญญา ศรีเเกตุ 1
21131509912549ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน จ้างทำของและรับขน = Civil and commercial code (Hire of property, hire purchase, hire 1
21141509972549คู่มือผู้สูงอายุฉบับสมบูรณ์ / บรรลุ ศิริพานิช1
21151510102549ความสำคัญของขบวนการเสรีไทย / ฉัตรทิพย์ นาถสุภา 2
21161510282549จอมยุทธ์การตลาด / หม่อมหลวงชัยวัฒน์ ชยางกูร 1
21171512062549การบัญชีชั้นต้น 2 / เสนีย์ (อ่ำเจริญ) พวงยาณี...[และคนอื่นๆ] 1
21181512242549จิตวิทยาทั่วไป / วิไลวรรณ ศรีสงคราม... [และคนอื่น ๆ] 1
21191522652549นิทรรศการผลงานการประกวดแนวความคิดพัฒนารูปแบบสุดยอดผลิตภัณฑ์เด่นจังหวัด / สำนักงานศิลปกรรมวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม 1
2120152271254960 ปีแห่งพระบารมีปกเกล้า ฯ / กลุ่มจามจุรี 1
21211522782549นิทรรศการผลงานคณาจารย์ภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผาคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร / คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 1
21221522842549หกทศวรรษแห่งการสร้างสรรค์ใต้ร่มพระบารมี / ผู้เรียบเรียง บุษกร ลิมจิตติ...[และคนอื่นๆ] 1
21231522892549งานเด่นโปรแกรมดัง / เกียรติประถม สินรุ่งเรืองกุล และ สรวิทย์ งามพร้อมพันธุ์ 1
21241522912549ศิลปะ Art for all ประตูสู่จินตนาการ / ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ 1
21251523022549จิตวิญญาณบรรพบท นิทรรศการจิตรกรรม 2546-2548 1
21261523352549ที่มาของกฎหมายมหาชน / เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์ 2
21271523702549กลไกของตลาดการเงินในระบบเศรษฐกิจไทย / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ; อัญญ ขันธวิทย์ และ สุลักษณ์ ภัทรธรรมมาศ, บรรณาธิการ 2
21281524022549โปรแกรมศิลปกรรมบำบัดสถาบันราชานุกูล / ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา 1
21291524052549ประติมากรรมกับสิ่งแวดล้อมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี พ.ศ. 2549 / มหาวิทยาลัยศิลปากร 2
21301524272549ขับ-ดูแล รถให้ประหยัดและปลอดภัยซ่อมรถแบบง่ายๆ ในเวลาฉุกเฉิน / ศักดิ์ชัย ลี้พิทักษ์กุล 2
21311525432549ทุ่งมหาราช / เรียมเอง 1
21321527002549ผู้ชายคนที่ตามรักเธอทุกชาติ / วินทร์ เลียววาริณ 1
21331532549อินไซท์ Dreamweaver 8 / ดวงพร เกี๋ยงคำ และ วงศ์ประชา จันทร์สมวงศ์1
21341530022549เพื่อชาติ เพื่อ Humanity : ภารกิจของวีรบุรุษเสรีไทย จำกัด พลางกูรในการเจรจากับสัมพันธมิตร [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล] 1
21351532162549CD รวมวารสารเซมิคอนดักเตอร์ ปี 2549 [ซีดี-รอม] 1
21361533552549การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก / มนัส อนุศิริ1
21371533582549ความรู้สึกดี ที่เรียกว่ารัก 1
21381534902549พ่อผมไม่เคยฆ่าใคร = Il a jamais tue personne mon papa / ฌ็อง-หลุยส์ ฟูร์นิเย่ร์ ; แปลโดย วัลยา วิวัฒน์ศร 1
21391536702549ฤกษ์สังหาร เล่ม... / วรรณวรรธน์ 2
21401536712549จันทราอุษาคเนย์ เล่ม... / วรรณวรรธน์ 2
21411539102549การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ในบทบาทของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ / ปรียาพร ศรีมงคล 1
21421540002549เท่ารักเธอ / อรุณ ศรีสุข 1
21431541372549ความฝันโง่ ๆ / วินทร์ เลียววาริณ ; บรรณาธิการ, ปริสนา บุญสินสุข 1
21441541392549ค้นเส้นทาง สร้างความรู้ ก้าวสู่ยุติธรรมชุมชน : ถอดบทเรียน โครงการพลังเครือข่ายยุติธรรมแก้ปัญหายาเสพติด กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม / จัดทำโดย โครงก1
21451541412549รอบรู้เรื่องงานยุติธรรม / กระทรวงยุติธรรม 1
21461543582549อุ่นลมหนาว / บัวบางใบ 1
21471547562549Ball Room [CD-ROM] 1
21481547572549Latin [CD-ROM] 1
21491547592549Taloong [CD-ROM] 1
21501551562549บทบาทของนายกุหลาบ สายประดิษฐ์กับวิถีประชาธิปไตย / ประภัสสร เสวิกุล 1
21511553142549ในหลวงกษัตริย์พัฒนาผู้ยิ่งใหญ่ / พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ 1
21521553202549สายธาร-เสียงธรรมนำมงคลสู่ชีวิต / พงศ์เทพ อันตะริกานนท์ 1
21531555142549หน่วยจัดการความรู้ภาคประชาสังคม / ประภาพรรณ อุ่นอบ 1
21541555282549มหัศจรรย์สุพรรณบุรี : รักสุพรรณ สร้างสุพรรณ 2 / พิมพ์ชนก กาญจนชาติ, พราวนภางค สาครบุตร และ มานิตยา วัฒนมงคล 1
21551558082549Maya ready & work / พูนศักดิ์ ธนพันธ์พาณิช 1
21561558152549รายงานการวิจัยและบทสรุปสำหรับผู้บริหารประจำปีงบประมาณ 2549 [ซีดี-รอม] 1
21571558952549การวิจัยนิเทศศาสตร์ / ปุณณรัตน์ พิงคานนท์ 7
21581561102549คิดอย่าง SMEs : การสร้างกำไรจากความแตกต่าง / ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ; วีนา พันธุรัตน์, บรรณาธิการ 1
21591561112549เครื่องจักรพื้นฐาน : รากฐานอุตสาหกรรม เอสเอ็มอี / ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ; พังงา แสนสินไทย, บรรณาธิการ 1
21601561122549อยู่กับโลภาภิวัตน์ / ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ; พังงา แสนสินไทย, บรรณาธิการ 1
21611562742549คิดใหม่เพื่ออนาคต รีเมคเวอร์ชั่นเพื่อไทย 1
21621568422549เมนูอาหารลดความอ้วน แบบไม่ต้องอดแต่ลดได้ / วิภาดา โตนทอง 1
21631568582549เทคนิคการสมัครงานให้ได้งานดี ได้งานเร็ว / ศศิประภัทร พูนศิริ 1
21641570242549การบูรณะปฏิสังขรณ์ พระบรมมหาราชวัง พ.ศ. 2516-2549 = The restoration of the grand palace 1973-2006 / สำนักพระราชวัง 2
21651571482549รัฐบุรุษชื่อเปรม / กิตติวรรณ เทิงวิเศษ, บรรณาธิการ 1
21661572082549ทำเองก็ได้ ง่ายจัง 1
21671574312549Communication skills in Thai 2
2168157662549สำนวนและวลีในภาษาไทยที่คนญี่ปุ่นอยากรู้ [ซีดี-รอม] / วิไล โตมรกุล1
21691578512549กาลครั้งหนึ่งความรัก / ปลายตะวัน 1
21701580222549Digital painting วาดภาพระบายสีด้วยคอมพิวเตอร์ / ประดับ มะณีแสง, บรรณาธิการ 1
21711586422549โต้ตอบ สื่อสาร การเขียน จดหมายธุรกิจ / พจนารถ พจนาพิทักษ์ 1
21721586452549รวมบทความ ข้อบังคับ ข้อตกลงระหว่างประเทศ กฎหมายและคำพิพากษาศาลฏีกาเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการ "ฉบับ 15 ปี สถาบันอนุญาโตตุลาการ" 1
21731586522549จน...เครียด...เก็บตังค์สิ / พจณี คงคาลัย 1
21741586782549"คนดี" ของแม่ / ภัทรวดี แซ่โชว (แวร์ โซว) 1
21751586842549ฝากหัวใจใส่แสงดาว / อรุณรุ่ง. 1
21761587142549จับความคิดให้ได้ไล่กระแสการตลาดให้ทัน / สิทธิชัย ฝรั่งทอง 1
21771587642549Quick and easy Cake / ศิริลักษณ์ รอตยันต์และ เยาวภา ขวัญดุษฎี, บรรรณาธิการ 1
21781587682549การวาดการ์ตูน 1
21791588202549มหัศจรรย์ความคิดชั่วพริบตา 1
21801588212549How-to import from China 1
21811588362549Metrosexual marketing / นุวีร์ เลิศบรรณพงษ์ 1
21821588692549แรงงานกับการเมืองและสังคมประชาธิปไตย : ทฤษฎีและพรรค / โชคชัย สุทธาเวศ 1
21831588712549เครื่องมือของคนงานหรือแผนประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพ? : คู่มือส่งเสริมมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ / อิงเกบอร์ก วิค ; แปลโดย สันติ อิศโรวุธกุล 1
21841588832549สายธาร : วันเวลากับพระวาจาวันอาทตย์ ปี C / น. สาราจิตต์ 1
21851589172549คนรู้ใจ เล่ม... / ดนัย จันทร์เจ้าฉาย 2
21861589722549กฎหมายแพ่งและพาณิชย์นิติกรรม 1
21871589812549มือใหม่แต่งบ้าน / อัจฉรา จีนคร้าม 1
21881590392549แถบบันทึกภาพประวัติศาสตร์การจัดงาน เทศน์มหาชาติมหากุศลเฉลิมพระเกียรติถวายพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล] / มูลนิธ2
21891590932549ดอนกิโฆเต้ แห่งลามันช่า ขุนนางต่ำศักดิ์นักฝัน / มิเกล์ เด เซร์บันเตส ซาเบดร้า ; สว่างวัน ไตรเจริญวิวัฒน์, แปลจากภาษาสเปน 1
21901592322549เอกสารเพื่อการชำระเงินทางการค้าระหว่างประเทศ 1
21911592412549ตัดต่อภาพยนตร์อย่างมืออาชีพ Premiere Pro 2 and After Effects 7 ฉบับสมบูรณ์ / จุฑามาศ จิวะสังข์ และ ปิยะ นากสงค์ 1
21921593152549บันทึกจากสนามรบ : สิบปีไม่วางอาวุธของกองกำลังกู้ชาติไทใหญ่ / พันเอกเจ้ายอดศึก ; เสือ, ผู้แปล 1
21931593422549ธรรมชาติบำบัดในมือแพทย์ : คาถารักษาโรค มนตราชนะมาร / บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล 1
21941593922549ผมสวยด้วยวิธีธรรมชาติ / ลลิตา ธีระสิริ 1
21951594002549กินน้อยตายยาก กินมากตายเร็ว : ธรรมชาติบำบัดวิถีสุขภาพแนวใหม่ เล่ม 5 / บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล 1
21961594082549Wedding therapy / ทีปทัศน์ ชุณหสวัสดิกุล และ กอบกาญจน์ ไพบูลย์ศิลป 1
21971594102549ธรรมชาติบำบัดในมือแพทย์ : สุขภาพวัยทำงานกับเซลล์บำบัดวัยเลิกงาน / บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล 1
21981594272549CD บทสวดมนต์ป้องกันโรคป้องกันภัย [ซีดี-รอม] 1
21991599032549ปาฐกถาชุด "สิรินธร" ครั้งที่ 21 เรื่อง ประวัติศาสตร์ สังคมกลุ่มชนที่พูดภาษาตระกูลไท 1
22001602112549วิธีสร้างดัชนีชี้วัดที่ได้ผลจริง = KPIs : Principle to practice / วิสิษฐ์ พรหมบุตร, สุธี ปิงสุทธิวงศ์ และเจริญสิน เลิศมหกิจ 1
22011602412549บทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ในสังคมไทย : ยีน นาโนเทค ไอทีและสังคมไทย / ยงยุทธ ยุทธวงศ์, ประมวล ตั้งบริบูรณ์รัตน์, บรรณาธิการ 1
2202168182549การศึกษาการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร = A study of out of school learning resource manageme3
220325282549แพ่งพิสดาร เล่ม... : ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2549 / วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์4
2204271782549การจัดการเทคโนโลยี : กุญแจสู่การแข่งขันและการสร้างสรรค์ของสังคมโลก = Management of technology : the key to competitiveness and wealth creation / คำรณ 4
2205306412549บทเรียนและประสบการณ์ กรณีศึกษา การฟื้นฟูคลองในตำบลคลองน้อย โดยกลุ่มเยาวชนตำบลคลองน้อย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี1
2206312782549บทเรียนและประสบการณ์ กรณีศึกษาเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุ : พัฒนาการ กระบวนการเชื่อมประสานความร่วมมือ และบทบาทการขับเคลื่อนในพื้นที่จังหวัดน่าน1
2207324222549ความต้องการของนักศึกษามหาวิทยาลัยรัฐบาลและเอกชนชั้นปีที่ 1 ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่องานบริการแนะแนวและให้การปรึกษา = The needs of the first-year stud3
2208355562549เที่ยวไม่ง้อทัวร์ ตีตั๋วตะลุยเกาหลี / นัทและก้อย1
2209415932549ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 1
2210425132549การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนด้วยตนเอง / จักรกฤษณ์ แสงแก้ว1
2211429732549ศิลปกรรมแบบพระราชนิยมพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว / ณัฏฐภัทร จันทวิช1
2212434372549เก็บดอกไม้รายทาง / ดุษฎี พนมยงค์1
221345352549กฎหมายอาญาภาคความผิด [ซีดี-รอม] / คณิต ณ นคร5
2214455932549Modern management for food and beverages business1
2215465402549อินไซท์ Dreamweaver 8 [ซีดี-รอม] / ดวงพร เกี๋ยงคำ.1
2216490832549การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนด้วยตนเอง [ซีดี-รอม] / จักรกฤษณ์ แสงแก้ว.1
2217503362549หัดพูดภาษาฝรั่งเศส (สำหรับคนไทย) / ปาริชาติ ชุมสาย ณ อยุธยา1
2218506292549ราชกิจจานุเบกษาในสมัยรัชกาลที่ 5 เล่ม... 10
2219554732549พัฒนาการของศาสตร์ในสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ = Development of radio and television knowledge / อุษา บิ๊กกิ้นส์3
2220563412549ความทรงจำแด่ มิตร ชัยบัญชา = Forever in my heart / อิงคศักย์ เกตุหอม1
2221605112549English grammar 1 [Videodisc]4
2222606232549Meditation music [CD-ROM] : Nirvana1
2223647882549เม็ดเหงื่อแลกเม็ดเงิน กรรมกรเด็ก [แผ่นวีดิทัศน์] / สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ ...[และคนอื่น ๆ] 1
222465102549การวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์แบบ ABC = ABC logistics cost analysis / รุธิร์ พนมยงค์, นุจรี สุพัฒน์ และ ศิริวรรณ ไชยสูรยกานต์1
2225659522549พระปราโมทย์ ปาโมชฺโช [ซีดี-รอม] : แสดงธรรมที่ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน) ครั้งที่ 6 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2549 / พระปราโมทย์ ปาโมชโช 1
2226659602549รายงานประจำปี... [ซีดี-รอม] = Annual report... [CD-ROM] / บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) 2
2227659672549Menu computer idea [CD-ROM] : CD training magazine V.571
222866005254920 years of the quality development towards the excellence in Thai power business1
2229660092549Neko jump [Videodisc] : Karaoke1
2230660132549เหยา ยักษ์โย่ง [แผ่นวีดิทัศน์] = The year of the Yao [Videodisc] / Directed by James D. Sten and Adam Del Deo 2
2231660142549การประชุมวิชาการการบริหารและการจัดการ ครั้งที่ 2 / มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์2
2232660302549การแสดงสักวาออกตัว เรื่อง สังข์ทอง [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล] : สังข์ทอง ตอน เลือกคู่ เลือกพรรค / ผลิตโดย ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์1
2233660332549วีดีโอบทเพลงแห่งความรักและภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และหัวใจแห่งการต่อสู้ชีวิต [แผ่นวีดิทัศน์]1
2234660362549หัวใจแกร่ง [แผ่นวีดิทัศน์] : ศิลปิน บุศย์ นพคุณ อดีตสมาชิกวงฟรีเบิร์ดส์ ปัจจุบันตาบอด1
2235660422549ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 1 (พ.ศ. 2544-2548) [ซีดี-รอม]2
2236660762549สถิติผลการดำเนินงานและฐานะการเงินในรอบ 10 ปี (2540-2549) [ซีดี-รอม] / ผลิตโดย กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์1
2237660782549สถิติผลการดำเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ทุกรูปแบบประจำปี 2549 [ซีดี-รอม] / ผลิตโดย กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์1
2238660812549รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของชุมนุมสหกรณ์ทุกประเภท ประจำปี 2549 [ซีดี-รอม] / ผลิตโดย กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์1
2239660842549ร้อยชีวิต ร้อยข้อคิด 100 ปี ศรีบูรพา [ซีดี-รอม]1
2240661222549เรียนภาษาญี่ปุ่นใน 7 วัน [แผ่นวีดิทัศน์] ; Japanese [Videodisc]14
2241661362549วิสัยทัศน์นิด้า [ซีดี-รอม] : อนาคตประเทศไทย ประเด็นท้าทาย ความเสี่ยงและทางเลือก1
2242661622549วีดีโอเทปวิชาการชุดที่ 201
2243661752549คนพิการถูกทิ้ง ความจริงที่ถูกลืม [แผ่นวีดิทัศน์] / สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ ...[และคนอื่น ๆ] 1
2244661822549เทคนิคการสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ [แผ่นวีดิทัศน์] ตอนที่ 1, หลักการสอนงาน / สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย1
2245662022549การบริหารการตลาดสมัยใหม่ [แผ่นวีดิทัศน์] / เสรี วงษ์มณฑา2
2246662542549รายงานประจำปี... [ซีดี-รอม] = Annual report... [CD-ROM] / โรงงานยาสูบ1
2247663322549สวรรค์มืด [แผ่นวีดิทัศน์] / กำกับการแสดงโดย รัตน์ เปสตันยี 2
2248663332549โรงแรมนรก [แผ่นวีดิทัศน์] / กำกับการแสดงโดย รัตน์ เปสตันยี2
2249663372549กบฎท้าวศรีสุดาจัน [แผ่นวีดิทัศน์] = The King maker [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย เล็ก กิติพราภรณ์ 2
2250663422549ชัตเตอร์ สะกดปีศาจ [แผ่นวีดิทัศน์] = Cup of my Blood [Videodisc]2
2251663462549ชีวิตและงาน ป๋วย อึ้งภากรณ์ [ซีดี-รอม]1
2252663472549อหิงสา จิ๊กโก๋มีกรรม [แผ่นวีดิทัศน์] / กำกับการแสดงโดย กิตติกร เลียวศิริกุล2
2253663482549คนอยากหญ่ายโตยกกำลัง 10 [แผ่นวีดิทัศน์]2
2254663492549รักของฉัน วันหิมะโรย [แผ่นวีดิทัศน์] = Love of May [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย ฉู เฉี่ยว หมิง 2
2255663512549แอมมารี่ [แผ่นวีดิทัศน์] : คาราโอเกะ = Amary [Videodisc] : Karaoke1
2256663542549เอ็นโดฟิน [แผ่นวีดิทัศน์] : คาราโอเกะ = Endorphine [Videodisc] : Karaoke1
2257663622549อิงลิช ฟอร์ ไท สติวเด็นท์ [ซีดี-รอม] = English for Thai students [CD-ROM]1
2258663632549ถ่ายวิดีโอให้ได้ดั่งใจด้วย Digital video [ซีดี-รอม] ; Digital video [CD-ROM] / สกล คำปันนา 2
2259663642549เรียนรู้การสร้างหนังสั้น 3 มิติอย่างเหนือชั้น ด้วย Maya movie [ซีดี-รอม] ; Maya movie [CD-ROM] / พลากร ตนพยอม 2
2260663652549อุ่นไอรัก [แผ่นวีดิทัศน์]2
2261663662549โปงลางสะออน เดอะมิวสิค [แผ่นวีดิทัศน์] : คาราโอเกะ1
2262663682549Film mania [Videodisc] : Karaoke1
2263663692549Bright side [Videodisc] : Karaoke1
2264663702549อพาร์ทเม้นท์ขวัญผวา [แผ่นวีดิทัศน์] = Home sweet home [Videodisc]2
2265663712549สืบลับคนปริศนา [แผ่นวีดิทัศน์] = The Iris effect [Videodisc] / Directed by Nikolay Lebedev 2
2266663722549อาเซน ลูแปงค์ จอมโจรบันลือโลก [แผ่นวีดิทัศน์] = Arsene Lupin [Videodisc] / Directed by Jean-Pual Salome 2
2267663752549ชู้รัก พิษลึก [แผ่นวีดิทัศน์] = 3 iron [Videodisc] / Directed by Kim Ki-Duk 2
2268663762549ชูปาคาบร้า โฉบกระชากนรก [แผ่นวีดิทัศน์] = Chupacabra [Videodisc] : Dark seas / Directed by John Shepphird 2
2269663772549ผีเสื้อ สมุทร [แผ่นวีดิทัศน์] / กำกับการแสดงโดย ชานนท์ สมฤทธิ์2
2270663792549อำมหิตไม่เงียบ [แผ่นวีดิทัศน์] = The science of the lambs [Videodisc] / Directed by Jonathan Demme 2
2271663802549อาซูมิ ซามูไรสวยพันพิฆาต 2 [แผ่นวีดิทัศน์] = Azumi II [Videodisc] : Death or love / กำกับการแสดงโดย ชุนสุเกะ คาเนโกะ 2
2272663832549มหาพายุถล่มเมือง [แผ่นวีดิทัศน์] = Storm tide [Videodisc] 2
2273663882549เลิฟ อิส เดอะ อานเซอร์ [ซีดี-รอม] = Love is the answer [CD-ROM]1
2274663912549อัลติเมท คอลเล็คชั่น [ซีดี-รอม] = Ultimate collection [CD-ROM]1
2275663932549จักรกลมัจจุราช [แผ่นวีดิทัศน์] = The mangler [Videodisc] / Directed by Matt Cunningham and Erik Gardner 2
2276663942549วันใส วัยรุ่น [แผ่นวีดิทัศน์] = A side, B side, Seaside [Videodisc]2
2277663952549สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียน [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล] ; Make intellectual property rights work for you [Digital videodisc]1
227866396254920 ปี บรรณสาร พัฒนาการที่ภาคภูมิ [ซีดี-รอม] / สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช1
2279664002549Breaking the Da Vinci [Videodisc]1
2280664082549ไพรีพินาศ ป่ามรณะ [แผ่นวีดิทัศน์] / กำกับการแสดงโดย เปลว ศิริสุวรรณ2
228166409254914 ใส หัวใจกำลังห้าว [แผ่นวีดิทัศน์] = Bravo, My life [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย พาร์ค หวุง-ซิค 2
2282664102549สืบศพแผนอำพราง [แผ่นวีดิทัศน์] = The river king [Videodisc] / Directed by Nick Willing 2
2283664112549อยากร้องบอกว่ารัก [แผ่นวีดิทัศน์] = Perhaps love [Videodisc] / Directed by ปีเตอร์ ชาน 2
2284664152549แมลงยักษ์สยองใต้พิภพ [แผ่นวีดิทัศน์] = Bugs [Videodisc] / Directed by Joseph Conti 2
2285664202549แหวะชำแหละคน [แผ่นวีดิทัศน์] = Undead [Videodisc] / Directed by Michael Spierig 2
2286664212549คฤหาสน์ คืนโหด [แผ่นวีดิทัศน์] = Hoboken hollow [Videodisc] / Directed by Glen Stephens 2
2287664222549ปิ๊งรักเจ้าสาวมาเฟีย 2 [แผ่นวีดิทัศน์] = Marrying the mafia 2 [Videodisc] : Enemy-in-law / กำกับการแสดงโดย จอง ยง-กิ 2
2288664242549เด็กหอ [แผ่นวีดิทัศน์] / กำกับการแสดงโดย ทรงยศ สุขมากอนันต์2
2289664262549สะดุดรัก กับ นายเจี๋ยมเจี้ยม [แผ่นวีดิทัศน์] = My girl & I [Videodisc] / Directed by Jeon Yun-Soo 2
2290664272549ลิขิตนี้ ขอให้เป็นเธอ [แผ่นวีดิทัศน์] = Cry woman [Videodisc] / Directed by Bingjian Liu 2
2291664282549ไฟร์วอลล์ หักดิบระห่ำ แผนจารกรรมพันล้าน [แผ่นวีดิทัศน์] = Firewall [Videodisc] / Directed by Richard Loncraine 2
2292664292549ล่าหัว ใจ ยัยตัวร้าย [แผ่นวีดิทัศน์] = Daisy [Videodisc] / Directed by Andrew Lau 2
2293664312549Marsha my heart [Videodisc] : Karaoke1
2294664332549The shepherd boy [Videodisc] : Karaoke1
2295664352549To be continued [Videodisc] : Karaoke1
2296664362549ทรานส์อเมริกา ความฝันเธอเหนือศรัทธา [แผ่นวีดิทัศน์] = Trans America [Videodisc] / Directed by Duncan Tucker 2
2297664372549พันธกิจโค่นมาเฟีย [แผ่นวีดิทัศน์] = The deal [Videodisc] / Directed by by John Kahn 2
2298664382549อาถรรพณ์แก้บนผี [แผ่นวีดิทัศน์] = The commitment [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย มนตรี คงอิ่ม 2
2299664402549ตะลุยแดนกระทิงดุ [แผ่นวีดิทัศน์] = Americano [Videodisc] / Directed by Kevin Noland 2
2300664412549Mr. House wife [Videodisc]2
2301664432549สงครามโค่นพันธุ์อสูร อีโวลูชั่น [แผ่นวีดิทัศน์] = Underworld evolution [Videodisc] / Directed by Len Wiseman 2
2302664462549แผนหลอกค่าไถ่กำมะลอ [แผ่นวีดิทัศน์] = King 's ransom [Videodisc] / Directed by Jeff Byrd and Jeffrey W. Byrd 2
2303664472549แนนนี่ แมคฟี่ พี่เลี้ยงมะลึกกึ๊กกึ๋ย [แผ่นวีดิทัศน์] = Nancy McPhee [Videodisc] / Directed by Kirk Jones 2
2304664482549ร็อดไวเลอร์ หมานรก [แผ่นวีดิทัศน์] = Rott weiler [Videodisc] / Directed by Brian Yuzna 2
230566449254911-ท้าผี [แผ่นวีดิทัศน์] = Day X [Videodisc] / Directed by Jason Hack 2
2306664622549ภาพยนตร์ส่วนพระองค์ [แผ่นวีดิทัศน์] : พระราชพิธีอภิเษกสมรส ; ภาพยนตร์ส่วนพระองค์ [แผ่นวีดิทัศน์] : ทรงผนวช ; ภาพยนตร์ส่วนพระองค์ [แผ่นวีดิทัศน์] : เสด6
2307664642549Music composed by His Majesty The King [CD-ROM] : Love at sundown1
2308664652549บทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ [ซีดี-รอม]: ชุดชะตาชีวิต1
2309664662549เทอดทูนกษัตริย์ 21
2310664672549การบริหารสำหรับคุณแม่ [แผ่นวีดิทัศน์]1
2311664682549ในหลวงในความทรงจำ [แผ่นวีดืทัศน์]1
2312664692549VCD วิชาการชุดที่ 29, 391
2313664712549วิดีโอเทปวิชาการชุดที่ 31
2314664722549วีดีโอเทปวิชาการชุดที่ 461
2315664732549เพิ่มพูนประสิทธิภาพการกระจายสินค้าด้วยอุปกรณ์มาตรฐาน [แผ่นวีดิทัศน์] : ตอนไม้รองรับสินค้าขนาดมาตรฐาน 2
2316664742549วิดีโอเทปวิชาการชุดที่ 471
2317664752549วิดีโอเทปวิชาการชุดที่ 542
2318664772549บรรณานุกรมงานวิจัยโคราชศึกษา [ซีดี-รอม]1
2319664792549พระปราโมทย์ ปาโมชฺโช [ซีดี-รอม] : แสดงธรรมที่ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน) ครั้งที่ 2 วันที่ 18 มิถุนายน 2549 / พระปราโมทย์ ปาโมชโช 1
2320664802549Dream team AF I + AF II [CD-ROM]1
2321664812549วันพิเศษ [ซีดี-รอม]1
2322664822549ซีเลคชัน [ซีดี-รอม] = Selection [CD-ROM]1
2323664832549The best 50 love songs I [CD-ROM]1
2324664842549อุ้มรัก [แผ่นวีดิทัศน์] / กำกับการแสดงโดย อำไพพร จิตต์ไม่งง19
2325664862549ลิขิตรัก หิมะโปรย [แผ่นวีดิทัศน์] = Spring snow [Videodisc]2
2326664882549ผีแม่ชี [แผ่นวีดิทัศน์] = The nun [Videodisc] / Directed by Luis De La Madrid 2
2327664892549ตระกูลเลี้ยงผี [แผ่นวีดิทัศน์] = The heirloom [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย เลสต์ เฉิน 2
2328664912549อินวิซิเบิล เวฟส์ คำพิพากษาของมหาสมุทร [แผ่นวีดิทัศน์] = Invisible waves [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย เป็นเอก รัตนเรือง 2
2329664942549สุดแผ่นดินไม่สิ้นความหวัง [แผ่นวีดิทัศน์] = Off the map [Videodisc] / Directed by Campbell Scott 2
2330664962549ผู้หญิงร้อนรัก [แผ่นวีดิทัศน์] = A good woman [Videodisc] / Directed by Mike Barker 2
2331664972549ล่าขุมสมบัติพระกาฬ [แผ่นวีดิทัศน์] = The librarian quest for the spear [Videodisc] / Directed by Peter Winther 2
2332665002549พลังรักกระหึ่มร็อค [แผ่นวีดิทัศน์] = Wassup rockers [Videodisc] / Directed by Larry Clark 2
2333665012549สุสานผีแตก [แผ่นวีดิทัศน์] = Mortuary [Videodisc] / Directed by Tobe Hooper 2
2334665032549ปริศนาเลือดฆาตกรรมลวง [แผ่นวีดิทัศน์] = Synesthesia [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย เซอจิโอ สตีฟเลทติ 2
2335665042549ถนนสายนี้ หัวใจไม่เคยลืม [แผ่นวีดิทัศน์] = Always [Videodisc] : Sunset on third street / Directed by Takashi Yamazaki 3
2336665052549พยัคฆ์ร้ายสืบสะท้านโลก [แผ่นวีดิทัศน์] ; 007 พยัคฆ์ร้ายสืบสะท้านโลก [แผ่นวีดิทัศน์] = James Bond 007 [Videodisc] : Archangel ; เจมส์ บอนด์ 007 [แผ่น2
2337665232549Bonkers [Videodisc]2
2338665252549นักฆ่าสายพันธุ์โหด [แผ่นวีดิทัศน์] = The prodigy [Videodisc] / Directed by William Kaufman 2
2339665262549ยามาโต้ พิฆาตยุทธการ [แผ่นวีดิทัศน์] = Yamato [Videodisc] / Directed by Junya Sato 2
2340665272549เดนเมืองดิบ [แผ่นวีดิทัศน์] = The proposition [Videodisc] / Directed by John Hillcoat 2
2341665282549กลย้อนซ้อนกล [แผ่นวีดิทัศน์] = A stranger of mine [Videodisc] / Directed by Kenji Uchida 2
2342665292549โบอา งูยักษ์ [แผ่นวีดิทัศน์] / กำกับการแสดงโดย ชนินทร เมืองสุวรรณ2
2343665312549เมืองมาเฟีย [แผ่นวีดิทัศน์] = Romanzo [Videodisc]2
2344665332549Threshold [Videodisc] = เปิดมิติสยองนอกพิภพ [แผ่นวีดิทัศน์] / Directed by Chuck Bowman 2
2345665342549ดรีม ทีม เอเอฟ1 + เอเอฟ 2 [แผ่นวีดิทัศน์] : คาราโอเกะ = Dream team AF1 +AF2 [Videodisc] : Karaoke1
2346665352549ล้างบัญชีทรชน [แผ่นวีดิทัศน์] = The business [Videodisc] / Directed by Nick Love 2
2347665362549โซฟี โชลล์ [แผ่นวีดิทัศน์] = Sophie Scholl [Videodisc] : The final days / Directed by Marc Rothemund 2
2348665382549เปิดหัวใจไม่บอกความลับ [แผ่นวีดิทัศน์] = Don't tell [Videodisc] / Directed by Cristina Comencini 2
2349665392549รักจัง [แผ่นวีดิทัศน์] / กำกับการแสดงโดย เหมันต์ เชตมี2
2350665402549รันนิ่งไวลด์ กฎหมายคือกระสุน [แผ่นวีดิทัศน์] = Running wild [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย คิม ซัง ซู 2
2351665412549หอ ผี เฮี้ยน [แผ่นวีดิทัศน์] = Tales of terror 2 [Videodisc] : The haunted apartment / Directed by Akio Yoshida 2
2352665422549ปรารถนาเปิดหัวใจ [แผ่นวีดิทัศน์] = The bow [Videodisc] / Directed by Kim Ki-deok 2
2353665542549เอกซ์ แอล ฮิตส์ 2 [ซีดี-รอม] = XL hits vol.2 [CD-ROM]2
2354665552549รวมฮิตหวาน หวาน 2 [ซีดี-รอม] = Juicy 2 [CD-ROM]1
2355665562549ไดอารี่ ออฟ เลิฟ [ซีดี-รอม] = Diary of love [CD-ROM]1
2356665572549มินท์ โคลส [ซีดี-รอม] = Mint close [CD-ROM]1
2357665592549พระทรงครองราชย์เพื่อประโยชน์สุขของประชาราษฎร์ [แผ่นวีดิทัศน์]1
2358665602549สินค้าที่มีมาตรฐานการนำเข้า-ส่งออก [ซีดี-รอม]1
2359665612549การแสดงสักวา เรื่องสามก๊ก [แผ่นวีดิทัศน์] : โจโฉนั่งเมือง2
2360665642549ทำเนียบนักวิจัยขึ้นทะเบียน ... [ซีดี-รอม]1
2361665652549สารคดีโทรทัศน์ ชุด ในหลวง1
2362665662549ใบตองกับวิถีชีวิตไทย [แผ่นวีดิทัศน์]1
2363665672549เครื่องบูชาอย่างไทย [แผ่นวีดิทัศน์]1
2364665682549เครื่องแขวน [แผ่นวีดิทัศน์]1
2365665702549พระราชวังและวังในประเทศไทย [แผ่นวีดิทัศน์]1
2366665722549ช้างไทย [แผ่นวีดิทัศน์]1
2367665732549พอเพียงตามแนวความคิดของพ่อ [แผ่นวีดิทัศน์] : สารคดีโทรทัศน์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง1
2368665772549เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร [แผ่นวีดิทัศน์]1
2369665782549ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก. 18001 : 2542 [แผ่นวีดิทัศน์] / ธารินทร์ สิงห์โตทอง4
2370665792549Kiken Yoshi Training [Videodisc]4
2371665802549หนังสือชี้ชวนการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) [ซีดี-รอม] / บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)1
2372665822549ความตระหนักในเรื่องสิ่งแวดล้อม [แผ่นวีดิทัศน์] = Environment awareness [Videodisc] / บัญญัติ บุญมา 1
2373665842549ระบบ ISO / IEC 17025 มาตรฐานห้องปฏิบัติการ [แผ่นวีดิทัศน์] / เพ็ญศรี รอดมา6
2374665892549ทีมปล้น คนปรอทแตก [แผ่นวีดิทัศน์] = The right of the weakest [Videodisc] / Directed by Lucas Belvaux 2
2375665902549คนโคตรกร่าง [แผ่นวีดิทัศน์] = The man [Videodisc] / Directed by Les Mayfield 2
2376665912549เวอร์จิเนีย สาวน้อยห้วใจเต็มร้อย [แผ่นวีดิทัศน์] = Virginia ' s run [Videodisc] / Directed by Peter Markel 2
2377665922549คนถ่ายผี [แผ่นวีดิทัศน์] = Reincarnation [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย ทาเคชิ ชิมิสึ 2
2378665932549อามิตตาพู้ด หลุดโลก [แผ่นวีดิทัศน์] = A little monk [Videodisc]2
2379665942549บันทึกภาพการแสดงสด เดอะ บีท เจ แอนด์ คริสติน่า [แผ่นวีดิทัศน์] : 29 กรกฎาคม 2549 อิมแพ็ค เมืองทองธานี = The beat concert J & Christina [Videodisc] / 2
2380665952549พลิกบทใหม่ผู้หญิงใจเพชร [แผ่นวีดิทัศน์] = Close to home [Videodisc] / Directed by Dalia Hager and Vidi Bilu 2
2381665962549ตำนานแห่งมอร์มอน [แผ่นวีดิทัศน์] : แสงสว่างดวงใหม่ = The work glory [Videodisc] : Pilot of light / Directed by Russell Holt 2
2382665972549ล่ารักนักรบมาไซ [แผ่นวีดิทัศน์] = The white Masai [Videodisc] / Directed by Hermine Huntgeburt 2
2383665992549การผจญภัยของหนูน้อยไฮดี้ [แผ่นวีดิทัศน์] = Heidi [Videodisc] / Directed by Paul Marcus 2
2384666002549รักไร้ความหวัง ยังเหลือความหมาย [แผ่นวีดิทัศน์] = Ask the dust [Videodisc] / Directed by Robert Towne 2
2385666012549อีกนิยามรัก [แผ่นวีดิทัศน์] = Sad movie [Videodisc] / Directed by Kwon Jong-kwan 2
2386666032549โคตรรักเอ็งเลย [แผ่นวีดิทัศน์] / กำกับการแสดงโดย พิง ลำพระเพลิง2
2387666042549เดอะกิ๊ก [แผ่นวีดิทัศน์] = The gig [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย ธีระธร สิริพันธ์วราภรณ์ 2
2388666052549ตลบหลัง หักแผนอันตราย [แผ่นวีดิทัศน์] = Silent partner [Videodisc] / Directed by James D. Deck 2
2389666062549ทางรัก ทางฝัน วันหิมะโปรย [แผ่นวีดิทัศน์] = Snow falling from the sky of june [Videodisc]2
2390666072549The darvin awards [แผ่นวีดิทัศน์] = โง่ บ๊อง ต๊อง ตาย [Videodisc] / Directed by Finn Taylor 2
2391666082549พลพยัคฆ์ เหลี่ยมเพชร [แผ่นวีดิทัศน์] = Tiger brigades [Videodisc] / Directed by Jerome Cornuau 2
2392666092549โกยเถอะโยม [แผ่นวีดิทัศน์] / กำกับการแสดงโดย จตุรงค์ พลบูรณ์2
2393666102549หักแผนจารกรรม สะท้านโลก [แผ่นวีดิทัศน์] = Chaos [Videodisc] / Directed by Tony Giglio 2
2394666122549x-เม็น รวมพลังประจัญบาน [แผ่นวีดิทัศน์]2
2395666142549รักแรกไม่รู้ลืมเลือน [แผ่นวีดิทัศน์] = Jasmine women [Videodisc] / Directed by Hou Yong 2
2396666152549ฆ่าปิดเงียบ [แผ่นวีดิทัศน์] = Princess Aurora [Videodisc] / Directed by Bang Hyo-Jun 2
2397666162549หนุ่มลึก สาวร้อน [แผ่นวีดิทัศน์] = Bewitching attration [Videodisc] / Directed by Lee Ha 2
2398666172549จอมคนดาบอหังการ [แผ่นวีดิทัศน์] = Death trance [Videodisc] / Directed by Yuji Shimonura 2
2399666182549ลานนา คัมมินส์ แฮปปี้ ทริป [แผ่นวีดิทัศน์] : คาราโอเกะ = Lanna Commins happy trip [Videodisc] : Karaoke / Directed by1
2400666192549Bie love scenes [Videodisc] : Karaoke1
2401666202549Always ใหม่เสมอ [แผ่นวีดิทัศน์] : คาราโอเกะ = Mai always [Videodisc] : Karaoke1
2402666212549Deep blue [Videodisc] : Karaoke 1
2403666222549คอนเสิร์ต ฟิล์ม ยากูซ่า ท้าดวล [แผ่นวีดิทัศน์] : อาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2549 รอยัล พารากอนฮอลล์ สยาม พารากอน3
2404666252549จิตรกรรมฝาผนัง 2 [ซีดี-รอม] = Thai mural paintings II [CD-ROM] 1
2405666262549แบบฟอร์มต่าง ๆ ทางธุรกิจ 2547 [ซีดี-รอม] : พิมพ์ออกเป็นเอกสารง่าย ๆ ประหยัดเวลา สะดวกใช้1
2406666272549เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกล้วยไม้ [ซีดี-รอม]1
2407666282549อุทยานแห่งชาติภาคกลางและภาคตะวันออก [ซีดี-รอม]2
2408666322549The sea photo clips [CD-ROM]2
2409666332549สนทนาภาษาอังกฤษ 1000 ประโยค [ซีดี-รอม] = Talking English [CD-ROM]1
2410666352549รวมเรื่องน่ารู้เพื่อคนรักเครื่องเสียง [แผ่นวีดิทัศน์] : เรื่องน่ารู้โฮมเธียเตอร์ 2 / วิจิตร บุญชู 1
2411666362549จัดสวนธรรมชาติ [แผ่นวีดิทัศน์] : สำหรับทาวน์เฮ้าส์และตึกแถว1
2412666372549Peace of mind [CD-ROM]1
2413666382549ปรารถนาแดนทาส [แผ่นวีดิทัศน์] = Manderlay [Videodisc] / Directed by Von Lars Trier 2
2414666412549เอดิสัน ทีมล่าระห่ำเดือด [แผ่นวีดิทัศน์] = Edison [Videodisc] / Directed by David Burke 2
2415666442549คน ผวา [แผ่นวีดิทัศน์] = Crash [Videodisc] / Directed by Paul Haggis 2
2416666532549ขอรักแหววให้ฉ่ำหัวใจ [แผ่นวีดิทัศน์] = Prime [Videodisc] / Directed by Ben Younger 2
2417666592549ก๊วนซ่า เก๋าเกินพิกัด 2 [แผ่นวีดิทัศน์] = Dragon reloaded 2 [Videodisc] / Directed by Vincent Kok 2
2418666752549นักฆ่า บ้าเงียบ [แผ่นวีดิทัศน์] = A killer within [Videodisc]2
2419666942549คู่อันตราย [แผ่นวีดิทัศน์] = Double dangerous [Videodisc]2
2420667102549เรียนอังกฤษไวยากรณ์ 1 [แผ่นวีดิทัศน์] = English grammar 1 [Videodisc]3
2421667212549พูดอังกฤษเป็นเร็ว 1 [แผ่นวีดิทัศน์]3
2422667232549อ่านภาษาอังกฤษให้เข้าใจ [แผ่นวีดิทัศน์]7
2423667262549ไทยถีบ [แผ่นวีดิทัศน์] = Thai thief [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย พิสุทธิ์ แพร่แสงเอี่ยม 2
2424667282549ปลายฝันรักนั้นคือเธอ [แผ่นวีดิทัศน์] = Save your last dance for me [Videodisc]20
2425667312549หล่อน่ากลัวกะยัยตัวน่ารัก [แผ่นวีดิทัศน์] = The beast & the beauty [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย ลี เกียว ย๊อก 2
2426667332549Seasons change [Digital videodisc]2
2427667472549เรียนภาษาจีนกลางง่ายนิดเดียว [แผ่นวีดิทัศน์] ; Chinese [Videodisc]15
2428667572549คิดถึงแม่ เรารักแม่ [แผ่นวีดิทัศน์] : คาราโอเกะ1
2429667672549เล้าโลม [แผ่นวีดิทัศน์] : คาราโอเกะ1
2430667682549บันทึกการแสดงสด คอนเสิร์ตหนุ่มบาว-สาวปาน [แผ่นวีดิทัศน์]2
2431667882549Just kids [Videodisc]2
2432668172549ตะลุยตำนานขุมทรัพย์อัศวิน [แผ่นวีดิทัศน์] = The lost treasure of the kinghts templar [Videodisc]2
2433668192549เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย [แผ่นวีดิทัศน์] = Seasons change [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย นิธิวัฒน์ ธราธร 2
2434668202549ศพ [แผ่นวีดิทัศน์] / กำกับการแสดงโดย ดุลยสิทธิ์ นิยมกุล2
2435668222549แวมไพร์ แบ็ทส์ ฝูงเพชฌมาตรัตติกาล [แผ่นวีดิทัศน์]2
2436668252549คืนคลั่ง เกมล่าสยอง [แผ่นวีดิทัศน์] = Them [Videodisc] / Directed by David Moreau and Xavier Palud 2
2437668282549ทีมบี้นรก [แผ่นวีดิทัศน์] = Dragon souad [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย แดเนียล ลี 2
2438668292549เต้นกระจาย ยัยตัวจุ้น [แผ่นวีดิทัศน์] = Innocent steps [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย ยัง ฮุน ปาร์ค 2
2439668302549เทรนแมน ภารกิจแชทลุ้นรัก [แผ่นวีดิทัศน์] = Train man [Videodisc] : A true love story / Directed by Murakami Masanori 2
2440668312549เบิร์ด เปิดฟลอร์ [แผ่นวีดิทัศน์] : คาราโอเกะ1
2441668322549เพลงพระคาถาชินบัญชร [ซีดี-รอม]1
2442668352549อรหันต์ชาวนา [แผ่นวีดิทัศน์] / ประสาน อิงคนันท์ และ สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ 2
2443668362549ขนมหลอกเด็ก ยาพิษผ่อนส่ง [แผ่นวีดิทัศน์] / สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ ...[และคนอื่น ๆ] 1
2444668372549สังคมพิกล คนพิการ [แผ่นวีดิทัศน์] / สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ ...[และคนอื่น ๆ] 1
2445668382549มือถือ โทรศัพท์หรือเครื่องประดับ [แผ่นวีดิทัศน์] / สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ ...[และคนอื่น ๆ] 1
2446668392549ชราไม่อยากอาภัพ [แผ่นวีดิทัศน์] / สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ ...[และคนอื่น ๆ] 1
2447668512549จากเด็กเร่ร่อน สู่ผู้ใหญ่ไร้บ้าน [แผ่นวีดิทัศน์] / สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ ...[และคนอื่น ๆ] 1
2448668522549ปลดแอกกระบวนการยุติธรรม [แผ่นวีดิทัศน์] / สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ ...[และคนอื่น ๆ] 1
2449668532549บุหรี่มือสอง มรดกบาปรมควัน [แผ่นวีดิทัศน์] / สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ ...[และคนอื่น ๆ] 1
2450668542549เหยื่อโอเน็ต-เอเน็ต [แผ่นวีดิทัศน์] / สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ ...[และคนอื่น ๆ] 1
2451668602549กระดาษไม่มีวันตาย [แผ่นวีดิทัศน์] = Paper never die [Videodisc] / ประสาน อิงคนันท์ ภัทราพร สังข์พวงทอง และ อุมาพร ตันติยาทร 2
2452668622549กบขี่เสือ 3 แผ่นดิน [แผ่นวีดิทัศน์] / ประสาน อิงคนันท์ และ อุมาพร ตันติยาทร 2
2453668632549มหาลัยเหมืองเหล็ก [แผ่นวีดิทัศน์] / ประสาน อิงคนันท์ ภัทราพร สังข์พวงทอง และ อุมาพร ตันติยาทร 2
2454668642549จากยอดสู่ราก มะพร้าวสารพัดนึก [แผ่นวีดิทัศน์] / ประสาน อิงคนันท์ ภัทราพร สังข์พวงทอง และ อุมาพร ตันติยาทร 2
2455668662549เส้นทางรองเท้ามือสอง [แผ่นวีดิทัศน์] / ประสาน อิงคนันท์ ภัทราพร สังข์พวงทอง และ อุมาพร ตันติยาทร 1
2456668672549สุดยอดนมพันธุ์แท้ [แผ่นวีดิทัศน์] / ประสาน อิงคนันท์ และ ดวงธิดา นครสันติภาพ 1
2457668682549ปลาหมึกบด ปลาหมึกหมด [แผ่นวีดิทัศน์] / ประสาน อิงคนันท์ ดวงธิดา นครสันติภาพ และ จริยา มุ่งวัฒนา 1
2458668712549หอมกลิ่นกาแฟดอย [แผ่นวีดิทัศน์] / ประสาน อิงคนันท์ ภัทราพร สังข์พวงทอง และ อุมาพร ตันติยาทร 1
2459668722549ฝีมือ ฝ่ามือ กว่าจะเป็นหมอนวด [แผ่นวีดิทัศน์] / ประสาน อิงคนันท์ ดวงธิดา นครสันติภาพ และ จริยา มุ่งวัฒนา 1
2460668732549ชีวิตติดล้อ บนเส้นทางรถยนต์ [แผ่นวีดิทัศน์] / ประสาน อิงคนันท์ และ ดวงธิดา นครสันติภาพ 1
2461668812549ถ่านไฟเก่า [แผ่นวีดิทัศน์] / ประสาน อิงคนันท์ ภัทราพร สังข์พวงทอง 2
2462669122549พระเจ้าแผ่นดิน [แผ่นวีดิทัศน์] : เพราะรักของราษฎร1
2463669132549พระเจ้าแผ่นดิน [แผ่นวีดิทัศน์] : พลังแผ่นดิน1
2464669142549พระเจ้าแผ่นดิน [แผ่นวีดิทัศน์] : พอเพียงเพื่อเพียงพอ1
2465669152549คลังหลวงคือลมหายใจของชาติ [แผ่นวีดิทัศน์] : ธรรมทานเพื่อแผ่นดินเกิด1
2466669162549ลองกอง ผลไม้คุณภาพดีที่เมืองจันท์ [แผ่นวีดิทัศน์]1
2467669172549มังคุด ผลไม้คุณภาพดีที่เมืองจันท์ [แผ่นวีดิทัศน์]1
2468669202549Music [Videodisc] : Karaoke1
2469669212549มาช่า โอเพน ฮาร์ต คอนเสิร์ต [แผ่นวีดิทัศน์] : วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2549 ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี2
2470669222549รวมดาว 2007 [แผ่นวีดิทัศน์] : คาราโอเกะ1
2471669232549รวมเพลงดี ๆ กับความรู้สึกดี ๆ 15 ปี กรีนเวฟ 106.5 FM [แผ่นวีดิทัศน์]1
2472669242549Love light project Ford [Videodisc] : Karaoke1
2473669252549Top radio chart 2006 vol. 2 [Videodisc] : Karaoke1
2474669272549GMM Grammy best of the year 2006 [Videodisc] : Karaoke1
2475669322549วิ่งกระเตงฟัด [แผ่นวีดิทัศน์] = Rob-B-Hood [Videodisc] / Directed by2
24766693525492 หัวใจลิขิตรัก [แผ่นวีดิทัศน์] = Ae Fond kiss [Videodisc] / Directed by Ken Loach 2
247766938254913 เกมสยอง [แผ่นวีดิทัศน์] / กำกับการแสดงโดย ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล2
2478669422549ลิขิตรัก มิเคยลืม [แผ่นวีดิทัศน์] = Love phobia [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย คัง จียุน 2
2479669432549อัศจรรย์รักจากฟากฟ้า [แผ่นวีดิทัศน์] = Night of the shooting star [Videodisc]2
24806694525493 วันฝ่าตาย บทเรียนร้ายมิอาจลืม [แผ่นวีดิทัศน์] = Red needles [Videodisc] / Directed by Jean-Francois Davy 2
2481669462549คนโคม่า วิ่ง คลั่ง ฆ่า [แผ่นวีดิทัศน์] = Crank [Videodisc] / Directed by Mark neveldine and Brian Taylor 2
2482669492549ไฟลท์ 93 [แผ่นวีดิทัศน์] = United 93 [Videodisc] / Directed by Paul Greengrass 2
2483669502549บลู สวอลโลว [แผ่นวีดิทัศน์] = Blue swallow [Videodisc] / Directed by Yoon Jong-Chan 2
2484669512549ตำนานแห่งมอร์มอน [แผ่นวีดิทัศน์] : ศึกไซออน = The work and the glory II [Videodisc] / Directed by Sterling Van Wagenen 2
2485669522549เปลี่ยนตายไม่ให้ตาย 2 [แผ่นวีดิทัศน์] = The butterfly effect 2 [Videodisc] / Directed by John R. Leonetti 2
2486669772549โคตรแมลงนรก สายพันธุ์สยอง [แผ่นวีดิทัศน์] = Final days of planet earth [Videodisc] / Directed by Robert Lieberman 2
2487669822549Mercury man [Digital videodisc]1
2488669922549ท็อป เรดิโอชาร์ตส 2006 [ซีดี-รอม] : ชุดที่ 2 = Top radio charts 2006 [CD-ROM] : Vol. 21
2489669932549ท็อป เรดิโอชาร์ตส 2006 [ซีดี-รอม] : ชุดที่ 1 = Top radio charts 2006 [CD-ROM] : Vol. 11
2490669942549แคลช แคลชชิง [ซีดี-รอม] = Clash Crashing [CD-ROM]1
2491669952549One man story 2 [CD-ROM] : Love passion1
2492670032549อสูรจ้าวเวหา [แผ่นวีดิทัศน์] = Sky monsters [Videodisc]1
2493670042549แกะรอยมัมมี่ 3 องค์กษัตริย์ [แผ่นวีดิทัศน์] = Mummy detective [Videodisc] : The Three kings1
2494670052549ผ่าพิสูจน์ มัมมี่ [แผ่นวีดิทัศน์] : ราชินีสาบสูญ / เกาะมัมมี่ = Mummy autospy [Videodisc] : A lost queen / Mummy Ialand1
2495670422549อสูรร้ายใต้ทะเลลึก [แผ่นวีดิทัศน์] = Sea monsters [Videodisc] : A walking with dinosaurs trilogy2
2496670442549ย้อนรอยอสูรร้ายไดโนเสาร์ [แผ่นวีดิทัศน์] : สัตว์โลกผู้ชนะ = Walking with beasts [Videodisc]1
2497670452549ย้อนรอยอสูรร้ายไดโนเสาร์ [แผ่นวีดิทัศน์] : สัญชาตญาณดิบ = Walking wiht beasts [Videodisc]1
2498670462549บิ๊กแอล กำเนิดใหม่จ้าวไดโนเสาร์ [แผ่นวีดิทัศน์] = A walking with dinosaurs speacial [Videodisc] : The ballad of big al1
2499670472549Suvarnabhumi Airport [Videodisc] : Gateway to Asia1
2500670512549Salween, A river of ethnic minorities [Videodisc]1
2501670542549บริหารพอร์ต [ซีดี-รอม] / สมจินต์ ศรไพศาล 2
2502670562549เส้นทางอาชีพ1
2503670572549กระดาษทิชชูเพื่อทำกล่อง ที่ใส่ของ ที่ใส่ปากกา [แผ่นวีดิทัศน์]1
2504670582549ของชำร่วย-พวงกุญแจเรซิ่น [แผ่นวีดิทัศน์] / พินิตย์ รุ่งแก้ว1
2505670592549การพิมพ์ Silkscreen 4 สี [แผ่นวีดิทัศน์]1
2506670602549การทำเทียนหอม-การทำเทียนเจล [แผ่นวีดิทัศน์] / นัดรินทร์ สหุนิล1
2507670612549การระบายสีน้ำ [แผ่นวีดิทัศน์] / พินิตย์ รุ่งแจ้ง 4
2508670622549เดอะตูบ หัวใจเต็งหนึ่ง [แผ่นวีดิทัศน์] = Greyfairs Bobby [Videodisc] / Directed by John Henderson 2
2509670672549Drawing [Videodisc]2
2510670682549ปั้นนูนต่ำ [แผ่นวีดิทัศน์] / พินิตย์ รู้แจ้ง1
2511670692549ปั้นลอยตัว [แผ่นวีดิทัศน์] / พินิตย์ รู้แจ้ง1
2512670712549ขนมปังไส้หมูแดง [แผ่นวีดิทัศน์]1
2513670732549ติวเข้มไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ : Tenses [ซีดี-รอม] / ศุภกร พานิชกุล ...[และคนอื่น ๆ] 2
2514670752549พี่สอนน้อง ประคองสหกรณ์ให้เข้มแข็ง [แผ่นวีดิทัศน์] / สุรศักดิ์ นาคสวัสดิ์1
2515670842549พูดอังกฤษเป็นเร็ว 2 [แผ่นวีดิทัศน์]3
2516670862549ถนนนี้หยุดหัวใจข้าไม่ได้ [แผ่นวีดิทัศน์] = Thank for your love [Videodisc] 2
2517670972549หัวใจสีขาว [แผ่นวีดิทัศน์] : โอวาท1
2518671022549บทความวิชาการดีประจำปี 2549 : โครงการ 30 บาท รักษาทุกโรค กับความมั่นคงด้านสุขภาพของคนไทย [ซีดี-รอม] 1
2519671032549วิกฤตและโอกาสโทรคมนาคมไทย [แผ่นวีดิทัศน์]1
2520671042549อำมหิตพิศวาส [แผ่นวีดิทัศน์] = The passion [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย ศรัณยู วงษ์กระจ่าง 2
2521671102549สื่อรวมผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2544-2549 [ซีดี-รอม] / มหาวิทยาลัยหาดใหญ่2
2522671182549Royal Flora Ratchaphruek 2006 [Digital videodisc]1
2523671282549Royal Flora Ratchaphreuk 2006 [Videodisc] : By virtue of His Majesty : Bangkok' s ideal way of life1
2524671732549SPSS [CD-ROM]1
2525671742549Photoshop CS2 [CD-ROM]2
2526672782549Electric วิทยา [แผ่นวีดิทัศน์] / ประสาน อิงคนันท์, จริยา มุ่งวัฒนา และ ดวงธิดา นครสันติภาพ 2
2527672932549การจัดการศึกษาของศูนย์การเรียนโดยครูภูมิปัญญาไทย และเครือข่าย [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล]1
2528672942549การส่งเสริมให้เด็กไทยรักการอ่าน ครูคนแรกของลูก อ่านนิทานให้ลูกฟัง [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล]1
2529672952549การจัดการศึกษาของสถานประกอบการ [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล]1
2530672962549การศึกษาสำหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล]1
2531672972549ครูต้นแห่งชาติ ครูต้นแบบ ครูผู้นำยุคปฏิรูป [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล]1
2532674482549ศาลาเฉลิมพระเกียรติเย็นศิระเพราะพระบริบาล [แผ่นวีดิทัศน์]1
2533676602549บุรุษสายฟ้า [แผ่นวีดิทัศน์] = Alag [Videodisc] / Directed by Ashu Trikha 2
2534676772549Situtation of The Thai Elderly... [CD-ROM]1
2535677552549ทำเนียบเอกสารวิจัย นักศึกษา วปอ. ประจำปีการศึกษา... [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล] / วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ5
2536677682549สอนอย่างไรให้มีคุณภาพ [แผ่นวีดิทัศน์]1
2537678212549รายงานประจำปี... [ซีดี-รอม] = Annual report ... [CD-ROM] / สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1
2538678472549Phir hera pheri [Videodisc]2
2539679002549Tremors 3 [Videodisc] : Back to perfection2
2540679622549Oliver Twist [Videodisc]2
2541681622549รวมปราศัย เอาประเทศไทยของเราคืนมา [แผ่นวีดิทัศน์] / วุฒิพงษ์ เพรียบจริยวัฒน์2
2542681642549รายการฟ้าใสน้ำใจงาม1
2543681652549อุลตร้าไวโอเล็ต มัจจุราชมหาประลัย [แผ่นวีดิทัศน์] = Ultraviolet [Videodisc] / Directed by Kurt Wimmer 2
2544681712549Study on the dissemination of the home care project [CD-ROM] : Thailand 20061
2545684162549เทคนิคการสอน [แผ่นวีดิทัศน์ฯ]3
2546690342549วิดีโอเทปวิชาการชุดที่ 362
2547690662549The ... imgration survey [CD-ROM]2
2548692972549เมนู คอมพิวเตอร์ ไอเดีย [ซีดี-รอม] : CD training magazine V.57 = Menu computer idea [CD-ROM] : CD training magazine V.571
2549693342549ทักษิณ ตาดูดาว เท้าติดดินแทบสิ้นชาติ [แผ่นวีดิทัศน์] : ลำดับเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดการรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 [แผ่นวีดิทัศน์]1
2550693992549The mummy [Videodisc]2
2551695412549องค์รวมแห่งชีวิต [ซีดี-รอม] : หน่วยที่ 1การเรียน-การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย สัปดาห์ที่ 1-3 : สัปดาห์ที่ 2 การพัฒนาตนเองสู่ความสำเร็จ = Holistic of life10
2552697492549Smart Camp for Buddhist Youth [Videodisc]1
2553697912549เทคนิคการสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ [แผ่นวีดิทัศน์] ตอนที่ 2, รูปแบบและวิธีการสอนงาน / สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย1
2554697942549ELDC Toons [CD-ROM]1
2555698012549รายงานประจำปี... [ซีดี-รอม] / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ1
2556698242549การจัดการศึกษาโดยครอบครัว [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล]1
2557698282549กระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยแหล่งเรียนรู้ชุมชน [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล]1
2558698292549บทบาทความสัมพันธ์ความเชื่อมโยงระหว่างบ้าน วัด โรงเรียนให้เด็กไทยมีความรู้ คู่คุณธรรมและจริยธรรมในการดำรงชีวิต [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล]1
2559699452549Windows XP & Office 2003 [CD-ROM]2
2560699492549Illustrator CS2 [CD-ROM]1
2561699512549ออกแบบและสร้างเว็บสวยด้วย Macromedia dreamweaver 8 [ซีดี-รอม] / สกล คำปันนา ; ดอนธนะ โค้วศิริกุลกิจ, บรรณาธิการ 2
2562699802549Proceedings [CD-ROM] : The first National Conference On Marketing Value for Developing Thai Society : September 25, 2006 Thammasat University, Thaila1
2563699832549บัญชีดำเธอกล้าสู้ [แผ่นวีดิทัศน์] = Black Book [Videodisc] / Directed by Paul Verhoeven 2
2564699922549เอกสารประกอบการประชุม สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สาขาวิทยาศาตร์สุขภาพ และสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [ ซีดี-รอม] : วันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1
2565700122549An Inconvenient Truth [Digital videodisc]3
2566700212549The art exhibition celebration Art in the Reign of King Rama IX : 6 Decades of Thai Art [CD-ROM] 2
2567700392549เงินทองของมีค่า: ระดับประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-3) [ซีดี-รอม] / วีระพล บดีรัฐ 1
2568700402549เงินทองของมีค่า : ระดับประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6) [ซีดี-รอม] / วีระพล บดีรัฐ 1
2569700412549เงินทองของมีค่า : ระดับประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-3) [ซีดี-รอม] / กรุณา อักษราวุธ 1
2570700422549เงินทองของมีค่า : ระดับประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-6) [ซีดี-รอม] / อนิศา เซ็นนันท์ 1
2571700442549รวมเพลงมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์อดีต-ปัจจุบัน [ซีดี-รอม]2
2572700822549เศรษฐกิจพอเพียงสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุข [แผ่นวึดิทัศน์] : สารคดีสั้นทางโทรทัศน์ ชุด วิถีพอเพียง1
2573700842549โดนัททูน่า [แผ่นวีดิทัศน์]1
2574700852549แยมโรลลูกเกด [แผ่นวีดิทัศน์]1
2575700862549ติวเข้มไวยากรณ์อังกฤษ : Parts of speech [ซีดี-รอม] 3
2576700872549ปั้นนูนสูง [แผ่นวีดิทัศน์] / พินิตย์ รู้แจ้ง1
2577700882549แกะเทียน [แผ่นวีดิทัศน์] / พินิตย์ รู้แจ้ง1
2578700892549การเพ้นท์กระจก [แผ่นวีดิทัศน์] / พินิตย์ รุ่งแจ้ง1
2579700902549เพ้นแก้วแบบบาง [แผ่นวีดิทัศน์]1
2580700922549ดอกไม้ผ้าใยบัว [แผ่นวีดิทัศน์] / สุพรรณีย์ เอี่ยมประภาศ1
2581700932549การเป่าแก้ว [แผ่นวีดิทัศน์] / สมศักดิ์ บรรจง1
2582700942549การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน [ซีดี-รอม] / กวี ชูกิจเกษม และ ทรงชัย พุทธิมาโนชญ์ 2
2583700962549อาณาจักรใหญ่ไดโนเสาร์ [แผ่นวีดิทัศน์] = Land of giants [Videodisc] ; อุ้งเล็บยักษ์ไดโนเสาร์ [แผ่นวีดิทัศน์] = The giants claw [Videodisc]1
2584701012549วีซีดี โปรดักส์ เทรนนิ่ง สำหรับร้านหนังสือ [แผ่นวีดิทัศน์] : Vol. 021
2585701032549ทอล์คโชว์ พันเอกนายแพทย์พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา [แผ่นวีดิทัศน์] : ชุดกตัญญูพ่อแม่ ; คนไทยสุขภาพดี ปลอดบุหรี่มือสอง [แผ่นวีดิทัศน์] / พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา 3
2586701062549บุคลิกภาพดีเสริมความมั่นใจ [แผ่นวีดิทัศน์] / อมรรัตน์ เนตรมุกดา2
2587701072549เลิกบุหรี่ได้ดั่งใจและได้ผลถาวร [แผ่นวีดิทัศน์] / พิชัย แสงชาญชัย2
2588701082549มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2549 [แผ่นวีดิทัศน์]2
2589701112549Mystery mummy [Videodisc] : แกะปมมัมมี่ปริศนา1
2590701122549ผ่าพิสูจน์ มัมมี่ [แผ่นวีดิทัศน์] : ไวกิ้งปริศนาแห่งมัมมี่ = Mummy autospy [Videodisc] : Wrapped in mystery the lost viking1
2591701132549ไขปริศนามัมมี่ [แผ่นวีดิทัศน์] : ความเร้นลับของมัมมี่ = Unwrapped mysterious world of mummies [Videodisc] : Secrets of the mummies1
2592701702549ผ่าพิสูจน์ มัมมี่ [แผ่นวีดิทัศน์] : มัมมี่ 9000 ปี = Mummy autospy [Videodisc] : The oldest mummies in the world / mummies without a home1
2593701722549Music of His Majesty King Bhumibol Adulyadej [CD-ROM] : H.M. Blues Heritage4
2594701742549สายน้ำ สามชีวิต [ซีดี-รอม]1
2595701792549หัวหิน ลิฟวิ่ง แจ๊ส 2 [ซีดี-รอม] = Hua Hin living jazz 2 [CD-ROM]1
2596701802549หัวหิน ลิฟวิ่ง แจ๊ส 1 [ซีดี-รอม] = Hua Hin living jazz 1 [CD-ROM]1
2597701812549หัวหิน ลิฟวิ่ง แจ๊ส 3 [ซีดี-รอม] = Hua Hin living jazz 3 [CD-ROM]1
2598701822549รีไวนด์ เดอะ เลิฟ ซองส์ 2 [ซีดี-รอม] = Rewind the love songs 2 [CD-ROM]1
2599701902549ฮิป เฮี้ยว ห้าว สาวยิมพันธุ์ซ่าส์ [แผ่นวีดิทัศน์] = Stick it [Videodisc] / Directed by Jessica Bendinger 2
2600701942549หล่อสั่งรวย สวยสั่งสู้ [แผ่นวีดิทัศน์]2
2601701952549โลกใบสุดท้ายของผู้ชายนะยะ [แผ่นวีดิทัศน์] = Breakfast on pluto [Videodisc] / Directed by Neil Jordan 2
2602701972549Behind enemy lines II [Videodisc] : Axis of evil2
2603701982549แคนดี้ หัวใจให้รัก [แผ่นวีดิทัศน์] = Candy [Videodisc] / Directed by Neil Armfield 2
2604701992549แดนนรกอุดมการณ์โฉด [แผ่นวีดิทัศน์] = Land of the blind [Videodisc] / Directed by Robert Edwards 2
26057020025494 ล้อซิ่ง ซ่าท้าโลก [แผ่นวีดิทัศน์] = Cars [Videodisc] / Directed by John Lasseter 2
2606702012549แกลสตั้นเบอรี่ เทศกาลร็อคเขย่าโลก [แผ่นวีดิทัศน์] = Glastonbury [Videodisc] / Directed by Julien Temple 2
2607702032549บ้านทะเลสาบ บ่มรักปาฏิหาริย์ [แผ่นวีดิทัศน์] = The lake house [Videodisc] / Directed by Alejandro Agresti 2
2608702052549แซ่บ [แผ่นวีดิทัศน์] / กำกับการแสดงโดย นะติ พันธุ์มณี2
2609702062549เกมรัก คาสโนว่า [แผ่นวีดิทัศน์] = The art of seduction [Videodisc] / Directed by โฮ คีวาน 2
2610702082549วุ่นรักไม่รู้จบ [แผ่นวีดิทัศน์] = Endless love [Videodisc] / Directed by Franco Zeffirelli 2
2611702132549ทุเรียน ผลไม้คุณภาพดีที่เมืองจันท์ [แผ่นวีดิทัศน์]1
2612702142549ก๊วนกลิ้งแก๊งกังฟู [แผ่นวีดิทัศน์] = Spinkick [Videodisc] / Directed by Nam Sang-Guk 2
2613702152549Love light project Jame [Videodisc] : Karaoke1
2614702162549รวมเพลงจากปลายปากกาสีฟ้า 2532-2549 [แผ่นวีดิทัศน์] : คาราโอเกะ1
2615702172549Mosaic [Videodisc] : Karaoke1
2616702182549Sad 2 [Videodisc] : Karaoke1
2617702192549Love light project Dunk [Videodisc] : Karaoke1
26187022025493 to 1 [Videodisc] : Karaoke1
2619702222549The very best of Kala [Videodisc] : Karaoke1
2620702232549Best of love 3 [Videodisc] : Karaoke1
2621702282549Sweetheart [Videodisc] : Karaoke1
2622702302549เงาะ ผลไม้คุณภาพดีที่เมืองจันท์ [แผ่นวีดิทัศน์]1
26237023225492007 Show girls [Videodisc] : Karaoke1
2624702332549พระเจ้าแผ่นดิน [แผ่นวีดิทัศน์] : ทฤษฎีใหม่1
2625702342549พระเจ้าแผ่นดิน [แผ่นวีดิทัศน์] : พิสุทธิบารมีกับวัฏจักรของแผ่นดิน1
2626702352549พระเจ้าแผ่นดิน [แผ่นวีดิทัศน์] : เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา1
2627702362549พระเจ้าแผ่นดิน [แผ่นวีดิทัศน์] : น้ำจากฟ้า1
2628702372549พระเจ้าแผ่นดิน [แผ่นวีดิทัศน์] : พระบิดาแห่งนวัตกรรม1
2629702382549พระเจ้าแผ่นดิน [แผ่นวีดิทัศน์] : ความรู้คู่คุณธรรม1
2630702412549ลูกชิด ลูกเล็กในป่าลึก [แผ่นวีดิทัศน์] / ประสาน อิงคนันท์ ดวงธิดา นครสันติภาพ และ จริยา มุ่งวัฒนา 1
2631702422549โต๊ะจีน งานเลี้ยงไม่มีวันเลิกรา [แผ่นวีดิทัศน์] / ประสาน อิงคนันท์ ภัทราพร สังข์พวงทอง และ อุมาพร ตันติยาทร 1
2632702432549ว่าว ศึกจ้าวเวหา [แผ่นวีดิทัศน์] / ประสาน อิงคนันท์ ดวงธิดา นครสันติภาพ และ จริยา มุ่งวัฒนา 1
2633702442549ไม้ขีดไฟใกล้ฝั่ง [แผ่นวีดิทัศน์] / ประสาน อิงคนันท์ ภัทราพร สังข์พวงทอง และ อุมาพร ตันติยาทร 1
2634702462549ไดอารี่กับปีหนึ่ง [แผ่นวีดิทัศน์] / ประสาน อิงคนันท์ ดวงธิดา นครสันติภาพ และ จริยา มุ่งวัฒนา 1
2635702482549ผักตบวิตตอง [แผ่นวีดิทัศน์] / ประสาน อิงคนันท์ ภัทราพร สังข์พวงทอง และ อุมาพร ตันติยาทร 1
2636702492549เกิบ คุณค่าใต้ฝ่าเท้า [แผ่นวีดิทัศน์] / ประสาน อิงคนันท์ ภัทราพร สังข์พวงทอง และ อุมาพร ตันติยาทร 1
2637702522549เปิดไหปลาร้า [แผ่นวีดิทัศน์] / ประสาน อิงคนันท์ ดวงธิดา นครสันติภาพ และ จริยา มุ่งวัฒนา 2
2638702532549การแกะสลักฟักทอง [แผ่นวีดิทัศน์]1
2639702542549ตามรอยสัก ขุมทรัพย์แห่งป่า [แผ่นวีดิทัศน์] / ประสาน อิงคนันท์ ภัทราพร สังข์พวงทอง และ อุมาพร ตันติยาทร 2
2640702552549ตามล่าพลอยจันท์ [แผ่นวีดิทัศน์] : อัญมณีสุดขอบฟ้า / ประสาน อิงคนันท์ และ ดวงธิดา นครสันติภาพ 2
2641702562549พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของทหารรักษาพระองค์ [แผ่นวีดิทัศน์] / ประสาน อิงคนันท์ ดวงธิดา นครสันติภาพ และ จริยา มุ่งวัฒนา 2
2642702572549อุทกภัยน้ำป่า [แผ่นวีดิทัศน์] / สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ ...[และคนอื่น ๆ] 1
2643702582549เมียน้อย-เมียหลวง [แผ่นวีดิทัศน์] / สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ ...[และคนอื่น ๆ] 2
2644702772549Love light project Parn [Videodisc] : Karaoke1
2645702822549ฆ่าตัวตาย ทางเลือกที่ไม่ใช่ทางเลือก [แผ่นวีดิทัศน์] / สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ ...[และคนอื่น ๆ] 1
2646702832549ฝุ่นในอก นรกในปอด [แผ่นวีดิทัศน์] / สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ ...[และคนอื่น ๆ] 1
2647702872549เหยื่อ [แผ่นวีดิทัศน์] / สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ ...[และคนอื่น ๆ] 2
2648702882549ขุมทรัพย์พันล้าน สถาบันกวดวิชา [แผ่นวีดิทัศน์] / สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ ...[และคนอื่น ๆ] 1
2649702922549ช้างเร่ร่อน ธุรกิจขายความสงสาร [แผ่นวีดิทัศน์] / สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ ...[และคนอื่น ๆ] 1
2650702932549หมาจร [แผ่นวีดิทัศน์] / สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ ...[และคนอื่น ๆ] 2
2651702992549ตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง [แผ่นวีดิทัศน์]1
2652703022549ปาฏิหาริย์รัก จากแม่ [แผ่นวีดิทัศน์] = Running boy [Videodisc] / Directed by Jeong Yun-Cheol 2
2653703042549ธรณีไฟนรกถล่มโลก [แผ่นวีดิทัศน์] = Dante' s peak [Videodisc] / Directed by Roger Donaldson 2
2654703052549กาลครั้งหนึ่ง เทพนิยายรัก [แผ่นวีดิทัศน์] = The shoe fairy [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย ลี หยุน ชาน 2
2655703062549คู่ซื้ต่างพันธุ์ [แผ่นวีดิทัศน์] = Stromy night [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย จิซาบุโร ซูจิอิ2
2656703072549โลกของเราเหงาเพราะเธอ [แผ่นวีดิทัศน์] = Me and you and everyone we know [Videodisc] / Directed by Miranda July 2
2657703082549แอบกั๊กรักติดเกาะ [แผ่นวีดิทัศน์] = Love wrecked [Videodisc] / Directed by Randal Kleiser 2
2658703102549รีล ทีมหยุดโลก [แผ่นวีดิทัศน์] = Real The movie [Videodisc] / Directed by Borja Manso 2
2659703172549ศึกสะท้านภพ สยบบัลลังก์มังกร [แผ่นวีดิทัศน์] = The Banquet [Videodisc] / Directed by Feng Xiaogang 2
2660703192549โปงลางสะออน [แผ่นวีดิทัศน์] : เดอะ โชว์ มาส โก สะออน3
2661703212549สมรภูมิเลือดรำลึก [แผ่นวีดิทัศน์] = Flanders [Videodisc] / Directed by Bruno Dumont 2
2662703282549Rob-B-Hood [Digital videodisc]2
2663703322549ฝึกจัดดอกไม้สวยด้วยตัวเอง [แผ่นวีดิทัศน์]2
2664703342549โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา [ซีดี-รอม] : ตุลาคม 2549 / พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย)4
2665703392549ศัพท์ข่าวเช้านี้ [แผ่นวีดิทัศน์] : มีนาคม 25494
2666703402549ศัพท์ข่าวเช้านี้ [แผ่นวีดิทัศน์] : เมษายน 25494
2667703412549ศัพท์ข่าวเช้านี้ [แผ่นวีดิทัศน์] : พฤษภาคม 25494
2668703482549จัดสวนด้วยตนเอง1
2669703492549จัดสวนหิน [แผ่นวีดิทัศน์] : สำหรับทาวน์เฮ้าส์และตึกแถว1
2670703502549จัดสวนไม้มงคล [แผ่นวีดิทัศน์] : สำหรับทาวน์เฮ้าส์และตึกแถว1
2671703512549Crystal necklace [Videodisc]1
2672703522549Crystal bracelet [Videodisc]1
2673703532549ร้อยลูกปัด [แผ่นวีดิทัศน์] : ต่างหู กำไล นาฬิกา = Crystal earrings / bracelets [Videodisc]1
2674703542549The possible [Videodisc]1
2675703552549ดนตรีบำบัด [ซีดี-รอม] = Music therapy [CD-ROM] ; เพลงบรรเลงเปียโน [ซีดี-รอม]2
2676703562549CDD #22 [CD-ROM]1
2677703582549สุนัขหลวงครอบครัวคุณทองแดง [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล]1
2678703602549Thai for travelers [CD-ROM]1
2679703612549Talking English [Videodisc]2
2680703662549อุทยานแห่งชาติภาคใต้ฝั่งตะวันตก [ซีดี-รอม]2
2681703682549The Ramakien (Ramayana) Mural paintings at the Temple of the Emerald Buddha (Complete edition) [CD-ROM]1
2682703692549ตำราการใช้ยาและสมุนไพร [ซีดี-รอม]1
2683703702549สุดฟ้า สุดฝัน มหัศจรรย์เมืองไทย [ซีดี-รอม]1
2684703712549100 ปี ศรีบูรพา สุภาพบุรุษ มนุษยภาพ [แผ่นวีดิทัศน์]1
2685703722549Sound studio [CD-ROM]1
2686703732549จิตรกรรมฝาผนัง 1 [ซีดี-รอม] = Thai mural paintings I [CD-ROM]2
2687703742549สลิทเธอร์ เลื้อยดุ [แผ่นวีดิทัศน์] = Slither [Videodisc] / Directed by James Gunn 2
2688703752549จัดสวนญี่ปุ่น [แผ่นวีดิทัศน์] : สำหรับทาวน์เฮ้าส์และตึกแถว1
2689703762549Chip CD-ROM 11/2006 [CD-ROM]1
2690703772549บทความวิชาการดีและดีเด่น ประจำปี 2522-2548 [ซีดี-รอม]1
2691703782549ขออยู่คู่เธอนิรันดร์ [แผ่นวีดิทัศน์] = Be with me [Videodisc] / Directed by Eric Khoo 2
2692703802549ธงไชย วิลเลจ [แผ่นวีดิทัศน์] : คาราโอเกะ1
2693703812549พ็อพ [แผ่นวีดิทัศน์] : คาราโอเกะ1
2694703822549เสียงเตือนตาย [แผ่นวีดิทัศน์] = Forbidden siren [Videodisc]2
2695703832549ปะฉะดะ คนเหนือยุทธ [แผ่นวีดิทัศน์] = Dragon tiger gate [Videodisc] / Directed by Wilson Yip 2
2696703842549เธอหัวใจไม่แพ้ [แผ่นวีดิทัศน์] = Clean [Videodisc] / Directed by Olivier Assayas 2
2697703862549ขอรักอีกสักครั้ง [แผ่นวีดิทัศน์] = Blossom again [Videodisc] / Directed by Jeong Ji-Wu 2
2698703882549เร็ว แรงทะลุนรก [แผ่นวีดิทัศน์] = The fast and the furious [Videodisc] : Tokyo drift / Directed by Justin Lin 2
2699703922549แก๊งชะนีกับอีแอบ [แผ่นวีดิทัศน์] / กำกับการแสดงโดย ยงยุทธ ทองกองทุน2
2700703932549ดรีมเมอร์ สู้สุดฝัน สู่วันเกียรติยศ [แผ่นวีดิทัศน์] = Dreamer [Videodisc] / Directed by John Gatins 2
2701704272549ปุกปุยแสนรู้กับเจ้าหนูแดเนียล [แผ่นวีดิทัศน์] = Daniel and superdogs [Videodisc] / Directed by Andre Melancon 2
2702704282549คนบ๊องส์บนฟองคลื่น [แผ่นวีดิทัศน์] = Brige de nice [Videodisc] / Directed by James Huth 2
2703704292549หนุ่มจร เหลี่ยมจัด [แผ่นวีดิทัศน์] = Locked out [Videodisc]2
2704704302549บัสระทึกทัวร์อาถรรพ์ [แผ่นวีดิทัศน์] = The horror bus [Videodisc] / Directed by Pieter Kuijpers 2
2705704312549โคลิค เด็ก เห็น ผี [แผ่นวีดิทัศน์] = Colic [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย พัชนนท์ ธรรมจิรา 2
2706704342549ซ่อนอารมณ์มรณะ [แผ่นวีดิทัศน์] = Curse of Lala [Videodisc]2
2707704362549รักสดใสของนายซื่อตรง [แผ่นวีดิทัศน์] = Someone special [Videodisc] 2
2708704382549สายเลือดไม่มีวันขาด [แผ่นวีดิทัศน์] = A brother's kiss [Videodisc] / Directed by Seth Zvi Rosenfeld 2
2709704402549ความตระหนักในเรื่องความปลอดภัย [แผ่นวีดิทัศน์] = Safety awareness [Videodisc] / วิชัย ศรีนันทากุล...[และคนอื่น ๆ ] 4
2710704412549วิธีการประเมินความเสี่ยงตามมอก. (OHSAS 18001) [แผ่นวีดิทัศ] / วิบูลย์ เตชะไพศาลกุล5
2711704432549การออกแบบการทดลอง [แผ่นวีดิทัศน์] = Design of experiment [Videodisc] / พิชิต สุขเจริญ 4
2712704442549เทคนิคการพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรภายในองค์กร [แผ่นวีดิทัศน์] = Train the trainer [Videodisc] / วิบูลย์ เตชะไพศาลกุล และ กฤตเมธ รัศมีภาณุมาศ 9
2713704452549เทพรัตนเมธี [ซีดี-รอม] : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ1
2714704462549ประมวลข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย [ซีดี-รอม]1
2715704472549นวัตกรรมใหม่ ในการค้นหาบ้าน [ซีดี-รอม] : Vol. 6 Oct-Dec. 20061
2716704482549Ergonomics [Videodisc] 1
2717704492549การผลิตแบบทันเวลาพอดี [แผ่นวีดิทัศน์] = Just in time [Videodisc] / สมชาย สิงหปรีชา 4
2718704502549การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ชั้นสูงและกระบวนการอนุมัติชิ้นส่วนในการผลิต [แผ่นวีดิทัศน์] = APQP - PPAP In action for ISO/ TS 16949 : 2002 [Videodisc] ; A4
2719704512549การวิเคราะห์ระบบการวัด [แผ่นวีดิทัศน์] = Measurement system analysis [Videodisc] / พิชิต สุขเจริญพงษ์ 3
2720704562549สารคดีเอกลักษณ์ไทย1
2721704572549อัญมณีไทย [แผ่นวีดิทัศน์]1
2722704582549กระบี่-กระบอง [แผ่นวีดิทัศน์]1
2723704602549วิถีผ้าไทย [แผ่นวีดิทัศน์]1
2724704612549มวยไทย เอกลักษณ์ไทย [แผ่นวีดิทัศน์]1
2725704622549กินอย่างไทย [แผ่นวีดิทัศน์]1
2726704632549ทำเนียบโครงการวิจัย ปีงบประมาณ ... [ซีดี-รอม]6
2727704642549อุตสาหกรรมไทยใต้ร่มพระบารมี [ซีดี-รอม]1
2728704682549พระราชพิธีบรมราชาภิเษก [แผ่นวีดิทัศน์]1
2729704692549เรือหลวงในกระบวนพยุหยาตราชลมารค [แผ่นวีดิทัศน์] 1
2730704702549Siam Sement Group [CD-ROM]1
2731704712549นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย 2549-2550 [ซีดี-รอม]1
2732704732549The Freethai legend [CD-ROM]2
2733704742549ทะเบียนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ณ 30 มิถุนายน 2549 [ซีดี-รอม]1
2734704752549ฉันรักคนดี ฉันเกลียดคนโกง [แผ่นวีดิทัศน์]1
2735704762549มาลีวัลย์ [ซีดี-รอม] : ทั้งหมดของความรู้สึก1
2736704792549มิส ทีน ไทยแลนด์ แก๊งค์ [ซีดี-รอม] = Miss teen Thailand gang [CD-ROM]1
2737704852549ราชวงศา คณาญาติ [แผ่นวีดิทัศน์] = Palais royal [Videodisc] / Directed by Valerie Lemercier 2
2738704862549เขย่าเต้นไม่เว้นวรรค [แผ่นวีดิทัศน์] = Take the lead [Videodisc] / Directed by Liz Friedlander 2
2739704872549ผู้ชาย ดอกไม้ และรักเก่า [แผ่นวีดิทัศน์] = Broken flowers [Videodisc] / Directed by Jim Jarmusch 2
2740704882549เฟิร์ทไนท์ สุภาพบุรุษยอดอัศวิน [แผ่นวีดิทัศน์] = First knight [Videodisc] / Directed by Jerry Zucker 2
2741704892549คู่โหดโคตรเลือดเย็น [แผ่นวีดิทัศน์] = The ice harvest [Videodisc] / Directed by Harold Ramis 2
2742704902549มอ 8 [แผ่นวีดิทัศน์] / กำกับการแสดงโดย ยงยุทธ พินิจพงศ์2
2743704912549หนูหิ่น เดอะ มูฟวี่ [แผ่นวีดิทัศน์] / กำกับการแสดงโดย คมกฤษ ตรีวิมล1
2744704922549ลาง หลอก หลอน [แผ่นวีดิทัศน์] = Black night [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย แพทริค เหลียง ทากาฮิโกะ อากิยาม่า และ ธนิตย์ จิตนุกูล 2
2745704932549สั่งเจ้าพ่อไปสอนหนังสือ [แผ่นวีดิทัศน์] = My boss my teacher [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย คิม ดอง วัน 2
2746704942549เมนูรัก ปรุงรสให้เต็มหัวใจ [แผ่นวีดิทัศน์] = It had to be you [Videodisc] 2
2747704952549บันทึกภาพการแสดงสด ปาล์มมี่ ไลฟ์ คอนเสิร์ต เดอะ รีซึม ออฟ เดอะ ไทม์ส [แผ่นวีดิทัศน์] = Palmy live concert the rhythm of the times [Videodisc]2
2748704962549เสี้ยวบุญของคนบาป [แผ่นวีดิทัศน์] = Tsotsi [Videodisc] / Directed by Gavin Hood 2
2749704972549อุดมการณ์ปลิดโลก [แผ่นวีดิทัศน์] = Paradise now [Videodisc] / Directed by Hany Abu-Assad 2
2750704982549บาบ้าส์ คาร์ส ล่าโกลาหล [แผ่นวีดิทัศน์] = Baba's cars [Videodisc]2
2751705002549เพลงสุดท้าย [แผ่นวีดิทัศน์] = The last song [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย พิศาล อัครเศรณี 2
2752705012549ไฟล์ท 93 นรกเสียดฟ้า [แผ่นวีดิทัศน์] = Flight 93 [Videodisc]2
2753705052549CDD #20 [CD-ROM]1
2754705372549กระบี่บินคู่พิฆาต [แผ่นวีดิทัศน์] = Duelist [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย อา ซอง กี 2
2755705382549โกงความตาย เย้ยความตาย 3 [แผ่นวีดิทัศน์] = Final destination 3 [Videodisc] / Directed by James Wong 2
2756705392549เลือดเกียรติยศ [แผ่นวีดิทัศน์] = Blood and honor [Videodisc] / Directed by Donald Farmer 2
2757705402549ลางสังหรณ์มรณะ [แผ่นวีดิทัศน์] = Some [Videodisc]2
2758705412549คนมหาภัยแรงเบียดนรก [แผ่นวีดิทัศน์] = Johnny mnemonic [Videodisc] / Directed by Robert Longo 2
2759705422549Khankluay [Videodisc]2
2760705432549บี มาย เกสต์ [แผ่นวีดิทัศน์] : คาราโอเกะ = Be my guest [Videodisc] : Karaoke1
2761705442549พลพล คนรักแฟน [แผ่นวีดิทัศน์] : คาราโอเกะ1
2762705452549สมรภูมิรบปีกเหล็ก [แผ่นวีดิทัศน์] = The airlift [Videodisc]2
2763705462549ซันฟลาวเวอร์ รักเสมอครับพ่อ [แผ่นวีดิทัศน์] = Sunflower [Videodisc] / Directed by ซัง หยาง 2
2764705472549ช็อคเวฟ มือพิฆาตพันธุ์เหล็ก [แผ่นวีดิทัศน์] = Shockwave [Videodisc] 2
2765705482549ยัยน้องตัวจุ้น วิ่งวุ่นป่วนบ้าน [แผ่นวีดิทัศน์] = The crescent moon [Videodisc]2
2766705492549เร้นรักโลกมายา [แผ่นวีดิทัศน์] = The dying gaul [Videodisc] / Directed by Craig Lucas 2
2767705512549น้ำพริกลงเรือ [แผ่นวีดิทัศน์] / กำกับการแสดงโดย วรพจน์ โพธิเนตร2
2768705522549คินเซย์ เรื่องรักต้องเรียนรู้ [แผ่นวีดิทัศน์] = Kinsey [Videodisc] / Directed by Bill Condon 2
2769705532549พระ เด็ก เสือ ไก่ วอก [แผ่นวีดิทัศน์] = The magnificent five [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย บัณฑิต ฤทธิ์ถกล 2
2770705542549อาร์ + พอซิทิฟ [แผ่นวีดิทัศน์] : คาราโอเกะ = R + positive [Videodisc] : Karaoke1
2771705552549เจ็บธรรมดาที่ไม่ธรรมดา 2 [แผ่นวีดิทัศน์] = Basic instinct 2 [Videodisc] : Risk addiction / Directed by Michael Caton-Jones 2
2772705612549When a man loves a woman [Videodisc]16
2773705622549ซากเดนสงคราม [แผ่นวีดิทัศน์] = Joy division [Videodisc] / Directed by Reg Traviss 2
2774705632549สลีบเลส โซไซตี 2 [ซีดี-รอม] = Sleepless society 2 [CD-ROM]1
2775705642549The symposium of Mozart music & intelligence [Videodisc]1
2776705652549วิดีโอเทปวิชาการชุดที่ 441
2777705672549การอภิวัฒน์ประเทศไทยกับแนวคิด ดร. ปรีดี พยมยงค์ มองผ่านหลัก 6 ประการ [แผ่นวีดิทัศน์] : วันที่ 25 พฤษภาคม 2549 ณ สถาบันปรีดี พนมยงค์2
2778705682549วีดีโอเทปวิชาการชุดที่ 571
2779705692549การผลิตแบบลีน สู่สากล [แผ่นวีดิทัศน์] : ตอนที่ 1 = Lean manufacturing [Videodisc] / สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย1
2780705702549วิดีโอเทปวิชาการชุดที่ 181
2781705712549เทคโนโลยีสะอาด [แผ่นวีดิทัศน์] = Clean technology [Videodisc] ; เทคโนโลยีสะอาด เครื่องมือเพื่อความได้เปรียบทางธุรกิจและสิ่งแวดล้อม [แผ่นวีดิทัศน์] / 1
2782705722549Robot school [CD-ROM]1
2783705732549รวมเพลงเทอดทูนสถาบันกษัตริย์และพระบรมราชจักรีวงศ์ [ซีดี-รอม]1
2784705742549CDD #19 [CD-ROM]1
2785705752549เทอดทูนกษัตริย์ 11
2786705762549พ่อแห่งชาติ [แผ่นวีดิทัศน์] : รวมเพลงเฉลิมพระเกียรติ พ่อแห่งชาติและเพลงจากพระบรมราโชวาท1
278770577254960 ปี 60 ล้านความดี ถวายเป็นราชพลี 60 ปี พ่อหลวงครองราชย์ [ซีดี-รอม] : รวมบทเพลงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี1
2788705782549Music composed by His Majesty The King [CD-ROM] : Instrument collection1
2789705792549Music composed by His Majesty The King [CD-ROM] : New Year Greeting1
2790705802549Music composed by His Majesty The King [CD-ROM] : Candlelight blues1
2791705822549งานเลี้ยงถวายพระกระยาหารค่ำแด่พระประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเทศ ณ พระที่นั่งบรมราชสถิตย์มโหฬารในหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง [แผ่นวีดิท17
2792705852549เลิฟ ซีน 3 [ซีดี-รอม] : รวมเพลงประกอบละคร 3 = love scene 3 [CD-ROM]1
2793705872549Innocence [Digital videodisc]1
2794705912549แก๊งค์เด็กเดนอหังการ์ [แผ่นวีดิทัศน์] = Savage boys [Videodisc] / Directed by Brian Maeda 2
2795705922549อะ ฮิสทรี่ ออฟ ไวโอเลนช์ คนประวัติเดือด [แผ่นวีดิทัศน์] = A history fo violence [Videodisc] ; คนประวัติเดือด [แผ่นวีดิทัศน์] / Directed by David Cr2
2796705952549ชิโนบิ นินจาดวงตาสยบมาร [แผ่นวีดิทัศน์] = Shinobi [Videodisc] / Directed by เทน ชิโมยาม่า 2
2797705962549Back to the virgin [Videodisc] : ONo concert3
2798705972549รักหมดใจของนายเจี๋ยมเจี้ยม [แผ่นวีดิทัศน์] = Crazy first love [Videodisc] / Directed by Oh Jong-Rok 2
2799705982549ไต้ฝุ่น 2 คม 2 พายุ [แผ่นวีดิทัศน์] = Typhoon [Videodisc] / Directed by Gwaj Gyeong-Taek 2
2800706152549อิออน ฟลัคช์ สวยเพชฌฆาต [แผ่นวีดิทัศน์] = Aeonflux [Videodisc] / Directed by Karyn Kasama 2
2801706162549ศาสนา ศรัทธา คมดาบ [แผ่นวีดิทัศน์] = Shadow of the sword [Videodisc] / Directed by Simon Aeby 2
2802706352549วิถีชีวิตมอแกน [แผ่นวีดิทัศน์วิชาการ]2
2803706362549เพื่อชาติ เพื่อ Humanity ภาระกิจของวีรบุรุษเสรีไทย จำกัด พลางกูร ในการเจรจากับสัมพันธมิตร 30 พฤษภาคม 2549 [แผ่นวีดิทัศน์]2
2804706372549ยุวชนเดือดเลือดนาซี [แผ่นวีดิทัศน์] = Napola [Videodisc] / Directed by Dennis Gansel 2
2805706382549ดอกฟ้ากับนายแสนดี [แผ่นวีดิทัศน์] = Mr. Handy [Videodisc]2
2806706392549Zita [Videodisc] : Karaoke 1
2807706402549Ice [Videodisc] : Karaoke1
2808706422549ปฏิบัติการ 8 พันธุ์อึดสุดขั้วโลก [แผ่นวีดิทัศน์] = Eight below [Videodisc] / Directed by Frank Marshall 2
2809706432549โหน่ง เท่ง นักเลงภูเขาทอง [แผ่นวีดิทัศน์] / กำกับการแสดงโดย พาณิชย์ สดสี2
2810706442549ครอบครัวนี้ ไม่มีปัญหา [แผ่นวีดิทัศน์] = The squid and the whale [Videodisc] / Directed by Noah Baumbach 2
2811706452549แมทช์พ้อยท์ เกมรัก เสน่ห์มรณะ [แผ่นวีดิทัศน์] = Match point [Videodisc] / Directed by Woody Allen 2
2812706472549ช็อกโลกเกมล้มแชมป์ [แผ่นวีดิทัศน์] = The game of their lives [Videodisc] / Directed by David Anspaugh 2
2813706622549เอเลี่ยน เพี้ยนเบ๊อะ [แผ่นวีดิทัศน์] = Phil the alien [Videodisc] / Directed by Rob Stefaniuk 2
2814706632549รักอีกครั้งก็ยังเป็นเธอ [แผ่นวีดิทัศน์] = Age of innocence [Videodisc] / Directed by Kim Jong-Hyeok 16
2815706672549Zathura [แผ่นวีดิทัศน์]2
2816706682549โรบินสัน ครูโซว์ ผจญภัยแดนพิสดาร [แผ่นวีดิทัศน์] = Robinson Crusoe [Videodisc]2
2817706722549ปราสาทผีจอมเปิ่น [แผ่นวีดิทัศน์] = Ghost of Canterville [Videodisc]2
2818706732549พี่ (หัด)เลี้ยง ไม่หัดรัก [แผ่นวีดิทัศน์] = Bob the butler [Videodisc] / Directed by Gary Sinyor 2
2819706782549เรียนลัดการเขียนแผ่น CD/DVD ด้วย Nero 7 [ซีดี-รอม] = Nero 7 [CD-ROM] / ชัยวัฒน์ สิทธิกรโอฬารกุล 1
2820706792549มหาวินาศตั๊กแตนนรก [แผ่นวีดิทัศน์] = Locusts [Videodisc] : Day of destruction2
2821706802549Ulead VideoStudio 9 [CD-ROM]2
2822706812549คู่มือแหล่งวิจัยทางการศึกษา [ซีดี-รอม ]1
2823706822549คู่มือดูแลผู้สูงอายุให้สุขภาพดีและมีสุข [แผ่นวีดิทัศน์] / สิริพรรณ เวชสิทธิ์1
2824706862549CDD #17 [CD-ROM]1
2825706932549หลั่งเลือดล้างปฐพี [แผ่นวีดิทัศน์] = Blood rain [Videodisc] / Directed by Kim Dae-seung 2
2826706942549Two for the money [Videodisc]2
2827706952549ยัยตัวจุ้นวุ่นสมรภูมิป่วน [แผ่นวีดิทัศน์] = Welcome to Dongmakgo [Videodisc] / Directed by Park Kwang-Hyun 2
2828706962549สายลับหลับสังหาร [แผ่นวีดิทัศน์] = The sleeper [Videodisc]2
2829706982549กระสือ วาเลนไทน์ [แผ่นวีดิทัศน์] / กำกับการแสดงโดย ยุทธเลิศ สิปปภาค2
2830706992549เซเว่น ซวอร์ด 7 กระบี่เทวดา [แผ่นวีดิทัศน์] = Seven Swords [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย ฉีเคอะ 2
2831707002549คลั่งรัก ขังอำมหิต [แผ่นวีดิทัศน์] = Look me [Videodisc] / Directed by Todd Wade 2
2832707012549จิตอำมหิต 3 [แผ่นวีดิทัศน์] = MPD [Videodisc] : Psycho III / Directed by Takashi Miike 2
2833707022549แผ่นดินรักผืนสุดท้าย [แผ่นวีดิทัศน์] = Year one in the north [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย อิซาโอะ ยูคิซาคาดะ 3
2834707032549พาหัวใจไปพักร้อน [แผ่นวีดิทัศน์] = Let's go to the beach [Videodisc]14
2835707042549ตื่นแล้ว ตายยาก [แผ่นวีดิทัศน์] = The lost boys [Videodisc] / Directed by Joel Schumacher 2
2836707052549หนุ่มตัวร้าย ผู้ชายกรุ๊ป B [แผ่นวีดิทัศน์] = My boyfriend is typ-B [Videodisc] / Directed by Choi Suk-Won 2
2837707062549อำพลเมืองดี กับ บิลลี่เข้ม [แผ่นวีดิทัศน์] : บันทึกการแสดงสด วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2548 อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี2
2838707072549ลิขิตพิศวาส [แผ่นวีดิทัศน์] = April snow [Videodisc] / Directed by เฮอ จิน โฮ 2
2839707082549Show Aof [Videodisc] : Karaoke1
2840707092549Best of TaTa Young [Videodisc] : Karaoke2
2841707112549Maya basic [CD-ROM]2
2842707122549พานบายศรี (บายศรีปากชาม) [แผ่นวีดิทัศน์] / ละเอียด อ่ำสงวน1
2843707132549ถ่ายภาพให้สวยด้วย Digital camera [ซีดี-รอม] ; Digital camera [CD-ROM] / สกล คำปันนา 2
2844707142549พีซีทูเดย์ ซีดี [ซีดี-รอม] : โชว์ภาพถ่ายสุดแจ่ม กับ 10 โปรแกรม1
2845707222549ขีดเส้นฝัน รางวัลแห่งชีวิต [แผ่นวีดิทัศน์] = Stratosphere girl [Videodisc] / Directed by M.X. Oberg 2
28467072425494 ระห่ำดับแค้น [แผ่นวีดิทัศน์] = Four brothers [Videodisc] / Directed by John Singelton 2
2847707312549รับน้องสยองขวัญ [แผ่นวีดิทัศน์] = Scared [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย ภาคภูมิ วงษ์จินดา 2
2848707342549แพรดำ [แผ่นวีดิทัศน์] / กำกับการแสดงโดย รัตน์ เปสตันยี 2
2849707352549เชลยศักดิ์ [แผ่นวีดิทัศน์] / กำกับการแสดงโดย อุบล ยุคล ณ อยุธยา2
2850707592549QSHE' s Annual report 2006 [Digital videodisc] : E & P and Gas business Group 1
2851707902549กีฟ # 1 [ซีดี-รอม] : อัลบั้มพิเศษจาก 14 ศิลปินอิสระ เพื่อมอบรายได้ช่วยเหลือสถานเลี้ยงเด็กยากจน บ้านครูน้อย = Give # 1 [CD-ROM]1
2852708042549วันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 20 [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล]1
2853708062549การบรรยายศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม [แผ่นวีดิทัศน์] : ในโครงการยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสม2
2854708202549อินวินซิเบิ้ล สู้สุดใจ เกมนี้ไม่มีวันแพ้ [แผ่นวีดิทัศน์] = Invincible [Videodisc] / Directed by Ericson Core 2
2855708802549รายงานประจำปี... [ซีดี-รอม] = Annual report... [CD-ROM] / บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)2
2856708942549ประมวลภาพถ่าย จาก กดส. สู่สภาร่างฯ [ซีดี-รอม]1
2857712522549เห็นกงจักรเป็นดอกบัว1
2858713172549จินตภาพ / วิรุณ ตั้งเจริญ2
2859713182549ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอากาศ / จัดทำโดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ1
2860713592549พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปี 2495-2542 2
2861736222549NIDA business journal [journal]1
2862763382549นครกัณฑ์ : ผ้า เครื่องประดับและความงามของพระนางมัทรี / ยุพิน เข็มมุกด์1
2863780662549ข่วงผญา : ฉบับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี1
2864787842549Constitutional reform : comparative perspectives / สถาบันพระปกเกล้า1
2865800112549อะเมซิ่งป่าตอง [แผ่นวีดิทัศน์] ; Amazing ป่าตอง [แผ่นวีดิทัศน์] / สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ ...[และคนอื่น ๆ] 1
2866803592549ปวงประชามหาปีติ : พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี1
2867818632549การกำหนดความผิดทางอาญา : ศึกษาเฉพาะกรณีความผิดเกี่ยวกับการค้าประเวณี = Analysis of criminal offences : case study on prostitution / สุพล บริสุทธิ์ 3
2868824902549Beautiful ride [Videodisc] : Karaoke1
286982552549การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับท้องถิ่นจากการวิจัยบูรณาการ : การวิเคราะห์ศักยภาพด้านทุนและเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดนครปฐม / ศุภวัลย์ พลายน้อย และ อุทั1
2870828892549เทคนิคฉลาดคิด พิชิต Smart-II / ภาณุ ปรัชญะวิสาล, กิตติ์ จิรติกุล และ ธิดา ปรัชญะวิสาล2
2871851782549วิมานกระตุก [แผ่นวีดิทัศน์] = The perfect marriage [Videodisc] / Directed by Douglas Jackson 2
2872851942549สุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ / พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตโต)1
2873862672549วงจรป้อนกลับแบบลบและออสซิลเลเตอร์ = Negative feedback circuits and oscillators / สิทธิชัย โภไคยอุดม1
2874867462549ใต้ร่มบาทราษฎร์ปีติ / บรรณาธิการ บัณฑิต จันทศรีคำ2
2875872012549เพราะลอจิสติกส์เป็นมากกว่าการส่ง : ศิลป์แห่งการจัดการโซ่อุปทาน = Delivering the goods : the art of managing your supply chain / เดมอน เซ็ทธ์เทอร์ และ 3
2876872102549การจัดการคลังสินค้าระดับโลก = World-class warehousing and material handling / เอ็ดเวิร์ด เอช ฟราเซลล์ ; อนุวัฒน์ มรัพย์พืชผล และ ไพบูลย์ กิจวรวุฒิ, ผู4
2877881252549การศึกษาเปรียบเทียบความได้เปรียบเชิงแข่งขันของอุตสาหกรรมสมุนไพรในตลาดโลก = A comparison study of competitive advantage of the herbal industry in the g3
2878881752549Legal measure for attorney indemnity insurance/ วัจน์พล ศรชัย 3
2879881762549Legal problem of wills formality3
2880881772549การจัดการปรับปรุงระบบปรับอากาศเพื่อประหยัดพลังงานไฟฟ้าโดยเปลี่ยนระบบปรับอากาศแบบหน่วยเดียวชนิดแยกส่วนเป็นแบบส่วนกลางชนิดระบายความร้อนด้วยน้ำ : กรณีศึก3
2881881782549การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ของโครงการน้ำประปาดื่มได้กรณีศึกษาพื้นที่สำนักงานประปาอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี = The analysis of cost and benefit of sa1
2882881792549องค์ประกอบเชิงสัญญะที่ปรากฎในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนและทัศนะของเว็บมาสเตอร์ = The sign of composition appeared in government university's3
2883881812549เต้นรำในความมืด / วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง2
2884881882549ถอดรหัสเลือกตั้ง 2549 ตุลาการภิวัฒน์หยุดระบอบทักษิณ / คนข่าวอิสระ1
2885882012549กระบวนการไต่สวนและการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งในระดับสูง : ในอำนาจหน้าที่ของ ป.ป.ช. / นิยม รัฐอมฤต... [และคนอื่น ๆ]2
2886882022549ทรงสร้างงาน ส่งเสริมอาชีพตลอด 60 ปี แห่งการครองราชย์ : ทุกก้าวย่างพระบาท เพื่อสุขประชาราษฎร์ไทย / กรมการจัดหางาน1
2887882062549พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 : พร้อมทั้งสรุปสาระสำคัญ ประวัติ ความเป็นมา กระบวนการ และขั้นตอนในการตราพระราชบัญญัติดั2
2888882092549รวมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2519-2549 (รวมทั้งฉบับแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ) เล่ม 24
2889882142549ขวัญข้าว ขวัญแผ่นดิน / ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร2
2890882152549การพลัดถิ่นฐานภายในประเทศในพม่าแถบตะวันออก รายงานการสำรวจ พ.ศ.2549 / คณะกรรมการเพื่อประชาชนชาวกะเหรี่ยงพลัดถิ่น... (และคนอื่น ๆ)1
2891883132549การป้องกันและปราบปรามการทุจริต "1 นาทีกับป.ป.ช.1
2892883952549คู่มือการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม / อิศรพันธ์ กาญจนเรขา, รัตน เลี้ยงสกุล และ พรนภา ศิริมาตร์พรชัย1
2893884042549ศิลปะแห่งรัชกาลที่ 9 6 ทศวรรษศิลปะไทย2
2894884072549มาตรการทางกฎหมายเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชนและสถาปัตยกรรม / วิมลสิทธิ์ หรยางกูร, กัญญาภา อร่ามรักษ์ และ สมรรถพล ตาณพันธุ์1
2895884082549การออกแบบสถาปัตยกรรมและการจัดการเพื่อพัฒนาอาคารที่พักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร / นิพันธ์ วิเชียรน้อย... [และคนอื่น ๆ]1
2896884092549การปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน / วศิน ปลื้มเจริญ... (และคนอื่น ๆ)1
2897884112549การรับรู้และการทำความเข้าใจอดีต / ไชยันต์ รัชชกูล1
2898884142549รายงานสถานการณ์สตรี 2549 / อัฌชนา วุฒิสมบูรณ์... (และคนอื่น ๆ) 1
2899884212549หอประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ = Kasetsart University Hall of History / บรรณาธิการ สุนันทา คัมภีร์1
2900885692549รู้แจ้งในชาตินี้ = In this very life / พระกัมมัฏฐานาจริยะ อู บัณฑิตาภิวังสะ1
2901885712549โครงการติดตาม ประเมินผล และพัฒนารูปแบบ และแนวทางการลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาล ปีงบประมาณ 2549 / คณิต ณ นคร... [และคนอื่น ๆ]3
2902885762549โครงการศึกษาวิวัฒนาการและแนวโน้มของศาสตร์ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ / วิญญูนิรนาทล้ำพงศ์3
2903885772549มนุษย์กับการใช้เหตุผล / ปรีชา ช้างขวัญยืน และ สมภาร พรมหา2
2904885782549สารคดีสั้นการป้องกันและปราบปรามการทุจริต "1 นาทีกับป.ป.ช." [ซีดี-รอม]2
2905885792549มนุษย์กับการใช้เหตุผล [ซีดี-รอม] / ปรีชา ช้างขวัญยืน...[และคนอื่น ๆ ] 8
2906885842549อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : หน้าที่และบทบาท / ชนิตา รักษ์พลเมือง และ สมหวัง พิธิยานุวัฒน์2
2907885852549ศาสนาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต / สมภาร พรมทา2
2908886942549ปรัชญากับวิถีชีวิต / ปรีชา ช้างขวัญยืน2
2909886962549รัฐสภาไทยใต้ร่มพระบารมี 60 ปี ทรงครองราชย์ / คณะอนุกรรมการจัดทำหนังสือที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติฯ2
2910886982549Effectiveness of the comforming to the royal decree on the criteria and method of good governance B.E. 2546 in terms public personal performance.1
2911887002549ลูกหนังพันธุ์ล้าน / รณพงศ์ คำนวณทิพย์2
2912887902549โทษประหารชีวิต / สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน1
2913889512549ลอกรักไม่ให้สีม่วง [แผ่นวีดิทัศน์] = Chasing Amy [Videodisc] / Directed by Kevin Smith 2
2914891312549คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรียงมาตรา ว่าด้วย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน ยืม ฝากทรัพย์ บรรพ 3 มาตรา 537-679 / สธีร์ ศุภนิต2
2915891492549โทษประหารชีวิตในประเทศไทย / สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน และสหพันธ์สิทธิมนุษยชนสากล1
2916891522549การศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงปัจจัยพื้นฐานทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร / กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 1
2917891532549หนังสือที่ระลึกในการที่สภาผู้แทนราษฎรได้รับพระราชทานผ้าพระกฐินไปถวายพระภิกษุที่จำพรรษา ณ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร วันที่ 31 ตุลาคม 2549 / สำนักงานเลข1
2918891572549จารึกไว้ในความทรงจำ1
2919891582549Foreshadowing1
2920891602549แนะนำตราสารหนี้ ทวีความรู้ นักลงทุน / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย1
2921891652549โสตถิธรรม 211
2922891702549สดุดีจอมทัพไทย = A tribute to the Highest Commander of the Royal Thai Armed Forces / บรรณาธิการโดย ชัชวาล ทัตตานนท์ 2
2923891722549120 ปี ศาลาว่าการกลาโหม / บรรณาธิการโดย ชัชวาล ทัตตานนท์ 2
2924891902549The control of powers of The Secretary General of The Anti-money Laundering Office Committee according to The Anti-money Laundering act, B.E.2542 (1993
2925892382549สร้างเว็บแบบมืออาชีพด้วย Mambo open source content management system [CMS] version 4.5.2.3 [ซีดี-รอม] / อัครวุฒิ ตำราเรียง1
2926896462549พระเวสสันดรชาดก กัณฑ์ กุมมาร1
2927899042549วิพากษ์ : รายงานคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ "เอาชนะความรุนแรงด้วยพลังสมานฉันท์" / โดยคณะทำงานสื่อสารกับสังคม กอส.1
2928899062549จราจรแก้ได้...ไม่จลาจล / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์2
2929899102549เอกสารประกอบการบรรยายสรุป : หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 49 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 19 หลักสูตรการ1
2930899122549ตำราการแพทย์และสมุนไพรชนเผ่าเมี่ยน (Mien) / กันยานุช เทาประเสริฐ... (และคนอื่น ๆ) ; บรรณาธิการโดย ยิ่งยง เทาประเสริฐ1
2931899132549ตำราการแพทย์และสมุนไพรชนเผ่าละหู่ (Lahu) / กันยานุช เทาประเสริฐ... (และคนอื่น ๆ) ; บรรณาธิการโดย ยิ่งยง เทาประเสริฐ1
2932899192549ตำราการแพทย์และสมุนไพรชนเผ่าม้ง (Hmong) / กันยายนุข เทาประเสริฐ... (และคนอื่น ๆ) ; บรรณาธิการโดย ยิ่งยง เทาประเสริฐ1
2933899212549ตำราการแพทย์และสมุนไพรชนเผ่าอ่าข่า (Ak Kha) / กันยานุช เทาประเสริฐ... (และคนอื่น ๆ) ; บรรณาธิการโดย ยิ่งยง เทาประเสริฐ1
2934899512549ปัจจัยที่กำหนดพฤติกรรมการบริโภคเดย์ สปา และต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ของการประกอบการเดย์ สปาในเขตกรุงเทพมหานคร = Factors determining consuming behaviors of 3
2935899572549คมความคิดฟรานซิส เบคอน = Selected essays of Francis Bacon / ฟรานซิส เบคอน ; แปลโดย อุทัย สินธุสาร1
2936899582549ชุดนักคิดและความคิด1
2937899662549Cause marketing1
2938902462549ตำราการแพทย์และสมุนไพรชนเผ่าไทยใหญ่ (Shan) / กันยานุช เทาประเสริฐ... (และคนอื่น ๆ) ; บรรณาธิการโดย ยิ่งยง เทาประเสริฐ1
2939904972549รายงานคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ (กอส.) [ซีดี-รอม] : เอาชนะความรุนแรงด้วยพลังสมานฉันท์1
2940905002549แนวทางการพัฒนา RF-ID สำหรับภาคอุตสาหกรรมและบริการ / ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ1
2941905042549รายงานการศึกษาแนวทางการจัดสรรคลื่นความถี่สำหรับการประยุกต์ใช้ RF-ID ในประเทศไทย : กรณีการจัดสรรย่าน UHF1
2942905222549รวมกฎหมายกิจการโทรคมนาคม... [ซีดี-รอม]4
2943905292549รายงานการวิจัยเปรียบเทียบการปฏิรูปการศึกษาเพื่อก้าวสู่สังคมฐานความรู้ / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา2
2944905312549โครงการการพัฒนาระบบข้อมูลพื้นฐานและสารสนเทศเพื่อการพัฒนา = Information system of baseline data for development ISBDD / สุรีย์พร พันพึ่ง... (และคนอื่น 1
2945905362549การพัฒนาวงจรอาหารที่ยั่งยืน (ระยะที่ 4) / สุริยพงศ์ วัฒนาศักดิ์... (และคนอื่น ๆ)1
2946905372549ผลการศึกษาประจำปี 2548 โครงการเครือข่ายการวิจัยบูรณาการเพื่อการพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตชุมชนลุ่มน้ำท่าจีน-แม่กลอง พื้นที่ศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร1
2947905602549โครงการพลิกฟื้นวัฒนธรรมและการจัดการความรู้ของชุมชนลุ่มน้ำแม่กลอง = Cultural revitalization and knowledge management of the Maeklong riverine community1
2948905702549โครงการเครือข่ายการวิจัยบูรณาการเพื่อการพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตชุมชนลุ่มน้ำท่าจีน-แม่กลอง = Integrative research networking for the improvement of h1
2949906242549เอกสารการอภิปรายทางวิชาการ เดินตามรอยเท้าพ่อ เศรษฐกิจพอเพียง / ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช1
2950909102549สร้างงานด้วย Crystal reports XI ฉบับสมบูรณ์ [ซีดี-รอม] / ชัย สมพานิช ; บรรณาธิการ สัจจะ จรัสรุ่งรวีวร2
2951911582549ผู้รับงานไปทำที่บ้านในประเทศไทย : สิทธิและการรณรงค์นโยบาย = Legal rights of homeworkers in Thailand / ชฤทธิ์ มีสิทธิ์ และ พูลทรัพย์ สวนเมือง ตุลาพันธุ2
2952915072549รวมผลการศึกษาและการสำรวจข้อมูลเพื่อการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการเกษตร / อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ1
2953915102549การพัฒนาเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ1
2954915282549การพัฒนาและการประมวลข้อมูลในรอบ 44 ปี ฐานข้อมูลการประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ1
2955939012549Study of present status minimum requirements and expectations of internet network according to graduate students' opinions at Dhurakij Pundit Universi3
2956939042549กฎหมายกับการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษ = Law and control of waste disposal from pollution sources / สุภาพร พิทักษ์เผ่าสกุล3
2957939052549Marketing mix factors affected buying behavior of branded orange juices of the consumers in Bangkok3
2958939062549Behavior of using value added services for mobile telephone of Dhurakij Pundit University student3
2959939072549ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการวงจรเช่าส่วนบุคคลของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) = The Factors affecting the satisfaction of usin3
2960939082549การบังคับใช้พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 = The enforcement of the private higher education institute act, B.E.2546 (2003) / กรรชรส วันด3
2961939092549The Cabinet's resolution incongruent with legal provisions : a case study of severe disciplinary punishment3
2962939102549Justice for labor benefit of employees in Public organization : method study of measures legislative3
2963939112549Marketing communication of community business the Donwai market community in Nakornpathom3
2964939122549Communication on website for identity construction and sign of foreign football fan club a case study : Redarmy fan club3
2965939132549Types of communication supporting ecological tourism management at Khao Yai National Park case study : gaur conservation and tour guide club, Wang Mee3
2966939252549Criminal policy on nuclear and radiation3
2967939262549มาตรการทางกฎหมายในการเยียวยาผู้เสียหายทางแพ่งจากการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลโดยสื่อมวลชน = Legal measures on civil remedy to injured persons whose persona3
2968939322549พฤติกรรมการใช้บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของลูกค้าธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) = Internet banking using behavior of Krung Thai bank pubic company limi1
2969939332549การใช้สื่ออินเตอร์เน็ตเพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงการตลาดของบริษัทผู้ประกอบธุรกิจเสื้อผ้าส่งออก = The use of the internet for marketing public relations 3
2970939342549Perspective towards economic value management system : a case study of the CAT telecom public company limited.3
2971939412549ความคิดเห็นของวัยรุ่นไทยที่มีต่อการถ่ายทอดวัฒนธรรมเกาหลีผ่านละครโทรทัศน์ [ซีดี-รอม] = The opinions of Thai teenage toward Korean cultural transferenc3
2972939512549ความคิดเห็นของข้าราชการสำนักงานเลขานุการกองทัพบกที่มีต่อการจัดการการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร = Officials' opinions toward change management in the offic3
2973939532549Study of a loyalty level of co-operatives which are members of the agricultural co-operative federation of Thailand, Ltd., towards the fertilizer prod3
2974939542549การดำเนินงานด้านวัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร = Cultural management in higher education institutions in Bangkok metropolis / ธพล ชูดำ3
2975939552549การบริหารจัดการระบบสารสนเทศ กรณีศึกษา : กองบังคับการอำนวยการกองบัญชาการตำรวจนครบาล = Information system management case study : general staff division3
2976939562549การวิเคราะห์พฤติกรรมการแข่งขันให้บริการวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงในประเทศ ของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) = Analysis of behavior of competition 3
2977939702549พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ = Internet using behavior of Dhurakij Pundit university's students / ประสาร นุชพงษ์3
2978939802549มาตรการทางกฎหมายของเจ้าพนักงานตำรวจในการต่อรองข้อมูลสำคัญจากผู้กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด = Police officer's legal measures for plea bargaining of narc3
2979939942549สาเหตุและผลของความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลผลิตบัณฑิตแพทย์ในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล = The cause and effect of stress in medical training3
2980940952549การจัดลำดับการผลิตและการจัดตารางการผลิตแบบพหุเกณฑ์ : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์เหล็ก = Multi-objective scheduling and sequencing : a case study o3
2981941192549Analysis of economic linkages in Thai tourism industry3
2982943732549Art of leadership5
2983955992549คัมภีร์สีน้ำ / ทวีพงษ์ ลิมาภรณ์วณิชย์1
2984959842549151 cinema / อุทิศ เหมะมูล และ ธเนศน์ นุ่นมัน ; บรรณาธิการโดย สนธยา ทรัพย์เย็น 2
2985960052549ศักยภาพการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ระบบความร้อนแบบรวมแสงในประเทศไทย [ซีดี-รอม] = Potentials of concentrating solar power technologies in Thailand1
2986960802549พระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทาน สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมีฯ กรมพระจักรพรรดิพงษ์ และคณะเสนาบดี เรื่อง2
2987961642549แกะรอยผู้พิชิตรางวัล Baldrige / สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ3
2988966392549รวมบทความประชุมวิชาการภาษาส่องสังคม วรรณคดีส่องชีวิต1
2989967712549แกะรอยโรงไฟฟ้าสงขลา / ทีมงานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์ธุรกิจพัฒนา2
2990967782549แม่เมาะวันนี้ต่างจากวันวาน / ชมรมนักเขียน กฟผ.2
2991976272549เปิดตำนานเทพเจ้าเรื่องราวกรีกถึงอียิปต์ / วีระ อรรถสิทธิ์1
2992983292549ฉายหนังฟังเพลง / ศุภาศิริ สุพรรณเภสัช2
2993983522549ชีวิตพอเพียง : รวมเรื่องราว"นวัตกรรมการสร้างสุขภาพ" ที่ดำเนินชีวิตด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง1
2994984722549แผนพัฒนากำลังคนของประเทศไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ / ยงยุทธ แฉล้มวงษ์... [และคนอื่น ๆ]2
2995984982549ขบวนเรือพระราชพิธี และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ราชนาวิกสภา 12 มิถุนายน 2549 [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล]1
2996986712549ปวงประชามหาปีติ : พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี2
2997989942549เสด็จออกทรงรับพระประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเทศ พระที่นั่งอนันตสมาคม 12 มิถุนายน 2549 [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล]1
2998989982549เศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ : ทฤษฎีและนโยบาย / เยาวเรศ ทัพพันธุ์2
2999990072549กฎหมายเบื้องต้นทางธุรกิจ / ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ2
3000990132549ชีวเคมีเบื้องต้น (เคมีชีวิต) / ประดิษฐ์ มีสุข4