No. Of Items By Publication of Year
No. BIBID YEAR Title Copy
11062362551เดี่ยว 7 [แผ่นวีดิทัศน์]5
21081952551How TOYOTA became # 1 : leadership lessons from the world's greatest car company2
31125452551เอกสารประกอบการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2551 (Thailand research expo 2008)1
41145252551การบริหารงานวิทยุกระจายเสียง 4
51154082551คดีผู้บริโภค วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค2
61154132551ติดตั้งและบริหาร Windows Web Hosting ใช้งานในองค์กร (ภาคปฏิบัติ) / อาณัติ รัตนถิรกุล1
71154152551Basic of Flash ActionScript / อนรรฆนงค์ คุณมณี ; บรรณาธิการโดย สัจจะ จรัสรุ่งรวีวร4
81154282551Research design : quantitative, qualitative, and mixed methods approaches 4
91159502551การเจรจารอบโดฮาให้ประโยชน์แก่ประเทศด้อยพัฒนาจริงหรือ? / รังสรรค์ ธนพรพันธุ์ และ สมบูรณ์ ศิริประชัย, บรรณาธิการ1
101161852551The utilization of quality control equipment for decreasing hazardous waste in the blown film process : a case study of the flexible packaging factori2
111161882551A study of electricity use behavior on staffers at Kanchanaburi Rajabhat University1
121161922551The role of attorneys in the use of court decitions on the allocation of penaltys2
131161942551Legal problems relating to enforcement of compensation for loss of support in tort2
141162562551คติธรรมแห่งชีวิต / พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)1
151164022551รายงานผลการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 12 / รุจิรา สุนทรีรัตน์1
161173732551รายงานผลการวิจัย เรื่อง ระบบตรวจจับวัตถุชาญฉลาดผ่านโครงข่ายพื้นที่ท้องถิ่นไร้สายโดยปัญญาประดิษฐ์และกรรมวิธีสัญญาณดิจิทัล : ขั้นตอนวิธีดิจิทัล 2
171173772551The optimal sample size for public opinion survey of Bangkok residents1
181179462551โครงการสัมมนาเครือข่ายวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 เรื่อง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : พลังปัญญาเพื่อพัฒนาประเทศ 12 ธันวาคม 252
191202722551คำอธิบายกฎหมายปกครองว่าด้วยการจัดระเบียบราชการบริหาร / มานิตย์ จุมปา1
201207982551คำคม...คารมปราชญ์ / ปราชญา กล้าผจัญ2
211211052551ผู้หญิงปกป้องสิทธิมนุษยชน1
221216192551การใช้น้ำเพื่อสุขภาพ 1
231220662551คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันภัย / ไชยยศ เหมะรัชตะ1
241220682551พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.25511
251236702551Simulation model for assessment and performance improvement of inspection process: a case study of the pre-delivery inspection departmentof an automot1
261236712551Using internet education on the network safely1
271236722551Problem study of frequency interference between amateur radio1
281236752551Factors affecting natural rubber price in SuratThani province 1
291237692551A study of user behavior of radio communications hand-held on the citizen band 245 MHz in nonthaburi province1
301237702551Problems analysis on civil and commercial code concerning on insurance : a case study on the voidable act and refund period of life insurance policy2
311237712551The evaluation of the financial and economic feasibility of the electricity generation project : a case of biogas from crude palm oil plant1
321237722551ห้องสมุดรักการอ่าน : คลังปัญญาแห่งชุมชนวัดเขาสาป / เยาวลักษณ์ ทองชัยภูมิ และ สมสกุล บุญกำพร้า2
331237732551Marketing mix factors affecting the food supplement consuming behavior in Bangkok2
341237762551Influential factors in the purchasing decision on value added services for mobile telephone of Dhurakij Pundit university students1
351237772551A feasibility study of Lao PDR for internet service provider in case study with Wimax and Wifi Mesh network technology1
361237782551Factors influencing production operating performance after using six sigma : a case study of Q.D.P. (Thailand) Limited2
371237792551The development of internet protocal television service system case study : Dhurakij Pundi University Educational Technology center 1
381237822551เอกสารประกอบการประชุมกลุ่มย่อย กลุ่ม "การศึกษา"1
391237832551เอกสารประกอบการประชุมกล่มย่อย กลุ่ม "สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย"1
401237842551เอกสารประกอบการประชุมกลุ่มย่อยกลุ่ม "การเมืองภาคพลเมือง"1
411237992551Service improvement of out patient heart medicine department using a simulation model2
421238002551A study of radio frequency assignment model for private sector1
431238012551Legal problems on consumer protection in the aspects of defective new vehicles : comparing with those of the United States of America2
441238022551A comparative of using in CAT Internet Service of CAT Telecom Public Company Limited according to user in case study of CAT Western Customer Service O1
451238032551Production scheduling and sequencing with total earliness and tardiness penalties : a case study of a plastic parts factory2
461238042551The study of government sector regulating model for teenager unsuitable internet content1
471238632551จีน : สังคมนิยมหรือทุนนิยม / ว. พลกุล1
481238652551รัฐประศาสนศาสตร์ : ว่าด้วยกฎหมายปกครอง / จักษ์ พันธ์ชูเพชร1
491238672551รัฐธรรมนูญไทย / คณิน บุญสุวรรณ1
501239702551The applied developments of urban and rural areas1
511239712551การนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ.2
521242482551คู่มือทนายความ ฉบับประสบการณ์ : ทนายใหม่และผู้ที่สนใจควรมีไว้ศึกษา / จุติ สวนรักษา, วันชัย สอนศิริ และ เดชฤทธิ์ สรโรจน์1
531242722551คำอธิบายกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน / จรัญ ภักดีธนากุล2
541242742551คำอธิบายกฎหมายปกครองว่าด้วยหลักทั่วไป / มานิตย์ จุมปา1
551248312551สายธารประวัติศาสตร์ประชาธิปไตยไทย / สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ1
561248522551รายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญของกระทรวง รัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ตุลาคม 2549-ธันวาคม 25501
571248852551Factors affecting job satisfaction in the 3 southernmost provinces of the 2nd infantry division the 1st infantry battalion king's guard2
581248892551แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชา 314051
591248902551แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชา 323051
601248912551แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชา 323081
611248992551แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาการจัดการการเงิน1
621249022551Financial economics1
631249042551แนวการศึกษาชุดวิชา 607012
641271602551นี่คืองานสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ / โสภณ พรโชคชัย, บรรณาธิการ1
651272002551พระบวรราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระปวเรนทราเมศ มหิศเรศรังสรรค์ พระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว 7 มกราคม 2551 / อรุณ สันธนาภรณ์1
661272922551จัดทัพลงทุนด้วย ETF / ธนัยวงศ์ กีรติวานิชย์1
671272962551เบื้องหน้า-เบื้องหลัง การบ้าน การเมือง เรื่องบุหรี่ : บันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ 31
681272992551คู่มือแนวทางการดำเนินงานถนนสายวัฒนธรรม / อมรรัตน์ ลีเพ็ญ, ปรารถนา มงคลธวัช และ คมฤทธิ์ เฉียบแหลม1
691273052551สีสันพรรณพฤกษ์ รำลึกถึงครู ศ.ศิลป์ พีระศรี = The splendour of nature "In the memory of my greatest teacher Professor Silpa Bhirasri" / จรูญ บุญสวน1
701273462551กัลยาณิวัฒนาลัย [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล]1
711274392551แนวคิดการจัดตั้งองค์กรควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจโดยการรับเรื่องร้องทุกข์ / พงษ์ธร ธัญญสิริ ; บรรณาธิการโดย กิตติพงษ์ กิตยารักษ์2
721274732551ฝากรักไว้กับสายลม / ตันหยง1
731274832551โครงการบรรจบวิจัย "ภาษาและวัฒนธรรมไท-ไทย"1
741274892551สิ่งพิมพ์ สกศ.1
751274972551การสัมมนาวิชาการระดับชาติ UTCC ONWARD / มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย1
761275142551รวมเด็ดเศรษฐกิจ / ชาติชาย พาราสุข1
771275382551ภาระหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีคนที่ 24 พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ / สำนักนายกรัฐมนตรี2
781275422551เอกสารประกอบการบรรยายสรุป หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 50 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 20 / ธนาคารแห่งป1
791275642551Java GUI using NetBeans / วรเศรษฐ สุวรรณิก2
801275742551Hot Web 20081
811275912551ถูกต้องเป็นธรรม2
821276082551วิ.อาญาพิสดาร เล่ม... : ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 25514
831276092551ล้มละลายพิสดาร : ฉบับปรับปรุงใหม่ปี 2551 / วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์2
841276172551โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก) เอกสารวิชาการ2
851276242551ภูมิปัญญาวิถีชุมชนวิถีธรรมชาติ / ศยามล ไกยูรวงศ์ ; เกษร สิทธิหนิ้ว, บรรณาธิการ1
861276472551บันทึกของหม่าเอี้ยน = Le journal de Ma Yan / ปิแอร์ อาสกิ ; ปานชีวา บุตราช 2
871276872551คู่มือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ / รวบรวมและเรียบเรียงโดย สุวัฒน์ ศิรินิรันดร์2
881276882551สร้างนิสัยดี ฆ่านิสัยเสีย = Banish bad habits forever / เวร่า ไฟเฟอร์ ; เรียบเรียงโดย คงคา วารี1
891276892551การบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ = Strategic performance management / ณรงค์ แสนทอง2
901276902551การบริหารการตลาดของ Kellogg = Kellogg on marketing / ดอน ไอโคบัคซี, บรรณาธิการ ; แปลและเรียบเรียงโดย ณัฐยา สินตระการผล2
911277012551กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม... / คนึง ฦาไชย ; แก้ไขเพิ่มเติมโดย ไพโรจน์ วายุภาพ และ ณรงค์ ใจหาญ4
921277022551กฎหมายเอกชนเปรียบเทียบเบื้องต้น : จารีตโรมันและแองโกลแซกซอน / ประชุม โฉมฉาย3
931277272551Render of V-ray / ซอ โฮจุน ; เรียบเรียงโดย สกนธ์ ม่วงสุน และ สุรพงษ์ ธุวะชาวสวน2
941277302551สรุปย่อรายงานการวิจัยและพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 21
951277322551สมุดภาพจดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ 7 รอบ1
961277382551Top 1000 business intelligence for a changing world 1
97127741255178 ปี วันวิทยุกระจายเสียงไทย / สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย2
981277472551ครองธรรม ครองไทย [ซีดี-รอม] : คุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต ตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว1
991277492551คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีนายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรีแถลงต่อรัฐสภา วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 25511
1001277822551เอกสารทางวิชาการ [มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม]1
1011277852551พระบรมราโชวาทและกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช / รวบรวมโดย กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา3
1021277862551สู่ปีที่ 5 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแม่พิมพ์2
1031277902551โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก) เอกสารข้อมูล1
1041277912551ฝากหัวใจข้าไว้...ที่ไล่โว่ / สลิลทิพย์ เชียงทอง1
1051277922551บ้าน : รวมเรื่องเล่าจากธรรมชาติ บันดาลใจจากโพธิวิชชาลัยสู่โลกใบใหญ่ที่ไม่ใช่ของเรา / มงคล วงศ์กาฬสินธุ์... [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการ สิทธิเดช โรหิตะส2
1061277982551สาระสำคัญงานวิจัยวัฒนธรรม เล่ม... / สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ4
1071278012551Club UK2
1081278162551การบัญชีบริหาร = Managerial accounting / วันฤดี สุขสงวน, ธารินี พงศ์สุพัฒน์ และ นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ2
1091278322551ปลดล็อกความคิดสู่ชีวิตสดใส = Don't believe it for a minute! / อาร์นอลด์ เอ. ลาซารัส, คลิฟฟอร์ด เอ็น. ลาซารัส และ แอลเล็น เฟย์ ; นุชนาฎ และ สุวันชัย หว1
1101278332551DIY mind map : พูดและคิดภาษาอังกฤษจากจิตใต้สำนึกอย่างอัตโนมัติ / วชรวรรณ ฤทธิรงค์ ; พัลลภา จือเหลียง, ผู้เรียบเรียง1
1111278652551ผลงานทางวิชาการด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม : ในการสัมมนาทางวิชาการเพื่อการพัฒนาการศึกษาด้านนิติศาสตร์ตามโครงการสัมมนาทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างความร2
1121278692551i [love] Library คู่มือการสร้าง E-Book1
1131278702551I Love Library [Digital videodisc]1
1141278792551หลักกฎหมายจากคำพิพากษาคดีปกครองต่างประเทศ เล่มที่... / โดย สำนักวิชาการและความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักงานศาลปกครอง3
1151278952551มาตรฐานการบริการอาหารฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว = Halal food services standard for tourism / สำนักพัฒนาบริการท่องเที่ยว สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว2
1161278962551สมัครจาบจ้วง "ป๋าเปรม" ถึง "นอมินี" ทักษิณ / วัชระ เพชรทอง1
1171278982551วาทกิจของ วิจิตร ศรีสอ้าน2
1181279002551เอกสารสรุปการประชุมชี้แจงนโยบายของรัฐบาลและแนวทางการจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2551 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล / สำน2
1191279632551Evolution of the rail : development of the city : rail transport for the better life of Bangkok Residents2
1201279802551ผจญภัยใต้อุโมงค์ = Tunnels volumes 1 / ร็อดเดริก กอร์ดอน และ ไบรอัน วิลเลียมส์ ; งามพรรณ เวชชาชีวะ, แปล1
1211280102551มาตรการทางกฎหมายในเรื่องการบริหารจัดการด้านกีฬาของประเทศไทย = Legal measurements for sports management of Thailand / ฉัตรฐิภัค เรือนคำ3
1221280132551พยานหลักฐาน / สมชัย ฑีฆาอุตมากร1
1231280222551ชีวิตเป็นอย่างนี้ / อมรา มลิลา1
1241280262551การนำคดีขึ้นสู่ศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 44/1 = Filing of civil case in connection with an offence under section 44/1 of the criminal3
1251281012551รัฐบาลใหม่ต้องทำอะไร...ต่อไป? / คณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของวุฒิสภา ร่วมกับ สำนักงานเวลาธิการวุฒิสภา1
1261281022551รายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ / สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา1
1271281402551วัดสำคัญประจำรัชกาล2
1281281502551การขยายกำหนดเกษียณอายุและการออมสำหรับวัยเกษียณอายุ = The extension of working age and saving scheme for retirement / ยงยุทธ แฉล้มวงษ์... [และคนอื่น ๆ]2
1291281532551กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ครอบครัว2
1301281822551รวมคำบรรยาย ภาค...สมัยที่ 61 ปีการศึกษา 2551 / ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์, บรรณาธิการ 32
1311281832551คำพิพากษาศาลฎีกา 2551 / บรรณาธิการโดย พรเพชร วิชิตชลชัย12
1321282022551การศึกษาเปรียบเทียบเทคโนโลยีการผลิตเอทานอลของสหรัฐอเมริกาและไทย / ธีรภัทร ศรีนรคุตร... [และคนอื่น ๆ]1
1331282032551การศึกษาเปรียบเทียบเทคโนโลยีการผลิตไบโอดีเซลของสหรัฐอเมริกาและไทย / พนิดา เทพขุน...[และคนอื่นๆ]1
1341282072551การศึกษาปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการกระทำความผิดซ้ำในคดียาเสพติด = Factors causing repeated offences in drug cases / จำเนียร ชุณหโสภาค1
1351282082551โครงการความร่วมมือด้านเชื้อเพลิงชีวภาพระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกาภายใต้แผนงานงบประมาณการบริหารราชการในต่างประเทศ โครงการสนับสนุนภารกิจประเทศแบบบูรณาการ 1
13612821325517 Wonders Thailand1
1371282142551เที่ยวหลากหลายทะเลไทย1
1381282152551พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.25512
1391282162551คลังหลวงแห่งประเทศไทย / บรรณาธิการโดย พระสุดใจ ทันตมโน...[และคนอื่นๆ]2
1401282552551มารคแห่งปัญญามารคของมารค ตามไท : รวมบทความของมารค ตามไท ระหว่างพ.ศ.2521-2547 / มารค ตามไท1
1411282722551กลยุทธ์เด็ด เคล็ดการลงทุนใน...SET 50 index options เล่ม... / ภาคภูมิ ภาคย์วิศาล3
1421282752551ความเป็นไปได้ในการโอนภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ / จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย... [และคนอื่น ๆ]2
1431282952551อายุความในฐานะเงื่อนไขให้อำนาจดำเนินคดี : ศึกษาเฉพาะขั้นตอนนำคดีขึ้นสู่ศาล = Statute of limitations as a prerequisite for prosecution : study on the p3
1441282982551ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการเฟรมลิงค์ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) = Factors affecting the selection of fr3
1451283062551สิ่งพิมพ์ สกศ.1
1461283132551รวมกฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน2
1471283222551การบัญชีการเงิน = Financial accounting / แจน อาร์. วิลเลี่ยม...[และคนอื่น ๆ] ; แปลและเรียบเรียง ปรีเปรม นนทลีรักษ์...[และคนอื่น ๆ]11
1481283392551ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลตำบลพันดอน อำเภอกุมวาปี จังหวัดอุดรธานี / อัญชลี ศรีนวล 1
14912836825518 ทศวรรษ รัชกาลที่ 9 [ซีดี-รอม]1
15012836925518 ทศวรรษ รัชกาลที่ 9 [ซีดี-รอม] = Eight decades of His Majesty King Bhumibol Adulyadej's reign [CD-ROM]1
15112837025518 ทศวรรษ รัชกาลที่ 9 = Eight decades of his Majesty King Bhumibol Adulyadej's reign / บริษัททีโอที จำกัด (มหาชน)1
1521284102551จงทำและจงอย่าทำในการวิจัยสังคม = Dos and don'ts in doing social research / พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ, บรรณาธิการ1
1531284112551คำพิพากษาฎีกา 2551 / ไพโรจน์ วายุภาพ, บรรณาธิการ , ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์, ผู้ช่วยบรรณาธิการ12
1541284382551เทคนิคและวิธีการจัดการเรียนการสอน / อัญชลี เซ่งตระกูล และ ทักษิณา วงศ์ใหญ่3
1551284392551เครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 = The 4th conference on Energy Network of Thailand (E-NETT)1
1561284452551การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตรากำลังกับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา / รัตนา ศรีเหรัญ1
1571284472551หนังสือที่ระลึกงานประกาศผลและมอบรางวัลชูเกียรติ อุทกะพันธุ์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 25515
1581284482551พุทธธรรมกับงานสังคมสงเคราะห์ = Buddhadhamma and social work / ประเสริฐ ปอนถิ่น2
1591284492551การเสวนารำลึกถึงชีวิตและผลงานนายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ : นายแพทย์นักพัฒนาเพื่อความเป็นธรรมในสังคม / บรรณาธิการโดย สินธุ์สวัสดิ์ ยอดบางเตย2
1601284512551เมทาดาทา (Metadata) สำหรับลงรายการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) (ฉบับปรับปรุงแก้ไข) / สุวันนา ทองสีสุขใส1
1611284522551Metadata / สุวันนา ทองสีสุขใส1
1621284562551พระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตย / สภานิติบัญญัติแห่งชาติ1
1631284582551สิ่งพิมพ์ สกศ.2
1641284612551ชีวิตที่มีความสุขของครูกับเงิน / สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา2
1651284622551รวมบทความวิจัยคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ / คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์2
1661284632551เหตุหย่า : ศึกษากรณีการจงใจละทิ้งร้าง = Divorce : the case study of willfully desertion / ธวัชชัย มิตรโกสุม1
1671284762551สู่ประชาธิปไตยที่ปลดปล่อย : ความสำคัญของการถ่ายโอนอำนาจ กรณีจังหวัดชายแดนใต้ มินดาเนา และปาปัวตะวันตก / ซีเซลเลีย บายเลสโจ และ คูลปาลาตา ดุตตา ; แปลโด2
1681284772551คู่มือการสรรหาและคัดเลือกครูภูมิปัญญาไทย / นภมณฑล สิบหมื่นเปี่ยม2
1691284782551สิ่งพิมพ์ สกศ.2
1701284792551ณ ใต้ : งานวิจัยจากชุมชนชายแดนใต้สู่นโยบายสาธารณะ / บรรณาธิการโดย มณี วรรธนเจริญกิจ1
1711284822551ผ้าตระกูลไต = Tai textiles / ทรงพันธ์ วรรณมาศ1
1721284852551คอนกรีตเทคโนโลยี / บริษัททีพีไอ คอนกรีต จำกัด1
1731285102551บินไปบินกลับ ขับรถเที่ยว / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย2
1741285112551บทบาทและแนวคิดในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาเมือง ชุมชน และสถาปัตยกรรมตามแนวพระราชดำริ = His Majesty the King's roles and concepts in royally-1
1751285132551การเรียนการสอนเชิงก้าวหน้า รวมบทบรรยายและบทความ5
1761285462551การประชุมทางวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 10 วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2551 = The 10th symposium on graduate research, KKU / บัณฑิตวิทยา1
1771285502551รายงานการพิจารณาศึกษากรณีปัญหาพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ / โดย คณะกรรมาธิการการศาสนา จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม สภานิติบัญญัติแห่งช2
1781285512551หลักประกันด้านรายได้สำหรับผู้สูงอายุไทย / วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์... [และคนอื่น ๆ]2
1791285592551สิ่งพิมพ์ สกศ.2
1801285732551แสงฉายแห่งสายลม / ผู้เรียบเรียง จงจิต นิมมนานนรเทพ และ สกุล บุณยทัต2
1811285742551กำแพงเม็ดทราย / จงจิต นิมมานนรเทพ และ สกุล บุณยทัต2
1821285992551วารสารพุทธธรรม [วารสาร]1
1831286202551สิ่งพิมพ์ สกศ.2
1841286212551สิ่งพิมพ์ สกศ.2
1851286222551สิ่งพิมพ์ สกศ.2
1861286232551สิ่งพิมพ์ สกศ.1
1871286242551สิ่งพิมพ์ สกศ.1
1881286352551แม่โขง-สาละวิน : ผู้คน ผืนน้ำและสุวรรณภูมิของอุษาคเนย์ = Mekong-Salween : peoples, waters and the golden land of Suvarnabhumi/Southeast Asia / บรรณาธิ1
1891286362551สาละวิน-แม่โขง : ผู้คน ผืนน้ำและสุวรรณภูมิของอุษาคเนย์ = Salween-Mekong : peoples, waters and the golden land of Suvarnabhumi/Southeast Asia / บรรณาธิ1
1901286382551อยุธยาศึกษา : ตลาดวิชาสำหรับครู-อาจารย์ = Ayutthaya studies handbook for teachers and students / บรรณาธิการโดย ชาญวิทย์ เกษตรศิริ1
1911286442551เริ่มต้นภาวนา / สุภีร์ ทุมทอง1
1921286452551กินแบบดิฉัน / ป้าสี่1
1931286462551The 10th Graduate research conference, KKU [CD-ROM]1
1941286472551สนทนาภาษาธรรม เล่ม... / สนอง วรอุไร1
1951286482551พุทธวัจน์ : คำสอนจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้า1
1961286492551รวมพระธรรมเทศนา ที่พึ่งอันเกษม / พระสุรศักดิ์ เขมรังสี1
1971286502551ธรรมะภาคปฏับิติ / สนอง วรอุไร1
1981286512551การบัญชีขั้นต้น 1 = Accounting 1 / อดิศร เลาหวณิช และ ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร1
1991287122551การสร้างเสริมสุขภาพ : แนวคิด หลักการ และบทเรียนของไทย = Health promotion in Thailand / บรรณาธิการโดย อำพล จินดาวัฒนะ, สุรเกียรติ อาชานานุภาพ และ สุรณี1
2001287142551เปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยน / วรัตดา ภัทโรดม2
2011287162551ชุดจิตวิทยาธรรมะ2
2021287202551Detox ล้างพิษเพื่อชีวิตที่สดใส1
2031287212551ผลการประเมินศักยภาพและทิศทางการรณรงค์งดเหล้า : องค์กรเครือข่ายด้านศาสนาและชุมชน บทสรุปสำหรับผู้บริหาร / บุญอยู่ ขอพรประเสริฐ, ชมพูนุท สวนกระต่าย และ อ2
2041287222551พระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.2551 / กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2
2051287242551ทิศทางการรณรงค์ขับเคลื่อนสู่สังคมปลอดเหล้า : บทสังเคราะห์จากปฏิบัติการเครือข่ายศาสนาและชุมชน / บุญอยู่ ขอพระประเสริฐ, ชมพูนุท สวนกระต่าย และ องอาจ ฤทธ2
2061287272551ตุ๊กตา 1,000 ตัว = One thousand dolls / สุดไผท เมืองไทย2
2071287322551อัจฉริยะ...เรียนสนุก / วนิษา เรซ ; บรรณาธิการโดย พาฝัน ศุภวานิช1
2081287342551ตำราวิชาการอาหารเพื่อสุขภาพ / ไมตรี สุทธจิตต์... [และคนอื่น ๆ]2
2091287362551ยุทธศาสตร์และแผนแม่บทเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม (2550-2554) / จินางค์กูร โรจนนันต์... [และคนอื่น ๆ]1
2101287412551อันเนื่องด้วยความตาย / บรรณาธิการ ศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ 2
2111287562551สิ่งพิมพ์ สกศ.1
2121287572551รายงานประจำปี 2551 สมาคมนักข่าววิทยุโทรทัศน์ไทย ฉบับ หลุมพรางการปฏิรูปสื่อ.1
2131287682551สิ่งพิมพ์ สกศ.2
2141287692551ประมวลกฎหมายที่ดิน2
2151287702551คำอธิบายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันภัย / อำนวย สุภเวชย์6
2161287752551การประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียมเพื่อการวิเคราะห์การล้มละลายของสถาบันการเงินที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / วรวัฒน์ เชิญสวัสดิ์3
2171288042551ประสบการณ์การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของผู้พลัดถิ่นภายในประเทศ / พจนาถ อินทรมานนท์, สกาวเดือน บุญงาม และ สุภินันทชัย แซ่ลี1
2181288122551จดจารพระมหากรุณา พระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพื่อปวงประชาร่มเย็น2
2191288152551ศัพท์บัญญัติชื่อแร่และศัพท์บัญญัติชื่อธาตุ : ฉบับราชบัณฑิตยสถาน1
2201288562551การถอดถอนจากตำแหน่ง1
2211288572551ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา : ฉบับทันสมัย แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร... [และคนอื่น ๆ] 1
2221288582551ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง : ฉบับทันสมัย แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร 1
2231288702551บริหารให้สดสวย ต้องร่ำรวย...อารมณ์ขัน / ปราชญา กล้าผจัญ2
2241288712551บริหารให้สุดมันส์ ต้องหมั่น...ขบขันหัวเราะ / ปราชญา กล้าผจัญ2
2251288722551เสี้ยวหนึ่งแห่งชีวิต / ปราชญา กล้าผจัญ2
2261288732551การบริหารภายใต้สภาวการณ์การมี...ทรัพยากรจำกัด / ปราชญา กล้าผจัญ2
2271288742551บนเส้นทางสายบริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / สุชาดา กีระนันทน์2
2281288752551The 45th Anniversary of University of the Thai Chamber of Commerce1
2291288772551รวมบทความทางวิชาการ1
230128878255110 ปี ศาลรัฐธรรมนูญไทย : สู่ทศวรรษใหม่ของนิติรัฐไทย1
2311288802551แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ.2551-2554 และแผนปฏิบัติการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ.2551-25541
2321288812551นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 4 : การบริหารนวัตกรรม = Abstracts of 4th Naresuan research conference1
2331288862551Training roadmap ตาม competency...เขาทำกันอย่างไร ? / ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์1
2341288872551เทคนิคการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ = Creative problem solving / ทากาฮาชิ มาโกโตะ ; แปลดดย รังสรรค์ เลิศในสัตย์1
2351288942551การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน / อารีย์วรรณ พูลทรัพย์1
2361288952551พุทธมงคลอานิสงส์ / พระชุมพล พลปญโญ2
2371289142551งานรำลึก 63 ปี วันสันติภาพไทย วันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม 2551 / วาณี พนมยงค์-สายประดิษฐ์, บรรณาธิการ3
2381289452551การสำรวจทัศนะเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้วิชาต่างๆ ภายใต้ขอบข่ายรัฐประศาสนศาสตร์ของนักวิชาการและผู้บริหารองค์การภาครัฐ : กรณีศึกษาองค์การภาครัฐจังหวัดนนทบุ2
2391289462551ปัจฉิมบท คตส. พันธกิจการตรวจสอบแทนประชาชน3
2401289472551กังหันน้ำชัยพัฒนา : น้ำพระราชหฤทัย...น้ำใส...ให้ชีวิต2
2411289502551การจัดการเชิงกลยุทธ์ / สุธีรา อะทะวงษา 1
2421289602551กลยุทธ์การพัฒนาผู้เรียน : ประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง / บรรณาธิการโดย จิราภรณ์ ศิริทวี และ ดนุชา ปนคำ 2
2431289632551โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก)1
2441289972551ทิศทางของพิธีสารเกียวโตและอนุสัญญาบาเซล : บทวิเคราะห์การเจรจาด้านการค้าและสิ่งแวดล้อม / นิรมล สุธรรมกิจ1
2451290022551การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา2
2461290042551เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยนโยบายเขตการค้าเสรีของไทย / ธรรมวิทย์ เทอดอุดมธรรม1
2471290052551รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการคุรุสภา1
2481290162551งานประกาศรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ครั้งที่ 9 ประจำปี 25511
2491290182551ข้อตกลงการค้าเสรีของประเทศในอุษาคเนย์ / สมคิด พุทธศรี1
2501290192551จีนกับการปฏิบัติตามเงื่อนไขการเข้าเป็นสมาชิก WTO รายงาน USTR ปี 2550 / ชนัญนิษฐ์ ลาภวิไล1
2511290202551การตอบโต้ทางการค้าของสหรัฐฯ ผ่านมาตรา 301 และสิทธิจีเอสพี : ศึกษากรณีการบังคับใช้สิทธิตามสิทธิบัตรยาของไทย / จักรกฤษณ์ ควรพจน์1
2521290262551โครงการความร่วมมือในการสนับสนุนทุนวิจัยระหว่าง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ปี 2547-2551 1
2531290602551ราชกิจจานุเบกษาฉบับทะเบียนการค้า 2551... [ซีดี-รอม]8
2541290802551เก็จแก้วกัลยา / ปรีดี พิศภูมิวิถี1
2551291342551Professional Web Design : เรียนรู้กระบวนการสร้างและออกแบบ website ทั้งระบบอย่างมืออาชีพ / กฤติญา สกุลเสาวภาค... [และคนอื่น ๆ]2
2561291352551Computer arts & graphic design : เส้นทางสู่นักกราฟิกมืออาชีพ / กษิรา ศิริวัฒนากุล และ วราคณา ธนสิริตระกูล2
2571291362551สร้างงานแอมิเนชั่นให้มีชีวิตด้วย Flash Basic / อัศวิน โอกาด้า1
2581291372551จดหมายเหตุดนตรี 5 แผ่นดิน2
2591291382551Always roaming with a hungry heart 1
2601291552551วันรำลึกผู้ก่อตั้ง อาจารย์ ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ 22 กันยายน 2551 : จากวันวานสู่...กาลปัจจุบัน1
2611291712551สรุปผลการประชุมสมัชชาใหญ่ของสมาคมการประกันสังคมระหว่างประเทศ (ISSA) ครั้งที่ 29 และบทความทางวิชาการด้านประกันสังคม1
2621291892551แนวคิดและเทคนิคการใช้ชีวิตและทำงานในชนบท : กลั่นกรองบทเรียน แลกเปลี่ยนเป็นความรู้ / อรศรี งามวิทยาพงศ์...[และคนอื่นๆ]1
2631291912551เศรษฐกิจการเงินสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามปี 2550 และแนวโน้มปี 2551 / ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1
2641292142551กฎหมายแรงงาน 2551 / บรรณาธิการโดย ทิพสุคนธ์ วงษ์เมือง... [และคนอื่น ๆ]1
2651292172551รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ เรื่อง โครงการนำร่องศึกษาความเหมาะสมในการทำงานของแรงงานหลังเกษียณอายุ1
2661292272551CFSAWS : ss (Cooperative Financial Surveillance and Warning System : ss)2
2671292312551CFSAWS : ss (Cooperative Financial Surveillance and Warning System : ss) [CD-ROM]2
2681292322551ยุทธศาสตร์และมาตการในการนำประเทศไทยเข้าสู่สังคม-เศรษฐกิจฐานความรู้ / พิณสุดา สิริธรังศรี, ทิพย์อนงค์ เลื่อนพุควัฒน์ และ รัชนี พึ่งพาณิชย์กุล1
2691292332551(ฉบับร่าง)ผลการสำรวจข้อมูลชุมชนแออัดพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล1
2701292342551Value creation ทฟแรื / สุวิทย์ เมษินทรีย์1
2711292732551เทศน์มหาชาติดนตรีไทยอุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ / ลาวัณย์ ไกรเดช1
2721292862551เอกสารประกอบการประชุมกลุ่มเฉพาะ เรื่อง พลังงานลม : ประโยชน์ศักยภาพและเทคโนโลยี1
2731292892551ชุดปุจฉา-วิสัชนา กฎหมายแรงงาน และปัญหาในทางปฏิบัติ.2
2741292932551หนังสือเพื่อความพอเพียงของชีวิต2
2751293222551การวิจัยนำร่องการใช้ตัวบ่งชี้คุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา / นงลักษณ์ วิรัชชัย, บุบผา เมฆศรีทองคำ และ ธีรวัฒน์ ฆะราช2
2761293262551เครือข่ายวิจัยทางการศึกษา3
2771293312551รายงานผลการอบรมโครงการอบรม orientation หลักสูตรกัมพูชาศึกษา ระหว่างวันที่ 4-7 มีนาคม 2551 ณ จังหวัดตราด-เกาะกง-สีหนุวิลล์ ประเทศกัมพูชา / ศรีรัตน์ วาท1
2781293322551รายงานผลการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.... เพื่อไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ / โดยคณะกรรมการดำเนินการรับฟังควม1
2791293442551เปิดขอบฟ้าคุณธรรมและจริยธรรม1
2801293452551เปิดขอบฟ้าคุณธรรมจริยธรรม1
2811293482551การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมในประเทศไทยและต่างประเทศ / ดุจเดือน พันธุมนาวิน2
2821293512551หายใจให้เป็นสุข / สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก2
2831293522551บทพระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก / สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ; บรรณาธิการโดย สุวคนธ์ ศิริว2
2841293562551กาพย์กลอน...สอนคุณธรรมตามแนวพระราชดำรัส1
2851293572551เรียงถ้อย ร้อยคำ...บอกเล่าความดีของคนที่รู้จัก1
2861293582551พยัคฆ์ร้ายหวานใจ / ตันหยง2
2871293632551การศึกษาวิจัยเพื่อขยายผลสู่สาธารณะเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำ ดิน ป่า และการเกษตร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : บทสรุปรายงานการศึกษา / วรเดช จันทรศร...1
2881293672551วาดเส้นสาย ถ่ายทอดความซื่อตรง...ถวายองค์นวมินทร์1
2891293682551การประชุมวิชาการและเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านคุณธรรมจริยธรรม2
2901293762551รายงานผลตรวจสอบและศึกษาการดำเนินงานของกองทุนเพื่อการฟื่นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินในสังกัดธนาคารแห่งประเทศไทย / คณะกรรมาธิการวิสามัญตรวจสอบและศึกษากา1
2911293932551ระบบการศึกษาของราชอาณาจักรสวีเดน / สุรศักดิ์ หลาบมาลา และ รสสุคนธ์ มกรมณี, แปล1
2921294032551ทุ่งดอกเบี้ย / นวพร เรืองสกุล1
2931294042551100 ปี ชีวีงามสง่า / วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา3
2941294052551คู่มืออนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (ICERD) / กัลปาลัตตา ดุตตา, พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ, ญาดา หัตถธรรมนูญ2
295129410255160 ไอเดียนายอำเภอ : เสธฯ อส. ชุดที่ 16 / บรรณาธิการโดย บุญรอด ศรีสมบัติ2
2961294142551รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจวิจัยผู้ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยระบบ เอ.เอ็ม. ความถี่ 837 กิโลกเฮิร์ตซ1
2971294152551An over-use of preposition in Thai newspapers2
2981294172551A disclosure of non-financial information of financial statement of securities sector companies listed in the Stock Exchange of Thailand2
2991294222551การวิจัยและพัฒนาตัวบ่งชี้คุณธรรมจริยธรรม / นงลักษณ์ วิรัชชัย, ชยุตม์ ภิรมย์สมบัติ และศจีมาจ ณ วิเชียร2
3001294262551การบริหารงานบุคคล / เสนาะ ติเยาว์3
3011294282551จดจารพระมหากรุณา พระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพื่อปวงประชาร่มเย็น [ซีดี-รอม]2
302129430255130 ปี มสธ.ก้าวไกลรับใช้สังคม / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช1
3031294352551การวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงคุณธรรมจริยธรรมของคนไทย / นงลักษณ์ วิรัชชัย และ รุ่งนภา ตั้งจิตรเจริญกุล2
3041294392551การสำรวจและสังเคราะห์ตัวบ่งชี้คุณธรรมจริยธรรม / นงลักษณ์ วิรัชชัย, ศจีมาจ ณ วิเชียร, พิศสมัย อรทัย2
3051294402551รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง การบริหารจัดการความเสี่ยงของกองทุนประกันชราภาพในประเทศไทยและผู้จ่ายเงินสมทบและผลกระทบที่มีต่อการพัฒนาประเทศ1
3061294412551รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง การประเมินประสิทธิผลของการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย1
3071294452551มรดกแผ่นดินนวมินทรมหาราชา / คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พร1
3081294462551รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ Final Report โครงการศึกษาวิจัยรับมือสิ่งท้าทายอุบัติใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับประเทศไทยในอนาคต1
3091294472551รายงานการวิจัย เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป 2550 กรณีการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัด1
3101294482551พระราชหัตถเลขารัชกาลที่ 5 ที่เกี่ยวกับการพัฒนาประเทศ / กองบรรณาธิการ ทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา... [และคนอื่น ๆ]1
3111294492551พระราชหัตถเลขารัชกาลที่ 5 ที่เกี่ยวกับการพัฒนาประเทศ [ซีดี-รอม]1
3121294522551นักการเมืองถิ่นจังหวัดยโสธร / พิชญ์ สมพอง1
3131294532551นักการเมืองถิ่นจังหวัดเลย / ไชยวุฒิ มนตรีรักษ์1
3141294542551นักการเมืองถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ / รักฎา เมธีโภคพงษ์ และ วีระ เลิศสมพร1
3151294582551รางวัลแห่งความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม / ถวิลวดี บุรีกุล... [และคนอื่น ๆ]1
3161294602551หลักการตีความกฎหมายมหาชน / กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านคดีและวิชาการ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ5
3171294762551งานเสรีไทยในสหรัฐอเมริกาในส่วนที่เกี่ยวกับข้าพเจ้าระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง / บุญรอด บิณฑสันต์1
3181294772551รายงานผลกระทบข้ามพรมแดน - จากพัฒนาแม่น้ำโขงตอนบน1
3191294812551อันดามัน : จุดเปลี่ยนอันดามันสู่ความยั่งยืน3
3201294822551ชุดโครงการธนาคารข้อมูลเพื่อการพัฒนาและจัดการท่องเที่ยวเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน จังหวัดเชียงราย2
3211294852551CA 2054
3221294882551สาละวิน : สายน้ำสามแผ่นดิน / โครงการแม่น้ำเพื่อชีวิต โครงการฟื้นฟูนิเวศวิทยาในภูมิภาคอินโดจีนและพม่า ศูนย์ข่าวสาระวิน1
3231294912551รายงานวิจัย เรื่อง ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารระบบสารสนเทศสำนักงานทรัพยากรมนุษย์ที่นำมาใช้ในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน1
3241294922551งานราชทัณฑ์เปรียบเทียบ : มาตรการในการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง / สุทัสสา สุขสว่าง... [และคนอื่น ๆ]1
3251294972551การประชุมวิชาการการบริหารและการจัดการ ครั้งที่ 4 / มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์2
3261295042551หนังสือในชุดโครงการวิจัย "การสร้างและจัดการความรู้ ด้านเพศวิถี เพศภาวะ และสุขภาพทางเพศ"2
3271295052551ถามตอบเรื่องเพศ 2
3281295062551สาวประเภทสอง 2
3291295072551ประวัติศาสตร์ของเพศวิถี : ประวัติศาสตร์เรื่องเพศ/เรื่องเพศในประวัติศาสตร์ไทย / ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์ ; บรรณาธิการโดย กุลภา วจนสาระ และ กฤตยา อาชวนิจกุ1
3301295082551วิธีคิดเรื่องเพศวิถีของรัฐไทย / วราภรณ์ แช่มสนิท ; บรรณาธิการโดย กุลภา วจนสาระ และ กฤตยา อาชวนิจกุล2
3311295092551วาทกรรมเรื่องเพศในหลักสูตรเพศศึกษาแนวใหม่ : มุมมอง การต่อรอง และการประยุกต์ใช้ / มลฤดี ลาพิมล...[และคนอื่นๆ] ; บรรณาธิการโดย กุลภา วจนสาระ และ กฤตยา อ2
3321295102551มีเรื่องเพศแบบไหนในห้องสมุดและข่าว : หนังสือ เอกสารวิชาการ ข่าว และบทความในฐานข้อมูลสุขภาวะทางเพศ / กุลภา วจนสาระ2
3331295112551หนังสือโป๊ตลาดล่าง : ความรู้ มายาคติ และจินตนาการในเรื่องเพศ / ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์ ; บรรณาธิการโดย กุลภา วจนสาระ และ กฤตยา อาชวนิจกุล1
33412951325516 เดือนที่มุ่งมั่นสานความฝันให้เป็นจริง / กระทรวงศึกษาธิการ1
3351295152551โครงการวิจัยชุด การสื่อสารจิตสำนึกสาธารณะ.1
3361295162551Public consciousness : the power of the Saikhao narrative2
3371295172551สารานุกรมพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรอบ 60 ปีแห่งการครองราชย์1
3381295182551พ่อแม่ครูอาจารย์ ชีวประวัติ คติธรรม และปฏิปทา พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสมปนโน)1
3391295322551รายงานฉบับย่อ การศึกษาศักยภาพระบบเตือนภัยทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร2
3401295342551หลากหลายวิถี...สร้างคนดีสู่สังคม / โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2
3411295362551แนวทางการบริหารโรงเรียนนิติบุคคลในกำกับของรัฐ กรณีโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) / พิศาล สร้อยธุหร่ำ... [และคนอื่น ๆ]1
3421295372551รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ แผนงานวิจัย ความร่วมมือวิจัยพัฒนาและส่งเสริมพืชวงศ์ถั่วและพืชพลังงานในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง โครงการวิจัยย่อยที่ 1 โครงการความ1
3431295382551รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ แผนงานวิจัย ความร่วมมือวิจัยพัฒนาและส่งเสริมพืชวงศ์ถั่วและพืชพลังงานในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง โครงการวิจัยย่อยที่ 2 ความร่วมมือ1
3441295402551โอกาสของสินค้าไทยในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง2
3451295422551ระบบการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมระดับจังหวัด : ทำอย่างไรให้เป็นจริง / ถวิลวดี บุรีกุล1
3461295432551แนวทางพัฒนาความเข้มแข็งของสภาท้องถิ่น / ธนิษฐา สุขะวัฒนะ1
3471295442551สตรีกับการเมือง : ความเป็นจริงพื้นที่ทางการเมืองและการขับเคลื่อน / ธนิษฐา สุขะวัฒนะ1
3481295452551สร้างการปกครองท้องถิ่นให้เป็นรากฐานพัฒนาประชาธิปไตย / ธนิษฐา สุขะวัฒนะ1
3491295462551ผนึกกำลังสร้างสรรค์งานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน / วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า1
3501295512551รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้1
3511295522551A study on impacts of extending working age of workers in private sector1
3521295532551รายงานการวิจัย วัฒนธรรมองค์การของมหาวิทยาลัยรามคำแหงในช่วง 12 ปี (พ.ศ.2537-2549)1
3531295582551การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ / ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน 4
3541295972551พจนานุกรมภาษาถิ่นใต้ พุทธศักราช 2550 ฉบับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา1
3551296112551การดำเนินงานเทียบโอนผลการศึกษาระดับอุดมศึกษา / สุมาลี สังข์ศรี... [และคนอื่น ๆ]1
3561296122551เส้นทางสู้สู่ประกันสังคม : ประวัติศาสตร์การต่อสู้และการปฏิรูปกฎหมายประกันสังคม / นภาพร อติวานิชยพงศ์... [และคนอื่น ๆ]1
3571296162551ประมวลผลงานของสำนักศิลปกรรม (พ.ศ.2543-2547) / สำนักศิลปกรรม ราชบัณฑิตยสถาน1
3581296232551การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 18 ประจำปี 25511
3591296242551การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2551 [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล]1
3601296252551ทำเนียบผลงานทางวิชาการ อาจารย์คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.25512
3611296332551องค์ความรู้มุสลิมศึกษาในประเทศไทย พ.ศ.2518-2550 / อิศรา ศานติศาสน์, ศศากร ศรัณยพงศ์ และ อรฉัตร นิยมสุข1
3621296352551หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 / บริษัทจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)1
3631296412551คู่มือการดำเนินงานเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา1
3641296432551The strategies and the use of humour language in the series breaks of the variety game show "Ching Roy Ching Laan"1
3651296452551เอกสารเฮนเรี เบอร์นีย์ เล่ม... 15
3661296482551คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม / งานวิจัยและพัฒนาระบบประกันคุณภาพ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม1
3671296502551ห้องสมุดเฉพาะ / ศิริพร ศรีเชลียง1
3681296632551ท่องไปในไพรกว้าง / บุหลัน รันตี1
3691296682551เที่ยวไปในป่าลึก / บุหลัน รันตี1
3701296712551รวมกฎหมายสมัยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2549, 2550 และ 25516
3711296722551สู่การอุดมศึกษาหลังโลกาภิวัฒน์ / บรรณาธิการโดย ไพฑูรย์ สินลารัตน์, ธีระ นุชเปี่ยม และ นันทวัน รามเดชะ5
3721296732551ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการพัฒนา / บรรณาธิการ ณดา จันทร์ชม2
3731296752551พระพุทธศาสนากับสังคมไทย / สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก1
3741296762551Standard for air-conditioning and ventilation systems1
3751296772551การพัฒนาศักยภาพห้องสมุดยุคใหม่ = Development of library potential in the new age1
3761296812551คู่มือการจัดหมวดหมู่และทำเครื่องมือช่วยค้นเอกสารจดหมายเหตุ / สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ; ชวนพิศ เต็งอำนวย บรรณาธิการ...[และคนอื่นๆ]1
3771297202551รายงานกิจการ / มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง1
3781297212551การอนุรักษ์หนังสือ / นวภรณ์ ซังบุดดา และ ประนอม เพ็งพันธ์1
3791297222551Where the miracle happens [Videodisc]2
3801297252551ศาสตร์การเขียน / สุทิติ ขัตติยะ1
3811297272551โครงการประชุมวิชาการของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2551 เรื่อง การพัฒนาศักยภาพห้องสมุดยุคใหม่ = (Development of library potential in the new 1
3821297282551ตำรากฎหมายปกครองว่าด้วยกฎหมายปกครองทั่วไป / วิษณุ วรัญูญู, ปิยะศาสตร์ ไขว้พันธุ์ และ เจตน์ สถาวรศีลพร 1
3831297302551เมืองโบราณ ฉบับพิเศษ.1
3841297312551รายงานสืบเนื่องจากการเสวนาวิชาการ เรื่อง ผลิดอกออกผล 9 ปี แห่งการปฏิรูปการศึกษา1
3851297322551พ่อสอนให้ลูกเอาตัวรอด / ยงยุทธ ขำคง1
3861297372551รวมพลังผลักดันสู่ความสำเร็จ / มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์2
3871297412551เที่ยวให้รู้ เปิดประตูสมอง / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย1
3881297452551Codex committee on food import and export inspection and certificaiton systems (CCFICS)1
3891297462551การเจรจาการค้าบริการใน WTO / พิมพ์ชนก วอนขอพร1
3901297472551รายงานวิจัย เรื่อง ผลกระทบจากการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ที่มีต่อภาคเกษตรกรรมและดุลการค้าไทย1
3911297482551สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม2
3921297492551ข้อมูลพื้นฐานสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว / ศูนย์อินโดจีนศึกษา วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา2
3931297502551กลยุทธ์การสร้างเสริมสุขภาพวัยรุ่น / สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์1
3941297512551Metal packaging1
3951297532551เทคโนโลยีการบินและกิจการท่าอากาศยาน / นระ คมนามูล1
3961297542551หนังสือที่ระลึกพิธีเปิดอาคารสิรินธร / บรรณาธิการโดย ประเทือง จินตสกุล2
3971297552551รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง การประเมินผลการลงทุนพัฒนาฝีมือทักษะแรงงานที่มีต่อรายได้และการกระจายรายได้ของแรงงานไทย.1
3981297562551รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง ผลกระทบของเขตการค้าเสรีของประเทศไทยที่มีต่อแรงงานไทย1
3991297572551รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง การประเมินผลการลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย1
4001297582551Codex committee on food import and export inspection and certification systems (CCFECS)1
4011297742551การสื่อสารทางการตลาด / สิทธิ์ ธีรสรณ์1
4021297792551Beauty addict1
4031297802551ตามรอยพ่อใช้พลังงานอย่างพอเพียง / จรรยา เงินมูล, บรรณาธิการ2
4041297852551คำอธิบายกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน / พรเพชร วิชิตชลชัย2
4051297862551ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา : ฉบับอ้างอิง ตัวบท คำอธิบาย และเอกสารอ้างอิง เรียงมาตรา / สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล2
4061297872551เอกสารการสอนชุดวิชาการใช้ภาษาอังกฤษ เล่ม... 6
4071297922551เอกสารการสอนชุดวิชา 223212
4081297982551Narnia [Videodisc] : Prince Caspian2
4091298002551เราหลงลืมอะไรบางอย่าง / วัชระ สัจจะสารสิน5
4101298012551Dokuwiki2
4111298022551AC4111
4121298052551LW 1022
4131298062551กฎหมายและการบริหารข้อพิพาทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เล่ม... PM 3032
4141298092551เอกสารคำสอนวิชาการบริหารความขัดแย้งและเทคนิคการเจรจาต่อรอง [GM 313]2
4151298122551เอกสารคำสอนวิชาเทคนิคการนำเสนองานโฆษณา (AD 320)2
4161298142551เอกสารประกอบการสอนวิชาการวิจัยวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ (RT 310)2
4171298152551วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค MC 3032
4181298162551เอกสารคำสอนวิชาข่าวและสถานการณ์ปัจจุบัน [JR 201]2
4191298172551เอกสารคำสอนวิชาการสัมมนาวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์2
4201298212551การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษาจาวา (Java) / ปิยนุช ชัยพรแก้ว1
4211298222551รู้ทันประเทศไทย / เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง2
4221298232551ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร / สมพร โกมารทัต 7
4231298262551ST 2052
4241298272551เอกสารประกอบการสอนหลักการตลาดเพื่อการท่องเที่ยว (HT 206)2
4251298282551เอกสารคำสอนวิชาวิธีวิจัยพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว [HT 308]2
4261298292551เอกสารคำสอนวิชาคณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน 3
4271298322551ไทยศึกษา GE 1232
4281298332551เอกสารคำสอนวิชาหลักการตลาดเพื่อการท่องเที่ยว (HT 206)2
4291298342551การจัดการการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน HT 3142
4301298352551เอกสารคำสอนวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (HT 315)2
4311298372551คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง CE 2142
4321298382551เอกสารคำสอนการเขียนแบบวิศวกรรม (IE 214/202)2
4331298392551TE 209 ปฏิบัติการวงจรดิจิทัลและตรรกะ2
4341298402551เอกสารคำสอนวิชาทฤษฎีการคำนวณ (CE 314)2
4351298472551เอกสารการสอนชุดวิชา 401016
4361298492551เอกสารการสอนชุดวิชา 413216
4371298502551Commercial law 1 [CD-ROM]12
4381298522551เอกสารการสอนชุดวิชา 413414
4391298542551เอกสารการสอนชุดวิชา 414016
4401298562551กฎหมายภาษีอากร 1 เล่ม...: เอกสารการสอนชุดวิชา / มานิต นิธิประทีป 4
4411298582551เอกสารการสอนชุดวิชา 414514
4421298642551The Touch of Love by Suanplu Chorus1
4431298662551รายงานการประชุมสมัชชาคุณภาพการศึกษา / บรรณาธิการโดย วรัยพร แสงนภาบวร และ สุวิมล เล็กสุขศรี1
4441298712551ดั่งดวงแก้วส่องฟ้าสาธารณสุข2
4451298752551รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SMEs : กรณีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1
4461298762551คณะกรรมาธิการ1
4471298802551แย้ม...ยิ้มจากใจ (2) : รวมงานเขียนคัดสรรจากสาร happy smile1
4481298812551แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ / จัดทำโดย ; กลุ่มงานผลิตเอกสาร สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร1
4491298822551อาทิตย์คุณธรรมของการศึกษาไทย : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ / ถวัลย์ มาศจรัส, ผู้เรียบเรียง2
4501298852551The way of life of the community around the canal intersection : the city, the people, and the community transformation2
4511298872551The 2nd National Conference on Information Technology 20081
4521298902551A surveillance of drinking behaviors and other health-risk behaviours among high school students in Thailand1
4531298912551รายงานการศึกษาโครงสร้างระบบการติดตามและประเมินผลแทนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (2545-2564)1
4541298922551The participation of the layperson in criminal cases5
4551298932551หวนอาลัย พูนศุข พนมยงค์ / สุดา พนมยงค์...[และคนอื่นๆ]2
4561298942551หวนอาลัย พูนศุข พนมยงค์ [ซีดี-รอม]2
4571298972551ออมก่อนรวยกว่า / นวพร เรืองสกุล2
4581298982551วิกฤตโลกร้อนเรื่องจริงหรือตื่นตูม? / ชัยวัฒน์ คุประตกุล2
4591298992551พระปิยโสทรเชษฐภคินี : ร้อยกรองน้อมสำนึกพระกรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ / คณะกรรมการฝ่ายจัดทำจดหมาย1
4601299042551ทางเลือกของคนฉลาดออม1
4611299052551Branding for SMEs1
4621299122551พจนานุกรมศัพท์พอลิเมอร์ : ฉบับราชบัณฑิตยสถาน4
4631299132551พจนานุกรมศัพท์พอลิเมอร์ [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล] : ฉบับราชบัณฑิตยสถาน4
4641299142551งานวันคนพิการ ครั้งที่ 44 ประจำปี 25511
4651299152551พระมิ่งขวัญ แก้วกัลยา ธ เมตตาคนพิการ [ซีดี-รอม]1
466129924255170th anniversary Thammasat business school1
4671299252551โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุร่วมกับสถานีอนามัยในอำเภอทองผาภูมิ และอำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี1
4681299262551การวิเคราะห์ข้อมูลสำมะโนประชากร พ.ศ.2513-25431
4691299272551รากฐานพลังงานไทย / ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์2
4701299302551ป่าชุมชน : ความมั่นคงแห่งชาติท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงและภาวะโลกร้อน / บรรณาธิการโดย ระวี ถาวร1
4711299312551ป่าชุมชน : กระบวนการเรียนรู้ในการจัดการทรัพยากรอย่างมีส่วนร่วมของสังคมไทย / บรรณาธิการโดย ระวี ถาวร, นิตยา เมี้ยนมิตร และ รังสรรค์ เกตุอ๊อด1
4721299332551Reaching the 31st year of car2
4731299342551โครงการศึกษาวิจัยเพื่อขยายการคุ้มครองแรงงานให้แก่แรงงานนอกระบบ1
4741299352551พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.25512
4751299362551ห้องสมุดมีชีวิต1
4761299372551เอกสารประกอบการสัมมนา ความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 26 เรื่อง รวมพลังสู่ความเป็นเลิศ : ความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาใ2
4771299382551Rethinking CSR1
4781299392551มหัศจรรย์สองฝั่งโขงเชื่อมโยงสองวัฒนธรรม1
4791299402551เที่ยวทั่วไทยให้สนุก... เติมความสุขให้ชีวิต1
4801299412551เที่ยวไทยให้สนุก... เติมความสุขให้ชีวิต1
4811299422551มหกรรมแข่งเรือสัมผัสวิถีวัฒนธรรมไทย1
4821299452551สมรรถนะครูและแนวทางการพัฒนาครูในสังคมที่เปลี่ยนแปลง / พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และ พรทิพย์ แข็งขัน1
4831299472551Guitar playing2
4841299482551สอนแกะเพลง/เล่นตามเพลงขั้นสูง [แผ่นวีดิทัศน์]2
4851299502551T.M.A. Directory... [CD-ROM] 5
4861299922551ครูเป็นพระเจ้าผู้สร้างโลก.1
4871299952551หนังสือที่รำลึกงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์2
4881299962551รอยทางแห่งพระปณิธาน / บุหลง ศรีกนก1
4891299972551ความทรงจำแห่งชีวิต / คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ1
4901300032551บ้านรวย บ้านจน บ้านดี บ้านร้าย ทำนายชะตาบ้าน เสริมชะตาคน / สมจินตนา1
4911300082551Women's studies : Challenges and opportunities in applying the knowledge1
4921300142551ความพร้อมด้านกฎหมายของประเทศไทยในการรับรองอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมีให้บุคคลสูญหาย / คณะทำงานยุติธรรมเพื่อสันติภาพ1
4931300162551กองทุนคู่แฝดที่มีแต่ได้1
4941300172551ออมสร้างอนาคตรับประโยชน์สองต่อ1
4951300182551A guidance to build energy awareness of hotel's customer an energy cost-based discount approach1
4961300192551เบื้องลึกเบื้องหลังความสัมพันธ์ไทย-ไต้หวันภายใต้นโยบายจีนเดียว / องอาจ เดชอิทธิรัตน์ ; พรชัย ตระกูลวรานนท์, บรรณาธิการ1
4971300212551หลักสัตตศิลา5
4981300222551The development of population registration and population cencus in Thailand1
4991300242551กฎหมายอาญาภาค 12
5001300522551ทักษะชีวิต : เอกสารการสอนชุดวิชา / เสาวภา ไพทยวัฒน์...[และคนอื่น ๆ] 4
5011300532551เอกสารการสอนชุดวิชา 101212
5021300562551ประมวลสาระชุดวิชา 123052
5031300672551เอกสารการสอนชุดวิชา 701012
5041300692551Thai Journal of Forestry [journal]1
5051300852551The 1st regional research expo : Northern Thailand1
5061300862551คำอธิบายกฎหมายแรงงาน / เกษมสันต์ วิลาวรรณ2
5071300892551มองอดีต... สร้างสรรค์อนาคต = Look back... Create the future1
5081300902551รายงานการวิจัยประเมินผลคุณธรรม 8 ประการของผู้เรียน : เจตคติและพฤติกรรม / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ1
5091300912551หลักการและมาตรการป้องกันภัยจากคลอรีน : ฉบับปรับปรุง1
5101300942551Public speaking in English1
5111300962551Tokoton yasashii seimei kogaku no hon1
5121301082551แบรนด์บาป : กลยุทธ์การตลาด บนความฉลาดสีดำ / ปาริชาติ ปถาปิตานนท์ และ ณัฐวิภา สินสุวรรณ 2
5131301092551The essential guide to new media & digital marketing1
5141301122551The world is flat : a brief history of the twenty-first century... 1
5151301142551กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน / พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช1
5161301162551กฎหมายใกล้ตัว / เจษฎ์ โทณะวณิก1
5171301172551รวมเรื่องน่ารู้จากแผนที่เมืองนครเชียงใหม่1
5181301182551การวิจัยเพื่อการประชาสัมพันธ์ / พรทิพย์ พิมลสินธุ์1
5191301202551ภูมิธรรมและบทบาทของพนักงานอัยการ / คณิต ณ นคร5
5201301212551แนวทางการเขียนตอบข้อสอบกฎหมายสำหรับผู้เริ่มต้นศึกษากฎหมาย / มุนิทร์ พงศาปาน2
5211301242551คู่มือฉุกเฉินสำหรับสู้ความคดีอิทธิพลและคดีมรดกร้อยล้านและวิธีสู้ความด้วยตนเองโดยไม่ต้องใช้ทนายความ / สุรทัศน์ ห์ลีละเมียร1
5221301272551อะไรเอ่ยลิขสิทธิ์ / จุมพล ภิญโญสินวัฒน์1
5231301282551Bhutan : Himalayan Mountain Kingdom1
5241301302551สาระสำคัญเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด พ.ศ.25491
5251301312551วิศวกรรมโทรคมนาคม.1
5261301322551สร้างสุดยอด 3D ด้วย 3ds max9 / อนุรักษ์ ภู่เนตร ; บรรณาธิการโดย ไพบูลย์ เปียศิริ1
5271301332551รวมโปรแกรมดูด (ดาวน์โหลด) สารพัดไฟล์ / ชนะ เทศทอง1
5281301342551Database programming ด้วย VB 2008 & VC# 2008 / ศุภชัย สมพานิช ; บรรณาธิการโดย สัจจุ จรัสรุ่งรวีวร1
5291301372551เจาะหลัก-ฎีกา แพ่งทันสมัย เล่ม... / The justice group, ผู้รวบรวม3
5301301382551เจาะหลัก-ฎีกา อาญาทันสมัย ฉบับสมบูรณ์1
5311301392551Laws and ethics of mass communication1
5321301402551สัญญาบัตรเครดิต การคิดดอกเบี้ย เบี้ยปรับ การผิดนัด การรับสภาพหนี้ การฟ้อง ศาลที่รับฟ้อง ทางแก้เมื่อแพ้คดี การปลอมและใช้บัตรเครดิตปลอม1
5331301422551การเขียนเอกสารสำนักงาน : ฉบับปรับปรุง / ประภัสสร ภัทรนาวิก1
5341301442551การบริหารราชการไทยกับการเมือง / ดิเรก ถึงฝั่ง1
5351301462551Strategic human resource development1
53613014725513ds Max 20091
5371301482551มือใหม่หัดใช้คอมพิวเตอร์ให้เก่ง ฉบับ Windows Vista & Office 20071
5381301492551ระบบฐานข้อมูล / โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์4
5391301502551คู่มือโปรแกรมภาษา SCILAB สำหรับผู้เริ่มต้น / ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์1
5401301512551การสื่อสารประเด็นสาธารณะและการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย / ปาริชาต สถาปิตานนท์2
5411301522551พิพิธภัณฑ์ภาคสนามประสบการณ์จากคนลองทำ / บรรณาธิการโดย ศิริพร ศรีสินธุ์อุไร2
5421301532551ยุทธวิธีการวางแผนสื่อโฆษณา / พรจิต สมบัติพานิช1
5431301542551แนวข้อสอบวิชากฎหมายล้มละลาย / เมธา วาดีเจริญ1
5441301562551แนวคิดหลักกฎหมายและคำพิพากษากฎหมายกับธุรกิจ / ศักดา ธนิตกุล2
5451301572551ธุรกิจเบื้องต้น = Business a changing world / โอ.ซี. เฟอร์เรลล์ และ เกอร์เฟรย์ เฮิร์ท ; แปลและเรียบเรียงโดย พรพรหม พรหมเพศ1
5461301582551Copy writing2
5471301592551การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม / ทัศนีย์ ลักขณาภิชนชัช... [และคนอื่น ๆ]1
5481301602551การบริหารการศึกษา2
5491301612551Transport management1
5501301632551การพัฒนาบุคคลและการฝึกอบรม / ยงยุทธ เกษสาคร1
5511301642551เคล็ดลับสอบ TOEIC (New TOEIC) / ธนพล (ลำดวน) จาดใจดี2
5521301652551Advertising management1
5531301662551Techniques for English reading skill and comprehension development for Thai students1
5541301672551การประกันภัยในอุตสาหกรรมขนส่งสินค้าและบริการโลจิสติกส์ / ประมวล จันทร์ชีวะ1
5551301682551Marketing reserch1
5561301692551Strategic personal finance management4
5571301702551การเมืองใหม่ ชีวิตใหม่ / ทัศนัย จินดาวนิช1
5581301732551สถิติเพื่อธุรกิจ / ปรีชา อัศวเดชานุกร และ เสาวรส ใหญ่สว่าง1
5591301752551Information storage and retrieval systems1
5601301762551การวิเคราะห์ข้อมูลและการใช้สถิติในงานวิจัย / ชูศักดิ์ จรูญสวัสดิ์1
5611301772551Product sketch design1
5621301852551Saving on a shoestring1
5631301862551Enjoy retirement1
5641302262551เพลงเพื่อแผ่นดิน / อุกฤษ มงคลนาวิน2
5651302272551เพลงเพื่อแผ่นดิน [ซีดี-รอม]2
5661302282551เพลงเพื่อแผ่นดิน [ซีดี-รอม]2
5671302322551จากงานวิจัยสู่ตำราและบทความ / ไพฑูรย์ สินลารัตน์ และ วันเพ็ญ ผินเผือก, บรรณาธิการ6
5681302352551การผลิตถ่านคุณภาพสูงและน้ำส้มควันไม้เพื่อใช้ในครัวเรือน2
5691302362551วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 6 ปี CIFS 2551 / สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม1
5701302382551การบูรณาการการแพทย์แผนไทย : ระบบยาไทยและยาจากสมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุข / จิราพร ลิ้มปานานนท์... [และคนอื่น ๆ]2
5711302422551คนไข้หัวหมอหรือหมอหัวดื้อ / สายพิน หัตถีรัตน์1
5721302522551ISAN design : results from limitations2
5731302542551Life ของขวัญของชีวิต / สิริกานต์ ผลงาม, บรรณาธิการ1
5741302552551แหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประโยชน์ในการวิจัย (ฉบับปรับปรุง) / กลุ่มกิจการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ2
5751302562551Foresight research โดยการสังเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์จากผลงานวิจัย : สาขาเทคโนโลยีอุบัติใหม่ / กลุ่มกิจการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ1
5761302572551Foresight research โดยการสังเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์จากผลงานวิจัย : สาขาการพัฒนาเศรษฐกิจ / กลุ่มกิจการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ1
5771302582551Foresight research โดยการสังเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์จากผลงานวิจัย : สาขาพลังงาน / กลุ่มกิจการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ1
5781302592551บันทึกประสบการณ์การมีส่วนร่วมของพ่อแม่ผู้ปกครองในการพัฒนาผู้เรียน กรณีศึกษาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร / ปรีดาวรรณ อินทวิมลศรี ; อรุณศรี ละอองแก้ว, บร1
5791302602551บันทึกประสบการณ์การมีส่วนร่วมของพ่อแม่ผู้ปกครองในการพัฒนาผู้เรียน กรณีมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว / ธนากร คมกฤส ; อรุณศรี ละอองแก้ว, บรรณาธิการ1
5801302622551บันทึกประสบการณ์การมีส่วนร่วมของพ่อแม่ผู้ปกครองในการพัฒนาผู้เรียน กรณีโรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 / จำนงค์ แจ่มจันทร์วงษ์ และ รสนา ศิริสวัส1
5811302632551บันทึกประสบการณ์การมีส่วนร่วมของพ่อแม่ผู้ปกครองในการพัฒนาผู้เรียน กรณีโรงเรียนเกษมพิทยา แผนกอนุบาล / วรนาท รักสกุลไทย ; อรุณศรี ละอองแก้ว, บรรณาธิการ1
5821302642551บันทึกประสบการณ์การมีส่วนร่วมของพ่อแม่ผู้ปกครองในการพัฒนาผู้เรียน กรณีโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย / อรุณี นาคทัต1
5831302662551จัดรูปกาย ให้ใจเป็นสุข / นิว แดง ใบเล่ ; ทักษ์ศิล ฉัตรแก้ว, บรรณาธิการ1
5841302702551The role and ritual in life divination of Lua (Plang) at Huay Nam Khun Village Mae Fah Luang District, Chiang Rai1
5851302712551สิ่งพิมพ์วิชาการ1
5861302722551Museum and Mekong Basin1
5871302742551กติกาการตัดสิน Wood ball / รวบรวมโดย อารยา ถาวรสวัสดิ์1
5881302792551Get into bed with Google1
5891302802551Heal your troubled mind1
5901302812551Brilliant NLP1
5911302832551ชีวิตงาม / หม่อมหลวงจิตติ นพวงศ์ และ เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์2
5921302862551Raising money smart kids1
5931302872551คู่มือเตรียมพร้อมและป้องกันตัวเองเพื่อให้รอดปลอดภัยในทุกสถานการณ์1
5941302882551Life coach1
5951302902551สถาปนิกกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ2
5961302912551Linux format Issue 119 [Digital videodisc] 1
5971303082551100 เล่มหนังสือดีวิทยาศาสตร์ / ชัยวัฒน์ คุประตกุล... [และคนอื่น ๆ]2
5981303112551อมยิ้มฉบับยกขบวนฮา / นายป่วน ; บรรณาธิการ มนูญ เจ้ยจู1
5991303172551Participation of people in the environmental preservation of the Premprachakorn Canal Communities2
6001303322551แก่นภาษาพาสนุก / อนุชิต ล้ำยอดมรรคผล และ สถาพร ฉันท์ประสูตร2
6011303712551เทคนิคการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ / สมชาติ กิจยรรยง และ อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง2
6021303782551การวิเคราะห์อาการขัดข้องและผลกระทบ.2
6031303802551Long Tail marketing2
6041303812551Honda-"rashisa" no kakushin2
6051303822551Gyozaya to kokyu french deha dochiraga mokaruka2
6061304082551หนังสือตึกป๋า1
6071304092551วาดดอกไม้สไตล์โฟล์คอาร์ต / จุฑารัตน์ (โคโซริค) ผูกพานิช1
6081304132551นิทานไทย โดยศิลปินไทย1
6091304152551ดอกไม้ตัดปักด้วยรักและไอเดีย / เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล1
6101304182551Me and my pet : cats1
6111304242551น้ำผักและน้ำผลไม้เพื่อสุขภาพ / วนัชพร วิณิชชานนท์1
6121304312551เอกสารการสอนชุดวิชา การควบคุมและการตรวจงานก่อสร้าง เล่ม... 4
6131304332551เอกสารการสอนชุดวิชา เครื่องจักรกลและอุปกรณ์การก่อสร้าง เล่ม... 2
6141304342551เอกสารการสอนชุดวิชา การจัดการการขายและการกระจายสิ้นค้า เล่ม... 4
6151304352551เอกสารการสอนชุดวิชา การจัดการงานขนส่งสิ้นค้า เล่ม... 6
6161304392551เอกสารการสอนชุดวิชา กฎหมายและมาตรฐานด้านอาชีวอนามัยและและความปลอดภัย เล่ม... 6
6171304402551แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชา กฎหมายและมาตรฐานด้านอาชีวอนามัยและและความปลอดภัย เล่ม... 1
6181304422551เอกสารการสอนชุดวิชา การบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เล่ม... 6
6191304442551เอกสารการสอนชุดวิชา การเขียนภาษาอังกฤษ เล่ม... 3
6201304452551ธุรกิจคุณธรรม : ปลูกจิตสำนึกผนึกความรับผิดชอบตอนแทนสังคม. เอกสารประกอบการประชุมกลุ่มย่อย กลุ่ม "ธุรกิจคุณธรรม" / ธนินทร์ รัตนโอฬาร, รวบรวมและเรียบเรีย1
6211304462551เอกสารการสอนชุดวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เล่ม... 4
6221304472551เอกสารการสอนชุดวิชา การวิเคราะห์โครงการ เล่ม... 6
6231304482551เอกสารการสอนชุดวิชา การจัดการวัสดุและการจัดซื้อ เล่ม... 6
6241304512551เอกสารการสอนชุดวิชา การบัญชีต้นทุนและการบัญชีเพื่อการจัดการ เล่ม... 9
6251304612551ประมวลสาระชุดวิชาชุดวิชา เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและการจัดการการเงิน เล่ม... 6
6261304642551ประมวลสาระชุดวิชา เศรษฐศาสตร์การเงิน เล่ม... 6
6271304652551เอกสารการสอนชุดวิชา การจัดการการเงิน เล่ม... 4
6281304682551เอกสารการสอนชุดวิชา ทฤษฎีและการวิจารณ์ภาพยนตร์เบื้องต้น เล่ม... 6
6291304692551เอกสารการสอนชุดวิชา ศิลปะภาพถ่ายและภาพยนตร์ เล่ม... 2
6301304712551เอกสารการสอนชุดวิชา การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น เล่ม... 2
6311304732551เอกสารการสอนชุดวิชา การสื่อสารการตลาด เล่ม... 2
6321304752551เอกสารการสอนชุดวิชา การบริหารงานสื่อสิ่งพิมพ์ เล่ม... 2
6331304802551เอกสารการสอนชุดวิชา การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน เล่ม... 2
6341304872551รายงานประจำปี... [ซีดี-รอม] = Annual report ... [CD-ROM] / บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)1
6351304882551สถิติผลการดำเนินงานและฐานะการเงินกลุ่มเกษตรกรทุกรูปแบบในรอบ 5 ปี [ซีดี-รอม]2
6361304892551โครงการสแกนหนังสือกฎหมายเก่า 5
6371304972551การคลังเพื่อสังคม : จินตนาการและการวิจัยเพื่อสังคมที่ดีกว่า / ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์2
6381304982551ชุมชน : รวมพลังชีวิต หลายพลังความคิด พลิกฟื้นชุมชน / อธิวัฒน์ เปล่งสอาด ; รวบรวมและเรียบเรียง สุวิมล ว่องวาณิช, สาธิดา สกุลรัตนกุลชัย, วิจิตรา ทองงอก,2
6391304992551ชุดเอกสารความรู้1
6401305002551เด็กและเยาวชน : สังคมมีคุณค่าจากต้นกล้าคุณธรรม / เลขา ปิยะอัจฉริยะ ; รวบรวมและเรียบเรียง สุวิมล ว่องวาณิช, ขวัญเมือง แก้วดำเกิง, ศักดิ์สิทธิ์ ทองงอก, 2
6411305012551ครอบครัว : แหล่งหล่อหลอมคุณธรรมด้วยความรัก / สุวิมล ว่องวาณิช, อธิวัฒน์ เปล่งสอาด, บุณยาพร ฉิมพลอย และ อัญชลี ภัทรพิชญธรรม, รวบรวมและเรียบเรียง2
6421305112551การคลังท้องถิ่น : รวมบทความวิจัยเพื่อเพิ่มพลังให้ท้องถิ่น / ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์1
6431305132551สรุปหลักกฎหมายจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดเพื่อเสริมสร้างแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดี พ.ศ.2550 / สมชัย จารุจินดา3
6441305152551เติมเต็มความรู้ รู้คิด รู้ทำ : เอกสารเสริมความรู้นักวิจัยในโครงการวิจยและประเมินสมัชชาคุณธรรม : ศักยภาพและโอกาสเพื่อเพิ่มพูนคุณธรรม / นงลักษณ์ วิรัชช2
6451305162551วิถีฎีกามหาชน เล่ม 1 ข้อกำหนดแห่งกฎหมาย2
6461305192551กรอบโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์กรเชิงบูรณาการ : แนวทางการปฏิบัติ4
6471305622551เจาะระบบ Network 2nd Edition / จตุชัย แพงจันทร์ และ อนุโชต วุฒพรพงษ์ ; บรรณาธิการ อรรณพ ขันธิกุล2
6481305812551Strategic management2
6491305822551คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 3-4 (มาตรา 157-245)4
6501306032551เจาะลึกการกรอกแบบ ภ.ง.ด.50 และ 51 และเทคนิคการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล / สมเดช โรจน์คุรีเสถียร...[และคนอื่นๆ]1
6511306042551Tax planning strategies withholding tax1
6521306052551Import & export tax accounting.1
6531306062551เจาะลึกการวางแผนภาษีของธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ / สมเดช โรจน์คุรีเสถียร... [และคนอื่น ๆ]1
6541306072551รายได้และค่าใช้จ่ายความแตกต่างของหลักบัญชีกับหลักภาษีอากรที่ต้องปรับปรุงกำไรสุทธิ / สมเดช โรจน์คุรีเสถียร1
6551306082551Tax planning strategies : real estate & construction1
6561306102551Creating a lean culture : tools to sustain lean conversions3
6571306132551การศึกษาการทำงาน : หลักการและกรณีศึกษา / วันชัย ริจิรวนิช3
6581306172551เอกสารการสอนชุดวิชา สถิติวิจัยและการประเมินผลการศึกษา เล่ม... 2
6591306232551เอกสารการสอนชุดวิชา แนวคิดและทฤษฎีการแพทย์แผนไทย เล่ม... 2
6601306282551เอกสารการสอนชุดวิชา นวดแผนไทย เล่ม... 2
6611306302551เอกสารการสอนชุดวิชา จรรยาวิชาชีพและกฎหมายเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย เล่ม... 2
6621306342551เอกสารการสอนชุดวิชาวิธีการวิจัยทางสหกรณ์ เล่ม... 2
6631306482551เจาะหลัก-ฎีกา กฎหมายปกครอง กฎหมายรัฐธรรมนูญ : สรุปหลักและฎีกาตามกฎหมายปกครองและกฎหมายรัฐธรรมนูญ อธิบายทุกลักษณะที่ใช้ออกข้อสอบ ใช้เป็นคู่มือเตรียมสอบท1
6641306492551เจาะหลัก-ฎีกา กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา / The justice group, ผู้รวบรวม1
6651306512551A study of problems of services and utilizations of public telephone in Bangkok metropolitan area2
6661306542551เจาะหลัก-ฎีกา วิ แพ่งทันสมัย เล่ม... / The justice group, ผู้รวบรวม2
6671306562551เจาะหลัก-ฎีกา ล้มละลายและฟื้นฟูกิจการลูกหนี้ / The Justice Group, ผู้รวบรวม1
6681306652551Integrated marketing communication strategy for maketing promotion in Thai private higher education institutes3
6691306662551Constitutional interpretation of the Thai constitutional court : a case study of constitutional interpretation in which different from the purpose ofc2
6701306672551A study of the DPU students' Hi-Speed internet use demand and its related issues territory of Bangkok1
6711306742551Measures for promoting biparties system in a workplace under the labour relations law : a case study of the joint consultation3
6721306812551Defects reduction in process forming net by statistics process control3
6731306852551Legal measures to increase women's participation in politics3
6741306882551วันเวลาแห่งความหวาดกลัว : การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการรับรู้ของเด็กต่อการดำเนินชีวิตในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย1
6751306892551The study of satisfaction of Suan Dusit Rajabhat University students with teaching and learning through videoconferencing3
676130690255137th anniversary Ramkhamhaeng University2
6771306912551A study of utilization behavior and affect of playing game online according to junior secondary school students opinions of Suan Kulab Nontaburi schoo3
67813069225513 Universities art exchange exhibition4
6791306992551คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี : นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา วันจันทร์ที่ 29 ธันวาคม 25511
6801307002551การวิเคราะห์เชิงสถิตย์.2
6811307072551ไหว้พระประธาน 76 จังหวัด1
6821307082551ภัยพิบัติใกล้ตัว / อนันต์ วรธิติพงศ์1
6831307102551บทบาทวัดกับการดูแลสุขภาพชุมชน2
6841307112551โครงการฐานข้อมูลกัมพูชา ; 12
6851307122551Healthy body & healthy mind : สุขภาพ สบายใจ / ภัทรพร อภิชิต1
6861307152551Gender ความหลากหลายทางเพศ : หนังสือกึ่งนิตยสารวิชาการ เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องเพศที่ดีขึ้น / ผู้จัดทำ กัลยา ลักษณเกียรติ... [และคนอื่น ๆ]2
6871307182551ไหว้พระสะสมบุญ2
6881307202551กว่าจะได้เป็นมืออาชีพลูกจ้างนายธนาคาร / อุทัย อัครพัฒนากูล1
6891307282551Supermotivation : a blueprint for energizing your organization from top to bottom2
6901307322551มาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน1
6911307332551ฉลาดซื้อ : รวมผลทดสอบผลิตภัณฑ์ 2008 330 ยี่ห้อที่คุณเลือกซื้อได้โดยไม่ต้องเดา / สุภาภรณ์ อัษฎมงคล, บรรณาธิการ.1
6921307352551ด้วยพระบรมราชศรัทธาแห่งองค์มหาเจษฎาราชเจ้า / พระภิกษุไกรศรี กิตติสิริ จันทรปัญญา2
6931307362551รัชกาลที่ 3 แห่งบรมจักรีมหากษัตริยานุสรณ์ / พระภิกษุไกรศรี กิตติสิริ จันทรปัญญา2
6941307372551Pakkred stories uncovered2
6951307392551The development of tutorial on the tax accounting for faculty of accountancy Dhurakij Pundit University students3
6961307482551Is it too late1
6971307492551แสงหนึ่งส่องสว่าง ณ กลางใจ / ขวัญเรือน อภิมณฑ์, บรรณาธิการ.3
6981307512551ก่อนพสุธาปรากฎ / เขมานันทะ ; บรรณาธิการ นิพัทธ์พร เพ็งแก้ว2
6991307532551Snow in the summer1
7001307552551Temples in Bangbuathong Nonthaburi2
7011307562551Toriaezu no satsujin1
7021307582551ศิลปกรรมพระประวัติและพระกรณียกิจในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์2
7031307602551Introducing mind & brain1
7041307612551Measures to protect consumers form dangerous goods : a case study of claiming damage and compensation3
7051307622551No-fault compensation schemes for medical service3
7061307632551วิเคราะห์ปัญหาวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 เปรียบเทียบกับวิธีพิจารณาคดีมโนสาเร่และการดำเนินคดีแบบกลุ่ม3
7071307692551Temples in Sainoi, Nonthaburi2
7081307792551สรุปผลการประชุมสัมมนาทางวิชาการสำหรับนักคณิตศาสตร์ประกันภัยและเจ้าหน้าที่สถิติ ณ เมืองลีมาสซอล สาธารณรัฐไซปรัส ระว่างวันที่ 28 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 251
7091307802551สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์กับพระกรณียกิจด้านศิลปวัฒนธรรม1
710130781255140 Anos Aniversario de las relaciones diplomaticas Reino de Tailandia - Republica del Peru2
7111307822551พระบรมธรรมิกราช / รวบรวมและเรียบเรียงโดย ธนัช สุขวิมลเสรี1
7121307862551ชุดเรียนรู้ด้วยตนเองและปฏิบัติการ การประเมินโครงการ1
7131307882551รายงานผลการพัฒนาการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุพ.ศ.2546 มาตรา 11 (8) (9) (10) และ (12)1
7141307982551เครื่องประกอบพระอิสริยยศ : สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ / ณัฏฐภัทร จันทริช... [และคนอื่น ๆ]1
7151307992551เครื่องประกอบพระอิสริยยศ [ซีดี-รอม] : สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์1
7161308272551กฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม 2 รัฐ 14
7171308322551ไม้ดอกหอมในวรรณคดีไทย / วัชรพงศ์ หงษ์สุวรรณ1
7181308332551คู่มือคนรักต้นไม้1
7191308342551กล้วยไม้ 21
7201308352551The last lecture1
7211309182551Urbanization and social change in developing countries1
7221309192551Introduction to tour planning and organizing1
7231309222551มัคคุเทศก์1
7241309232551พฤติกรรมการบริหารองค์การสาธารณะ / วันชัย มีชาติ1
7251309252551ลัทธิเศรษฐกิจการเมือง / ฉัตรทิพย์ นาถสุภา1
7261309272551เทคนิคการเขียนรายงานวิจัย / สิทธิ์ ธีรสรณ์1
7271309292551การสื่อสาร การเมืองและประชาธิปไตยในสังคมพัฒนาแล้ว / เสถียร เชยประทับ1
7281309302551ลับลวงพราง ภาคพิสดาร / วาสนา นาน่วม3
7291309312551The application of safety measures in criminal cases : gathering facts in the conduct of a case2
7301309322551การมีส่วนร่วมของประชาชน1
7311309342551Roles and duties of office of the National Anti-Corruption Commission for problem solving of conflict between private interest and public interest2
7321309352551การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา / อดุลย์ จาตุรงคกุล3
7331309372551An analysis of saving behavior and factors affecting to life insurance saving of people in Bangkok2
7341309412551ประมวลสาระชุดวิชา การวิเคราะห์การเมืองและระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ เล่ม... 2
7351309452551ประมวลสาระชุดวิชา ปัญหาเฉพาะเชิงนโยบายสาธารณะ เล่ม... 2
7361309572551Financial crisis1
7371309582551Inter financial risk management1
7381309642551เทคนิคและศิลปะในการเจรจาต่อรอง1
7391309652551Making decisions effectively1
7401309662551เคล็ดลับผู้บริหารระดับโลก1
7411309702551Legal measure in applying for business reorganization voluntary case2
7421309712551Legal measures of consumer protection right : a case study of weight control center2
7431309722551Brand positioning / กันต์ฐศิษฏ์ เลิศไพรงาม1
7441309732551Foreign exchange risk management / หทัยชนก จรณะ, บรรณาธิการ1
7451309742551Inter trade & investment1
7461309762551ทัศนคติกำหนดทุกสิ่ง1
7471309772551มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ : ศึกษากรณี การฉ้อโกงประกันภัยรถยนต์2
7481309812551The introduction of factual evidence made favor of the accused in the criminal procedure2
7491309822551Measures of remedy for foreigners tourists who suffer damage in Thailand2
7501309952551The construction of "metrosexual" male representation in television commercial movie [CD-ROM]2
7511309962551Development of energy database for buildings using table energy map1
7521309972551โปรแกรมแผนที่พลังงานมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ [ซีดี-รอม]2
7531309992551The consciousness of Thai Government Officials in solving public problem informed by mass media1
7541310022551Restorative justice with family and community groups conferencing to divert the case of child and juvenile offences don't reach the juvenile and famil3
7551310042551The perspective of youth to spend their leisure time in capitalism culture2
7561310082551The comparative of random number generation when estimate parameter of continuous random variable distribution and discrete random variable distributi2
7571310102551The opinions of government official to the organizational culture of business department and development ministry of commerce2
7581310132551บุ้งกี๋3
7591310152551A study of network management system in order to reduce the problems about service obstruction of digital loop carrier1
7601310162551Development of building energy information for a multi-purposed commercial building1
7611310182551The development of RFID-based application for car license number management2
7621310192551Marketing communication strategies for book online business in Thailand2
7631310212551The selection of pre ventive project for accident on expressway the case study of Burapha Withi Expressway2
7641310222551Development of IP-based police radio communication system1
7651310302551A study of opintions and cooperation needs of staff towads the annual protection and emergency plans of PTT research and technology institute at wong 1
7661310402551Selling communication strategies in direct sales business2
7671310442551IP multicast for Suan Dusit Rajabhat university2
7681310462551Study problem of radio frequency interference of the community radio upon television program2
7691310472551Role of lawyer in criminal cases : a comparative study in investigation process and consideration process2
7701310512551Special authority in accessing information : comparison study between ordinary criminal cases and cases proceeded under the special investigation act2
7711310542551Insured person problems of informal workers in accordance to social security act2
7721310552551Guidelines for supply management in basic education institutions nonthaburi educational service area office 12
7731310602551การผลิตไฟฟ้าด้วยระบบผลิตไฟฟ้าและความร้อนร่วม (Cogencration) การกระจายระบบผลิตไฟฟ้า (Distributed gencration) และพลังงานหมุนเวียน : กลยุทธ์สำคัญสำหรับคว1
7741310652551Model community care2
7751310732551รายงานวิจัย เรื่อง การศึกษาพันธกรณีและความพร้อมของประเทศไทยในการปฏิบัติตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ.20031
7761310742551รายงานวิจัยและประเมินผลโครงการสมัชชาคุณธรรม : ศักยภาพและโอกาสเพื่อเพิ่มพูนคุณธรรม / นงลักษณ์ วิรัชชัย... [และคนอื่น ๆ]1
7771310752551ตำราและเอกสารประกอบการสอน1
7781310772551กระดาษจากวัสดุธรรมชาติ3
7791310792551สวิง3
7801310802551ลงรักปิดทอง3
7811310812551สีจากวัสดุธรรมชาติ3
7821310822551กระบุง3
7831310832551เครื่องปั้นดินเผา3
7841310852551สุ่มปลา3
7851310862551ตะกร้า3
7861310872551ตะกร้อ3
7871310882551ผ้ามันย้อม3
7881310892551กระทง3
7891310902551สาแหรกกระจาดหาบ3
7901310912551หมวก3
7911310922551ศูนย์ส่งเสริมศิลปชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)3
7921310932551ชะลอม3
7931310942551กล่องผ้าไหม3
7941310952551ตุ๊กตาชาววัง3
7951310962551สุ่มไก่3
7961310972551งอบ3
7971311202551นโยบายสาธารณะ : แนวความคิดการวิเคราะห์และกระบวนการ / สมบัติ ธำรงธัญวงศ์1
7981311222551การบริหารโครงการ / มยุรี อนุมานราชธน1
7991311282551The venetian betrayal1
8001311292551The Alexandria link1
8011311352551เดินสู่อิสรภาพ / ประมวล เพ็งจันทร์1
8021311412551PowerPoint 2007 ฉบับสมบูรณ์1
8031311432551เดินสู้ทุกข์ / พระไพศาล วิสาโล1
8041311462551เศรษฐกิจรากหญ้า / วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร1
8051311492551เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น : เศรษฐศาสตร์สำหรับบุคคลทั่วไป / วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน1
8061311512551120 คำถาม-ตอบ สัมภาษณ์งาน : เตรียมความพร้อมฝ่าด่านทดสอบอรหันต์ / ดับบลิว มิคานอน1
8071311522551จากสายน้ำสู่นคร / ประกาศิต คนไว1
8081311532551เมรุมายา / ศันสนีย ศีตะปันย์1
8091311552551แว้งที่รัก / ชบาบาน1
8101311572551เครื่องถ้วยสังคโลก / ภุชชงค์ จันทวิช1
8111311582551เครื่องถ้วยในเมืองไทย1
8121311592551เครื่องลายคราม / ภุชชงค์ จันทวิช1
8131311602551สร้างเว็บแบบมืออาชีพด้วย Joomla / อัครวุฒิ ตำราเรียง, พิศาล เชื้อชาติไทย, ศุภชัย แต่สกุล3
8141311732551111 กูรูบริหารจัดการอุตสาหกรรมโลก / เอกชัย บุญยาทิษฐาน1
8151311762551หลักกฎหมาย2
8161311772551กฎหมายรัฐธรรมนูญ / บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ1
8171311792551คำอธิบายกฎหมายปกครอง / ชาญชัย แสวงศักดิ์1
8181311822551What is marketing1
8191312012551แวะมาเยือน / เพชรลดา สิงหเสนี3
8201312022551จิตวิทยาความฉลาดและความคิดสร้างสรรค์ / วิทยากร เชียงกูล3
8211312382551อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว / นิศา ชัชกุล1
8221312412551A rule of a mirror1
8231312432551การพับริบบิ้นเหรียญโปรยทาน / ศุภลักษณ์ ทัพทวี1
8241312462551รางวัลชีวิต ชวนคิด ชวนขัน / จรัญ จันทลักขณา3
8251312482551พลิกชีวิตจากหายนะสู่ความสำเร็จ... / สมคิด ลวางกูร2
8261312502551คัมภีร์ฝ่ามรสุมเศรษฐกิจ2
8271312512551Winning2
8281312522551คัมภีร์เจ้าสัวเส้นทางสู่ความสำเร็จ.2
8291312532551คัมภีร์เจ้าสัวเส้นทางสู่ความสำเร็จ.2
8301312542551มองซีอีโอโลก ภาค 3 : อเมริกันยังครองโลก / วิกรม กรมดิษฐ์ ; วิมล ไทรนิ่มนวล, เรียบเรียง 3
8311312552551เมื่อผู้หญิงอยากเป็นใหญ่ ดร.จรวยพร ธรณินทร์ / มนตรี แสนสุข2
8321312562551ยุทธศาสตร์การตลาดระดับไฮโซเดอะมอลล์ สยามพารากอน ผีเสื้อเหล็ก ศุภลักษณ์ / ถนอมศักดิ์ จิรายุสวัสดิ์1
8331312572551กลยุทธ์การบริหารการจัดการธุรกิจเงินแสนล้านของบัณฑูร ล่ำซำ / ถนอมศักดิ์ จิรายุสวัสดิ์1
8341312582551เทอดชัย ชีวะเกตุ : หมอผู้เติมเต็มชีวิตใหม่แก่ผู้พิการขาขาด / ปรุง พวงนัดดา3
8351312602551The luckiest man in the world1
8361312822551รายงานผลการวิจัย เรื่อง การเปรียบเทียบเทคนิคการพยากรณ์เชิงสถิติเมื่อข้อมูลมีการเคลื่อนไหวแบบไม่เชิงเส้น2
8371312832551รายงานผลการวิจัย เรื่อง พัฒนาการ วิถีการดำเนินชีวิต การอยู่อาศัย กิจกรรม และการใช้ประโยชน์ที่ดินชุมชน ซอยประชาชื่น-นนทบุรี 82
8381312852551โครงการวิจัยชุดการสื่อสารจิตสำนักสาธารณะ2
8391312862551รายงานผลการวิจัย เรื่อง ผลกระทบของความรู้ความสามารถของนักบัญชี การสนับสนุนของผู้บริหารและแรงกดดันจากสังคม ที่มีต่อประสิทธิภาพการบัญชีสิ่งแวดล้อมของธุร1
8401312872551รายงานผลการวิจัย โครงการวิจัยชุด "การสื่อสารจิตสำนึกสาธารณะ" เรื่อง บทบาทรายการโทรทัศน์สำหรับเด็กกับการสร้างจิตสำนึกสาธารณะ2
8411312882551Roles of children television programs and public consciousness [CD-ROM]2
8421312902551การเดินทางสู่ความเป็นมนุษย์ที่แท้ [ซีดี-รอม]1
8431312912551คู่มือ PowerPoint 2007 ฉบับสมบูรณ์ [ซีดี-รอม] / ดวงพร เกี๋ยงคำ.1
8441313082551Media exposure behavior, attitude and satisfaction of a viewer's towards marketing communication of SF Cinema City2
8451313112551The accountability of practical doctor : the case study of problems obstacles and how to solve civil case prosecution in court2
8461313122551The study of status and needs in faculty development of Private Higher Education Institutions2
8471313142551Marketing communication strategy of TV Pool Magazine2
8481313152551Expert system development of machine selection for product compatibility : a case study of bolt, screw industry2
8491313162551The response of marketing service of public telephone (coin only) customer, comparison between TOT and True Corporation in Bangkok Metropolitan area2
8501313172551The participative communications a case study of Khao Samokhon community self sufficiency economy learning center2
8511313182551Wireless security for Suandusit Rajabhat University1
8521313202551Feasibility study of Mae Lang small hydro power project Mae Hong Sorn province2
8531313212551The application of plea bargaining : counter corruption case2
8541313222551การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานกายภาพบำบัดด้วย UML กรณีศึกษา : โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า = System analysis and design of physical therapy system using UML ca1
8551313232551จินตนาการทางเพศในหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นแนวอี-โรแมนติก = Sexual imagination in Japanese E-romantic (Erotic-romantic) comics / พัชรินทร์ นฤเบศไกรสีห์ 2
8561313242551Korean social and cultural contexts as shown on TV Drama series "Full House"2
8571313272551The study of the acceptance of electronic commerce according to the opinions of staffs of CAT Telecom Public Company Limited in Bangkok1
8581313282551Maintenance database development of Dhurakij Pundit University : case study of Sujja Katutut Building1
8591313292551Education management in dhamma program, Dhammasuksa Section, of Phrapariyattidhamma Schools in Nonthaburi province area 12
8601313302551Programming development solution for groundwater well drill machine transportation routing2
8611313312551The thai teenagers' acknowledgement of information on campaigns to promote the non-smoking norm2
8621313322551Application of statistical process control in blow molding process a case study of a plastic packaging factory1
8631313342551Guidelines for desirable moral development of teachers under the Pathumthani educational service area office 22
8641313352551Teachers debt : case study of teachers in Nonthaburi educational service area office 11
8651313422551บันทึกเลือด 7 ตุลา : กลางเสียงปืนและแก๊สน้ำตา / วริษฐ์ ลิ้มทองกุล และ ดวงพร วงศ์ชูเครือ, บรรณาธิการ1
8661313442551หลวงปู่เย่อ โมสโก2
8671313452551หนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก1
8681313462551อิทธิบาท 4 : หนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก / พร มลิทอง1
8691313472551ศิลปะ : หนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก / อาภรณ์ ดิลกโสภณ1
8701313482551ศาสนคุณ : หนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก / หม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัย ดิศกุล1
8711313492551ความเป็นผู้ว่าง่าย : หนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก / ศักดิ์ แวววิริยะ1
8721313502551การบูชาคนที่ควรบูชา : หนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก / เกษม บุญศรี1
8731313512551คู่มือเตรียมสอบ CPA วิชาการบัญชี 2 / สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ1
8741313562551รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการสำรวจความคาดหวังและความต้องการของกลุ่มผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ของกรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 21
8751313572551นักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดและในกำกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีการศึกษา... 4
8761313592551รายงานการวิจัย เรื่อง การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท โดยคณะรัฐมนตรี1
8771313602551คู่มือการส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันการศึกษา / ชนิตา รักษ์พลเมือง... [และคนอื่น ๆ]3
8781313642551รวมมาตรฐานสากลว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต / สำนักการต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ2
8791313662551ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษา/หน่วยงานต่างประเทศ / รวบรวมและจัดทำ ศิริพร วิริยะอัครเดชา2
8801313672551The learning motivations of Police Cadets in Royal Thai Police Cadet Academy1
8811313682551สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ของไทย 2510-25302
8821313792551รายงานการวิจัยเรื่องการส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันการศึกษาของสิงคโปร์3
8831313802551ทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันการศึกษา3
8841313812551รายงานการวิจัย เรื่อง การส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันการศึกษาของไทย3
8851313822551รายงานการสังเคราะห์งานวิจัย เรื่อง นโยบายการส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันการศึกษา3
8861313852551รายงานการวิจัย เรื่อง มิติทางสังคมวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อความรุนแรงในเด็กและเยาวชน1
8871313902551เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา2
8881313912551Problem based learning : PBL2
8891313922551การใช้สื่อการเรียนรู้ / จงกล แก่นเพิ่ม2
8901313952551การพัฒนาผู้เรียน / วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา2
8911313982551เอกสารประกอบการสัมมนา และการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมศักยภาพการสอนของชุมชนผู้สอนคุณภาพ ปีการศึกษา 25512
8921313992551โครงการสุทธิครุศิลป์2
8931314122551การวิจัยชั้นสูงทางการบริหารการศึกษา1
8941314132551Qualitative research in education1
8951314152551Concepts in vocational and adult education1
8961314162551ความเป็นอิสระของมหาวิทยาลัยไทย / จรัส สุวรรณเวลา1
8971314172551ภาวะผู้นำในองค์การการศึกษา / สุนทร โคตรบรรเทา1
8981314202551The secret of tax1
8991314212551เลขานุการยุคใหม่ที่นายคาดหวัง / สมิต สัชฌุกร และภรณี วินิจฉัยกุล1
9001314252551การสร้างคำในภาษาไทยสมัยอยุธยา : วิธีสร้างคำประสม / ราตรี ธันวารชร1
9011314702551พลิกฝ่ามือสร้างธุรกิจไทย เล่ม... / นิทัศน์ คณะวรรณ... [และคนอื่น ๆ]2
9021314712551ไมโครซอฟต์ออฟฟิศ 20072
9031314722551รวมสุดยอด Office 2007 / ไพบูลย์ เปียศิริ2
9041314742551ไมโครซอฟต์เวิร์ด 20072
9051314752551ครบทุกเรื่อง Office 2007 : เข้าใจง่ายทำได้จริงแบบ step by step / ธัชชัย จำลอง2
9061314762551มือใหม่ Word 2007 ใช้งานอย่างมือโปร / ภัททิรา เหลือวิลาศ2
9071314822551เวิร์ด 20072
9081314832551คู่มือ Office 2007 ฉบับสมบูรณ์ / ดวงพร เกี๋ยงคำ2
9091314862551A study of satisfaction and need for morale suport of educational personnel under the nonthaburi educational service area office 11
9101314912551A study of trends on the ideal of community radio in the next decade (B.E.2552-2561)1
9111314922551State and problems of information technology management in secondary schools in Nonthaburi educational service area office 12
9121314932551The legal problems of the condominium act for the buyer of apartment from the auction organized by the legal execution official2
9131314942551The images of private university to high school studensts' attitude for mathayom six and students' parents in Bangkok area2
9141314972551Social construction of reality by TV program called "Ruang Jing Pan Jor" and the perception of viewers2
9151314982551A present status, minimum requirements and expections of provincial electricity authority officers at the head office towards intranet utilization1
9161315002551การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นตามหลักการทางวิศวกรรมเว็บกรณีศึกษา : เว็บแอปพลิเคชั่นการให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการศูนย์คอมพิวเตอร์ = Web engineering-b2
9171315012551Patterns of the online communication in web blog case study of bloggang and ok nation blog2
9181315032551การออกหมายจับ : ศึกษากรณีเหตุความร้ายแรงในการออกหมายจับ2
9191315042551Opinion of who use a building in public utility building system in the telecommunication 30 floors building, CAT1
9201315082551The study on the perspective of improvement of air conditioning system in residential building for energy conservation1
9211315092551Problems study of community radio frequency interference upon air traffic control of aeronautical radio in Bangkok and perimeter1
9221315102551The development of database prototype system for computer hardware repair and maintenance case study : Bangkok commercial asset management company lim1
9231315112551An estimation of standard time and productivity by using a synthesis method : a case study of smart truss and CPAC monier installation2
9241315122551The customer's selection for outsource logistics of printing machine company by AHP analysis1
9251315132551Factors that influence the purchasing decision on mobile phone of Kasetsart university students, Bangkhen campus1
9261315142551Defective proportion reduction in plastic injection molding process using statistical process control2
9271315152551A case study of promotional strategies of television program through the official website : comparing with the royal Thai army radio, television chann2
9281315162551An estimation of standard time and productivity by using a synthesis method [CD-ROM] : a case study of smart truss and CPAC monier installation2
9291315432551คู่มือ Word 2007 ฉบับสมบูรณ์ [ซีดี-รอม]2
9301315442551มาลัยสามชาย เล่ม... / ว. วินิจฉัยกุล2
9311315472551Mr.Idea & Ms.Innovation in blue ocean1
93213154825515D leadership1
9331315562551A political history of Thailand-Siam 1932-19571
9341315572551Bird's eye view [Videodisc]1
9351315602551รายงานฉบับสมบูรณ์ เรื่อง โครงการประเมินโครงการเด็กไทยปลอดภัย 33
9361315632551การประชุมวิชาการเทคโนโลยี และนวัตกรรมสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 28-29 มกราคม 2551 [ซีดี-รอม]1
9371315642551การอนุรักษ์จิตรกรรมและประติมากรรม / สุวิช ชมชื่น1
9381315872551ศัพท์กล้วย : พจนานุกรมที่แสดงบทนิยามของศัพท์ที่เกี่ยวกับกล้วย / ณรงค์ โฉมเฉลา1
9391315882551ศัพท์มะพร้าว : พจนานุกรมที่แสดงบทนิยามของศัพท์ที่เกี่ยวกับมะพร้าว / ณรงค์ โฉมเฉลา1
9401315892551ศัพท์ข้าว : พจนานุกรมที่แสดงบทนิยามของศัพท์ที่เกี่ยวกับข้าว / ณรงค์ โฉมเฉลา1
9411316042551Advantages and disadvantages of Thai labour exporting promotion1
9421316082551ประชากรวัยกลางคน : การเตรียมความพร้อมเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพในสังคมผู้สูงอายุใน 10-20 ปีข้างหน้า / สมบุญ ยมนา... [และคนอื่น ๆ]1
9431316112551นเรศวรวิจัย2
9441316132551Recreation activities participation needs of student at Rajamangala University of Technology Phra Nakhon1
9451316142551Recreation activities participation needs of student at Rajamangala University of Technology Phra Nakhon [CD-ROM]1
9461316182551การป้องกันประเทศไทย 2551 / กระทรวงกลาโหม2
9471316192551ประมวลกฎหมายระเบียบข้าราชการพลเรือนพุทธศักราช 2471-2551 / สำนักงาน ก.พ. 2
9481316222551Earn concept เคล็ดลับความมั่งคั่ง / ธนภัทร รุ่งธนาภิรมย์1
9491316282551บทความวิชาการศรีนครินทรวิโรฒวิชาการครั้งที่ 2 ประจำปี 25511
9501316312551จาก 14 ถึง 6 ตุลา / ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และ ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์, บรรณาธิการ1
9511316322551ลำดับเหตุการณ์ทางการเมืองไทย : 14 ตุลาคม 2516 - 6 ตุลาคม 2519 / ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และ ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์1
9521316332551เดินประชาธิไตย [แผ่นวีดิทัศน์] : ราษฎรเดินนำราชดำเนิน 24 มิถุนายน 25442
9531316352551Business statistics4
9541316362551สภาพปัจจุบันปัญหาและแนวโน้มบริบทการเปลี่ยนแปลงสังคมโลกและสังคมไทยภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ ด้านเศรษฐกิจและลักษณะของการผลิตและการบริการ : รายงานการศึกษา2
9551316372551สภาพปัจจุบันปัญหาและแนวโน้มบริบทการเปลี่ยนแปลงสังคมโลกและสังคมไทยภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ ด้านสังคม : รายงานการศึกษา2
9561316382551ประชากร2
9571316392551ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา : ระเบียบวาระแห่งชาติ (พ.ศ.2551-2555) / สุทธศรี วงษ์สมาน3
9581316402551รายงานผลการศึกษาวิจัย เรื่อง สภาวะการขาดแคลนครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาและข้อเสนอแนวทางแก้ไข1
9591316422551สภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวโน้มบริบทการเปลี่ยนแปลงสังคมโลกและสังคม ไทย ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ ด้านการเมืองการปกครอง : รายงานการศึกษา 2
9601316432551สภาพปัจจุบันปัญหาและแนวโน้มบริบทการเปลี่ยนแปลงสังคมโลกและสังคมไทยภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม : รายงานการศึกษา2
9611316442551สภาพปัจจุบันปัญหาและแนวโน้มบริบทการเปลี่ยนแปลงสังคมโลกและสังคมไทยภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน : รายงานการศึกษา2
9621316482551การวิจัยตลาด / สรชัย พิศาลบุตร2
9631316492551การวิจัยทางธุรกิจ / สรชัย พิศาลบุตร11
9641316502551พระทรงเป็นพลังแผ่นดิน1
9651316522551การสัมมนาวิชาการประจำปี 2551 เรื่อง สู่การเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน1
9661316612551กัลยาณมิตร / ประภาภัทร นิยม, บรรณาธิการ2
9671316622551รายงานการวิจัย เรื่อง การใช้สิทธิทางศาลของบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญมาตรา 28 ในกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว2
9681316632551รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ข้อบังคับหรือการกระทำของบุคคลตามรัฐธรรมนูญซึ่งเสนอโดยศาลหรือผู2
9691316682551Archaeology of ceramics in Siam : Nan & Phayao Kiln sites1
9701316692551คุณหญิงแร่ม พรหโมบล บุณยประสพ เนติบัณฑิตหญิงคนแรก1
9711316702551การอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนัง วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร / สมศักดิ์ แตงพันธ์1
9721316712551การอนุรักษ์ประติมากรรม / สมศักดิ์ แตงพันธ์... [และคนอื่น ๆ]1
9731316722551การอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนัง / สมศักดิ์ แตงพันธ์... [และคนอื่น ๆ]1
974131673255130 ปี สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ / สุธารัตน์ เกษร, บรรณธิการ 2
9751317422551พระ sun ของฉันพระจันทร์ของเธอ / ฐิติยา พจนาพิทักษ์1
9761317432551ใกล้แผ่นฟ้าที่ซาปา / ชาธร สิทธิเคหภาค1
9771317442551ขบถ ร.ศ. 121 / เตช บุนนาค2
9781317452551120th anniversary of Japan-Thailand diplomatic relations (1887-2007)2
9791317462551Exclusive การเมืองเรื่องเขาพระวิหาร / อนุชา แป๊ะพรรณวรรณ1
9801317492551ขันทีในราชสำนัก : รอยเปื้อนในหน้าประวัติศาสตร์ / ชญา ปิยะชาติ2
9811317502551ถึงร้อยดาวพราวพรายกระจายแสง / จิตร ภูมิศักดิ์1
9821317542551นั่งพรมชมเมืองแขก เล่ม... / วราห์ วรเวช2
9831317562551วิเคราะห์เปรียบเทียบไทย จีน ญี่ปุ่น ในยุคจักรวรรดินิยมใหม่ / วุฒิชัย มูลศิลป์1
9841317572551กบฏกรุงศรีอยุธยา / จิตรสิงห์ ปิยะชาติ1
9851317592551เครื่องหมายวรรคตอน1
9861317602551Holistically integrative research1
9871317622551เทคนิคการบริหารสำหรับนักบริหารการศึกษามืออาชีพ / วีระยุทธ ชาตะกาญจน์1
9881317632551สนทนาอังกฤษธุรกิจ / สรรเสริญ สุวรรณประเทศ1
9891317662551ระเบียบวิธีวิจัยทางสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ / ศศิพัฒน์ ยอดเพชร1
9901317672551วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค1
9911317682551กฎหมายเบื้องต้นทางธุรกิจ / ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ1
9921319092551Legal problems on liability of person purchasing property from public auction and failing to make payment for the remaining price2
9931319102551Legal measures to prevent the violation of the right to privacy by telemarketing2
9941319122551Legal measure on rights protection in criminal justice procedures for beneficial offenders under narcotics Act B.E.25222
9951319132551Surveying the opinions of building user of fire alarm system1
9961319142551Problem in enforcement of the law according to land development Act, B.C.2543 (2000) : case study on avoidance from seeking approval for development i2
9971319152551Problems of lawenforcement of precursors and essential chemicals which are necessary to produce narcotics2
9981319162551Building the value of self-esteem in youth by training through boy scout activity : the case study of Ban Ubekka juvenile vocational training centre f2
9991319172551Productivity improvement by using theory of constraints for integrated circuit manufacturing2
10001319182551The legal protection measure of part-time workers2
10011319192551The relationship between working motivation and organizational commitment of metropolitan waterworks authority staff2
10021320022551คู่มือเขียนโปรแกรมสำหรับระบบฐานข้อมูล Oracle 11g / ศุภชัย จิวะรังสินี และ ขจรศักดิ์ สังข์เจริญ1
10031320032551ASP.NET 2.0 website programming problem-design-solution1
10041320042551Ajax in practice1
10051320052551สร้างรายงานอย่างมืออาชีพด้วย Crystal reports 2008 ฉบับสมบูรณ์ / พงษ์พันธ์ ศิวิลัย1
10061320062551การเขียนโปรแกรม VBA และมาโครบน Access 2007 / ธนพล ฉันจรัสวิชัย1
10071320102551คู่มือเรียน Ajax / พร้อมเลิศ หล่อวิจิตร2
10081320122551CSR ที่แท้ / โสภณ พรโชคชัย2
10091320192551Computer science and information technology1
10101320202551ติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ intranet/internet ฉบับผู้เริ่มต้น / พิศาล พิทยาธุรวิวัฒน์1
10111320522551Thai advertisement vol... 4
10121320552551Photos of Thailand in the past1
10131320562551คู่มือเขียนโปรแกรมสำหรับระบบฐานข้อมูล Oracle11g [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล] / ศุภชัย จิวะรังสินี และ ขจรศักดิ์ สังข์เจริญ1
10141320572551สร้างรายงานอย่างมืออาชีพด้วย Crystal reports 2008 ฉบับสมบูรณ์ [ซีดี-รอม] / พงษ์พันธ์ ศิวิลัย1
10151320582551ASP.NET 2.0 website programming problem-design-solution [CD-ROM]1
10161320632551หลักกฎหมายธุรกิจ / พินิจ ทิพย์มณี2
10171320652551ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 : แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2548 / ธีระพล อรุณะกสิกร... [และคนอื่น ๆ], รวบรวม2
10181321032551English for communication [CD-ROM]4
10191321042551The crisis of Southern Thailand "It can be solved"1
10201321392551The injured persons and their participartion in criminal cases2
10211321402551The operation of information system of schools under the office of pathumthani educational areas 22
10221321412551Defective products reduction in manufacture wiring harness : a case study company in electrical and electronics industry2
10231321422551Tourists'opinion about the marketing mix factors of small resort services in songkla province2
10241321432551Law enforcement of food ingredients and nutrition for food business controlled by the government2
10251321442551Tolling and interrupting limitation in criminal law : case study on fugitive offender2
10261321452551The human resource development in nonthaburi provincial administrative organization2
10271321462551Legal issues on request for final receivership process accord to the emergency decree on Thai asset management corporation B.E.2544 (2001)2
10281321472551Case land telephone exchange system study DLC (Digital loop carrier) come to use pay back telephone system exchange RSU (Remote switching unit) in co1
10291321482551The opinions of organizational atmosphere of the officers in department of disaster prevention and mitigation, of interior2
10301321492551Legal problems on limitation of employee's rights to undertake his career2
10311321602551รายงานการวิจัย แนวทางการพัฒนาการดำเนินการยกย่องครูภูมิปัญญาไทยในการจัดการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจ และสังคมในท้องถิ่นอย่างครบวงจร2
10321321732551Conditions regarding child-centered instruction of physical education teachers in the private institutions. institution in Bangkok2
10331321782551สำรวจสถานการณ์ความพร้อมของสถานที่ผลิตขนมจีนเพื่อบังคับใช้มาตรฐาน GMP กฎหมาย ปีงบประมาณ 25512
10341321802551โครงการศึกษาสถานการณ์การผลิตและคุณภาพความปลอดภัยของนมแพะพาสเจอร์ไรส์ ปีงบประมาณ... / อรสา จงวรกุล, ธิดา กันสุวีโร และ สุฌานี หวันตาหลา1
10351321942551รูปแบบการดำเนินชีวิตของนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ปีการศึกษา 2551 / เยาวลักษณ์ ราชแพทยาคม, นันทวัน รามเดชะ, พัชรินทร์ บุญเทียม3
10361322542551แนวคิดกำหนดทางออก = Si lu jue ding chu lu = mentality determines outlet1
10371322632551ชุดชีวิตไทย.4
10381322642551ชุดชีวิตไทย.3
10391322652551ชุดชีวิตไทย.4
10401322662551ชุดชีวิตไทย.4
1041132280255113 ปี การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม : จากโรงเรียนวังไกลกังวล หัวหิน หนึ่งเดียวในโลก ตั้งแต่ พ.ศ.2538 / มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ; เรื่องโดย โศรด1
10421322812551ฉลองขวัญ 80 ปี ขวัญแก้ว วัชโรทัย : 3 กันยายน 25511
10431322842551บทบาทสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาท้องถิ่น / วิษณุ เครืองาม ; ประสิทธิ์ ฤทธาภิมรมย์, บรรณาธิการ1
10441322962551คู่มือมาตรฐานวัคซีนสำหรับสัตว์ปีก / จารุณี สาตรา1
10451322982551การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 111
10461323012551กฎหมายอาญาภาคทั่วไป / คณิต ณ นคร2
10471323062551กฎหมายอาญาภาคทั่วไป [ซีดี-รอม] / คณิต ณ นคร2
10481323122551ธรรมะขงจื๊อ : สอนคนให้เป็นคน / ทองแถม นาถจำนง และ ปกรณ์ ลิมปนุสรณ์1
10491323432551Gratification to welfares provided for personnel working at deluxe hotels in Bangkok metropolis2
10501323572551เอกสารการสอนชุดวิชา วิธีการวิจัยทางสหกรณ์ [แผ่นวีดิทัศน์]3
10511323612551เอกสารการสอนชุดวิชา นวดแผนไทย [แผ่นวีดิทัศน์]8
10521323772551ย่อหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : ครอบครัว / ไพโรจน์ กัมพูสิริ4
10531323992551เอกสารประกอบการประชุมกลุ่มย่อย กลุ่ม "เฉพาะ"1
10541324002551สามกษัตริย์ / อภิวันท์ ประตน้อม1
1055132402255160 ปี เศรษฐกิจไทย 60 ปี เศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ / ปกป้อง จันวิทย์, บรรณาธิการ1
10561324082551นวัตกรรมและผลงานวิจัยดีเด่นในโอกาสครบรอบ 40 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ / นิรันดร์ สุมาลี1
10571324112551จดหมายเหตุประชาชน : ข่าวสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สิ้นพระชนม์จากหนังสือพิมพ์ เล่ม... 2
10581324352551The evaluation of implementation on the project of vulnerable elderly fund1
10591324492551สื่อ : สื่อคุณธรรมสร้างสรรค์สังคม2
10601324502551การเกษตรวิถีธรรม2
10611324512551ศาสนิกสัมพันธ์ : เข้าถึงหลักธรรม นำคำสอนสู่ชีวิต รวมพลังสร้างสันติ / วิไลวรรณ ถึกไทย... [และคนอื่น ๆ]1
10621324522551การศึกษา : สอนดี ทำดี มีคุณธรรมนำความรู้2
10631324532551สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย : เข้าถึงธรรมชาติโลกสะอาดด้วยมือเรา2
10641324542551การเมืองภาคพลเมือง : ธรรมาธิปไตยจุดเปลี่ยนสู่สังคมเข้มแข็ง2
10651324552551ธุรกิจคุณธรรม : ปลุกจิตสำนึกผนึกความรับผิดชอบตอบสังคม2
10661324562551ความเสมอภาค : ร่วมใจรัก ร่วมใจพัฒนา สู่สังคมอบอุ่น2
10671324632551ครอบครัว : แหล่งหล่อหลอมคุณธรรมด้วยความรัก. เอกสารประกอบการประชุมกลุ่มย่อย กลุ่ม ครอบครัว / อธิวัฒน์ เปล่งสอาด, บุณยาพร ฉิมพลอย และ ชลี ภัมรพิชญธรรม, 1
10681324642551เอกสารประกอบการประชุมกลุ่มย่อย กลุ่ม "เด็กและเยาวชน"1
10691324652551เอกสารประกอบการประชุมกลุ่มย่อย กลุ่ม "ชุมชน"1
10701324662551เอกสารประกอบการประชุมกลุ่มย่อย กลุ่ม "ท้องถิ่น"1
10711324672551เอกสารประกอบการประชุมกลุ่มย่อย กลุ่มสื่อ1
10721324682551เอกสารประกอบการประชุมกลุ่มย่อย กลุ่ม "การเกษตร"1
10731324692551เอกสารประกอบการประชุมกลุ่มย่อย กลุ่ม "ศาสนิกสัมพันธ์"2
10741324782551สร้างปฏิญาณคุณธรรม : หัวใจสำคัญของสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ : สร้างสังคม รู้ รัก สามัคคี วิถีไทย1
10751324792551The study the relationship between Thailand and Taiwan economic zone on Thailand's economic indicators of the value of export and import the first 10 2
10761325182551Key management questions1
10771325192551Sony us Samsung : the inside story of the electronics giants' battle for global supremacy1
10781325232551HR : the next decade1
10791325242551Making strategy work1
10801325272551รายงานผลการวิจัย เรื่อง ทบทวนปรับปรุงกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ศึกษาเฉพาะกฎหมายลักษณะละเมิด2
10811325332551The removal from office on organic act on counter corruption2
10821325342551Problems on enforcement of life insurance act B.E.1992 : with specific reference in the regulation and supervision life insurance agents and brokers2
10831325362551Communication process of complaints to complaint center of ministry of industry2
10841325372551A study of opinions of Kasetsart university students affecting selection ADSL internet service provider in Bangkok metropolitan area1
10851325382551การพัฒนาต้นแบบระบบคำร้องอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเอกสารมหาวิทยาลัยกรณีศึกษา : แผนกทะเบียนและสถิตินักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพ1
10861325392551The role of public procecutor and inquiry in special case the following of special investigation law2
10871325432551Intercommunication and organizational image perception of employees working for the state railway of Thailand2
10881325442551A study of passive energy used in split type air conditioning with long pipe installation1
10891325472551The energy evaluation of spilt type air-conditioning by using computer program1
10901325482551An application of manufacturing resource planning (MRPII) in the plastic injection molding process a case study of a plastic injection factory2
10911325492551Tate of problems and ways to solve administration of budget to support basic needs of poor students in fundamental schools under the office of educati2
10921325502551An analysis of industrial leading indicators2
10931325672551แนวการศึกษาชุดวิชา 327041
10941325692551รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การศึกษาแนวทางและความเป็นไปได้ในการนำมาตรการลงโทษระดับกลางมาใช้เพื่อเป็นมาตรการทางเลือกในการลงโทษผู้กระทำผิดในกระบวนการยุต2
10951328352551รวมความตกลงความตกลงเพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน5
10961328482551เอกสารการสอนชุดวิชา การบัญชีระหว่างประเทศ เล่ม... 2
10971328542551รายงานผลการวิจัย เรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์3
10981328562551คู่มือกฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา / กำชัย จงจักรพันธ์1
10991328672551กำเนิดและวิวัฒนาการของคนแต้จิ๋วอดีตถึงปัจจุบัน / อดุลย์ รัตนมั่นเกษม1
11001328692551สร้างเว็บไซต์ให้ครบสูตรด้วย Joomla! / สาธิต ชัยวิวัฒน์ตระกูล ; วิทยา ต่อศรีเจริญ, บรรณาธิการ 2
11011328712551Mambo1
11021328742551AutoCAD 2009 เรียนลัดเป็นเร็ว1
11031328842551คำพิพากษาศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ คดีปราสาทพระวิหาร พ.ศ. 2505 : บันทึกการต่อสู้คดี ฉบับสมบูรณ์ / หนุมาน กรรมฐาน, บรรณาธิการ 1
11041328902551Money Pro เงินก้อนโตคุณทำได้ / วิวรรณ ธาราหิรัญโชติ2
11051328912551Money shortcuts / กาญจนา หงษ์ทอง และ สรวิศ อิ่มบำรุง2
11061328922551ชุดวางแผนรวย2
11071328932551เข็มทิศการเงิน / กาญจนา หงษ์ทอง2
11081329072551Authority to file criminal cases of customs officers2
11091329082551The law measure in order to completely adopt the child2
11101329092551Rights to legal adviser in criminal case for juvenile and family court2
11111329102551Problems of the NBC committee selection procedure under organizations by wave frequencies allocation and supervision of radio broadcasting business, t2
11121329112551Legal measures concerning compensation in environmental cases2
11131329122551Protection of the honour : a study of legal virtues in offences on the grounds of insult in comparison with defamation2
11141329132551Problems concerning the exercising of state official's discretion prohibiting the disclosure of information, a case study in section 15 (2) and (3) of2
11151329142551Legal issues in the protection of individual rights and liberty in the special investigative techniques in the criminal cases2
11161329152551Question of law on protecting the right and liberies of persons confined during the course of trying case2
11171329162551The use of discretionary power of the subcommittee on the implementation of the rehabilitation of drug addict pursuant to section 33 of the drug rehab2
11181329172551The offense arising from the violation of an administrative order under the labor protection Act, B.E.2541 (1998)2
11191329182551The role and responsibility of the juvenile and family court in the domestic violence case2
11201329192551Legel measures in the dependent care claims case study : spouse2
11211329202551The retreat from attempt for wrong doing2
11221329212551The government policy in controlling crime against chain loan in direct sales2
11231329222551Personal data disclosure by commercial bank under legal measures regarding the protection of personal data2
11241329232551The accessibility of service of public health from government : methodology compulsory licensign (CL)2
11251329242551Marketing mix of service business influences consumer behavior in using car care services within Bangkok2
11261329252551Method study and manufacturing logistics improvement a wood furniture parts2
11271329262551บทบาทเจ้าหน้าที่และมุมมองทางกฎหมายและจริยธรรมของบล็อกเกอร์และสมาชิกในเว็บบล็อก = Role and legal and ethical overview of blogger and weblog member / เส2
11281329272551สร้างกราฟิกมือโปรด้วย Illustrator CS3 / ณาตยา ฉาบนาค ; ธารี บางแก้ว และธีรวัฒน์ จิตต์เนื่อง, บรรณาธิการ2
11291329462551การวิเคราะห์การก่อเกิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยปฏิฐานนิยมและหลังปฏิฐานนิยม / สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์1
11301329512551ความปลอดภัยในการใช้สารเคมีและการปฏิบัติตัวในห้องปฏิบัติการ / วรพรรณ สิทธิถาวร... [และคนอื่น ๆ]1
11311329622551รังสีอัตราไวโอเลตจากดวงอาทิตย์ในประเทศไทย / เสริม จันทร์ฉาย1
11321329652551A study on costs of social, health and economic consequences of alcohol consumption in Thailand2
11331329692551การเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย : บทบาทของสถานเลี้ยงดูเด็ก1
11341329702551เกียรติประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นายกรัฐมนตรีประเทศเพื่อนบ้าน1
11351329722551อนุสรณ์งานประจำปี ปิดทองรูปหล่อหลวงพ่อวัดใต้และเทศน์มหาชาติ 4-6 เมษายน 25511
11361329772551ชื่อหน่วยงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับลงรายการสารสนเทศภาษาอังกฤษ1
11371329792551ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 21
11381329832551Healthy families under Lan Na traditions lifestyle and healthcare of the children1
11391329862551ประมวลเหตุการณ์การจัดทำรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 / จัดทำโดย คณะกรรมการศึกษาประเด็นการยกร่างรัฐธรรมนูญ สำนักงานเลขาธิการการสภาผู้แทน1
11401329882551สัมมนาวิชาการศึกษายางรักเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี1
11411329952551รายงานการวิจัยเครือข่ายองค์กรด้านเด็กกับการป้องกันและแกัไขปัญหาการละเมิดทางเพศต่อเด็กในจังหวัดภาคเหนือตอนบน : กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่1
11421330072551นักปกครอง 25512
11431330302551ปาฐกถาพิเศษเรื่อง จริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ1
11441330362551The economic of Thai taxation1
11451330462551ชุดธรรมะประยุกต์สำหรับคนรุ่นใหม่2
11461330522551ตอบแทนรักด้วยรัก / ภัทริน ซอโสตถิกุล1
11471330532551Development of antimicrobial coating from chitosan incorporated with lemongrass essential oils for enhancing shelf-life of eggs1
11481330542551Development shrimp paste production1
11491330552551Effect of banana flour using on pizza's texture1
11501330562551Development of malva nut cookies from wheat flour mixed with job's tear flour1
11511330572551The antimicrobial effect of commercially lemongrass essential oil against escherichia coli uncook marinade tenderloin chicken chilled storage1
11521330582551Effect of natural extract from pineapple's peel antibrowning properties in apple fresh-cut products1
11531330592551The application of cooked rice substituted by angkak red rice for development thai fermented sausage1
11541330642551AutoCAD 2009 เรียนลัดเป็นเร็ว [ซีดี-รอม]1
11551330692551โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลจดทะเบียนชาวไร่อ้อยและหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย : รายงานฉบับสมบูรณ์1
11561330932551รายงานการวิจัยเรื่อง ชื่อหมู่บ้านในอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย2
11571330962551ความคาดหวังต่อกระทรวงยุติธรรมปีงบประมาณ พ.ศ.2551 / อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์1
11581330982551จากปฏิวัติเขียวสู่พันธุวิศวกรรม : บทเรียนสำหรับอนาคตเกษตรกรรมไทย / วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ... [และคนอื่น ๆ]1
11591330992551เส้นทางเกษตรกรรมยั่งยืน / เดชา ศิริภัทร1
11601331132551106 ปี กรมชลประทาน1
11611331142551Analysis and design of maintenance system for DLC exchange equipment case study : TOT company limited2
11621331152551Principle on using the discretion of the court to reduce the penalty is disproportionately high2
11631331162551Legal measures in set up fund for protect nuclear injurer2
11641331172551Legal issues in the use of discretion by investigating officials as to the gathering of real evidence expert witness and forensic science : case study2
11651331182551Quality service and perception toward ray product2
11661331192551A study of behavior using windows live messenger program on internet network of Nakhon Pathom rajabhat university students1
11671331202551Legal enforcement in criminal cases : a study of the legal enforcement of fines2
11681331212551Analysis of key success factors of enterprise resource planning (ERP) system in a consumer product distribution center : a case study of a distributio2
11691331222551The factor that affect people's decision to use the TOT netcall of TOT public company limited case study : students of Dhurakij Pundit university1
11701331232551Problem on admission of the prosecutor's evidence by the accused in criminal case2
11711331242551Factors affecting the selection on TOT's ADSL internet services student group in Dhurakij Pundit university1
11721331252551The national anti-corruption commission's inquiry : a case study of the application of custody criteria under the criminal procedure code2
11731331262551Legal measure to enforce on the properties of the financial supporter (non-for-profit organization) to the terrorism2
11741331272551The incompatible principle of duty and judiciary at the stage of the officials2
11751331282551An analysis of household's expenditure structure inThailand2
11761331292551Sentiment and reliability of message in weblog a case study of CAT telecom public company limited personals2
11771331302551The study of Thai webmaster association regulating model for teenager unsuitable internet content1
11781331312551An application of AHP in vendor evaluation and selection : a case study of a textile factory1
11791331322551Improvent of warehouse management for an electronics factory2
11801331332551The feasibility study of manufacturing bottle water by Dhurakij Pundit university2
11811331342551การศึกษามาตรฐานครูคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 = A study of mathematics teachers' st2
11821331352551A study on Pranburi pumped storage project Prachubkirikhan province2
11831331362551The decrease of engine lubricant service process by using motion and time study2
11841331372551Public relations strategy on image building of the Suvarnabhumi airport in crisis2
11851331382551Factors affecting stress at work of operation staff of metropolitan waterworks authority2
11861331392551Selection of factory location using the analytical hierarchy process : a case study of an electrical appliance factory2
11871331402551Image perception of liquor drink through television media2
11881331412551Factors influencing to quality of working life of male non commission officer in directorate of joint intelligence royal Thai armed forces2
11891331422551A study of applicants requirements for citizen band 245 MHz radio license1
11901331432551An application of statistical process control (SPC) : a case study of a food factory2
11911331452551เอกสารการสอนชุดวิชา 10171 [ซีดี-รอม]30
11921331932551มือใหม่ Flash CS3 ใช้งานอย่างมือโปรฯ / ภัททิรา เหลืองวิลาศ2
11931331942551ฝึกออกแบบและสร้างงานกราฟิกด้วย Illustrator CS3 workshop : ใช้ได้กับ CS1 และ CS2 / ชลมารค พันธุ์สมบัติ ; พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร, บรรณาธิการ2
11941331952551ออกแบบเวกเตอร์กราฟิก และสื่อสิ่งพิมพ์ด้วย Illustrator CS3 ฉบับสมบูรณ์ / ชลมารค พันธุ์สมบัติ, ปิยะ นากสงค์2
11951331962551สร้างงานมัลติมีเดียแอนิเมชั่นด้วย Flash CS3.2
11961332002551Digiart Illustrator CS3 basic.2
11971332022551ครบเครื่องเรื่องการสร้างโมเดลคน (Realistic artist-character) ด้วยโปรแกรม 3ds Max / สุชีพ วงษ์ตาแสง3
11981332032551ฝึกสร้างมัลติมีเดียและแอนิเมชั่นจากตัวอย่างจริง Flash CS3 workshop / ชลมารค พันธุ์สมบัติ3
11991332052551Flash ActionScript / กำพล ลีลาภรณ์3
12001332502551Balls of fury [Videodisc]2
12011332512551Flash CS3 ฉบับสมบูรณ์ [ซีดี-รอม] / พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร.2
12021332552551โดราเอมอน โนบิตะ [แผ่นวีดิทัศน์] : ตะลุยอวกาศ ; Doraemon [Videodisc]2
12031332902551โครงการพัฒนาฐานข้อมูลอุตสาหกรรมเชิงเปรียบเทียบเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สาขาอุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนัง : รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ / สา1
12041332952551เอกสารประกอบการประชุมวิชาการประจำปี 2551 เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลาง เพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย เรื่อง บัณฑิตอุดมคติ : ทางรอดของสังคมไทย1
12051332992551การฝึกปฏิบัติการเขียนโครงการวิจัยเพื่อการพัฒนางานกิจกรรมนักศึกษา / คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา สสอท. คณะอนุกรรมการฝ่ายพัฒนาบุคลากรด้านกิจการนักศึกษา 1
12061333052551การคุ้มครองลูกจ้างในการร่วมเจรจาต่อรองตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ = Protection of an employee involved in the negotiation under labour relations la2
12071333062551การประยุกต์ใช้ระบบซ่อมบำรุงเชิงป้องกันเครื่อง Multimeter ในกระบวนการซ่อมบำรุงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของกองทัพเรือ = Application of multimeter preventive2
12081333072551ศึกษาความต้องการในการพัฒนาตนเองของครูประถมศึกษาโรงเรียนไผทอุดมศึกษา = A study on needs for self development of primary education teachers of Pataiudom2
12091333082551ปัญหาทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านที่อยู่อาศัย : ศึกษาเฉพาะกรณีการซื้อบ้านจัดสรร = Legal problems concerning consumer protection in the aspect o2
12101333092551ปัญหาทางกฎหมายที่มีผลกระทบต่อมูลเหตุจูงใจในการสมรส = Legal problems influencing motive for marriage registration / ธีรวรรณ กลุไพศาลธรรม2
12111333102551การศึกษาการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดนนทบุรี = A study of health promoting school operation of basic education in2
12121333112551ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการโทรศัพท์ขั้นพื้นฐานและอินเทอร์เน็ตของโครงการขยายบริการโทรศัพท์ 565,500 เลขหมาย บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กรณีศึกษ2
12131333132551ประสิทธิภาพของการรณรงค์ในโครงการ DNA (Drink No Alcohol) สายพันธุ์ใหม่ไร้แอลกอฮอล์ = The effectiveness of DNA (Drink No Alcohol) project-new generation2
12141333142551การเพิ่มประสิทธิผลโดยรวมของกระบวนการผลิตฟิล์มพลาสติก = Overall equipment effectiveness improvement of blow film production / บวรภณฐ์ ขันทอง2
12151333152551ความสำคัญของสำนวนการสอบสวนในคดีอาญา = Importance of investigation examination file in criminal case / กวินท์ อัครภักดี2
12161333162551การศึกษาข้อเสนอการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม = The study of reference interconnection offer for telecommunications network / กนกวรรณ อุ่นจิตต์1
12171333172551ความสำคัญผิดในเหตุที่กฎหมายให้อภัย = Mistake excuse / ศศิธร สังขมงคล2
12181333182551การระงับข้อพิพาททางแพ่งของแพทย์เกี่ยวกับเวชปฏิบัติ = Dispute solution in cases of liability for medical practice / ณัฐนันท์ สุดประเสริฐ2
12191333192551มาตรการและความรับผิดของผู้จำหน่ายกระแสไฟฟ้า : ศึกษากรณีผลกระทบต่อผู้บริโภคประเภทที่อยู่อาศัย = Measures and liability of power supplier : case study o2
12201333202551การพัฒนาต้นแบบเอ็มคอมเมิร์ชแอพพลิเคชั่นสำหรับร้านค้าโทรศัพท์เคลื่อนที่ = Development of M-commerce application prototype for mobile phon shop / กิตติน1
12211333212551การใช้พื้นที่สื่อของแหล่งข่าวและการปิดกั้นการแทรกแซงการทำข่าวของหนังสือพิมพ์ กรณีความขัดแย้งทางการเมืองหลังการรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 = The use of n2
12221333222551การรวบรวมพยานหลักฐานในชั้นเจ้าพนักงาน : ศึกษากระบวนการได้มาซึ่งถ้อยคำของบุคคลก่อนหรือหลังตกเป็นผู้ต้องหา = Collecting evidence at the authority level 2
12231333232551ความรับผิดเพื่อละเมิดของผู้ก่อมลพิษทางสิ่งแวดล้อม = Tortious liability of the environmental polluter / สันต์ชัย เหล่าสันติสุข2
12241333242551ความคิดเห็นด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ในเขตกรุงเทพมหานคร = Opinions toward marketing mix of print media business in Bangkok / 2
12251333262551การนำกิจการมาเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อ : ศึกษาเฉพาะกรณีการบังคับเอากับกิจการ = Collateral enterprise processing for the solicitation of credit : c2
12261333322551การจัดการโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมกุ้ง : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมกุ้งในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม = Supply chain management in shrimp industry : a SME case stud2
12271333332551สภาพและปัญหาการดำเนินงานการวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนบางบัวทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรีเขต 2 = State and problems according to clas2
12281333342551ความต้องการเสริมทักษะทางการนิเทศของศึกษานิเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1 = Needs for the supervisory incremental skills of the supervisor1
12291333352551การพัฒนาระบบลงทะเบียนนักศึกษาด้วยเทคโนโลยี WAP กรณีศึกษา : บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ = Develo2
12301333362551การจัดการพลังงานในอาคารหอสมุดสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต = Energy management in Surat Osathanugrah Library at Bangkok Uni2
12311333372551การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเครื่องมือของกองศูนย์สอบเทียบเครื่องมือองค์การเภสัชกรรม = Development of rational database system of Instruments in Calibration C2
12321333382551การศึกษาการวางแผนการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศแบบที่ใช้เครื่องทำน้ำเย็น = A study of preventive maintenance planning for chiller system / โสภณ คงแก้ว2
12331333392551การศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจการให้บริการงานวิศวกรรมสำหรับโรงพยาบาล = Feasibility study of business for hospital engineering service / สุวัฒน์ ศิรินิ2
12341333402551การเปิดรับข่าวสาร พฤติกรรมการใช้บริการและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสำนักงานประักันสังคม : กรณีศึกษาศูนย์บริการข้อมูลประกันสังคม 1506 ในเขตกรุงเืทพมหาน2
12351333412551การวิเคราะห์เนื้อหาและรูปแบบรายการข่าวช่วยชาวบ้านทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 = Analysis of the contents and pattern from of "Chuay Chaw Ban" new sh2
12361333422551ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการ ไอ พี วีพีเอ็น : กรณีศึกษาผู้ใช้บริการในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร = Factors affecting options to use I PVPN service : 1
12371333432551การวิเคราะห์และออกแบบระบบรับแจ้งเหตุศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 = Analysis and design of emergency call system for 191 Emergency Call Center / สุพงษ์ 2
12381333462551ฝึกออกแบบและสร้างงานกราฟิกด้วย Illustrator CS3 workshop [ซีดี-รอม] : ใช้ได้กับ CS1 และ CS2 / ชลมารค พันธุ์สมบัติ.2
12391333472551ออกแบบเวกเตอร์กราฟิก และสื่อสิ่งพิมพ์ด้วย Illustrator CS3 ฉบับสมบูรณ์ [ซีดี-รอม] ; Illustrator CS3 ฉบับสมบูรณ์ [ซีดี-รอม] / ชลมารค พันธุ์สมบัติ และ ป2
12401333512551ฝึกสร้างมัลติมีเดียและแอนิเมชั่นจากตัวอย่างจริง Flash CS3 workshop [ซีดี-รอม] ; Flash CS3 workshop [CD-ROM] / ชลมารค พันธุ์สมบัติ3
12411333602551กินอย่างไรจึงจะมีสุขภาพดี / จิระวิทย์ ศุภนันทกานต์ และ สุทธิวัสส์ คำภา1
12421333692551คู่ใจไอโฟน / วิโรจน์ เรืองแสงศิลป์1
12431333702551โลกในดวงตาข้าพเจ้า / มนตรี ศรียงค์5
12441333712551การสัมมนาวิชาการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 31
12451333742551มือใหม่หัดใช้ iPhone ฉบับสมบูรณ์ / ทรงศักดิ์ ลิ้มสิริสันติกุล1
12461333752551การสร้างความอยู่ดีมีสุข : การทำบัญชีครัวเรือน / ภูวไนย พุ่มไทรทอง... [และคนอื่น ๆ]1
12471333962551Business.com : top 1,000 companies : Crisis survivors : case stuides from leading companies2
12481334272551111 ข้อบกพร่อง : แนวทางปรับปรุงการเขียนรายงานประเมินโครงการ / พิสณุ ฟองศรี1
12491334322551ดนตรีบำบัด1
12501334352551รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยการดำเนินชีวิตครอบครัวของครอบครัวที่ประสบภัยสึนามิ1
12511334422551จับจุดเจ้านาย / พลชัย เพชรปลอด1
12521334482551ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับศาลปกครอง / นวลจันทร์ ทัศนชัยกุล1
12531334712551คู่มือสอบภาค ก. เข้ารับราชการ : ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการทั่วไป / รวบรวมโดยวีระชัย คำล้าน1
12541334722551เทคนิคการวาดภาพบุคคลสำคัญ / ลาภ อำไพรัตน์1
12551334752551เส้นสายลายไทย ชุดหัตถศิลปะภัณฑ์ (เครื่องสูง) / เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล1
12561334762551เส้นสายลายไทย ชุดเงือก กินรี มักกะลีผล / เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล1
12571334772551ศิลปะอลังการงานลอยกระทง / เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล1
12581334812551ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ1
12591334832551สรุปย่อหลักกฎหมายล้มละลายและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (พ.ศ.2551-2552) / จิตฤดี วีระเวสส์1
12601334842551ประมวลข้อมูลในเว็บไซต์สำนักราชเลขาธิการ [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล]4
12611334852551สรุปย่อหลักกฎหมาย ป.วิ.อ. (พ.ศ.2551-2552) / จิตฤดี วีระเวสส์ 2
12621334882551คู่มือเตรียมสอบ อบจ./เทศบาล/เมืองพัทยา/อบต. ภาค ข : ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง กฎหมาย ระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ / เรียบเรียงโดยจีระ งอกศิลป์1
12631334942551บัญชีขั้นกลาง 11
12641335052551การบัญชีชั้นสูง 2 / ผกาพรรณ พรหมสาขา ณ สกลนคร2
12651335062551การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการจัดการทางธุรกิจ / วินัย พุทธกูล1
12661335072551วิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ / สันติ ชินานุวัติวงศ์1
12671335092551การสืบสวนคดีอาญา / วุฒิ วิทิตานนท์1
12681335122551การเขียนรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์1
12691335212551ประมวลภาพกิจกรรมสำคัญ ประจำปี ... [ซีดี-รอม] : กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม2
12701335232551ชั่วโมงแห่งความคิดดี / พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก ; บรรณาธิการ ดนัย จันทร์เจ้าฉาย1
12711335402551เพราะมุ่งมั่นจึงเป็นฉันในวันนี้ ดร.นิลวรรณ เพชรบูรณิน / เจริญชัย สุขวณิช1
12721335472551เทศกาลปล่อยแสง คิด ทำ กิน... 2
12731335542551สร้างเศรษฐกิจไทยด้วยความคิดสร้างสรรค์ = Building Thailand's Economy with creativity2
12741335562551หลักการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ / สมชนก (คุ้มพันธุ์) ภาสกรจรัส3
12751335622551พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ.2518 พระราชบัญญัติจัดระเบียบปฏิบัติราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ.2518 รวมกฎ ก.ร. / จุฬีวรรณ เติมผล, รวบรวม1
12761336152551เพาะล่ำทำบึ้ก [แผ่นวีดิทัศน์] / ประสาน อิงคนันท์ ดวงธิดา นครสันติภาพ และ ณเรศ หาญพันธ์พงษ์1
12771336172551สาคูอยู่ไหน [แผ่นวีดิทัศน์] / ประสาน อิงคนันท์ ภ้ทราพร สังข์พวงทอง และ นิโลบล ยะกันมูล1
12781336182551จราจรมหานครที่ไม่เคยหลับ [แผ่นวีดิทัศน์] / ประสาน อิงคนันท์ ดวงธิดา นครสันติภาพ และ ณเรศ หาญพันธ์พงษ์1
12791336192551อร่อยไม่เม้มไข่เค็มไชยา [แผ่นวีดิทัศน์] / ประสาน อิงคนันท์ ภ้ทราพร สังข์พวงทอง และ นิโลบล ยะกันมูล1
12801336202551ล่องเรือ แล่นใบ ต้านลม [แผ่นวีดิทัศน์] / ประสาน อิงคนันท์ ภ้ทราพร สังข์พวงทอง และ นิโลบล ยะกันมูล1
12811336212551ละครเวที ศาสตร์และศิลป์ [แผ่นวีดิทัศน์] / ประสาน อิงคนันท์ ดวงธิดา นครสันติภาพ และ ณเรศ หาญพันธ์พงษ์1
12821336222551ปิดตำนานโทรเลขไทย [แผ่นวีดิทัศน์] / ประสาน อิงคนันท์ ภ้ทราพร สังข์พวงทอง และ นิโลบล ยะกันมูล1
12831336262551การจัดการเชิงกลยุทธ์ = Strategic management / มิเชล เอ ฮิทท์, อาร์ ดูอาน ไอร์แลน และ โรเบิร์ต อี ออสคิสสัน ; ผู้แปลและเรียบเรียง เอกชัย อภิศักดิ์กุล แ1
12841336312551MATLAB การประยุกต์ใช้งานทางวิศวกรรมไฟฟ้า / สัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ... [และคนอื่น ๆ]2
12851336392551ปอยส่างลอง เณรน้อยแห่งศรัทธา [แผ่นวีดิทัศน์] / ประสาน อิงคนันท์ ดวงธิดา นครสันติภาพ และ ณเรศ หาญพันธ์พงษ์2
12861336412551เปิดกะลาหากบ [แผ่นวีดิทัศน์] / ประสาน อิงคนันท์ ดวงธิดา นครสันติภาพ และ ณเรศ หาญพันธ์พงษ์2
12871336422551มังกรกตัญญู [แผ่นวีดิทัศน์] / ประสาน อิงคนันท์ ภ้ทราพร สังข์พวงทอง และ นิโลบล ยะกันมูล2
12881336432551Zoo story เรื่องนี้มีแต่สัตว์ [แผ่นวีดิทัศน์]2
128913364425514 ล้อเลื่อนกับ 2 เพื่อนร่วมทาง [แผ่นวีดิทัศน์] / ประสาน อิงคนันท์ ภ้ทราพร สังข์พวงทอง และ นิโลบล ยะกันมูล2
12901336452551อาชาแห่งสยาม [แผ่นวีดิทัศน์] / ประสาน อิงคนันท์ ภ้ทราพร สังข์พวงทอง และ นิโลบล ยะกันมูล2
12911336462551คนเหินหาว เจ้าเวหา [แผ่นวีดิทัศน์] / ประสาน อิงคนันท์ ดวงธิดา นครสันติภาพ และ ณเรศ หาญพันธ์พงษ์2
12921336492551ผลของการใช้น้ำซาวข้าวต่อการยับยั้งการเกิดสีน้ำตาลในผลไม้แอปเปิลตัดแต่ง / วลัยภรณ์ ศรีวงษ์1
12931336502551การพัฒนาผลิตภัณฑ์เค้กกล้วยหอมจากแป้งสาลีทดแทนด้วยแป้งเผือก / นราลัย งามนัก1
12941336512551การสกัดเวย์โปรตีนจากผลพลอยได้ของกระบวนการผลิตเกาดาซีส / เกษรินทร์ โสดา1
12951336522551การศึกษาอัตราการอยู่รอดของโปรไบโอติคในผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตบางชนิดที่ขายตามท้องตลาด / นงค์ลักษณ์ อาญาเมือง1
12961336532551การประยุกต์ใช้สารเคลือบบริโภคได้จากสตาร์ชเพื่อยืดอายุการเก็บข้าวโพดฝักอ่อน / นฤมล ชินรัตน์1
12971336542551ผลของสารสกัดธรรมชาติที่เตรียมจากเปลือกแตงโมต่อการยับยั้งการเกิดน้ำตาลของผลิตภัณฑ์แอปเปิลที่ผ่านการตัดแต่ง / มธุรส ไตรสินธุ์1
12981336552551การออกแบบแสงละครเวทีเรื่องปลาย่าง / ทศพล วิพลกุล1
12991336612551เปิดม่านคนดังหวังวัง / ภราดร ศักดา1
13001336692551เส้นใยศรัทธามหากฐิน [แผ่นวีดิทัศน์] / ประสาน อิงคนันท์ ภ้ทราพร สังข์พวงทอง และ นิโลบล ยะกันมูล3
13011336852551การเมืองและวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อม : การแสดงผลงานศิลปะ : ภาพถ่ายและศิลปะ 2 มิติ1
1302133708255145 พรรษาของพระพุทธเจ้า / สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฒโน)1
13031337152551ธัมมะ ธรรมดา อมรา มลิลา1
13041337172551รวมธรรมนำจิตสู่แสงสว่างทางชีวิต / พระอาจารย์ธรรมรัติ ธมมรโต1
13051337212551ปัญหาและทางออกของการเมืองไทย / วิทยากร เชียงกูล1
13061337682551การจัดการความรู้ด้านการสอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม / โดยความร่วมมือระหว่างเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลาง เพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย วิทยาลัยแพทยศาสต1
13071337772551จารึกในจังหวัดเชียงราย / ศรีเลา เกษพรหม, อภิรดี เตชะศิริวรรณ1
130813379825517 ปราสาทหินมหัศจรรย์แห่งอีสาน1
13091338012551คู่มือการอนุรักษ์เอกสารจดหมายเหตุ : การอนุรักษ์เอกสารจดหมายเหตุโดยการแปลงรูปแบบข้อมูลเข้าสู่ระบบดิจิตอล / นัยนา แย้มสาขา... [และคนอื่น ๆ] ; สาคร พิพวน1
13101338032551การพัฒนาเครือข่ายบริการองค์ความรู้และสารสนเทศดิจิทัลสู่ชุมชน / สมพร พุทธาพิทักษ์ผล1
13111338112551พิศรัฐธรรมนูญ / วุฒิสาร ตันไชย, บรรณาธิการ1
13121338142551Modern Masters1
13131338212551ปฏิบัติการ 485 วัน ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ปลดชนวนวิกฤตพลังงาน / นฤตย์ เสกธีระ... [และคนอื่น ๆ]1
13141338272551สูตรคำนวณ(ไม่ลับ)ในการบริหารคน / ไพศาล เตมีย์1
13151338802551ชุมนุมภาษิตนานาชาติ / พิชยศักดิ์ หรยางกูร1
13161339122551จุดเปลี่ยน1
13171339132551หูฟังคู่คิด เพื่อนสนิททำหูพัง [แผ่นวีดิทัศน์]1
13181339142551ยา [แผ่นวีดิทัศน์] : ชะตากรรมคนไทย1
13191339162551โรงเรียนหนูครูไม่พอ [แผ่นวีดิทัศน์] / สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ วิชัย จงประสิทธิ์พร และ คมสัน นันทจิต1
13201339172551คนเปลี่ยน = 1 จุดเปลี่ยน [แผ่นวีดิทัศน์]1
13211339222551พิชิตป่วยด้วยการนอน [แผ่นวีดิทัศน์] / สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ วิชัย จงประสิทธิ์พร และ คมสัน นันทจิต2
13221339232551ถวายให้ได้บุญหรือบาป [แผ่นวีดิทัศน์] / สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ วิชัย จงประสิทธิ์พร และ คมสัน นันทจิต2
13231339242551ผลไม้เคลือบยาพิษ [แผ่นวีดิทัศน์] / สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ วิชัย จงประสิทธิ์พร และ คมสัน นันทจิต2
13241339252551ปลาซัคเกอร์ [แผ่นวีดิทัศน์] / สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ วิชัย จงประสิทธิ์พร และ คมสัน นันทจิต2
13251339262551ชุดชั้นในแนบเนื้อ [แผ่นวีดิทัศน์] / สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ วิชัย จงประสิทธิ์พร และ คมสัน นันทจิต2
13261339272551ไม่เอาน้ำมันทอดซ้ำ [แผ่นวีดิทัศน์] / สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ วิชัย จงประสิทธิ์พร และ คมสัน นันทจิต2
13271339282551มหันตภัยอาหารดิบ [แผ่นวีดิทัศน์] / สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ วิชัย จงประสิทธิ์พร และ คมสัน นันทจิต2
13281339292551ก่อนน้ำมันจะหมดโลก [แผ่นวีดิทัศน์] / สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ วิชัย จงประสิทธิ์พร และ คมสัน นันทจิต3
13291339302551ของเล่นอันตราย [แผ่นวีดิทัศน์] / สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ วิชัย จงประสิทธิ์พร และ คมสัน นันทจิต2
13301339322551ขยะถุงพลาสติก [แผ่นวีดิทัศน์] / สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ วิชัย จงประสิทธิ์พร และ คมสัน นันทจิต2
13311339392551กินทิ้งกินขว้าง [แผ่นวีดิทัศน์] / สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ วิชัย จงประสิทธิ์พร และ คมสัน นันทจิต2
13321339402551อร่อยลิ้นต้องไม่อร่อยร้าย [แผ่นวีดิทัศน์] / สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ วิชัย จงประสิทธิ์พร และ คมสัน นันทจิต2
13331339412551ขวดใส ๆ ทำร้ายโลก [แผ่นวีดิทัศน์] / ปาริชาต สถาปิตานนท์ วิชัย จงประสิทธิ์พร และ คมสัน นันทจิต2
13341339462551แผ่นดินไท3
13351339472551วังตะกอ ชุมชนเป็นสุข [แผ่นวีดิทัศน์]3
13361339482551สมุนไพร [แผ่นวีดิทัศน์] / ประสาน อิงคนันท์ ภัทราพร สังข์พวงทองและ นิโลบล ยะกันมูล2
13371339492551ผักปลอดสารพิษ [แผ่นวีดิทัศน์] / ประสาน อิงคนันท์2
13381339502551นมแม่ [แผ่นวีดิทัศน์] : มหัศจรรย์อาหารมื้อแรกของลูก / ประสาน อิงคนันท์2
13391339512551แฮปปี้ เวิร์ค เพลส [แผ่นวีดิทัศน์] = Happy work place [Videodisc] / ประสาน อิงคนันท์ และแก้วตา ปริศวงศ์4
13401339522551เคลื่อนพลคนพอเพียง [แผ่นวีดิทัศน์] / ประสาน อิงคนันท์ และ สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ.1
13411339542551ลุงนิล คนของความสุข [แผ่นวีดิทัศน์] / ประสาน อิงคนันท์1
13421339552551แผ่นดินวิกฤต [แผ่นวีดิทัศน์] / ประสาน อิงคนันท์1
13431339772551หนังสือ 10 ปี ทศวรรษเพื่อเด็กและภูมิปัญญาของครอบครัว / สายฤดี วรกิจโภคาทร, บัญญัติ ยงย่วน และ สาวิตรี ทยานศิลป์, บรรณาธิการ2
13441339792551รายงานการศึกษาการพัฒนาภาคมหานครแบบบูรณาการเสนอต่อคณะกรรมการศึกษาการพัฒนาภาคมหานครแบบบูรณาการ (กรุงเทพมหานคร นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุ1
13451339832551การประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ / มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์1
13461339852551ปัจจัยทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมของโลกมุสลิมและโอกาสของประเทศไทย (ปีที่ 2) / อิศรา ศานติศาสน์1
13471339902551ปลวก...การป้องกันและกำจัด / จารุณี วงศ์ข้าหลวง และ ขวัญชัย เจริญกรุง2
13481340382551โลกร้อนกับประเทศไทย / ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์ เจริญเมือง2
13491340552551สรุปการบรรยายพิเศษองค์ความรู้ในวงงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ / วัชรา ไชยสาร... [และคนอื่น ๆ]1
13501340642551ทุนทางสังคมของผู้หญิง : ความยั่งยืนของประชาธิปไตย / ถวิลวดี บุรีกุล1
13511340752551ข้าราชการข้าของแผ่นดิน / สีมา สีมานันท์2
13521340902551การประเมินผลวาระแห่งชาติด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ กระทรวงยุติธรรม1
13531341082551คู่มือปฏิบัติการวิเคราะห์อาหาร / ลัชชาภรณ์ ธรรมธีรเสถียร และ ธีรชัย เราเจริญพร1
13541341362551ความเป็นอิสระขององค์กรตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 : รายงานการศึกษาวิจัย / ชลัช จงสืบพ้นธ์... [และคนอื่น ๆ]1
13551341402551สรุปรายงานการวิจัย ชุดโครงการวิจัย "ไทย-ตะวันออกกลาง" / อิศรา ศานติศาสน์... [และคนอื่น ๆ]1
13561341412551จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
13571341842551คู่มือการจัดการลอจิสติกส์และการกระจายสินค้า = The handbook of logistics and distribution management / Alan Rushton, Phil Crocher และ Peter Bake ; วิทย2
13581342012551Boys over flowers [Videodisc]2
13591342402551ฐานข้อมูลคนไข้เพื่อช่วยในการตรวจรักษาในโรงพยาบาลรัฐบาลแห่งหนึ่งผ่านเครือข่ายพื้นที่ท้องถิ่นไร้สาย เฟสที่ 1 = Patient database for aiding treatment in 1
13601342412551กลยุทธ์การวางแผนและการสร้างสรรค์สื่อจดหมายตรงขององค์กรเพื่อสาธารณประโยชน์ในการสร้างจิตสำนึกสาธารณะเพื่อการระดมทุนและทัศนคติของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อสื่1
13611342682551ฝันให้เป็น ต้องทำได้จริง : จากกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ = A dream with a deadline turning strategy into action / ญาคส์ โฮโรวิทซ์ และ อานน์ วาเลอรี โอลซง-โก2
13621342902551100th anniversary of Angkalung Thailand August 13-17, 20081
13631343162551หัวใจของการพัฒนาชีวิต / รุ่งเรือง ลิ้มชูปฏิภาณ์1
13641343182551วิทยาศาสตร์ของพระพุทธศาสนาอันประเสริฐ / รุ่งเรือง ลิ้มชูปฏิภาณ์1
13651343202551ชีวิตเป็นสุข / เรียบเรียงโดย วิทยา ชื่นแสงสว่าง1
13661343212551การระงับข้อพิพาททางสิ่งแวดล้อมตามระบบกฎหมายต่างประเทศ / บรรณาธิการ สุนทรียา เหมือนพะวงศ์1
13671343262551สะท้อนสังคมผ่านคมความคิด นายอานันท์ ปันยารชุน : รวมคำกราบบังคมทูลถวายรายงาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และคำกล่าวเปิดการสัมมนาวิชาการ ป1
13681343272551โทรคมนาคมใต้ร่มเงา กทช. / ประสิทธิ ประพิณมงคลการ ; ชูชาติ สว่างสาลี, บรรณาธิการ1
13691343292551การกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมและสื่อประสม / ประสิทธิ์ ประพิณมงคลการ, สุภาวดี อร่ามวิทย์ และ ชัยเชษฐ์ สายวิจิตร ; ชูชาติ สว่างสาลี, บรรณาธิการ1
13701343302551โครงการรับจำนำข้าวเปลือกปี 2547-2548 และทางเลือกในการใช้กลไกตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า / ชัยพัฒน์ สหัสกุล1
13711343322551การบริหารองค์การ. ประมวลสาระชุดวิชา / พิพัฒน์ ไทยอารี2
13721343332551การบริหารองค์การ. แนวการศึกษาชุดวิชา / พิพัฒน์ ไทยอารี1
13731343412551คือพ่อพระคือผู้ให้...อุเทน เตชะไพบูลย์ / นรุตม์, รวบรวมและเรียบเรียง1
13741343442551ชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงร่วม / ธนา นิลชัยโกวิทย์... [และคนอื่น ๆ]2
13751343452551งานพลังกลุ่มและความสุข / ธนา นิลชัยโกวิทย์2
13761343462551นพลักษณ์เพื่อการพัฒนาตน / ธนา นิลชัยโกวิทย์... [และคนอื่น ๆ]2
13771343472551Mindfulness practice and Vipassana2
13781343482551การทำงานเชิงอาสาสมัคร / ธนา นิลชัยโกวิทย์... [และคนอื่น ๆ]2
13791343492551นิเวศน์ภาวนา / ธนา นิลชัยโกวิทย์... [และคนอื่น ๆ]2
13801343502551วิธีคิดกระบวนระบบ / ธนา นิลชัยโกวิทย์... [และคนอื่น ๆ]2
13811343512551การเผชิญความตายอย่างสงบ / ธนา นิลชัยโกวิทย์... [และคนอื่น ๆ]2
13821343522551จิตตศิลป์ / ธนา นิลชัยโกวิทย์... [และคนอื่น ๆ]2
13831343732551เทคโนโลยีเนื้อสัตว์ / สัญชัย จตุรสิทธา4
13841343932551กรอบแผนระยะยาว มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2552-25671
13851343962551ผมเรียนชีวิตผ่านสื่อครับ : การพัฒนาทักษะชีวิตเยาวชนโดยกระบวนการสื่อมวลชนศึกษา / เรียบเรียงโดย พรรณิภา โสตถิพันธุ์1
13861344212551ถ่านหิน : พลังงานสะอาด? / ศุภรา จันทร์ชิดฟ้า1
13871344512551อนาคตกำหนดได้ / ปาริชาติ สถาปิตานนท์2
13881344552551เอนไซม์ดัดแปรคาร์โบไฮเดรตในอุตสาหกรรม / เปี่ยมสุข พงษ์สวัสดิ์4
13891344562551สารพิษรอบตัว / ไมตรี สุทธจิตต์4
13901344572551เทคโนโลยีอาหารหมัก / จารุวรรณ มณีศรี4
13911345012551คอนเสิร์ตบาวเบญเพศ [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล]1
13921345362551รายงานประจำปี... [ซีดี-รอม] = Annual report... [CD-ROM] / หน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร กระทรวงสาธารณสุข2
13931345412551แจ๊ส แดนซ์ เพื่อหุ่นสวย FIT & FIRM [แผ่นวีดิทัศน์]2
13941346512551Pre modern / ไชยันต์ ไชยพร ; บรรณาธิการโดย รวี สิริอิสสระนันท์1
13951346662551มหาสุขาวตีวยูหสูตร / พระวิศวภัทร เซี่ยเกี๊ยก, แปล2
13961346682551Tribute to the royal house of chakri : Thailand and its history 5
13971346832551PTT group in downstream business / จัดทำโดย ส่วนสื่อสารธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น ฝ่ายสื่อสารองค์กร1
13981346982551هلگ لهت : ثرتي مسگس ف لڤ، هپ، اند رگ 1
13991347262551ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2551 / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา1
14001348152551การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินคดีพิเศษ = The opportunity for the public to the take part in special case proceeding / ศรีปริญญา ธูป1
14011349272551ใต้ร่มโพธิญาณ พระโพธิญาณเถร / พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท)1
14021349602551เที่ยวสวรรค์ / พระจี้กง ; บัญชา ศิริไกร, แปล1
14031349642551ตรวจซ่อมจอมอนิเตอร์1
14041349762551คุณภาพเครื่องยาไทย : จากงานวิจัยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน / นพมาศ สุนทรเจริญนนท์ และ นงลักษณ์ เรืองวิเศษ2
14051349772551Way of life1
14061349912551ภาพลวงตากับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฉลาดสุด ๆ / สุชาติ สุภาพ1
14071349922551ตำรายาสมุนไพรของไทลื้อในจีน / ไพฑูรย์ ดอกบัวแก้ว และ ไชยยง รุจจนเวท1
14081350032551Endless stainless / ประธาน ธีระธาดา และ กัลยา ตันติยาสวัสดิกุล, บรรณาธิการ3
14091350242551รายงานผลการดำเนินงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในรอบวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี (10 พฤศจิกายน 2547 - 9 พฤศจิกายน 2551)1
14101350252551แนวทางการส่งเสริมภาพยนตร์ไทย / คณะผู้จัดทำ อภินันท์ โปษยานนท์ และ สมศักดิ์ เชาวน์ธาดาพงศ์1
14111350962551พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 พร้อมกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุงปี 2551) / จัดทำโดย กองควบคุมอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทร1
1412135098255115 ปี พัฒนางาน บริการด้วยใจ 23 กันยายน 2551 / กรมการจัดหางาน2
14131351332551116 ปี วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ 1 เมษายน พุทธศักราช 2551 / กระทรวงศึกษาธิการ 2
14141351352551Thai Native Orchids... 2
14151352732551เรารักษ์เจ้าพระยา / สุพัฒนี ภาณุรัตน์... [และคนอื่น ๆ]3
14161352892551แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน / สนานจิตร สุคนธทรัพย์... [และคนอื่น ๆ]1
14171353052551ธรรมเนียมเกี่ยวกับพระศาสนาและการคณะสงฆ์ / สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส1
14181353062551การศึกษาในวิถีชุมชน : การสังเคราะห์ประสบการณ์ในชุดโครงการวิจัยด้านการศึกษากับชุมชน / อมรวิชช์ นาครทรรพ... [และคนอื่น ๆ]1
14191353112551การปฏิรูปการศึกษาไทยในยุคปฏิรูปการปกครอง / กระทรวงศึกษาธิการ2
142013532325516 องศาโลกาวินาศ = Six degrees / มาร์ก ไลนัส, เขียน ; ศิริพงษ์ วิทยวิโรจน์ และ พลอยแสง เอกญาติ, แปล2
14211355032551หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง / บรรเจิด สิงคะเนติ4
14221355062551กฎหมายรัฐธรรมนูญ : แนวคิดและประสบการณ์ของต่างประเทศ / ชาญชัย แสวงศักดิ์4
14231355162551การรับฟังพยานหลักฐานคดีอาญา : พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 28) พ.ศ.25512
14241357412551การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาสุขภาวะ1
14251357452551ปัญหา 108 ... / พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก4
14261357982551การประชุมสัมมนาทางวิชาการของสมาคมพีฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย1
14271359622551จอมขมังเวช1
14281359792551เคล็ดลับและมารยาทในการมอบของขวัญ / โนริโกะ ฮิวาชิตะ, เรียบเรียง ; มิกิ ฮิโต, ภาพ ; ยุวลักษณ์ ลิขิตธนวัฒน์ มูระเชะ, แปล1
14291359842551มือใหม่สร้างเว็บไซต์ Photoshop + Dreamweaver / ประภาพร ช่างไม้ ; บรรณาธิการ ดนุพร กิ่งสุคนธ์1
14301359882551เกาสมอง / ดำรงค์ วงษ์โชติปิ่นทอง1
14311359892551เกามนุษย์ / ดำรงค์ วงษ์โชติปิ่นทอง1
14321359912551เกาเวลา / ดำรงค์ วงษ์โชติปิ่นทอง1
14331359922551เกาโลก / ดำรงค์ วงษ์โชติปิ่นทอง1
14341359932551กฎหมายลักษณะพยาน3
14351359982551ปริศนาหัวกะโหลก = Grave secrets / เครี รีชส์ ; มนันยา, แปล2
14361360072551มือใหม่สร้างเว็บไซต์ Photoshop+Dreamweaver [ซีดี-รอม] / ประภาพร ช่างไม้1
14371361022551กฎหมายลักษณะพยาน2
14381362362551บล็อกเกอร์มือใหม่ [แผ่นวีดิทัศน์] : เป็นบล็อกเกอร์ไม่ง่ายอย่างที่คิด / บารมี นวนพรัตน์สกุล2
1439136239255130 ปราสาทขอมในเมืองพระนคร / สรศักดิ์ จันทร์วัฒนกุล1
14401362512551วิเคราะห์คนไทยที่มีความคิดสร้างสรรค์ / อมรากุล อินโอชานนท์1
14411362582551ย้อนตำนานหัวมังกร (ย่านเยาวราช)1
14421362612551ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ / สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ1
14431362632551ไทลื้อ อัตลักษณ์แห่งชาติพันธุ์ไท / โครงการพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมและชาติพันธุ์ล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่1
14441362642551ไทใหญ่ ความเป็นใหญ่ในชาติพันธุ์ / โครงการพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมและชาติพันธุ์ล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่1
14451362662551ไทยอง ชีวิต ศรัทธา สล่าแผ่นดิน / โครงการพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมและชาติพันธุ์ล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่1
14461363362551Sony DVD architect สร้างสรรค์ DVD ทุกสไตล์ด้วยตัวเอง / ภานุมาศ สุวรรณ์ ; อุเทน พรมแดง, บรรณาธิการ2
14471364102551พจนานุกรมพุทธศาสน์ : ฉบับประมวลศัพท์ / พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)2
14481364532551เส้นทางอริยะ / พระอรหันต์จี้กง ; บัญชา ศิริไกร, แปล1
14491364652551ไหว้พระขอพร 99 วัด / ณัฐจักร รักรวยนิรันทร์, บรรณาธิการ1
14501364692551เที่ยวเต็มร้อยกับ 100 คนดัง / สาธิตา โสรัสสะ และ สุชาติ ศรีตะมา1
14511364942551ครบรอบ 2 ปี กรมกิจการชายแดนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย / กรมกิจการชายแดนทหาร1
14521365202551รายงานประจำปี... [ซีดี-รอม] = Annual report... [CD-ROM] / บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน)1
1453136655255136 ปี สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง / สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง2
14541366682551แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติฉบับที่ 3 พ.ศ.2550-2554 / คณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์3
14551367142551ประมวลพุทธบัญัญติอริยวินัย 1
14561368352551ปิดเทอมใหญ่ หัวใจว้าวุ่น [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล] = Hormones [Digital videodisc] / กำกับการแสดงโดย ทรงยศ สุขมากอนันต์1
1457136995255136 ปี สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหง [ซีดี-รอม] / สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง1
14581370822551บทบาททางการเมืองของกลุ่มวะห์ดะฮ์ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ / นัจมุดดีน อูมา1
14591371542551ไตรสิกขา เบื้องต้น : เพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนา และสันติภาพสากล / สุพจน์ ทองนพคุณ, รวบรวม2
14601371972551คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดเพื่อเสริมสร้างแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดี พ.ศ.2551 2
1461137201255110 ปี กกต. ก้าวต่อไปเพื่อประชาธิปไตยที่ยั่งยืน / สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง2
14621372142551แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2552-25551
14631372222551หนทางสู่ความสุข : แนวทางตามสามัญสำนึกเพื่อการใช้ชีวิตที่ดีขึ้น = The way to happiness / แอล รอน ฮับบาร์ด2
14641373362551ป่าสร้างชุมชน ชุมชนสร้างป่า หนึ่งทศวรรษรางวัลลูกโลกสีเขียว 2542-2551 / วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์, ศรีสุรางค์ มาศศิริกุล พรวิไล คารร์1
14651373752551งานวิจัยพื้นฐาน ฐานรากของการพัฒนาประเทศตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เล่มที่... 2
14661374832551ประภาคารของความคิดริเริ่ม ต้นกล้าแห่งความอดทน / ฟองทิพย์ นราจีนรณ2
14671375762551คู่มือจริยศาสตร์ตามหลักวิชาการสากล / กีรติ บุญเจือ1
14681376422551นักสืบ = Spies / ไมเคิล เฟรยน์ ; แปลโดย นันทวัน เติมแสงสิริศักดิ์1
14691376932551นิทรรศการศิลปกรรมบูรณาการ ครั้งที่ 2 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2
14701378132551พุทธวัจน์ : ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ / กองตำราคณะธรรมทาน ธรรมทานมูลนิธิ, แปล1
14711378192551ผมจะเป็นคนดี : ย่อจากเล่ม "ไฟฝัน...วันเยาว์" และ "ก่อร่างสร้างธุรกิจ" / วิกรม กรมดิษฐ์ ; ประภัสสร เสวิกุล, เรียบเรียง 2
14721378322551ปัญญาไทย / พิมพร ชูรอด 2
14731378572551เอกสารประกอบการประชุมวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 5 [ซีดี-รอม] : วิถีวิจัย ทศวรรษที่ 5 สู่ความเป็นเลิศ วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2552 ณ หอประช2
14741378742551International Standard Book Number (ISBN) [CD-ROM]1
14751379142551การดูแลบำรุงรักษารถโดยสารเชิงป้องกันเพื่อการลดใช้น้ำมันและมลพิษ (สำหรับผู้บริหาร) / สยาม อรุณศรีมรกต1
14761379152551การจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการรถโดยสาร / สยาม อรุณศรีมรกต 1
14771379162551การดูแลบำรุงรักษารถโดยสารเชิงป้องกันเพื่อการลดใช้น้ำมันและมลพิษ (สำหรับช่างเทคนิค) / สยาม อรุณศรีมรกต 1
14781379192551เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ / จันทนา หล่อวิทยา, บรรณาธิการ 1
14791379232551บารัค โอบามา ประธานาธิบดีสหรัฐคนที่ 44? / ไพรัตน์ พงศ์พาณิชย์... [และคนอื่น ๆ] 1
14801379332551ลวดลายพุทธศิลป์น่าน / เธียรชาย อักษรดิษฐ์, สุรสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ์ และ ภานุพงษ์ เลาหสม1
14811379392551ใครๆ ก็ไปเที่ยวออสเตรเลีย / อดิศักดิ์ จันทร์ดวง 1
1482137952551หลักการวิเคราะห์อาหารด้วยประสาทสัมผัส / ปราณี อ่านเปรื่อง5
14831379642551การปฏิรูปทางการเมือง / คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ มูลนิธิ Konrad Adenauer Stiftung 1
14841379782551โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปกรรมดั้งเดิมในพุทธศาสนสถานจังหวัดน่าน 1
14851379792551คู่มือแนวทางการจัดการสารพีซีบี / นุชิดา รุ่งถาวรวงศ์1
14861379982551มิติหญิง-ชาย : ความแตกต่างบนความเหมือน1
14871380012551พฤติกรรมเสี่ยงและการป้องกันในนักเรียนวัยรุ่นไทยและญี่ปุ่น = Risk behaviors and prevention in Thai and Japanese adolescent students / นวลฉวี ประเสริฐสุ1
14881380022551คนคืออะไร ใครคือคน (ฉบับสมบูรณ์สำหรับชาวพุทธ) 1
14891380082551ธรรมนูญชีวิต 9 ประการ ตามรอยพระยุคลบาท1
14901380132551การบัญชีขั้นกลาง I : สินทรัพย์ / ปิติพัฒน์ ฉัตรอัครพัฒน์ 1
14911380422551หลายชีวิตบนรถเมล์ สาย 154 [แผ่นวีดิทัศน์] / สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ และแก้วตา ปริศวงศ์2
14921381042551ชีวิตใหม่สไบทอง [แผ่นวีดิทัศน์] / สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ1
14931381052551ครูหวานกับสวนแห่งความสุข [แผ่นวีดิทัศน์] / สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ และ ประสาน อิงคนันท์1
14941381082551ธนาคารต้นไม้ [แผ่นวีดิทัศน์] / ประสาน อิงคนันท์2
14951381092551หัวใจความเป็นมนุษย์ [แผ่นวีดิทัศน์] / ประสาน อิงคนันท์2
14961381382551พลเมืองในโลกที่ถูกลืม [แผ่นวีดิทัศน์] / ประสาน อิงคนันท์ และสัมพันธ์ เณรรอด2
14971381392551หัวใจใหม่ ชีวิตใหม่ [แผ่นวีดิทัศน์] / ประสาน อิงคนันท์2
14981381442551โรงเรียนดีมีสุข [แผ่นวีดิทัศน์] / ประสาน อิงคนันท์2
14991381472551พยาบาลชุมชน [แผ่นวีดิทัศน์] / ประสาน อิงคนันท์ และสัมพันธ์ เณรรอด1
15001381482551Book start มหัศจรรย์หนังสือเล่มแรก [แผ่นวีดิทัศน์]1
15011381502551เหยื่อความรุนแรง [แผ่นวีดิทัศ] / ประสาน อิงคนันท์1
15021381702551การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม : คำชี้แจงข้อเท็จจริงของศาสตราจารย์ นายแพทย์อดุลย์ วิริยเวชกุล ราชบัณฑิต ต่อเอกสารไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งให้ส1
15031381892551เป้าหมายและยุทธศาสตร์การศึกษาท้องถิ่น / ประภาพรรณ ไชยวงศ์...[และคนอื่นๆ] 1
15041382022551การสื่อสารทางการเมือง. ประมวลสาระชุดวิชา / ชวนะ ภวกานันท์...[และคนอื่นๆ] 2
15051382272551การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2547-2551 / กมเลศน์ สันติเวชชกุล 1
15061382412551เฮอร์เมทิคา : อมตธรรมนำโลก = The Hermetica : the lost wisdom of the pharaohs / ทิโมธี ฟรีค และ ปีเตอร์ แกนดี้, เขียน ; กิ่งแก้ว อัตถากร, แปล 1
15071382432551ชุดเรื่องที่ต้องคิด 1
15081382482551การศึกษาความพร้อมของสถาบันการศึกษาของไทยในการรองรับนโยบายการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน / จุไรรัตน์ แสงบุญนำ ... [แล1
15091382602551รายงานการออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลและระบบการประมวลผลข้อมูลสำหรับการประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ / ศิริชัย กาญจนวาสี... [และคนอื่น ๆ] 1
15101383032551อนุสรณ์งานฌาปนกิจนางเปรียบ ณ นคร 1
15111383062551ร่วมกันสร้างความสุขในที่ทำงาน 1
15121383122551การปรับเปลี่ยนความเชื่อทางศาสนาและความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างหญิงชาย / จำปาทอง โพธิ์จันธิราช ; บรรณาธิการโดย วิระดา สมสวัสดิ์ 1
15131383152551หมาป่าฝรั่งเศสกับลูกแกะสยาม : ภัยคุกคามของฝรั่งเศสต่อความเป็นเอกราชของสยาม ปี ค.ศ. 1858-1907 = The French wolf and the Siamese lamb / แพทริค ทัก ; กฤษ2
15141384302551พระราชวังแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ / ธนาคม บรรณกิจ 1
15151386022551การศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิที่มีผลต่อการอบแห้งข้าวเปลือกด้วยเทคนิคฟลูอิไดเซชันโดยการใช้ไอน้ำร้อนยวดยิ่ง = A study of temperature affecting of drying us1
15161386032551การศึกษาจลนพลศาสตร์การอบแห้งกล้วยหอมด้วยไอน้ำร้อนยวดยิ่ง = Kinetic investigation banana slice drying using superheated steam / สง่า กออุดม, สุทธิพงษ์ 1
15171386062551การศึกษาทางจลนพลศาสตร์ของเนื้อหมูแบบตัดตามเส้นใยโดยใช้ไอน้ำร้อนยวดยิ่ง = Kinetic investigation of pork longitudinal section slice drying using superhe1
15181386302551ร่วมแก้วิกฤติพลังงานชาติ : ด้วยงานวิจัย วช. / สุนันทา สมพงษ์, สุภาพร จินดา และ จุฑามาศ วาสิกรัตน์, บรรณาธิการ 1
15191386392551หลากความคิด...ชีวิตคนทำงาน 1
15201386452551บันทึกความทรงจำบางเรื่อง พ.ศ. 2497-2550 / สินธุ์สวัสดิ์ ยอดบางเตย 1
15211386742551การโฆษณาและการส่งเสริมการตลาด = Advertising and promotion : an integrated marketing communications / ไมเคิล เอ. เบลช์ และ จอร์จ อี เบลช์ ; แปลและเรียบ3
15221387072551รายงานประจำปี... [ซีดี-รอม] / คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 1
15231387252551โครงการศึกษาวิจัยวัสดุก่อสร้างบ้านชนบทกรณีศึกษาเรื่องไม้โตเร็ว (ระยะที่ 3) : การศึกษาความเป็นไปได้ของรูปแบบการบริหารจัดการด้านการตลาดการแปรรูปไม้โตเร1
15241387272551การออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อรับแรงแผ่นดินไหวในระบบอุตสาหกรรมชิ้นส่วนสำเร็จรูป 1
15251387282551การออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อรับแรงแผ่นดินไหวในระบบอุตสาหกรรมชิ้นส่วนสำเร็จรูป 1
15261387292551บ้านเดี่ยว 2 ชั้น ระบบไฮบริด 1
15271387302551บ้านแถว 2 ชั้น ระบบไฮบริด 1
15281387312551บ้านแฝด 2 ชั้น ระบบไฮบริด 1
15291387552551โครงการศึกษาเพื่อส่งเสริมคุณภาพการเกษตรและเพิ่มมูลค่าเกษตรในชุมชน / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 1
15301387662551จิตใต้สำนึก : พลังที่สร้างสวรรค์หรือไม่ก็นรกของคุณ = Mind magic : techniques for tranforming your life / มาร์ธา ไฮแอทท์ ; แปลโดย อานันท์ ชินบุตร 1
15311387672551ถอดรหัสลับสมองเงินล้าน = Secrets of the millionaire mind / ที. ฮาร์ฟ เอคเคอร์ ; แปลโดย พูนลาภ อุทัยเลิศอรุณ และ บุญศรี ศรีบุญรัตนชัย 1
15321387692551พุทธวัจน์ คู่มือโสดาบัน 1
15331388082551หนังหน้าไฟ (แช็ก) / ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ 1
15341388732551โครงการหลักและแนวทางการบริหารการสื่อสาร : มิติทั้งสามในด้านกรสื่อสารเพื่อการจัดการ การจัดการทางการสื่อสารและการบริหารงานสื่อสารมวลชน ระยะที่ 3 4
15351388792551วิธีวิทยาการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ / องอาจ นัยพัฒน์ 2
15361388832551Healthyl yoga [Videodisc] 1
15371388962551มิตรแท้ทุกยาม : รวมบทร้อยกรองของ อ.ล้อม เพ็งแก้ว / ล้อม เพ็งแก้ว 1
15381390522551English conversation... 2
15391390532551พูดอังกฤษเป็นเร็ว... [แผ่นวีดิทัศน์] ; English conversation... [Videodisc] / อิสรีย์ แจ่มขำ และ เบญจมินทร์ ตันกิตติกร 6
15401390952551NCCC Journal : Vol. 1 No. 1 January 1, 2010 [CD-ROM] 1
15411391912551ครบทุกเรื่อง Office 2007 [ซีดี-รอม] : เข้าใจง่ายทำได้จริงแบบ step by step / ธัชชัย จำลอง. 2
15421392042551ปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะความเป็นมืออาชีพของนักวิชาชีพบัญชีไทยในบริบทของผู้สอบบัญชีภาษีอากรและผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต = A study on the factors affecting2
15431392592551การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกและอากาศโดยใช้ปัญหาเป็นฐานในการสอน2
15441392872551วาดสวย...ด้วยสีไม้ / ชุลีรัตน์ เลือดน้ำชล 4
15451392952551กำลังใจ เสริมคุณค่าชีวิต 1
15461393552551ลูกน้องโง่เป็นเหยื่อของเจ้านายฉลาด เจ้านายฉลาดเป็นเหยื่อของลูกน้องแกล้งโง่ / ศิริวรรณ ช้างพลาย 1
15471393972551กัลยาณยศแห่งกัลยา / คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1
15481393992551ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ / วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์ 1
15491394212551เศรษฐพิลึก = Freakonomics / สตีเวน ดี. เลวิทท์ และ สตีเฟน เจ. ดับเนอร์ ; แปลโดย พูนลาภ อุทัยเลิศอรุณ 2
15501394952551ภูมิปัญญาไทย / ปราณี ตันตยานุบุตร 2
15511395302551โทรคุยไม่อั้น เม้าส์มันส์ทั่วโลกกับ Skype / กาญจนา ตันวิสุทธิ์ ; บรรณาธิการโดย กิตติ ภูวนิธิธนา 2
15521396482551ธัมมจักกัปปวัตนสูตร / พระโสภณมหาเถระ (มหาสีสยาดอ) ; พระพรหมโมลี (สมศักดิ์ อุปสโม), ตรวจชำระ ; พระคันธสาราภิวงศ์, แปลและเรียบเรียง 1
15531396712551ชุด จิตวิทยา 1
15541397462551กำจัดจุดโกง : คู่มือเอาตัวรอดในยุคบริโภคนิยม / มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค 2
15551397932551ไลฟ์บ็อกซ์ : กล่องบุญ 4 / ภัทริน ซอโสตถิกุล 1
15561398062551ชุดโครงการปัญหาความมั่นคงใหม่ 1
15571399062551แผนที่ทางหลวงประเทศไทย ฉบับปรับปรุงใหม่ 2552 = Thailand highway map : new edition 2009 / สมาคมสโมสรกรมทางหลวง 1
15581399842551ธงชาติไทย / กองทัพบก 1
15591399852551ชนชาติไทย 2
15601399872551การสอนอบรมวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย 1
15611399882551การเสียดินแดนของไทยในยุคล่าอาณานิคมของประเทศมหาอำนาจตะวันตก / กรมยุทธการทหารบก 2
15621400462551โครงการวิจัยบางเลน มหาวิทยาลัยมหิดล จาก "บวร" สู่ "ศูนย์การเรียนรู้". 1
15631400472551โครงการพัฒนาความมั่นคงในครอบครัว. 1
15641400482551โครงการนำร่องในการบริการวิชาการเพื่อป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น. 1
15651400492551พ่อแม่ต้องรู้ / มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ...[และคนอื่นๆ] 1
15661400502551วัยรุ่น วัย(น่า)รัก / มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ...[และคนอื่นๆ] 1
15671400512551ย่างก้าวมั่นคงเพื่อชีวิตดี / มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ 2
15681400532551บริหารคนโดยองค์รวม / มิชิตา จำปาเทศ รอดสุทธิ 1
15691400592551อานาปานทีปนี : วิธีเจริญอานาปานสติ / พระญาณธชเถระ (แลดีสยาดอ) รจนา 1
15701400832551ชุดส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ 1
15711401502551การพัฒนาประเทศไทยสู่การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ [ซีดี-รอม] = Developing Thailand toward knowledge society [CD-ROM] ; การประชุมวิชาการประจำปี 2551 เรื่1
15721403032551รอยอินทร์ เล่ม... / โรสลาเรน 2
15731403892551ตลาดสาธารณรัฐประชาชนจีน / กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ 1
15741403952551ประสบการณ์การเจรจาการค้าใน 18 ประเทศ / มโนรถ กุศลศักดิ์ 1
15751404462551ไทยทำ ไทยกิน กับข้าวฝรั่ง / สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1
15761404492551เยือนถิ่นจีนโพ้นทะเล / สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1
15771404592551คู่มือการจาริกแสวงบุญสังเวชนียสถาน 4 ตำบล ประเทศอินเดีย และประเทศเนปาล / อิสระ สุวรรณบล และ จำเนียร ผะคังคิว 1
15781404632551พูดอย่างไรชนะใจคนฟัง / นงลักษณ์ สุทธิวัฒนพันธ์ 2
15791404642551อาจารยสักการ : ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ / ธัญรัด จันทร์ปลั่ง, อัจฉรา ไชยูปถัมภ์ และ วิสูตร โพธิ์เงิน 1
15801404742551ส่งออกเริ่มจาก 0 สู่ความสำเร็จ / ทรงเดช ตันสุรัต 1
15811404752551ภาวะผู้นำ / รังสรรค์ ประเสริฐศรี 2
15821404762551องค์การและการจัดการ / นิรมล กิติกุล 1
15831404882551การมีส่วนร่วมของผู้นำองค์กรชุมชนในการป้องกันการทุจริต 1
15841405282551พรรณไม้ ม.อุบล เล่ม 1 / มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 1
15851405342551รวยครบสูตรด้วย eBay / อนุชา ลีวรกุล ; บรรณาธิการโดย ธนวัช วัชรวงศ์ 1
15861405352551คุณบิดามารดา สุดพรรณนามหาศาล / พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต) 1
15871405512551การวิเคราะห์งบการเงิน / อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ 4
15881405762551ทิศทางอนาคตและยุทธศาสตร์การเตรียมตัวประเทศไทยในระยะ 10 ปีข้างหน้า / สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาล1
15891406522551คน, พิการ, สื่อ, สาร, สังคม : นานาทัศนะว่าด้วยความพิการและพื้นที่สื่อสารทางสังคม / โอปอล์ ประภาวดี 1
15901406562551กรณีปราสาทพระวิหาร : จากมรดกอาณานิคมสู่มรดกโลก / อานันท์ หาญพาณิชย์พันธ์, บรรณาธิการ 2
15911406572551อัจฉริยะตาราง 9 ช่อง พัฒนากาย พัฒนาสมอง / เจริญ กระบวนรัตน์ 1
15921406592551พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 / กรมสุขภาพจิต 1
15931407082551รวมบทคัดย่องานวิจัยที่ดำเนินการแล้วเสร็จปีงบประมาณ พ.ศ.2547-2550 / สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 1
15941407092551โครงการศึกษาออกแบบรายละเอียดการจัดตั้งศูนย์จัดการขยะมูลฝอยครบวงจร (เชียงราย) / กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1
15951407282551ทรัพย์สินทางปัญญาน่ารู้และวิธีการประเมินมูลค่า / ปรีดา ยังสุขสถาพร 1
15961407312551รวมผลงานการจัดการความรู้ จากภาคีเครือข่าย แผนงานสร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย (สสพ.) [ซีดี-รอม] : วันที่ 20-21 มิถุนายน 2551 เวลา 10 : 00-19 : 00 1
15971407322551ชุด อนุสัญญาระหว่างประเทศ 1
15981407332551อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ / เกษร สิทธิหนิ้ว... [และคนอื่น ๆ] 1
15991407442551นินทานายแบงก์ : จากคอลัมน์ยอดฮิต แมวมอง / สันติ วิริยะรังสฤษฏ์, บรรณาธิการ 1
16001407492551โครงการสร้างสุขให้ชีวิตด้วยจิตอาสา [แผ่นวีดิทัศน์] / พระครูอุดมประชาธร 3
16011407502551ภาพยนตร์คนจิตอาสา [แผ่นวีดิทัศน์] 1
16021407512551จิตอาสา [แผ่นวีดิทัศน์] / ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยมหิดล1
16031408162551พระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันตธาตุ / พระบัวพรรณ วรญาโณ 2
16041408862551กึ่งศตวรรษกฎแห่งกรรมของ ท. เลียงพิบูลย์ / ท. เลียงพิบูลย์ ; รักพงษ์ แซ่โซว, รวบรวม 2
16051409222551โครงการศึกษาวิจัยออกแบบอาคารที่พักอาศัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม : บ้านพักอาศัย (บ้านแถว) 2 ชั้น / การเคหะแห่งชาติ / การเคหะแห่งชาติ 1
16061409232551โครงการศึกษาวิจัยออกแบบอาคารที่พักอาศัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม : บ้านพักอาศัย (บ้านแฝด) 2 ชั้น / การเคหะแห่งชาติ / การเคหะแห่งชาติ 1
16071409242551โครงการศึกษาวิจัยออกแบบอาคารที่พักอาศัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม : บ้านพักอาศัย (บ้านเดี่ยว) 2 ชั้น / การเคหะแห่งชาติ / การเคหะแห่งชาติ 1
16081409252551โครงการศึกษาวิจัยออกแบบอาคารที่พักอาศัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม : อาคารพักอาศัยรวม 4 ชั้น / การเคหะแห่งชาติ / การเคหะแห่งชาติ 1
16091409712551เปิดตำนาน 7 ทศวรรษ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม / เยาวภา บัวเวช... [และคนอื่น ๆ] 1
16101409902551แนวความคิดและทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ / ศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา 2
16111410172551ทักษะภาษาเพื่อการสื่อสาร / กอบกาญจน์ วงศ์วิสิทธิ์ 1
16121410612551ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์ / ยุทธพงษ์ ลีลากิจไพศาล 1
16131410622551ชีวิตนี้ขอเป็นข้าพระบาท ทาสประชาชน / ประพันธ์ คูณมี ; ใกล้รุ่ง ทิพนา, เรียบเรียง 1
16141411722551วิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ : การวิจัยปัญหาปัจจุบันและการวิจัยอนาคตกาล / สุชาต ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ และ กรรณิการ์ สุขเกษม 1
16151411762551แบบจำลองสมการโครงสร้าง : การใช้โปรแกรม LISREL, PRELIS และ SIMPLIS (เทคนิคการวิเคราะห์เชิงปริมาณที่นิยมใช้กันมากในปัจจุบัน) / สุชาต ประสิทธิ์รัฐสินธุ์.1
16161411992551รายงานประจำปี... [ซีดี-รอม] = Annual report... [CD-ROM] / บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 2
16171414172551หลักการเขียนวิจารณ์วรรณกรรม / ประคอง เจริญจิตรกรรม 1
16181414192551การสร้างเครื่องมือวัดตัวแปรในการวิจัยทางสังคมศาสตร์ : แนวทางสู่การปฏิบัติ / สุวิมล ติรกานันท์ 2
16191414232551การสร้างแบรนด์ของ Kellogg = Kellogg on branding / อลิซ เอ็ม ไทบาวท์ และทิม คาลกินส์, บรรณาธิการ ; แปลและเรียบเรียงโดย ปฏิพล ตั้งจักรวรานนท์ 2
16201415942551กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่งและคู่มือคำชี้แจงประกอบกรมธรรม์ประกันภัย / สมาคมประกันวินาศภัย 1
16211416292551บารมีคุ้มเกล้า ชาวสหกรณ์ไทย / กรมส่งเสริมสหกรณ์ 1
16221417412551สุดยอด CFO ไทย : survive & success / ภัชราพร ช้างแก้ว, ฐิติเมธ โภคชัย 1
16231417442551Windows Vista & Office 2007 1
16241417662551ยิ้มนี้...ให้พ่อ : รวม 80 เรื่องเล่าประทับใจจากการบริการภาครัฐ / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 1
16251417712551ครบทุกเรื่อง Windows Vista & Office 2007 : เข้าใจง่าย ทำได้จริง แบบ step by step / สุธีร์ นวกุล 1
16261418242551การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานศึกษา พ.ศ. 2551 1
16271418742551ระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชนของไทย / เอกวิทย์ มณีธร 2
16281418792551การตรวจสอบและการควบคุมด้านคอมพิวเตอร์ทางบีญชี / อุษณา ภัทรมนตรี 5
16291419032551Music for health vol. 1- vol. 2 [CD-ROM] 2
16301419192551Love songs [Videodisc] 1
16311420122551นรกในคำสอนของพระพุทธศาสนา / สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 1
16321420132551สวรรค์ในคำสอนของพระพุทธศาสนา / สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 1
16331420362551การพระศาสนา / สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 1
16341420372551กรีฑา (ฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุด) / โดย ฝ่ายวิชาการ บริษัท สกายบุ๊กส์ จำกัด 1
16351420612551การทำหนังสือบอกกล่าว-ทวงถาม / ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ 1
16361420682551วิธีใช้งานโปรแกรมฐานข้อมูลชุมชนระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการชุมชน [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล] / ณัฐพล จันทร์แก้ว 1
16371420722551การเตรียมองค์กรเพื่อรับการตรวจประเมินตามแนวทาง TQA / พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ 1
16381420912551การบริหารผลการปฏิบัติงาน = Performance management / ไบรอัน เจ. ฮอลล์ ; แปลโดย สุรีพร พึ่งพุทธคุณ 1
16391421472551เขียนฅน : เขียนสารคดีแบบ "ฅ.คน" / บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด ; กฤษกร วงค์กรวุฒิ, บรรณาธิการ 1
16401422142551IS 103 1
16411422152551พูดอย่างฉลาด : คู่มือพัฒนาทักษะการพูดอย่างชาญฉลาด / ยุดา รักไทย และ ปานจิตต์ โกญจนาวรรณ 1
16421422682551ชีววิทยาเบื้องต้น / ณพพร ดำรงศิริ 1
16431424712551วศ.สจล. 1
16441424722551การประมวลผลภาพเชิงดิจิตอล / ฟูศักดิ์ ชีวสุวิทย์ 1
16451424742551การประมวลผลภาพดิจิตอลขั้นสูงด้วย MATLAB / ชูชาติ ปิณฑวิรุจน์ 1
16461424762551การประมวลผลสัญญาณดิจิตอลด้วย MATLAB / ชูชาติ ปิณฑวิรุจน์ 1
16471425382551NCCC Journal : Vol. 4 No. 1 January 1, 2011 [CD-ROM] 1
16481430082551งานสัมฤทธิ์ชีวิตรื่นรมย์ [ซีดี-รอม] / ไตรภพ ลิมปพัทธ์ และ ว. วชิรเมธี 1
164914317525511001 วิธีกล้าคิดริเริ่มในที่ทำงาน = 1001 ways to take initiative at work / บ็อบ เนลสัน ; แปลโดย ธนรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ และ พรหมเทพ ชัยกิตติวณิชย์ 1
16501432592551การเรียนรู้ร่วมกันแบบมีเข็มมุ่งสู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง / สุนัย เศรษฐ์บุญสร้าง 1
16511432702551History of Chinese art 1
16521433082551กลับมาเถิดศีลธรรม [ซีดี-รอม] / ขับร้องโดย จีวัน 1
16531433342551มินิคอนเสิร์ต เปิดโลกเย็น [ซีดี-รอม] / ขับร้องโดย จีวัน 1
16541433652551แนวคิดรัฐประศาสนศาสตร์และทฤษฎีระบบราชการ / วิเชียร วิทยอุดม 1
16551433672551เคล็ดลับและมารยาทในโต๊ะอาหาร = Tabekata no manner to kotsu / ทาดาชิ วาตานาเบะ ; แปลโดย ยุวลักษณ์ ลิขิตธนวฒน์ มูระเซะ 1
16561433702551บันทึกการแสดงสด มหรสพทางวิญญาณ กลับมาเถิดศีลธรรม [ซีดี-รอม] 1
16571433772551บันทึกการแสดงสด มินิคอนเสิร์ต เปิดโลกเย็น [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล] : เนื่องในโอกาส 102 ปี ชาตกาล พุทธทาสภิกขุ / ขับร้องโดย จีวัน 1
16581433832551พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 25411
16591433842551พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน 1
16601434542551เคล็ดลับชีวิตเปลี่ยนด้วยสุขภาพดี / ช่อเพชร จิตรสกุล เอื้ออาภรณ์ และ ณรงค์ชัย โพธิ์ ปริสุทธิ์ 1
16611436632551เร่ง รัก รุนแรง : โลกชายขอบของนักบิด / ปนัดดา ชำนาญสุข 2
16621436942551ย้อนรอยสิทธิความเป็นคนของผู้หญิง / มาลี พฤกษ์พงศาวลี ; บรรณาธิการโดย วิมล อังสุนันทวิวัฒน์ 1
16631437032551กินเพื่อสุขภาพ / ชวลิต รัตนกุล 1
16641438272551ร่วมแรงร่วมใจสร้างอาชีพเสริมให้เกษตรกรปลูกหญ้าแพงโกล่า / เฉลิมพล แซมเพชร 2
16651438412551แปดเป็ง ประเพณีนมัสการพระเจ้าตนหลวง เมืองพะเยา / พระครูโสภณปริยัติสุธี (ศรีบรรดร ถิรธมฺโม) 2
16661438462551ใช้หัวคิด = Use your head / โทนี บูซาน ; ธัญญา ผลอนันต์, ผู้แปล 1
16671439602551รักจากไป...แต่หัวใจอยู่ได้ / นัดตะวัน 1
16681440112551รัก / สุดารำไฟ สุนทรรังษ์ จาง ; กรวรรณ คันโธ, ผู้รวบรวม 1
16691440262551ดังตฤณวิสัชนา ฉบับรู้จักรัก / ดังตฤณ 2
16701442572551ประมวลภาพไปรษณียบัตร รัชกาลที่ 5 / ไกรฤกษ์ นานา 1
16711443422551ท่องกันดีนัก...รู้จักกันหรือเปล่า? / พนิตนาฏ ชูฤกษ์ 1
16721443442551อยากอ่านอังกฤษออก...ครูจะบอกวิธีให้ / พนิตนาฏ ชูฤกษ์ 1
16731444882551KPI...ทำให้ง่ายๆ / วรภัทร์ ภู่เจริญ, จีระพงศ์ พรกุล และธนกฤต จรัสรุ่งชวลิต 1
16741444902551คือมรดกแห่งความทรงจำ : อันเนื่องด้วยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ / ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเ1
16751444922551ความฝันอันสูงสุด ผู้กองแคน-ร.ต.อ.ธรณิศ ศรีสุข / ตวงพร อัศววิไล 2
16761444932551ตุลาการวิบัติ : หายนะประเทศไทย / วิรัตน์ สุคนธ์กานต์ 1
167714451825513 steps พูดอังกฤษให้สำเนียงเหมือนฝรั่ง [แผ่นวีดิทัศน์] 4
16781445372551กฎหมายที่ควรรู้ / สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทย. 1
16791445492551ชีวิตนี้น้อยนัก วิธีสร้างบุญบารมี / สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 1
16801445572551เริ่มต้นกับดีบีทู เอ็กส์เพรส-ซี : หนังสือเพื่อชุมชนโดยชุมชน / ราอูล ชอง ; เอียน แฮคส์ และ เรฟ อะฮุจา 2
16811445732551บทภาพยนตร์ 1
16821447212551พฤติกรรมการใช้ MMS (Multimedia Messaging Service) ในการรับ-ส่งและเก็บข้อมูลคลิปมือถือของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร / พงษ์นรินทร์ พฤกษ์ศรีรัตน์ 1
16831447222551มณฑลสาธารณะบนอินเตอร์เน็ตของวัยรุ่นในช่วงการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) 2550 / นฤดล สืบสุนทรชัย 1
16841447242551การศึกษาวัฒนธรรมไทยผ่านภาพยนตร์เรื่องโหมโรง / ธนากร ภัทรปิยะกุล 2
16851448272551ครองตนดีมีสุข / พระเทพดิลก 1
16861448282551สัญญา ธรรมศักดิ์ ผู้นำทางการเมืองที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม / เยาวภา ประคองศิลป์ 1
1687144853255150 สำนวนจีนพูดติดปาก [แผ่นวีดิทัศน์] 1
16881448542551วิดีโอซีดีวิชาการ ชุดที่ 473 1
16891450852551ลีลาการเรียนรู้-ลีลาการสอน / ทิศนา แขมมณี 1
16901450862551ทักษะ 5C เพื่อการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ / พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสุข 2
16911451062551ขำหนอหมอกับเณร [แผ่นวีดิทัศน์] / พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา 1
16921452092551สมุดภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดในจังหวัดสมุทรสงคราม / สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม 1
16931452302551ภาษาคน ภาษาธรรม / พุทธทาสภิกขุ 1
16941452312551สาขาแห่งอนาคต : วิเคราะห์ เจาะลึกทุกหลักสูตร ทุกสถาบัน "เรียนจบหางานง่าย รายได้ดี" / วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์. 1
16951454362551สถิต ณ ดวงใจ 1
16961456182551สถาบันขงจื่อ [วารสาร] 1
16971459502551เส้นทางเกียรติยศ จากราชการสู่ถนนการเมือง / วิชัย ตันศิริ 1
16981461222551เมื่อรักมาพักร้อน / วรินดา อลอนโซ 1
16991461272551รอยทรายใต้ดาว / รพัด 1
17001461362551เปลวหิมะ / เจติยา 1
17011464522551กฎหมาย (แก้ไขใหม่ล่าสุด)และแนวคำพิพากษาฎีกาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 206-398 4
17021464622551เตะสุดชีวิต / สาทิส อินทรกำแหง 1
17031464742551Trust for transactions in capital market act B.E 2550 (2007) 1
17041464752551เมืองกาญจน์ที่ผมรัก / วิภาตา รุจทิฆัมพร 1
17051464762551ทำไมผู้ชายถึงหลงรักกะหรี่ / ฮ. นิกฮูกี้ 1
17061464772551พลเอกวินัย ภัททิยกุล ปลัดกระทรวงกลาโหม กับเรื่องราวในวันวานที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน 1
17071465202551ความเป็นคนความเป็นครู / สมปรารถนา วงศ์บุญหนัง และ สิทธิเดช โรหิตะสุข 1
17081465292551ทำเนียบกองทุนหมุนเวียนเพื่อการฟื้นฟูอาชีพ / มูลนิธิรักษ์ไทย 1
17091465392551ทรัพยากรชีวภาพเส้นทางสู่เศรษษฐกิจพอเพียงชุมชนเข้มแข็ง / วิสุทธิ์ ใบไม้, จุฬารัตน์ นิรัติศยกุล และ โอปอล์ ประภาวดี 1
17101465402551ชุมชนจัดการทรัพยากรชายฝั่งให้ยั่งยืน : กรณีศึกษาชุมชนประสบภัยพิบัติสึนามิในพื้นที่จังหวัด กระบี่ พังงา และระนอง / มูลนิธิรักษ์ไทย ; รวบรวมและเรียบเรีย2
17111465442551Law of attraction พลังเนรมิต : กฎแห่งการดึงดูดความมั่งคั่ง โชคลาภ ความสำเร็จ / วิศิษฐ์ ศรีพิบูลย์ 1
17121465672551สร้างสุขพอเพียงและยั่งยืน / วิมล กิจวานิชขจร 1
17131465842551สถิติเพื่อการวิจัย / สมเดช บุญประจักษ์ 2
17141466102551สถิติเพื่อการวิจัย [ซีดี-รอม] = Statistics for research [CD-ROM] / ระพินทร์ โพธิ์ศรี 2
17151466122551การวิจัยเชิงบูรณาการแบบองค์รวม / นงนภัส คู่วรัญญู เที่ยงกมล 1
17161466132551สถิติเพื่อการวิจัย / ระพินทร์ โพธิ์ศรี 2
17171467992551ประเพณีเกี่ยวกับชีวิต / เสฐียรโกเศศ 1
17181468172551ทุกข์ไม่มี ดีเลิศแล อย่าทำผิด [ซีดี-รอม] 1
17191468692551เมืองจอร์จทาวน์ เกาะปินัง ประเทศมาเลเซีย มรดกโลกแห่งใหม่ของเอเชีย [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล] 1
17201470492551Muaythai : a foreign perspective and marketing communication strategies of muaythai training camps 1
17211470542551การศึกษาลักษณะอารมณ์ขันในละครตลกสถานการณ์ (situation comedy) กรณีศึกษาละครเรื่อง เป็นต่อ / อรัญญา ประทุมทอง 1
17221471082551ชุดเครื่องมือการพัฒนาองค์กร (Organizatiom improvement toolkits) ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 1
17231471092551ชุดเครื่องมือการพัฒนาองค์กร (Organizatiom improvement toolkits) ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 1
17241471102551Guide to performance excellence 2
17251471112551ชุดเครื่องมือการพัฒนาองค์กร (Organizatiom improvement toolkits) ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 1
17261471122551ชุดเครื่องมือการพัฒนาองค์กร (Organizatiom improvement toolkits) ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 1
17271471132551ชุดเครื่องมือการพัฒนาองค์กร (Organizatiom improvement toolkits) ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 1
17281471142551ชุดเครื่องมือการพัฒนาองค์กร (Organizatiom improvement toolkits) ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 1
17291471152551ชุดเครื่องมือการพัฒนาองค์กร (Organizatiom improvement toolkits) ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 1
17301471162551ชุดเครื่องมือการพัฒนาองค์กร (Organizatiom improvement toolkits) ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 1
17311471172551ปฎิวัติคนปฎิวัติองค์กร / ชูศักดิ์ เดชเกรียงไกรกุล, นิทัศน์ คณะวรรณ, ธีรพล แซ่ตั้ง 1
17321471182551ชุดเครื่องมือการพัฒนาองค์กร (Organizatiom improvement toolkits) ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 1
17331471362551โรงพยาบาลปลอดบุหรี่ต้นแบบ : ถอดบทเรียน / กรองจิต วาทีสาธกกิจ, บรรณาธิการ 1
17341471522551ลมหายใจบนไหล่เขา / ชิ สุวิชาน...[และคนอื่นๆ] 1
17351471972551คู่มือขับรถเบื้องต้น [แผ่นวีดิทัศน์] / ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ, บรรณาธิการ 1
17361471982551ขับรถเบื้องต้น 1
17371472772551หมา (อยู่) วัด / โสมประภัสร์ ขันธ์สุวรรณ 1
17381472792551หนึ่งปีในออกซฟอร์ด / น้ำข้าว 1
17391472872551ธนาคารความสุข / พิทยากร ลีลาภัทร์ 1
17401473242551โครงการสัมมนาความก้าวหน้าทางวิชาการ ประจำปี 2551 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 1
17411473312551อิสรภาพบนเส้นบรรทัด 13 นักโทษประหาร / ผู้ต้องขังเรือนจำกลางบางขวาง ; สุวัฒน์ อัศวไชยชาญ, บรรณาธิการ 1
17421473342551จิตวิญญาณมุ่งมั่นไม่ยอมแพ้ = Indomitable spirit / เอพีเจ อับดุล กาลัม ; สุวิทย์ วิบูลย์เศรษฐ์, ผู้แปล 1
17431476262551น้ำใสกะโหลก / ปราบดา หยุ่น 1
17441476292551ยั้งคิดย้ำธรรม / พระไพศาล วิสาโล 1
17451476322551ความดีที่คุณทำได้ / อรสุม สุทธิสาคร 1
17461476532551ไม่ตั้งใจแต่ทำไมจึงสุข / หนุ่มเมืองจันท์ 1
17471476602551ฟาสต์ฟู้ดธุรกิจ 1
17481476812551ZBrush for modeling / พูนศักดิ์ ธนพันธ์พาณิช 1
17491476902551พลังดนตรีชาร์จพลังสมอง / สุภาวดี หาญเมธี, บรรณาธิการ 1
17501476982551สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามเกม : เรื่องเล่าอัตชีวประวัติบุคคลเกือบสำคัญขนาดย่อมจากคอลัมน์ถัดจากคอลัมน์ฮิตของนิตยสาร a day 1
17511476992551เสียงในความทรงจำ / วรพจน์ พันธุ์พงศ์ 1
17521477002551จิต 5 ปั้นยอดมนุษย์ = Five minds for the future / ฮาวเวิร์ด การ์ดเนอร์ ; แปลและเรียบเรียงโดย เสาวลักษณ์ อัศวเทววิช, วีรวุธ มาฆะศิรานนท์ 1
17531477112551อำนาจแห่งความว่าง ความว่างแห่งอำนาจ / เสกสรรค์ ประเสริฐกุล 1
17541477252551กรุ่นกลีบความสุข / ประเวศ วะสี...[ และคนอื่นๆ] 1
17551478082551ธรรมาภิบาลในการจัดการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้งระดับจังหวัด / อมรา พงศาพิชญ์ 1
17561478322551เราต่างมีกระเป่าเดินทางของตัวเอง / จักรพันธุ์ ขวัญมงคล 1
17571478332551จากนายร้อย จปร. สู่เสธ (เสนาธิการทหารบก) / อภิสิทธิ์ บุศยารัศมี 1
17581478972551พลังดนตรีชาร์จพลังสมอง [ซีดี-รอม] / สุภาวดี หาญเมธี, บรรณาธิการ 1
17591479282551เล่นแร่แปรหุ้น : เจาะตลาดผ่านงานวิจัย / อาณัฐ ลีมัคเดช 2
17601481802551การพัฒนาวินัยในตนเองของนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาลัยชัยภูมิตามแนวทางไตรสิกขา / ตรัยรักษ์ วรัทย์หินเกิด 1
17611482662551Civil society movement and developmwnt in northeast Thailand 1
17621482972551การพัฒนาองค์การ / สุนันทา เลาหนันทน์ 1
17631483002551คู่มือแนวทางปฎิบัติงานคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร / สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 1
17641483092551เตะสุดชีวิต [แผ่นวีดิทัศน์] / สาทิส อินทรกำแหง 1
17651483482551รวยด้วยหุ้นและการลงทุน / พิชัย ยอดพฤติการ 1
17661483552551วัดมูลค่าหุ้นด้วยตัวคุณเอง / นรินทร์ โอฬารกิจอนันต์ 1
17671484312551แพ่งพิสดาร เล่ม...: ฉบับปรับปรุงปี 2551 / วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ 4
17681486822551หยุนคงนักพรตล่าวิญญาณ : ตอนบันทึกเซียน / จางเฉ่า ; แปลโดย หย่งชุน 1
17691486842551หยุนคงนักพรตล่าวิญญาณ : ตอนตำนานแห่งนิรันดร์ / จางเฉ่า ; แปลโดย หย่งชุน 1
17701488702551คู่มือการจัดกิจกรรมศาสนสัมพันธ์ในสถานศึกษา / บรรณาธิการโดย ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ... [และคนอื่นๆ] 1
17711488862551ตลาดหุ้นไทย : The survial kit / นรินทร์ โอฬารกิจอนันต์ 1
17721488882551เกร็ดความรู้เกี่ยวกับอาเซียน / กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 1
17731488942551ราตรีประชาธิปไตย / องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 1
17741489422551ป่าพิศวง / โอคุดะ ฮิเดะโอะ ; รัตน์จิต ทองเปรม, แปล 1
17751491022551เอกสารประกอบการประชุมวิชาการนเรศวร ครั้งที่ 9 [ซีดี-รอม] : ความรู้สู่เชิงพาณิชย์ นำเศรษฐกิจไทยก้าวไกลอาเซียน 1
17761491162551วัวพันหลักรักพันใจ / อุรัสยา 1
17771491242551อลเวงรัก..ครอบครัวกำมะลอ / เพชรไพลิน 1
17781497452551ทศวรรตแห่งการอ่านหนังสือของประเทศ [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล] 1
17791497812551Zukai ISO 22000 no subete 1
17801498712551เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยไคเซ็น = Shigoto ga dondon umaku iku "kaizen" no kyokasho / โยชิฮารา ยาสุฮิโกะ ; แปลและเรียบเรียงโดย สุลภัส เครือกาญจนา 3
17811498962551การสอนที่มีประสิทธิภาพระดับอุดมศึกษา / อัจฉรา วัฒนาณรงค์ 2
17821499312551การประกันภัยทางทะเล : กรณีศึกษา / สุพจน์ ชววิวรรธน์ 3
17831499432551การประกันภัยทางทะเล : กรณีศึกษา [ซีดี-รอม] / สุพจน์ ชววิวรรธน์ 3
17841499912551ดอกไม้ใกล้หมอน / นภาลัย (ฤกษ์ชนะ) สุวรรณธาดา ; บรรณาธิการโดย ประสิทธิ์ ฤทธาภิรมย์ 1
17851499962551รู้วิเคราะห์เจาะเรื่องกองทุนรวม / ธนัยวงศ์ กีรติวานิชย์ 1
17861500162551เมืองนี้มีความลับ = The stepford wives / ไอรา เลวิน ; แปลโดย ตะวัน พงศ์บุรุษ 1
17871500292551แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน / วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์ 1
17881500442551การวิเคราะห์และออกแบบระบบ / โดย ฝ่ายผลิตหนังสือตำราวิชาการคอมพิวเตอร์ 1
17891500752551นางร้ายไอโซ = Lipstick jungle / แคนเดซ บุชเนลล์ ; โสภาพรรณ รัตนัย, ผู้แปล 1
17901500792551ความลับใต้ทะเลสาบ = Lakeside / ฮิงาชิโนะ เคโงะ ; บัณฑิต ประดิษฐานุวงษ์, ผู้แปล 1
17911500802551ลิขิตรักต่างมิติ = If could see me now / เซเซเลีย อะเฮิร์น ; ชณัณกร เพ็ชรวัฒนา, ผู้แปล 1
17921500852551ลูกไม้แห่งบ้านดงตะเคียนงาม / ณัฐวัฒน์ อุทธังการ 1
17931501152551คู่มือคลายเครียด (ฉบับปรับปรุงใหม่) 1
17941501252551ความสุขของเรามีเท่ากัน / ฤทธิรงค์ ; บรรณาธิการโดย สิริกานต์ ผลงาม 2
17951501432551บันทึกเกร็ดการก่อสร้างพระอุโบสถวัดโสธร / ฐิระวัตร กุลละวณิชย์ 1
17961501552551คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ ประกันภัย / พรชัย สุนทรพันธุ์ 1
17971501782551ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค.../ สมชัย ฑีฆาอุตมากร. 4
17981503362551จีบสาวแบบใหม่ยังไงก็ติด / เว็บมาสเตอร์จีบสาวดอทคอม. 1
17991504712551Exploring Thai Flavours [Digital videodisc] 1
18001504752551Exploring Thai Flavours [CD-ROM] 1
18011507372551การจัดการความรู้ของกรมทรัพยากรน้ำ ปี ... / กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1
18021508982551กฎหมายลักษณะพยาน = Law pf evidence / มรกต ศรีอรุณรัตน์ 1
18031508992551กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 / วินัย ล้ำเลิศ1
18041509022551การทำฟาร์มโคเนื้อ / หนึ่งนุช สายปิ่น 1
18051509642551ภาษาเงินได้ยุคคลธรรมดา / ธนพล ถาวรพานิช 1
18061509872551ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด / ภูมิ โชคเหมาะ 1
18071510272551ปอกเปลือก PR / ไพโรจน์ กุลละวณิชย์ 1
18081510682551การพัฒนาอัญมณีไทยสู่แบรนด์สากล / บรรณาธิการโดย สุนันทา สมพงษ์ ... [และคนอื่นๆ] 1
18091511822551การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม / ทรงศิริ วิชิรานนท์ 1
18101512012551ระบบบัญชี / เมธสิทธิ์ พูลดี 1
18111512052551การบัญชีเพื่อการจัดการ / ลำใย มากเจริญ 1
18121512082551การบัญชีการบริหาร / เมธสิทธิ์ พูลดี 1
18131512102551การบัญชีชั้นต้น 1 / เสนีย์ (อ่ำเจริญ) พวงยาณี 1
18141512112551การเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุด / รุ่งฤดี อภิวัฒนศร 1
18151512162551การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการเงิน / สุภา ทองคง 1
18161512182551การบริหารการเงิน / นภาพร นิลาภรณ์กุล1
18171512272551จริยธรรมทางธุรกิจ / สมคิด บางโม 1
18181513672551การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ / บรรณาธิการ บรรลุ ศิริพานิช 1
18191515552551คำอธิบายประมวลศัพท์ธุรกิจที่ใช้ทั่วไปในภาษาอังกฤษ / ม.ร.ว.สฤษดิคุณ กิติยากร 1
18201516142551รายงานการประเมินตนเองปี... / คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 2
18211517262551โครงการออกแบบปรับปรุงตกแต่งภายในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ = Interior design renovation project for national science museum/ ปาจรีย์ ตัณโสภาลักษณ์ 1
18221517352551กำกับการแสดง รักกันแน่แค่เท้าเปล่า 1
18231517452551การออกแบบเครื่องแต่งกายสำหรับละครเวทีเรื่องรักกันแน่แค่เท้าเปล่า / พชรชนก ตรีวุฒิ 1
18241520412551การกำกับการแสดงละครเวทีเรื่องระหว่างเมื่อวานกับวันพรุ่งนี้ / จิราสินี จันทร์สังสา 1
18251520422551โครงการสารนิพนธ์ทางศิลปะการแสดงสาขาการออกแบบเครื่องแต่งกายเรื่องหลงทางที่บางพลัด / สุภาภรณ์ เรืองทอง. 1
18261520732551โครงการเสนอแนะออกแบบตกแต่งภายในพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้งานก่อสร้างสถาปัตยกรรมภายใน / พรชัย อรรถวุฒิปกรณ์ 1
18271522582551บาติกเทคนิคผสม / จิรวรรณ จงสมบูรณ์ 1
18281522832551Intuition and intellect 1
18291522952551A program to honour Thai artists fo distinction 8th grant series 2
18301523042551อนุสรณ์งานศพ (เปรียบ ณ นคร) 1
18311524032551ศิลป์ พีระศรี ครั้งที่ 13 ประจำปี พ.ศ. 2551 1
18321524652551Furniture fittings... 2
18331524862551ปอมเมอเรเนียน & ชิวาวา / กำพล กรประทีป 1
18341525412551ผู้ชนะสิบทิศ เล่ม... / ยาขอบ 2
18351525452551ศาลไทยในอดีต / ประยุทธ สิทธิพันธ์ 2
18361526282551นางชฎา / ภาคินัย 1
18371526312551เปลี่ยนตัวเองใหม่ใน 5 นาที / คะมิโอกะ โทเมาะ ; จินนี่ สาระโกเศศ, แปล 1
18381530782551การจัดการท่าอากาศยาน / บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา 1
18391530792551ธุรกิจการบิน / บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา 1
18401536562551นามานุกรมนางในวรรณคดี / ธาดาพร. 1
18411537142551พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก 2003 [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล] 1
18421540092551ไปตามเส้นทางของเรา / วรพจน์ พันธุ์พงศ์ 1
18431541052551สมมุติฐานความรัก / กัลฐิดา และ วีรันดา 1
18441546192551อารยธรรมโบราณโลกตะวันตก = Homework helper your ancient mesopotamia, Egypt , Greece, Rome / John Malam...[และคนอื่นๆ ] ; เอมอร เอาฬาร, ผู้แปล 1
18451547462551Ram-Wong Medley [CD-ROM] 1
18461551972551เข้าใจพม่า ผ่านประสบการณ์ของ ปกศักดิ์ นิลอุบล อดีตเอกอัครราชฑูต ณ กรุงย่างกุ้ง พ.ศ.2538-2551 / ปกศักดิ์ นิลอุบล 2
18471552942551คู่มือตรวจซ่อมจอมอนิเตอร์ฉบับสมบูรณ์ / ศักดา ทิพย์เจริญ 1
18481553252551อำนาจอันยิ่งใหญ่แห่งกรรม / สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 2
18491555102551อนาคตเศรษฐกิจไทย ภายใต้ภูมิทัศน์ใหม่ทางเศรษฐกิจ / สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 1
18501555512551หลักการจัดสัมมนาการศึกษา / สุทธนู ศรีไสย์. 1
18511555912551Bodyguide / Fitnessfirst 1
18521555922551Bodyfuel / Finessfirst 1
18531556112551คู่มือการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2518 และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535 เล่ม 1 / สำนักพิ1
18541556222551การประชุมวิชาการสุราระดับชาติ ครั้งที่ 4 "ยุติวิกฤติปัญหาสุราด้วยกฏหมาย" วันนที่ 26-27 พฤศจิกายน 2551 โรงแรมริชมอนด์ แคราย จ.นนทบุรี / ศูนย์วิจัยปัญหา1
18551556302551ทางออกเชิงระบบกรณีคนไข้ฟ้องหมอ / อารยา ชูผกา 1
18561557092551พระราชหัตถเลขา รัชกาลที่ 5 : เสด็จประพาสมณฑลปราจีนบุรี และเอกสารประวัติศาสตร์ จังหวัดปราจีนบุรี / บรรณาธิการโดย สุจิตต์ วงษ์เทศ 1
18571557102551TOYOTA 1
18581557112551มาตรฐานการเรียนการสอนระดับปริญญาเอกสาขารัฐประศาสนศาสตร์ในประเทศไทย / จัดโดยโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยร1
18591558072551XML 1
18601558262551ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ : ฉบับปรับปรุงใหม่ / ไพบูลย์ เกียรติโกมล และณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์. 1
18611558402551พรมสีเลือด : The blood of flowers / อานิตา อามีร์เรซวานี ; แปลโดย วิภาดา กิตติโกวิท 1
18621558412551เบบี้จี = Babyji / อาภา ทเวศร ; วัฒนิจ คงธนารัตน์, แปล 1
18631558422551กู๊ดมอร์นิ่งเหล่าซือ = Meanwhile don't push squeeze / โรเบิร์ด เบอโรลด์ ; คำเมือง, แปล 1
18641558492551ทาส = Slave / เมนเด เนเซอร์ และ เดเมียน เลวิส ; ปนัดดา โฆษจันทร, แปล 1
18651558502551เรียกผมว่าไอ้สัตว์ = Animal's people / อินทรา สิงห์ ; แปลโดย วิภาดา กิตติโกวิท 1
18661558512551ผมชื่อ...หลิวอ้าย = English / หวาง กัง ; วิภาดา กิตติโกวิท, แปล 1
18671558552551ส่าหรีสีเลือด : Calling out for you / คาริน ฟอสซั่ม ; แปลโดย คำเมือง 1
18681558572551ทรี คัพ ออฟ ที = Three cups of tea / เกร็ก มอร์เทนสัน และ เดวิด โอลิเวอร์ เรลิน ; คำเมือง, แปล 1
18691558642551เทศน์มหาชาติและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา / เรียบเรียงข้อมู1
18701560122551คำอธิบายพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525 เรียงตามมาตรา / วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์. 1
18711560562551บุหงาตานี : บุหงาปารี ภาคสอง (ปืนใหญ่จอมสลัด) 2
18721561152551การปรับตัวธุรกิจเอสเอ็มอีในยุค..ข้าวยากหมากแพง / ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ; พังงา แสนสินไทย, บรรณาธิการ 1
18731562142551ภาษาจีนกลาง 1 / กิตติ พรพิมลวัฒน์ 1
18741563142551ภาษาจีนกลาง 1 [ซีดี-รอม] / กิตติ พรพิมลวัฒน์ 2
18751568312551การควบคุมอัตโนมัติและการประยุกต์ใช้พีแอลซี (ขั้นกลาง) / อนุชา หิรัญวัฒน์, นฤพนธ์ พนากุลชัยวิทย์ และสมชัย ตรีรัตนจารุ 2
18761568382551คำอธิบายพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 / ชาญณรงค์ ปราณีจิตต์ 1
18771568402551ธรรมะ Delivery happy 24 ชม. / พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต 1
18781570032551พูนศุข พนมยงค์ 1
18791570212551แฉเอกสาร "ลับที่สุด" ปราสาทพระวิหาร พ.ศ. 2505-2551 / บวรศักดิ์ อุวรรณโณ 1
18801571252551กรุงเทพฯ : สายส่งสุขภาพใจ, 2551 1
18811571372551โรงแรม 1
18821571462551หลักวิชาชีพนักกฎหมาย ท่านอาจารย์จิตติ พร่ำวอนสอนอะไร / พิเชษฐ เมาลานนท์ 1
18831571642551ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ : แนวทางสู่การปฏิบัติ / สุวิมล ติรกานันท์ 1
18841572732551Indesign CS3 1
18851573582551กัลยาณิวัฒนาสักการะ / มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 1
18861573642551กลยุทธ์การตั้งราคา = The strategy and tactics of pricing / Thomas T. Nagle and Reed K. Holden ; เรียบเรียงโดย สุวินัย ต่อศิริสุข 1
18871573862551ขะแมร์ - ไทย มิตรหรือศัตรู? / สุวัฒน์ กิขุนทด, ทรงฤทธิ์ โพนเงิน และ สุภลักษณ์ กาญจนขุนดี 1
18881575712551ซอฟต์แวร์พัฒนาระบบฐานข้อมูล / สัมพันธุ์ จันทร์ดี 1
18891577982551ขออวยพรให้อายุยืนถึงหมื่นปี สุขภาพดี ชีวิตยืนยาว หัวใจเป็นสุข / ยุคล โรจนกิจ 1
18901578382551ภูมิปัญญาสถาปัตยกรรม ชุดที่ 1 / อาวุธ อังคาวุธ 1
18911580092551Digital sculpting : ปั้นโมเดลสวยด้วย ZBrush / ยงเกียรติ กาญจนพายัพ 1
18921581122551ใช้ให้เป็นเล่นให้เพลิน ipod + itunes พ่วงด้วย ipod touch / ภานุมาศ สุวรรณ์ 1
18931581562551หนังสือวรรณกรรมแปล 1
18941581572551แดรกคิวลาจอมผีดิบ = Dracula / แบรม สโตเกอร์ ; อ. สายสุวรรณ, แปล 1
18951585922551ภาพถ่ายนกในเมืองไทย = A photographic guide to birds of Thailand / ประสิทธิ์ จันเสรีกร 1
18961586022551รวมสุดยอดโปรแกรมฮิต เขียนแผ่นแปลงไฟล์ ก๊อปปี้ซีดี /ดีวีดี ฉบับสมบูรณ์ [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล] / อัมรินทร์ เพ็ชรกุล 1
18971586122551WIN มายาจิต "ผมไม่ใช่ผู้วิเศษ" / วิน เอี่ยมอ่อง ; เรียบเรียง สุวิมล โต่นวุธ 1
18981587062551HR professional : บทบาทที่ต้องเปลี่ยนสู่มืออาชีพ การบริหารทรัพยากรบุคคล / สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 1
18991587182551คู่มือการลงทุนในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี พ.ศ. 2551 / สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 1
19001587382551เอาชนะไวรัสตับอักเสบ C / ทวีศักดิ์ แทนวันดี 1
19011587462551จะมืดกี่ด้านก็ผ่านได้ / เพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ, เรียบเรียง ; กรรณิกา ธรรมเกษร, เล่าเรื่อง 1
19021587492551รู้จริง รู้ชัด ไวรัสตับอักเสบ = Viral hepatitis / มาลินี ศรีคำม้วน 1
19031587562551รอยเท้าบนผืนทราย / ชฎาพร (moony) 1
19041587572551ปฏิบัติการพันธุ์ซ่าส์ ฉบับเรียลลิตี้ / White cream 1
19051587602551อมตภาพ / เบญจามินทร์ 2
19061587762551วันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 28 มกราคม 2551 1
19071587782551บทความบริหารกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) = Executive report Framework of the Second 15-Year Long Range Plan on Higher Educ1
19081588162551การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ / ศิริชัย พงษ์วิชัย1
19091588272551เริ่มต้นชีวิตใหม่ให้ตัวเอง / เฌอมาณย์ รัตนพงศ์ตระกูล 1
19101588292551Case study 11.0 : เมื่อ Blue Ocean กลายเป็น Red Ocean / ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย, อาทิตย์ โกวิทวรางกูร 1
19111588382551CSR : สร้างธุรกิจด้วยพลังวิสัยทัศน์ = Visionary business : an entreprenur's guide to success / มาร์ก อัลเลน, เขียน ; ไพโรจน์ ภูมิประดิษฐ์, แปล 1
19121588742551ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง : ฉบับกฎหมายแก้ไขใหม่ ปี พ.ศ. 2551 พร2
19131588812551การสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรมและจริยธรรม / สมพร เทพสิทธา 1
19141589092551กฎหมายครอบครัวการหมั้น 1
19151589102551ถาม-ตอบเอกเทศสัญญา 2 : จ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน ยืม ฝากทรัพย์ เจ้าสำนักโรงแรม ตัวแทน-นายหน้า / ไผทชิต เอกจริยกร 1
19161589142551หลักกฎหมายอาญา / แสวง บุญเฉลิมวิภาส1
19171589732551คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1 ถึง ภาค 3 / จักรพงษ์ เล็กสกุลไชย 1
19181589742551คำอธิบาย ยืม ฝากทรัพย์ / ไผทชิต เอกจริยกร 1
19191589752551คำอธิบายโดยย่อประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิดและความรับผิดทางละเมิดความพระราชบัญญัติความเป็นผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 / ศักดิ์ สนอง1
19201590092551กฎหมายอาญา ภาคความผิดและลหุโทษ1
19211590152551คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะละเมิด : พร้อมด้วยภาคผนวกตารางความรับผิดต่าง ๆ ค่าสินไหมทดแทนและนิรโทษกรรมพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเ1
19221590182551คู่มือเขียนโปรแกรมกราฟิกด้วย C# และ GDI+ / ขันชัย กิ่งกังวาลย์ 1
19231591092551พลังจิต พิชิตโรค สร้างได้ใน 30 วัน / บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล 2
19241591142551กินเจและมังสวิรัติให้ถูกวิธี 2
19251591852551สามก๊ก ฉบับเจ้าพระยาพระคลัง (หน) 3
19261591932551เทคนิคภาพสวยด้วย photoshop / ทัศยาภรณ์ เกื้อนุ่น 1
19271592312551คำอธิบายเช่าทรัพย์-เช่าซื้อ / ไผทชิต เอกจริยกร 1
19281592332551คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 4 ว่าด้วยทรัพย์สิน / วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์. 1
19291592432551สมบัติเทพไฉ่ซิ้งเอี๊ย / เทียนเสี้ยวหลง 1
19301592442551หลักการใช้ Tenses / ยงยุทธ์ วิริยายุทธังกุร 1
19311592462551รวมสุดยอดโปรแกรมเล่นเน็ต / ณัฐวุฒิ ปิยบุปผชาติ 1
19321592742551หลักการตลาด / ฉัตยาพร เสมอใจ และ ฐิตินันท์ วารีวนิช 1
19331593262551ธุลีปริศนา 1
19341593332551ชุดธรรมชาติบำบัดและการรักษาตนเอง 1
19351593502551เลี้ยงลูกให้ไร้โรค : Superkids ผลิตไม่ยาก / ลลิตา ธีระสิริ 1
19361594092551อ่านก่อนคลอด : ข้อควรรู้และปฏิบัติระหว่างตั้งครรภ์ / ลลิตา ธีระสิริ 1
19371595062551กฎหมายพาณิชยนาวี ตอน 3 / ไผทชิต เอกจริยกร 1
19381595172551คู่มือเตรียมสอบความรู้ความสามารถทั่วไป / วินัย ธรรมศิลป์, จิรภาส ชยานันท์ และ จีระ เจริญสุขวิมล 1
19391597042551รวมกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา / สรวิศ ลิมปรังษี, บรรณาธิการ 1
19401598962551คู่มือดำเนินการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา / จุฑามาศ เจริญธรรม...[และคนอื่นๆ] 1
19411599792551การนวดไทย 2
19421600692551จิตวิทยาการสื่อสาร / กิตติ กันภัย 1
19431602162551ฆ่าวัวตัวนั้นซะ : วิธีกำจัดข้ออ้างให้สิ้นสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน = Once upon a Cow / Camilo Cruz ; อมรรัตน์ ศรีสุรินทร์, แปลและเรียบเรียง 1
19441603402551หนังสือชุดกุญแจผู้ชนะ 1
194516962551ตำนานความฝัน : การค้นพบสิ่งประดิษฐ์ของบุคคลดังและเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์โลก / ชูชาติ ทรัพย์สุทธิพร1
1946172712551ก่อร่างสร้างธุรกิจ วิกรม กรมดิษฐ์3
1947181072551ชุดโครงการศักยภาพของไทยและเวียดนาม1
1948205722551โรงไฟฟ้าแก่งคอย 21
1949237952551คู่มือการพัฒนาจิตอาสาพนักงานในองค์กรธุรกิจ : สู่ความสุขในวิถีการทำงาน = Employee volunteer handbook / วรรณา ประยุกต์วงศ์ และ ปวีณา ประยุกต์วงศ์2
195028062551ทฤษฎีบริหาร / เจริญผล สุวรรณโชติ1
1951304542551หนังหุ้มกระดูก : ถลกหนังควานหากระดูกแห่งมายาคติ เรื่องความพิการในงานภาพยนตร์ / โอปอล์ ประภาวดี2
1952313692551การบริหารเชิงกลยุทธ์ : แนวความคิดทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ในธุรกิจ / เขมมารี รักษ์ชูชีพ2
1953344962551ทิพยมนต์อานาปานสติภาวนามัย แบบที่ 1-แบบที่ 2 วิชชาจรณสัมปันโน / พระสุทธิธรรมรังสี คัมภีรเมธาจารย์ (พระอาจารย์ลี ธมมธโร)1
1954371392551พระพุทธศาสนาได้ให้อะไรแก่เรา? / พระเทพดิลก (ระแบบ ฐิตญาโณ)2
1955412002551ระบบการบริหารจัดการงานอาสาสมัคร ศึกษากรณี : มูลนิธิพุทธฉือจี้ ไต้หวัน / ศุภรัตน์ รัตนมุขย์2
1956430782551เคล็ดลับดับทุกข์ / กนตสิริ ภิกขุ1
1957442302551สิ่งพิมพ์ลำดับที่2
1958444662551นวัตกรรมการสร้างสื่อบทเรียนแบบปฏิสัมพันธ์ e-Learning ด้วย Adobe Captivate / บัณฑิต พฤฒเศรณี1
1959445882551ธรรมศาสตรปกรณฉบับราชบัณฑิตยสถาน1
1960461322551ล้มรัฐบาล เลิกรัฐธรรมนูญ สืบทอดอำนาจเผด็จการทางการเมือง / โสภณ เพชรสว่าง และ ทนงศักดิ์ ม่วงมณี2
1961527282551รวมบทความพิเศษและคำพิพากษาฎีกา ปี 2551 : คณะกรรมการเนติบัณฑิต สมัยที่ 61 สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 2
1962553832551โครงการศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมของต่างประเทศเพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับประเทศไทย / ไว จามรมาน... [และคนอื่น ๆ]2
19635652551เรื่องเล่าจิตอาสา : ความดีของคนเล็กๆ ที่มีจิตอาสา / อรสม สุทธิสาคร, จารุประภา วะสี และ มัณฑนา บรรณาธรรม2
1964610602551สุขภาพคนไทยกับงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ [ซีดี-รอม]1
1965644892551หลักสูตรและคู่มือการศึกษา... [ซีดี-รอม] / บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ1
1966645252551ธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ให้สัมภาษณ์ แนวคิดในการพัฒนาเศรษฐกิจไทย [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล] : รายการจับเข่าคุย โดย สรยุทธ์ 1
1967647582551The 4th conference on Energy Network of Thailand (E-NETT) [CD-ROM]1
1968659312551Plus property focus [CD-ROM] : half - year research paper July - December 20081
1969659632551รายงานประจำปี... [ซีดี-รอม] = Annual report... [CD-ROM] / ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)4
1970660342551ทางลัดสู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจ [แผ่นวีดิทัศน์] = Benchmarking [Videodisc]1
1971661432551การสอนแบบกลุ่มย่อย [แผ่นวีดิทัศน์]2
1972661522551การออกข้อสอบ [แผ่นวีดิทัศน์]3
1973662662551CDD #37 [CD-ROM]1
1974666232551Investment information [CD-ROM] : A guide to investment information and support on investment1
1975666652551The assassination of Jasse James [Videodisc]3
1976667252551ถอดรหัสวิญญาณ [แผ่นวีดิทัศน์] = Soul 's code [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย อัศจรรย์ สัตโกวิท 2
1977667492551โครงการพัฒนาฐานข้อมูลอุตสาหกรรมเชิงเปรียบเทียบเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สาขาอุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนัง [ซีดี-รอม]1
1978667732551การเขียนวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม [แผ่นวีดิทัศน์]3
1979669912551การใช้สื่อการเรียนรู้ [แผ่นวีดิทัศน์]3
1980673052551CDD #361
1981673822551Because of love [Videodisc] : Karaoke1
1982673832551Woman story [Videodisc] : Karaoke1
1983673842551คาราโอเกะ = Hit 2 hit Me & Notto [Videodisc] : Karaoke1
1984673872551เวทเทรสส์ รักแท้ไม่ใช่ขนมหวาน [แผ่นวีดิทัศน์] = Waitress [Videodisc] / Directed by Adrienne Shelly 2
1985673892551Shredder man rules [Videodisc] 2
1986673902551ผีจ้างหนัง [แผ่นวีดิทัศน์] / กำกับการแสดงโดย ทรงศักดิ์ มงคลทอง2
1987673932551รักเรา กัลปาวสาน [แผ่นวีดิทัศน์] = Secret [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย เจย์ โช 2
1988674382551ธรรมะเดลิเวอรี่ ชุดที่ 12 [แผ่นวีดิทัศน์] = Dhamma delivery 12 [Videodisc] ; ธรรมะเดลิเวอรี่ ชุดที่ 12 [แผ่นวีดิทัศน์] : เด็กรุ่นใหม่หัวใจธรรมะ ; เด็1
1989674432551พีซีทูเดย์ ซีดี [ซีดี-รอม] : 5 โปรแกรม ดูดเพลง ดูดคลิปได้ทุกเว็บ1
1990674442551CDD #38 [CD-ROM]1
19916745025512nd Food focus Thailand anniversary [CD-ROM]1
1992674512551โปรแกรมรวมกฎหมายและคำพิพากษาฏีกา ระดับ 9 [ซีดี-รอม] : กฎหมาย+ฎีกาย่อสั้น+ฎีกาย่อยาว (ชุดเต็ม) ; โปรแกรมรวมกฎหมายและคำพิพากษาฏีกา ระดับ 9 for windows 1
1993674532551สวรรค์ [แผ่นวีดิทัศน์] : ภพภูมิแห่งการเสวยผลบุญ1
1994674592551วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล]1
1995674992551ธรรมบรรยายบาปที่สุดของบาป เป็นสุดยอดแห่งมลทินทั้งหลาย [ซีดี-รอม] / พระอาจารย์สุรชัย ฉันทสูโร1
1996675052551พีซีทูเดย์ ซีดี [ซีดี-รอม] : 5 โปรแกรมฟรี บันทึกวิทยุออนไลน์เสียงใสปิ๊ง1
1997675062551โครงการรณรงค์ การใช้เวลาว่างร่วมกันของครอบครัว [ซีดี-รอม]1
1998675122551สารคดีร่วมอนุรักษ์ป่าชายเลนไทย [แผ่นวีดิทัศน์]1
1999675132551สารคดีชุดคุณค่าของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง [แผ่นวีดิทัศน์]1
2000675592551sms mms Toolbar [CD-ROM]1
2001675612551เจงกิสข่าน [แผ่นวีดิทัศน์] = Genghis Khan [Videodisc] : To the ends of the Eart and sea2
2002676202551รักครั้งใหม่ หัวใจแอ๊บแบ๊ว [แผ่นวีดิทัศน์] = I could never be your [Videodisc] / Directed by Amy Heckerling 2
2003676212551ดรีมทีม [แผ่นวีดิทัศน์] / กำกับการแสดงโดย เรียว กิตติกร2
2004676222551รักสยามเท่าฟ้า [แผ่นวีดิทัศน์] / กำกำการแสดงโดย ธนิต จิตต์นุกูล2
2005676232551ป.ล. ผมจะรักคุณตลอดไป [แผ่นวีดิทัศน์] = P.S. I love you [Videodisc] / Directed by Richard LaGravenese 2
2006676492551มฤตยู หมอกกินมนุษย์ [แผ่นวีดิทัศน์] = The Mist [Videodisc] / Directed by Frank Darabont 2
2007676502551แกรมมี่ นัมเบอร์วัน ดาวน์โหลด [แผ่นวีดิทัศน์] : คาราโอเกะ = Grammy number on download [Videodisc] : Karaoke1
2008676512551The star 4 [Videodisc] : Karaoke1
2009676532551CJ7 [Videodisc]2
2010676552551สียามา [แผ่นวีดิทัศน์] = Village of warriors [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย ปรีชา สงสกุล 2
2011676562551ตำนานผู้พิทักษ์กับมหาสงครามแห่งมนตรา [แผ่นวีดิทัศน์] = The seeker [Videodisc] : The dark is rising / Directed by David Cunningham 2
2012676572551จอมใจบัลลังก์เลือด [แผ่นวีดิทัศน์] = An Empress and the warriors [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย เฉินเสี่ยวตง 2
2013676582551เดอะ ดาร์จิริ่ง ลิมิเต็ด ทริปประสานใจ [แผ่นวีดิทัศน์] = The darjeeling limited [Videodisc] / Directed by Wes Anderson 2
2014676622551Cinderella what women want [Videodisc] : Karaoke1
2015676642551ธรรมะสอนหญิง [แผ่นวีดิทัศน์]1
2016676652551ธรรมะกตัญญู [แผ่นวีดิทัศน์]1
2017676662551พีซีทูเดย์ ซีดี [ซีดี-รอม] : 5 โปรแกรม กู้ไฟล์หาย1
2018676722551ธรรมบรรยายเพื่อการเจริญสติภาวนาเก็บอารมณ์ 1 [ซีดี-รอม] : เห็นธรรม บรรลุธรรม / หลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ1
2019676732551สาระธรรมจากพระสูตร 1 [ซีดี-รอม] / สุภีร์ ทุมทอง1
2020676792551รายการชีวิตท่านกับประกันสังคม [ซีดี-รอม] : ครั้งที่ 9 - 10/25511
2021676802551เพลงแบบประภาสด้วยคน [ซีดี-รอม]1
2022676882551เพลงเขาเราร้อง 1 [ซีดี-รอม]1
2023676892551สัญญา 20000 วัน แม้สิ้นใจ ไม่ขอลืม [แผ่นวีดิทัศน์] = Love in the time of cholera [Videodisc] / Directed by Mike Newell 2
2024676902551ธรรมะในรั้วมหาวิทยาลัย [แผ่นวีดิทัศน์] / พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต1
2025676912551Kim raider vs x-men in concert [Videodisc]3
2026676922551กระชากเกียรติ เหยียบอัปยศ [แผ่นวีดิทัศน์] = In the valley of Elah [Videodisc] / Directed by Paul Haqqis 2
2027676932551อรหันต์ซัมเมอร์ [แผ่นวีดิทัศน์] = Orahun summer [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย ภวัต พนังคศิริ2
2028676942551ศึกนักรบกองพันปีศาจ [แผ่นวีดิทัศน์]2
2029676962551ยอดนักสืบจิ๋วโคนัน [แผ่นวีดิทัศน์] : เผชิญหน้าองค์กรชุดดำ = Conan live action [Videodisc] : Confrontation with the men in black / Directed by2
2030676982551ป๊ะป๋าปราบป่วนก๊วนยกบ้าน [แผ่นวีดิทัศน์] = Dan in real life [Videodisc] / Directed by Peter Hedges 2
2031677022551ลองของ 2 [แผ่นวีดิทัศน์] = Art of the devil 2 [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย ก้องเกียรติ โขมศิริ, อรรถ ธรรมตระกูล และ ยศพงษ์ ผลทรัพย์ 2
2032677032551ทัช ยอดรักนักกีฬา [แผ่นวีดิทัศน์] = Touch [Videodisc]2
2033677072551วอร์เกมส์ 2 สงครามออนไลน์ รหัสทลายโลก [แผ่นวีดิทัศน์] = Wargames [Videodisc] : The dead code / Directed by Stuart Gillard 2
2034677082551หนึ่งฟัดหนึ่ง ใหญ่ต่อใหญ่ [แผ่นวีดิทัศน์] = The forbidden kingdom [Videodisc] /กำกับการแสดงโดย ร็อบ มินคอฟฟ์2
2035677092551จูโน่ โจ๋ป่องใจเกินร้อย [แผ่นวีดิทัศน์] = Juno [Videodisc] / Directed by Jason Reitman 2
2036677102551รักสามเศร้า [แผ่นวีดิทัศน์] : คาราโอเกะ1
2037677112551Grammy single hot 2 [Videodisc] : Karaoke1
2038677122551เพลงเราเขาร้อง 2 [แผ่นวีดิทัศน์] : คาราโอเกะ1
2039677132551Rose My inspiration [Videodisc] : Karaoke1
2040677152551พีซีทูเดย์ ซีดี [ซีดี-รอม] : 5 โปรแกรม Defrag เครื่องชั้นดีเพื่อคุณ1
2041677182551MenuEzine V.73 [CD-ROM] : February 20081
2042677212551รายการซิมโฟนี ออน ทัวร์1
2043677232551University Nokia Music Festival [CD-ROM]1
2044677592551หอมแท้กระเทียมไทย [แผ่นวีดิทัศน์] / ประสาน อิงคนันท์, ภัทราพร สังข์พวงทองและ นิโลบล ยะกันมูล1
2045677612551นกเขาลูกคอเงินล้าน [แผ่นวีดิทัศน์] / ประสาน อิงคนันท์, ภัทราพร สังข์พวงทอง2
2046677652551นอกกะลาโอสถ [แผ่นวีดิทัศน์] / ประสาน อิงคนันท์, นเรศ หาญพันธ์พงษ์และ ดวงธิดา นครสันติภาพ2
2047677702551เอกชัย วรรณแก้ว [แผ่นวีดิทัศน์] : ผู้เขียนชีวิตด้วยปลายเท้า /สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ และ แก้วตา ปริศวงศ์2
2048677742551ชายอดมนุษย์ 7 สี [แผ่นวีดิทัศน์] / สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ และ แก้วตา ปริศวงศ์2
2049677772551Step up 2 [Videodisc] : The streets2
2050677792551Nim 's Island [Videodisc]2
2051677842551CDD #44 [CD-ROM]1
2052677852551SMEs Sectors Analysis and Warning (SAW) [CD-ROM]1
2053677872551พีซีทูเดย์ ซีดี [ซีดี-รอม] : 5 โปรแกรม ดีวีดีคอลเล็กชั่นสำหรับคนชอบสะสมหนังแผ่น1
2054677922551โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา [ซีดี-รอม ]1
2055677932551รายงานการวิจัยการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ [ซีดี-รอม]1
2056677942551คู่มือครูการเรียนการสอนภาษาไทยในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ [ซีดี-รอม]1
2057677972551The Spiderwick Chronicles [Videodisc]2
2058677982551Final report A study on impacts of extending working age of workers in private sector [CD-ROM]1
2059678002551เซ็กซ์แอนด์เดอะซิตี้ [แผ่นวีดิทัศน์] = Sex and the city [Videodisc] : The movie / Directed by Michael Patrick King2
2060678042551Iron man [Videodisc]2
2061678052551Red cliff, The Battle of Red Cliff [Videodisc]2
2062678062551The wild soccer bunch [Videodisc]2
2063678072551Doomsday [Videodisc]2
2064678082551Last flight [แผ่นวีดิทัศน์]2
2065678092551Brothers [Videodisc]2
2066678112551Gone baby gone [Videodisc]2
2067678122551The Andromeda strain [Videodisc]3
2068678132551Friendship forever [Videodisc] : Karaoke1
2069678142551he city of love [CD-ROM] : Enjoy 24 love songs from top of the charts in Easy style2
2070678152551Song re-collection [CD-ROM]1
2071678182551พีซีทูเดย์ ซีดี [ซีดี-รอม] : 5 โปรแกรมเก็บทุกช็อตบนหน้าจอคอมพ์1
207267823255115 ปี พัฒนางาน บริการด้วยน้ำใจ [ซีดี-รอม] / กรมการจัดหางาน2
2073678242551Hormones [Videodisc]2
2074678252551Indiana Jones and the Kingdom of the crystal skull [Videodisc]2
2075678272551เพลงเดี่ยว [ซีดี-รอม] : ครูทานตะวัน นวรัตน ณ อยุธยา เล่นขิม ครูสุพัชรินทร์ วัฒนพันธุ์ ขับร้อง1
2076678282551The organizational culture of Ramkhamhaeng University during the 12-year period (1994-2006)1
2077678292551การวัดความพึงพอใจของลูกค้า [แผ่นวีดิทัศน์] : มุมมองใหม่จาก ISO 90011
2078678302551ยกหัวใจให้ ยัยตัวร้าย [แผ่นวีดิทัศน์] = My sassy girl [Videodisc] / Directed by Yanin Samuell2
2079678312551Superior service [Videodisc]1
2080678352551Days of glory [Videodisc]2
208167836255121 [Videodisc]2
2082678372551Prom night [Videodisc]2
2083678382551Speed Racer [Videodisc]2
2084678392551Escape from Huang Shi [Videodisc]2
2085678402551เฮลล์บอย 2 ฮีโร่พันธุ์นรก [แผ่นวีดิทัศน์]2
2086678412551Hancock [Videodisc]2
2087678422551Journey to the center of the earth [Videodisc]2
2088678442551Good morning Luang Prabang [Videodisc]2
2089678452551Leatherheads [Videodisc]2
2090678482551Magic memories [Videodisc]3
2091678492551Gam [CD-ROM]1
2092678502551พีซีทูเดย์ ซีดี [ซีดี-รอม] : สุดยอด 5 โปรแกรม จูนอัพวิสต้า ให้แรงแซงทุกโค้ง1
2093678572551โต๊ะข่าวกัมพูชา เวียดนาม ลาว พม่า มาเลเซีย ประจำเดือนตุลาคม ปี 2551 [ซีดี-รอม]1
2094678582551โต๊ะข่าวกัมพูชา เวียดนาม ลาว พม่า มาเลเซีย ประจำเดือนสิงหาคม ปี 2551 [ซีดี-รอม]1
2095678592551โต๊ะข่าวกัมพูชา เวียดนาม ลาว พม่า มาเลเซีย ประจำเดือนพฤษภาคม ปี 2551 [ซีดี-รอม]1
2096678602551Learning through traveling [CD-ROM]1
2097678612551การอนุรักษ์หนังสือ1
2098678622551National Park [CD-ROM] : Nature & education1
2099678642551My father [Videodisc]2
2100678662551Across the universe [Videodisc]2
2101678712551Kurosagi [Videodisc]2
2102679012551The strangers [Videodisc]2
2103679022551บุญชู 9 [แผ่นวีดิทัศน์]2
2104679032551Vietrio [Videodisc] : Live in consert2
2105679042551The best hits of Peck [Videodisc] : Karaoke1
2106679052551Green concert # 11 Seven Divas [Videodisc]3
2107679072551RadioDrome [CD-ROM]2
2108679102551พีซีทูเดย์ ซีดี [ซีดี-รอม] : สุดยอด 5 โปรแกรม แปลงไฟล์วิดีโอครอบจักรวาล1
2109679132551สกอ. สานต่อ ชีวิตพอเพียง [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล]1
2110679152551หลักเกณฑ์การกำกับดูแลเงินกองทุนตาม Basel II [ซีดี-รอม]1
2111679162551ตามน้ำพระทัยไปสุดหล้า [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล]1
2112679172551พิธีฌาปนกิจท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ 14 ธันวาคม 2551 [แผ่นวึดิทัศน์ระบบดิจิตอล] : ณ วัดพระศรีมหาธาตุ1
2113679252551Illustrator CS3 [CD-ROM]2
2114679262551PowerPoint 2007 [CD-ROM]1
2115679272551Word 2007 [CD-ROM]1
2116679502551After Effects CS3 [CD-ROM]2
2117679512551Flip Album [CD-ROM]2
2118679522551Bangkok dangerous [Videodisc]2
2119679532551Stand up comedy 7.5 [Videodisc]5
2120679542551Awake [Videodisc]2
2121679582551Star wars [Videodisc] : : The clone wars2
2122679612551Step Brothers [Videodisc]2
2123679662551Queen of Langkasuka [Digital videodisc]1
2124679672551หมอล็อต หมอสัตว์ป่า [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล] / สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ1
2125679682551ธรรมะสามัคคีพอเพียง [แผ่นวีดิทัศน์]1
2126679692551ป้าเวิน พริตตี้ สำเพ็ง [แผ่นวีดิทัศน์] / สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ และ ประสาน อิงคนันท์1
2127679702551วิถีแห่งซิกข์ [แผ่นวีดิทัศน์] / สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ และ ประสาน อิงคนันท์2
2128679712551ซูซาน ความรักไม่มีพรมแดน [แผ่นวีดิทัศน์] / สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ และ แก้วตา ปริศวงศ์2
2129679722551ยายทิ้ง คุณยายมหัศจรรย์ [แผ่นวีดิทัศน์] / สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ และ แก้วตา ปริศวงศ์1
2130679732551ลุงเหลือ ยอดนักประดิษฐ์สติเฟื่อง [แผ่นวีดิทัศน์] / สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ และ ประสาน อิงคนันท์1
2131681112551รายงานการวิจัยมิติทางสังคมวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อความรุนแรงในเด็กและเยาวชน [ซีดี-รอม]1
2132681122551รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์... [ซีดี-รอม]1
2133681142551คู่มือการใช้ Matichon e-library [ซีดี-รอม]1
2134681152551100 ปี ไกลบ้าน [ซีดี-รอม] : ตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง ตอนที่ 1-52 / พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว13
2135681182551การจัดการเรียนการสอนบนเว็บด้วย Moodle 1.9 สำหรับผู้สอน [ซีดี-รอม] / ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี1
2136681202551ข้อมูลพื้นฐานสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม [ซีดี-รอม] / ศูนย์อินโดจีนศึกษา วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา1
2137681212551รวมโต๊ะข่าวกัมพูชา เวียดนาม ลาว พม่า มาเลเซีย ประจำเดือนมกราคม - ตุลาคม 2551 [ซีดี-รอม]1
2138681222551ไทยมองเพื่อนบ้าน เพื่อนบ้านมองไทย [แผ่นวีดิทัศน์]2
2139681232551หน่วยงานกระทรวงวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีสำหรับลงรายการสารสนเทศภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ [ซีดี-รอม]1
2140681242551วัดในอำเภอบางบัวทอง [ซีดี-รอม] / พิศาล บุญผูก1
2141681252551วัดในอำเภอไทยน้อย [ซีดี-รอม] / พิศาล บุญผูก1
2142681322551โต๊ะข่าวกัมพูชา เวียดนาม ลาว พม่า มาเลเซีย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2551 [ซีดี-รอม]1
2143681492551โปงลาง สะดิ้ง ลำซิ่งส่ายหน้า [แผ่นวีดิทัศน์] / กำกับการแสดงโดย ฤกษ์ชัย พวงเพชร2
2144681522551Cobby the Fox [Digital videodisc]1
2145681572551Les Contes de Terrenmer [Digital Videodisc]1
2146681632551ทางเลือกสุดท้าย ทางรอดของประเทศไทย [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล] : วันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน 2551 ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม1
2147681662551รวมโปรแกรมดูด (ดาวน์โหลด) สารพัดไฟล์ [ซีดี-รอม] / ชนะ เทศทอง1
2148681702551รายงานการวิจัยเรื่อง ค่านิยมการทำงานของคนไทยในเขตชนบทของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ [ซีดี-รอม]1
2149681732551โครงการสแกนหนังสือกฎหมายเก่า 10
2150682382551ธรรมะนาฏกรรมแห่งแผ่นดินเมืองอุบลราชธานีศรีวนาลัย [แผ่นวีดิทัศน์] : นางจัมปาและอัญญาอโศก 17-18 กรกฎาคม 2551 ณ วัดทุ่งศรีเมือง1
2151683082551ปาฐกถาพิเศษ มุมมองการพัฒนาเศรษฐกิจไทย [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล] : โดย คุณธนินท์ เจียรวนนท์2
2152683252551การสอนแบบโครงงาน [แผ่นวีดิทัศน์]2
2153683442551การประเมินผลการเรียนรู้ [แผ่นวีดิทัศน์]3
2154683452551การวิจัยในชั้นเรียน [แผ่นวีดิทัศน์]2
2155683462551พิธีปิดการประเมินคุณภาพอาจารย์ผู้สอน [แผ่นวีดิทัศน์]2
2156683472551การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก [แผ่นวีดิทัศน์]3
2157683512551รายงานการดำเนินการเพื่อสิ่งแวดล้อม ประจำปี... [ซีดี-รอม] / ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)2
2158683522551หนังสือชี้ชวนเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน / บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)1
2159683542551ขุมทรัพย์ซอฟต์แวร์เพื่อใช้งานในองค์กร [ซีดี-รอม] / บุญเลิศ อรุณพิบูลย์1
2160683562551รายงานประจำปี... [ซีดี-รอม] = Annual report... [CD-ROM] / บริษัท ไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)1
2161683572551วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ [ซีดี-รอม]1
2162683612551รายการกรองสถานการณ์1
2163684252551การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 2 [ซีดี-รอม] : วันที่ 21-22 สิงหาคม 2551 ณ โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร จั1
2164684272551รายงานประจำปี... [ซีดี-รอม] = Annual report... [CD-ROM] / บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด3
2165684312551เอกสารประกอบการประชุมวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 4 [ซีดี-รอม] : วิถีวิจัย นวัตกรรมเพื่อชีวิต วันที่ 19-20 ธันวาคม 2551 ณ หอประชุมมหาวิทยาล1
2166684502551b Wild Australia [Videodisc] : Island Arks1
2167684512551Life in the undergrowth [Videodisc] : intimate realation1
2168684522551Wild Africa [Videodisc]1
2169684532551ตะลุยแอฟริกา [แผ่นวีดิทัศน์] : บุกป่าดงดิบ = Wild Africa [Videodisc]1
2170684542551ตะลุยแอฟริกา [แผ่นวีดิทัศน์] : ขุนเขาเสียดฟ้า = Wild Africa [Videodisc]1
2171684562551Wild Australia [Videodisc] : Gum tree country1
2172685092551เติมหัวใจให้สังคม [แผ่นวีดิทัศน์] : ครั้งที่ 5 20 สิงหาคม 2551 ; ก่อฐานสานความสุข [แผ่นวีดิทัศน์] ; ศิลปกรรมต้นแบบ [แผ่นวีดิทัศน์] : พุทธศิลป์ของการเร1
2173686042551106 ปี กรมชลประทาน [ซีดี-รอม] / กรมชลประทาน1
2174686062551Creative Thailand [Digital videodisc]2
2175686162551The buddha [Videodisc]2
2176690502551Mic Idol [CD-ROM] 1
2177690942551ยุวชนจิตอาสา [แผ่นวีดิทัศน์]1
2178690952551สวรรค์เป็นจริงที่นามะเฟือง [แผ่นวีดิทัศน์]1
2179690962551สวรรค์บนดินมีจริงที่ อบต. หัวดง [แผ่นวีดิทัศน์]1
2180691032551ครูตำรวจข้างถนน [แผ่นวีดิทัศน์]1
2181691042551รายงานประจำปี... [ซีดี-รอม] = Annual report... [CD-ROM] /กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)2
2182691662551Life in the undergrowth [Videodisc] : talking to the air1
2183691682551Life in the undergrowth [Videodisc] : supersocieties1
2184692162551รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี... [ซีดี-รอม] = Annual report... [CD-ROM] / คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 2
2185692292551เอกสารประกอบระหว่างการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 9 (พ.ศ. 2551) [ซีดี-รอม] : วันที่ 2-3 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ณ คณะรัฐประศา1
2186692432551Stone the collection [CD-ROM]1
2187692482551วีดิทัศน์สรุปผลงานวุฒิสภา ประจำปี 2551 [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล] / สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา1
2188692512551Fact Book... [CD-ROM]1
2189692562551Data communications [CD-ROM] : TCP/IP2
2190692582551รายงานประจำปี... [ซีดี-รอม] = Annual report... [CD-ROM] / บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)1
2191692632551การพัฒนาผู้เรียน [แผ่นวีดิทัศน์]2
2192692642551สัมมนาเทคนิคการสอน [แผ่นวีดิทัศน์]2
2193692652551กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา [แผ่นวีดิทัศน์]6
2194692662551ครูของแผ่นดิน ระพี สาคริก [แผ่นวีดิทัศน์] / สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ และ ประสาน อิงคนันท์2
2195692962551รายงานประจำปี... [ซีดี-รอม] = Annual report... [CD-ROM] / บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)5
2196693242551วันกตัญญู [ซีดี-รอม] / พระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมโม)1
2197693262551Database programming ด้วย VB 2008 & VC#2008 [CD-ROM] / ศุภชัย สมพานิช ; บรรณาธิการโดย สัจจะ จรัสรุ่งรวีวร1
2198693292551การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ลูกค้า ธ.ก.ส. โครงการความร่วมมือ มก.-ธ.ก.ส. ปีบัญชี 2550 [ซีดี-รอม]1
2199693302551รางวัลแม็กไซไซ [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล]1
2200693422551หนุมาน คลุกฝุ่น [แผ่นวีดิทัศน์] / กำกับการแสดงโดย ศักดิ์ชัย ศรีบุญนาค2
2201693452551Big ass love [Videodisc] : Karaoke1
2202693492551Boys Over Flowers : F4 Final [Videodisc]2
2203693582551โต๊ะข่าวกัมพูชา เวียดนาม ลาว พม่า มาเลเซีย ประจำเดือนธันวาคม 2551 [ซีดี-รอม]1
2204693662551ท้องถิ่นปากเกร็ด [ซีดี-รอม] / พิศาล บุญผูก2
2205693672551การประชุมสัมมนาวิพากษ์การอุดมศึกษาไทย [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล] / พระธรรมโกศาจารย์ [ปัญญานันทภิกขุ]1
2206693722551สถาปนิกกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล]2
2207693742551ข้อมูลพื้นฐานสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว [ซีดี-รอม] / ศูนย์อินโดจีนศึกษา วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา1
2208693762551วารสารอินโดจีนศึกษา เพื่อนของไทย [ซีดี-รอม]1
2209693792551สำนึกและความรับผิดชอบของอาจารย์ในการสร้างบัณฑิตคุณภาพ [แผ่นวีดิทัศน์] / สภาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์2
2210693812551โครงการศึกษาวิจัย เพื่อขยายการคุ้มครองแรงงานให้แก่แรงงานนอกระบบ [ซีดี-รอม]1
2211693832551แงะฝาหอยอร่อยอย่างแรง [แผ่นวีดิทัศน์] / ประสาน อิงคนันท์, นเรศ หาญพันธ์พงษ์และ ดวงธิดา นครสันติภาพ2
2212693872551ขนมกลมเกลียวใตัจันทร์เดียวกัน [แผ่นวีดิทัศน์] / ประสาน อิงคนันท์, นเรศ หาญพันธ์พงษ์และ ดวงธิดา นครสันติภาพ2
2213693892551กลยุทธ์ในการสร้างจริยธรรมและคุณธรรมอาจารย์เพื่อการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ [แผ่นวีดิทัศน์] / สภาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธุรกิ1
2214693902551สุดยอดตาล หวานสะเด็ด [แผ่นวีดิทัศน์] / ประสาน อิงคนันท์, นเรศ หาญพันธ์พงษ์และ ดวงธิดา นครสันติภาพ1
2215693922551คนหาปลา แห่งมหานทีสี่พันดอน [แผ่นวีดิทัศน์] / สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ2
2216693932551แผ่นดินพระเจ้าอยู่หัว [แผ่นวีดิทัศน์] : ภาพในหลวงในดวงใจไทย / สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ และ ประสาน อิงคนันท์2
2217693942551สไบทอง [แผ่นวีดิทัศน์] : เด็กหญิงหัวใจทองคำ / สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ2
2218693952551การ์ฟิลด์ทะลุมิติป่วน [แผ่นวีดิทัศน์] = Garfield gets real [Videodisc]2
2219693962551เฟรนด์ชิฟ เธอกับฉัน [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล] / กำกับการแสดงโดย ไร ท์ เบรนทีม1
2220693972551เงาะป่า [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล] : คนในโลกที่กาลเวลาไม่เคลื่อนไหว / สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ1
2221693982551The Bermuda triangle [Digital videodisc]1
2222694002551Calories Blah Blah Hi-Season [CD-ROM]1
2223694032551The cutting edge [Videodisc] : Chasing the dream2
2224694042551หวานขม [แผ่นวีดิทัศน์] = Bittersweet [Videodisc] : BoydPod The short film / กำกับการแสดงโดย ทรงยศ สุขมากอนันต์...[และคนอื่น ๆ ]2
2225694052551Mamma Mia [Videodisc] : The movie2
2226694062551The Jane Austen Book Club [Videodisc]2
2227694072551Babo [Videodisc]2
2228694082551You don't mess with the Zohan [Videodisc]2
2229694092551My best friend' s girl [Videodisc]2
2230694112551Bobby [Videodisc]2
2231694122551บ้านผีปอบ 2008 [แผ่นวีดิทัศน์] / กำกับการแสดงโดย บรรหาร ไทธนบูรณ์2
2232694132551Mr. Woodcock [Videodisc]2
2233694142551Excel 2007 [CD-ROM]1
2234694152551Database design basic [CD-ROM1
2235694172551เรียนรู้การตัดต่องานวีดีโออย่างมืออาชีพด้วย Premiere Pro CS3 [ซีดี-รอม] ; Premiere Pro CS3 [CD-ROM] / เอกชัย วงษ์ศิริ ; ดอนธนะ โค้วศิริกุลกิจ, บรรณาธิ2
2236694182551Outlook 2007 [CD-ROM]1
2237694192551สร้างงานไดอะแกรมอย่างง่ายถึงระดับสากลด้วย Visio 2007 [ซีดี-รอม] ; Visio 2007 [CD-ROM] / เอกชัย วงษ์ศิริ ; ดอนธนะ โค้วศิริกุลกิจ, บรรณาธิการ1
2238694222551SolidWorks version 2008 [CD-ROM]2
2239694232551สารคดีพระประวัติ และพระกรณียกิจ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล]1
2240694352551CDD #47 [CD-ROM]1
2241694362551Rose show [CD-ROM]1
2242694372551The very best of cover night [CD-ROM] : Live & easy2
2243694382551บทเพลงเพื่อนพึ่งพายามยาก [ซีดี-รอม]1
2244694392551Wanted [Videodisc]2
2245694412551Best of the year 2008 [Videodisc] : Karaoke1
2246694422551Wall E [Videodisc]2
2247694432551โลงต่อตาย [แผ่นวีดิทัศน์] / กำกับการแสดงโดย เอกชัย เอื้อครองธรรม 2
2248694442551Kung Fu Panda [Videodisc]2
2249694462551คนไฟลุก [แผ่นวีดิทัศน์] = Burn [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย ปีเตอร์ มนัส2
2250694482551The dark knight [Videodisc]2
2251694492551Made of honor [Videodisc]2
2252694552551ร่วมสร้างถนนปลอดภัย [แผ่นวีดิทัศน์]1
2253694572551แหล่งเรียนรู้บนโลกไร้พรมแดนแบบยกกำลังสอง [ซีดี-รอม]1
2254694582551โต๊ะข่าวกัมพูชา เวียดนาม ลาว พม่า มาเลเซีย ประจำเดือนกันยายน ปี 2551 [ซีดี-รอม]1
2255694592551โต๊ะข่าวกัมพูชา เวียดนาม ลาว พม่า มาเลเซีย ประจำเดือนกรกฎาคม ปี 2551 [ซีดี-รอม]1
2256694602551โต๊ะข่าวกัมพูชา เวียดนาม ลาว พม่า มาเลเซีย ประจำเดือนเมษายน ปี 2551 [ซีดี-รอม]1
2257694622551ผลิดอกออกผล 9 ปี แห่งการปฏิรูปการศึกษา [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล] : วันที่ 19-20 สิงหาคม 2551 ณ Convention Center โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพมหานคร8
2258694672551Crows episode zero [Videodisc]2
2259694692551รักในวัยเรียน [แผ่นวีดิทัศน์]1
2260694712551ธรรมะข้าราชการ1
2261694722551ธรรมะกับความพอเพียง [แผ่นวีดิทัศน์]1
2262694752551Stargate continuum [Videodisc]2
2263694772551We own the night [Videodisc]2
2264694782551Snow buddies [Videodisc]2
2265694812551Reservation road [Videodisc]2
2266694852551เทวดาตกมันส์ [แผ่นวีดิทัศน์] / กำกับการแสดงโดย อาทิตย์ ศรีภูมิ2
2267694862551ว้อ หมาบ้ามหาสนุก [แผ่นวีดิทัศน์] / กำกับการแสดงโดย บรรจง สินธนมงคลกุล.2
2268694872551CDD #46 [CD-ROM]1
2269694912551เครื่องมือนักคิด พิชิตปัญหา [แผ่นวีดิทัศน์]1
2270694942551โครงการศึกษาวิจัยรับมือสิ่งท้าทายอุบัติใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับประเทศไทยในอนาคต [ซีดี-รอม]1
2271694962551ชุดผลงานวิจัยเด่น 10 ปี สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า [ซีดี-รอม] / สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า1
2272694972551Ice with u [CD-ROM]1
2273694982551เพื่อนกันเฉพาะวันพระ [แผ่นวีดิทัศน์] / กำกับการแสดงโดย ธรธร สิริพันธ์วราภรณ์2
2274695002551Babylon A.D [Videodisc]2
2275695012551Friendship forever [CD-ROM] : Special album1
2276695022551XL hits 4 [CD-ROM]1
2277695032551Lost boys [Videodisc] : The tribe2
2278695042551เมมโมรี่ รักหลอน [แผ่นวีดิทัศน์] /กำกับการแสดงโดย ต่อพงศ์ ตันกำแหง2
2279695052551The last moment [Videodisc]2
2280695072551Get Smart [Videodisc]2
2281695102551Before the devil khows you' re dead [Videodisc]2
2282695112551There will be blood [Videodisc]2
2283695122551Tokyo Tower [Videodisc]2
2284695132551Somtum [Videodisc]2
2285695142551อาข่าผู้น่ารัก [แผ่นวีดิทัศน์] / กำกับการแสดงโดย สุกัญญา วงศ์สถาปัตย์2
2286695152551สะใภ้บรื๋อ [แผ่นวีดิทัศน์] / กำกับการแสดงโดย ธนิตย์ จิตนุกูล และ เสรี พงศ์นิธิ2
2287695162551Heaven can wait [Videodisc]2
2288695192551The other boleyn girl [Videodisc]2
2289695212551การประชุมวิชาการการบริหารและการจัดการ ครั้งที่ 4 [ซีดี-รอม] : วันที่ 16-17 ตุลาคม 2551ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ / มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์3
2290695222551รายงานคุณภาพชีวิตของคนไทยปี 2551จากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) / ศูนย์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบทกระทรวงมหาดไทย กรมการพัฒนาชุมชน 1
2291695252551CDD #45 [CD-ROM]1
2292695262551โครงการนำร่องศึกษาความเหมาะสมในการทำงานของแรงงานหลังเกษียณอายุ ปี 2551 [ซีดี-รอม]1
2293695302551พระไตรปิฎกเสียง พระมหาปรินิพพานสูตร [ซีดี-รอม]2
2294695332551What happens in Vegas [Videodisc]2
2295695342551The new world [Videodisc]2
2296695372551แผ่นดินพระเจ้าอยู่หัว [แผ่นวีดิทัศน์] : ภาพในหลวงในดวงใจ / สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ และ ประสาน อิงคนันท์2
2297695972551บุญหลาย [แผ่นวีดิทัศน์] : พ่อค้าหัวใจไม่พิการ / สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ และ ปริศนา ปริศวงศ์1
2298696022551ความลับคับกระดอง [แผ่นวีดิทัศน์] / ประสาน อิงคนันท์, ภัทราพร สังข์พวงทองและ นิโลบล ยะกันมูล1
2299696122551รายงานผลการดำเนินงานโครงการรวบรวมความรู้พื้นฐานและจัดทำสื่อเพื่อพัฒนาการประดิษฐ์คิดค้นสาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย [ซีดี-รอม]1
2300696142551รายการสารคดีชีวิตที่ออกแบบได้1
2301696152551ชีวิตที่ออกแบบได้ [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล] : เสียงเงียบ = Design for life [Digiatal videodisc]1
2302696162551รอบรู้เรืองเมทาดาทาและดับลินคอร์ [ซีดี-รอม] / ประดิษฐา ศิริพันธ์ สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์ และฐิติมา ธรรมบำรุง1
2303696422551ดนตรีกวีศิลป์ [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล] : ออกอากาศวันที่ 12 กรกฏาคม 2551 เวลา 21 : 00-22: 00 น. ตอนที่ 21, เพลงรักชาติ1
2304696432551บทเรียนอีเลิร์นนิ่งทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับประชาชน ครั้งที่ 1 [ซีดี-รอม] / ศูนย์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสต1
2305696472551เพลงเราเขาร้อง 1 [แผ่นวีดิทัศน์] : คาราโอเกะ1
2306696482551Divas in lovs [Videodisc] : Karaoke1
2307696522551Mobile my love [Videodisc] : Karaoke1
2308696532551Grammy hot single [Videodisc] : Karaoke1
2309696542551นาค [แผ่นวีดิทัศน์] /กำกับการแสดงโดย ณัฐพงศ์ รัตนโชคศิริกุล2
2310696572551เสี้ยววินาทีสังหาร [แผ่นวีดิทัศน์] = Vantage Point [Videodisc] / Directed by Pete Travis 2
2311696582551ฮอร์ตันกับโลกจิ๋วสุดมหัศจรรย์ [แผ่นวีดิทัศน์] = Dr.Suess Horton Hears a Who [Videodisc] / Directed by Jimmy Hayward, Steve Martino 2
231269660255124 Dresss [Videodisc]2
2313696612551กอด [แผ่นวีดิทัศน์] = Handle Me With Care [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย คงเดช จาตุรันต์รัศมี 2
2314696622551Tengs angel [Videodisc]2
2315696632551เพลงเขาเราร้อง 2 [ซึดึ-รอม]1
2316696672551Chill out 50 บทเพลงฟังสบาย ๆ ต่อเนื่องเต็มอิ่ม [ซีดี-รอม]1
2317696772551คู่มือมนุษย์ [ซีดี-รอม] / พุทธทาสภิกขุ1
2318696792551การบรรยายวิชาการ วาระประชาชน เรื่อง น้ำมัน [ซีดี-รอม] / มนูญ ศิริวรรณ2
2319696802551เสียงอ่านหนังสือทางพ้นทุกข์ [ซีดี-รอม] / เด็กน้อยในแดนธรรม 1
2320696822551ประวัติพระพุทธรูปทองคำ [ซีดี-รอม] : พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร : สื่อมัลติมีเดียประกอบการเรียนการสอนหลักสูตรนักธรรมชั้นตรี1
2321696832551ล่าคนดุในเมืองเดือด [แผ่นวีดิทัศน์] = No country for old men [Videodisc] / Directed by Joel Coen and Ethan Coen 2
2322696842551Absolute Body Slam [Videodisc] : Karaoke1
2323696852551ธรรมะกับวัยรุ่น1
2324696862551I am Legend [Videodisc]2
2325696872551จัมพ์เปอร์ คนโดดกระชากมิติ [แผ่นวีดิทัศน์] = Jumper [Videodisc] / Directed by Doug Liman 2
2326696882551บ้านผีเปิบ [แผ่นวีดิทัศน์] = Ghost pebb [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย พงศ์ชยุตม์ ศิริสุขวงศา 2
2327696892551Three Kingdoms [Videodisc] : Resurrection of the dragon2
2328696922551วันวิบัติอสูรกายถล่มโลก [แผ่นวีดิทัศน์] = Cloverfield [Videodisc] / Directed by Matt Reeves 2
2329696942551Four Mod in wonderland [Videodisc] : Karaoke1
2330696952551Rambo 4 [Videodisc]2
2331696982551สลัดตาเดียวกับเด็ก 200 ตา [แผ่นวีดิทัศน์] / กำกับการแสดงโดย ธนิตย์ จิตนุกูล2
2332696992551CDD #41 [CD-ROM]1
2333697012551คริตกะจ๋า บ้าสุดสุด [แผ่นวีดิทัศน์] / กำกับการแสดงโดย กรัณย์ คุ้มอนุวงศ์2
2334697022551Ancient cannon in Thai history [CD-ROM]1
2335697042551โครงการศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมของต่างประเทศ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับประเทศไทย [ซีดี-รอม]1
2336697082551Stainless discovery [Videodisc]1
2337697092551ซิมโฟนี ออน ทัวร์ [แผ่นวีดิทัศน์] : เที่ยวอัมพวา = Symphony on tour [Videodisc]1
2338697102551ในดวงใจนิรันดร์ [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล]1
2339697132551The extension of working age and saving scheme for retirement [CD-ROM]1
2340697142551ศัพทานุกรมโบราณคดี [ซีดี-รอม]1
2341697322551CDD #39 [CD-ROM]1
2342697422551พีซีทูเดย์ ซีดี [ซีดี-รอม] : 5 โปรแกรม ฟังเพลงสำหรับคนหูทอง1
2343697482551โครงการรณรงค์นอนหลับให้พอเพียง [แผ่นวีดิทัศน์]1
2344697502551เจาะข่าวเด่น อภิรักษ์ ประกาศยุติบทบาทผู้ว่าฯ กทม. (ข่าว ทีวี3, TPBS, บรรยากาศอำลา) [แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอล]1
2345697552551ธรรมะนำชีวิต [แผ่นวีดิทัศน์]1
2346697582551The love of Siam [Digital videodisc]1
2347697662551ดราก้อน วอร์ส [แผ่นวีดิทัศน์] : วันสงครามมังกรล้างพันธุ์มนุษย์ = Dragon wars [Videodisc] : D-War / Directed by Hyung Rae Shim 2
2348697692551กล้า หยุด โลก [แผ่นวีดิทัศน์] = Brave [Videodisc] / กำกับการแสดงโดย ธนภณ มลิวัลย์ 2
2349697712551Moving on [Videodisc] : Karaoke1
2350697722551หม่ำ เดี่ยว หัวเหลี่ยม หัวแหลม [แผ่นวีดิทัศน์] / กำกับการแสดงโดย พาณิชย์ สดสี และ เพ็ชรทาย วงษ์คำเหลา2
2351697732551รักนะ พ่อต๊ะติ๊งโหน่ง [แผ่นวีดิทัศน์]2
2352697752551I love u 2 [Videodisc] : Karaoke1
2353697822551รายการชีวิตท่านกับประกันสังคม [ซีดี-รอม] : ครั้งที่ 3 - 4/25511
2354697872551พีซีทูเดย์ ซีดี [ซีดี-รอม] : 5 โปรแกรม แปลงหนังเด็ด ๆ ลงมือถือ1
2355698002551พีซีทูเดย์ ซีดี [ซีดี-รอม] : รับปีใหม่กับโปรแกรมทำภาพสไลด์โชว์1
2356711622551แนะนำโครงการและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ [แผ่นวีดิทัศน์]1
2357711632551ทฤษฎีและจิตวิทยาการเรียนรู้ ; [แผ่นวีดิทัศน์]3
2358711642551บทบาทอาจารย์ที่พึงประสงค์ [แผ่นวีดิทัศน์]3
2359711792551วิเคราะห์เจาะลึกอัตราส่วนทางการเงิน = Key management ratios / เซียแรน วอลซ์ ; แปลโดย เฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค์3
2360712092551รายงานผลการวิจัย เรื่อง การประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียมเพื่อการพยากรณ์ ระดับผลการเรียนวิชาเลือก : กรณีศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสน1
2361712232551สร้างเว็บไซต์ให้ครบสูตรด้วย Joomla! [ซีดี-รอม] สาธิต ชัยวิวัฒน์ตระกูล ; วิทยา ต่อศรีเจริญ บรรณาธิการ2
2362712262551แผนยุทธศาสตร์คุรุสภาในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) / บุญส่ง นาวารักษ์... [และคนอื่น ๆ]1
2363712272551แนวทางสู่การปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัด1
2364712342551เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการของสารเคมีเฉพาะเรื่อง : ไดคลอโรมีเทน1
2365712352551เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการของสารเคมีเฉพาะเรื่อง : อะซีโตน1
2366712362551เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการของสารเคมีเฉพาะเรื่อง : ไดคลอร์วอส1
2367712372551เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการของสารเคมีเฉพาะเรื่อง : โพรไพลีน ออกไซด์1
2368712382551Methyl Ethyl Ketone1
2369712392551เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการของสารเคมีเฉพาะเรื่อง : กรดไนตริก1
2370712402551Phosgene1
2371712412551Ammonia anhydrous1
2372712422551Dimethoate1
2373712432551เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการของสารเคมีเฉพาะเรื่อง : เตตระคลอโรเอทธิลีน1
2374712442551เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการของสารเคมีเฉพาะเรื่อง : ฟอร์เมทาเนท1
2375712542551แก่นแท้พระพุทธศาสนา / อริโย ภิกขุ1
2376712562551ลงทุนดีมีสุขใจได้มูลค่า / อัญญา ขันธวิทย์1
2377712572551In the eye of power ปฐมบทแห่งความโชติช่วงของพลังไทย1
2378712612551รายงานฉบับสมบูรณ์ การประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์ของการใช้ยากลุ่ม HMG-COA reductase inhibitor (statin) เพื่อป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดชนิดปฐมภูมิ1
23797131925511,2 - Dichloroethane1
2380713252551ความเป็นมาของทฤษฎีแบ่งแยกดินแดนในภาคใต้ไทย / ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ1
2381713282551คู่มือสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม / สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (สบท.)1
2382713292551TH 2461
2383713582551ธรรมบรรยาย เรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริกับหลักธรรมในพระพุทธศาสนา1
2384713602551ชุดศิลปะ สถาปัตยกรรม เมืองพระนคร1
2385764692551สมบัติทางวิศวกรรมของอาหารและวัสดุชีวภาพ / อัมพวัน ตั๊นสกุล4
2386827822551CDD #40 [CD-ROM]1
2387831292551ความเป็นครู [แผ่นวีดิทัศน์]2
2388881852551ฟุดฟิด for fly / สรยุทธ อยู่คำ1
2389916872551พีซีทูเดย์ ซีดี [ซีดี-รอม] : ปีที่ 5 ฉบับที่ 52 สิงหาคม 2551; พีซีทูเดย์ ซีดี [ซีดี-รอม] : เฟ้นหาผู้ช่วยแปลภาษากับ 5 โปรแกรม สุดยอดดิกชันนารี1
2390991622551Penelope [Videodisc]2