หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

หมายเหตุ
1. ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่รูป เพื่อดาวน์โหลดบทคัดย่อ หรือคลิกที่ Full Text เพื่อดาวน์โหลดวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มรูปแบบ และผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ เลขเรียกหนังสือ เพื่อลิงก์ไปยังหน้า OPAC ของโปรแกรม VTLS virtua
2.
ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใด กรุณาติดต่อหรือโทรแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ ได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ภายใน 405 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.
3. เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลบนเว็บเพจ ทุกวันจันทร์ของสัปดาห์

พ.ศ.2535

ชัยพร ธนถาวรลาภ ปัญหาทางกฎหมายบางประการในการบริหารงานของกรุงเทพมหานคร
[วพ342.068 ช395ป]

เรวัติ ล้ำเลิศสุข มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองงานอันเป็นสาธารณสมบัติ
[วพ344.09 ร769ม]

พ.ศ.2536

คมกริช ดุลยพิทักษ์ การวิเคราะห์ในเชิงกฎหมายเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการจัดตั้งผู้ตรวจการของรัฐสภา
[วพ342.0667 ค145ก]

รัตนา เล็กสมบูรณ์ไชย สัญญาทางปกครองเปรียบเทียบ
[วพ342.042 ร376ส]

พ.ศ.2537

จักรี ไกรฤทธิ์ กฎหมายกับการขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจการธนาคารพาณิชย์สู่รูปแบบธนาคารเอนกประสงค์
[วพ346.0821 จ234ก]

นิศานาถ พนาวัฒนวงศ์ มาตรการทางกฎหมายในการให้ความคุ้มครองสิทธิประโยชน์ทดแทนแก่ลูกจ้าง กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
[วพ344.01255 น688ม]

ประเสริฐ สมบูรณ์ ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับตุลาการรัฐธรรมนูญ
[วพ347.013 ป422ป]

ปรีชา จำรัสศรี การคานอำนาจของระบบรัฐสภาไทย
[วพ342.05 ป467ก]

พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ทศพิธราชธรรม : ทางออกของการปรับใช้ทฤษฎีกฎหมายบ้านเมืองในกฎหมายไทย
[วพ294.337 พ128ท]

พรพรรณ อิศดิศัย การกระทำอันไม่เป็นธรรมเปรียบเทียบระหว่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์พ.ศ.2518 กับพระราชบัญญัติพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์พ.ศ. 2534
[วพ344.01892 พ247ก]

พัศนาภรณ์ แก้วสัมฤทธิ์ ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างเปรียบเทียบระหว่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 กับพระราชบัญญัติพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.2534
[วพ344.0189 พ586ข]

เมธา วาดีเจริญ การควบคุมการใช้อำนาจของเจ้าพนักงานตำรวจในส่วนที่เกี่ยวกับกิจการทางปกครอง
[วพ342.0418 ม735ก]

วรวัฒน์ กุสลางกูรวัฒน์ ปัญหากฎหมายป้องกันการผูกขาดศึกษาเฉพาะกรณีการจำกัดการแข่งกันทางการค้าในแนวดิ่ง
[วพ343.072 ว277ป]

สมคิด เอี่ยมอ่อน สิทธิการรับมรดกของคู่สมรส
[วพ346.052 ส234ส]

พ.ศ.2538

ประชารัฐ ราศรี ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาในการใช้บัตรฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ [ATM]
[วพ346.082178 ป236ป]

มงคล เทียนประเทืองชัย การจัดสวัสดิการแรงงานของไทย กรณีศึกษากองทุนเงินทดแทนและกองทุนประกันสังคม
[วพ344.02 ม114ก]

รัชพล บุญโชติรัตน์ การปรับปรุงโครงสร้างและการดำเนินงานของเทศบาล
[วพ352.0072 ร345ก]

สุมนา ตั้งอารีย์มิตร ประสิทธิภาพการบังคับใช้พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 กรณีการบำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม
[วพ344.046343 ส841ป]

สุริยา ศรีตะบุตร ปัญหาทางกฎหมายขององค์กรกลางในการสอดส่องดูแลการเลือกตั้ง
[วพ342.075 ส867ป]

อรรถกฤษณ์ เอมะพัฒน์ ปัญหาทางกฎหมายของสัญญาเช่าซื้อสังหาริมทรัพย์ที่ไม่เป็นธรรม
[วพ346.047 อ347ป]

พ.ศ.2539

พินิจ ทิพย์มณี บทบาทของทนายความในการรักษาความลับทางการค้าของลูกความ
[วพ347.052 พ685บ]

ประเวศ รักษพล ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสัหาริมทรัพย์ พ.ศ.2530
[วพ343.0252 ป384ป]

วิพัฒน์ วัฒนกิจ การประกันการว่างงานตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
[วพ344.024 ว642ก]

สุรศักดิ์ วิศิษฎ์สมบัติ ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการสั่งให้ออกจากราชการเพราะมีมลทินหรือมัวหมองในกรณี ที่ถูกสอบสวนตามกฎหมายข้าราชการพลเรือน
[วพ342.088 ส854ป]

อมร เนติพิพัฒน์ องค์กรพนักงานรัฐวิสาหกิจ : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 กับพระราชบัญญัติพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.2534
[วพ346.0670264 อ274อ]

พ.ศ.2540

กรวีร์ ภาตะนันท์ ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายและการดำเนินคดีผู้กระทำความผิดจราจรในศาลแขวงแผนกคดีจราจร
[วพ345.0247 ก182ป]

ยุทธนา ศรีตะบุตร ปัญหาเกี่ยวกับการพ้นสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร : ศึกษากรณีการถูกขับออกจากพรรคการเมือง
[วพ342.055 ย355ป]

สมเจตน์ พลอยจั่น มาตรการทางกฎหมายในการปราบปรามยาบ้า : ศึกษาเฉพาะอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
[วพ344.04462299 ส236ม]

สมศักดิ์ ถนอมบุญ อำนาจพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจในการค้นยานพาหนะ
[วพ363.252 ส282อ]

พ.ศ.2541

จตุรงค์ บุรมัธนานนท์ สิทธิพยานในคดีอาญาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญพ.ศ.2540 มาตรา 244
[วพ347.066 จ138ส]

จันทิมา ณรงค์ศักดิ์ ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหุ้นและการยึดถือหุ้นไว้เป็นประกันตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
[วพ346.0926 จ285ป]

จาตุรนต์ แก่นศึกษา การใช้แรงงานทั่วไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพ.ศ.2541 : ศึกษาเปรียบเทียบกับอนุสัญญาและข้อเสนอแนะขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ
[วพ344.0125 จ297ก]

พอพันธ์ เขตต์กัน มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองประโยชน์ทดแทนของลูกจ้างในภาคอุตสาหกรรมเปรียบ เทียบระหว่างกฎหมายประกันสังคมกับกฎหมายเงินทดแทน
[วพ344.012 พ488ม]

สมศักดิ์ ถนอมบุญ อำนาจพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจในการค้นยานพาหนะ
[วพ363.252 ส282อ]

สมทรัพย์ ศิริมงคล สภาร่างรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ.2534 [แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2539 ฉบับที่ 6] : ศึกษาเฉพาะกรณีที่มาและอำนาจหน้าที่
[วพ328.373 ส251ส]

อาจสุระ เพิ่มสวัสดิ์ มาตรการทางกฎหมายในการจำนำบัตรเงินฝาก
[วพ346.096 อ597ม]

อำนาจ โฉมฉาย ที่มาและอำนาจหน้าที่ของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540
[วพ328.34 อ686ท]

อิศราวุธ อ่อนน้อม หลักการไม่รับฟังพยานหลักฐานที่ได้มาโดยมิชอบ
[วพ347.062 อ757ห]

พ.ศ.2542

กชมน ทิพยรัตน์ ปัญหาการจัดแบ่งเงินได้พึงประเมินเพื่อการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประมวล รัษฎากรศึกษาเปรียบเทียบกับประมวลรัษฎากรฝรั่งเศส
[วพ343.036 ก112ป]

เกียรติสกุล ชลคงคา มาตรการจูงใจในกฎหมายเพื่อการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมไทยภายใต้ข้อตกลงแกตต์
[วพ344.0465 ก855ม]

ชัยวัฒน์ วิเชนสวัสดิ์ สิทธิในการรวมตัวเป็นสหภาพแรงงานตามกฎหมายไทย : ศึกษาเปรียบเทียบกับมาตรฐานแรงงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ
[วพ344.0101 ช432ส]

โชติพัฒน์ พรหมโชติ การระงับข้อพิพาทแรงงานโดยผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 เปรียบเทียบกับการชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2530
[วพ344.0189 ช826ก]

ธนัชพันธ์ วิสิทธวงศ์ สิทธิของผู้ต้องหาที่จะไม่ให้ถ้อยคำเป็นปฏิปักษ์ต่อตนเองอันอาจทำให้ตนถูกฟ้องคดีอาญา
[วพ345.056 ธ199ส]

เธียรชัย เปรมศิรินิรันดร์ ผลของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ต่อการบังคับใช้กฎหมายปราบปรามยาเสพติด
[วพ342.02 ธ813ผ]

ปราโมทย์ โมกขมรรคกุล ประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตรตามพระราชบัญญัติประกันสังคมพ.ศ.2533
[วพ344.224 ป452ป]

ยรรยง สันติปรีชาวัฒน์ ปัญหาการจัดการเลือกตั้งของประเทศไทยวิเคราะห์คณะกรรมการการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
[วพ324.6 ย143ป]

รุ่งธรรม พุ่มเล็ก ความรับผิดชอบทางแพ่งของฝ่ายปกครองในประเทศไทย [ศึกษาเฉพาะกรณีความรับผิดชอบทางละเมิด]
[วพ342.088 ร622ค]

วิสูตร บุญญาพงษ์พันธ์ กฎหมายและการจำกัดสิทธิคนพิการในการมีงานทำ
[วพ344.0159 ว796ก]

ศรีอรุณ ตะโคดม ปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจาร
[วพ344.0547 ศ281ป]

สุภาพ ศิริไกรวัฒนาวงศ์ หลักเกณฑ์การประกันกรณีชราภาพภายใต้กฎหมายประกันสังคมในประเทศไทย
[วพ344.023 ส838ห]

อุดม หมีเทศ การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกผู้แทนราษฎรกับมติของพรรคการเมือง
[วพ328.345 อ786ก]

พ.ศ.2543

กษิดิ์เดช ณรงค์ชัย มาตรการทางกฎหมายในการกำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
[วพ346.086 ก333ม]

ก้องเกียรติ สุคนธเวศ ค่าทดแทนเกี่ยวกับสัญญาหมั้น : ผลกระทบต่อคู่หมั้น
[วพ346.016 ก344ค]

กำธร จันที การวิเคราะห์เชิงกฎหมายเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างกรมตำรวจ
[วพ342.0418 ก572ก]

กำพล วันทา อำนาจในการออกคำสั่งลงโทษทางวินัยข้าราชการครู
[วพ344.07802636 ก581อ]

กุลชาติ เสริมสมบูรณ์ การนำมาตรการทางกฎหมายมาใช้ในการดำเนินการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย [มอก.1800] ในประเทศไทย
[วพ343.075 ก725ก]

จิตปฏิมา เลิศอริยานันท์ อำนาจหน้าที่ของพนักงานตรวจแรงงานตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
[วพ344.01893 จ427อ]

จุฬาลักษณ์ แก้วศิวะวงศ์ ศาลแรงงานและการดำเนินคดีในศาลแรงงานตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522
[วพ344.010269 จ684ศ]

ชมพรรณ์ รัตนากร การผสมเทียมกับปัญหาความรับผิดทางอาญา
[วพ346.017 ช171ก]

ชัช เหรียญทอง การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานตำรวจ
[วพ363.2068 ช351ก]

ณัฐวิวรรณ อภิสิทธิ์โยธิน การตั้งครรภ์แทน : ปัญหาทางกฎหมายครอบครัวและมรดก
[วพ346.017 ณ359ก]

ทรงพล ทองสิน มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
[วพ343.07 ท141ม]

ประเสริฐ ช่อดอก สิทธิประโยชน์ของนายจ้างลูกจ้างตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ : เปรียบเทียบระหว่างภาคเอกชนกับภาครัฐวิสาหกิจ
[วพ344.021 ป418ส]

มณี สุขผล การคุ้มครองการใช้แรงงานหญิงตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพ.ศ. 2541 : ศึกษาเปรียบเทียบกับมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศขององค์การแรงงานระหว่างประเทศและกฎหมายต่างประเทศ
[วพ344.014 ม125ก]

มานิต กองธนสุวรรณ ความผิดฐานรับของโจร : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างระบบคอมมอนลอร์และระบบซีวิลลอร์กับกฎหมายไทย
[วพ345.0262 ม453ค]

วรวิทย์ รัตนากร การแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาเกี่ยวกับความผิดทางเพศ : ศึกษาเฉพาะกรณีการแก้ไขมาตรา 282 มาตรา 283 และมาตรา 284
[วพ345.0253 ว281ก]

วิชัย ล้ำสุทธิ บทบัญญัติของกฎหมายคุ้มครองแรงงานที่ไม่เป็นธรรมต่อนายจ้าง
[วพ344.01 ว542บ]

วิทยา ธนถาวรลาภ การปกครองท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ.2540
[วพ352.1409593 ว582ก]

วิสุทธิ์ พุฒิกรดุรงค์ การระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาการก่อสร้างโดยการอนุญาโตตุลาการ
[วพ 347.09 ว794ก]

ศักดิ์พงษ์ ผลาศรีโรจน์ มาตรการคุ้มครองเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานสิ่งบันทึกเสียงจากการละเมิดโดยเทคโนโลยีสมัยใหม่
[วพ346.0482 ศ325ม]

ศานิจ บุญศิริ ความชอบด้วยกฎหมายของการแสวงหาพยานหลักฐานในการดำเนินคดีอาญาแก่ผู้กระทำผิดโดยเจ้าพนักงานตำรวจ
[วพ345.06 ศ243ค]

สมชาย มีชูพร หน่วยธุรการของศาลปกครองที่เป็นอิสระ
[วพ342.0664 ส239ห]

สิทธิ อนุสรธนาวัฒน์ จริยธรรมของอนุญาโตตุลาการในประเทศไทย
[วพ174.3 ส721จ]

สุชาติ ตระกูลเกษมสุข การคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลจากการดักฟังทางโทรศัพท์
[วพ345.02322 ส761ก]

เสวก ภาศักดี สิทธิได้รับค่าตอบแทนจากรัฐของผู้เสียหายในคดีอาญาตามมาตรา 245 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ.2540
[วพ344.01255 ส933ส]

อุดม มีแสง ปัญหากฎหมายประกันสังคมที่มีผลกระทบต่อนายจ้างและผู้ประกันตนตามพระราชบัญญัติประกันสังคมพ.ศ.2533
[วพ344.02 อ785ป]

เอกรินทร์ หนุนภักดี การกลั่นกรองคดีอาญาก่อนพิจารณาของศาล
[วพ345.0234 อ881ก]

พ.ศ.2544

กฤษณะ กรุตกรานต์ การป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายศึกษาในกรณีการป้องกันในเคหสถาน
[วพ345.05044 ก281ก]

กังวาล ศรีวิไล อาชญากรรมทางเศรษฐกิจกับสภาพบังคับทางอาญา : ศึกษากรณีความผิดเกี่ยวกับการเงินการธนาคาร
[วพ345.0268 ก379อ]

จิตธาดา ธนะโสภณ ภาษีสรรพสามิต : วิเคราะห์แนวคิดและหลักการการจัดเก็บในประเทศไทย
[วพ343.0553 จ426ภ] Full Text

ชนาธิป สุรภัฎพิศิษฎ์ สิทธิของผู้ซื้อที่ดินได้จากการขายทอดตลาดตามคำสั่งศาล : ศึกษาเฉพาะกรณี การขายทอดตลาดถูกเพิกถอน
[วพ346.04362 ช149ส]

ชาตรี พลายงาม คณะกรรมการการเลือกตั้งศึกษากรณีขอบเขตอำนาจในการไม่ประกาศรับรองรายชื่อ ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้รับคะแนนอยู่ในเกณฑ์ที่ได้รับเลือกตั้งให้เป็นสมาชิกวุฒิสภา
[วพ342.07 ช471ค]

ฐนิตพัฒน์ วิรยศิริ การอุทธรณ์ปัญหาข้อเท็จจริงในคดีอาญา
[วพ347.08 ฐ119ก]

ณัฐญา สวัสดิ์พูน มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการแข่งขันทางการค้า : ศึกษาเฉพาะกรณีการบังคับใช้พฤติกรรมการผูกขาดและลดการแข่งขัน
[วพ343.0721 ณ328ม]

ทศพล ครุฑไชยันต์ กฎหมายเกี่ยวกับกองทุนเงินทดแทนศึกษาเปรียบเทียบของไทยกับบางประเทศในเอเชีย
[วพ344.01252 ท238ก] Full Text

ทศวรรณ ลำดับวงศ์ บทบาทของพนักงานคดีปกครองในการดำเนินงานของศาลปกครอง
[วพ342.0664 ท239บ]

ทิพย์รัตน์ วงศ์รัตน์ ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการกู้ยืมและการค้ำประกันการกู้ยืมของรัฐวิสาหกิจภายหลังการแปรรูป
[วพ346.073 ท469ป] Full Text

ธนพงษ์ กุลนพฤกษ์ อนุญาโตตุลาการในศาล
[วพ347.09 ธ149อ] Full Text

ธีรวุฒิ วิสุตกุล บทบาทของผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาในการควบคุมการใช้อำนาจของฝ่ายปกครอง
[วพ328.3452 ธ649บ] Full Text

นิดา ดีสุดริต แนวทางการบริหารงานของสำนักงานประกันสังคม
[วพ353.5 น569น] Full Text

เนตินาฎ คงทอง วิธีการชั่วคราวในคดีแพ่ง : ศึกษากรณีความเป็นไปได้ในการนำวิธีการคุ้มครองชั่วคราว ก่อนฟ้องไปใช้ในคดีแพ่ง
[วพ347.072 น785ว] Full Text

บุญยิ่ง ด้วงพูล

มาตรการทางกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
[วพ346.068 บ535ม]

ปฐมพงษ์ บุญหนุน ความผิดฐานลักทรัพย์ : ศึกษาเฉพาะกรณีการเอาไปซึ่งทรัพย์
[วพ345.026 ป142ค]

ประชา ประสพดี สิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของฝ่ายนิติบัญญัติ
[วพ342.0662 ป231ส] Full Text

พิชัย ศรีไทย กองทุนตามกฎหมายเกี่ยวกับแรงงานในประเทศไทย
[วพ344.0101 พ643ก]

พิทยา เขียวดอกน้อย การคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพ.ศ.2541
[วพ344.04 พ671ก]

เพ็ญจันทร์ แจ่มมาก การกระทำโดยบันดาลโทสะกับความผิดทางอาญาศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายอาญาของประเทศอังกฤษเยอรมันและไทย
[วพ345.04 พ885ก] Full Text

ไพรัช โชติบัณฑ์ ความรับผิดชอบในทางสัญญาและละเมิด : ศึกษากรณีความคาบเกี่ยวกันของความรับผิด
[วพ346.02 พ987ค]

มนัส เล็กชูผล มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการเข้าไปลงทุนในองค์การธุรกิจอื่นของธนาคารพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ พ.ศ.2505
[วพ346.08212 ม165ม]

ยุทธนา คุ้มมี ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้า : ศึกษาเฉพาะกรณีธุรกิจโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิกยูบีซี
[วพ343.0721 ย355ป]

รวีวัฒน์ ชวมณีนันท์ มาตรการหลีกเลี่ยงการควบคุมผู้กระทำผิดตามข้อกำหนดโตเกียว : การนำมาใช้ในประเทศไทย
[วพ345.05 ร169ม]

รัฐเขตร์ สุขสมัย ปัญหาเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังตามพระราชบัญญัติเรือนจำทหาร พุทธศักราช 2479
[วพ344.0356 ร352ป] Full Text

เรืองศักดิ์ ศักดิ์แสง องค์การบริหารส่วนตำบลกับการกระจายอำนาจการจัดการทรัพยากรป่าไม้
[วพ354.55 ร863อ]

วรางคนา ขุนเณรพานิช การพิจารณาคดีด้วยความรวดเร็วต่อเนื่องและเป็นธรรม : ศึกษาเฉพาะกรณีมาตรา 179 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
[วพ345.05 ว298ก]

วัชระ ธีระเจตกูล มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการให้สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์พ.ศ.2505
[วพ346.073 ว382ม]

วิริยะ วัฒนสุชาติ ผู้มีสิทธิฟ้องคดีปกครอง
[วพ347.012 ว694ผ]

วีรฉัตร กิจสวัสดิ์ การประกันสังคมสำหรับเกษตรกรในประเทศไทย
[วพ344.02 ว824ก] Full Text

ศริญญา ไชยประเสริฐ การบังคับใช้ร่วมกันของพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพ.ศ.2542 และพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนพ.ศ.2520
[วพ346.0708691 ศ173ก]

ศิริพร ปั้นประเสริฐ โครงสร้างของสถาบันการตรวจเงินแผ่นดินตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540
[วพ343.034 ศ463ค]

สมเกียรติ ดอกไม้ศรีจันทร์ กรณีศึกษากฎหมายการแข่งขันทางการค้า : พฤติกรรมของผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอำนาจเหนือตลาด
[วพ343.0721 ส232ก]

สมประสงค์ เนตรสว่าง ผลกระทบของมาตรการการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการค้า [TRIMs] ต่อมาตรการทางกฎหมายด้านการลงทุนจากต่างประเทศของไทย
[วพ346.59307 ส259ผ]

สมุทรชัย ตีรสมิทธ์ มาตรการคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน : ศึกษาเฉพาะกรณีงานก่อสร้าง
[วพ344.0465 ส316ม]

สฤษดิ์พร พรพาณิชพันธุ์ สิทธิของปัจเจกบุคคลในการฟ้องคดีโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญ
[วพ341.481 ส363ส] Full Text

สิทธิโชค ตันติสุขสันต์ ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการสำรวจและการทำเหมืองแร่ตามพระราชบัญญัติแร่พ.ศ.2510
[วพ346.04685 ส722ป]

สุภาพร รัศมีรัถยาธรรม พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินศึกษาเฉพาะกรณีมาตรการในการดำเนินการเกี่ยวกับเงินสด
[วพ345.0268 ส838พ] Full Text

สุภวรรณ ชั้นไพบูลย์ ปัญหาสิทธิของสตรีที่สมรสซ้อนโดยสุจริตมาตรการป้องกันและเยียวยาทางด้านกฎหมายและสิทธิมนุษยชน
[วพ342.0878 ส834ป]

อดิศร จันทรสวัสดิ์ มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการเผยแพร่ผลการสำรวจประชามติของการเลือกตั้ง
[วพ328.2 อ128ม]

อนันต์ศักดิ์ อบแสงทอง อำนาจดำเนินคดีละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
[วพ 346.048 อ172อ]

อมรวรรณ พันธ์หว้า การคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยเปรียบเทียบกับทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่น
[วพ346.048 อ287ก] Full Text

อำพร เนียมกล่ำ ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ : ศึกษาเฉพาะกรณีการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย
[วพ343.0977 อ689ป]

พ.ศ.2545

เกริก กรีธาพล กฎหมายว่าด้วยข้อสัญญาไม่เป็นธรรมกับสัญญาธนาคารพาณิชย์ ศึกษาเฉพาะกรณีสัญญาเงินกู้เพื่อการอยู่อาศัย
[วพ346.022 ก763ก]

ฆนนาท ภู่กรรณ์ ปัญหาทางกฎหมายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินภายใต้ พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทยพ.ศ.2485
[วพ346.0821223 ฆ121ป]

จุรีวรรณ แววเพ็ชร มาตรการทางกฎหมายในการแก้ไขปัญหาสถาบันการเงินและคุ้มครองผู้ฝากเงิน : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกฎหมายว่าด้วยกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบัน การเงินและกฎหมายว่าด้วยสถาบันประกันเงินฝาก
[วพ346.0821 จ645ม]

เฉลิมพล ผาสุข ปัญหาเกี่ยวกับโครงสร้างของศาลรัฐธรรมนูญ
[วพ342.0664 ฉ422ป]

ชนัญญา กิจทวี การชดเชยความเสียหายแก่ผู้เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรมในคดีอาญาโดยรัฐ
[วพ344.03288 ช145ก] Full Text

ชนะพล มหาวงษ์ มาตรการทางกฎหมายกับปัญหาการนำรถเข้าสู่ระบบการประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535
[วพ346.086092 ช143ม]

ชัยธัช บุณยถาวรพันธ์ การคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาในกระบวนการจับ ควบคุม ขังและปล่อยชั่วคราว
[วพ345.05 ช386ก]

ชัยวิวัฒน์ หิรัญวัฒนะ บทบาทพนักงานสอบสวนในการกันคดีไม่ให้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
[วพ345.0234 ช435บ] Full Text

ชานนท์ ศรีสาตร์ เหตุยกเว้นโทษในกฎหมายอาญา
[วพ345.0772 ช521ห] Full Text

ณัฐวุฒิ ชยวัฑโฒ ความผิดอาญาฐานไม่นำส่งเงินสมทบ
[วพ345.0268 ณ361ค]

ธีรศักดิ์ แก้ววงศ์วัฒนา ปัญหาการรับฟังข้อเท็จจริงของศาลฎีกาในการพิจารณาคดีแรงงาน
[วพ347.035 ธ654ป]

นิรมล รางชางกูร มาตรการทางกฎหมายในการปราบปรามองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณี : ศึกษาเฉพาะกรณีมาตราตามอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้าน องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ค.ศ.2000
[วพ345.02534 น645ม]

ปิยนันท์ ศรีทองทิม การจัดเก็บภาษีบริษัทต่างประเทศจากการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : กรณีภาษีเงินได้จากการขายสินค้าไม่มีรูปร่าง
[วพ343.052 ป618ก]

พรศักดิ์ พลสมบัตินันท์ อำนาจดำเนินคดีอาญาโดยรัฐและผู้เสียหาย
[วพ345.05 พ282อ]

มาลี พึ่งเดชะ ค่าชดเชยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพ.ศ.2541
[วพ344.0121 ม512ค]

วรัญญู ดีระพันธ์ ปัญหาการใช้บัตรเครดิต : ลักษณะทางกฎหมายและอายุความ
[วพ346.073 ว294ป]

วรินทร แต้ประยูร สิทธิการฟ้องคดีอาญาโดยผู้เสียหายในศาลทหาร
[วพ345.05042 ว329ส] Full Text

วัชราภรณ์ จิตรชุ่ม การหลีกเลี่ยงการลงโทษจำคุกโดยงานคุมประพฤติ ศึกษาเฉพาะอัตราโทษการรอการลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา
[วพ345.0773 ว385ก]

ศุภฤกษ์ ศุกรเสพย์ การค้นในรโหฐานของเจ้าพนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
[วพ345.0522 ศ718ก]

สมชาย เวสารัชตระกูล ปัญหาในการแสดงบัญชีทรัพย์สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตามมาตรา 295 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540
[วพ342.088 ส246ป]

สุทัศน์ ยศเครือ การพักงานลูกจ้างตามกฎหมายแรงงาน
[วพ344.01 ส778ก] Full Text

อวยพร สุวรรณสุนทร การใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้ากับการใช้กฎหมายสิทธิบัตร
[วพ346.0486 อ437ก]

อารีย์พร กลั่นนุรักษ์ การปล่อยชั่วคราวโดยกำหนดเงื่อนไข
[วพ345.056 อ662ก]

พ.ศ.2546

กรกฎ ทองขะโชค การใช้มาตรการอื่นก่อนการลงโทษกักขังแทนค่าปรับ
[วพ345.077 ก152ก]

กิตติพงษ์ สินมาลี การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก : ศึกษากรณีผู้ขับขี่รถเมาสุรา
[วพ345.0247 ก674ก]

โกเมท กาญจนขจิต ปัญหาองค์กรที่กำหนดเงินค่าทดแทนในการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
[วพ346.044 ก944ป] Full Text

จำรัส รุ่งเรือง การนำเอากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ [Restorative justice) มาใช้ในกระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็ก [Juvenile justice] : ศึกษากรณี การประชุมกลุ่มครอบครัว [Family group conferencing]
[วพ345.08 จ365ก]

ชัยชนะ พรรัตนพันธุ์ การคุ้มครองเด็กและเยาวชนชายที่เป็นเหยื่อของการกระทำความผิดทางเพศ ศึกษาเฉพาะกรณีการลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา
[วพ345.02532 ช377ก]

ชุมาพร กาญจนรัตน์ ปัญหาการควบคุมการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในรูปบริษัทจำกัดซึ่งจดทะเบียน ในประเทศไทยตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพ.ศ.2542
[วพ346.59307 ช626ป]

ณัฐวุฒิ ดีมาก การพยายามกระทำความผิดที่เป็นไปไม่ได้โดยแน่แท้กับการขาดองค์ประกอบความผิด
[วพ345.02 ณ361ก]

ดำรงค์ บำรุงศิลป์ ปัญหาการพิจารณาคดีต่อเนื่องในคดีแพ่ง
[วพ347.05 ด493ป]

ตระหง่าน เกียรติศิริโรจน์ อายุความหรือระยะเวลาการฟ้องคดีปกครองในประเทศไทย
[วพ342.0664 ต152อ]

ธิดารัตน์ ทวีวัฒนานานนท์ การแปรสัญญาณสัมปทานโทรคมนาคม ศึกษาเฉพาะกรณีของบริษัท แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด [มหาชน]
[วพ343.0994 ธ582ก]

ธิดารัตน์ วันชัย

มาตรการบังคับทางปกครอง : ศึกษาการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานท้องถิ่นในการรื้อถอน อาคารตามกฎหมายควบคุมอาคาร
[วพ342.06 ธ582ม]

ธิติพันธ์ ฉายบาง การรับคดีอาญาขึ้นสู่การพิจารณาศาลสูงสุด : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศเยอรมนีและประเทศไทย
[วพ347.08 ธ587ก]

ธิติพันธุ์ วงษ์พิทักษ์โรจน์ การรับฟังข้อเท็จจริงคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา
[วพ347.05 ธ587ก]

ธีรารัตน์ สัมมา กฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษ : ศึกษากรณีการลดวันต้องโทษจำคุก
[วพ345.0773 ธ686ก]

นิคม แสงว่าง ปัญหาการชี้ขาดข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐในคดีแพ่ง
[วพ347.09 น553ป]

ประเสริฐ โหล่วประดิษฐ์ ปัญหาการอุทธรณ์คำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง : ศึกษากรณีหลักการทบทวนคำพิพากษา
[วพ345.07702643 ป422ป]

พิพัฒน์ จ่างแก้ว โครงสร้างที่เหมาะสมของพนักงานสอบสวนสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
[วพ363.25 พ697ค]

พิรัตน์ วงศ์สายสุวรรณ วิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับผลบังคับของเงื่อนไขทั่วไปกำหนดไว้ในสัญญาประกันวินาศภัย
[วพ346.086122 พ731ว]

มงคล วีระศิริ บทบาทของบ้านกึ่งวิถีในการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิด
[วพ345.0527 ม115บ]

มุขพล ชูตระกูล ปัญหาทางกฎหมายในการจัดการการเลือกตั้งของคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัด
[วพ342.07 ม624ป]

เยี่ยม อรุโณทัยวิวัฒน์ สิทธิฟ้องคดีปกครองของนิติบุคคลและคณะบุคคล
[วพ342.066 ย562ส] Full Text

รำเพย นามฉวี การตรวจสอบการตายในคดีอาญา : ศึกษาเฉพาะกรณีที่ต้องมีการไต่สวนการตาย
[วพ345.052 ร464ก
]

วันเฉลิม ว่องสนั่นศิลป์ ปัญหาเกี่ยวกับอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดคดีของศาลรัฐธรรมนูญ
[วพ342.0664 ว425ป]

วิเมลือง แก้วศิริ ปัญหาในทางกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
[วพ342.057 ว675ป] Full Text

สมชาติ โลกสันติสุข การบริหารงานคดี : ข้อพิจารณาเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยในศาล
[วพ347.09 ส238ก]

สมยศ สินถาวร ปัญหาความรับผิดของตัวแทนเรือ
[วพ343.0962 ส274ป]

สมศักดิ์ พุ่มประยูร การบังคับใช้บทกำหนดโทษทางอาญาตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพ.ศ.2541
[วพ344.01 ส282ก]

สมสกุล ณ บางช้าง อำนาจหน้าที่ของตุลาการเจ้าของสำนวนในวิธีพิจารณาคดีปกครองของไทย
[วพ342.066 ส286อ]

สามิตร ศิริมาตย์ ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการกำหนดความผิดอาญาอันเกี่ยวกับการใช้เช็ค
[วพ346.096 ส654ป] Full Text

สุกัญญา วิริยะผล การใช้เงินฝากเป็นหลักประกัน
[วพ346.086854 ส739ก] Full Text

สุรสิทธิ์ ศรีตั้งรัตนกุล ความเป็นอิสระของสหภาพแรงงานของไทยกับอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 87 และฉบับที่ 98
[วพ344.0188 ส855ค]

สุวรรณี เกษมทวีทรัพย์ กฎหมายป่าชุมชน
[วพ346.04675 ส875ก]

โสธร เจริญพานิช มาตรการทางกฎหมายไทยในการคุ้มครองแรงงานคนประจำเรือเดินทะเล
[วพ344.01 ส974ม]

อภิรดี พิบูลภานุวัธน์ การพัฒนากฎหมายหลักประกัน
[วพ346.086 อ259ก]

อรวรรณ เชื้อโตหลวง การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินโดยกระทู้ถาม
[วพ342 อ372ก]

อังศุเกติ์ วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์ ปัญหาการนำมาตรฐานขั้นต่ำในการไม่ควบคุมตัวผู้กระทำความผิดขององค์การสหประชาชาติมาใช้ในกระบวนการยุติธรรมไทย
[วพ345.0527 อ493ป]

อิศเรศ ปัญญาพานิช การใช้ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ในส่วนที่เกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าและวิจัย
[วพ346.0482 อ757ก]

อุเทน พลอยเทศ มาตรการทางกฎหมายในการให้ความคุ้มครองแรงงานในสถานประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม [SMEs] : ศึกษากรณีโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ [OTOP]
[วพ344.01 อ826ม]

เอกรัตน์ ธำรงธรรม สถานะและบทบาทของผู้พิพากษาอาวุโส
[วพ347.014 อ881ส]

เอนก สร้างเกตุ ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับความเสมอภาคในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
[วพ342.07 อ893ป]

พ.ศ.2547

กาญจน์ วรกุล กระบวนการเข้าชื่อขอถอดถอนจากตำแหน่งกระทบต่อความเป็นอิสระของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ : ศึกษากรณีการขอให้ถอดถอนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
[วพ324.68 ก421ก]

กิติศักดิ์ นิติพิทักษ์พงศ์ ปัญหาโครงสร้างการพิจารณาคดีปกครองของไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีบทบาทและอำนาจหน้าที่ของตุลาการผู้แถลงคดี
[วพ346.066 ก677ป]

เกศกาญจน์ พิพัฒน์พลกุล ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการแจ้งเหตุผลในการเลิกจ้างลูกจ้างหน้าที่ใน การบอกเลิกจ้างลูกจ้างของนายจ้างและสิทธิในการต่อสู้คดีของลูกจ้างและนายจ้าง
[วพ344.01126 ก772ป]

เกษม มานะสาคร ปัญหาการดำเนินงานของบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม [ฉบับที่ 3] พ.ศ.2540
[วพ346.0860920263 ก785ป]

ขนิษฐา สุขสวัสดิ์ การตรวจสอบคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการโดยศาลยุติธรรม
[วพ347.012 ข227ก]

จรัสศรี ตั้งจิตต์พิมล ปัญหาการจัดเก็บภาษีเงินได้ของสัญญาขายฝาก : การศึกษาเปรียบเทียบเงินได้ประเภทดอกเบี้ย
[วพ343.042 จ161ป]

จิตต์กาญจน์ เกียรติกนกกุล มาตรการในการลงโทษทางวินัยแก่ลูกจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
[วพ344.01 จ399ม] Full Text

จิราพร ทิโน การคุ้มครองสิทธิหญิงผู้เสียหายในคดีความผิดเกี่ยวกับเพศตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
[วพ345.077 จ533ก]

จีรพงษ์ ตรงวานิชนาม การกำหนดราคาค่าจ้างขั้นต่ำและค่าจ้างของงานที่จ้างไม่เต็มเวลา
[วพ344.0121 จ556ก] Full Text

จีระสิทธิ์ จินดาศิลป์ ความเป็นอิสระของรัฐสภาจากฝ่ายบริหารในด้านการงบประมาณ
[วพ342.05 จ475ค]

ชัยรัตน์ พูลสวัสดิ์ การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของธนาคารพาณิชย์ไทยภายหลังวิกฤติเศรษฐกิจพ.ศ. 2540 ศึกษาเฉพาะกรณีธนาคารอาคารสงเคราะห์
[วพ346.082 ช424ก]

ชิดชนก สาครเย็น ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการทำงานของคนต่างด้าวในประเทศไทย
[วพ344.0162 ช544ป] Full Text

ณภัทร กตเวทีเสถียร การระงับข้อพิพาทในคดีอาญาโดยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ [ศึกษาเฉพาะความผิดที่มีผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายอาญา]
[วพ347.09 ณ161ก]

ณรงค์ภัทร ช้วนกุล การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลกรณีการจับโดยไม่มีหมายจับของตำรวจ
[วพ345.0527 ณ219ก]

ณัฐพงษ์ แสงบรรจง มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองลูกจ้างผู้ป่วยโรคเอดส์
[วพ344.01 ณ339ม]

ดิเรก บวรสกุลเจริญ ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว : ศึกษากรณีการทำงานของคนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย
[วพ344.0162 ด554ป]

เดือนรุ่ง หาญธีระชัยกุล ระบบการจัดหาทนายความให้จำเลยในคดีอาญา
[วพ345.010269 ด936ร] Full Text

ธีรวัฒน์ ไม้สุวรรณกุล การคุ้มครองแรงงานในกิจการประมงทะเล : ศึกษาเปรียบเทียบกับมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศและกฎหมายต่างประเทศ
[วพ344.0176392 ธ647ก] Full Text

บัณฑิต กองทิพย์ เขตอำนาจของศาลปกครอง : ศึกษากรณีคดีที่มีเนื้อหาทั้งนิติสัมพันธ์ทางแพ่งและทางปกครองเกี่ยวพันกัน
[วพ347.012 บ259ข] Full Text

บุญสนอง เภาคำ ปัญหาการบริหารงานของสถาบันราชภัฏในฐานะสถาบันอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฎพ.ศ.2538
[วพ344.07684 บ582ป]

พรชัย ธาตวากร ความเหมาะสมของมาตรการลงโทษพรรคการเมืองและผู้บริหารพรรคการเมืองที่ถูกยุบ
[วพ342.087 พ231ค]

พีรพัฒน์ เจตนะวิบูลย์ คณะกรรมาธิการสามัญประจำสภาผู้แทนราษฎร
[วพ342.05 พ793ค]

ภาสกร วรเดช การวิเคราะห์การแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[วพ342.088 ภ493ก]

มนชนก ลำเพาเลิศวิไล มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองการทำงานของหญิงในสถานบริการ
[วพ344.0148 ม143ม]

รัฐจุฬา พิทักษ์นราธรรม มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองลูกจ้างในกรณีนายจ้างล้มละลาย
[วพ344.012 ร352ม]

วัลภา นนท์ธนาภรณ์ ปัญหาการให้ความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535
[วพ346.086092 ว442ป] Full Text

วินชัย ทัตตมนัส ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายในการประกอบกิจการไฟฟ้าโดยภาคเอกชน
[วพ343.0929 ว617ป] Full Text

วิวัฒน์ จิระสมบูรณ์โชค การรับฟังความคิดเห็นในกระบวนการนิติบัญญัติ
[วพ342.05 ว742ก]

วีรยุทธ เนติวุฒิพงศ์ การตรวจสอบผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 : ศึกษาบทบาทอัยการสูงสุดในการดำเนินคดีกับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
[วพ345.59301 ว833ก
]

ศักดิ์สิทธิ์ เตชะประเสริฐพร การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ [Party List] ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ.2540
[วพ342.07 ศ332ก]

ศุภกิจ เตชะตานนท์ ปัญหาทางกฎหมายของการยุบพรรคการเมือง
[วพ342.087 ศ677ป]

สัญชัย ฉายสุวรรณ มาตรการการคุ้มครองแรงงานผู้รับงานไปทำที่บ้าน : ศึกษาเฉพาะกรณีกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าโหล จังหวัดศรีสะเกษ
[วพ344.01 ส552ม]

สันติเลิศ เพ็ชรอาภรณ์ ปัญหาการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 : ศึกษาเฉพาะกรณีการเสนอร่างกฎหมายและการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองของประชาชน
[วพ323.042 ส584ป] Full Text

สาธนี คงประศาสน์ มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองความมั่นคงของลูกจ้างภายหลังออกจากงาน
[วพ344.014 ส637ม]

สาวิตรี ธีรเสนี มาตรฐานทางกฎหมายในการคุ้มครองนักท่องเที่ยว : ศึกษาเฉพาะกรณีการซื้อบริการรายการนำเที่ยวแบบเหมาจ่าย
[วพ343.071 ส687ม] Full Text

สุนันทา อินทวารี เกณฑ์การควบรวมกิจการภายใต้พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2542
[วพ343.0721 ส816ก]

สุปัญญา แพใหญ่ อนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติค.ศ. 2000 ศึกษาเฉพาะกรณี ความผิดฐานฟอกเงินเปรียบเทียบกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
[วพ341.77 ส824อ]

เสกสิทธิ์ พงษ์พิกุล การอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งต่อศาลปกครองสูงสุด
[วพ347.08 ส888ก]

อานนท์ เชาวนรัตน์ มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศึกษาเฉพาะกรณี การจัดตั้งกิจการตำรวจท้องถิ่นในระดับเทศบาล
[วพ344.052 อ623ม]

พ.ศ.2548

กิตติยา ผนิตรัตนากร นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
[วพ346.04371 ก675น] Full Text

คณุฒม์ นิจจันพันธ์ศรี รูปแบบการพิจารณาคดีในศาลทหารเปรียบเทียบกับศาลยุติธรรม
[วพ347.075 ค133ร] Full Text

จงกล กุดั่น การคุ้มครองสิทธิที่จะตายของผู้ป่วยที่สิ้นหวัง
[วพ344.04197 จ114ก] Full Text

จรรยา แตงมณี อำนาจในการพิจารณาคดีอาญาของศาลแรงงาน
[วพ344.010269 จ149อ] Full Text

ชณิดา ฌายีเนตร กฎหมายสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ : ขอบเขตสำหรับประเทศไทย
[วพ346.048 ช125ก]

ฐากร ธรรมประทีป สถานะและอำนาจหน้าที่ของราชเลขาธิการและสำนักราชเลขาธิการ
[วพ352.293 ฐ161ส] Full Text

ณฐพร โตประยูร การป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่ลุ่มน้ำกรณีศึกษาลุ่มน้ำท่าจีน
[วพ344.046 ณ119ก] Full Text

ณัติยา กรกมล มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองพยาบาลหญิงมีครรภ์ในหน่วยงานรัฐ
[วพ344.0144 ณ382ม] Full Text

ณรงค์ จุ้ยเส่ย การชันสูตรพลิกศพกรณีตายในความควบคุมของเจ้าพนักงาน : ศึกษาเฉพาะกรณี การตายของผู้ต้องขังในเรือนจำ
[วพ345.056 ณ211ก]

ดาวิน ชายชีวินลิขิต แนวทางในการพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวกับสวัสดิภาพและสวัสดิการของเด็กและเยาวชนในประเทศไทย
[วพ344.0327083 ด452น]
Full Text

ตุลาลักษณ์ อาจสมบุญ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ศึกษาเฉพาะกรณีประชาพิจารณ์
[วพ348.01 ต659ก]
Full Text

ธนกร กิตติสาเรศ ความรับผิดทางอาญาของอนุญาโตตุลาการ
[วพ345.04 ธ132ค]

ธนา แสงพิทักษ์ สิทธิที่จะได้รับทราบข้อกล่าวหา
[วพ345.056 ธ231ส] Full Text

ธนากร โกมลวานิช หลักประกันภัยรายได้ผู้สูงอายุตามกฎหมาย
[วพ344.023 ธ231ห] Full Text

ธิดารัตน์ ชลประเสริฐสุข

การนำมาตรการบังคับทางปกครองมาใช้บังคับแก่การผิดสัญญาประกันผู้ต้องหาในชั้น เจ้าพนักงาน
[วพ345.056 ธ582ก]

นพเก้า เถื่อนชัย ความหมายของสัญญาทางปกครอง : ศึกษาจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองและคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล
[วพ348.045 น165ค]
Full Text

นรินทร์ มั่นจิตร กรอบการใช้อำนาจรัฐตามมาตรา 83 กับการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย : กรณีการใช้กำลังบังคับก่อให้เกิดการตาย
[วพ345.0234 น243ก]

นฤนาท รัตนโชติวงศ์กุล การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายไทย : ศึกษาเปรียบเทียบพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ. 2534 กับบทบัญญัติความผิดเกี่ยวกับการค้าในประมวลกฎหมายอาญา
[วพ346.0488 น273ก]

นันทวัฒ ไกรเสม การเปิดเสรีการค้าตามความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการ [GATS] : ศึกษาเฉพาะปัญหา ทางกฎหมายที่เกิดผลกระทบต่อการค้าบริการสาขาประกันภัยของไทย
[วพ346.086 น424ก]
Full Text

ปิยนาถ มณีรัตนายล แนวทางด้านกฎหมายในการพัฒนาสวนป่าเศรษฐกิจภาคเอกชนของประเทศไทย
[วพ346.04675 ป619น]

ปิยสุดา สุขเจริญ ปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน
[วพ344.012596 ป619ป]
Full Text

ปิยะพงษ์ นิวัตภัทรพร ระบบการได้มาซึ่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540
[วพ342.080265 ป621ร]

ผดุงศักดิ์ ศรีเมฆ บทบาทและอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการเกี่ยวกับการพิจารณาความผิดฐานฟอกเงิน
[วพ345.0102643 ผ179บ] Full Text

พรพรหม แจ้งวิถี การรักษาประโยชน์ของชาติทางทะเล : ศึกษาเฉพาะกรณีอำนาจของเจ้าหน้าที่ทหารเรือ
[วพ343.096 พ247ก]
Full Text

พัทธนันท์ ตำนานทอง การใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดในการรักษาความเป็นธรรมทางการค้า
[วพ343.087 พ543ก]

พิชญา เหลืองรัตนเจริญ การรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ : ศึกษาเฉพาะกรณีการรื้อฟื้นคดีที่เป็นคุณแก่จำเลย
[วพ345.07 พ639ก] Full Text

ภัทรวดี วงศ์วัฒนะ ความผิดฐานดำรงชีพด้วยรายได้ของหญิงซึ่งค้าประเวณี : ศึกษาการตีความกฎหมายอาญาของศาลไทย
[วพ345.02534 ภ373ค] Full Text

ภาพร ภิยโยดิลกชัย มาตรการทางกฎหมายในการกำกับดูแลธุรกิจประกันชีวิต
[วพ346.08632 ภ457ม]
Full Text

ภาวิน เมฆสวรรค์ การขาดนัดในคดีอาญา : ศึกษากรณีพนักงานอัยการไม่มาศาลตามกำหนดนัด
[วพ345.05 ภ478ก]
Full Text

วรพจน์ บุญพร การสนับสนุนพรรคการเมืองโดยรัฐ : ศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการสนับสนุนทางการเงินแก่ พรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2541
[วพ342.078 ว225ก] Full Text

วรยศ สุทธะลักษณ์ หลักเกณฑ์ที่ประกันความเป็นธรรมตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 : ศึกษากรณีการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
[วพ342.0664 ว237ห]
Full Text

วรวิทย์ แซ่หุ่น ขอบเขตของการควบคุมกฎหมายมิให้ขัดต่อรัฐธรรมนูญศึกษากรณีก่อนและหลังการประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมาย
[วพ344.0531 ว281ข]
Full Text

วิภาพร เนติจิรโชติ การบัญญัติความผิดลหุโทษให้เป็นความผิดอาญาทั่วไป : ศึกษาเฉพาะความผิดลหุโทษตามประมวลกฎหมายอาญา
[วพ345.02 ว649ก]
Full Text

วิศรุต ครุฑไกวัล ผลทางกฎหมายของการล่อจับผู้กระทำความผิดเปรียบเทียบกับการล่อให้กระทำความผิด
[วพ347.066 ว752ผ]
Full Text

ศิรินทร์ อินทรวิชะ การแสวงหาพยานหลักฐานจากตัวผู้ถูกกล่าวหา : ศึกษาการตรวจตัวและการค้นตัวในการดำเนินคดีอาญา
[วพ345.056 ศ457ก] Full Text

ศุภวุฒิ โมกข์เมธากุล แนวทางบัญญัติกฎหมายให้เอกชนเข้าประกอบกิจการบำบัดน้ำเสียรวม
[วพ344.0462 ศ728น] Full Text

ศุลีพร พิศาลบุตร

คดีปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลข้าราชการ : ศึกษาเฉพาะกรณีคำสั่งโยกย้ายข้าราชการ
[วพ344.018904135 ศ747ค]
Full Text

สถาพร ช่วยเพชร มาตรการทางกฎหมายในการกำกับดูแลและส่งเสริมผู้ประกอบวิชาชีพประเมินราคาทรัพย์สินในประเทศไทย
[วพ346.0668 ส182ม] Full Text

สิกฤษณ์ อังสัจจะพงษ์ สิทธิของผู้ต้องหาตามกฎหมายในขั้นตอนการสอบสวนของพนักงานสอบสวน ศึกษาเฉพาะกรณี การนำชี้ที่เกิดเหตุประกอบคำรับสารภาพ
[วพ345.056 ส714ส] Full Text

สุพจน์ เครือคล้าย การกระทำความผิดทางเพศ : ศึกษาเฉพาะกรณีความผิดฐานร่วมประเวณีในระหว่างเครือญาติ
[วพ345.0253 ส826ก]
Full Text

สุรสิทธิ์ พรหมจักร มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของคนพิการ
[วพ344.0159 ส855ม]

สุวิภา วิรุฬห์ดิลก การดำเนินคดีแรงงานในศาลแรงงานเปรียบเทียบกับการดำเนินคดีในศาลยุติธรรม
[วพ347.05 ส882ก]

อรนิติ เพชรทอง ปัญหากฎหมายภาษีเกี่ยวกับหุ้นพนักงาน
[วพ343.05246 อ328ป] Full Text

อริยา มนูสุข การจับ : ศึกษาเฉพาะกรณีความผิดซึ่งหน้า
[วพ345.0527 อ398ก]
Full Text

เอกณัฐ จิณเสน ความรับผิดเพื่อละเมิดจากการกระทำโดยประมาทเลินเล่อของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล
[วพ344.0414 อ473ค]

พ.ศ.2549

กนกทิพย์ ใสสะอาด การคุ้มครองสิทธิผู้ถูกคุมขังโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
[วพ344.0356 ก124ก]
Full Text

กรชนก ยอดกันหา ปัญหาอายุความในการฟ้องคดีตามพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ.2534
[วพ343.0962 ก152ป]
Full Text

กมล แจ้งสุข การตรวจสอบการกระทำทางปกครองของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
[วพ342.0664 ก131ก]
Full Text

กรพัฒน์ สุภานันท์ มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมบริษัทจัดหางาน ศึกษาเฉพาะกรณีการส่งแรงงานไทยไปทำงานในต่างประเทศ
[วพ344.01128 ก161ม]
Full Text

กรรชรส วันดี การบังคับใช้พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546
[วพ344.074 ก169ก] Full Text

กฤษกร ชาติสกุล ปัญหาความไม่เสมอภาคในการทำงานของลูกจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน
[344.01 ก278ป]
Full Text

กัลยดา กฤษณจินดา มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมระบบการชำระเงินในประเทศไทย
[วพ346.0821 ก397ม]
Full Text

กวีวรรณ์ จีนขจร สิทธิที่จะนิ่งของผู้ถูกกล่าวหาในคดีอาญา
[345.056 ก327ส] Full Text

กันตพัฒน์ จิรวงศ์ณธิพร ความเป็นอิสระของศาลทหาร
[วพ343.0143 ก389ค] Full Text

กาญจนา มั่งมี มาตรการทางกฎหมายไทยในการคุ้มครองแรงงานเด็กในภาคเกษตรกรรม
[วพ344.0131 ก426ม]
Full Text

กิตติ คำมี โทษปรับทางอาญาในความผิดเกี่ยวกับป่าไม้
[346.04675 ก671ท]
Full Text

กิตติโชติ ทัพวงศ์ มาตรการเยียวยาความเสียหายทางแพ่งในคดีเครื่องหมายการค้าและคดีลิขสิทธิ์ : ศึกษาปัญหากรณีริบทรัพย์และทำลายทรัพย์
[วพ346.048 ก673ม]
Full Text

เกษมาวดี ศุภภิญโญพงศ์ การปรับเปลี่ยนความผิดลหุโทษที่ไม่มีลักษณะเป็นความผิดอาญาโดยแท้ เป็นความผิดต่อกฎระเบียบของสังคม : ศึกษาเฉพาะความผิดลหุโทษในประมวลกฎหมายอาญา
[วพ345.02 ก813ก]
Full Text

กิตติยา ศักดิ์ศรีมณีกูล นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรกับผลในทางกฎหมายภายหลังการจดทะเบียนจัดตั้ง
[วพ343.04371 ก674น]
Full Text

กู้เกียรติ เมืองแสง การพิจารณาคดีลับหลังจำเลย
[วพ347.075 ก741ก]
Full Text

จตุพร โค้วคาศัย มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพผู้ด้อยโอกาสทางสังคม : กรณีศึกษาผู้ประกอบอาชีพอิสระเก็บของเก่าขาย
[วพ344.0325 จ136ม]
Full Text

จตุพล เพชรเสนา ความรับผิดทางแพ่งและค่าเสียหายในเชิงลงโทษในกรณีการสร้างราคาหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
[วพ346.0926 จ136ค]
Full Text

จักราวุธ สระทองอ่อน มาตรการทางกฎหมายในการให้ความคุ้มครองแรงงานต่างด้าว : ศึกษากรณีแรงงานภาคอุตสาหกรรม จังหวัดราชบุรี
[วพ344.0162 จ233ม]
Full Text

จันทร์เพ็ญ งามวิไลพงศ์ แนวทางกฎหมายว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในประเทศไทย : ข้อพิจารณาจากกฎหมายแม่แบบของ Uncitral
[วพ347.09 จ272น]
Full Text

ฉัตรชัย ตังคณานุกูลชัย การประกันตัวในคดี : ศึกษาเฉพาะกรณีการประกันภัยอิสระ
[วพ345.056 ฉ232ก] Full Text

จิตติคุณ แพงคุณ คดีปกครองเกี่ยวกับวินัยข้าราชการพลเรือนสามัญ
[วพ342.06840264 จ421ค] Full Text

จิตติมา ศรีอโนมัย การสอบสวนฟ้องร้อง : ศึกษาแนวทางพัฒนาการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและประสิทธิภาพของการสอบสวนฟ้องร้องในประเทศ
[วพ345.052 จ425ก] Full Text

จิราธร เจริญวุฒิ วิวัฒนาการการสอบสวนคดีอาญา : ศึกษาบทบาทของพนักงานอัยการ
[วพ345.052 จ531ว] Full Text

ชณิสรา ร้อยเที่ยง มาตรการทางกฎหมายในการดำเนินคดีลิขสิทธิ์
[วพ346.0482 ช126ม] Full Text

ชวลิต ทวีวัฒนานนท์ การระงับข้อพิพาทโดยการไกล่เกลี่ยในธุรกิจประกันภัย
[วพ347.09 ช281ก]
Full Text

ชุดาภรณ์ เหมโลหะ ปัญหาการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในภาคปฏิบัติ : ศึกษากรณีคดีในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
[วพ347.09 ช613ป] Full Text

ชิษณุชา สงสมอ การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญในการตราพระราชกำหนด : ศึกษาเฉพาะกรณีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540
[วพ347.012 ช576ก] Full Text

ชุติกาญจน์ นพคุณ ปัญหาการทำประกันภัยเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
[วพ346.086 ช615ป]
Full Text

ชุติกาญจน์ ศรีณัฐกุล การดูหมิ่นต่อบุคคลซึ่งอยู่ห่างโดยระยะทาง
[วพ345.0256 ช615ก]
Full Text

ฐะปะนีย์ จุฬารมย์ มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
[วพ345.02555 ฐ141ม]

ฐานนท์ มณีนิล ปัญหาเกี่ยวกับเขตอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครอง
[วพ347.012 ฐ199ป]
Full Text

ณัฐญา ลำดับวงศ์ ปัญหาทางกฎหมายในการใช้มาตรการบังคับทางปกครองกับเจ้าหน้าที่ซึ่งต้องรับผิดตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 ศึกษากรณีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
[วพ346.03 ณ328ป]
Full Text

ฐานันดร เอมะศิริ การใช้แรงงานเด็กตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน : ศึกษากรณีงานในสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
[วพ344.0131 ฐ211ก]
Full Text

ณฐวรรณ พุทธเจริญลาภ การไกล่เกลี่ยในศาลฎีกา : ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
[วพ347.09 ณ199ก]
Full Text

ณพชาติ ธรรมศักดิ์ บทบาทของศาลและปัญหาในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีความที่ขึ้นสู่ศาล
[วพ347.09 ณ151บ]
Full Text

ณัฐกิตติ์ บุญจันทร์ มาตรการทางกฎหมายในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง : ศึกษาปัญหาการใช้เครื่องพันธนาการต่อผู้ต้องขังก่อนมีคำพิพากษาถึงที่สุด
[วพ344.0356 ณ322ม]
Full Text

ณัฐดนัย สุภัทรากุล มาตรการทางกฎหมายในการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด : ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายว่าด้วยการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดกับรูปแบบบูรณาการของศาลยาเสพติดในต่างประเทศ
[วพ344.04463 ณ329ม]
Full Text

ดุษฎี ถวิลไทย วิเคราะห์คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 47/2547 และ 60/2548 กรณีการสรรหาและแต่งตั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
[วพ342.0664 ด731ว]

ณัฐธยาน์ จุวิวัฒน์ ปัญหาการส่งผู้ร้ายข้ามแดนในกรณีที่มีโทษประหารชีวิต
[วพ345.052 ณ329ป] Full Text

ณัฐนัย สุทธิคณะ การไกล่เกลี่ยคดีแรงงานของศาลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
[วพ344.01 ณ332ก] Full Text

เติมพงษ์ ปะมะคัง เครื่องหมายการค้าที่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน : ศึกษาเฉพาะเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือรัฐประศาสโนบาย มาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534
[วพ346.0488 ต771ค] Full Text

ทัศนีย์วรรณ ศิริขันธ์แสง มาตรการทางกฎหมายในการประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบวิชาชีพ : ศึกษาเฉพาะกรณีผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
[วพ346.086 ท366ม] Full Text

ทิพย์มล ไพชำนาญ มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมพรรคการเมืองไทย : ศึกษากรณีการบังคับให้ผู้สมัครส.ส. ต้องเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน
[วพ342.07 ท463ม] Full Text

ทิพย์วรรณ ประสิทธิ์ล้ำคำ มาตรการทางกฎหมายว่าด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดี
[วพ346.066 ท468ม] Full Text

ธรรนพ ภาษีผล การฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็นบุตร : ศึกษาหลักเกณฑ์ วิธีการฟ้องคดี และการนำสืบถึงความเป็นบิดาของบุตร
[วพ346.0175 ธ319ก]
Full Text

เธียรเทพ สุนทรนันท มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองการทำงาน การจ่ายค่าตอบแทน และการจัดสวัสดิการแก่แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย
[วพ344.0162 ธ814ม]
Full Text

ธรรมฤทธิ์ สีตะปะดล การขังจำเลยไว้ภายหลังที่ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษายกฟ้อง
[วพ345.0527 ธ354ก]
Full Text

นคร วัลลิภากร โทษประหารชีวิตในประเทศไทย : ศึกษาแนวคิดในการยกเลิก
[วพ345.0773 น114ท]

นริศ ศรีนวล รูปแบบที่เหมาะสมขององค์กรกำกับดูแลกิจการไฟฟ้าในประเทศไทย
[วพ346.067 น251ร]
Full Text

นฤมล สุขสวัสดิ์ ปัญหาข้อสัญญาไม่เป็นธรรมของธนาคารพาณิชย์ : ศึกษาเฉพาะกรณีสัญญาบัตรเครดิต
[วพ346.022 น276ป] Full Text

นารี กิตติสมบูรณ์สุข การแสวงหาพยานหลักฐานที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลจากข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในอาชญากรรมคอมพิวเตอร์
[วพ345.06 น487ก]
Full Text

บริบูรณ์ รักษาดี ปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการถอดถอนผู้บริหารท้องถิ่น
[วพ342.09 บ218ป] Full Text

บุญทิวา ลิ้มศิริลักษณ์ การคุ้มครองสิทธิของบุคคลผู้ถูกร้องขอในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนแบบย่อ
[วพ345.052 บ466ก]
Full Text

บุษรานี หงษาคำ ข้อพิจารณาเกี่ยวกับการดำเนินคดีแพ่งโดยผู้แทนกลุ่มผู้ต้องเสียหาย
[วพ347.053 บ276ข]
Full Text

ปฐพี คำควร ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการนำเอกลักษณ์ของบุคคลผู้มีชื่อเสียงแสวงหาประโยชน์ในเชิงธุรกิจ
[วพ342.0858 ป139ป]

ปรัชญา มหาวินิจฉัยมนตรี ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ : ศึกษาเฉพาะกรณีการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
[วพ346.067 ป431ป]

ประเสริฐ สุขสบาย การออกกฎของฝ่ายบริหาร
[วพ342.062 ป422ก]
Full Text

ปริชญา ศรีสมัย มาตรการทางกฎหมายว่าด้วยการจ้างงานคนพิการและการคุ้มครองคนพิการในการทำงาน
[วพ344.0159 ป456ม]
Full Text

ปัญญา จั่นสกุล ผลของคำสั่งทางปกครองที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ที่มีเหตุบกพร่องในอำนาจ : ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายเยอรมัน ฝรั่งเศส และไทย
[วพ342.06 ป524ผ] Full Text

ปัทมา เชาว์วิศิษฐ มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองลูกจ้างกรณีนายจ้างควบรวมกิจการ
[วพ344.012 ป533ม] Full Text

ปัทมาภรณ์ รอดอนันต์ มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครอง ป้องกัน และฟื้นฟูเด็กที่ถูกกระทำรุนแรงในครอบครัว
[วพ345.025554 ป533ม] Full Text

พงศ์ธร วิศาลศักดิ์ สิทธิที่ควรจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานของลูกจ้างแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานในประเทศไทย
[วพ344.0162 พ125ส] Full Text

พงศ์ระพี บรรจงศิลป ปัญหาทางกฎหมายในการกำหนดแบบพินัยกรรม
[วพ346.054 พ134ป] Full Text

พงษ์ศักดิ์ กวีนันทชัย ปัญหาความซ้ำซ้อนในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นอื่น
[วพ342.09 พ164ป] Full Text

พงษ์สักก์ เกตุประเสริฐวงค์ กฎหมายไปรษณีย์กับเสรีภาพในการสื่อสาร
[วพ343.099 พ164ก] Full Text

พรธิดา เอี่ยมศิลา ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้กระทำผิดเพื่อประกอบการดำเนินคดีอาญา
[วพ345.03 พ244ข]
Full Text

พรทิพย์ พงษ์สถิตย์ บทบาทและความจำเป็นของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามประมวลรัษฎากร
[วพ343.042 พ239บ]
Full Text

พรประไพ ชัยวิวัธน์ ระบบจดทะเบียนการโอนสิทธิเรียกร้อง
[วพ346.077 พ245ร]
Full Text

พรพรรณ คันธารส มาตรการทางกฎหมายในการกำหนดค่าจ้างภาคอุตสาหกรรม
[วพ344.0128 พ247ม]
Full Text

พัชราวลัย สุขคุ้ม ความรับผิดทางอาญาของกรรมการบริษัท
[วพ345.04 พ522ค]
Full Text

พัลลภ แพทย์ไชยวงษ์ การรื้อฟื้นคดีอาญา : ศึกษากรณีการรื้อฟื้นคดีอาญาในทางที่เป็นโทษ
[วพ345.07 พ581ก] Full Text

พิทยา วิทยาไพโรจน์ ปัญหาทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญาไม่เป็นธรรม : ศึกษากรณีสัญญาประกันวินาศภัย
[วพ343.071 พ671ป] Full Text

พานิช มีเพียร ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ : ศึกษาเฉพาะกรณีการประปาส่วนภูมิภาค
[วพ346.067 พ614ป] Full Text

พีรพร เรืองรองปัญญา ปัญหาการบังคับหลักประกันที่เป็นกิจการตามต่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ....
[วพ346.092 พ791ป]

พิชัย ชัยธำรงค์กูล เงื่อนไขการลงโทษทางภาวะวิสัย
[วพ345.0772 พ642ง] Full Text

เพชรลดา เชาวน์โอภาส ปัญหาการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์
[วพ346.0488 พ877ป]
Full Text

เพ็ญวิชญ์ ศรีชัย ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมไม้สักและไม้ยางในที่ดินของเอกชน
[วพ346.04675 พ898ป]
Full Text

ไพศาล เมฆรารัตน์ การคุ้มครองสิทธิของผู้เสียภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร : ศึกษากรณีการขอคืนภาษีอากรเกินกว่าที่ควรต้องเสีย หรือกรณีการขอคืนภาษีอากรที่ไม่มีหน้าที่ต้องเสีย
[วพ343.052044 พ996ก] Full Text

ไพศาล วัตตธรรม การคุ้มครองสิทธิของบุคคลในการออกหมายจับ
[วพ345.0527 พ997ก] Full Text

ภมร อนันตชัย การกระทำความผิดและมาตราการทางกฎหมายตามมาตรา 27 และ มาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2542
[วพ343.0721 ภ162ก] Full Text

ภาคภูมิ กาญจนสถิตย์ ปัญหาเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างภาครัฐวิสาหกิจและลูกจ้างภาคเอกชน : ศึกษากรณีการคุ้มครองแรงงาน
[วพ344.0101 ภ414ป]

มลฑา พราหมเภทย์ มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมคนกลางประกันภัย กรณีศึกษาตามกฎหมายไทยและต่างประเทศ
[วพ346.086 ม177ม]
Full Text

ภูมิวัสส์ เก้าศรีสุริยะธาดา อำนาจ สิทธิ ประโยชน์ตกทอดจากการแปรรูปรัฐวิสาหกิจเป็นบริษัทมหาชนจำกัด : ศึกษากรณีการแปรรูปองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
[วพ346.067 ภ678อ]
Full Text

มานะ วัฒนศิริ มาตรการแทนการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญาที่เป็นผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติด
[วพ345.026 ม445ม]
Full Text

ยศสันต์ ด่านเกษมศานต์ ปัญหาทางกฎหมายอันเกิดจากการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย
[วพ344.01544 ย158ป] Full Text

รัฐการ ศรีศกุน ปัญหาทางกฎหมายกรณีรถที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจัดให้มีการประกันความเสียหายตามมาตรา 8 (3) และ (4) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535
[วพ346.086092 ร352ป]
Full Text

ราตรี เนตรพระฤทธิ์ มาตรการทางกฎหมายในการกำกับดูแลส่งเสริมผู้สำรวจภัยและผู้เจรจาตกลงค่าสินไหมทดแทนประกันภัย
[วพ346.086 ร442ม] Full Text

ฤทธิรุจ เขมะวนิช การพยายามกระทำความผิด : ศึกษาเฉพาะหลักเกณฑ์การแบ่งแยกระหว่างการลงมือกระทำความผิดกับการตระเตรียมกระทำความผิด
[วพ345.02 ฤ174ก]
Full Text

เลิศสิรี นันทวิสิทธิ์ การกระทำที่ไม่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าตามพระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545
[วพ346.048 ล919ก] Full Text

วงษ์พิทักษ์ เจียนเกาะ ประมวลกฎหมายอาญาของไทยกับกฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับการก่อการร้าย : ศึกษาเฉพาะกรณีอนุสัญญาระหว่างประเทศข้อตกลงและพิธีสารที่เกี่ยวข้อง
[วพ341.773 ว138ป] Full Text

วรวุฒิ ภู่เพียนเลิศ การควบคุมการใช้อำนาจของเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542
[วพ345.0268 ว285ก] Full Text

วศิน นันทไพบูลย์ การใช้มาตรการบังคับทางปกครองกับกรณีผิดสัญญาทางปกครอง
[วพ342.066 ว357ก] Full Text

วิชาญ สาคุณ คุรุสภา : ศึกษาในแง่กฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรวิชาชีพครูและการควบคุมการประกอบวิชาชีพครู
[วพ344.078 ว547ค] Full Text

วิรัตน์ เรืองทรัพย์ วิเคราะห์กระบวนการทางกฎหมายในการแปรรูปการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
[วพ346.067 ว691ว] Full Text

วศินี วงศ์นิติ อำนาจสืบสวนคดีอาญาของเจ้าพนักงาน : ศึกษามาตรการในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
[วพ345.052 ว357อ] Full Text

วัจน์พล ศรชัย มาตรการทางกฎหมายในเรื่องการประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบวิชาชีพทนายความ
[วพ340.092 ว374ม] Full Text

วัฒนา เตียงกูล ผลผูกพันและสภาพบังคับของคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
[342.06640269 ว398ผ]

วันชัย แสงสุวรรณ การนำหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนามาใช้สนับสนุนหลักกฎหมายทั่วไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
[วพ340.5 ว426ก] Full Text

วิทยา บวรศิขริน มาตรการทางกฎหมายของเจ้าพนักงานตำรวจในการต่อรองข้อมูลสำคัญจากผู้กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
[วพ345.05 ว582ม] Full Text

วิสุทธิ์ชัย จิตพิมลมาศ ปัญหาเกี่ยวกับโครงสร้าง อำนาจ หน้าที่ของวุฒิสภาไทย
[วพ342.052 ว794ป] Full Text

วีระศักดิ์ เชาว์เลขา การดำเนินการทางวินัยและการร้องทุกข์ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
[วพ342.068 ว849ก] Full Text

ศักดิ์ชัย ดีละม้าย มาตรการทางกฎหมายในการประกันภัยพืชผลเกษตร
[วพ346.086121 ศ324ม] Full Text

ศรัญญา โสดานิล ปัญหาคดีปกครองเกี่ยวกับคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนความผิดทางวินัยข้าราชการ
[วพ342.068 ศ159ป] Full Text

ศิระ รัตตานุกูล การคุ้มครองพยานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ.2546 เพื่อให้สอดคล้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติ เพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ ที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร ค.ศ.2000 ข้อ 24
[วพ344.066 ศ441ก]
Full Text

ศิริ ปะทะขีนัง การอภัยโทษ : ศึกษาปัญหาทางกฎหมายในการอภัยโทษ
[วพ345.077 ศ445ก] Full Text

ศิริพร ตังคณานุกูลชัย การใช้กำลังขั้นรุนแรงถึงตายของเจ้าพนักงานในการปฏิบัติการตามหน้าที่ : การตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมาย
[วพ345.052 ศ463ก] Full Text

ศุภกานต์ เหรียญรักวงศ์ ปัญหาการนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง : ศึกษาจากแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง
[วพ342.0664 ศ676ป] Full Text

สมเจตน์ เรืองเพิ่มพูล การขยายประโยชน์ทดแทนแก่ผู้ประกันตนตามกฎหมายประกันสังคม
[วพ344.02 ส236ก]

สมเจตน์ รามแก้ว มาตรการทางกฎหมายในการจัดตั้งและควบคุมกำกับดูแลกองทุนประกันวินาศภัย
[วพ346.086 ส236ม]
Full Text

สมชาย วิมลสุข บทบาทของศาลชั้นต้นในการค้นหาความจริง
[วพ345.0522 ส241บ]
Full Text

สรธร สระศรี มาตรการในการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคด้านสัญญาตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค : ศึกษากรณีสัญญาสำเร็จรูป
[วพ343.071 ส324ม]
Full Text

สรรเพชญ ชัยจินดา สิทธิการมีทนายความของผู้ต้องหาและจำเลยในคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลทหาร
[วพ345.056 ส338ส]
Full Text

สรายุทธ์ โรจนพุทธิ การบังคับใช้มาตรการปกป้องภายใต้ระบบการค้าโลก : ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
[วพ343.087 ส354ก]
Full Text

สวรส เวทางค์ยะมาตร การใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดโดยมิชอบในบริบทของกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
[วพ343.087 ส393ก]
Full Text

สหภาพ เชาวลิต มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ : ศึกษาเฉพาะกรณีแรงงานในสถานประกอบการขนาดย่อม
[วพ344.01 ส457ม]
Full Text

สัญชัย สกุลกิจไพบูลย์ มาตรการในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนต่อการใช้อำนาจของเจ้าพนักงานในการค้นยานพาหนะส่วนบุคคล
[วพ345.0522 ส552ม]
Full Text

สัมพันธ์ รัตนประดิษฐกุล มาตรการทางกฎหมายในการเยียวยาผู้เสียหายทางแพ่งจากการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลโดยสื่อมวลชน
[วพ346.033 ส612ม]
Full Text

สิน สุนพงษ์ศรี การปรับเปลี่ยนเงื่อนไขสัญญาสัมปทานทางหลาวง : ศึกษากรณีโครงการทางยกระดับดอนเมืองโทลล์เวย์
[วพ346.024 ส724ก]
Full Text

สินธุ์ชัย ดรุโณวาท การกระทำผิด "หลายบทหลายกระทง" : ศึกษาเฉพาะกรณีความผิดฐานบุกรุกแล้วไปกระทำความผิดอีกฐานหนึ่ง
[วพ345.02 ส726ก]
Full Text

สินีกานต์ สิทธิ์เวทิศเดช ค่าสินไหมทดแทนกรณีละเมิดที่ก่อให้เกิดความเสียหายทางจิตใจ
[วพ347.077 ส727ค]
Full Text

สุดรัก สุขสว่าง การดำเนินคดีพาณิชย์ที่มีประสิทธิภาพในประเทศไทย : วิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและพาณิชย์และวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและพาณิชย์ พ.ศ....
[วพ346.048 ส766ก]
Full Text

สุทธิมา เกิดศุข การตรวจสอบอำนาจฝ่ายบริหารในการบังคับบำบัดรักษาผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติด
[วพ344.04463 ส775ก]

สุกัญญา รักเหลือ มติคณะรัฐมนตรีที่ไม่สอดคล้องต่อบทบัญญัติของกฎหมาย : ศึกษากรณีการลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง
[วพ342.068 ส739ม]
Full Text

สุธิดา กาญจนะวงศ์ การดำเนินคดีอาญาซ้ำชั้นเจ้าพนักงาน
[วพ345.04 ส785ก]
Full Text

สุธินี ฤกษ์วศินกุล ค่าทนายความตามผลแห่งคดี (contingent fee) : ข้อพิจารณาเกี่ยวกับเสรีภาพของสัญญาและการคุ้มครองสังคม
[วพ344.0128134 ส785ค]
Full Text

สุนทรี กลึงกระจ่าง ความรับผิดทางอาญา : ศึกษาเฉพาะกรณีความรับผิดของบิดามารดาตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
[วพ345.04 ส814ค] Full Text

สุนิสา โมระศิลปิน ความรับผิดเพื่อละเมิดในความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย อนามัย และเสรีภาพ : ศึกษากรณี เฉพาะความเสียหายอันมิใช่ตัวเงิน
[วพ347.077 ส818ค]
Full Text

สุพล บริสุทธิ์ การกำหนดความผิดทางอาญา
[วพ345.02534 ส829ก]
Full Text

สุพิชัย ศิริรักษ์ สิทธิและเสรีภาพของคนงานตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 : ศึกษาด้านการรวมตัวและเจรจาต่อรอง
[วพ344.0101 ส831ส]
Full Text

สุภาพร พิทักษ์เผ่าสกุล กฎหมายกับการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษ
[วพ344.046343 ส838ก]
Full Text

สุรพล อำพล การคุ้มครองการจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานไทยเปรียบเทียบกับต่างประเทศ
[วพ344.0121 ส852ก]
Full Text

สุรเศรษฐ์ หน้างาม นิติวิธีกับการวินิจฉัยความผิดอาญาของไทย
[วพ345.05 ส855น] Full Text

สุวิตร ใจทน มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันปราบปรามองค์กรอาชญากรรม : ศึกษาเฉพาะกรณีพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484
[วพ346.04675 ส879ม]
Full Text

อดิชวัน ธรรมพนิชวัฒน์ การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีเครื่งหมายการค้า เสียง กลิ่น รสชาติ
[วพ346.0488 อ123ก]
Full Text

อภิชาติ ผลเจริญพงศ์ อำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
[วพ346.048 อ252อ]
Full Text

อภิศักดิ์ คำดี การฉ้อโกงประกันวินาศภัย : ศึกษากรณีการฉ้อโกงประกันภัยรถยนต์โดยผู้เอาประกันภัย
[วพ346.086092 อ268ก]

อนิรุทธ์ ทรงจักรแก้ว นโยบายทางอาญาเกี่ยวกับนิวเคลียร์และรังสี
[วพ341.734 อ178น]
Full Text

อมรเทพ เมืองแสน อิทธิพลของระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ที่มีต่อกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทย
[วพ345.05 อ281อ]
Full Text

อรอารียา แจ่มจำรูญ สิทธิประโยชน์ด้านแรงงานของผู้ปฎิบัติงานในองค์การมหาชน : ศึกษาแนวทางในการวางมาตรการทางกฎหมาย
[วพ344.01 อ383ส]
Full Text

อาริษา มณีสว่าง การควบคุมความประพฤติ : ศึกษาการเลี่ยงการลงโทษจำคุกโดยการคุมขังเป็นช่วงระยะเวลา
[วพ345.077 อ657ก]
Full Text

อิศเรศร์ ปรางทอง ขอบเขตและมาตรฐานการใช้บังคับอาวุธปืนของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย
[วพ344.0533 อ757ข]
Full Text

เอกชัย พ่วงพรพิทักษ์ ปัญหากฎหมายในการคุ้มครองการทำงานและผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
[วพ344.07684 อ873ป]
Full Text

อุดมพร ทานัธยพงศ์ อำนาจในการสอบสวนคดีของกรมสอบสวนคดีพิเศษเกี่ยวกับการดำเนินคดีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ : ศึกษากรณีความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมในการซื้อขายหลักทรัพย์
[วพ345.0268 อ791อ]
Full Text

พ.ศ.2550

กฤษณ์ สวัสดิ์ฤทธิรณ ปัญหาในการเร่งรัดหนี้ตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม : ศึกษาเฉพาะกรณีความรับผิดของนายจ้างในการจ่ายเงินสมทบ
[วพ344.02 ก281ป] Full Text

กันตพงศ์ รังษีสว่าง วิเคราะห์ปัญหาในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.2546
[วพ344.032 ก389ว]
Full Text

โกวิทย์ มีพรบูชา การตรวจสอบการฟ้องคดีอาญาแผ่นดินของผู้เสียหายโดยพนักงานอัยการ
[วพ345.05042 ก952ก]
Full Text

คงกระพัน เวฬุสาโรจน์ มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิการได้รับบริการสุขภาพ ของแรงงานต่างด้าวที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ได้รับการผ่อนผันให้ทำงานในประเทศไทย
[วพ344.0162 ค112ม]
Full Text

จำรูญ ดุลยสุข ปัญหาทางกฎหมายในการคิดอัตราดอกเบี้ย : กรณีการใช้สินเชื่อผ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์
[วพ346.073 จ369ป] Full Text

จีรสุดา ชนะวงศ์ อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ : ศึกษากรณีการดำเนินการกับทรัพย์สินทางแพ่งที่เกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงินที่มิใช่สถาบันการเงิน
[วพ345.0268 จ563อ] Full Text

ฉัตรฐิภัค เรือนคำ มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านกีฬาของประเทศไทย
[วพ344.099 ฉ232ม] Full Text

ดุษฎี เลี้ยงประไพพันธ์ กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน : ศึกษากรณีความผิดเกี่ยวกับสุราเถื่อน
[วพ345.0268 ด731ม] Full Text

บุณยกาญจน์ อินทรบุตร การระงับข้อพิพาททางอาญาโดยชุมชน
[วพ347.09 บ623ก] Full Text

เบญจพร สันติเวส มาตรการบังคับโทษกักขังในสถานที่อื่นซึ่งมิใช่สถานที่กักขัง
[วพ345.0527 บ783ม] Full Text

ปริญญา ชินะผา ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับความผิดอันยอมความได้ : ศึกษากรณีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ในลักษณะ 12 แห่งประมวลกฎหมายอาญา
[วพ345.026 ป458ป] Full Text

ปวีณา วิโรจน์ธนะชัย อายุความในฐานะเงื่อนไขให้อำนาจดำเนินคดี : ศึกษาเฉพาะขั้นตอนนำคดีขึ้นสู่ศาล
[วพ345.05 ป496อ] Full Text

พฤฒวรรธ รินทร์ธราศรี การนำภาษีมูลค่าเพิ่มหลายอัตรามาใช้จัดเก็บในประเทศไทย : ศึกษากรณีความเหมาะสมและปัญหาทางกฎหมาย
[วพ343.055 พ432ก]

ภัทธรัฏฐ์ ดิษยบุตร การประกันภัยความรับผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อันตราย : ศึกษาเฉพาะกรณีผลิตภัณฑ์อันตรายที่ใช้ประจำวันในครัวเรือน
[วพ346.086562 ภ353ภ]
Full Text

มัณฑนา พรรณพงาพันธุ์ ปัญหาการฟ้องคดีให้ผู้ประกอบธุรกิจรับผิดต่อผู้บริโภค
[วพ343.071 ม335ป] Full Text

รัชดาภรณ์ เมธาวรารักษ์ ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณแผ่นดินในประเทศไทย
[วพ343.034 ร331ป] Full Text

วิชาญ พนิตวรภูมิ ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิในการประกอบอาชีพของลูกจ้าง ตามสัญญาจ้างแรงงาน ภายหลังสิ้นสุดการจ้าง
[วพ344.0101 ว547ป] Full Text

วินัย ภัทรเรืองวิไล การคุ้มครองสิทธิของประชาชน : ศึกษาการออกหมายอาญาโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์
[วพ345.052 ว619ก] Full Text

วิลาสินี อัครวิบูลย์ มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคในธุรกิจขายตรง : ศึกษากรณีอันมีลักษณะเป็นแชร์ลูกโซ่
[วพ343.071 ว722ม]
Full Text

ศิริชัย พลการ บทบาทของอัยการในการตรวจสอบกระบวนการยุติธรรม
[วพ345.0234 ศ452บ] Full Text

ศิวาพร ศักดาศิโรรัตน์ การนำคดีขึ้นสู่ศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
[วพ345.05042 ศ554ก]
Full Text

สดุดี สินไชย มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ : ศึกษาเฉพาะกรณีกลุ่มอาชีพไคโยตี้พื้นที่กรุงเทพมหานคร
[วพ344.0121 ส162ม] Full Text

สมศักดิ์ หริกุลสวัสดิ์ ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายประกันสังคม : ศึกษาเฉพาะกรณีประโยชน์ทดแทนการว่างงาน
[วพ344.024 ส284ป] Full Text

อาริษา มณีสว่าง การคุมประพฤติ : ศึกษาการเลี่ยงการลงโทษจำคุกโดยการคุมขังเป็นช่วงระยะเวลา
[วพ345.077 อ657ก]
Full Text

อำพร ฮกเจริญ ปัญหาทางกฎหมายในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ : ศึกษากรณีเพื่อการชลประทาน
[วพ346.04691 อ689ป] Full Text

พ.ศ.2551

กชมน ทรงพิทักษ์กุล ปัญหาทางกฎหมายในการจัดสวัสดิการแรงงานสำหรับลูกจ้างหญิงมีครรภ์
[วพ344.0144 ก112ป] Full Text

กรองทอง หงษ์นิกร การเรียกเบี้ยปรับในกรณีบอกเลิกสัญญา
[วพ346.022 ก188ก] Full Text

กันตพัฒน์ ศรีประกายรัตน์ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางการแพทย์
[วพ347.09 ก389ก] Full Text

กิตติพงษ์ ศุภพงศกร การยกเลิกโทษประหารชีวิต
[วพ345.0773 ก674ก - - ขั้นดำเนินการ]

เกริกชัย ฉันทจิตต์ มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ : ศึกษากรณี การฉ้อโกงประกันภัยรถยนต์
[วพ345.0268 ก764อ] Full Text

แคทลียา วิเศษรัตน์ การนำวิธีการเพื่อความปลอดภัยมาใช้ในคดีอาญา : ศึกษาการแสวงหาข้อเท็จจริงประกอบการดำเนินคดี
[วพ345.077 ค921ก] Full Text

ชัยวัฒน์ วัฒนะ เหตุออกหมายจับ : ศึกษากรณี เหตุความร้ายแรงในการออกหมายจับ
[ขั้นดำเนินการ]

ชุติมา คำนวณ ปัญหาทางกฎหมายที่ให้อำนาจศาลลดอัตราดอกเบี้ยผิดนัด : ศึกษาเฉพาะกรณี อัตราดอกเบี้ยเรียกเก็บโดยธนาคารพาณิชย์ [สารนิพนธ์]
[346.073 ช617ป]

ตะวัน เดชภิรัตนมงคล การให้ความคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ : ศึกษาเปรียบเทียบมาตราการตามกฎหมายไทยกับสหภาพยุโรป
[วพ346.048 ต258ก -- ขั้นดำเนินการ]

ทรงพล โลหะมาศ ปัญหาการเป็นผู้รับประกันตนของแรงงานนอกระบบตามกฎหมายประกันสังคม
[วพ344.02 ท141ป] Full Text

ทิพาพร นะมาตร์ สิทธิความเป็นอยู่ส่วนตัว : ศึกษากรณี ศึกษาสิทธิความเป็นอยู่ส่วนตัวของบุคคลสาธารณะ
[วพ342.0858 ท487ส] Full Text

นนทพัทธ์ ตรีณรงค์ ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535
[วพ346.086384 น155ป] Full Text

นันทวดี ฅนไพศาล การพิจารณาคดีต่อเนื่องในคดีแพ่ง : บทสรุป
[วพ347.05 น423ก] Full Text

บัวรินทร์ คำษา วิเคราะห์ปัญหาในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยประกันภัย : ศึกษากรณี ความเป็นโมฆียกรรมและระยะเวลาในการเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิต
[วพ346.086 บ279ว] Full Text

บุษกร ตั้งจิตพัฒนกุล ปัญหาทางกฎหมายของผู้ซื้อห้องชุดจากการขายทอดตลาดโดยเจ้าพนักงานบังคับคดี
[ขั้นดำเนินการ]

ปรัชญา บัณฑิตอาภรณ์ วิเคราะห์ปัญหาวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ.2551 เปรียบเทียบกับวิธีพิจารณาคดีมโนสาเร่และการดำเนินคดีแบบกลุ่ม
[วพ343.071 ป431ป]

ประยุทธิ์ การสมกล้า การระงับข้อพิพาทโดยการประนีประนอมยอมความในคดีปกครอง
[วพ347.09 ป364ก] Full Text

ประเวช อยู่ยง บทบาททนายความในคดีอาญา : ศึกษาในชั้นสอบสวนและชั้นพิจารณา
[วพ345.052 ป383บ] Full Text

ปัญญา สุทธา มาตราการทางกฎหมายเพื่อส่งเสริมการประกอบธุรกิจการนำของเสียอันตรายมาหมุนเวียนใช้ใหม่ ศึกษาเฉพาะกรณี ขยะอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
[วพ343.04622 ป524ม -- ขั้นดำเนินการ]

ปัณฑ์พิสิษฐ์ วิสาลเสสถ์ บทบาทและอำนาจหน้าที่ของอัยการและพนักงานสอบสวนคดีพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ
[วพ345.052 ป525บ - - ขั้นดำเนินการ]

ปัทมา วุฒิประชารัฐ มาตรการทางกฎหมายในการขอให้มีการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ : ศึกษากรณี ลูกหนี้ร้องขอโดยสมัครใจ
[วพ346.078 ป533ม] Full Text

ปิยบุตร ชูวัง ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจจัดสรรที่ดินตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543 : ศึกษากรณีธุรกิจจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม
[วพ346.04377 ป619ป] Full Text

พรชนิตว์ ศรีชู มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภค : ศึกษากรณี สถานบริการลดความอ้วน
[วพ343.071 พ229ม] Full Text

พิชญ์ ลือวณิชกิจ บทบาทของพนักงานอัยการในการใช้ดุลพินิจของศาลในการกำหนดโทษ
[วพ345.0772 พ639บ] Full Text

ภัทรพร สุคนธวิช ความเป็นธรรมของการดำเนินคดีชั้นเจ้าพนักงาน
[วพ345.052 ภ367ค] Full Text

ภัทริน รินทร์ธราศรี มาตรการเยียวยาความเสียหายแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติผู้ได้รับความเสียหายในประเทศไทย
[วพ347.09 ภ379ม] Full Text

ภูมิชาย ทานัธยพงศ์ มาตรการตรวจสอบการสั่งชะลอการฟ้อง
[วพ345.05042 ภ667ม -- ขั้นดำเนินการ]

มีนวรา ตันติภาคย์ ระบบการชดเชยความเสียหายจากการใช้บริการทางการแพทย์โดยไม่ต้องรับผิด
[วพ346.031 ม598ร]

รุ่งอรุณ จันทร์พลู ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.2535 : ศึกษาเฉพาะกรณี การกำกับดูแลตัวแทนประกันชีวิตและนายหน้าประกันชีวิต
[วพ346.086 ร649ป -- ขั้นดำเนินการ]

วรพงษ์ นธีทิพย์ ความรับผิดเพื่อละเมิดอันเกิดจากการกระทำของผู้อื่น : ศึกษากรณี นายจ้างและหน่วยงานภาครัฐในการขนส่งของโดยรถยนต์
[วพ346.031 ว224ค] Full Text

วรรณวิภา โสมานันท์ มาตรการส่งเสริมระบบทวีภาคีในสถานประกอบการตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ : ศึกษากรณี การร่วมปรึกษาหารือ
[วพ344.01 ว259ม] Full Text

วัชชีรา ตปนิยนันท์ มาตรการคุ้มครองผู้บริโภคที่ได้รับอันตรายจากสินค้า : ศึกษากรณี การเรียกร้องค่าเสียหายและค่าสินไหมทดแทนจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย
[วพ346.038 ว376ม]

วัชรินทร์ จันทร์กอง พระราชกฤษฎีกาที่ไม่อยู่ภายใต้การตรวจสอบของศาลปกครอง
[วพ342.0664 ว386พ] Full Text

วัชรี สุตะไล พนักงานอัยการในฐานะทนายโจทก์ในการดำเนินคดีแบบกลุ่ม : ศึกษาเฉพาะกรณี กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและกฎหมายสิ่งแวดล้อม
[วพ347.053 ว387พ] Full Text

วินัย รุ่งรักสกุล การถอดถอนจากตำแหน่งตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542
[วพ363.25 ว621ท]

วีรนุช วรพันธ์ มาตรการทางกฎหมายในการจัดสวัสดิการและคุ้มครองความปลอดภัยในการทำงานแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม : ศึกษากรณีอาชีพมอเตอร์ไซด์รับจ้าง
[วพ344.032 ว827ม] Full Text

วีรศักดิ์ วรอิตตานนท์ ปัญหากฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคยานยนต์ใหม่ที่มีความชำรุดบกพร่อง : ศึกษาเปรียบเทียบกับประเทศสหรัฐอเมริกา
[วพ343.071 ว837ป] Full Text

วุฒิพันธ์ พ่วงพันธ์ การนำวิธีการต่อรองคำรับสารภาพปรับใช้ : ศึกษากรณี คดีทุจริตประพฤติมิชอบ
[วพ345.072 ว867ก -- ขั้นดำเนินการ]

ศิพร โกวิท ความเป็นภาวะวิสัยของการสอบสวน
[วพ345.052 ศ436ค] Full Text

สนธยา ยาพิณ บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ต่อการแก้ไขปัญหาการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม
[วพ345.02323 ส191บ] Full Text

สรรค์ชัย สุทธิคนึง การนำเสนอข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ถูกกล่าวหาเข้าสู่คดีอาญา
[วพ345.05 ส332ก] Full Text

สิริกร จันทร์ดี ปัญหาการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าจากการแข่งขันไม่เป็นธรรมตามมาตรา 10 ทวิ ของอนุสัญญาปารีสฯ
[วพ346.0488 ส731ก] Full Text

สิริพัฒน์ เจริญศิริ ผู้เสียหายกับคดีอาญา : ศึกษากรณี ผู้เสียหายใช้สิทธิโดยมิชอบ
[ขั้นดำเนินการ]

สุกันยา กองศรี บทบาทของทนายความในการระงับข้อพิพาทโดยวิธีไกล่เกลี่ย
[วพ347.09 ส739บ] Full Text

สุธีรา ประชุมรัตน์ ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับค่าสินไหมทดแทนเพื่อการขาดไร้อุปการะในคดีละเมิด
[วพ347.077 ส786ป] Full Text

สุรัตน์ ชาญชัยกิตติกร การเยียวยาความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยโดยการดำเนินคดีแบบกลุ่ม
[วพ347.053 ส857ก]

สุวัฒน์ คีรีวิเชียร ความรับผิดของแพทย์ในเวชปฏิบัติ : ศึกษากรณี ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขการดำเนินคดีแพ่งในศาล
[วพ344.041 ส876ค - - ขั้นดำเนินการ]

สุวัตถิ์ ไกรสกุล การระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของทางราชการ
[วพ347.09 ส876ก]

โสฬส เมฆอาภา อำนาจพิเศษในการเข้าถึงข้อมูล : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการดำเนินคดีอาญาทั่วไปกับการดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ
[วพ345.052 ส993อ] Full Text

อนงนาต ชีวานันทกุล การตีความรัฐธรรมนูญของศาลรัฐธรรมนูญ : ศึกษากรณี การตีความที่แตกต่างจากเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
[วพ342 อ155ก] Full Text

อรรถกร อิงควรานุวัฒน์ บทบาทของทนายโจทก์ในการดำเนินคดีแบบกลุ่ม
[ขั้นดำเนินการ]

อารีวรรณ จตุทอง มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมให้สตรีมีส่วนร่วมทางการเมือง
[วพ342.0878 อ664ม] Full Text

อิทธินนท์ ศิริบุตร ผลกระทบต่อกระบวนการยุติธรรมในคดีอาญาที่มีต่อศาลและจำเลย อันเนื่องมาจากการแก้ไขกฎหมายเพื่อคุ้มครองผู้ต้องหา : ศึกษาเฉพาะกรณี ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 84 วรรคท้ายที่แก้ไขใหม่
[วพ345.05 อ726ผ] Full Text

+ + ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 7 กันยายน 2552 + +

Copyright © 2005 Dhurakij Pundit University All rights reserved
Update by Mrs.Supaporn Vimuktanonda